Forskningen ved UMB 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningen ved UMB 2006"

Transkript

1 Forskningen ved UMB 2006 Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

3 Forskningen ved UMB 2006 Forskningen ved UMB 2006 Kvalitet, kvalitet Forskningen ved UMB 2006 gir en samlet oversikt over universitetets faglige utvikling og forskningsproduksjon, samt smakebiter fra forskningen i året som har gått. Rapporten er bygget opp rundt våre strategiske mål. Instituttene presenterer seg selv med visjoner, faglige prioriteringer og forskergrupper. Spissing av forskningen og utbygging av forskergruppene for å styrke kritisk masse og kvalitet på forskningen, er fortsatt sentrale oppgaver ved flere av instituttene. I 2006 fortsatte forskningsproduksjonen målt som antall vitenskapelige artikler i internasjonale tidskrifter, å øke. Flere av forskerne våre har fått antatt artikler i meget høyt rangerte tidsskrifter, noe som viser at deres forskning er av god kvalitet. Litt for mange artikler er likevel publisert i lavere rangerte tidsskrifter. I kvalitetskonkurransen er det ikke bare snakk om kvaliteten på artikkelen, men også på tidsskriftet der den publiseres. Den store innsatsen som ble lagt ned i søknader om Senter for fremragende forskning og Senter for forskningsdrevet innovasjon i 2005 og 2006 ga ikke forventet uttelling. Konkurransen på kvalitet var meget hard. Det er derfor nødvendig å styrke forskergruppenes konkurranseevne ytterligere. Populærvitenskapelig produksjon og oppslag i dagspresse, TV og radio er fortsatt god, og viser at universitetets ansatte deltar aktivt i samfunnsdebatten og bidrar til å spre ny kunnskap. Innhold Sammendrag 4 Satingsområder 6 Forskningssentre Instituttenes strategier Egenfinansiert virksomhet Forskningsproduksjon Internasjonalisering og forskerutdanning Priser og utmerkelser Det har vært mange bidragsytere til rapporten. Vi takker dem. Forskningsavdelingen har sydd det hele sammen. Vi håper produktet faller i smak. God lesing. Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås, mars 2006 Knut Hove Rektor Odd Jarle Skjelhaugen Forskningsdirektør Forskningen ved UMB 2006 Produsert av Forskningsavdelingen ved UMB I redaksjonen: Odd Jarle Skjelhaugen og Aase Vallevik Hjukse Design: Åslaug Borgan, Informasjonsavdelingen Forsidefoto: Stock XCHNG

4 Universitetet for miljø- og biovitenskap Sammendrag 2006 var preget av skjerpet konkurranse på forskningskvalitet både på den nasjonale arena og i EU-forskningen. Det ble nedlagt en stor innsats fra UMB-forskere, både i forbindelse med evaluering av forskningssentrene ved universitetet og i utarbeiding av søknader om nye fremragende sentre. Innsatsen ga dessverre ikke forventet uttelling. Som finalister i alle konkurransene viste forskergruppene likevel evne til å konkurrere på høyt nivå. Ellers var året preget av fortsatt økning i produksjonen av vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og av forberedelsene til å oppfylle universitetsstyrets vedtak om å doble universitetets aktivitetsnivå innen EU-finansiert forskning. Forskningsproduksjonen Produksjonen av antall vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, økte med 10 % i 2006 i forhold til Flere av forskerne har fått antatt artikler i meget høyt rangerte tidsskrifter, noe som viser at deres forskning er av god kvalitet. Den vitenskapelige produksjonen i forhold til antall årsverk i faste vitenskapelige stillinger er ulik fra institutt til institutt. Denne faktoren viser hvilken evne instituttene har til å skape forskningsaktivitet (PhD-studenter, Post.doc stillinger og forskningsprosjekter) rundt sine faste vitenskapelige ansatte, og dermed bidra til å bygge forskergrupper. Produksjon av de såkalte publiseringspoeng viser en nedgang. Publiseringspoeng benyttes av Kunnskapsdepartementet som grunnlag for finansiering av forskning ved universitetene. Ved beregningen tas hensyn til antall forfattere av den enkelte artikkel og rangering av tidsskriftet den er trykket i. Nedgangen i poeng skyldes nedskriving av en del tidsskrifter som UMB publiserer i til et lavere kvalitetsnivå, og færre kapitler og bøker i kategorier som gir uttelling. Den populærvitenskapelige produksjonen og oppslag i dagspresse, TV og radio er fortsatt god. Det betyr at universitetets forskere deltar aktivt i samfunnsdebatten og bidrar til å spre ny kunnskap. Produksjonen av PhD-kandidater var også i 2006 høy. Antall avlagte doktorgrader var 48. Sikring av rådata i forskningen I løpet av 2006 har universitetet utviklet et system for sikring av rådata i forskningen. Arbeidet foregår i samarbeid med andre universiteter, i første rekke Universitetet i Oslo. Systemet testes ut våren Forskningssentre Universitetet er vertsinstitusjon for SFF Aquaculture Protein Centre og FUGE-senteret Centre for Integrative Genetics. Sentrene er i rute og produserer godt. De har i 2006 vært igjennom en midtveisevaluering. Resultater fra evalueringen og beslutninger om videre drift vil foreligge i UMB var vert eller partner i fire søknader om Senter for fremragende forskning (SFF) og tre søknader om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som ble sendt høsten 2005 og avgjort i Den store innsatsen som ble lagt ned i søknadene ga ikke forventet uttelling. Dette var skuffende, men erfaringene fra søknadsprosessene brukes videre til andre søknader og til å styrke forskergruppenes konkurranseevne ytterligere. Helse UMB UMB satsing på forebyggende og rehabiliterende helse er en brobygger mot andre fag, så som medisin, ernæring, helsefag og samfunnsfag. Satsingen er nå konkretisert i en rekke prosjekter og nye utdanningstilbud. En professor, tre professor II, flere postdoktorer og PhD-stipendiater er tilsatt, og arbeidet med å bygge internasjonale nettverk er kommet langt. Mobilitet Mobiliteten blant vitenskapelig ansatte, inkludert PhD-stipendiater og postdoktorer, var i 2006 omtrent på samme nivå som i Antall opphold med minst en ukes varighet var 161. Det er fortsatt dobbelt så mange utreisende som innreisende. Det tyder på at UMB må arbeide for å bli mer attraktiv for utlendinger som vil ha et opphold her.

5 Forskningen ved UMB 2006 EU-finansiert forskning Universitetet deltok i 2006 i 20 EU-prosjekter. Samlet bevilgning til UMB er 20,7 mill. kr for prosjektenes varighet. I tillegg deltok UMB i 12 nettverksprosjekter regi av 6. rammeprogram. UMB søkte i alt 69 prosjekter i 6. rammeprogram, og 16 % av søknadene ble innvilget. Universitetsstyret vedtok i juni 2006 en ambisjon om at omsetningen i EUfinansiert forskning skal dobles, og at universitetet skal være koordinator for to prosjekter i EU s 7. rammeprogram. I 2006 startet også arbeidet med å forberede forskerne og universitetet til EUs 7. rammeprogram. Flere støttetiltak er satt i gang, blant annet styrking av det interne støtteapparatet og bruk av et eksternt konsulentfirma, Reeds Ltd. I tillegg gikk aktørene på Campus Ås i 2006 sammen om å tilsette en felles EU-rådgiver. Omfattende samarbeid med University of Minnesota UMB har utviklet et omfattende samarbeid med University of Minnesota i USA om bioenergi og bioteknologi. Vi har inngått avtaler om forskermobilitet knyttet til felles forskergrupper. Samarbeidet er målrettet, og det er satt resultatkrav. For tiden er seks forskergrupper i gang, og fire PhD-studenter, postdoktorer har deltatt i utveksling. Det er utviklet egne tilbud for utveksling av bachelor- og masterstudenter, som vil gi uttelling i Eksternfinansiert virksomhet inkl midler fra Forskningsrådet. Universitetet har hatt meget godt tilslag på prosjektsøknader til Forskningsrådet i årene 2003, 2004 og 2005 og har ikke brukt opp alle tildelte midler. Forskerne har i løpet av 2006 redusert de ubrukte midler fra 63 til 33 millioner kr. Samlet omsetning for eksternfinansiert virksomhet og Forskningsrådet gikk ned med 5 % i fjor, og antall søknader til Forskningsrådet gikk ned fra 141 til 104. Tilslaget var meget bra, 32 % av søknadene ble innvilget. Innvilget beløp fra Forskningsrådet er 95 millioner kr. I alt 12 prosjektsøknader er ikke avgjort per mars Oppfinnelser UMB har de siste årene systematisert sitt arbeid med nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater og forretningsideer. Aktivteten håndteres av Næringslivkontoret i samarbeid med Bioparken. Forskerne meldte inn i alt 17 potensielt kommersialiserbare ideer til arbeidsgiver. Fem ble videreført for kommersialisering. Fire patenter ble søkt i fjor, og to ble innvilget. Tre oppfinnelser er kommersialisert: ESGIS - et planleggingsverktøy for skogbruksdrift Hepmarin - et blodfortynnende middel framstilt av fisk Sprøyteutstyr for jordbær Resultatene ligger noe under forventet nivå. Det ble derfor i 2006 satt i gang en ordning med bruk av idespeidere ved fire institutter for å øke tilfanget av ideer. I tillegg vurderes nå om kapasiteten til kommersialiseringsarbeidet bør styrkes for å hente ut universitetets potensial. Nyskapingssenteret Biopolis Nyskapingssenteret Biopolis har som oppgave å bidra til etablering av selskaper på eller ved universitetsområdet, og legge til rette for tett samarbeid mellom UMB og forskningsinstituttene på Ås og etablert næringsliv. Bioparken AS er sekretariat for Biopolis. To Biopolis-bedrifter ble etablert i 2006; Ecomotive AS og BioProtein AS. Begge er teknologiutviklingsselskaper. Ecomotive AS skal utvikle og selge teknologi som gir nullutslipp av forurenset vann i første rekke fra hytter og senere også boliger. Forretningsmessig gevinst skal skapes ved å kombinere UMBs kompetanse innenfor kretsløpsteknologi med bedriften Jets AS sin kommersielle erfaring innenfor industriell vann- og avløpsteknologi. BioProtein AS skal utvikle teknologi der bakterier som lever av naturgass produserer bioprotein. Produktet bioprotein brukes i fôr til husdyr og fisk, og som fermenteringsmedium i matvareindustri og farmasøytisk industri. Bioprotein AS er et samarbeidsforetak mellom universitetene i Stavanger og Bergen og UMB. Statoil har bidratt til etableringen. Syv inkubatorbedrifter er nå i drift på campus Ås i regi av Bioparken. Siden oppstarten i 2003 er det i inkubatoren etablert 20 knoppskytingsbedrifter basert på nye, patenterte teknologier innen biovitenskap. Fem av disse har sitt utspring fra UMB. Fire bedrifter er fortsatt tilknyttet campus Ås i dag, etter at inkubatorperioden på to år var over. Omfattende samarbeid mellom Ås og Minnesota - Dette er en stor dag for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og for kunnskapssamarbeidet over Atlanteren, sa rektor Knut Hove da han og president Robert H. Bruininks ved University of Minnesota nylig undertegnet en omfattende samarbeidsavtale. Prosjektene i programmet representerer kjerneforskning ved begge universitetene. Det gir langsiktighet i samarbeidet som foreløpig omfatter bioenergi, mat og helse. umb.no Foto: Håkon Sparre 5

6 Universitetet for miljø- og biovitenskap Satsingsområder Forskningsstrategien til UMB er delt inn i satsingsområdene mat, miljø, bioteknologi, akvakultur, helse og næringsutvikling. Strategien er en operasjonalisering av strategisk plan for UMB og følges opp gjennom årlige handlingsplaner ved instituttene. Hovedmålet er å styrke produksjonen av og kvaliteten på UMBs kjerneforskning. Forskningen ved UMB vist som fem satsinger og interaksjoner mellom dem Miljø Mat Bioteknologi Miljø og bioproduksjon Råvarekvalitet Fôr- og matproduksjon Miljø, landskap og klima Foredling av råvarer Matprodukter Miljø og livskvalitet Logistikk og forbrukeradferd Etikk, risiko og samfunnsnytte Matvaresikkerhet Modellverktøy Akvakultur Avl og genetikk Energi og fôr Miljøteknologi Helse Mat og helse Natur, helse og livskvalitet Helse og utvikling Næringsutvikling Immaterielle rettigheter Samarbeid med næringsliv Kommersialisering 6

7 Forskningen ved UMB 2006 Mat UMB arbeider med matproduksjon fra planter, husdyr og fisk. Universitetet dekker hele verdikjeden, fra råvarekvalitet til foredling av matproduktene. Tre av instituttene har mat som satsingsområde, mens to andre har aktiviteter knyttet til mat som en del av sin satsing. Det foregår mye tverrfaglig forskning, særlig mellom fagområdene mat og bioteknologi og mat og miljø. Satsingen på mat omfatter fem områder: Råvarekvalitet Sammenhengen mellom råvarekvalitet og matkvalitet Sammenheng mellom fôr til husdyr og fisk og kvalitet på matprodukter Betydning av dyrevelferd i husdyrproduksjonen for matkvalitet og matmarked Foredling av råvarer Miljøvennlig foredlingsteknologi som samtidig tar vare på råvarenes kvalitet Nye matprodukter Logistikk og forbrukeradferd Lagringsmåter, logistikk og emballasje for matvarer Forbrukeratferd og matvaremarkeder Matvaresikkerhet Tilgang på trygg mat i utviklingsland og land med ustabile styresett Kosthold og helse Kartlegging av ernærings- og helsekomponenter i mat Optimalisering av helsefremmende stoffer i mat Sammenheng mellom planter og dyrs gener og humanhelse på individnivå. Instrumentpark UMB har en moderne instrumentpark som er særdeles viktig i alle analyser på mat og råvarer, inkludert genetikk og foredlede matprodukter. Universitetet har flere pilotanlegg for produksjon av ulike næringsmidler. Matalliansen UMB samarbeider med Matforsk om matkvalitet, foredling av matprodukter og sammenhengen mellom mat og helse. Samarbeidet skjer i forskergrupper. Det omfatter ikke bare forskning, men også felles finansiering og bruk av vitenskapelig utstyr, f.eks. en avansert proteomikk plattform. Gjennom Matalliansen har institusjonene et omfattende FoU-program med TINE asa. Programmet omfatter utvikling av melkeprodukter, ingredienser til næringsmiddelindustrien og fiskeprodukter. MedCoast Scandinavia Gjennom nettverksforeningen MedCoast Scandinavia samarbeider UMB med FoU-institusjoner i Gøteborg om prosjektet Mat og helse. Forskerne konsentrerer seg om antioksidanter. Også fagmiljøene i Oslo deltar. Miljø Miljøforskningen ved UMB omfatter rent disiplinorientert forskning og forskning som involverer flere av fagdisiplinene ved UMB: botanikk, zoologi, geologi og jordbunnslære, arealforvaltning, kjemi, fysikk, teknologiske fag, jus, og økonomi/adminstrative fag. Denne forskningen er knyttet sammen gjennom MiljøForsk-UMB, et virtuelt senter for forskning på miljø. Gjennom etablering av møteplasser og økonomiske insentiver har MiljøForsk bidratt til etablering av fler- og tverrfaglige forskergrupper som har produsert søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter. Insentivmidlene brukes også til å prøve ut nye metoder og tilnærmingsmåter før prosjektsøknader utarbeides. Universitetet har arrangert internasjonale fagseminarer. Det er to pådrivere for dette: mange av de problemstillingene vi opplever i Norge er også meget aktuelle i andre land, og samarbeid med topp forskere fra andre land bidrar til å høyne kvaliteten på forskningen ved UMB. Bioenergi UMBs forskere har engasjert seg i bruk av biomasse til å produsere fornybar energi. Universitetets kompetanse knyttet til skogen som råstoffkilde omfatter råstofftilgang og marked, klimaeffekter (CO2-regnskap) og livsløpanalyser. I et teknologiprosjekt utvikles neste generasjons teknologi for å konvertere biomasse til drivstoff. I et bioteknolgiprosjekt arbeides med nye enzymer Bioaktiv mat Mat som inneholder bioaktive peptider kan ha positive effekter på helsa. Flere studier vise at de bioaktive peptidene kan hindre utvikling av sykdomsfremkallende bakterier som E-coli, Listeria og enkelt typer av virus. Dersom vi ved hjelp av bioaktive peptider i mat kan forebygge eller hindre utvikling av sykdom, har det enorm betydning for folkehelsa. forskning.no Foto: Ingram Image library

8 Universitetet for miljø- og biovitenskap Foto: Petter Hermansen Når 2+2=5 Vi vet en del om hvordan miljøgifter virker enkeltvis, men lite om hvordan de virker sammen i økosystemet. Kunnskapen om hvordan naturen takler slike multiple stressfaktorer er nødvendig for å utvikle en effektiv miljøforvaltning. - Vi må se eksponering av miljøgifter i nær sammenheng med den biologiske responsen. Det er nødvendig for å forstå grunnleggende mekanismer som både bidrar til stress og til overlevelse av organismer sier forskerne forskning.no for nedbryting av lignocellulose til etanol, som kan brukes som drivstoff. I et planteforedlingsprosjekt utvikles jordbruksplanter med høyt innhold av energi egnet for dyrking i Norge. I et ressurskartleggingsprosjekt utvikles flybåren teknologi for detaljert kartlegging og beregning av biomasse (skog) i større områder. UMB samarbeider om bioenergi med Institutt for skog og landskap, Bioforsk og University of Minnesota. Vann UMBs forskere arbeider med kretsløpteknologi for vann og næringsstoffer. Miljøvennlig småskala renseteknologi og lokale kretsløp for avløpsvann fra hus og hytter er utviklet. Løsningene er særlig tilpasset spredt bebyggelse og åpner for bygging av boliger som er geografisk uavhengig av avløpsnett. Løsningene sikrer kontroll med smittestoffer, og de utvikles i samarbeid med næringslivet. Vannkvalitet i ferskvann og saltvann, særlig med tanke på fiskeoppdrett, er et voksende forskningsområde ved UMB. Økosystemene langs kysten påvirkes av miljøgifter og radioaktiv forurensning som kommer via havstrømmer og fra elver, særlig i flomperioder. Dette har stor betydning for livet i havet langs kysten og for lønnsomhet i oppdrettsnæringen. Klima og jord Klimaendringer påvirker jordkvalitet og emisjoner av klimagasser fra jorda. UMBs forskere deltar i internasjonale prosjekter om samspillet mellom atmosfæren og prosesser i dyrkingsjord og skogsjord, særlig med tanke på klimaendringer. NATO UMBs forskere er deltar i ledelse og gjennomføring av NATO s store vitenskapsprogram om sikkerhet som omfatter temaene terrorisme, masseødeleggelsesvåpen og miljøtrusler. UMB bidrar med kunnskap og forskning knyttet til radioaktiv forurensning. Bioteknologi Mye av den forskningen som drives ved UMB kan defineres som bioteknologisk forskning, men den er ikke alltid like godt synlig siden bioteknologien er integrert i den mer tradisjonelle forskningen. Mange av aktivitetene ved universitetets forskningssentre (CIGENE og APC) er bioteknologisk forskning. CIGENEs internasjonale samarbeid innen funksjonell genomforskning knyttet til storfegenomet og laksegenomet er store og viktige prosjekter. UMB-forskere arbeider også med planten Vårskrinneblom (Arabidopsis), der hele genomet er kjent, som en internasjonalt brukt modellplante for nytteplanter. Videre er UMB med i en nasjonal forskergruppe innen mikrobiologisk genomforskning. Arabidopsis thaliana - Vårskrinneblom Nye muligheter for Streptococcus thermophilus, en av de viktigste bakteriene i meieri-industrien. Melkesyrebakterien Streptococcus thermophilus brukes i produksjonen av yoghurt og ulike typer ost. Ulike produsenter bruker ulike stammer av S. thermophilus til sine produkter, noe som resulterer i at produktene får forskjellige egenskaper med hensyn til smak, konsistens etc. For å forbedre eksisterende stammer (starter-kulturer) av S. thermophilus har det lenge vært brukt kjemisk mutagenese eller UV bestråling med påfølgende seleksjon av mutanter med ønskede egenskaper. Nylig har UMB forskere vist at S. thermophilus er naturlig transformerbar. Denne nye kunnskapen kan utnyttes til effektiv genetisk manipulasjon av bakterien på måter som tidligere var utenkelige, noe som igjen kan gi store muligheter for meieri-industrien. Foto: Stein Erik Lid

9 Forskningen ved UMB 2006 Geitmelk mot matforgiftning Når melkeproteiner brytes ned av humane fordøyelsesenzymer, dannes det nye komponenter som kan styrke forsvaret mot uønskede bakterier, som f.eks E.coli og B. cereus. Disse bakteriene er ofte ansvarlige for matforgiftning. Forskning har vist at melk fra norske geiter gir spesielt god effekt. Det at melk fra norske geiter har best effekt skyldes sannsynligvis de unike genene disse har sammenlignet med andre geiter i Europa. Studier av hastigheten på fordøyelsen kan gjøre det mulig å fremstille næringsmidler som er lette å nedbryte for spedbarn, eldre eller folk med fordøyelsesproblemer. Gjennom et godt samarbeid med Rikshospitalet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO har denne forskningen gitt flere lovende resultater, med publikasjoner både i British Journal of Nutrition og International Dairy Journal i Akvakultur Akvakulturforskningen ved UMB vokser i omfang, og vi har fått finansiert flere nye prosjekter i løpet av året. Det meste av oppgraderingsarbeidet i fiskeanlegget er gjennomført, og UMB har nå fått et laboratorium med mange avdelinger som er svært godt egnet for å gjennomføre forsøk med få fisk eller enkeltfisk. I løpet av året har det blitt tatt inn fisk av artene laks, regnbueørret og tilapia med unik avstamming eller unike egenskaper. Vi har dermed bygget opp unike forskningsverktøy. Tilapia En egen del av fiskeanlegget er innredet for tilapia, og i løpet av året har det blitt gjennomført vellykket reproduksjon. I en hovedoppgave er seleksjonsrespons for salttoleranse for denne spennende oppdrettsarten blitt gjennomført. Det er også gjort innledende forsøk med greenwater-culture, som betyr at fisken vokser i en blanding av alger og bakterier og på den måten nyttiggjør seg næringsstoffer fra de første trinnene i næringskjeden. Fôringsforsøk Flere fôringsforsøk er blitt gjennomført i den nye fôravdelingen, blant annet for å vurdere nye proteinkilder. Det pågår flere forsøk med bruk av alternative råvarer til fiskefôr, eksempelvis mikrolager som kilde for fettsyrer i fôr til oppdrettsfisk. Fiskevelferd Arbeidet knyttet til stress og fiskevelferd fortsetter, og et stort UMB-ledet EUnettverk er startet opp i samarbeid med partnere fra mange europeiske land. UMB har i hard konkurranse fått tildelt et nytt Forskningsrådsprosjekt innen stress og atferdsstudier på laks. Forskerne skal se på mulighetene for å selektere individer med en lavstress-profil allerede ved klekking. Målet er å sortere bort individer som er unødvendig stresset under oppdrettforhold. Et prosjektet knyttet til spesielle avlslinjer av regnbueørret er også innvilget. Her vil en drive grunnleggende studier av stressrelatert adferd på fisk avlet etter høy og lav stressrespons. Forsøk har også kommet i gang i fysiologiavdelingen, hvor det nå utvikles og utprøves nye teknikker for forsøk med fisk, for eksempel ulike kanuleringsmetoder. I tilknytting til tilapia-avdelingen bygges det nå opp en forsøksrigg spesielt egnet for adferdsstudier av tilapia. Begavede bier om talent Hva får biene i en bikube til fordele arbeidsoppgavene pent mellom seg? Forsker Gro Vang Amdam mener at insektene har arvet hver sien spesielle interesser og talenter. Og hvem vet. Kanskje dette til og med kan oppklare ett og annet om våre egne evner også? Ulike kombinasjoner av gener gjør rett og slett av biekroppene blir litt forskjellige. Og disse forskjellene kan igjen gi karakteristiske atferder, mener Amdam og teamet hennes, som har fått artiklene sine publisert i tidsskriftet Nature forskning.no Foto: UMB arkivbilde Foto: Håkon Sparre Oppdrettsfisken tilapia Vannkvalitet UMB har i 2006 befestet sin ledende posisjon innen vannkvalitet, og vi er deltaker i en rekke nye prosjekter finansiert fra Forskningsråd og industri. Det er etablert samarbeid med de fleste andre forskningsmiljøer som arbeider i sektoren. Samarbeidet går også utover Norges grenser, spesielt mot Chile. Det begynner nå virkelig å gå opp for omverden hvor viktig vannkvalitet er for optimal vekst og trivsel hos fisk. 9

10 Universitetet for miljø- og biovitenskap Foto: Håkon Sparre Sunt å leve fett Fett får ofte skylden for moderne livsstilssykdommer, og vi oversvømmes av lett-produkter. Nå viser store studier i stedet fordel for det fete. Melkefettet kan frikjennes sier, førsteamanuensis Anna Haug. Nye analysemetoder avslører nye sammenhenger, og flere ferske studier finner ingen sammenheng mellom melk og sykdommer. Også Ernæringsinstituttet ved Universitetet i Oslo, fagmiljøet som først og fremst står bak advarslene i Norge, klør seg nå i hodet. Tidligere i år publiserte de en undersøkelse som indikerer at fete melkeprodukter beskytter mot hjerteinfarkt. forskning.no Kystsoneplanlegging På miljøsiden har UMB også aktiviteter innen kystsoneplanlegging. Med veksten i oppdrettsnæringen blir planlegging av arealbruk viktig. En næring som båndlegger store areal nær land er skjelloppdrett. UMB-forskere har fått innvilget prosjekter innen optimalisering av skjellproduksjonen i forhold til arealutnyttelse. Slakting og foredling Akvakulturrelatert forskning har i 2006 også pågått innen optimalisering av slakte- og foredlingsprosesser. Det bygges opp grunnleggende kunnskap om hva som skjer med en fiskemuskel under slakting og foredling, og hvordan biprodukter fra foredlingen kan utnyttes bedre. I forskningen inngår også økonomiske forhold. Helse UMB I 2005 ble UMBs helsesatsing etablert, kalt Helse UMB. Den omfatter forebyggende og rehabiliterende helse knyttet til mat, miljø og natur inkludert urbane omgivelser, og disse faktorenes betydning for fysisk og psykisk helse for individ og befolkning. Det er etablert tre forskergrupper på tvers av instituttgrensene med hver sin leder. Brobygging Gjennom samarbeid med fagmiljøer innen medisin, ernæring, helsefag og samfunnsfag skal UMB få en unik og tydelig rolle innen forebyggende og rehabiliterende helse lokalt, nasjonalt og globalt. Det ble i 2006 gjennomført to helseseminarer. I det ene ble begrepene helse og livskvalitet diskutert ut fra forskjellige fagdisplinære vinkler, for å belyse hvordan UMB skal bruke disse begrepene. Det andre var et stort lanseringsseminar for Helse UMB i september, der statssekretær Ola T. Heggem, professor Kaare R. Norum, professor Per Fugelli og avd.dir. for ernæring i Sosial- og helsedirektoratet Arnhild Haga Rimestad holdt innlegg. Til møtet ble det utarbeidet et temanummer av UMB-nytt om helse. Dette bidro til å gi møtet bred presseomtale. I forskergruppe Mat og helse har IKBM tilsatt professor Tor Lea med faglig ansvar for utviklingen av mat og helse og professor II Einar Jensen, Universitetet i Tromsø, med faglig ansvar for proteomikk/ms. I tillegg er flere stipendiater koplet til satsingen og postdoktor stillinger skal besettes i I forskergruppe Natur, helse og livskvalitet har IØR tilsatt Sverre Grepperud som professor II i helseøkonomi, IPM har tilsatt Kjersti Raanaas som postdoktor i psykologi og helse, mens ILP har tilsatt Carolina Hägerhäll som postdoktor i fysisk planlegging og helse samt en stipendiat. En postdoktor og to stipendiater er tilsatt på et forskningsprosjekt ved IHA og IPM innen grønn omsorg. Forskergruppen arrangerte en internasjonal workshop Farming for health i Stavanger i juni 2006 og leder COST Action 866 Green care in agriculture, et forskernettverk der 15 land inngår. I forskergruppe Helse og utvikling har Noragric i samarbeid med IMT tilsatt Thor-Axel Stenström som professor II innen vann og sanitær. Bahadar Nawab forsvarte sin doktoravhandling på Noragric i oktober 2006 med tittel Ecological, socio-cultural and institutional challenges in the provision of safe water and improved sanitation in NWEP, Pakistan. To stipendiater innen forskergruppen er tilsatt ved INA (medisinplanter i Uganda) og Noragric (helsekonsekvenser av borgerkrig). Institusjonelt samarbeid er blitt etablert mellom Comasats Center for Information Technology (CIIT), Abottabad, Pakistan og UMB. CIIT er innenfor det jordskjelvrammede området av Pakistan og vil være det viktigste området for delprogrammet Vann og sanitær. 10

11 Forskningen ved UMB 2006 Helse UMB Forebygging og rehabilitering Felles fagforum: Ledere for de strategiske fagområdene og representanter for alle UMB-instituttene Mat og helse Natur, helse og livskvalitet Helse og utvikling Råvarekvalitet Sammenhenger mellom råvarekvalitet og matkvalitet Ren og trygg mat Deteksjon av helserisiko. Kontaminasjonsfri produksjon og foredling av mat. Funksjonell mat Optimalisering av helsefremmende stoffer i matprodukter. Matglede Betydning av matglede for helse. Kosthold Mat tilpasset individet. Påvisning av genenes betydning for kosthold og helse Hverdagslivets omgivelser, rekreasjon og friluftsliv Betydning av urbane omgivelser, innemiljø, kulturlandskap, skog og utmark for helse og livskvalitet Gård, nærmiljø, rehabilitering Bruk av dyr, planter og tilrettelagte omgivelser til helsefremmende aktiviteter. Helse- og miljøøkonomi Samfunnsøkonomi ved bruk av natur til å fremme individhelse, folkehelse og livskvalitet Samfunnsplanlegging Fysisk planlegging av miljø og landskap, og tilrettelegging for individhelse og folkehelse Samfunnsmedisin Folkehelse i relasjon til menneskers livsmiljø Helseseminarer Etablering av en felles akademisk plattform Fokusering på utvalg av felles begreper og videreutvikling av tverrfaglig metodikk. Vannkvalitet og sanitære forhold Beskyttelse av vannressurser. Utbedring av sanitære forhold. Reduksjon av forurensninger. Matvaresikkerhet og miljørisiko Pesticider, toksiner og andre miljøkomponenter som kan utgjøre en helserisiko i matproduksjonen. Masterprogram Matvitenskap, studieretning Mat og helse Masterprogram Folkehelsevitenskap Natur og miljø, helse og livskvalitet Næringsutvikling og kommersialisering Næringsutvikling og kommersialisering av forskningsresultater er en integrert del av UMBs kjernevirksomhet som består av tre områder: Forvaltning av UMBs intellektuelle kapital Samarbeid med næringsliv Kommersialisering og nyskaping Satsingen er nedfelt i en egen Strategi for næringsutvikling ( ). UMB etablerte i 2003 et eget Næringslivskontor for å følge opp strategien. UMB har i 2006 også hatt fokus på aktiviteter knyttet til kommersialisering og arbeidet med å skape en bedre integrering av slike aktiviteter i universitetets kjernevirksomheter; utdanning, forskning og formidling. Kommersialiseringer UMB har gjennom Næringslivskontoret vært involvert i nærmere 20 kommersialiseringsprosjekter. Forskere har i løpet av året meldt inn 17 ideer. UMB har overtatt eierskap til fem av disse, to kommersialiseringer har vært gjennomført i løpet av året. 11

12 Universitetet for miljø- og biovitenskap Foto: Tine mediebank Forbedrer bunnlinja med forskning I det du åpner matpakka og setter til livs din daglige brødskive med Norvegia, tenker du kanskje ikke på tørrstoffinnhold og kvalitetsstyring av osteproduksjonen. Men det er det definitivt andre som gjøre. Forbedring av produksjonsprosessene betyr mange millioner tjent for store bedrifter som TINE, Mills, Stabburet, Borregård og Ewos. Alle disse fem bedriftene har deltatt i et større forskningsprosjekt sammen med Matforsk og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Og det viser seg at forskningsamarbeidet har gitt lønnsomme effekter, forbedret kvalitet, mer effektiv produksjon samt mindre svinn er resultatet av samarbeidet. forskning.no Kommersialiseringene omfatter to lisensavtaler; a) med skogselskapet Norskog om en programvare for planlegging av skogskjøtsel b) med oppstartselskapet Hepmarin AS om utnyttelse av et patent for framstilling av glukosaminkaner fra fisk for bruk i medisiner og kosttilskudd. Avtalen innebærer også eierskap i selskapet. I tillegg til dette så har UMB tatt eierskap i: c) Teknologiutviklings- og salgsselskapet Ecomotive AS, som spesialiserer seg på renseteknologi for avløpsvann fra hytter. En lisensavtale med selskapet om bruksrett til renseteknologi utviklet på universitetet er under forhandling. Den andre eieren er Jets AS på Hareid. d) Teknologiutviklingsselskapet Bioprotein AS som utvikler produkter (fôr og medisiner) fra mikrobielt framstilt protein med naturgass som energikilde. De andre aksjeeierne er Universitetet i Bergen, ved Unifob og Universitetet i Stavanger, ved IRIS Forskningsinvest. UMB har innført en ordning med bruk av idespeidere ved fire institutter for å øke tilfanget av ideer. Idespeidere er forskere som frikjøpes for å identifisere verdifulle FoU-resultater eller ideer som kan kommersialiseres. Flere kommersialiseringsprosjekter har mottatt støtte fra FORNY-programmet i Forskningsrådet i form av verifiseringsmidler og kommersialiseringsstipend i Verifiseringsmidler brukes til å bekrefte potensialet for kommersiell anvendelse av en teknologi eller ide. Kommersialiseringsstipend er en frikjøpsordning for forskere som vil bruke sin tid på å utvikle sin teknologi. Bioparken er sterkt inne i slike prosjekter. I forbindelse med utarbeiding av en politikk for intellektuelle rettigheter, deltar UMB i en nasjonal gruppe med formål å utvikle nasjonale retningslinjer som alle universiteter i Norge skal bruke. Resultatet blir lagt fram i Næringslivskontoret har i 2006 vært involvert i å kvalitetssikre forskningskontrakter. Arbeidet har særlig vært rettet mot sikring av UMBs intellektuelle rettigheter i oppdrag for næringslivet. Studentaktiviteter Studenter og forskere fra universitetet deltok også i 2006 i forretningsplankonkurransen Venture Cup. To av UMBs bidrag gikk til nasjonal finale der tolv bidrag konkurrerte, og begge ble blant de seks beste. Bidragene bygget på ideer fra forskningen ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Den ene heter Byggdrikk, en tykk drikk basert på kornet bygg og med probiotiske bakterier. Den andre heter KasaDent, et stoff som forebygger tannråte og som kan tilsettes sugetabletter eller juice, beregnet på personer med lav spyttproduksjon. Studentforeningen Start UMB er en viktig bidragsyter for å synliggjøre innovasjon og entreprenørskap blant studenter, og har i løpet av året trappet opp sin innsats. Biopolis: nye bedrifter på Campus Forskningsaktivitetene på Campus gir et godt grunnlag for nytt kunnskapsbasert næringsliv i Follo-regionen. Flere næringslivsansatte har sin arbeidsplass i FoU-sektoren ved UMB. Gjennom innovasjonssatsningen Biopolis og inkubatoren på Campus er det siden oppstarten i 2003 etablert 20 knoppskytingsbedrifter basert på nye, patenterte teknologier innen biovitenskap. Bedriftene er basert på egne forskningsideer, eller er utviklet i tett samarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøene på Campus. Fem av oppstartsbedriftene har sitt utspring fra UMB, fire av disse er fortsatt tilknyttet inkubatormiljøet i dag. To nye bedrifter er under planlegging. Gjennom dette innovasjonssamarbeidet har forskningsmiljøene fått FoU-oppdrag og langsiktig næringslivssamarbeid tilbake for sin innsats. Samspillet mellom forskere og bedriftene gir samtidig bedriftene en sterkere overlevelsesevne. Kun én av de 20 Campus-etableringene var avviklet ved utgangen av Etter endt inkubatorperiode på to år har fire bedrifter flyttet fra Ås til en mer strategisk beliggenhet i forhold til sine markeder, mens sju bedrifter fortsatt er basert på Campus og utvikles videre i tett samarbeid med nyskapingsmiljøet her. Etter at inkubatoren, som finansieres av SIVA, bedriftseiere, næringslivspartnere og Innovasjon Norge har bidratt med over 30 millioner i oppstartsbedriftene, har nye biovitenskap-investorer gått aktivt inn i flere Campus-bedrifter i Innovasjonsvirksomheten har således trukket både det etablerte næringsliv og investorene til Ås.

13 Foto: Edel Pix

14 Universitetet for miljø- og biovitenskap Forskningssentre Foto: Håkon Sparre Aquaculture Protein Centre (APC) UMB er vertsinstitusjon for Aquaculture Protein Centre (APC), et av landets første 13 sentre for fremragende forskning (SFF). Senteret startet sin virksomhet i 2003 og forener topp fagekspertise fra UMB, Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Institutt for Akvakulturforskning AS (AKVAFORSK). I tillegg inngår forskere fra USA, Italia og Danmark i senteret. APC er også partner i et fiskelaboratorium i Kina med tilgang på fasiliteter for forsøk med varmtvannsfisk. APC har som formål å sikre bærekraftig vekst i akvakulturnæringen ved å bidra med grunnleggende ernæringsmessig, fysiologisk, patologisk og teknologisk kompetanse for optimal bruk av protein i fôr til oppdrettsfisk. Forskningen i APC gjennomføres innen tre satsingsområder; Protein- og aminosyremetabolisme, Tarmfysiologi og helse og Fôrråvarer og prosessering. Forskningen koordineres gjennom en felles forskningsplan. Siktemålet er grunnleggende kunnskapsoppbygging, bred belysning av problemstillinger og helhetlige løsninger bygget på supplerende kompetanse i de tre morinstitusjonene. Finansieringen av APC kommer fra Forskningsrådet. Bevilgningen er ca 50 millioner kroner for femårsperioden I tillegg kommer en tilsvarende samlet egeninnsats fra UMB, NVH og AKVAFORSK, og prosjekter finansiert fra Forskningsrådet og samarbeidende industribedrifter. APC ble sammen med de andre SFF ene evaluert i 2006 med tanke på en forlengelse av kontrakten med Forskningsrådet en femårsperiode til, fram til Avgjørelsen vil foreligge våren Forskningsplanen beskriver i alt 39 prosjekter hvor ca. 20 er avsluttet i Prosjektene omhandler grunnleggende forståelse av funksjon og regulering i fordøyelsessystemet, aminosyrebehov og metabolisme av protein og nukleinsyrer hos aktuelle arter av oppdrettsfisk både i nære og fjerne farvann. Parallellt studeres det fôrteknologiske aspektet knyttet til næringsverdi på proteinråstoff og optimalisering av prosesseringsteknikker. Hovedfokus har vært på proteinkildene soya og bioprotein, et bakterieprotein produsert fra naturgass. I tillegg er det foretatt studier av en rekke andre vegetabilske proteinfôrmidler. Forskningen har hittil gjort en rekke interessante funn innen fiskeernæring. Blant annet er det avdekket et enkelt enzymsystem hos laks som kan forklare det meste av variasjonen i proteinutnyttelse. APC forskere har gjort et vesentlig nybrottsarbeid i grunnleggende og systematiske studier 14

15 Forskningen ved UMB 2006 av tarmens bakterieflora og påvist artsspesifikke forandringer i tarmvegg ved ulike fôringsregimer. Molekylærbiologiske studier viser at det er store forskjeller mellom laks og ørret ved fôring med soya, som er et utbredt proteinfôrmiddel til oppdrettsfisk. I tillegg er det gjort en rekke studier på effekter av antinæringsstoffer i plantefôrmidler og muligheter for eliminering av slike i fôrprossesseringen. Dette har medført en patentsøknad. I 2006 er det publisert 31 artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering. I tillegg kommer 14 artikler som er under trykking pr APC forskere er flere ganger rangert i 10 på topp -listen i tidsskriftene Aquaculture og Animal Feed Science and Technology. I mai var APC sterkt representert på den store internasjonale fiskeernæringskongressen i Biarritz, Frankrike. APC stod for ca 20 % av de muntlige presentasjoner i Biarritz og vel 18 % av posterpresentasjonene. Senteret har også vært godt representert på avslutnings-konferansen for Forskningsrådsprogrammet HAVBRUK Produksjon av akvatiske organismer som ble holdt i Bergen i slutten av mars Ved utgangen av 2006 var 36 personer knyttet til APC. Av dette er ca 19 vitenskapelige årsverk inklusive postdoktorer, PhD og forskningsassistenter. I løpet av 2006 har det vært fire gjesteforskere med opphold i APC. En av senterets PhD stipendiater har hatt et halvt års opphold ved University of Halifax, Canada siste halvår i Centre for Integrative Genetics (CIGENE) CIGENE ble etablert i 2003 som en av 11 nasjonale teknologiplattformer under FUGE-programmet (Funksjonell genomforskning). Målet er å frembringe en årsaksmessig forståelse av komplekse genetiske karakterer hos fisk, pattedyr og planter for vitenskapelig og kommersiell utnyttelse. For å oppfylle CIGENEs nasjonale forpliktelser med hensyn til utvikling av metodikk og kompetanse for genotype-fenotype-forståelse, hvor state-of-the-art fasiliteter for deteksjon, typing og fortolkning av single nucleotide polymorphisms (SNPer) inngår, har CIGENE i 2006 gjort en større oppgradering av laboratorie- og eksperimentelt utstyr ved innkjøp av en affymetrix plattform, i tillegg til en ekstra pipetteringsrobot. Denne oppgraderingen har gjort det mulig å utvide tjenestetilbudet betraktelig. Med affymetrix-plattformen kan en enkelt foreta en storskala scanning og genotyping (mer enn SNPer i ett individ - humant). LIMS-systemet ( Laboratory Information Management System ) som ivaretar brukernes prøver og registrerer hele kjeden av SNP data i ett system, er nå ferdig utviklet og viser god funksjonalitet. I tillegg har man videreutviklet et highthroughput system for prosessering og kvalitetssikring av SNP-data. I 2006 sto CIGENE sentralt i den videre etableringen av cgrasp ( Consortium for Genomics Research on All Salmonids Programme ), der hovedmålet er å få helgenomsekvensert atlantisk laks innen cgrasp involverer nå 12 nasjoner. Lakseforskningsmiljøene i de enkelte land har allerede utpekt en nasjonal representant, og denne er ansvarlig for å koordinere aktivitetene i sitt land. Den daglige prosjektstyringsfunksjonen under cgrasp er formelt plassert ved UMB/CIGENE. I forbindelse med oppstarten av konsortiet har CIGENE i 2006 startet arbeidet med å definere og validere SNPer i atlantisk laks for å danne et høyoppløselig fysisk og genetisk kart i forkant av helgenomsekvenseringen. I tillegg til at CIGENE har et spesifikt forskningsansvar innen marin funksjonell genomanalyse, er sentret også tildelt et nasjonalt kompetanseansvar for identifikasjon og metodologisk integrering av eksperimentelle og teoretiske metoder for å bygge bro mellom genominformasjon og fenotypiske karakterer rent generelt. I 2006 ble det bl.a. etablert et samarbeid med Universitetet i Gøteborg der vi i første omgang ser på mulighetene for å bruke gjær som modellorganisme for modellering av genregulatoriske nettverk. CIGENE medvirket sterkt til etableringen av UMBs forskerskole i systembiologi som ble offisielt åpnet i desember Forskningsåret 2006 har resultert i mer enn 25 publiserte artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter hvor CIGENE-affilierte forfattere medvirker. Den første PhD-grad i regi av senteret med veiledning fra CIGENE-forskere ble avlagt i Små mestre i livsforlengelse Et protein honningbiene produserer i store mengder forynger og hindrer aldring, sier et nytt doktorgradsarbeid. Det dreier seg om eggeplomme-proteinet vitellogenin, som dronningbiene produserer i store mengder ved å legge opptil flere tusen egg hver dag, men som også lages av de sterile arbeidsbiene. Bier og mennesker har mye til felles som sosiale vesener. Kanskje kan vi på sikt forynge oss med bienes hjelp? forskning.no Foto:Håkon Sparre 15

16 Universitetet for miljø- og biovitenskap Foto: Ingram Image library Alene hjemme Hva gjør Bonzo når den er alene hjemme? En studie ved UMB viser hvordan hunden oppfører seg når eieren er borte. De fleste hunder sover det meste av tiden, men et mindretall får problemer. De vanligste symptomene ved separasjon er at hunden ødelegger ting, bjeffer, piper, uler og gjør fra seg. Begynn tidlig, gå gradvis fram, unngå negative opplevelser og straff aldri hunden for noe den har gjort alene hjemme er noen gode råd. forskning.no Norwegian Arabidopsis Research Centre (NARC) NARC inngår i det nasjonale samarbeidet om funksjonell genomforskning (FUGE). NARC ledes fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitetet med Universitetet i Oslo og UMB som partnere. Formålet er å heve kvaliteten på grunnleggende plantemolekylærbiologi og anvendt planteforskning og planteforedling i Norge. Ved å utnytte de verktøyene og den informasjonen som er etablert ved sekvensering av modellplanten Arabidopsis, vårskrinneblom, kan man kartlegge funksjonen til gener som har stor betydning for planteproduksjon. Et viktig mål er å overføre kunnskap fra modellplanter til kulturplanter som er økonomisk viktige i Norge. Ved UMB er det etablert tjenester som tilbyr gentransformasjon, oppformering og genotyping av transformerte linjer for planteforskningsmiljøer i Norge. I tillegg er det etablert en frøbank for lagring av utvalgte linjer og økotyper, samt en samling av vektorer for transformasjon. Senteret har i samarbeid med UMBs Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) utviklet og bygd moderne vekstrom for dyrking av genmodifiserte planter som tilfredsstiller myndighetenes strengeste krav til sikkerhet. NARC arrangerer årlige samlinger for forskere, stipendiater og teknikere involvert i planteforskning i Norge. NARC/UMB har i 2006 samarbeidet med om lag 20 forskere og stipendiater tilhørende ulike institusjoner i Norge. Etableringen av NARC har ført til en betydelig økning av samarbeidet på tvers av institusjoner på Campus Ås og med de andre universitetsmiljøene i Norge. NARC er viktig for norsk deltakelse i europeisk genom- og bioteknologiforskning innen planter. Teknologiplattformene i FUGE ble evaluert i 2006, og NARC fikk en meget god evaluering. The Norwegian Centre for Advanced Microbial Science and Technology (CAMST) Formålet med CAMST er å stimulere interessen for mikrobiologisk forskning i Norge, og styrke den nasjonale kompetansen innen dette området med tanke på framtidige utfordringer innen medisin, miljø og matproduksjon. Senteret er en del av den nasjonale FUGE-satsingen, og er et samarbeid mellom forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. CAMST har arrangert en rekke vitenskapelig møter og symposier med internasjonalt kjente foredragsholdere som en sevice til det mikrobiologiske miljøet i Norge. Det ble avhold seks slike møter i 2006, ett ved UMB. Vitenskapelig sett har plattformen vært svært vellykket, og har produsert en rekke vitenskapelig publikasjoner i høyt rangerte vitenskapelige tidsskrifter. Hovedfokuset til forskningsgruppa ved UMB har vært den viktige patogene bakterien Streptococcus pneumoniae og den beslektede bakterien Streptococcus thermophilus. Den sistnevnte er svært viktig for meieriindustrien, og brukes blant annet i produksjonen av yoghurt. I 2006 publiserte gruppa fem vitenskapelige arbeider i anerkjente internasjonale tidskrifter. Nylig ble en artikkel som oppsummerer resultatene av gruppas arbeid de siste årene trykt i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Reviews Microbiology. Foto: Håkon Sparre 16

17 Forskningen ved UMB 2006 Sentersøknader UMB var vert eller partner i fire søknader om Senter for fremragende forskning (SFF) og tre søknader om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som ble sendt høsten 2005 og avgjort i SFF-søknader Centre of Ecotoxicological Risk from Multiple Stressors (UMB som vert) Centre for Terrestrial Biogeochemistry (UMB som vert) The Food and Health Bacteriology Centre (UMB som vert) Centre for Integrative Genetics (UMB som vert) Søknadene ble utarbeidet i to trinn; skisse og full søknad. Av de fire skissene gikk The Food and Health Bacteriology Centre, der Matforsk var partner, videre til full søknad. Den kom dessverre ikke gjennom nåløyet i siste runde. 19.desember 2006 ble åtte nye forskningssentra tildelt status som SFF. - Dette er et viktig tiltak for å styrke kvaliteten på norsk forskning og for å heve Norge som kunnskapsnasjon, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. - Det har vært svært hard konkurranse om midlene som nå er tildelt. De 26 søkerne som var med i den avgjørende runden, holder et meget høyt nivå, sier Hallén. I alt var det 98 søkere. (Forskningsrådets nettside) SFI-søknader Centre for Genetics in the Food Production Chain (UMB som vert) Bio Ingredients for Functional Feed from Rest Raw Materials from the Fish Farming Industry (UMB som partner) Centre for Marine Bioprocessing and Human Health (UMB som partner) For søknaden som ble utarbeidet ved UMB, Centre for Genetics in the Food Production Chain, ble flere SFI-ideer slått sammen til én. Prosessen var krevende, med samordning mot et felles og langsiktig mål for seks bedrifter (Norsvin, Geno, AquaGen, Graminor, Tine, Gilde) og tre FoU-institusjoner (UMB, Matforsk, Akvaforsk). Dessverre ble verken denne eller søknadene der UMB var partner innvilget, selv om de fikk svært gode vurderinger. 16. juni 2006 offentliggjorde kunnskapsminister Øystein Djupedal sammen med næringsminister Odd Eriksen hvem som er vinnere i konkurransen om å bli et SFI. Av 58 søkergrupper som har konkurrert, ble 14 valgt ut. - Jeg er meget tilfreds med at den investeringen vi gjør i disse sentrene vil styrke norsk forskning og gi viktige bidrag til innovasjon og fremtidig verdiskapning, sier kunnskapsministeren. (Forskningsrådets nettside) Videre bruk av søknadene Innsatsen fra universitetets forskere i søknadsprosessene var stor. Den gjenspeiler at forskergruppene har evne og kapasitet til å satse høyt, og at universitetet innenfor enkelte områder klarer å hevde seg i slike konkurranser. Erfaringen fra SFI-prosessen med samordning mot et felles og langsiktig mål for flere bedrifter og FoU-institusjoner utnyttes videre i Campus Ås samarbeidet med næringslivet. SFF-søknaden Centre for Terrestrial Biogeochemistry er utnyttet videre av professor Jan Mulder som søknad til Centre for Advanced Study CAS, Grunnforskningssenteret ved Det norske vitenskapsakademi. Forskergruppen bak SFF-søknaden The Food and Health Bacteriology Centre vil bli tildelt insentivmidler for å styrke seg ytterligere fram mot neste SFF-utlysning. Centre for Integrative Genetics går videre som senter innen Funksjonell Genomforskning (FUGE) selv om SFF-søknaden ikke ble innvilget. Forskningsformidling UMB deltok på Forskningstorget i Oslo under fjorårets Forskningsdager. Temaet for UMB-boden var Mat og helse samt Bioenergi. Mens kronprins Haakon besøkte naboboden, delte UMB ut smaksprøver på epler og smoothies til ivrige skolebarn. UMB arrangerte også temakvelder og forskerdag for barn, i tillegg til å delta på Ungforsk. Alle tiltakene er ledd i arbeidet med å gjøre UMB og forskningen vår kjent, både for allmenheten og spesielt barn og ungdom. Alumni UMB 2006 Foto: Håkon Sparre 17

18 Universitetet for miljø- og biovitenskap Instituttenes strategier Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Foto: Pete Oxford Visjon IHA sine studier og forskningskompetanse skal være etterspurt nasjonalt og på sine spissområder også internasjonalt IHA skal ved sin forskning på husdyr, akvakultur og sports- og familiedyr bidra til verdiskaping Forskergrupper IHA har ingen egen forskningsstrategi, men har en samlet strategisk plan. Forskingen er organisert i forskergrupper som representerer instituttets faglige satsingsområder. De skal være i den internasjonale forskningsfronten innen sine spissområder. Gruppelederen har et helhetlig ansvar for all aktivitet innen sin gruppe. Forskergruppene er: Avl, genetikk og genomanalyse Drøvtyggerfysiologi og -ernæring Ernæring enmaga dyr Etologi og husdyrmiljø Produktkvalitet Eksempler fra forskningen Kalvingstidspunktet - avgjørende for reinsimlas suksess Kalving tidlig på året bidrar til at simlene og kalvene kan utnytte den korte, men hektiske arktiske sommeren optimalt for å møte vinteren med opplada batterier. Resultater fra nyere forskning tyder på at timing av kalvinga er kritisk for simlenes suksess. Simlenes evne til å justere drektighetstid og investering i kalven kan derfor sees på som tilpasninger til det sesongmessige miljøet for å sikre egen framtidig reproduksjon. Ny prosesseringsmetode for bruk av mer vegetabilske ingredienser i fiskefôr Laks, ørret og torsk er kjøttetere, men nå har man trolig funnet en løsning for å endre deres meny gjennom en ny prosesseringsmetode som øker mulighetene for bruk av vegetabilske ingredienser i fiskefôr. Forskerne har utviklet et fôr som har tilnærmet samme produksjonskostnad, men høyere næringsverdi. Dette vil gi rom for en betydelig større andel vegetabilske råvarer i fôret. Slike råvarer er ikke en begrenset ressurs slik animalske råvarer er. Matlysten til fisk påvirkes av stress Det viser seg at stresset fisk har redusert evne til å danne nye nerveceller i hjernen, og det leder til dårligere hukommelse og orienteringsevne. Stressresistent fisk i oppdrett kan faktisk gi i både pose og sekk: Fiskene får det bedre, og oppdretterne får bedre økonomi. Med norsk mjølkegeit til Tanzania Det er startet et utvekslingsarbeid for å sende sæd fra norske melkegeiter til Tanzania. Formålet er å hjelpe lokalbefolkningen med å øke andel animalsk protein i den daglige kosten for å unngå ensidig kosthold. Tanzania er et av de viktigste samarbeidslandene for norsk utviklingshjelp. UMB har et nært og godt samarbeid med Sokoine Agricultural University, ikke minst på husdyrsida. Bedre og nok mat er viktig for barna i landet. 18

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Strategi for høyere utdanning og forskning innen havbruk og innlandsfiske ved landbruksforskningsinstitusjonene

Strategi for høyere utdanning og forskning innen havbruk og innlandsfiske ved landbruksforskningsinstitusjonene Strategi for høyere utdanning og forskning innen havbruk og innlandsfiske ved landbruksforskningsinstitusjonene Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Komiteens mandat og sammensetning... 6 Overordnet strategi...

Detaljer

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting US-SAK NR: 178/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/1738 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Strategi for MATområdet ved UMB første

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

Mulighetsstudie Bioteknologi

Mulighetsstudie Bioteknologi Mulighetsstudie Bioteknologi Oppdragsgiver: Greater Stavanger Stavanger, 10.april, 2010 Mulighetsstudie bioteknologi Sammendrag Mulighetsstudien er gjennomført våren 2010 på oppdrag av Greater Stavanger.

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Rapport og planer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Resultatrapportering for 2013... 3 2.1 Rapportering på mål... 3 2.1.1 Utdanning... 3 2.1.2 Forskning...

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Del I: Forskningsstrategisk rapport Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn Årsrapport 2014 Teknologi for et bedre samfunn Omstilling krever forskning og kunnskap Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes. Globalisering,

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen RAPPORT 28/2007 Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen Magnus Gulbrandsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

1/2004. AlumniNLH. Norges landbrukshøgskole. www.nlh.no/alumni NLH NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE

1/2004. AlumniNLH. Norges landbrukshøgskole. www.nlh.no/alumni NLH NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE 1/2004 AlumniNLH Norges landbrukshøgskole www.nlh.no/alumni NLH NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE NLH Alumni - forening for tidligere studenter ved NLH Knut Werner Alsén REDAKTØR Knut Werner Alsén [knutwe@nlh.no]

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Rapport og planer (2011 2012)

Rapport og planer (2011 2012) Rapport og planer (2011 2012) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 RESULTATRAPPORTERING FOR 2011... 5 2.1 Rapportering på mål.... 5 2.1.1 Sektormål 1- utdanning... 5 2.1.2 Sektormål 2 - forskning...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik 14.01.2015 2015 Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik 1 INNHOLD 1. Bakgrunn og formål med notatet... 2 2. HiGs profil og visjon med fusjonen... 2 Visjon...

Detaljer

Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012

Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012 Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012 Norges veterinærhøgskole Årsmelding 2012 Innhold 04 Året ved rektor av Yngvild Wasteson 06 Direktørens ord av Birger Kruse 08 Fra lidelse til fokus på glede av

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

HAVBRUK Fôr til fisk. Fiskeri- og havbruksnæringen. Krill og annet plankton. Fôr-, mel- og oljeindustri. Marine. Mikroalger

HAVBRUK Fôr til fisk. Fiskeri- og havbruksnæringen. Krill og annet plankton. Fôr-, mel- og oljeindustri. Marine. Mikroalger Handlingsplan for FoU-innsats innen fôrressurser til akvakultur Rapport fra en arbeidsgrppe nedsatt av Norges forskningsråd Fôr-, mel- og oljeindustri Slakteri- og næringsmiddelindustri Gassindustri Utstyrsindustri

Detaljer

fremtiden // Har du først en skikkelig jobb, så har du det du trenger. kunnskapsbasert næringsliv

fremtiden // Har du først en skikkelig jobb, så har du det du trenger. kunnskapsbasert næringsliv Næringssatsing i nord satset på fremtiden Med kløkt og stahet klorte Polarbase seg fast gjennom syv magre år. Da Stortinget vedtok Snøhvit-utbyggingen, stod forsyningsbasen parat. Siden har pilene pekt

Detaljer