Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Handlingsplan for Utdanning Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus den ledende utdanningsarenaen i spesialisthelsetjenesten

2 Innhold Visjon fra sykehusets strategi og utdanningsstrategien.s. 3 Handlingsplanens oppbygging..s. 3 a) Utdanningens betydning skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av sykehusets profil.s. 4 b) Oslo universitetssykehus skal legge til rette for gode utdanningsløp s. 5 c) Vi skal synliggjøre ressursbruk og sikre adekvat ressurstilgang til utdanning.s.10 d) Vi skal dokumentere aktivitet og kvalitet på utdanningsvirksomheten s.11 e) Vi skal ta i bruk nye læringsarenaer.s.12 f) Utdanning skal ha et internasjonalt perspektiv..s.13 g) Fokus på likeverdige helsetjenester skal gjenspeiles i utdanningsvirksomheten s.14 h) Pasient og brukermedvirkning skal være integrert i utdanning s.15 2

3 Visjon fra sykehusets strategi og utdanningsstrategien Oslo universitetssykehus skal være et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon. Utdanningens betydning i sykehuset skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av sykehusets profil. Handlingsplanens oppbygging Handlingsplanen gjelder for perioden Under hvert av de åtte hovedmålene er det hentet tekst fra vedtatt Utdanningsstrategi. Videre er det utarbeidet delmål og tiltak. Noen områder er særskilt prioriterte: At utdanning er en tydelig del av linjeansvaret Spesialistutdanning av leger Utdanning av spesialsykepleiere Skape gode læringsmiljøer for ansatte, studenter, turnus og spesialistkandidater Å synliggjøre ressurser som brukes til utdanning Ha bedre definerte og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål Disse områdene kan gå igjen under flere av delmålene og er markert med blå farge i handlingsplanen. Delmål og tiltak er fremkommet som et resultat av dialog med Utdanningsutvalget, sykehusets klinikker, staber og samarbeidende utdanningsinstitusjoner. Klinikker, avdelinger og seksjoner utarbeider handlingsplaner i tråd med denne handlingsplanen, som skal uttrykke tematiske satsningsområder innenfor den enkelte klinikk/ avdeling/ seksjon/ enhet. 3

4 a) Utdanningens betydning skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av sykehusets profil Utdanningsaktiviteten må organiseres og tilrettelegges på en slik måte at det enkelte fagområde gis mulighet til å gi et faglig forsvarlig tilbud til pasienter, pårørende og studenter. Linjeansvaret for utdanning og delegering av ansvar for utdanningsaktiviteter må være tydelig i organisasjonen. Forholdene skal legges til rette slik at medarbeiderne får brukt og videreutviklet sin kompetanse og alle skal ha plan for videre og etterutdanning. Det skal rapporteres på bakgrunn av disse. Obligatorisk undervisning skal tydelig fremkomme i aktuelle tjenesteplaner og turnuser. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område 1. Utdanning er en tydelig del av linjeansvaret. Utdanning er regelmessig tema i ledermøter på alle nivåer. Linjeledelsen. 2. Informasjon om utdanningsaktiviteter er lett tilgjengelig for sykehusets ansatte, studenter, pasienter, pårørende og andre interesserte.. Hver klinikk oppretter utdanningsansvarlig innen henholdsvis medisin og helsefag. 1 Synliggjøre utdanningsaktiviteter bedre på intra- og internett. Linjeledelsen. Utdanningsseksjonen, Stab kommunikasjon, intra- og internettredaktør i samarbeid med aktuelle aktører. 3. Sykehuset bevilger midler til utdanningsformål. Utlyse årlig utdanningspris til beste utdanningsmiljø i OUS. Utdanningsseksjonen og Utdanningsutvalget. Videreføre utlysning og bevilgningen av sentrale midler til utdanningstiltak. Stab Forskning, innovasjon og utdanning.. Videreføre arrangementet tverrprofesjonell regional utdanningskonferanse (finansiert av HSØ). samarbeid med Regionalt utdanningsutvalg og HSØ. 1 Utdanningsansvarlige har ansvar for koordinering, rådgivning og oppfølging av utdanningsrelaterte oppgaver i tett samarbeid med linjeledelsen i klinikk og Stab forskning, innovasjon og utdanning. Helsefaglig rådgiver har allerede denne funksjonen for helsefag. 4

5 b) Oslo universitetssykehus skal legge til rette for gode utdanningsløp Sykehuset skal ivareta utdanning for alle relevante fagområder, faggrupper og spesialiteter for å skape et godt læringsmiljø og tilby kvalitativt gode praksisplasser. Sykehuset skal tilrettelegge for utdanningsløp innen grunn, videre og etterutdanning. Sykehuset skal legge til rette for fullstendige kliniske utdanningsløp innenfor spesialistutdanning av leger og sørge for at det finnes gode og velfungerende rotasjonsordninger. Sykehuset skal sikre at utdanningene i fremtiden dekker sykehusets og samfunnets behov for kompetanse. Sykehuset skal ivareta utdanning av alle studenter på en god måte ved å legge til rette for gode systemer for mottak og oppfølging av studentene. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område Spesialistutdanning av leger: 1. Sykehuset etterkommer spesialistutdanningskravene innenfor alle relevante spesialiteter. Etablere nødvendige rotasjonsordninger mellom lokalisasjoner for aktuelle spesialiteter. Følge opp utredning og implementering av ny spesialitetsstruktur for leger. Linjeledelsen evt. i samarbeid med Utdanningsseksjonen. Utdanningsseksjonen /FIU i samarbeid med linjeledelsen. 2. Sykehuset har full utnyttelse av tildelte fordypningsstillinger. Særskilt prioritert område 3. Skape gode læringsmiljøer i Oslo universitetssykehus for ansatte, studenter, turnus og spesialistkandidater. Vurdere bruken av fordypningstillinger til utdanning og forskning Implementere e-læringskurset Velkommen som student i Oslo universitetssykehus 2 slik at dette gjøres tilgjengelig. Linjeledelsen i samarbeid med forskningsledere. Helsefaglig Forum og samarbeid med Avdeling for kompetanseutvikling i OSS, klinikkene og utdanningssinstitusjonene. Nye medisinstudenter tas årlig samlet i mot av sykehusets ledelse. Avdelinger/ seksjoner/ enheter legger godt til rette for at Utdanningsseksjonen. Linjeledelsen i samarbeid med semesterleder (UiO) og den 2 Utviklet av Jorun Hillestad KVB, Marianne Hægh Martinussen KKN, Ann Elise Oppheim MED og Marie Bruheim KKT på oppdrag fra Stab medisin, helsefag og utvikling via Helsefaglig Forum. 3 Tilsvarende fagråd som er opprettet mellom høgskole og sykehus innenfor flere helsefag. 5

6 medisinstudenter fra UiO kan hospitere på dag/natt på poliklinikker og sengeposter for å tilegne seg verdifull kompetanse. Ansattes utdanningsansvar og/eller veiledningsansvar fremkommer i den enkeltes stillingsbekrivelse. Etablere kombinerte akademiske stillinger finansiert av høyskolene innen en til to avdelinger for å styrke kvaliteten på praksisstudiene innenfor helsefagutdanningene. Etablere et prosjekt hvor studenter fra ulike utdanninger lærer sammen (tverrprofesjonell læringsarena). enkelte lege. HR stab i samarbeid med linjeledelsen. samarbeid med linjeledelsen og aktuelle høyskoler. samarbeid med aktuelle fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner. Utarbeide samarbeidsavtaler med aktuelle fakulteter ved UiO for å etablere bedre struktur på samarbeidet. samarbeid med UiO. Etablere profesjonsrettet fagråd 3 for grunn-, videre- og etterutdanning av leger for å tilrettlegge og kvalitetssikre utdanningsløpene og læringsmiljøene. Rådet er forankret i begge organisasjoner. samarbeid med Det medisinske fakultet, UiO. 4. Sykehuset øker andelen leger med veiledningskompetanse. Gjennomføre og evaluere pilot train the trainer for utdanning av veiledere for LIS kandidater. samarbeid med Legeforeningen. 5. Sykehuset øker andelen ansatte med veiledningskompetanse innenfor sykepleie og andre helsefag. Etablere ekstra kurstilbud innen veiledning for ansatte som veileder studenter som HiOA arrangerer internt i sykehuset. samarbeid med HiOA og linjeledelsen. 6

7 Særskilt prioritert område Utdanning av spesialsykepleiere: 6. Utdanning av spesialsykepleiere er i tråd med sykehusets behov for kompetanse 7. Vedtatt veiledningsmodell for sykepleiere i videreutdanning innen anestesi-, barne-, intensivog operasjonssykepleie er implementert i hele sykehuset Sykehuset har etablert etter- og videreutdanningsprogrammer tilpasset hver profesjon. Gjennomføre en årlig behovskartlegging for ulike spesialsykepleierutdanninger i klinikkene. Sykehusets behov formidles til utdanningsinstitusjonene med tanke på fordeling av studieplasser mellom de ulike spesialitetene. Arbeide for at kapasiteten på antall studieplasser ved utdanningsinstitusjonene er dimensjonert riktig ift sykehusets behov. Vurdere behov for utdanningsstillinger ifm årlig budsjettprosess. Bistå i arbeidet med å utvikle fagplaner innen hver spesialitet som er i tråd med sykehusets behov for kompetanse. Nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge hva som gjenstår for å innføre vedtatt modell i hele sykehuset og evt. fremme ny sak for sykehusets ledelse. Videreutvikle kompetanseprogrammet klinisk stige for sykepleiere og spesialsykepleiere i hele sykehuset. HR stab, Stab Medisin, helsefag og utvikling, Stab Forskning, innovasjon og utdanning i samarbeid med HR-ledere i klinikk, helsefaglige rådgivere og linjeledelsen. samarbeid med Spekter og utdanningsinstitusjonene. HR stab, Stab Medisin, helsefag og utvikling, Stab Forskning, innovasjon og utdanning og Stabsenhet økonomi og finans i samarbeid med helsefaglige rådgivere og linjeledelsen. Utdanningsseksjonen, Fagråd i sykepleie og aktuelle fagmiljøer i samarbeid med linjeledelsen og utdanningsinstitusjonene. Akuttklinikken sammen med Stab medisin, helsefag og utdanning og Utdanningsseksjonen. Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med Fagspesifikt nettverk for sykepleiere og linjeledelsen. Etablere kompetanseprogram for radiografer, bioingeniører, vernepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med fagspesifikke nettverk for hvert av de nevnte helsefag og 4 Vedtatt i ledermøte

8 fysioterapeuter, barnevernspedagoger og ergoterapeuter. linjeledere. Utvikle et sykehusinternt program for helsesekretærer som sikrer minimumskompetanse innen pasientadministrative rutiner, EPJ og for eksempel håndtering av henvisninger og ventelister. Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med kontorfaglig nettverk og linjeledere. Videreutvikle utdanningsprogrammet for ansatte og erfarne brukere i pasient- og pårørendeopplæring (helsepedagogikk) ved at modul 2 og 3 skal være etablert og utvikle ulike e-lærings tilbud til bruk i opplæringen (blant annet en formodul). Seksjon for pasient-og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonale tjenester (SIS) Etablere pilot Train the trainer kompetansemodul i kommunikasjon for leger. Etablere en pilot på en avdeling innen kunnskapsbasert praksis for leger, evaluere det og utvide tilbudet til tre til fire miljøer. samarbeid med linjeledere i aktuelle klinikker og avdelinger, Stab pasientsikkerhet og kvalitet og Kommunikasjonsstaben. Utdanningsseksjonen, Stab pasientsikkerhet og kvalitet og linjeledelsen i aktuelle klinikker og aktuelle ressurspersoner. 9. Sykehuset initierer nye utdanningsløp for å imøtekomme fremtidige kompetansekrav. Identifisere hvilke behov sykehuset har for nye utdanningsløp og initiere oppstart av disse i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. For eksempel: Fagskoleutdanning for ansatte i Sterilavdelingen. samarbeid med linjeledelsen i aktuelle klinikker og utdanningsinstitusjoner. 8

9 10. Sykehuset er godkjent lærebedrift for helsefagarbeiderlærlinger (tidligere hjelpepleiere). Ferdigstille intensjonsavtale om samarbeid med Oslo kommune ved Utdanningsetaten, søke om å bli godkjent lærebedrift og fremme sak for Ledermøtet. samarbeid med aktuelle aktører. 11. Legge til rette for spesialistutdanning av psykologer. Gjøre utdanningsstillinger tilgjengelige og støtte tiltaket Dobbelkompetanseprosjektet. samarbeid med Klinikk psykisk helse og avhengighet. 9

10 c) Vi skal synliggjøre ressursbruk og sikre adekvat ressurstilgang til utdanning Sykehuset tilstreber å synliggjøre ressurser brukt til utdanning. Ressursene skal stå i forhold til de målene sykehuset har når det gjelder omfang og kvalitet på utdanningsaktivitetene. Sykehuset skal sørge for definerte og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål og det må være tilstrekkelig med lærekrefter for å ivareta utdanning på det høye nivået som forventes. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område 1. Sykehuset synliggjør ressurser som brukes til utdanning. Særskilt prioritert område 2. Bedre definerte og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål. Vurdere hvordan ressurser til utdanning skal synliggjøres i ressurskartlegginger/ kostnadsestimater på seksjonsnivå. Sikre at definert obligatorisk undervisning og veiledning fremkommer i turnus og tjenesteplaner. Kartlegge hvorvidt sykehuset har tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til utdanningsformål. Linjeledelsen i samarbeid med Stabsenhet økonomi og finans og Utdanningsseksjonen. Linjeledere. Linjeledelsen og Utdanningsseksjonen. Spille tidlig inn behov for hensiktsmessige og tilstrekkelige arealer til utdanningsformål i idefaseprosjektet Campus Oslo. samarbeid med prosjektledelsen i Idéfaseprosjektet Campus Oslo. Nedsette en arbeidsgruppe som definerer behovet for arealer for å imøtekomme Simuleringssenterets kapasitetsutfordringer. Utdanningssenteret i Akuttklinikken i samarbeid med linjeledelsen og Utdanningsseksjonen. 10

11 d) Vi skal dokumentere aktivitet og kvalitet på utdanningsvirksomheten Sykehuset skal måle seg selv på utdanning, og utdanningsaktiviteten skal rapporteres regelmessig. Sykehuset skal identifisere, utvikle og implementere indikatorer for måling av utdanningsaktivitet og utdanningenes kvalitet. Sykehuset skal i samarbeid med universitet og høyskoler styrke og videreutvikle gode evalueringssystemer for utdanning. Sykehuset må i samarbeid med videregående skoler, fagskoler, universiteter og høyskoler sikre at utdanning følger gode pedagogiske prinsipper. Sykehuset skal bidra til en systematisk utvikling av veilederkompetanse og modeller, samt øke antall ansatte med veilederkompetanse. Det skal være tydelig definert hvem som er ansvarlig for oppfølging av studenter i praksis. Kvaliteten på videreutdanning av leger skal vurderes gjennom systematisk oppfølging av de medisinske spesialitetskomiteenes tilbakemeldinger på alle relevante nivåer. Delmål Tiltak Ansvarlig Særskilt prioritert område Spesialistutdanning av leger: 1. Sykehuset arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på spesialistutdanningen av leger. 2. Sykehuset arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på student- og turnusordninger. Bruke tilbakemeldingene fra møtene med spesialitetskomiteene og SERUS-rapportene til kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid i spesialistutdanningen av leger. Få tilgang på årlige student- og turnusevalueringer innenfor hvert fagområde. Linjeledelsen i samarbeid med Utdanningsseksjonen, utdanningsutvalgene og utdanningsansvarlige i klinikkene. Følges opp via tertiærrapportering. samarbeid med utdanningsansvarlige i klinikk og samarbeidende utdanningsinstitusjoner. Utvikle en måte å evaluere helsefagstudentenes praksisperioder på og bruke disse evalueringene systematisk i forbedringsarbeid. samarbeid med Avdeling for kompetanseutvikling i OSS, helsefaglige rådgivere og aktuelle aktører. 11

12 e) Vi skal ta i bruk nye læringsarenaer Sykehuset skal videreutvikle nye læringsarenaer som simulering, e-læring, telekommunikasjon, poliklinikker, student-tette poster, dagposter og andre tverrfaglige læringsarenaer. Læringsarenaer som bygges opp som følge av samhandlingsreformen vil være svært sentrale. Oslo universitetssykehus skal bistå samarbeidende sykehus og Oslo kommune med ulike former for kompetansedeling og praksisopplæring for å sikre god samhandling i helhetlige pasientforløp. Delmål Tiltak Ansvarlig 1. Sykehuset tar i bruk nye læringsarenaer for ansatte, studenter, turnus- og spesialistkandidater. 2. Bidra med ulike former for kompetansedeling og praksisopplæring for å sikre god samhandling i helhetlige pasientforløp. Utvikle en pilot for å etablere læringsarenaer langs pasientforløp for studenter og spesialistkandidater der samhandlingskompetanse vektlegges. Etablere en digital læringsarena for studenter og turnuskandidater i samarbeid med lærestedene. Arenaen skal være et funksjonelt diskusjonsforum og ha fildelingsmuligheter. Etablere en standard e- læringspakke som alle turnus-, studenter og nytilsatte skal gjennomgå før oppstart i sykehuset. Stimulere til kunnskapsoverføring gjennom bruk av app og mobile tjenester og forankre disse mot sykehusets prosedyreverktøy. Linjeledelsen i samarbeid med Utdanningsseksjonen, Stab pasientsikkerhet og kvalitet og Stab samhandling og internasjonalt samarbeid. OSS ved Avdeling for kompetanseutvikling i samarbeid med aktuelle staber og klinikker. OSS ved Avdeling for kompetanseutvikling i samarbeid med aktuelle staber og klinikker. Innovasjonsseksjonen, Stab medisin, helsefag og utvikling i samarbeid med sykehusets klinikker. Etablere og videreutvikle arenaer og nye metoder for kunnskapsdeling med andre helseforetak, Oslo kommune, næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. Tilstrebe økonomiske insentiver for behandlingsformer som krever tverrfaglig samhandling og som kan benyttes som læringsarenaer. samarbeid med Innovasjonsseksjonen, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid og aktuelle klinikker. samarbeid med Stabsenhet økonomi og finans, linjeledelsen og eksterne relevante aktører. 12

13 f) Utdanning skal ha et internasjonalt perspektiv Oslo universitetssykehus skal legge til rette for internasjonalt samarbeid som omfatter ansatte og studenter, og være en attraktiv og interessant samarbeidspartner for utenlandske utdanningsinstitusjoner. Sykehuset skal også dele sin kunnskap og kompetanse med utviklingsland. Delmål Tiltak Ansvarlig 1. Sykehuset behandler forespørsler om hospitering fra studenter på en forutsigbar måte. Utarbeide en retningslinje for studenthospitering og gjøre informasjon om denne kjent i sykehuset og overfor potensielle hospitanter. samarbeid med OSS, aktuelle staber, klinikker og utdanningsinstitusjoner. 2. Sykehuset tilegner seg kompetanse ved å samarbeide med gode internasjonale universitetssykehus. Legge forholdene til rette for jobbutveksling mellom Oslo universitetssykehus og gode internasjonale universitetssykehus. Linjeledere, aktuelle fagmiljøer, Stab HR og Utdanningsseksjonen. 3. Sykehuset legger til rette for kunnskapsdeling med lav- og mellominntektsland Videreføre tiltak i tråd med inngåtte samarbeidsavtaler om kompetansehevende tiltak i India, Malawi og Addis Ababa. Seksjon for internasjonalt samarbeid, respektive fagmiljøer i OUS og aktuelle eksterne aktører. 13

14 g) Fokus på likeverdige helsetjenester skal gjenspeiles i utdanningsvirksomheten For å ivareta minoritetspasienters behov og fremme likeverd skal sykehuset legge til rette for at ansatte har nødvendig tilleggskompetanse når det gjelder kulturforståelse, tverrkulturell kommunikasjon og grunnleggende kjennskap til migrasjonshelse. Delmål Tiltak Ansvarlig 1. Øke kompetansen i sykehuset innen flerkulturelt helsearbeid. Bidra til å øke antall kulturveiledere 5. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. 2. Øke kompetansen i sykehuset på diskriminering og likeverdige tjenester i praksis. Bidra til å øke kunnskapen om hvordan likeverdige helsetjenester til pasienter kan sikres uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn, eller andre forhold som nedsatt funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion mv. Dette gjøres ved å arrangere foredrag og kurs. I tillegg skal det utvikles et pedagogisk verktøy til bruk for dette formålet. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. 3. Øke kompetansen hos ansatte om hvilke pasientgrupper som har rett på tolketjeneste. Utvikle interne kurs hvor pasientenes rettigheter og sykehusets plikt til å gi informasjon på et språk pasienten forstår og behersker, må gjøres allment kjent. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. Tilby nytt kurstilbud ved HiOA til sykehusets ansatte: "Kommunikasjon via tolk". Jobbe for at kurset skal bli poenggivende. Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med linjeledelsen. 5 En kulturveileder er en rådgiver i kultursensitivitet for sykehusets ansatte i møte med pasienter med minoritetsbakgrunn. Kulturveilederne er helsepersonell ansatt i klinikkene som har tatt videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid. 14

15 h) Pasient og brukermedvirkning skal være integrert i utdanning Sykehuset skal være en pådriver overfor utdanningsinstitusjonene for at brukermedvirkningens filosofi og metodikk inkluderes i utdanningsprogrammene. Med bakgrunn i sine erfaringer med helsetjenesten er pasient og brukerrepresentanter naturlige deltagere i utviklingen av eksisterende og nye utdanninger fremover. Mål Tiltak Ansvarlig 1. Legge til rette for nye læringsformer for brukermedvirkere og ansatte. Videreutvikle utdanningsprogram for brukermedvirkere som deltar i kurstilbud overfor pasienter og pårørende, samt deltar i råd og utvalg. Seksjon for pasient og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid i samarbeid med aktuelle aktører. 2. Sykehuset jobber aktivt for at brukererfaringer integreres i utdanningsløpene Videreutvikle utdanningsprogram om brukermedvirkning for helsepersonell. Seksjon for pasient og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid samarbeid med aktuelle aktører. Bruke aktuelle fora med samarbeidende utdanningsinstitusjoner for å fremme betydningen av å bruke pasienter/ brukere og pårørendes erfaringer som del av undervisning og at dette inkluderes i fagplaner og studieprogram. samarbeid med Seksjon for pasient og pårørendeopplæring i Stab samhandling og internasjonalt samarbeid og utdanningsinstitusjonene. Det vises for øvrig til Strategi for pasient og pårørende opplæring, Strategi for Brukermedvirkning og tilhørende handlingsplaner. 15

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Tjenesteavtale 7. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning og utdanning

Tjenesteavtale 7. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning og utdanning UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 7 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF samarbeid om forskning og utdanning

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 047-2017 ORIENTERINGSSAK: SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER STATUS FOR INNFØRING AV NY MODELL I HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 7 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

UvinC9 9V 9*«1 WvIZNW,

UvinC9 9V 9*«1 WvIZNW, Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE7 (revidert 2016) Tjenesteavtale om samarbeid om forskning, utdannin, raksis o læretid mellom FINNMARKSSYKEHUSET FINNMARKKUBUOHCCIVIESSU

Detaljer

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 091-2016 ORIENTERINGSSAK: ETABLERING AV NY MODELL FOR SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER - DE REGIONALE HELSEFORETAKENES

Detaljer

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 930 63 720 Bodø, 11.11.2016 Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Dekanmøtet i medisin 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Helseprofesjonsutdanningenes hovedoppqaver Forskningsbasert utdanning for dagens

Detaljer

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 7 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Trondheim helseklynge

Trondheim helseklynge HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank Endringsarbeidet

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Strategisk kompetanseplan fase 2 Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Prosjektorganisering Prosjektmandat strategisk kompetanseplan fase 2 Rekruttere Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser Stabilisere

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

Saka er felles for alle fire RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk.

Saka er felles for alle fire RHF, og er difor ikkje skriven på nynorsk. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 17.01. 2017 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger Dei regionale helseføretaka

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2016

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2016 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2016 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Kvalitets- og utviklingssenteret, UNN HF Dato: 8.2.2017 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU 1 HOD KD 2 Det integrerte universitetssykehuset? Bygningsmessig

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Delprosjekt Kontinuerlig forbedring

Delprosjekt Kontinuerlig forbedring Delprosjekt Kontinuerlig Kunnskapsutvikling og god praksis Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med brukerrepresentanter

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Tjenesteavtale nr 6. mellom. Berg kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 6. mellom. Berg kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DA\h» NORGGA UN:VERSITEHTABUOHCCEVIESSU # BERG KOMMUNE Tjenesteavtale nr 6 mellom Berg kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE 1 GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune Tilleggsavtale til delavtale 6 Gjeldende fra 01.01.2015 1 2 1. Bakgrunn og mål Bakgrunn Gjensidig hospitering mellom Kristiansand

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Strategi for samarbeid om kompetanseutvikling mellom kommunene, Ahus, HiOA og UiO.

Strategi for samarbeid om kompetanseutvikling mellom kommunene, Ahus, HiOA og UiO. Strategi for samarbeid om kompetanseutvikling mellom kommunene, Ahus, HiOA og UiO. Arbeidet er forankret i punkt 11 i Overordnet samarbeidsavtale mellom kommune og Ahus, og i delavtale 7 samarbeid om utdanning

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Læring og mestring i pasientens helsetjeneste. Handlingsplan. Opplæring av pasienter og pårørende. Helse Midt-Norge

Læring og mestring i pasientens helsetjeneste. Handlingsplan. Opplæring av pasienter og pårørende. Helse Midt-Norge Læring og mestring i pasientens helsetjeneste Handlingsplan Opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2017-2021 Utkast 17. november 2016 2 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 1.1 MÅL... 4 1.2 OPPLÆRING

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

mellom Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo universitetssykehus HF

mellom Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo universitetssykehus HF - 10 1 1110 11 HØGSKOLEN I OSLO OGAKERSHUS nliøgskolen i Osloog Akershus Jou rnalfort 3JUL 2012 Osio universitetssykehus Samarbeidsavtale om praksisstudier for helse- og sosialfagstudenter og om forskning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Regionale helseforetak Deres ref Vår ref Dato 13/2612 27.03.2015 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - Oppgaver i ny organisatorisk modell videre utredning Det vises til Helsedirektoratets

Detaljer

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren 2016 Mål Kompetanse til pasienter og pårørende Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling,

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Det odontologiske fakultet er en åpen arena for forskning og innovasjon innenfor helsefagene med et særlig ansvar for munnhelsefeltet.

Det odontologiske fakultet er en åpen arena for forskning og innovasjon innenfor helsefagene med et særlig ansvar for munnhelsefeltet. 1. Samfunnsoppdrag, visjon og verdier Det odontologiske fakultet (OD) tilbyr utdanning innenfor tannhelsefagene som er basert på høy faglig kvalitet, integritet og nærhet til det fremste innenfor odontologisk

Detaljer

Profesjonskvalifisering

Profesjonskvalifisering Profesjonskvalifisering Hvordan gjøre hverandre gode?- de gode læringsarenaene. Samspill og ansvarsdeling mellom utdanningsinstitusjon og praksissted 30. oktober 2006 NSH Utgangspunkt Målet for Rikshospitalet

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - Oppdrag om detaljutredning av oppgaver for Helsedirektoratet i ny organisatorisk modell

Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - Oppdrag om detaljutredning av oppgaver for Helsedirektoratet i ny organisatorisk modell Helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 13/2612 27.03.2015 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning - Oppdrag om detaljutredning av oppgaver for Helsedirektoratet

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fra visjon til virkelighet -erfaringer fra strategiarbeid i Oslo universitetssykehus Tone Ikdahl - 040413 Oslo universitetssykehus: -et sykehus med store utfordringer Ventetid Flaskehalser Mange lokalisasjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Ny modell for spesialistutdanning for leger

Ny modell for spesialistutdanning for leger Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Ny modell for spesialistutdanning for leger Digital læring i LIS-utdanningen Elisabeth Arntzen 09.11.16 www.lis-utdanning.info Tverregionalt

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Professor Anne G. Vinsnes, ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 Anne G. Vinsnes 2 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med mange og sammensatte

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Frokostmøte Kommunikasjon Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 7. juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning I Hovedstadsområdet Oslo kommune Bydeler i Oslo

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning 1 Hege Linnestad Likeverdige helsetjenester Sykehuset skal gi reelt likeverdig helsetilbud til alle brukere, uavhengig av hvilken bakgrunn brukeren

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer