Forskernytt ved SUS April 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskernytt ved SUS April 2013"

Transkript

1 Første Kvinnelige SUS-professor Foto: Mirjam Pletanek Klingenberg Elisabeth Farbu, avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, er ansatt som professor II ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Torsdag 18. april ble det markert at SUS har fått en ny professor blant sine ansatte. Elisabeth Farbu ble ansatt som professor i spesielt fremhevet hennes administrative kunnskaper, og at forskningen hennes er innen topp prioriterte områder av faget. På grunnlag av evalueringen finner de henne utvilsomt kvalifisert til et professorat i nevrologi. På bakgrunn av komiteens evaluering har Stavanger universitetssjukehus i samarbeid med Universitetet i Bergen ansatt henne i en bistilling som professor II ved det medisinskodontologiske fakultet i Bergen. Vi gratulerer Elisabeth Farbu med professorstillingen. Biobanker og informasjonsplikt til pasienter Forskningsbiobanker er enten spesifikke for prosjekt, eller organisert som generelle biobanker for et forskningsmiljø. Både sentrale myndigheter og REK oppfordrer aktive forskningsmiljøer til i større grad å organisere forskningen basert på generelle biobanker. Adm. dir. Bård Lilleeng gratulerer Elisabeth Farbu med utnevnelsen til professor i medisin ved UiB. nevrologi ved UiB fra 1. januar. Fram til 2013 hadde vi 19 professorer i medisin alle menn. SUS har kvinner i eksterne stillinger med 20% bistilling som professorer i helsefag hos oss, men Farbu er første fast ansatte kvinne ved SUS som blir professor i medisin. Ser en på kvinneandelen i kullene av medisinstudenter og hos de som tar doktorgrad ved SUS, kan en vel trygt konstatere at dette er på høy tid. Farbu er fra Karmøy og tok sin medisinske embetseksamen i Hun tok sin spesialistutdannelse i nevrologi ved Haukeland universitetssjukehus, og hun tok sin doktorgrad ved UiB i Doktorgraden hadde tittelen «Poliomyelitis: A study of new consequences later in life». Farbu har vært ansatt ved nevrologisk avdeling på SUS siden 2005, og vært avdelingsoverlege siden Evalueringskomiteen som ble nedsatt av UiB for å vurdere om Elisabeth Farbu var kvalifisert til å bli professor, har sett på alle aspekter ved hennes søknad. Farbu har publisert mer enn 30 vitenskapelige artikler, og hun har vært førsteforfatter på 19 av dem og seniorforfatter på 6 artikler. Komiteen har i innstillingen En generell biobank forutsetter to ting etter loven: 1) Et samtykke som enten er gitt spesifikt for prosjekt eller i form av bredt samtykke ved vanlig klinisk kontakt, og 2) at løpende informasjon om den generelle biobanken gjøres tilgjengelig for pasientene som har donert materiale. SUS har foreløpig et begrenset antall generelle forskningsbiobanker, men antallet forventes å øke. Kravet om løpende informasjon til pasientene bør derfor innfris på en systematisk måte. REK anbefaler internett som en hensiktsmessig kanal for løpende informasjon. Forskningsavdelingen samarbeider derfor med Kommunikasjonsavdelingen om å legge ut en kort omtale av alle generelle biobanker ved SUS på et eget område under Forskningsavdelingens hjemmeside. Der vil det finnes linker til løpende informasjon skrevet av de respektive forskningsgruppene. Denne informasjonen skal være kortfattet og oppdatert minst et par ganger i året. Når denne informasjonskanalen blir åpnet, vil forskerne som er registret som ansvarlig for generelle biobanker motta en melding med

2 oppfordring om å oppdatere informasjonen om sine aktiviteter. Det vil også legges en link til de respektive biobankene på hjemmesiden som tilhører forskningsgruppens avdeling, slik at interesserte pasienter skal finne frem lettest mulig. REK anbefaler å inkludere denne linken til den aktuelle biobanken i samtykkeskrivet til fremtidige pasienter som skal donere materiale til en generell biobank. Tildeling av forskningsmidler Helse Stavanger 2013 Forskningsutvalget tildelte i møtet i april SUS sitt generelle forskningsfond. Midlene deles ut en gang i året og FU tildeler i 2013 kr Totalt var det søkt om kr. fordelt på 36 søknader, og 21 av disse fikk tilslag på å få tildelt forskningsmidler. Før årets tildeling hadde FU innskjerpet kriteriene for tildeling, og på bakgrunn av de nye kriteriene ble hele 13 søknader lagt til side og ikke behandlet fordi de enten var prosjekter som var tildelt annen finansiering (Hovedsakelig Helse Vest stipend), eller de ble lagt til side og ikke behandlet fordi de overskred de maksimale søknadssummer som var oppgitt. Tildelingen gikk til følgende forskere og prosjekter: Søkere som fikk innvilget sin søknad 1. Ingvild Vatten Alsnes Arbeidssted: Forskningsavdelingen Prosjekt: Betydningen av preeklampsi på hormonell og metabolsk risikoprofil hos mødre og barn 11 år etter fødselen. 2. Anne Kristin Reve Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Kirurgisk divisjon Prosjekt: Barnehoftesykdommer i Norge Etablering av pålitelighet av barnehofteregisteret i Norge 3. Jon Fauskanger Bjåstad Arbeidssted: BUP Bryne, Psykiatrisk divisjon Prosjekt: Angstbehandling i BUP 4. Anders Torp Arbeidssted: ØNH, Kirurgisk divisjon Prosjekt: ASA-desensibilisering ved SUS 5. Kristine Rørtveit Arbeidssted: Stavanger DPS, Psykiatrisk divisjon Prosjekt: Erfaringer etter fedmekirurgi en kvalitativ delstudie fem år etter operasjon 6. Inger Hjørdis Bleskestad Arbeidssted: Nefrologisk seksjon, Medisinsk divisjon Prosjekt: Hjerte- karsykdom hos nyretransplanterte og markører for slik sykdom ved nyresvikt i tidlig stadium 7. Kathinka Hødal Retz Prosjekt: SUIT ; Study on Ultrasound Intensity and the Thermal Index 8. Inga Strand Thorsen Arbeidssted: Nefrologisk seksjon, Medisinsk divisjon Prosjekt: Biomarkører hos pasienter med kronisk nyresykdom, nyredonores og friske. 9. Melissa A E A Weibell Arbeidssted: Sandnes DPS voksenpsyk, Psykiatrisk divisjon Prosjekt: TIPS III -Rusutløst psykose psykose sammenlignet med primær psykose med og uten rus. Forekomst, baseline karakteristikk og forløp 10. Hanne Westlye Dahl Arbeidssted: Sandnes DPS, Voksenpsyk, Psykiatrisk divisjon Prosjekt: Angst og depresjon i svangerskapet. 11. Øistein Rønneberg Mjelva Arbeidssted: Hjerteavdelingen, medisinsk divisjon Prosjekt: Cardiovascular biomarkers as prognostic indicators in patients with suspected coronary chest pain 12. Andreas Svee Arbeidssted: Plastikk og håndkirurgisk avdeling, Kirurgisk divisjon Prosjekt: Breastcancer recurrence after delayed breast reconstruction with DIEP-flap Tildelte midler

3 13. Ok Målfrid Mangrud Arbeidssted: Avdeling for patologi, medisinsk service divisjon Prosjekt: Prognostiske og prediktive faktorer ved urotelialkarsinomer i urinblære 14. Siren Rettedal Arbeidssted: Barneavdelingen, Kvinne- barnedivisjonen Prosjekt: ESBL-produserende bakterier, utbrudd i nyfødtintensiv avdeling og kolonisering hos gravide 15. Torbjørn Moe Eggebø Prosjekt: Can Ultrasound predict labor outcome in operative vaginal deliveries? 16. Kjetil Søreide Arbeidssted: Kirurgisk avdeling, Kirurgisk divisjon Prosjekt: Immunprofilering av colorektalkreft i perifert blod en pilotstudie 17. Grete Opsal Arbeidssted: Østerlide barnehabilitering, Kvinne- barnedivisjonen Prosjekt: Habiliteringsforløp, tiltak og tjenester for førskolebarn med Cerebral Parese 18. Anne Bolette Tjensvoll Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Kirurgisk divisjon Prosjekt: Hodepine ved Systemisk Lupus Erythematosus 19. Astrid Rygh Prosjekt: Obstetric anal sphincter injury a population based study of improvement of care. 20. Kirsten Lode Arbeidssted: Forskningsavdelingen Prosjekt: I am not the same womens experiences of breast cancer, breast loss and reconstruction: Implementation and evaluation of an expressive writing intervention 21. Eva Bernhoff Arbeidssted: Avdeling for medisinsk mikrobiologi, medisinsk service divisjon Prosjekt: MALD-TOF massespektometri brukt til påvisning av utbrudd med ESBL-produserende Klebsiella pneumoniae Siste disputaser ved SUS. Hele 6 ansatte har til nå i år disputert for ph.d graden, og det ligger an til at hele 10 ansatte disputerer før sommeren. Her er en kort presentasjon av de som har disputert i frem til nå i år: Klara Øverland fra Utredningsposten for barn i Barne- og ungdomspsyk. Avd., Psykiatrisk Divisjon disputerte 01. februar for ph.d-graden ved Universitet i Stavanger med en avhandling som omhandlet barnehageansattes erfaringer med barn og samlivsbrudd. Avhandlingen hadde tittelen: Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology. Terje Meling, ved Ortopedisk avdeling, Kirurgisk divisjon disputerte 07. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Implementation of a fracture and dislocation registry: epidemiology and scoring validity of long-bone fracture. Avhandlingen har vist hvordan Bruddregisteret på SUS kan brukes i det kliniske arbeidet i avdelingen. Kristin Jonsdottir fra Avdeling for patologi, Medisinsk service-divisjon disputerte 08. mars for ph.d-graden ved Universitet i Bergen om hvordan Bedre klassifisering av brystkreft kan gi bedre behandling Avhandlingen hadde tittelen: Comparison of the prognostic value of microrna, geneexpression signatures and proliferation in early node- negative breast cancer. Tom Glomsaker, ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Kirurgisk divisjon disputerte 21. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ERCP in Norway. Patterns of activity and undesired events. Avhandlingen omhandlet behandling av galleveissykdom ved hjelp av kamera.

4 Bjørn Steinar Nedrebø fra Gastrokirurgisk avdeling, Kirurgisk divisjon disputerte 05. april for ph.dgraden ved Universitet i Bergen om behandlingsresultater for tykk- og endetarmskreft i Norge. Avhandlingen hadde tittelen Colorectal Cancer in Norway - National Treatment Guidelines and Outcomes. Liv Helen Heggland fra operasjonsavdelingen, Kirurgisk divisjon disputerte 12. april for ph.dgraden ved Universitet i Stavanger om pasienters medvirkning i beslutninger ved planlagt kirurgisk behandling. Avhandlingen hadde tittelen Patient participation in decision-making in surgical treatment. Saker til Forskernytt på SUS Har du eller din forskergruppe en interessant forskningssak til vårt nyhetsbrev for forskning, så ta kontakt på epost med redaktør for nyhetsbrevet, Fredrik Feyling: Månedens forskningsprosjekt på SUS «Fall og fysisk aktivitet ved Parkinsons sykdom» Av: Ylva Hivand Hiorth, Spesialfysioterapeut ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) Parkinsons sykdom (PS) er en langsomt progredierende nevrodegenerativ sykdom som kjennetegnes av hviletremor, rigiditet, bradykinesi og posturale endringer. Det er antatt at mer enn 1 million personer har sykdommen i Europa. I Norge er det vist at ca 50 % av pasientene trenger hjelp fra det offentlige og at 5 % av alle beboere på sykehjem har PS. Sykdommen medfører både motoriske og ikke-motoriske symptomer, som ofte utløser behov for hjelp fra helsevesenet. Fall ved PS er hyppigere enn i den generelle befolkningen og er en kilde til bekymring hos både pasienter og pårørende. Fra klinikken ser vi ofte starten på en raskere helsemessig forverring når pasienter går fra én enkeltstående fall-episode til å bli en etablert faller. Et fall innebærer oftest lettere skader, men hoftebrudd og alvorlige hodeskader forekommer også. En annen konsekvens av fall kan være økt behov for rehabilitering og pleie, og frykt for fremtidige fall. For enkelte innebærer et fall at en slutter med tidligere fysiske og sosiale aktiviteter. Tidligere studier har vist at opptil 68% av alle pasienter med PS faller minst en gang i året, og at 75% av dem som skades vil ha behov for helsehjelp. Svært lite er fortsatt kjent om forekomst av fall i ulike stadier ved PS, og om hvilke faktorer som er av betydning i de ulike sykdomsfasene. Det finnes så langt vi kjenner til, ingen langtidsstudier om fall ved PS som har lengre oppfølgingstid enn 2 år. Hovedmålet med dette

5 prosjektet er å frembringe mer kunnskap slik at man kan bedre behandlingstilbudet til pasienter som står i fare for å falle. Prosjektet omfatter følgende delmål: 1. Å vise forekomsten av og relaterte årsaksfaktorer til fall i en populasjon av parkinsonpasienter med tidlig ubehandlet sykdom og i en representativ tverrsnittspopulasjon med sykdommen. 2. Å belyse risikofaktorer for fall i de to populasjonene ved longitudinell oppfølging, slik at man kan få mer kunnskap om fenomener som oppstår før eller samtidig med fall. 3. Å kartlegge fysisk aktivitet samt påvise en mulig relasjon mellom fall, fysisk aktivitet og aktiviteter i dagliglivet (ADL) i en populasjon av parkinsonpasienter som faller sammenlignet med en gruppe som ikke faller. Dette PhD-prosjektet er basert på to ulike pasientpopulasjoner. Den ene populasjonen er hentet fra «Parkinsonprosjektet i Stavanger», som er en omfattende longitudinell kartlegging av ulike problemer relatert til Parkinsons sykdom i en ikke-selektert gruppe av pasienter som hadde sykdommen i Sør- Rogaland januar I dette pasientmaterialet, som omfatter 245 pasienter, er det registrert en rekke demografiske og kliniske data. Disse pasientene har i etterkant blitt fulgt prospektivt over 12 år, og det har hittil utgått 10 PhD-prosjekter fra studien. Data om fall er imidlertid ikke tidligere brukt, og undersøkelse av fall i denne internasjonalt høyt ansette pasientkohorten vil gi viktig og valid informasjon om forekomst og risikofaktorer for fall i et representativt materiale av pasienter med PS. Den andre pasientpopulasjonen er hentet fra «ParkVest-studien», som er en pågående studie der alle nydiagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder ble inkludert i tidsperioden I denne studien er det inkludert 212 pasienter og 207 kontrollpersoner. Disse pasientene har til nå blitt fulgt opp i minst 5 år etter inklusjon. Hos 50 pasienter blir det nå samlet inn supplerende data for mer inngående kartlegging av fysisk aktivitet og fall. Fysisk aktivitet vil registreres over 7 døgn ved hjelp av et akselerometer. I tillegg kartlegges fallproblematikk og fysisk aktivitet over tid gjennom et strukturert intervju. Foreløpige resultater viser at fall forekommer ti ganger hyppigere i en tverrsnittspopulasjon av parkinsonpasienter sammenlignet med nydiagnostiserte, umedisinerte parkinsonpasienter. Fall ser altså ut til å være et økende problem etter hvert som sykdommen utvikler seg. Dette samsvarer med andre studier som har vist en sammenheng mellom grad av sykdomsalvorlighet og risiko for fall. Videre har vi påvist at parkinsonpasienter med økt forekomst av postural instabilitet og gangvansker (PIGD) har særlig økt risiko for å falle i motsetning til pasienter med mer tremordominante symptomer. Problemer i ADL er spesielt forbundet med fallproblematikk i tverrsnittspopulasjonen. Sammenhengen mellom ADL-relaterte symptomer og fall har sannsynligvis mange årsaker, og skyldes trolig et samspill mellom mekanismer knyttet til selve fallet, sykdommen i seg selv, påvirkning fra miljøet og ulike mekanismer knyttet til det å ha sykdommen over tid. Prosjektet utgår fra Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB). Hovedveileder i prosjektet er PhD Kenn Freddy Pedersen, overlege ved Nevrologisk avd. SUS og postdoc ved NKB. Medveiledere er professor dr. med Jan Petter Larsen og PhD Kirsten Lode, ved SUS.

Forskernytt ved SUS Juni 2012

Forskernytt ved SUS Juni 2012 Vinner av Forskningsprisen 2012 Tekst og foto Linn Herredsvela Årets vinner av Forskningsprisen ved Helse Stavanger HF er Ingelin Testad. Hun er et fremragende eksempel på hvordan forskning og klinisk

Detaljer

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Forskningsgrupper ved Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 21. mars 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 21. mars 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 21. mars 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret Årsrapport 2014 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Kreftregisteret 2 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 3 Forord fra direktøren............................................. 4 Forord fra styreleder ved Kreftregisteret.........................

Detaljer

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning Thormøhlensgate 51 N-5006 BERGEN, Norway Tel. +47908 57 399 Faks.+47 55 58 21 50 Org. No: 993 962 724 www.stiftkgj.no Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre har i møte 2.12. i år vedtatt å tildele i

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1 / 2011 årgang 16 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb 1 Leder Dette nummeret av Nyhetsbulletinen er

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012 Norsk Revmatologisk Forening 75 år! Revmatologi ved Rikshospitalet Scandinavian Congress of Rheumatology

Detaljer

Norske helseregistre innen gastroenterologi

Norske helseregistre innen gastroenterologi Årgang 14 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2007 Tema: Norske helseregistre innen gastroenterologi side 7 IBD-kurs for gastro-spirer side 21 Nye doktorgrader side 29 Glutenfritt

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009 Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Fire viktige resultater 6 Organisering og personell 8 Finansiering 11 Forskning 12 Forskningsprosjekter

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 25. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 25. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 25. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6

Detaljer

parkinson 30år posten nr 1/2014 - årgang 30 Parkinsonistene spiller for full musikk Livet med parkinson pluss Medisiner og mat side 28 side 10 side 30

parkinson 30år posten nr 1/2014 - årgang 30 Parkinsonistene spiller for full musikk Livet med parkinson pluss Medisiner og mat side 28 side 10 side 30 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2014 - årgang 30 30år norges parkinsonforbund jubileum PORTRETTET Livet med parkinson pluss side 10 Parkinsonistene spiller for full musikk side 28 FAGARTIKKEL

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Komitémøte REK vest 18.03.2010

Komitémøte REK vest 18.03.2010 Komitémøte REK vest 18.03.2010 Generelt Møtedato 18.03.2010 Sted Status Referat Endelig Dokumentdato 09.04.2010 Til dagsorden Møtet ble holdt torsdag 18.03.10 kl. 9:30-16:15 Konferanserom 109F BBB, Universitetet

Detaljer

Komitémøte REK nord 03.12.2009

Komitémøte REK nord 03.12.2009 Komitémøte REK nord 03.12.2009 Generelt Møtedato 03.12.2009 Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget Rom L.7.220 Referat Endelig Dokumentdato 17.12.2009 Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

Nye indikasjoner for kirurgisk behandling av AC-luksasjoner og kravebensbrudd? NIMF styret FFI styret

Nye indikasjoner for kirurgisk behandling av AC-luksasjoner og kravebensbrudd? NIMF styret FFI styret Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet NUMMER 2-2012 NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI 27. ÅRGANG Nye indikasjoner for kirurgisk behandling av AC-luksasjoner og kravebensbrudd? NIMF

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Bort fra flaska opp på tredemølla Kontroversiell kompetanse FYSIOPRIM: Teori og praksis Lindring av uro i palliativ fase Takstgodkjenning til besvær RIKTIG UTSTYR

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2008

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2008 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2008 Årsmeldingen finnes også på http://www.unifobhelse.no/allmennmedisin Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Allmennmedisinsk forskningsenhet

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer