ÅRSRAPPORT Styret, Generalforsamling i Eurochips i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010. Styret, 15.03.2011. Generalforsamling i Eurochips i Oslo"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT juni Barn er uskyldige, men rammes når foreldre kommer i fengsel. Din innsats har betydning! Generalforsamling i Eurochips i Oslo Fengslene stekte vafler til barna i forbindelse med Prisoners Children s week Tur til Sognsvann med FFP Ung Styret,

2 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 3 Innholdsfortegnelse Del 1 Presentasjon av Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) 1.1 FFPs virksomhet... s Støtte og rådgivning til pårørende... s Samarbeid med kriminalomsorgen... s Synliggjøring og informasjonsarbeid... s. 4 Del 2 Aktivitetsrapport Praktiske forhold... s Tilbud til pårørende... s Samarbeid med fengsler og kriminalomsorgen for øvrig... s Referansegrupper, nettverk og samarbeid... s Konferanser og annen deltakelse... s Politisk arbeid... s Artikler og mediakontakt... s. 13 Del 3 Prioriteringer i Synliggjøring... s Utviklingen av organisasjonen og tilbudet til FFP... s Samarbeid med kriminalomsorgen... s 15 Vedlegg Revisjonsberetning for s. 16 Regnskap s. 18 Budsjett s. 19 DEL 1: PRESENTASJON AV FORENINGEN FOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP) 1.1 FFPS VIRKSOMHET FFPs primære arbeidsoppgaver er: Gi støtte og råd, samt tilby ulike aktiviteter til pårørende Samarbeide med kriminalomsorgen for å bedre pårørendes situasjon i møte med fengslene Synliggjøre pårørendes situasjon gjennom prosjektog informasjonsarbeid 1.2 STØTTE OG RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE Støtte og rådgivning til pårørende er FFPs aller viktigste oppgave. Det meste av kontakten med pårørende foregår via telefon og e-post. Vi har også mange samtaler med pårørende i våre lokaler. FFP arrangerer temakvelder, ukentlig pårørendetreff, individuell terapi, kultur- og ferietilbud samt egne tilbud for barn og unge. FFP får henvendelser fra hele landet. FFP har sitt hovedkontor i Oslo og lokalavdeling i Trondheim (FFP Trøndelag). Pårørende som tar kontakt med FFP Pårørende til domfelte innenfor alle lovbruddskategorier tar kontakt med FFP. Vi blir kontaktet av pårørende til innsatte med både korte og lange dommer. Det er i hovedsak kvinner som tar kontakt med oss, og spesielt mødre og ektefelle/samboer. FFP arbeider med saker som gjelder de pårørendes situasjon. Selv om FFP ikke arbeider med saker direkte knyttet til den innsatte, gir vi råd og veiledning også til innsatte som tar kontakt med oss. Saker Det er et stort mangfold i sakene pårørende tar kontakt med oss om, men noen temaer går ofte igjen: Samtalepart. De fleste som ringer trenger en å snakke med om problemstillinger knyttet til fengslingen og sin situasjon som pårørende. Noen har ingen nære venner eller familie de kan snakke med om dette, andre ønsker kanskje ikke å involvere eget nettverk. FAKTA OM FFP FFP er en selvstendig organisasjon etablert i 1992 FFP mottar driftsstøtte primært fra Justisdepartementet og er for øvrig finansiert av prosjektmidler, legater og medlemskontingenter. FFP har hovedkontor i Oslo, og lokalavdelingen FFP Trøndelag i Trondheim. FFP har et styre som består av tre til sju medlemmer der over halvparten skal ha pårørendeerfaring. Styret fatter prinsipielle beslutninger om organisasjonens prioriteringer, arbeidsform og etiske retningslinjer. Styret er også støttespiller og veileder til arbeidsgruppen. Det daglige arbeidet i FFP utføres av ansatte i arbeidsgruppen. Informasjon. Mange tar kontakt med FFP for å få informasjon om det fengselet deres familiemedlem/ venn soner i, eller for å få informasjon om gjeldende lover og rutiner. Mange ønsker å få tilsendt FFPs informasjonsmateriell. Helse. De store belastningene pårørende kan oppleve gir ofte helsemessige konsekvenser. FFPs undersøkelse Helse og livskvalitet blant fangers pårørende (FFP 2007) viser at pårørende kan få både fysiske og psykiske plager. Nesten halvparten av de pårørende oppgir at deres helse er blitt dårligere som følge av fengslingen. Undersøkelsen viser at også barnas helse påvirkes. Barn. Mange tar kontakt med FFP om problemstillinger knyttet til barnas situasjon. Temaer som ofte tas opp er om barn bør få vite om fengslingen, hva man skal fortelle og om barn bør besøke i fengselet.

3 4 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 5 Medlemsforhold/brukere Medlemskapet har det siste året vært gratis. Det er ikke noe krav om å være medlem for å bruke FFPs tilbud eller for å motta FFPs nyhetsbrev. For jevnlig å motta program over aktiviteter og annen informasjon er imidlertid medlemskap nødvendig. Økonomi. Økonomi er et stort problem for mange pårørende. Situasjonen er særlig vanskelig når ektefellen eller samboeren er i fengsel. Den pårørende mister en inntekt, men har få rettigheter til økonomisk støtte. Er det barn i familien blir situasjonen spesielt vanskelig. Gjenværende omsorgsperson anses ikke som aleneforsørger etter trygdelovgivningen. Noen ser seg nødt til å skille seg for å få status som aleneforsørger for å kunne klare seg økonomisk. Pårørende har også ofte store kostnader knyttet til reise for å besøke i fengsel. Utvisning. FFP får jevnlig henvendelser fra pårørende som er i en spesielt vanskelig situasjon da deres fengslede familiemedlem står i fare for utvisning etter løslatelse. Flere pårørende opprettholder kontakten med FFP også etter at den innsatte er utvist. FFPs praksis i enkeltsaker FFP går normalt ikke inn i enkeltsaker for pårørende. Vi gir råd om hvordan pårørende selv kan formulere søknader eller støttebrev til innsattes søknader eller klager. for pårørende. FFP gir innspill til fengslene når det gjelder besøksforhold og kontaktmuligheter, holder foredrag, deltar i prosjekter og referansegrupper i kriminalomsorgen, og blir invitert til å delta på informasjonsmøter for pårørende i fengslene. FFP deltar også på møter for innsatte der tema for eksempel kan være kontakten med pårørende eller barnas situasjon. FFPs samarbeid med andre FFP samarbeider med departementer, barnevern, familievern, barnehager, skoler, BUP, PP-tjenesten, NAV, ulike organisasjoner, advokater og politiet. FFP arbeider for å synliggjøre pårørendes situasjon i kontakten med disse gruppene. FFP formidler ofte kontakt for pårørende til organisasjoner som gir gratis rådgivning og rettshjelp på ulike områder. FFP har et godt samarbeid med jusstudentenes rettshjelpstiltak JussBuss og JURK. 1.4 SYNLIGGJØRING OG INFORMASJONSARBEID FFP arbeider for å synliggjøre pårørendes situasjon, innhente mer kunnskap og spre informasjon om pårørende. Gjennom prosjekter synliggjør FFP aktuelle problemstillinger knyttet til det å være pårørende. FFP utvikler også diverse informasjonsmateriell. Som en del av informasjonsarbeidet inngår også undervisning, foredragsvirksomhet, publisering av artikler, mediekontakt og veiledning av studenter. DEL 2: AKTIVITETSRAPPORT PRAKTISKE FORHOLD Styret Styret besto i 2010 av følgende personer: Styreleder Linn Marie Schilling, Tonje Fossan-Waage, Kari Middelthon, Ståle Gulbrandsen, Brit Østbu, Morten Nystrøm og Sissel Lyngvær Ramstad. Det ble avholdt sju styremøter i Styret har ikke mottatt honorar. Ansatte Arbeidsgruppen står for det daglige arbeidet i FFP. Arbeidsgruppen har i 2010 bestått av daglig leder Hanne Hamsund, rådgiver Bente C. Grambo (kriminolog) (i permisjon fra februar), rådgiver Nina Morseth Lauritzen (barnevernpedagog og familieterapeut), rådgiver Kjersti Holden (barnevernpedagog), rådgiver/ prosjektkoordinator Anne Berit Sandvik (kriminolog) og ungdomskonsulent Mario Erik Briceño López (steinerpedagog). Nina Morseth Lauritzen ble i oktober 2010 ansatt som avdelingsleder i FFPs lokalavdeling i Trondheim. Bemanningen i FFP har i 2010 vært ca. 5 årsverk. Det har ikke vært drift i vår tidligere avdeling i Vestfold i 2010, men tidligere avdelingsleder Aina Hoffart hadde i 2010 et deltidsvikariat i avdelingen i Oslo. FFP har et godt arbeidsmiljø, og de ansatte utfører sitt arbeid med et stort engasjement og arbeidsglede. Finansiering Fra Justisdepartementet mottok FFP i 2010 kr ,- i driftsstøtte. Av dette blir det forutsatt at kr ,- blir benyttet til tiltak for barn. Til FFP Ung i Oslo mottok vi kr ,- fra Barne- og likestillingsdepartementet via Oslo kommune og kr ,- fra Helsedirektoratet. Fra Barne- og likestillingsdepartementet via Trondheim kommune mottok vi kr ,- til FFP Trøndelag. Fra Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering har vi mottatt kr ,- til en animasjonsfilm om barn av innsatte som Mikrofilm AS lager. FFP har mottatt kr ,- til drift fra Oslo kommune. Til ferie, sosiale treff og kulturtilbud mottok FFP kr ,- fra Scheiblers legat, kr ,- fra Reidar og Gunnar Holst legat og kr ,- fra Boye Schlytters legat. Fra KRÅD (Kriminalitetsforebyggende råd) mottok vi kr ,- til møte- og seminarvirksomhet i Videre mottok FFP kr ,- i andre inntekter og kr ,- i momskompensasjon. FFPs lokalavdeling er økonomisk underlagt FFP i Oslo. FFP mottok for 2010 driftsstøtte fra Justisdepartementet på kr ,-. For å dekke FFPs økonomiske behov sendte vi i 2010 i alt 20 søknader om økonomisk støtte på til sammen kr ,-. Vi fikk positivt svar på 11 av søknadene, og fikk innvilget i alt kr ,- i tillegg til driftsstøtten. I saker som er av prinsipiell interesse eller i spesielle saker der FFP vurderer at den pårørende ikke får den hjelpen han eller hun har krav på, kan FFP engasjere seg etter avklaring med daglig leder og den saken gjelder. Ingen medarbeidere eller tillitsvalgte har anledning til å benytte FFPs navn til å fremme egne interesser (jfr. FFPs vedtekter). 1.3 SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN En annen av FFPs hovedoppgaver er å synliggjøre pårørendes situasjon overfor kriminalomsorgen og formidle hvordan pårørende opplever møtet med fengselet. FFP ønsker å bidra til at besøksforholdene og kontaktmulighetene mellom den innsatte og de pårørende bedres. Gode holdninger hos fengselsansatte og respekt for pårørendes situasjon er viktig for at møtet med fengselet skal bli så godt som mulig Arbeidsgruppa i FFP i 2010: Mario Erik Briceño López, Hanne Hamsund (daglig leder), Nina Morseth Lauritzen (avdelingsleder FFP Trøndelag), Anne Berit Sandvik og Kjersti Holden. (Bente Grambo var i permisjon).

4 6 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 7 En viktig målsetting for FFP er fortsatt å arbeide for en større andel fast, statlig driftsstøtte. Dette vil kunne gi en mer forutsigbar økonomi, og sikre en mer hensiktsmessig drift og utvikling av organisasjonen. FFP bruker fortsatt uforholdsmessig mye ressurser på å sikre finansieringen. Lokaler FFP i Oslo har lokaler i Nordahl Brunsgt. 5. Lokalene er leid av Stiftelsen Nordahl Bruns gate 5 og koster kr ,- pr år. FFP Trøndelag etablerte seg i november 2010 i nye, hyggelige lokaler i Fjordgata 19 i Trondheim. Leie av lokalet kostet kr ,- for november og desember. Regnskap og revisjon Revisjonsselskapet Bruserud & Co AS har revidert FFP s regnskap for 2010 og Petter Arneld har også i år vært FFPs regnskapsfører. Grafisk arbeid FFP har benyttet grafisk designer Lars Schrøder og illustratør Silvia Kjølstad fra Kulseth & Co til grafisk arbeid i forbindelse med utvikling av informasjonsmateriell. FFP Trøndelag gjenåpnet FFP gjenåpnet i oktober 2010 lokalavdelingen i Trondheim, etter at avdelingen har vært midlertidig stengt siden juni Økonomisk støtte fra Trondheim kommune og Barne- og likestillingsdepartementet gjorde gjenåpningen mulig. 2.2 Tilbud til pårørende FFP har også i 2010 hatt et bredt tilbud til pårørende. Rådgivning på telefon, e-post og forum FFPs primære kontakt med pårørende skjer via rådgivning på telefon og e-post. Mange har behov for informasjon knyttet til fengsler og kriminalomsorgen. Andre trenger først og fremst noen å snakke med. Også i 2010 har pårørende fra hele landet tatt kontakt. På FFPs hjemmeside har vi et forum for pårørende, som har vært svært mye brukt. På forumet kan pårørende kommunisere med andre pårørende og ta opp ulike problemstillinger. FFP svarer også på innlegg og bidrar med informasjon og rådgivning på forumet. FFPs tilbud til pårørende Landsdekkende rådgivning på telefon, e-post og forum Individuelle samtaler og familiesamtaler Individuell terapi Pårørendetreff på dagtid og kveldstid Tilbud om aktiviteter og rådgivning for barn og unge Temakvelder Kultur- og ferietilbud Etter ønske fra pårørende igangsetter FFP egne treff for eksempel for mødre, ektefeller/kjærester, pårørende berørt av utvisning eller andre grupper av pårørende Pårørendetreff og temakvelder I 2010 har FFP i Oslo hatt tilbud om pårørendetreff hver onsdag fra kl Her kan pårørende treffe andre pårørende og oss som jobber i FFP. Høsten 2010 hadde vi anledning til å innvilge noen av de pårørende mer enn fem timer. FFPs pårørendetreff og tilbudet om individuell terapi er finansiert av Scheiblers legat. Utvidede telefontider Fra høsten 2010 utvidet FFP telefontiden med en halv time hver dag og en dag mer i uken. I tillegg startet vi med kveldsåpen telefon fram til hver tirsdag. Kulturtilbud FFP inviterte i mai pårørende til forestillingen Kurt koker hodet på Oslo Nye teater. Det var et meget vellykket kulturarrangement med mange deltakere. I oktober arrangerte vi nok en kulturkveld for pårørende, hvor akrobatikk og dans med gruppen Frikar sto på programmet. FFPs kultur- og ferietilbud er finansiert av Reidar og Gunnar Holsts legat. Ferietilbudet er også finansiert av Boye Schlytters legat. FFP Ung FFP Ung er FFPs barne- og ungdomstilbud. FFP Ung tilbyr et møtested og ulike aktiviteter for barn og unge opp til 23 år. FFP Ung er finansiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet. FFP Ung hadde følgende aktivitetstilbud i 2010: Karneval, tur til Oslo Gladiators (en innendørs fornøyelsespark med spennende aktiviteter), gjøglerverksted, klatring, teaterforestillingen Kurt koker hodet, grill- og badetur til Hovedøya, bowling, tur til Tusenfryd, tur til Sognsvann, maleverksted, tur til Emma Sansehus, kinobesøk, gokart og juleavslutning med gårdsbesøk. FFP Ung arrangerte i tillegg til dette en helgetur til Langedrag Naturpark for barn, unge og deres foresatte. Denne turen var blant annet finansiert av midler testamentert fra en tidligere bruker av FFP. Nina Morseth Lauritzen, som har jobbet ni år i FFP i Oslo, er ansatt som avdelingsleder i FFP Trøndelag. Avdelingsleder i FFP Trøndelag, Nina Morseth Lauritzen, ønsker pårørende velkommen til samtaler og treff i hyggelige lokaler i Fjordgata 19 i Trondheim. Fra våren 2010 utvidet FFP sitt tilbud til pårørende med pårørendetreff også på kveldstid annenhver torsdag. FFP arrangerte også en temakveld i Temaet for kvelden var Pårørendes rettigheter i møte med fengselet. Avdelingsleder Laila Eidsvaag fra Oslo fengsel informerte om lover, regler og rutiner med særlig relevans for FFPs målgruppe. Eidsvaag svarte også på spørsmål fra deltakere på temakvelden. I november ble det arrangert juleverksted for pårørende i FFPs lokaler i Oslo. Her fikk deltakerne mulighet til å lage julekort, julepynt og lignende, i tillegg til hyggelig sosialt samvær med andre pårørende og ansatte i FFP. Individuell terapi til pårørende Flere pårørende har i 2010 fått tilbud om individuell terapi hos gestaltterapeut Lill Hallbäck som selv har erfaring som pårørende. Totalt gir FFP tilbud om 50 timer gratis individuell terapi i året, i utgangspunktet fordelt på ti pårørende som blir tilbudt fem timer hver. Krabbefiske på brygga i Kragerø, sommeren Ferie i Kragerø FFP arrangerte i sommer for femte gang vår årlige ferietur for pårørende til Kragerø. Som i de foregående årene var dette en meget populær og vellykket ferietur. Totalt var det 13 voksne (inkludert 3 ansatte fra FFP) og 14 barn med på turen. Det var en stor aldersspredning i gruppen, noe som fungerte meget godt og deltakerne fikk god kontakt seg i mellom. Ved siden av en rekke andre sosiale aktiviteter i løpet av denne turen, arrangerte FFP også et eget treff der alle barna som var med på ferieturen deltok. Her fikk barna mulighet til å ta opp og diskutere en rekke temaer og problemstillinger knyttet til det å være pårørende. Tilbakemeldingen fra deltakerne på ferieturen har vært positive. Deltakerne setter stor pris på å være i et uformelt og sosialt fellesskap med andre med lignende erfaringer. FFPs ferietur er for mange pårørende den eneste muligheten til å kunne reise på ferie. Hyggelig høsttur med FFP ung til Sognsvann.

5 8 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 9 Tilbud for pårørende i FFP Trøndelag FFP Trøndelag har siden oppstarten i oktober hatt tilbud om samtaler med rådgiver/ familieterapeut både på dagtid og kveldstid. FFP Trøndelag har også tilbud om pårørendetreff på onsdager fra kl , samt månedlige tilbud for barn og familier på kveldstid. I høst har FFP Trøndelag invitert barn og familier på teaterforestillingen Virginias jul. FFP Trøndelag har også invitert til Zitrus lekeland, og har arrangert juleavslutning med gårdsbesøk. Å være ung med et familiemedlem i fengsel Som et ledd i det å synliggjøre pårørendes situasjon har FFP Ung i samarbeid med firmaet Splint utviklet dialogteateret Ung med et familiemedlem i fengsel beregnet for bruk i ungdomskoleklasser. Dialogteateret er finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom rollespill, ulike øvelser og dialog med ungdommene setter vi fokus på hvordan det kan oppleves å være ung og ha et familiemedlem i fengsel, og hvordan ungdommene kan håndtere ulike utfordringer. I 2010 besøkte FFP fem ungdomsskoleklasser med til sammen rundt 150 elever med dialogteateret. Elevene ga positive tilbakemeldinger på at det var et viktig tema de ikke visste så mye om, og de likte måten det ble tatt opp på der de selv fikk være aktive og foreslå løsninger. I 2010 har dialogteateret også blitt vist under KRÅDs to landssamlinger for SLT-koordinatorer med til sammen ca. 250 deltakere som til daglig arbeider i kommunene med samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Under seminaret Children with Imprisoned Parents - Exchanging experience and good practise, arrangert av FFP og Eurochips i mai, ble en kortversjon på engelsk presentert for deltakere fra 12 europeiske land. 2.3 SAMARBEID MED FENGSLER OG KRIMINALOMSORGEN FOR ØVRIG Samarbeid med fengslene og kriminalomsorgen er en av FFPs viktigste arbeidsoppgaver. Det er viktig for FFP å informere fengslene om hvordan pårørende opplever møtet med fengselet og om hvor stor betydning holdninger hos de ansatte har for besøket. FFP er opptatt av besøksforhold, og har også dette året hatt et særlig fokus på besøksforhold for barn. Oslo fengsel. FFP har godt samarbeid med Oslo fengsel, og har jevnlige møter blant annet med ledelsen. I 2010 har vi styrket samarbeidet med sosialkonsulentene. Vi hadde blant annet et møte med sosialkonsulenter og kontaktbetjenter i Oslo fengsel for å fortelle om FFP og de pårørendes situasjon. Det ble en spennende og viktig diskusjon rundt pårørendes møte med fengselet, kontakt mellom innsatte og pårørende samt kontaktbetjentens rolle i møte med de pårørende. FFP ledet en av temabolkene da Oslo fengsel gjennomførte kurset Pappa i fengsel. Halden fengsel. Halden fengsel ble offisielt åpnet i mai FFP deltok på åpningen av fengselet, der vi bidro med en hilsningstale. Vi var også på to møter med ledelsen og andre ansatte, samt at vi deltok med stand på åpen dag i fengselet. Krogsrud fengsel. Som et ledd i kriminalomsorgens målsetting om å samarbeide mer med frivillige organisasjoner, ble FFP sammen med flere andre organisasjoner invitert til å ha en stand og informere om vårt arbeid. Bredtveit fengsel. I forbindelse med at FFP arrangerte generalforsamling for Eurochips i mai var vi også på besøk på Bredtveit fengsel sammen med de andre representantene for Eurochips. Vi fikk omvisning av fengselsleder, som også åpnet for spørsmål og diskusjon. Bergen fengsel. I forbindelse med at FFP arrangerte generalforsamling for Eurochips i mai var vi også på besøk i Bergen fengsel. FFP og representantene fra Euroships fikk møte assisterende direktør i Kriminalomsorgen region vest og fengselsleder i Bergen fengsel. Vi fikk en presentasjon om hvordan fengselet jobber for å ivareta pårørende og barn av innsatte, og vi fikk se den nye flotte besøksleiligheten. Vi fikk også en presentasjon av den nye hjemmesiden for barn som er utviklet for region vest, miniomsorgen.no. Trondheim fengsel. I forbindelse med gjen-åpning av FFP Trøndelag var ansatte i FFP i Oslo og avdelingsleder i FFP Trøndelag på møte med ledelsen i Trondheim fengsel. Leira fengsel. I forbindelse med gjenåpning av FFP Trøndelag var ansatte i FFP i Oslo og avdelingsleder i FFP Trøndelag på møte i Leira fengsel. FFPs ansatte og ruskonsulent Kari Østvik utenfor besøksleiligheten i Leira fengsel. Ullersmo fengsel og region nordøst. FFP ble invitert til å gi innspill i forbindelse med oppussing av Ullersmo fengsel. FFP har vært på flere møter, og har gitt både skriftlige og muntlige innspill til prosjektledelsen i regionen og til ledelsen ved Ullersmo fengsel. Regionkontaktsamling. I forbindelse med departementets arbeid med tilbakeføringsgarantien ble FFP invitert til en samling for metode- og innholdsansvarlige i kriminalomsorgsregionene. FFP holdt et innlegg om pårørendes situasjon, deres opplevelse av møtet med fengslet og pårørendes betydning for innsatte. Hjerte for barna-aksjonen I forbindelse med at Eurochips arrangerte Prisoners Children s Week juni tok FFP initiativ til en Hjerte for barna-aksjon. Vaffelhjerter i papir ble sendt til alle landets fengsler med oppfordring om å steke vafler i besøksavdelingen, samt oppfordring til å på ulike måter forbedre forholdene for barn med foreldre i fengsel. FFP fikk positiv tilbakemeldinger fra flere fengsler, og vi omtalte saken på vår hjemmeside. FFP sendte også brev til justisministeren, der vi ba han følge opp bestemmelsen i straffegjennomføringsloven om tilrettelegging for barn. When innocent are punished Children of imprisoned parents (CIP) Som medlem i nettverket Eurochips har FFP blitt involvert i EU-prosjektet When innocent are punished Children of imprisoned parents (CIP). Målet med prosjektet er å kartlegge situasjonen til barn av innsatte i fire europeiske land (Danmark, Nord-Irland, Italia og Polen), og det skal utarbeides en rapport med anbefalinger om hvordan forholdene for barn av innsatte kan bedres. En av FFPs rådgivere snakker polsk, og har bistått som konsulent for den polske prosjektpartneren. I mars 2010 var FFP en uke i Polen og hadde møter med den polske prosjektpartneren, med kriminalomsorgen og politiet på regionsnivå, med Barneombudet og med en frivillig organisasjon. I tillegg besøkte vi et fengsel og to varetektsfengsler (et for menn og et for kvinner), og fikk snakke med både innsatte og ansatte. I oktober deltok FFP på et samarbeidsmøte i Milano med partnerne i prosjektet, der vi blant annet diskuterte problemstillinger knyttet til barns rettigheter og hvilke anbefalinger rapporten bør ende opp med. Selv om Norge ikke er med i prosjektet, har FFP gjennom Eurochips tatt del i arbeidet og fått nyttig kunnskap om forhold i andre land og deltatt i viktige debatter om hvordan barn med foreldre i fengsel kan ivaretas bedre og få styrket sine rettigheter i møte med kriminalomsorgen. Flere fengsler fulgte FFPs oppfordring om å steke vafler til barna i forbindelse med Hjerte for barna-aksjonen juni Barn er uskyldige, men rammes når foreldre kommer i fengsel. Din innsats har betydning!

6 10 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 11 Barneansvarlige i norske fengsler? FFP er i et samarbeid med Justisdepartementet for å følge opp viktige saker for pårørende i den siste kriminalomsorgsmeldingen (St. meld. nr. 37 ( )). Vi har blant annet diskutert hvordan man kan lage ordninger som sikrer at barns og familiers rettigheter blir ivaretatt i møte med kriminalomsorgen. Hvordan kan kontaktmulighetene mellom innsatte og pårørende bedres? Hvordan skape en mer enhetlig praksis i fengslene der hensynet til barn og familier i større grad vektlegges? FFP har lenge etterlyst en tydeligere forankring av familieperspektivet i kriminalomsorgen, og ser på dette som et svært viktig arbeid. For FFP er det viktig at noen i fengslene har et spesielt ansvar for å ivareta rettighetene til barn og andre pårørende, og sørger for at det tilrettelegges for gode kontaktmuligheter mellom innsatte og pårørende. 2.4 REFERANSEGRUPPER, NETTVERK OG SAMARBEID FFP er med i nettverket Eurochips (European Network for Children of Imprisoned Parents). FFPs representant ble i 2009 valgt inn i styret til Eurochips, og FFP arrangerte i 2010 generalforsamling i Eurochips. FFP er med i nettverket Forum for barnekonvensjonen. Nettverket jobber for at barns rettigheter etter barnekonvensjonen skal ivaretas i Norge. Situasjonen for barn med foreldre i fengsel og barn med foreldre som blir utvist er av sakene som tas opp. FFP deltok på flere møter i forumet i FFP er representert i brukerrådet ved Regional Sikkerhetsavdeling på Dikemark. FFP deltar i referansegruppa for opplæringsprogrammet for barneansvarlige i helseforetak i regi av kompetansenettverket BarnsBeste. Øvrig samarbeid I 2010 har FFP hatt et samarbeid med flere organisasjoner og instanser. Barneombudet. FFP har hatt jevnlig samarbeid med Barneombudet om temaet barn med foreldre i fengsel. Også i 2010 samarbeidet vi primært gjennom arbeidet med ekspertgruppen for barn med foreldre i fengsel. FFP bidro med gjennomlesing av Barneombudets rapport Fengslet familie, som synliggjorde barnas egne uttalelser fra arbeidet i ekspertgruppa. Splint. FFP har hatt møter med Splint og fått faglige innspill til dialogteateret som FFP og Splint har utviklet for bruk i ungdomsskolen. Myrsnipa. Myrsnipa er et møtested under Kirkens Bymisjon der blant annet innsatte kan ha samvær med barna sine. FFP og Myrsnipa samarbeider i forbindelse med rekruttering og synliggjøring av hverandres tilbud. Nettverksetablering, FFP Trøndelag. I vår lokalavdeling i Trondheim har nettverksetablering vært en viktig prioritet i oppstartsarbeidet. Avdelingsleder i lokalavdelingen hadde sammen med daglig leder i FFP orienteringsmøte med Trondheim kommune. Avdelingen har ellers tatt kontakt og gjort avtaler med flere instanser, som friomsorgskontor, organisasjoner, utekontakten, politikere, barne- og familieetaten med flere. Wayback. FFP har et godt samarbeid med Wayback både i Oslo og Trondheim. Samarbeidet består primært i å synliggjøre og rekruttere til hverandres tilbud. Barnebok. Kirsti Hansen Deménys bok Henrik har en hemmelighet ble lansert i juni. Boken handler om Henrik som har en pappa i fengsel. Han er redd for hva vennene og de andre på skolen skal si hvis de får vite om hemmeligheten. FFP har bidratt med innspill, gjennomlesning og en anbefaling av boken. FFP ble også intervjuet i forbindelse med lanseringen. Kirsti Hansen Demény har skrevet barnebok om Henrik som har en pappa i fengsel. 2.5 KONFERANSER OG ANNEN DELTAKELSE FFP har holdt flere foredrag og hatt stand ulike steder for å fortelle om pårørendes situasjon og FFPs arbeid. Foredrag holdt av FFP Forelesning for to grupper studenter ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Deltakelse i paneldebatt under kriminal politisk konferanse på Sundvolden: Soningskøen er borte - hva nå? Fokus på kvalitet i straffegjennomføringen (NFF/FO/LO) Tale under åpningen av Halden fengsel Interaktivt verksted med dialogteateret Ung med et familiemedlem i fengsel. SLT-konferansene på Sundvolden og på Sola (Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)) Tale under et minisymposium ved tildeling av kongens fortjenestemedalje i gull til Nina Aarhus Smeby Innledning: Barn med foreldre i fengsel under konferansen Barn og rettssikkerhet, Oslo (Advokatforeningens Rettsikkerhetsutvalg) Foredrag ved regionkontaktsamling, Asker (Justisdepartementet) Foredrag under internasjonal konferanse Kvinner under og etter straffegjennomføring (Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)) Foredrag for nettverk av psykiatriske sykepleiere, Oslo Andre konferanser og seminarer Konferanse: Frivilliges rolle tilbakeføringsarbeidet (Justisdepartementet) Seminar: Bilateralt samarbeid Norge Tsjekkia (Den norske Helsingforskomité). Dialog med den tsjekkiske Helsingforskomiteen om arbeid med barn med foreldre i fengsel Faget i Fokus (Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)) Nasjonal erfaringskonferanse: Barn som pårørende i minoritetsfamilier, Kristiansand (BarnsBeste) Kurs: opplæring i nettstedet frivillighetsportalen.no (Oslo kommune v/helse- og velferdsetaten) Samarbeidsmøte i EU-prosjektet When Innocent are Punished - Children of Imprisoned Parents. I Milano (Eurochips, Danish Institute of Human Rights) Jubileumskonferanse KRÅD - 30 år i kriminalforebyggingens tjeneste erfaringer og utfordringer (Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) Konferanse: Developing strength and resilience in children (Voksne for barn) Stand: Østlandsk lærerstevne, Høgskolen i Oslo (Østlandsk Lærerstevne) Kriminalpolitisk konferanse på Synnseter (KROM) Annen deltakelse Møte FAFO, evaluering fattigdomsmidler Oslo kommune To møter i Forum for Barnekonvensjonen Møte med NRK Megafon i forbindelse med program om og med barn med foreldre i fengsel Samarbeidsmøter med barneombudet i forbindelse med Barneombudets ekspertgruppe med barn med foreldre i fengsel Møte med unginfo (unginfo.oslo.no) To referansegruppemøter, BarnsBeste To møter med Splint (www.splint.no) i forbindelse med utvidet bruk av dialogteateret Ung med et familiemedlem i fengsel Samarbeidsmøte med Mikrofilm AS i forbindelse med utvikling av animasjonsfilm Samarbeidsmøte, Veiledningssenteret for pårørende i Rogaland Møter med Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) Møte med organisasjonen Barn av rusmisbrukere BAR Møte Kirsti Hansen Demény, boka Henrik har en hemmelighet, boklansering

7 12 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 13 Samarbeidsmøte med Myrsnipa, Kirkens Bymisjon Oslo Møte med Kjetil Skøyen, teaterregissør angående teaterprosjekt Møter med BIG Brand Identity Group i forbindelse med navneendringsprosess for FFP Besøk av Angus Mulready Jones fra Prison Advice and Care Trust fra England Besøk av Marketa Kovarikova fra Czech Helsinki Committee Veiledning av flere sosionomstudenter og studenter fra KRUS Samarbeid over landegrensene FFP inviterte i mai gjester fra tolv europeiske land til seminaret Children with Imprisoned Parents Exchanging experience and good practise. Seminaret ble arrangert i forbindelse med at FFP var vertskap for årets generalforsamling i Eurochips (European Network for Children of Imprisoned Parents). Seminaret hadde fokus på nyere forskning om situasjonen for innsattes barn, og på best practise innenfor arbeid på feltet. Seminaret viste at det er store variasjoner i hvordan de ulike landene prioriterer tiltak overfor barn av innsatte. Målet med seminaret var å dele kunnskap, erfaringer og spre gode ideer. Dagen etter ble årets generalforsamling for Eurochips arrangert med FFP som vertskap. Det ble lagt planer for videre samarbeid over landegrensene. Deltakerne fra Eurochips ble også invitert med til Bredtveit fengsel og Bergen fengsel der vi fikk omvisning og ble presentert for hvordan fengslene jobber med problemstillinger knyttet til barn og familie. 2.6 POLITISK ARBEID Høringsuttalelser Samfunnsstraff som subsidiær straff ved bot: FFP skrev i juli en høringsuttalelse der vi kommenterte Justisdepartementets forslag til lovendringer som legger til rette for at samfunnsstraff kan erstatte fengsel som subsidiær straff ved bot. FFP støttet forslaget, og mener en slik endring vil være positivt både for den domfelte og hans familie og nettverk. Ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og atferdsavvik: FFP skrev i april en høringsuttalelse der vi kommenterte Justisdepartementets forslag om å etablere ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og atferdsavvik. FFP vektla at det er av stor betydning å legge spesielt godt til rette for kontakt mellom innsatte og pårørende hvis det etableres soningsplasser som gjør at avstanden mellom soningssted og hjemsted kan bli spesielt lang. FFP støttet forslaget om utvidet anledning til besøk, framstillinger og permisjoner, og foreslo at det innføres reisestøtte for pårørende som har lang/dyr reisevei for å besøke den innsatte på ressursavdelingene. Høringer på Stortinget I forbindelse med behandling av statsbudsjettet var FFP på høring i Justiskomiteen og i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget høsten Vi orienterte om FFPs arbeid, saker vi er spesielt opptatt av og FFPs behov for økt driftsstøtte. Barn blir hørt FFP har i 2009 og 2010 samarbeidet med Barneombudet om Barneombudets ekspertgruppe bestående av barn med foreldre i fengsel. På FFPs årsmøte i mars 2010 holdt Barneombud Reidar Hjermann en innledning der han fortalte om ekspertgruppa, sammen med tre av de fire jentene i gruppa. Barna fortalte om sine erfaringer og svarte på spørsmål. Gjennom ekspertgruppa har barna formidlet sine erfaringer til Barneombudet og kommet med råd om hvordan fengslene bedre kan legge til rette for barn med et fengslet familiemedlem. I april 2010 besøkte ekspertgruppa Oslo fengsel for å se om det var skjedd en forbedring av besøksforholdene siden de var der sist i mai Dessverre var ombyggingsprosjektet blitt forsinket, men barna fikk vite at deres innspill var sendt med til arkitektene, og de fikk sett tegninger av den nye besøksavdelingen, der mange av barnas ønsker blir ivaretatt. Ekspertgruppa ble avsluttet i april Barneombudet har utgitt en rapport med barnas innspill. FFP fortsetter samarbeidet med Barneombudet for at barn skal bli hørt. På slutten av 2010 startet vi planlegging av en ny ekspertgruppe med barn som opplever at foreldre utvises fra Norge. FFP erfarer at flere barn ønsker å formidle sine erfaringer om hvordan de opplever det når et familiemedlem fengsles. Noen skriver brev til fengselet eller til statsministeren. To jenter fra FFP Ung var i mars 2010 med i barneprogramserien Megafon på NRK der dagens tema var barn med foreldre i fengsel. I programmet får vi følge med på besøk i Bastøy fengsel og på møte i Ullersmo fengsel for å se på besøksforholdene der. På NRKs hjemmeside om programmet kom det over 50 innlegg fra barn etterpå, så det er tydelig at temaet berører og engasjerer. 2.7 ARTIKLER OG MEDIAKONTAKT Fagartikler FFP skrev flere fagartikler i Artikkelen Barn med foreldre i fengsel ble trykket i tidsskriftet Fosterhjemskontakt (nr. 1/10). Artikkelen De skjulte straffede konsekvenser for pårørende når en i familien fengsles ble trykket i festskriftet Det sårbare mennesket i anledning av at Nina Århus Smeby fikk kongens fortjenestemedalje i gull. En av de ansatte i FFP fikk stipend fra FO og permisjon fra FFP for å skrive fagartikkelen Med foreldre bak murene. Artikkelen ble publisert i Fontene nr. 11/2010 og i artikkelsamlingen Pipet i den minste strupe skal bli kvitring over eng (FO 2010). Media Dagsrevyen. Intervju i forbindelse med lansering av miniomsorgen.no. Aktuelt for kriminalomsorgen. Artikkel om seminaret Children with Imprisoned Parents og FFPs europeiske samarbeid Barnsbeste.no. Artikkel om FFPs europeiske samarbeidet om barn av innsatte. Vårt Land. Intervju i forbindelse med lanseringen av boken Henrik har en hemmelighet av Kirsti Hansen Demény. NRK Rogaland. Intervju om barn av innsatte, spesielt om betydningen av å registrere om innsatte har barn. NRK, Norgesglasset, Intervju om barn av innsatt og FFPs arbeid. Barna i ekspertgruppa var flere ganger i media i 2010: NRK Supernytt og Dagsrevyen 18. mai. Dagsrevyen april. NRK Supernytt 11. mars. Megafon 11. mars. FFP mottok i 2010 jevnlige henvendelser fra journalister som på bakgrunn av ulike tema ønsker å belyse pårørendes situasjon. Journalistene kommer fra både radio, tv, aviser og ukepressen. Ofte ønsker journalister å snakke direkte med pårørende, og ber FFP om å formidle kontakt. FFP er varsomme med å be pårørende stille opp i media, men legger frem forespørsler til pårørende på ulike pårørendetreff og via vår hjemmeside. Deltakere fra flere europeiske land besøkte Bredtveit fengsel i forbindelse med generalforsamlingen i Eurochips som ble arrangert i Oslo.

8 14 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 15 DEL 3: PRIORITERINGER FOR 2011 Også i 2011 er det en hovedprioritering for FFP å synliggjøre vårt tilbud bedre overfor pårørende. Vi vil i 2011 gjennomføre et forprosjekt for etablering av en lokalavdeling i Bergen. Oppstart av grupper for barn og videre oppfølging i forhold til stortingsmelding nr. 37 vil også være prioriteringer fremover. For 2011 har FFP som mål å nå bedre ut til flere fengsler. Dette vil vi blant annet oppnå ved å gjennomføre flere fengselsbesøk enn tidligere, samt å arbeide for å etablere intensjonsavtaler med fengslene og å opprette kontaktpersoner i alle fengsel og regioner. Vi vil i 2011 jobbe for å synliggjøre konsekvenser som rammer pårørende ved utvisning av straffedømte. Vi er også opptatt av at temaet pårørende bør få større fokus i utdanningen av fengselsbetjenter og andre relevante faggrupper. 3.1 SYNLIGGJØRING Nå ut til flere Fortsatt er det et mål for FFP å nå bedre ut til pårørende. Dette vil vi oppnå gjennom tydeligere informasjon om FFP i fengslene, samt å nå bedre ut til faggrupper som kommer i kontakt med pårørende. FFP har to år på rad fått avslag på støtte til prosjekter der vi vil utvikle informasjonsmateriell om pårørende og FFP til forsvarsadvokater, helsesøstre, barnevernskonsulenter, familievernkontorer og politi. Vi vil i 2011 arbeide videre for å skaffe finansiering til dette. Nytt materiell Forutsatt at årsmøtet 2011 stemmer for navnendring fra Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) til FFP - For Fangers Pårørende, vil FFP i 2011 jobbe for å lansere nytt navn og samtidig synliggjøre FFP i større grad. Vi ønsker blant annet å utvikle ny flyer for FFP. Denne vil også ha informasjon om FFP på flere språk. Videre vil det være en målsetting i 2011 å lage en enkel reklamefilm til bruk i de såkalte reklamefrie perioder på TV2. Filmer om barn av innsatte FFP er i et samarbeid med Mikrofilm as som holder på å utvikle en kortfilm om barn med foreldre i fengsel. Denne skal ferdigstilles i Filmen vil bli et viktig bidrag til å synliggjøre situasjonen for barn med foreldre i fengsel og FFP. Det er også aktuelt å utvikle en undervisningsfilm i samarbeid med kompetansenettverket BarnsBeste. Økt fokus på pårørende i relevante utdanninger FFP mener temaet pårørende bør få større fokus i utdanningen på KRUS. FFP foreleser i dag to timer i etikk om pårørendes situasjon og deres møte med fengselet. FFP mener temaet pårørende bør få større plass i undervisningen. Vi vil blant annet foreslå for KRUS at boken Utenfor muren en håndbok for deg som er pårørende, kommer inn på pensumlisten. Videre ønsker FFP å ta kontakt med andre fagmiljøer for å tilby forelesninger, for eksempel på Politihøgskolen og ved sosialarbeiderutdanningene 3.2 UTVIKLING AV ORGANISASJONEN OG TILBUDET TIL FFP Lokalavdelinger FFP har fortsatt en målsetting om å etablere en lokal avdeling i hver av kriminalomsorgens regioner. Dette er først og fremst et økonomisk spørsmål, og erfaringene så langt viser at det er vanskelig å skaffe lokale midler til lokalavdelingene. FFP sentralt kan ikke finansiere lokalavdelinger via driftsmidlene vi mottar i dag, så vi er avhengig av å skaffe midler direkte til avdelingene. For 2011 er hovedmålet å jobbe videre for å sikre finansieringen av FFP Trøndelag som ble gjenåpnet i FFP har bestemt at vi ikke ønsker å gjenåpne den midlertidige nedlagte lokalavdelingen i Tønsberg. For å få mer geografisk spredning på våre avdelinger ønsker vi i 2011 i steden å starte et forprosjekt med mål om å etablere en avdeling i Bergen. Grupper for barn Som en økt satsning i FFPs tilbud for barn av innsatte starter vi i år en gruppe for barn med foreldre i fengsel. Fem til seks barn skal møtes jevnlig med fokus på tema å være barn av en innsatt. Målet er at barna skal få møte andre barn i liknende situasjoner, få økt kunnskap samt å få verktøy til å mestre situasjonen. Konsekvenser for pårørende ved utvisning FFP ønsker å jobbe mer for å synliggjøre hvordan barn og familier rammes av utvisning av et familiemedlem. Innsatte som ikke har norsk statsborgerskap, risikerer utvisning fra Norge etter soning, selv om de har familie her. Dette er en problemstilling som berører flere av våre brukere. FFP samarbeider med Barneombudet, som i 2011 skal lage en rapport om barn berørt av utvisning. Barneombudet har, i samarbeid med FFP, igangsatt arbeidet med en ekspertgruppe bestående av barn som opplever at foreldre utvises. FFP vil følge opp barna og være sammen med barna på møtene hos Barneombudet. I 2011 arrangerer FFP også en temakveld om utvisning og vi vil legge til rette for at pårørende berørt av utvisning kan møtes gjennom FFP. FFP vil også delta aktivt i debatter som berører utvisning for å synliggjøre konsekvenser utvisning har for pårørende (KROMkonferansen, Juss-Buss-seminar) og komme med innspill til hvordan man kan tilrettelegge for at hensynet til barn og familiers situasjon blir bedre belyst og sterkere vektlagt ved vurdering av utvisning. 3.3 SAMARBEID MED KRIMINALOMSORGEN Oppfølging av Stortingsmelding nr 37 ( ) FFP er i et samarbeid med Justisdepartementet for å jobbe med oppfølgingsforslagene etter kapittelet om pårørende i stortingsmeldingen. FFP har vært spesielt opptatt av at ansvaret for arbeidet med pårørende må forankres tydeligere i kriminalomsorgen. Sammen med Justisdepartementet har vi vurdert ulike modeller for forankring, blant annet har vi vært på studietur til Sverige for å se hvordan de har systematisert arbeidet med barneombud i fengslene. FFP mener at ikke bare arbeidet/ansvaret i forhold til barn, men ansvaret for alle pårørende bør forankres i stillinger. Kriminalomsorgsmeldingen foreslår en økt prioritering av familiesamvær. Sentralt blir spørsmålet om hvordan man finner et riktig nivå for kontakt mellom den innsatte og familien, og hvilke forhold som skal være med å avgjøre utvidede kvoter? På hvilken måte blir barns behov for kontakt og barnas rettigheter til kontakt lagt til grunn når kvoter for kontakt skal fastsettes? I 2011 har FFP og Justisdepartementet blant annet planer om å arrangere et miniseminar der slike spørsmål blir diskutert. Mer kontakt med fengslene FFP synes det er viktig å ha et godt samarbeid med fengslene. Gjennom besøk i fengslene synliggjør vi pårørendes situasjon og FFPs arbeid. De siste årene har vi hatt et hyppig samarbeid med noen fengsler, mens vi ikke har besøkt så mange fengsler som vi har ønsket. For 2011 har vi som en målsetting å gjennomføre flere fengselsbesøk enn de siste årene. Vi vil i løpet av 2011 også jobbe videre med å etablere intensjonsavtaler med fengslene og å opprette kontaktpersoner i alle fengsler og regioner. FFP hadde positive erfaringer med å oppfordre fengslene til å legge spesielt til rette for barn gjennom Hjerte for barna-aksjonen under Prisoners` children s week i Vi ønsker å gjennomføre en liknende aksjon i For øvrig vil FFP i 2011 videreføre det gode landsdekkende rådgivningstilbudet til pårørende og opprettholde et lokalt godt og variert tilbud for pårørende i våre avdelinger i Oslo og i Trondheim. FFP ser frem til å videreføre sitt viktige arbeid i 2011.

9 16 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. REVISJONSBERETNING side 1 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. REVISJONSBERETNING side 2 17

10 18 Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. Årsrapport 2010 Foreningen for Fangers Pårørende. 19 Regnskap 2010 Foreløpig BUDSJETT 2011 Foreløpig budsjett 2011 Inntekter Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Justisdepartementet, drift Justisdep. Ekstrabev barn Justisdep. vekst, landsd. tilb Oslo kommune, drift BLD/Oslo kommune, FFP Ung Helsedirektoratet, FFP Ung Helse og Rehabilitering Helsedir Reidar og Gunnar Holst legat Boye Schlytters legat BLD/Trondheim kommune BKD/Tønsberg kommune Scheiblers legat KRÅD Utenriksdepartementet Div legater/andre inntekter Div prosjekter, Euroships Momskompensasjon Sum mulige inntekter *1 Utgifter Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Lønn og sosiale utgifter Andre honorarer Microfilm as, animasjonsfilm Husleie, strøm, renhold Inventar/utstyr/vedlikehold Aktiviteter og ferie Telefon Internett Porto Reise Kontorrekvisita Møteutg. og sos treff pår Regnskap og revisjon Trykk, infomateriell Seminar Kurs, utdanning Forsikringer Pensjon Veiledning Aviser, tidskrifter, litteratur Annonse/reklame Andre kostnader/diverse SUM Foreløpig resultat Kommentar til budsjett. *1 De reelle inntektene vil være lavere enn det som fremskommer i budjettet. Tallene er dels basert på årets innvilgede støtte, dels på uavklarte søknader. Erfaring viser at vi får flere avslag eller at søknadsummen blir redusert.

11 Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) Telefon: Mandag til fredag kl Tirsdag til kl Pb 6710, St. Olavs plass, 0130 Oslo Nordahl Brunsgt. 5, 2. etasje, Oslo FFP Trøndelag Telefon: Fjordgata 19, 7010 Trondheim

ÅRSRAPPORT 2011. Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung

ÅRSRAPPORT 2011. Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung ÅRSRAPPORT 2011 Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung Engasjerte deltakere på seminaret «Det er ikke så mye som skal til» Styret, 13.03.2012 Årsrapport

Detaljer

UTENFOR MUREN. - en håndbok for deg som er pårørende

UTENFOR MUREN. - en håndbok for deg som er pårørende UTENFOR MUREN - en håndbok for deg som er pårørende Utenfor muren - en håndbok for deg som er pårørende Heftet er skrevet og utgitt av Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) Redaktører: Hanne Hamsund og

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Sammendraget i Statskonsults evalueringsrapport er lagt ved som vedlegg.

Sammendraget i Statskonsults evalueringsrapport er lagt ved som vedlegg. Innhold 1. Innledning, organisasjonen og ressurser 2. Mål 2.1 Formålsparagraf 2.2 Visjon 2.3 Overordnet mål 3. Målgruppe 4. Tiltak, aktiviteter 4.1 Innsatsområder. Prioriteringer 4.2 Voldsforebygging 4.3

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004 NUMMER 4 2004 A K T U E L T for kriminalomsorgen Les blant annet om: Det betydningsfulle møtet Fangers barn i Region sør Programmet Brotts-brytet Fra fengsel til frihet i Region vest Utdanning for fengselsbetjenter

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD K R I M I N A L O M S O R G E N R E G I O N Ø S T SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTET FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD 30.03.07-31.12.09 Forord Etter nærmere tre år har jeg nå sett igjennom alle prosjektbeskrivelser,

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Årsrapport 2008. Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter

Årsrapport 2008. Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter Årsrapport 2008 Stiftelsen Hamar Krisesenter Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal Stiftelsen Hamar Krisesenter er medlem av Norsk Krisesenterforbund

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HivNorge

ÅRSMELDING 2014 HivNorge ÅRSMELDING 2014 HivNorge Styrets ord Åpent styre og ny generalsekretær Åpenhet om hivdiagnosen er et tema det er mye debatt om, både i vår organisasjon og blant andre som jobber på hivfeltet. HivNorge

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer