Informasjon nr. 1 - Mai 2015 Eit levande Ål for Alle! 17. mai program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon nr. 1 - Mai 2015 Eit levande Ål for Alle! 17. mai program"

Transkript

1 Kulturkommunen Informasjon nr. 1 - Mai 2015 Eit levande Ål for Alle! 17. mai program

2 2 Stolt åling Eg vil gjerne få takke alle dei frivillige som gjer det så spennande og gjevande å bu i Ål! Vi er ein arrangementskommune, her gjennomførast store og krevjande sportsarrangement og festivalar. Det kan ikkje gjerast utan eit stort korps av frivillige som stiller opp og bidreg på ulike vis. Bendit alpint, 800 unge alpinistar i Ål skisenter Bendit skiskyting, unge skiskyttarar konkurrerer i anlegget på Liatoppen Hallingspretten, skientusiastar gjekk frå Geilo til Ål Ål-cup handball, 700 unge spelarar samlast i idrettshallen Ål-cup fotball, 1200 unge fotballspelarar deltek med 93 lag på Bråta Hillbilly Huckfest, eit spennande terrengsyklingsarrangement for våghalsar Folkemusikkveka, folkemusikk og dans på eit svært høgt nivå, stort liv i sentrum! Skjergårds Vinter festival, eit spennande koserttilbod til våre unge Samla sett er dette framifrå god marknadsføring av Ål og det gir gode ringverknader til vårt lokale næringsliv. Frivilligsentralen har kartlagt tidsbruken i alt frivillig arbeid i Ål => timar i året = 43,5 årsverk til ein verdi av 16,7 millionar! Takk til alle de som bidreg og nyttar fritida for at vi i fellesskap skal få gode opplevingar! Så må vi stadig sette pris på alle dei gode fritidstilboda vi har tilgang til her i Ål. Barn og unge har ein svært god kulturskule, innan idretten kan ein velja mellom gode tilbod innan dei fleste disiplinar. Så har vi ein flott natur for eit aktivt friluftsliv. Eg vil minne om alle merka løyper gjennom Ål 52 og oppfordrar mange til å få med seg utfordringa med våre 10 toppturar. Vi har mange krus å dele ut til dei som får stempla kortet sitt. Kommunebarometeret: Dette er ei måling som rangerer kommunane på ei rekkje ulike tenesteområde. Her kjem Ål svært godt ut, vi blir rangert som kommune nr 13 i landet og som den beste i Buskerud. Det viser at vi leverer gode tenester innan oppvekst, helse, teknisk og kultur. Vårt kulturtilbod blir rangert som nr 4 i landet, best i fylket! Ål helsetun: Veidekke AS er no valt som utbyggar av Ål helsetun og vi er i samspelfasa der kommunen saman med utbyggar legg dei endelege planane for utbygging og kostnader. Etter ein lang planprosess er vi endeleg snart klare for byggestart og reknar med å kome i gang til sommaren. Eg vil tru at mange ålingar vil fylgje godt med etterkvart som nybygget reiser seg i sentrum. Ål kulturhus: Utbygging av kulturhuset med ein landsdelscene for dans, er enno ikkje avklart. Vi har sendt søknad til kulturdepartementet på statsmidlar. Denne får vi svar på gjennom statsbudsjettet for Eg takkar alle i Ål som bidreg til å skape vårt gode lokalsamfunn, næringsdrivande, kommunalt tilsette, politikarar og sjølvsagt alle de som legg ned frivillig innsats! God sommar! Tone Tveito Eidnes rådmann Årsmelding 2014 Ål kommune Kulturkommunen Open Modig Grundig Eit levande Ål for alle! Årsmelding 2014 Årsmeldinga for Ål kommune finn du på heimesida eller du kan gå på servicetorget eller biblioteket og lesa den. I redaksjonen: Sissel Skrindo, Grete S. Lundekvam, Inger Lervåg, Reidun Aaker, Hilde L. Bjørnsvik og Turid Hilde Gåsbakk Neste brosjyre kjem ut: nov/des Foto framsida: Hilde L. Bjørnsvik

3 Administrasjon og fellesteneste 3 Fellestenester Servicetorget Tlf.: Faks: Epost: Opningstider Vanlege opningstider kl juli 15. august: kl Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2015 er i statsråd fastsett til måndag 14. september Kommunestyret i Ål har vedteke at det i Ål også skal haldast ope for val sundag 13. september. Røystelokalet i valkrinsen Nedre-Ål blir helde ope for røystegjeving både sundag 13. og måndag 14. september, mens røystelokala i valkrinsane Leveld og Torpo blir helde ope for røystegjeving berre på valdagen måndag 14. september. Opningstid i røystelokala er: sundag kl måndag kl Førehandsrøysting Du kan førehandsrøyste frå og med 10. august til og med 11. september på servicetorget på Tingstugu. Opningstid: Måndag fredag: kl Laurdag 5. september kl Ein dag like før valdagen vil det også vere høve til å førehandsrøyste på Ål vidaregåande skole, Ål bu- og behandlingssenter og på Hallingdal Sjukestugu. Desse dagane blir annonserte seinare. Ambulerande førehandsrøysting Frist for å søkje ambulerande førehandsrøysting for sjuke og uføre er tysdag 8. september. Bustøtte Du kan no søkje elektronisk viss: du har elektronisk ID du bur aleine eller med born under 18 år alle i bustaden er folkeregistrert på adressa Fordelar med å søkje bustøtte elektonisk Du slepp å fylle inn opplysningar vi hentar inn frå andre register. Du får berre spørsmål som er aktuelle for deg og din situasjon. Du får rettleiing når du søkjer og kva du må dokumentere. Du kan sjå statur på søknaden din etter at du har sendt inn. Andre må søkje på papir. Informasjon finn du på Ta gjerne kontakt med servicetorget tlf Søknadsfrist er 14. kvar månad.

4 4 Drift og utvikling Drift/Utvikling servicetorget på Tingstugu. Det vart gjort vedtak i kommunestyret at Ål kommune ynskjer å vera ei «Friluftslivets år kommune». Alle landets kommuner som gjer dette vedtaket, vert automatisk nominert til å kunne bli «Årets friluftslivskommune». Meir informasjon er å finne på er «Friluftslivets år»! Det er sett i gang av Klima- og miljødepartementet. Ål kommune har oppmoda frivillige lag og organisasjonar i Ål kommune til å ha ekstra fokus på friluftsliv for alle. Målet er å få fleire ut på tur og at dette gjev varige resultat i høve til auka deltaking i friluftsliv i alle delar av befolkninga. Annankvar torsdag presenterer ei av kommunene i Hallingdal vekas tur i Hallingdølen. Dette for å gje inspirasjon til å komma seg på tur i nye trakter. Ål kommune er vorte ei «Friluftslivets år 2015 kommune». Det er Norsk Friluftsliv (tidlegare FRIFO) og Friluftsrådenes Landsforbund som har tildelt Ål kommune denne tittelen og oversendt diplom på dette. Diplomet heng på Sjå plakatar som fortel om kva for arrangement som skjer i samband med det, eller les om det på under menypunktet aktivitetar Variert tilbod av tomter for bustadbygging. Ål kommune tilbyr eit variert utval av byggeklare tomter for bustad (einebustad, tomannsbustad og fleirmannsbustad) i ulike prisklassar. Du finn kart, oversikt over kva tomter som er ledige og opplysningar om pris på våre heimesider. Du kan og ta kontakt med servicetorget for nærare informasjon. Kolbotn bustadfelt, byggesteg 2 10 av 30 nye tomter er allereie solgt I feltet er det opparbeidd ein felles leikeplass med balløkke og det er opparbeidd gangveg som bind feltet saman med feltet i Prestlie og

5 Drift og utvikling 5 med sentrum. I sumarhalvåret er det sol i området til seint på kveld. Prisen på tomtene varierer frå kr oppmåling, tilkopling vatn/avlaup, tinglysing og dokumentavgift. Gunnarhaugen bustadfelt i Leveld Nye attraktive og solrike tomter med kort gangavstand til skule, barnehage, lysløype og turområde er byggeklare (2 av 16 nye tomter er solgt). Tomtepris kr oppmåling, tilkopling vatn/avlaup, tinglysing og dokumentavgift Vats småbrukstomter 5 mål store einebustadtomter for den som vil ha god plass og høve til å ha husdyr. Byggeklare. (2 ledige tomter av i alt 5) Tomtepris kr oppmåling, tilkopling vatn/avlaup, tinglysing og dokumentavgift. Votndalen bustadfelt Flate tomter med skisenter som nærmaste nabo. (4 tomter ledige). Tomtepris kr oppmåling, tilkopling vatn/avlaup, tinglysing og dokumentavgift. På heimesida vår eller ved å ta kontakt med servicetorget kan du og få info om private tomter som er til sals. ikkje ha loft eller kjeller. Maks. mønehøgde er 4 meter. Det kan ikkje vera takoppløft. Bygget kan ikkje overstige arealrammene i reguleringsplan eller kommuneplan, og må ikkje vera i strid med byggegrenser mot veg. Kompostkurs Måndag 25. mai kl kommunestyresalen, Tingstugu. Obligatorisk, gratis kurs for huslyder som vil kompostere sitt matavfall og få 25% rabatt på renovasjonsavgifta. Påmelding til servicetorget innan 20. mai. Landbruksinformasjon Rovdyr Ulv, gaupe, jerv og bjørn er freda rovdyr. I vinter har me opplevd uvanleg mange observasjonar av fyrstnemnde. For å få dokumentert kor dyra ferdast, er det svært viktig at alle som ser rovdyr, eller spor etter dei, melder ifrå straks! Ring SNO ved Hans Vidar Nestegard tlf Harry Granli tlf Espen Marker tlf Kåre Peder Rasmushaugen tlf Nye byggereglar frå Dette kan du bygge utan å nabovarsle og utan søknad: Tilbygg mindre enn 15 m2. Tilbygget kan ikkje innehalda opphaldsrom, men kan innehalda bod, gang eller takoverbygd inngang eller terrasse. Avstand til nabogrensa må vera minst 4 meter. Tilbygget kan ikkje overstiga arealrammene i reguleringsplan eller kommuneplan, og må ikkje vera i strid med byggegrenser mot veg. Frittliggjande uthus/garasje mindre enn 50 m2. Bygget kan ikkje innehalda opphaldsrom. Det er ikkje avstandskrav til eigen bustad, men plassering må vera minst 1 meter frå nabogrensa. Bygget kan

6 6 Drift og utvikling/kultur Rundballplast Snøen har smelta og alskens rask kjem for dagen. Rundballplast på avvegar er ein av dei tinga som dessverre har vorte eit vanleg syn. Forsøpling er ulovleg. Det kan vere svært skjemmande for nærmiljøet og ei kjelde til forureining. Difor er det viktig at kvar og ein ryddar opp etter seg. For å unngå same sjauen kvart år, er det fornuftig å leggje til rette for gode ordningar for oppbevaring av rundballplast komande vinter. Gjødsellager Ål kommune har auka fokus på gjødsellager. Det gjer me fordi me har hatt ein del tilfelle av gjødselutslepp, og fordi det har vorte meir fokus på reint vatn gjennom det sokalla Vassdirektivet. I Gjødselforskrifta 20 heiter det: «Foretaket skal jevnlig kontrollere at anlegget (lager for husdyrgjødsel) fungerer som forutsatt og er tett mot lekkasje». Me vil minne kvar og ein om å følgje opp dette. Dersom kjellaren eller porten lek, må eigaren straks setje i gang tiltak. Me vil òg minne om at lagringskapasiteten skal vera minimum 8 månaders produksjon. Det gjeld kjellarar so vel som andre typar gjødsellager. Bålforbod Det er forbode å gjera opp eld på ein slik måte at det kan føre til brann. Det er eit generellt bålforbod i Norge i perioden I denne perioden er det ikkje tillatt å tenne bål i skog og mark utan løyve frå den lokale brannsjefen. Forbodet gjeld og bråtebrenning. Kultur Ny leiar på Ål kulturhus Anita Borrmann Skoglund, f Anita B. Skoglund kom frå stilling som dagelg leiar i Visit Hallingdal. Ho tok til i stillinga allereide 16. februar Me ynskjer ho velkomen til Ål kommune og lukke til i arbeidet! Ungdom i Ål Lokalsamfunn med MOT MOT set ungdom sine liv i sentrum MOT hjelper ungdom til å ta eigne val og syne mot - MOT til å leva, MOT til å bry seg og MOT til å seia nei Hugs bandtvang 1. april oktober Det er ordinær bandtvang etter Hundelova frå 1. april til og med 20. august. Ål har i tillegg utvida bandtvang etter lokal forskrift frå 21. august til og med 31. oktober

7 Kultur 7 Elevar frå 9.trinn har i løpet av skuleåret vorte skolert som Ungdom med MOT: Opningstider i sommar: (f.o.m. 22. juni t.o.m. 16. august) Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Bok til alle Er du glad i å lesa? Vil du gjera noko for andre? Me treng fleire frivillige som vil ha lesestunder med eldre eller andre som har vanskeleg for å lesa sjølve. Ta kontakt med biblioteket eller Ål frivilligsentral for meir informasjon. Frå venstre: Ida Brenna, Henriette Mosti, Selma Li, Malin Hovdegard Gullhagen, Thor- Øyvind Faldahl og Vilde Buseth Fluto Sommarbok 2015 Alle ungar i grunnskulealder i Ål blir inviterte med på leseaksjonen «Sommarbok 2015». I år går startskotet 1. juni! Etter sommarferien blir det avsluttingsfest og premiar til alle som har delteke. Ål bibliotek Tlf.: E-post: facebook.com/aalbibliotek Vanlege opningstider: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Bokmessa 2015 Hallingdalsbiblioteka og Norli Ål inviterer til litterært gilde i Ål kulturhus laurdag 21. november.

8 8 Kultur Ål bygdearkiv Tlf E-post: Opningstider: torsdag 10-17, laurdag Ål bygdearkiv held ope heile sommaren. De finn oss på internett: Fotoutstilling på Ål stasjon I venterommet på stasjonen har Ål bygdearkiv ei fotoutstilling med bilete frå Ål og Torpo sentrum. Utstillinga vil bli bytta ut om lag ein gong i året. Bileta vil då bli til sals, og interesserte kan ta kontakt med arkivet. Aal bygdesoge bind 2 og 4 - gratis Ål-kontoret av Sparebank1 Hallingdal Valdres må rydde lageret sitt og vil kvitte seg med det dei har att av Aal bygdesoge bind 2 (1955) og bind 4 (1969). Dei som er interesserte i desse bøkene kan få dei gratis ved å hente dei i banken på Ålingen. Gamle Aal Bygdearkivet har fått eit triveleg tilskot. Gamle Aal ved Olav Oppsato og Sigbjørn Tormodsgard har flutt inn i bygdearkivet sitt lokale. Dei vil stort sett vere å treffe: onsdagar og fredagar frå kl

9 Oppvekst 9 Ål kulturskule Med våren fylgjer nye planar for hausten, med nye spennande prosjekt. Vil du vere med på eventyr? Hugs søknadsfristen 1. juni for skuleåret 2015/2016. Link til vår søkjarportal finn du frå 15. mai på vår og kommunen si heimeside. No er det verkeleg vår! Me har starta den lysare tida med fleire konsertar i april. 17. mai og Folkemusikkveka blir også i år ein del av kulturskulen sin aktivitet. Gutedansen har brukt april på filminnspeling saman med regissør David Alræk frå SJAU produksjonar. Torsdag 11. juni må alle merke seg. Då blir det stor sommarfest for alle elevar med føresette på Ål kulturhus. Meir informasjon om oss: Velkomen til ein leiken og kreativ kvardag hjå oss!

10 10 Oppvekst Skuleåret 2015/2016 Skuleåret 2015/2016 startar 19. august. Informasjon om tidspunkt for oppstarten ved kvar einskild skule vert annonsert i Hallingdølen og på heimesida til Ål kommune ei veke før. Vedteke skulerute for 2015/2016: Månad Antal Feriar og dagar fridagar August 9 Første skuledag onsdag 19/08 September 19 Haustferie 28/09 04/10 (veke 40) Oktober 20 Haustferie 28/09 04/10 (veke 40) November 20 Elevfri dag 09/11. Regional kursdag Desember 16 Siste skuledag tysdag 22/12 Januar 20 Første skuledag måndag 04/01 Februar 20 Vinterferie 29/02 06/03 (veke 9) Mars 12 Vinterferie 29/02-06/03 (veke 9) Påskeferie 21/03 29/03 April 21 Mai 18 Fri torsdag 05/05, fredag 06/05, måndag 16/05 og tysdag 17/05 Juni 15 Siste skuledag tysdag 21/06 Etter Opplæringslova 2-11 kan det maksimalt gjevast permisjon for elevar inntil 10 dagar. Siste skuledag før jule- og sommarferien følgjer timeplanen når det gjeld lengde på dagen. Tilstandsrapport 2014 Kvart år utarbeider oppvekstsektoren ein tilstandsrapport. Denne er no vedteken av Kommunestyret og er lagt ut på Overgangsplan for oppvekstsektoren Prosjektet Felles løft for tidleg innsats i Hallingdal hadde fokus på overgangen frå barnehage til skule. Eit resultat av dette er utarbeidinga av ein felles Overgangsplan for oppvekstsektoren i Ål kommune. Denne vart vedteke i SUKO 17.februar Målet med planen er å sikre samanheng i læringsløpet for barn og unge og at føresette skal føle seg trygg på at alle vert møtt av ein barnehage og skule som kjenner dei og legg til rette for tidleg innsats og ein god start. Det er utarbeidd eit informasjonshefte som er å finne på Sum 190 skuledagar Merknadar til skuleruta: Etter vedtektene for barnehagane i Ål startar barnehageåret samtidig med skuleåret. Foreldre/føresette bør ikkje be elevane fri utanom oppsette ferie og planleggingsdagar.

11 Helse og sosial 11 Ål legekontor Legetenestene sommaren 2015 Veke 30 og 31 ( ) har ikkje Ål legekontor ordinær drift, men tek i mot pasientar ved daglegevakta. Dette gjeld pasientar som har behov for øyeblikkeleg hjelp og henvendelsar som ikkje kan vente. Sørg for at du via legekontoret har fornya reseptar på alle nødvendige medisinar slik at du har desse tilgjengeleg når legekontoret er stengt. Bestill time i god tid hos fastlegen din dersom du har kronisk sjukdom som treng oppfølging, treng jamnleg sårstell, må ta sting eller liknande. Vi minner om telefonnummera: Kontakt Hallingdal legevaktsentral tlf ved behov for øyeblikkeleg hjelp uansett når dette er på døgnet. Bruk telefonnummeret til Ål legekontor tlf i vanleg kontortid ved behov for kontakt med fastlegen, timebestilling, prøvesvar eller ved andre spørsmål. Er situasjonen livstrugande: ring 113 Om legekontor og legevakt Daglegevakta Daglegevakta er ein del av Ål legekontor. Dersom du treng akutt legetilsyn på vanleg dagtid, skal du ta kontakt med daglegevakta. Telefonnummeret er det same for akutte hendvendelsar gjennom heile døgnet; tlf: Ein vil sterkt oppmode til å bruke Ål legekontor og fastlegen på vanleg dagtid fordi desse oftast har best føresetnad for å gi deg rett helsehjelp. Laboratorietenester ved Ål legekontor Ål legekontor presiserer at vårt laboratorium skal betjene våre fastlegar og deira samarbeidspartnarar. Dei seinare åra har vi opplevd aukande grad av henvendelsar frå pasientar som ynskjer å ta ulike prøver bestilt av private legar og helseinstitusjonar i inn- og utland. Dette er ofte prøver som krev utstyr vi ikkje har tilgjengeleg, som inneber tidkrevjande prøvetakingsprosedyrer og sendingar, og det er prøver våre fastlegar ikkje er bedne om å følgje opp. Vi må difor avvise denne type spørsmål, og be pasienten ta slike prøver der desse prøvene er rekvirerte. Legevakt kveld/helg/natt: tlf: Ved sjukdom som oppstår når fastlegekontoret er stengt, skal legevakt berre nyttast i tilfelle som ikkje kan vente til fastlegen er tilbake på jobb. Legevakt gjev berre akutt, nødvendig helsehjelp. I utgangspunktet blir det tilrådd at ein ringer legevakta og gjer ei avtale, sjølv om det vil vera personell tilstades heile døgnet. Ved at ein får ein konkret timeavtale, vil ein unngå unødig ventetid. Ein kan også få hjelp til å organisere transport til legevakta, eller få gode råd som gjer legebesøk unødvendig, eller er nyttige inntil ein kjem fram til legen.

12 12 Helse og sosial Fastlegar i Ål Vi har 6 fastlegar i Ål; Marianne Lerberg Johannes H. Poulsen Robert Tunestveit Toril Bøyum Anne K. Tunestveit Paschal O. Nyangoto Anne Tunestveit og Toril Bøyum har permisjon i 2015.Vikar på Anne si liste er Keitumetse Linda Motaung. På Toril si liste har vi vikar frå vikarbyrå. HALLINGDAL FRISKLIVSLØPET Rusle, jogge eller løpe Du knuser ALLE som ligger på sofa`n! Bli med på årets begivenhet. Ta med familien, venninna, kompisen, besteforeldre, barnebarn eller kollegaer. Ny deltakerrekord i år også? I fjor deltok hele 126 personer i alle aldre på Nes, en økning på 56 deltagere fra det første løpet på Gol i 2013! Alle legane har opne lister innimellom. Dersom du ikkje er fornøgd med fastlegen din eller ventetid på time hos fastlege, oppfordrar vi deg til å bytte fastlege. Dersom du har behov for øyeblikkeleg hjelp, vil du nokre gonger få time hjå ein annan lege enn fastlegen din. Dette fordi vi av praktiske årsaker har flytta øyeblikkeleg hjelpsfunksjonen ut frå legekontoret. Dei ulike fastlegane jobbar ø-hjelp (daglegevakt) på omgang. Hvor: Hemsedal idrettsbane ved Hugnadheim LØRDAG 13. JUNI 2015 Startskuddet går kl Felles oppvarming kl Velg mellom løype på 2 eller 4 km, med eller uten tidtaking. Flott løype på skogssti og grusvei. Fine trekkepremier! ANSVARLIGE Frisklivssentralene i Hallingdal PÅMELDING: Per epost: Per tlf/sms: GRATIS DELTAGELSE DAGEN FOR ALLE! tt FRISKLIVSSENTRALENE I HALLINGDAL Flå, Nes, Hemsedal, Gol, Ål og Hol. Frisklivsresept Er bakkane blitt brattare og trappa tyngre? Ynskjer du å drive regelmessig fysisk aktivitet, men opplever at det er vanskelig å få til i kvardagen? Har det skjedd endringar i den fysiske formen din som gjer at du treng hjelp til å kome i gang? Ynskjer du å betre kosthaldet? Ynskjer du å slutte å røyke? Treng du eit venleg dytt og hjelp til endring? Då kan frisklivsresepten vere noko for deg. Frisklivsresepten er for dei som ynskjer endring: å kome i gang med fysisk aktivitet, betre kosthaldet eller slutte å røyke. Med frisklivsresept får du oppfølging og rettleiing, samtalar, kondisjonstestar og høve til å delta på gruppetrening med lågterskel-fysisk-aktivitet. Bra mat-kurs og røykesluttkurs vert arrangert jamnleg. Lege, fysioterapeut, kiropraktor, psykisk helse, NAV kan skrive ut frisklivsresept til deg, eller du kan kontakte oss direkte. Gruppetrening har sommarpause i juli og første del av august, og startar opp ved skulestart. For meir informasjon: kontakt frisklivsansvarleg Live Berg tlf / folkehelsekoordinator Hilde Nysæther Frantzen tlf

13 Ål Frivilligsentral 13 Seniordans Nytt tilbod på sentralen! Kvar måndag kl No er me ca 15 damer, men ynskjer seg fleire! Både damer og menn! Her kan du bli med uansett form, erfaring og alder! Me har det veldig kjekt! Leseombod/minneven Me har ein fin gjeng med både leseombod og minnevener. Dei gjer ein fantastisk innsats for andre. Minnevenene arbeider opp mot demente, og skapar seg ein relasjon over tid. Leseombod er inne og les for enkeltpersonar eller grupper av menneske som slit med å lesa sjølv. Flyktningeguidar Til hausten skal Ål kommune busetje fleire flyktningar. Me har lyst til å få til flyktningeguidar som kan hjelpe dei inn i lokalmiljøet. Det kan vera enkeltpersonar, eller familiar som tek på seg ei slik rolle. Her kan du bli kjent med ein ny kultur, og samtidig lette overgangen for dei som skal busetje seg på Ål. Andre oppdrag Me har fast handling for dei som ikkje klarar å handle sjølv tysdagar og fredagar. Me har leksehjelp og kvinnetreff på onsdagar. I høve alle desse aktivitetane har me alltid bruk for fleire å dele dette på. I tillegg er det av og til spørsmål etter personar som kan gjera enkeltoppdrag som plenklypping og anna forfallande. Kurs Det vert med jamne mellomrom arrangert ulike kurs på sentralen. Stakkekurs, og avardeldkurs har me fullført i år. Frå hausten av vert det heilt sikkert nye kurs. Følg med på facebooksida og på oppslag rundt om på Sundre. Opningstider måndag: stengt tysdag og fredag kl Onsdag og torsdag kl Feriestengt i juli. Handlinga går etter oppsett skjema heile sommaren. Frivillig? Om du kan tenkje deg å vera med på noko av dette, så ta kontakt. Me er glad for alle som ynskjer å bidra. Du treng ikkje binde deg til noko som helst. Eit oppdrag i halvåret er flott. Om ein vil vera minneven, leseombod eller flykntningeguide, så må ein rekne med litt meir tid, men det er endå meir givande. Kontakt oss på: tlf eller mail: Lik oss på facebook, og få informasjon om alt som skjer

14 14 Kårfolkturar/rusleturar Kårfolkturar sumaren 2015 Turane startar onsdag 3. juni og går annankvar onsdag fram til 23. september. Avreise frå Sundrehallplassen kl Hol sentrum øvrevegen Torsbu - Mjåvasstølen/evt. Galden Holtetjørne - Buhovda Bergsjøstølen - Hestehovstølen Kråkhamarvegen Hengsen Veståsen: Nyset Storehøgdi Holsåsen: Nysetfjellet Brenthovd Bosset Svarthamarnatten Fjellheim Breiset mot Grytingen Rusleturar sumaren 2015 Turane startar 27. mai annankvar onsdag. Me møtast på Sundrehallplassen kl Turane er ca 4-5 km lange Grøvovegen - Hovda Mjælsnatten Sirestølen (Vats) Torpoåsen Øknin Fagerdalen Kråkhamar - Fristølfjellet Sangefjell Fjellstølen Trettestølen mot Grytingen Haugsnatten Kontaktpersonar: Halle Perstølen tlf Tordis Bretun tlf Mons Georg Rud tlf Kontaktpersonar: Guri Espegard tlf Sigrun Solheim tlf Foto: Heidi M. Oskam

15 Ål Utvikling AS/Ål Turistinformasjon 15 Ål52 og vandreprogrammet - 10 turfavorittar i Ål Kjøp deg klyppekort så du kan samle turar og bli eigar av Ål-52 kruset. Også trekkpremiar blant alle som skriv seg inn i turbøkene, med eller utan klyppekort. På Instagram kan du vere med i fotokonkurranse. #ål52 då du er på dei 10 turfavorittane. Konkurransereglar: du må følgje instagramkontoen til alturistinfo og ha open profil. Sommaren 2015 er dette dei 10 turfavorittane med postkasse og klyppekort: Vats: Nedre Hesthovda Vats: Vardehovda Leveld: Steinstugu til Eivind Fredlaus Votndalen: Sehlsbergi Votndalen: Såta Torpo: Rikansrudkamben Sundre: Kulufossen Øvre-Ål: Buhovda Veståsen: Dyna Sangefjell: Sangenuten Sjå den nye brosjyra for Ål52, og gå inn på for meir informasjon, detaljerte kart, turskildringar og høgdeprofilar. Ved spørsmål kontakt Ål Turistinformasjon, tlf /

16 16 Ål Utvikling AS/Ål Turistinformasjon Litt av det som skjer i Ål komande halvår MAI Folkemusikkveka Konsertar, dans, springarkurs, tevlingar, ynskjekonsert, kyrkjekonsert m.m. Nokre av høgdepunkta: Odd Nordstoga, Sundre Jetset og Toradertrioen Moro i Myren m/ hallingdanstevling. Stein Torleif Bjella. Festkveld med KVARTS m.fl. 31 Konsert med Jerusalem Sundrehall JUNI 3 Konsert m/ Kari Bremnes med band 17 Musikal; Eivind Fredlaus v/ 7. trinn Nedre Ål-skule, Nye Hallingtreffet Trekkspelfestival i ferieparken. JULI Kvar Kulturvandring - opplev kulturskattane veke i Ål sentrum Fiskehelg og villfiskfestival 18 Hallingskarvet Triathlon hallingtri.no Hillbilly Huckfest 25 Ål-dagen - marknadsdag med stands, aktivitetar,vassgraut og auksjon 26 VAMP i ferieparken AUGUST v 31-33: Kulturvandring - opplev kulturskattane i Ål sentrum. 1 Stølsdag på Gaurhovd 8 Konsert med Hellbillies i ferieparken 9 Auksjon på Kortgarden 15 Leikskeid i Iungdsdalen Ål Cup Fotball. Fleire detaljar og siste nytt om alle arrangement i Ål finn du på arrangementskalenderen Der finn du og info om turane til Ål Turlag og Ni på Tøpp på Torpo. Sjå også Oversikt over alle arrangement i heile Hallingdal finn du på Følg og med på: Ål i Hallingdal Ål Turistinformasjon Velkommen til ny folkefest i Myren under Folkemusikkveka i Ål, torsdag 28., fredag 29. og laurdag 30. mai.

17 Ål Utvikling AS/Ål Turistinformasjon 17 Attraksjonar og sommaraktivitetar i Ål Sjå for informasjon om: Aktivitetar vandring/ Ål52/ 10 turfavorittar i Ål sykling fiske riding klatring/buldring - opne stølar kulturvandring båt/kano/kajakk Ål skulepark - badeplassar m.m. Attraksjonar Torpo Stavkyrkje - Nesch-museet Hallingrosa Ål Bygdamuseum Ål Stavkyrkjemuseum div. kulturminne Witteveen Keramikkverksted m.m. Hallingdal Feriepark Klatreparken Høyt & Lavt Hallingdal Ørnestup og zip-line Hurramegrundt Kjempe Lekeland Hallingkastet lekepark oppetter veggen Hallingdal 4H-gård og mykje anna! Ål Turistinformasjon Opningstider Måndag - Fredag Laurdag Sundag Stengt Opningstider resten av året: Måndag fredag Aktuelle brosjyrer Ål-52 brosjyre (ny) Bergsjøområdet sommarbrosjyre Sportsfiske i Ål Kulturhusprogram Kulturbeite - Ål sine kulturskattar Flyer om kulturvandring i Ål (ny) Ål heilårsbrosjyre Aktuelle kart Sentrumskart - Reineskarvkartet Kart for Veståsen - Sykkelkart Ål/Gol/ Hemsedal Aktuelle nettstader Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

18 18 Ål Utvikling AS/Ål Turistinformasjon Sjå kulturskattane i Ål Gjennom heile året er det høve til å vera med på ei kulturvandring med kunnskapsrike, lokale kjentfolk i Ål sentrum. Slik kan du bli betre kjent med noko av kulturbeitet i Ål. Nesch-museet, Hallingrosa og Ål Stavkyrkjemuseum er blant kunst- og kulturskattane vandringa går innom. I tida er det kulturvandring to gonger i veka. Onsdagar kl Laurdagar kl Pris kr. 100,-. Frammøte ved Ål Turistinformasjon i kulturhuset. Grupper kan bestille vanleg guida kulturvandring eller eit skreddarsydd opplegg med hovudfokus på spesielle tema og evt. innkl. servering og kulturinnslag. Ideelt både for bedrifter, lag/ organisasjonar eller andre som ynskjer å oppleve noko spesielt i saman. Meir informasjon finn du på i brosjyra kulturbeite og i ny flyer som fortel spesielt om kulturvandringa. Hallingdal satsar saman på terrengsykling og langrenn Hallingdal ynskjer både å bli Noregs beste region for terrengsykling, og å synleggjere og utvikle Hallingdal som ein av landets beste langrennsdestinasjonar. Interessa for langrenn er aukande, og terrengsykling er i kraftig vekst både i inn- og utland. Her i Hallingdal har me stor føresetnad for å gjera terrengsykling til ein hovudattraksjon i sommar-sesongen, og med noko tå det beste skiløypenettet i landet har me stort utviklingspotensial på tvers av regionen. Alle dei 6 destinasjonane i Hallingdal og Regionrådet for Hallingdal jobbar no i 2015 saman om både eit langrennsprosjekt og eit terrengsykkelprosjekt. For meir informasjon om terrengsykkelprosjektet sjå og for informasjon om langrennsprosjektet kontakt Ål Utvikling AS som er prosjektansvarleg. Kontakt/ bestilling: Ål Turistinformasjon Foto: Heidi M.Oskam Foto: Vegard Breie

19 17. mai i Ål 2015 Sundre: Hornmusikk på Sundre, Ål musikkorps Lurblåsing frå Sundreberget og Vestlia ved Embrik Kløkk Flaggheising i Kulturtorget ved Speidarane i Ål, og kransnedlegging på stavkyrkjetomta Samling i Bakkestugu, Ål bygdamuseum, program v/ Ål Spel- og dansarlag. Servering Flaggborga går frå Leksvol til Sundre/Ål kyrkje Minnestund v/bautaen v/ål kyrkje. Tale v/anne Kjersti Frøyen, korsong Folkemusikkgudsteneste v/prost Vigdis Moen Storhaug Flaggborg frå Ål kyrkje til Ål kulturhus Oppstilling til barnetog/folketog nedanfor Ål kulturhus Stort barnetog/folketog: frå Ål kulturhus-ål helsetun-sundrehall-sundre- Solhov-Hallingdal Feriepark (framme kl ) Salg av småmat og kaffimat i Hallingdal Feriepark Festprogram frå scena i Hallingdal Feriepark: Tale v/tone Tveito Eidnes, Ål musikkorps, korps i skulen, elevar v/ål kulturskule, kveding v/torill Kalvågnes og Vårin Stave, m.fl Leik og moro i Hallingdal Feriepark v/fau Nedre-Ål skule Fest på Kårstugu, mat/underhaldning/dans Gratis kino på Ål kulturhus, Sauen Shaun - Alle Gratis kino på Ål kulturhus, The Duff - 11 år Foto: Hilde L. Bjørnsvik

20 Nordbygdane: Barnetoget startar på Sundre Gudsteneste i Leveld kyrkje v/frank Vorhaug Salg småmat, kaker mm på Leveldtun Prisar: Vaksne kr småmat/kakebord, kr kakebord m/drikke Born: kr småmat, pølser, is, brus Familiepris: maks kr Festprogram Gråtasstog Fest på Vats bedehus Breie: mai-fest på Breie grendehus. Torpo: Barnetoget stiller opp på skuleplassen. Torpo drilltropp drillar. Diktlesing v/elevar frå Torpo skule Kranspålegging ved bautaen. Tale av elevar i 7. klasse Festgudsteneste i Torpo kyrkje v/ Frank Vorhaug Barnetoget går attende til Torpo skule Lite show v/torpo Drilltropp på skuleplassen Ein gratis is til borna Sal av småmat og kaffimat, pølser og is Leik og moro på skuleplassen Opheim: Fest på Opheim grendahus. Sal av småmat og kaffimat. Sando: Gratis utdeling av pølser, brus og is til alle born tom 10. klasse Matsalg, Småmat, kaffi og kaker Aktivitetar for born og vaksne Sandostafett, premieutdeling, underhaldning Riv ut og ta med på 17. mai

Informasjon nr. 1 - Mai 2016 Eit levande Ål for Alle! 17. mai program

Informasjon nr. 1 - Mai 2016 Eit levande Ål for Alle! 17. mai program Kulturkommunen Informasjon nr. 1 - Mai 2016 Eit levande Ål for Alle! 17. mai program 2 Ordføraren informerer og bidrag. Me er glade for at de deler dei erfaringane de sit inne med. Handelsnæringa og ålingane

Detaljer

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik MØTEPROTOKOLL Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 17.12.2013 kl. 9:00-13.00 Stad: Sando barnehage Arkivsak: 13/00009 Tilstades: Birger Jorde (Krf), Ellen Oppsato Mikkelrud (V), Bjørg Torsteinsrud

Detaljer

Venstre har engasjerte og kunnskapsrike kandidatar. Det er personane som blir valt som gjer forskjellen!

Venstre har engasjerte og kunnskapsrike kandidatar. Det er personane som blir valt som gjer forskjellen! Venstre har engasjerte og kunnskapsrike kandidatar. Det er personane som blir valt som gjer forskjellen! 2011 Sissel Urke 45 år, Ål. Gift, 3 born. Venstre arbeider for eit aktivt folkestyre og medverknad,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar Ål ungdomsskule Julehelsing frå rektor «Du grønne, glitrende tre, god dag Velkommen, du som vi ser så gjerne med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne» Ute glitrar det i 3 små

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Velkomen til Ål i Hallingdal

Velkomen til Ål i Hallingdal Velkomen til Ål i Hallingdal Ål kommune Torget 1, 3570 Ål - 32 08 50 00 - Faks: 32 08 50 99 E-post: postmottak@aal.kommune.no - www.aal.kommune.no Kulturkommunen Ål INNHALD Velkomen til Ål 3 Tingstugu/Servicetorget

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer