Miljørapport for Lunde skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport for Lunde skole"

Transkript

1 Miljørapport for Lunde skole (Miljørapporten er noe forenklet/ufullstendig grunnet sykemelding / fødselspermisjon) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Marit Torp - rektor Marianne Winter - tillitsvalgt Tore Røed - vaktmester Turid Kristoffersen - verneombud Miljøansvarlig: Rådgiver: Bransjekrav: Rapportens målsetting: Grete Rasmussen (Plan og miljøseksjonen) Skole 1. Utarbeide en miljøstatus for virksomheten 2. Sette opp en forpliktende handlingsplan for miljøforbedring 3. Gjennomføre tiltak slik at virksomheten oppfyller Miljøfyrtårns bransjekrav for en skole

2 GENERELT / ARBEIDSMILJØ Skolen skal ha et internkontrollsystem for HMS som fungerer i praksis. Skolen har et godt fungerende internkontroll system for HMS - men det kan blir bedre! Det er planlagt suppleringer/forbedringer: Satse mer på å forebygge muskel- og skjellettplager. Dette er på gang i samarbeid med HMS-avd. Satse mer på psykososiale tiltak Jobber for å få ressurser til verneombud. (I dag er ikke verneombudet frikjøpt.) «Barnas arbeidsmiljølov» (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 1995) skal etterleves. Det har blitt oppdaget muggforekomster over grenseverdiene i 6-kanten. Sommeren 2002 ble det gjort utskiftninger i en av veggene som var angrepet. Skolene venter på rapporten fra hvilke effekt dette tiltaket ga, og den videre framdrift i saken. Skolen bør være tilknyttet verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). HMS-avdelingen er skolens ressurs på dette området Røykeloven skal følges. Det røykes ikke ved skolen. Miljøpedagogikk og bruk av utearealer: Alle klasser engasjeres i miljøsaker gjennom undervisning og praktiske oppgaver/prosjektarbeid. Dette må være tilpasset de ulike aldersgrupper. Skolen har miljødag, miljøuke (i november) og en egen miljøplan hvor hvert klassetrinn får egne miljøoppgaver. Skolen har en miljøgruppe bestående av 4 lærere. 2. og 6. klasse har et

3 fast opplegg der de steller skolehagen. Hver klasse har sitt område, både ute og inne, som ryddes hver måned. Hvert år deltar elevene i Sjekk sikkerheten i klasserommet - og de kommer ofte med innspill som lærerne ikke visste om. Småskolen «adopterer» et friområde, for eksempel en skog, en strand eller et myrområde dersom det fins i rimelig nærhet. Formålet er at elevene lærer om forskjellige økosystem. Skolen har uteskole på flere faste steder. 1-4 klasse har en fast utedag hver uke. Skolens uteområde er helt topp! Elevene har fått gode vaner på skolen: De bruker uteområdene også i fritiden. Alle klasser deltar i kildesortering. Kompostering av organisk avfall, registrering av energi og vannforbruk gjennomføres på minst to klassetrinn. (Kan lett innpasses i faget Heimkunnskap). Alle klasser deltar i kildesortering og komposteringen Det skal gis bred informasjon til elevene om miljøtiltakene ved skolen. Dette ivaretas gjennom muntlig info / dialog, samt diverse oppslag

4 AVFALL Avfallsreduksjon: Bruk av engangsartikler skal være redusert til et absolutt minimum. Så sant det er praktisk gjennomførbart, skal engangsartikler ikke brukes ved tilstelninger. På Lunde skole brukes det nesten ikke engangsartikler til spise/drikke. Lærerne har kopper, elevene drikker av krus/melkekartongene og foreldrene oppfordres til å ta med kopp til møter. Unntaket er den årlige påskefrokosten: Her dekkes og pyntes bordet på forhånd. Ettersom det er 200 elever/lærere tilstede må det brukes engangs. Skolen har ikke nok utstyr til så mange. Dessuten er det vanskelig å få vasket opp. Det brukes en del håndtørkepapir og toalettpapir. Det henges opp oppslag på alle toaletter - Ta bare et tørk - eller HMSgruppa 24/10 noe slikt. Ved vaskene henges oppfordringen: Bruk kun et ark. Skolen skal sette som krav til leverandører og egen praksis at varer ikke overemballeres, og at det brukes ombruksemballasje eller i det minste gjenvinnbar emballasje. Returordninger benyttes hvis mulig. Skolen er bundet av å bruke de leverandører som innkjøpsavdelingen har gjort rammeavtaler med. Noen leverandører emballerer mye - andre er flinke. Stort sett er det snakk om emballasje i papp, som de ansatte trykker flat og kildesorterer. Inntrykket er at det er lite plast. Overemballering er allerede tatt opp med leverandør av renholdsartikler - og det har skjedd en bedring. TINE pakker varene på to forskjellige måter: Lettmelken er overemballert og dessuten problematisk å åpne. Jordbærmelken har mye mindre emballasje. Det lages en formulering som de som bestiller varer legger til på bestillingsskjema, der leverandør oppfordre på å være bevisst emballasje mengde. Marit 24/10 TINE forespørres om de kan pakke lettmelken på en annen måte, for eksempel slik som jordbærmelken. De oppfordres også til å slutte å sende sugerør. Disse gir unødvendig avfall og dessuten havner de i sluket når elevene skyller kartongene. Marit 24/10 Elevene skriver på begge sidene av arkene. Det er sjelden elevene bruker løse ark. Bøker brukes, og det skrives på begge sider. Men ikke alle er like flinke å skrive ut bøkene - og de tar ikke alltid med seg bøker fra et skoleår til det neste.

5 Alle elevene minnes på at de skriver ut bøkene Det legges inn i rutinene at Marit ved skoleårets slutt minner alle Marit Juni lærerne om at de ber elvene gjemme skrivebøker til neste skoleår Det innføres kose-/tegnebok i stedet for at elevene tegner på løse ark Alle elever og ansatte oppfordres til å bruke matboks. Mange elever bruker allerede matboks. Det sjekkes hvor mange som ikke bruker matboks. Samtidig som det pønskes ut en kampanje som gjøre det kult å bruke matboks. Deretter forespørres TINE om de har noen matbokser som elevene kan få. (Ikke alle, bare de som ikke bruker det enda.) Marit 24/10 Skolen skal ha gjennomført minst tre avfallsreduserende tiltak. Ved resertifisering skal minst to nye avfallsreduserende tiltak kunne dokumenteres. Dette punktet er dekket i punktene over Avfallshåndtering: Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen ved skolen jevnlig. To ganger i året gjøres en grundig gjennomgang. Ved avvik eller behov for oppgradering skal strakstiltak iverksettes. Tømming skjer i dag en gang i uka. Det er tre forskjellig som henter de tre avfallsfraksjonene: Papir, drikkekartong og restavfall. Etter nyttår overtar renovasjonsavdelingen i Teknisk Drift. Det er vanskelig å måle avfallsmengdene ettersom skolen selv ikke mottar noen faktura. (Denne betales av Byggforvaltning-TD). Oppfølging av avfallshåndtering legges inn i HMS-planen to ganger Marit 24/10 årlig. Det undersøkes om Byggforvaltning kan finne ut av avfallsmengder Grete 24/10 Skolen skal benytte alle eksisterende lokale ordninger for kildesortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner som organisk avfall, papp og papir, plast, EE-avfall, glass m.m.

6 Hittil kildesorteres papp, papir, organisk og spesialavfall. Panteflasker er det lite av, det tar elevene med seg hjem. De få som oppstår er på lærerrommene, og disse panter lærerne. Tiltak: For å innføre glass, metall og plast trenger skolen beholdere: Det er ikke sikkert at det trengs utstyr i alle rommene, det kan være det holder med en dunk plassert en sentral plass. Halden har noen 100 l. dunker på hjul som er delt i to rom. Denne kan egne seg. Halden kommune kontaktes for å høre om vi kan kjøpe/få en. Etter at ordningen er innført tømmer Tore glass/metall på gjenvinningsstasjonen ved butikken. Plast tar han med på Øra. (Er allerede i gang med det siste.) Ansvarlig: Frist: Tore Før 19/10 for da kan M. ordne transport Tore Avfallsbøtter merkes med symboler/tegninger, slik at også de yngste elevene kan delta i kildesorteringen. Spesielt aktuelle fraksjoner: papp/papir, plast, organisk avfall, returflasker og glass. Dette er allerede innført i klasserommene. Ordningen utvides med Miljøfyrtårn-logoen. Slik skaper vi konkrete assosiasjoner til dette prosjektet både for lærere og elever. Grete sender 35 klistremerker Grete Snarest Organisk avfall komposteres på eget uteområde dersom dette er praktisk mulig. Alle klassene sorterer ut organisk avfall i klasserommet og tømmer dem selv i en av de to varmkompostbingene. En egen miljøgruppe har spesielt ansvar for å sjekke at komposteringen går riktig for seg. Spesialavfall skal lagres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Tore sorterer ut spesialavfall og lagrer dette i bomberommet - som er låst. Bruken er avklart med sivilforsvaret ettersom dette er et tilfluktsrom. Tore drar ut på Øra med spesialavfallet med jevne mellomrom. En avfallsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle på skolen. Har dette delvis gjennom ulike miljø- og HMS-planer. Den endelige avfallsinstruksen lager vi mot slutten av prosjektet etter å ha prøvd ut de andre tiltakene som er planlagt. Det er

7 sannsynlig at det lages to varianter: En for elever og en for lærere. Tilsvarende instrukser kan lages for andre tema og henges opp på en Miljøfyrtårn-oppslagstavle. I størrelsesorden 60 prosent av avfall skal gjenvinnes. Mengdene av de ulike fraksjonene har ikke vært målt. Vi må vurdere om vi kan iverksette periodevise registreringer av avfallsmengde som kan danne grunnlag for årlige registreringer. (Og om dette er hensiktsmessig.) Målet må i så fall være å registrere gjenvinningsprosenten og se om man forbedrer seg fra år til år.

8 ENERGI Eget energiforbruk skal registreres og følges opp en gang i måneden. Skolen får ikke lenge oversikter over strømforbruket. Tidligere fikk skolen månedsrapporter fra e-verket, men disse går etter omleggingen fra nyttår 2002 til TD-byggforvaltning. Omleggingen innebærer at skolen ikke lenger har ansvar for strømforbruket. Skolen er ønsker likevel å bidra i forhold til daglige rutiner når det gjelder enøk. (Dette kan gjelde tiltak som å bli flinkere å slå av lys, slå av PCer osv.) Vaktmester ønsker tilbake månedsrapportene han fikk tidligere. Disse var til stor hjelp i forhold til å drifte bygget hensiktsmessig i forhold til strømforbruk. TD-byggforvaltning oppfordres til å gjeninnføre ordningen. Vi oppfordrer Terje gjennom dette referatet Skolen skal ha gjort en enkel ENØK-analyse med oversikt over aktuelle tiltak. Tiltak med en inntjeningstid på inntil to år skal gjennomføres. Skolen har tidligere hatt en 5-årig enøk-avtale med e-verket. Denne avtalen ble fornyet for ikke lenge siden. Men det samme gjelder her som i punktet over: Det er TD-byggforvaltning som har overtatt denne avtalen. Tiltak: Ansvarlig: Frist Vaktmester ønsker seg bedre oversikt over enøk-avtalen og planer for eventuelle tiltak. Vi oppfordrer Terje gjennom dette referatet! Sparepærer brukes der det er mulig og hensiktsmessig. Man er allerede til en viss grad flink til å bruke sparepærer. Men, det er et forbedringspotensiale: For eksempel er utelyslampene ikke tilpasset bruk av sparepærer. Men på bakgrunn av tidligere nevnte omlegging er dette investeringer som skolen selv ikke kan ta. TD-byggforvaltning oppfordres til å vurdere lønnsomheten i å bytte ut Vi oppfordrer utelysene. Dersom utelysene på sikt skal skiftes, er det ønskelig med fotocelle-regulering. (I dag er lysene tidsurstyrte (3 klokker) og dette krever en viss grad av manuell oppfølging.) Terje gjennom dette referatet! Innetemperaturen skal senkes utenom skoletid. Lys skal slås av utenom skoletid. Der er nattsenking på alle nye panelovner: Temperaturen senkes fra 1-3 grader mellom kl og Lærerne er stort sett flinke til å slå av lys etter siste time. Det som ikke er slukket, tar vaktmester på sin ettermiddagsrunde.

9 Lærerne oppfordres til å bli enda mer bevisste på lys-slukking for å få bort strømforbruket i timene mellom siste skoletime og vaktmesters runde: Dette tas opp i team-møtene. Marit og Marianne 14. nov. Det er noen ovner som ikke har nattsenking: I sløydsalen og på skolekjøkken. Disse kan heller ikke ha nattsenking slik det tekniske virker i dag. Skolen oppfordrer derfor TD-byggforvaltning til å ta med dette i fremtidige renoveringsplaner. Det skal vurderes å installere sentralt driftsanlegg som kan styre lys, varme og ventilasjon. Her gjelder det samme som tidligere nevnt: Dette er ikke lenger noe skolen selv råder over. Høsten 2003 startes en ombygging/utbygging av skolen, men man kjenner per i dag ikke hva som blir gjort da i forhold til slike typer driftsanlegg. Rutinene per i dag er at ventilasjonen er automatisert og slås av kl (Lys og varme er nevnt i punktene over.) Vaktmester oppfordrer lærerne til ikke å lufte gjennom vinduene i pavilliongen fordi ventilasjonsanlegget da bruker mer strøm. I 6- kanten luftes kun i korte perioder (friminutt). Vinduene skal ikke stå oppe over lang tid. Tore Miljøvennlige energikilder skal foretrekkes under like, eller tilnærmet like forhold. Det brukes kun strøm ved skolen.

10 TRANSPORT Ansatte skal oppfordres til å sykle, gå, reise kollektivt eller kameratkjøre til jobb. Miljøvennlig transport til arbeid bør premieres. Elever skal oppfordres til å gå eller sykle til og fra skolen. (Skolen skal ha en rettesnor for når elevene er gamle nok til å sykle). Turid og Marianne presenterte en transportundersøkelse de har foretatt både blant ansatte og elever: Vinterstid bli 25% av elevene kjørt, resten sykler, går eller tar buss. Om sommeren tror vi tallet for kjøring er lavere. Det er opp til foreldrene selv å vurdere om barna kan sykle. Av personalet kjører 55% selv, 10% kameratkjører og 35% sykler (om sommeren. Om vinteren kjører de selv/kameratkjører). Det er sjelden at noen går fordi de fleste bor langt borte fra skolen. Skolen deltar i Sykle-til-jobben -aksjonen. For å motivere elevene ytterligere starter skolen et prosjekt hvor 5. tom. 7. klasse årlig registrerer transportform til og fra skolen i sin klasse. Dette kan være et nyttig prosjekt i forbindelse med matteundervisningen der eleven kan lære statistikk, lage kurver osv. Marianne og Turid lager forslag til prosjekt 12/12 Vi mistenker at en av grunnene til at noen elever ikke sykler er det uoversiktlige Femdal-krysset. Marit kontakter Vegvesenet og etterspør muligheten for å få laget en fotgjengerfelt der veien krysser sykkelstien. Slik det er nå unnlater mange bilister å ta hensyn til syklende i krysset. Marit 12/12 Når barna skal transporteres til opplevelsestilbud, brukes kollektive transportmidler. Hvis avstanden er kort, er alternativet å sykle / gå. Til ekskursjoner i nærmiljøet går man, eller sykler. Til ekskursjoner til byen blir elevene kjørt i buss eller maxi-taxi. Skolen benytter stort sett opplevelsesmuligheter i nærmiljøet, f.eks. parker, tjern og strandområder. Skolen ligger flott til i naturskjønne omgivelser og benytter seg stort sett av nærmiljøet når de skal på tur. Unntaket er når man skal ha svømmeundervisning eller lære om noe som befinner seg i sentrum. (Og da skjer transporten med buss eller maxi-taxi) Dette er imidlertid sjelden i forhold til hvor ofte nærområdet brukes.

11 VANN Vannforbruk Skolen skal ha egen vannmåler og føre statistikk over vannforbruk. Vannreduserende tiltak skal vurderes/gjennomføres fortløpende. Vannforbruket har lenge vært målt. Tallene for de siste årene er: 1998: 442 m : 350 m3. Nedgangen i vannforbruk fra 1998 skyldes at man skiftet til sparedusjer og sparedyser på kraner, samt at man gikk over til kraner med ethåndsgrep. Vannet fra dusjene er tidsstyrt, slik at man må trykke på knappen når man vil ha ny dose. Skolen fikk også bedre rutiner for å sjekke lekkasjer og drypping. 2000: 350 m3 2001: 220 m3: Nedgangen i forhold til 2000 skyldes bl.a. at trykket ble stilt slik at det maximale trykket ble redusert. Her er ikke noe større potensiale å hente fordi det også må tas hensyn til den økte slitasjen på pakninger dette medfører. Hittil i 2002 er det brukt 276 m3. Forklaringen på denne økningen er at bygningsmassen har gått opp med 170 kvadrat etter at Pavilliongen ble bygget. Vanlige årsregninger har lagt på kr ,-. Nå er man nede i kr ,-. Det er vaktmester som fører denne statistikken på vegne av TD. Nye vannmålere ble installert i 2001 og vaktmester leser av disse hver uke for å følge med på eventuelle avvik. Meldesystemet fra personalet fungerer også godt. Utslipp Det skal være innført rutiner for bruk av vaskemidler ved renhold av innendørs- og utendørsanlegg. Vaktmester har snakket med Ren såpeindustri om emballasjen til renholdsmidlene: Denne er hovedsakelig polyetylen som han leverer til gjenvinnig. Unntaket er håndsåpen hvor det brukes PVC Det er Allrent og Santiærrent som brukes mest. Disse er ikke miljømerket. Her har skolen imidlertid ingen påvirkning fordi man er bundet av kommunens sentrale innkjøpsavtale. Her skal det være tatt miljøhensyn i anbudsprosessen. Skolen gjør flere ting for å minske behovet for renhold: I mange av byggene tar elevene av seg på bena og bruker innesko i klasserommene. Elevene feier selv klasserommene hver dag. Vaktmester har bestilt sandfangere til alle inngangsdørene Generelt er alle fornøyde med renholdet ved skolen. Det er dessuten lite slitasje tatt i betraktning hvor gamle byggene er.

12 ESTETIKK Skolen skal ha rutiner for god skjøtsel og ytre vedlikeholde av egne bygninger. Dette er i utgangspunktet ikke skolens ansvar, men TD byggforvaltnings ansvar. Skolen gjør likevel en del: Det har vært noe dugnadsarbeid fra foreldre, og vaktmester utfører en del viktige oppgaver. Skolen kunne ønske seg en høyere kvalitet på vedlikehold, ikke bare av estetiske, men også miljømessige grunner, men systemet og økonomien begrenser hva som lar seg få til. Utearealene gjøres så hyggelige og grønne som mulig. Utearealene er flotte! Elevene snekrer årlig fuglekasser som også vedlikeholdes, og 2. og 6. klasse setter ut vårløk. Skolen har rutiner på at elevene er med på å rydde ute: Siste onsdag hver måned er det ryddedag, både ute og inne. Ute rydder hver klasse sitt område som er markert på et kart. Noen elever har etterlyst et klatretre. Skolen ønsker ikke å bruke noen av de nærmeste trærne pga. slitasje og hardt underlag. Skolen finner et klatretre litt lenger unna, med myk skogbunn, og dette merkes som klatretre. HMS-gruppen ber Roar finne et slikt tre. Roar Klasserommene skal være i en slik stand at de oppleves som gode arbeidsplasser for elever, lærere og rengjøringspersonale. Klasserommene er bra: Alle er nylig malt og har fått nye gardiner. Det er også nye pulter og stoler i alle klasserom, unntatt et. Ledninger er forsøkt flyttet opp fra gulvene for å gjøre renhold lettere. Dessuten feier elevene selv klasserommene hver dag. Dette fungerer bra, og renholderne markerer med en sol på tavlen hvis det er bra, og et surt fjes hvis det er dårlig. Dette er veldig motiverende for elevene og bidrar til at de er flinkere til å holde orden. Renholderne er flinke til å melde avvik til rektor som melder videre til læreren/klassen. Tagging fjernes så snart som mulig. Tagging har bare forekommet to ganger. Elevene må fjerne dette selv, så omfanget begrenser seg!

Videregående skole / folkehøgskole

Videregående skole / folkehøgskole 49b Videregående skole / folkehøgskole Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut:

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

STENBERGHAUGEN BARNEHAGE

STENBERGHAUGEN BARNEHAGE Miljøanalyse STENBERGHAUGEN BARNEHAGE 008-009 INNHOLDSFORTEGNELSE.0 GENERELL INFORMASJON. KOMMUNENS MILJØMÅL. BARNEHAGENS MILJØMÅL. BESKRIVELSE AV BARNEHAGEN. GENERELL BESKRIVELSE AV ARBEIDET SOM ER GJENNOMFØRT..0

Detaljer

Miljørapport for Stallen

Miljørapport for Stallen Miljørapport for Stallen (HMS-avdeling og de tillitsvalgte) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Knut Alnæs (HMS-sjef) Lena Myhrberg (HMS-rådgiver) Signar Karlsen (vaktmester) William

Detaljer

N A M D A L S E I D S K O L E 7 7 5 0 N A M D A L S E I D

N A M D A L S E I D S K O L E 7 7 5 0 N A M D A L S E I D N A M D A L S E I D S K O L E 7 7 5 0 N A M D A L S E I D n a m d a l s e i d. s k o l e @ n a m d a l s e i d. k o m m u n e. n o 7 7 5 0 N A M D A L S E I D T E L E F O N : 7 4 2 2 7 1 1 0 T E L E F

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Krav ID Ny kravtekst Gammel kravtekst Veiledertekst Systemkrav 1002 Tiltak og rutiner for å

Krav ID Ny kravtekst Gammel kravtekst Veiledertekst Systemkrav 1002 Tiltak og rutiner for å Endringslogg bransjekrav 49a, grunnskole/sfo. Nye krav lansert 05.02.2013. Krav ID Ny kravtekst Gammel kravtekst Veiledertekst Systemkrav 1002 Tiltak og rutiner for å forbedre skolens miljøprestasjoner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

N A M D A L S E I D S K O L E N A M D A L S E I D

N A M D A L S E I D S K O L E N A M D A L S E I D N A M D A L S E I D S K O L E 7 7 5 0 N A M D A L S E I D n a m d a l s e i d. s k o l e @ n a m d a l s e i d. k o m m u n e. n o 7 7 5 0 N A M D A L S E I D T E L E F O N : 7 4 2 2 7 1 1 0 T E L E F

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Krav ID Ny kravtekst Gammel kravtekst Veiledertekst Systemkrav 1002 Tiltak og rutiner for å

Krav ID Ny kravtekst Gammel kravtekst Veiledertekst Systemkrav 1002 Tiltak og rutiner for å Endringslogg bransjekrav 49b, videregående skole/folkehøgskole. Nye krav lansert 05.02.2013. Krav ID Ny kravtekst Gammel kravtekst Veiledertekst Systemkrav 1002 Tiltak og rutiner for å forbedre skolens

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 3 212 33 213 33 NB!

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Bransjekravene / kartleggingen

Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! 1 Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

MILJØRAPPORTERING 2015

MILJØRAPPORTERING 2015 Skole/tannhelsedistrikt: Atlanten vgs Kontaktperson: Lene Hoel MILJØRAPPORTERING 2015 Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet: lene.hoel@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ Sjukefråver i prosent for eininga*

Detaljer

45665&+789:4++8;5<:56&+8:=&>?@5&'A@+B45&6B=&C@A+;586@:CCA@659

45665&+789:4++8;5<:56&+8:=&>?@5&'A@+B45&6B=&C@A+;586@:CCA@659 "#$%&'()** +#,$)-&./&+0"%12130"1$*& "#$ %&'()*+,$-).,/).,$/0)--'123$4)415(036$'%0)&45.)-.'(745(8$3-49(,//&$54)$5)-):"5%3&)$1)77)44)'1;5(03%)$4525%)$5-/'/45(7)(5-/,'?@>.''(%'$7-5-/)-:8)+A$)42'$#7)(4,)$&$B:CDD6$#$:E)/5%4$)$5-/)-2'$6(5&4)$%3&)$)-5--45(7)-%5)%

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole Page 1 of 15 Risør videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige

Detaljer

Naturviterne. Arbeidsmiljø. Miljørapport for Sykefravær i prosent 4,18 % 3,69 % 3,6 % 2,72 % 2,29 % 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 %

Naturviterne. Arbeidsmiljø. Miljørapport for Sykefravær i prosent 4,18 % 3,69 % 3,6 % 2,72 % 2,29 % 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 % Naturviterne Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,18 % 4 3,69 % 3,6 % Prosent 3 2 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 % 2,72 % 2,29 % 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Innkjøp Antall miljømerkede

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport for Leie barnehage

Miljørapport for Leie barnehage Miljørapport for Leie barnehage 1 Innhold: 1 Organisering av arbeidet s. 3 2 Generelt s. 4 3 Arbeidsmiljø s. 7 4 Innkjøp s. 10 5 Energi s. 13 6 Transport s. 15 7 Avfallshåndtering s. 16 8 Avfallsreduksjon

Detaljer

Søknad om resertifisering 2014

Søknad om resertifisering 2014 Søknad om resertifisering 2014 Blakli barnehager, Sollia og Risvollan barnehager. Miljøgruppe: Enheten har en godt etablert miljøgruppe. Personal fra småbarn og storbarn basene fra begge husene er representert.

Detaljer

Borgund vidaregåande skole

Borgund vidaregåande skole 22.6.216 Utskriftsvennlig statistikk Borgund vidaregåande skole Miljøfyrtårn Borgund vidaregåande skole Årlig klima og miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 1 4 1 2 1 17 1 17 1 145 1

Detaljer

Fannefjord videregående skole

Fannefjord videregående skole 17.3.217, 11.5 Fannefjord videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport for Bjørneklova barnehage

Miljørapport for Bjørneklova barnehage Miljørapport for Bjørneklova barnehage Fakta om barnehagen Barnehagen har barn fra 3 6 år. Det er tre avdelinger: Blåklokka, Rødkløveren og Forglemmegei. Det er 56 barn og 14 ansatte (10 faste), foruten

Detaljer

N A M D A L S E I D S K O L E 7 7 5 0 N A M D A L S E I D

N A M D A L S E I D S K O L E 7 7 5 0 N A M D A L S E I D N A M D A L S E I D S K O L E 7 7 5 0 N A M D A L S E I D p o s t m o t t a k @ n a m d a l s e i d. k o m m u n e. n o 7 7 5 0 N A M D A L S E I D T E L E F O N : 9 9 4 7 1 0 0 0 T E L E F A K S : 7 4

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Foranalyserapport Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Informasjon fra skolebesøk Fylkesrevisjonen har besøkt fire videregående skoler i Østfold for gjennomgang av status og rutiner på

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst Vår 2016

MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst Vår 2016 MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst 2015- Vår 2016 Marit Aanestad Pedagogisk leder 14. juni 2016 Miljøhandlingsplan 2015-2016 Askeladden barnehage Beskrivelse: I Askeladden er både personal og barnegruppa

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Fagerlia videregående skole Anja Tuvik Rødset Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet anja.rodset@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2014

Årlig klima- og miljørapport for 2014 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 214 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 5 Antall elever og ansatte 4 3 2 1 27 27 34 35 332 393 357 342 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 56 ansatte,

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Sykkylven videregående skole

Sykkylven videregående skole Sykkylven videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 35 3 289 29 312 328 336 336 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 21 211 212 213 214 215 Kommentar 54 ansatte, 282 elever.

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

I en miljøbevisst virksomhet

I en miljøbevisst virksomhet I en miljøbevisst virksomhet Fokus: hvilken atferd ønskes (ikke hvordan endring) Tenk synergi: miljø, IK og langsiktig økonomi Husk virkning på: Virksomhetens effektivitet understøtter hovedmål? De ansatte

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole 1.3.217, 12.35 Tingvoll vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Ålesund kompetanseregion

Ålesund kompetanseregion 17.3.217, 16.25 Ålesund kompetanseregion Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: 1 av 4 kompetanseregioner underlagt Fylkestannlegen i Møre og Romsdal. Yter offentlige tannhelsetjenester

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Prosjekt rapport for Øya barnehager Krinkelkroken og Sekskanten barnehage. Trondheim kommune. Søknad om Sertifisering til Grønt Flagg høsten 2012

Prosjekt rapport for Øya barnehager Krinkelkroken og Sekskanten barnehage. Trondheim kommune. Søknad om Sertifisering til Grønt Flagg høsten 2012 Prosjekt rapport for Øya barnehager Krinkelkroken og Sekskanten barnehage Trondheim kommune Søknad om Sertifisering til Grønt Flagg høsten 2012 Bakgrunn: Etter at vi har arbeidet systematisk med kildesortering

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard SEKF Renholdsstandard 2014 1 Det skal kun brukes godkjente og miljøvennlige rengjøringsmidler til renholdsoppgavene. Daglig renhold: Gulvrengjøring:

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer