Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne"

Transkript

1 Bruksanvisning FERSKBRYGGER FreshOne

2

3 E W 59 W=41 E=

4 Bravilor Bonamat Bruksanvisning FRESHONE B Bravilor Bonamat Bravilor Bonamat Pascalstraat RD Heerhugowaard Nederland

5 Med enerett. Det er ikke lov å kopiere og/eller publisere noen del(er) av dette dokumentet ved hjelp av trykking, kopiering, mikrofilm eller andre måter, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra produsenten. Dette gjelder på samme måte tegninger og diagrammer i dokumentet. All informasjon i dette dokumentet er basert på generelle data som gjelder konstruksjon, materialegenskaper og arbeidsmetoder som er kjente når dokumentet publiseres, og derfor forbeholder vi retten til å gjøre endringer uten forvarsel. På grunn av dette, bør instruksjonene anses som en veiledning til installasjon, bruk og vedlikehold av maskinen indikert på forsiden. Dette dokumentet gjelder standardversjonen av denne maskinen. Produsenten er derfor ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av spesifikasjoner som avviker fra standardversjonen av maskinen slik den ble levert til deg. Alle mulige hensyn har blitt tatt i forbindelse med produksjonen av dette dokumentet, men produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i dette dokumentet eller eventuelle konsekvenser av dette. TA DEG TID TIL Å LESE NØYE GJENM DETTE DOKUMENTET FØR DU TAR MASKINEN I BRUK. HA UTBRETTSDELEN ÅPEN MENS DU LESER. DETTE DOKUMENTET MÅ ALLTID OPPBEVARES I NÆRHETEN AV MASKINEN.

6 INNLEDNING Bruk av dette dokumentet Dette dokumentet gir autoriserte brukere instruksjoner for sikker installasjon og vedlikehold av maskinen. Ordene venstre, høyre, forside og bakside brukes for å indikere en bestemt del av maskinen. Avgangspunktet i denne sammenhengen, er posisjonen der brukeren står på betjeningssiden. Posisjonsnumrene som brukes i dette dokumentet, viser til figurene i utbrettsdelen. Der spesifiseres dessuten sammenstillingene 24. og 26. mer detaljert. De mer innviklede sammenstillingene 5. og 19. beskrives i henholdsvis fig. 2 og 3. Ikoner og symboler For maskinen gjelder følgende sikkerhetsikoner og symboler: ADVARSEL Fare for elektrisk støt. ADVARSEL Prosedyrer som kan føre til alvorlige skader på maskinen eller fysiske skader, hvis de ikke utføres med nødvendig aktsomhet. I dette dokumentet brukes følgende ikoner og symboler: Tips, forslag eller råd for hvordan du kan utføre bestemte oppgaver på en enklere eller mer ordentlig måte. FORSIKTIG! Prosedyrer som kan føre til skader på maskinen, området rundt den eller miljøet, hvis de ikke utføres med nødvendig aktsomhet. ADVARSEL Prosedyrer som kan føre til alvorlige skader på maskinen eller fysiske skader, hvis de ikke utføres med nødvendig aktsomhet. Relaterte dokumenter Følgende relaterte dokumenter er tilgjengelige: FreshOne vedlikeholdshåndbok : Lxx Myntmekanisme bruksanvisning : Myntmekanisme vedlikeholdshåndbok : Nxx Dokumentkode Dokumentkoder består av to felt: Felt 1: dokumentnummer (om nødvendig etterfulgt av endringsnummeret) Felt 2: dato for siste endringer Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 I

7 Service og brukerstøtte Kontakt forhandleren for informasjon vedrørende spesifikke innstillinger, vedlikeholds eller serviceaktiviteter som faller utenfor omfanget av dette dokumentet. Leverandøren er alltid glad for å kunne hjelpe. Når du gjør dette, bør du passe på å ha følgende informasjon for hånden: Modellkode Typenummer Serienummer Disse opplysningene finner du på ID platen. Skriv ned opplysningene på ID platen i de riktige feltene (fig.1 ). Garantivilkår Garantivilkårene for denne maskinen, utgjør deler av leveringsvilkårene. Identifikasjon av maskinen MODEL : TYPE : VLGNR : VHH 230V PATENTED 50/60HZ 2025W Fig. 1 ID plate 1. Modellkode 2. Typenummer 3. Serienummer 4. Produksjonskapasitet 5. Frekvens 6. Matespenning II versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

8 Innholdsfortegnelse Innledning I Bruk av dette dokumentet I Ikoner og symboler I Relaterte dokumenter I Dokumentkode I Service og brukerstøtte II Garantivilkår II Identifikasjon av maskinen II Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler VI Generelt VI Bruksanvisning VI Ikoner og instruksjoner på maskinen (hvis de finnes) VI Brukere VI Riktig bruk VI Tekniske spesifikasjoner VI Endringer VI Installasjon VII Bruk VII Feil ved vedlikehold og reparasjon VII Sikkerhetsanordninger VIII Maskiner og miljøet VIII Emballasje VIII Deponering av maskinen VIII 1. Innledning Generell beskrivelse Hovedkomponenter Utsiden Innsiden Tekniske data Generelt Mål Elektrisk system Vannsystem Kapasitet Omgivelser Anbefalte rense og avskallingsmaterialer Anbefalt kaffe og filterpapir Installasjon Pakke ut maskinen Installasjon Kokeprogrammet Fylle på Førstegangs bruk Kaffesystem Varmtvannssystem Drift Kontroller Utsiden av kontrollpanelet Display Knapper og taster Innsiden av kontrollpanelet Elektronisk kontroll Taster på den elektroniske kontrollen Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 III

9 Innholdsfortegnelse 4.2 Daglig bruk Tappe i en kopp Tappe i et krus, en halv kanne eller en hel kanne Indikatoren full oppsamlingsplate Heve maskinen Funksjoner for automatisk stopp Tomt for filter Avfallskurven er full Vedlikehold for brukere med begrenset autoritet Daglig Generelt Tømming av oppsamlingsbrett og avfallskurv Kontrollere nivået i ingrediensbeholderen Sette inn filterruller Rensing Ukentlig Generelt Rensing på utsiden Rensing på innsiden Rense bryggeren Rensing av ingrediensbeholderen Bruk av programmeringsenheten Avlesing eller tilbakestilling av telleren Lese av tellerposisjoner for tappede drikker Lese av tellerposisjoner per drikk Nullstilling av telleren Innstillingsmuligheter Stille inn mengden med drikke Skru av eller på tappemulighetene krus, halv kanne eller hel kanne Skru av Skru på Innstilling av styrke Bryggerstopper Innstillingen av bryggerstopper Angi varmtvannstemperatur Innstilling av avskallingssignal Innstilling av indikasjon / stoppfunksjon for full avfallskurv Skru av indikasjonen full avfallskurv Vedlikehold for autoriserte brukere Descaler Rensing av ventilasjonsviften Retting av funksjonsfeil Generell funksjonsfeilanalyse Feilfunksjonsanalyse for bryggeren Meldinger på displayet, og hva de betyr Forbruksartikler og tilbehør Anbefalte forbruksartikler Tilbehør Føtter Gjennommater for arbeidsflaten IV versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

10 Innholdsfortegnelse av figurer Fig. 1 ID plate II Fig. 2 Utsiden av kontrollpanelet Fig. 3 Innsiden av kontrollpanelet Fig. 4 Tomt for filter Fig. 5 Avfallskurven er tom Fig. 6 Tilførsel av filterpapir Fig. 7 Skylling Fig. 8 Kaffeavleiring i traktekammer Fig. 9 Tellerposisjoner Fig. 10 Innledende situasjonsprogrammering Fig. 11 Stille inn mengden med drikke Fig. 12 Innledende situasjonsprogrammering Fig. 13 Styrke, drikk Fig. 14 Stille inn bryggerstopper Fig. 15 Stille inn bryggerstopper Fig. 16 Temperaturinnstilling Fig. 17 Avskallingssignal Fig. 18 Avfallskurv indikasjon Fig. 19 Avskallingssignal Fig. 20 Avskallingsprogrammet Fig. 21 Fot Fig. 22 Gjennommater for arbeidsflaten Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 V

11 Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler Generelt Produsenten godtar ikke noe ansvar overhodet for skader som oppstår som følge av at sikkerhetsinstruksjonene i dette dokumentet ikke overholdes til fulle, eller uaktsomhet under installasjon, bruk eller vedlikehold av maskinen spesifisert på forsiden av dette dokumentet eller alt relatert tilleggsutstyr. Det kan kreves ytterligere sikkerhetsinstruksjoner, avhengig av de spesifikke arbeidsforholdene som kreves for tilleggsutstyret som brukes. Kontakt forhandleren hvis du tror at det kan være potensielle farer i forbindelse med bruk av maskinen. Brukeren har alltid det fulle og hele ansvar for at lokale sikkerhetsinstruksjoner og bestemmelser blir overholdt. Bruksanvisning Enhver person som bruker maskinen, må være kjent med innholdet i dette dokumentet og følge instruksjonene nøye. Ledelsen må instruere personalet på bakgrunn av dette dokumentet, og ta i betraktning alle instruksjonene og anbefalingene. Rekkefølgen for hvordan ting skal gjøres, må aldri endres. Dette dokumentet må alltid oppbevares i nærheten av maskinen. Ikoner og instruksjoner på maskinen (hvis de finnes) Ikoner, advarsler og instruksjoner som er festet på maskinen, utgjør deler av sikkerhetsforskriftene. De må ikke tildekkes eller fjernes, og de må være synlige og leselige så lenge maskinen er i bruk. Alle ikoner, advarsler eller instruksjoner som blir uleselige, må repareres eller erstattes umiddelbart. Brukere Maskinen må bare brukes av autoriserte og opplærte personer. Vikarer og personer under opplæring kan bare bruke maskinen under oppsyn og ansvar av autoriserte brukere. Riktig bruk 1 Maskinen er utviklet kun for å levere kaffe og varmtvann. Eventuelle andre bruksområder er ikke i samsvar med hensikten. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av dette. Maskinen imøtekommer gjeldende standarder og retningslinjer. Maskinen må bare brukes hvis den er i perfekt teknisk stand, og kun for riktig bruk, som beskrevet over. Tekniske spesifikasjoner Spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet, må ikke endres. Endringer Det er ikke tillatt å foreta endringer av (deler av) maskinen. 1. Riktig bruk som nedlagt i EN 292 1, er bruk som det tekniske produktet er egnet, som bestemt av produsenten inkludert eventuelle instruksjoner i salgsbrosjyren. I tvilstilfeller er det bruken som er opplagt ut fra konstruksjon, versjon og funksjon av produktet. Riktig bruk inkluderer å følge instruksjonene i bruksanvisning. VI versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

12 Installasjon Maksimum omgivelsestemperatur for at god ytelse kan garanteres, er 40 C. Skader kan oppstå som følge av frysing. Ikke plasser maskinen i rom der temperaturen kan falle under 0 C. Dette fordi det alltid vil være vann i maskinen ved normal bruk. Ikke vend maskinen, flytt den stående. Installer aldri apparatet i lokaler der det sprutes eller spyles med vann. Ikke installer maskinen foran innganger, utganger eller korridorer som brukes i nødsituasjoner. Plasser maskinen på et solid, flatt underlag, i nærheten av et vannutløp og et jordet elektrisk strømuttak. Kople maskinen til strømnettet på en slik måte at strømtilførselen lett kan koples fra. La det være tilstrekkelig mellomrom bak og foran maskinen, for vedlikehold og reparasjonsformål. La det være et mellomrom på minst 5 cm til venstre for maskinen, for ventilasjon. Kople maskinen til en lett tilgjengelig, håndbetjent vannkran, slik at vanntilførselen lett kan skrus av. Følg alle lokale regler og standarder når du installerer maskinen. Bruk Kontroller maskinen før bruk, og se etter skader. Beskytt maskinen mot vann og fuktighet. Ikke spyl eller senk maskinen i vann. Pass på at det ikke kommer smuss og fett i betjeningskontrollene. Merk at enkelte deler kan bli svært varme under drift. Kople fra elektrisitetsgitteret og vanntilførselen når maskinen ikke skal brukes på en lang stund. Rens maskinen ved å følge instruksjonene i kapittel 5. Pass på at det ikke er kafferester i ingrediensbeholderen, og tøm avfallsboksen for å unngå muggdannelse. Tøm vannet (kapittel 7.). Feil ved vedlikehold og reparasjon Reparasjons og vedlikeholdsaktiviteter som ikke er inkludert i dette dokumentet, må alltid utføres av servicemekanikere. Overhold vedlikeholdsintervallene. For sent vedlikehold kan føre til høye reparasjonskostnader, og kan gjøre garantikrav ugyldige. Ikke utfør vedlikehold på maskinen før du har sikret deg mot at den starter uten at du er forberedt. I slike tilfeller, må du frakople elektrisitetsgitteret. Unngå kontakt med bevegelige deler. Ikke forlat maskinen når du utfører vedlikehold. Bruk kun rensemidler og avflakingsmidler som er anbefalt av produsenten. Bruk alltid ansiktsbeskyttelse og hansker når du arbeider med rense og avflakingsmidler. Vask hendene etter at du har brukt disse stoffene. Unngå skader på maskinen grunnet søling av avflakingsmidler. Fjern eventuelt søl så raskt som mulig, og følg de tidligere nevnte sikkerhetsinstruksjonene. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 VII

13 Sikkerhetsanordninger Maskinen er utstyrt med følgende sikkerhetsutstyr som standard: Maskinen slås av eller på ved hjelp av AV/PÅ knappen. Når du har slått maskinen av, er det fremdeles noe restspenning i el systemet. Trekk ut kontakten fra vegguttaket for å fjerne denne restspenningen. Elektrisk sikring av elektoniske komponenter som aktiveres så snart strømtapet overgår tillatt maksimumsverdi på grunn av strømbrudd. Varmesikring som stanser strømtilførselen når temperaturen i varmtvannsbeholderen blir for høy. Kokebeskyttelse, som stanser strømtilførselen når temperaturen i varmtvannsbeholderen blir for høy. Beskyttelse mot oversvømmelse, som hindrer maskinen i å ta inn mer vann enn tillatt. Nødstopp som stanser valg av væskemengde (kopp, halv eller hel kanne). Syklusen som startet sist, fullføres. Oppsamlingsbrett med flyt indikasjon og tømmemuligheter for å hindre problemer på grunn av søling. Automatisk stopp når det er tomt for filter. Automatisk stopp når avfallskurven er full. Automatisk stopp ved lekkasje i maskinen eller når det koker over. Maskiner og miljøet Emballasje Emballasjen for transport og beskyttelse av maskinen, består av følgende hovedkomponenter: Bølgepapp Polystyrenelementer Generelt sett, kan emballasjen returneres via forhandleren etter at maskinen er installert. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan du spørre kommunens avfallsavdeling hvor du kan kvitte deg med materialene. Deponering av maskinen Maskiner du vil kvitte deg med, kan vanligvis returneres til forhandleren etter konsultasjon. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan du spørre de lokale myndighetene om muligheten for gjenbruk eller miljøvennlig behandling av materialene. Alle plastdeler er tydelig merket for dette. Kretskortet i maskinen, og komponentene som er tilknyttet det, må sendes til elektrisk eller elektronisk avfall. VIII versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

14 1. INNLEDNING 1.1 Generell beskrivelse FreshOne er en varmdrikk automat, som er utviklet for å blande kaffe og varmt vann. Personalet som er ansvarlig for drift av maskinen, kan endre fabrikkinnstillingene i den programmerbare kontrollen. Når maskinen er programmert og innstilt etter spesifikke ønsker og krav, kan maskinen enkelt betjenes ved hjelp av kontrollpanelet (med display) på forsiden. Hvis maskinen leveres med en myntmekanisme, kan installatøren stille inn priser ved hjelp av den programmerbare kontrollen. 1.2 Hovedkomponenter Maskinen består av følgende hovedkomponenter (se utbrettsdelen): Utsiden Innsiden 1. Lokk 2. Myntmekanisme (valgfri) 3. Dør 4. Vindu + tekstplate 5. Utsiden av kontrollpanelet 6. Utløp for varmtvann 7. Utløp for kaffe 8. Oppsamlingsplate 9. Oppsamling 10. Indikator full oppsamlingsplate 11. Fot (4x) 12. Lås 13. ID plate 14. Hovedledning 15. Vannforbindelse 16. Ventilasjonsrist 17. AV/PÅ bryter 18. Børste 19. Innsiden av kontrollpanelet 20. Dreneringsslange 21. Utløpsslange for varmtvann 22. Åpning for servicenøkkel 23. Avfallskurv 24. Bryggerenhet 24.1 Bryggekammer 24.2 Blandefat 24.3 Låsefjær for varmtvannsslange 24.4 Transporthjul 24.5 Transportrulle 24.6 Utløpsåpning 24.7 Utløpsenhet for kaffe (gummi) 24.8 Utløpsenhet for kaffe (plast) 24.9 Stempel Drivaksel Papirleder 25. Varmtvannstilførsel for bryggerenheten 26. Ingrediensbeholder montasje 26.1 Lokk 26.2 Ingrediensbeholder 26.3 Utløp (utløpsåpning) 26.4 Festeskive 26.5 Gjenge (plast) 26.6 Drivakselkopling 26.7 Røreverk 27. Papirrullholder 28. Filterpapir 29. Tømmeåpningsavskalling Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 1

15 2. TEKNISKE DATA 2.1 Generelt Modell Vekt (tom) 2.2 Mål : Frshn 001 : 22,3 kg Se utbrettsdelen. 2.3 Elektrisk system Se ID platen for riktige verdier. 2.4 Vannsystem Vannherding Min. vanntrykk (tilførsel) Maks. vanntrykk (tilførsel) Strømningshastighet Ledeevne Kjelekapasitet Leveringstid per kopp (125 ml) 2.5 Kapasitet : min. 5 dh : 100 kpa (1 bar) : 1000 kpa (10 bar) : 2 l/min : 35 µ Siemens/cm : 1 liter : 8 sekunder Oppstartstid Leveringstid per kopp (125 ml) 2.6 Omgivelser : 2 minutter : 20 sekunder På grunn av frysefare, må ikke maskinen plasseres i rom der temperaturen kan falle under 0 C. 2.7 Anbefalte rense og avskallingsmaterialer Rensemidler Avskallingsmiddel FORSIKTIG! Les instruksjonene på pakken før bruk. : CLEANER : RENEGITE Se kapittel 9. for informasjon om hvordan du bestiller rense og avskallingsmiddel. 2.8 Anbefalt kaffe og filterpapir Det anbefales å bruke Fresbrew malt med denne maskinen. Bruk eksklusivt Bravilor Bonamat filteret, eller filtre av tilsvarende kvalitet. Se kapittel 9. for informasjon om bestilling av forbruksartikler. 2 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

16 3. INSTALLASJON 3.1 Pakke ut maskinen Kontroller at maskinen er hel. Innholdet i pakken består av: 1 FreshOne varmdrikk automat 1 oppsamlingsbrett (komplett, med plate) 1 slange for vanntilkopling 1 vannslange (for avskalling) 1 rull med filterpapir (200 målinger) 1 pose med rensemiddel CLEANER 1 pose med RENEGITE avskallingsmiddel 1 trakt (for avskalling) 1 verktøy for å vende bryggeren 1 børste for rensing av vanskelig tilgjengelige deler 1 skurebørste for rensing av ingrediensbeholderen 1 servicenøkkel 2 dør nøkler 2 nøkler for pengeskuffen (bare med myntmekanisme) Denne manualen manuell myntmekanisme (bare med myntmekanisme) Kontakt forhandleren hvis komponenter mangler eller er skadet. 3.2 Installasjon Plasser maskinen på et flatt (maks. 5 vertikalavvik), solid underlag i nærheten av et vannutløp (og om mulig et vannavløp) og et tilkoplingspunkt for elektrisitet som er jordet. La det være tilstrekkelig plass på baksiden av maskinen til å utføre reparasjoner og vedlikehold. La det være minst 5 cm på venstre siden av maskinen, for ventilasjon! Kople maskinen til en lett tilgjengelig, håndbetjent vannkran, slik at vanntilførselen lett kan skrus av. Bruk slangen for vanntilkopling, som følger med, til dette. Åpne vannkranen. Åpne døren (3.) på venstre side, med nøkkelen. Fjern transporteringsklossen av polystyren mellom bryggeren (24.) og øvre og nedre side av ingrediensbeholderen (26.). ADVARSEL Strømspenningen kan variere fra land til land. Pass på at maskinen kan koples til den lokale strømspenningen. Du finner detaljer om hvilken strømspenning som kreves, på ID platen. Følg instruksjonene nedenfor for å installere et nytt språk med navn på drikker: Fjern vinduet (4.) med navneplaten. Trykk plastleppene på vinduet fra innsiden til utsiden av maskinen. Fjern vinduet og navneplaten. Legg det flerspråklige, tosidige bladet med navnet på drikker, bak navneplaten. Nå kan du lese navnene på drikkene på riktig språk. Sett vinduet tilbake med navneplaten. Sett inn kontakten. Lukk døren. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 3

17 3.2.1 Kokeprogrammet Fylle på ÓÓÓ ADVARSEL Det kan komme varmtvann ut av varmtvannsutløpet når du angir kokepunkt. Når du bruker FreshOne for første gang går den automatisk gjennom et kokeprogram for å finne kokepunktet for vannet. Dette er nødvendig, da kokepunktet er avhengig av det lokale atmosfæretrykket. Dette betyr at kokepunktet på havnivå vil være ca 100 C, mens 2000 meter over havet, vil det være 97 C. Når du har slått på nettspenningen, varmes vannet i kjelen først med full styrke til 80 C. Deretter varmes vannet med redusert styrke til det når kokepunktet. Temperaturen ved kokepunktet registreres i maskinen. Når kokeprogrammet kjøres, viser displayet 100 C med et blinkende termometer under. Etter 10 til 15 minutter, slutter termometeret å blinke. Vannet i kjelen må kjøles ned til angitt driftstemperatur ( 6.2.5). Hvis du vil unngå venting, kan du trykke på tasten (5.6) som gjør at maskinen måler varmtvann og tar inn kaldt vann fra springen. Dette gjør at vannet i kjelen kjøles ned mye raskere, og maskinen er klar til bruk. Slå på maskinen ved hjelp av AV/PÅ knappen (17.). En liten rød firkant vises på bryteren. Maskinen fylles med vann. Alle feltene på displayet lyser en kort stund. Lukk døren. Alle symbolene på displayet vises en kort stund. Åpne døren. Åpne dekselet (1.) på maskinen. Fjern dekselet (26.1) fra ingrediensbeholderen. Fyll den med Freshbrew malt som skal brukes i denne maskinen. Sett dekselet tilbake på ingrediensbeholderen. Sett inn filterpapiret ( 5.1.4). Lukk dekselet (1.) og lukk døren (3.) med nøkkelen. Du kan montere en avløpsslange på oppsamlingsbrettet. På baksiden av oppsamlingsbrettet er det en renne. Bor et hull i denne, og skyv slangen på. Sett oppsamlingsbrettet (9.) foran maskinen. Maskinen kan plasseres slik at brukte filter ikke samles i maskinen, men under arbeidsplaten. Du kan lage en åpning i en del av avfallskurven som er spesielt merket for dette (23.) og på bunnen av maskinen som inneholder en del som lett kan fjernes. Du bør også lage en åpning i arbeidsplaten, under maskinen. På den måten kan brukte filtre samles i en avfallskurv med større kapasitet, under arbeidsplaten. Spesialforhandleren din kan skaffe en gjennomleder for arbeidsplaten som tilbehør ( 9.2.2). 4 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

18 3.3 Førstegangs bruk FORSIKTIG! Kontroller maskinen før bruk, og se etter skader. Beskytt maskinen mot vann og fuktighet. Ikke spyl eller senk maskinen i vann. Pass på at det ikke kommer smuss og fett i betjeningskontrollene. Merk at enkelte deler kan bli svært varme under drift. Når maskinen tas i bruk, har den standardinnstillinger. Du kan endre disse om nødvendig (kapittel 6.) Kaffesystem Varmtvannssystem Sett en tom kopp under varmtvannsutløpet (6.). Trykk på en knapp for å velge (5.5, fig.2 ) varmtvann. Valget bekreftes ved hjelp av et lydsignal. På displayet beholdes kun prikken for drikken du valgte, og deretter fylles koppen. Når koppen fylles, blinker kopp symbolet på displayet, og tappesyklusen vises som en sirkel som bygges opp med segmenter. Systemet er klart til å tas i bruk. Sett en tom kopp under kaffeutløpet (7.). Trykk på en knapp for å velge (5.1, fig.2 ) vanlig kaffe. Valget bekreftes ved et lydsignal. På displayet beholdes bare prikken for drikken du valgte, og deretter fylles koppen. Når koppen fylles, blinker kopp symbolet på displayet, og tappesyklusen vises som en sirkel som bygges opp med segmenter. Tøm ut innholdet i de to første koppene. Prøvesmak den tredje koppen for å se om smaken og mengden er riktig. Hvis den er god, er systemet klart til å tas i bruk. Hvis ikke, må du korrigere smak og/eller mengde ( 6.2). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 5

19 4. DRIFT 4.1 Kontroller Maskinen leveres med to kontrollpanel, ett foran (fig.2 ) og ett på innsiden (fig.3 ). Ved normal daglig bruk av maskinen, brukes bare kontrollpanelet på forsiden. Kontrollpanelet på innsiden er viktig når det gjelder programmering og spesifikke aktiviteter Utsiden av kontrollpanelet Innsiden av kontrollpanelet Fig. 3 Innsiden av kontrollpanelet Elektronisk kontroll < > Fig. 2 Utsiden av kontrollpanelet Display Displayet (5.) vises ved normal bruk, ved programmering, rensing eller avskalling av maskinen, og hvis det oppstår feil, vises diverse symboler, verdier og meldinger som forklares i denne manualen. Fig.2 viser grunnposisjonen (driftsposisjon) Knapper og taster 5.1 Knapp for vanlig kaffe 5.2 Knapp for mild kaffe 5.3 Knapp for sterk kaffe 5.4 Knapp for ekstra sterk kaffe 5.5 Knapp for varmtvann 5.6 Innstillingstast [>] 5.7 Retur tast (blokkert ved vanlig bruk av maskinen) 5.8 Innstillingstast [<] Innstillingstasten (5.6 og 5.8) har mer enn én funksjon. Ved normal bruk av maskinen, brukes disse tastene kun til å velge mellom henholdsvis kopp, krus, halv kanne og hel kanne. [Retur] tasten (5.7) blokkeres ved vanlig bruk av maskinen. Den elektriske kontrollen med kontrollpanel (19.) til maskinen finner du på innsiden av døren (3.). De fire tastene er for service og vedlikehold Taster på den elektroniske kontrollen 19.1 Tasten tilbakestill avfallskurv teller 19.2 Tasten åpne/lukke brygger 19.3 Tasten rens 19.4 Programmeringstast Når maskinen er i bruk, kan det hende at standardinnstillingene er feilaktige eller utilstrekkelige for det aktuelle formålet. Disse innstillingene kan justeres ved å følge instruksjonene i 6.2. Kapitlet (4.) beskriver derfor kun normal daglig bruk av maskinen. Periodevis vedlikehold, av brukere med begrenset fullmakt, beskrives i del 5. 6 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

20 4.2 Daglig bruk Slå maskinen på med AV/PÅ knappen (17.) bak døren (3.). Når maskinen er slått på, vises en liten rød firkant på bryteren. Når maskinen varmer opp, vises et blinkende termometer øverst til høyre i displayet. Det er bare mulig å tappe når termometeret ikke lenger vises Tappe i en kopp Du kan bare velge drikkene som vises på displayet med en sort prikk. Sett en tom kopp under kaffeutløpet (7.). Velg en drikk med en av knappene ( ). Valget bekreftes med en pipetone. På displayet, beholder bare drikken du valgte den sorte prikken. Deretter fylles koppen. Koppen blinker på displayet, og tappingssyklusen vises med en sirkel som bygger opp med segmentene Tappe i et krus, en halv kanne eller en hel kanne Etter 5 sekunder, tilbakestilles innstillingen automatisk til å tappe i en kopp. Når det gjelder ekstra sterk kaffe er det kun mulig å tappe i en kopp (se hvordan innstillinger justeres 6.2.2). Velg med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) krus, halv kanne eller hel kanne. Hvis et termometer vises på displayet, betyr det at temperaturen er (midlertidig) for lav som følge av at det er tappet for mye vann. Maskinen blokkeres helt til temperaturen er riktig. Sett et tomt krus eller en kanne under kaffeutløpet (7.). Velg ved å trykke på en av knappene ( ) for en drikk. Valget bekreftes med en pipetone. På displayet vises kun den valgte drikken med en sort prikk. Deretter fylles kruset eller kannen. Koppen blinker på displayet, og tappingssyklusen vises med en sirkel som bygger opp med segmentene. Hvis du trykker på en knapp etter at du har valgt krus, halv kanne eller hel kanne, hindrer du maskinen i å utføre denne oppgaven. Maskinen kan kun tappe én kopp Indikatoren full oppsamlingsplate Flytindikasjonen (10.) vises når maksimumsnivået for sølt drikke er nådd. Når dette skjer, må du tømme oppsamlingsbrettet så snart som mulig! Heve maskinen Hvis du bruker et krus eller en kanne som ikke passer under utløpet, kan du midlertidig fjerne oppsamlingsbrettet. Hvis det er nødvendig, kan du heve FreshOne 2 cm ved hjelp av et sett med føtter, som øker avstanden mellom utløpet og oppsamlingsbrettet. Du kan bestille et slikt sett som tilbehør, fra spesialisten din ( 9.2.1). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 7

21 4.2.5 Funksjoner for automatisk stopp Avfallskurven er full Følgende signaler kan vises på displayet, som automatisk stanser driften av FreshOne Tomt for filter Fig. 5 Avfallskurven er tom Fig. 4 Tomt for filter FreshOne stanser automatisk når det er tomt for filter. En blinkende rull med filterpapir vises på displayet. Rullen med filterpapir inneholder nok filter til 200 målinger. Sett inn en ny rull med filterpapir ( 5.1.4). Når du har satt nn en ny rull, er maskinen klar til å brukes igjen. Rullen med filterpapir Rullen vises ikke lenger på displayet. Når avfallskurven er full, stanser FreshOne automatisk (telleren er på maksimum). En avfallskurv vises på displayet. Etter 90 målinger, vises først en blinkende avfallskurv. Etter 100 målinger sanser maskinen, og avfallskurven viser konstant på displayet (se for andre innstillinger enn standardinnstillingene). Tøm avfallskurven. Trykk på tasten (19.1) for å tilbakestille maskinen. Avfallskurven fjernes fra displayet og maskinen er klar til bruk igjen. Du kan endre eller deaktivere antallet målinger maskinen må stanse etter på grunn av full avfallskurv ( ). Avfallskurven kan maksimalt inneholde filterpapir for 100 målinger. 8 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

22 5. VEDLIKEHOLD FOR BRUKERE MED BEGRENSET AUTORITET 5.1 Daglig Generelt Av åpenbare årsaker må maskinen og tilbehøret holdes rent. I tillegg må du daglig kontrollere at det er nok kaffe i ingrediensbeholderen (26.) og at det er nok filterpapir (28.). Bruk børsten (18.) på innsiden av døren (3.) for å rense vanskelig tilgjengelige deler. ADVARSEL Gjør det nødvendige hvis avskallingssignalet vises på displayet (fig.19 ) Tømming av oppsamlingsbrett og avfallskurv ADVARSEL Fjern oppsamlingsbrettet før du åpner døren. Det er løst plassert, og støttes ikke når døren er åpen. Fjern brettet. Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med. Riv forsiktig av filterpapiret (28.) like over avfallskurven (23.). Ta ut avfallskurven og kast det brukte filterpapiret og kafferestene. Avfallet er ikke miljøskadelig. Rens avfallskurven med varmtvann. Tørk over bunnen av maskinen med en fuktig klut. Sett avfallskurven tilbake i maskinen. Trykk på tasten (19.1) for å nullstille telleren full avfallskurv. Lukk døren (3.) med nøkkelen, og sett oppsamlingsbrettet tilbake i maskinen Kontrollere nivået i ingrediensbeholderen. Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med. Løft dekselet (1.). Sjekk innholdet i beholderen. Fylle på: Løft håndtaket (27.) foran filterpapiret. Løft ingrediensbeholderen (26.) litt på skrå, baklengs ut av maskinen. Fjern dekselet (26.1). Kontroller om kaffen ikke har størknet. Hvis så er tilfelle, må ingrediensbeholderen renses ( ). Fyll ingrediensbeholderen med Freshbrew malt kaffe. Trykk dekselet på beholderen, og sett den tilbake i maskinen. Pass på at drivclutchen (26.6) på baksiden av beholderen skyves over drivakselen i bakveggen, og at festeskiven (26.4) nederst faller inn i hakket på platen. Senk håndtaket (27.) for filterpapiret igjen, og pass på at filterpapiret går stramt langs veggen. Ingrediensbeholderen kan også fylles uten at du trenger å ta den ut av maskinen. Unngå å søle Freshbrew kaffe. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon 1.0 9

23 5.1.4 Sette inn filterruller Rensing 27 Maskinen har et renseprogram som renser bryggeren. Det anbefales å kjøre dette programmet daglig. Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med B A Sett servicenøkkelen i åpningen (22.) og vri nøkkelen med solen, slik at den festet. Sett en kanne under kaffeutløpet (24.8). Trykk på tasten (19.3) på innsiden av døren. Fig. 6 Tilførsel av filterpapir Åpne døren (3.) med nøkkelen som følger med. Skyv en filterrull over holderen (27.) slik at den rulles ut på venstre side. Sett servicenøkkelen i åpningen (22.) og vri nøkkelen med solen, slik at den festes. Trykk på tasten (19.2) for å sette bryggerommet (24.1) i opp posisjon. FORSIKTIG! Rens filteret under bryggerommet (24.1) nøye. Ikke bruk en hard børste eller harde verktøy til å rense filteret. Børst (18.) kaffen fra filteret om nødvendig. Sett inn filterpapiret under lederen (24.11). Sett inn filterpapiret under bryggerommet (24.1). Sett inn filteret over rullen (24.5) og under hjulene (24.4). For å sette inn papiret under hulene, må du trykke sperrehaken (A) og samtidig støtte bryggeren på punkt (B). Trykk på tasten (19.2). Bryggerommet senkes sakte igjen (hvileposisjon) og filterpapiret presses ned til bryggeren. Sett en kopp under kaffeutløpet (24.8). Fyll en kopp med kaffe og kontroller papirrutingen. Ta ut servicenøkkelen fra åpningen (22.). Lukk døren med nøkkelen, og sett oppsamlingsbrettet foran maskinen igjen. Fig. 7 Skylling En blinkende kopp på displayet indikerer at rensing pågår. Renseprogrammet skyller bryggeren med varmtvann. Gjenta rensingen ved å trykke på tasten (19.3) igjen til vanne som kommer ut av kaffeutløpet er rent. Ta ut servicenøkkelen fra åpningen (22.). Lukk døren med nøkkelen, og sett oppsamlingsbrettet foran maskinen igjen. Varmtvannsystemet krever ikke daglig vedlikehold. 10 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

24 5.2 Ukentlig Generelt Følgende aktiviteter må utføres hver uke: Rensing på utsiden Fjern oppsamlingsbrettet (9.). Vask alle delene på oppsamlingsbrettet i varmtvann. Rens utsiden av maskinen med en fuktig klut. Bruk et rensemiddel som ikke forårsaker skraper eller rust, hvis det er nødvendig. Etterpå tørker du maskinen med en myk tue. Sett oppsamlingsbrettet (9.) foran maskinen igjen Rensing på innsiden Rense bryggeren Fjern oppsamlingsbrettet (9.). Åpne døren (3.). Riv forsiktig av filterpapiret, like foran bryggeren. Sett servicenøkkelen i åpningen (22.) og vri nøkkelen med solen, slik at den festet. Trykk på tasten (19.2) for å sette bryggerommet (24.1) i opp posisjon. Kast resten av filterpapiret i avfallskurven. Ta avfallskurven ut av maskinen og kast det brukte filterpapiret sammen med kafferestene. Trykk på tasten (19.1) for å tilbakestille telleren full avfallskurv til null. Fjern varmtvannsslangen (25.) fra blanderen (24.2). Vipp bryggeren bakover, og flytt den forsiktig oppover slik at den ikke lenger er festet til maskinen. Trekk blanderen (24.2) forstiktig av bryggerommet (24.1) ved å ta blanderen rundt ringen og trekke den opp. Trekk utløpsdelene (24.7 og 24.8) forsiktig ut av bryggeren. Vask alle delene, inkludert bryggeren, i varmtvann (med et rensemiddel som ikke forårsaker rust, om nødvendig). Vær ekstra nøye med innsiden av blanderommet (24.1) og blanderen (24.2). Fig. 8 Kaffeavleiring i traktekammer Rens med varmtvann etterpå. Hvis ikke innholdet kan fjernes på måten som ble beskrevet over, kan du bruke Cleaner. Fyll en bøtte med ca 5 l varmtvann (min. 80 C) og oppløs 1 pose med Cleaner. Legg delene som skal renses i denne løsningen. La alt dette blandes en stund (maks. 10 min). Skyll av Cleaner løsningen. Etter dette må alt skylles godt med varmtvann. FORSIKTIG! Rens filteret under bryggerommet (24.1) nøye. Bruk ikke harde børster eller verktøy når du renser filteret. Når du setter bryggeren tilbake på plass, kan du posisjonere driven (24.10) slik at den passer i clutchen på bakveggen, ved hjelp av spesialverktøyene som følger med. Fest alle delene igjen i motsatt rekkefølge. Sett inn filterpapiret ( 5.1.4) Rensing av ingrediensbeholderen Løft håndtaket (27.) foran filterpapiret. Løft ingrediensbeholderen på skrått bakover og ut av maskinen. Fjern dekselet (26.1). Rist ingrediensene ut av beholderen og inn i en ren og tørr bolle. Fjern utløpet (26.3). Fjern restene fra ingrediensbeholderen, spiralen og utløpet, ved hjelp av skurebørsten som følger med. Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

25 ADVARSEL Hvis du renser ingrediensbeholderen med vann, må du passe på at alle delene er tørre før du fyller beholderen på nytt. Dette for å forhindre beleggdannelse. Fyll beholderen på nytt med Freshbrew kaffe, som er tilgjengelig spesielt for denne maskinen. Trykk dekselet (26.1) og utløpet (26.3) på ingrediensbeholderen (26.) og sett den tilbake i maskinen. Pass på at drivclutchen (26.6) på baksiden glir over drivkammen på bakveggen. Pass på at festekammen (26.4) nederst faller inn i hakket på platen. Kontroller at alle delene er festet riktig, før du bruker maskinen igjen: Er ingrediensbeholderen (26.) på riktig plass, og er festekammen (26.4) på undersiden av hakket på blikkplaten? Er utløpet (26.3) på ingrediensbeholderen passert godt over blanderen (24.2)? Er blanderen (24.2) på bryggeren igjen, med låsefjæren (24.3) på varmtvannsslangen (25.) på forsiden? Er varmtvannsslangen (25.) riktig plassert? Er avfallskurven (23.) plassert på nytt? Har kaffeutløp delene (24.7 og 24.8) montert igjen? Er filterpapiret (28.) riktig plassert og trykker bryggeren (24.1) ned filterpapiret? Lukk døren (3.) med nøkkelen, og plasser oppsamlingsbrettet (9.) foran maskinen igjen. 12 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

26 6. BRUK AV PROGRAMMERINGSENHETEN Maskinen leveres med et program som lar brukeren lese data og stille inn maskinen i samsvar med egne preferanser. Programmet kan delvis blokkeres. Kontakt installatøren. 6.1 Avlesing eller tilbakestilling av telleren Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å starte programmeringen. Displayet viser vekselvis et tresifret og et sekssifret tall. De tresifrede tallene viser totalt antall kopper, krus og halve eller hele kanner etter siste nullstilling av telleren. Det sekssifrede tallet viser totalt antall kopper, krus og halve eller hele kanner som maskinen har levert siden den ble tatt i bruk første gang Lese av tellerposisjoner per drikk Velg drikk med en av velgeknappene. Velg med innstillingsnøkkelen (5.6 eller 5.8) kopp, krus, halv eller hel kanne. Les av tellerposisjonene. En sort prikk på displayet, viser hvilken drikk som er valgt Nullstilling av telleren Velg en drikk med en av velgeknappene. Hold knappen inne i 5 sekunder. Telleren for alle drikker nullstilles for kopp, krus, halve og hele kanner. Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å gå tilbake til grunnposisjonen på displayet. 6.2 Innstillingsmuligheter Alle endringene kan gjøres etter hverandre, fordi de følger etter hverandre. Følgende avsnitt forklarer prosedyrene for hver innstillingsmulighet, dvs ikke etter hverandre. Fig. 9 Tellerposisjoner Lese av tellerposisjoner for tappede drikker Velg med innstillingsnøkkelen (5.6 eller 5.8) kopp, krus, halv eller hel kanne. Les tellerposisjonen Stille inn mengden med drikke Nedenfor, i beskrivelsen av innstilling av drikkmengde, brukes vanlig kaffe som eksempel. Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å starte programmeringen. Trykk en gang på [Enter] (5.7). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

27 Fig. 10 Innledende situasjonsprogrammering Velg vanlig kaffe. Drikk Standardinnstilling ml Innstillingen din ml vanlig kaffe / mild kopp 125 kaffe / sterk kaffe krus / 2 kanne 500 kanne 1000 ekstra sterk kaffe kopp 80 krus OFF 1 / 2 kanne OFF kanne OFF varmtvann kopp 140 krus / 2 kanne 500 kanne 1000 Tabell 1 Innstillinger for mengde av drikke Fig. 11 Stille inn mengden med drikke Angi mengden med drikke ved hjelp av innstillingsnøkkelen (5.6 eller 5.8), per kopp. Trykk på innstillingstasten (5.6 eller 5.8) for å gå raskt gjennom alle trinnene. Se tabell 1 for standardinnstillingene og (u)muligheter. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Trykk på [Enter] (5.7) for å stille inn verdiene for et krus. Trykk på [Enter] (5.7) for å stille inn verdiene for en halv kanne. Trykk på [Enter] (5.7) for å stille inn verdiene for en hel kanne. Mengden for mild kaffe og sterk kaffe er også angitt nå. På samme måte kan du angi mengdene for ekstra sterk kaffe og varmt vann. Trykk på programmeringsknappen (19.4) for å fullføre programmeringen Skru av eller på tappemulighetene krus, halv kanne eller hel kanne Hvis maskinen er innstilt for betalt levering, er tapping av krus, halv eller hel kanne ikke mulig Skru av Senk verdien for krus til minimum ( 6.2.1). På displayet vises OFF. Tappemulighetene for krus, er nå slått av. Når du velger krus vises det ikke en prikk på displayet. Da er dette alternativet utilgjengelig. Denne tappemuligheten kan skrus av på samme måter for alle typer drikker. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen Skru på Øk verdien for krus ( 6.2.1). Displayet viser på nytt verdien du skal angi i ml. Tappemuligheten for et krus, er nå slått på. Denne tappemuligheten kan slås på på samme måte for alle drikker. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. 14 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

28 6.2.3 Innstilling av styrke Bryggerstopper Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk én gang på [Enter] (5.7). Fig. 12 Innledende situasjonsprogrammering Velg drikk. Trykk fire ganger på [Enter] (5.7). Hvis du ønsker mild kaffe og sterk kaffe trykker du bare en gang på [Enter] (5.7)! FreshOne lager fersk kaffe ved hjelp av vakuumprinsippet. Målinger av malt kaffe og varmtvann, legges til på toppen av bryggeren. Stempelet på bryggeren presser først luft gjennom filterpapiret til kaffen og varmtvannet, og deretter stanser det i noen sekunder for å forsterke uttrekkingen [S1] (kan justeres mellom 0 og 10 sek). Deretter går stempelet nedover, noe som gjør at kaffeekstraktet trekkes gjennom filterpapiret. Før kaffeekstraktet forlater bryggeren, stopper stempelet på nytt [S2] (kan også justeres mellom 0 og 10 sek.) for å trekke ut så mye væske som mulig fra kafferestene. Filterpapiret med kafferestene transporteres automatisk til afvallskurven, og deretter er bryggeren klar til å ta fatt på neste syklus. Stempelet er i hvileposisjon igjen, like over utløpsåpningen Innstillingen av bryggerstopper Tidspunktene for bryggerstopper er satt av produsenten (tabell 3 ), og gir et godt resultat ved denne innstillingen. Du kan imidlertid justerer verdiene, ettersom omstendighetene ikke nødvendigvis alltid er like. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk én gang på [Enter] (5.7). Velg vanlig kaffe (5.1). Trykk fem ganger på [Enter] (5.7). Fig. 13 Styrke, drikk Angi styrken med innstillingstasten (5.6 eller 5.8). Du kan gå hurtig gjennom valgene ved å holde inne innstillingstasten (5.6 eller 5.8) lenger. Se tabell 2 for standardinnstillingene. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Drikk Standardinnstilling Innstillingen din % % vanlig kaffe 50 mild kaffe 40 sterk kaffe 60 ekstra sterk kaffe 66 varmtvann Tabell 2 Innstilling av styrke Fig. 14 Stille inn bryggerstopper 1 Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) antall sekunder for [S1]. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Trykk på [Enter] på nytt (5.7). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

29 6.2.5 Angi varmtvannstemperatur Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk tre ganger på [Enter] (5.7). Fig. 15 Stille inn bryggerstopper 2 Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) antallet sekunder for [S2]. Skriv ned dine egne innstillinger i tabellen med en blyant. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. Bryggerstopp Standardinnstilling Innstillingen din S1 1.5 s... s S2 0.5 s... s Tabell 3 Bryggerstopp ADVARSEL Når innstillingen for [S1] er for høy, kan dette føre til overekstraksjon, noe som gir kaffen en bitter smak. Fig. 16 Temperaturinnstilling Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) temperaturen. Ved å holde inne tasten (5.6 eller 5.8) lenger, går du raskt gjennom utvalget. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. Maskinen setter automatisk temperaturen 4 C under kokepunktet. Denne temperaturen gir maksimalt kaffeuttrekk, og optimal smak. 16 versjon 1.0 Copyright Bravilor Bonamat B.V.

30 6.2.6 Innstilling av avskallingssignal Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk fire ganger på [Enter] (5.7) Innstilling av indikasjon / stoppfunksjon for full avfallskurv Trykk på programmeringstasten (19.4) for å starte programmeringen. Trykk fem ganger på [Enter] (5.7). Fig. 17 Avskallingssignal Angi ved hjelp av innstillingstasten (5.6 eller 5.8) den påkrevde verdien. Husk å ta vannherding i betraktning (tabell 4 ). Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen. Posisjon Signal etter Vannherding antall liter DH TH Beskrivelse OFF Ingen signal 1 ± 250 liter herdet 2 ± 500 liter ganske herdet 3 ± 1000 liter middels 4 ± 1500 liter mykt 5 ± 2000 liter veldig mykt 4,0 DH = 0,714 mmol/liter 5,6 DH = 1,000 mmol/liter 8,0 DH = 1,429 mmol/liter 12,0 DH = 2,143 mmol/liter 18,0 DH = 3,214 mmol/liter 30,0 DH = 5,357 mmol/liter 10,0 TH = 1,000 mmol/liter Tabell 4 Innstillinger for vannherdelse Forhør deg ved det lokale vannverket, om vannhardheten, og velg alltid riktig innstilling. Standardinnstillingen for maskinen, er posisjon 3. Maskinen registrerer automatisk antall liter med vann etter hver avskallingssyklus. Hvis innstillingene ikke er korrekte og/eller avskallingssymbolet på displayet ignoreres, er ikke lenger garantien gyldig! Fig. 18 Avfallskurv indikasjon Angi med innstillingstasten (5.6 eller 5.8) hvor mange sykluser som kan gjennomføres før maskinen må stoppe pga full avfallskurv (tabell 5 ). Stoppefunksjon Standardinnstilling Innstillingen din Sykluser 100 x Tabell 5 Full avfallskurv Ved å holde inne tasten (5.6 eller 5.8) lenger, går du raskt gjennom utvalget. Trykk på programmeringstasten (19.4) for å fullføre programmeringen Skru av indikasjonen full avfallskurv Senk angitt verdi ( 6.2.7) til minimumsverdien. OFF vises på displayet. Indikasjonen/stoppefunksjonen full avfallskurv er nå slått av. ADVARSEL Slå bare av indikasjonen/stoppefunksjonen full avfallskurv når du bruker en ekstern avfallskurv under arbeidsplaten ( 3.2.2). Copyright Bravilor Bonamat B.V. versjon

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer