LS/LSE Rullestol med ståfunksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LS/LSE Rullestol med ståfunksjon"

Transkript

1 LS/LSE Rullestol ed ståfunksjon

2

3 Kontakt LifeStand Perobil AS Industriveien Hagan Norge Telefon (+47) Fax (+47) LifeStand France SAS 5 Rue Cléent Ader Genas France Tel. : (+33) (0) Fax : (+33) (0) Eail : Utarbeidet og utgitt av Perobil AB, Sverige Utgave: 2, Art.nr.: NO-0

4

5 Innhold Viktig inforasjon o denne bruksanvisningen... 6 Teknisk støtte, reservedeler, tilbehør, avhending, garanti... 7 Sikkerhetsforskrifter Innledning Betjening Sittende stilling Innstilling av fot- og beinstøtte Justering av brystbelte Arstøtte Innstilling av setedybde Innstilling av tyngdepunkt Veltesikring Innstilling av vinkelen på ryggstøtten Utjevningssyste for vinkelen på ryggstøtten Innstilling av høyden på ryggstøtten Breser Stående stilling Forberede oppreising Oppreising Transport Vedlikehold Teknisk spesifikasjon

6 Viktig inforasjon angående bruksanvisningen Gratulerer ed valget av oppreisingsrullestolen LifeStand. Vårt ål er at du skal bli fornøyd ed valget av leverandør og rullestol. Før du begynner å bruke rullestolen din er det viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen, spesielt avsnittene o sikkerhet. en skal først og frest lære deg o rullestolens funksjoner og egenskaper og hvordan du bruker den på best ulig åte. Den inneholder også viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinforasjon og beskriver eventuelle probleer so kan oppstå ved kjøring. Oppbevar alltid bruksanvisningen i tilknytning til rullestolen, slik at du har den tilgjengelig hvis det oppstår spørsål i forbindelse ed bruk, sikkerhet og vedlikehold. Du kan også hente inforasjon o produktene på Internett-sidene våre. Du finner oss på All inforasjon, alle bilder, illustrasjoner og spesifikasjoner er basert på den produktinforasjonen so var tilgjengelig på tidspunktet for trykking av denne bruksanvisningen. Bilder og illustrasjoner i bruksanvisningen er typeeksepler og ikke nødvendigvis nøyaktige avbildninger av de ulike delene av rullestolen. Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten å opplyse o dette på forhånd. 6

7 Teknisk støtte Ved behov for teknisk support, ring Perobil AS Kundeservice på tlf: eller din lokale hjelpeiddelsentral. Reservedeler og tilbehør Reservdeler og tilbehør bestilles hos Perobil AS, tlf: Garanti og service LifeStand rullestoler leveres ed 2 års garanti i henhold til gjeldende avtale ello RTV og Perobil. Kontakt Perobil AS for er inforasjon. Alle henvendelser fra brukere vedr. service/reperasjon, skal skje via den lokale hjelpeiddelsentral. Rapportere uforutsette hendelser Hvis en uforutsett hendelse inntreffer, kontakt næreste hjelpeiddelsentral. So et hjelpeiddel til å forberede henvendelsen finner du en lenke på nettsiden vår Velg Norge. Her finner du nødvendig kontaktinforasjon og et veiledningsdokuent for de opplysningene vi trenger for å undersøke hendelsen. Sørg for å ha så fullstendig inforasjon so ulig. Dette er til stor hjelp for oss. For å heve produktkvaliteten og sikre at produktet er trygt å bruke gjenno hele sin levetid, er det viktig at du sender inn Hendelsesrapporter. Det står også i MEDDEV og Vedlegg 9 at produsenten skal Oppuntre brukere eller personer ed spesielt ansvar for å rapportere hendelser so har inntruffet ed edisinske enheter og so oppfyller kriteriene i disse retningslinjene, til å rapportere hendelsene til produsenten og/eller til ansvarlig yndighet i henhold til nasjonale forskrifter. For å oppfylle kravene og sikre at du alltid trygt kan bruke produktene våre, trenger vi din hjelp. Vi håper at du aldri vil få behov for inforasjonen på denne siden, en hvis en hendelse inntreffer, vennligst kontakt hjelpeiddelsentralen. Produktgodkjenning Dette produktet oppfyller gjeldende krav i henhold til EN og ISO

8 Sikkerhetsforskrifter En oppreisingsrullestol er et koplisert produkt, og derfor er det nødvendig å være ekstra opperkso under bruk og håndtering av den. Det er viktig at du leser og følger anvisningene og sikkerhetsforskriftene i denne bruksanvisningen før du begynner å bruke rullestolen, etterso feil bruk kan edføre fare for skader både på brukeren og rullestolen. Varselsyboler I bruksanvisningen forekoer følgende "varselerker" for å gjøre deg opperkso på forhold so kan føre til uønskede probleer, farlige situasjoner, personskader eller skader på rullestolen. OBS! Vær opperkso. ADVARSEL! Vær ekstra opperkso. Fare for personskade sat for skader på rullestolen og ogivelsene. Perobil er ikke ansvarlig for person- eller eiendosskader so kan ha oppstått so følge av at brukeren eller andre ikke har fulgt anbefalingene, advarslene og anvisningene i denne bruksanvisningen. 8

9 Sikkerhetsforskrifter Rullestolen kan ved levering være innstilt og justert etter dine behov, og du bør derfor alltid rådføre deg ed ansvarlig person før du gjør endringer eller justeringer på rullestolen. Visse justeringer kan forringe rullestolens sikkerhet/funksjoner eller hvor egnet den er til dine behov. Videre er det veldig viktig at du setter av tid til å gjøre deg kjent ed rullestolens oppreisingsfunksjon før du begynner å bruke den. Ikke gjør det første forsøket på å reise deg på egen hånd, en sørg for å ha hjelp i uiddelbar nærhet hvis du skulle trenge det. Før setet tas i bruk å du kontrollere følgende for å forsikre deg o at det ikke har skjedd noe ed det under transporten: Kontroller at alle bestilte produkter er levert. Hvis du tror at du angler noe, å du så raskt so ulig kontakte hjelpeiddelsentralen eller Perobil for å få inforasjon. Kontroller at det ikke har oppstått transportskader eller andre skader på setet og tilbehøret. Hvis du oppdager skader eller andre typer feil, å du kontakte hjelpeiddelsentralen eller Perobil snarest for å få inforasjon før du fortsetter kontrollen. Kontroller også at dekkene har riktig lufttrykk før du tar i bruk rullestolen. Hvis du opplever at rullestolen ikke oppfører seg so forventet eller du har istanke o at noe er feil, å du kontakte din serviceperson eller Perobil for inforasjon. 9

10 Sikkerhetsforskrifter OBS! Bruk Ikke la barn kjøre rullestolen uten tilsyn. Ikke bruk rullestolen på offentlige veier. Følg lokale regler for fotgjengere og husk at det kan være vanskelig for førere av kjøretøy å se deg. Ikke kjør rullestolen i beruset tilstand. Alkoholen kan påvirke din evne til å bruke rullestolen på en forsvarlig åte. En del fysiske begrensninger eller inntak av edisiner, både reseptbelagte og reseptfrie, kan redusere din evne til å bruke rullestolen på en forsvarlig åte. Rådfør deg alltid ed lege når det gjelder dine begrensninger og edisiner. ADVARSEL! Vedlikehold og service Utfør bare den typen service og vedlikehold so angis i denne bruksanvisningen. All annen service, odifikasjoner og inngrep i rullestolen skal utføres av kvalifisert serviceperson eller person ed tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre dette på en fagkyndig åte. Kontakt alltid kvalifisert servicepersonell eller Perobil hvis du er usikker. Vektbegrensninger Den aksiale brukervekten for rullestolen er angitt under spesifikasjonsavsnittet i denne bruksanvisningen. Derso rullestolen brukes av noen so veier er enn den aksialt tillatte brukervekten, kan dette føre til skader på person eller eiendo, inkludert skader på rullestolen, sat at garantien på rullestolen ikke lenger er gyldig. Ta ikke ed passasjerer på rullestolen. Det kan edføre personskader og skader på rullestolen. ADVARSEL! Kjøring på skrånende underlag Når du kjører opp en skråning, pass på at du kjører rullestolen rett oppover (loddrett). Kjører du i vinkel, øker det risikoen for å velte eller falle. Vær svært forsiktig når du kjører opp en skråning. Unngå alltid å kjøre i bakker der underlaget er ujevnt eller består av snø, is, grus, leire, sand, vått løv eller lignende. 10

11 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Betjening svinging/kurveanøvrering Faren for at rullestolen kan velte, øker ved høy snuhastighet, krappe svinger, ujevne flater, raske endringer av kjøreretning og hvis an kjører fra et sted ed lav friksjon (f.eks. en gressplen) til et sted ed høy friksjon (f.eks. en grusvei). For å beskytte seg ot velt, so innebærer fare for skader på person eller eiendo, skal an alltid kjøre ed lav hastighet ved svinging/kurveanøvrering og lignende endringer av kjøreretning. Kjøre i trappetrinn og trapper Uansett hvilken type hinder du øter, skal du alltid nære deg det langsot, helst i følge ed en tredje person. Medhjelperen kan heve forhjulene opp fra bakken ved å tråkke på veltesikringen på baksiden av stolen og satidig trekke ledsagerhåndtakene tilbake og ned. Selv o det ikke anbefales å tippe stolen enda er bakover (veltesikringen slår i gulvet), er det ulig. Det gjøres da ved å vri veltesikringen til øverste stilling (se side 18). Sørg for å stille veltesikringen tilbake i driftsstilling når operasjonen er fullført. Kjøring i skråning Len deg alltid forover i oppoverbakke og unngå å endre retning brått. Len deg alltid bakover i nedoverbakke. Det er dessuten viktig å holde hastighet og retning under kontroll. Pass på at rullestolen vender rett opp eller ned i bakken. Ikke forsøk å kjøre diagonalt eller svinge i en skråning. 11

12 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Passasjerer Rullestolen skal ikke brukes til transport av passasjerer, uavhengig av passasjerens alder. Den skal heller ikke brukes til transport av tyngre ting, bortsett fra brukerens personlige eiendeler. Den aksiale brukervekten so angis i bruksanvisningen for det aktuelle setet, å ikke overskrides. Manøvreringsevnen og stabiliteten til rullestolen kan i så fall forringes. Betjening under ulike værforhold Unngå å utsette rullestolen for ekstra sterk kulde, fuktighet, kraftig regn-/snøvær og lignende forhold. Ikke bruk rullestolen når det er is eller hålke ute. Slike forhold kan forringe rullestolens ytelse og sikkerhet, og dette kan føre til ulykker, skader på person og eiendo, inkludert skader på rullestolen. ADVARSEL Setebelte Setebeltet er laget utelukkende for å holde brukeren på plass. Det er ikke egnet so beskyttelse ved evt. kollisjon/ulykke. Kontroller beltene regelessig, i tilfelle det skulle ha oppstått skader eller slitasje. Forflytning inn i og ut av rullestolen Kontroller at rullestolens breser er aktivert før forflytning inn i og ut av rullestolen. Kontroller at de to sikkerhetslåsene (høyre og venstre) står i låst stilling og dered hindrer at oppreisingsekanisen aktiveres utilsiktet (se side 24). Ved forflytning inn i og ut av rullestolen er det viktig å sørge for at det er inst ulig avstand ello rullestolen og stedet brukeren forflytter seg til/fra. Hvis denne avstanden er for stor, kan brukeren iste balansen eller falle. Perobil anbefaler at brukeren forflytter seg ed en annen person til stede for å overvåke og hjelpe til. Vær forsiktig når du bøyer deg eller strekker deg etter noe. Bruk ikke fotplater eller arstøtter so støtte når du tar deg inn i eller ut av rullestolen. Fotplatene og arstøttene er ikke beregnet på å ta iot tyngde. Unødig høy belastning kan føre til at de gir etter og eventuelt forårsaker skader på person eller eiendo, inkludert skader på rullestolen. 12

13 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Transport Rullestolen å kun transporteres i kjøretøy so er godkjent for dette forålet. Kontroller nøye at rullestolen er skikkelig festet. En angelfullt festet rullestol kan forårsake store skader på både personer i transportkjøretøyet, selve kjøretøyet og rullestolen hvis stolen skulle løsne. Forbud ot bruk i otorkjøretøy Perobil anbefaler at brukere IKKE transporteres i noe so helst kjøretøy så lenge de befinner seg i rullestolen. Det eneste sikre alternativet er at brukeren flyttes til setet i kjøretøyet og bruker kjøretøyets setebelter. Sitt ikke i rullestolen i et kjøretøy so er i bevegelse. Ved ulykke eller bråstopp kan brukeren bli kastet ut av stolen ed alvorlig personskade so følge. Perobils setebelte er laget utelukkende for å holde brukeren på plass. Det gir ingen beskyttelse ved en ulykke. ADVARSEL Vedlikehold og service Utfør bare den typen service og vedlikehold so angis i denne bruksanvisningen. All annen service, odifikasjoner og inngrep i rullestolens og tilbehørets vitale systeer skal utføres av kvalifisert serviceperson eller person ed tilstrekkelige kunnskaper til å utføre dette på en fagkyndig åte. Kontakt alltid kvalifisert serviceperson eller Perobil hvis du er i tvil. Benytt bare reservedeler eller tilbehør so er godkjent eller anbefales av Perobil. All annen bruk kan føre til forandringer so forringer funksjonene og sikkerheten til rullestolen. Det kan også innebære at garantien på rullestolen din ikke lenger er gyldig. Skader/funksjonsfeil på rullestolen og tilbehøret Hvis rullestolen og de ulike funksjonene på den ikke fungerer so forventet i en av posisjonene, eller hvis du istenker at noe er galt, å du avbryte prøveturen så fort so ulig, slå av rullestolen og kontakte hjelpeiddelsentralen eller Perobil for inforasjon. Det er viktig at Perobil uiddelbart får beskjed hvis rullestolen eller tilbehøret er blitt utsatt for transportskade, skade under kjøring eller skade på grunn av annen påvirkning. Det er fare for at rullestolen og tilbehøret ikke lenger kan brukes på en sikker og risikofri åte. 13

14 Innledning Gratulerer ed valget av oppreisingsrullestolen LifeStand. Vårt ål er at du skal bli fornøyd ed valget av leverandør og rullestol. Før du begynner å bruke rullestolen din er det viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen, spesielt avsnittene o sikkerhet. Påinnelse o anvisninger for sikkerhet og vedlikehold so du å følge: 1. Oppreisingsfunksjonen Oppreisingsfunksjonen skal bare brukes på plane flater uten hindre og på god avstand fra trapper, raper, skråninger, ujevnheter eller hellinger av noe slag. 2. Innstilling og justering Innstillingene og justeringene av oppreisingsrullestolen LifeStand so er beskrevet i dette dokuentet eller på annen åte, skal utføres av kvalifisert serviceperson eller person ed tilstrekkelige kunnskaper til å utføre dette på en fagkyndig åte. 3. Vedlikehold Kontroller rullestolens tilstand regelessig for å unngå at det oppstår skader eller slitasje. Vi anbefaler dessuten at en autorisert forhandler utfører årlig vedlikehold på rullestolen. 4. Fysiologiske fordeler ed oppreising flere ganger o dagen Denne rullestolen brukes etter ordre fra legen. Gradvis oppreisingstrening under ledelse av en sykegynast anbefales sterkt før LifeStand tas i daglig bruk. Størst utbytte av å reise deg får du hvis du regelessig veksler ello sittende-stående-sittende stilling. Denne vekslingen er enkel å få til ed rullestolen LifeStand den reduserer risikoen for at du får serter. Regelessig, gjentatt oppreising i løpet av dagen for å utføre daglige aktiviteter regulerer gradvis tarenes og blærens funksjon satidig so det bidrar til at ledd, skjelett og blod fungerer bedre. Merking: CE-erket er et bevis på at produktet sasvarer ed vedlegg I til EU-direktiv 93/42/EEC. 14

15 Innstilling Sittestilling 1.1 Innstilling av fot- og beinstøtte For å sikre best ulig sittekofort og oppnå riktig stilling ved oppreising å avstanden ello fotplatene og setet justeres til passende lengde. Det er viktig at seteputen so brukeren senere vil bruke, også brukes når beinstøtten stilles inn. Lengden på beinstøtten stilles inn slik at brukerens lår er parallelle ed seteraen, en litt høyere i forkant av puten. Da oppnås et passende trykk for lår og ende når an sitter og passende hofterotasjon og utbygging i stående stilling. Denne justeringen gjøres ed skruene so fester lengden/vinkelen på fotstøtten. Lengdejusteringen utføres i faste trinn på 20. De sae skruene brukes til å justere vinkelen på fotplaten (til pluss eller inus 5 grader). 1.2 Justering av høyden på brystbeltet Høyden på brystbeltet kan justeres for å gi brukeren best ulig støtte, spesielt når han eller hun skal reise seg opp. Juster beltet ved å flytte låsflensen på ryggstøtterøret innenfor den ledige plassen ello reiene. Jo høyere brystbeltet onteres på ryggstøtten, desto er støtte vil det gi brukeren. Vær nøye når beltet festes - det skal festet i henhold til den skjeatiske rekkefølgen so er vist på bildet nederst på denne siden. Det er viktig å følge skissen nøye for å unngå å sette brukerens sikkerhet i fare. Hvis beltet ikke festes riktig,kan det hende at reiene ikke holder brukeren fast i stående stilling. Ekstra brystbelte kan bestilles ved behov. Brystbelte Ryggstøttens justerbare reier. Venstre rei Enkel spenne Høyre rei Dobbel spenne Ryggstøtterør 15

16 1.3 Arstøtter (standard på LSE, ekstrautstyr på LS) Arstøttene gir stabilitet i stående stilling og støtte for ar og albue i sittende stilling. Arstøttene er hev- og senkbare og kan felles bakover så de ikke er i veien ved inn- og utstigning. Arstøttene kan vinkles opp/ned og roteres inn/ut slik at den frere, vinklede delen kan felles inn ot brukeren. I stående stilling skal arstøttene være rotert inn slik at den frere, vinklede delen er plassert foran brukeren. Det gir brukeren støtte i stående stilling. I sittende stilling kan arstøttene være rotert ned, noe so gir fritt ro foran brukeren og god støtte for arene. Når de vinklede endene av arstøttene er rotert opp, kan arstøttene vinkles bakover slik at de ikke er i veien ved inn- og utstigning. Slik justerer du høyden på arstøttene: 1) skru løs de to skruene, 2) plasser arstøttene i ønsket høyde, 3) sett inn skruene igjen og stra de. 16

17 1.4 Innstilling av setedybde Måling. To ål er nødvendige for å kunne stille inn setedybden riktig: 1) Lårlengde - lengden på låret i sittende stilling (fra ryggen slutter til forsiden av kneet. (Mål D på side 1 i ordreskjeaet). 2) Setedybde - Målet fra forsiden av beinstøtten til plastpluggen i bakkant av seteraen Innstilling av setedybde ØVRE OG NEDRE SETERAMME MÅ HA LIK INNSTILLING. Ved reduksjon av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den øvre seteraen først. Ved økning av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den nedre seteraen først. Bruk tabellen nedenfor for å finne riktig hullbilde. (Bør være ca. 4 c indre enn lårlengden) Setedybde (åles fra forsiden av beinstøtten til plastpluggen i bakkant av seteraen) Posisjon Synlige hull (på seteraens innerrør) Setedybde - 16 (40 c) 0 0 Setedybde - 16,5 (42 c) 1 1 Setedybde - 17,5 (44 c) 2 2 std. Setedybde - 18 (46 c) 3 3 Setedybde - 19 (48 c) 4 4 Setedybde - 20 (50 c) 5 5 Setedybde - 20,5 (52 c) 6 6 Setedybde - 21 (54 c) Skru løs skruene so fester innstillingen på den øvre og nedre seteraen på henholdsvis venstre og høyre side av setet. - Still inn ønsket setedybde ved å regne ut hvor ange hull so er synlige på seteraens innerrør, se tabellen ovenfor. - Fest ønsket innstilling ed skruene du løsnet tidligere. Innerrør Seterae - øvre Seterae - nedre ADVARSEL! ØVRE OG NEDRE SETERAMME MÅ HA LIK INNSTILLING. Ved reduksjon av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den øvre seteraen først. Ved økning av setedybden er det est hensiktsessig å stille inn den nedre seteraen først. 17

18 1.4.3 Justering av tyngdepunkt ADVARSEL! Ved justering av bakhjulenes feste endres rullestolens tyngdepunkt og kjøreegenskaper. Vær derfor veldig forsiktig når brukeren prøver stolen for første gang etter justeringen. Etter at setedybden er stilt inn, kan det være nødvendig å justere tyngdepunktet. Det gjøres ved å flytte festene til bakhjulene. - Skru løs de to skruene ed utrer på henholdsvis venstre og høyre side av stolen, so fester det bakre hjulfestet. - Monter hjulfestet i ønsket stilling igjen. Justering av hjulfeste OBS! Hvis festene til bakhjulene flyttes freover, flyttes tyngdepunktet bakover og gjør at den frere delen av rullestolen blir lettere. Dered kan rullestolen lettere tippe bakover. Hvis festene til bakhjulene flyttes bakover, flyttes tyngdepunktet freover og gjør at den frere delen av rullestolen blir tyngre. Dered blir rullestolen er stabil. 18

19 1.5 Veltesikring Veltesikringen er ontert nede på baksiden av rullestolen. Når den brukes riktig, kan den hindre at rullestolen velter bakover. Bruk av veltesikring anbefales i alle stillinger. Veltesikringen settes i driftsstilling ved å trykke på låseknappen (så veltesikringen frigjøres) og vri veltesikringen ned så hjulene blir stående i nederste stilling. Kontroller at låseknappen fester veltesikringen i denne stillingen. Veltesikring i oppfelt stilling Frigjøringsknapp Noen ganger kan det være behov for å felle veltesikringen opp. For eksepel for å kunne heve de frere hjulene fra bakken for å koe over en fortauskant eller andre hindre. Trykk da på låseknappen og fell veltesikringen opp. Veltesikring i nedfelt stilling ADVARSEL! Etterso rullestolen kan velte bakover når veltesikringen ikke er nedfelt, er det veldig viktig å passe på at den alltid er nedfelt når rullestolen er i bruk. Bruk av rullestolen uten nedfelt veltesikring kan edføre at rullestolen velter og forårsaker skader på person og stol. 1.6 Innstilling av vinkelen på ryggstøtten Vinkelen på ryggstøtten kan justeres fra -3 til +12 for å oppnå best ulig sittekofort. Vinkelen stilles inn ved å løsne de to skruene på hver side, se bilde nedenfor. Juster ryggstøtten til ønsket vinkel og fest ved å strae skruene igjen. Skruer for innstilling av vinkel på ryggstøtten RYGGLEDDFESTE Hull 2 Hull 3 Skruer for innstilling av utjevningssysteet. Hull 1 19

20 1.7 Utjevningssyste for vinkelen på ryggstøtten OBS! Når an flytter fra sittende til stående stilling, kan det hende at den valgte vinkelen på ryggstøtten gir uønsket effekt. For eksepel kan en rettere ryggvinkel so fungerer bra i sittende stilling, ofte gi en altfor freoverbøyd posisjon i stående stilling. Ovendt kan en bakoverlent vinkel gi altfor bakoverlent og ustabil posisjon i stående stilling. Med utjevningssysteet er det ulig å få enten en er skråstilt eller opprett vinkel på ryggstøtten i stående stilling saenlignet ed vinkelen i sittende stilling. Innstilling: Den øvre og nedre seteraen og ryggstøtteraen er alle ontert på ryggleddfestet. I figuren nedenfor vises posisjonshullene 1, 2 og 3. Sett skruen i posisjon 1 for å få konstant vinkel på ryggstøtten ved oppreising. Sett skruen i posisjon 2 for å få ryggstøtten til å helle ytterligere 7 bakover i oppreist stilling. Sett skruen i posisjon 3 for å få ryggstøtten til å helle ytterligere 6 forover i oppreist stilling. Når justeringen er gjort, å du kontrollere at rullestolen er kofortabel og sikker i både sittende og stående stilling. Foreta en ny justering ved behov. Skruer for innstilling av vinkelen på ryggstøtten RYGGLEDDFESTE Hull 2 Hull 3 Skruer for innstilling av utjevningssysteet. Hull 1 20

21 1.8 Innstilling av høyden på ryggstøtten OBS: Høyden på ryggstøtten til LS og LSE kan ikke justeres. Iidlertid er det ulig å velge høyde på ryggstøtten ved bestilling. 21

22 1.9 Breser OBS! Av sikkerhetsessige årsaker å bresene aktiveres ved forflytning til og fra rullestolen og når oppreisingsfunksjonen er i bruk. Bresene å være justert slik at trykket ello bresearen og dekket er tilstrekklig til å hindre at hjulet spinner. Aktiver bresen ved å trykke spaken forover til den stopper. Låsen fester nå hjulet. Deaktiver bresen ved å trekke spaken bakover til den stopper. Hjulet roterer nå fritt. Bresene trenger justering ed jevne elloro. De å dessuten justeres etter at festene til bakhjulene er flyttet. Innstilling skjer ved å løsne skruene til bresen, flytte bresen til ønsket stilling og feste ed skruene igjen. Skruene sitter på innsiden av rullestolraen. OBS! Lufttrykket i dekket har stor innvirkning på bresens evne til å låse hjulet. Kontroller derfor at dekket har riktig lufttrykk før bresen justeres. Skruer til bresen 22

23 2. Stående stilling 2.1 Forberede oppreising ADVARSEL! Kontroller at rullestolen står på et plant og vannrett underlag fritt for hindre eller fordypninger. Kontroller at bresen er aktivert før oppreisingen starter! Hvis ikke, kan rullestolen rulle av gårde og forårsake personskade. OBS! Setet inneholder ange bevegelige deler so representerer klefare når setet flyttes fra sittende til stående stilling og ned igjen. Det er brukeren og edhjelperens ansvar å sørge for at ingen kroppsdeler er plassert slik at de kan koe i kle i konstruksjonen. LS Ikke bruk oppreisingsfunksjonen uten at en bruker er plassert i rullestolen. Ellers kan personen so aktiverer oppreisingsfunksjonen risikere å bli skadet, og det er dessuten vanskelig å sette stolen tilbake i stittende stilling. Hvis så skulle skje, å noen sette seg i stolen for å anøvrere den til sittende stilling. LSE Oppreisingsfunksjonens koponenter er konstruert for å virke saen ed vekten av brukeren. Ikke bruk oppreisingsfunksjonen uten at en bruker er plassert i rullestolen. Det kan skade utstyret og gjøre garantien ugyldig. 2.2 Oppreising Spenne fast brystbeltet Se avsnitt 1.2 på side 15, justering av høyden på brystbeltet og justering av straingen av brystbeltet (avsnitt på side 24) før du fortsetter. Brystbeltet spennes fast ved å trykke på låsetungen i låseekanisen til du hører et klikk og beltet er låst. Åpne ved å trykke på den røde knappen og trekke låsetungen ut av låseekanisen. OBS! Kontroller at brystbeltet ikke sitter fast i eikene på bakhjulene når beltet ikke er i bruk. Når beltet ikke er i bruk, er det best å låse det på baksiden av ryggstøtten til rullestolen. ADVARSEL! Brystbeltet å ikke under noen ostendigheter brukes so sikkerhetsbelte i bil. Ved transport i bil skal brukeren flyttes fra rullestolen til et vanlig sete i kjøretøyet. Rullestolen festes separat. Ellers kan det oppstå personskader og/eller skader på rullestolen. 23

24 2.2.2 Justering av straingen av brystbeltet Enkel spenne Dobbel spenne Når riktig høyde på beltet er stilt inn, å straingen justeres. Straingen av brystbeltet kan justeres slik at det passer til alle brukere. Det å sitte så strat at det holder overkroppen på plass når an står, en ikke så strat at det er til for stort hinder for åndedrett eller bevegelse av overkroppen. Med en bruker i stolen straer du brystbeltet i henhold til avsnitt på side 23. Straingen reguleres ed den enkle og doble spennen, se bilde ovenfor. ADVARSEL! Det er ikke ulig å reise seg i rullestolen uten at brystbeltet er riktig justert. Forsøker an det, er det stor fare for personskade. Først å høyden på beltet justeres, deretter straingen. 24

25 2.2.3 Justering av knestøttene Knestøttene gir støtte for underkroppen. Knestøttene gir trykk på øvre del av skinnebeinet når rullestolens ekaniser virker saen for å heve kroppen til stående stilling. ADVARSEL! Det er ikke ulig å reise seg i rullestolen uten at knestøttene er riktig ontert og justert. Forsøker an det, er det stor fare for personskade. Vinkel og posisjon Løsne skruene so putene til knestøttene er festet ed. Juster avstanden ello putene og vinkelen til ønsket stilling. Fest i ønsket stilling ved å strae skruene igjen Feste knestøttene Du fester knestøttene ved å vri begge innover så de kobles saen. Venstre knestøtte å settes på plass først, slik at høyre knestøtte kan festes i låseekanisen til den venstre knestøtten. Knestøttene frigjøres ved å trykke på den røde knappen på låseekanisen og vri knestøttene utover. OBS! Knestøttene å bare frigjøres i sittende stilling ADVARSEL! Det er ikke ulig å reise seg i rullestolen uten at knestøttene er riktig ontert og justert. Forsøker an det, er det stor fare for personskade. 25

26 2.2.4 Sikkerhetslås (gjelder bare LS) Det sitter to sikkerhetslåser (høyre og venstre) ello den øvre og nedre seteraen. Disse hindrer utilsiktet aktivering av oppreisingsfunksjonen. Det er viktig at sikkerhetslåsene alltid er aktivert, bortsett fra når oppreisingsfunksjonen er i bruk. Sikkerhetslåsen aktiveres og deaktiveres ved å skyve spaken henholdsvis forover og bakover langs siden av den nedre seteraen. Det enkleste er å betjene sikkerhetslåsen ed toel og pekefinger. Sikkerhetslåsen kan frigjøres like før oppreising, etter at alle forberedelser er gjort. Det gjøres ved å skyve spaken forover. Sikkerhetslåsen frigjør nå oppreisingsekanisen og oppreising er ulig. Øvre seterae Sikkerhetslås Nedre seterae Oppreisingsprosedyren ed LS Når du har vært gjenno alle trinnene so tidligere er beskrevet, kan du reise deg opp i stående stilling. Det er hensiktsessig at en edhjelper leser følgende anvisninger for brukeren so sitter i rullestolen. Frigjør sikkerhetslåsen i henhold til avsnitt ovenfor. Aktiver bresene i henhold til avsnitt 1.9 på side 22. Monter knestopperen i henhold til avsnitt på side 25. Ta tak i høyre og venstre spak satidig ved å plassere håndflatene langs ryggstøtten, ed toelen parallelt ed røret og fingrene bøyd inn ot innsiden av spaken. Trekk opp for å koe forbi den ekaniske låsestillingen - setet begynner å heve seg. Fortsett å løfte spakene opp/fre i en roterende arbevegelse so ligner den so driver rullestolen freover. Oppreisingsekanisen går ot full stående stilling og spakenes roterende bevegelse fortsetter før de til slutt beveger seg fre/ned. OBS! Denne beskrivelsen angir en optial oppreising so krever en del trening å få til. Til å begynne ed å an kanskje skifte grep på spakene i løpet av oppreisingen. Det er viktig at oppreisingsekanisens gassfjærer er tilpasset brukerens vekt. 26

27 I full stående stilling trykker du på spakene til du kjenner låsestillingen, so aktiverer en ekanisk låsing av oppreisingsekanisens stilling. Den ekaniske låsingen garanterer din sikkerhet i stående stilling. Deretter kan du slippe spakene. For å koe tilbake til sittende stilling tar du tak i den frere (so faktisk er den øvre) siden av spaken, trekker opp og deretter bakover i en roterende bevegelse. Fortsett til stolen igjen står i full sittende stilling. OBS! Du å kanskje flytte hendene én eller flere ganger for å nå den frere delen av spakene og til slutt koe tilbake til full sittende stilling. I full stående stilling trykker du på spakene til du kjenner låsestillingen, so aktiverer en ekanisk låsing av oppreisingsekanisens stilling. Monter sikkerhetslåsen i henhold til avsnitt på side 26. OBS! For å hindre utilsiktet aktivering av oppreisingsekanisen å du alltid huske å aktivere høyre og venstre sikkerhetslås i henhold til avsnitt (gjelder bare LS). Oppreisingsprosedyren ed LSE Aktiver bresene i henhold til avsnitt 1.9 på side 22. Monter knestopperen i henhold til avsnitt på side 25. Gjelder bare LSE Elektrisk oppreising LSE er utstyrt ed et betjeningspanel for oppreisingsfunksjonen. Betjeningspanelet kan være ontert på venstre eller høyre arstøtte. Trykk på høyre eller venstre knapp avhengig av o setet skal heves ot stående stilling eller senkes ot sittende stilling. Slipp knappen for å stanse systeet. Du kan stanse i hvilken so helst ellostilling. Når systeet har avsluttet banen sin, stanser det autoatisk. Pass på at den spiralforede kabelen aldri vikles rundt arstøtten, verken i stillingen for arstøtte eller brystkurvstøtte, etterso den kan bli skadet når arstøtten svinger rundt. OBS! Denne rullestolen brukes etter ordre fra legen. Gradvis oppreisingstrening under ledelse av en sykegynast anbefales sterkt før du tar LS/LSE i daglig bruk. Størst utbytte av å reise deg får du hvis du regelessig veksler ello sittende-stående stilling. Det reduserer risikoen for at det oppstår serter. Regelessig, gjentatt oppreising i løpet av dagen for å utføre daglige aktiviteter regulerer gradvis tarenes og blærens funksjon satidig so det bidrar til at ledd, skjelett og blod fungerer bedre. 27

28 Transport ADVARSEL! Perobil anbefaler at brukerne IKKE transporteres i noe so helst kjøretøy så lenge de befinner seg i rullestolen. Det eneste sikre alternativet er at brukeren flyttes til et sete i kjøretøyet og benytter kjøretøyets setebelter. Sitt ikke i rullestolen i et kjøretøy so er i bevegelse. Ved ulykke eller bråstopp kan brukeren bli kastet ut av stolen ed alvorlig personskade so følge. LifeStand-setebeltet og brystbeltet er bare beregnet på å holde brukeren på plass og gir ingen beskyttelse ved en ulykke. OBS! Ved transport av rullestolen i et kjøretøy kan plassen so rullestolen trenger, reduseres vesentlig, noe so betyr at transporten blir lettere og er behagelig. Følg anvisningene nedenfor. Kontroller at høyre og venstre sikkerhetslås er aktivert og hindrer utilsiktet aktivering av oppreisingsekanisen. Deonter bakhjulene so er ontert ed hurtiglås. Deonter forhjulene so er ontert ed hurtiglås. Fell ryggstøtten freover, løsne først låsen til ryggstøtteleddet ved å trekke i frigjøringssnoren nede på baksiden av setet. Sperr ryggstøtten i saenfelt stilling for å lette forflytningen: vri sperrehendelen til stopplåsen (bilde A) (sperrehendelen blokkert bilde B) Rullestolen å aldri løftes i oppreisingsspakene eller ryggstøtten i saenfelt stilling. For å skåne ryggen og unngå klefare å du huske å ha en riktig løftestilling og bare holde i gripeflatene. OBS! Hver gang rullestolen settes saen (ryggstøtte, forhjul og bakhjul) er det veldig viktig at hver del sitter forsvarlig fast i riktig stilling før rullestolen tas i bruk igjen. Gripeoråde for løft 28

29 Vedlikehold Rengjøring Rullestolen skal rengjøres lett før den tas i bruk. Deretter anbefaler vi sterkt å rengjøre rullestolen regelessig. OBS! Ikke bruk slipende eller etsende rengjøringsidler eller høytrykkspyler. Lakkerte deler: rengjøres ed vann tilsatt litt såpe. Trekk: bruk en yk, fuktig klut. Når rullestolen er brukt i regnvær, å den tørkes ordentlig. OBS! Sand og sjøvann kan skade lagrene og visse saenføyninger på rullestolen. Årlig service Vi anbefaler at en autorisert Perobil-forhandler utfører årlig service på rullestolen. Batterier (gjelder bare LSE) VIKTIG: Før rullestolen tas i bruk for første gang skal batteriene lades helt. De to batteriene (2 x 2 Ah) rekker til 120 oppreisingssykluser (sitte/stå/sitte). Hvis batterinivået er for lavt, avgir betjeningspanelet et akustisk signal so angir at batteriene trenger lading. I denne tilstanden rekker batteriet til ytterligere 10 sykluser. Vi anbefaler at brukeren går tilbake til sittende stilling og lader batteriene før denne funksjonen brukes igjen. 1. Koble ladekabelen til betjeningspanelet. 2. Koble laderen til en 230 volts stikkontakt. Lapen på laderen lyser oransje under lading. Når batteriene er fulladet, lyser lapen grønt. 3. Etter fullført lading kobler du laderen fra stikkontakten før kabelen trekkes ut av betjeningspanelet. Det tar 4-5 tier å lade batteriene helt. OBS! Advarsel! Dette produktet er levert av en iljøvennlig produsent i sasvar ed EU-direktivet (WEEE 2002/96/CE) for håndtering av avfall so inneholder elektriske eller elektroniske koponenter. Dette produktet kan inneholde stoffer so er skadelige for iljøet hvis de kasseres på steder so ikke egner seg for kassering ifølge lover og forskrifter. Dette produktet er erket ed en avfallsdunk ed kryss over for å inne deg på at produktet skal resirkuleres. Ta vare på iljøet ved å levere produktet til et returpunkt etter endt levetid. 29

30 Tekniske spesifikasjoner Maks. brukervekt kg. Setebredde / 40 / 44 / 48 c Setedybde...16 /16.5 /17.5 /18 /19 /20 /20.5 Rae... Stivt, av aluiniu og stål, ed epoksyovertrekk Sete... Kan justeres i dybden, straingen av setebeltet kan justeres Materiale... Aluinu, stål Ryggstøtte... Justerbar vinkel, ed utjevningssyste for stående vinkel Trekk... Brannsikkert stoff (M3), vaskbart Fotstøtte... Høyde og vinkel kan justeres Hjul...Foran, 150 ed assivt dekk Diaeter bak - 24 og 26 Breser... Manuell betjening Oppreisingsekanise. LS - Manuell, ved hjelp av gassdrevne fjærer, kan justeres etter brukerens vekt LSE Elektrisk betjeningsenhet ed gassdrevne fjærer. Stabilisering bak... Veltesikringshjul (ekstrautstyr) 30

31

32 Order no.: NO-0

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s Bruksanvisning Norsk K300/C300/C300s Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual I nva c a r e ction 3 NG Yes, you can. NO Bruker manual Forord - Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til endringer i informasjonen du får i denne brukermanualen. Deler av informasjonen er

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Brukerveiledning Winner

Brukerveiledning Winner Brukerveiledning Winner 3- og 4-hjul MB6130 2 Vi takker for den tillit du har vist oss ved å velge Winner. Vi ber deg om å lese hele brukerveiledningen før du setter deg i stolen og kjører. Winner er enkel

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 HD Bruksanvisning P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 HD Bruksanvisning P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 HD Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

MODEL S BRUKERHÅNDBOK

MODEL S BRUKERHÅNDBOK MODEL S BRUKERHÅNDBOK DOKUMENTETS BRUKSOMRÅDE Dette dokumentet beskriver egenskapene som er tilgjengelig på tidspunktet for trykking for: MODEL S-PROGRAMVARE versjon: 5.0 Egenskaper som er publisert i

Detaljer

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer