MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene"

Transkript

1 MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene Sammen om Porsgrunn

2 Planen er utarbeidet av Per Kåre Mæhlum, DKS-koordinator Uviklingsavdelingen og Eli Haugland, Kultur, idrett og fritid Vedtatt av utvalg for Barn, unge og kultur, mai 2008

3 Bakgrunn: I 1995 kom Broen og den blå hesten en plan for de estetiske fagene og kulturdimensjonen i skolen. Formålet med denne planen var å legge forholdene til rette for å styrke samarbeidet mellom grunnskolen, nærmiljøet og kunst- og kulturinstitusjonene. Porsgrunn kommune utarbeidet sin lokale plan, Kulturplanen Magda som ble vedtatt i juni Planen tok utgangspunkt i skolens læreplan L-97. Det har hele tiden vært et tett samarbeid mellom skolekontoret/utviklingsavdelingen og kulturetaten/avdelingen både på planlegging, informasjon og finansiering av ulike Magda-tilbud. I tilknytning til kulturplanen ble det opprettet flere stillinger: Museumspedagog 50%, bibliotekveileder 100 % og utstillingspedagog 100%. I løpet av tiårsperioden er stillingen som museumspedagog inndratt som følge av den styrte nedbemanningen i kommuneadministrasjonen. I dag er utstillingspedagog ansatt i 50 % stilling og en bibliotekveileder i deltidsstilling er knyttet til bibliotekene. På alle skolene er det opprettet kulturkontakter som tar ansvar for informasjon og tilrettelegging for de ulike kulturarrangementene på egen skole. Hvert halvår holdes et informasjonsmøte hvor skolene får en katalog med informasjon om de forskjellige tilbudene det kommende semesteret. I 10 år har Magda gitt et variert kulturtilbud til grunnskolen på en rekke områder, både ute på skolene og på kulturinstitusjoner i sentrum. Mange av skolene har gangavstand til disse institusjonene, mens de som ikke har dette, har fått dekket transport til to (opprinnelig) eller ett (de siste årene) av tilbudene i løpet av skoleåret. I 2005 ble Porsgrunn med i den statlige satsingen Den kulturelle skolesekken (DKS) og vi sluttet oss til Kulturskatten. Kulturskatten er Telemark fylkeskommunes turneorganisasjon som sørger for produksjon og turnering av konserter, teaterforestillinger, litteraturformidling og billedkunstutstillinger til skolene i Telemark. Samlet gir DKS/Kulturskatten og Magda et variert tilbud av kulturopplevelser til skolebarna, både ved besøk på kulturinstitusjonene og ved kulturopplevelser på egen skole. Magda er etter 10 år godt etablert i porsgrunnskolen. De fleste skolene benytter de ulike tilbudene og besøkstallene har vært forholdsvis stabile. Planen har ikke vært forpliktende for skolene. Det har vært opp til skolen og den enkelte lærer å benytte seg av de tilbudene som gis. Ser en tilbake på perioden under ett sitter en igjen med noen erfaringer: Magda-tilbudene benyttes mest av barnetrinnet. Det er stor variasjon skolene imellom i hvor mye tilbudene benyttes. Gratis transport er avgjørende for om tilbudene benyttes.

4 Den Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken (DKS) er betegnelsen på en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får tilgang til kunst og kultur av alle slag. Styringsdokumentet for etableringen av Den kulturelle skolesekken er St.meld.nr.38 ( ) Den kulturelle skulesekken. I fjor høst fikk vi så Storingsmelding nr. 8 ( ) Kulturell skulesekk for framtida. DKS fordrer samarbeid mellom kultur og skole, og skal være en kombinasjon av profesjonelle forestillinger formidlet gjennom fylkenes turneorganisasjoner, og utvikling av lokale kulturtiltak i kommunene. Følgende målformuleringer er grunnleggende for Den kulturelle skolesekken som nasjonalt satsingsområde, og dermed også for lokalt DKS-arbeid i Porsgrunn kommune: Å medverke til at elevar i grunnskulen får eit profesjonelt kulturtilbod Å leggje til rette for at elevar i grunnskulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål. (St.meld.38, kap.3.3.s.17) Det er (bl.a.) formulert følgende nasjonale suksessmål for DKS: Varig tiltak: Den kulturelle skulesekken skal etablerast som eit varig tiltak i den enkelte skule og kulturinstitusjon, til beste for alle elevar i grunnskulen. (Den kulturelle skolesekken er fra med dette skoleåret en fast ordning). Høg kvalitet: Dei kunst og kulturuttrykka som vert presenterte i grunnskulen, skal gjenomgåande halde høg kvalitet, både kunstnarleg og i formidlinga. Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte kunst- og kulturuttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar Lokal forankring: Utforminga av Den kulturelle skulesekken må i første rekkje skje lokalt, i den enkelte kommune. (St.meld.38, boks.3.3, s.18) Stortingsmelding nr 8 Kulturell skulesekk for framtida (høsten 2007) påpeker: DKS tilbudene skal ta hensyn til og tilpasse seg lærerplanverket i Kunnskapsløftet. Kulturbesøk fra DKS/Kulturskatten ute på den enkelte skole er obligatoriske. DKS skal ikke være en erstatning, men et tillegg for undervisning i estetiske fag. Skolene skal sikre at det blir gjennomført for- og etterarbeid DKS skal omfatte tilbud innen alle kunst- og kulturuttrykkene Nasjonalt: ABM-utvikling er nasjonalt sekretariat for DKS som fordeler statlige midler til ulike institusjoner. En stor andel går til fylkeskommunene, slik at de skal kunne oppfylle sine DKS-forpliktelser.

5 Organisering av Den kulturelle skolesekken Fylkeskommunen: Har ansvar for at Den kulturelle skolesekken kommer alle grunnskoleelevene i fylket til gode. De midlene som Telemark fylkeskommune får overført fra staten, skal kanaliseres ut til kommunene (1/3), og dels benyttes av fylkeskommunen (2/3). Fylkeskommunen har ansvar for å tilby skolene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet og DKSmidlene går til (innkjøp av) produksjon(er) og turnering/formidling av disse. Kulturskatten i Telemark: Kulturskatten er Telemarks fylkeskommunes turneorganisasjon/virkemiddel for å oppfylle denne forpliktelsen. Kulturskatten tilbyr kommunene en abonnementsordning på produksjoner innen musikk, litteratur, visuell kunst og dans/teater. Kommunene som abonnerer på Kulturskatten har hittil betalt kr. 40,- per elev per skoleår. Fra og med 2009 heves beløpet til 45,- og skal deretter følge konsumprisindeksen. Porsgrunn har abonnert på Kulturskatten siden ABM utvikling Nasjonalt sekretariat Telemark fylkeskommune Ansvarlig for DKS i Telemark Kulturskatten i Telemark Turneorganisasjon for hele fylket MAGDA Porsgrunn kommunes lokale DKS tiltak DKS-koordinator Porsgrunn kommune Samarbeid mellom kulturavdelingen og utviklingsavdelingen Alle grunnskolene i Porsgrunn m/egne kulturkontakter

6 Organisering lokalt I perioden har arbeidsfordelingen vært slik: Utviklingsavdelingen ved DKS-koordinator er: ansvarlig for regnskapsføring og rapportering på overførte midler fra fylkeskommunen koordinator mellom fylkeskommunen og kulturkontaktene ansvarlig for kontakt med kulturkontaktene på den enkelte skole medansvarlig for forankring og realisering av DKS på den enkelte skole Utviklingsavdelingen i samarbeid med kulturavdelingen: er ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av lokale tiltak utarbeidelser og reviderer planverk (Kulturplanen Magda) utarbeider informasjonshefte og arrangerer infomøte med kulturkontaktene vår og høst Kulturkontaktene er ansvarlige for: forankring og informasjon på egen skole å skape engasjement og positive holdninger til ulike kulturuttrykk på egen skole gjennomføring av kulturarrangementene på den enkelte skole, ved å informere elever og lærere, stille rom til disposisjon, være vertskap/arrangør for de kunstnerne som opptrer på deres skole. Å evaluere de ulike tilbudene og gi tilbakemelding til koordinator/kulturskatten Å delta på Kulturskattens visningsarena, Kulturtorget (kurs og presentasjon av neste års turneprogram) Ordningen med kulturkontakter fungerer stadig bedre. Tilretteleggingen av kulturtilbudene fra Kulturskatten ute på den enkelte skole fungerer i dag bra. Kulturkontaktene er svært viktige for at møtet mellom elevene og de ulike kulturuttrykkene skal bli så godt som mulig. For at DKS skal kunne gjennomføres slik det er forutsatt i fra statlig hold, er en forankring i skolenes ledelse viktig. Skoleadministrasjonen har oversikt over rom, timeplaner og andre praktiske ting som må være på plass for at kulturarrangementet skal bli vellykket. I noen kommuner er inspektørene valgt som kulturkontakter, mens det i Porsgrunn er opp til den enkelte skole å finne den beste løsningen når det gjelder valg av kulturkontakt. Dette er en praksis som bør videreføres. Hva har skjedd: Det er 10 år siden Magda-planen ble vedtatt og den er nå en innarbeidet del av Porsgrunnsskolenes virke. Magda har hele tiden vært et frivillig tilbud, der skolene selv og den enkelte lærer har bestemt hvilke tilbud man ønsker å benytte seg av. De fleste skolene har var flittige brukere, men variasjonene mellom klasser og skoler har vært for store. Etter at Porsgrunn ble med i DKS/Kulturskatten fikk skolene konserter, teater- og danseforestillinger m.m. direkte ut på egen skole. Dette er kulturtilbud man ikke kan velge bort. Etter dette har Magdas oppgave i større grad vært å gi tilbud med lokalt særpreg (slik som galleribesøk, skulpturvandringer, lokal arkitektur, lokal historie, PP/ design o.a). Denne ulikheten mellom Kulturskattens og Magdas tilbud er helt i tråd med de statlige føringene og må fortsette i den nye planen.

7 Magda - kulturopplevelser for skoleelever i Porsgrunn Veien videre De erfaringene vi har gjort gjennom snart 10 år viser en retning for det videre arbeidet: Planen bør bli mer forpliktende slik at flere elever får del i kulturopplevelsene og bruken av tilbudene ikke blir så læreravhengige. Innholdet i planene bør bli tydeligere mht. innhold, målgruppe og tilknytning til læreplanen. Kulturtilbudene må knyttes tettere til innholdet i undervisningen. Alle elever i Porsgrunnskolen skal med utgangspunkt i Kunnskapsløftet : møte profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet møte lokal kulturarv, kulturinstitusjoner og ressurspersoner i nærmiljøet få rik mulighet til egenaktivitet, praktisk arbeid og refleksjon få kunnskaper om uttrykksformene tekst, musikk, film, teater, dans, bildekunst, design og skulptur få kunnskap om lokal historie, arkitektur og byggeskikk Erfaringen viser at mottakelse, bruk og tilknytning i fagplanene varierer. Vi ønsker å sikre at alle elever får et godt tilbud. Skolens og de ulike lærernes kultursyn betyr mye for om planen skal bli vellykket og elevene får møte et variert kulturtilbud. Tilbudene i Magda vil heretter bestå av både obligatoriske og valgfrie tilbud. De obligatoriske tilbudene blir knyttet til bestemte klassetrinn og skolene forpliktes til å benytte seg av dem. Kulturtilbudene skal ta utgangspunkt i læreplanene for Kunnskapsløftet og få et innhold som er knyttet til det fagstoffet klassen allerede skal arbeide med. Magda-tilbudene skal bestå av opplevelse, formidling, aktiviteter og forslag til for- og etterarbeid. For at de obligatoriske tilbudene skal nå alle elever dekkes transportutgifter for dem ikke har gang/sykkelavstand til kulturarenaene hvor tilbudene gis. De valgfrie tilbudene vil passe for flere klassetrinn og kan benyttes etter ønske. Administrasjon av planen: Det praktiske arbeidet med planen har vært knyttet til en koordinatorstilling på utviklingsavdelingen. I nært samarbeid med kulturavdelingen har det blitt produsert lokale tilbud vår og høst. Andre samarbeidspartnere har vært Porsgrunn Kunstforening, Porsgrunn kommunale kulturskole, Porsgrund Porselænsfabrik, Filmsentret Charlie, Telemark Museum og Galleri Osebro. I tillegg har det vært etablert en styringsgruppe for det lokale DKS-arbeidet. Denne gruppen har bestått av repr. fra utviklingsavdelingen, kulturavdelingen, kulturskolen og to repr. fra grunnskolen. Sommeren 2007 kom strategiplanen Skapende Læring fra Kunnskapsdepartementet. Den legger føringer for et tettere samarbeid mellom grunnskole og kulturskole for å få en større helhet i DKS-arbeidet. En lokal arbeidsgruppe, som i hovedsak har bestått av de samme personene som styringsgruppa for de lokale DKS-midlene, har sett på hvordan strategiplanen kan settes iverk i Porsgrunn. Gruppen legger fram sitt forslag i BUK våren 2008.

8 Også i den kommende treårsperioden bør det være en styringsgruppe som kan fordele de tilbakeførte DKS-midlene og se til at de foreslåtte tiltakene er i tråd med lokalt planverk, avtalen som er inngått med fylkeskommunen og stortingsmeldingene. Denne styringsgruppen bør bestå av: kommunal koordinatror /utviklingsavdelingen repr. fra kulturavdelingen rektor på kulturskolen skolebibliotekveileder virksomhetsleder fra barnetrinnet lærer fra ungdomstrinnet Transport og logistikk Kulturskattens turneer kommer i hovedsak ut på den enkelte skole. Større produksjoner legges til et egnet lokale i nærheten. Kulturskatten bekoster transport av elever dersom forestillinger/konserter må spilles utenfor skolen. Transport til de lokale Magda-tilbudene er det kommunen selv som dekker. De tilbakeførte DKS-midlene kan ikke benyttes til transport av elever. Da Magda-planen ble vedtatt fikk skolene dekket transport til to valgfrie turer pr. år pr. klasse for de skolene som ikke hadde gangavstand til sentrum. Dette tilbudet ble siden redusert (pga. budsjettnedskjæringer) til en tur pr. år. Resultatet var at skolene i mindre grad benyttet seg av Magda-tilbudene og noen tilbud måtte avvikles. Transporttilbudet i den nye planen bør bestå av to deler: En tur til valgfritt tilbud pr. år pr. klasse. Gjelder ikke dersom skolen har gangavstand til det valgte Magda-tilbudet. Tilbudet er allerede etablert. Dekking av transport til det obligatoriske tilbudet for hvert klassetrinn. Dersom klassetrinnet ikke benytter seg av det obligatoriske tilbudet, faller transportstøtten bort. Den kan ikke overføres til et annet tilbud. De fleste av tilbudene finner sted i Porsgrunn sentrum, men for å dekke flere kulturuttrykk og fagområder, må klasser også kunne besøke steder og institusjoner utenfor sentrum. Økonomi Magda var fra starten av finansiert i sin helhet av kommunale midler. Siden 2005 har kommunen mottatt tilbakeførte statlige DKS-midler, basert på elevtall. Det er klare føringer for at midlene skal gå direkte til kulturtilbud for elevene, ikke til transport eller administrasjon. De siste årene har en styringsgruppe utarbeidet budsjett for bruken av disse midlene. Kulturskatten/Rikskonsertene leverer hvert år fem ulike kulturtilbud til alle skolebarna i Porsgrunn. For dette betaler kommunen en egenandel til Kulturskatten på kr. 40,- pr. skoleelev pr. år.

9 Budsjett Magda 2008 uten obligatorisk tur: Inn: DKS tilbakeførte midler kr Kommunale midler..... kr Ut: Transport av elever - 1 tur for ikke sentrumsnære skoler... kr Materiell til aktiviteter ved klassebesøk, informasjon, o. a... kr Praktisk arbeid med skolebibliotek.... kr Kulturtilbud ut til elevene... kr I tillegg kommer lønn til DKS-koordinator, som dekkes direkte over utviklingsavdelingens budsjett, lønn til bibliotekveileder, samt kommunes egenandel til Kulturskatten. Forbedring ønske om obligatorisk tur: Budsjettene har i de siste årene ikke vært justert for elevtall og pristigning. Å utvikle nye prosjekter for elevene vil bety økte kostnader. En øremerket tur for alle klasser vil være en forbedring av planen. Kostnader pr. år for dette beregnes til ca....kr De ulike satsingsområdene Målet for tiltakene i den nye planen vil være å gi et bredt tilbud til alle elever i porsgrunnskolen. Vi ønsker å lage en mer fortsigbar plan der tilbudene blir faste for bestemte klassetrinn til fast tid hvert år. Våre lokale tilbud vil ha en lokal forankring og dekke områder som ikke tilbys fra Kulturskatten. Krav til for- og etterarbeid blir tydeligere, samtidig som tilbudene knyttes til læringsmålene i Kunnskapsløftet. Aktivitetene er satt inn i følgende hovedkategorier: Kunstformidling Kunstformidling har vært en viktig del av tilbudene siden oppstarten av Magda. Kunstformidling skjer i hovedsak i Porsgrunn Kunstforenings lokaler på Bratsberg Bruk. Utstillingspedagogen utarbeider varierte opplegg til utstillingene som presenteres i vår- og høstkatalogen. Utstillingsbesøkene vil bestå av formidling og praktiske aktiviteter. I kommende treårsperiode er målet å gi et variert tilbud til alle klassetrinn. Men for enkelte klassetrinn utarbeides det mer omfattende opplegg med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Vi ønsker også å videreføre samarbeidet med Galleri Osebro om besøk på enkelte av deres utstillinger. Porsgrunn vil også i treårsperioden fortsette å leie inn vandreutstillinger fra Kunst i skolen til videre utlån til den enkelte skole. Skulptur og design Porsgrunn kommune har i mange år sørget for utsmykking av offentlige rom og institusjoner, ved sitt vedtak om at 1% av byggebudsjettene skal avsettes til kunstnerisk utsmykking. I sentrum finnes det en rekke skulpturer i forskjellig materialer, størrelse og uttrykk. Det siste året er de laget tre forskjellige formidlingsopplegg til ulike klassetrinn. Tilbudet består av byvandring/formidling og etterfølgende elevaktiviteter i verksted. Porselen har en sentral plass i byen. For 8. trinn er de ut utviklet et designopplegg i samarbeid med Porsgund Porselænsfabrik. Opplegget består av flere elementer og bør bli et fast tilbud for alle skolene.

10 Arkitektur Arkitektur har en sentral plass i Kunnskapsløftet. I 2006 utarbeidet kulturavdelingen arkitekturheftet Byens ansikt. Her presenteres ulike arkitektoniske stilretninger, med eksempler fra Porsgrunn sentrum. I tillegg til heftet utarbeides det nå et undervisningsopplegg der arkitektur blir bearbeidet på ulike måter for 7. trinn. Et tilsvarende tilbud bør utvikles for Brevik for skoler som er tilnyttet dette området. Kulturarv Dette området inneholder formidling av lokal kulturarv og kulturminner. Porsgrunnsmuseene og Brevik Bymuseum er nå konsolidert med Telemark Museum. Museene i Porsgrunn og Brevik har store samlinger og kan dekke en rekke tema innen de fleste fag. Målet er å utvikle undervisningspakker med for- og etterarbeid, omvisning og aktiviteter for flere klassetrinn. Utviklingsområde: Porsgrunn har et unikt historisk område på Leerstang i Bergsbygda. Tidligere var det knyttet et undervisningsopplegg til stedet. Ideen er å utvikle et tverrfaglig opplegg i samarbeid med Geopark og kulturskolen i tråd med Kunnskaps løftes planer for mellomtrinnet. Musikk/Dans Kulturskatten/Rikskonsertene gir gode tilbud innen dette kulturfeltet i form av turnerende konserter/danseforestillinger. Her er det selve kulturopplevelsen som er det viktige og elevene medvirker selv i mindre grad. I vår lokale plan ønsker vi å vektlegge tilbud der elevaktiviteten er viktig. Tilbudet gis i samarbeid med kulturskolen, noe som er helt i tråd med strategiplanen Skapende læring som ønsker et bedre samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen i kommunene. Teater Teater vært en del av Kulturskattens sentrale tilbud siden oppstarten. For de yngste elevene har det likevel blitt kjøp inn forestillinger lokalt, ofte i samarbeid med Den kulturelle bæremeisen (tilbud til barnehager). Styringsgruppa vil vurdere dette fra år til år, slik at vi sikrer et godt teatertilbud til alle aldersgrupper Film I mange år har samtlige elever i Porsgrunn fått tilbud om filmuker både vår og høst. I samarbeid med Filmsenteret Charlie har skolene fått et filmtilbud mange har benyttet seg av. En stor del av de tilbakeførte DKS-midlene har gått til å finansiere denne satsingen. Samtidig erfarer vi at nettopp film er den kunstformen barn og ungdom uten sammenligning har lettest og størst tilgang til utenfor skolen. Kunnskapsløftet har mål for elevers arbeidet med film og media. Vi ønsker å bidra til å nå dette målet gjennom kursing av lærere i pedagogisk bruk av film. I neste treårsperiode ønsker vi å spisse filmtilbudet og gi forslag til for - og etterarbeid, slik at kinobesøket settes i en sammenheng for de valgte klassetrinnene. For noen trinn vil filmtilbud ha et tema som kan knyttes til flere fag. Vi ønsker også å gi skoler og elever som arbeider med film og animasjon mulighet til å vise sine arbeider i forbindelse med filmukene.

11 Litteratur I Kunnskapsløftet er det å kunne lese og skrive, grunnleggende ferdighet i alle fag. Den statlige satsingen Gi rom for lesing har i flere år satt fokus på dette området. Kulturskattens tilbud innen litteratur er vanligvis knyttet til historiefortellere og i noen grad teaterforestillinger. I samarbeid med bibliotekveileder og biblioteket vil vi tilby skriveverksted og forfatterbesøk. Porsgrunn bibliotek har etablert Galleri BOB med 4 utstillinger i året av originalillustrasjoner fra nyere billedbøker. De yngste elevene får tilbud om å besøke Galleri BOB, der man vektlegger sammenhengen mellom tekst, bok og bilde. Lær å bruke biblioteket er et valgfritt tilbud til 2. trinn for å bli kjent med hva biblioteket kan tilby. For de eldste elevene ønsker vi å tilby et besøk på Ibsens Venstøp. Telemark Museum har utviklet et pedagogisk opplegg rundt forfatterens oppvekst i byen for ungdomstrinnet. Skjematisk framstilling av tilbudene fordelt på klassetrinn De to skjematiske oversiktene på de neste sidene viser kulturtilbudene fordelt på klassetrinn. For å sikre variasjon og god tilknytning til Kunnskapsløftet varierer tilbudene fra klassetrinn til klassetrinn. I løpet av ti år i porsgrunnskolen skulle alle elever være sikret et godt og variert kulturtilbud. Kulturskattens turneer er ikke med i skjemaene. De obligatoriske tilbudene i det første skjemaet gis til alle på trinnet. Uttrykket obligatorisk betyr at vi oppfordrer alle til å benytte oppleggene siden de er tilpasset læreplaner og alderstrinn. De som har krav på transport får bruke den øremerkede turen til disse tilbudene. Benytter de seg ikke av tilbudet, faller transportstøtten bort.

12 Obligatoriske tilbud Trinn Når 1 Hele året Litteratur: Bok og bilde Utstilling i Galleri BoB Formidling av billedboka. 2 Sept./Okt. Kulturarv: Skipsfart og sjøsprøyt Porsgrunn bymuseum 3 Oktober Musikk: Konsert i sentrum Temakonsert med kulturskolens elever og lærere. 4 Vår /Høst Skulptur og design: Skulp-tur Bli kjent med skulpturer i sentrum. Byvandring og verksted 5 Jan./Feb. Litteratur: Skrivekløe og leselyst Skrivekurs på Porsgrunn bibliotek 6 Mars/Apr. Kulturarv: Barndom gjennom tidene Porsgrunn bymuseum 7 Høst Kunstformidling: Galleribesøk Kunstformidling verksted tverrfaglig opplegg 8 Jan. - mai Skulptur og design: Det hvite gull Besøk på PP - porselen i skulptur - kunstnerbesøk 9 Høsten Kulturarv: Grenland i krig Brevik bymuseum 10 Vår Litteratur: Ibsens Venstøp Besøk på Henrik Ibsen museum

13 Valgfrie tilbud Trinn Høst Vår Bibliotekbesøk Lære å bruk biblioteket 4 Når nettene blir lange Advent på Porsgrunn bymuseum Filmuke trinn 5 Kunstutstilling Filmuke Galleribesøk og verksted trinn 6 Kunst i byrom Skulpturvandring og verksted Kunst: Galleribesøk Av og til er en millimeter nok Om vekt og mål i den gamle butikken på Brevik bymuseum Konsertuke Kulturskolens elever spiller ute på skolene 7 Byens ansikt Arkitekturvandring og verksted 8 Møte med tekst Filmuke Design: Mitt krus Forfatterbesøk i samarbeid med trinn Besøk på PP arbeid med dekor - biblioteket/bibliotekveileder utstilling 9 Kulturelt og religiøst mangfold Museet og den katolske kirken 10 Kunst: Samtidskunst Omvisning og verksted De valgfrie tilbudene over er tilpasset alderstrinnene. De som har krav på transport får bruke den valgfrie turen til ett av disse tilbudene pr. år. I kommende treårsperiode regner vi med at det blir utviklet flere valgfrie tilbud.

14 De ulike tilbudene pr. klassetrinn 1. trinn Litteratur: Bok og bilde Utstilling i Galleri BoB Formidling av billedboka. Klassen besøker Porsgrunn bibliotek. Barneavdelingen i samarbeid med bibliotekveileder lager et todelt opplegg: - Galleri BOB - Utstilling av illustrasjoner. Formidling av billedboka. - Klassen blir kjent med biblioteket. Leser på egenhånd Mål : Bli kjent med biblioteket. Utvikle positiv holdning til bøker og stimulere leselyst. Begrunnelse i Kunnskapsløftet (KL) - Krav til norsk etter 2. trinn: - Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker - Finne skjønnlitteratur og fagbøker på biblioteket til egen lesning Valgfrie tilbud: Kunstutstilling Det lages et pedagogisk opplegg for de ulike utstillingene. De ulike utstillingene presenteres i Magda-katalogen vår og høst. Konsertuke Kulturskolens elever har konserter for trinn ute på skolene i vårhalvåret. Innhold og tema vil variere. Mål: Å gi eleven en positiv musikkopplevelser. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 2. trinn Kulturarv: Skipsfart og sjøsprøyt I samarbeid med Telemark Museum er det laget et undervisningsopplegg knyttet til jubileumsutstillingen på Porsgrunn bymuseum. Innholdet har fokus på Skomvær og seilskutetiden. Gjennom varierte arbeidsmåter blir eleven kjent med en viktig del av Porsgrunns historie. Mål: Få kunnskap om seilskutetiden. KL - Norsk etter 4. trinn: - Kjenne historiske spor i eget lokalmiljø, undersøke lokale samlinger og minnesmerker. Kunst og musikk: - Gjenkjenne kunst i nærmiljøet - Samtale om hva som er særegent for et musikkstykke. Valgfrie tilbud Lær å bruk biblioteket - Bibliotekbesøk på hovedbiblioteket. Eleven lærer å finne fram, bli kjent med hva som finnes og låner på egenhånd. Øvrige valgfrie tilbud, se 1. klassetrinn

15 3. trinn Musikk: Konsert sentrum I samarbeid med Porsgrunn kommunale kulturskole arrangeres det en konsert i et konsertlokale i sentrum. Medvirkende elever og lærere fra kulturskolen. Konserten har et tema og det blir det utarbeidet forslag til for- og etterarbeid som skolene kan benytte. Målgruppen er 3. trinn, men kan også tilbys 4. trinn dersom det er kapasitet. Mål: Oppleve et orkester i en konsertsal. KL - Musikk etter 4. trinn: - Gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, tempo og form. - Gjenkjenne lyden av og navngi kjente instrumenter. Valgfrie tilbud: Se under1. trinn. 4. trinn Skulp-tur Elevene skal bli kjent med forskjellige skulpturer i sentrum. Fokus på plassering, byhistorie og materialbruk. Opplegget består av en byvandring og verksted med praktiske aktiviteter. KL - Kunst og håndverk etter 4. trinn: - Bruke orginalkunst i nærmiljø som utgangspunkt for bilder og skulpturer. Valgfrie tilbud: Kulturarv: Når nettene blir lange I desember blir det laget et tverrfaglig opplegg på Porsgrunn bymuseum om gamle tradisjoner knyttet til jul og advent. Innholdet vil bestå av stasjoner med formidling, opplevelse og praktiske aktiviteter. Opplegget er et samarbeid med Kulturskolen og Telemark Museum. Av og til er en millimeter nok Brevik museum har laget et undervisningstilbud om vekt og mål. Opplegget er praktisk der elevene får prøve ut ulike måleenheter og besøke museets gamle kolonialforetning. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 5. trinn Litteratur: Skrivekløe og leselyst I samarbeid med Porsgrunn bibliotek får eleven møte en forfatter til skrivekurs. Gjennom forskjellige arbeidsmåter stimuleres lysten til å skrive og interessen for litteratur. Tilbudet vil vanligvis legges til Porsgrunn bibliotek, men kan også tilbys ute på den enkelt skole. Kommunens bibliotekveileder står ansvarlig for gjennomføring. KL - Norsk etter 7. trinn: - Kunne vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster. - Bruke biblioteket og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte

16 Valgfrie tilbud: Av og til er en millimeter nok Se under 4. trinn Kunstutstilling Det lages et pedagogisk opplegg for de ulike utstillingene. De ulike utstillingene presenteres i Magda-katalogen vår og høst. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 6. trinn Kulturarv: Barndom gjennom tidene Hvordan var barns levevilkår på for to til tre generasjoner siden? Med utgangspunkt i Porsgrunn bymuseums samlinger lages et tilbud som søker å gi en forståelse av dette. Målet er å lære eleven om barns hverdag ved forrige hundreårsskifte med fokus på arbeid og skolegang. KL - Samfunnsfag etter 7. trinn: - Kunne forstå begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid og kunne plassere historiske hendelser på en tidslinje Valgfrie tilbud: Skulptur: Kunst i byrom Skulpturvandring med utgangspunkt i skulptur og arkitektur. Det legges vekt på å se hvordan skulptur og byrom spiller sammen. Verksted med oppgaver. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 7. trinn Kunst: Galleribesøk Elevene får tilbud om et mer omfattende besøk på en kunstutstilling. Der det er mulig ønsker vi et samarbeid med kunstneren. Tilbudet består av kunstformidling på utstillingen og verksted med tverrfaglig arbeid rundt samme tema som den aktuelle utstillingen. Inntrykk uttrykk avtrykk. KL - Kunst og håndverk etter 7. trinn: - Samtale om opplevelse av hvordan kunstneren har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i arbeid med bilde og skulptur Valgfrie tilbud: Arkitektur: Byens ansikt Temaheftet Byens ansikt omhandler arkitektur og lokal byggeskikk i Porsgrunn. Heftet er tenkt som utgangspunkt for arbeid med tema på skolen. Klassene får i tillegg tilbud om arkitekturdager med byvandring og verksted. Opplegget legger vekt på konkretisering og praktisk aktiviteter. Arbeid med temaheftet i klassen. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen.

17 8. trinn Design: Det hvite gull I samarbeid med Porsgrund Porselænsfabrik, er det utviklet et undervisningsopplegg satt sammen av flere deler: - Klassebesøk på porselensfabrikken - Porselen i utsmykking : Byvandring med besøk hos en porselenskunstner. - Mitt krus : Elevene dekorere eget krus på skolen. Utstilling /premiering. KL - Kunst og håndverk etter 10. trinn: - Kunne designe produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon. KL - Naturfag etter 10 trinn: - Evaluere designprosessen og vurdere produktets funksjonalitet og brukervennlighet Valgfrie tilbud: Litteratur: Møte med tekst I samarbeid med bibliotekveileder vil vi tilby forfatterbesøk på Porsgrunn bibliotek eller ute på skolene. Innholdet vil variere, men være knyttet til norskplnene i Kunnskapsløftet. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen. 9. trinn Kulturarv: Grenland i krig Brevik bymuseum har i flere år kunne tilby et opplegg knyttet til 2. verdenskrig. Opplegget består av flere elementer: Møte med et tidsvitne, omvisning i samlingen og film. Innholdet vil utvikles videre i samarbeid med Telemark Museum. KL - Samfunnsfag etter 10. trinn: - Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge Valgfrie tilbud: Kultur/religion: Kulturelt og religiøst mangfold Telemark Museum har laget et todelt tilbud.: - Historien vår på Porsgrunn bymuseum. Fokus på trossamfunn og innvandring. - Omvisning i den katolske kirken. Fokus på kulturelle og religiøse uttrykk. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen.

18 10. trinn Litteratur: Ibsens Venstøp Telemark Museum har utviklet et opplegg i Henrik Ibsens barndomshjem, bestående av omvisning på Ibsens Venstøp og innføring i tematikken i flere av Ibsens drama. Skuespillet Vildanden bør være gjennomgått i klassen før besøket på Venstøp. KL - Norsk - innledning: - Få mulighet til å utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen. KL - Kunst og håndverk etter 10. trinn: - Kunne sammenlikne og vurdere ulike retninger innenfor kunsten Valgfrie tilbud: Kunst: Samtidskunst Besøk på en utstilling av samtidskunstner Tema: Språk - virkemidler budskap. Mål: Å få i gang en samtale og diskusjon rundt et kunstverk. Opplegget vil bli kombinert med et fast opplegg om samtidskunst. Skolekino Filmuker på høsten. Programmet er tilpasset aldersgruppen.

19

20 Porsgrunn Kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tlf: e-post: Layout/trykk: Serviceavdelingen v/reidun Elvig

Magdaplan 2012-2016 Side 1

Magdaplan 2012-2016 Side 1 Magdaplan 2012-2016 Side 1 Planen er utarbeidet av koordinator for Magda/DKS: Per-Kåre Mæhlum og Tone Valland Mailadresse: per-kare.mahlum@porsgrunn.kommune.no Tlf.: 35 54 72 20-952 41 178 Magdaplan 2012-2016

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Mangfold og muligheter vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Utviklingsplan for Den Kulturelle Skolesekken i Nesodden kommune 2008-2012 FORORD Her foreligger Nesodden kommunes utviklingsplan

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 VEFSN KOMMUNE Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 Britt Hansen forteller afrikanske eventyr Fra Der mennesker møtes aksjonsuke i samarbeid med Fredskorpset høst 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Porsgrunn Kulturformidling i Porsgrunnskolene

Den kulturelle skolesekken Porsgrunn Kulturformidling i Porsgrunnskolene Utkast pr 08.09.16. Skal som orientering i BUK i oktober og godkjennes av DKS Telemark (forutsetning for statsstøtte). Den kulturelle skolesekken Porsgrunn Kulturformidling i Porsgrunnskolene 2016-2019

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Skien skoleårene 2016/ /20

Lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Skien skoleårene 2016/ /20 Lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Skien skoleårene 2016/17-2019/20 Innhold 1. Bakgrunn 2. Lokal plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Skien kommune 2.1 Målgruppe 2.2 Mål 3. Dagens

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE Kommunal plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2012-2016 INNHOLD INNLEDNING s. 3 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE s. 4 GRUNNALG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER s. 4 ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli Nasjonal ordning Med DKS møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Foto på forsiden er tatt av Reidun Elvig. 2

Foto på forsiden er tatt av Reidun Elvig. 2 1 Foto på forsiden er tatt av Reidun Elvig. 2 MAGDA skoleåret 2009 2010 Vel møtt til et nytt skoleår med kulturopplevelser i fleng. Du sitter nå med en oversikt over det kulturtilbudet elever i porsgrunnsskolene

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Informasjonsskriv til kommunekontakten

Informasjonsskriv til kommunekontakten INFORMASJON TIL KOMMUNEKONTAKTEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) ble introdusert som nasjonalt tiltak i 2001, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. Gjennom møte med

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 10/400-30 B50 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken Navn Tittel/arbeidsplass Telefon arb + mobil e-post Gunn-Hilde Opsal

Detaljer

FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE. Bjørn Arild Ersland. Klassetrinn: videregående

FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE. Bjørn Arild Ersland. Klassetrinn: videregående FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE Bjørn Arild Ersland Klassetrinn: videregående Programpresentasjon Hvordan er det å sitte i fengsel? Det var dette spørsmålet forfatteren Bjørn Arild Ersland ville ha svar

Detaljer

Nytt år, nye Magda-muligheter

Nytt år, nye Magda-muligheter 2 Nytt år, nye Magda-muligheter Etter en høst med ny Magdaplan sitter vi igjen med inntrykk av et kulturaktiviteten har vært stor i Porsgrunnskolene. De lokale tilbudene har vært godt besøkt og tilbakemeldingene

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE Kirkebygget i den kulturelle skolesekken Øystein Dahle, KA/ Kristin Gunleiksrud, IKO SAMARBEIDET MELLOM KIRKE NYE RAMMER OG SKOLE STRASBOURG-DOMMEN RLE-FAGET: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG LÆREPLAN ENDRINGAR

Detaljer

Håndbok. for kulturkontakter

Håndbok. for kulturkontakter Håndbok for kulturkontakter 1 KULTURKONTAKTENS ROLLE Hva er en kulturkontakt På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn s. 3 2. Målsetting s. 4 3. Organisering s. 5 3.1. Statlige føringer s. 5 3.2. Regional organisering s. 6 3.3. Lokale

Detaljer

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur Målgruppe: 8. 10. trinn. Om programmet KJERKÅ - ein musikalsk arkitek-tur Når var du sist i kirka? Var det på konsert? I bryllup? I klubben? Eller kanskje i gravferd? Noen

Detaljer

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier

Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier Plan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier for skoleårene 2014/2015 2018/2019 Theodor Kittelsens Soria Moria slott INNHOLD 1. Innledning. Hva er den kulturelle skolesekken? s. 2 2. Ansvarsdelingen

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

SUPERWOMAN. Thea Danielsen Fjørtoft Klassetrinn:

SUPERWOMAN. Thea Danielsen Fjørtoft Klassetrinn: SUPERWOMAN Thea Danielsen Fjørtoft Klassetrinn: 8.-10. Programpresentasjon Hva er det som får stuntfolk til å kaste seg foran biler? Hvorfor lar de seg bli tent på? Og hvordan lages egentlig sloss scener

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stange kommune Besøksadresse: Skolegata 19 postadresse: Pb 214 telefon: 90996953 faks: epostadresse: camilla.brandt.kippersund@stange.kommune.no

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I NAMSOS KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I NAMSOS KOMMUNE I det blaa (BTBilder):Layout 1 14-10-09 10:38 Side 1 Namsos - en god kommune for læring DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I NAMSOS KOMMUNE Utdrag fra "berget det blå" Tre hundre mil over hav og hei må du følge

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Trysil kommune Besøksadresse: Storvegen 5 postadresse: Pb 200, 2421 Trysil telefon: 62457700 faks: epostadresse:

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Kulturenheten FR-sak Intern Rasmus Olav Vigrestad, Fylkesrådmannen Vår ref.: 201200161-37 Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 20.06.2012 715/12 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7.

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7. RISS - grafikkverksted med Solveig Landa og Anita Tjemsland Klassetrinn: 7. RISS grafikkverksted, om programmet Anita Tjemsland og Solveig Landa er begge grafikere og har gjennom samarbeid med Den kulturelle

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007 Kultur- og kirkedepartementet pr. epost: postmottak@kkd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/00936KU/KU3 KSR 07-033hr 1. februar 2007 HØRING- EVALUERING AV DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune

Lokal plan for Fet kommune Lokal plan for Fet kommune Gjelder for skoleårene 2012 / 2013 2015 / 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Fet 18.06.2012 1 Lokal organisering - Nettverk Det lokale nettverket skal sikre informasjonsflyten mellom

Detaljer

Lærerveiledning Public Art Screens. i/o/lab. Videregående

Lærerveiledning Public Art Screens. i/o/lab. Videregående Lærerveiledning 2015-2016 Public Art Screens i/o/lab Videregående Presentasjon av programmet Høst/vinter 2015-2016 "Rhythm is a Dancer" Denne høsten vil Public Art Screens fokusere på tema dans. Vi vil

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Vår ref.: 2012/4662-48927/2012 Deres ref.: «REF» Dato: 04.09.2012 Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer