En ansvarlig rusmiddelkultur. Et rusforebyggende utviklingsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En ansvarlig rusmiddelkultur. Et rusforebyggende utviklingsarbeid 2003-2005"

Transkript

1 En ansvarlig rusmiddelkultur Et rusforebyggende utviklingsarbeid Møre og Romsdal fylke og Midt - Norsk kompetansesenter for rusfaget i samarbeid med kommunene Averøy, Sunndal, Molde, Rauma, Stranda og Sykkylven.

2 Innholdsfortegnelse Forord DEL 1 Planlegging Bakgrunn Organisering Mandat Samarbeid med kommunene Rusforebyggende arbeid En ansvarlig rusmiddelkultur Planlegging i kommunene DEL2 Gjennomføring Gjennomføring i kommunene Averøy kommune Molde kommune Stranda kommune Rauma kommune Sykkylven kommune Sunndal kommune Profilering av arbeidet i kommunene Ungdomskonferansen DEL 3 Oppsummering og evaluering Oppsummering og evaluering DEL 4 Videreføring av arbeidet KRUS

3 Forord,, Bare ved å bli utfordret til å ta ansvar for en ansvarlig rusmiddelkultur gjennom tiltak og handling i sitt eget miljø kan man integrere ansvarsdimensjonen i sitt eget selvbilde og sin egen identitet.,, Arbeidsgruppen ved Møre og Romsdal fylke og Midt Norsk kompetansesenter for rusfaget vil takke politikere og administrasjon og utøvende medarbeidere i kommunene Averøy, Sunndal, Rauma, Molde, Stranda og Sykkylven kommune for deres engasjement, kreative innsatsvilje og driftige arbeid i dette utviklingsarbeidet. Kommunene har vist at det nytter å snu bekymring til positivt engasjement og konstruktive handlinger. Så vil vi spesielt rette en takk til alle de ungdommene som har deltatt i utviklingsarbeidet. De har gjennom handlinger i sitt lokalmiljø, og ved å dele sine erfaringer med oss på Ungdomskonferansen i Geiranger,gitt inspirasjon og ideer til andre kommuner og ungdommer. De har på en glitrende måte vist at de ønsker å ta vare på de vakre nyansene i samvær mellom mennesker, vennskapet og gleden over meningsfylte aktiviteter. De vil ha et trygt oppvekstmiljø og de ønsker ikke at dårlige rusmiddelvaner og skader skal ødelegge det fine samspillet mellom mennesker. Asbjørn Rutgerson, leder av arbeidsgruppen Rita Valkvæ, spesialkonsulent, rusforebygging 3

4 DEL 1 Planlegging 1 BAKGRUNN Møre og Romsdal fylke har invitert inn Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget og 6 kommuner til å delta i et samarbeid om utvikling av rusforebyggende strategier, tiltak i kommunene og gjennomføring av en ungdomskonferanse i fylke i Nærmere bestemt Molde, Sykkylven, Stranda, Averøy, Sunndal og Rauma kommune. Bakgrunnen for dette arbeidet er forankret i Fylkesplanen for «det ble etablert en gruppe på fylkesplanet for å koordinere det forebyggende arbeidet med barn og unge, spesielt med tanke på rusmisbruk. Gruppen skulle videreføre det arbeidet som ble startet opp i forbindelse med prosjektet «Rus som samfunnsproblem » og bidra som pådriver og idebank og stimulere til fremdrift av det rusforebyggende arbeidet i kommunene.» 2 ORGANISERING Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som ble ledet av Asbjørn Rutgerson representant for helse og sosialutvalget i Møre og Romsdal fylke til å utvikle og gjennomføre arbeidet.arbeidsgruppen besto ellers av følgende representanter : Asbjørn Rutgerson,helse og sosialutvalget,politisk leder av arbeidsgruppen Rita Valkvæ,Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget,faglig ansvarlig Svein Neerland,rådgiver i forebyggende arbeid,møre og Romsdal fylke Ann Helene Skare,kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylke,sekretær for arbeidsgruppen Anne Lise Lillebostad,foreldrerepresentant Åge Svendsen,Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget Tove Eivindsen,sekretær for ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylke Berit Ellingsvåg,representant for ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylke Eivind Hasle,faglig ansvarlig for de Videregående skolene i Møre og Romsdal fylke Henry Jøsokbakke,politisk representant fra Herøy kommune Knut Harstad,representant kommunenes sentralforbund Endre Flatvad,Sunnmøre politidistrikt Nina Woldstad,representant for ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylke Gudny Fagerhol,helse og sosialutvalget Det ble videre nedsatt et arbeidsutvalg som besto av : Asbjørn Rutgerson Rita Valkvæ Svein Neerland Ann Helene Skare Knut Harstad 4

5 Arbeidsutvalget har det utøvende ansvar og skal i samarbeid med leder bidra til fremdrift i arbeidet. 3 MANDAT Forankringen og tiltaket i fylkesplanen for Møre og Romsdal fylkeskommune, side 26 blir utslagsgivende for arbeidsgruppens mandat. Arbeidsgruppen skal fungere som idebank og pådriver i henhold til rusforebyggende arbeid med barn og unge, og bidra med koordinering av arbeidet i kommunene. Arbeidsgruppen er bredt sammensatt med ulike aktører fra kommune og fylke og kompetansemiljø som hver for seg har ulike innfallsvinkler til forebyggende arbeid. Gjennom samarbeid kan man utvikle kompetanse og bidra til å gi det rusforebyggende arbeidet legitimitet på ulike nivåer i offentlig forvaltning og finne fleksible modeller for koordinering av arbeidet. Samtidig blir det viktig å synliggjøre og dra veksler på den virkeligheten barn og ungdom og deres foreldre opplever i sitt lokalmiljø. Arbeidsgruppen ønsker å utfordre både politikere, medarbeidere i kommunene og befolkningen generelt til å finne løsninger på hvordan vi skal håndtere den økte tilgangen på rusmidler i samfunnet. 4 SAMARBEID MED KOMMUNENE I forbindelse med prosjektperioden «Rus som samfunnsproblem» stilte man spørsmål til kommunene om forventninger til videre oppfølging. På hvilken måte kan Møre og Romsdal Fylke og Midt - Norsk Kompetansesenter for rusfaget bidra til å fremme koordinering og videreutvikling av det rusforebyggende arbeidet i kommunene? Undersøkelsen ga følgende svar : skolering gjennom utveksling av erfaring, metodeutvikling og markedsføring av de gode eksemplene. regionale konferanser med både faglig og politisk aktivitet. utvikling av en intranettbasert prosjekthåndbok for fylket med nyheter og oppdatert kompetanse desentralisering av arbeidet og flest mulig ressurser ut i lokalsamfunnet. tilpasset støtte,koordinering og fremdrift i den enkelte kommune. videreutvikle det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. dra veksler på den kompetanse og vilje kommunene besitter samarbeid med målgruppen,ungdom og foreldre. En av de viktigste oppgavene til en arbeidsgruppe på fylkesplanet som skal koordinere det rusforebyggende arbeidet blir derfor å ivareta det tette samarbeidet med kommunene og utvikle fleksible modeller og nettverk for en slik oppgave. Det rusforebyggende arbeidet må forankres, planlegges og koordineres i et nært samarbeid med kommunene som har det lovpålagte ansvaret for utøvelse av det rusforebyggende arbeidet gjennom det kommunale tjenesteapparatet i den enkelte kommune. 5 RUSFOREBYGGENDE ARBEID Rusforebyggende arbeid kan forklares på mange måter, som en forenkling kan vi definere arbeidet innenfor tre hovedvirksomheter : Virksomhet for å begrense etterspørsel etter rusmidler og fremme barn og unges velferd og utvikling Virksomhet for å begrense tilgjengelighet på rusmidler Virksomhet for utsatte grupper Denne forståelsen av hva rusforebyggende arbeid er blir retningsgivende for gruppens arbeid og må videre knyttes til konkrete mål og tiltak. 6 EN ANSVARIG RUSMIDDELKULTUR Samtidig er det nødvendig å sette forståelsen for rusforebyggende virksomhet inn i en sammenheng som gir målsettinger og tiltak legitimitet i befolkningen og blant politikere og administrasjon i kommunene. Arbeidsgruppen valgte å bygge sin legitimitet ut i fra følgende visjon ; «En ansvarlig rusmiddelkultur i nærmiljøet!» En konkretisering av denne visjonen kan komme til uttrykk i følgende overordnet målsetting : ingen skal ta skade av egne eller andre sine rusmiddelvaner. En slik målsetting må bygge på virkemidler som er verdi og kunnskapsbaserte. Ansvarsrelasjonen er en del av grunnstrukturen i menneskenes virkelighet, og kan være et korrektiv til et ensidig individualistisk frihetsideal som privatiserer rusproblemer. Rusmiddelbruk innbefatter ikke frihet til å skade og plage andre. 5

6 Under hovedmålsettingen utarbeidet arbeidsgruppen i samarbeid med en egen referansegruppe med representanter for kommunene et eget strategidokument. I dette dokumentet presenterer arbeidsgruppen innledningsvis noen faglig perspektiver som må oppfattes som veiledende for kommunene i utviklingsarbeidet. Foreldre perspektivet Vi må samarbeide med foreldrene og bygge opp handlingskompetanse hos de som er den viktigste ressursen i dette arbeidet. Kjønns perspektivet Jenter og gutter sosialiseres inn i rusmiddelkulturen på ulike måter.jenter og gutter må utfordres til å sette egne grenser og til å være gode støttespillere for hverandre. Holdninger og handlinger mot narkotika Det er nødvendig med klare holdninger og handlinger mot narkotika med forankring i ungdomsgruppa. Ungdom trenger kunnskap om skadevirkninger ved rusmiddelmisbruk. Kunnskap og erfaring på hvordan man opptrer i situasjoner hvor rusmidler er tilgjengelige og kunnskap om hvor man henvender seg når man trenger hjelp Rusmiddel frie soner Det er nødvendig med rusmiddel frie soner med høy rus fri profil og kvalitativt bra innhold i nærmiljøet til barn og unge. Tids perspektivet Kommunene må utvikle systematisk beredskap og kvalitative handlinger og tiltak over tid. Perspektivene er veiledende i henhold til kommunene som må finne faglig forankring for utviklingsarbeidet i planer tilknyttet egen virksomhet. Kommunene har ansvaret for å regulere vesentlige forhold vedrørende rusrelaterte skader og problem i befolkningen. Hovedutfordringen er blant annet å aktivisere kommunenes rolle til å utøve en mer virksom rusmiddelpolitikk. Et virkemiddel er å forankre utviklingsarbeidet i de kommunale alkohol- og narkotikapolitiske handlingsplanene. 7 PLANLEGGING I KOMMUNENE Arbeidsgruppen inviterte inn 6 kommuner til samarbeid om rusforebyggende utviklingsarbeid og gjennomføring av en ungdomskonferanse i fylket i De 6 kommunene var Sykkylven,Stranda,Molde,Rauma, Averøy og Sunndal kommune. Kommunene ble invitert inn fordi de har ulike erfaringer med forebyggende arbeid i sine kommuner og kan bistå med kunnskap og erfaringer fra forskjellige ståsted. Det ble utviklet egen milepælsplan og fremdriftsplan for utviklingsarbeidet (se vedlegg) Kartlegging Arbeidsutvalget gjennomførte totalt fire møter med hver kommune. På det første møte med kommunene presenterte arbeidsutvalget strategidokumentet og ulike faglige innfallsvinkler til rusforebyggende arbeid. Kommunene måtte presentere en situasjonsbeskrivelse av det forebyggende arbeidet i sin egen kommune, og de diskuterte koordinering av det forebyggende arbeidet innad i egen kommune, samt se på både sine muligheter og begrensninger.arbeidsutvalget presenterte milepælsplanen og fremdriftsplanen og vi fikk en avklaring av videre fremdrift og samarbeid med kommunen. Innspillene fra de forskjellige kommunene etter første samling ble oppsummert og redigert av arbeidsgruppen og presentert for kommunene som veiledende rammebetingelser for videre fremdrift. Ut i fra de innspill kommunene kommer med er det flere hovedområder det er viktig å være tydelig på innad i kommunene i planlegging og koordinering av arbeidet.vi vil spesielt nevne : 1. Forankring av det rusforebyggende arbeidet 2. Situasjonsanalyse 3. Samordning av det rusforebyggende arbeidet innad i kommunen 4. Utvikling av gode kommunikasjonsarenaer 5. Tydelige prioriteringer av mål og tiltak begrunnet ut i fra kvalitet fremfor kvantitet. 6. Systematisering av den kompetansen kommunene besitter 7. Samarbeid med lokalbefolkningen og frivillige lag og organisasjoner 6

7 Planlegging og stimuleringsmidler I henhold til fremdriftsplanen skulle kommunene nå planlegge og konkretisere utviklingsarbeidet i egen kommune. Man ønsket å dra veksler på den kompetanse og de erfaringer kommunen besitter i dette utviklingsarbeidet. Samtidig er det viktig at kommunen i planleggingsfasen er tydelige på om de mangler kompetanse på områder som blir sentrale for å kunne gjennomføre tiltak i egen kommune og meddele dette til arbeidsgruppen. I planleggingen måtte kommunene være konkrete på prioritering og samordning av arbeidet innad i kommunen, gjennomføring av tiltak i egen kommune og man må begrunne sine prioriteringer ut i fra målgruppens behov. Samtidig er det viktig å ha realistiske ambisjoner og være tydelig på de begrensninger rammevilkårene i kommunen gir. I November 2003 gjennomførte arbeidsutvalget en ny møterunde med kommunene. Kommunen måtte da presentere konsept og fremdriftsplan for lokal tillemping av utviklingsarbeidet i egen kommune. I forkant av møtet skulle kommunene planlegge og gi en foreløpig beskrivelse av utviklingsarbeidet og tiltak i en søknad om økonomiske stimuleringsmidler. Øvre grense for økonomisk tilskudd ble satt til kroner for hver kommune. Følgende kriterier ble lagt til grunn for innvilgelse av søknaden : Forankring og koordinering av utviklingsarbeidet i kommunen Målgruppe Tydelige prioriteringer og klare målsettinger for arbeidet. Prioriteringer og målsettingene må stå i henhold til definert utfordring og strategi for utviklingsarbeidet og tillempes til den lokale situasjonen og praksisen i egen kommune. Beskrivelse og presisering av metoder og tiltak. Fremdriftsplan for gjennomføring av tiltak i kommunen Hver kommune fikk tildelt tusen kroner til sitt utviklingsarbeid. 7

8 DEL 2 Gjennomføring 8 GJENNOMFØRING I KOMMUNENE 8.1 AVERØY KOMMUNE Ved / Britt Eva Ressem Ledende helsesøster i Averøy kommune Situasjonsbeskrivelse og bakgrunn Averøy Kommune har i noen år hatt en bekymringsfull utvikling vedrørende rusmiddelmisbruk. I Februar 2003 vedtok formannskapet å avlyse et kommunestyremøte i Averøy kommune til fordel for et større folkemøte for å mobilisere til innsats mot den negative bruken og misbruk av rusmidler som preget lokalmiljøet. 260 personer deltok på møte hvor Ordføreren henstilte til «at kampen mot rusmiddelmisbruk er et kollektivt ansvar som hele Averøy samfunnet må engasjere seg i for å hindre at unge og voksne blir rusmisbrukere.» Innbyggerne ble oppfordret til å være åpne, årvåkne og offensive medmennesker med klare holdninger mot misbruk av rusmidler. Forankring og koordinering Oppfordringen ble tatt på alvor og møte ble opptakten til at det ble fremmet en sak til formannskapet og kommunestyret med tittelen «Rus utfordring til fellesskapet». Det ble etablert en tverretatlig gruppe med hovedansvar for å koordinere det forebyggende og kurative arbeidet. Gruppen består av sosialtjenesten, barnevernstjenesten, helsestasjon og psykisk helsevern. Gruppen har hatt oppvekstsjefen og helse og sosialsjef som medspillere, og har samarbeidet med rektor ved ungdomskolen, kulturkonsulent, elevrådet ved ungdomskolen, miljøarbeider ved ungdomsklubben Turbofrosk og rektor ved kulturskolen Kartlegging av ungdommens rusmiddelvaner Bakgrunnen for mobiliseringen i kommunen var basert på undersøkelser gjort i tidsrommet blant elever i ungdomskolen og videregående skole i Averøy kommune. I 1999 ble det gjennomført en undersøkelse blant ungdom på ungdomskoletrinnet og videregående skole i Averøy kommune. Undersøkelsen gav følgende konklusjoner : Debutalderen på alkohol i Averøy er lik gjennomsnittet ellers i landet. Ulike typer Narkotika er tilgjengelig i kommunen Ungdom i års alderen tilbys og drikker hjemmebrent Ungdom opplever negative konsekvenser av sin alkoholbruk Alkohol skaffes fra eldre kammerater eller i hjemmet. 8

9 Undersøkelsen som ble gjennomført i ungdomskolen i 2003 gir følgende konklusjon : Tilbud og bruk av narkotika er på tilbakegang.hasj er nesten utradert på ungdomstrinnet. Sniffing synes noe redusert,men bør taes på alvor Rusbruken har overtatt som vanligste drikk Omfanget av hjemmebrent er noe redusert De som drikker seg ofte beruset,drikker oftere hjemmebrent De negative rusopplevelsene er mindre fremtredende. Røyking er på retur og kjønns forskjellene jevner seg ut Snus er ikke et problem med vesentlig omfang Gruppen som ruser seg mest.er minst tilfreds med livet. De fleste har klare holdninger mot narkotika 85% vil ikke legalisere Hasj. Det er viktig å forholde seg til fakta i tilnærming til dette tema.averøy kommune mener det er viktig å belyse saken fra flere sider. I Averøy kommune er det flere ungdommer som ikke bruker rusmidler i forhold til de som bruker. Vi må markedsføre de positive holdningene hos de som sier klart NEI til bruk av rusmidler. Målgruppen Ungdomskoleelever og deres foreldre ble valgt som målgruppe. Målgruppen ble valgt fordi det er viktig å innarbeide gode holdninger mot rusmidler i denne aldersgruppen og at det vil virke beskyttende for senere bruk og misbruk.vi kjenner til gjennom rusundersøkelsen og kulturen på Averøy at mange gjør sitt første bekjentskap med rusmidler særlig rundt 15 års alderen. Utfordringer, mål og tiltak På bakgrunn av denne kunnskapen om målgruppens rusmiddelvaner og tidlig debut på rusmidler ble en av utfordringene i kommunen å skape attraktive og rusfrie møtesteder for ungdom med kvalitativt bra innhold. Kommunen vil også over tid skape aktivt engasjement hos ungdom og voksne, derigjennom ansvarliggjøre foreldre og utvikle tydelige holdninger. Med utgangspunkt i disse utfordringene ble følgende mål definert Etablere møteplasser for dialog om grenser, rusmiddelvaner og holdninger mellom ungdom og deres foreldre.dialogen må være basert på fakta og ikke på antagelser. Utsette debutalderen for alkohol og andre rusmidler. Målene er konkretisert i følgende tiltak: Gjennomføre jevnlige rusundersøkelse blant ungdomskoleelever. Folkemøte for alle innbyggerne i kommunen Fritidsklubben turbofrosk Musikkspillet «Bare Hasj» i samarbeid med kulturskolen og ungdomskolen Utvikle dialogarenaer hvor ungdom og foreldre kan møtes og samtale med hverandre Sikre rusfrie soner for ungdom Formidle faktabasert informasjon til ungdom og foreldre- Averøy skal være MOT kommune Deltagelse på ungdomskonferansen i Geiranger Tiltakene utgjør til sammen en fremdriftsplan for utviklingsarbeidet.det blir viktig å opprettholde fokuset på den positive utviklingen i kommunen fremover Kommunens rusgruppe vil koordinere arbeidet fremover og legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom ulike kommunale instanser og politi og det nyopprettede ungdomsrådet. I samarbeid med ungdomsskolen og FAU vil det bli gjennomført temakvelder og samtalegrupper. I Februar 2004 var det et nytt folkemøte med foredragsholder psykolog Jan Mossige. Han snakket om foreldrerollen hvor han oppfordret de voksne til å være «strenge teite- gode- voksne rollemodeller». Det vil bli gjennomført rusundersøkelser blant ungdomsskoleelevene annet hvert år for å dokumentere og følge nøye med i utviklingen. Evaluering og konklusjon Gjennom dette prosjektet har kommunen hatt anledning til å holde fokus på et viktig tema. Målgruppen har vært aktiv med i hele prosessen. Det har vært lærerikt for alle involverte, samt at aktivitetene har vært i samsvar med ungdommens ønsker og prioriteringer. Den brede deltagelsen fra administrasjon og politikere ved oppstarten har vært avgjørende for de positive holdningene som prosjektarbeidet har blitt møtt med. Prosjektarbeidet har medvirket til en økt bevisstgjøring av egne holdninger for de som har deltatt. Det har også gitt et mer nyansert bilde av russituasjonen i Averøy.Vi mener at måten dette prosjektet har vært jobbet med, har bidratt til og satt i gang meningsfylte tiltak i samarbeid med de unge som gjør at tema holdes aktuelt. Konklusjonen er at Averøy samfunnet går sammen om et sterkt engasjement med klare holdninger for en ansvarlig rusmiddelkultur som kan sammenfattes i følgende slagord «Vi vil nåkkå ainna» 9

10 8.2 MOLDE KOMMUNE Ved / Siri Kiviranta, Oppvekstkonsulent Kulturavdelingen Molde kommune Bakgrunn og situasjonsbeskrivelse Møre og Romsdal Fylke og Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget inviterte Molde kommune til å delta i prosjektet. Innledningsvis ble det holdt et møte der ordfører og en tverrfaglig gruppe fikk presentert grunnlaget for utviklingsarbeidet. Stein Veland, som er leder for Barn- og familieavdelingen fikk ansvaret for etablering av prosjektet i Molde kommune og etablering av samarbeidet med aktuelle parter. Forankring og koordinering Skoleavdelingen, Kulturavdelingen og Barn- og familieavdelingen drøftet på hvilket vis Molde kommune skulle delta og gjennomføre prosjektet. Det ble enighet om at innsatsen måtte konsentreres om deler av kommunen, og Bergmo ungdomsskole ble forespurt om de ville delta.responsen fra skolen var positiv.utvikling av denne delen av prosjektet ble knyttet til Kulturavdelingen. Oppvekstkonsulenten har initiert oppstarten og veiledet oppvekstleder og assistenter i utviklingen av de konkrete tiltakene. Situasjonsbeskrivelse Når elevene ved Bergmo ungdomsskole møtes for første gang i 8. klasse, samles ungdom fra to barneskoler. Klassene blir satt sammen på nytt,ungdommene får nye venner i et nytt miljø.ved skolen er det 380 elever. Det er i ungdomsskoletiden at mange av ungdommene gjør sine første erfaringer med alkohol og andre rusmidler. I Molde kommune er det ikke gjennomført noen undersøkelse om rusmiddelkulturen blant ungdom. Erfaringer fra ulike faggrupper tilsier at vi kan identifisere oss med landsgjennomsnittet. Målgruppe I prosjektet ved Bergmo ungdomsskole ble det definert følgende målgrupper : Foreldre som har elever ved skolen Lærere som jobber ved skolen. Ungdom som er elever ved skolen. Samlet utgjør dette mangfoldet en ressurs for hverandre. Det er ungdommene det gjelder, og ved å spille på denne ressursen sikrer man at tiltakene treffer og at det inkluderer de som er i en risikosone for utvikling av skadelige og negativ atferd. Utfordringer Bergmo ungdomsskole skal være en skole der alle trives, er trygg, føler tilhørighet, og er i positiv utvikling og læring. Dette gjelder også for den tiden ungdommene ikke er på skolen, fritiden. Det er i fritiden at ungdommene kommer til å gjøre sine møter med rusmidler. Det er en utfordring å utvikle rusfrie tilbud som når et mangfold av elevene. Hvordan skape en møteplass for ungdom som inkluderer både de ressurssterke ungdommene og de som er i en «risikosone»? Gjennom ungdomsskoletiden er elevene i en konstant personlig utvikling, en utfordring for den enkelte det gjelder! Men utviklingen i denne perioden er også en utfordring for foreldre og lærere. Man ønsker det beste for sine «barn», hvordan få til det? Mål For de voksne er det et mål å skape arenaer som gir mulighet for å etablere nettverk mellom foreldre og lærere. Vi ønsker å skape nettverk der det gis rom for læring og utvikling om den utfordringen det er å være foreldre og å ha kontakt med ungdom. For ungdommene er det et mål å skape et fritidstilbud som har mangfold og er inkluderende. Tilbudet skal ha kvalitet og en høy rusfri profil, samt være et reelt alternativ. Metoder og tiltak Mangfoldet av foreldre og lærere har ulike innfallsvinkler i sitt møte med ungdom. Det skal legges til rette for at foreldrene i sitt samarbeid med skolen, får en arena, en allianse og et nettverk der de får dialog og kunnskap om utfordringene ungdommene står overfor i sin utvikling og spesielt i forhold til rusmidler.foreldre samarbeidet er forankret i skolens ulike planer. Det inviteres til egne møter med aktuelle tema og man benytte skolen sine faste møter med foreldrene til å sette fokus på utfordringene. Skolen ved rektor har hatt hovedansvaret for koordinering og utvikling av arbeidet med foreldrekompetanse. Ved oppstart og gjennomføring av prosjektet ved Bergmo ungdomsskole har en sentral del vært å utvikle aktiviteter for ungdom på kveldstid. I dette arbeidet har man utfordret ungdommene til å være med å skape dette tilbudet.kontakten med ungdommene er helt sentral for å lykkes med denne delen av prosjektet. 10

11 Både av kommunen sin Kulturplan og Barne- og ungdomsplan går det frem at det skal arbeides med å utvikle sosiale treffsteder for ungdom Også ungdommene utgjør et stort mangfold. Dette er et viktig fokus når fritidstilbudet utvikles sammen med en gruppe ungdommer. Ungdommene har gitt tiltaket navnet «After Dark» og her legges det til rette for aktiviteter på skolen på kveldstid fredag. Aktivitetene skal ha et stort mangfold, fra disco til spillkveld med bordtennis/dart og filmkvelder. Ungdommene står i front når det gjelder å foreslå aktiviteter og å legge til rette for dem.dette skjer i et tett samarbeid med ansvarlige voksne som er ansatt av Molde kommune. I tillegg er det et tett samarbeid med andre frivillige aktører og organisasjonar som for eksempel bordtennis og dartklubb. Sammen med ungdommenes engasjement og egne holdninger er dette med på å etablere «After Dark» som et reelt rusfritt alternativ. Faglig begrunnelse for valg av tiltak Ved å ha felles ståsted og kunnskaper kan foreldregruppen lage felles sak i å gjøre «det beste for sine barn». Dette skal være med å styrke virkningen av beskyttende faktorer. I en utviklingsfase skal ungdommene ha sosial støtte og få utvikle tilstrekkelige sosiale ferdigheter til å være i et ungdomsfellesskap. Et tilbud som «After Dark» er et alternativ til andre aktiviteter på fredagskvelden. Slik bidrar dette til å svekke effekten av risikofaktorer. Risikofaktorer i den forstand at ungdommene gjør sine erfaringer med rus i sosiale sammenhenger uten annen sosial kontroll enn ungdomsgruppens egen. Ved å utsette dette møtet til ungdommen har tilstrekkelige sosiale ferdigheter, reduseres risikoen for at den det gjelder gjør erfaringer som får negative konsekvenser på kort og lengre sikt. Ved samlet å satse på foreldregruppen og ungdommene, vil man i denne sammenhengen bidra til et nærmiljø der det er et forpliktende sosialt fellesskap. Et fellesskap som er preget av synlighet (uformell sosial kontroll), involvering og likeverdig kommunikasjon. Fremdriftsplan og strategi Utviklingsarbeidet har hatt et slikt forløp: 1. August 2003 Første møte mellom Fylket,MNK og Molde kommune 2. November 2003 Søknad til fylket 3. Januar 2004 Møte med Oddvar Bjørnestad for foreldre 4. Februar 2004 Møte med Oddvar Bjørnestad for lærere 5. Mars 2004 Planleggingsmøte for konferanse i oktober. 6. April 2004 Planlegging av aktivitetskveld for ungdom på skolen 7. Mai 2004 Første kveld med aktiviteter 8. Høsten 2004 Oppstart av «After Dark» for ungdom 9. Informasjon på foreldremøte om prosjektet og tiltakene 10. Oktober 2004 Konferanse i Geiranger,presentasjon av arbeidet 11. Kafe-møte for foreldre med aktuelle tema 12. Rapport Evaluering og konklusjon Tilbakemeldingene fra foreldrene er at de ønsker å bli bedre kjent og få felles kunnskaper og ståsted i forhold til å være foreldre til ungdom i en utviklingsperiode. Tiltakene som har blitt gjennomført har hatt god oppslutning. Å bygge nettverk og utvikle foreldrekompetansen er et arbeid som tar tid. Tilbakemeldingene fra ungdommene er at de ønsker mange ulike aktiviteter på fritiden, og i denne sammenheng spesielt med karakteren «uorganisert». «After Dark» er populært og involverer både de ressurssterke ungdommene og de som oppfattes å være i en «risikosone». Ungdommene har arbeidet sammen på tvers av vanlige og kjente konstellasjoner. Fortsatt er det slik at det er et stykke igjen for at tiltaket har et omfang og en kvalitet som gjør at ungdommene vil si at det er et reelt alternativ en fredagskveld. 8.3 STRANDA KOMMUNE Ved /Hildegard Meese, Kulturleiar Stranda kommune Bakgrunn og situasjonsskildring I Stranda tettstad bur det omlag 3650 innbyggjarar med ein ungdomsskule og 2 vidaregåande skular. For desse ungdommane opplever vi å ha eit spesielt ansvar, og da særleg hybelbuarane i tilknyting til vidaregåande skule. I Stranda er det tilrettelagt for ulike kultur- og idrettsaktivitetar, vi har alpinanlegg og inntil siste etablering hadde vi ein foreldrestyrt fritidsklubb (ope ein gang i veka). 11

12 Våren 2001 gjennomførte vi ei undersøking, som grunnlagsmateriale til rusførebyggjande plan, blant ungdom frå 8. klasse t.o.m. avgangselevane i dei vidaregåande skolane i Stranda. Undersøkinga var anonym og blei gjennomført på skolen i undervisningstida under oppsyn.elevane skulle svare på ein del spørsmål kring fritidsaktivitetar og bruken av alkohol og ulike narkotiske stoff. Undersøkinga viste at gjennomsnittsalderen for debut ikkje avviker i særleg grad frå resten av landet og at bruk av alkohol er relativt vanleg i ungdomsmiljøa. Ungdom finn det lett å få fatt i alkohol og dei fleste skaffar seg alkohol via venner eller eldre sysken.talet på dei som finn det lett å få fatt på narkotika er mindre, men, etter arbeidsgruppa si meining, likevel overraskande høgt; 27%. Dette kan igjen ha samanheng med eit forholdsvis lite og gjennomsiktig ungdomsmiljø i Stranda informasjon om mulige seljarar spreier seg fort.det er 68% som aldri har prøvd/ikkje veit og 4,6% som meiner det er vanskeleg å skaffe narkotika. Dei fleste foreldre har, i følgje elevane, eit restriktivt syn på ungdom sitt alkoholbruk. Over halvparten av elevane svarar at foreldra er mot bruk av alkohol i det heile eller at det er viktig å overhalde 18 års grense. Mange har opplevd seg sjølv rusa på alkohol ein eller fleire gongar i løpet av ungdomsskoletida (40%).Når det gjeld narkotika så har 1,8% opplevd seg sjølv som rusa av narkotika før dei starta i ungdomsskolen, men dei fleste av dei som prøver narkotika først og fremst gjer det i 10. klasse eller første året på vidaregåande skole, 2,8% på kvar av trinna. 86% av dei spurde har aldri prøvd narkotika. Som oftast er det heime eller på privatfest ungdom smakar alkohol første gang eller kjem oftast i kontakt med alkohol. Når det gjeld bruk av alkohol er det ganske likt fordelt mellom dei som bur heime og dei som bur på internat/hybel. Noko anna er det med bruk av hasj/marihuana der hovudvekta av dei som nytter det jamleg bur på internat/hybel, men talet ligg godt under landssnittet. Få meiner dei drikk på grunn av press utanfrå. Ein god del er nysgjerrig, men dei fleste gjør det for rusen sin eigen skuld. I denne samanheng er det viktig å vere merksam på at svaralternativa kanskje kunne vore noko meir nyanserte. Det kan vere mange årsaker til at ein nytter alkohol, og drivkrafta kan også vere lite openbar for ein del. Dei fleste ser ikkje på eige rusbruk som problematisk eller har ikkje nødvendigvis reflektert over det,men det er 4,5% som er bekymra av og til og 1% som er særs bekymra. Det er grunn til å tru at tala som kom fram av undersøkinga er nokolunde korrekte da dei ikkje skil seg vesentleg ut frå undersøkinga som vart gjort i Stranda i 1993 eller frå landsgjennomsnittet (SIRUS 2001). Forankring og koordinering Det rusførebyggande arbeidet i Stranda er forankra i Rusførebyggande plan for Stranda kommune der viktigheita av å formidle eit klart bodskap om rus og rusbruk blir understreka. Planen er handsama av ungdomsrådet og det same rådet har vore ein viktig samarbeidspartnar i det vidare arbeidet. Koordineringsansvaret for det rusførebyggande arbeidet i kommunen er lagt til ei tverrfagleg gruppe der disse er representert: Sosialtenesta, helsetenesta, miljøarbeidar ved ungdomsskulen og vgs samt kulturleiar. I tillegg skal frivillige organisasjonar, lensmannsetaten og ansvarlege på ungdomsskulane og vgs være nære samarbeidspartnarar. Kulturleiar er kontaktperson internt og i forhold til fylket og Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget. Med bakgrunn i planen vedtok kommunestyret å opprette ungdomskafé med oppstart januar 2004, og ungdomskaféleiar blei tilsett i 30% stilling. Det er heilt vesentleg at ungdom kjem tidleg med i prosessen om dette skal bli ein treffstad dei har interesse av og føler tilhøyre til. Utviklinga av prosjektet er derfor utarbeidd i nært samarbeid med ungdomsrådet. Medlemmane i rådet med fleire har og vært aktive i den vidare utforminga, både med oppussing av lokala og kva tilbod kafeen skal ha utover sjølve kafétilbodet. Det har heile vegen og vært eit nært samarbeid med ungdomsklubben (foreldreeigd med kommunal støtte) som ligg vegg i vegg. Utfordringar Etableringa av kafeen retter seg mot ei stor og variert ungdomsgruppe med eit alderspenn frå år. Skal vi lukkast i å skape eit attraktivt tilbod som femnar fleire ungdomsmiljø og aldersgrupper, er vi av den formeining at huset må romme mange ulike aktivitetar og tilbod.vi har og lagt vekt på ulike opningstider for aldersgruppa år og år. Ei anna stor utfordring var og er økonomi.tidlig i prosessen blei det klart at vi endeleg hadde høve til å etablere ein etterlengta musikkverkstad, noko det i første omgang ikkje var rom for innanfor eksisterande økonomiske rammer. Med stimuleringsmidlane fekk vi høve til å utvikle prosjektet som opphavleg tenkt. 12

13 Målgruppe Unge frå år. Mål For Stranda kommune er det viktig å arbeide for: Redusert forbruk og utsett debut for bruk av alkohol og andre rusmiddel. Utvikle rusfrie soner Bevisstgjering av ungdom sitt forhold til og kunnskap om alkohol og andre rusmiddel. Metodar og tiltak Stranda kommune valde i sitt rusførebyggande arbeid å konsentrere seg om positive fritidstilbod retta direkte mot ungdomsgruppa. Gode oppvekstvilkår inklusiv ei meiningsfull fritid for ungdom er, etter vår meining, viktig strategi i det rusførebyggande arbeidet. Øvst på tiltakslista var møtestad for ungdom. I fleire år har vi hatt foreldrestyrt ungdomsklubb i kaihuset i sentrum.vegg i vegg med klubben er det ledige lokale etter frivillighetssentralen, og i dette så vi eit utviklingspotensiale. Vi ville starte kafé med ulike aktivitetstilbod i nært samarbeid med ungdomsklubben. Det blei vedtatt å opprette ungdomskafé med oppstart januar 2004, og det første vi gjorde var å tilsette ungdomskaféleiar som frå starten av fikk ansvar for å bygge opp kafeen både fysisk og innhaldsmessig i nært samarbeid med ungdom,ungdomsrådet og ungdomsklubben. Faglig begrunnelse for valg av tiltak Rusførebyggande arbeid handlar vel så mykje om å utvikle gode rammevilkår som legg til rette for at barn og ungdom kan utvikle ein identitet knytta til meistring, meining og tilhøring, som å fokusere på rusbruk/misbruk som isolert fenomen. Barn og ungdom har krav på livsvilkår som tek vare på behovet for omsorg og som gir høve for utprøving og utfordringar.samtidig må ein ta vare på deira behov for tydelege og tilgjengelege rammer som vernar mot utprøving/bruk av rusmidlar og rusrelaterte skadar. Tiltaka og rammene må vere tilgjengelege og utviklas der barn, ungdom og foreldre lever liva sine. Framdriftsplan og strategi Ungdomskaféleiaren sine oppgåver blei frå starten av å legge til rette for kafeen både fysisk og innhaldsmessig i tett samarbeid med ungdommane. Det var derfor viktig å få ein driftig person som oppnår god kontakt med ungdom, og som evnar å samarbeide med dei. I tillegg er det viktig at vedkomande evner å fange opp signal og kan byggje opp eit tilbod som femnar fleire grupperingar i ungdomsmiljøet. Vi var avhengig av å få ungdommen med heilt frå starten av om det skulle bli eit vellukka prosjekt.vi har heile tida sett føre oss at kafeen skulle vere eit andre skritt på vegen til ei «totalpakke» i kaihuset.vi har og stor von om bruk av heile huset etterkvart (1. etasje er ikkje innreidd og her er store moglegheiter for mellom anna innandørs skateanlegg). Satsinga i kaihuset skal vere i konstant utvikling og vi søker å gjere tilbodet så fleksibelt og innhaldsrikt at det til ei kvar tid famnar ungdommens behov. Konklusjon Vi har stor tro på at satsinga skal bli et viktig bidrag i å betre oppvekstvilkåra for ungdom i Stranda. Det er valt å satse på heilt konkrete tiltak som skal være levedyktig utover prosjektperioden. Med eit godt fungerande ungdomsråd som har vært pådrivarar og premissleverandørar frå starten og som ønskjer vidare deltaking i satsinga, meiner vi å ha eit godt utgangspunkt for å skape enda betre trivsel for ungdom som igjen kan ha positiv effekt på eventuell rusbruk. 8.4 RAUMA KOMMUNE Ved / Kåre J.Straume, Pedagogisk konsulent Rauma kommune Bakgrunn og situasjonsbeskrivelse Rauma kommune opplever rusproblem som betydelege, og sosialtenesta hadde i 2003 registrert 38 personar med erkjent rusavhengigheit. Sosialtenesta reknar at Rauma nøkternt sett har ca.100 rusavhengige personar. Sosialtenesta har ansvaret for oppfølging av rusavhengige, men har ingen stillingsheimel med særskild ansvar for saksområdet. Helse- og sosialeininga har prioritert ei stilling som har særskild ansvar for oppfølging av barn og unge. Det har frå ulike hald vore peika på behovet for meir samordning om meir tverrfagleg og tverretatleg samarbeid kring arbeidet med rusproblematikk, der fokus meir bør flyttast i retning av rusforebygging. Rusforebyggande handlingsplan for barn og unge vart vedtatt i 1998, er i gang. Det er nedsett eit breitt samansett tverretatleg utvalg som arbeider med rullering av denne planen. Revidert plan skal leggjast fram for politisk behandling i løpet av våren

14 Forankring og koordinering Rauma kommune fekk, som ein av 6 kommunar i mai 2003, førespurnad om å delta i det rusførebyggjande utviklingsprosjektet i regi av Møre og Romsdal fylke. Med bakgrunn i invitasjon/førespurnad vart det i Rauma kalla inn til ein dagskonferanse 26. august 2003, med brei deltaking frå både administrativt og politisk hald i kommunen. I tillegg stilte representantar frå Rauma vgs, trygdekontor, lensmannsetat, A-etat og kyrkja. Det vart på dette møtet bestemt at etatsleiarteamet fekk oppgåva med å avklare om Rauma ville delta og evt. på kva måte dette skulle skje. Det vart på møtet 26. september tatt avgjerd om at utviklingsprosjektet skulle forankrast i kultur- og oppvekstetaten, og gjennomførast med utgangspunkt i Åfarnes skule, Måndalen skule og Åndalsnes ungdomsskole. Utviklingsprosjektet tok utgangspunkt i PSM-arbeidet (positivt skolemiljø) på ungdomstrinna ved desse skulane. Prosjektet vart elles forankra i Rauma kommune sin rusforebyggande handlingsplan, pkt. 1.5: Bevisstgjøre og ansvarliggjøre barn,unge og voksne på at vi til enhver tid foretar oss ulike valg som igjen gir ulike konsekvenser.bruk av rusmidler er et slikt valg. Redusere bruk av rusmidler Forebygge og redusere misbruk av rusmidler» Med bakgrunn i nemnde avgjerder vart det nedsett ei arbeidsgruppe som fekk følgjande samansetting: rådgjevar frå kvar av ungdomsskulane representant frå HS-eininga pedagogisk konsulent i kultur- og oppvekstetaten Koordineringsansvaret vart lagt til kultur- og oppvekstetaten. Utfordringar Ein viser til pkt. 1.5 i ruspolitisk handlingsplan, der det forebyggande aspektet er av avgjerande betydning. Ein har i dette arbeidet peika på behovet for å dreie fokus ytterlegare frå «reparasjon» til forebygging. Eit sentralt spørsmål i denne samanheng har vore: Korleis skal vi forebygge ved å gi foreldre og ungdom kompetanse til å utvikle ein ansvarleg rusmiddelkultur i nærmiljøet? Før ein kan gå nærare inn i slike problemstillingar,er det viktig å drøfte kva for møteplassar som vil vere tenlege å gjere seg nytte av, og vurdere om det som eksisterer er tilstrekkeleg for å komme i ein tenleg dialog og konstruktiv samhandling med målgruppene. Dette danna på mange måtar bakteppe for vår tilnærming i høve dette utviklingsprosjektet og det arbeidet på dette feltet som må seiast å vere av meir kontinuerleg karakter. Vi meiner det er ein avgjerande suksessfaktor å kunne trekkje foreldre/føresette med i arbeidet. Dei har store ressursar og er viktige rollemodellar for barna sine.ved å bevisstgjere foreldra om utfordringar og mulegheiter knytt til rusforebyggande arbeid, ønskjer vi å ytterlegare auke foreldra sin kompetanse. Den møteplassen/arenaen der ein kunne treffe alle, både unge og foreldre, er innafor grunnopplæringa. Rauma kommune valgte difor å forankre utviklingsprosjektet i skulekvardagen til barn og unge. Dessutan var det med bakgrunn i dei positive erfaringane skulane/kommunen har gjort gjennom den særskilde satsinga på «Positivt Skolemiljø». Positivt skolemiljø som metode og strategi valg Positivt Skolemiljø (PSM) inneber ei særskild vektlegging på å nytte kunstfaga tverrfagleg, om det å bruke sang, musikk, dans, drama, teater mv. som ein metode i alle fag. PSM handlar i stor grad om å øve opp tryggleik og evne til å stå fram for andre, utvikle interesser og talent,trene opp sjølvmedvit og evne til å ta eigne valg og byggje rusfrie møteplassar. Gjennom denne satsinga skaper vi auka rom for samhandling mellom gutar og jenter der dei kan vere støttespelarar, inspiratorar og kan utfordre kvarandre i kreative aktivitetar som byggjer opp sjølvstende, positivt sjølvbilete og identitet. Gjennom å skape tryggleik legg ein grunnlaget for å treffe sjølvstendige valg, verte mindre utsett for gruppepress og betre kunne stå fram som grensesettar i ungdomsmiljøa. Ein har vidare valgt ein strategi som er med på å byggje bru mellom oppvekstmiljø og kulturliv, og bidreg gjennom dette til å skape tilhøre til eigen voksenkultur medan ein fortsatt er ungdom,jf. dans,musikk,teater.. Målgruppe Målgruppe er alle elevar på ungdomstrinnet i Raumaskulane,samt foreldre/føresette til desse. 14

15 Mål Vi formulerte følgjande prioriteringar og mål for arbeidet med rusforebygging: Samordning av arbeidet i kommunen i nært samarbeid med målgruppene Gje ungdom og foreldre/føresette kompetanse til å utvikle ein ansvarleg rusmiddelkultur i nærmiljøet Bevisstgjere og ansvarleggjere målgruppene i arbeidet med å avgrense etterspurnaden etter rusmiddel og fremje unge si velferd og utvikling Få ungdommen til å oppleve meistring,tryggleit og trivsel Leggje til rette for sosial inkludering og deltaking Tiltak Ein forankra prosjektet i den kommunale satsinga på Positivt Skolemiljø (PSM). Her var mykje av grunnlaget lagt for å kunne etablere aktivitetsgrupper i fritida som fører vidare skulane sitt arbeid med aktivitetar knytt til kunstfaga i skulen og til friluftslivsaktivitetar. Prosjektet har hatt som mål å leggje til rette for at unge saman med vaksne skal få utøve aktivitetar som dans, drama, sang, bilde og ulike friluftslivsaktivitetar. Aktivitetane har utgangspunkt i dei unge sine ønskjer. Skulane har i samband med dette prosjektet arbeidd særskild med følgjande aktivitetar/tiltak: Måndalen skule: Vi tok utgangspunkt i ei gitargruppe som alt var oppretta ved skulen.denne bestod av 6 gutar. Ei sang gruppe på 9 jenter vart kobla til denne, pluss ei jente på piano og ein gut på slagverk. Denne gruppa utgjorde vår del av fellesprosjektet med dei andre to skulane som hadde eit førebels høgdepunkt på ruskonferansen i Geiranger. Den starten som ligg i dette er tenkt å vere grunnlaget for ein musikkverkstad som er under etablering. Gitargruppa har eigne øvingar på kveldstid. I skrivande stund er det enno ikkje etablert faste ordningar der foreldra er med, men dette reknar vi med å få i stand så snart musikkverkstaden er meir utbygd. Prosjektmidlane som kom vår skule til del er brukte til nytt lydanlegg til glede for alt PSM-arbeid og seinare også for musikkverkstaden Åfarnes skule: Aller først introduserte vi det heile med swing-kurs og etterfølgjande skulefest for elevane ved skulen. 24. februar 2004 hadde vi eit møte for foreldre og elevar der Rita Valkvæ fra MNK rus deltok. På møtet ble vi einige om å få til eit opplegg på laurdagar, med tema innanfor musikk, dans,drama og friluftsliv.foreldre vart involverte. Vi fekk også til eit samarbeid med Røde Kors, som tok seg av friluftsliv, og med Nordsida ungdomsklubb, som mellom anna lærte opp ein del ungdomar i bruk av lyd og lys på scene. Liv Tone Lybergsvik var danseinstruktør for åtte jenter. Nokre gutar var interessert i å drive med såkalla linking, og elektrofirmaet Skare A/S sponsa delvis ein switch. Gutane fekk bruke skulelokale til denne aktiviteten nokre kveldar/netter. Vi hadde tre samlingar rundt desse aktivitetane på skulen på laurdagsettermiddagar, og elles arrangerte Røde Kors helgeutfluktar. Ungdomsklubben har sine møte kvar veke. Vi tenkjer å halde fram med denne type aktivitetar vidare for å få med nye 8.klassingar. Vi startar, som sist, med swing-kurs og skulefest i januar, og gir ungdommane høve til å melde seg på interessegrupper. Foreldre er med både som ressurspersonar og som tilsyn. I tillegg til dette,som er aktivitetar på fritid,held vi fram med PSM-arbeid i skulekvardagen, oppmuntrar elevane til deltaking, for å oppleve gleda ved meistring, som igjen, trur vi, vil gje dei meir mot og styrke til å ta sjølvstendige og gode val,også i høve til rusmidlar. Åndalsnes ungdomsskole: Med bakgrunn i dei positive erfaringane skulen har hatt med særleg vektlegging av kunstfaga gjennom fleire år, var det derfor naturleg å knytte dette prosjektet opp mot PSM-satsinga, Kvart trinn produserer ei PSM-framsyning pr. semester. Elevane er derfor trena i å ta i bruk kunstfaglege uttrykk og opptre for kvarandre. Gjennom å nytte breidda av kunstfaglege uttrykk, vil svært mange elevar finne område der dei lykkast. Og gjennom å lykkast,utviklar ein også sjølvtillit og nødvendig ballast for å kunne gjere sjølvstendige valg. I forhold til den konkrete fylkessamlinga i Geiranger hausten -04, vart det skreve eit stykke der vi trakk inn sang, musikk og drama. Elevane stod i stor grad sjølv for manus. Poenget var å vise positive fritidssyslar som å spele i band som ein motvekt mot rusbruk. Skolens satsing går for øvrig på å bygge opp Skolens Kulturforum, som er ei overbygning for dei kulturelle aktivitetane som elevane driv med i skolekvardagen og i fritida, og også integrere det frivillige kulturlivet i nærområdet.skolen har no mange grupper i drift innan musikk og dans/drama/teater.vi har bygd opp ein innhaldsrik musikkverkstad som elevane kan nytte også på kveldstid og i helgar. Kantina er pussa opp med kafe-møblering og kjøkken, og innreidd slik at den kan fungere som kinosal med 15

16 stort lerret. Dette er ein stad der ungdom kan møtast også utanom skoletid. Vi har også inngått avtale med det frivillige skyttarvesenet om bruk av miniatyrskytebanen som ligg i kjellaren på skolen. Vi ønskjer at desse arenaene også skal bli samlingsstader over generasjonsgrenser, slik at våre elevar og eldre ungdom, foreldre og foresatte kan møtast til felles glede og nytte der. Vi har også bygd ut animasjons-verkstad, med gode redigeringsmuligheiter for video-film, som bør kunne verte et attraktivt tilbud der unge og eldre kan ha felles opplevingar. Det er grunn til å legge særleg ord på at forestillinga som vart produsert til samlinga i Geiranger, hadde svært god effekt i forhold til samarbeidet mellom dei tre ungdomsskolane. Og ikkje minst har den danna grunnlag for kjennskap og vennskap mellom elevar over skolegrenser.dette er noko som vi må bygge vidare på. Legitimitet Kjernen i PSM-satsinga handlar om å meistre, og bli meir bevisst sine sterke sider og utvikle desse i eit inkluderande fellesskap. Dette er krevjande prosessar som utfordrar den enkelte lærar og skulen som organisasjon på ei rekkje område. Ikkje minst handlar dette om å halde fast ved og forfekte eit lærings syn som legg stor vekt på elevaktive arbeidsformer. Denne innfallsvinkelen (og strategien) har fått stor oppslutnad i skulen, i lokalsamfunna og på kommunalt nivå. Vidare arbeid og utfordringar Sidan vi har valgt ei forankring inn mot ungdomstrinnet i grunnopplæringa, har vi og samstundes signalisert at dette er noko vi ønskjer å prioritere i det vidare arbeidet. PSM-arbeidet vil ha minst like stor plass i grunnskulen framover som det har hatt i prosjektperioden. Målsettinga er å utvikle vidare dette til å bli eit berande prinsipp/metode som gjennomsyrer alle delar av grunnopplæringa. Ut frå våre positive erfaringar, vil det vere naturleg å underbyggje satsinga på tverrfagleg arbeid med kunstfaga. Dette gir gode mulegheiter for å skape arenaer for meistring, og dermed også skape sjølvtillit og eigenvekt i forhold til å ta eigne valg.arbeidet med kunstfaga blir slik ein berikelse og vil gå inn over faga, - og ikkje ut over faga. Nettopp denne måten å arbeide på vil gi gode mulegheiter for å nå læreplanen sitt ambisiøse mål om å utvikle det heile mennesket. Det synest også å vere svært fruktbart å utvikle vidare det gode samarbeidet som er starta mellom dei tre skolane med ungdomstrinn. Konklusjon Prosjektperioden har vore særs positiv. Det særskilde fokus dette har ført med seg har gitt det rusforebyggande arbeidet ein forsterka dimensjon. Det har gitt ny og forsterka næring til arbeidet med å utvikle positive haldningar og verdiar som grunnlag for rasjonelle og tenlege handlingsvalg. Elevar og foreldre har synt og syner stort engasjement og stor entusiasme, og signaliserer slik at dette er noko dei har stor tru på og ein konstruktiv måte å bruke i det forebyggande arbeidet. Ein har gjennom dette prosjektarbeidet prøvd å byggje bru mellom rusførebygging og helsefremjande arbeid. Dette er ein strategi som bør gjennomsyre ressursinnsatsen og koordinering i det framtidige arbeidet. Dette handlar i stor grad om å dreie fokus frå reparasjon til bygging i vidaste forstand til samfunnsbygging. Dette vil likevel ikkje bety at det ikkje kan vere nødvendig å ta i bruk andre verkemiddel eller ha andre strategiar, men ein har tru på at dette gir positive ringverknader i eit omfang som vil redusere rekrutteringa til rusmiljøet i Rauma. 8.5 SYKKYLVEN KOMMUNE Ved / Rådmann Erling Solsletten og konst. Sosialleiar Arild Vadseth Situasjon Det har dei seinare år vore spesielt fokus på narkotikabruk mellom ungdom i kommunen. Hausten 2002 tok narkotikasituasjonen i Sykkylven kommune ei dramatisk vending med overdosedødsfall og fleire tilfelle av kritiske overdosetilfelle. Til dels svært unge vart rekruttert til rusbelasta miljø.rusrelatert kriminalitet auka sterkt.tilgangen på narkotiske stoff har vorte lettare, der det meste kan kjøpast lokalt til ei kvar tid. Sykkylven vidaregåande skule gjorde i 2002 og 2003 spørjeundersøkingar på bruk og haldningar til bruk av narkotika. Første året omfatta den vidaregåande skule og i 2003 også ungdomsskulen.tala viser auka bruk ved overgang til vidaregåande skule og ein sterk auke ved 16

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Januar 2008 1 Sammendrag DEL 1 DET SAMLEDE UTVIKLINGSARBEIDET 1. Innledning 1.1 Prosjektets bakgrunn og hvem

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER -I ARBEIDET MED FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS

KOMMUNAL VEILEDER -I ARBEIDET MED FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS KOMMUNAL VEILEDER -I ARBEIDET MED FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS kom m u n al ve il e d e r FORORD Nærmest daglig kommer det telefoner og henvendelser til vårt sekretariat med forespørsler om drift av Fritidsklubber

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL RINGSAKER KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL EN SEPARAT DEL AV KOMMUNENS RUSPOLITISKE HANDLINGSPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 23. MAI 2007, SAK NR. 60. 1 Innhold INNLEDNING 1.1 Lovgivning

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE 1.0 INNLEDNING Grunnlag Verdigrunnlaget for norsk rusmiddelpolitikk dreier seg om omsorg for enkelt mennesket og om samfunnets evne til solidaritet.

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Foto: Jorunn Gravem Whittaker

Foto: Jorunn Gravem Whittaker Foto: Jorunn Gravem Whittaker PLANEN GJELD FOR: 1.Dei kommunale barnehagane 2.Grunnskulen 3.Kulturskulen 4.Sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge 5.Barnevern side 2 Plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forebygging av rus og kriminalitet. En praktisk. håndbok om

Forebygging av rus og kriminalitet. En praktisk. håndbok om Forebygging av rus og kriminalitet En praktisk håndbok om SLT Gode kriminalitetsforebygger! Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stedet for å reparere i ettertid.

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer