Arendalspilsens vise. j œ. j œ. j œ. j œ. œ œ. œ Œ œ. j œ & # # # # 8. œ H7. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. œ C # m & # # # # j œ. œ F # m. j œ.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arendalspilsens vise. j œ. j œ. j œ. j œ. œ œ. œ Œ œ. j œ & # # # # 8. œ H7. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. œ C # m & # # # # j œ. œ F # m. j œ."

Transkript

1 rdalsplss vse Lous acoby/lous acoby # # 8 6 # # # # # # # # # # eg H7 # m. h! or smag av - r- dals - pl- s, H7 med H7 H7 sd- te eg H7. skær. H7 h # #. lag. V # m skul - ly - dsom- m- hl-s. s- d deg et post- kort # m # m l- es - som- m sol u får kom- me ned se svelg. H7 le. delt u kvel - d «- r-dal bryg- ge - r». belg. tl # 7 # # flas- k som eg. H M # m Sør- land av # m H7 al-l helst så s- s av vårt - r- dal sma- ge H. Og skul - le vært h - r- dals- pls # m g- nom hals # # # m # m som- rs ly - se # 7 sam- m som H7 bøn- ne drk - k står det # m H7 hos meg, # m d - # m let H7 hø-r 'an På med lan - ge skyg - g. H. eg ø- pls- n r- n H7 v skul - le H7 ne som- m - dag. skålt. 8

2 eg sd deg et postkort med ld sommhls. M all helst så sdte eg smag av rdalspls esss av vårt Sørland av somm, sol skær. u får komme ned tl rdal smage an h! or h lyse kveld med lange skygg. På flask som eg drkk, står det «rdals Brygg». eg et hør samm som bønne belg. Og somrs lyse plsn rn gnom hals svelg. u skulle vært h hos meg, v skulle skålt lag. V skulle delt rdalspls dne sommdag. eg sd deg et postkort med ld sommhls. M all helst så sdte eg smag av rdalspls esss av vårt Sørland av somm, sol skær. u får komme ned tl rdal smage an h! H blås det hvde sel. et skumm vår ford. Og det blås ltt skumtopp sedl rundt vårt bord. H det sol varme et det kaldt. H duft det av somm av humle av malt. La deg trekkes med av tørst slk lyset trekk ml. Bare s du skal tl rdal vds beste. eg sd deg et postkort med ld sommhls. M all helst så sdte eg smag av rdalspls esss av vårt Sørland av somm, sol skær. u får komme ned tl rdal smage an h! 9

3 Bare Mack, takk! Lous acoby/sîan & Harald Stckl # / # /. fø - l meg fr. vl # # ha. sx - nordmn så tryg pack lt. ge. fra an - net 7 V pkk - Mack bryg- ge - r! H7 Ik- ke no' mkk - makk. Ne, # 12 8 ba- re Mack, 7 n vet. v har godt # /. blr eg b - le. eg. takk. pakk. Så ne.. kan k- ke le - ve et a går # eg #. skk - sakk m6 #. k - ke no' snkk - snakk. eg ark - ts- ke bryg - 7 -sø- l- bat.. flas- k 7 eg sav- n ø- let, da fat.. get. gør Når.. al ne.. 0 Ikke no mkkmakk. Ne, bare Mack, takk. a går eg skksakk f meg fr. lt annet pkkpakk. Så kke no snkksnakk. eg vl ha sx-pack fra Macks brygg! et arktske brygget gør nordmn så trygge. V vet v har godt flask fat. Når eg savn et, da blr eg ble. eg kan kke leve -sbat! Ref. e helt umoralske kan elske det falske. t et rt, mtt hellgste bud. eg kan ke fornekte: eg ekt det ekte med skumslør topp Mack- mn brud. Ref. eg vl kysse smaske gyllbrun flaske. I glede fores mn Mack- eg. eg hell tl tank at Mack- for fank -elskn s partn hvt fall for meg. Ref. 10

4 11

5 sste plsn Lous acoby/lars Martn Myhre & # 2 4 Når & # m & # eg Hm m lg - g Hm mtt all - td vært mn ns - te, får se å få # prob - le - met løst. a ss - te, så se g bl mn ss - te tl at le- g svel- g, meg Nord- lands - pl - hl - s. Og m g å g # om eg k - ke s. har m pls nt- ra- ve - vel- nøst. Når eg lgg mtt sste, så g meg Nordlandspls. har alltd vært mn nste, får bl mn sste hls. Og om eg kke svelg, se å få problemet løst. a, se tl at leg velg å g pls ntravøst. nd eg hem for gamle? Blr eg malt tds mle? På mtt sste vl eg famle ett krus med Nordlands-et. Og hvs eg kke hkk, så se tl at noe sk. Hvs eg kke lg drkk, g meg plsn med klystér. Og hvs så galt skal være at eg kke dør gled, så g meg trøst ære la plsn lyse fred. Hvs eg ynk meg svett kke g meg kloroform. M se tl at leg sett pls sprøyteform. 17

6 et hadde vært best med TOU Lous acoby/lous acoby 4 3. fomp. hys - sng - stump. Han mann skrev et. 7 Så vl- le n u - lyk- ke - lg 7 far - - de stt vel. tl fant han et sn lv, kæ - han re tre. Og med røk. Og han tau. da et ble nok så det had - de vært best ba - re å med 7 kø - det... m. tau. pe det Ska'n ha nn nok f - te vv ett seg falt han spøk da skk- ke - lg va - re, som fant seg ne' hys- sn- g slo opp- hgt hull stt høy - re kne. Så det var n- g & # #.. U U 6 8 at had- de vært best med med. tau! a, 18

7 n ulykkelg mann vlle de stt lv Han fte seg som fomp. Han skrev et farvel tl sn kære vv fant seg hyssngstump. Så fant han et tre. Og med ett falt han ne slo hull stt høyre kne. Så det var ng spøk da hyssng røk. Og han ble nok ltt opphgt det at det hadde vært best med tau. et hadde vært best med tau. Ska n ha skkkelg vare, a, da det bare å køpe nn nok med tau! n mann hadde køpt seg et sexmagasn. et var kke «Kvnn Klær». Og mdtsdepk var svært femnn me tør v kke nevne h. var annonst noe svært raffnt slags dukke, søt souvr ble sdt hel dskret, kom fram, akk ve, ut hyssng ut papr så det hadde vært best med tau. et hadde vært best med tau. Ska n ha skkkelg vare, a, da det bare å køpe nn nok med tau! n kn satt koselg kro med halvlt sn hånd. skummet så vdt var sånn passelg god. var gyll m uklar bånn. smakte ltt gps, så det må ha vært Prpps. m mann var god snll. Så han smlte så gla da han nkket sa: eg kan trge halvlt tl M det hadde vært best med TOU et hadde vært best med TOU. Ska n ha skkkelg vare, a, da det bare å køpe nn nok med TOU! 19

8 et beste ord Lous acoby/lous acoby & b 4 3 Se, & b m. kraft. l - vet 7 eg har lett. m Mtt glass har sett & b.. pls & b m det hå - eg pe et 7 drk - draft. k no' a,. nå. skønt, det eg bes - eg te vl har Sør - stett. m Og fått lands - & b glass med skum- lest flask'- e- t - skum- sky. a, a all - he - pls mtt td le fra håp sør - lands - kett. or - d stre - be et står so - l - B, pls 7 Sør - 7 flas - 1. ke - gr meg lands - grønt. et Se, lvet lett. Mtt glass har stett. Og Sørlandspls gr meg kraft. eg har skumlest sett flask etkett. et står «Sørlandspls» et draft. a, det beste ord det eg drkk nå. eg har fått hele sol et glass med skumsky. a, eg vl alltd strebe håpe no skønt Sørlandpls fra B a mtt håp flaskegrønt. hrstansands Brygg gør tanke fr. a, det bobl kopp sel. t mn sorg flyr forb, det bare ford at halvlt pls gør meg hel. Ref. et somm sol duft kaprfol brs hv slurk eg tar. ær kan bl alkohol. Huml bygg et bol. eg tørst som dromedar. Ref. hampagne gr sprut kaffe gr grut pls gr deg: «Takk som byr» Sett dn flaske med tut, for dn munn drkk ut tl det skumm rundt Oksø fyr. Ref. 22

9 n frvol vse om bokkets gled Lous acoby/harald & Sîan Stckl # # 3 4. # # H7 eg hån - d tr - g 1. mn e tap - malt - # #.. krus. # # H7 # # ø- Vår p mør - luk - k nø - de 2. hus. let. # 7 ke seg når. Så a # m buk- k buk - k grø - de hopp k- ke har bou - que- t av hum- le mek - tg bokk - H7 bokk - fly - eg malt. Ne,. bukk un - d bok - ø - t - let de buk - o- v hopp k - ke H7 kluk - fø - H7 mykt se - # m. ø - sta - ve - lg k. de. om res let. Og u mtt Vårt bukk o- v talt. eg tapp bukk. Og bokket klukk. Og hånd mn lukk seg mektg mykt om mtt krus. Vår maltmørke grøde flytde føde. u trg e nøde når bokk bukses hus. Så hopp kke bukk ov et. Vårt har bouquet av humle malt. Ne, hopp kke bukk ov et. a bukk eg und bokstavelg talt. Så skk meg d ære for gane blære. La bokket være mn tro mtt lvs krydd. La bokke bruse skumme kruset. ra tunge tl truse gør bokk meg fyrrg fr. Ref. V sukk mukk for rynk skrukk. n trøst at bokk gr styrke sex appeal. Sett et bord ne. Kn maltet fra kornet. n bokk hornet gør mann frvol vrl. Ref. 27

10 n hyllest tl rydlund Brygg Lous acoby/lous acoby & # fyll. & # 7 & # var m grunn: k - ke Ó dk - tet Hvor- for Nl - le om sn 7 ep - m Hol- bg, han & # 4 3 ep- pe, pe drakk skyld. vet Ne,.. RY - du det om vel N - 7 Nl - le m nep - fn - nes pe. dram- m helt Ó LUN. an - et n (2.Mn) Holbg, han dktet om eppe, om Nlle dramm fyll. Hvorfor eppe drakk vet du vel neppe. et var kke Nlle sn skyld. Ne, det fnnes helt ann grunn: R Y N L U N Leg mn s eg mangl både konds b-vtamn. M nå går e kke lg hangl. Og eg tok ng besk medsn. Ne, det fnnes helt ann grunn: R Y N L U N Mn kone, hun sylt bak. På bordet står sknke sld. Vet du hvorfor vår mat alltd smak? kevtt har v rktgnok tl, m det fnnes helt ann grunn: R Y N L U N 28

11 n lovlydg vse om ets rhet Lous acoby/lous acoby 4 3 Brygg dtt Brygg dtt så La dn tørs - te m7 drkk det kaldt. m7 godt du kan. al - le m7 tan- ke tum - le. kær. bryg- g har dem 7 Hum - le, 7 Hum - le gær m7 Hum - le 7 ær vann gær malt malt malt vann vann malt. vann. 7 gær. hum - le. n Brygg dtt drkk det kaldt. Humle, gær vann malt. Brygg dtt så godt du kan. Humle, gær malt vann. n brygg har dem alle kær. Humle, malt vann gær. La dn tørste tanke tumle. ær vann malt humle. Spør du meg om lvets alt. Humle, gær vann malt. Spør du meg om lykks land. Humle, gær malt vann. H svaret slk det : Humle, malt vann gær. å av kork kke fumle! ær vann malt humle. Rhetslov blr d kalt. Humle, gær vann malt. Lk for lov, mn sann: Humle, gær malt vann. Vktg hv del sær. Humle, malt vann gær. La dn re tanke mumle: ær vann malt humle 30

12 n vse mdt lvet Lous acoby/lous acoby # 4 / # slk # Hvtt # u - Mørkt som et som fell- topp med l - ke må - t å dø H7 # or - de, bor -. snø # 7 # # m, # m. det, Hm n # m. så 7 slk Hm a slk Hm ly- s se-de- ls skum. bygg, ny- pløyd gyl - lt sommo- dt Hm 7 mtt bokk- mtt pls- n - brygg., la dem v - te tl sed - l Ó. tom. et fns Ó Mørkt som et nypløyd orde, så gyllt som modt bygg slk mtt bokk bordet, slk mtt plsnbrygg. Hvtt som felltopp med snø a, slk lys sedels skum. et fnns ulke måt å dø la dem vte tl sedl tom. Slk vl eg faktsk leve mdt lvet med sedel halv. n skummde vl eg heve drkke små ntvall. or tomhet d komm tdsnok. et s de gamle blant. for s de at du skal vsstnok kke tømme d sste slant. 36

13 eg har Lous acoby/lous acoby 4 2. Mn sam -. su - 7. e - ml, l se del.. na -. meg om.. bo. sam - l... mn tan - kes bryg- ge - r. 7.. gull. n - dust - r. malt, l - vets.. n bl, salt,. sv. eg. eg hop - 3 har.. eg har. pe har stt. rk,. rk - skål.. all - e- eg nål stt fn- g - 7. pep- p, l - vets.. dom td fl.. eg.. lar t Hvtt av alt.. eg hans. gær. 7 mål. hum- le. hu - set fra 7. eg pls - n- lv - ets gyl- ne... kles - kott har.. sn skum mørkt av har. Mn nabo saml gull sv rkdom hans mål. eg saml meg om plsn lvets gylne skål. eg lar gær humle suse mn tankes brygg. eg har alltd huset fra edel ndustr. n hoppe har stt fl. t kleskott har sn ml, nål stt fngbl, eg har. Hvtt av skum mørkt av malt, lvets pepp, lvets salt, eg rk, eg e alt, eg har. 61

14 Mn kone fyll år høst frykt tds tann. eg fyll opp mtt krus tl trøst med gyllt tdevann. I mn flaske blr det fære ms mn glede stlle flør. Øl ald skal v ære drkke ut før et dør. n hoppe har stt fl. t kleskott har sn ml, nål stt fngbl, eg har. Hvtt av skum mørkt av malt, lvets pepp, lvets salt, eg rk, eg e alt, eg har. Mn tante syng salmesang. I tro hun trygg. eg syng tl vår begklang tro dette brygg. V har synd som skal telles ved St. Pets port gang. Tro om domm kanske felles ov vsesang. n hoppe har stt fl. t kleskott har sn ml, nål stt fngbl, eg har. Hvtt av skum mørkt av malt, lvets pepp, lvets salt, eg rk, eg e alt, eg har. 62

15 eg vl kke drkke ale Lous acoby/lous acoby 4 3 eg 7 vl k - ke.. a, mdt n - n 7 svak for d vrangt for - kært. No glass har eg a - lest om ne stk' a- s - lært. m le - ne. eg ke - eg 7 - ke - vtt skal man al - l helst eg vt- t. - ke - vtt det. l - le. eg M å 7 al - l helst skeg- get så drk- ke drk- ke sam- m. 7 l- l helst sam- m, a, sam- m, a, sam- m med har det som plom- ma eg- get tr - ve- lg hvt- t. stus- s sm- l gør tng så det ll- le. No me- n drk- k for drk- ke av.. al ne sto- re eg vl kke drkke ale kevtt skal man drkke samm a, all helst samm a, all helst samm a, all helst samm med. eg har det som plomma egget så trvelg mdt nn hvtt. eg stuss sml skegget svak for d stk akevtt. No m eg gør tng så vrangt forkært. No s eg drkk for lle. M å drkke av glass har eg lest om lært akevtt det store det llle. 63

16 La oss drekke oss tlbake Lous acoby/lous acoby & # 4 4 La. & # m. & # 7. det oss. td.. drek - å beg -. køy - e ge. ke oss. be -. for tl- ba - ke.. - hv. eg na. har eg har. Øl det m. tl.. - skum. blr. med.. mn ha - m. man vel - dg p 7 ltt.. m - ne Og ke. eg a'. tær. nå har La oss drekke oss tlbake. eg har skum mn hake. Og nå det td å køye for hv. Øl det blr man veldg p a. eg har begge ba. eg har tl med ltt mne tær. Når v har drukket oss tlbake har drukket rubb rake satt hatt så sannelg mn hatt skal v drømme om ltt me halv plsn ell fle. et lov å drømme, vn, ha godnatt! La oss drekke oss tlbake. u vet krake søk make. for søk eg mn sedel. Hvor d? o, se d står d sknn som blondne blant kvnn. Og de har det felles at eg gr meg h. La oss drekke oss tlbake. Ltt tlbakelt svake skal v sovne nn tl tappekrans sus. Skønt det nåvel det beste, når det geld det å feste, at v ett går hem tl hvt vårt hus. 69

17 Lovsang tl SS Brygg Lous acoby/lous acoby &4 3. & favn. lås. 1. or. ( se a, eg pls pls un - d ar - m bay - melk fra eg ut- trykk for &.. hov et savn. a, eg mtt når Øl som drk- k mtt 7 ) mors barsva - m. 2. bay - kø - led skap v- full kas - sav- n fra Og mtt av åp - n alt går 7 sut - pls te - sn be -. SS. or full kasse pls und arm mtt keskap åpn sn favn. Øl som morsmelk fra barm. Og mtt suttebehov et uttrykk for savn. a, eg savn pls bay når vd alt går lås. a, eg drkk mtt eg sva av pls bay fra SS. or skummde pls mn neve kan stat få ta hva d vl. or nå vet eg at kunst å leve å tømme flaske med tl. a, eg trg bokk plsn når lvet sludd vås. Når eg dør, skal du g mne hls tl brygg mest fra SS. M nå vl eg synge om gled som tappes av tønn fat. frstels h mtt d hvor mn va sv meg drkke mat. H sknke, melon poste. H sld, sampnong gås d største av gled eg e nemlg plsn bay fra SS. 70

18 Med Hansa Lous acoby/lous acoby & # 4 3 et & # Ó & # skål Og da står med Han - lg sa - fra Han - sa - kg fram, tok man k - ke m, med Han - sa - at, med. Han - re - ss 7. se- del tl sa -. mål. B- g var m sk- petkom dram, m man løf- tet sn m 7. et står lg fra Hansakg at Bg var ress mål. Og da skpet kom fram, tok man kke dram, m man løftet sn sedel tl skål med Hansa med Hansa med Hansa. gang brygge brant ble røk forsvant folk mstet hem hus, fant man lkevel trøst: a, man slukket sn tørst ved å løfte et halvlts krus med Hansa med Hansa med Hansa. Og Ulrks topp dt spas man opp s sol går ned vest. Og man vet med seg selv, når det ld mot kveld, at lvet all best med Hansa med Hansa med Hansa. Og Bg har ry som regneværsby, det vsste du vel fra før. M sol lys hv sedel som bys. et glede alt v gør med Hansa med Hansa med Hansa. 71

19 Med fra Rngnes Lous acoby/lous acoby &4 3 Som & 7 Og sped fkk eg 7 med. smokk. &.. all - td klukk - klukk. Tk hva & skumr - me. n. &. Tk Tk Tk 2. m at t - l - m t - me l - gle - m d som komsg - vet vel - med, eg vet de m. nes kan 7 fkk t - me 1. m 7 rom- me. v- n. - Tk fra n. Tk Tk 7 så hvor ø- let som Rng nes. v- ga flas- ke pls bay for - eld- re - ne m- ne satt vug- get 7 ø- ø- flom-m.. bokk.. let let sa kan som Som sped fkk eg flaske med smokk. eg fkk plsn bay bokk. Og foreldre mne satt tme tme vugget så vga sa alltd klukk-klukk. Tk hva lvet kan romme. Tk hvor et kan skumme. Tk td som komm. Tk et som flomm. Tk glede vn. Tk et som rn. Tk at lvet velsgnes med fra Rngnes. I mn dåp holdt eg hodet mtt kaldt. Og det vede vann smakte malt. a, prest dont tok opp font, eg mket meg ets kulør gehalt. Ref. a eg gftet meg, svarte eg «a!», mn skumhvte brud ble så glad. eg ble lurt ltt forrest, for eg syntes at prest sa: «et vel bay du helst vl ha.» Ref. 72

20 I mtt grav skal alt ordnes slk: eg vl først ha kste av teak. eg vl kke kremes, m kun destlles evghet være et ksteglad lk. Ref. Og når sel gang slppes fr, vl d sveve slk vnd flyr forb. Og d vl kanske fnne sel fra kvnne, m vl velge ånd fra et godt brygg. Ref. 73

21 skå-ål! skå-ål! for stn ov d vde vd! for de som glmtar glaset h! de du s, m som kke! Skål! Skål! Skål! skå-ål! skå-ål! for hav stn alt som gror! for deg, god søst, deg, god bror! for alt av godt vår gode ord! Skål! Skål! Skål! skå-ål! skå-ål! for beste drykk oss gudar gav! for glans lånt av det store hav: det kvte skum det gule rav! Skål! Skål! Skål! Nå sedl v ut ford Lous acoby/lars Martn Myhre &4 3 Nå & & Ó V m/ & Ó & & sed - l 7 v V V. vals. da - da - fyl - l opp d La - d - / da - ut /H. for - kork det først, før da - da - d v da - d m d det m. sno -. fløm - da -. r m snart fra tøm - m / da - da - da - d d - da. gyl- l- brun flas - ke - hals. 7 baug 7 v tau 7. skegg.. dregg. m. skum- m om m har bun- det to pls- n' 7 kas- t ek- k da - da - v d - sed- le - nes så nyn-n m da, la -.. Ó d - 83

22 Nå sedl v ut ford det skumm om baug skegg. V har bundet to plsn snor snart kast v tau dregg. V ekk kork, det flømm fra gyllbrun flaskehals. V fyll opp først før v tømm så nynn v sedles vals: Lad-dadad-dadad-dadad-da Lad-dadad-dadad-dadad-da Og så sedl v tlbake klyv helt ut klyvbom. Når eg dør, vl eg legges lake av plsn plsnskum. a mn skebne d nest gvet. La meg være dtt sel dn k. La oss sedle oss rakt gnom lvet dønnng av skummde. Lad-dadad-dadad-dadad-da Lad-dadad-dadad-dadad-da Så sedl v ut sundet brs fyll sel snn. t fyr et nes skal v runde tl Ølholm sedl v nn. Og hvs sele hg ltt dvaske, så ankr v hvor som helst, v vpp kork av flaske av det et v m eldst. Lad-dadad-dadad-dadad-da Lad-dadad-dadad-dadad-da 84

23 Ode tl Borg brygg Lous acoby/lous acoby eg vl & # 4 3. & # 1. eg vl Vå - re 7 k - ke høs - sed - te l & #.. et står skap. & # & # lyn - blant ma7 ne reg - hv tr- g ne gyl - skal 2. g.. ga - t m'- sk ne v 7 m l - vet hyl- le. flasfyl - pls - n k le La oss m. torg, at m vn - nng skå - le, fra for bokk - mn mtt å 7 fra kol - tøm - meg ånd, el - kæ - vl a de me l re for - mn 7. tap. vn. 7 kø - dem kyn- ne - lo - so- f sel. Ó Borg. le - - mtt eg vl kke regne lvet vnnng ell tap. eg vl høste gylne flask fra mtt kolde keskap. et står hv hylle. La oss skåle, kære vn. Våre sedl skal v fylle for å tømme dem g. losof meg vl forkynne blant mnesk gat torg, at mn ånd, a, mn sel mtt lynne trg plsn bokk fra Borg. No tror at de kan måle sn vd gull sv. eg vl mye hell skåle mtt klare plsn. eg har sedl mn neve drkk ut tl glassets bunn. Slk som dette vl eg leve sånn helt fra hånd tl munn. 87

24 Om kvnn bay Lous acoby/lous acoby # 4 3 Mtt # san - se - ne # tå - #. r m- ne bys. mørkt. Mn. mtt ar - eg har m Hm7. Hm7. Ó hus. bay - eg lys. å- r. 7 har. 7 eg eg mtt tar dem har krus.. tar- m. eg har kvn- ne beg- ge når m- ne m- ne bryg- g - m- ne. Ó Mtt mørkt. Mn kvnne lys. eg tar dem begge når sanse bys. eg har mne år. eg har mne tår. Og mtt brygghus. eg har mne tarm. eg har mne arm, bay mtt krus, Mtt rundt. Mn kvnne slank. eg hold om hne sedels hank. eg har Mtt stkt. Mn kvnne svak. eg svak for dem begge. e gr styrke smak. Mtt kaldt. Mn kvnne varm, n kellkold flaske brnde barm. eg har Vsa opprnnelg laget for SS brygg des bay. Slk lyd da refrget: eg har mne år. eg har mne tår. eg har bay fra SS. eg har mne tarm. eg har mne arm. eg har bay fra SS eg har 91

25 Psonärs supvsa Tekst: Rudolf ckstrøm/melod: ka-låt fra nland &4 4 m & Bränn - m är - för vn,.. # öl # och gam- mal fn har 7 fått. # #.. #. mg att se m mn hör -. ap - vn - pa- rat. ham - nar n - te su- p stru- p u- tan kel m kel. Brännvn, öl och gammal fnkel har fått mg att se vnkel. ärför hamnar nte sup strup utan mn hörapparat. Pls sunt året rundt Lous acoby/lous acoby &4 3 & Ó & & & 92 Pls rundt. or pls - n hk - ke for for godt tl ne Ó () n å gle - d. frs - m7 bå - tes Ó de som Ó sant. m7. sant hel - se La Nå sunt m7 - dam 7 d - gang v eg tro - - de få kun frel- se. eg tror m7 he - le. å - væ- re. le- flas - ke- pant. 7 pls- n pls- n gr drk - ke - d. - va Ó ret få

26 Pls for godt tl å være sant. Nå lev eg kun flaskepant. or plsn både sant sunt hele året rundt. n plsn gr helse, trode frelse. eg tror plsn for gled. La dam få drkke va få hkke frstes som dgang d. Pls for godt plsn tl tant som eldes skrant. a får de sn ungdom tlbake. Og øyne funkl eldgamle onkl som vet hvordan pls skal smake. Bruk plsn mot mygg smt rygg a plsn helbred det meste Naturmedsn har utklasset vn. n skummde pls det beste. Pls for godt fattg ånd plsn hånd slk øk v straks ntellgs. n elsk som slt, han trg lt for plsn godt for pots. Pls for godt Pls for godt 93

27 Tl Plss Vn Lous acoby/lars Martn Myhre &4 3 Tk & Ó & Ó Tk & Ó u & Ó & & 7. hel. loff k fra - fra ta om. bryg -. hør -. kvel -. pe - fal - le meg tungt ga mld m7 7 net d m7 d s. a vår skum - m - de Tk om av- holds- folk kun-ne for - hol- de seg.. sel. # deg re- m fs-k'n ma- o - # m m tys - te halv- l - t nes ny- tap- pet - fra # ba-k'n halv- l - t deg hyt- m s- k må- n gør 7 snø- sol- brun skn- net fra pls-n det n lett- kan Ó for brys- tet, 7 tl # e- nes - te la oss. Mlls;. pls.. sv... pls gør meg få. ro Ó Tk deg rek fra fsk n brygga mld maones fra Mlls; loff fra bak n hørnet halvlt nytappet pls. Tk deg hytta sk om kveld d mån gør snø tl sv. u solbrun sknnet fra pes. a plsn det este. n lett kan falle meg tungt for brystet, M halvlt pls gør meg hel. Tk om avholdsfolk kunne forholde seg tyste la oss få ro vår skummde sel 100

28 V drkk bre ule Lous acoby/lous acoby 4 2 I # g megso vel. I s. V. hus. lar, No går v mot saft ge, u - kel le - s - t -. d. har eg. krus V. d. stkt ( godt som )hamst - rar eg godt tl yll drkk b- re k- ge, 7 kel- kø- rel kan- ne, kag- kruk- ke k- rng 7 drkk k- ke el- l gla - set u - le - k - ke.. I kge, kellar, kørel kel har eg stkt godt som g meg so vel. I kanne, kagge, krukke krus hamstrar eg godt tl krng hus. No går v mot uletd. yll glaset kke s. V drkk kke saft ell sd. V drkk bre ule. I flaske, font, flakong fat har eg for mage som óg elskar mat. I sedel, skål, staup stamp har eg nok tl deg du som drkk som svamp. I bale, bolle, boks ballong har eg lagra mtt tl fest song. I tønn, tankar, trøys trau har eg nok tl grav m eg ke dau. 113

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

en julemusikal av Jon Arild Ruud Frelsesarmeens hovedkvarter 2009

en julemusikal av Jon Arild Ruud Frelsesarmeens hovedkvarter 2009 Det lys en stjne en julemusikal av Jon Arild Ruud 1 Scene 1; Maria budskapsdag...3 Sang 1; Englebesøk....3 Scene 2; På vei til Betlehem...4 Sang 2; Ut på tur...5 Scene 3; Den store boligjakten...7 Sang

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG LEDER Rydd ve Herrs komme Advtstd er over oss v begynner berede oss juleferng, alt hører. Kanskje v tradsjoner v ønsker opprettholde, kanskje v lang julegelste

Detaljer

PEER GYNT Av Henrik Ibsen

PEER GYNT Av Henrik Ibsen PEER GYNT Av Henrik Ibsen Bearbeidet av Ingrid Weme Nilsen Premiere på Hovedscenen 7. september Trøndelag Teater 2013 De medvirkende: Den unge Peer Gynt Den gamle Peer Gynt Mor Åse Solveig Ingrid Mats

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT.

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT. ALLIRA ALT VI HAE ALVEJAKTEN BRIN EM HJEM BY OILL AV SPØKELSA (MITBY-BLUES) BÅRESAN E ALLIRISKE AMER EN BLÅRÅ KAPPE EN PLYSTRENE VANRINSMANN ET VAR EN AN ET VIL IKKE ENRE NOENTIN ITT SANNE NAVN UVA EN

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer