Miljørapport for Lunde skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport for Lunde skole"

Transkript

1 Miljørapport for Lunde skole (Miljørapporten er noe forenklet/ufullstendig grunnet sykemelding / fødselspermisjon) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Marit Torp - rektor Marianne Winter - tillitsvalgt Tore Røed - vaktmester Turid Kristoffersen - verneombud Miljøansvarlig: Rådgiver: Bransjekrav: Rapportens målsetting: Grete Rasmussen (Plan og miljøseksjonen) Skole 1. Utarbeide en miljøstatus for virksomheten 2. Sette opp en forpliktende handlingsplan for miljøforbedring 3. Gjennomføre tiltak slik at virksomheten oppfyller Miljøfyrtårns bransjekrav for en skole

2 GENERELT / ARBEIDSMILJØ Skolen skal ha et internkontrollsystem for HMS som fungerer i praksis. Skolen har et godt fungerende internkontroll system for HMS - men det kan blir bedre! Det er planlagt suppleringer/forbedringer: Satse mer på å forebygge muskel- og skjellettplager. Dette er på gang i samarbeid med HMS-avd. Satse mer på psykososiale tiltak Jobber for å få ressurser til verneombud. (I dag er ikke verneombudet frikjøpt.) «Barnas arbeidsmiljølov» (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 1995) skal etterleves. Det har blitt oppdaget muggforekomster over grenseverdiene i 6-kanten. Sommeren 2002 ble det gjort utskiftninger i en av veggene som var angrepet. Skolene venter på rapporten fra hvilke effekt dette tiltaket ga, og den videre framdrift i saken. Skolen bør være tilknyttet verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). HMS-avdelingen er skolens ressurs på dette området Røykeloven skal følges. Det røykes ikke ved skolen. Miljøpedagogikk og bruk av utearealer: Alle klasser engasjeres i miljøsaker gjennom undervisning og praktiske oppgaver/prosjektarbeid. Dette må være tilpasset de ulike aldersgrupper. Skolen har miljødag, miljøuke (i november) og en egen miljøplan hvor hvert klassetrinn får egne miljøoppgaver. Skolen har en miljøgruppe bestående av 4 lærere. 2. og 6. klasse har et

3 fast opplegg der de steller skolehagen. Hver klasse har sitt område, både ute og inne, som ryddes hver måned. Hvert år deltar elevene i Sjekk sikkerheten i klasserommet - og de kommer ofte med innspill som lærerne ikke visste om. Småskolen «adopterer» et friområde, for eksempel en skog, en strand eller et myrområde dersom det fins i rimelig nærhet. Formålet er at elevene lærer om forskjellige økosystem. Skolen har uteskole på flere faste steder. 1-4 klasse har en fast utedag hver uke. Skolens uteområde er helt topp! Elevene har fått gode vaner på skolen: De bruker uteområdene også i fritiden. Alle klasser deltar i kildesortering. Kompostering av organisk avfall, registrering av energi og vannforbruk gjennomføres på minst to klassetrinn. (Kan lett innpasses i faget Heimkunnskap). Alle klasser deltar i kildesortering og komposteringen Det skal gis bred informasjon til elevene om miljøtiltakene ved skolen. Dette ivaretas gjennom muntlig info / dialog, samt diverse oppslag

4 AVFALL Avfallsreduksjon: Bruk av engangsartikler skal være redusert til et absolutt minimum. Så sant det er praktisk gjennomførbart, skal engangsartikler ikke brukes ved tilstelninger. På Lunde skole brukes det nesten ikke engangsartikler til spise/drikke. Lærerne har kopper, elevene drikker av krus/melkekartongene og foreldrene oppfordres til å ta med kopp til møter. Unntaket er den årlige påskefrokosten: Her dekkes og pyntes bordet på forhånd. Ettersom det er 200 elever/lærere tilstede må det brukes engangs. Skolen har ikke nok utstyr til så mange. Dessuten er det vanskelig å få vasket opp. Det brukes en del håndtørkepapir og toalettpapir. Det henges opp oppslag på alle toaletter - Ta bare et tørk - eller HMSgruppa 24/10 noe slikt. Ved vaskene henges oppfordringen: Bruk kun et ark. Skolen skal sette som krav til leverandører og egen praksis at varer ikke overemballeres, og at det brukes ombruksemballasje eller i det minste gjenvinnbar emballasje. Returordninger benyttes hvis mulig. Skolen er bundet av å bruke de leverandører som innkjøpsavdelingen har gjort rammeavtaler med. Noen leverandører emballerer mye - andre er flinke. Stort sett er det snakk om emballasje i papp, som de ansatte trykker flat og kildesorterer. Inntrykket er at det er lite plast. Overemballering er allerede tatt opp med leverandør av renholdsartikler - og det har skjedd en bedring. TINE pakker varene på to forskjellige måter: Lettmelken er overemballert og dessuten problematisk å åpne. Jordbærmelken har mye mindre emballasje. Det lages en formulering som de som bestiller varer legger til på bestillingsskjema, der leverandør oppfordre på å være bevisst emballasje mengde. Marit 24/10 TINE forespørres om de kan pakke lettmelken på en annen måte, for eksempel slik som jordbærmelken. De oppfordres også til å slutte å sende sugerør. Disse gir unødvendig avfall og dessuten havner de i sluket når elevene skyller kartongene. Marit 24/10 Elevene skriver på begge sidene av arkene. Det er sjelden elevene bruker løse ark. Bøker brukes, og det skrives på begge sider. Men ikke alle er like flinke å skrive ut bøkene - og de tar ikke alltid med seg bøker fra et skoleår til det neste.

5 Alle elevene minnes på at de skriver ut bøkene Det legges inn i rutinene at Marit ved skoleårets slutt minner alle Marit Juni lærerne om at de ber elvene gjemme skrivebøker til neste skoleår Det innføres kose-/tegnebok i stedet for at elevene tegner på løse ark Alle elever og ansatte oppfordres til å bruke matboks. Mange elever bruker allerede matboks. Det sjekkes hvor mange som ikke bruker matboks. Samtidig som det pønskes ut en kampanje som gjøre det kult å bruke matboks. Deretter forespørres TINE om de har noen matbokser som elevene kan få. (Ikke alle, bare de som ikke bruker det enda.) Marit 24/10 Skolen skal ha gjennomført minst tre avfallsreduserende tiltak. Ved resertifisering skal minst to nye avfallsreduserende tiltak kunne dokumenteres. Dette punktet er dekket i punktene over Avfallshåndtering: Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen ved skolen jevnlig. To ganger i året gjøres en grundig gjennomgang. Ved avvik eller behov for oppgradering skal strakstiltak iverksettes. Tømming skjer i dag en gang i uka. Det er tre forskjellig som henter de tre avfallsfraksjonene: Papir, drikkekartong og restavfall. Etter nyttår overtar renovasjonsavdelingen i Teknisk Drift. Det er vanskelig å måle avfallsmengdene ettersom skolen selv ikke mottar noen faktura. (Denne betales av Byggforvaltning-TD). Oppfølging av avfallshåndtering legges inn i HMS-planen to ganger Marit 24/10 årlig. Det undersøkes om Byggforvaltning kan finne ut av avfallsmengder Grete 24/10 Skolen skal benytte alle eksisterende lokale ordninger for kildesortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner som organisk avfall, papp og papir, plast, EE-avfall, glass m.m.

6 Hittil kildesorteres papp, papir, organisk og spesialavfall. Panteflasker er det lite av, det tar elevene med seg hjem. De få som oppstår er på lærerrommene, og disse panter lærerne. Tiltak: For å innføre glass, metall og plast trenger skolen beholdere: Det er ikke sikkert at det trengs utstyr i alle rommene, det kan være det holder med en dunk plassert en sentral plass. Halden har noen 100 l. dunker på hjul som er delt i to rom. Denne kan egne seg. Halden kommune kontaktes for å høre om vi kan kjøpe/få en. Etter at ordningen er innført tømmer Tore glass/metall på gjenvinningsstasjonen ved butikken. Plast tar han med på Øra. (Er allerede i gang med det siste.) Ansvarlig: Frist: Tore Før 19/10 for da kan M. ordne transport Tore Avfallsbøtter merkes med symboler/tegninger, slik at også de yngste elevene kan delta i kildesorteringen. Spesielt aktuelle fraksjoner: papp/papir, plast, organisk avfall, returflasker og glass. Dette er allerede innført i klasserommene. Ordningen utvides med Miljøfyrtårn-logoen. Slik skaper vi konkrete assosiasjoner til dette prosjektet både for lærere og elever. Grete sender 35 klistremerker Grete Snarest Organisk avfall komposteres på eget uteområde dersom dette er praktisk mulig. Alle klassene sorterer ut organisk avfall i klasserommet og tømmer dem selv i en av de to varmkompostbingene. En egen miljøgruppe har spesielt ansvar for å sjekke at komposteringen går riktig for seg. Spesialavfall skal lagres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Tore sorterer ut spesialavfall og lagrer dette i bomberommet - som er låst. Bruken er avklart med sivilforsvaret ettersom dette er et tilfluktsrom. Tore drar ut på Øra med spesialavfallet med jevne mellomrom. En avfallsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle på skolen. Har dette delvis gjennom ulike miljø- og HMS-planer. Den endelige avfallsinstruksen lager vi mot slutten av prosjektet etter å ha prøvd ut de andre tiltakene som er planlagt. Det er

7 sannsynlig at det lages to varianter: En for elever og en for lærere. Tilsvarende instrukser kan lages for andre tema og henges opp på en Miljøfyrtårn-oppslagstavle. I størrelsesorden 60 prosent av avfall skal gjenvinnes. Mengdene av de ulike fraksjonene har ikke vært målt. Vi må vurdere om vi kan iverksette periodevise registreringer av avfallsmengde som kan danne grunnlag for årlige registreringer. (Og om dette er hensiktsmessig.) Målet må i så fall være å registrere gjenvinningsprosenten og se om man forbedrer seg fra år til år.

8 ENERGI Eget energiforbruk skal registreres og følges opp en gang i måneden. Skolen får ikke lenge oversikter over strømforbruket. Tidligere fikk skolen månedsrapporter fra e-verket, men disse går etter omleggingen fra nyttår 2002 til TD-byggforvaltning. Omleggingen innebærer at skolen ikke lenger har ansvar for strømforbruket. Skolen er ønsker likevel å bidra i forhold til daglige rutiner når det gjelder enøk. (Dette kan gjelde tiltak som å bli flinkere å slå av lys, slå av PCer osv.) Vaktmester ønsker tilbake månedsrapportene han fikk tidligere. Disse var til stor hjelp i forhold til å drifte bygget hensiktsmessig i forhold til strømforbruk. TD-byggforvaltning oppfordres til å gjeninnføre ordningen. Vi oppfordrer Terje gjennom dette referatet Skolen skal ha gjort en enkel ENØK-analyse med oversikt over aktuelle tiltak. Tiltak med en inntjeningstid på inntil to år skal gjennomføres. Skolen har tidligere hatt en 5-årig enøk-avtale med e-verket. Denne avtalen ble fornyet for ikke lenge siden. Men det samme gjelder her som i punktet over: Det er TD-byggforvaltning som har overtatt denne avtalen. Tiltak: Ansvarlig: Frist Vaktmester ønsker seg bedre oversikt over enøk-avtalen og planer for eventuelle tiltak. Vi oppfordrer Terje gjennom dette referatet! Sparepærer brukes der det er mulig og hensiktsmessig. Man er allerede til en viss grad flink til å bruke sparepærer. Men, det er et forbedringspotensiale: For eksempel er utelyslampene ikke tilpasset bruk av sparepærer. Men på bakgrunn av tidligere nevnte omlegging er dette investeringer som skolen selv ikke kan ta. TD-byggforvaltning oppfordres til å vurdere lønnsomheten i å bytte ut Vi oppfordrer utelysene. Dersom utelysene på sikt skal skiftes, er det ønskelig med fotocelle-regulering. (I dag er lysene tidsurstyrte (3 klokker) og dette krever en viss grad av manuell oppfølging.) Terje gjennom dette referatet! Innetemperaturen skal senkes utenom skoletid. Lys skal slås av utenom skoletid. Der er nattsenking på alle nye panelovner: Temperaturen senkes fra 1-3 grader mellom kl og Lærerne er stort sett flinke til å slå av lys etter siste time. Det som ikke er slukket, tar vaktmester på sin ettermiddagsrunde.

9 Lærerne oppfordres til å bli enda mer bevisste på lys-slukking for å få bort strømforbruket i timene mellom siste skoletime og vaktmesters runde: Dette tas opp i team-møtene. Marit og Marianne 14. nov. Det er noen ovner som ikke har nattsenking: I sløydsalen og på skolekjøkken. Disse kan heller ikke ha nattsenking slik det tekniske virker i dag. Skolen oppfordrer derfor TD-byggforvaltning til å ta med dette i fremtidige renoveringsplaner. Det skal vurderes å installere sentralt driftsanlegg som kan styre lys, varme og ventilasjon. Her gjelder det samme som tidligere nevnt: Dette er ikke lenger noe skolen selv råder over. Høsten 2003 startes en ombygging/utbygging av skolen, men man kjenner per i dag ikke hva som blir gjort da i forhold til slike typer driftsanlegg. Rutinene per i dag er at ventilasjonen er automatisert og slås av kl (Lys og varme er nevnt i punktene over.) Vaktmester oppfordrer lærerne til ikke å lufte gjennom vinduene i pavilliongen fordi ventilasjonsanlegget da bruker mer strøm. I 6- kanten luftes kun i korte perioder (friminutt). Vinduene skal ikke stå oppe over lang tid. Tore Miljøvennlige energikilder skal foretrekkes under like, eller tilnærmet like forhold. Det brukes kun strøm ved skolen.

10 TRANSPORT Ansatte skal oppfordres til å sykle, gå, reise kollektivt eller kameratkjøre til jobb. Miljøvennlig transport til arbeid bør premieres. Elever skal oppfordres til å gå eller sykle til og fra skolen. (Skolen skal ha en rettesnor for når elevene er gamle nok til å sykle). Turid og Marianne presenterte en transportundersøkelse de har foretatt både blant ansatte og elever: Vinterstid bli 25% av elevene kjørt, resten sykler, går eller tar buss. Om sommeren tror vi tallet for kjøring er lavere. Det er opp til foreldrene selv å vurdere om barna kan sykle. Av personalet kjører 55% selv, 10% kameratkjører og 35% sykler (om sommeren. Om vinteren kjører de selv/kameratkjører). Det er sjelden at noen går fordi de fleste bor langt borte fra skolen. Skolen deltar i Sykle-til-jobben -aksjonen. For å motivere elevene ytterligere starter skolen et prosjekt hvor 5. tom. 7. klasse årlig registrerer transportform til og fra skolen i sin klasse. Dette kan være et nyttig prosjekt i forbindelse med matteundervisningen der eleven kan lære statistikk, lage kurver osv. Marianne og Turid lager forslag til prosjekt 12/12 Vi mistenker at en av grunnene til at noen elever ikke sykler er det uoversiktlige Femdal-krysset. Marit kontakter Vegvesenet og etterspør muligheten for å få laget en fotgjengerfelt der veien krysser sykkelstien. Slik det er nå unnlater mange bilister å ta hensyn til syklende i krysset. Marit 12/12 Når barna skal transporteres til opplevelsestilbud, brukes kollektive transportmidler. Hvis avstanden er kort, er alternativet å sykle / gå. Til ekskursjoner i nærmiljøet går man, eller sykler. Til ekskursjoner til byen blir elevene kjørt i buss eller maxi-taxi. Skolen benytter stort sett opplevelsesmuligheter i nærmiljøet, f.eks. parker, tjern og strandområder. Skolen ligger flott til i naturskjønne omgivelser og benytter seg stort sett av nærmiljøet når de skal på tur. Unntaket er når man skal ha svømmeundervisning eller lære om noe som befinner seg i sentrum. (Og da skjer transporten med buss eller maxi-taxi) Dette er imidlertid sjelden i forhold til hvor ofte nærområdet brukes.

11 VANN Vannforbruk Skolen skal ha egen vannmåler og føre statistikk over vannforbruk. Vannreduserende tiltak skal vurderes/gjennomføres fortløpende. Vannforbruket har lenge vært målt. Tallene for de siste årene er: 1998: 442 m : 350 m3. Nedgangen i vannforbruk fra 1998 skyldes at man skiftet til sparedusjer og sparedyser på kraner, samt at man gikk over til kraner med ethåndsgrep. Vannet fra dusjene er tidsstyrt, slik at man må trykke på knappen når man vil ha ny dose. Skolen fikk også bedre rutiner for å sjekke lekkasjer og drypping. 2000: 350 m3 2001: 220 m3: Nedgangen i forhold til 2000 skyldes bl.a. at trykket ble stilt slik at det maximale trykket ble redusert. Her er ikke noe større potensiale å hente fordi det også må tas hensyn til den økte slitasjen på pakninger dette medfører. Hittil i 2002 er det brukt 276 m3. Forklaringen på denne økningen er at bygningsmassen har gått opp med 170 kvadrat etter at Pavilliongen ble bygget. Vanlige årsregninger har lagt på kr ,-. Nå er man nede i kr ,-. Det er vaktmester som fører denne statistikken på vegne av TD. Nye vannmålere ble installert i 2001 og vaktmester leser av disse hver uke for å følge med på eventuelle avvik. Meldesystemet fra personalet fungerer også godt. Utslipp Det skal være innført rutiner for bruk av vaskemidler ved renhold av innendørs- og utendørsanlegg. Vaktmester har snakket med Ren såpeindustri om emballasjen til renholdsmidlene: Denne er hovedsakelig polyetylen som han leverer til gjenvinnig. Unntaket er håndsåpen hvor det brukes PVC Det er Allrent og Santiærrent som brukes mest. Disse er ikke miljømerket. Her har skolen imidlertid ingen påvirkning fordi man er bundet av kommunens sentrale innkjøpsavtale. Her skal det være tatt miljøhensyn i anbudsprosessen. Skolen gjør flere ting for å minske behovet for renhold: I mange av byggene tar elevene av seg på bena og bruker innesko i klasserommene. Elevene feier selv klasserommene hver dag. Vaktmester har bestilt sandfangere til alle inngangsdørene Generelt er alle fornøyde med renholdet ved skolen. Det er dessuten lite slitasje tatt i betraktning hvor gamle byggene er.

12 ESTETIKK Skolen skal ha rutiner for god skjøtsel og ytre vedlikeholde av egne bygninger. Dette er i utgangspunktet ikke skolens ansvar, men TD byggforvaltnings ansvar. Skolen gjør likevel en del: Det har vært noe dugnadsarbeid fra foreldre, og vaktmester utfører en del viktige oppgaver. Skolen kunne ønske seg en høyere kvalitet på vedlikehold, ikke bare av estetiske, men også miljømessige grunner, men systemet og økonomien begrenser hva som lar seg få til. Utearealene gjøres så hyggelige og grønne som mulig. Utearealene er flotte! Elevene snekrer årlig fuglekasser som også vedlikeholdes, og 2. og 6. klasse setter ut vårløk. Skolen har rutiner på at elevene er med på å rydde ute: Siste onsdag hver måned er det ryddedag, både ute og inne. Ute rydder hver klasse sitt område som er markert på et kart. Noen elever har etterlyst et klatretre. Skolen ønsker ikke å bruke noen av de nærmeste trærne pga. slitasje og hardt underlag. Skolen finner et klatretre litt lenger unna, med myk skogbunn, og dette merkes som klatretre. HMS-gruppen ber Roar finne et slikt tre. Roar Klasserommene skal være i en slik stand at de oppleves som gode arbeidsplasser for elever, lærere og rengjøringspersonale. Klasserommene er bra: Alle er nylig malt og har fått nye gardiner. Det er også nye pulter og stoler i alle klasserom, unntatt et. Ledninger er forsøkt flyttet opp fra gulvene for å gjøre renhold lettere. Dessuten feier elevene selv klasserommene hver dag. Dette fungerer bra, og renholderne markerer med en sol på tavlen hvis det er bra, og et surt fjes hvis det er dårlig. Dette er veldig motiverende for elevene og bidrar til at de er flinkere til å holde orden. Renholderne er flinke til å melde avvik til rektor som melder videre til læreren/klassen. Tagging fjernes så snart som mulig. Tagging har bare forekommet to ganger. Elevene må fjerne dette selv, så omfanget begrenser seg!

Miljørapport for Stallen

Miljørapport for Stallen Miljørapport for Stallen (HMS-avdeling og de tillitsvalgte) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Knut Alnæs (HMS-sjef) Lena Myhrberg (HMS-rådgiver) Signar Karlsen (vaktmester) William

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Miljørapport for Kongsten barnehage

Miljørapport for Kongsten barnehage Miljørapport for Kongsten barnehage Fakta om barnehagen Barnehagen har barn fra 3 6 år. Det er to avdelinger: Vindebroa og Vollporten. Det er 8 ansatte / 7,2 årsverk. Bygget er på 315 brukskvadratmeter.

Detaljer

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: 19.05.05 Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN SKOLENE A. ELEV-/PERSONALOPPLYSNINGER 1. Elevtall, gruppeinndeling Årstrinn Elevtall Antall grupper Antall i SFO 1. årstrinn 10 1 6 2. 18 2 11 3. 15 2 5 4. 17 2 1 5.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Mai 2009 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres 9.-11. juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

INTERN KONTROLL Sokndal skole

INTERN KONTROLL Sokndal skole INTERN KONTROLL Sokndal skole BEREDSKAPSPLAN MED VARSLINGSRUTINER VED ALVORLIGE HENDELSER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. INTERNKONTROLL SYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN PARAGRAF 9A

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer