LS/LSE Rullestol med ståfunksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LS/LSE Rullestol med ståfunksjon"

Transkript

1 LS/LSE Rullestol ed ståfunksjon

2

3 Kontakt LifeStand Perobil AS Industriveien Hagan Norge Telefon (+47) Fax (+47) LifeStand France SAS 5 Rue Cléent Ader Genas France Tel. : (+33) (0) Fax : (+33) (0) Eail : Utarbeidet og utgitt av Perobil AB, Sverige Utgave: 2, Art.nr.: NO-0

4

5 Innhold Viktig inforasjon o denne bruksanvisningen... 6 Teknisk støtte, reservedeler, tilbehør, avhending, garanti... 7 Sikkerhetsforskrifter Innledning Betjening Sittende stilling Innstilling av fot- og beinstøtte Justering av brystbelte Arstøtte Innstilling av setedybde Innstilling av tyngdepunkt Veltesikring Innstilling av vinkelen på ryggstøtten Utjevningssyste for vinkelen på ryggstøtten Innstilling av høyden på ryggstøtten Breser Stående stilling Forberede oppreising Oppreising Transport Vedlikehold Teknisk spesifikasjon

6 Viktig inforasjon angående bruksanvisningen Gratulerer ed valget av oppreisingsrullestolen LifeStand. Vårt ål er at du skal bli fornøyd ed valget av leverandør og rullestol. Før du begynner å bruke rullestolen din er det viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen, spesielt avsnittene o sikkerhet. en skal først og frest lære deg o rullestolens funksjoner og egenskaper og hvordan du bruker den på best ulig åte. Den inneholder også viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinforasjon og beskriver eventuelle probleer so kan oppstå ved kjøring. Oppbevar alltid bruksanvisningen i tilknytning til rullestolen, slik at du har den tilgjengelig hvis det oppstår spørsål i forbindelse ed bruk, sikkerhet og vedlikehold. Du kan også hente inforasjon o produktene på Internett-sidene våre. Du finner oss på All inforasjon, alle bilder, illustrasjoner og spesifikasjoner er basert på den produktinforasjonen so var tilgjengelig på tidspunktet for trykking av denne bruksanvisningen. Bilder og illustrasjoner i bruksanvisningen er typeeksepler og ikke nødvendigvis nøyaktige avbildninger av de ulike delene av rullestolen. Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten å opplyse o dette på forhånd. 6

7 Teknisk støtte Ved behov for teknisk support, ring Perobil AS Kundeservice på tlf: eller din lokale hjelpeiddelsentral. Reservedeler og tilbehør Reservdeler og tilbehør bestilles hos Perobil AS, tlf: Garanti og service LifeStand rullestoler leveres ed 2 års garanti i henhold til gjeldende avtale ello RTV og Perobil. Kontakt Perobil AS for er inforasjon. Alle henvendelser fra brukere vedr. service/reperasjon, skal skje via den lokale hjelpeiddelsentral. Rapportere uforutsette hendelser Hvis en uforutsett hendelse inntreffer, kontakt næreste hjelpeiddelsentral. So et hjelpeiddel til å forberede henvendelsen finner du en lenke på nettsiden vår Velg Norge. Her finner du nødvendig kontaktinforasjon og et veiledningsdokuent for de opplysningene vi trenger for å undersøke hendelsen. Sørg for å ha så fullstendig inforasjon so ulig. Dette er til stor hjelp for oss. For å heve produktkvaliteten og sikre at produktet er trygt å bruke gjenno hele sin levetid, er det viktig at du sender inn Hendelsesrapporter. Det står også i MEDDEV og Vedlegg 9 at produsenten skal Oppuntre brukere eller personer ed spesielt ansvar for å rapportere hendelser so har inntruffet ed edisinske enheter og so oppfyller kriteriene i disse retningslinjene, til å rapportere hendelsene til produsenten og/eller til ansvarlig yndighet i henhold til nasjonale forskrifter. For å oppfylle kravene og sikre at du alltid trygt kan bruke produktene våre, trenger vi din hjelp. Vi håper at du aldri vil få behov for inforasjonen på denne siden, en hvis en hendelse inntreffer, vennligst kontakt hjelpeiddelsentralen. Produktgodkjenning Dette produktet oppfyller gjeldende krav i henhold til EN og ISO

8 Sikkerhetsforskrifter En oppreisingsrullestol er et koplisert produkt, og derfor er det nødvendig å være ekstra opperkso under bruk og håndtering av den. Det er viktig at du leser og følger anvisningene og sikkerhetsforskriftene i denne bruksanvisningen før du begynner å bruke rullestolen, etterso feil bruk kan edføre fare for skader både på brukeren og rullestolen. Varselsyboler I bruksanvisningen forekoer følgende "varselerker" for å gjøre deg opperkso på forhold so kan føre til uønskede probleer, farlige situasjoner, personskader eller skader på rullestolen. OBS! Vær opperkso. ADVARSEL! Vær ekstra opperkso. Fare for personskade sat for skader på rullestolen og ogivelsene. Perobil er ikke ansvarlig for person- eller eiendosskader so kan ha oppstått so følge av at brukeren eller andre ikke har fulgt anbefalingene, advarslene og anvisningene i denne bruksanvisningen. 8

9 Sikkerhetsforskrifter Rullestolen kan ved levering være innstilt og justert etter dine behov, og du bør derfor alltid rådføre deg ed ansvarlig person før du gjør endringer eller justeringer på rullestolen. Visse justeringer kan forringe rullestolens sikkerhet/funksjoner eller hvor egnet den er til dine behov. Videre er det veldig viktig at du setter av tid til å gjøre deg kjent ed rullestolens oppreisingsfunksjon før du begynner å bruke den. Ikke gjør det første forsøket på å reise deg på egen hånd, en sørg for å ha hjelp i uiddelbar nærhet hvis du skulle trenge det. Før setet tas i bruk å du kontrollere følgende for å forsikre deg o at det ikke har skjedd noe ed det under transporten: Kontroller at alle bestilte produkter er levert. Hvis du tror at du angler noe, å du så raskt so ulig kontakte hjelpeiddelsentralen eller Perobil for å få inforasjon. Kontroller at det ikke har oppstått transportskader eller andre skader på setet og tilbehøret. Hvis du oppdager skader eller andre typer feil, å du kontakte hjelpeiddelsentralen eller Perobil snarest for å få inforasjon før du fortsetter kontrollen. Kontroller også at dekkene har riktig lufttrykk før du tar i bruk rullestolen. Hvis du opplever at rullestolen ikke oppfører seg so forventet eller du har istanke o at noe er feil, å du kontakte din serviceperson eller Perobil for inforasjon. 9

10 Sikkerhetsforskrifter OBS! Bruk Ikke la barn kjøre rullestolen uten tilsyn. Ikke bruk rullestolen på offentlige veier. Følg lokale regler for fotgjengere og husk at det kan være vanskelig for førere av kjøretøy å se deg. Ikke kjør rullestolen i beruset tilstand. Alkoholen kan påvirke din evne til å bruke rullestolen på en forsvarlig åte. En del fysiske begrensninger eller inntak av edisiner, både reseptbelagte og reseptfrie, kan redusere din evne til å bruke rullestolen på en forsvarlig åte. Rådfør deg alltid ed lege når det gjelder dine begrensninger og edisiner. ADVARSEL! Vedlikehold og service Utfør bare den typen service og vedlikehold so angis i denne bruksanvisningen. All annen service, odifikasjoner og inngrep i rullestolen skal utføres av kvalifisert serviceperson eller person ed tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre dette på en fagkyndig åte. Kontakt alltid kvalifisert servicepersonell eller Perobil hvis du er usikker. Vektbegrensninger Den aksiale brukervekten for rullestolen er angitt under spesifikasjonsavsnittet i denne bruksanvisningen. Derso rullestolen brukes av noen so veier er enn den aksialt tillatte brukervekten, kan dette føre til skader på person eller eiendo, inkludert skader på rullestolen, sat at garantien på rullestolen ikke lenger er gyldig. Ta ikke ed passasjerer på rullestolen. Det kan edføre personskader og skader på rullestolen. ADVARSEL! Kjøring på skrånende underlag Når du kjører opp en skråning, pass på at du kjører rullestolen rett oppover (loddrett). Kjører du i vinkel, øker det risikoen for å velte eller falle. Vær svært forsiktig når du kjører opp en skråning. Unngå alltid å kjøre i bakker der underlaget er ujevnt eller består av snø, is, grus, leire, sand, vått løv eller lignende. 10

11 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Betjening svinging/kurveanøvrering Faren for at rullestolen kan velte, øker ved høy snuhastighet, krappe svinger, ujevne flater, raske endringer av kjøreretning og hvis an kjører fra et sted ed lav friksjon (f.eks. en gressplen) til et sted ed høy friksjon (f.eks. en grusvei). For å beskytte seg ot velt, so innebærer fare for skader på person eller eiendo, skal an alltid kjøre ed lav hastighet ved svinging/kurveanøvrering og lignende endringer av kjøreretning. Kjøre i trappetrinn og trapper Uansett hvilken type hinder du øter, skal du alltid nære deg det langsot, helst i følge ed en tredje person. Medhjelperen kan heve forhjulene opp fra bakken ved å tråkke på veltesikringen på baksiden av stolen og satidig trekke ledsagerhåndtakene tilbake og ned. Selv o det ikke anbefales å tippe stolen enda er bakover (veltesikringen slår i gulvet), er det ulig. Det gjøres da ved å vri veltesikringen til øverste stilling (se side 18). Sørg for å stille veltesikringen tilbake i driftsstilling når operasjonen er fullført. Kjøring i skråning Len deg alltid forover i oppoverbakke og unngå å endre retning brått. Len deg alltid bakover i nedoverbakke. Det er dessuten viktig å holde hastighet og retning under kontroll. Pass på at rullestolen vender rett opp eller ned i bakken. Ikke forsøk å kjøre diagonalt eller svinge i en skråning. 11

12 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Passasjerer Rullestolen skal ikke brukes til transport av passasjerer, uavhengig av passasjerens alder. Den skal heller ikke brukes til transport av tyngre ting, bortsett fra brukerens personlige eiendeler. Den aksiale brukervekten so angis i bruksanvisningen for det aktuelle setet, å ikke overskrides. Manøvreringsevnen og stabiliteten til rullestolen kan i så fall forringes. Betjening under ulike værforhold Unngå å utsette rullestolen for ekstra sterk kulde, fuktighet, kraftig regn-/snøvær og lignende forhold. Ikke bruk rullestolen når det er is eller hålke ute. Slike forhold kan forringe rullestolens ytelse og sikkerhet, og dette kan føre til ulykker, skader på person og eiendo, inkludert skader på rullestolen. ADVARSEL Setebelte Setebeltet er laget utelukkende for å holde brukeren på plass. Det er ikke egnet so beskyttelse ved evt. kollisjon/ulykke. Kontroller beltene regelessig, i tilfelle det skulle ha oppstått skader eller slitasje. Forflytning inn i og ut av rullestolen Kontroller at rullestolens breser er aktivert før forflytning inn i og ut av rullestolen. Kontroller at de to sikkerhetslåsene (høyre og venstre) står i låst stilling og dered hindrer at oppreisingsekanisen aktiveres utilsiktet (se side 24). Ved forflytning inn i og ut av rullestolen er det viktig å sørge for at det er inst ulig avstand ello rullestolen og stedet brukeren forflytter seg til/fra. Hvis denne avstanden er for stor, kan brukeren iste balansen eller falle. Perobil anbefaler at brukeren forflytter seg ed en annen person til stede for å overvåke og hjelpe til. Vær forsiktig når du bøyer deg eller strekker deg etter noe. Bruk ikke fotplater eller arstøtter so støtte når du tar deg inn i eller ut av rullestolen. Fotplatene og arstøttene er ikke beregnet på å ta iot tyngde. Unødig høy belastning kan føre til at de gir etter og eventuelt forårsaker skader på person eller eiendo, inkludert skader på rullestolen. 12

13 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Transport Rullestolen å kun transporteres i kjøretøy so er godkjent for dette forålet. Kontroller nøye at rullestolen er skikkelig festet. En angelfullt festet rullestol kan forårsake store skader på både personer i transportkjøretøyet, selve kjøretøyet og rullestolen hvis stolen skulle løsne. Forbud ot bruk i otorkjøretøy Perobil anbefaler at brukere IKKE transporteres i noe so helst kjøretøy så lenge de befinner seg i rullestolen. Det eneste sikre alternativet er at brukeren flyttes til setet i kjøretøyet og bruker kjøretøyets setebelter. Sitt ikke i rullestolen i et kjøretøy so er i bevegelse. Ved ulykke eller bråstopp kan brukeren bli kastet ut av stolen ed alvorlig personskade so følge. Perobils setebelte er laget utelukkende for å holde brukeren på plass. Det gir ingen beskyttelse ved en ulykke. ADVARSEL Vedlikehold og service Utfør bare den typen service og vedlikehold so angis i denne bruksanvisningen. All annen service, odifikasjoner og inngrep i rullestolens og tilbehørets vitale systeer skal utføres av kvalifisert serviceperson eller person ed tilstrekkelige kunnskaper til å utføre dette på en fagkyndig åte. Kontakt alltid kvalifisert serviceperson eller Perobil hvis du er i tvil. Benytt bare reservedeler eller tilbehør so er godkjent eller anbefales av Perobil. All annen bruk kan føre til forandringer so forringer funksjonene og sikkerheten til rullestolen. Det kan også innebære at garantien på rullestolen din ikke lenger er gyldig. Skader/funksjonsfeil på rullestolen og tilbehøret Hvis rullestolen og de ulike funksjonene på den ikke fungerer so forventet i en av posisjonene, eller hvis du istenker at noe er galt, å du avbryte prøveturen så fort so ulig, slå av rullestolen og kontakte hjelpeiddelsentralen eller Perobil for inforasjon. Det er viktig at Perobil uiddelbart får beskjed hvis rullestolen eller tilbehøret er blitt utsatt for transportskade, skade under kjøring eller skade på grunn av annen påvirkning. Det er fare for at rullestolen og tilbehøret ikke lenger kan brukes på en sikker og risikofri åte. 13

14 Innledning Gratulerer ed valget av oppreisingsrullestolen LifeStand. Vårt ål er at du skal bli fornøyd ed valget av leverandør og rullestol. Før du begynner å bruke rullestolen din er det viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen, spesielt avsnittene o sikkerhet. Påinnelse o anvisninger for sikkerhet og vedlikehold so du å følge: 1. Oppreisingsfunksjonen Oppreisingsfunksjonen skal bare brukes på plane flater uten hindre og på god avstand fra trapper, raper, skråninger, ujevnheter eller hellinger av noe slag. 2. Innstilling og justering Innstillingene og justeringene av oppreisingsrullestolen LifeStand so er beskrevet i dette dokuentet eller på annen åte, skal utføres av kvalifisert serviceperson eller person ed tilstrekkelige kunnskaper til å utføre dette på en fagkyndig åte. 3. Vedlikehold Kontroller rullestolens tilstand regelessig for å unngå at det oppstår skader eller slitasje. Vi anbefaler dessuten at en autorisert forhandler utfører årlig vedlikehold på rullestolen. 4. Fysiologiske fordeler ed oppreising flere ganger o dagen Denne rullestolen brukes etter ordre fra legen. Gradvis oppreisingstrening under ledelse av en sykegynast anbefales sterkt før LifeStand tas i daglig bruk. Størst utbytte av å reise deg får du hvis du regelessig veksler ello sittende-stående-sittende stilling. Denne vekslingen er enkel å få til ed rullestolen LifeStand den reduserer risikoen for at du får serter. Regelessig, gjentatt oppreising i løpet av dagen for å utføre daglige aktiviteter regulerer gradvis tarenes og blærens funksjon satidig so det bidrar til at ledd, skjelett og blod fungerer bedre. Merking: CE-erket er et bevis på at produktet sasvarer ed vedlegg I til EU-direktiv 93/42/EEC. 14

15 Innstilling Sittestilling 1.1 Innstilling av fot- og beinstøtte For å sikre best ulig sittekofort og oppnå riktig stilling ved oppreising å avstanden ello fotplatene og setet justeres til passende lengde. Det er viktig at seteputen so brukeren senere vil bruke, også brukes når beinstøtten stilles inn. Lengden på beinstøtten stilles inn slik at brukerens lår er parallelle ed seteraen, en litt høyere i forkant av puten. Da oppnås et passende trykk for lår og ende når an sitter og passende hofterotasjon og utbygging i stående stilling. Denne justeringen gjøres ed skruene so fester lengden/vinkelen på fotstøtten. Lengdejusteringen utføres i faste trinn på 20. De sae skruene brukes til å justere vinkelen på fotplaten (til pluss eller inus 5 grader). 1.2 Justering av høyden på brystbeltet Høyden på brystbeltet kan justeres for å gi brukeren best ulig støtte, spesielt når han eller hun skal reise seg opp. Juster beltet ved å flytte låsflensen på ryggstøtterøret innenfor den ledige plassen ello reiene. Jo høyere brystbeltet onteres på ryggstøtten, desto er støtte vil det gi brukeren. Vær nøye når beltet festes - det skal festet i henhold til den skjeatiske rekkefølgen so er vist på bildet nederst på denne siden. Det er viktig å følge skissen nøye for å unngå å sette brukerens sikkerhet i fare. Hvis beltet ikke festes riktig,kan det hende at reiene ikke holder brukeren fast i stående stilling. Ekstra brystbelte kan bestilles ved behov. Brystbelte Ryggstøttens justerbare reier. Venstre rei Enkel spenne Høyre rei Dobbel spenne Ryggstøtterør 15

16 1.3 Arstøtter (standard på LSE, ekstrautstyr på LS) Arstøttene gir stabilitet i stående stilling og støtte for ar og albue i sittende stilling. Arstøttene er hev- og senkbare og kan felles bakover så de ikke er i veien ved inn- og utstigning. Arstøttene kan vinkles opp/ned og roteres inn/ut slik at den frere, vinklede delen kan felles inn ot brukeren. I stående stilling skal arstøttene være rotert inn slik at den frere, vinklede delen er plassert foran brukeren. Det gir brukeren støtte i stående stilling. I sittende stilling kan arstøttene være rotert ned, noe so gir fritt ro foran brukeren og god støtte for arene. Når de vinklede endene av arstøttene er rotert opp, kan arstøttene vinkles bakover slik at de ikke er i veien ved inn- og utstigning. Slik justerer du høyden på arstøttene: 1) skru løs de to skruene, 2) plasser arstøttene i ønsket høyde, 3) sett inn skruene igjen og stra de. 16

17 1.4 Innstilling av setedybde Måling. To ål er nødvendige for å kunne stille inn setedybden riktig: 1) Lårlengde - lengden på låret i sittende stilling (fra ryggen slutter til forsiden av kneet. (Mål D på side 1 i ordreskjeaet). 2) Setedybde - Målet fra forsiden av beinstøtten til plastpluggen i bakkant av seteraen Innstilling av setedybde ØVRE OG NEDRE SETERAMME MÅ HA LIK INNSTILLING. Ved reduksjon av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den øvre seteraen først. Ved økning av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den nedre seteraen først. Bruk tabellen nedenfor for å finne riktig hullbilde. (Bør være ca. 4 c indre enn lårlengden) Setedybde (åles fra forsiden av beinstøtten til plastpluggen i bakkant av seteraen) Posisjon Synlige hull (på seteraens innerrør) Setedybde - 16 (40 c) 0 0 Setedybde - 16,5 (42 c) 1 1 Setedybde - 17,5 (44 c) 2 2 std. Setedybde - 18 (46 c) 3 3 Setedybde - 19 (48 c) 4 4 Setedybde - 20 (50 c) 5 5 Setedybde - 20,5 (52 c) 6 6 Setedybde - 21 (54 c) Skru løs skruene so fester innstillingen på den øvre og nedre seteraen på henholdsvis venstre og høyre side av setet. - Still inn ønsket setedybde ved å regne ut hvor ange hull so er synlige på seteraens innerrør, se tabellen ovenfor. - Fest ønsket innstilling ed skruene du løsnet tidligere. Innerrør Seterae - øvre Seterae - nedre ADVARSEL! ØVRE OG NEDRE SETERAMME MÅ HA LIK INNSTILLING. Ved reduksjon av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den øvre seteraen først. Ved økning av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den nedre seteraen først. 17

18 1.4.3 Justering av tyngdepunkt ADVARSEL! Ved justering av bakhjulenes feste endres rullestolens tyngdepunkt og kjøreegenskaper. Vær derfor veldig forsiktig når brukeren prøver stolen for første gang etter justeringen. Etter at setedybden er stilt inn, kan det være nødvendig å justere tyngdepunktet. Det gjøres ved å flytte festene til bakhjulene. - Skru løs de to skruene ed utrer på henholdsvis venstre og høyre side av stolen, so fester det bakre hjulfestet. - Monter hjulfestet i ønsket stilling igjen. Justering av hjulfeste OBS! Hvis festene til bakhjulene flyttes freover, flyttes tyngdepunktet bakover og gjør at den frere delen av rullestolen blir lettere. Dered kan rullestolen lettere tippe bakover. Hvis festene til bakhjulene flyttes bakover, flyttes tyngdepunktet freover og gjør at den frere delen av rullestolen blir tyngre. Dered blir rullestolen er stabil. 18

19 1.5 Veltesikring Veltesikringen er ontert nede på baksiden av rullestolen. Når den brukes riktig, kan den hindre at rullestolen velter bakover. Bruk av veltesikring anbefales i alle stillinger. Veltesikringen settes i driftsstilling ved å trykke på låseknappen (så veltesikringen frigjøres) og vri veltesikringen ned så hjulene blir stående i nederste stilling. Kontroller at låseknappen fester veltesikringen i denne stillingen. Veltesikring i oppfelt stilling Frigjøringsknapp Noen ganger kan det være behov for å felle veltesikringen opp. For eksepel for å kunne heve de frere hjulene fra bakken for å koe over en fortauskant eller andre hindre. Trykk da på låseknappen og fell veltesikringen opp. Veltesikring i nedfelt stilling ADVARSEL! Etterso rullestolen kan velte bakover når veltesikringen ikke er nedfelt, er det veldig viktig å passe på at den alltid er nedfelt når rullestolen er i bruk. Bruk av rullestolen uten nedfelt veltesikring kan edføre at rullestolen velter og forårsaker skader på person og stol. 1.6 Innstilling av vinkelen på ryggstøtten Vinkelen på ryggstøtten kan justeres fra -3 til +12 for å oppnå best ulig sittekofort. Vinkelen stilles inn ved å løsne de to skruene på hver side, se bilde nedenfor. Juster ryggstøtten til ønsket vinkel og fest ved å strae skruene igjen. Skruer for innstilling av vinkel på ryggstøtten RYGGLEDDFESTE Hull 2 Hull 3 Skruer for innstilling av utjevningssysteet. Hull 1 19

20 1.7 Utjevningssyste for vinkelen på ryggstøtten OBS! Når an flytter fra sittende til stående stilling, kan det hende at den valgte vinkelen på ryggstøtten gir uønsket effekt. For eksepel kan en rettere ryggvinkel so fungerer bra i sittende stilling, ofte gi en altfor freoverbøyd posisjon i stående stilling. Ovendt kan en bakoverlent vinkel gi altfor bakoverlent og ustabil posisjon i stående stilling. Med utjevningssysteet er det ulig å få enten en er skråstilt eller opprett vinkel på ryggstøtten i stående stilling saenlignet ed vinkelen i sittende stilling. Innstilling: Den øvre og nedre seteraen og ryggstøtteraen er alle ontert på ryggleddfestet. I figuren nedenfor vises posisjonshullene 1, 2 og 3. Sett skruen i posisjon 1 for å få konstant vinkel på ryggstøtten ved oppreising. Sett skruen i posisjon 2 for å få ryggstøtten til å helle ytterligere 7 bakover i oppreist stilling. Sett skruen i posisjon 3 for å få ryggstøtten til å helle ytterligere 6 forover i oppreist stilling. Når justeringen er gjort, å du kontrollere at rullestolen er kofortabel og sikker i både sittende og stående stilling. Foreta en ny justering ved behov. Skruer for innstilling av vinkelen på ryggstøtten RYGGLEDDFESTE Hull 2 Hull 3 Skruer for innstilling av utjevningssysteet. Hull 1 20

21 1.8 Innstilling av høyden på ryggstøtten OBS: Høyden på ryggstøtten til LS og LSE kan ikke justeres. Iidlertid er det ulig å velge høyde på ryggstøtten ved bestilling. 21

22 1.9 Breser OBS! Av sikkerhetsessige årsaker å bresene aktiveres ved forflytning til og fra rullestolen og når oppreisingsfunksjonen er i bruk. Bresene å være justert slik at trykket ello bresearen og dekket er tilstrekklig til å hindre at hjulet spinner. Aktiver bresen ved å trykke spaken forover til den stopper. Låsen fester nå hjulet. Deaktiver bresen ved å trekke spaken bakover til den stopper. Hjulet roterer nå fritt. Bresene trenger justering ed jevne elloro. De å dessuten justeres etter at festene til bakhjulene er flyttet. Innstilling skjer ved å løsne skruene til bresen, flytte bresen til ønsket stilling og feste ed skruene igjen. Skruene sitter på innsiden av rullestolraen. OBS! Lufttrykket i dekket har stor innvirkning på bresens evne til å låse hjulet. Kontroller derfor at dekket har riktig lufttrykk før bresen justeres. Skruer til bresen 22

23 2. Stående stilling 2.1 Forberede oppreising ADVARSEL! Kontroller at rullestolen står på et plant og vannrett underlag fritt for hindre eller fordypninger. Kontroller at bresen er aktivert før oppreisingen starter! Hvis ikke, kan rullestolen rulle av gårde og forårsake personskade. OBS! Setet inneholder ange bevegelige deler so representerer klefare når setet flyttes fra sittende til stående stilling og ned igjen. Det er brukeren og edhjelperens ansvar å sørge for at ingen kroppsdeler er plassert slik at de kan koe i kle i konstruksjonen. LS Ikke bruk oppreisingsfunksjonen uten at en bruker er plassert i rullestolen. Ellers kan personen so aktiverer oppreisingsfunksjonen risikere å bli skadet, og det er dessuten vanskelig å sette stolen tilbake i stittende stilling. Hvis så skulle skje, å noen sette seg i stolen for å anøvrere den til sittende stilling. LSE Oppreisingsfunksjonens koponenter er konstruert for å virke saen ed vekten av brukeren. Ikke bruk oppreisingsfunksjonen uten at en bruker er plassert i rullestolen. Det kan skade utstyret og gjøre garantien ugyldig. 2.2 Oppreising Spenne fast brystbeltet Se avsnitt 1.2 på side 15, justering av høyden på brystbeltet og justering av straingen av brystbeltet (avsnitt på side 24) før du fortsetter. Brystbeltet spennes fast ved å trykke på låsetungen i låseekanisen til du hører et klikk og beltet er låst. Åpne ved å trykke på den røde knappen og trekke låsetungen ut av låseekanisen. OBS! Kontroller at brystbeltet ikke sitter fast i eikene på bakhjulene når beltet ikke er i bruk. Når beltet ikke er i bruk, er det best å låse det på baksiden av ryggstøtten til rullestolen. ADVARSEL! Brystbeltet å ikke under noen ostendigheter brukes so sikkerhetsbelte i bil. Ved transport i bil skal brukeren flyttes fra rullestolen til et vanlig sete i kjøretøyet. Rullestolen festes separat. Ellers kan det oppstå personskader og/eller skader på rullestolen. 23

24 2.2.2 Justering av straingen av brystbeltet Enkel spenne Dobbel spenne Når riktig høyde på beltet er stilt inn, å straingen justeres. Straingen av brystbeltet kan justeres slik at det passer til alle brukere. Det å sitte så strat at det holder overkroppen på plass når an står, en ikke så strat at det er til for stort hinder for åndedrett eller bevegelse av overkroppen. Med en bruker i stolen straer du brystbeltet i henhold til avsnitt på side 23. Straingen reguleres ed den enkle og doble spennen, se bilde ovenfor. ADVARSEL! Det er ikke ulig å reise seg i rullestolen uten at brystbeltet er riktig justert. Forsøker an det, er det stor fare for personskade. Først å høyden på beltet justeres, deretter straingen. 24

25 2.2.3 Justering av knestøttene Knestøttene gir støtte for underkroppen. Knestøttene gir trykk på øvre del av skinnebeinet når rullestolens ekaniser virker saen for å heve kroppen til stående stilling. ADVARSEL! Det er ikke ulig å reise seg i rullestolen uten at knestøttene er riktig ontert og justert. Forsøker an det, er det stor fare for personskade. Vinkel og posisjon Løsne skruene so putene til knestøttene er festet ed. Juster avstanden ello putene og vinkelen til ønsket stilling. Fest i ønsket stilling ved å strae skruene igjen Feste knestøttene Du fester knestøttene ved å vri begge innover så de kobles saen. Venstre knestøtte å settes på plass først, slik at høyre knestøtte kan festes i låseekanisen til den venstre knestøtten. Knestøttene frigjøres ved å trykke på den røde knappen på låseekanisen og vri knestøttene utover. OBS! Knestøttene å bare frigjøres i sittende stilling ADVARSEL! Det er ikke ulig å reise seg i rullestolen uten at knestøttene er riktig ontert og justert. Forsøker an det, er det stor fare for personskade. 25

26 2.2.4 Sikkerhetslås (gjelder bare LS) Det sitter to sikkerhetslåser (høyre og venstre) ello den øvre og nedre seteraen. Disse hindrer utilsiktet aktivering av oppreisingsfunksjonen. Det er viktig at sikkerhetslåsene alltid er aktivert, bortsett fra når oppreisingsfunksjonen er i bruk. Sikkerhetslåsen aktiveres og deaktiveres ved å skyve spaken henholdsvis forover og bakover langs siden av den nedre seteraen. Det enkleste er å betjene sikkerhetslåsen ed toel og pekefinger. Sikkerhetslåsen kan frigjøres like før oppreising, etter at alle forberedelser er gjort. Det gjøres ved å skyve spaken forover. Sikkerhetslåsen frigjør nå oppreisingsekanisen og oppreising er ulig. Øvre seterae Sikkerhetslås Nedre seterae Oppreisingsprosedyren ed LS Når du har vært gjenno alle trinnene so tidligere er beskrevet, kan du reise deg opp i stående stilling. Det er hensiktsessig at en edhjelper leser følgende anvisninger for brukeren so sitter i rullestolen. Frigjør sikkerhetslåsen i henhold til avsnitt ovenfor. Aktiver bresene i henhold til avsnitt 1.9 på side 22. Monter knestopperen i henhold til avsnitt på side 25. Ta tak i høyre og venstre spak satidig ved å plassere håndflatene langs ryggstøtten, ed toelen parallelt ed røret og fingrene bøyd inn ot innsiden av spaken. Trekk opp for å koe forbi den ekaniske låsestillingen - setet begynner å heve seg. Fortsett å løfte spakene opp/fre i en roterende arbevegelse so ligner den so driver rullestolen freover. Oppreisingsekanisen går ot full stående stilling og spakenes roterende bevegelse fortsetter før de til slutt beveger seg fre/ned. OBS! Denne beskrivelsen angir en optial oppreising so krever en del trening å få til. Til å begynne ed å an kanskje skifte grep på spakene i løpet av oppreisingen. Det er viktig at oppreisingsekanisens gassfjærer er tilpasset brukerens vekt. 26

27 I full stående stilling trykker du på spakene til du kjenner låsestillingen, so aktiverer en ekanisk låsing av oppreisingsekanisens stilling. Den ekaniske låsingen garanterer din sikkerhet i stående stilling. Deretter kan du slippe spakene. For å koe tilbake til sittende stilling tar du tak i den frere (so faktisk er den øvre) siden av spaken, trekker opp og deretter bakover i en roterende bevegelse. Fortsett til stolen igjen står i full sittende stilling. OBS! Du å kanskje flytte hendene én eller flere ganger for å nå den frere delen av spakene og til slutt koe tilbake til full sittende stilling. I full stående stilling trykker du på spakene til du kjenner låsestillingen, so aktiverer en ekanisk låsing av oppreisingsekanisens stilling. Monter sikkerhetslåsen i henhold til avsnitt på side 26. OBS! For å hindre utilsiktet aktivering av oppreisingsekanisen å du alltid huske å aktivere høyre og venstre sikkerhetslås i henhold til avsnitt (gjelder bare LS). Oppreisingsprosedyren ed LSE Aktiver bresene i henhold til avsnitt 1.9 på side 22. Monter knestopperen i henhold til avsnitt på side 25. Gjelder bare LSE Elektrisk oppreising LSE er utstyrt ed et betjeningspanel for oppreisingsfunksjonen. Betjeningspanelet kan være ontert på venstre eller høyre arstøtte. Trykk på høyre eller venstre knapp avhengig av o setet skal heves ot stående stilling eller senkes ot sittende stilling. Slipp knappen for å stanse systeet. Du kan stanse i hvilken so helst ellostilling. Når systeet har avsluttet banen sin, stanser det autoatisk. Pass på at den spiralforede kabelen aldri vikles rundt arstøtten, verken i stillingen for arstøtte eller brystkurvstøtte, etterso den kan bli skadet når arstøtten svinger rundt. OBS! Denne rullestolen brukes etter ordre fra legen. Gradvis oppreisingstrening under ledelse av en sykegynast anbefales sterkt før du tar LS/LSE i daglig bruk. Størst utbytte av å reise deg får du hvis du regelessig veksler ello sittende-stående stilling. Det reduserer risikoen for at det oppstår serter. Regelessig, gjentatt oppreising i løpet av dagen for å utføre daglige aktiviteter regulerer gradvis tarenes og blærens funksjon satidig so det bidrar til at ledd, skjelett og blod fungerer bedre. 27

28 Transport ADVARSEL! Perobil anbefaler at brukerne IKKE transporteres i noe so helst kjøretøy så lenge de befinner seg i rullestolen. Det eneste sikre alternativet er at brukeren flyttes til et sete i kjøretøyet og benytter kjøretøyets setebelter. Sitt ikke i rullestolen i et kjøretøy so er i bevegelse. Ved ulykke eller bråstopp kan brukeren bli kastet ut av stolen ed alvorlig personskade so følge. LifeStand-setebeltet og brystbeltet er bare beregnet på å holde brukeren på plass og gir ingen beskyttelse ved en ulykke. OBS! Ved transport av rullestolen i et kjøretøy kan plassen so rullestolen trenger, reduseres vesentlig, noe so betyr at transporten blir lettere og er behagelig. Følg anvisningene nedenfor. Kontroller at høyre og venstre sikkerhetslås er aktivert og hindrer utilsiktet aktivering av oppreisingsekanisen. Deonter bakhjulene so er ontert ed hurtiglås. Deonter forhjulene so er ontert ed hurtiglås. Fell ryggstøtten freover, løsne først låsen til ryggstøtteleddet ved å trekke i frigjøringssnoren nede på baksiden av setet. Sperr ryggstøtten i saenfelt stilling for å lette forflytningen: vri sperrehendelen til stopplåsen (bilde A) (sperrehendelen blokkert bilde B) Rullestolen å aldri løftes i oppreisingsspakene eller ryggstøtten i saenfelt stilling. For å skåne ryggen og unngå klefare å du huske å ha en riktig løftestilling og bare holde i gripeflatene. OBS! Hver gang rullestolen settes saen (ryggstøtte, forhjul og bakhjul) er det veldig viktig at hver del sitter forsvarlig fast i riktig stilling før rullestolen tas i bruk igjen. Gripeoråde for løft 28

29 Vedlikehold Rengjøring Rullestolen skal rengjøres lett før den tas i bruk. Deretter anbefaler vi sterkt å rengjøre rullestolen regelessig. OBS! Ikke bruk slipende eller etsende rengjøringsidler eller høytrykkspyler. Lakkerte deler: rengjøres ed vann tilsatt litt såpe. Trekk: bruk en yk, fuktig klut. Når rullestolen er brukt i regnvær, å den tørkes ordentlig. OBS! Sand og sjøvann kan skade lagrene og visse saenføyninger på rullestolen. Årlig service Vi anbefaler at en autorisert Perobil-forhandler utfører årlig service på rullestolen. Batterier (gjelder bare LSE) VIKTIG: Før rullestolen tas i bruk for første gang skal batteriene lades helt. De to batteriene (2 x 2 Ah) rekker til 120 oppreisingssykluser (sitte/stå/sitte). Hvis batterinivået er for lavt, avgir betjeningspanelet et akustisk signal so angir at batteriene trenger lading. I denne tilstanden rekker batteriet til ytterligere 10 sykluser. Vi anbefaler at brukeren går tilbake til sittende stilling og lader batteriene før denne funksjonen brukes igjen. 1. Koble ladekabelen til betjeningspanelet. 2. Koble laderen til en 230 volts stikkontakt. Lapen på laderen lyser oransje under lading. Når batteriene er fulladet, lyser lapen grønt. 3. Etter fullført lading kobler du laderen fra stikkontakten før kabelen trekkes ut av betjeningspanelet. Det tar 4-5 tier å lade batteriene helt. OBS! Advarsel! Dette produktet er levert av en iljøvennlig produsent i sasvar ed EU-direktivet (WEEE 2002/96/CE) for håndtering av avfall so inneholder elektriske eller elektroniske koponenter. Dette produktet kan inneholde stoffer so er skadelige for iljøet hvis de kasseres på steder so ikke egner seg for kassering ifølge lover og forskrifter. Dette produktet er erket ed en avfallsdunk ed kryss over for å inne deg på at produktet skal resirkuleres. Ta vare på iljøet ved å levere produktet til et returpunkt etter endt levetid. 29

30 Tekniske spesifikasjoner Maks. brukervekt kg. Setebredde / 40 / 44 / 48 c Setedybde...16 /16.5 /17.5 /18 /19 /20 /20.5 Rae... Stivt, av aluiniu og stål, ed epoksyovertrekk Sete... Kan justeres i dybden, straingen av setebeltet kan justeres Materiale... Aluinu, stål Ryggstøtte... Justerbar vinkel, ed utjevningssyste for stående vinkel Trekk... Brannsikkert stoff (M3), vaskbart Fotstøtte... Høyde og vinkel kan justeres Hjul...Foran, 150 ed assivt dekk Diaeter bak - 24 og 26 Breser... Manuell betjening Oppreisingsekanise. LS - Manuell, ved hjelp av gassdrevne fjærer, kan justeres etter brukerens vekt LSE Elektrisk betjeningsenhet ed gassdrevne fjærer. Stabilisering bak... Veltesikringshjul (ekstrautstyr) 30

31

32 Order no.: NO-0

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.:

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.: Bruksanvisning modell N-679-30, N-479-30, N-579-30 art.nr. BRU-N-679-30, N-479-30, N-579-30. Rev.: 0405 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Innledning... Kontaktopplysninger... Montering... 3 Sikkerhetsregler...

Detaljer

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE Trinn 1: Åpne stolen din. 01 GYNGELÅS Trinn 2: Juster stolen etter kroppen din. 02 GYNGEMOTSTAND 03 SITTEDYBDE 04 SITTEHØYDE Trinn 3: Juster stolen etter arbeidet ditt. 05 RYGGHØYDE 06 RYGGVINKEL 07 ARMLENE

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

BRUKSANVISNING. VS Setesystem for elektrisk rullestol

BRUKSANVISNING. VS Setesystem for elektrisk rullestol BRUKSANVISNING NO VS Setesystem for elektrisk rullestol Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Industriveien 16 1481 Hagan Norge Tlf. 815 30 077 Fax. 670 79 959 E-post:

Detaljer

BRUKSANVISNING. PS Setesystem for elektrisk rullestol

BRUKSANVISNING. PS Setesystem for elektrisk rullestol BRUKSANVISNING NO PS Setesystem for elektrisk rullestol Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Hvamsvingen 22 2013 Skjetten Norge Tlf. 815 30 077 Fax. 815 33 655 E-post:

Detaljer

BRUKSANVISNING. Setesystem for elektrisk rullestol

BRUKSANVISNING. Setesystem for elektrisk rullestol BRUKSANVISNING NO TS Setesystem for elektrisk rullestol Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Hvamsvingen 22 2013 Skjetten Norge Tlf. 815 30 077 Fax. 815 33 655 E-post:

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

QLASS BRUKERMANUAL A

QLASS BRUKERMANUAL A QLASS BRUKERMANUAL 6003528A 2 Norsk 2015 Handicare Med forbehold om alle rettigheter. Denne informasjonen må ikke mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres på noen måte eller med noen metode (elektronisk

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning SENsit Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

BRUKSANVISNING NO. Corpus Setesystem for elektrisk rullestol

BRUKSANVISNING NO. Corpus Setesystem for elektrisk rullestol BRUKSANVISNING NO Corpus Setesystem for elektrisk rullestol Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Hvamsvingen 22 2013 Skjetten Norge Tlf. 815 30 077 Fax. 815 33 655 E-post:

Detaljer

BRUKSANVISNING. MiniFlex. Setesystem for elektrisk rullestol

BRUKSANVISNING. MiniFlex. Setesystem for elektrisk rullestol BRUKSANVISNING NO MiniFlex Setesystem for elektrisk rullestol 1 2 Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Hvamsvingen 22 2013 Skjetten Norge Tlf. 815 30 077 Fax. 815 33

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

3-hjuls XC piggestol

3-hjuls XC piggestol BRUKERVEILEDNING CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012 HandiNor as Versjon 1.02 Rosenholmveien 22, N-1252 Oslo Tlf.: +47 63 88 72 40 01/06-2016 www.handinor.no Innledning leveres

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING NO. Corpus 3G Setesystem for elektrisk rullestol

BRUKSANVISNING NO. Corpus 3G Setesystem for elektrisk rullestol BRUKSANVISNING NO Corpus 3G Setesystem for elektrisk rullestol Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Industriveien 16 1481 Hagan Norge Tlf. 815 30 077 Fax. 670 79 959

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

B R U K E R M A N U A L

B R U K E R M A N U A L N B R U K E R M A N U A L W W W. V E L A. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING......................................................... 3 1.1. SIKKERHET...........................................................

Detaljer

Bruksanvisning. Timo Xtra

Bruksanvisning. Timo Xtra Bruksanvisning Timo Xtra 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av produktet 2 Vedlikehold 2 Viktig! 2 1. Frontal eller dorsal 3 2. Måling og justering 4 3. Brukers posisjonering 5 4. Tekniske mål og teknisk

Detaljer

SUNRISE MEDICAL. mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING

SUNRISE MEDICAL. mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING SUNRISE MEDICAL mobility DELPHIN BRUKERVEILEDNING Forord Innhold Takk for at du valgte SOPUR DELPHIN en kombinert dusj- og toalettstol fra Sunrise Medical. Vi håper du blir fornøyd med produktet du har

Detaljer

Turner PRO. User manual. BM61099 Rev B

Turner PRO. User manual. BM61099 Rev B Turner PRO User manual BM6099 Rev B 06-09- Contents User manual - English - 4 Bruksanvisning - Svenska - 8 Brukermanual - Norsk - Brugsvejledning - Dansk - 6 Käyttöohje - Suomi - 0 Gebrauchsanweisung

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete BRUKSANVI SNI NG FOR ABC-sete Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innledning ABC er et sittesystem utviklet for barn som er oppbygget kring et fleksibelt byggesystem med et bredt tilbehørsprogram. Sittesystemet

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk X850

Bruksanvisning. Norsk X850 Bruksanvisning Norsk X850 Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil er utformet

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Bruksanvisning Kidzofix Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

BRUKSANVISNING. Hodestyring. Betjeningspanel for elektrisk rullestol

BRUKSANVISNING. Hodestyring. Betjeningspanel for elektrisk rullestol BRUKSANVISNING NO Hodestyring Betjeningspanel for elektrisk rullestol Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Hvamsvingen 22 2013 Skjetten Norge Tlf. 48 12 90 00 Fax. 63

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball Bardum Bruksanvisning Monoski/Snowball Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Monoski/Snowball for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Bruksanvisning Kidzone Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold til R44 / 04 Important information Takk

Detaljer

REAL 9000 PLUS SERIE

REAL 9000 PLUS SERIE REAL 9000 PLUS SERIE QUICK GUIDE* Vi forbeholder oss rett til løpende endring og oppdatering av denne manual. N 39-85 cm 48 cm FØR DU TAR STOLEN I BRUK Kontroller stolen for evnt skade og rapporter dette

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk service... 7 Garanti... 7 Frakt og levering... 8 I mer

Detaljer

HandiSnow-5 Piggekjelke

HandiSnow-5 Piggekjelke HandiSnow-5 Piggekjelke BRUKERVEILEDNING CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012 HandiSnow-5 piggekjelke HandiNor as Versjon 1.02 Rosenholmveien 22, N-1252 Oslo Tlf: +47 63 88 72

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

13 STEG TIL EN GRUNNLEGGENDE SITTESTILLING Komfort rullestoler

13 STEG TIL EN GRUNNLEGGENDE SITTESTILLING Komfort rullestoler Introduksjon Denne sjekklisten er laget som et hjelpemiddel for å gjøre de basisinnstillinger og tilpasninger som trengs for brukeren i komfort rullestoler. Det finnes en mengde tilbehør tilgjengelig,

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp M2 EL-TIPP Brukerveiledning VIKTIG! LAD STOLEN ETTER BRUK. NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET SETTES

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Krabat Pilot er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN12182. Holdbarheten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Aktivline Basic

Bruksanvisning Aktivline Basic Bruksanvisning Aktivline Basic Innhold Aktivline Basic 1. Adaptersystem 2. Hoftebelte 3. Abduksjonskloss-fotstøttesystem (AFS) 4. Fotstøttesystem 5. Fotstropper 6. Anti-tipp system 7. Tilleggsutstyr for

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING 3 INNHOLD 3 RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET 4 I2I HODESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 5 ANBEFALINGER FOR TILPASNING 5 HAKESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 6 ANBEFALINGER FOR TILPASNING

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Brukermanual Whirl ståstativ

Brukermanual Whirl ståstativ Brukermanual Whirl ståstativ tlf.64918060 www.bardum.no e-mail. b@bardum 1 Innhold Side 1.0 Innledning 1 2.0 Bilde av Whirl 2 3.0 For sikkerhets skyld 2 4.0 Montering 3 5.0 Tilpasning 3 6.0 Slik plassere

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Sikkerhet Alle Krabats produkter er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 Direktiv om medisinsk utstyr. Dette er din garanti for at produktet oppfyller

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

TRAPPE- ASSISTENTEN. Brukermanual

TRAPPE- ASSISTENTEN. Brukermanual TRAPPE- ASSISTENTEN Brukermanual AssiStep - Brukermanual 3 1 Innledning Gratulerer med å ha fått deg AssiStep Vi vet at mange føler seg usikker og har vansker med å gå i trapp, og det er nettopp derfor

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

B r u k s a n v i s n i n g

B r u k s a n v i s n i n g N 1.3. TEKNISKE DATA Konstruksjon: - Buet stålramme i profilrør, alle hjul har bakkekontakt, også på ujevnt gulv - Hvert hjul er festet med hjultapp i tårn - Ytterrør i lakkert stål med spor for intervallregulering

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 drivhjul

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 drivhjul tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 drivhjul M2 DRIVHJUL Brukerveiledning A B C D E F G H I Bruksområde Montering Justere høyde Justere høyde drivhjul Brems Benstøtte Leggstøtte

Detaljer