MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene"

Transkript

1 MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene Sammen om Porsgrunn

2 Planen er utarbeidet av Per Kåre Mæhlum, DKS-koordinator Uviklingsavdelingen og Eli Haugland, Kultur, idrett og fritid Vedtatt av utvalg for Barn, unge og kultur, mai 2008

3 Bakgrunn: I 1995 kom Broen og den blå hesten en plan for de estetiske fagene og kulturdimensjonen i skolen. Formålet med denne planen var å legge forholdene til rette for å styrke samarbeidet mellom grunnskolen, nærmiljøet og kunst- og kulturinstitusjonene. Porsgrunn kommune utarbeidet sin lokale plan, Kulturplanen Magda som ble vedtatt i juni Planen tok utgangspunkt i skolens læreplan L-97. Det har hele tiden vært et tett samarbeid mellom skolekontoret/utviklingsavdelingen og kulturetaten/avdelingen både på planlegging, informasjon og finansiering av ulike Magda-tilbud. I tilknytning til kulturplanen ble det opprettet flere stillinger: Museumspedagog 50%, bibliotekveileder 100 % og utstillingspedagog 100%. I løpet av tiårsperioden er stillingen som museumspedagog inndratt som følge av den styrte nedbemanningen i kommuneadministrasjonen. I dag er utstillingspedagog ansatt i 50 % stilling og en bibliotekveileder i deltidsstilling er knyttet til bibliotekene. På alle skolene er det opprettet kulturkontakter som tar ansvar for informasjon og tilrettelegging for de ulike kulturarrangementene på egen skole. Hvert halvår holdes et informasjonsmøte hvor skolene får en katalog med informasjon om de forskjellige tilbudene det kommende semesteret. I 10 år har Magda gitt et variert kulturtilbud til grunnskolen på en rekke områder, både ute på skolene og på kulturinstitusjoner i sentrum. Mange av skolene har gangavstand til disse institusjonene, mens de som ikke har dette, har fått dekket transport til to (opprinnelig) eller ett (de siste årene) av tilbudene i løpet av skoleåret. I 2005 ble Porsgrunn med i den statlige satsingen Den kulturelle skolesekken (DKS) og vi sluttet oss til Kulturskatten. Kulturskatten er Telemark fylkeskommunes turneorganisasjon som sørger for produksjon og turnering av konserter, teaterforestillinger, litteraturformidling og billedkunstutstillinger til skolene i Telemark. Samlet gir DKS/Kulturskatten og Magda et variert tilbud av kulturopplevelser til skolebarna, både ved besøk på kulturinstitusjonene og ved kulturopplevelser på egen skole. Magda er etter 10 år godt etablert i porsgrunnskolen. De fleste skolene benytter de ulike tilbudene og besøkstallene har vært forholdsvis stabile. Planen har ikke vært forpliktende for skolene. Det har vært opp til skolen og den enkelte lærer å benytte seg av de tilbudene som gis. Ser en tilbake på perioden under ett sitter en igjen med noen erfaringer: Magda-tilbudene benyttes mest av barnetrinnet. Det er stor variasjon skolene imellom i hvor mye tilbudene benyttes. Gratis transport er avgjørende for om tilbudene benyttes.

4 Den Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken (DKS) er betegnelsen på en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får tilgang til kunst og kultur av alle slag. Styringsdokumentet for etableringen av Den kulturelle skolesekken er St.meld.nr.38 ( ) Den kulturelle skulesekken. I fjor høst fikk vi så Storingsmelding nr. 8 ( ) Kulturell skulesekk for framtida. DKS fordrer samarbeid mellom kultur og skole, og skal være en kombinasjon av profesjonelle forestillinger formidlet gjennom fylkenes turneorganisasjoner, og utvikling av lokale kulturtiltak i kommunene. Følgende målformuleringer er grunnleggende for Den kulturelle skolesekken som nasjonalt satsingsområde, og dermed også for lokalt DKS-arbeid i Porsgrunn kommune: Å medverke til at elevar i grunnskulen får eit profesjonelt kulturtilbod Å leggje til rette for at elevar i grunnskulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål. (St.meld.38, kap.3.3.s.17) Det er (bl.a.) formulert følgende nasjonale suksessmål for DKS: Varig tiltak: Den kulturelle skulesekken skal etablerast som eit varig tiltak i den enkelte skule og kulturinstitusjon, til beste for alle elevar i grunnskulen. (Den kulturelle skolesekken er fra med dette skoleåret en fast ordning). Høg kvalitet: Dei kunst og kulturuttrykka som vert presenterte i grunnskulen, skal gjenomgåande halde høg kvalitet, både kunstnarleg og i formidlinga. Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte kunst- og kulturuttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar Lokal forankring: Utforminga av Den kulturelle skulesekken må i første rekkje skje lokalt, i den enkelte kommune. (St.meld.38, boks.3.3, s.18) Stortingsmelding nr 8 Kulturell skulesekk for framtida (høsten 2007) påpeker: DKS tilbudene skal ta hensyn til og tilpasse seg lærerplanverket i Kunnskapsløftet. Kulturbesøk fra DKS/Kulturskatten ute på den enkelte skole er obligatoriske. DKS skal ikke være en erstatning, men et tillegg for undervisning i estetiske fag. Skolene skal sikre at det blir gjennomført for- og etterarbeid DKS skal omfatte tilbud innen alle kunst- og kulturuttrykkene Nasjonalt: ABM-utvikling er nasjonalt sekretariat for DKS som fordeler statlige midler til ulike institusjoner. En stor andel går til fylkeskommunene, slik at de skal kunne oppfylle sine DKS-forpliktelser.

5 Organisering av Den kulturelle skolesekken Fylkeskommunen: Har ansvar for at Den kulturelle skolesekken kommer alle grunnskoleelevene i fylket til gode. De midlene som Telemark fylkeskommune får overført fra staten, skal kanaliseres ut til kommunene (1/3), og dels benyttes av fylkeskommunen (2/3). Fylkeskommunen har ansvar for å tilby skolene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet og DKSmidlene går til (innkjøp av) produksjon(er) og turnering/formidling av disse. Kulturskatten i Telemark: Kulturskatten er Telemarks fylkeskommunes turneorganisasjon/virkemiddel for å oppfylle denne forpliktelsen. Kulturskatten tilbyr kommunene en abonnementsordning på produksjoner innen musikk, litteratur, visuell kunst og dans/teater. Kommunene som abonnerer på Kulturskatten har hittil betalt kr. 40,- per elev per skoleår. Fra og med 2009 heves beløpet til 45,- og skal deretter følge konsumprisindeksen. Porsgrunn har abonnert på Kulturskatten siden ABM utvikling Nasjonalt sekretariat Telemark fylkeskommune Ansvarlig for DKS i Telemark Kulturskatten i Telemark Turneorganisasjon for hele fylket MAGDA Porsgrunn kommunes lokale DKS tiltak DKS-koordinator Porsgrunn kommune Samarbeid mellom kulturavdelingen og utviklingsavdelingen Alle grunnskolene i Porsgrunn m/egne kulturkontakter

6 Organisering lokalt I perioden har arbeidsfordelingen vært slik: Utviklingsavdelingen ved DKS-koordinator er: ansvarlig for regnskapsføring og rapportering på overførte midler fra fylkeskommunen koordinator mellom fylkeskommunen og kulturkontaktene ansvarlig for kontakt med kulturkontaktene på den enkelte skole medansvarlig for forankring og realisering av DKS på den enkelte skole Utviklingsavdelingen i samarbeid med kulturavdelingen: er ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av lokale tiltak utarbeidelser og reviderer planverk (Kulturplanen Magda) utarbeider informasjonshefte og arrangerer infomøte med kulturkontaktene vår og høst Kulturkontaktene er ansvarlige for: forankring og informasjon på egen skole å skape engasjement og positive holdninger til ulike kulturuttrykk på egen skole gjennomføring av kulturarrangementene på den enkelte skole, ved å informere elever og lærere, stille rom til disposisjon, være vertskap/arrangør for de kunstnerne som opptrer på deres skole. Å evaluere de ulike tilbudene og gi tilbakemelding til koordinator/kulturskatten Å delta på Kulturskattens visningsarena, Kulturtorget (kurs og presentasjon av neste års turneprogram) Ordningen med kulturkontakter fungerer stadig bedre. Tilretteleggingen av kulturtilbudene fra Kulturskatten ute på den enkelte skole fungerer i dag bra. Kulturkontaktene er svært viktige for at møtet mellom elevene og de ulike kulturuttrykkene skal bli så godt som mulig. For at DKS skal kunne gjennomføres slik det er forutsatt i fra statlig hold, er en forankring i skolenes ledelse viktig. Skoleadministrasjonen har oversikt over rom, timeplaner og andre praktiske ting som må være på plass for at kulturarrangementet skal bli vellykket. I noen kommuner er inspektørene valgt som kulturkontakter, mens det i Porsgrunn er opp til den enkelte skole å finne den beste løsningen når det gjelder valg av kulturkontakt. Dette er en praksis som bør videreføres. Hva har skjedd: Det er 10 år siden Magda-planen ble vedtatt og den er nå en innarbeidet del av Porsgrunnsskolenes virke. Magda har hele tiden vært et frivillig tilbud, der skolene selv og den enkelte lærer har bestemt hvilke tilbud man ønsker å benytte seg av. De fleste skolene har var flittige brukere, men variasjonene mellom klasser og skoler har vært for store. Etter at Porsgrunn ble med i DKS/Kulturskatten fikk skolene konserter, teater- og danseforestillinger m.m. direkte ut på egen skole. Dette er kulturtilbud man ikke kan velge bort. Etter dette har Magdas oppgave i større grad vært å gi tilbud med lokalt særpreg (slik som galleribesøk, skulpturvandringer, lokal arkitektur, lokal historie, PP/ design o.a). Denne ulikheten mellom Kulturskattens og Magdas tilbud er helt i tråd med de statlige føringene og må fortsette i den nye planen.

7 Magda - kulturopplevelser for skoleelever i Porsgrunn Veien videre De erfaringene vi har gjort gjennom snart 10 år viser en retning for det videre arbeidet: Planen bør bli mer forpliktende slik at flere elever får del i kulturopplevelsene og bruken av tilbudene ikke blir så læreravhengige. Innholdet i planene bør bli tydeligere mht. innhold, målgruppe og tilknytning til læreplanen. Kulturtilbudene må knyttes tettere til innholdet i undervisningen. Alle elever i Porsgrunnskolen skal med utgangspunkt i Kunnskapsløftet : møte profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet møte lokal kulturarv, kulturinstitusjoner og ressurspersoner i nærmiljøet få rik mulighet til egenaktivitet, praktisk arbeid og refleksjon få kunnskaper om uttrykksformene tekst, musikk, film, teater, dans, bildekunst, design og skulptur få kunnskap om lokal historie, arkitektur og byggeskikk Erfaringen viser at mottakelse, bruk og tilknytning i fagplanene varierer. Vi ønsker å sikre at alle elever får et godt tilbud. Skolens og de ulike lærernes kultursyn betyr mye for om planen skal bli vellykket og elevene får møte et variert kulturtilbud. Tilbudene i Magda vil heretter bestå av både obligatoriske og valgfrie tilbud. De obligatoriske tilbudene blir knyttet til bestemte klassetrinn og skolene forpliktes til å benytte seg av dem. Kulturtilbudene skal ta utgangspunkt i læreplanene for Kunnskapsløftet og få et innhold som er knyttet til det fagstoffet klassen allerede skal arbeide med. Magda-tilbudene skal bestå av opplevelse, formidling, aktiviteter og forslag til for- og etterarbeid. For at de obligatoriske tilbudene skal nå alle elever dekkes transportutgifter for dem ikke har gang/sykkelavstand til kulturarenaene hvor tilbudene gis. De valgfrie tilbudene vil passe for flere klassetrinn og kan benyttes etter ønske. Administrasjon av planen: Det praktiske arbeidet med planen har vært knyttet til en koordinatorstilling på utviklingsavdelingen. I nært samarbeid med kulturavdelingen har det blitt produsert lokale tilbud vår og høst. Andre samarbeidspartnere har vært Porsgrunn Kunstforening, Porsgrunn kommunale kulturskole, Porsgrund Porselænsfabrik, Filmsentret Charlie, Telemark Museum og Galleri Osebro. I tillegg har det vært etablert en styringsgruppe for det lokale DKS-arbeidet. Denne gruppen har bestått av repr. fra utviklingsavdelingen, kulturavdelingen, kulturskolen og to repr. fra grunnskolen. Sommeren 2007 kom strategiplanen Skapende Læring fra Kunnskapsdepartementet. Den legger føringer for et tettere samarbeid mellom grunnskole og kulturskole for å få en større helhet i DKS-arbeidet. En lokal arbeidsgruppe, som i hovedsak har bestått av de samme personene som styringsgruppa for de lokale DKS-midlene, har sett på hvordan strategiplanen kan settes iverk i Porsgrunn. Gruppen legger fram sitt forslag i BUK våren 2008.

8 Også i den kommende treårsperioden bør det være en styringsgruppe som kan fordele de tilbakeførte DKS-midlene og se til at de foreslåtte tiltakene er i tråd med lokalt planverk, avtalen som er inngått med fylkeskommunen og stortingsmeldingene. Denne styringsgruppen bør bestå av: kommunal koordinatror /utviklingsavdelingen repr. fra kulturavdelingen rektor på kulturskolen skolebibliotekveileder virksomhetsleder fra barnetrinnet lærer fra ungdomstrinnet Transport og logistikk Kulturskattens turneer kommer i hovedsak ut på den enkelte skole. Større produksjoner legges til et egnet lokale i nærheten. Kulturskatten bekoster transport av elever dersom forestillinger/konserter må spilles utenfor skolen. Transport til de lokale Magda-tilbudene er det kommunen selv som dekker. De tilbakeførte DKS-midlene kan ikke benyttes til transport av elever. Da Magda-planen ble vedtatt fikk skolene dekket transport til to valgfrie turer pr. år pr. klasse for de skolene som ikke hadde gangavstand til sentrum. Dette tilbudet ble siden redusert (pga. budsjettnedskjæringer) til en tur pr. år. Resultatet var at skolene i mindre grad benyttet seg av Magda-tilbudene og noen tilbud måtte avvikles. Transporttilbudet i den nye planen bør bestå av to deler: En tur til valgfritt tilbud pr. år pr. klasse. Gjelder ikke dersom skolen har gangavstand til det valgte Magda-tilbudet. Tilbudet er allerede etablert. Dekking av transport til det obligatoriske tilbudet for hvert klassetrinn. Dersom klassetrinnet ikke benytter seg av det obligatoriske tilbudet, faller transportstøtten bort. Den kan ikke overføres til et annet tilbud. De fleste av tilbudene finner sted i Porsgrunn sentrum, men for å dekke flere kulturuttrykk og fagområder, må klasser også kunne besøke steder og institusjoner utenfor sentrum. Økonomi Magda var fra starten av finansiert i sin helhet av kommunale midler. Siden 2005 har kommunen mottatt tilbakeførte statlige DKS-midler, basert på elevtall. Det er klare føringer for at midlene skal gå direkte til kulturtilbud for elevene, ikke til transport eller administrasjon. De siste årene har en styringsgruppe utarbeidet budsjett for bruken av disse midlene. Kulturskatten/Rikskonsertene leverer hvert år fem ulike kulturtilbud til alle skolebarna i Porsgrunn. For dette betaler kommunen en egenandel til Kulturskatten på kr. 40,- pr. skoleelev pr. år.

9 Budsjett Magda 2008 uten obligatorisk tur: Inn: DKS tilbakeførte midler kr Kommunale midler..... kr Ut: Transport av elever - 1 tur for ikke sentrumsnære skoler... kr Materiell til aktiviteter ved klassebesøk, informasjon, o. a... kr Praktisk arbeid med skolebibliotek.... kr Kulturtilbud ut til elevene... kr I tillegg kommer lønn til DKS-koordinator, som dekkes direkte over utviklingsavdelingens budsjett, lønn til bibliotekveileder, samt kommunes egenandel til Kulturskatten. Forbedring ønske om obligatorisk tur: Budsjettene har i de siste årene ikke vært justert for elevtall og pristigning. Å utvikle nye prosjekter for elevene vil bety økte kostnader. En øremerket tur for alle klasser vil være en forbedring av planen. Kostnader pr. år for dette beregnes til ca....kr De ulike satsingsområdene Målet for tiltakene i den nye planen vil være å gi et bredt tilbud til alle elever i porsgrunnskolen. Vi ønsker å lage en mer fortsigbar plan der tilbudene blir faste for bestemte klassetrinn til fast tid hvert år. Våre lokale tilbud vil ha en lokal forankring og dekke områder som ikke tilbys fra Kulturskatten. Krav til for- og etterarbeid blir tydeligere, samtidig som tilbudene knyttes til læringsmålene i Kunnskapsløftet. Aktivitetene er satt inn i følgende hovedkategorier: Kunstformidling Kunstformidling har vært en viktig del av tilbudene siden oppstarten av Magda. Kunstformidling skjer i hovedsak i Porsgrunn Kunstforenings lokaler på Bratsberg Bruk. Utstillingspedagogen utarbeider varierte opplegg til utstillingene som presenteres i vår- og høstkatalogen. Utstillingsbesøkene vil bestå av formidling og praktiske aktiviteter. I kommende treårsperiode er målet å gi et variert tilbud til alle klassetrinn. Men for enkelte klassetrinn utarbeides det mer omfattende opplegg med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Vi ønsker også å videreføre samarbeidet med Galleri Osebro om besøk på enkelte av deres utstillinger. Porsgrunn vil også i treårsperioden fortsette å leie inn vandreutstillinger fra Kunst i skolen til videre utlån til den enkelte skole. Skulptur og design Porsgrunn kommune har i mange år sørget for utsmykking av offentlige rom og institusjoner, ved sitt vedtak om at 1% av byggebudsjettene skal avsettes til kunstnerisk utsmykking. I sentrum finnes det en rekke skulpturer i forskjellig materialer, størrelse og uttrykk. Det siste året er de laget tre forskjellige formidlingsopplegg til ulike klassetrinn. Tilbudet består av byvandring/formidling og etterfølgende elevaktiviteter i verksted. Porselen har en sentral plass i byen. For 8. trinn er de ut utviklet et designopplegg i samarbeid med Porsgund Porselænsfabrik. Opplegget består av flere elementer og bør bli et fast tilbud for alle skolene.

10 Arkitektur Arkitektur har en sentral plass i Kunnskapsløftet. I 2006 utarbeidet kulturavdelingen arkitekturheftet Byens ansikt. Her presenteres ulike arkitektoniske stilretninger, med eksempler fra Porsgrunn sentrum. I tillegg til heftet utarbeides det nå et undervisningsopplegg der arkitektur blir bearbeidet på ulike måter for 7. trinn. Et tilsvarende tilbud bør utvikles for Brevik for skoler som er tilnyttet dette området. Kulturarv Dette området inneholder formidling av lokal kulturarv og kulturminner. Porsgrunnsmuseene og Brevik Bymuseum er nå konsolidert med Telemark Museum. Museene i Porsgrunn og Brevik har store samlinger og kan dekke en rekke tema innen de fleste fag. Målet er å utvikle undervisningspakker med for- og etterarbeid, omvisning og aktiviteter for flere klassetrinn. Utviklingsområde: Porsgrunn har et unikt historisk område på Leerstang i Bergsbygda. Tidligere var det knyttet et undervisningsopplegg til stedet. Ideen er å utvikle et tverrfaglig opplegg i samarbeid med Geopark og kulturskolen i tråd med Kunnskaps løftes planer for mellomtrinnet. Musikk/Dans Kulturskatten/Rikskonsertene gir gode tilbud innen dette kulturfeltet i form av turnerende konserter/danseforestillinger. Her er det selve kulturopplevelsen som er det viktige og elevene medvirker selv i mindre grad. I vår lokale plan ønsker vi å vektlegge tilbud der elevaktiviteten er viktig. Tilbudet gis i samarbeid med kulturskolen, noe som er helt i tråd med strategiplanen Skapende læring som ønsker et bedre samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen i kommunene. Teater Teater vært en del av Kulturskattens sentrale tilbud siden oppstarten. For de yngste elevene har det likevel blitt kjøp inn forestillinger lokalt, ofte i samarbeid med Den kulturelle bæremeisen (tilbud til barnehager). Styringsgruppa vil vurdere dette fra år til år, slik at vi sikrer et godt teatertilbud til alle aldersgrupper Film I mange år har samtlige elever i Porsgrunn fått tilbud om filmuker både vår og høst. I samarbeid med Filmsenteret Charlie har skolene fått et filmtilbud mange har benyttet seg av. En stor del av de tilbakeførte DKS-midlene har gått til å finansiere denne satsingen. Samtidig erfarer vi at nettopp film er den kunstformen barn og ungdom uten sammenligning har lettest og størst tilgang til utenfor skolen. Kunnskapsløftet har mål for elevers arbeidet med film og media. Vi ønsker å bidra til å nå dette målet gjennom kursing av lærere i pedagogisk bruk av film. I neste treårsperiode ønsker vi å spisse filmtilbudet og gi forslag til for - og etterarbeid, slik at kinobesøket settes i en sammenheng for de valgte klassetrinnene. For noen trinn vil filmtilbud ha et tema som kan knyttes til flere fag. Vi ønsker også å gi skoler og elever som arbeider med film og animasjon mulighet til å vise sine arbeider i forbindelse med filmukene.

11 Litteratur I Kunnskapsløftet er det å kunne lese og skrive, grunnleggende ferdighet i alle fag. Den statlige satsingen Gi rom for lesing har i flere år satt fokus på dette området. Kulturskattens tilbud innen litteratur er vanligvis knyttet til historiefortellere og i noen grad teaterforestillinger. I samarbeid med bibliotekveileder og biblioteket vil vi tilby skriveverksted og forfatterbesøk. Porsgrunn bibliotek har etablert Galleri BOB med 4 utstillinger i året av originalillustrasjoner fra nyere billedbøker. De yngste elevene får tilbud om å besøke Galleri BOB, der man vektlegger sammenhengen mellom tekst, bok og bilde. Lær å bruke biblioteket er et valgfritt tilbud til 2. trinn for å bli kjent med hva biblioteket kan tilby. For de eldste elevene ønsker vi å tilby et besøk på Ibsens Venstøp. Telemark Museum har utviklet et pedagogisk opplegg rundt forfatterens oppvekst i byen for ungdomstrinnet. Skjematisk framstilling av tilbudene fordelt på klassetrinn De to skjematiske oversiktene på de neste sidene viser kulturtilbudene fordelt på klassetrinn. For å sikre variasjon og god tilknytning til Kunnskapsløftet varierer tilbudene fra klassetrinn til klassetrinn. I løpet av ti år i porsgrunnskolen skulle alle elever være sikret et godt og variert kulturtilbud. Kulturskattens turneer er ikke med i skjemaene. De obligatoriske tilbudene i det første skjemaet gis til alle på trinnet. Uttrykket obligatorisk betyr at vi oppfordrer alle til å benytte oppleggene siden de er tilpasset læreplaner og alderstrinn. De som har krav på transport får bruke den øremerkede turen til disse tilbudene. Benytter de seg ikke av tilbudet, faller transportstøtten bort.

12 Obligatoriske tilbud Trinn Når 1 Hele året Litteratur: Bok og bilde Utstilling i Galleri BoB Formidling av billedboka. 2 Sept./Okt. Kulturarv: Skipsfart og sjøsprøyt Porsgrunn bymuseum 3 Oktober Musikk: Konsert i sentrum Temakonsert med kulturskolens elever og lærere. 4 Vår /Høst Skulptur og design: Skulp-tur Bli kjent med skulpturer i sentrum. Byvandring og verksted 5 Jan./Feb. Litteratur: Skrivekløe og leselyst Skrivekurs på Porsgrunn bibliotek 6 Mars/Apr. Kulturarv: Barndom gjennom tidene Porsgrunn bymuseum 7 Høst Kunstformidling: Galleribesøk Kunstformidling verksted tverrfaglig opplegg 8 Jan. - mai Skulptur og design: Det hvite gull Besøk på PP - porselen i skulptur - kunstnerbesøk 9 Høsten Kulturarv: Grenland i krig Brevik bymuseum 10 Vår Litteratur: Ibsens Venstøp Besøk på Henrik Ibsen museum

13 Valgfrie tilbud Trinn Høst Vår Bibliotekbesøk Lære å bruk biblioteket 4 Når nettene blir lange Advent på Porsgrunn bymuseum Filmuke trinn 5 Kunstutstilling Filmuke Galleribesøk og verksted trinn 6 Kunst i byrom Skulpturvandring og verksted Kunst: Galleribesøk Av og til er en millimeter nok Om vekt og mål i den gamle butikken på Brevik bymuseum Konsertuke Kulturskolens elever spiller ute på skolene 7 Byens ansikt Arkitekturvandring og verksted 8 Møte med tekst Filmuke Design: Mitt krus Forfatterbesøk i samarbeid med trinn Besøk på PP arbeid med dekor - biblioteket/bibliotekveileder utstilling 9 Kulturelt og religiøst mangfold Museet og den katolske kirken 10 Kunst: Samtidskunst Omvisning og verksted De valgfrie tilbudene over er tilpasset alderstrinnene. De som har krav på transport får bruke den valgfrie turen til ett av disse tilbudene pr. år. I kommende treårsperiode regner vi med at det blir utviklet flere valgfrie tilbud.

14 De ulike tilbudene pr. klassetrinn 1. trinn Litteratur: Bok og bilde Utstilling i Galleri BoB Formidling av billedboka. Klassen besøker Porsgrunn bibliotek. Barneavdelingen i samarbeid med bibliotekveileder lager et todelt opplegg: - Galleri BOB - Utstilling av illustrasjoner. Formidling av billedboka. - Klassen blir kjent med biblioteket. Leser på egenhånd Mål : Bli kjent med biblioteket. Utvikle positiv holdning til bøker og stimulere leselyst. Begrunnelse i Kunnskapsløftet (KL) - Krav til norsk etter 2. trinn: - Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker - Finne skjønnlitteratur og fagbøker på biblioteket til egen lesning Valgfrie tilbud: Kunstutstilling Det lages et pedagogisk opplegg for de ulike utstillingene. De ulike utstillingene presenteres i Magda-katalogen vår og høst. Konsertuke Kulturskolens elever har konserter for trinn ute på skolene i vårhalvåret. Innhold og tema vil variere. Mål: Å gi eleven en positiv musikkopplevelser. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 2. trinn Kulturarv: Skipsfart og sjøsprøyt I samarbeid med Telemark Museum er det laget et undervisningsopplegg knyttet til jubileumsutstillingen på Porsgrunn bymuseum. Innholdet har fokus på Skomvær og seilskutetiden. Gjennom varierte arbeidsmåter blir eleven kjent med en viktig del av Porsgrunns historie. Mål: Få kunnskap om seilskutetiden. KL - Norsk etter 4. trinn: - Kjenne historiske spor i eget lokalmiljø, undersøke lokale samlinger og minnesmerker. Kunst og musikk: - Gjenkjenne kunst i nærmiljøet - Samtale om hva som er særegent for et musikkstykke. Valgfrie tilbud Lær å bruk biblioteket - Bibliotekbesøk på hovedbiblioteket. Eleven lærer å finne fram, bli kjent med hva som finnes og låner på egenhånd. Øvrige valgfrie tilbud, se 1. klassetrinn

15 3. trinn Musikk: Konsert sentrum I samarbeid med Porsgrunn kommunale kulturskole arrangeres det en konsert i et konsertlokale i sentrum. Medvirkende elever og lærere fra kulturskolen. Konserten har et tema og det blir det utarbeidet forslag til for- og etterarbeid som skolene kan benytte. Målgruppen er 3. trinn, men kan også tilbys 4. trinn dersom det er kapasitet. Mål: Oppleve et orkester i en konsertsal. KL - Musikk etter 4. trinn: - Gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, tempo og form. - Gjenkjenne lyden av og navngi kjente instrumenter. Valgfrie tilbud: Se under1. trinn. 4. trinn Skulp-tur Elevene skal bli kjent med forskjellige skulpturer i sentrum. Fokus på plassering, byhistorie og materialbruk. Opplegget består av en byvandring og verksted med praktiske aktiviteter. KL - Kunst og håndverk etter 4. trinn: - Bruke orginalkunst i nærmiljø som utgangspunkt for bilder og skulpturer. Valgfrie tilbud: Kulturarv: Når nettene blir lange I desember blir det laget et tverrfaglig opplegg på Porsgrunn bymuseum om gamle tradisjoner knyttet til jul og advent. Innholdet vil bestå av stasjoner med formidling, opplevelse og praktiske aktiviteter. Opplegget er et samarbeid med Kulturskolen og Telemark Museum. Av og til er en millimeter nok Brevik museum har laget et undervisningstilbud om vekt og mål. Opplegget er praktisk der elevene får prøve ut ulike måleenheter og besøke museets gamle kolonialforetning. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 5. trinn Litteratur: Skrivekløe og leselyst I samarbeid med Porsgrunn bibliotek får eleven møte en forfatter til skrivekurs. Gjennom forskjellige arbeidsmåter stimuleres lysten til å skrive og interessen for litteratur. Tilbudet vil vanligvis legges til Porsgrunn bibliotek, men kan også tilbys ute på den enkelt skole. Kommunens bibliotekveileder står ansvarlig for gjennomføring. KL - Norsk etter 7. trinn: - Kunne vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster. - Bruke biblioteket og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte

16 Valgfrie tilbud: Av og til er en millimeter nok Se under 4. trinn Kunstutstilling Det lages et pedagogisk opplegg for de ulike utstillingene. De ulike utstillingene presenteres i Magda-katalogen vår og høst. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 6. trinn Kulturarv: Barndom gjennom tidene Hvordan var barns levevilkår på for to til tre generasjoner siden? Med utgangspunkt i Porsgrunn bymuseums samlinger lages et tilbud som søker å gi en forståelse av dette. Målet er å lære eleven om barns hverdag ved forrige hundreårsskifte med fokus på arbeid og skolegang. KL - Samfunnsfag etter 7. trinn: - Kunne forstå begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid og kunne plassere historiske hendelser på en tidslinje Valgfrie tilbud: Skulptur: Kunst i byrom Skulpturvandring med utgangspunkt i skulptur og arkitektur. Det legges vekt på å se hvordan skulptur og byrom spiller sammen. Verksted med oppgaver. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 7. trinn Kunst: Galleribesøk Elevene får tilbud om et mer omfattende besøk på en kunstutstilling. Der det er mulig ønsker vi et samarbeid med kunstneren. Tilbudet består av kunstformidling på utstillingen og verksted med tverrfaglig arbeid rundt samme tema som den aktuelle utstillingen. Inntrykk uttrykk avtrykk. KL - Kunst og håndverk etter 7. trinn: - Samtale om opplevelse av hvordan kunstneren har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i arbeid med bilde og skulptur Valgfrie tilbud: Arkitektur: Byens ansikt Temaheftet Byens ansikt omhandler arkitektur og lokal byggeskikk i Porsgrunn. Heftet er tenkt som utgangspunkt for arbeid med tema på skolen. Klassene får i tillegg tilbud om arkitekturdager med byvandring og verksted. Opplegget legger vekt på konkretisering og praktisk aktiviteter. Arbeid med temaheftet i klassen. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen.

17 8. trinn Design: Det hvite gull I samarbeid med Porsgrund Porselænsfabrik, er det utviklet et undervisningsopplegg satt sammen av flere deler: - Klassebesøk på porselensfabrikken - Porselen i utsmykking : Byvandring med besøk hos en porselenskunstner. - Mitt krus : Elevene dekorere eget krus på skolen. Utstilling /premiering. KL - Kunst og håndverk etter 10. trinn: - Kunne designe produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon. KL - Naturfag etter 10 trinn: - Evaluere designprosessen og vurdere produktets funksjonalitet og brukervennlighet Valgfrie tilbud: Litteratur: Møte med tekst I samarbeid med bibliotekveileder vil vi tilby forfatterbesøk på Porsgrunn bibliotek eller ute på skolene. Innholdet vil variere, men være knyttet til norskplnene i Kunnskapsløftet. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 9. trinn Kulturarv: Grenland i krig Brevik bymuseum har i flere år kunne tilby et opplegg knyttet til 2. verdenskrig. Opplegget består av flere elementer: Møte med et tidsvitne, omvisning i samlingen og film. Innholdet vil utvikles videre i samarbeid med Telemark Museum. KL - Samfunnsfag etter 10. trinn: - Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge Valgfrie tilbud: Kultur/religion: Kulturelt og religiøst mangfold Telemark Museum har laget et todelt tilbud.: - Historien vår på Porsgrunn bymuseum. Fokus på trossamfunn og innvandring. - Omvisning i den katolske kirken. Fokus på kulturelle og religiøse uttrykk. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen.

18 10. trinn Litteratur: Ibsens Venstøp Telemark Museum har utviklet et opplegg i Henrik Ibsens barndomshjem, bestående av omvisning på Ibsens Venstøp og innføring i tematikken i flere av Ibsens drama. Skuespillet Vildanden bør være gjennomgått i klassen før besøket på Venstøp. KL - Norsk - innledning: - Få mulighet til å utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen. KL - Kunst og håndverk etter 10. trinn: - Kunne sammenlikne og vurdere ulike retninger innenfor kunsten Valgfrie tilbud: Kunst: Samtidskunst Besøk på en utstilling av samtidskunstner Tema: Språk - virkemidler budskap. Mål: Å få i gang en samtale og diskusjon rundt et kunstverk. Opplegget vil bli kombinert med et fast opplegg om samtidskunst. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen.

19

20 Porsgrunn Kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tlf: e-post: Layout/trykk: Serviceavdelingen v/reidun Elvig

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn MAGDA Skoleåret 2012-2013 Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot,

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken Lokal plan for 2011-2014 1 DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN EIDSBERG KOMMUNE INNHOLD side 1. Bakgrunn 3 2. Målsetting 4 3. Organisering 5 4. Økonomi 7 5. Eidsberg kommunes lokale

Detaljer

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp»

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» RAPPORT 2004:12 Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken ISF 2004 Rapport 2004:12 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning Signe Kalsnes

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Kulturskoleutredning 2009

Kulturskoleutredning 2009 Løten kommune Kulturskoleutredning 2009 INNLEDNING... 2 VEDTAK... 2 PROSESS... 2 LOVFORANKRING... 3 STATLIGE FØRINGER... 3 KOMMUNALE FØRINGER... 4 FORSKNING I FAGFELTET... 4 STATUS FOR KULTURSKOLETILBUDET

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold STRATEGIPLAN 2013-2016 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016 5 Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent

God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent Trøgstad kommune Plan for lokal kulturell skolesekk i Trøgstad 2015-2018 God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent Forord Gjennom Den kulturelle skolesekken får

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Ekstraordinært eller selvfølgelig?

Ekstraordinært eller selvfølgelig? RAPPORT 5/2006 Jorunn Spord Borgen og Synnøve S. Brandt Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold: Kap.1 Innledning s. 3 Kap.2 Lovfesting Forutsetninger og premisser for drift s.5 2.1 Opplæringsloven 2.2 Kulturskolen-kunststykke i kommunens satsning for et rikere

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid Skrevet av Høgskolelektor i Drama Maybritt Jensen og Høgskolelektor i Forming Ann-Hege Lorvik

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND Skolekonserter i videregående skole Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 23/2010 TF-notat Tittel: Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer TF-notat nr: 23/2010

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer