Møring. Ambulanselærlingar sikrar rekruttering. Nr Marit Svindseth: Prisvinnar disputerte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møring. Ambulanselærlingar sikrar rekruttering. Nr. 5-2010. Marit Svindseth: Prisvinnar disputerte"

Transkript

1 Sunn Møring Nr Ambulanselærlingar sikrar rekruttering sjå side 8 Marit Svindseth: Prisvinnar disputerte s. 4 Bente Nøstdahl i portrettet: Det handlar om å redde liv s. 10 Hekta på halvmaraton: Reykjavík neste s. 16

2 LEIAR Hausten er her. Vi har hatt mange dagar med nydelege soloppgangar, solnedgangar og klar himmel då er hausten jammen ikkje verst! Året med sine syklusar betyr ulike ting for folk flest. Hausten er for nokre forbunde med jakt, for andre er det sopptid eller krabbetid eller rett og slett koselege mørke kveldar med stearinlys i ei varm stove enten heime eller på hytta. Hausten er hyggelege aktivitetar for svært mange av oss. Hausten er også budsjett-tid. For økonomar er dette kanskje høgdepunktet i året, medan det for andre kan vere temmeleg slitsamt og utfordrande. Dessverre er det slik at når budsjettarbeidet startar, er fokuset korleis spare pengar. Dette betyr at alle fornuftige og gode omstillingar som kjem opp i samband med budsjettarbeidet også blir kobla til det å spare pengar. Det ideelle er å arbeide systematisk med gode omstillingstiltak året rundt. Vi har eit stort ansvar når vi forvaltar 1,5 milliardar offentlege kroner. Vi har eit ansvar for å bruke desse midlane på ein best mogleg måte. Dette betyr at omstillingsarbeid må ha fokus heile året. Vi opplever ofte at medarbeidarane våre sukker over dårleg og mangelfull planlegging. Det er faktisk ressurssløsing. Heldigvis blir vi stadig betre, både til å arbeide med forbetringsarbeid og til å planlegge arbeidsdagen. Pasientane krev også at vi er dyktige på dette. Vi veit sjølv kor irriterte vi blir som pasientar dersom helsetenesta ikkje held det dei lover. Dette gjeld enten det er fristar for behandling, om prøvene ikkje blir tatt når dei skal, om operasjonen blir utsett osv. Å forsøke å setje seg inn i pasienten sin ståstad, er noko som vi som arbeidar innan helsesektoren må bli endå flinkare til. Det kan gi mange aha-opplevingar. God kvalitet er som oftast god økonomi. Dette er sjeldan fokuset i dei harde budsjettprosessane som blir ført på hausten. Derfor vil eg oppfordre alle om å arbeide heile året med gode omstillingsprosessar der kvalitet og økonomi heng saman. På denne måten behøver ikkje budsjettarbeidet som den årlege haustaktiviteten blir frustrerande og slitsam. God haust med alle aktivitetar den fører med seg! Med vennleg helsing Astrid J. Eidsvik Framsida: Ti lærlingar er i dag ein del av opplegget Helse Sunnmøre har for lærlingar i ambulansefag. Konkurransen om plassane er beinhard. I dette nummeret av SunnMøring kan du lese eit intervju med lærlingar, samt tilsette med ansvar for lærlingordninga i Helse Sunnmøre. Føretaket Målet mitt er at alle tilsette i Helse Sunnmøre skal sjå på seg sjølve som del av ein heilskap, ein del av den same behandlingskjeda, seier den nye kvalitetssjefen i Helse Sunnmøre, Vidar Hagerup. Eit velfungerande føretak krev at ein er prosessorientert, ikkje ein silotenkjar, meiner han. I møte med sjukehuset oppfattar pasientane ofte sjukehuset som ei eining ein heilskap som samarbeider for å gi helsehjelp til pasienten. Frå vårt hald som tilsette er oppfatninga av organisasjonen ofte mykje meir farga av eigen funksjon i føretaket. Søkjelyset er sett på å gjere si eiga definerte oppgåve, utan å tenkje på kva som har skjedd tidlegare i prosessen, og kva som skal skje vidare. I kvalitetsseksjonen har vi som mål at vi i Helse Sunnmøre skal ut av denne silotenkinga og over på ein prosessorientert tankegang, seier Hagerup. Ei samanhengande kjede Den 1. juli blei Hagerup kvalitetssjef i helseføretaket. Dette inneber mellom anna å leie kvalitetsseksjonen på sju personar. Kvalitetsseksjonen arbeider med kvalitetssystemet EQS, noko som inneber melde- og avvikssystem i tillegg til prosess- og kvalitetsutvikling i føretaket. I tillegg ligg sjukepleiefag under kvalitetsseksjonen. Ei anna viktig oppgåve er kvalitetsrapportering til styresmaktene. Kvalitetsseksjonen har òg tett regionalt samarbeid med andre helseføretak, der vi arbeider for samkøyring av kvalitetsarbeidet i heile Helse Midt-Norge. Hagerup meiner at ved å arbeide med prosesstankegang i Helse Sunnmøre kan ein gjere ressursutnyttinga i føretaket betre. Målet er å få folk til å sjå delane i verksemda som ei samanhengande kjede, ikkje som fleire oppstykka oppgåver. Jobben min er å leie arbeidet med å sy saman alle desse einingane, slik at Helse Sunnmøre skal framstå som eit prosessorientert sjukehus, både frå utsida og innsida. Eg skal få ting til å gli i dette arbeidet ved å vere koordinator og leiar. Det er viktig at eg ikkje går i fella sjølv og blir meir oppteken av eigne oppgåver enn på å tenkje heilskap, seier Hagerup. Han legg til at det er nok naturleg for dei fleste menneske å vere mest opptekne av sine eigne oppgåver og sin eigen situasjon. Eigarskap sentralt Først og fremst skal eg leggje til rette for at pasientane kan gå saumlaust gjennom systemet, og at rettane dei har som pasientar, blir etterfølgde. Dei skal få opplevinga av at dei står overfor eitt apparat, med ledd som snakkar saman og strekkjer seg for å få prosessen til å gli best mogleg, seier Hagerup. For å lykkast med oppgåva, som for mange kan verke som eit høgthengande ideal, er det ifølgje Hagerup heilt

3 er ein heilskap Ved å rette merksemda mot prosesstankegang i Helse Sunnmøre kan vi gjere ressursutnyttinga i føretaket betre, meiner den nye kvalitetssjefen i Helse Sunnmøre, Vidar Hagerup. sentralt at dei tilsette føler eigarskap til prosessen. Dette inneber at avdelingane sjølve er med å jobbe fram løysingar på utfordringane i einingane sine. Arbeidet handlar om meir enn den gode planen. For å lykkast i endringsprosessane vi jobbar med, nyttar det ikkje å komme med pålegg ovanfrå. Dei tilsette i avdelinga må bli involverte, og ein må tenkje implementering tidleg, seier Hagerup. Brukarane må òg i mykje større grad involverast i arbeidet med behandlingsprosessar. I dag er brukarrepresentantar med i arbeidet med å utvikle alle pasientforløpa. Ei vidareføring Hagerup har tidlegare arbeidd som anestesisjukepleiar i Helse Sunnmøre. Dei siste åra har han òg jobba som prosjektleiar for pasientflytprosjektet. Kva synest du er det mest spennande i den nye jobben din? At eg har reell påverknad på endringsprosessane og korleis vi skal gå vidare. Då eg jobba som anestesisjukepleiar, erfarte vi ofte at det var sider ved systemet vi gjerne skulle ha gjort noko med. Men ofte følte vi oss små i eit stort system. No får eg, i mykje større grad enn tidlegare, vere med å påverke og gjere noko med måten vi arbeider på i føretaket. Eg ser derfor på den nye stillinga mi som ei vidareføring av arbeidet eg hadde i klinikken, seier Hagerup. Tekst og foto: Anbjørn Holme SunnMøring - Oktober

4 Disputas for prisvinnar Det siste året har vore eit særdeles innhaldsrikt år for psykiatrisk sjukepleiar Marit Svindseth. Etter fem års doktorgradsarbeid tilknytt NTNU fekk ho i august Forskningsprisen for Helse Midt- Norge. Fredag 8. oktober disputerte ho i Trondheim. At Svindseth for eit halvt år sidan blei alvorleg sjuk, gjer ikkje bragdene mindre imponerande. Når vi snakkar med Svindseth, er disputasen endå fersk i minnet, og ho er svært nøgd med å endeleg vere i mål. Eg hadde grudd meg mykje for dette. Ein skal jo forsvare fem års arbeid. Men det var utruleg interessant, og opponentane kunne svært mykje. Vi fekk ein god dialog, og eg gløymde heile salen med folk som høyrde på, seier ho. Det gjekk som eg hadde håpt. Det er fantastisk å kunne levere inn dette og få så kunnskapsrike opponentar. Dei hadde verkeleg lese alt eg hadde skrive, og eksaminerte på kryss og tvers. Eg blir audmjuk når eg tenkjer på det. Det gjorde godt med tanke på kor mykje tid eg har brukt på dette, seier ho. Opponentane var Lars Kjellin (Psykiatrisk forskingscentrum, Ørebro) og overlege Ellen Kjelsberg (Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri). Administrator og leiar for komiteen var førsteamanuensis Valentina C. Iversen (NTNU). Svindseth trekker også fram 1.amanuensis Jim Aage Nøttestad ved NTNU og professor Alv A. Dahl ved Universitetet i Oslo som gode støttespillere i arbeidet. Mange planar No skal ho gjere alt det ho ikkje har fått gjort ordentleg dei siste åra. Eg har fylt frysen med bakst, eg skal lese masse skjønnlitteratur, og eg skal lufte hunden min utan at noko skal henge over meg. Eg har mykje eg vil gjere. Det kjennest veldig godt å vere ferdig, og eg håper den følelsen varer lenge. Samtidig skal eg sjølvsagt forske vidare òg. Eg vil jobbe for å få ut eit spørjeskjema om krenking, seier ho. Den store dagen var altså fredag 8. oktober. Dagen starta med ei prøveforelesing. Der snakka Svindseth om etiske dilemma ved bruk av tvang. Det var eit interessant tema, og det var mange i salen som høyrde på. Etter prøveforelesinga hadde vi ein pause før disputasen. Han tok 20 minutt, og så var det utspørjinga. Ho varte i eit par timar. Etter det var det fest, seier Svindseth lurt.

5 Foto: Helse Midt-Norge Foto: Helse Midt-Norge Marit Svindseth Leiar av Regionalt brukarutval Michael Momyr og prisvinnar Marit Svindseth tidlegare i haust, ved prisutdelinga av Forskingsprisen 2009 for Helse Midt-Norge. Det blei ein sein kveld? Ein sein kveld etter ein lang dag, seier ho. Hovudfag og doktorgrad Interessa for forskingsfeltet fekk Svindseth i jobben som psykiatrisk sjukepleiar, gjennom samtalar med pasientane. Dette var i 2000 då ho jobba på lukka post på psykiatrisk avdeling i Ålesund. Den gongen var det mindre administrativt arbeid for avdelingssjukepleiarane. Dette gav meir tid til å snakke med alle pasientane. Opplevinga mi var at pasientane hadde opplevd mykje krenking ved akutte psykiatriske innleggingar. Dette gjorde at eg byrja å interessere meg for krenking som forskingstema, seier Svindseth. Svindseth skreiv hovudfag om krenking ved innleggingssituasjonen. Men ho fekk ikkje nok med dette. Ho ville vite meir. Derfor sette ho i gang med å søkje på midlar til doktorgradsarbeid. I doktorgradsavhandlinga har ho undersøkt ei stor gruppe pasientar i Helse Sunnmøre for å finne ut kvifor dei kjende seg krenkte då dei blei tvangsinnlagde. På grunnlag av funna i studien er ho no i gang med å utvikle nye arbeidsmetodar for psykiatriske klinikkar. For pasientane er det å bli krenkt ein følelse som sit igjen i lang tid. Dette gjer at det tek lang tid før dei får tillit til helsepersonellet som skal behandle dei, noko som igjen gjer at behandlinga tek lengre tid, seier Svindseth. Fekk Forskningsprisen Eit av funna i undersøkinga er at pasientar med narsissistiske trekk i høgare grad blei krenkte enn pasientar som ikkje er narsissistiske. Studien viste òg at det at tvangsinnlagde opplevde meir krenking, kan henge saman med at dei er meir sårbare fordi dei mister råderetten over seg sjølve. Svindseth tek på denne bakgrunnen til orde for ein meir skånsam innleggingsprosess. Ho meiner nye metodar kan gjere behandlinga betre for pasientane og meir effektiv for helsepersonellet. Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge har valt å gi henne Forskningsprisen 2009 for Helse Midt-Norge RHF. Prisen mottok ho i august under Forskingsdagane i Kristiansund. Å vinne Forskningsprisen var fantastisk. Mediedekninga og merksemda omkring prisen var ein gyllen sjanse til å setje krenking på dagsordenen, seier Svindseth. Vegen fram mot pris og disputas har vore prega av store utfordringar. Den 20. mars i år fekk ho hjernebløding, noko som mellom anna gjorde at ho låg i koma i tre veker. I over fire månadar var ho heilt indisponert frå å arbeide med forskinga. Å lese var heilt umogleg. Forma blei gradvis betre utover sommaren. Det var ein herleg følelse å kunne byrje arbeidet igjen. Det har vore eit år med store opp- og nedturar. Men så lenge ein liker det ein held på med, er det utruleg kva ein kan få til, seier Svindseth. Tekst: Anbjørn Holme og Marius Solberg Anfinsen SunnMøring - Oktober

6 Mot iverksetjing av Strategi 2015 og 2020 Strategiarbeidet for Helse Midt-Norge og Helse Sunnmøre for dei kommande åra nærmar seg iverksetjingsfasen. Det er viktig at arbeidet no kjem i gang, slik at det blir ein realitet, ikkje planar som blir liggjande. Og alle kan bidra på sin måte, seier administrerande direktør i Helse Sunnmøre, Astrid Eidsvik. Helseføretaka skal i dei næraste åra tilpasse seg ein situasjon med større pasientgrupper enn kva som er tilfellet i dag. Dette gjeld særleg pasientar med diabetes, KOLS, kreft og pasientar innan psykiatri og rusfeltet. Samstundes blir det færre hender i føretaka til å handtere desse pasientane. Det er i dette landskapet Strategi 2015 for Helse Sunnmøre og Strategi 2020 for Helse Midt-Norge no skal setjast i verk. Det blir arbeidd for å lage konkrete handlingsplanar baserte på vedtaka i Fakta Strategi 2015 for Helse Sunnmøre: Strategi 2015 er strategiplanen til Helse Sunnmøre. Planen gjeld for perioden fram til 2015 og har tre område som førsteprioritet: 1. kvalitet, 2. psykisk helsevern, 3. kirurgi/ ortopedi. Samhandling mellom alle ledd i helsetenesta er eit sentralt omsyn i strategiarbeidet. Strategi 2020 for Helse Midt-Norge: I juni vedtok styret i det regionale helseføretaket Strategi 2020 for heile Helse Midt-Norge. Vedtaket består av ei rekkje føringar på ulike område av føretaksdrifta. Helse Midt-Norge har no oppretta ei koordinerande gruppe som skal jobbe med oppfølginga av strategiarbeidet. begge dei to strategiane. God samhandling med kommunane og utvikling av gode pasientforløp er noko av det som er viktig for å lykkast med å gi innbyggjarane eit godt helsetilbod. Koordinerande gruppe i Helse Midt-Norge I juni vedtok styret i det regionale føretaket Strategi 2020 for heile Helse Midt-Norge. Vedtaket består av ei rekkje føringar på ulike område av føretaksdrifta. I Helse Midt-Norge er det no oppretta ei koordinerande gruppe som skal jobbe med oppfølginga av strategiarbeidet. I denne gruppa sit både direktørar, tillitsvalde og brukarrepresentantar. Saman skal dei lage ein handlingsplan. Eit viktig arbeid er å sortere kva for oppgåver som skal gjerast på regionalt nivå, og kva som skal gjerast på føretaksnivå, seier Eidsvik. Arbeidet til koordineringsgruppa er allereie starta og skal vare i halvtanna år. Dei prioriterte områda ein vil starte med, er 1) avklaring av framtidig driftsform for dei prehospitale tenestene, 2) behov for kompetanse og kapasitet og 3) utarbeiding av ein regional handlingsplan for kvalitet. Andre område prosjekt skal rettast inn mot, er framtidig organisering av dei mindre faga, avtalespesialistar, sjuke barn, akutt og elektiv kirurgi og universitetssjukehusfunksjonen. Desse prosjekta vil starte opp på ulike tidspunkt framover. Mot 2015 med Helse Sunnmøre Som ein del av Strategi 2015 i Helse Sunnmøre arbeider ein med å lage skisser til handlingsplanar. Det er leiarrådet i føretaket som no står for dette arbeidet. Etterpå vil mellom anna arbeidsgrupper med tillitsvalde, brukarrepresentantar og representantar frå leiinga arbeide vidare med planane. Dei tilsette skal ha omfattande innverknad i samband med iverksetjinga av Strategi 2015, seier Eidsvik. Når det gjeld samhandling med kommunane, blir det viktig med eit samarbeid basert på likeverd. Samhandlingsavtalane som no er vedtekne i alle kommunane og i styret, blir eit viktig utgangspunkt. Kva føringar samhandlingsreforma gir, blir òg viktig. Styret har mellom anna understreka behovet for å utvikle fagaksen mellom fastlege og sjukehus. Særleg tre område har høg prioritet i arbeidet med Strategi Dette er kvalitetsarbeid, psykisk helsevern i tillegg til kirurgi og ortopedi. Sistnemnde område tek spesielt for seg f unksjonsfordelinga mellom Ålesund og Volda. Styret har vedteke at all akuttberedskap innan blautdelskirurgi skal gå til Ålesund. I Volda skal det vere femdøgnspost innan blautdelskirurgi med beredskap for inneliggjande pasientar. Det blir ei satsing på ortopedi i Volda med eit døgnkontinuerleg tilbod. Ein skal sjå nærare på arbeidsdelinga mellom dei to sjukehusa innan ortopeditilbodet. Det er enno ikkje sett ein tidsplan for implementeringa av Strategi Eg vil understreke at leiarrådet, som no arbeider med handlingsplanen, skal setje realistiske tidsrammer for iverksetjinga av prosjektet, seier Eidsvik. Ho ser fram til å komme i gang med arbeidet saman med tilsette, brukarar og kommunane, slik at planane blir ein realitet. Tekst og foto: Anbjørn Holme

7 SunnMøring - Oktober

8 Ambulanselærlingar sikrar Til saman ti lærlingar er i dag ein del av Helse Sunnmøre sitt lærlingopplegg for ambulansefag. Konkurransen om plassane er beinhard. Det fireårige opplegget endar opp med fagprøve etter ein toårig lærlingperiode. Den nye ordninga er svært viktig for å sikre rekrutteringa til ambulansejobbane i føretaket i åra som kjem, seier ambulanseleiar i Helse Sunnmøre Geir Grimstad. Det var etter at Fagerlia vidaregåande skule starta med ambulansefag at lærlingordninga i Helse Sunnmøre blei bygd ut med fleire lærlingplassar. Vi har vore vane med å ta imot lærlingar i mange år, men aldri av det omfanget vi har no, seier Grimstad. For at Fagerlia skulle starte opp ei ambulanselinje, kravde dei at Helse Sunnmøre skulle garantere for åtte lærlingplassar. Sjølv om brorparten av lærlingane kjem frå Fagerlia, kan elevar frå andre skular òg søkje på desse plassane. Fire års opplæring For å bli ambulansepersonell må ein studere i fire år først to år med teori på skule, deretter to år som lærling. I Helse Sunnmøre er det no ti lærlingar seks andreårslærlingar og fire førsteårslærlingar. Grunnen til at vi tok inn seks elevar det første året, var at dei var omtrent umoglege å skilje nivåmessig. Men kapasiteten vår tilseier at vi skal ha fire lærlingar per semester. Dette vil vi følgje opp i åra som kjem. Vi skal altså ikkje utvide, men halde ved like og utvikle ordninga vi har no, seier Grimstad. I tillegg til lærlingane kjem det kvart år elevar frå Fagerlia skule for å hospitere på sjukehuset i 20 dagar. Dette er elevar som held på med dei to første åra på ambulanselinja. Stor konkurranse For å få lærlingkontrakt i Helse Sunnmøre må elevane ha svært gode karakterar. Dei må òg oppfylle fysiske krav gjennom testar. I fjor søkte 64 elevar om opptak til dei fire ledige plassane. Konkurransen for å få lærlingplass var hard. På grunn av den tøffe konkurransen jobba vi mest sjølvstendig med vårt eige arbeid, seier førsteårslærling Fride Dybvik (18). Ho var svært letta då ho endeleg fekk lærlingplass i Helse Sunnmøre. Aldri utlært Kvifor valde de å byrje på ambulansefag? Eg valde denne studieretninga fordi ho leier fram Både Anniken Hansen og Fride Dybvik er svært godt nøgde med lærlingopplegget i Helse Sunnmøre. til eit variert, spennande og krevjande yrke. Arbeidet er tøft fysisk og psykisk. Dessutan sit ein sjeldan stille i løpet av ein arbeidsdag, seier Dybvik. Det nye utfordringar heile tida. Læringskurva som lærling er svært bratt. Men ein blir heller aldri utlært i dette yrket, seier Anniken Hansen (19). Ho er andreårslærling, noko som inneber at ho skal ta fagprøven til sommaren. Fagprøven er ein omfattande test av lærlingane, som går over tre dagar. Lærlingane blir prøvde praktisk og teoretisk i alt dei har lært i løpet av fire år. Vi har ein god statistikk på fagprøvane. Til no har ingen stroke hos oss, seier Michael Ørstenvik, som er ansvarleg for lærlingane i Helse Sunnmøre. Omfattande kompetanseplan For å opparbeide kompetanse til å klare fagprøven skal lærlingane innom ei rekkje ulike arbeidsområde. I tillegg til dei grunnleggjande oppgåvene for ambulansepersonell er dei utplasserte på sengepost og akuttmottak. Dette er for å få eit heilskapeleg overblikk over verksemda. Når lærlingane går inn i det andre året, seier vi at dei går inn i produksjonsfasen. Medan dei det første året inngår som ekstrapersonell på ambulansen, opererer dei no som ein sjølvstendig tilsett. Dei blir andremann på bilen, seier Ørstenvik. Her byrjar tilbakebetalinga for opplæringa dei har fått, legg han til. Fagplanen til lærlingane er bygd opp av tre hovudemne: grunnleggjande helsefag, ambulanse/ medisin og operative emne. Sjølve teoridelen blir avslutta i løpet av to år på Fagerlia skule. Deretter følgjer eit toårig opplegg hos oss, delt opp i fire semester med ulikt innhald, seier Ørstenvik. Tøff jobb Å vere ambulansepersonell inneber ein arbeidskvardag som kan vere fylt med svært dramatiske hendingar. Korleis opplever de å arbeide under omstende der pasientar er livstruande skadde og treng hjelp straks? Å arbeide til dømes med trafikkulykker er noko eg synest vi har takla bra til no. I desse tilfella er det viktig å bruke minutta før ein kjem til pasientane, til å førebu seg psykisk. På denne måten er ein klar til å kunne møte det verste. Etter at jobben er gjennomført, blir det alltid teke ein debriefing. Her går vi gjennom alt vi har gjort i samband med utrykkinga, seier Hansen. Debriefing har komme inn som ein naturleg del av arbeidsprosessen vår. Dette er noko vi veit har god effekt, og noko som stadig har blitt prioritert høgare, seier Grimstad. Han trur lærlingordninga vil skape svært dyktig ambulansepersonell for framtida. Det kjem til å bli stor mangel på ambulansepersonell i åra som kjem. Den nye lærlingordninga er ein kjempeidé, ettersom det kan sikre tilgangen på god arbeidskraft for Helse Sunnmøre. Tekst og foto: Anbjørn Holme Eit godt team: Geir Grimstad, ambulanseleiar i Helse Sunnmøre,

9 rekruttering Michael Ørstenvik, ansvarleg for lærlingane i Helse Sunnmøre, Fride Dybvik (18), førsteårslærling og Anniken Hansen (19), andreårslærling. SunnMøring - Oktober

10 Portrett portrett Namn: Bente Nøstdahl Født: 1956 Stilling: Driftsingeniør/ cytologiscreener ddd

11 Med fokus på livet Så tidleg som i midten av 1970-åra bestemte ein å opprette ei avdeling for patologi ved sjukehuset i Ålesund. Ei naudsynt etablering som i dag blir involvert i dei fleste andre tenestene på huset. Fleire av dei tilsette har vore her sidan oppstarten Bente Nøstdahl er ei av dei. SunnMøring møtte henne på jobb. Det handlar om å redde liv, seier Bente Nøstdahl på patologisk avdeling. Ho er ei av dei tilsette hos patologen i Ålesund som har vore der sidan oppstarten, og som vi no skal bli betre kjend med. Trettifire år har gått sidan ho tok sjansen og søkte på ein stillingsannonse ved den nyoppretta avdelinga, og det har ho ikkje angra på. For mange utanfrå er avdeling for patologi knytt til obduksjonar og arbeidet med døde menneske. Men som dei fleste på huset er klare over, blir avdeling for patologi i aller høgste grad rekna som ein del av den livreddande tenesta, om ein ser sjukehuset som ein heilskap. Ikkje minst fordi ein her kan avsløre farlege sjukdommar på eit tidleg stadium, noko som både gjer behandlinga meir effektiv og aukar sannsynet for at pasienten overlever og blir frisk. Avdelinga i Helse Sunnmøre er lokalisert ved sjukehuset i Ålesund og held til over apoteket på vestsida av bygget. Avdelinga fekk nye lokale då denne delen var ferdig utbygd for ti år sidan. Avdelinga er hovudsakleg delt inn i felta cytologi og histologi, der cytologisk diagnostikk dreier seg om analyse av celleprøver, og der histologi handlar om vevsprøver ved mistanke om sjukdom. Ein har òg ein nyetablert del som arbeider med immunhistokjemi. Frå oppstarten til no Då avdelinga blei etablert, søkte sjukehuset etter folk som ønskte opplæring i patologi frå starten av, og dette skapte interesse, i alle fall for Bente Nøstdahl sin del. Ho har vore med sidan den første dagen og minnest mange spennande år i avdelinga. Eg har arbeidd her i 34 år og stortrivst, smiler Bente. Ho var ei av fire som blei opplært internt i byrjinga. Vi blei tekne inn og fekk opplæring av patologen, dr. Brundulet, som stod i spissen for oppstarten. I ettertid fekk vi òg utdanning gjennom nasjonal opplæring og eksamen via Høgskolen i Trondheim, seier cytologiscreenaren. I dag er det i all hovudsak bioingeniørar ved avdelinga, og ei stadig utvikling innanfor feltet gjer at dei tilsette ved avdelinga no òg tek del undervegs i til dømes prøvetakingar. Samarbeidet mellom avdelingane for røntgen, kirurgi og patologi er flott for pasientane, det sparer dei for ekstra belastningar som lange reiser og å ta nye prøver. Vi går med søkjar på oss og kan tilkallast ved behov. Dette kan dreie seg om prøver frå thyreoidea, parotis, mamma eller punksjonar frå andre stadar. Det som er bra med denne ordninga, er at vi kan sjekke med ein gong at prøva er tilfredsstillande, det vil seie at det er nok celler til å stille ein diagnose. Før reiste pasienten heim etter prøvetakinga, vi fekk prøva neste dag og fann deretter ut at det ikkje var nok materiale til å konkludere ut frå prøva, påpeiker ho. Fokus på liv Som nemnt har mange eit feil bilete av kva arbeidet ved ei patologisk avdeling dreier seg om. Ifølgje Bente har spørsmåla vore mange gjennom åra, og kommentarane har ikkje late vente på seg. Folk blir stort sett overraska når eg fortel kva vi faktisk arbeider med at fokuset vårt er på liv og på å kunne vere med på å redde livet til mange menneske. Folk har ofte oppfatningar henta frå film- og tv-verda, men realiteten er ganske annleis. Vi betener mange lokale legekontor, sjukehus og klinikkar i tillegg til avdelingane her på huset, og heile tida er målet vårt å få fastsett korrekte diagnosar effektivt slik at eventuelle behandlingar kan igangsetjast av legane, påpeiker Bente. Korleis er det de gjer det når ei prøve skal takast og analyserast? Innanfor mitt felt, cytologi, er ein stor del av prøvene av kvinner som blir undersøkte jamleg for å avdekkje livmorhalskreft, det vil seie at vi analyserer celleprøver frå underlivet. 300 kvinner blir kvart år råka av denne typen kreft. I 1995 blei vi med i eit landsdekkjande massescreeningsprogram for kvinner i alderen år. Prøver som anbefalast kontrollert blir registrerte i kreftregisteret, og dei sender då ut purring om kontroll visst registeret ikkje har motteke kontrollprøve frå lege. Desse prøvene kjem inn hit til oss, og vi analyserer dei i mikroskopet og set ein diagnose. Frå sjukehuset får vi prøver frå bryst, lunge, pleura, ascites, prostata og andre organ i kroppen. Både screenar og patolog ser alltid på diagnosen stilt på ikkje-gynekologiske prøver. Ved funn ser vi alltid på tidlegare prøver frå same pasienten. Alle prøver som er blitt analyserte på denne avdelinga sidan ho blei opna, er tekne vare på. Så det blir ein slags dobbeltsjekk for å sikre at det er riktig? Ja, det kan ein seie, ei form for kvalitetssikring. Med såpass mange prøver som vi analyserer, har vi etter kvart blitt gode til å gjere dette effektivt og korrekt, påpeiker Bente. Jobb og fritid Bente er ikkje ei kvinne som sit stille så snart anledninga byr seg. Ein aktiv kvardag er viktig for labteknikaren, som sjølv veit kva det vil seie å vere på den andre sida av bordet som pasient. Med ein nyretransplantasjon og tilhøyrande restitusjonsperiode bak seg blei ho sett tilbake for ei stund, men det tok verken vekk livsmotet eller arbeidslysta. Eg har alltid vore aktiv, både innan tennis og andre aktivitetar. Det må vere konkurranse, heilt klart, då trivst eg godt, smiler ei livsglad kvinne som no har blitt golfspelar. Men med alt som skjer rundt deg på jobb, er det ikkje då lett å ta med seg arbeidet heim, eg meiner i tankane? Vi tenkjer jo sjølvsagt at vi blir eldre, og at ting kan skje oss ein dag òg, men det er viktig å vere positiv til livet. Det forunderlege er at då eg var ung, opplevde vi at det berre var personar eldre enn oss som blei råka, men no ser at vi det er menneske som òg er langt yngre enn meg som blir angripne av sjukdom. Det er ein tankekross. Vi blir eldre. Godt arbeidsmiljø Det er saman med Bente fleire tilsette som har vore på avdelinga sidan oppstarten. Eit forholdsvis kvinnedominert miljø med stor trivsel skaper gode arbeidskår for alle dei tilsette. Vi stortrivst alle saman her, og det er verkeleg eit godt miljø. Det var litt krig i starten, for 30 år sidan, med ein streng og litt vanskeleg patolog i spissen, men i dag er miljøet svært stabilt og godt, og det vil eg rose alle saman her for, avsluttar Bente Nøstdahl på avdeling for patologi på sjukehuset i Ålesund. Tekst og foto: Runar Andersen Folk blir stort sett overraska når eg fortel kva vi faktisk arbeider med at fokuset vårt er på liv og på å kunne vere med på å redde livet til mange menneske

12 Skal styrkje forskingsfellesskapet i Helse Sunnmøre Forskarkurs og kontorfellesskap er blant tiltaka som skal skape eit betre forskingsmiljø i Helse Sunnmøre. Vi håper tiltaka skal gjere kvardagen betre for forskarane, og at dei kan finne både fagleg og psykologisk støtte i kvarandre, seier helsefagleg rådgivar i Helse Sunnmøre, Bodil Røyset. Å gjennomføre eit forskingsprosjekt kan til tider vere eit einsamt prosjekt. Særleg gjeld dette i føretak som Helse Sunnmøre, der forskingsmiljøet tradisjonelt har vore lite. På denne bakgrunnen har det vore eit ønske frå forskarhald at det skulle setjast i gang tiltak for å sameine forskarkreftene i føretaket mellom anna ved å lage fleire møteplassar. Ei av dei som har ytra ønske om dette, er lege og forskar Marianne Klokk, som blei intervjua i førre utgåva av SunnMøring, seier Røyset. Starta forskarkurs Det første forskarkurset i Ålesund hadde base i psykiatrisk avdeling med professor Gøtestam frå NTNU. Ei tid etter det kurset var det eit aktivt forskarnettverk ved sjukehuset. Hausten 2008 blei det starta eit nytt forskarkurs i Ålesund. Kurset hadde oppmøte tredjekvar onsdag og var ope for tilsette i Helse Sunnmøre. Forskarkurset var svært populært, med om lag deltakarar. Fleire av deltakarane er i gang med større og mindre prosjekt, og nokre har òg søkt doktorgradsstipend. Bodil Røyset fortel at leiar på medisinsk klinikk Torstein Hole og overlege og seniorforskar Olbjørn Klepp på kreftavdelinga har vore viktige drivkrefter i forskinga i Helse Sunnmøre dei seinare åra. I tillegg har fagdirektøren og leiinga i føretaket vore gode støttespelarar. Heile fire doktorgradskandidatar frå Helse Sunnmøre har disputert i Noko av grunnen til at vi har ei slik samling disputasar i år, er at fleire av dei som blei inspirerte av det første forskarkurset i Ålesund, no er klare til å levere, seier Røyset. Vi har vore noko usikre på korleis vi i år skulle gå fram for å styrkje forskarnettverket. Vi bestemte å starte eit nytt forskarkurs, denne gongen i Volda, ettersom kurset blei arrangert i Ålesund sist. I Volda har vi starta eit nettverk for forskarar. Her blir det mellom anna arrangert kurs som tek opp praktiske tema knytte til forskingsprosessen mellom anna korleis du skriv forskarprotokoll, lover og reglar som forskarar må ta omsyn til, og bibliotekbruk. I Volda er det no ein kandidat som nærmar seg disputas, i tillegg til to kandidatar som er noko lenger bak i prosessen. Nye kontor Både i Ålesund og Volda har vi òg etablert nye forskarkontor. Dette er eit viktig ledd i å skape eit forskingsmiljø, seier Røyset. Seks kontorplassar i Ålesund og tre i Volda vil bli disponible. Ingen av forskarane skal ha faste kontorplassar, men kan tinge tid på kontoret på førehand. For eksempel kan ein forskar skrive seg opp på ein kontorplass kvar onsdag. Eit anna alternativ kan vere å halde av ein plass for tre veker, eller fleire månadar, dersom ein vel å ha meir intensive forskingsperiodar, seier Røyset. Fordelen med eige forskarkontor er at det blir ein møteplass, der forskarane kan drikke kaffi med kvarandre, vere frustrerte saman, gi kvarandre råd og skape eit fellesskap. Det sosiale miljøet blir ein viktig faktor, både fagleg og psykologisk, legg ho til. På forskarkontoret kan forskarane diskutere både metodiske og faglege spørsmål, og dei kan diskutere spørsmål om dei mange prosedyrane og reglane ein skal kjenne til for å gjennomføre eit forskingsprosjekt. Røyset fortel at mange av doktorgradskandidatane har 50 prosent forskarstilling og 50 prosent stilling på sjukehuset. Dersom dei må sitje på den vanlege kontorplassen sin, er det ikkje alltid like lett å konsentrere seg fullt og heilt om si eiga forsking. Vi trur at det fysiske miljøskiftet ein får ved å sitje på forskarkontoret, skal gjere det lettare å konsentrere seg om forskingsprosjektet sitt. Her blir ein ikkje så lett forstyrra, seier Røyset. Vil hente faglege ressursar Det blir òg jobba med å hente faglege ressursar utanfrå, som kan kome og ha kurs for forskargruppa. Dette gjeld for eksempel representantar frå Regionale komitear for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK). REK har retningslinjer innan mellom anna personvern og lagring av forskingsdata, spesialistar innanfor ulike forskingsmetodar og folk som kan gi opplæring i biblioteksøk og bruk av referansar. Vi håper tiltaka våre skal vere med på å skape eit godt fagmiljø, som kan skape nye forskingsprosjekt og inspirere fleire til å bli forskarar, legg ho til. Røyset fortel at det i åra som kjem, skal skje mykje spennande i forskingsmiljøet i Helse Sunnmøre. Neste steg blir å starte eit nærare samarbeid med høgskulane i Ålesund og Volda. Ho oppmodar til slutt forskarane, både i Volda og Ålesund, om å ta del i det nye forskarfellesskapet og å nytte dei nye kontora. Tekst: Anbjørn Holme Foto: Carina Giskegjerde

13 Helsefagleg rådgivar Bodil Røyset oppmodar forskarar i Volda og Ålesund om å ta del i det nye forskarfellesskapet i helseføretaket. SunnMøring - Oktober

14 Durolane Hyaluronic Acid, Stabilised Single Injection En enkel injeksjon av Durolane gir langvarig smertelindring ved hofte- og kneartrose Lider du av smerter i forbindelse med artrose, så vet du hvilke konsekvenser det har for din bevegelsesfrihet og livskvalitet. Durolane er en ikke-kirurgisk behandling og er spesielt utviklet for å behandle mild til moderat artrose i kne og hofte. For mer informasjon, se eller kontakt Smith & Nephew AS, Tlf

15 Magasin for Helse Sunnmøre Redaktør/ kommunikasjonssjef: Solveig Moe Frøland / helse-sunnmore.no Prosjektleiar/ journalist: Anbjørn Holme Annonsekonsulent: Elin Nagelsen NYTILSETTINGAR I HELSE SUNNMØRE Liste over nytilsette i faste stillingar Karianne Angelshaug Ass.avd.sjukepleiar, Medisinsk avd. Sengepost 2 Ålesund sjukehus Unni Bergan Overlege, Radiologisk avdeling Ålesund sjukehus Byrja Oddvin A Bjørge Overlege, ØNH-avdelinga, Kirurgisk klinikk Ålesund sjukehus Byrja Hanne Mari Eikrem Helsesekretær, Kirurgi felles, Kirurgisk klinikk Volda sjukehus. Ann Kristin Torset Farstad Psyk sjukepleiar, Akutt-teamet, Vaksenpsykiatrisk avdeling Ålesund sjukehus Byrja Victor Grønstad Seksjonsoverlege, ACT-teamet, Vaksenpsykiatrisk avdeling Ålesund sjukehus Byrja Vidar Hagerup Kvalitetssjef, Kvalitetsseksjonen, Fagavdelinga Ålesund sjukehus Bodil Margrete Brænde Helle Intensivsjukepleiar, Intensiv, Akuttavdelinga, Kirurgisk klinikk Volda sjukehus. Runar Andre Hovde Psykolog, BUP, Psykisk helsevern for barn og unge, Klinikk for barn og unge, Volda sjukehus. Byrja Andreas Kjerstad Ass.lege II, Spesialseksjonen, Vaksenpsykiatrisk avdeling Ålesund sjukehus Byrja Lena Kristoffersen Ergoterapeut, Akutt-teamet, Vaksenpsykiatrisk avdeling Ålesund sjukehus Byrja Carmelia Marin Ass.lege II, Medisinsk avdeling, Medisinsk klinikk Ålesund sjukehus Linn Therese Moe Jordmor, Føde/barsel-seksjonen, Kvinneklinikken Volda sjukehus. Anette Moe Fagkonsulent, Psykiatrisk poliklinikk, Vaksenpsykiatrisk avdeling Volda sjukehus. Byrja Torill Alnes Morton Ass.avd.sjukepleiar, Ortopedisk sengepost, Kirurgisk klinikk Ålesund sjukehus Heidrun Merete Ose Jordmor, Føde/barsel-seksjonen, Kvinneklinikken Volda sjukehus. Per Anders Otterdal Anestesisjukepleiar, Anestesi, Akuttavdelinga, Kirurgisk klinikk Volda sjukehus. Birgitte Nygård Assistent, Operasjonsavdelinga, Kirurgisk klinikk Ålesund sjukehus Pål Røe Overlege, Mork Rehabiliteringssenter, Medisinsk klinikk Volda sjukehus. Byrja Sigrid Skjerven Barnepleiar, Føde/barsel-seksjonen, Kvinneklinikken Volda sjukehus. Camilla Vartdal Larosai Sjukepleiar, Mottaking/AMK, Akuttavdelinga, Kirurgisk klinikk Volda sjukehus. Simen Snarud Vernepleiar, Volda DPS, Vaksenpsykiatrisk avdeling Volda sjukehus. Ingrid Benedicte Slyngstadli Spesialhjelpepleiar, Føde/barselseksjonen, Kvinneklinikken Volda sjukehus. Gro Torseth Sjukepleiar, Felles sengepost, Fys. med/slag/geriatri, Medisinsk klinikk Ålesund sjukehus Eldbjørg S. V. Vadseth Psyk. Sjukepleiar, ACT-teamet, Vaksenpsykiatrisk avdeling Ålesund sjukehus Byrja Magnhild Vatn Seksjonsleiar, Fysioterapiseksjonen, Medisinsk avdeling, Medisinsk klinikk Volda sjukehus. Byrja Elin Høydal Vatne Sosialkonsulent, Mork Rehabiliteringssenter, Medisinsk klinikk Volda sjukehus. Elise Vågsholm Jordmor, Føde/barsel-seksjonen, Kvinneklinikken Volda sjukehus. Even Idar Øye Psykiatrisk sjukepleiar, Psykiatrisk poliklinikk, Vaksenpsykiatrisk avdeling Volda sjukehus. SunnMøring - Oktober

16 BLAD B - Økonomi Returadresse: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund Sissel Øien Kvasnes, Rannveig Raanes og Synnøve Lundvang var blant sju tilsette frå kreftavdelinga som sprang halvmaraton i Oslo 25. september. Dei andre deltakarane var Merethe Dulin, Jenny Valdemarsdottir, Rita Nøttveth Haabet og Bjørg Aksnes Sæther. Hekta etter halvmaraton Sju sprekingar frå sengeposten på kreftavdelinga sprang 25. september halvmaraton under Oslo Maraton No er dei hekta, og neste år står halvmaraton i Reykjavik for tur. Vi er ein gjeng som ikkje hadde sprunge særleg mykje tidlegare. Men i mars utfordra Rannveig oss til eit felles prosjekt halvmaraton i Oslo i september. Etter å ha lese Grete Waitz sitt treningsopplegg på nettet, bestemte vi oss for at dette var noko vi skulle klare og det gjorde vi, seier kreftsjukepleiar Sissel Kvasnes til to nikkande og nøgde kollegaer intensivsjukepleiar Synnøve Lundvang og palliativ sjukepleiar Rannveig Raanes. Alderen til gruppedeltakarane var mellom 31 og 52 år. Ei ny erfaring For berre eit halvt år sidan var det ingen av dei som hadde drøymt om at dei ein gong skulle springe 2,1 mil utan stans. Eg har alltid hata å springe, men eg har ei venninne som er aktiv, og som har prøvd å få meg med. Det var ho som først introduserte Grete Waitz-opplegget for meg. Dette inspirerte meg og gjorde dessutan at eg lanserte ideen for dei andre på posten, seier Raanes. Helse i kvart steg Grunnen til at dei tende på ideen, var at treningsmodellen til Waitz såg ut som han kunne gjennomførast. Det var lagt opp til fire økter i veka, med korte økter i starten. Etter kvart som vekene gjekk, auka øktene i både lengd og intensitet. Det å ha eit treningsmål var dessutan avgjerande for motivasjonen, fortel Raanes. At treningsopplegget fungerte godt, er det ingen tvil om. På to og ein halv time hadde alle dei sju komme i mål. Men dei tre er snare til å understreke at dei ikkje konkurrerte mot kvarandre, berre mot seg sjølve. Vi stod saman om dette som eit lag. Alle har støtta kvarandre på ein fantastisk måte, og vi gler oss på kvarandre sine vegner, seier Lundvang. Gjennomføringa av halvmaratonen viser at vi tek ansvar for eiga helse. At vi har sett oss eit krevjande mål og klart det alle saman, er utruleg moro. Det gir oss eit skikkeleg lyft i arbeidskvardagen. Vi føler at vi kan klare alt no, seier Kvasnes. Ho legg til at dei har hatt ein fantastisk heiagjeng på avdelinga. Både kollegaer og pasientar har engasjert seg. Fantastisk stemning Under sjølve løpet blei maratondeltakarane overrumpla av kor god stemninga var langs løypa. Løpet starta på Akershus festning og gjekk gjennom fleire bydelar i Oslo sentrum. Langs løypa var det fullt av publikum som heia. Her var både trekkspel og norske flagg. Ingrid Kristiansen og Grete Waitz stod på ein av stadene der det var ekstra tungt. Det gav ekstra energi, seier Lundvang. Det var særleg dei siste kilometrane som var tunge, frå 16 kilometer og til mål. Då gjekk det berre på vilje. Stemninga då vi endeleg kom i mål, var heilt euforisk, fortel ho. Tøff jobb På kreftavdelinga arbeider dei heile vegen med pasientar som er i grenselandet mellom liv og død. Jobben er meiningsfull samtidig som han er tøff og prega av sterke påkjenningar. Eg trur jobben vår gjer at vi blir opptekne av å leve sterkt. Å springe halvmaraton er ei intens oppleving. Ein kjenner at ein lever. Det å gjennomføre ein halvmaraton gjer det lettare å klare kvardagen, seier Kvasnes. Å vere i fysisk god form gir meir energi ein stor fordel, også på jobb. Ho oppmodar andre avdelingar og sengepostar i Helse Sunnmøre til å gjere det same, både for arbeidsmiljøet og for si eiga helse. Tekst og foto: Anbjørn Holme

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Møring. Omfattande katastrofeøving i Volda Sjå side 6. Nr. 3-2010. ACT-teamet i full gang. Ny prosedyre for klipping av navlestreng s.

Møring. Omfattande katastrofeøving i Volda Sjå side 6. Nr. 3-2010. ACT-teamet i full gang. Ny prosedyre for klipping av navlestreng s. Sunn Møring Nr. 3-2010 Omfattande katastrofeøving i Volda Sjå side 6 sjå side 10 Ny prosedyre for klipping av navlestreng s. 2 Hotellsjef Marie Gamlem: Takkar av etter 36 år s. 8 ACT-teamet i full gang

Detaljer

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning Sunn Møring Nr. 1-2011 Helse Sunnmøre jubilerer - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Side 14 Arbeider for betre finansieringsordning s. 2 Engasjert og erfaren s. 10 Med hjarte for Zambia

Detaljer

Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr. 3-2009. Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s.

Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr. 3-2009. Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s. Sunn Møring Nr. 3-2009 s.10 Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen sjå side 6 Kåra til årets sjukepleiar s. 4 Trivst best i høgda s. 8 AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s. 14 LEIAR Organisering

Detaljer

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr.

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr. Sunn Møring Nr. 3-2011 Høgtidleg opning av barne- og ungdomsavdelinga Gode minner frå Volda s. 6 Fest for jubilantane s. 8 Driftig doktor s. 12 LEIAR Helse Sunnmøre er om få dagar historie. Frå 1. juli

Detaljer

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6 Sunn Møring Nr. 1-2007 Stortingspolitikar Tom Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa i Ålesund og Volda. s. 6 Portrettet: Per Jan Osdal går frå helse til propellar. s. 8-9 - Maken til matfat finnast ikkje!

Detaljer

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på.

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Helse vest magasinet frå sjukehusa på Vestlandet 2014 Beredskap til sjøs Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Behandlar i Afrika Sjukehusa er aktive i internasjonalt arbeid. Sunn mat,

Detaljer

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6 Sunn Møring Nr. 2-2008 Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg.

Detaljer

Møring. Sunn. Høgtflygande redningsteneste. Nr. 1-2008. s. 10-11. Prisa av føretaket s. 12. Master om maske s. 2-3. Mor fortel om Nidcap s.

Møring. Sunn. Høgtflygande redningsteneste. Nr. 1-2008. s. 10-11. Prisa av føretaket s. 12. Master om maske s. 2-3. Mor fortel om Nidcap s. Sunn Møring Nr. 1-2008 Høgtflygande redningsteneste Helikopteret og legebilen på redningsbasen til Ålesund sjukehus har nærare 700 oppdrag i året. Søk og redning utgjer fire-fem prosent av arbeidsmengda.

Detaljer

hospitalet www.helse-bergen.no Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Lytteposten OFFENTLEG INFORMASJON

hospitalet www.helse-bergen.no Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Lytteposten OFFENTLEG INFORMASJON hospitalet OFFENTLEG INFORMASJON Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Lytteposten s. 6 s. 27 Nye Haukeland s. 22 Global helse s. 10 Makelause maskiner s. 14-17 fb.me/haukelanduniversitetssykehus

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Møring. Sunn. Portrettet. Nr. 6-2006. Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4. Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s.

Møring. Sunn. Portrettet. Nr. 6-2006. Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4. Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s. Sunn Møring Nr. 6-2006 Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4 Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s. 8-9 Trim for magemusklane under 20-årsjubileum. s. 14 Portrettet Egil Nordahl har brukt

Detaljer

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2007 Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Frisk nok Redaksjon for livet

Detaljer

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Frå dagkir. Sjå artikkel side 4-5. Frå venstre avd.spl. Inger Dyb Søvik, ortoped Petter Klungsøyr, opr.spl. Karin Vegsundrabb. Foto: Solveig

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer

Tema: Senior Helse Bergen s. 8

Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2006 Tema: Senior Helse Bergen s. 8 Skole i 113 s. 3 Kampen mot bakteriane s. 13 Medisinsk mekking s. 15 Det grå gullet Redaksjon Eldre arbeidstakere

Detaljer

I medias søkelys s. 8. Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 NR1 2007

I medias søkelys s. 8. Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 NR1 2007 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR1 2007 I medias søkelys s. 8 Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 Løft blikket nyt utsikten! Silje

Detaljer

Ørsta kulturhus 24. januar 2007

Ørsta kulturhus 24. januar 2007 Ørsta kulturhus 24. januar 2007 S. 3 I eit koseleg lite lokale i V - TV S. 5 (48) - S. 5 ska V (17) - s S Å seg til is e ess g aska ko a a ga e sett S. 6 V - - S. 8-1 1. Kva linje har du lyst til å 2.

Detaljer