Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Handlingsplan for Utdanning Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten

2 Innhold Visjon fra sykehusets strategi og utdanningsstrategien.s. 3 Handlingsplanens oppbygging..s. 3 a) Utdanningens betydning skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av sykehusets profil.s. 4 b) Oslo universitetssykehus skal legge til rette for gode utdanningsløp s. 5 c) Vi skal synliggjøre ressursbruk og sikre adekvat ressurstilgang til utdanning.s.10 d) Vi skal dokumentere aktivitet og kvalitet på utdanningsvirksomheten s.11 e) Vi skal ta i bruk nye læringsarenaer.s.12 f) Utdanning skal ha et internasjonalt perspektiv..s.13 g) Fokus på likeverdige helsetjenester skal gjenspeiles i utdanningsvirksomheten s.14 h) Pasient og brukermedvirkning skal være integrert i utdanning s.15 2

3 Visjon fra sykehusets strategi og utdanningsstrategien Oslo universitetssykehus skal være et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon. Utdanningens betydning i sykehuset skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av sykehusets profil. Handlingsplanens oppbygging Handlingsplanen gjelder for perioden Under hvert av de åtte hovedmålene er det hentet tekst fra vedtatt Utdanningsstrategi. Videre er det utarbeidet delmål og tiltak. Noen områder er særskilt prioriterte: At utdanning er en tydelig del av linjeansvaret Spesialistutdanning av leger Utdanning av spesialsykepleiere Skape gode læringsmiljøer for ansatte, studenter, turnus og spesialistkandidater Å synliggjøre ressurser som brukes til utdanning Ha bedre definerte og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål Disse områdene kan gå igjen under flere av delmålene og er markert med blå farge i handlingsplanen. Delmål og tiltak er fremkommet som et resultat av dialog med Utdanningsutvalget, sykehusets klinikker, staber og samarbeidende utdanningsinstitusjoner. Klinikker, avdelinger og seksjoner utarbeider handlingsplaner i tråd med denne handlingsplanen, som skal uttrykke tematiske satsningsområder innenfor den enkelte klinikk/ avdeling/ seksjon/ enhet. 3

4 a) Utdanningens betydning skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av sykehusets profil Utdanningsaktiviteten må organiseres og tilrettelegges på en slik måte at det enkelte fagområde gis mulighet til å gi et faglig forsvarlig tilbud til pasienter, pårørende og studenter. Linjeansvaret for utdanning og delegering av ansvar for utdanningsaktiviteter må være tydelig i organisasjonen. Forholdene skal legges til rette slik at medarbeiderne får brukt og videreutviklet sin kompetanse og alle skal ha plan for videre og etterutdanning. Det skal rapporteres på bakgrunn av disse. Obligatorisk undervisning skal tydelig fremkomme i aktuelle tjenesteplaner og turnuser. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område 1. Utdanning er en tydelig del av linjeansvaret. Utdanning er regelmessig tema i ledermøter på alle nivåer. Linjeledelsen. 2. Informasjon om utdanningsaktiviteter er lett tilgjengelig for sykehusets ansatte, studenter, pasienter, pårørende og andre interesserte.. Hver klinikk oppretter utdanningsansvarlig innen henholdsvis medisin og helsefag. 1 Synliggjøre utdanningsaktiviteter bedre på intra- og internett. Linjeledelsen. Utdanningsseksjonen, Stab kommunikasjon, intra- og internettredaktør i samarbeid med aktuelle aktører. 3. Sykehuset bevilger midler til utdanningsformål. Utlyse årlig utdanningspris til beste utdanningsmiljø i OUS. Utdanningsseksjonen og Utdanningsutvalget. Videreføre utlysning og bevilgningen av sentrale midler til utdanningstiltak. Stab Forskning, innovasjon og utdanning.. Videreføre arrangementet tverrprofesjonell regional utdanningskonferanse (finansiert av HSØ). samarbeid med Regionalt utdanningsutvalg og HSØ. 1 Utdanningsansvarlige har ansvar for koordinering, rådgivning og oppfølging av utdanningsrelaterte oppgaver i tett samarbeid med linjeledelsen i klinikk og Stab forskning, innovasjon og utdanning. Helsefaglig rådgiver har allerede denne funksjonen for helsefag. 4

5 b) Oslo universitetssykehus skal legge til rette for gode utdanningsløp Sykehuset skal ivareta utdanning for alle relevante fagområder, faggrupper og spesialiteter for å skape et godt læringsmiljø og tilby kvalitativt gode praksisplasser. Sykehuset skal tilrettelegge for utdanningsløp innen grunn, videre og etterutdanning. Sykehuset skal legge til rette for fullstendige kliniske utdanningsløp innenfor spesialistutdanning av leger og sørge for at det finnes gode og velfungerende rotasjonsordninger. Sykehuset skal sikre at utdanningene i fremtiden dekker sykehusets og samfunnets behov for kompetanse. Sykehuset skal ivareta utdanning av alle studenter på en god måte ved å legge til rette for gode systemer for mottak og oppfølging av studentene. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område Spesialistutdanning av leger: 1. Sykehuset etterkommer spesialistutdanningskravene innenfor alle relevante spesialiteter. Etablere nødvendige rotasjonsordninger mellom lokalisasjoner for aktuelle spesialiteter. Følge opp utredning og implementering av ny spesialitetsstruktur for leger. Linjeledelsen evt. i samarbeid med Utdanningsseksjonen. Utdanningsseksjonen /FIU i samarbeid med linjeledelsen. 2. Sykehuset har full utnyttelse av tildelte fordypningsstillinger. Særskilt prioritert område 3. Skape gode læringsmiljøer i Oslo universitetssykehus for ansatte, studenter, turnus og spesialistkandidater. Vurdere bruken av fordypningstillinger til utdanning og forskning Implementere e-læringskurset Velkommen som student i Oslo universitetssykehus 2 slik at dette gjøres tilgjengelig. Linjeledelsen i samarbeid med forskningsledere. Helsefaglig Forum og samarbeid med Avdeling for kompetanseutvikling i OSS, klinikkene og utdanningssinstitusjonene. Nye medisinstudenter tas årlig samlet i mot av sykehusets ledelse. Avdelinger/ seksjoner/ enheter legger godt til rette for at Utdanningsseksjonen. Linjeledelsen i samarbeid med semesterleder (UiO) og den 2 Utviklet av Jorun Hillestad KVB, Marianne Hægh Martinussen KKN, Ann Elise Oppheim MED og Marie Bruheim KKT på oppdrag fra Stab medisin, helsefag og utvikling via Helsefaglig Forum. 3 Tilsvarende fagråd som er opprettet mellom høgskole og sykehus innenfor flere helsefag. 5

6 medisinstudenter fra UiO kan hospitere på dag/natt på poliklinikker og sengeposter for å tilegne seg verdifull kompetanse. Ansattes utdanningsansvar og/eller veiledningsansvar fremkommer i den enkeltes stillingsbekrivelse. Etablere kombinerte akademiske stillinger finansiert av høyskolene innen en til to avdelinger for å styrke kvaliteten på praksisstudiene innenfor helsefagutdanningene. Etablere et prosjekt hvor studenter fra ulike utdanninger lærer sammen (tverrprofesjonell læringsarena). enkelte lege. HR stab i samarbeid med linjeledelsen. samarbeid med linjeledelsen og aktuelle høyskoler. samarbeid med aktuelle fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner. Utarbeide samarbeidsavtaler med aktuelle fakulteter ved UiO for å etablere bedre struktur på samarbeidet. samarbeid med UiO. Etablere profesjonsrettet fagråd 3 for grunn-, videre- og etterutdanning av leger for å tilrettlegge og kvalitetssikre utdanningsløpene og læringsmiljøene. Rådet er forankret i begge organisasjoner. samarbeid med Det medisinske fakultet, UiO. 4. Sykehuset øker andelen leger med veiledningskompetanse. Gjennomføre og evaluere pilot train the trainer for utdanning av veiledere for LIS kandidater. samarbeid med Legeforeningen. 5. Sykehuset øker andelen ansatte med veiledningskompetanse innenfor sykepleie og andre helsefag. Etablere ekstra kurstilbud innen veiledning for ansatte som veileder studenter som HiOA arrangerer internt i sykehuset. samarbeid med HiOA og linjeledelsen. 6

7 Særskilt prioritert område Utdanning av spesialsykepleiere: 6. Utdanning av spesialsykepleiere er i tråd med sykehusets behov for kompetanse 7. Vedtatt veiledningsmodell for sykepleiere i videreutdanning innen anestesi-, barne-, intensivog operasjonssykepleie er implementert i hele sykehuset Sykehuset har etablert etter- og videreutdanningsprogrammer tilpasset hver profesjon. Gjennomføre en årlig behovskartlegging for ulike spesialsykepleierutdanninger i klinikkene. Sykehusets behov formidles til utdanningsinstitusjonene med tanke på fordeling av studieplasser mellom de ulike spesialitetene. Arbeide for at kapasiteten på antall studieplasser ved utdanningsinstitusjonene er dimensjonert riktig ift sykehusets behov. Vurdere behov for utdanningsstillinger ifm årlig budsjettprosess. Bistå i arbeidet med å utvikle fagplaner innen hver spesialitet som er i tråd med sykehusets behov for kompetanse. Nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge hva som gjenstår for å innføre vedtatt modell i hele sykehuset og evt. fremme ny sak for sykehusets ledelse. Videreutvikle kompetanseprogrammet klinisk stige for sykepleiere og spesialsykepleiere i hele sykehuset. HR stab, Stab Medisin, helsefag og utvikling, Stab Forskning, innovasjon og utdanning i samarbeid med HR-ledere i klinikk, helsefaglige rådgivere og linjeledelsen. samarbeid med Spekter og utdanningsinstitusjonene. HR stab, Stab Medisin, helsefag og utvikling, Stab Forskning, innovasjon og utdanning og Stabsenhet økonomi og finans i samarbeid med helsefaglige rådgivere og linjeledelsen. Utdanningsseksjonen, Fagråd i sykepleie og aktuelle fagmiljøer i samarbeid med linjeledelsen og utdanningsinstitusjonene. Akuttklinikken sammen med Stab medisin, helsefag og utdanning og Utdanningsseksjonen. Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med Fagspesifikt nettverk for sykepleiere og linjeledelsen. Etablere kompetanseprogram for radiografer, bioingeniører, vernepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med fagspesifikke nettverk for hvert av de nevnte helsefag og 4 Vedtatt i ledermøte

8 fysioterapeuter, barnevernspedagoger og ergoterapeuter. linjeledere. Utvikle et sykehusinternt program for helsesekretærer som sikrer minimumskompetanse innen pasientadministrative rutiner, EPJ og for eksempel håndtering av henvisninger og ventelister. Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med kontorfaglig nettverk og linjeledere. Videreutvikle utdanningsprogrammet for ansatte og erfarne brukere i pasient- og pårørendeopplæring (helsepedagogikk) ved at modul 2 og 3 skal være etablert og utvikle ulike e-lærings tilbud til bruk i opplæringen (blant annet en formodul). Seksjon for pasient-og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonale tjenester (SIS) Etablere pilot Train the trainer kompetansemodul i kommunikasjon for leger. Etablere en pilot på en avdeling innen kunnskapsbasert praksis for leger, evaluere det og utvide tilbudet til tre til fire miljøer. samarbeid med linjeledere i aktuelle klinikker og avdelinger, Stab pasientsikkerhet og kvalitet og Kommunikasjonsstaben. Utdanningsseksjonen, Stab pasientsikkerhet og kvalitet og linjeledelsen i aktuelle klinikker og aktuelle ressurspersoner. 9. Sykehuset initierer nye utdanningsløp for å imøtekomme fremtidige kompetansekrav. Identifisere hvilke behov sykehuset har for nye utdanningsløp og initiere oppstart av disse i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. For eksempel: Fagskoleutdanning for ansatte i Sterilavdelingen. samarbeid med linjeledelsen i aktuelle klinikker og utdanningsinstitusjoner. 8

9 10. Sykehuset er godkjent lærebedrift for helsefagarbeiderlærlinger (tidligere hjelpepleiere). Ferdigstille intensjonsavtale om samarbeid med Oslo kommune ved Utdanningsetaten, søke om å bli godkjent lærebedrift og fremme sak for Ledermøtet. samarbeid med aktuelle aktører. 11. Legge til rette for spesialistutdanning av psykologer. Gjøre utdanningsstillinger tilgjengelige og støtte tiltaket Dobbelkompetanseprosjektet. samarbeid med Klinikk psykisk helse og avhengighet. 9

10 c) Vi skal synliggjøre ressursbruk og sikre adekvat ressurstilgang til utdanning Sykehuset tilstreber å synliggjøre ressurser brukt til utdanning. Ressursene skal stå i forhold til de målene sykehuset har når det gjelder omfang og kvalitet på utdanningsaktivitetene. Sykehuset skal sørge for definerte og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål og det må være tilstrekkelig med lærekrefter for å ivareta utdanning på det høye nivået som forventes. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område 1. Sykehuset synliggjør ressurser som brukes til utdanning. Særskilt prioritert område 2. Bedre definerte og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål. Vurdere hvordan ressurser til utdanning skal synliggjøres i ressurskartlegginger/ kostnadsestimater på seksjonsnivå. Sikre at definert obligatorisk undervisning og veiledning fremkommer i turnus og tjenesteplaner. Kartlegge hvorvidt sykehuset har tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til utdanningsformål. Linjeledelsen i samarbeid med Stabsenhet økonomi og finans og Utdanningsseksjonen. Linjeledere. Linjeledelsen og Utdanningsseksjonen. Spille tidlig inn behov for hensiktsmessige og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål i idefaseprosjektet Campus Oslo. samarbeid med prosjektledelsen i Idéfaseprosjektet Campus Oslo. Nedsette en arbeidsgruppe som definerer behovet for arealer for å imøtekomme Simuleringssenterets kapasitetsutfordringer. Utdanningssenteret i Akuttklinikken i samarbeid med linjeledelsen og Utdanningsseksjonen. 10

11 d) Vi skal dokumentere aktivitet og kvalitet på utdanningsvirksomheten Sykehuset skal måle seg selv på utdanning, og utdanningsaktiviteten skal rapporteres regelmessig. Sykehuset skal identifisere, utvikle og implementere indikatorer for måling av utdanningsaktivitet og utdanningenes kvalitet. Sykehuset skal i samarbeid med universitet og høyskoler styrke og videreutvikle gode evalueringssystemer for utdanning. Sykehuset må i samarbeid med videregående skoler, fagskoler, universiteter og høyskoler sikre at utdanning følger gode pedagogiske prinsipper. Sykehuset skal bidra til en systematisk utvikling av veilederkompetanse og modeller, samt øke antall ansatte med veilederkompetanse. Det skal være tydelig definert hvem som er ansvarlig for oppfølging av studenter i praksis. Kvaliteten på videreutdanning av leger skal vurderes gjennom systematisk oppfølging av de medisinske spesialitetskomiteenes tilbakemeldinger på alle relevante nivåer. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område Spesialistutdanning av leger: 1. Sykehuset arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på spesialistutdanningen av leger. 2. Sykehuset arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på student- og turnusordninger. Bruke tilbakemeldingene fra møtene med spesialitetskomiteene og SERUS-rapportene til kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid i spesialistutdanningen av leger. Få tilgang på årlige student- og turnusevalueringer innenfor hvert fagområde. Linjeledelsen i samarbeid med Utdanningsseksjonen, utdanningsutvalgene og utdanningsansvarlige i klinikkene. Følges opp via tertiærrapportering. samarbeid med utdanningsansvarlige i klinikk og samarbeidende utdanningsinstitusjoner. Utvikle en måte å evaluere helsefagstudentenes praksisperioder på og bruke disse evalueringene systematisk i forbedringsarbeid. samarbeid med Avdeling for kompetanseutvikling i OSS, helsefaglige rådgivere og aktuelle aktører. 11

12 e) Vi skal ta i bruk nye læringsarenaer Sykehuset skal videreutvikle nye læringsarenaer som simulering, e-læring, telekommunikasjon, poliklinikker, student-tette poster, dagposter og andre tverrfaglige læringsarenaer. Læringsarenaer som bygges opp som følge av samhandlingsreformen vil være svært sentrale. Oslo universitetssykehus skal bistå samarbeidende sykehus og Oslo kommune med ulike former for kompetansedeling og praksisopplæring for å sikre god samhandling i helhetlige pasientforløp. Delmål Tiltak Ansvarlig 1. Sykehuset tar i bruk nye læringsarenaer for ansatte, studenter, turnus- og spesialistkandidater. 2. Bidra med ulike former for kompetansedeling og praksisopplæring for å sikre god samhandling i helhetlige pasientforløp. Utvikle en pilot for å etablere læringsarenaer langs pasientforløp for studenter og spesialistkandidater der samhandlingskompetanse vektlegges. Etablere en digital læringsarena for studenter og turnuskandidater i samarbeid med lærestedene. Arenaen skal være et funksjonelt diskusjonsforum og ha fildelingsmuligheter. Etablere en standard e- læringspakke som alle turnus-, studenter og nytilsatte skal gjennomgå før oppstart i sykehuset. Stimulere til kunnskapsoverføring gjennom bruk av app og mobile tjenester og forankre disse mot sykehusets prosedyreverktøy. Linjeledelsen i samarbeid med Utdanningsseksjonen, Stab pasientsikkerhet og kvalitet og Stab samhandling og internasjonalt samarbeid. OSS ved Avdeling for kompetanseutvikling i samarbeid med aktuelle staber og klinikker. OSS ved Avdeling for kompetanseutvikling i samarbeid med aktuelle staber og klinikker. Innovasjonsseksjonen, Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med sykehusets klinikker. Etablere og videreutvikle arenaer og nye metoder for kunnskapsdeling med andre helseforetak, Oslo kommune, næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. Tilstrebe økonomiske insentiver for behandlingsformer som krever tverrfaglig samhandling og som kan benyttes som læringsarenaer. samarbeid med Innovasjonsseksjonen, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid og aktuelle klinikker. samarbeid med Stabsenhet økonomi og finans, linjeledelsen og eksterne relevante aktører. 12

13 f) Utdanning skal ha et internasjonalt perspektiv Oslo universitetssykehus skal legge til rette for internasjonalt samarbeid som omfatter ansatte og studenter, og være en attraktiv og interessant samarbeidspartner for utenlandske utdanningsinstitusjoner. Sykehuset skal også dele sin kunnskap og kompetanse med utviklingsland. Delmål Tiltak Ansvarlig 1. Sykehuset behandler forespørsler om hospitering fra studenter på en forutsigbar måte. Utarbeide en retningslinje for studenthospitering og gjøre informasjon om denne kjent i sykehuset og overfor potensielle hospitanter. samarbeid med OSS, aktuelle staber, klinikker og utdanningsinstitusjoner. 2. Sykehuset tilegner seg kompetanse ved å samarbeide med gode internasjonale universitetssykehus. Legge forholdene til rette for jobbutveksling mellom Oslo universitetssykehus og gode internasjonale universitetssykehus. Linjeledere, aktuelle fagmiljøer, Stab HR og Utdanningsseksjonen. 3. Sykehuset legger til rette for kunnskapsdeling med lav- og mellominntektsland Videreføre tiltak i tråd med inngåtte samarbeidsavtaler om kompetansehevende tiltak i India, Malawi og Addis Ababa. Seksjon for internasjonalt samarbeid, respektive fagmiljøer i OUS og aktuelle eksterne aktører. 13

14 g) Fokus på likeverdige helsetjenester skal gjenspeiles i utdanningsvirksomheten For å ivareta minoritetspasienters behov og fremme likeverd skal sykehuset legge til rette for at ansatte har nødvendig tilleggskompetanse når det gjelder kulturforståelse, tverrkulturell kommunikasjon og grunnleggende kjennskap til migrasjonshelse. Delmål Tiltak Ansvarlig 1. Øke kompetansen i sykehuset innen flerkulturelt helsearbeid. Bidra til å øke antall kulturveiledere 5. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. 2. Øke kompetansen i sykehuset på diskriminering og likeverdige tjenester i praksis. Bidra til å øke kunnskapen om hvordan likeverdige helsetjenester til pasienter kan sikres uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn, eller andre forhold som nedsatt funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion mv. Dette gjøres ved å arrangere foredrag og kurs. I tillegg skal det utvikles et pedagogisk verktøy til bruk for dette formålet. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. 3. Øke kompetansen hos ansatte om hvilke pasientgrupper som har rett på tolketjeneste. Utvikle interne kurs hvor pasientenes rettigheter og sykehusets plikt til å gi informasjon på et språk pasienten forstår og behersker, må gjøres allment kjent. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. Tilby nytt kurstilbud ved HiOA til sykehusets ansatte: "Kommunikasjon via tolk". Jobbe for at kurset skal bli poenggivende. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. 5 En kulturveileder er en rådgiver i kultursensitivitet for sykehusets ansatte i møte med pasienter med minoritetsbakgrunn. Kulturveilederne er helsepersonell ansatt i klinikkene som har tatt videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid. 14

15 h) Pasient og brukermedvirkning skal være integrert i utdanning Sykehuset skal være en pådriver overfor utdanningsinstitusjonene for at brukermedvirkningens filosofi og metodikk inkluderes i utdanningsprogrammene. Med bakgrunn i sine erfaringer med helsetjenesten er pasient og brukerrepresentanter naturlige deltagere i utviklingen av eksisterende og nye utdanninger fremover. Mål Tiltak Ansvarlig 1. Legge til rette for nye læringsformer for brukermedvirkere og ansatte. Videreutvikle utdanningsprogram for brukermedvirkere som deltar i kurstilbud overfor pasienter og pårørende, samt deltar i råd og utvalg. Seksjon for pasient og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med aktuelle aktører. 2. Sykehuset jobber aktivt for at brukererfaringer integreres i utdanningsløpene Videreutvikle utdanningsprogram om brukermedvirkning for helsepersonell. Seksjon for pasient og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid samarbeid med aktuelle aktører. Bruke aktuelle fora med samarbeidende utdanningsinstitusjoner for å fremme betydningen av å bruke pasienter/ brukere og pårørendes erfaringer som del av undervisning og at dette inkluderes i fagplaner og studieprogram. samarbeid med Seksjon for pasient og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid og utdanningsinstitusjonene. Det vises for øvrig til Strategi for pasient og pårørende opplæring, Strategi for Brukermedvirkning og tilhørende handlingsplaner. 15

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning

Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Svar på oppdrag fra HOD om regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning Det vises til oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), gitt de regionale helseforetakene (RHF) i brev av 27.03.15,

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 1 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Helse Midt-Norges visjon På lag med deg for din helse

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING Sykehuset Østfold 2015-2020 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 4 1.1 Strategisk kompetanseledelse 4 1.2 Styrende dokumenter 5 2.0 SAMFUNNSFAKTORER SOM HAR BETYDNING

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer