Arendalspilsens vise. j œ. j œ. j œ. j œ. œ œ. œ Œ œ. j œ & # # # # 8. œ H7. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. œ C # m & # # # # j œ. œ F # m. j œ.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arendalspilsens vise. j œ. j œ. j œ. j œ. œ œ. œ Œ œ. j œ & # # # # 8. œ H7. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. j œ. œ C # m & # # # # j œ. œ F # m. j œ."

Transkript

1 rdalsplss vse Lous acoby/lous acoby # # 8 6 # # # # # # # # # # eg H7 # m. h! or smag av - r- dals - pl- s, H7 med H7 H7 sd- te eg H7. skær. H7 h # #. lag. V # m skul - ly - dsom- m- hl-s. s- d deg et post- kort # m # m l- es - som- m sol u får kom- me ned se svelg. H7 le. delt u kvel - d «- r-dal bryg- ge - r». belg. tl # 7 # # flas- k som eg. H M # m Sør- land av # m H7 al-l helst så s- s av vårt - r- dal sma- ge H. Og skul - le vært h - r- dals- pls # m g- nom hals # # # m # m som- rs ly - se # 7 sam- m som H7 bøn- ne drk - k står det # m H7 hos meg, # m d - # m let H7 hø-r 'an På med lan - ge skyg - g. H. eg ø- pls- n r- n H7 v skul - le H7 ne som- m - dag. skålt. 8

2 eg sd deg et postkort med ld sommhls. M all helst så sdte eg smag av rdalspls esss av vårt Sørland av somm, sol skær. u får komme ned tl rdal smage an h! or h lyse kveld med lange skygg. På flask som eg drkk, står det «rdals Brygg». eg et hør samm som bønne belg. Og somrs lyse plsn rn gnom hals svelg. u skulle vært h hos meg, v skulle skålt lag. V skulle delt rdalspls dne sommdag. eg sd deg et postkort med ld sommhls. M all helst så sdte eg smag av rdalspls esss av vårt Sørland av somm, sol skær. u får komme ned tl rdal smage an h! H blås det hvde sel. et skumm vår ford. Og det blås ltt skumtopp sedl rundt vårt bord. H det sol varme et det kaldt. H duft det av somm av humle av malt. La deg trekkes med av tørst slk lyset trekk ml. Bare s du skal tl rdal vds beste. eg sd deg et postkort med ld sommhls. M all helst så sdte eg smag av rdalspls esss av vårt Sørland av somm, sol skær. u får komme ned tl rdal smage an h! 9

3 Bare Mack, takk! Lous acoby/sîan & Harald Stckl # / # /. fø - l meg fr. vl # # ha. sx - nordmn så tryg pack lt. ge. fra an - net 7 V pkk - Mack bryg- ge - r! H7 Ik- ke no' mkk - makk. Ne, # 12 8 ba- re Mack, 7 n vet. v har godt # /. blr eg b - le. eg. takk. pakk. Så ne.. kan k- ke le - ve et a går # eg #. skk - sakk m6 #. k - ke no' snkk - snakk. eg ark - ts- ke bryg - 7 -sø- l- bat.. flas- k 7 eg sav- n ø- let, da fat.. get. gør Når.. al ne.. 0 Ikke no mkkmakk. Ne, bare Mack, takk. a går eg skksakk f meg fr. lt annet pkkpakk. Så kke no snkksnakk. eg vl ha sx-pack fra Macks brygg! et arktske brygget gør nordmn så trygge. V vet v har godt flask fat. Når eg savn et, da blr eg ble. eg kan kke leve -sbat! Ref. e helt umoralske kan elske det falske. t et rt, mtt hellgste bud. eg kan ke fornekte: eg ekt det ekte med skumslør topp Mack- mn brud. Ref. eg vl kysse smaske gyllbrun flaske. I glede fores mn Mack- eg. eg hell tl tank at Mack- for fank -elskn s partn hvt fall for meg. Ref. 10

4 11

5 sste plsn Lous acoby/lars Martn Myhre & # 2 4 Når & # m & # eg Hm m lg - g Hm mtt all - td vært mn ns - te, får se å få # prob - le - met løst. a ss - te, så se g bl mn ss - te tl at le- g svel- g, meg Nord- lands - pl - hl - s. Og m g å g # om eg k - ke s. har m pls nt- ra- ve - vel- nøst. Når eg lgg mtt sste, så g meg Nordlandspls. har alltd vært mn nste, får bl mn sste hls. Og om eg kke svelg, se å få problemet løst. a, se tl at leg velg å g pls ntravøst. nd eg hem for gamle? Blr eg malt tds mle? På mtt sste vl eg famle ett krus med Nordlands-et. Og hvs eg kke hkk, så se tl at noe sk. Hvs eg kke lg drkk, g meg plsn med klystér. Og hvs så galt skal være at eg kke dør gled, så g meg trøst ære la plsn lyse fred. Hvs eg ynk meg svett kke g meg kloroform. M se tl at leg sett pls sprøyteform. 17

6 et hadde vært best med TOU Lous acoby/lous acoby 4 3. fomp. hys - sng - stump. Han mann skrev et. 7 Så vl- le n u - lyk- ke - lg 7 far - - de stt vel. tl fant han et sn lv, kæ - han re tre. Og med røk. Og han tau. da et ble nok så det had - de vært best ba - re å med 7 kø - det... m. tau. pe det Ska'n ha nn nok f - te vv ett seg falt han spøk da skk- ke - lg va - re, som fant seg ne' hys- sn- g slo opp- hgt hull stt høy - re kne. Så det var n- g & # #.. U U 6 8 at had- de vært best med med. tau! a, 18

7 n ulykkelg mann vlle de stt lv Han fte seg som fomp. Han skrev et farvel tl sn kære vv fant seg hyssngstump. Så fant han et tre. Og med ett falt han ne slo hull stt høyre kne. Så det var ng spøk da hyssng røk. Og han ble nok ltt opphgt det at det hadde vært best med tau. et hadde vært best med tau. Ska n ha skkkelg vare, a, da det bare å køpe nn nok med tau! n mann hadde køpt seg et sexmagasn. et var kke «Kvnn Klær». Og mdtsdepk var svært femnn me tør v kke nevne h. var annonst noe svært raffnt slags dukke, søt souvr ble sdt hel dskret, kom fram, akk ve, ut hyssng ut papr så det hadde vært best med tau. et hadde vært best med tau. Ska n ha skkkelg vare, a, da det bare å køpe nn nok med tau! n kn satt koselg kro med halvlt sn hånd. skummet så vdt var sånn passelg god. var gyll m uklar bånn. smakte ltt gps, så det må ha vært Prpps. m mann var god snll. Så han smlte så gla da han nkket sa: eg kan trge halvlt tl M det hadde vært best med TOU et hadde vært best med TOU. Ska n ha skkkelg vare, a, da det bare å køpe nn nok med TOU! 19

8 et beste ord Lous acoby/lous acoby & b 4 3 Se, & b m. kraft. l - vet 7 eg har lett. m Mtt glass har sett & b.. pls & b m det hå - eg pe et 7 drk - draft. k no' a,. nå. skønt, det eg bes - eg te vl har Sør - stett. m Og fått lands - & b glass med skum- lest flask'- e- t - skum- sky. a, a all - he - pls mtt td le fra håp sør - lands - kett. or - d stre - be et står so - l - B, pls 7 Sør - 7 flas - 1. ke - gr meg lands - grønt. et Se, lvet lett. Mtt glass har stett. Og Sørlandspls gr meg kraft. eg har skumlest sett flask etkett. et står «Sørlandspls» et draft. a, det beste ord det eg drkk nå. eg har fått hele sol et glass med skumsky. a, eg vl alltd strebe håpe no skønt Sørlandpls fra B a mtt håp flaskegrønt. hrstansands Brygg gør tanke fr. a, det bobl kopp sel. t mn sorg flyr forb, det bare ford at halvlt pls gør meg hel. Ref. et somm sol duft kaprfol brs hv slurk eg tar. ær kan bl alkohol. Huml bygg et bol. eg tørst som dromedar. Ref. hampagne gr sprut kaffe gr grut pls gr deg: «Takk som byr» Sett dn flaske med tut, for dn munn drkk ut tl det skumm rundt Oksø fyr. Ref. 22

9 n frvol vse om bokkets gled Lous acoby/harald & Sîan Stckl # # 3 4. # # H7 eg hån - d tr - g 1. mn e tap - malt - # #.. krus. # # H7 # # ø- Vår p mør - luk - k nø - de 2. hus. let. # 7 ke seg når. Så a # m buk- k buk - k grø - de hopp k- ke har bou - que- t av hum- le mek - tg bokk - H7 bokk - fly - eg malt. Ne,. bukk un - d bok - ø - t - let de buk - o- v hopp k - ke H7 kluk - fø - H7 mykt se - # m. ø - sta - ve - lg k. de. om res let. Og u mtt Vårt bukk o- v talt. eg tapp bukk. Og bokket klukk. Og hånd mn lukk seg mektg mykt om mtt krus. Vår maltmørke grøde flytde føde. u trg e nøde når bokk bukses hus. Så hopp kke bukk ov et. Vårt har bouquet av humle malt. Ne, hopp kke bukk ov et. a bukk eg und bokstavelg talt. Så skk meg d ære for gane blære. La bokket være mn tro mtt lvs krydd. La bokke bruse skumme kruset. ra tunge tl truse gør bokk meg fyrrg fr. Ref. V sukk mukk for rynk skrukk. n trøst at bokk gr styrke sex appeal. Sett et bord ne. Kn maltet fra kornet. n bokk hornet gør mann frvol vrl. Ref. 27

10 n hyllest tl rydlund Brygg Lous acoby/lous acoby & # fyll. & # 7 & # var m grunn: k - ke Ó dk - tet Hvor- for Nl - le om sn 7 ep - m Hol- bg, han & # 4 3 ep- pe, pe drakk skyld. vet Ne,.. RY - du det om vel N - 7 Nl - le m nep - fn - nes pe. dram- m helt Ó LUN. an - et n (2.Mn) Holbg, han dktet om eppe, om Nlle dramm fyll. Hvorfor eppe drakk vet du vel neppe. et var kke Nlle sn skyld. Ne, det fnnes helt ann grunn: R Y N L U N Leg mn s eg mangl både konds b-vtamn. M nå går e kke lg hangl. Og eg tok ng besk medsn. Ne, det fnnes helt ann grunn: R Y N L U N Mn kone, hun sylt bak. På bordet står sknke sld. Vet du hvorfor vår mat alltd smak? kevtt har v rktgnok tl, m det fnnes helt ann grunn: R Y N L U N 28

11 n lovlydg vse om ets rhet Lous acoby/lous acoby 4 3 Brygg dtt Brygg dtt så La dn tørs - te m7 drkk det kaldt. m7 godt du kan. al - le m7 tan- ke tum - le. kær. bryg- g har dem 7 Hum - le, 7 Hum - le gær m7 Hum - le 7 ær vann gær malt malt malt vann vann malt. vann. 7 gær. hum - le. n Brygg dtt drkk det kaldt. Humle, gær vann malt. Brygg dtt så godt du kan. Humle, gær malt vann. n brygg har dem alle kær. Humle, malt vann gær. La dn tørste tanke tumle. ær vann malt humle. Spør du meg om lvets alt. Humle, gær vann malt. Spør du meg om lykks land. Humle, gær malt vann. H svaret slk det : Humle, malt vann gær. å av kork kke fumle! ær vann malt humle. Rhetslov blr d kalt. Humle, gær vann malt. Lk for lov, mn sann: Humle, gær malt vann. Vktg hv del sær. Humle, malt vann gær. La dn re tanke mumle: ær vann malt humle 30

12 n vse mdt lvet Lous acoby/lous acoby # 4 / # slk # Hvtt # u - Mørkt som et som fell- topp med l - ke må - t å dø H7 # or - de, bor -. snø # 7 # # m, # m. det, Hm n # m. så 7 slk Hm a slk Hm ly- s se-de- ls skum. bygg, ny- pløyd gyl - lt sommo- dt Hm 7 mtt bokk- mtt pls- n - brygg., la dem v - te tl sed - l Ó. tom. et fns Ó Mørkt som et nypløyd orde, så gyllt som modt bygg slk mtt bokk bordet, slk mtt plsnbrygg. Hvtt som felltopp med snø a, slk lys sedels skum. et fnns ulke måt å dø la dem vte tl sedl tom. Slk vl eg faktsk leve mdt lvet med sedel halv. n skummde vl eg heve drkke små ntvall. or tomhet d komm tdsnok. et s de gamle blant. for s de at du skal vsstnok kke tømme d sste slant. 36

13 eg har Lous acoby/lous acoby 4 2. Mn sam -. su - 7. e - ml, l se del.. na -. meg om.. bo. sam - l... mn tan - kes bryg- ge - r. 7.. gull. n - dust - r. malt, l - vets.. n bl, salt,. sv. eg. eg hop - 3 har.. eg har. pe har stt. rk,. rk - skål.. all - e- eg nål stt fn- g - 7. pep- p, l - vets.. dom td fl.. eg.. lar t Hvtt av alt.. eg hans. gær. 7 mål. hum- le. hu - set fra 7. eg pls - n- lv - ets gyl- ne... kles - kott har.. sn skum mørkt av har. Mn nabo saml gull sv rkdom hans mål. eg saml meg om plsn lvets gylne skål. eg lar gær humle suse mn tankes brygg. eg har alltd huset fra edel ndustr. n hoppe har stt fl. t kleskott har sn ml, nål stt fngbl, eg har. Hvtt av skum mørkt av malt, lvets pepp, lvets salt, eg rk, eg e alt, eg har. 61

14 Mn kone fyll år høst frykt tds tann. eg fyll opp mtt krus tl trøst med gyllt tdevann. I mn flaske blr det fære ms mn glede stlle flør. Øl ald skal v ære drkke ut før et dør. n hoppe har stt fl. t kleskott har sn ml, nål stt fngbl, eg har. Hvtt av skum mørkt av malt, lvets pepp, lvets salt, eg rk, eg e alt, eg har. Mn tante syng salmesang. I tro hun trygg. eg syng tl vår begklang tro dette brygg. V har synd som skal telles ved St. Pets port gang. Tro om domm kanske felles ov vsesang. n hoppe har stt fl. t kleskott har sn ml, nål stt fngbl, eg har. Hvtt av skum mørkt av malt, lvets pepp, lvets salt, eg rk, eg e alt, eg har. 62

15 eg vl kke drkke ale Lous acoby/lous acoby 4 3 eg 7 vl k - ke.. a, mdt n - n 7 svak for d vrangt for - kært. No glass har eg a - lest om ne stk' a- s - lært. m le - ne. eg ke - eg 7 - ke - vtt skal man al - l helst eg vt- t. - ke - vtt det. l - le. eg M å 7 al - l helst skeg- get så drk- ke drk- ke sam- m. 7 l- l helst sam- m, a, sam- m, a, sam- m med har det som plom- ma eg- get tr - ve- lg hvt- t. stus- s sm- l gør tng så det ll- le. No me- n drk- k for drk- ke av.. al ne sto- re eg vl kke drkke ale kevtt skal man drkke samm a, all helst samm a, all helst samm a, all helst samm med. eg har det som plomma egget så trvelg mdt nn hvtt. eg stuss sml skegget svak for d stk akevtt. No m eg gør tng så vrangt forkært. No s eg drkk for lle. M å drkke av glass har eg lest om lært akevtt det store det llle. 63

16 La oss drekke oss tlbake Lous acoby/lous acoby & # 4 4 La. & # m. & # 7. det oss. td.. drek - å beg -. køy - e ge. ke oss. be -. for tl- ba - ke.. - hv. eg na. har eg har. Øl det m. tl.. - skum. blr. med.. mn ha - m. man vel - dg p 7 ltt.. m - ne Og ke. eg a'. tær. nå har La oss drekke oss tlbake. eg har skum mn hake. Og nå det td å køye for hv. Øl det blr man veldg p a. eg har begge ba. eg har tl med ltt mne tær. Når v har drukket oss tlbake har drukket rubb rake satt hatt så sannelg mn hatt skal v drømme om ltt me halv plsn ell fle. et lov å drømme, vn, ha godnatt! La oss drekke oss tlbake. u vet krake søk make. for søk eg mn sedel. Hvor d? o, se d står d sknn som blondne blant kvnn. Og de har det felles at eg gr meg h. La oss drekke oss tlbake. Ltt tlbakelt svake skal v sovne nn tl tappekrans sus. Skønt det nåvel det beste, når det geld det å feste, at v ett går hem tl hvt vårt hus. 69

17 Lovsang tl SS Brygg Lous acoby/lous acoby &4 3. & favn. lås. 1. or. ( se a, eg pls pls un - d ar - m bay - melk fra eg ut- trykk for &.. hov et savn. a, eg mtt når Øl som drk- k mtt 7 ) mors barsva - m. 2. bay - kø - led skap v- full kas - sav- n fra Og mtt av åp - n alt går 7 sut - pls te - sn be -. SS. or full kasse pls und arm mtt keskap åpn sn favn. Øl som morsmelk fra barm. Og mtt suttebehov et uttrykk for savn. a, eg savn pls bay når vd alt går lås. a, eg drkk mtt eg sva av pls bay fra SS. or skummde pls mn neve kan stat få ta hva d vl. or nå vet eg at kunst å leve å tømme flaske med tl. a, eg trg bokk plsn når lvet sludd vås. Når eg dør, skal du g mne hls tl brygg mest fra SS. M nå vl eg synge om gled som tappes av tønn fat. frstels h mtt d hvor mn va sv meg drkke mat. H sknke, melon poste. H sld, sampnong gås d største av gled eg e nemlg plsn bay fra SS. 70

18 Med Hansa Lous acoby/lous acoby & # 4 3 et & # Ó & # skål Og da står med Han - lg sa - fra Han - sa - kg fram, tok man k - ke m, med Han - sa - at, med. Han - re - ss 7. se- del tl sa -. mål. B- g var m sk- petkom dram, m man løf- tet sn m 7. et står lg fra Hansakg at Bg var ress mål. Og da skpet kom fram, tok man kke dram, m man løftet sn sedel tl skål med Hansa med Hansa med Hansa. gang brygge brant ble røk forsvant folk mstet hem hus, fant man lkevel trøst: a, man slukket sn tørst ved å løfte et halvlts krus med Hansa med Hansa med Hansa. Og Ulrks topp dt spas man opp s sol går ned vest. Og man vet med seg selv, når det ld mot kveld, at lvet all best med Hansa med Hansa med Hansa. Og Bg har ry som regneværsby, det vsste du vel fra før. M sol lys hv sedel som bys. et glede alt v gør med Hansa med Hansa med Hansa. 71

19 Med fra Rngnes Lous acoby/lous acoby &4 3 Som & 7 Og sped fkk eg 7 med. smokk. &.. all - td klukk - klukk. Tk hva & skumr - me. n. &. Tk Tk Tk 2. m at t - l - m t - me l - gle - m d som komsg - vet vel - med, eg vet de m. nes kan 7 fkk t - me 1. m 7 rom- me. v- n. - Tk fra n. Tk Tk 7 så hvor ø- let som Rng nes. v- ga flas- ke pls bay for - eld- re - ne m- ne satt vug- get 7 ø- ø- flom-m.. bokk.. let let sa kan som Som sped fkk eg flaske med smokk. eg fkk plsn bay bokk. Og foreldre mne satt tme tme vugget så vga sa alltd klukk-klukk. Tk hva lvet kan romme. Tk hvor et kan skumme. Tk td som komm. Tk et som flomm. Tk glede vn. Tk et som rn. Tk at lvet velsgnes med fra Rngnes. I mn dåp holdt eg hodet mtt kaldt. Og det vede vann smakte malt. a, prest dont tok opp font, eg mket meg ets kulør gehalt. Ref. a eg gftet meg, svarte eg «a!», mn skumhvte brud ble så glad. eg ble lurt ltt forrest, for eg syntes at prest sa: «et vel bay du helst vl ha.» Ref. 72

20 I mtt grav skal alt ordnes slk: eg vl først ha kste av teak. eg vl kke kremes, m kun destlles evghet være et ksteglad lk. Ref. Og når sel gang slppes fr, vl d sveve slk vnd flyr forb. Og d vl kanske fnne sel fra kvnne, m vl velge ånd fra et godt brygg. Ref. 73

21 skå-ål! skå-ål! for stn ov d vde vd! for de som glmtar glaset h! de du s, m som kke! Skål! Skål! Skål! skå-ål! skå-ål! for hav stn alt som gror! for deg, god søst, deg, god bror! for alt av godt vår gode ord! Skål! Skål! Skål! skå-ål! skå-ål! for beste drykk oss gudar gav! for glans lånt av det store hav: det kvte skum det gule rav! Skål! Skål! Skål! Nå sedl v ut ford Lous acoby/lars Martn Myhre &4 3 Nå & & Ó V m/ & Ó & & sed - l 7 v V V. vals. da - da - fyl - l opp d La - d - / da - ut /H. for - kork det først, før da - da - d v da - d m d det m. sno -. fløm - da -. r m snart fra tøm - m / da - da - da - d d - da. gyl- l- brun flas - ke - hals. 7 baug 7 v tau 7. skegg.. dregg. m. skum- m om m har bun- det to pls- n' 7 kas- t ek- k da - da - v d - sed- le - nes så nyn-n m da, la -.. Ó d - 83

22 Nå sedl v ut ford det skumm om baug skegg. V har bundet to plsn snor snart kast v tau dregg. V ekk kork, det flømm fra gyllbrun flaskehals. V fyll opp først før v tømm så nynn v sedles vals: Lad-dadad-dadad-dadad-da Lad-dadad-dadad-dadad-da Og så sedl v tlbake klyv helt ut klyvbom. Når eg dør, vl eg legges lake av plsn plsnskum. a mn skebne d nest gvet. La meg være dtt sel dn k. La oss sedle oss rakt gnom lvet dønnng av skummde. Lad-dadad-dadad-dadad-da Lad-dadad-dadad-dadad-da Så sedl v ut sundet brs fyll sel snn. t fyr et nes skal v runde tl Ølholm sedl v nn. Og hvs sele hg ltt dvaske, så ankr v hvor som helst, v vpp kork av flaske av det et v m eldst. Lad-dadad-dadad-dadad-da Lad-dadad-dadad-dadad-da 84

23 Ode tl Borg brygg Lous acoby/lous acoby eg vl & # 4 3. & # 1. eg vl Vå - re 7 k - ke høs - sed - te l & #.. et står skap. & # & # lyn - blant ma7 ne reg - hv tr- g ne gyl - skal 2. g.. ga - t m'- sk ne v 7 m l - vet hyl- le. flasfyl - pls - n k le La oss m. torg, at m vn - nng skå - le, fra for bokk - mn mtt å 7 fra kol - tøm - meg ånd, el - kæ - vl a de me l re for - mn 7. tap. vn. 7 kø - dem kyn- ne - lo - so- f sel. Ó Borg. le - - mtt eg vl kke regne lvet vnnng ell tap. eg vl høste gylne flask fra mtt kolde keskap. et står hv hylle. La oss skåle, kære vn. Våre sedl skal v fylle for å tømme dem g. losof meg vl forkynne blant mnesk gat torg, at mn ånd, a, mn sel mtt lynne trg plsn bokk fra Borg. No tror at de kan måle sn vd gull sv. eg vl mye hell skåle mtt klare plsn. eg har sedl mn neve drkk ut tl glassets bunn. Slk som dette vl eg leve sånn helt fra hånd tl munn. 87

24 Om kvnn bay Lous acoby/lous acoby # 4 3 Mtt # san - se - ne # tå - #. r m- ne bys. mørkt. Mn. mtt ar - eg har m Hm7. Hm7. Ó hus. bay - eg lys. å- r. 7 har. 7 eg eg mtt tar dem har krus.. tar- m. eg har kvn- ne beg- ge når m- ne m- ne bryg- g - m- ne. Ó Mtt mørkt. Mn kvnne lys. eg tar dem begge når sanse bys. eg har mne år. eg har mne tår. Og mtt brygghus. eg har mne tarm. eg har mne arm, bay mtt krus, Mtt rundt. Mn kvnne slank. eg hold om hne sedels hank. eg har Mtt stkt. Mn kvnne svak. eg svak for dem begge. e gr styrke smak. Mtt kaldt. Mn kvnne varm, n kellkold flaske brnde barm. eg har Vsa opprnnelg laget for SS brygg des bay. Slk lyd da refrget: eg har mne år. eg har mne tår. eg har bay fra SS. eg har mne tarm. eg har mne arm. eg har bay fra SS eg har 91

25 Psonärs supvsa Tekst: Rudolf ckstrøm/melod: ka-låt fra nland &4 4 m & Bränn - m är - för vn,.. # öl # och gam- mal fn har 7 fått. # #.. #. mg att se m mn hör -. ap - vn - pa- rat. ham - nar n - te su- p stru- p u- tan kel m kel. Brännvn, öl och gammal fnkel har fått mg att se vnkel. ärför hamnar nte sup strup utan mn hörapparat. Pls sunt året rundt Lous acoby/lous acoby &4 3 & Ó & & & 92 Pls rundt. or pls - n hk - ke for for godt tl ne Ó () n å gle - d. frs - m7 bå - tes Ó de som Ó sant. m7. sant hel - se La Nå sunt m7 - dam 7 d - gang v eg tro - - de få kun frel- se. eg tror m7 he - le. å - væ- re. le- flas - ke- pant. 7 pls- n pls- n gr drk - ke - d. - va Ó ret få

26 Pls for godt tl å være sant. Nå lev eg kun flaskepant. or plsn både sant sunt hele året rundt. n plsn gr helse, trode frelse. eg tror plsn for gled. La dam få drkke va få hkke frstes som dgang d. Pls for godt plsn tl tant som eldes skrant. a får de sn ungdom tlbake. Og øyne funkl eldgamle onkl som vet hvordan pls skal smake. Bruk plsn mot mygg smt rygg a plsn helbred det meste Naturmedsn har utklasset vn. n skummde pls det beste. Pls for godt fattg ånd plsn hånd slk øk v straks ntellgs. n elsk som slt, han trg lt for plsn godt for pots. Pls for godt Pls for godt 93

27 Tl Plss Vn Lous acoby/lars Martn Myhre &4 3 Tk & Ó & Ó Tk & Ó u & Ó & & 7. hel. loff k fra - fra ta om. bryg -. hør -. kvel -. pe - fal - le meg tungt ga mld m7 7 net d m7 d s. a vår skum - m - de Tk om av- holds- folk kun-ne for - hol- de seg.. sel. # deg re- m fs-k'n ma- o - # m m tys - te halv- l - t nes ny- tap- pet - fra # ba-k'n halv- l - t deg hyt- m s- k må- n gør 7 snø- sol- brun skn- net fra pls-n det n lett- kan Ó for brys- tet, 7 tl # e- nes - te la oss. Mlls;. pls.. sv... pls gør meg få. ro Ó Tk deg rek fra fsk n brygga mld maones fra Mlls; loff fra bak n hørnet halvlt nytappet pls. Tk deg hytta sk om kveld d mån gør snø tl sv. u solbrun sknnet fra pes. a plsn det este. n lett kan falle meg tungt for brystet, M halvlt pls gør meg hel. Tk om avholdsfolk kunne forholde seg tyste la oss få ro vår skummde sel 100

28 V drkk bre ule Lous acoby/lous acoby 4 2 I # g megso vel. I s. V. hus. lar, No går v mot saft ge, u - kel le - s - t -. d. har eg. krus V. d. stkt ( godt som )hamst - rar eg godt tl yll drkk b- re k- ge, 7 kel- kø- rel kan- ne, kag- kruk- ke k- rng 7 drkk k- ke el- l gla - set u - le - k - ke.. I kge, kellar, kørel kel har eg stkt godt som g meg so vel. I kanne, kagge, krukke krus hamstrar eg godt tl krng hus. No går v mot uletd. yll glaset kke s. V drkk kke saft ell sd. V drkk bre ule. I flaske, font, flakong fat har eg for mage som óg elskar mat. I sedel, skål, staup stamp har eg nok tl deg du som drkk som svamp. I bale, bolle, boks ballong har eg lagra mtt tl fest song. I tønn, tankar, trøys trau har eg nok tl grav m eg ke dau. 113

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie NORGE uumsse 181201 ok nneholr sang n rske sangskt pstt sangokt (kst melod esrng) korarrangemt l korarrangem svært tlggelge ks kan s køpes keltvs ved Norsk Korst Kal NORGE 181201 uumsse KRGE ORLG ok nneholr

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 kl. 11.00 Elsabeth Thorsen, Alexandros Tuboglou Johnsen, klokker Steffen Au og Anta Larsen,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 kl. 11.00 Jonas Lnd Aase, Carl Petter Opsahl og Mara Halldén, er Steffen Aune, klokker

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap Lars Bjkmann ag dag Sangbok Tekst, melodnot besfrng Hyggelg selskap Tl ro Lars Bjkmann ag dag Sangbok tekst, melodnot besfrng Tekst, melodnot besfrng Takk tl Yngvl ordts, rll Krstans Sten Morbech for god

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor MÅLRI O PÅL LENNRT HORNE 16 sang for barnegospel, solist, familie- ungdomskor Sangene hentet fra en H komm vi! med pen Barnegospel Trygve Wikstøl amiliekompaniet K 2000 amiliekompaniet Postboks 419 Sentrum

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 5. søndag treenghetstden 28. jun 2015 Høymesse Oslo domkrke 5. søndag treenghetstden 28. jun 2015 kl. 11.00 Øyvnd Kvarsten, Johan Berg, klokker Åse Mare Berg og Frode Pakusch,

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

BORGNY Flukten fra flammene

BORGNY Flukten fra flammene Borgny er ei lita jente som opplever mye rart. Hun tenker veldig mye og har ganske mange rare tanker. Hun kan også snakke med vinden, men det er det ingen som vet. Hun er snartenkt og finner ofte en løsning

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall Sangehefte Sanger og regler vi synger på Valhall I dette heftet finner dere noen av de sangene, rim og regler vi ofte synger og leker oss med i samlingsstunden på Valhall. Benedikte Torsvik Høst 2011 Norske

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG Syng om en by. Syng imot sky Jessheimsangen T: Sverre Kragset M: Tove Kragset Arr: Tove Kragset KRAGST FORLAG Tove Kragset Jessheimsangen Inspirert av melodien og det ytre milø i og rundt Jessheim, ønsket

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Leser du meg så lett?

Leser du meg så lett? Leser du meg så lett? Skrevet av: zion den sep 27, 2016 Tagget i: Sex, naken, erotikk Følelsen kom krypende. Jeg fikk frysning og kjente gåsehuden flytte seg over hele kroppen. Jeg følte at blikket hans

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

BLANDET KOR 0225 DEMO. Torkil Baden. Sju folketoner SAB

BLANDET KOR 0225 DEMO. Torkil Baden. Sju folketoner SAB LNDET KOR 0225 Torkl aden u folketoner Innhold Per pelmann5 Pål sne høner6 red dna vda vngar L amor de mo10 Nå er morgen/mornng has broken 11 e meg handa d12 kal gamal venskap/uld Lang yne13 199 av antando

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19 2. søndag i treenighetstiden (22. juni) Hovedtekst: Matt 3,11-12 GT tekst: 2 Mos 14,15-22 Epistel tekst: Tit 3,4-7 Barnas tekst: Apg 9,1-19 Fortid, nåtid og evighet 84 S ø n d a g e n s t e k s t F OR

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1 MRK SMS4 Lignelsen om såmannen 1 Han begynte igjen å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde samlet seg om Ham, så Han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer