Nr årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17"

Transkript

1 Nr årgang Nord- Norges finanstopp Side 17

2

3 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden oppstarten. Nå lager vi en mer brukervennlig løsning for tre millioner mennesker. Det er et inspirerende oppdrag, og vi gleder oss til å lansere en Java-fri og plattformuavhengig løsning, sier Sundbøe. Mandatet for BankID 2.0 er vedtatt, og arbeidet med å lage BankID uten Java er i gang. Styringsgruppe og kravstillerteam, utviklere og leverandører har hatt sine første møter, og alt er i rute for lansering i De fleste bankene er med når løsningen skal lages: Danske Bank, DNB, Nordea, Eika, SpareBank 1 og Spare - banken Vest har representanter i kravstillergruppen. I tillegg er BankID Norge, BSK og leverandørene Nets og Knowit med. Mange er involvert og brennende opptatt av å gjøre «nye» BankID til en suksess. Selv om det er god kompetanse i bank og hos leverandørene, vil man ha kundenes dom på brukeropplevelse og design. Snart blir demonstratoren som ble laget i forprosjektet gjenstand for gransking og prøving i en brukertest. Basert på kunders innspill blir det gjort justeringer før man begynner å ferdigstille løsningen. I 2014 vil de første kund - ene kunne ta i bruk Java-fri BankID. Prosjektet ønsker at BankID 2.0 skal lanseres så tidlig som mulig i 2014, avslutter prosjektleder Sund bøe. Vil du teste demonstratoren av BankID 2.0? Prøv den her: bankid2.0/ Hege Steinsland BankID Utgitt av Sparebankforeningen i Norge Redaktør: Ragnar Falck Tlf Mobil Redaksjons-sekretariat/abonnement Hanne Berntsen TIf Mobil Annonseansvarlig: Mia Vestgården Berg Flisa Trykkeri Tlf: Dir: Mobil: Fax: Postadresse: Postboks 2521, Solli 0202 Oslo Forretningsfører: A/S Sparebankforeningens Driftsselskap Redaksjonen avsluttet: 30. september 2013 Besøksadresse: Layout og design: Eikli Media og INN as Finansnæringens Hus Hansteens gate 2, Oslo Grafisk produksjon: w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R Forsidefoto: Yngve Olsen Sæbbe Maccompaniet AS, Oslo 3

4 L E D E R Ny regjering nye muligheter Etter åtte år med rødgrønn regjering ga velgerne klar beskjed om at de ønsket en endring ved stortingsvalget 9. september. Med et klart borgerlig flertall på Stortinget har veien ligget åpen for de fire partiene, Høyre, FrP, KrF og Venstre. De hadde alle lovet å bidra til regjeringsskifte, noe de altså fikk til. Gjennom langvarige sonderinger har de fire partiene avklart en rekke forhold, og det hele har endt med at Høyre og FrP danner regjering. KrF og Venstre står som garantister etter at de har fått gjenomslag for flere av sine hjerte - saker. Men, som alltid vil det hefte usikkerhet ved en mindretallsregjering, garantier eller ikke. Det er derfor all grunn til å tro at vi nå går inn i en spennende stortingsperiode. Som for alle interesseorganisasjoner er det naturlig at Finans Norge også stiller spørsmål om hva avtalen mellom de to regjerings - partiene og de to garantistene innebærer for vår næring. Iavtalen varsles det redusert formueskatt og arveavgift. Det legges også opp til bedre fradragsordninger for boligsparing og pensjonssparing. For finansnæringen er dette utvilsomt positivt. Det fremgår ikke av avtalen at man skal øke beløpene for BSUsparing, men her har flere av partiene gjort det klart at de ønsker en økning. Avtalen sier heller ikke noe om at man vil redusere kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp. Dette har imidlertid vært tatt opp flere ganger av de kommende regjeringspartiene. For dem som hadde forventet økt bruk av oljepenger i norsk økonomi gjør avtalen det klart at handlings regelen ligger fast, og pengebruken innenfor handlings - regelen tilpasses situasjonen i økonomien. De fire partiene ønsker Oljeoptimisme Vi opplever at det nå skjer mye positivt i Har stad-region - en. Optimismen blomstrer, ikke minst som følge av at vi ser for oss en svært spen - nende oljefremtid her i byen. Det er mange som vil være med når det nordnorske oljeeventyret starter for fullt, sier banksjef Tore Karlsen. 10 Vellykket økonomikurs Nærmere hundre studenter deltok da Sparebanken Sogn og Fjordane arrangerte et praktisk økonomikurs i september. Når så mange møter opp på en kurskveld i personlig økonomi, viser det at de unge er interessert i å lære. Etterspø r - selen er klart til stede, sier Anette Sollid. 12 INNHOLD Bankkort for barn Foreldrekontroll er viktig når bankene tilbyr kort og bank - tjenester til barn. Vi har samarbeidet med SpareBank 1 om utarbeidelsen av deres vilkår, og er godt fornøyd med måten de har håndtert dette på, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukerombudet. 14 Ferskvarer fra AFR I september hadde fagrådet i AFR workshop for å få innspill på hvor fokus skal ligge i tiden fremover. Det gjøres en kjempejobb i bedriftene for å sørge for god kompetanse i alle ledd, sier Siv Seglem, daglig leder i Auto - risasjons ord ningen for finansielle rådgivere N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

5 «For dem som hadde forventet økt bruk av oljepenger i norsk økonomi så gjør avtalen det klart at Handlings - regelen ligger fast, og pengebruken innenfor handlingsregelen tilpasses situasjonen i økonomien. De fire partiene ønsker imidlertid at oljepengene i større grad skal gå til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser» imidlertid at oljepengene i større grad skal gå til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Et sentralt spørsmål for vår næring knytter seg til egen - kapitalkrav. Det er å håpe at den nye regjering vil se disse i et nordisk perspektiv slik at kravene blir like og settes i verk på samme tid. Det skulle ikke være noen grunn til særnorske regler som forrykker konkurransesituasjonen i markedet. Når et gjelder utbygging av større veiprosjekter ønsker de fire å etablere et utbyggingsselskap som skal bidra til å gjøre utbygging mer effektivt. Det sies i avtalen ingenting om utbyggingen i OPS-regi, altså offentlig privat samarbeid. Fra Finans Norge side har vært imidlertid blitt vist til at særlig livselskapene er interessert i å delta aktivt i veiutbyggingsprosjekter på kapitalsiden. De to regjeringspartiene har lenge ivret for nettopp slike løsninger Nå lager vi BankID 2.0! Vil bygge lokal sparebank som løfter lokalmiljøene Harstad Sparebank etablerer stiftelse Oljeoptimismen pipler frem i Harstad Sparebank Vellykket økonomikurs med praktisk vri Bankkort for barn Trøndersk nordlending på finanstoppen i nord ØKONOMISK PERSPEKTIV: Hva skal vi gjøre med alle penga? SPAMA inviterte til EU-tur for samarbeidspartnere Ferskvarer fra fagrådet i AFR Nytt kapitaldekningsdirektiv vedtatt Forenklet aksjelovgivning også av betydning for bankene Danske banker må ha staten som medeier Klimaendringer har ført til flere store vannskader Bærekraft og forsikring Færre unge boligkjøpere 38 Sparebankhistorie: «Sløydlæreren» som ble byggmester w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

6 A K T U E L T RørosBanken og Tolga-Os Sparebank innleder fusjonsforhandling: Vil bygge lokal sparebank som kan løfte lokalmiljøene Det ser ut til å gå mot fusjon over fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Hedmark. Tolga-Os Sparebank og RørosBanken er enige om å innlede forhandlinger med sikte på en sammenslåing. Spørsmålet om fusjon har vært til behandling i begge bank - enes styrer, og 10. september ga også forstanderskap i bankene grønt lys for forhandlinger. En ny bank vil ha en forvaltningskapital på vel 6,5 milliarder kroner, og vil innebære at man får et sterkere økonomisk kraftsenter i regionen. Tolga-Os bidrar med rundt 2,6 milliarder kroner mens RørosBanken vil kunne legge på bordet vel 3,8 milliarder på egen balanse. I tillegg kommer ca 1,5 milliarder i boligkredittlån. Både administrerende banksjef Arild Hagen i RørosBanken og banksjef Arne Sund i Tolga OS sier det er flere drivere som peker mot at det er rasjonelt for de to bankene å gå sammen. Vi har gjennom noen år sett en utvikling i bank- og finansmarkedet med økt fokus på kostnadseffektiv drift, økte krav til kompetanse og rapportering og ikke minst strengere kapital- og likviditetskrav. Dette stiller nye og strengere krav til oss som mindre banker, og vi ser at på disse områdene vil det gi positiv uttelling å være en større bank, fremhever de to banksjefene. Bevare en solid sparebank Begge er de imidlertid klare på at den viktigste årsaken til en fusjon er behovet for en sterk bank i denne delen av landet. For oss er det overordnede perspektivet å bevare en lokal og solid sparebank i Røros- og Nord-Øster - dals-regionen med lokale beslutninger og nærhet til markedet. Ønsket om å være med og bidra til utvikling av vårt området har vært helt sentralt. De lokale sparebank - ene representerer et bredt kompe - tansemiljø som både kunder og lokalsamfunn nyter godt av, dette er det viktig å bevare. Bankene er enige om at det ligger svært gode muligheter til videre vekst og utvikling i vårt område dersom bankenes samlede ressurser samordnes og videreutvikles på en effektiv måte, sier Sund og Hagen. Solide og veldrevne Tolga-Os Sparebank og Røros Banken fremstår i dag som både solide og veldrevne hver for seg. Det er derfor ikke av nød at vi nå vurderer fusjon. Det er snarere for å utnytte et mulighetsrom der vi har handlefrihet til å velge en 6 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

7 Rasjonelt: Det er flere drivere som peker mot at det er rasjonelt for de to bankene å gå sammen. Fra venstre: styreleder i Rørosbanken Bjørn Frydenborg, styreleder i Tolga-Os Sparebank Erling Aas-Eng, banksjef i Tolga-Os Sparebank Arne Sund og banksjef i RørosBanken Arild Hagen. F o t o : E r l a n d V i n g e l s g å r d sammenslåing som vil gavne regionen og lokalsamfunnene rundt oss slik vår fundamentale oppgave er. Vi har ikke overlappende filialer eller avdelinger, nærmarkedene grenser tett opp mot hverandre, og vi kjenner våre markeder nærmest i detalj, fremhever banksjefene. Har hatt utstrakt samarbeid Vi er begge medlemmer av Eikaalliansen og har allerede i dag et utstrakt samarbeid på flere områder, blant annet gjennom Midt-Norsk Sparebankgruppe og ikke minst i et felles eid eiendomsmeglerselskap med sete på Røros og Tynset. Et avgjørende moment har vært å få en større løfteevne overfor lokalt nær - ingsliv. Flere bedrifter er i ferd med å vokse fra oss i størrelse, noe som har sammenheng med regelverket for største lovlige engasjement, sier Sund og Hagen. De viser til at RørosBanken og Tolga-Os Sparebank i dag har ca. 67 årsverk med særdeles høy fagkompetanse. Styrene i de to bankene har gitt uttrykk for at det er gode muligheter for å vokse videre både i aktivitetskapital og arbeidsplasser i en profesjonell og slagkraftig bankenhet. Begge bankene har betydelige markeder utenom nærområdet, Tolga-Os med eget kontor i Elverum og RørosBanken i Oslo. Men en ser også at det er et stort og interessant vekstpotensial i vår egen region. Ny bank i 2014 De to partene har nedsatt et forhandlingsutvalg som i første fase vil klargjøre de mest vesentlige forutsetninger for å få gjennomført en fusjon, herunder en modell for sammenslåing. Når dette er avklart, vil det bli en grundig prosess med utarbeidelse av fusjonsplan, kontakt med myndigheter og så videre. Det er et mål at en eventuell fusjon kan tre i kraft før utgangen av Solid oppslutning om fusjon På spørsmål om hvordan lokalmiljøene har reagert på fusjonsplanen sier banksjefene at det har vært overveiende positive tilbakemeldinger, både fra dem som er innom banken og dem som vi møter ellers i lokalmiljøet. På samme måte som oss ønsker de en sterk lokalbank som kan bidra til videre utvikling i vårt område. Men det skal ikke stikkes under stol at det knytter seg en viss usikkerhet og spenning rundt de planene som nå er lagt frem, sier banksjefene Sund og Hagen. «en sterk lokalbank som kan bidra til videre utvikling» R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

8 Styret i Harstad Sparebank: Bente Fotland, Astrid Mathiassen, Ole T. Andreassen, Rudi M. Christensen, Trude Kind Bendiksen og banksjef Tore Karlsen. F o t o : L i n n Ev a S æ t h e r Forstanderskapet i Harstad Sparebank har vedtatt å omdanne banken til egenkapitalbevisbank og etablere Spare bank stiftelsen Harstad Sparebank. Det er flere gode grunner for at våre styrende organer velger en slik løsning. Ikke minst ønsker man å profesjonalisere bankens gavevirksomhet. Ved å omdanne oss til egenkapitalbevisbank åpnes det for at kunder og ansatte kan bli eiere i banken, noe vi ser på som veldig positivt, sier banksjef Tore Karlsen. Harstad Sparebank «etablering av stiftelsen innebærer økt satsing når det gjelder bankenes samfunnsrolle» Karlsen forteller at banken har søkt Finanstilsynet og Finansdepartementet om konvertering og etablering av stiftelsen. Får banken godkjenning, blir stiftelsen etablert i løpet av høsten Når omdanningen og egenkapitalemisjonen er gjennomført, vil stiftelsen få overført 150 millioner kroner i form av egenkapitalbevis. Sparebank - stiftelsen vil med dette eie rundt 40 prosent av Harstad Spare bank. I tilegg vil banken gi stiftelsen en gave på fire millioner kroner slik at stiftelsen fra starten av vil ha et kapitalgrunnlag på 154 millioner kroner. Sterk samfunnsrolle Ifølge Karlsen innebærer etablering av stiftelsen økt satsing når det gjelder bankenes samfunnsrolle, både med hensyn til gavekapasitet og oppfølging. Harstad Sparebank skal være noe mer utover det å være bank. Vi har formulert det vi kaller bankens samfunnsoppdrag, her inngår også vår visjon om å være «Verdifull for kunder og lokalsamfunn». For oss innebærer det at vi med ulike verktøy og ressurser skal bygge opp under en positiv samfunnsutvikling i våre markedsområder: Banken og stiftelsen skal være støttespillere for kultur, idrett og næringsutvikling lokalt. Gjennom banken kan vi bidra med sponsorstøtte, mens forvaltning av gaveinstituttet vil være stiftelsens ansvar, fremhever Karlsen. For oss er det viktig at stiftelsen og banken, gjennom samspill med lokalsamfunnet, bidrar til at vår region utvikler seg positivt. Det gjelder både innenfor næringsliv, for innbyggerne og frivillige lag og organisasjoner. For oss er det også viktig at overskuddet som bygges opp i Harstad Sparebank blir fordelt lokalt/regionalt. Når det gjelder stiftelsens fremtidige inntekter, som skal gå til gavevirksomhet, vil disse komme fra utbyttet stiftelsen får på sine egenkapitalbevis. Perspektiv på gaveutdeling Når de styrende organer vil ha en 8 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

9 etablerer stiftelse profesjonalisering av gavevirksomheten, er det blant annet fordi man får bedre ressursgrunnlag for å vurdere gavesøknadene. Flere og større søknader krever kompetanse på mange deler av samfunns- og kulturområdet. Stiftelsen kan engasjere ressurspersoner i lokalsamfunnet i arbeidet med vurdering av gavesøknader, eller komme med innspill når det gjelder stiftelsens engasjement. Stor økning i gaveutdelingen Han viser til at det har vært en kraftig økning i gavebeløpene de siste fem årene. I 2012 utbetalte banken 4,3 millioner kroner til gaver og sponsing. De siste fem årene har bankens gavefond vokst fra 2,8 millioner til 12, 6 millioner kroner. Det er altså snakk om store beløp som skal deles ut, og det kreves både tid og kunnskap å vurdere søknadsmassen. Når vi får etablert stiftelsen, vil det etter all sannsynlighet bli langt flere søknader og utdelt flere og større gaver, mener Karlsen. Egenkapitalbevis gir nye muligheter Omdanningen til å bli egenkapitalbevisbank vil, ifølge Karlsen, gi banken flere nye muligheter. Vi tror at mange av våre kunder vil finne det interessant å være på eiersiden i banken. Dersom vi opprettholder resultatene vi har hatt de siste årene, vil vi kunne gi et godt utbytte til egenkapitalbeviseierne. Dette vil bidra til å styrke forholdet mellom bank og kunde, bygge sterkere lojalitet og styrke bankens omdømme både lokalt og regionalt. Et annet viktig aspekt er at banken nå får tilgang til et godt instrument for å hente inn ny kapital gjennom emisjoner i markedet, sier banksjef Tore Karlsen, som mener at etableringen av stiftelsen og konvertering til egenkapitalbevis vil bidra til å styrke Harstad Sparebanks omdømme som samfunnsaktør ytterligere. R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet «dette vil bidra til å styrke forholdet mellom bank og kunde» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

10 A K T U E L T Oljeoptimismen pipler frem i Harstad Sparebank Vi opplever at det er i ferd med å skje mye positivt i Harstad-regionen. Optimismen blomstrer, ikke minst som følge av at vi ser for oss en svært spennende oljefremtid her i byen. Selv om de store endringene foreløpig ligger litt frem i tid, opplever vi at optimismen øker, og at vi er i ferd med å bli en interessant by å etablere seg i for nye bedrifter. Det er mange som vil være med når det nordnorske oljeeventyret starter for fullt. «positivitet, nytenkning og fremtidstro som preger» Banksjef Tore Karlsen i Harstad fremhever at optimismen er stor og at det spirer og gror i både i næringslivet og i by en forøvrig. Det har gjennom flere år vært relativ moderat vekst og utvikling i byen, men med de muligheter som nå avtegner seg, er det positivitet, nytenkning og fremtidstro som preger den tidligere verfts- og industribyen i Sør- Troms. Ikke minst det at Statoil har besluttet å legge administrasjonen for et nytt driftsområde til Harstad, gjør det ekstra spennende. Det er første gang vårt nasjonale oljeselskap legger en administrasjon av virksomheten til vår landsdel. Nornefeltet er driftet herfra sammen med Snøhvit, og nå kommer også Aasta Hansteen-feltet. Så vidt vi forstår skal også Johan Castbergfeltet rapportere til driftsområdet. Vi opplever også at andre selskaper som Aibel og Lundin Norway har etablert seg her i byen. For oss i Harstad er dette interessant og det vil bidra til en spennende utvikling for byen og distriktene rundt. Det samme skjer også i byer som Ham - merfest, Tromsø, Bodø, Sandnes - sjøen og Brønnøysund, sier Karlsen. Spennende ringvirkninger For det etablerte næringslivet i Har - stad vil oljevirksomhet innebære store muligheter. Denne næringen vil være magnet på nordnorsk næringsliv. Vi ser at bedriftene legger planer og strategier for å tilpasse seg en ny fremtid, det gjelder både de som kan levere produkter og tjenester direkte til oljevirksomheten, men også handelsog servicebedrifter posisjonerer seg for å ta sin del av den økonomiske veksten vi ser for oss. I tillegg er det mange nye bedrifter innenfor flere ulike næringer som er på vei til å etablere seg. Dette gir gode vekstvilkår og ikke minst mange nye arbeidsplasser, sier Karlsen. Han viser til at boligmarkedet har begynt å røre på seg etter at de store bedriftene har meldt sin ankomst. Boligprisene har en klar oppadgående tendens, og etter hvert som stadig flere etablerer seg her, forventer vi på sikt at vi vil få en sterkere pris økning. Vi ser også mange andre områder der man aktivt er i ferd med å tilpasse seg et nytt og krevende marked. Når oljebedriftene etterspør varer og tjenester lokalt, så krever de kunnskap og service i alle ledd. Dette må vi ta inn over oss, og det ser ut til at mange tar dette på alvor og setter nye og høye kvalitetskrav til seg selv. Et litt spesielt eksempel er at vi i løpet av de siste årene har fått tre gourmetrestauranter med høy standard og godt belegg her i byen, kanskje litt unikt for en by med ca innbyggere. Hva med den lokale sparebanken? Det går vel mot gylne tider også for Harstad Sparebank? For oss som sparebank er dette veldig inspirerende, og vi skal være på «hugget» i arbeidet med å skape aktivitet og vekst både i bedrifts- og personmarkedet. 10 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

11 Det beste alternativet: Det vil bli mange nye innbyggere i Harstad som ønsker gode banktjenester, og vi har et klart mål om å være det beste alternativ for disse, sier banksjef Tore Karlsen i Harstad Sparebank. Vår visjon er at vi skal bidra til en positiv samfunnsutvikling i bankenes markedsområder. Det innebærer blant annet at vi skal være en attraktiv lokal finansiell partner som er kjennetegnet av fellskap med lokalsamfunnet, korte og raske beslutningsveier, fair play og høy servicegrad. Det er med dette vi skal møte en ny fremtid i vår region, og vi ønsker å være med på utviklingen i det markedet vi dekker. Men er Harstad Sparebank stor og sterk nok til å spille en rolle i et nytt oljedominert marked? Vi er en bank med vel tre milliarder kroner i forretningskapital, og i vår portefølje utgjør næringslivs - engasjementer rundt 35 prosent. Vi er naturligvis ikke noe bankalternativ for de aller største bedriftene som etablerer seg i byen. Disse har etab - lerte relasjoner til stor banker både i Norge og internasjonalt. Men, vi kan være med og bygge opp om nyetablering og utvikling av det eksisterende næringslivet i Harstad-regionen. Det er mange som har planer om å etablere seg med utgangspunkt i det nye som vokser frem, og det er positivt. Det bidrar til stor finansieringsetterspørsel, selv om det blir lansert mange gode ideer og prosjekter. Vi skal være med og finansiere prosjekter vi tror på, men det er viktig at vi opptrer fornuftig i vår kredittgivningen. For å bidra til finansiering av slik satsing, må vi kunne skille klinten fra hveten, og finne de gode prosjektene som det er verdt å satse på. Enkelte av våre bedriftskunder har allerede i dag produkter og tjenester som etterspørres av de store selskapene eller deres underleverandører. For vår del har vi tro på at vi skal kunne vokse videre både innenfor næringslivet og i privatmarkedet. Det vil bli mange nye innbyggere i Harstad som ønsker gode banktjenester, og vi har et klart mål om å være det beste alternativ for disse, sier banksjef Tore Karlsen i Harstad Sparebank. R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

12 A K T U E L T Vellykket økonomikurs med praktisk vri Nærmere hundre studenter deltok da Sparebanken Sogn og Fjordane arrangerte et praktisk økonomikurs i september. Kurset Bank på Tanken tok utgangspunkt i flere tema fra Økonomilappen, og ble et svært vellykket arrangement. Godt fornøyd: Vi er svært godt fornøyd med både oppmøtet og engasjementet til deltakerne. Dette var en uformell samling der vi kunne «ufarliggjøre» banken overfor de unge, sier Markedskonsulent Anette Sollid Markedskonsulent Anette Sollid hadde hovedansvaret for program og opplegg denne kvelden. Det kom tydelig frem at deltakerne var motivert for å skaffe seg bedre oversikt over egen økonomi. Vi evaluerte kurset i etterkant, og samtlige rapporterte at de hadde lært noe. Dessuten svarte omtrent alle at de ville anbefale kurset til andre, sier hun, og fortsetter: Vi er svært godt fornøyd med både oppmøtet og engasjementet til deltakerne. Dette var en uformell samling der vi kunne «ufarliggjøre» banken overfor de unge. I slike sammenhenger er ingen spørsmål for dumme. Studentene turde å stille mange spørsmål til bankrådgiverne, og medarbeiderne ga uttrykk for at de fikk en god dialog med de unge. I løpet av kvelden ble studentene også oppfordret til å bruke mobilene sine til å spre sparetips til venner som ikke var til stede, så på den måten traff banken mange flere ungdommer enn de som var i selve lokalet. Praktisk læring Sparebanken Sogn og Fjordane arrangerte en liknende aktivitetskveld i fjor, og Sollid forteller at de da had- 12 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

13 C o l l a g e : A n e t t e S o l l i d de jobbet lenge for å få til et økonomikurs for studentene. Men vi fant ut at et slikt kurs fort kan bli kjedelig etter en lang dag med studier og forelesninger. Vi bestemte oss for et kurs med praktiske aktiviteter som knytter seg til økonomi. Temaene vi tar opp i kurset må dreie seg om noe de kan få bruk for i hverdagen. Vi ønsket å gi dem en aha-opplevelse knyttet til personlig økonomi. Studentene fikk prøve seg på ulike aktiviteter og oppgaver. Temaene som fenget dreide seg om alt fra budsjett og økonomikontroll, via sparing, lån, boligkjøp og skatt til forsikring. Underveis skulle de ta Økonomilappen, og for å få hjelp til å ta kunnskapstesten og for å lære mer, kunne de oppsøke ulike poster som var plassert rundt i lokalet. Der ventet praktiske oppgaver som belyste forskjellige problemstillinger, og rådgivere fra banken var til stede for å svare på spørsmål. Alle aktivitetene var knyttet til tema i heftet På egne ben, som er utarbeidet av Finans Norge og Forbrukerombudet. For å få til dette arrangementet i konsertlokalet Tanken, samarbeider Sparebanken Sogn og Fjordane med Studentsamskipnaden i Sogndal som er utdanningssenteret i fylket. Hvert år er det ca unge som bor og studerer i Sogndal. Mange bor på hybel, og for første gang må de styre økonomien på egen hånd. Da kan det være nyttig å lære litt om økonomistyring, mener Sollid. Morsomt og relevant Nøkkelen til å få en bedre økonomi er ifølge banken at man har oversikt over hva man faktisk bruker penger på. Det var derfor stor interesse for de praktiske oppgavene som knyttet seg til budsjett, og flere av deltakerne syntes det var vanskelig å få budsjettet i balanse. Mange studenter leier hybel, og de ønsket derfor å lære mer om reglene i leiemarkedet. Et annet hovedtema var bilkjøp, og her var budskapet at det ikke er gratis å ha en bil etter at man har kjøpt den. Markeds konsulenten forteller at hensikten med opplegget er å skape nysgjerrighet slik at de unge har lyst til å lære mer. Ikke minst så vi dette på temaet forsikring. Bankens erfaring er at det kan være krevende å få unge mennesker til å interessere seg for reiseforsikring og innboforsikring. Til å belyse oppgaven hadde vi alliert oss med Vegvesenet og skaffet «promillebriller» til deltakerne. Med brillene på skulle studentene balansere og kaste ball, og dermed så de hvor lett det er å «bomme». Da var det også enklere å fenge interessen for å lære mer om hvordan de kan forsikre seg. Når så mange møter opp på en kurskveld i personlig økonomi, viser det at de unge er interessert i å lære. Etterspørselen er tydelig til stede, avslutter Anette Sollid. Hilde Elisabeth Johansen Finans Norge «hensikten med opp - legget er å skape nysgjerrighet» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

14 A K T U E L T Bankkort for barn Foreldrekontroll er viktig når bankene tilbyr kort og banktjenester til barn. Vi har samarbeidet med SpareBank 1 om utarbeidelsen av deres vilkår, og er godt fornøyd med måten de har håndtert dette på, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukerombudet. «vilkårene er greie og har ingen innsigelser» Han forteller at Forbrukerom - budet forhandlet frem vilkårene med SpareBank 1 da banken begynt å tilby kort til de som var under 13 år for to år siden. Vi synes disse vilkårene er greie og har ingen innsigelser til disse. Vi har sett på mobilbanken for barn som de tilbyr i disse dager også, og kan ikke se noen spesielle problemer med dette. I Forbrukerom - budet er vi svært opptatt av barn, finansielle tjenester og betaling hver for seg. Vi har jobbet med betalingstjenester i flere år, og når det gjelder barn så må disse spesielt tilpasses brukergruppen. De er ikke myndige, de har ikke den samme forutsetningen for å skjønne konsekvenser av det de gjør. Det gjør at banken heller ikke kan stille like strenge krav til disse som de gjør til andre kunder. Kjernen er at produktene er tilpasset brukergruppen. Avtalevilkårene må være rimelige, og da er det ikke prisen jeg sikter til. De må stå rimelig i forhold til det kunnskapsnivået barn har, sier han. Godt: SpareBank 1 har håndtert dette godt, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukerombudet. Foreldrekontroll Det er to ting Forbrukerombudet har vært svært nøye på, og det er at det skal være foreldrekontroll og at det skal være et ansvar som er tilpasset brukergruppen. Det som er viktig er foreldrekontroll. Det er viktig at foreldrene får en reell valgmulighet til å vurdere barnets modenhet. Slik kan de for eksempel vurdere om barnet skal ha et kort som er åpent for netthandel eller ikke. Det andre er barnas ansvar med misbruk. Barn har ikke den samme forutsetningen for å skjønne hvordan de skal verne om kortet og unngå misbrukssituasjoner. Barn må gjøre det med vilje, og barnet må ha skjønt at kortet blir misbrukt hvis det skal settes krav. 14 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

15 Bankkort for barn ble lansert i 2011 fordi foreldre fant det utfordrende å ha kontanter tilgjengelig i hverdagen. Den øvre grensen for tap som kan veltes på kunden, er 800 kroner. Det holder for eksempel ikke å si at det er misbruk hvis barnet i god tro har gitt bort koden sin, sier Gjedrem. Jobber med Finans Norge At det tilbys kort til barn under 13 år er nytt, og her føler Gjedrem at Spare - Bank 1 har gått i bresjen og tatt et ansvar for å utforme tilpassede vilkår. Når det gjelder ungdom i alderen 13 til 18 har vi i samarbeid med Finans Norge utarbeidet standardvilkår sammen med bankene. Dette gjelder kortbruk. Vi vil også se på aldersgruppen under 13 år i samarbeid med Finans Norge. Vi ønsker å lage en mønsterkontrakt som også andre banker kan bruke, sier han. Han forteller videre at Forbruker - ombudet har hatt en lang dialog med bankene om hva rammene for nettbruk skal være når det gjelder aldersgruppen 15 til 18 år. Vi er i dialog fortsatt. Vi ser at det er lettere å misbruke kortet på nett, og at det er mulig å kjøpe en god del varer på nettet som ikke er beregnet på 15 åringer og som kanskje ikke er lovlig å kjøpe i det hele tatt. Her diskuterer vi fortsatt løsninger. En ny virkelighet Organisasjonen Virke har lagd en rapport som viser at de som stort sett betaler med kontanter på restauranter, er barn og eldre. Organisasjonen har samtidig tatt til orde for kun å tillate betaling med kort i utelivsbransjen. Dette er en utvikling som gjør at det er nødvendig for barn også å få en mulighet til å betale med kort. Det har vært enkelte kritiske røster mot kort for barn under 13 år. Dette går på barnets modenhet og om dette bidrar til økt forbruk. Vi sier at her er det foreldrene som må ha oversikten og ansvaret. Det er de som må vurdere om barnet er modent nok til å ha et kort. Samtidig går samfunnet mot mer og mer elektronisk betaling. Kontanter blir brukt i stadig mindre grad. Alle er avhengig av tilgang til betaling også barn. Det må være mulig for barn å betale, og i et slikt samfunn er det viktig at det finnes trygge og gode betalingsløsninger for barn, sier Gjedrem. Gode erfaringer I SpareBank 1 er det produktsjef Betalingstjenester Heidi Elisabeth Strøm i SMN som har hatt hovedansvaret for utviklingen av Gruppens korttilbud til barn. Bankkort for barn ble lansert i 2011 fordi foreldre fant det utfordrende å ha kontanter tilgjengelig i hverdagen. Foreldrene mente et bankkort tilpasset barn kunne bidra til å løse en slik utfordring, og samtidig lære barn bruk av kort i trygge omgivelser. Bankkort for barn har flere sikkerhetselement enn vanlig bankkort, som for eksempel beløpsbegrensning. Det er også andre regler for ansvarsforhold knyttet til misbruk. Barn er ikke ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, og kortavtalen med banken gjenspeiler dette, sier hun. Etter nærmere to år med tilbudet opplever SpareBank 1 fremdeles daglig etterspørsel fra foreldre. Alle tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre er fremdeles kun positive, skjønt enkelte har påpekt at beløpsgrensen kan være i laveste laget når barnet nærmer seg 13 år, sier Strøm. Sier nei til 4-åringer SpareBank 1 har opplevd at foreldre til barn helt ned i en alder av fire år har spurt om å få kort til barnet sitt. Produktet har ikke blitt endret noe siden det ble lansert, men vi så «har flere sikkerhetselement» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

16 «nedre aldersgrense er syv år hos oss» Kortavtalen: Barn er ikke ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, og kortavtalen med banken gjenspeiler dette, sier Heidi Elisabeth Strøm. det etterhvert nødvendig å sette en nedre aldersgrense for bestilling. Vi mottok flere bestillinger på kort til barn helt ned til fire år. Vi ba, i disse tilfellene, foreldrene om å komme tilbake om noen år. Nedre aldersgrense er syv år hos oss nå, sier Strøm. Av nye tjenester til målgruppen trekker Heidi Elisabeth Strøm frem Mobilbank for barn som nettopp er lansert. Her kan barnet på en mye enklere måte enn tidligere følge med på saldo og forbruk på brukskontoen. Barnet kan ikke gjøre noen tran - saksjoner bare sjekke saldo kort Så langt har SpareBank kortkunder i aldersgruppen under 13 år. Hittil er det ikke registret noe misbruk av kortene. Vi er ikke kjent med at det har vært noen tilfeller av misbruk, og følgelig heller ingen tilfeller hvor barn/foreldre har måttet stå ansvarlig. Det er uansett kun ved forsettlig misbruk vi kan komme opp i en slik situasjon, og dette synes å være veldig langt unna, sier hun. Banken har ingen klare bevis som kan dokumentere at bankkort for barn har hatt betydning for barns forståelse av penger og forbruk. I en mer og mer digital verden tror vi likevel dette kan være gode verktøy for å lære gode vaner knyttet til forbruk, sparing og penger generelt, sier Heidi Elisabeth Strøm. E ddy Grønset 16 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

17 A K T U E L T Trøndersk nordlending på finans - toppen i nord Etter at han har sittet i sjefsstolen i Spare - Bank 1 Nord-Norge i rundt ti måneder, er Spare bankbladet av den klare oppfatning at det er på tide å gi konsernsjef Jan-Frode Janson plass i spaltene. Ettersom han har påtatt seg oppgav en med å lede den største og viktigste nordnorske finansinstitusjonen, anser vi det som viktig at våre lesere blir bedre kjent med ham. Jan-Frode Janson (44) var på plass på sjefskontoret allerede den første dagen i 2013, og ifølge ham selv vil dette bli hans basecamp i mange år fremover. Derfor har han gått til anskaffelse av bolig i Troms - dalen på andre siden av Tromsø brua. Han gir klart uttrykk for at det ikke F o t o : Y n g v e O l s e n S æ b b e w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

18 «for meg har det viktigste vært å bli kjent med kunder og med arbeidere» var aktuelt med noen i prøveperiode med hustru og tre barn på henholdsvis 18, 14 og sju år i Trond heim, og han selv i leilighet i Tromsø. Nå er det ikke bare på sjefskontoret han trives. Med utpreget trøndersk dialekt, en mindre talefeil ifølge ham selv, hevder han at han i hjerte og sjel er nordlending, og fremhever at han kan skilte med solide nordnorske aner. Med far fra Balangen, og kone fra Salangen, er det ingen grunn til å tvile på hans sterke patriotisme for vår nordligste landsdel. Vi tar med at han har studert i Bodø, og dermed skulle det aller meste være i orden. Det eneste lille som kanskje kan tale litt i mot ham, er at han heier på Rosenborg og ikke på Tromsø IL eller Bodø Glimt, men sånt kan gå seg til med tiden. Landsdelen rundt Janson understreker at han har fått en veldig fin mottakelse både i egen bank, blant kollegaer i andre banker og personer i næringslivet og offentlig forvaltning rundt om i landsdelen. For meg har det viktigste vært å bli kjent med kunder og medarbeidere. Derfor har jeg bevisst brukt tid på å reise rundt og treffe våre rundt 800 ansatte ved våre 76 kontorer. Både historien, størrelsen og vårt distribusjonsnett forteller at vi er landsdelens bank, sier Jan-Frode. Vi er representert med kontor i 64 kommuner, og til nå har jeg vel møtt et femtitall av ordførerne. I tillegg har jeg selvfølgelig hatt samtaler med ledere og kunder innenfor landsdelens næringsliv. For meg har dette vært en interessant læringsprosess og en spennende tilnærming til det området jeg nå skal arbeide og bo i, sier han. siviløkonomiutdanningen. Men han har et langt bredere fagfelt å spille på enn bare økonomi. I 1995 fullførte han en doktorgrad om Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTH. Før han kom til bankverdenen hadde Jan-Frode hatt en industriell karriere. Han har vært forsker ved SINTEF, produktsjef i Nidar og ikke minst Orklas gruvedrift på Løkken. I Orkla hadde jeg en veldig god tid. Å få lov til å arbeide tett på Jens P. Heyerdahl, som var den aller fremste industrilederen i Norge, var utrolig spennende. Han gjorde et uutslettelig inntrykk, og jeg holder ham som mitt lederideal. Å kunne lede et stort og mangesidig konglomerat som Orkla den gang var, er ikke all gitt. Ikke minst hans måte å fremstå på overfor de ansatte synes jeg var veldig bra, fastslår Jan-Frode. Inn i bankverden I 2001 ble Jan-Frode ansatt som viseadministrerende direktør i Fokus Bank. Det var starten på en tolv år lang karriere. Å komme inn i en næring som skiller seg ganske mye fra tradisjon - ell industri som jeg kom fra, var selv - følgelig interessant. Jeg hadde en meget god sjef i Thomas Borgen som nå har gått helt til topps i konsernet Danske Bank. Det er interessant at eierne i Danmark velger en nordmann til å styre landets største bank. Det blir hevdet at Fokus Bank ble styrt med hard hånd fra Køben - havn, opplevde du det slik? Nei, og litt ja. I utgangspunktet hadde vi gode rammer og stor grad av frihet når det gjaldt å drive banken i Norge. I alle fall var det situasjonen frem til finanskrisen i Da ble det strammet ganske kraftig til, men det var vel også tilfellet i de fleste større bankene. Endringer i sparebanken Etter 12 år i toppledelsen i en stor forretningsbank har du nå tatt overgang til ett av flaggskipene i sparebanknæringen, hvordan føles det? Jeg har ved flere tilfeller sagt at jeg er både stolt og ydmyk over å få lede en så stor og viktig nordnorsk institusjon. Enhver ny leder vil gjerne sette sitt stempel på organisasjonen. Hvilke endringer har du innført? Solid bakgrunn Jan-Frode, vi tillater oss å bruke fornavn, startet økonomistudier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og fortsatte i Bodø hvor han gjennomførte Åpen dør: Jeg er tilhenger av den åpne dørs politikk, sier Janson. F o t o : To r g r i m R a t h O l s e n 18 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

19 Viktig: For meg er det viktig å lede en bank hvor det er enkelt for de an satte å komme med sine synspunkter, sier konsernsjef Jan-Frode Janson. F o t o : To r g r i m R a t h O l s e n Ledere er forskjellige. For meg er det viktig å lede en bank hvor det er enkelt for de ansatte å komme med sine synspunkter. Jeg er tilhenger av den åpne dørs politikk. De som ønsker å snakke med meg, skal få anledning til det, understreker Jan-Frode. Når det gjelder selve bankhåndverket, så vil det nok også være en del forskjeller fra tidligere. Spare - Bank 1 Nord-Norge skal være en fin - ansinstitusjon som bidrar til å utvikle landsdelen gjenn om å gi kreditt og ikke minst rådgivning til gode institusjoner, bedrifter og private. Vi skal samarbeidet tett og være aktive i forhold til landsdelens næringsliv. Samtidig skal vi drive god bankvirksomhet. Skal vi være den trekkraften for landsdelen, slik alle ønsker, må vi tjene penger. Vi må hele tiden sørge for at vi har økonomisk styrke til å utføre den rollen vi har påtatt oss. Min klare mening er at det ikke er bankens oppgave å være eier i nordnorsk næringsliv. Erfaringen viser at det har kostet banken dyrt, sier Jan-Frode. Gode resultater Kinesisk Jansen har utfordring: fått en fin økonomisk Bedre miljøpolitikk koster i form av lavere økonomisk vekst. start som leder av SpareBank 1 Nord-Norge. Etter første halvår kunne han notere et overskudd på 584 millioner kroner. Det er godt over resultatet på 440 millioner på samme tid i fjor. Jan-Frode fremhever at det resultatet er godt, og at det vil bidra til en styrking av bankens egenkapital. Som en konsekvens av myndighetenes strengere krav til kapitaldekning, må vi også i årene fremover ha en inntjening som bygger egenkapitalen videre opp. Det er i gode økonomiske tider vi må bygge opp våre reserver. Det er det vi gjør nå, sier konsernsjefen. Hentet inn mer egenkapital Nylig har banken hentet inn 750 millioner kroner i form av en egenkapitalbevisemisjon som styrker bankenes kjernekapital med 1,7 prosent. Hvor nødvendig har det vært? Som jeg nettopp sa trenger vi å styrke egenkapitalen for å møte kravene både fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Når vi velger å gjøre en emisjon, er det også fordi vi vil ta del i en lønnsom vekst i landsdelen. Et annet alternativ kunne være å heve rentene på utlån, men det vil være en kortsiktig måte å operere på. Høyere renter vil også gå ut over både personkunder og næringslivet og kunne bidra til å dempe veksten i landsdelen. En emisjon har en langsiktig karakter, sier Janson. Et kort spørsmål til slutt Er det ingenting som er galt med befolkningen i Nord-Norge. Jo, jeg synes det er på tide at man slutter å krangle om alle lokaliseringer og om hvem som skal ha hva i landsdelen. Vi må finne frem til rasjonelle løsninger. Jeg synes Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort opptrådte svært bra i forbindelse med Artic Race. Han har «vi må finne frem til rasjonelle løsninger» stor tro på at dette arrangementet vil være noe landsdelen vil tjene på, og det vil kunne bidra til å styrke oppmerksomheten om landsdelen i enda sterkere grad enn det vi ser nå. Hjort hadde ingen problemer med at Tromsø ikke ble en del av årets race. I stedet for å syte og klage ga han uttrykk for at han gledet seg til neste år, da blir det kanskje Tromsøs tur. Vi trenger mer av slike holdninger i vår landsdel, sier konsernsjef Jan-Frode Janson til Sparebankbladet. R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

20 Ø K O N O M I S K P E R S P E K T I V Hva skal vi gjøre med alle penga? Kanskje må vi begrense tempoet i oljeutvinningen fordi det blir tiltakende vanskelig og ubehagelig for den norske stat å skulle eie så mye av fremtidig verdiskapning i andre land. «snart én mil - lion kroner pr. nordmann» Det er hendt mye siden 1969 da de første dråpene med olje piplet ut av rør på Ekofisk, akkurat innenfor på norsk side, og ikke på dansk eller britisk side, i Nordsjøen. At rikdommene var så eventyrlige, hadde vel knapt noen tenkt seg den gangen. I dag er Statens Pensjonsfond Utland (SPU) verdens klart største Sovereign Wealth Fund (SWF) eller statlige eide formuesfond. På 760 milliarder dollar, eller snart én million kroner pr. nordmann. Det er ustyrtelig mye penger. Fem ganger så mye som i verdens største hedgefond, Bridgewater Associates, som har fire ganger så mange ansatte. Hvilket betyr at hver ansatte i SPU har tyve ganger så mye kapital å håndtere som hver ansatt i Bridgewater. Statens Petroleumsfond etableres I 1983 leverte det såkalte Tempo - utvalget, ledet av daværende visesentralbanksjef Hermod Skånland, sin rapport om petroleumsvirksomhetens framtid. Rapporten stilte seg tvilende til hvorvidt politikerne ville klare å stå imot fristelsen til å bruke mer penger når pengene først var der. Med en slik forståelse lagt til grunn burde takten i oljeutvinningen tilpasses takten vi hadde tenkt å bruke disse ekstrainntekt - ene i. Men slik gikk det ikke. Olje - interessene kjørte over visesentralbanksjefen. Oljen skulle opp, og pengene saltes ned. Den eneste måte Norge som nasjon kunne bruke mindre enn vi tjente var gjenn om investeringer i utlandet. Men hva skulle man kjøpe? Og hvem skulle kjøpe det? Ettersom Norges Bank gjennom forvaltningen av valutareservene allerede stelte med slikt, var det naturlig at Banken også fikk ansvar for å forvalte midlene til Statens Petrol - eumsfond, som det den gangen het, og som var blitt opprettet allerede i 1990 under regjeringen Syse. I mai 1996 kom de første pengene snaue to milliarder kroner inn på kontoen til fondet. I starten handlet man andre lands statsobligasjoner, på linje med hva valutareservene for øvrig var plassert i. Men ettersom Statens Petroleumsfond tok til å vokse både i alder og omfang, ble det litt tamt og pysete bare med slike papirer. Liten risiko, men enda mindre rente. Kreativiteten blomstrer Det manglet ikke på kreative forslag til hvordan eksporten av kapital burde organiseres. Særlig hissige var innenlandske finansinstitusjoner som mente seg både berettiget og kompetente til å stå for plasseringen av midlene ute mot en liten «fee». Hva var vel mer naturlig Hva var vel mer naturlig enn om dollarene som strømmer inn over land og folk rustet opp finans næ r ingen i Norge? 20 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 Mye vil ha mer Kina er tjent med den valutapolitikken

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer