Årsrapport "God helse" Molde kommune. Foto: Vinteraktivitetsdag for Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. "God helse" Molde kommune. Foto: Vinteraktivitetsdag for Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager"

Transkript

1 1 Årsrapport 2010 "God helse" Molde kommune Foto: Vinteraktivitetsdag for Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager

2 " God helse Molde" har sin bakgrunn i avtalen om Partnerskap for folkehelse som ble inngått mellom Møre og Romsdal fylke og Molde kommune i FOLKEHELSEUTVALGET I MOLDE 2010: Jorunn Hurlen Barn- og familietjenesten Judith Fugelsnes Fagseksjon barnehage Henning Fosse Helsetjenesten Lise Gallagher Fagseksjon skole Per Rogne Kommuneoverlege Gunnhild Meringdal Politiker (valgt ) Jan Olav Szontheimer Kulturtjenesten Tore Birkeland Molde Bydrift, Idrett og Friluftsliv Ingvil Grytli Folkehelsekoordinator HOVEDMÅL FOR FOLKEHELSEARBEIDET I MOLDE: Gjennom medvirkning og tilrettelegging skape trivsel og livskvalitet for alle i Molde kommune Arbeidet skal være basert på kunnskap om lokale forhold og folkehelsearbeid. Prioriteringen av barn og unge og utvalgte grupper, i tillegg til generelle befolkningstiltak, videreføres SATSNINGSOMRÅDENE ER: Økt fysisk aktivitet Bedre kosthold Bedre psykisk helse Rusforebyggende tiltak Forebygging av tobakkskader Utjevne sosiale ulikheter i helse Aktiviteter under "God helse Molde" 2010 "Økt fysisk aktivitet" Aktiv på dagtid et lavterskel treningstilbud for personer som er i en trygdesituasjon

3 Aktiviteter: Det var i 2010 tilbud om trening/fysisk aktivitet 5 dager i uken storparten av perioden: apparattrening 2 dager i uken, gruppetrening i sal 2 dager i uken, vanngymnastikk 1 dag i uken og tur 1 dag i uken i tursesongen. Tilbud om golf, kurs og trening. Lokaliteter: Siden november 2009 har trening med apparater og gruppetrening i sal foregått i Idrettens Hus, en plassering vi har vært svært godt fornøyd med. Mangel på universell utforming har imidlertid vært en utfordring, og har kanskje avskåret enkelte fra tilbudet. 3 Fra slutten av april kom vanngymnastikk i Moldebadet i gang. Tilbudet har vært svært populært, og var i 2010 den aktiviteten som trakk flest medlemmer. Instruktører/turleder Samarbeid med fysioterapitjenesten i kommunen har fortsatt, og fysioterapeut eller fysioterapi- turnuskandidat har vært instruktør på apparattrening, i gruppetrening og basseng. Vi har også hatt stabil turleder de siste to sesonger. Seminar om Aktiv på dagtid 27. og 28.oktober arrangerte Møre og Romsdal Idrettskrets en regional konferanse om Aktiv på dagtid i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nav Møre og Romsdal, Aktiv på dagtid Rauma og Aktiv på dagtid Molde. Brukere av Aktiv på dagtid, politikere og instruktører fra Aktiv på dagtid Molde var til stede. Samarbeid internt og eksternt: Internt: Fysioterapitjenesten, Molde bydrift, Moldebadet, Informasjons- og serviceavdelingen Eksternt: Møre og Romsdal Idrettskrets, Molde Golfklubb Aktiv på dagtid er nå en del av den daglige driften av helsetjenesten. Kostnad er ca kr per år. Ingen ekstern finansiering i 2010 Utfordringer i 2011: til å drive Aktiv på dagtid er en stadig utfordring. For at tilbudet skal kunne kalles lavterskel, er det ikke ønskelig å øke medlemskontingenten.

4 Plass/kapasitet Tilbudet framstår i dag som variert og bra, og det kommer gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi er også svært godt fornøyd med det gode samarbeidet med fysioterapitjenesten i kommunen. Noen av tilbudene er nå så populære at det er trangt om plassen. Det gjelder spesielt bassenget og gruppene. Slik økonomien og tilgangen på instruktører er, er det ikke rom for utvidelse, så hvis økningen fortsetter vil vi få en utfordring når det gjelder plass/kapasitet. 4 Samarbeid med Friluftsrådet om vinteraktivitetsdag for barnehagene Vinteraktivitetsdagene, en invitasjon til alle barnehager i Molde om en dag med lek og aktivitet i snøen, startet i 2009 som et samarbeid mellom kommunen, Møre og Romsdal fylke og Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal. I 2010 hadde Friluftsrådet hele ansvaret for arrangementene som ble gjennomført i Jensgurilia og på Hjelset. Flere hundre barn og ansatte deltok. Isfiske i Øverlandsvannet Godt med fiskeburgere! Nordmøre og Romsdal Friluftsråd tok hele kostnaden med arrangementet i Aktivitetsdag for barnehagene er et av tilbudene kommunen får igjen for sitt medlemskap i Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal. "Ball i hall" "Ball i hall" er et tilbud om fysisk aktivitet, i hovedsak ballspill, for ungdom mellom 16 og 30 år som ønsker å drive med ballspill uten at det er på konkurransenivå. Fra høsten 2008 har aktiviteten brukt en av hallene i Idrettens Hus to timer en kveld i uka. Aktiviteten rekrutterer ungdommer fra ulike miljø. To miljøarbeidere fra Psykisk rehabteam står ansvarlig for aktiviteten, noe som bidrar til et ekstra fokus på at aktiviteten skal være inkluderende.

5 5 "Ball i hall" samler 15 til 20 ungdommer i Idrettens Hus til ballspill uten krav til prestasjon hver torsdag kveld - bare for lek og trim Kostnad: ca per år i halleie, annonsering/informasjonsmateriel og utstyr. Dette har vært finansiert gjennom lavterskel fysisk aktivitetsmidler fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. I tillegg bruker kommunen to miljøarbeidere to dager i uken på aktiviteten. Planer/utfordringer i 2011: Sikre at aktiviteten fortsetter blant annet gjennom egnete lokaler (plassering, størrelse, annen egnethet), god markedsføring/informasjon (må stadig markedsføre tilbudet, da ungdom ofte flytter på seg på grunn av studier og arbeid), og økonomi/ressurser (personellressurser, økonomisk støtte gjennom Mental helse). Stikk ut! - 10 turmål Stikk ut! 10 turmål startet i 2005, og har siden oppstart utviklet seg og "spredt seg" til flere av nabokommunene. I Molde drives aktiviteten av ei gruppe på 8 frivillige, og administreres av Helsetjenesten i samarbeid med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Hensikten med Stikk ut! er å stimulere til turer i nærmiljøet, og bli mer kjent i egen kommune. Avslutningsarrangementet for sesongen 2009 ble avholdt 19.januar 2010, og samlet full Rådhussal, på samme måte som tidligere år. Programmet bestod blant annet av underholdningsinnslag av elever fra Kulturskolen, sang ved Tranebæret Friluftsbarnehage og trekking av mange premier gitt av lokalt næringsliv. Etter 2010-sesongen hadde mer enn 800 turgåere gjort seg fortjent til, og bestilt, Stikk ut! kruset, 2165 hadde registrert seg elektronisk på Step-log og turer var registrert i bøkene. Samarbeidspartnere: Internt: Informasjons- og serviceavdelingen Eksternt: Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Step-log, Sparebanken Møre (sponsor), Frivillig Stikk ut! gruppe Kontoradresse Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Gotfred Lies plass 4, 6413 Molde Rådhusplassen 1, 6413 Molde

6 6 Noen feiret 17.mai på en Stikk ut! -post : For kommunen: ca Fra Sparebanken Møre: Kr til trykking av brosjyre Friluftsrådet bruker ressurser til administrering av Step-log, utforming av brosjyre og ledelse av avslutningsarrangement Planer/utfordringer for 2011: Gjøre innmelding i Step-log og registrering av turer så enkelt som mulig for turgåerne. Holde ved like og øke aktiviteten og interessen for Stikk ut ved å ha spennende og nye turmål og lett tilgjengelig registrering "Bedre kosthold" Fokus på kost i barnehagen "Fiskesprell-kurs" er et kursopplegg fra Helsedirektoratet hvor målet er å få barnehager til å bruke mer fisk og fiskemat. Fiskesprell-kurs ble holdt for 10 barnehager i Molde i 2009, og det planlegges nytt kurs i Arbeidsgruppa som har arbeidet med kost og måltid i barnehagen har ikke hatt møter i 2010.

7 Planer/utfordringer i 2011: 7 Arrangering av nytt Fiskesprell kurs Følge opp evt nye initiativ som kommer fra barnehagene i forhold til kost og måltid. "Rusforebyggende tiltak" KRUS-prosjektet ble avsluttet i 2009, og rusforebyggende arbeidsgruppe ble nedlagt august Planlagte og igangsatte tiltak og aktiviteter har likevel vært gjennomført. Tidlig intervensjon - kurs for barnehageansatte og andre som jobber med førskolebarn i kommunen I 2010 ble følgende aktivitet gjennomført: Kurs for barnehageansatte: Tidlig innsats for barn som lever sammen med omsorgspersoner med dårlige rusmiddelvaner 2.januar Arbeidsseminar for ansatte i Barne- og familietjenesten og Ressurstjenesten med samme tema som ovenfor, og gjensidig informasjon om hvordan de ulike tjenestene jobber med tema. Implementering av ruskompetanse i tverrfaglige førskoleteam. I stedet for å opprette egne konsultasjonsteam rus, blir nå kompetanse på rus implementert i førskoleteamene. Ungdom til ungdom - Samarbeid med Romsdal videregående skole. Romsdal videregående skole har gjennomført Ungdom til ungdom også i år. : Utgifter utover personalressurs har vært dekket av eksterne KRUS-midler. Samarbeidspartnere: Barne- og familietjenesten, Fagseksjon barnehage, Kompetansesenter Rus Midt-Norge Planer/utfordringer i 2011 Videreføre kompetanseheving for barnehageansatte slik at alle barnehager i kommunen, private og kommunale, gjennomgår kurset "Tidlig innsats " Gjøre ferdig og trykke ny brosjyre om ruskompetanse i førskoleteam Sammen med Fagseksjon barnehage ta initiativ til å lage feller rutiner i barnehagene i forhold som gjelder barn som lever i familier med rusmisbruk Søke Kompetansesenter Rus Midt-Norge om midler til å videreføre tiltakene. Ta opp igjen samarbeidet med Romsdal videregående skole vedr. Ungdom til ungdom Andre prosjekt/aktiviteter som God helse Molde er involvert i: Nordmøre og Romsdal Friluftsråd (NRFR). Molde kommune ble fra januar 2008 med i Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Medlem i styre fra Kommunen er Asgeir Hagen fra Park og Idrett. Folkehelsekoordinator er vara til styre og deltar på styremøter.

8 Renovering/rehabilitering av Idrettens Hus. Folkehelsekoordinator har deltatt i arbeidsgruppe som har sett på behov i forbindelse med renovering/rehabilitering av Idrettens Hus. 8 Kompetanseheving på folkehelse. Folkehelsekoordinator er i gang med en masterutdanning i folkehelsevitenskap ved Nordiska Högskolan for folkehelsevitenskap Samarbeidspartnere Folkehelsearbeid er et tverrsektorielt fagfelt som forutsetter samarbeid på tvers av fag, enheter og sektorer både internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere. Følgende samarbeidspartnere internt i kommunen og eksternt har vært spesielt viktige i arbeidet i 2010: Internt i kommunen: Barne- og familietjenesten, både Barnevern, PPT og Forebyggende helsetiltak innen rusforebyggende arbeid. Fysio- og ergoterapitjenesten i drift av Aktiv på dagtid Molde bydrift, park- og Idrett ved lokaler til Aktiv på dagtid og samarbeid rundt Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal Fagseksjon barnehage i planlegging av kurs for barnehageansatte innen "Tidlig innsats." og "Fiskesprell" Informasjons- og serviceavdelingen spesielt i forhold til Aktiv på dagtid og Stikk ut! Moldebadet vedr. vanngymnastikk-tilbudet i Aktiv på dagtid Molde eiendom når det gjelder å ta med folkehelseperspektivet i arbeidsgruppe for rehabilitering av Idrettens Hus Eksternt: Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal spesielt Stikk ut! og Aktivitetsdag for barnehagene Stikk ut! gruppa er en gjeng på 8 frivillige som i tillegg til representanter fra Helsetjenesten og Friluftsrådet står for driften av Stikk ut! Mental helse som søkerorganisasjon for midler til lavterskel fysisk aktivitet til Ball i hall Kompetansesenter Rus Midt-Norge for økonomisk støtte, veiledning og fagkunnskap til rusforebyggende arbeid, spesielt "Tidlig innsats." Møre og Romsdal Idrettskrets for arrangering av seminar med tema Aktiv på dagtid og planlegging av treningskontaktkurs våren og ikke minst: Møre og Romsdal Fylke, God helsestaben, for økonomisk støtte, og for tilrettelegging for fagliglig påfyll og nettverksbygging for folkehelsekoordinator

9 9 Også i 2010 ble overført fra Møre og Romsdal Fylke. Midlene går til folkehelsekoordinatorstillingen. Det har vært mulig å søke om midler til spesielle satsninger, spesielt midler til rusforebyggende arbeid. Aktiviteten som krever mest ressurser, Aktiv på dagtid, finansieres fullt ut gjennom Helsetjenestens driftsbudsjett. Finansiering av ulike tiltak og aktiviteter har vært - og er - en utfordring. Planer/utfordringer for 2011: Finansiere de ulike tiltakene innen stramme økonomiske rammer. Finne eksterne midler det kan søkes om, og søke på disse innen frist. I denne sammenheng også å finne eksterne samarbeidspartnere, for eksempel frivillige organisasjoner. Andre utfordringer i 2011: Videreføring av allerede igangsatte aktiviteter og initiativ til ny aktivitet blir en stor utfordring i 2011, spesielt når stillingen som folkehelsekoordinator står vakant med 40% på grunn av studiepermisjon. Frisklivsentral Kommunen fikk i stimuleringsmidler for å starte planlegging av en Frisklivsentral. Prosjektet er lagt til Helsetjenesten. Planleggingen er startet. Ny aktivitet i Folkehelseutvalget Det er et mål å øke aktiviteten i folkehelseutvalget i Nye lover og reformer som er trådt i kraft eller har vært ute til høring, og som har betydning for folkehelseområdet Ny plan- og bygningslov Ny folkehelselov Samhandlingsreformen Med nye lover vil flere andre aktører i kommunen få et lovfestet ansvar for folkehelsearbeidet. Dette lover godt for framtiden for det viktige tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Molde, Ingvil Grytli, folkehelsekoordinator

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 Kristiansund kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal kommune 20-21

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Saksframlegg BYDELSDIREKTØRENS DRIFTSORIENTERING. Arkivsak: 200901243-34 Arkivkode: 031 Saksbeh: Jan O.

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Saksframlegg BYDELSDIREKTØRENS DRIFTSORIENTERING. Arkivsak: 200901243-34 Arkivkode: 031 Saksbeh: Jan O. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Saksframlegg Arkivsak: 200901243-34 Arkivkode: 031 Saksbeh: Jan O. Nytveit Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 14.10.2010 BYDELSDIREKTØRENS DRIFTSORIENTERING HENSIKT Bydelsdirektøren

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning 1 Forord 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen For utbetaling av tilskudd 1. termin 2007 stilles det vilkår overfor kommunene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i St.prp. nr.1 (2005 2006) om en oppdatert

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse Ein tydeleg medspelar Statusrapport God Helse 1 Innhald Leiar Leiar 3 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå 4 Møre og Romsdal idrettskrets 12 Aukra 14 Aure 16 Eide 18 Giske 20 Gjemnes 22 Halsa 24 Haram

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG 2008-2010 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Planarbeidet 1.3 Mandat 1.4 Målsetting 1.5 Aktiviteten i idrettslaget 1.6 Evaluering 1.0 MARNARDAL IDRETTSLAG

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Regionalt Senter for Sykelig Overvekt (RSSO), OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Nyhetsbrev Januar 2009 Et vellykket prosjekt som er med på å fremme folkehelse

Detaljer