Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 9. Nr.. Jordbruksstatistikk 99. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.). Meieribruket i Norge 99. (L'industrie laitière de la Norvège.) 6. Representativ bedriftstelling i varehandelen. oktober 98. (Recensement représentatif d'établissements dans le commerce de marchandises au octobre 98.) 7. økonomisk utsyn over Aret 90. (Aperçu de la situation économique.) 8. Skattestatistikken 989. (Répartition d'impôts.) 9. Norges sivile, geistlige, rettslige og militære inndeling. januar 9. (Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le. janvier 9.) 0. Folketellingen i Norge. desember 96. IV. Folkemengde etter kjønn, alder etc. Fremmede statsborgere. (Recensement du décembre 96. IV. Population par sexe, ewe etc. Sujets étrangers.) Norges private aksjebanker og sparebanker 99. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.). Forsikringsselskaper 99. (Sociétés d'assurances.). Veterinærvesenet 99. (Service vétérinaire.). Arbeidslønninger 99. (Salaires des ouvriers.).. Norges bergverksdrift 99. (Mines et usines.) 6. Norges jernbaner 978. (Chemins de fer norvégiens.) 7. Syketrygden 98. (Assurancemaladie nationale.) 8. Norges fiskerier 98. (Grandes pêches maritimes.) 9. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. 90. (Dette etc. des communes.) 60. Norges handel 99. (Commerce.) 6. Telegrafverket 990. (Télégraphes et telephones de l'etat.) 6. Fiskeritelling. oktober 98. I. Tallet på fiskere, deltaking i fiske osv. (Recense ment des pêches maritimes le. octobre 98. I. Nombre de pêcheurs, participation aux pêches etc.) Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk (Catalogue de la Statistique Officielle.) Norges industri 99. (Statistique industrielle.) Statistisk Sentralbyrå gjennom 7 år. (Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 8769.) Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 98. (Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.) Norges postverk 90. (Statistique postale.) Jordbruksstatistikk 90. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.) Fiskeritelling. oktober 98. II. Fiskefarkoster og tilvirkeranlegg. (Recensement des pêches maritimes le. octobre 98. II. Embarcations et fabriques de preparations.) 7. Jordbrukstellingen i Norge 0. juni 99. II. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v. (Recensement du 0 juin 99. II. 9onditions de propriété, nombre d'ouvriers etc.) 7. Skattestatistikken 990. (Répartition d'impôts.) 7. Norske skip i utenriksfart (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

3 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI. 9. TELEGRAFVERKET 90 9 Statistique des télégraphes et des téléphones de la Norvège L'exercice 909. GJEVEN UT AV SAMFERDSELSDEPARTEMENTET TELEG RAFSTY RET OSLO I KOMMISJON OS. ASCEOUG & CO. 9

4 For åra 88898, sjå Noregs Offisielle Statistikk, rekkje III.» 89990,»» IV.» 909,»» V.» 999,»» VI.» 999,»» VII.» 99,»» VIII.» 999,»» IX.» 9990,»» X. Nr..» 909,»» X.» 6.» 99,»» X.» 6.» 99,»» X.» 7.» 99,»» X.» 9.» 99,»» X.» 0.» 996,»» X.» 0.» 9697,»» X.» 8.» 9798,»» XI.». >> 9899,»» XI.» 7.» 9990,»» XI.» 6. Trykt hos J. Chr. Gundersen, Oslo.

5 A. Melding for budsjettåret 909. Innhald. Side I. Organisasjon * Inntekter og utgifter 7* Kapitalen til Telegrafverket. * IV. Nye anlegg * V. Samanlikning mellom driftsresultata for dei seinare budsjettåra 6* VI. Trafikken 7* VII. Stasjonane * VIII. Radio 9* X. Kringkastinga * X. Stasjonsbygningar * XI. Linesamband 7* XII. Personalet * XIII. jelpefondet og Lånekassa. 7* XIV. Private telefonanlegg 8* XV. Samla oversyn over telegraf og telefon i Noreg 0* B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 909. Tab..a.b.c.d. Samla økonomisk driftsoversyn D. Økonomisk oversyn over abonnentanlegga 60. Liner, apparat, trådlengd og samtaler ved abonn.anlegga 66 a. Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet (Terminal) 86 Side Tab. b. Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet (Transitt) 9» c. Telex (abonnentfjernskrivar) trafikken med utlandet 9 >>. Telegramtrafikken med utlandet over dei ymse vegane 9» 6a. Telegramtrafikken månadsvis 99» 6b. Telefontrafikken månadsvis 99» 7a. Telefontrafikken med utlandet : Vegar 00» 7b. Telefontrafikken med utlandet : Land 0» 8. Trafikken ved telegraf og rikstelefonstasjonane 0» 9a. Trafikken ved kystradiostasjonane 0» 9b. Trafikk ved bakkestasjonane» 0 a., b., c. og d. Tenestmennene i Telegrafverket». Personale og arbeidsyting ved stasjonane». Sjukedagar per tenestmann ved dei ymse arbeidsgreiner» a. Stasjonsutstyr og tilkn. telefonapparat 6» b. Radioutstyr ved stasjonane» c. Radioutstyr ved bakkestasjonane». Trafikk, inntekter og utgifter fylkesvis». Trafikken på dei viktigare rikstelefonsambanda» 6. Oversyn over Telegrafverket frå 8 til 90 66» 7. Statistikk for 99 for ymse land 68 Table des A. Rapport pour l'année financière 909. Page I. Organisation * Recettes et dépenses 7* Capitaux engagés * IV. Etablissements achevés * V. Résultat de l'exploitation cornparé à. celui des termes antérieurs 6* VI. Correspondance 7* VII. Bureaux * VIII. Fonctionnement des stations radiotélégraphiques 9* IX. Radiodiffusion * matières. Page X. Bâtiments * XI. Lignes 7* XII. Personnel * XIII. Caisse de secours 7* XIV. Compagnies téléphoniques privées 8* XV. Aperçu total des télégraphes et des téléphones en Norvège 0* B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 909. Tab..a.b.c.d. Aperçu économique total de l'exploitation....

6 Page Tab.. Aperçu économique des réseaux d'abonnés 60». Aperçu des appareils, lignes etc. des réseaux d'abonnés 66» a. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal) 86» b. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic de transit) 9» c. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic de telex) 9». Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée 9» 6a. Correspondance télégraphique par mois 99» 6b. Correspondance téléphonique par mois 99» 7a. Correspondance téléphonique avec l'étranger (Voies) 00» 7b. Correspondance téléphonique avec l'étranger (Pays) 0» 8. Correspondance aux bureaux télégraphiques et téléphoniques 0 Page Tab. 9a. Correspondance aux stations cotières rad iotélégraphiques 0» 9b. Correspondance aux stations aéronautiques immobiles.. 0a, b, c, d. Employés des télégraphes». Personnel et rendement du personnel des stations....». Empêchement pour cause de maladie, répartition par groupes de travail et par districts a. Garniture d'appareils et postes d'abonnés 6 b. Radiogarniture aux stations c. Radiogarniture aux stations aéronautiques. Trafic, recettes et dépenses dans chaque département. Trafic sur les circuits téléphoniques interurbains.. 6. Développement des télégraphes de 8 jusqu'à Statistique d'autres pays différents. Année

7 A. Melding for budsjettåret 909. I. Organisasjon. Administrasjon. Dei reviderte internasjonale telegraf og telefonreglementa (Parisrevisjonen 99) tok til å gjelda. juli 90. Studio og kontrolltenesta i Oslo og Bergen blei overførd til Norsk Rikskringkasting frå. august 90. Sjå lov. juni 98 nr. (som brigdar lov om kringkasting. juni 9) og kgl. res.. november 99. Lov. desember 90 nr. brigda lov. juni 9 om kontroll med post og telegrafsendingar. Stortinget nemnde. mars 9 opp desse som skjønsmenn ved verdsetjing av private telefonanlegg som blir løyste inn etter lov 9. april 899:. Ingeniør Philip Pedersen, Lysaker.. Gardbrukar Emil Mona, Snåsa.. øgsterettsadvokat T. Gudde, Trondheim. Varamenn. Direktør Jac. B. Eide, Bergen.. Ingeniør Knut Lorentzen, Bergen. Oppnemninga gjeld for tida. april 9. mars 9. Rekneskapsutvalet for Telegrafverket gav i januar 9 tilråding til Telegrafstyret om ny rekneskapsordning for Telegrafverket. Desentraliseringskomiteen for Telegrafverket, som har arbeidd med spørsmålet om auka desentralisering i Telegrafverket, gav i februar 9 si tilråding til Telegrafstyret. Trafikk. Telegraf: Innlandet Frå. juli 90 blei tilleggstaksten for uttelefonering av telegram teken bort. Frå same dagen fekk vegsjefane rett til å senda statstelegram innalands. Frå 9. januar 9 fekk ein eit nytt slag mettar som gjeld måling av snømengda. Utlandet : Frå. juli 90 blei takstane for telegram til utaneuropeiske land sette ned med jamt over prosent. Frå same tida blei taksten for telegram med fleire adressar til Danmark med Grønland og til Sverige sett opp til kr.,60 og til andre land til kr., for kvar utskrift med ikke meir enn 0 ord. For kvar bolk på 0 ord vidare reknar ein i same fylgd kr. 0,80 og kr.,. Frå. juli 90 blei takstminken for statstelegram til Sambandsstatane teken bort. Frå same tida blei frankekvivalenten for trafikk med Finnland sett opp til kr.,. Frå. februar 9 blei det tillati å senda brevtelegram til alle stasjonar ved Persiabukta og i Indonesia. Frå. juni 9 blei det tillati å senda radiobrev til franske skip over norske kyststasjonar. Bilet t elegr a mt ene st e blei i budsjettåret teken opp med desse landa : Frå 6. mai 9 Tyskland.» 8. mai 9 Nederland (berre med private stasjonar).» 0. juni 9 Frankrike.» 6. juni 9 Sveits. For bilettelegram i samtrafikk med private stasjonar blei det fastsett ein tilleggstakst på øre per rutecentimeter. Tilleggstaksten blei fastsett slik : For opp til 0 rutecentimeter kr. 6,00. For til rutecentimeter kr.,70. For til 60 rutecentimeter kr. 8,00.

8 6* Da budsjettåret enda, hadde ein desse linetelegrafsambanda med utlandet : med Sverike : OsloStockholm, OsloGøteborg og TrondheimStockholm.» Danmark : OsloFredericia.» England : OsloLondon og BergenLondon.» Tyskland : Osloamburg. I alt 7 linetelegrafsamband, alle med fjernskrivarar. 0. juli 90 blei det opna direkte radiotelegrafsamband med Lisboa. Da budsjett Aret enda hadde ein i alt direkte radiotelegrafsamband. Telex : I budsjettåret fekk Noreg telextrafikk med Frankrike (frå 7. juli 90) og med Ungarn (frå. mai 9). Da budsjettåret enda hadde ein direkte telexsamband med : Sverike ( kanalar) Danmark ( kanalar) Storbritannia (6 kanalar) Tyskland ( kanalar) Nederland ( kanalar) Telextrafikk hadde ein med i alt land (trafikken med Belgia, Finnland, Sveits, Tsjekkoslovakia og Austerrike blei midla av dei landa ein hadde direkte samband med). Telefon: Utlandet : I budsjettåret fekk Noreg telefonteneste med desse landa : Spania (frå. juli 90). Spansk Marokko (frå. juli 90). ellas (frå. januar 9). Den tyske demokratiske republikk (AustTyskland) (frå. april 9). Da budsjettåret enda hadde Noreg telefonteneste med i alt 7 land i Europa og 6 land utanom Europa. I budsjettåret blei det teki i bruk nye telefonsamband mellom Oslo og Goteborg (9. og. oktober 90) og eit samband mellom Oslo og Arhus (7. november 90). Talet på direkte telefonsamband var : Med Sverike 8» Danmark 0» Finnland» Frankrike» Storbritannia» Nederland» Tyskland U. S. A. (radio) I alt 7 Personalet. Med rundskriv 6. juli 90 gav Finansdepartementet føresegner om løn under pliktig militær/heimevernteneste for sesongarbeidarar i statens teneste. Frå 9. september 90 gjeld nye reglar om løn til elevar ved Telegrafverkets kurs. Telegrafstyret fastsette. oktober 90 at rikstelefonelevar med opplæring på månader skal ha plikt til å gjera teneste i minst år etter opplæringa. Stortingsvedtak. desember 90 gav nye føresegner om indeksregulering for statens arbeidarar og tenestemenn. Kgl. res.. desember 90 brigda reglane om kostgodtgjersle for reiser utalands. Etter framlegg frå ovuddriftsutvalet for Telegrafverket fastsette Telegrafstyret i desember 90 retningsliner for premiering av framlegg til betringar og arbeidsparande metodar i Telegrafverket. Lov 0. juni 90 gav reglar om pensjonstrygd for statens arbeidarar. Trygdeføresegnene gjeld frå. januar 9.. januar 9 gjorde Samferdselsdepartementet endringar i reglane om bruk av eigen farkost på tenestereiser.. februar 9 fastsette Statens Pensjonskasse at aldersgrensa skal vera 60 år for alle telefonstyrarar mellom dei og fullmektigar I og II tilsette som telefonstyrarar og avdelingssjefar III ved Oslo rikstelefonstasjon. Kgl. res.. mars 9 auka inntektsgrensa for pliktig sjuketrygd til kr Brigdet gjeld frå. april juni 9 gav Telegrafstyret reglar om skyss og kostgodtgjersle for telefonformenn, telefonunderformenn og telefonmontørar utan fast arbeidsstad. Da budsjettåret gjekk ut var arbeidet med tariffoppgjerd per. mai 90 mellom Telegrafstyret og NTTF på det næraste avslutta.

9 II. Inntekter og utgifter. Samanstilling av budsjett og rekneskap for budsjettåret 90. Om Telegrafverkets budsjett sjå Stortingsprop. nr. (90), budsjettinnstilling s. nr. og 7 90, vedteken av Stortinget. april 90 og Stortingsprop. nr. 9 90, budsjettinnstilling S. nr., vedteken 7. desember 90. Budsjett Rekneskap Meir enn budsj. + Mindre enn budsj. Drift Inntekter ,00 6 0,97 Utgifter , ,6 Overskot, kap , ,7 Anlegg : Kapitalinntekter (kap. 0) : I. Refusjonar av anleggsutgifter , ,8 II. Sal av eigedomar 000, ,00 I alt, kap , ,8 Kapitalutgifter Løyving for , , Løyving ford over frå førre budsjettår 00 07,8 Løyving ford over til neste budsjettår 77 9, I alt, kap , , F 8 6 0,97 d 7 78,6 ± 0 07,9 F 76 0,8 6 0, ,8 F 76 09,7 Mindreoverskotet kjem av indeksreguleringa. Meirutgiftene ved lønsauken blei i statsbudsjettet løyvd på kap. 0. Sjå Stortingsprop. nr., tillegg nr., tillegg til budsjettinnstilling S. nr. 9, vedteken. juni 90. Budsjettåret 990 Oversyn over inntekter og utgifter. A. Driftsrekneskapen. Budsjettåret Auke i budsjettäret 90 I I I pst. Inntekter : Telegraf (line og radio): 6 76, Innalandstelegram 99, ,88 0,8 7 80,0 Telegram til og frå utlandet , ,88 7, , Telegramtelefonering 9 7, 6,, , , 9 0,76 6,6 7 77, , , ,6 7,0 97, ,9 Rikstelefon (line og radio): Innalandssamtaler Samtaler til og frå utlandet... Tilknytingar og trådfeste Abonnenttelefonen: Oslo telefonanlegg: Telefonabonnement Flyttingsavgift o. m ,7 9 6, ,9 9,0 6 86,7 8, 980 0, , ,7 7 6,79 6, 97 07,7 0 97, 08 00,6 7,0,70 8,8 8,07 6,0,6, , 9 66, 6 0 9, , Utanom Oslo : Telefonabonnement Flyttingsavgift o. m , 678,86 60, 90, ,6 69 8,6 76 9,0 00 0, 6,,09 6,0 6,

10 8 Budsjettåret 990 Budsjettåret 90 Auke i budsjettäret I pst. Andre inntekter: Kringkasting: Ref. av utgifter til 97,8 administrasjon o. m 8 08,7 i 8 86, ± 6, Radiosikringstenesta: Ref. av utg ,00 til administrasjon o. m 000, ,00 ±, , Registrerte telegramadresser. 08,90 6 6,,8 0,09 Bortleigde rom 8 67, 6 6,0,6 Lysingar i telefonkatalogar og i 0 760,8 skrankerom 997, 7 76,6 7, ,0 Ekstraoppføring i tfn.katalogar. 0,0 9 6,00 : 7, ,0 Selt materiell 7 87,0.,99,0 8 6,6 Ymse inntekter 0 0,6 78 7,0., , 88,9 9,0 968,9 Samla inntekt 6 0,97 8 8,8 6, Utgifter Telegrafstyret: 8 0, Løn 09 7,0 9 0,88 6, ,8 Reiseutgifter 8 68,6 79,8,7 6 78,9 Kontorutgifter 66 7,00 98,0, , ,8 76, 6, Distriktstyret: ,6 Løn 06 67, ,0,88 096, Reiseutgifter 69,78 9 7, 7, 98,76 Kontorutgifter 70,9 9 76,8 7,9 6 0, 8 66,8 6 6,9,8 Linene: ,0 Telegraf og rikstelefonlinene ,7 8 08,, ,8 Abonnentanlegga 7 6,0 70 0, 0, 76,9 Innalandske sjøkablar ,0 i 6, i,9 96 9,7 Utalandske sjøkablar 78,. 7 7, 7, ,9 7 87, ,,08 Stasjonspersonalet: 0 79,0 Løn 80 0, 06 8, 0,0 060,0 Uniformer 8 6,0 9,90,6 9 60, Takstpartar 70 98,96 8,8 6, ,98 Natttenest 7 70,6 8,6,80 9,8 Ymse andre personalutgifter 78 97, ,,6 98,70 Undervisning 7,8 7,, ,00 Pensjonsinnskot , ,00 8, ,00 Premie til Rikstrygdeverket, ,00 0, 7,00 Pensjonstrygd for sjømenn 86,00 89,00 8,» for statens arbeidarar , , , , ,87 0,70 Stasjonsvedlikehald: , Bygningar 988, ,0 7,6 6 0, usleige 68 6,8 7 0,0, ,77 Reinhald 87 6,8 96 0,7., 06 6,0 Lys og brensel 68 8,8 6,, ,0 Innbu og apparat ,8 9 0,08,8 06,9 Bruksting 8 8, 0 608,9 6,76 9,8 Portoutgifter 6,80 9,, ,6 Ymse vedlikehaldsutgifter 89 77,. 9,8 6, , ,6 0 76,7 6,60

11 9 Budsjettåret 990 Budsjettåret 90 Auke i budsjettaret I pst. 8,0 67,0 7, , ,8 0 0, ,7 6 7, ,0 700, 09 90, 8, , , , 87,8 80, 6 8,7 0 7, , 6 00,00 Oppnyingsutgifter: Faste eigedomar: Vanlege Radio Stasjonsutstyr : Telegraf Rikstelefon Abonnenttelefon Radio Liner: Telegraf og rikstelefon Abonnenttelefon Innalandskablane Utalandskablane Oslo telefonanlegg: Luftliner og luftkablar Jordkablar Steinbygningar Abonnentapparat Stasjonsutstyr Bergen telefonanlegg: Luftliner og luftkablar Jordkablar Steinbygningar Abonnentapparat Stasjonsutstyr 6 89,0 0 88, , , 9 0, 7 8,0 99 6, 8,9 6 79,0 0,00 9, ,88 69, 9 96, ,, 99 79,90, , , 700,00 0 7,09 70, ,6 0, , , 7 99, , 89 8, , , , 90,6 96 8, + 9, ,00 9,6 8, ,,9 + 7,0,76,60, ,6 + 7, +,9 0,7 7,0 + 0,9 + 9,6 ±,90 + 8, ±9, ,70, ,98 +, ,89 8,6, ,00 Renter av Statens kapital 0 00, ,00 9,6 000,00 890,6 8, 8 0, 7 0,89 8, 8 Ymse utgifter: Ymse stønader Nasjonalfor. og N. K. S's part av festtelegramblankettinntektene Vidaresendifigsutgifter Andre utgifter Utgifter for skuld krigen og hersetjinga: Oppattbygging Finnmark og Nord Troms 0 000,00 000,00, 86 8,77 6 0, ,7 6 97, 906,8 8,7 6 89, 6 8,70,80 6,8 7, ,8 7,9,8,06 9 9,70 Samla driftsutgift ,6 0 08,6 8, ,8 60, ,98 809, ,96 9 6,7 0 69, 8 0, B. Kapitalutgifter.') Telegraf og rikstelefonnettet... Radiosamband Abonnentnettet Stasjonsbygningar Overtaking av private tfn.anlegg C. Kapitalinntekter. Ref. av anleggsutgifter vedk. abonnenttelefonen Sal av eigedomar 8 9,7 0 69, ,7 6 9,8 6 86, , + 8 0, , , , , ± ,7 76 0,8 8 60, ,8 6 08,7 00,00 6 8,7 + 8,9,7 + 8, + 0, + 8,09 6, 0,6,9 0,06 ) Etter kontioppdelinga i budsjettet.

12 0* Kapitalutgiftene deler seg slik : I. Telegraf og rikstelefonnettet. a. Luftliner. Utviding av linesamband 6 70, Bygging av biliner o. m 60,6 Luftkabel KongsbergNotodden 6 796,7 6 06,6 b. Kabelliner. Kabel LillestrømKongsvingerRiksgrensa ,6 Kabel LillestrømGjøvik 78 7,7 Div. sambandskabel i tilknyting til riksrutene 00 9,6 Ymse kablar 00 07, ,77 C. Berefrekvenssamband: Berefrekvenssamband og forsterkeranlegg mellom ymse stader d. Stasjonsutstyr : Utviding stasjonsutstyr II. Radiosamband. Faste radiosamband, innalands Faste radiosamband med utlandet Kystradiostasjonar 0,6 0,6 79 0,8 79 0,8 88,0 7,7 87,0 8 9,7 0 69, III. Oslo telefonanlegg, utviding av kabel og linenett 80 76, Oslo telefonanlegg, utviding av stasjonsutstyr , Bergen telefonanlegg, utviding av kabel og linenett 68 99, Bergen telefonanlegg, utviding av stasjonsutstyr. 6 07, Andre telefonanlegg, utviding av kabel og linenett 6 80,67 Andre telefonanlegg, utviding av stasjonsutstyr.. 0,8 Automatisering av telefonanlegg 96,98 IV. Abonnentnettet. Stasjonsbygningar. Utviding og moglege eigedomskjøp, avdrag på gjeld, tenestemannshus Oslo, ny automatsentral i sentrum Oslo, automatsentral nord Trondheim telegrafhus Gjøvik telegrafhus Narvik telegraf og posthus amar telegrafhus Tromso telegrafhus, førebuande arbeid Kongsvinger telegrafhus Namsos telegraf og posthus Vadsø telegrafhus Sarpsborg telegrafhus Porsgrunn telegrafhus ammerfest telegrafhus ammerfest lagerhus Store Markevei, Bergen, påbygg V. Overtaking av private telefonanlegg ,0 6 6, 0 0,89,0 00 8, 0 66, , 6 69,79 6 9, ,89 8, ,8 9 09,9 69, , , ,7 6 9,8 Overtaking av private telefonanlegg og tilknytingsnett 6 86,80 Kapitalutgifter i alt ,

13 * Dei samla inntektene deler seg prosentvis slik på: 989 Telegraf (line og radio) 9,6 % Rikstelefon (line og radio),6 % Abonnenttelefon, % Andre inntekter,7 % ,6 A) 7,6 % 0,9 %, % 9,7 % 9,6 %,8 cyc,, % Dei samla utgif t en e (unnateki oppnyingsutgifter og renter) fell prosent. vis slik på : Administrasjonen,0 %, %,0 % Linene, % 0,7 /c,,9 % Stasjonspersonalet 60,8 % 6, A, 6,0 % Stasjonsvedlikehald 6, % 7, % 7, % Ymse utgifter,9 (/0,9 %,7 % Utgifter for skuld krigen og hersetjinga,6 %,6 %, %

14 Inntekter:. Innalandstelegram og telegramtelefonering. Utalandstelegram. Innalandske telefonsamtaler og tilknytingar. Utalandssamtaler. Telefonabonnement, flyttingsavgift o. m 6. Andre inntekter I I alt for budsjettåret 90 Av dette på faste radiosamband. I alt for budsjettåret 990 Deling på driftsgreiner. Rikstelefon Telegraf (line og (line og radio) radio) 000 kr. 000 kr. i * Abonnenttelefon 000 kr Mobil radio (tgf. og tfn.) 000 kr Sum 000 kr Utgifter:. Telegrafstyret. Distriktstyra. Linene. Stasjonspersonalet. Takstpartar 6. Vedlikehald av eigne bygningar og husleige 7. Lys, brensel og reinhald 8. Andre stasjonsutg., vidaresend., refusjonar o. m. 9. Materiell og kontorsaker frå hovudlageret og vølingar 0. Renter. Oppnyingsutgifter Utgifter i alt 90 Av dette på faste radiosamband. Utgifter i alt 990 Overskot: Budsjettåret 90 Budsjettåret 990 Samandrag av driftsutgiftene: Administrasjon : f Stasjonspersonalet : f 90, 990 Stasjonsvedlikehald : f Linene : f Andre utgifter : I 90 I 99 0 Renter : Oppnyingsutgifter f Utgifter i alt.. 90 Utgifter i alt ó / Tabell gjev oppgåver over inntekter og utgifter samla og ved stasjonar og anlegg. Tabell syner dei økonomiske driftsresultata for abonnentanlegga. er er anlegga tyngde med renter av kapitalen og med utgifter til oppnying.

15 * Rekneskapstala for budsjettåret 909 delt på drift, oppnying og utviding. Kap. 0 Kap. 0 Sum Utgifter: Drift Oppnying Utviding Telegrafstyret Distriktstyra Linene Stasjonspersonalet Stasjonsvedlikehald... Oppnyingsutgifter Renter Ymse utgifter Utgift for skuld krigen og hersetjinga Sum kap. 0 Telegraf og rikstfn.nett Radiosamband Abonnentnettet Stasjonsbygningar Overtaking av private telefonanlegg Sum kap. 0 Sum utgifter Brukt av fonds Inntekter: 78 06,8 8 66,8 7 87, , ,6 0 00, ,8 6 97, 700,00 8 9,7 0 69, ,7 6 9,8 6 86, , , ,6 700, , 8 7 6, ,8 Kap. 0 Kap. 0 Sum 6 0, , ,78 Desse utgiftene er dekt av Oppnyingsfondet og er ikkje tekne med i drifts eller anleggsrekneskapen: Abonnentanlegga utanom Oslo og Bergen 96 8,8 III. Kapitalen til Telegrafverket. Utdrag av kapitalrekneskapen for 909. Balansekonto per 0. juni 9. Eige Eigedomar og anlegg ,87 Lagerforråd 80,9 Kontantsum: Telegrafverket 9 6,77 Utlegg til lagerfondet 7 7, ,7 Norges Bank og Postgiro 879 9, Ymse debitorar 9 9,6 Oppnyingsfond ,00 6, Skuld : Oppnyingsfond ,00 Ymse kreditorar 8 60,8 Statens kapital: I mellomrekning med Statskassa 0 99,96 Fast kapital: a. Lagerfond r ,9 b. Kapital elles , ,79 6,

16 Per 0. juni 90 * Anleggskapitalen. Utvidingsutg. i rekneskapen 90 Kapitalregul. Per 0. juni ompostering o. m. 9 i budsjettåret Telegraf og rikstfn.anl ,87 8 9,7 87 6, ,9 Oslo telefonanlegg 6 7, ,68 6,9 7 06,7 Bergen telefonanlegg , 90 06, ,0 7 79,68 Abonnentanlegg utanom Oslo og Bergen , ,9 00, ,07 Radioanlegga 6, 0 69, 8 8, , Faste eigedomar 9 68,7 6 9,8 ± 60 9,96 8,9 Anleggskapital i alt , , 8 60, ,6 Ut viding sut gift ene er ferde opp etter budsjettrekneskapen, sjå side 0*. Utgiftene «Overtaking av private telefonanlegg» er tekne med under «Abonnentanlegga utanom Oslo og Bergen». Kapitalregulering og omposteringar var turvande av di einskilde utgifter t. d. til «Faste eigedomar» i budsjettrekneskapen blei tekne med under dei andre anleggskonti. er har ein og teki med desse kapitalinntektene kap 0, Selde eigneluter, refusjonar o. m. som kjem til frådrag i anleggskapitalen : us Kragerø 00,00 To hytter, Saltfjellet 00,00 Telefonhus, Botne 000,00 Materiale etter radiohytta i Breivika 0,00 Telefonhus, Blaker 9 900,00 Tilsaman 8 60,00 Rentepliktig kapital. Brigde 90 Per 0. juni juni 9 Telegraf og rikstelefonanlegga 86 06, ,8 6 78,0 Oslo telefonanlegg , , ,08 Bergen telefonanlegg 0 0, ,88 8 6,9 Abonnentanl. utanom Oslo og Bergen 7 0, , ,9 Radioanlegg , ,78 69, Faste eigedomar 0 70,9 7, ,6 Faste anlegg i alt ,6 8 7, ,87 Lagerfondet , ,9 Oppnyingsfondet 96 8,8 ± 96 8, ,00 Rentepliktig kapital i alt , , ,79 Kapitalen for sentralstasjonsbygningane ved Oslo telefonanlegg og Bergen telefonanlegg er teken med under «Oslo telefonanlegg» og «Bergen telefonanlegg». Kapitalen. for radiostasjonsbygningane er teken med under «Radioanlegg». Under «Faste eigedomar» står kapitalen for telegrafbygningen i Oslo og dei andre bygningane.

17 * Brigdet i den rentepliktige kapitalen deler seg slik: Auke Anleggs Oppnyingsutgift utgift Tgf. og rikstfn Minke Utrekna Kapitaloppnying inntekt Ompostering Brigde o.m. i alt anlegga Oslo tfn.anl Bergen tfn.anl Tfn.anl. utanom Oslo og Bergen Radioanlegga i Faste eigedomar i i 9 7 Faste anlegg i alt Oppnyingsfondet i 96 9 ± 96 9 Rentepi. kap. i alt Utrekna oppnying grunnar seg på anleggskapitalen per 0. juni 99. Kapitalinntekter «frådrag i den rentepliktige kapitalen» deler seg slik: Refusjonar vedkomande abonnenttelefonen 76 0,8 Selde eigneluter, refusjonar o. m. (sjå under anleggskapital) 8 60,00 IV. Nye anlegg Rekneskapen for desse anlegga er oppgjord i 90: ,8 Tyngd utviding av linesamband: ArendalEvje Agder distrikt 87,6 BindeSnåsa Trøndelag» 0 9,09 okksundkrødsherad Drammen» 0 07,8 ønefossjevnaker Drammen» 7 8,7 MosjøenBrønnøysund Nordland» 70 66,8 OttaLom Oppland» 60 70, OtteroddenKåfjordberget Troms» 6 68,00 RenaJordet Trysil Oppland» 67,6 SelbuTydal Trøndelag» 8 9,06 SkienNotodden og Seljord Agder» 80 6,7 VoldaEidså Møre» 6,8 VoldaØrstavik Møre >> 69,67 ÅlesundSjøholt Møre» 9 6, Tyngd bygging av biliner: Abonnentline til Mandalen og Skardalen Troms distrikt 0 079,8 Baltsfjord SenjaAstria Troms» 69,0 Bolga elgelandbolgværet Nordland» 60, BrekkaFjellheim Trøndelag» 8 69,7 BuskøyFærøySaltskår Bjørgvin» 66,8 ByrknesøyKversøy Bjørgvin» 08,9 Dale Sunnfjordestadalsnes Bjørgvin» 0 0,00 EidsvågEresfjord Møre» 8,79 FisterelgøyGrønvik Rogaland» 8, FjærlandRauboti Bjørgvin» 7 96,0 FrafjordEikeskog Rogaland» 7 90,8 asleviktangen m. fl Rogaland» 7 7, augsgjerdetromsa Rogaland» 6,

18 6* InnsmølaDyrnes Møre distrikt 0 6,8 IlsvågSkigelstrand m. fi Rogaland 8 0,8 JøsenfjordUlladalen Rogaland 6 08,9 KjeldebotnKjeldebotnmark Troms 8 80,7 KjerrvikaGrunnfjordbotn Troms 8 00,7 KvinesdalGjemlestad Rogaland 0,60 LeirvikBrendsdal Bjørgvin 6,8 LognavatnKolland Agder 6 0,6 Mo StordalOvre Stordal Møre 98,08 Nordfjordeideggjebygda Møre 8 7,90 RingøyBremnes og EidfjordErdal Bjørgvin 0 9,0 SelbuFloren Trøndelag 69,90 SimonstadUfsvatn Agder 7 0,7 StrandåsGudmundos Bjørgvin 6 8,7 Sund SaltenMordalsfjorden Nordland 7 66,68 Telefon til Nordre Kvaløy og Må svær Troms 8 70,7 Telefonsamband til Ovre Eksingedalen Bjørgvin,8 TrengereidfjordSolbjørg Bjørgvin 0,7 VanvikTjelmeland Rogaland 7 69, Våg GildeskålMårnes Nordland 07,7 AndalsnesVågstranda Møre 097,96 Arset BorgundTaftesund Møre 6,7 V. Samanlikning mellom driftsresultata for dei seinare budsjettåra. Samla driftsresultat. Budsjettår Inntekter Utgifter Overskot ,8 098, , , , , , , 7 0, , ,8 96 9, , ,9 9 0,6 9899, , 6 6, ,9 9 9, , , , ,7 Driftsresultat jamt overl) Per taksert telegram: Inntekt,6,96,,, Utgift,86,,9,7,6 Overskot... +0, +0,8 +0,06 +0,0 +0,09 Per taksert rikstelefonsamtale: Inntekt 0,8 0,88,9,,7 Utgift 0,9 0,80,9,,0 Overskot... 0, 0,08 0,0 0,0 0,7 Per telefonapparat hos abonnentane: Inntekt 8, 9,9,8 6, 7,07 Utgift 8, 7,7 0,8 08,9,60 Overskot... 80,00 6, 8, 7,9,7 i) Oppnyingsutgiftene er ikkje tekne me&

19 7* VI. Trafikken. Budsjettåret 9990 Budsjettaret 909 Auke i budsjettåret I alt I I pst Takserte telegram: Innalandstelegram Terminaltelegram til utlandet.. Terminaltelegram frå utlandet Transitttelegram I alt takserte telegram Vertelegram Tenesttelegram I alt ekspederte telegram ± 6 778,,,0,6 ±. 0,7. 9,,, I alt telegramekspedisjonar ± 89 8 ±, Takserte rikstelefonsamtaler: Innalandssamtaler Samtaler til utlandet» frå utlandet Transittsamtaler I alt takserte samtaler ,,9, ± 8,7, Tenestsamtaler I alt rikstelefonsamtaler 6 6 ± ±,, I alt rikstelefonekspeasjonar , I alt lokalsamtaler , Samtaleperiodar og,minutt: Innalandssamtaler, periodar» minutt Samtaler til utlandet, minutt... Grensesamtaler til utlandet, per. Samtaler frå utlandet, minutt. Grensesamtaler frå utlandet, per. Transittsamtaler, minutt I alt samtaleperiodar ,8 8,7 6, 8,0, 6,0 ± 8,9, I alt samtaleminutt ,8 I samtrafikk med Norges Statsbaner blei det sendt 0 07 og motteki 6 7 telegram.

20 8* Sereigne telegram og rikstelefonsamtaler. For innarikstrafikken gjeld oppgåva berre trafikk ved dei sjølvstendige stasjonane. Budsjeåret 990 Til innlandet Budsjettaret 909 Til utlandet Frå, utlandet Sum Auke pst. Telegram: Iltelegram , 80 Cdetelegram 9 Presse og presseiltelegram , 6 89 Lctelegram 7 8 Brevtelegram , 8 Bilettelegram Oppslagstelegram om fisket , Lokaltelegram , Tenesttelegram ) (tenestmeld., tjm og st.) , Telefonerte telegram ) inn til stasjonane , Telefonerte telegram ) ut til adressatane , Lx blankettar') , Telex: 6 97 Inntelegraferte telegram (frå abonn.) , Uttelegraferte telegram (til abonn.) , 96 Taksert lok.traf. periodar , Taksert traf. elles: periodar , Rikstelefonsamtaler: 09 Ilsamtaler ,8 6 Lynsamtaler ,9 600 Einsk. samt. til fastsett tid 6 0 Pressesamtaler , 0 Abonnementsamt. om dagen ±,9 909 Vanlege samtaler i tid med liten trafikk , Abonnementsamt. i tid med liten trafikk ) 9 6, Tilseiingar, bodsendingarl) , Kringkastingoverforing: Sendeline 80 +9, 99 Konferanseline 7 +8, Ikkje leverte telegram Til saman, inna og utalandske Medeltal. Trafikken til og frå utlandet teken med Ekspedisjonar Per taksert telegram,,7,96,8,77 Per taksert rikstelefonsamtale..,0,,08,08,0 Iltelegram: Per 00 innalandstelegram.... 0,67 0,,6,7, Per 00 utalandstelegram (sende og komne),70,7,8,8,06 ) Understasjonar medrekna. ) Understasjonane medrekna (innlandet og utlandet saman). a) Teki saman med ilsamtaler. ) Innalandske abonnementsamtaler i tid med liten trafikk og om dagen er slatt saman.

21 9* Il og lynsamtaler Per 00 innalandssamtaler.... Per 00 samt. til og frå utlandet 90 0,7, ,, ,,,08,0 90,,60 Bodsendingar og tilseiingar Per 00 samtaler,9,7 ), ),9 ),96 Periodar per 00 samtaler ved : ) Sjølvstendige stasjonar 0,70,0 9,0 0,79, Understasjonar,00 09,,0 6,0 8, Alle stasjonane 7,60 8, 8,6 9,97,8 Innalandstelegram. Budsjettår Inntekter Telegram Innt. jamt over per tgm ,6 7 8, ,6 99 6, , , , , , 6 096, 9899 P, , , 06, , ,6 Av desse telegramma var, % iltelegram mot,7 % forre budsjettåret. Innalandstrafikken har siste året gått ned med, %. Størst er nedgongen for månadene august, oktober og april (6,8, 8,6,, %). Månadene mars, mai og juni hadde større trafikk enn førre året (0,0,,,,0 %) Samanlikna med 989 er talet på telegram likevel auka med om lag 6 %. Budsjettår Utalandstelegram. Inntekter Telegram (sende, komne og transitt) Inntekt jamt over per tgm ,89 7 6, , , , 0 9, , , ,6 8, , 7, ,0 67 0, ,08 7, Av desse telegramma var,06 % iltelegram mot,8 % førre budsjettåret. Utalandstrafikken auka med om lag,0 % for mottekne telegram. Talet på sende telegram auka med om lag, % i samanlikning med førre året. Tek ein og transitttrafikken med, auka trafikken i alt med om lag, %. Samanlikna med 989 er talet på telegram auka med 9,6 A. Transitttrafikk Telegram Telegram Telegram Telegram Samla transitttrafikk Av den : Til Amerika Frå Amerika Frå Belgia Til Danmark Til Finnland Til Sverike Til Tyskland Frå Tyskland Sjå elles sergreining tabell b. ) Frå " 8 9 er tilseiingar for utg. samtaler frå Oslo i dei lå,gaste takstsonene sløyfa. ) Gjeld berre innalandstrafikken.

22 0* Innalandske rikstelefonsamtaler. Budsjettår Inntekter Innt. jamt Samtaler over per samt , , , , , , , , ,9, , 87 8, ,9 0 0, , ,8 For heile budsjettåret har samtaletalet auka med, /0. I månadene desember og mars var det nedgong i samanlikning med forre året, mars med, /0. Dei andre månadene synte trafikkauke og størst var han i april (, 0/0) og i oktober (6, %). Samanlikna med 989 er samtaletalet auka med 08 /0. Ilsamtalene var, % av heile samtaletalet mot,08 % forre budsjettåret. Per 00 samtaler var det jamt over,96 tilseiingar og bodsendingar. Per 00 samtaler var det jamt over 8, takserte periodar i 989, 7, i 9798, 8,6 i 9899, 0,0 i 9990 og, i 909. Grunntaksten (dvs. taksten for ei vanleg samtale på ein periode opp til minutt) for rikstelefonsamtaler over dei ymse avstandane var i budsjettåret: Avstand Takstsone Grunntakst Dag og natttakst Kveldtakst frå, kl. 9') For perioden For minuttet For perioden For minuttet Ore Ore Ore Ore 0 km ) 0 ) 0 0» II » III » IV » V over 00» VI Samtaleperiodane delt på takstsoner. Dei innalandske samtaleperiodane er talde opp for månadene november 90 og mars 9. Ein går ut frå at medeltalet for desse månadene stort sett svarar til månadstala jamt over for heile budsjettåret. Takst d 0 Rekna ut for budsjettåret November 90 Mars Periodar Pst. Periodar f Pst. Periodar Pst. Periodar I Pst. 0 ore I 0» nærtrfk. I 0» I 70» II 00» III 0» IV 0» V 70» VI 60 7,76 0 7, ,,9 86, , , , , ,8 886, , , , , 7 8 9, , , 6,7 8 6, , , , , , , , ,8 7 8, , 0 7, , , ,0 7 86, ,00 ) Frå "/, 9 ingen kveldtakst. ) Mellom einskilde stasjonar er denne taksten sett til 0 ore. For nartrafikksamtaler er taksten 0 ore.

23 Budsjettår * Rikstelefonsamtaler til og frå utlandet. Samtaler Inntekter (ut, inn og transitt) Innt. jamt over per samt ,0 6, , 0 6, ,9 68 7, ,8 6, 9798, , ,8 7 7, , , , ,7 Trafikken t i utlandet auka med om lag 6,0 % og trafikken f r å utlandet med om lag, %. I samanlikning med førre året synte trafikken t i utlandet nedgong i mars, men auka i dei andre månadene, mest i april (, %). Trafikken f r å utlandet synte noko nedgong i mars, men elles auke ; størst var han i april (,6 %). Reknar ein transitttrafikken med, auka trafikken i alt med om lag,6 % jamført med førre året. Samanlikna med 989 er samtaletalet auka med 78,7 %. Ilsamtalene var,60 % av samtaletalet, mot,0 % førre budsjettåret. Per 00 samtaler var det jamt over 79,07 periodar. Abonnenttelefonen. Abonnementsavgifta deler seg i grunnavgift og s a mt ale av gif t. Grunnavgifta rettar seg etter talet på telefonapparat i det lokale samtaleområdet og er for eit hovudabonnement etter pristariffen fra. juli 99: Fjerdingårsavgift Tariffgruppe Apparattal Tariff A Tariff B 00,00 9,0 0 00,0, ,00, ,0, ,00, ,0 7, , , , , ,00 Etter tariff A, som er hovudtariffen, betaler ein 7 øre i samtaleavgift for kvar samtale. Etter tariff B, som er ein hjelpetariff, betaler ein samtaletillegg med kr.,0 per fjerdingår for kvar 00 samtaler jamt over per år. For nokre telefonanlegg som Telegrafverket har løyst inn, gjeld sertariffar for ei viss tid etter overtakinga. For nokre mindre sentralar i Finnmark har ein Og eigen tariff. Innmeldingsa vgif t a blir til vanleg rekna ut slik etter linelengd frå sentralen : km kr. 0 km kr. 0 kr. 0 for kvar 00 m ut over km km kr. 0 d kr. for kvar 00 m ut over km km kr. 00 Blir kostnaden med lina sers stor, gjeld ymse serreglar. Det same gjeld 6g for hussentralar o.. Da budsjettåret enda, var det i alt 6 telefonanlegg. Ved 0 anlegg blei abonnementsavgifta kravt opp per månad, ved anlegg kvar andre månad og ved 9 anlegg kvart fjerdingår. Berre anlegg med Atariff har innkrevjing oftare enn kvart fjerdingår.

24 Budsjettår Alle inntekter vedk. abonn. telefonen * Inntekter av Telefon Inntekt abonnement apparat per app. Abonnementsinntekt jamt over per tfn. apparat ,00, ,, , , ,9, ,6 9 0, ,8 7, , , ,0 9, , , ,0 7, , 9 9 9,89,8, , , 6,, , 76 9, ,07 6,8 Av inntektene var: Grunnavgift kr Samtaleavgift og samtaletillegg frå abonnentar» Samtaleavgift frå talestasjonar» 0 9 Flyttingsavgifter o. a» kr Innmeldingsavgifter og refusjonar er ikkje med i dette talet, men er ford som eigen inntektspost i kapitalrekneskapen med kr. 76. For dei telefonanlegga som har normaltariff deler grunnavgiftene og samtaleavgiftene (samtaletillegget) seg slik : Talet på telefonapparat 00 P. I alt Per anlegg C 0 ; 0: Jamt over per apparat Avgift i alt Grunnavgift og samtaleavgift jamt over i prosentar Tariffgruppe Grunnavgift Samtaleavgift Grunnavgift Samtaleavgift Al ,0 9,,7 6,, A ,00, 68, 6,0 7,0 A ,0,7 8,0 6, 8, A 6 7 9,90,6 0, 9,0,0 A ,9,0,0,8, A I 66 80, 7, 7,70 8,8, A ,8 8,,0 6,,8 A , 6, 6,0 6,6 7, A ,9 8,0 76,0,0 6,0 A ,0 7, 8, 9, 0, ,0 6,,7 8,,8 B l 6 68,70, 8,,,8 B ,0 0, 6,8,6 6, B ,0 7,8 8,0,,6 B ,0,7 9,8 6,,6 B , 7, 9,60 9,8 0, B ,0,0,60 60,6 9, , 0,90 96, 7,6, Inntekter og apparat ved dei einskilde anlegga, sjå tab., og. Da budsjettåret enda, var talet på noterte t elef o ntingar a r ved Telegrafverkets abonnentanlegg i alt 8 0. Forre året var talet 8. Medeltal. Driftsrekneskapen (unnateki oppnyingsutgifter) gjev per abonnentline: Samla inntekt.. 8, 8,7 90,8 7,76 0, Driftsutgift 76, 0,69 6,70 68,66 79,6 Overskot 0,8 6,0 8,8 9,0 0,90

25 * Med full oppnying (avskriving) blir driftsresultatet per abonnentline: ') 990') 90') Samla inntekt 8,7 90,8 7,76 0, Driftsutgift,9 0,,7,7 Overskot,8,97,9,78 Lokalsamtal e r (mellom abonnentane) per abonnentline: I Oslo Utanom Oslo eile nettet Appar at per 00 abonnentliner: I Oslo,,6, 6,9 7,9 Utanom Oslo 8, 9,,6, 6, eile nettet,0,7,9,8 6,7 VII. Stasjonane. Brigde i budsjettåret. Brigde Stasjonar Nye Nedlagde Skipa om i alt Komb. telegraf og rikstelefonstasjonar. : : Radiotelegrafstasjonar Rikstelefonstasjonar 6 : : 6 Bisentralar 6 : Rikstalestasjonar 8 6 Radiorikstalestasjonar : Stasjonar med telegramekspedisjon. 0 /6 90 0/6 9 Kombinerte telegraf og rikstelefonstasjonar 0 07 telegraf, rikstelefon og radiostasjonar 0 0 Radiotelegrafstasjonar Radiotelefonstasjonar Kombinerte rikstelefon og radiotelefonstasjonar Rikstelefonstasjonar 0 9 Bisentralar med telegramekspedisjon 7 7 Filialstasjonar Rikstalestasjonar 9 07 Radiorikstalestasjonar 9 Til saman Stasjonar som ikkje høyrer til Telegrafverket: Jernbanestasjonar Radiostasjonar på Svalbard o. m. 8 8 Private telefonstasjonar 7 6 Bakkestasjonar 8 Stasjonar med telegramekspedisjon i alt Av desse opne for telegramtrafikk frå utlandet 00 Radiostasjonar på land: Kyststasjonar : Som Telegrafverket driv (0 av desse er komb. med tgf. og rikstfn.st.)» andre 6 ) Oppnyingsutgifter (ut over full oppnying) kr ,8 i 989 og kr ,7 i 990, er ikkje tekne med. I 90 fekk ein ikkje loyving til full oppnying. For abonnenttelefonen skorta det kr for anlegga og kr. 8 6,00 for hus (abonnenttelefonens del av nedslaget i løyvinga vedkomande hus.)

26 * Faste radiotelegrafstasjonar : For internasjonal trafikk For innalandstrafikk (komb. med kystst.) (8 av desse er komb. med kystst.) Faste radiotelefonstasjonar For internasjonal trafikk For innalandstrafikk Meteorologiske stasjonar (komb. med rikstfn.st.) (6 av desse er komb. med tgf. og rikstfn.st.) ( av desse er komb. med kystst.) S am dr if t med Postverket var det da budsjettåret enda ved i alt 78 rikstelefonstasjonar og bisentralar. Etter avtale med Postverket har Telegrafverket teki over posttenesta ved rikstelefonstasjonar og bisentralar. Postverket har teki over rikstelefontenesta ved rikstelefonstasjon og bisentral. Telefonsentralar. 'V, 98 0/6 99 /, Sentralar med sams ekspedisjon for riks og abonnenttelefon Sentralar med sentralbord for rikstelefonen ') Abonnentsentralar på stader med riksog abonnenttelefon kvar for seg Abonnentsentralar utan rikstelefon på staden (undersentralar) Automatiske og halvautomatiske abonnentsentralar ) Til saman Telegrafutstyr. I bruk på stasjonane : V /6 90 'N 9 Morse, sx 87 Fjernskrivarar ) Til saman Overdrag for morse og fjernskrivarar. 6 Anna utstyr : andperforatorar Maskinsendarar Maskinmottakarar Telefonutstyr. I bruk ved stasjonane : /6 98 0/6 99 V6 90 0/6 9 Sentralbord (ekspedisjonsplassar) Telefonforsterkarar : Snorforsterkarar Lineforsterkarar, tråds »» 9 7 Telefonforsterkarar til saman Lagfrekvensforsterkarar for kringkastingoverforing Toneringarar 7 i) Ved av desse sentralane var det tilknytt abonnentar som høyrde til private telefonselskap. ) Av desse halvautomatar med tilkn.nett. ) Av desse 6 elektriske og 9 mekaniske.

27 * På ymse samband er det etter krigen skipa fjernval. Da budsjettåret enda, hadde ein fjernval med 0 periodar signalering på vanlege linesamband og bere frekvenssamband. Dessutan hadde ein fjernval med likestraumsignalering på samband. Til dette kjem inngåande nærtrafikksamband til Oslo telefonanlegg, frå Asker samband, Lillestrøm samband og Ski samband. Da budsjettåret enda, hadde ein under arbeid 0 nye samband for fjernval. Private tilknytingar. 0/, 98 0/6 99 Private liner tilknytte sentralbord ved rikstelefonstasjonane 907 Telefonapparat tilknytte desse linene Sambandsliner mellom private sentralar og rikstelefonstasjonane V ) ') 9 99 Abonnentnetta til Telegrafverket V6 99 Sentralar 09 9 Manuelle sentralar med samtaleteljarar. Abonnentliner, i alt » av desse enkelliner Telefonapparat, i alt 0 970» av desse eig abonnentane Talestasjonar 69 8 Sentralbord hos abonnentane /6 90 0/ ) ?WEN /0 I00 TELEGRAFVERKETS ABONN.ANL (GG AL/TONA 7/ SKE OG MANUELLE APPARAT AUTOMATISKE MANI/ELLE Av sentralborda hos abonnentane var 706 magneto, 00 CB og 0 automatiske. Da budsjettåret enda, var det 8 68 telefonapparat i Oso og 69 utanom Oslo. I budsjettåret blei det innløyst 8 liner og 66 apparat. eld ein desse utafor, blir apparatvoksteren : 0 0 /90 /9 / / Oslo, % Landet elles,8 % eile landet,0 % Da budsjettåret enda, var det i alt 6 telefonanlegg. I anlegga var det per /6 manuelle halvautomat automat sum Sentralar 9 89 Abonnentliner Abonnentapparat Oppgåve over trafikk, tilknytte telefonapparat og apparatutstyr ved kvar einskild stasjon, sjå tabellane, 8, 9 og. ) Av desse galdt 0 liner og 98 apparat serabonnentar. I tilknytingsnetta var det hos abonnentane 8 magneto sentralbord, CBbord og 7 automatiske sentralbord. ) Av desse 88 riks, talestasjonar.

28 6 * Telefonapparat og telefontettleik. Anlegga til Telegrafverket, private anlegg og tilknytingsnett per 0. juni 9. Utrekna etter folketalet per. desember 90. Utrekna etter folketalet per 0. juni 9. Apparat Apparat per per Fylke Apparat 00 innb. Byane Apparat 00 innb. Oslo 8 8,0 Lillehammer.. 07, Bergen 78, arstad 8 0,9 Vestfold 70, Tønsberg 6 7,9 Rogaland 6, Oslo 8 7,8 SørTrøndelag 9 7,0 Skien 97 6, Østfold 97,0 Larvik 6, Buskerud 0 68, augesund.. 776, Telemark 7 96, alden 6, VestAgder 80,8 Trondheim. 690,6 Akershus 67, Fredrikstad. 7, Møre og Romsdal. 6, Arendal 687,9 AustAgder 8 97,8 Drammen 6,8 NordTrøndelag.., Bodø 707,6 Oppland 7 68,0 Stavanger, edmark , orten 0,8 Nordland 09 9,7 Bergen 78,6 Finnmark 86 9, Kristiansand 7,0 Troms 0 8,7 Ålesund 77 0, Sogn og Fjordane , amar 8 9,7 ordaland , Sarpsborg 60 9, Kristiansund , Tromso 9 9, Vadsø 0 9, ammerfest Narvik 07 8, Moss 97 8, Namsos 7, Vardø 8,0 For heile landet var talet på apparat 7 7 og medeltalet, rekna etter folketalet per 0. juni 9. Apparattala for fylka tek med både land og bydistrikt. Apparattala for byane tek berre med apparat monterte innafor bygrensene. Abonnenttelegrafen (Telex). Da budsjetterminen enda, hadde Telegrafverket telexabonnentar ved desse stasjonane : Oslo Bergen 7 Trondheim 8 Stavanger 7 0 Tromso 6 Ålesund Lillehammer Svolvær Bodo Alta Kristiansand 8 os abonnentane var det i alt fjernskrivarar.

29 7* elexsentralane : Da budsjettåret enda, hadde sentralane desse samband med andre telexsentralar : Sjå elles side 6* og tabell c. Oslo (av desse til utlandet) Bergen (av desse til utlandet) Trondheim Stavanger Tromsø 7 Ålesund Lillehammer Svolvær 7 Bodø Kristiansand Alta Brigde og betringar ved stasjonar og anlegg. I budsjettåret er desse fj er n sk ri v ar sa m ban da tekne i bruk : OsloAskim, juli 90. ÅlesundÅndalsnes, oktober 90 (til Ålesund telexsentral). Kristiansund N.Tingvoll, oktober 90. TromsøSkjervøy, november 90 (til Tromsø telexsentral). Kristiansand S.Tvedestrand, januar 9 (til Kristiansand telexsentral). Kristiansand S.Arendal, januar 9 (til Kristiansand telexsentral). Kristiansand S.Farsund radio, mai 9 (til Kristiansand telexsentral). Nye tonetelegrafkanalar tekneibrukibudsjettåret: OsloStølsvik, kanalar (august 90). BergenÅlesund, 6 kanalar (desember 90). OsloStockholm, 8 kanalar, (desember 90). OsloTønsberg, 6 kanalar (desember 90). OsloSkien, 6 kanalar (januar 9). TrondheimVærnes, 6 kanalar (oktober 90). OsloKøbenhavn, auka frå til 8 kanalar (januar 9). AltaMehamn, kanalar (februar 9). (Altaammerfest, minka frå 8 til kanalar.) AltaKirkenes, kanalar (juni 9). OsloStavanger, auka frå til 8 kanalar (juni 9). Kristiansand S.Farsund, kanalar (mai 9). Stavangeraugesund, auka frå til kanalar (mars 9). TrondheimKristiansund N., kanalar (januar 9). Osloamburg, auka frå til 8 kanalar (juni 9). Nye b er ef r ek v ensk analar tekne i bruk i budsjettåret: Altaammerfest kanalar. BergenDalsøyraFørde Sunnfjord 8 kanalar. NamsosTrondheim kanalar. VossÅlesund kanalar. AltaTromsø kanal. Andenesarstad kanal. ) BergenKristiansand kanal. ) BergenMåløy kanal. Dombås.amar kanal. KristiansundÅlesund kanal. Sande VestfoldSkien kanal. SteinkjerTrondheim kanal. VoldaÅlesund kanal. ) I Oslo monterte ein kabeleinkanalar for samband med Sverike og likeins i Sandefjord for samband med Danmark. ) Skifta inn i staden for tyske felteinkanaler.

30 8* Dessutan blei det ymse stader sett opp felteinkanalar der nye samband var sers naudsynlege. Til å fora fram TTsamband blei det sett opp einkanalar for sambanda OsloSkien og AltaMehamn. Nye telexsentralar Alta, 0 nummer (desember 90). Oslo, utvida frå 60 til 0 nummer (januar 9). Nye telef onb or d o. m ved stasjonane : Evje, arbeidsplassar (type M). Sortland, 6 arbeidsplassar (type M). arstad, 0 arbeidsplassar (type L). Namsos, 6 arbeidsplassar (type L). øyanger, arbeidsplassar (type L). Larvik, arbeidsplassar (type L). Stavanger, arbeidsplassar (type L). Nye t elegr a m t elef onb or d Oslo stasjon, 6 arbeidsplassar. Utanom dei sentralborda som er nemnde før, blei det frå ovudlageret sendt ut 6 snorvekslarar større enn 0 nummer, 7 for 00 nummer og 9 andre, mindre vekslarar. Av omsyn til budsjettet har det ikkje vori mogleg å dekkja etterspurnaden etter telefonbord heilt ut. Det har Og vori skort på vekslarar på 00 nummer. Tilgongen på magneto telefonapparat var i budsjettåret betre enn åra før. Frå ovudlageret blei det såleis sendt ut i alt innpå 6000 apparat. Det har vori vanskar med å skaffa nok loddetaggsatsar, sikringsatsar, transformatorar og ymse materiell til telefonbord. Ein kan likevel seia at materialstoda har betra seg mykje i samanlikning med åra før. Utskifting av eldre og montering av nye automatsentralar. Nye automatsentralar på stader der det for var manuelle sentralar : Telefonanlegg Automatsentral Monterte nummer I drift frå Moskenes amnøy 0 /70 øyanger øyanger 700 8/70 Flakstad Nusfjord 0 0/70 Leirosen Leirfjord 0 8/70 Grindaheim Øye Valdres 0 8/70 Mo Rana Dalselv 0 /90 Mo Rana Skonseng 0 /00 Bergen Davanger 0 /00 Bergen Tveitevåg 0 /00 Bessaker (riks.) Vikleira (V) 0 / amaredmark Brumunddal 800 7/ Fagernes Skrautvål 70 / Roald (riks.) Blindheim (') 0 / Røros Rugldalen 0 7/ Drangedal Bostrak 0 0/ Kopervik Sund 0 / Bergen Ask ordaland 00 0/ Namdal Namsos 900 / Namdal Alhusstrand 0 / Namdal Bangsund 00 / Namdal Klinga 0 / Skatval Skatval 00 / Skatval Langstein 0 / Kvinesdal Kvinesdal 00 8/ arstad arstad 000 /6 I alt sentralar med 0 nummer.

31 9* Nye automatsentralar pd stader der det før ikkje var sentralar : Telefonanlegg Automatsentral Monterte nummer I drift frå ønefoss aug 0 8/70 alden Slang 0 0/70 jartdal jartsjø 0 /80 Bergen Krå,khaug 0 0/90 Snertingdal Ytterroa 0 7/0 Oslo Maridalen 00 9/0 Rjukan Tessungdal 0 6/0 arstad Kasfjord 70 6/0. urdal Garsj ømoen 0 / Gyland Tesåk 60 9/ Bryne Eikeland 0 / Strand Alsvik 0 7/ Asker Konglungen 0 7/ Follebu Skeikampen 0 6/6 urdal Lungberg 0 0/6 arstad Steinsås 0 /6 I alt 6 sentralar med 60 nummer. Nye automatsentralar på stader der det før var automatsentralar : Telefonanlegg Automatsentral Monterte nummer I drift frå Meråker Kopperå 80 /0 Meråker Gudå, 0 6/0 I alt sentralar med 0 nummer. Private telefonselskap og tilknytingsnett overtekne i terminen. 6 tilknytingsnett og eitt telefonanlegg er løyste inn i budsjettåret. Tilknytingsnett Alstahaug Rognan Vereide eggland med Gyland og Seland Gyland attfjelldal Meisfjord Løyst inn frå Linetal Apparattal. juli 90 7» 9.>>_ 0. okt jan april Telefonanlegg : A/S Sulitjelma Grubers telefonanlegg. juli VIII. Radio. Inntekter og utgifter for radioverksemda er i dette budsjettåret delt på radiotelegraf og radiotelefon, serskilt for faste radiosamband og for samband med skip i sjøen (mobiltrafikk). På dei faste r a di o s am ban da var inntektene av telegramtrafikken kr. 6,9 og utgiftene kr ,0. Til dette kjem oppnyingsutgifter kr. 6 98,8. Av heile telegramtrafikken med utlandet, både sende og komne telegram, gjekk vel 7 % over radio i 90, om lag som året før. I 989 gjekk om lag 9 % over radio. Under faste r a d iotelef onsamband har ein i Ar forutan radiotelefonsambandet OsloNew York Og teki med dei inntektene som Telegrafverket fekk frå radiotelefonsambandet med Svalbard. Dei radiotakstane som Noreg fekk for trafikken på radiotelefonsambandet OsloNew York var kr. 9 76,0. Det blei ekspedert 89 ut og inngåande telefonsamtaler. Av desse var 6 transittsamtaler. Inntekt og utgift ved radiorikstalestasjonane (samband mellom øyar og fastlandet) er tekne med i rekneskapane frå midlingstasjonane. Inntekt og utgift ved dei stasjonane som har ultrakortbylgjesamband er tekne med under vanleg telegraf og telefon.

32 0* I samtrafikk med skip i sjøen, mobiltrafikk, har det vori sendt og motteki 9 telegram og ekspedert telefonsamtaler over kyststasjonane i Noreg (stasjonane i Ishavet ikkje medtekne). Telegramtrafikken med skip deler seg slik : Kortbylgje Telefonibylgje Mellombylgje I alt Til skip Frå skip I alt Kyststasjonane midla 9 lækjarråd for skip i sjøen. Inntektene av telegram. trafikken var kr ,0 og inntektene av telefontrafikken kr. 8 86,79. Utgiftene var kr. 7 8,9 for telegramtrafikken og kr. 67 6,7 for telefontrafikken. Ein har da ikkje rekna med utgifter til oppnying. Kystradiostasjonane. Det blei i budsjettåret sett opp nye telefonisendarar på ammerfest, Sandnessjøen og Mehamn radio. Nokre av stasjonane har fått nye antenner for telefonisendarane sine og nytt terminalutstyr for telefon. I budsjettåret blei det sett i drift nye kystradiostasjonar for telefoni, onningsvåg radio og Ørlandet radio. Ørlandet radio skal ha kystteneste i staden for Opphaug radio som berre skal midla trafikk med radiorikstalestasjonar. Ved Bergen radio blei det sett op ei ny retningsantenne og ein ny sendar for telefonsamband med skip på kortbylgje på større fråstand. Stasjonen tok til med slik tenest i januar 9. Bergen radio har i budsjettåret 6g fått fleire nye mottakarar. Arbeidet med den nye mottakarstasjonen på Flesland har haldi fram med bygging av antenner, kabelgrøfting o. m., men våren 9 blei arbeidet stogga av di ein laut venta på avgjerd i spørsmålet om bygging av flyplass på Flesland. Da budsjettåret enda, var det 6 radiostasjonar med kysttenest. Av desse var det stasjonar på Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og Grønland. av stasjonane nytta berre telegraf (600 m), berre telefon (8 m) medan hadde både telegraf og telefon. av stasjonane midla samtaler mellom skip i sjøen og abonnentar i land. av stasjonane midla gratis lækjarråd for skip i sjøen. Radiofyr for skip. Da budsjettåret enda, hadde Fyrvesenet stasjonar i drift. Faste radiosamband. I budsjettåret har ein haldi fram med modernisering og ombygging av sendarane på Jeløy. Mellom anna blei det sett opp ein ny kortbylgjesendar på, kw og ny retningsantenne for sambanda med Shanghai og Rom. Stasjonen fekk 6g nytt reservekraftaggregat på kva. Det blei i budsjettåret sett opp nye sett utstyr for frekvensskiftdrift. Da budsjettåret enda, hadde ein desse radiotelegrafsambanda: OsloNew York OsloBuenos Aires OsloLima OsloShanghai OsloParis OsloBruxelles OsloPraha OsloMoskva OsloWarszawa OsloPort Stanley OsloRom OsloLisboa Dessutan hadde Alesund radio samband med Jan Mayen (med Myggbukta). arstad radio samband med Svalbard radio, Isfjord radio og Bjørnøya radio. Svalbard radio samband med Isfjord radio, Ny Alesund radio og Sveagruva. Bjørnøya radio med open. Tromso radio med Jan Mayen radio.

33 * Radiotelefonsamband mellom øyar og fastlandet. Det blei i budsjettåret gjort ymse førebuande arbeid for omlegging av desse sambanda frå 0000 meter bandet til VF. Dessutan blei det i budsjettåret gjort ymse vedlikehaldsarbeid, t. d. fekk fleire stasjonar nye mottakarar. Ymse stader blei bensin. aggregata bytte ut med vindgeneratorar. Det blei i budsjettåret lagt ned radiorikstalestasjonar. Ein ny midlingsstasjon blei sett opp i Mandal som tok over denne tenesta frå Farsund radio. Da budsjettåret enda, var det 9 radiorikstalestasjonar og radiotelefonstasjon i drift på øyar. Dessutan hadde fyrvesenet stasjonar i drift på ymse fyr. Utanom kystradiostasjonane var det 6 midlingsstasjonar på land. Svalbard og Ishavstasjonane. Arbeidet med utbetring av stasjonshuset i Longyearbyen har haldi fram i budsjettåret. Ved Isfjord radio blei det sett opp hus for eit reservekraftaggregat og gjort ymse vølingsarbeid på stasjonshuset. Norsk Polarinstitutt har sett opp eit landradaranlegg ved Isfjord radio. Anlegget skal tryggja navigeringa, serleg inn Isfjorden. Tenestmennene på Isfjord radio tek hand om radartenesta. Om budsjett for Svalbardstasjonane, sjå St. prp. nr. (90), budsjettinnstilling S. nr. 88, vedteken av Stortinget. juni 90. Anleggsutgiftene var i budsjettåret 90: Svalbard Radio kr. 6 89, Isfjord Radio» 6 906,6 Ny Alesund Radio» 90,6 Sveagruva Radio Vedlikehald av hus kosta i budsjettåret: kr ,9 Svalbard Radio kr. 0,6 Isfjord Radio» 9 0,9 Driftsrekneskapen elles, sjå,tabell. Trafikke n, sjå tabell 9 a, utstyr sjå tabell b. Da budsjettåret enda, var desse i drift : Bergen meteo Fanarå',ken Oslo Tromso Meteorologiske stasjonar. kr. 9, Oslo meteo (internasjonal meteorologisk tenest) brukte dessutan ein sendar på Jeløy og ein på Tryvasshøgda. Meteorologisk institutt leigde desse sendarane av Telegrafverket. Sjølve sendaren for Tromso meteo stod på Røstbakken (Tromso radio), og Telegrafverket hadde det tekniske tilsynet med han. For metsending til aeradiostasjonane var desse radiotelefonstasjonane i drift : Tynset, Leka, Myken, Skrova, Andenes og Ingøy. Dessutan hadde Meteorologisk institutt desse stasjonane i drift i Ishavet : Bjørnøya, Jan Mayen, Myggbukta og open. Aeradiostasjonar (radiostasjonar til trygging av flytrafikken) : Da budsjettåret tok til, var det aeradiostasjonar i drift. nye aeradiostasjonar Molde og Rognaldsvåg blei åpna i budsjettåret, og Ålesund aeradio blei sett i drift igjen. Da budsjettåret enda, var det såleis 8 stasjonar i drift. For telefonsamband med fly til og frå Amerika blei det på Sola sett opp, sendarar og mottakarar. Dei sistnemnde har fjernstyring.

34 * Sendestasjonen på jellestad blei utvida, og mottakarstasjonen blei flytt dit. På Gardermoen blei det gjort ymse førebuande arb eid for flytting av stasjonen. Med tanke på å flytta regionalsendaren i Kristiansand blei det sett opp ein kw sendar på Tryvasshøgda. Før ein set flyttinga i verk, skal ein 6g gjera ymse prover på Jeløy. I ammerfest blei aeradiotenesta slått saman med kysttenesta. I budsjettåret blei det for skuld den lokale luftruta sett opp telefonisendarar i Narvik og på Evenskjer. Peilestasjonar Da budsjettåret enda, var det peilestasjonar i drift. Radiofyr for luftfarten: Det blei i budsjettåret sett i drift nye radiofyr på amar, Jarlsberg og i Vadsø. Det blei g sett opp eit fyr på Koppang, men det kom ikkje i drift. Da budsjettåret enda, var det såleis radiofyr i drift. Om budsjettet sjå St. prp. nr. 90, kap. 7, budsjettinnstilling S. nr. 8. vedteken av Stortinget. april 90 og St. prp. nr. 9, budsjettinnstilling S. nr., vedteken av Stortinget 7. desember 90. Utgiftene i budsjettåret var : Anleggsutgifter Nye stasjonar kr. 709,67 Driftsutgifter Personalutgifter ved stasjonane kr. 6,7 Andre driftsutgifter» 6 9,77 kr , Administrasjonsutgifter» 000,00 Drift i alt» , I alt (kap. 7)» 807,9 Da budsjettåret enda, var 7 mann i arbeid ved sikringstasjonane. Av desse var 0 fast tilsette. Sjå elles tab. 9b, 0d og e. Radiostasjonar ombord i skip og fly. Skip Fly Konsesjonar per. juli Nye konsesjonar i 90 0 Inndregne konsesjonar i 90 i 6 0 Konsesjonar per 0. juni Om bord i skip var det i alt 7 sendarar og om bord i fly 7. Dessutan var det i drift 60 radaranlegg på båtar og i fly. Av konsesjonane til skip galdt 68 berre telegrafi, 97 berre telefoni, medan 66 galdt telegrafi og telefoni. Av konsesjonane til fly galdt berre telegrafi, 0 berre telefoni, medan galdt telegrafi og telefoni. T r a f i k k e n til og frå norske skip over kyststasjonar i utlandet deler seg slik : Aret 98 Aret 99 Telegram Til Frå Av dette Til Frå Av dette over kyst skip skip til/frå skip skip til/frå stasjon i Noreg Noreg Europa Afrika Amerika Asia Australia I alt Oppgåira tek berre med trafikk for skip som Telegrafstyret gjer opp for.

35 * Per 0. juni 98 var det 6 skip og per 0. juni 99 skip som fekk oppgjera sine gjennom utalandske føretak. Konsesjonar til radioamatorar o. fl. Da budsjettåret enda, hadde 97 amatørar og 6 sjømannskular, firma o. a. løyve til å nytta radiosendarar i amatørbanda. 6 faste og basisstasjonar og 9 landmobile stasjonar hadde konsesjon for bruk av VFsamband. IX. Kringkastinga. Frå. august 90 blei den programtekniske verksemda ford over frå Telegrafstyret til Norsk Rikskringkasting. Overføringa tok med elektroakustisk kontor, studiokontoret, kringkastinglaboratoriet, kringkastingverkstaden og kontrollverksemda i Oslo og Bergen. Nye kringkastarar og større brigde ved kringkastarane: Lang og mellombylgje : Mellom dei kringkastarane som er nemnde i statistikken for 990 kom Røros ikkje i regelrett drift før frå 0. februar 9. Frå. desember 90 ble det sett i drift ein watt automatisk kringkastar i Mo Rana. Frå. mai 9 blei programma for denne kringkastaren teki over eit eige avtappingsutstyr frå kringkastingkanalen. Frå. mai 9 blei det sett i drift ein ny kw kringkastar i Narvik i tillegg til den som alt var i drift. I Tromso og Bodø blei det i budsjettåret sett opp reservekringkastarar. Frå 0. mai 9 blei frekvensen for Fåberg kringkastar skifta frå 8 kc/s til kc/s. Kringkastarar i drift da budsjettåret enda: Oslo 00 kw langbylgje, Stavanger og Vigra 00 kw mellombylgje og Fredrikstad 00 kw kortbylgjekringkastar. Dessutan var det 0 mindre kringkastarar i drift. Av desse var 9 automatiske (utan eiga studioverksemd). På kortbylgje var det kringkastarar i drift, Oslo, Fredrikstad og Tromso. Det blei sendt program i desse banda :, 6, 9,,, og 9 meter. Da budsjettåret enda, var det i alt 0 sendarar ved kringkastarane. Kringkastinglydarar Da budsjettåret gjekk ut, var det registrert lydarar. Auken i budsjettåret var 7. Utgifter i samband med Kringkastinga: For teknisk drift av kringkastarane har Telegrafverket hatt desse utgiftene som Norsk Rikskringkasting har dekt etter rekning: Løn o. m kr ,78 Andre driftsutgifter...» 77 0,76 I alt kr , Til frådrag i denne summen går kr.,9 for husleigeinntekt o. m. ved kringkastarane. For ståkkontrollen: Løn o. m kr ,8 Andre utgifter» , I alt kr. 90 0,0 For anleggsverksemda. kr ,08 Utanom dette kjem lineleige og refusjon av administrasjonsutgifter og einskilde andre utgifter. Da budsjettåret enda, var det i alt 80 personar i arbeid ved kringkastarane. Av desse var 7 ikkje fast tilsette. Sjå elles tabell 0e.

36 * X. Stasjonsbygningar. Telegrafverket har om lag 0 større og 0 mindre hus. Ein reknar da ikkje med mindre hus for automatiske telefonsentralar, kabelhus o. m. Oversyn over husa til Telegrafverket finn ein i Stortingsmelding nr. 0 for 9 og seinare tillegg, Stortingsmelding nr og 99 som tek med eigedomar og grunn kjøpt før. desember 97. A n e g g s k a p i t a e n for hus og grunn var da budsjettåret enda : us Grunn I alt Oslo telefonanleggl) ,6 6 98,99 68,6 Bergen telefonanlegg 70,7 60 0,9 68, Radioanlegga 67 9, ,99 Faste eigedomar ellesi) 8 6 9, ,07 8,9 Anleggskapital i alt , , , Kapitalutgiftene var i budsjettåret : us Grunn I alt 088 8, 06 7,89 ) 9 7, Løyvinga var på kr. 9 7,8. Ein fekk ikkje bruka opp heile løyvinga for skuld tilhøva på byggjemarknaden. 0 ppn ying av hus kosta kr.,. V e dlik ehald av bygningar kosta kr. 988,9 (løyving ,00) og husleige der Telegrafverket ikkje eig hus, kr. 68 6,8 (løyving kr ,00). Nye hus og kjøp av grunn. Større husbygg fullførde i budsjettåret Kongsvinger Telegrafhuset blei ferdigbygd i budsjettåret. uset er ført opp i betong i høgder med kjellar. Grunnflata er 0 m.. og. høgda er nytta til stasjonslokale. I. høgda er det reia inn husvær. uset kosta kr. 69 8,. I budsjettåret blei det ført til utgift kr. 6 9,7. Porsgrunn Arbeidet med nytt stasjonshus blei sett i gang sumaren 99. uset er ført opp i betong i høgder med kjellar. Grunnflata er 68 m. eile huset er nytta til stasjonslokale. I alt kosta huset 680 0,66. I budsjettåret blei det ført til utgift kr. 9 09,9. Namsos Arbeidet med nytt stasjonshus tok til på forsumaren 98. ovudfløya av huset er, X m 9,06 m. Det har høgder. I. høgda er det leigd ut til postkontor og private kontor. I. høgda er det reia inn stasjonslokale. Sidefløya er 8 x 0,7 m 9,6 m i / høgd. I denne fløya er det rom for verkstad og eit husvære på rom og kjøkken. uset kosta i alt kr. 7,6. I budsjettåret blei kr. 7 98,89 ført til utgift. ammerfest Arbeidet med lagerhuset tok til i 98. uset er ført opp i betong med høgder laerhus g og har ei grunnflate på 0 x meter 80 m. I. høgda er det garasje, lager og verk stad. I. høgda er det eit stort lagerrom og eit husvære.. høgda er reia inn som. høgda. uset kosta i alt kr ,07. I budsjettåret blei det ført til utgift kr ,60 Større husbygg under arbeid og førebuing: Oslo telefon Ny sentrumsentral Universitetsgata 6. På tomta, som ble kjøpt i 990, blei anlegg det i budsjettåret betalt eit avdrag på kr. 8 6,. Gjøvik Arbeidet med nytt telegrafhus reknar ein vil bli ferdig i 9. Det blei i budsjettåret 90 ført til utgift kr. 00 8,. Samla kostnader i dei førre budsjettåra var om lag kr amar Utviding av telegrathuset. Arbeidet, som venteleg ikkje vil bli ferdig før i 9, kjem truleg på om lag / million kroner. I budsjettåret 90 var kostnaden kr. 89 9,. Sarpsborg Arbeidet med nytt telegrafhus blei sett i gong, men vil venteleg ikkje bli ferdig før i terminen 9. Ein reknar med ei samla utgift på om lag, million kroner. Utgifta i budsjettåret 90 var kr ,8. ammerfest Arbeidet tok til hausten 98. Det blir venteleg ikkje ferdig før i 9. I tertelegrafhus minen 90 blei det ført til utgift kr. 69,69. ) eile kapitalen til telegrafbygningen i Oslo er teken med under «Faste eigedomar elles*. ) Av dette vedkjem kr. 6 9,8 konto for husbygging, medan kr. 6,0 er tekne på andre konti i budsjettet.

37 * Telegrafstyret har elles haldi fram med planleggingsarbeid for desse større bygga: Andre hus hus for ny automatsentral Nord i Oslo telefonanlegg, Askim og Narvik telegraf og posthus, telegrafhus i Andenes, Tromso, Vadsø og Kirkenes og utviding av telegrafhuset i Trondheim. I budsjettåret hadde ein ymse utgifter i samband med førebuande arbeid for desse husa. Mindre husbygg, tomtekjøp o. m.. For ymse arbeid i samband med den nye automatsentralen i Mari d al en blei Oslo telefondet i terminen 90 ført til utgift kr. 8 07,6. anlegg På F et sund blei det leigd ei tomt på 00 m av Norges Statsbaner for kr. 00 Lillestrøm per år. På tomta blei det sett opp ein automatkiosk i mur på 9 m. Utgifta var kr. 7 0,00 (utgift i budsjettåret kr. 0 76,). I Sørumsan d, på Telegrafverkets eigedom, gardsnr., bruksnr. 0 i Sørum herad blei det sett opp ein automatkiosk make til kiosken i Fetsund. Samla kostnad kr. 7 (utgift i budsjettåret kr. 7,6). Eigedomen Poshi (Blaker telefonhus), gardsnr. 7, bruksnr. 0 i Blaker herad blei i budsjettåret seld for kr På Lena blei det bygd hus for forsterkaren og automatsentralen. uset er på Gjøvik om lag 80 m, ført opp i betong i ei høgd med kjellar. uset gjev 6g rom for garasje og eit husvære på rom og kjøkken. Da budsjettåret gjekk ut, var ikkje arbeidet heilt ferdig. Det blei i terminen ført til utgift kr. 96,6. Ein reknar med at utgifta i alt blir om lag kr Arbeidet med hus til kontor og husvære tok til i budsjettåret. Likeins arbeidet Vinstra med hus til lager og verkstad. Ein reknar med at desse husa blir ferdige i terminen 9. I terminen 90 blei det ført til utgift kr. 6 97, og kr. 8,7. Eigedomen Fagerheim, gardsnr., bruksnr. 7 i Botne herad blei i budsjettåret olmestrand seld for kr uset for automatsentralen blei på det næraste ferdig. Det er på 69 m i høgder Kragerø og ført opp i betong. uset er fyrste deilda av eit nytt stasjonshus. Det blei i budsjettåret ført til utgift kr. 0 8,8. uset for automatsentralen blei på det næraste ferdig. Det er på 0 m og ført Tvedestrand opp i betong i V høgd, men utan kjellar. Utgifta i terminen var kr. 6 09,0. Det blei kjøpt ei tomt på 8 m ved sida av den Telegrafverket åtte frå før. Tomta Stavanger som har gardsnr., bruksnr. 0 i etland herad, kosta kr. 6,0. radio På 0 s ø yri har det vori makeskifte med kommunen. Kommunen tok over den Bergen telegamle eigedomen til Telegrafverket som fekk igjen ei tomt, gardsnr., bruksnr. / fonanlegg på 00 m. Kommunen sette 6g opp ein ny sentral for Telegrafverket. I mellomlag har Telegrafverket betalt kr På matr.nr. 8 (9 m ) til Kolvikbakken i Ålesund tok ein våren 9 til med byg Ålesund teleging av hus for automatsentralen Nor v e. uset skal 6g gje rom for lager, garasje, fonanlegg tenestmannshusvære og eit par hyblar. Kostnadsoverslag kr Utgift i budsjettåret var kr. 77,96. I budsjettåret blei den tomta som telegrafstyrarhuset står på, kjøpt av Telegraf Tingvoll verket for kr Tomta er om lag 80 m og har gardsnr., bruksnr. i Tingvoll herad. For ymse arbeid i samband med huset for forsterkarstasjonen på Berkåk blei Oppdal det i terminen ført til utgift kr. 8 0,7. Det nye tenestmannshuset er på m med ei underhøgd. Det skal gje rom for eit Rorvik husvære i underhøgda og eit i fyrste høgda. I fyrste høgda og på loftet er det 6g ein hybel. Tomta som er på 898 m og har gardsnr. 0, bruksnr. 0 i Vikna herad, kosta kr. 87. Byggjeutgift i budsjettåret var kr ,. For arbeid med nytt tenestmannshus blei det i budsjettåret ført til utgift kr. Narvik 8 9,7. Til tenestmannshus blei det i budsjettåret kjøpt eit hus som sto på Telegrafverkets Lødingen grunn, gardsnr. 8, bruksnr. som seljaren T. Samuelsen hadde festa. uset er sett opp i 99 med kjellarhøgd i h6lstein og ei høgd i bindingsverk. Storleiken er 7, m. Det er eit husvære i kjellarhøgda og eit i første høgda. Kostnad kr. 9 8,0.

38 6* Bygging av mindre kioskar for automatsentralar og forsterkarstasjonar, kjøp av mindre tomter o. m. Namn Kiosk Storleik Kva slag Kostnad erad Grunn Gnr./bnr.IStorleik Kostnad in m Jessheim Rustad, tre 7 00 Lundberg, tre 7 00 urdal 9/9 0, Sander Sør Odal 6/9 0 0, Lillestrøm akadal 6, tre 6 Ski Storsand urum tre 8 00 Dombås telegrafhus Dovre 7/ 0 6 9,0 Dombås «Nybu» Dovre 7/ 660 6, amar Brumunddal Furnes 00/ , Tynset Auma Alvdal / 0 80, Fagernes Skrautvål,9 tre 0 Nord Aurdal /9 0 00, ønefoss Tyristrand Tyristrand 66/6 8, 07,0 Kongsberg Styrvoll Lardal 67/0 0 09,0 Svelvik olmsbu 6, tre 9 00 Leigd grunn Flekkefjord Tesåk,9 tre 6 90 Gyland 8/ , Kopervik Åkrehamn Akra /66 00, Bergen telefonanlegg Askhavn tre 000 Bergen Eikelandsosen Fusa /0 7, 80, Odda Jøsendal 6 tre Odda 8/,, Trondheim yttefossen, tre ) 000 Klæbu 6/ 00, Mostadmarka Malvik 7/ 600 0,80 Stjørdal Skjesol Asen 66/9,6,0 Røros altdalen altdalen / 87, 7,70 Steinkjer Klingsundet Kvam /7 0, Til utgift i terminen kr. 8 66,. Større vølings og oppnyingsarbeid. (tyngd oppnying) Oslo Radio Til måling og vøling av husa på Tryvasshøgda og til arbeid med varme og sanitæranlegget blei det i budsjettåret brukt kr Sandvika Stasjonshuset blei måla og taket volt. Utgifta var om lag kr alden Det blei i budsjettåret lagt inn oljefyring. Utgifta var om lag kr Fredrikstad I tenestmannshuset blei det lagt inn bad og WC og dessutan nytt golv i kjellaren. Utgifta var om lag kr. 00. Nybergsund Vøling av taket og ymse målararbeid kosta i alt kr Fagernes Stasjonshuset i Br u flat fekk lagt inn vatn. Utgifta var kr. 00. amar Stasjonshuset i Åsbygda blei volt og måla. Utgifta var om lag kr Stasjonshuset i Stange fekk volt taket. Utgifta var kr. 6. Drammen I tenestmannshusa Danvik blei det montert panelomnar. kjøkken blei pussa opp og moderniserte. Utgifta var om lag 600. ønefoss Vassleidinga blei nya opp. Utgifta var om lag kr. 00. Kongsberg Stasjonshuset blei murpussa, vindaugo måla og kitta og takrennene volt. Utgift om lag kr. 00.

39 7* I telegrafbygningen blei det skifta ut omnsrøyr. Koplingsromet blei utvida. Kost Bergen nadene var om lag I telegrafsalen og kassekontoret blei det lagt inn nye ljosarmaturar. Utgifta Trondheim var om lag kr Stasjonshuset blei måla. Kloakkanlegget blei volt. Utgifta var om lag kr Rørvik Stasjonshuset blei måla og det elektriske anlegget montert om. Utgifta var om Brønnøy. lag kr sund Det blei i budsjettåret gjort ymse vølingsarbeid med messebygningen og styrar Fauske huset. Utgifta var om lag kr Stasjonshuset blei ominreidd. Utgifta var om lag kr Rognan Ljos og varmeanlegget i «Tirpitz» blei lagt om. Utgifta var om lag kr. 00. Sandnessjøen Sentralfyringsanlegget i messebygningen blei skifta ut og volt. Utgifta var om lag Lødingen kr Det blei sett opp gjerde kring eigedomen. usværet til styraren blei pussa opp. Melbu Utgifta var om lag kr Det blei i budsjettåret gjort ymse dreneringsarbeid. Kloakken blei g volt. Utgifta Moen var om lag kr Målselv Rikstelefonromet blei ominnreidd og måla. Det blei skipa nytt innlegg for elektrisk Sortland ljos. Utgifta var om lag kr Stasjonshuset blei måla inni og utanpå. Utgifta var om lag kr. 00. Sørvågen XI. Linesamband. Samband: Talet per. januar 9 var (radiosamband ikkje medtekne) : Innlandet Til utlandet Sum Av desse utleigde Innlandet Til utlandet Sum Telegraf Morse Fjernskrivar Telex : Mellom sentr.» Lokalabonn.» Fjernabonn. Rikstelefon Av desse firetråds.. Abonnenttelefon : Sambandsliner Abonnentsamband 0 7 ) Medeltal for budsjettåret ) Lineruter: Stolperekkje, ēca CD rti CD Cd PI t,' zi ow g,) ' al Cd.. tt"), P C) I Jord, kanal, elvekabel Av dette med "a bp P cd ta rtt cd Sjøkabel Av dette med "r ( cd cl 0 "c; I alt km km km km km km Berre for telegraf 7 Telegraf og rikstelefon Berre rikstelefon 7 7 : Sams for telegraf, riksog 87 abonn.telefon 8 Sams for riks og ab.tfn Berre abonn.telefon : med sambandsliner utan» Av dette berre vedkomande serabonnentar km km km km

40 8* Tråd: Blank tråd Luftkabel Jordkanalelvekabel Sjøkabel innalands Innalands i alt Sjøkabel til utlandet I bruk: Metallisk tgr.samband rikstfn.samb. sambandsline abonn.samb. I alt km km km km km km 6 9 I reserve : Metallisk tgr.samband.. rikstfn.samb.. sambandsline. abonn.samb. I alt Tråd i alt: Metallisk tgr.samband rikstfn.samb. sambandsline abonn.samb.. I alt Av dette pupinisert.... Lengd av koaksialrøyr Under tråd har ein rekna med for samband til serabonnentar Tråd i reserve var i prosentar (sjøkablane til utlandet ikkje medtekne). Blank tråd Luftkabel Jord,kanal, elvekabel Sjøkabel 90 I 9 I alt 90 9 Telegraf,9 7,9 90,9 9,0,7 89,7 Rikstelefon 0, 0,,0 9,8,9 8,8 Ab.tfn., sambandsliner.. 0,7 0,,0 } Ab.tfn., abonnentliner,0 6, 8,8,0 7,9,,, 6,6 8,7 9,7,,7 8, 0,0 0,8 6,6 0, 6, 0,, 7,8, 8,8,0 7, 0,9 9,,7,,7 km stolperekkje hadde òg trådar som Norges Statsbaner eig. I oppgåva over stolperekkje, rikstelefonen, er ikkje teki med 89,6 km stolperekkje som statsbanane eig, men der Telegrafverket har tråd. Da budsjettåret gjekk ut, var talet på sjøkablar for telegraf, for rikstelefon 67 og for abonnenttelefonen 67, til saman 9. Talet på stolpar i linenettet var om lag Sjøkablar til utlandet (heile lengda er ford opp, Noreg eig helfta) : Rutelengd Telegrafkablar : km Den norskengelske kabel StølsvikNewbiggin 760, Den norskengelske kabel SkivoldsvikPeterhead 0,6 66,0

41 9* Telefonkablar : Den norskdanske kabel SandefjordFredrikshavn ( par I par for kringkasting) 7, Den norskdanske kabel Stølsvikirtshals (koaksial),,9 Rikssambanda i telegrafdistrikta: Distrikt Stolperekkje Blank tråd telegraf og rikstfn.samb Vedlikehaldskostnad 90 Oppnyingskostnad 90 Østfold Oppland Drammen Agder Rogaland Bjørgvin More Trøndelag Nordland Troms Finnmark km km kr. kr Til atterreising etter krigen blei det i budsjettåret brukt til rikslinene : Troms kr Finnmark» kr Sergreining av trådlengd og talet på abonnentliner ved abonnentanlegga står i tabell. Oppgåve over vedlikehaldskostnadene står i tabell.

42 0* Samband i bruk: Blank tråd Luftkabel Av dette til utlandet Jordkanalelvekabel Sjøkabel i alt VF Sum Av dette fast utleigd Fysikalske for: telegraf rikstfn. tråds» for kringkasting» tråds sambandsliner abonnentliner Kunstsamband for: telegraf telexabonnentar rikstelefon tråds tråds sambandsliner Kanalar for: telegraf telex» fjernabonnentar rikstelefon BF berefrekvens for TT.. kringkastingkanalar. sambandsline VFkanalar for: telegraf rikstelefon Samband i alt : telegraf telex» fjernabonnentar telegraf i alt rikstelefon abonnenttelefon : sambandsliner abonnentliner abonnenttfn. i alt Sum Under abonn.tfn., abonn. liner har ein teki med samband til serabonnentar med i alt km km km km km km km (78) (6 0) (7 7) (7 7) (6 79) Berefrekvenssamband for framføring av tonetelegrafkanalar (TT) har ein ikkje teki med i sluttalet for samband. Tala i klammer under utleigde samband er samband til telexabonnentar over riksnettet utan serlig sambandsleige, men med ein fast auke i årsabonnementet. For VFsamband har ein rekna kartfråstand mellom stasjonane. For abonnenttelefonen har ein ikkje oppgåve over kunstsamband til abonnentar og heller ikkje lengda for dei trådlause abonnentsambanda.

43 * Skade på linenettet. På telegraf og rikstelefonlinene er meldt desse skadane, som har skipla ekspedisjonen: Stolpar, knekte eller skadde Isolatorar, knekte eller skadde Trådbrot Avleiingar Kortslutningar, slengkontaktar o Sprengde bendslingar Kabelfeil Andre feil Nye kabelanlegg. Kabelanlegg bygde ferdige i fyrste halvår av terminen. Nr. Kabelanlegg Bygd ferdig Tal på kablar Tal på trådpar Trådlengd Km TorsetraLillo 90 TorsetraLillo ArnesKongsvinger ArnesKongsvinger 90 0 Kablane er delar av kabelanlegget LillestrømGjøvik. Kvar av kablane under har forutan trådpar òg røyr eller koaksialliner. Kablane er lagde ned i samband med elektrifiseringa av jernbanen. Telegrafverkets del av utgifta er tyngd anleggskonto. Nye rikstelefonanlegg. Større anlegg som er fullførde i fyrste halvår av terminen (8 rikstelefonliner ferdigbygde, av desse 8 biliner). Namn på anlegga: Bygd ferdig Ny luftline Trådlengd Trådslag Ny stolperekkje Ny sjøkabel Nye stasjonar skipa AltaVadsø, seksjon Lakselv Ifjord liner VoldaEidså VoldaFolkestadbygd VoldaØrstavik liner EidsvågEresfjord InnsmølaDyrnes Nordfjordeideggjabygda Dale Bruvik (Dalseid)Stamneshella EidslandetModalen: Dato 6/0 /0 /0 /90 8/80 0/60 /0, k, k, k, k, k, k,0 j 0/70, k 0/70 seksjon Eidslandetøvik.., k seksj. øvikkrossdal. 0/70,0 kdk seksj. KrossdalModalen... 0/70,0 j EikangervågMyking 0/90, k DalsøyraFørde Sunnfjord liner /0, k DalsøyraLøland bru forgr. /0 liner, k FlekkefjordKvinesdal liner /00,0 k ForsandEidane /60,0 j SkienNotodden liner /80, k GvarvSeljord liner (den eine /80 utskifta,0 j og, b), k SkienUlefoss /80, k Km 9,7 0,,,6,, Km Km 9,0, 89,9,,8 7, 0,6 0, 6,8,8 0, 0, 7,9 7,0, 8,6,,7 6,6 6,0 7,,,0 7,7 9, Kvinesdal automatsentr

44 * XII. Personalet. Telegrafverkets eigne stasjonar og anlegg 0. juni 9 Kringkastarane Aeradio stasjonane I alt 0. juni 90 Fast tilsette og konstituerte tenestm. Regulativlønte, ikkje faste Tarifflønte i stadig arbeid Personale på stasj.haldsregulativet Kontrakt og takstpartlont personale I alt 6 79 _ Fast tilsette og konstituerte tenestmenn: r o..0 c.) ts a7 ta i ) O cd ca"c't rci g g) a) t, 0 M ' g O ri) rn rcp T0 rcl ;,,X fir+ CE,..' Z.,.'ct a) : i:f.,c,0 'a) cl)cl)et, '8 g C Telegrafstyret 0 9 6i6 () Av desse med lønsref. frå NRK () ( ) () : () Revisjonskontoret 7 8 ovudlageret ') 0 0 ovudverkstaden Fjernkabelavdelinga Impregneringsverket Sjøkabeltilsynet Telegrafverkets masteanlegg 6 ± Distriktstyra Telegraf og rikstfn.stasjonane 098 ) 9 6 ) ) Kringkastarane Aeradiostasjonane ±0 0 Til saman Av desse permitterte utan Ion. Fast tilsette og konstituerte tenestmenn i tenest Løyvde postar Av desse ledige / Regulativlønte, ikkje fast tilsette: Regulære Telegr. Telefn. reserv. reserv. Ekspeditørreservar Irregulære reservar Til saman 0/6 Auke i budsj. Aret Telegrafstyret Revisjonskontoret Distriktstyra Telegraf og rikstelefonstasjonane Kringkastarane» (mellombels tekn. III) Aeradiostasjonane (mellombels tilsette funksjonærar) Aeradiostasjonane (mellombels tilsette teknikarar III og maskinistar) 7 Regulativlonte, ikkje faste, i alt ± ± 6 77 ± 8 ± ± 9 + ) Kontorpersonalet rekna med under Telegrafstyret. ) Av desse gjorde 8 mellombels tenest ved distriktstyra og i Tg.styret. ) Av desse gjorde bod mellombels tenest i Tg.styret. ) Tenestmenn knytt til tgf.bygningen, Oslo og messa der.

45 * Tarifflønte, i stadig arbeid: Auke i /6 9 budsjettåret Ikkje faste bod 7 i Dagarbeidarar o. m ved stasjonane 7 ±» Fjernkabelavdelinga') 87 :» lineanlegga') 777 : 6» Impregneringsverket. 0 :» ovudverkstaden 8 ± 7» ovudlageret 0» på kabelskip og distriktskøyter Reingjeringskvinner (med arbeid jamt over, timar om veka) 7 0 Tarifflonte, i stadig arbeid, i alt 87 9 Mellom dei ikkje fast tilsette regulativlønte og tarifflønte i stadig arbeid var det 9 som gjorde tenest i postar som er melde inn i Statens Pensjonskasse. Dessutan hadde Telegrafverket i alt 6 lineoppsynsmenn. av desse hadde også anna arbeid i Telegrafverket som stasjonshaldarar, telegrafbud eller telefonarbeidarar. Oppsynsmennene har som regel ei mindre fast godtgjersle for året og elles timeløn fastsett av Telegrafstyret. Personalet ved rikstelefonstasjonane og bisentralane: "/6 9 /6 90 Påstasjonshaldsregulativet. Stasjonshaldarar som er offentlege tenestmenn Stasjonshaldarar som ikke er offentlege tenestmenn Landstelefonistar 6 6. Landstelefonistreservar 8. jelpebetjening lønt av stasjonshaldarar Utanom stasjonshaldsregulativet: (Kontrakt og takstpartlønt personale) 6 79 I alt 70 Av desse : Personar med telefontenest som hovudyrke»» biyrke 7 8 Vakter av reservefunksjonærar (hjelpe og vikartenest) : Budsjettåret Budsjettåret Telegrafstyret 8 9 Revisjonskontoret Distriktstyra Stasjonane Til saman Kontor og ekspedisjonspersonale (med vanleg regulativlon) i stadig tenest deltpådeiymse arbeidsgreinene Auke i 0 / /6 9 budsj.året Telegrafstyret 9 ± Impregneringsverket og sjøkabeltilsynet 7 8 Revisjonskontoret 0 0 Distriktstyra Kringkastingstasjonane 7 6 ±6 Telegrafmessa ± ) Stasjonane : Styrar og kassekontor Telegrafekspedisjon, line Telegrafekspedisjon, radio Rikstelefonekspedisjon Telefonekspedisjon, radio Abonnenttelefonekspedisjon Vikartenest for vekefridag 8 69 Til saman. 6 0 i) Medeltal for arbeidsesongen 90. ) For dei einskilde stasjonane, sjå', tabell.

46 * Bodpersonalet,deltpå,deiymsearbeidsgreinene 0 /6 90 V6 9 Auke i budsjettåret Telegrafstyret 0 i Revisjonskontoret _ Distriktstyra 9 8 i Kringkastinga usa til Telegrafverket, ovudlageret, ovudverkstaden, Fjernkabelavd., Messa i Oslo Stasjonane : Ombering Innkrevjing Anna arbeid 08 ± Til saman ± T en e st menn som er slutta i budsjettåret : Dødsfall Avskil Til saman Fast tilsett kontor og ekspedisjonspersonale 7 Reservefunksjonærar 9 9 Formenn, teknikarar, telefonmontørar o. fl.. 8 Bodtenestmenn 6 Mellombels tekn. ved aeradiostasj. og kringk. Til saman 8 6 Taletpåkvinner og menn var: Fast tilsette : Kontor og ekspedisjonspersonale Formenn, telefonmontørar o fl Bodtenestmenn Messebetjening Regulativlønte, ikkje faste : Reservefunksjonaerar Andre ikkje faste Tarifflønte : Ikkje faste bod Dagarbeidarar o. m Reingjeringskvinner Personale på stasjonshaldsregulativet Kontrakt og takstpartlønt personale I alt O/ " 9 Kvinner Menn Kvinner Menn Desse nye postane er skipa i budsjettåret 90 9 : kontorsjefpost i Telegrafstyret overingenisorpostar II (ved distriktstyra) ingeniørpostar II avdelingssjefpost II (amar) avdelingssjefpostar III (Molde og Narvik) kasserarpostar III (alden, Sarpsborg, Lillehammer og Tønsberg) 8 kasserarpostar IV teknikarsjefpost 9 fullmektigpostar I 8 fullmektigpostar II 9 fullmektigpostar III fullmektigpostar II ved telefonekspedisjonen 78 fullmektigpostar III ved telefonekspedisjonen telegrafekspeditørpostar 90 telefonekspeditørpostar telegrafassistentpostar 7 telefonassistentpostar II

47 * 0 kontorassistentpostar II 6 driftsassistentpostar telefonkontrollørpostar 6 arbeidsstyrarpostar radiokontrollørpostar maskinsjefpost I verksmeisterpost teknikarformannspostar telefon og verkstadformannspostar 7 bodformannspostar 7 teiknarpostar I teknikarpostar I styrarinnepost i Messa, Oslo 68 telefonunderformannspostar 6 bodunderformannspostar instrumentmakarpostar maskinistpostar teknikarpostar II impregneringsarbeidarpost 6 telegrafbetjentpostar telefonmontørpostar kasserarpostar, Messa, Oslo kaldjomfrupost, Messa, Oslo bodpost I bodpost II Ved aeradiostasjonane er desse postane skipa styrarpost II styrarpost V fullmektigpost III sikringstelegrafistpost teknikarpost III Desse postane er gått opp i høgre klasse: avdelingsjefpostar ved O. T. A. til telegrafstyrarpost I (Sandnessjøen)»» I (Drammen)» II (Bergen,Trondh.)»» III (Glomfjord)» IV (Sulitj., Værøy)» fullmektigpost I» II teknikarsjefpost 8» fullmektigpostar I kasserarpost III fullmektigpost II 6 fullmektigpostar II» I ved tfn.eksp. 6» II»» III»» III» kontorfullmektigpostar II ved Rev.knt. Desse postane er skipa om: vaktsjefpostar v/telegrafeksp. i Oslo til» i Bergen og Trondheim kasserarpost III _ teknikarsjefpost fullmektigpost III v/telefoneksp. Desse postane er inndregne: tekniske fullmektigpostar III kontorassistentpostar I 7 telefonassistentpostar I telefonkontrollørpost teknikarformannspostar avdelingsjefpostar I telegrafstyrarpost C avdelingsjefpost I» telegrafstyrarpost II» avdelingsjefpost I»»»»»» fullmektigpostar I avdelingsjefpostar III ved tfn.eksp. fullmektigpostar I ved tfn.eksp. I»»» II»» telegrafekspeditørpostar. avdelingsjefpostar II» fullmektigpost I» telefonekspeditorpost

48 6* 6 teknikarpostar I teiknarpostar I telefon og verkstadformannspostar teknikarpostar II 6 instrumentmakarpostar telefonunderformannspostar 99 telefonmontørpostar 9 telegrafbetjentpostar vaktmeisterpost 0 bodpostar I 7 bodpostar II Desse postane er inndregne ved aeradiostasjonane : styrarpostar V fullmektigpostar III sikringstelegrafistpostar teknikarpost III fjernskrivarbetjentpostar Desse postane er førde over til Norsk Rikskringkasting per.august 90: avdelingsingeniørpost I avdelingsingeniørpost II ingeniørpostar I kontrollsjefpost fullmektigpostar I 7 fullmektigpostar II fullmektigpostar III sekretærpost II verkstadsjefpost telegrafassistentpost verksmeisterpost teknikarformannspost 6 teknikarpostar I teknikarpost II teiknarpost I formannspostar 0 instrumentmakarpostar 6 telefonmontørpostar telegrafbetjentpost Telef onreser var tekne inn i budsjettåret 90: Oslo distrikt Bergen telefonanlegg. 7 Oslo telefonanlegg Møre distrikt 9 Ø stfold distrikt 9 Trøndelag distrikt 9 Oppland distrikt Nordland distrikt 9 Drammen distrikt Troms distrikt Agder distrikt Finnmark distrikt Rogaland distrikt 6 Bjørgvin distrikt Til saman.. 7 Undervisningsverksemda. I budsjettåret 90 er desse kursa fullførde Kurs Elevar Telegrafkurs ved Telegrafskulen 6 Kurs for radiotelegrafistar (opplæring av radiotelegrafistar som skal gjera tenest ved Radiosentralen og Oslo stasjon) Automatkurs Telefonkurs i Oslo distrikt 0» Østfold» 9» Oppland»» Drammen»» Agder»» Rogaland» 7

49 Kurs Elevar Telefonkurs i Bjørgvin» Møre 8» Trøndelag 9» Nordland Troms» Finnmark I Troms blei det Og haldi eit samkurs etter den gamle undervisningsplanen. Kurset hadde elevar. Ved Telegrafskulen i Oslo blei det haldi eit perfeksjonskurs for rikstelefonfunksjonærar. Kurset varde veker og hadde elevar. Da budsjettåret enda, var det i gang høgre kurs med 7 elevar. * Sjukdomsforfall. Denne oppgåva for personalet ved dei ymse arbeidsgreinene er utarbeidd etter personaloppgåvene frå stasjonar med regulativlønt personale. Berre dei funksjonærane som har rett til sjukepermisjon med løn, og dei sjukedagane som Telegrafverket har gjevi full løn for (sjukepermisjon med fri vikar eller utan vikar) er rekna med. Oppgåve over sjukedagane jamt over per funksjonær ved dei einskilde stasjonane står i tabell. Tabell gjev oversyn over sjukdomsforfall i arbeidsgruppene i dei einskilde telegrafdistrikta. Jamt over for 90 Funksjonærar Sjukedagar i gruppa per funksjonær Kvinner Menn Kvinner Menn Kontorarbeid 9 9 9, 7, 8,8 Kontorarbeid og eksp.arbeid skiftevis 6 7,6,7 7, Telegrafekspedisjon 69 97,8 9,7, Radioekspedisjon 6 8,8 7, 8,0 Telegraf og telefonekspedisjon skiftevis 0, 6,9 Rikstelefonekspedisjon 7 7, 7, Rikstelefon og abonnenttelefonekspedisjon skiftevis 887,6,, Abonnenttelefonekspedisjon.,,7 Arbeidsgreinene under eitt , 7,, Jamt over for 9990 Sjukedagar per funksjonær Kvinner Menn 7,, 0,0, 0,,8 ' Talet på sjukedagar i budsjettåret jamt over per tenestmann Funksjonærar, kvinner,,,» menn 6,7 7,7 7, Alle funksjonærar under eitt,,0 0, Formenn, montørar o. m., kvinner,,,» menn Bodtenestmenn, kvinner» menn,9,9,9 90, 7, 0, 9,7,7 I 9,0,9 XIII. jelpefondet og Lånekassa. jelpefondet for tenestmennene i Telegrafverket blei skipa ved kgl. res.. januar 87. Det heitte opphavleg Tilleggspensjonsfondet for Rikstelegrafens Bestillingsmenn. Lånek a s sa til T el egr af v erke t, også kalla «lånekassa for telegrafelevar», er skipa ved løyving på driftsbudsjettet for budsjettåra 9 til og 978 til 9. Føremålet er A gje billege lån til elevar som gjennomgår det høgre kurset på Telegrafskulen.

50 8* Rekneskap for jelpefondet kalenderåret 90. Vinnings og tapskonto. Inntekter : Renter frå låntakarar 6,7 Renter av obligasjonar og av bankinnskot 0 00,6 Bøter 609,00 Løyving til pensjonar av «Ymse stønader». 7 00,00 Kursvinning 0,00 9,97 Utgifter : Pensjonar 6 7,9 Sjukehjelp 6 790,00 Pensjonar av «Ymse stønader» 6 77,80 Stipend og stønader 06,7 8 0,6 Overført til fondskapitalen 9,6 9,97 Balansekonto Eige : Pantobligasjonar og gjeldsbrev , ypotekbankobligasjonar 0 000,00 Statsobligasjonar 000,00 Småbruk og Bustadbankobligasjonar 9 000,00 Bankinnskot 7 0, ,9 Skuld: Telegrafverket 00,00 Fondskapitalen per / , ,9 Rekneskap for Lånekassa kalenderåret 90. Vinnings og tapskonto. Inntekter : Renter frå låntakarar 987, Renter av bankinnskot 9,9 898, Utgifter: Overført til kapitalen i Lånekassa 898, Balansekonto Eige : Gjeldsbrev frå låntakarar 8 70,0 Bankinnskot 9 986,98 0 7,8 Skuld: Kapital per / 9 0 7,8 XIV. Private telefonanlegg. Da året 99 gjekk ut, hadde Noreg i alt private telefonselskap med eller utan konsesjon. Samandraget av statistikken frå dei private telefonanlegga for åra 99 og 90 gjev dette oversyn over verksemda: Samla anleggskapital daåret enda

51 9 * Inntekter: Abonnement Samtaleavgift Andre inntekter Driftsutgifter Administrasjon og personale Materiell og vedlikehald Renter og amortisering Andre utgifter Til saman Til saman i Liner: Linerutelengd : Stolperekkje for luftline og luftkabel Jordkabel Sjøkabel Til saman km km Trådlengd: Luftline Luftkabel Jordkabel Sjøkabel Samband: Sambandsliner, metalliske )> triplar Abonnentliner Til saman Til saman ) 78 9 Stasjonar og apparat: manuelle halvautom Sentralar 0 ) 7 Abonnentliner Av desse enkelliner Telefonapparat Av desse eig abonnentane, Talestasjonar automatiske I alt Det var i alt sambandsliner, av desse var 7 samstundes oppsetjingsliner for rikstelefonen. Til dette kjem 60 reine oppsetjingsliner, 09 tingingsliner og 76 nattsamband. os abonnentane var det i alt manuelle sentralbord, 6 CBbord og 0 PABXar. T r a f i k k : Samtaler innan anlegget ) )98 78 Samtaler mellom ymse private selskap ) ) Personale:99 90 Styre og kontorpersonale 6 6 Ingeniørar og telefonmeistrar Formenn og arbeidarar 8 07 Stasjonspersonale ) 7 6) 6 Bod Til saman ) Av ilesse var det sentralar som ekspederte rikstelefon. ) er er rekna med at om lag / av oppringingane har ført til samtale. ) Nokre av seiskapa gjev tal for samtaler. For del andre seiskapa har ein rekna ut samtaletalet. ) Talet er rekna ut etter oppgåva over trådkm og talet på abonnentliner. ) 6 mellombels tilsette medtekne. 6) mellombels tilsette medtekne.

52 0* XV. Samla oversyn over telegraf og telefon i Noreg. Storleiken på telegraf og telefonnettet. Per. januar 9. Stolperekkje Jordkabel Sjøkabel I alt Linerutelengd Km Km Km Km (Telegraf og telefon under eitt) Telegrafverket Private telefonanlegg Til saman Blank Luftkabel Jordkabel Sjøkabel I alt Lengda på telegraftrådane tråd km km km km km Telegrafverket Lengda på rikstelefontrådane Telegrafverket Lengda på abonnenttrå,dane Sambandsliner : Telegrafverket Private telefonanlegg Abonnentliner : Telegrafverket ) Private telefonanlegg Tilknytingsnett Sjøkablane til utlandet er her medtekne med helvta av heile kabellengda. Tråd i reserve er medrekna. Talet av samband Samband i bruk. Per. januar 9. Mellom sentralar/stasjonar Vanlege trafikksamb. : Fysikalske km Lengda av sambanda Kunst Vanlege samband kanalar km km VF kanalar km Telegraf Rikstelefon Abonnenttelefon : Telegrafverket Private ab.anl Utleigde samband : Telegraf Telex fjernab Telefon ) Telegrafverkets liner i tilknytingsnett medrekna. I alt km

53 * Mellom sentralar og abonn. Telegrafv. ab.anl.. ) Tilknytingsnett... ') 6 ) 7 7 ) 7 7 Private ab.anl Stasjonar. Telegrafen : Landstasjonar med telegramekspedisjon: Telegrafverket (eigne stasjonar)» aeradiostasjonar Jernbanene Private I alt Rikstelefonen: Stasjonar som Telegrafverket eig Av desse med sentralbord Per 0. juni 9. Samla tal Av desse opne for utalandstrafikk Abonnenttelefonen: Abonnentsentralar : manuelle halvaut. autom. I alt Telegrafverket 9 89 Private I alt Abonnentliner : Ved Telegr.verkets abonnentsentr Ved rikstelefonstasjonane 0 0 Ved private sentralar ) 0 ) ) I alt Abonnentapparat : Ved Telegr.verkets abonnentsentr Ved rikstelefonstasjonane 8 80 Ved private sentralar ) 99 ) ) I alt Kapital nedlagd i telegraf og telefonnettet. Telegrafverket (per 0. juni 9) Private telefonanlegg (per. jan. 9) I alt kr » kr Inntekter : Telegraf Rikstelefon Abonnenttelefon: Telegrafverket Private telefonanlegg Driftsrekneskapen. Telegrafverket for tida /7 90 0/6 9. Dei private telefonselskapa / 90 / 90. kr » kr » 6 77 kr. 0 0 ) Medeltal rekna ut etter oppgåver per 0/6 90 og"/, 9. ) Talet er rekna ut etter medellengda for dei sambanda telegrafverket eig i tilknytingsnetta. ) Delinga på manuelle, halvautomatiske og automatiske apparat er rekna ut etter oppgåve frå dei private selskapa per. januar 9.

54 Driftsutgifter : Telegraf ') Rikstelefonl) Abonnenttelefon: Telegrafverket') Private telefonanlegg Ekspederte takserte telegram : Innariks Utlandet (sende, komne og transitt) Andre ekspederte telegram: Vertelegram Tenesttelegram Ekspederte takserte rikstelefonsamtaler: Innariks Utlandet (utg., inng. og transitt) * Trafikk. Budsjettåret 90 Lokalsamtaler mellom abonnentane: Ved Telegrafverkets abonnentanlegg (ekspederte samt.)» rikstelefonstasjonar» private telefonanlegg (om lag)') kr. 6 68» 7 97 kr. 70» » 9 99 I alt kr I dette oversynet har ein ikkje teki med dei telekommunikasjonane som Norges Statsbaner driv til eige bruk. Ved jernbanen var det 0. juni 9 60 km telegrafsamband, 6000 km telefonsamband og 000 telefonapparat. ) Medrekna kr til renter av kapitalen og kr. 700 til oppnying for telegraf, riks og abonnenttelefon til saman. ) For kalenderåret 90.

55 B. TABELLAR

56 Tabell a. Samla økonomisk drifts Inntekt Driftsgrein rn mgc) rci og (7 A?': Stasjonane i alt Telegraf (SA sergreining S. ) Rikstfn Abonn.tfn Rad.tg. fast Rad.tf. fast 7 Rad.tg.mob Rad.tf. mob Distriktstyra i alt Telegraf (Sjå sergreining s. 67) Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg. fast Rad.tf. fast Rad.tg.mob. Rad.tf. mob. 7:. g g ggiff Chg cjim , , , ,0 7, , , ,79 6, rt *pqg Distriktsverkstadene i alt Telegraf (Sjå sergreining s. 67) Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob. Drifta elles Telegraf (Sjå sergreining s. 89) Rikstfn Abonn.tfn. ± 6 68 Rad.tg. fast Rad.tf. fast Rad.tg.mob. 0 6" Rad.tf. mob ,0 ± , , 6, 9,6 78 0,6 ± , ,8 Drift i alt Telegraf 67 7 Rikstfn. 89 Abonn.tfn Rad.tg.fast Rad.tf. fast 08 Rad.tg.mob Rad.tf. mob , , , 88 6, , , ,79 6 0,97 Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg. fast Rad.tf. fast Rad.tg.mob. Rad.tf. mob , , ,6 6,9 0 99, ,0 8 86,79 6 0,97

57 oversyn i budsjettåret 90. g>,l Utgift. twg r6 0 bn 7), o. gso g cn7:m I I , , , !7 87./8, ,7 i ,9 _ ,0 ± , 9 86 cd ch s ') , , ,99,8 0 0,,0 8 8, , , , , , , , , , , , , , _ ,97 98 _ , , , , , , , , , Sum utgift Overskot på drifta Renter Netto overskot 680, , , , , , , ,

58 Nr. Stasjon Oslo telefonanlegg Oslo Oslo distrikt. Oslo Radio (Radiosentralen, Tryvasshøgda, Ski, Jeløy). Driftsgrein ggt ErTi, g cg, o 6 I 7 Abonn.tfn ,97 9,9 Telegraf Rikstfn. Rad.tg.fast Rad.tf.fast Rad.tg.mob. Rad.tf. mob. ria R:$ ca,m '.t G), , ,7 rci ,7 7 7, ,6 e,9 07 0, 8 88,,77 <)r.t) Stabekk Sum Østfold distrikt Telegraf Telegraf Rikstfn. Rad.tg.fa& Rad.tf.fast Rad.tg.mob. Rad.tf. mob , , , ,7 7 7, , ,0,7 Asker Telegraf ,0 9 Rikstfn ,07 0, 6 98 Abonn.tfn. 0 ^ 76 7,9 07,0 7 6,7, ,8 7, 8 88,, understasjonar.. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,7, , 0, , 0,9 768, Fredrikstad Telegraf Rikstfn , , 898 9,7,9 0 97,7 8 understasjonar.. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , , 76 7,9 8 0,9,9 0,7 76, alden Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,8, ,, ,, ,9 0 Aremark Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , , ,60,, 0,6 8, 7 Jessheimstasjonane (Gardermoen, Jessheim, Kleifta) Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,0, , 0, ,8 0, 0 660,7

59 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift a) "(di 0 cl) ) ca bz%) g o g 7) '9 ; bao ; a) ra.. CD,.bi)M., r7: $..; a),... r 0 iia 0 ig ;,. Is. ) A.,, Cl) / CD > to cd ho o b o ;. > 0 0 ).. a i),'' :.rl rieq is,.., o rci d.., c,9,t's'ilo E f?) '0 0 7:' cts ri '' ' 0 '' d ri.,,,) at M dr:..".. < ''' ;E; ci c/ T,W. EI ul z 0D a) ce a A 9 0 I ,8 7, Nr , 66, 0,9 0, , , ,00 ± ± , 96 66,8 66, 8 9, , ,00 06,0 0, 0,9 0, ± ± , , , ,6 0,7 0,9 87, ± , ,7 0, , 0, ,68 60, , ,7 0, ,9 0, , , 6 99, 9 60,0 6,7 0,7 0, 7, , 69 6,6 80, 9 6,8 0,76 0,7 7, ,0 0, ,6 0, ,7 6, , ,86 0, ,99 0, ,96 00,96 9 ± ,8 8

60 6 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt, e cil cp Stasjon Driftsgrein Nr. gxgo po g.. ect crl :.,., C 0 andre underst... hip ca,,,., +E a.' +.". Telegraf Rikstfn Abonn.tfn I 6 caul;,"),.;g grws) E,,Eô ,6, 0 80,0 0, ,09 0,6 87,7 7 J, Kongsvingerstasj. (Kirkenær, Kongsvinger) Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,0,7 6 6,6,0 8,60, ,6 9 Lillestromstasj. (Lillestrøm, Skedsmo) Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,7, 7 8,09 0,7 7 69,8 6, , andre underst... Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,76,6 0 90,9 0, ,97 90, 6 66, Moss Telegraf Rikstfn ,9,6 96,9, , understasjonar Telegraf 7 09 Rikstfn. 09 6,68,,86 0,88 66, Mysen Telegraf 9 60 Rikstfn Abonn.tfn ,6, 09 8,89 0, , 06,7 6, understasjonar.. Telegraf Rikstfn Abonn.tfn , 00 69, , ,0,7 0,86 96, Sarpsborg Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,87, ,8, 8,0, , understasjonar Telegraf Rikstfn. 9 0 Abonn.tfn ,7 7 0, ,7 6,6, 0,70 8, 00 9 Ski Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,7 7,6 0,7 0 77,6,7 0, 98,

61 7 oversyn. for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving) r' r0 crin), 0 Utgift bi; o0 at s.., '" G).fa,. o '. 7 r. p. g r'n bott'j. a) bp cd Vo o ci.) ; I.R b;;. u) a I).0 g rd,_, 0 ct d `, g.ct cam,0 m ri) (I),9 bo..0 O. 0.,, : E i,i g o,,,c"rri; ci US IT m ci. gitil D a) ca.å I I , 0, , 0, , 7, , Nr , 0, , 0, ,76 90, , ,7, , 0, ,7 99, ,8 ± 9 88 ± ,9 0, , 0, ,7, , , 0, ,97 0, , ,00 0, ,0 0, , , 0, ,6 0, ,6 79, , , 0, ,0 0, ,6, , ,0 0, ,7 0, ,76 97, , ,7 0, ,00 0, 8 9 6, 6, , ,9 0, , 0, ,77 77, ,

62 8 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon 0 understasjonar. Østfold kontrollkrins: Sorkedalen ( / 7 0 / 9) Dombås Sum.». Oppland distrikt 6 understasjonar.. 7 Elverum 8 Fagernes... Driftsgrein,, e w cl) Po 'E rnt a r 0,X0c cd i cdmog 0' ca,m ag 'cå ti g 0 ar, 0 re7" rq t b ig.c. c t so ca cp, g,, > W f: rt) rvg Telegraf ,6, 676 Rikstfn ,9 0,7, 6 80 Abonn.tfn. 9 78,09 88, , Telegraf 8 6,78, 6 Rikstfn. 86,6 0,8 Abonn.tfn. 0 9,70,09 Telegraf ,9, Rikstfn ,77 0,99 Abonn.tfn ,9, ,66 Telegraf ,6,09 8 Rikstfn ,,7 68 Abonn.tfn ,7 89, 0 80,8 Telegraf ,6, Rikstfn ,8,7 Abonn.tfn. 8 8, 8, 7 7,6 Telegraf 6 9,9, 8 Rikstfn ,8, ,7 Telegraf ,8,7 79 Rikstfn ,96,0 90 Abonn.tfn ,0 00, 7 79, understasjonar.. Gjøvik understasjonar amarstasjonane (Brummunddal, amar, Nes edm., Ringsaker) Telegraf ,0,8 9 Rikstfn ,6 0, Abonn.tfn ,6 76, , Telegraf ,,8 Rikstfn ,80, 78 Abonn.tfn ,6, ,8 Telegraf ,9,7 6 Rikstfn ,06 0,8 6 Abonn.tfn ,99 09,67 9 8, Telegraf ,70, 9 00 Rikstfn ,0, Abonn.tfn , 0, ,

63 , bo ) c)el I , , , ,87 bgg G). 76 :,,ct'ptig,t g cg rn cf) U' 6 0,9 0, 7,8 G) bo L.) ) 0 C/ ;. ;:"i 0 I Nr ,0 0 00, ,0 9, 0, ± , , , , 0,6 0, 68, , , , ,8 0,8 0,7 89, ± 6 97 ± , , , ,7 0,6 0, 0, ± , , , 0, 0, ± , , , ,9 0, 0, 7, , , , ,8 0,60 0,9, , , , ,0 0,7 0,9 7, , , , ,9 0, 0,7 6, , , , ,9 0,8 0,8 86, ±

64 0 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. CO CD, A. Stasjon Driftsgrein Pci, Zrn (.) rct Ca).,X 0 0 rx cd :.,., a) :+ cd '8 0 s. o 0 esr. o ce". al 0 g..f, Koppang Telegraf 6 9 Rikstfn Abonn.tfn. 8 6 understasjonar Telegraf 6 Rikstfn Abonn.tfn ,9,6 6 89,89, 8 6, 96, , 6 7,0,6,,0 60,9 0,0 9 0, Lillehammer Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,, 9,6, ,7 9, , understasjonar Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,0, 9, 0,7 0, 98,8 8 70, Nybergsundstasjonane Telegraf (Nybergsund, Trysil) Rikstfn Abonn.tfn , 08, ,97 7 6,7,9,66 97, andre understasj. Telegraf 7 Rikstfn Abonn.tfn , 700,9 0 8,7 69,,9, 9, Otta Telegraf Rikstfn Abonn.tfn , ,6 7,97 6 7,,, 97, understasjonar Telegraf 7 88 Rikstfn Abonn.tfn ,0 90 0, , ,9,,9 88, Rena Telegraf 97 Rikstfn , 6 800,6 78 0,,0, 9 67 Tynsetstasjonane Telegraf (Alvdal, Tynset) Rikstfn Abonn.tfn ,6 9 76,89 8,68 0,9,8,60 99, 7 andre understasj. Telegraf 8 9 Rikstfn Abonn.tfn , ,8 8 9, ,,8,8 86,7 6

65 . 0 C/ o cp,fe) 0 'S) g, 7 ', g Kr,. 68, 8, 9, 0,89 " C) bi) 0 O. g cd WX' cd 6 0,7 0,7 09, $ o bo CL) 9 $. I A o C) ± ± Nr , , , li ,09 0,6 0,7, , , , ,00 0, 0,6, , , , , ,, 8,7 899, , , , , , , , ,88 0, 0, 78, 0,60 0, 0,8 0,9 0,7 6,0 0,7 0, 90, ± , , , , ,98 0,8 0, 7, , , , , 0,66 0, , , , ,9 0, 0,7 89, , , , ,6 0,6 0,8, ;.

66 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon Driftsgrein cc ca 7,,; : G) g rb,c) tbl: kg I 6 Vinstrastasjonane (undorp, Ringebu, Vinstra) Sum.». Drammen distrikt. Drammen g cu '6),qE) agi ç."o' Telegraf ,6,9 00 Rikstfn ,0,70 Abonn.tfn ,9 78, ,9 Telegraf ,78, Rikstfn ,0, 9 08 Abonn.tfn , 0,8 7 0, Telegraf ,0,7 8 8 Rikstfn ,60, 9 6 Abonn.tfn , 7, 97 86, Sande Vestfold... Gol 6 understasjonar okksund 7 understasjonar olmestrand understasjonar orten Telegraf ,8, Rikstfn , 0,77 66 Abonn.tfn , 0, 9 7,7 Telegraf ,, Rikstfn ,6,0 9 Abonn.tfn ,7 0,8 8 08,0 Telegraf ,, 76 Rikstfn ,76, 90 Abonn.tfn. 9 6,0 90, ,9 Telegraf ,7, 88 Rikstfn ,0 0,8 Abonn.tfn ,6 7, ,0 Telegraf 0 0,7, 8 Rikstfn ,9 0,8 6 Abonn.tfn ,8 90,87 6,77 Telegraf ,9, 60 Rikstfn ,78,6 0 Abonn.tfn , 0,7 8,8 Telegraf ,0, 9 Rikstfn. 89 6,0 0,99 Abonn.tfn ,87 9, ,9 Telegraf ,08,8 8 Rikstfn ,78, 98 Abonn.tfn ,6 0,0 8,8

67 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving) al O 7 Utgift : g IV , ti) 0 g ;', :0 78.; a), cn 0 ca 0 U) C/ a). ci). eurt. ct b.f.;, F,, g 0 'd9ct. g,,, p 7..: c), <C ;;z 6 w.pg, , ,9 98 6, , , , , , cd ' rn rc'ali) 6I 0, 0, 6,8 6 0,9 0, 7, 0 co Q) 0 7I Nr , , , , , , , ,9 0,6 0,6, , 0,0, ,8 0, ,0 0, ,0 0, , ,00 0, ,6 0, ,06, , ,7 0, ,6 0, , 7, , ,08 0, ,7 0, ,6 6, ,I , , , , , , , ,70 0,76 7 0, , ,0 66 0,7 08 7, , , , ,68 0,6 0 0, ,

68 Inntekt Nr. Stasjonf Driftsgrein understasjonar. Telegraf 9 Rikstfn c:o c. its 60 a) ; tx's cg 7 r ; be g ac E C 0D ,89 8,0 0 97,9, ,9 8,6 ønefoss Telegraf ,0 7 Rikstfn ,, 79 Abonn.tfn ,, , 6 8 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,9 6 96,9 0 9, ,68,9 0,80 90, 9 7 Kongsberg Telegraf 8 0 Rikstfn Abonn.tfn ,9, 89 6,, ,09,70 90, understasjonar Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,6 9,6 6, ,,9,0 89, Larvik Telegraf Rikstfn Abonn.tfn , 9 7,8 6,79 8,86,0, 7, understasjonar. Telegraf Rikstfn Abonn.tfn, ,8 60 7,0 6,78 6 9,,6 0,88 9, Sandefjord Telegraf Rikstfn ,76 8,8 67 8,0 6,0, Svelvik Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,7, 7 7,0 0, ,0 0, ,86 6 understasjonar Telegraf Rikstfn. 7 Abonn.tfn. 96 8, , 9,76 0,7,9 0,79 89, Tjøme Radio Rad.tg.mob Rad.tf. mob , , 98 9,8,9,0 07 6

69 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter renter og oppnying (avskriving). Utgift Q) 0,Obog o o Ta cp ti.d" gr ). r.) CD ),,. o b0'. $. P u) 0 od 0 0, a) p., f; ach) 'cii g w.a, t. g c,n ) ; a) e) ;. hot,wc b;,* ",7',g Nit):.. E O'clg f,rt: Ô.ct cd g pc, ''''',Eg C. w+.7x P tf, o' ID a) ad , 9,08 0, 0, 07 _ , CD ). bi) ).) c..,,." ( 0 ri) Nr, , 0,7 0,66 0,7 9,68J , , , ,06 7 7, ,98 0,6 0,,99J ,9 78, 0,8 0, ,78 09, , ,9 0, , ,06 0,8 8, , ,8 67,7 0,60 0, ,0 0,6 66 ± , ,9 6, ,98 0,6 0, 8, , ,0 6 76, 0, , , , , , 0,6 0, 6, J , ,00 0, , ,96 0,8, j 60 6, ,8, ,,8 90 / JJ ,0 0 6

70 6 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt.. I ao, t Stasjon Driftsgrein E En I. a) Po cå Nr. rx ô cd 0 M a) g 7cr. ).,:.,..0 z,,7), o ca t.7i c roz z g.tefa %. <. 6 Tønsberg Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn bno ôôg: ra0 E *,c' ,7,9 6 7,, 9 6,7 0, , understasjonar.. Sum Agder distrikt. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn Telegraf 66 Rikstfn. 8 6 Abonn.tfn. Rad.tg.mob. 0 7 Rad.tf. mob ,7 7, , ,0,7 0,7 7,8 878,6, 76 68,8,8 0,6 9,6 9,6, ,, , / 6 67 Arendal Telegraf Rikstfn ,0, ,0,6 9, understasjonar. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,9,8 8 8,7 0,7 6 7,9,68, Arendal telefonanlegg Abonn.tfn ,99f,96 70 Borøy Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,,6,7 0, 96,, 8, Brevik Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,,7 97 6,8 0, ,60 90, 9 898, understasjonar.. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 7 Farsund Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 7 0 understasjonar. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,00 78, 0, , 67, 7 787, ,, ,, ,0 9,7 88, ,8, , 0, ,8 8, , Farsund Radio Rad.tg.mob. Rad.tf. mob ,, , 6, ,6 9

71 7 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift rtg 0 g "c rn r i) o,c) a), bo s) o./ o o Nr I , , 7 0,6 6 6,7 6 I7 0,6 0,8 8, O O / ,8 6 00,6 60, , 97 96,9 6 67, ,9 7 77,8 00, 7,7 0, 0,6,68 0,60 0, 6,7,07,8 8 Z , 97 70,88 78,0 0,76 0, ,0 6 87,68 9, 89 7,09 0, 0,8, , 6, , 0 9,6 8,79 9,7 0,7 0,7 7, , 8 0,8 7,8 7 68,0 0,8 0, 7, : ,8 6 07,80 0 7, 08,07 0,8 0,6, , , 086, 8 07, 0,6 0,8 6, ,8 0 0,, ,60 0,9 0,, , 8 0, ,7 /,,

72 8 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt + g a a ) Stasjon Driftsgrein Ti E U oot oeoc Nr. g g g bo. g )!'g g 0 8r8 o a,, g o 76 Grimstad S F g () fd I 6 8 Telegraf 9 Rikstfn Abonn.tfn ,6 9 08,9 9 70,8 8,,69,7 9, Kragerø Telegraf 9 9 Rikstfn Abonn.tfn ,77 60,86 6, ,7,, 6, understasjonar. Telegraf 60 Rikstfn. 6 9 Abonn.tfn ,87, , 0, , 8,9 7 0, 79 Kristiansand Telegraf Rikstfn ,, ,7, , understasjonar Telegraf 9 00 Rikstfn. 6 8 Abonn.tfn ,7, ,7 0,9 70 8,6 6,7 0 8, 8 Langesund Telegraf 909 Rikstfn. 6 8 Abonn.tfn. 9 8 Lillesand Telegraf 9 8 Rikstfn Abonn.tfn ,0, ,7 0, ,0 7, 88 98, ,96, , 0, , 9,77 90, 8 Mandal Telegraf Rikstfn ,96, ,0, ,06 8 Notodden 8 9 understasjonar 86 Porsgrunn Telegraf 6 Rikstfn Abonn.tfn. 7 Telegraf 7 9 Rikstfn Abonn.tfn. 6 Telegraf 60 7 Rikstfn Abonn.tfn ,78, ,8, 0 68,80 9,0 789, ,76, ,06 0, , 8,8 7 0, ,9, ,89, ,79 90, ,60

73 . 9 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift r".,tv u).tn Et c,' Q) 9 0 I I I I ,98 0, ,78 0, ,0 80,8 6 : , cq +) Nr , 0, ,8 0, ,0 0, ± , , 0, ,0 0, , 68, ,90 i ,98 0, ,7 0, , , 0, ,9 0, ,7 6, , ,6 0, , 0, ,, , ,8 0,96 i ,8 0, ,9 7, , , 0, ,88 0, , ,9 0, ,9 0, , 77, , ,6 0, ,80 0, ,9, , ,9 0, ,9 0, ,7, ,6 06

74 0 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Stasjon Driftsgrein,c6 I m" s C) cdm rcip g d tos rw cril M r. (I) E, g ct understasjonar.. I Telegraf 889 Rikstfn , 60,0 7 9, 7,0 0,7 8 7 Risør Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,6, ,86,6 0 8,9,7 79, Rjukan Telegraf 8 98 Rikstfn Abonn.tfn , , 9, ,,6,0 67, Seljord Telegraf 0 Rikstfn Abonn.tfn. 8 7,8 7 9, 9 0,88 9 8,0,76 0,9 7, 7 7 understasjonar Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,0, 7,09 0,9 6 9,6 6, , Skien Telegraf Rikstfn ,0, 7 89,8,6 97 7, understasjonar. Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,9 8 8, 8 08, ,6, 0,7 8, Tvedestrand Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn Sum Telegraf Rikstfn Abonn.tfn Rad.tg.mob Rad.tf. mob Rogaland distrikt , 6 09, 8 7,8 69,86, 0,9 89, ,6, ,7,6 97 0, 9,9 6 8,,8 06, 6, ,9 0 Brynestasjonane Telegraf ,6, (Bryne, Kleppe Rikstfn ,6 0,7 Jæren) Abonn.tfn , 00,00 06, ,7 andre underst.. Telegraf ,8 70 Rikstfn Abonn.tfn , ,0 0,6 8, ,8

75 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter tit renter og oppnying (avskriving). Utgift k. k a) k Q. P.. a) <i) +), bi) 7t;,.,b. rn 0 0, ;. 0 7,;' g hp re, > o Ell) &D), egg Cli P P r' 0 Cd 0 ' r0g C '''0 8 a) cd, 0.ce E o:f,, o cd g,c.d 6: () ril+x,'" Cd P' cti;.o' A 9 0I I 6 7 I Kr, ,80 0, 60 0, , , Nr ,6 0, ,9 0, ,8 0, , ± , 0 6,0 8 80,76 7 8, 0,9 0,6 6, ' , , 0,7 0, ,00 60,99 8, ± ± , , , ,0 0,6 0,9, ,76 760, ,6 0, 0, ± ,0 7 70, , , 0,7 0, 6, ± ,86 98, 66 90, , , , , / , ,6 I ,8 0,76 0, 7,78 0,67 0,7 7,69,, ± ± , , , ,9 0,70 0, 7, ± ± j ,9 87, 0 67, , 0,9 0,6 7,

76 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts. Inntekt Nr. Stasjon Driftsgrein g Cl)0 it/ e, g 9, cd 0 Li g i 7d`t, 97 Egersund Telegraf 6 6 Rikstfn Abonn.tfn. 6 9 g g () bo Q.) g 6 8 s g () ,7, 00 99,88, , 80, 97,08 FT. FA 98 7 understasjonar. Telegraf 067 Rikstfn Abonn.tfn Flekkefjord Telegraf Rikstfn Abonn.tfn understasjonar. Telegraf 0 Rikstfn. 7 Abonn.tfn augesund Telegraf Rikstfn Rad.tg,mob. / 96 6 Rad.tf. mob ,08, 68 8,8 0,7 09, , 7, , ,6,0 7' ,9, , 9,90 8, ,, ,6 0, ,8 6,8 08 7, ,9, ,8, / 99,, 76,,7 7 87,6 0 understasjonar. Telegraf 69 Rikstfn Abonn.tfn ,99, ,7 0, ,6,88,0 0 Kopervik Telegraf 98 Rikstfn. 6 0 Abonn.tfn understasjonar Telegraf 0 Rikstfn. 98 Abonn.tfn ,8, , 0, ,80 97,, 9 7,, ,8 0,78 9 8,8 9,78 8 9,7 0 Sand Ryfylke Telegraf 96 Rikstfn. 86 Abonn.tfn understasjonar. Telegraf 8 6 Rikstfn ,07, ,8 :, 9 00,7 60,6 7,8 8 0,8, ,97 0,90 7,8 07 Sandnes Telegraf Sauda Telegraf Rikstfn. 6 9 Abonn.tfn ,, ,9, ,76,6 7 79,8 67, 9 0,6

77 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift g 0, S bo 0o e, Nr. "E= 9 0 I I ,7 6,7 0,6 0,7 ± ,67 76,98 6, , , , ,6 0,7 0,0,9 9 8 ± ± , , , ,89 0,6 0,0,9 7 6 ± , , , , 0, 0,0, , , , , , 0,66 0,7 6,06, ± , , , ,68 0, 0,9, , , , , , , , , , , , , 0,6 0, 78, 0, 0,8,77 0,6 0, 8, ± , , ,78 0, 0, ' ,6 0, , , ,9 80 8i , 0,6 0, 6, ± 8 08

78 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts. Inntekt Nr Stasjon Driftsgrein, r.. rn a) Pd +. g M cd ;',., ;. a) ca, a g ' 's <,. I Skånevik Telegraf Rikstfn Abonn.tfn understasjonar. Telegraf 6 89 Rikstfn. 0 Abonn.tfn. 6 ;_ E,.E ça, ,96, ,0,0 6 96,80 6,6 8 7, ,0, 0 0 9,6 0,8 6,0 0,0 8 69,7 Stavanger Telegraf Rikstfn ,8, ,0, 6 70,9 understasjonar. Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,6, ,8 0, ,7 68,79 7,9 Stavanger Radio... Rad.tg.mob. Rad.tf. mob ,6, , 6, ,78 6 Stord Telegraf Rikstfn Abonn.tfn understasjonar.. Telegraf 0 Rikstfn Abonn.tfn Olen Telegraf Rikstfn. 9 0 Abonn.tfn ,86, ,, ,90, 89 7, ,68,7 7,0 0, ,00 67, 8,78 067,, 6 90,0 0, , 7, , understasjonar. Telegraf 8 6 Rikstfn Abonn.tfn Bergen telefonanlegg Bjørgvin distrikt. Sum.. Telegraf 00 9».. Rj.kstfn. 8».. Abonn.tfn ».. Rad.tg.mob. 9 76»... Rad.tf. mob. 0 Bergen Telegraf 07 9 Rikstfn Abonn.tfn ,68,9 9 07, ,7, 8 9, 0 7,97, ,, ,0 8,9,96,8 0 0,67, ,9 0 7,8 79, ,, ,7, ,8

79 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift 7ti o t) () P b0 0 0 g r, I 7 78 z c.o cr' gclif) I 6 879,97 0, 8, 0,6 7 6,7 9,77 7 0, bo rn ; ± 0 Nr ,6 0,6 0, 0, ,, , , , , 0, 0, , 0,6 0 09, ,9 0,9 0,8 8, / , 7 66,7 6 0,7,76 7,08 0 ± ,9 6 90, 7 6, ,7 0, 0,0 7, ,70 7,9 06,6 6 09,6 0,7 0,8 7, ,7 0, , ,9 0,8 0, 6,7 0 ± 9 ± ,7 6 87, ,7 0,7 0,9, , , 97 6, 0,6 0, ,0 0, ,8, ,, , ,69 8, ,0 0, ,7 0, ,

80 6 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon Driftsgrein, E OMOcD im, 0 gdr;v0 (7,.:00,tgfd 0 8 understasjonar Telegraf 7 60 Rikstfn. 0 Abonn.tfn. 80 C/ d cp O g + < I I ga)'''ct : Ç dt() ô. Ô. EiD) bz d Cill ra..., $. g,a,. c,,.0 P' C) ri I'D P CP. a ,6 9,97 80, 69 09,96,6 0,77 6, P" Bergen Radio Rad.tg.mob Rad.tf. mob ,8 9,0 9,0 7,, Dalsøyra Telegraf Rikstfn ,8 0, 7 06,,9, understasjonar. Telegraf 666 Rikstfn ,9 9 08,0 6 9,,7,0 0 Florø Telegraf 9 0 Rikstfn Abonn.tfn. 8 Rad.tg.mob. 70 Rad.tf. mob / / 0 7,06 76,0 8,8 70, 77, ,88,,78 0,68,7, 68 7 / understasjonar. Telegraf 9 96 Rikstfn , , 9 78,00, 0, Førde Sunnfjord... Telegraf 0 08 Rikstfn. 6 9 Abonn.tfn ,67 7 7,80 06, ,,,9 76, understasjonar. Telegraf 87 Rikstfn Abonn.tfn ,6 7,0 7 7,0 6,69,6 0,96,6 9 8 erøysundet Telegraf 888 Rikstfn ,8 6,0 6 7,78, 0,78 9 understasjonar. Telegraf 76 Rikstfn. 898 Abonn.tfn ,90 966, 6 897,6 7 86,0, 0,9, 6 0 øyanger Telegraf 89 Rikstfn Abonn.tfn ,0, 0,8,6 9 89,90, 7,8 7 9

81 7 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving) z ;,)t Utgift A., ;., o Q). :,. a), tang ',,... P,.. cnorn Z, cd cn ;... '') Ili çt ";;) 0 t,,,, s.., > g W Nr..,',,00.,7, 9 0 r &,) ',7:: g.!, g?;tc9 Z.. +`.,7 c9, 7' cd + r.,0 oc.a I ,0 0, ,86 07,6 0,, ± , J ,0 0,9 8,, , ,6 0, ,60 0, , ,80 0, ,0 0, 00 66, ,0 0, , 0, 6 8 6,8 8, , 9, ,8, , ± 78 ± , 0, ,9 0, , , 0, , ,7 98, , S ± 9 77 ± ,6 0, 8 0 8,06 0,8 7 8,98 8, , ,6 0, ,70 0, , ,6 0, , 0,0 0 78,78 7,7 6 06, ,8 0,7 9 6,7 0, ,9 9, , 9 6 ±

82 8 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon 7 understasjonar Driftsgrein Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. g t ai ; E C) cp 7, cd o g..te cda Cq , 8 99,66 80,0 0,08,,0,00 (0 g ; P 8 9 Lærdal Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,07, ,09, 99 9,7 78, , understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,78,8 9 6,8,7 7 88,7 7,7 8 9, Norheimsund Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,90, ,7, 69 9,8 9,9 8 96,9 9 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,8, ,8 0,8 97,0 6, 9 97, Odda Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,7, ,6, , 06,87 98, understasjonar Voss 0 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn.... Telegraf Rikstfn Abonn.tfn Rad.tg.mob Rad.tf.mob.. 8 More distrikt. 0 Kristiansund Telegraf Rikstfn ,8, ,9 0, ,6 70, , ,6, ,7,7 9, 0,9 9, ,88, 6 996,,06 8, 7, , ,7, ,8, ,96 9, , 6,6 0 68,, , ,8, ,9,8 6 9,

83 9 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). : g bo 0 Utgift i ;`L. mo 0 ho, g 0 '' Nr..r7,9: o rci ocr,ad //',x'7' o 9 0 I I I 6 7 I 8 I , 0, , 0, , 79,9 00 : ,60 8 cp. g, t J ,0 0,7 8 98,69 0, 9,6, , i i J J , 0, 6,00 0, 9,,9 6 0, ,9 0,9 6 9,8 0,8 66 9,7 86,79 6, ,07 0,9, 0,,0 9,6 7 99, ± ,7 0, ,0 0, , 8, , ,9 0,6 7 0,0 0, , 7, , _ i ,0 0, 80,67 0, 7 86,0,9 990, i j , 0,,76 0,9, 7,08 66, 966,08 8,8 908,88 67,7,7 86,78 0,69 0, 6,8 6,, ± ± 8k , , ,6 0, 0,

84 0 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt ) 0 to a), ;. Nr. Stasjon Driftsgrein MI, E rn 0 oeogm g e rd + rel M 9 g 6 understasjonar. Telegraf 7 9 Rikstfn. 8 Abonn.tfn ,X cd,w CD M cd : 0 garvo o 7a. c, Rt S g g 9 60 ^ C e c be Fi c) r. a al ccd ,0,0 9,7 0,8 680,0 60,07 98,. g c)rt 8 07 Kristiansund Radio. Rad.tg.mob. 87 Rad.tf. mob ,9,8 0 8,60, 990,9 Molde Telegraf Rikstfn. 0 Abonn.tfn ,76, 790,6,6 9 88,08 8,0 6 70, understasjonar Telegraf Rikstfn. 0 Abonn.tfn ,9, 6,0 0,90,0, ,9 89 Måløy Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,0 99,6 767, ,7,8,6 89, understasjonar Telegraf Rikstfn Abonn.tfn , ,6 80,0 9 7,87,6 0,79 9, 6 7 Nordfjordeid Telegraf 9 Rikstfn. 67 Abonn.tfn ,90 7,6 7,0 8 60,0,0,8 8, understasjonar. Telegraf Rikstfn. 7 8 Abonn.tfn ,89 7 9,0 8,0 8,9, 0,7 6,0 9 9 Sjøholt Telegraf 688 Rikstfn. 0 6 Abonn.tfn ,89 0,0 6 8, 997,9,, 77, understasjonar. Telegraf Rikstfn. 7 Abonn.tfn , 98, 0 76,78 7 7,6,6,00 67, Stryn Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,7 6 7, 6 7,70 6,68,6, 76,6 99 7

85 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift 7, 0o d b. ) g rno (n a) 9 0 Kr, , E g.) 9, cri,i 770, , 9,06 0 0,8 0 g A 0 rbti 0 o Nr , , , 7 +, tit 690 _ , 6,6 9,87 7,9 98, , , ,80 0, ,76 9, , ,9 7, 968, ,9 7 87, 80 8, ,7 6 60,8 0,7 69 0, 8 0 7, ,7 08 0, , ,8 0, ,69 0, ,8, , ,8 0,89 7 0, , ,66 8, , ,9,7, 8 990,7 77,8,6 9 8, 8,6 0, , 7 7 6, , , , ,69 9,07 96,6 87 7,8 0,7 0,6 8,J , ,60 86,9 7 67,9 0,0 67 0, ,

86 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon Driftsgrein ro 8 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. gr g rcs g I CD $. Cd,bnjE rw 7D MC LT $. 6 7,87 8 6,0 98,7 8,90 7 8, 0,97 80, 79 Tingvoll Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,, ,9, ,8 7, 7,7 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,90, ,69, , 8, , Volda Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,7, ,09, ,0 87,9 707, understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,0, ,9, , 67,8 77,8 7 Ålesund Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,6, ,89, ,6 7, ,7 8 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,, ,6 0, , 7, , 9 Ålesund Radio Rad.tg.mob. Rad.tf. mob , 7,7 6 70,80,8 86,9 60 Andalsnes Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,, ,67, ,0 08, 9 6, understasjoner.. Telegraf Rikstfn ,67, , 0,9 8, Sum Telegraf 9 9 Rikstfn. 0 0 Abonn.tfn Rad.tg.mob. 6 Rad.tf. mob ,66, ,, ,8 09,86 68,7 7, ,0, ,9

87 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). rd bp cg ric) el r. ri] bd ) ceba.0 rca ).t Utgift ti, bnim U) 0 ca g bp *a_ct g+9, g ". C/7 M e)+.) ta bo 0 O Nr I ,9 0, ,7 0, ,0 9, ,9 7 8 o ,6 0,8 077, ,0 0,9 0, 9, ,9 9 77, ,9 9 8,9 0, 0,, , 9 988,6,,9 0,8 0, 7, ,9 9 8,8 60, ,6 0,6 0, 8, ,0 9 76,8 76 0, ,89 0, 0,0 8, ,6 7 78,8 966,80 8,8 0,7 0,8, , , 7 86,0,0, ,9 70 6,7,77 9,08 0,8 0,7 7, ,0 9,8 9,78 0,6 0, , , ,6 7,6 0, ,09 0,9 0,,6,6,

88 Tabell b. (Framb.) Samla økonomisk drifts. Nr. Stasjon Trøndelag distrikt. Driftsgrein 6 Fillan Telegraf Rikstfn. Inntekt., g En 9, i ;., 0 cp s. rezs, u) n ct te.??, g g a) 7: m e i. 9, ) m,. :7 ;I CD tt C0 I M V, CD g 'CI.) cn M CL) g Cd 7 CV., g.., s g.!b' ECccå ) + ).EP `&, ,8, ,79,09 8, understasjonar. Telegraf Rikstfn ,, ,97,0 7 9, 6 6 Levanger Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,7 60,0 7 0,6 80,8,6, 9, understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , ,0 7 6, 7 897,07, 0,77 87, Lokken Verk Telegraf Rikstfn. 67 Namsos: Namdalsstasjonane (Bangsund, Grong, arran, øylandet, Namsos, Overhalla) Telegraf Rikstfn. Aobnn.tfn , 6 7, 7, , ,8 8 9,6 6,,,7, ',66 8, andre underst... Telegraf Rikstfn , ,0 07 9,6,6, Oppdal Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,99 99, ,6,6,,7 69, understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,79 76,6 0 9, 79 77,8,8, 66, 7 Opphaug Telegraf Rikstfn. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob ,0 6 0,0 9,0 8, 79,70,,07,9, understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,9 00 9,6 97,0 968,07,9, 66,6 8 8

89 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). o 9 0 F g hp 7C 0 bo rcd ), cf g rn, gg,0 ba 0 O u) () ; O < "ri ô Utgift Itao,r0 C) o gad t.gs.0. Egs cabd cp 'g tlog 0. g cd ;., C), VD c,.., 0, ;IQ I I 0 g V/ k () 0 Nr , 0,8 ± ,77 0, , ,07 0, ,60 0, , ,60 0, ,8 0, ,9, , ,7 0, ,6 0, ,9 8, , ,6 0, ,78 0, , ,9 0, ,0 0, ,90 0, , ,6 0, ,9 0, , ,0 0, , 0, ,07 0,6 6 ± , ,70 0, , 0, , 7, , , 0, , 0,7 ± 8,00, 06 0,0, , , 0, ,9 0, ,80 6, ,0 8

90 Nr. 7 Røros Stasjon 6..D, 0,n Driftsgrein (i).0, rn 0_ x a).0 t.v m o 0 0 M d... d u.n. 8 g Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts 0 ii6,» 0 PiVtit 8 Kr Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn g 0 g Inntekt G) d bp, c)r ) crim tj g ;. a 0 cg E',:+6. a al cdd ,, ,8, , 00,87 7 7, sg understasjonar Telegraf 7 Rikstfn Abonn.tfn ,, ,00, , 8,8 0 60, Rorvikstasjonane (unnestad, Rorvik) Telegraf 0 0 Rikstfn Abonn.tfn. 8 Rad.tg.mob Rad.tf. mob ,8, ,,7 00 8,0 9, 7 8 8,98 7,6 7 0,67,98 6, / 68 6 I 76 andre underst Telegraf 0 8 Rikstfn. 69 Abonn.tfn ,8, ,9,0 7 86,0 6,8 8 96, Steinkjer Telegraf 060 Rikstfn Abonn.tfn ,7, ,6, 87 7, 6, 067, understasjonar Telegraf 09 Rikstfn Abonn.tfn ,, ,09 0, ,88 6, , Stjørdal Telegraf 0 Rikstfn Abonn.tfn ,0, ,99 0, , 0, 98, understasjonar Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,, ,9 0,9 7,6 9, 6 9, Stoksund Telegraf 99 Rikstfn ,80,7 0 6,8, 6, understasjonar. Telegraf Rikstfn ,7, ,67 0, , Trondheim Telegraf Rikstfn ,9, ,, ,

91 7 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift $. () rci" 7 t.9 bo ) ri) O) P 0 CD) 0 I I 6 I , ,78 0, ,7 00, ,0 u), cp,t b.0.0. bp a), 0 Nr , ,8 8 60, ,87 0,7 0,, , 88, 0, 00,00 70,8,7 0,7 0,6,,8, , , , ,0 0,7 0,9 7, ± , , , ,7 0,6 0,9 9,6 9 ± , , , ,70 0,6 0,9 7, 9 8 ± , , , , 0,7 0,6 7, , , , ,8 0,8 0,8 7, ,0 0, ,97 0, , ± ,70 0, ,9 0, , ,9 0, ,0 0, ,

92 8 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Nr. Stasjon 8 I9 understasjonar. Driftsgrein Telegraf Rikstfn.... rn, e rcs, 9_, tin cp gpxo G, iti px alm,9 0 o,w ca_ al 7 cl) g FA 0 araj '8 8 0 g,te Inntekt 9 g 6 g c 'd :0 Fi,c (fa 60,67 7,8 69,9,7, Trondheim tfn.anlegg Abonn.tfn ,0 79, 86 understasjonar Telegraf 9 6 Rikstfn Abonn.tfn , ,6 76 7,07 77,9,7 0,79 8, Ørlandet Radio Rad.tg.mob. 76 Rad.tf. mob , , ,6,88, 8 Sum Telegraf Rikstfn Abonn.tfn. 98 Rad.tg.mob Rad.tf. mob ,7, 68 0,9, 07,8 6,06 9 9,8 7, 6 80,, , Nordland distrikt. 88 I Bodo Telegraf Rikstfn Abonn.tfn Rad.tg.mob. 6 8 Rad.tf. mob ,8,7 7 96,, 00 00,,0 9,,6 7 99,67,0 90, understasjonar Telegraf 8 66 Rikstfn. 0 7 Abonn.tfn , 7,66 8 0,0 6 06,9,0 0,89 6, Brønnøysund Telegraf 6 6 Rikstfn. 9 7 Abonn.tfn ,8,6 0,96,0 660,7 0, 0 0, understasjonar Telegraf Rikstfn ,76 9,7 6 0,, 0, I Fauske Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , ,8 8,0 8,,00, 79, understasjonar. Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,6 80,9 6 68, 06 7,, 0,9,8 96 6

93 9 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift ri o ci bn g o u, 9 0 I z ôt) CI) ) bo ) o CD. I I ,06J, Cl) 0 Nr.,0 0, , 0,0 7 0,6 0 00,7 0, ,7 0, ,8, , 68,6 8, ,8 9,6 ± ,0 ± ,8 0, ,96 0, ,9 6, ,6, ,89, , J 6 0J , 0, , 0, ,9 80, ,, 976 8,0, 78, ,0 0, ,0 0, ,, , 9 6 9,8 0, , 0, ,9 07,7 68 8,09 ± 0 077,8 0, ,0 0, 79 90, , 0, , 0, ,0 09, 76± 6 9,7 0 0,68 0, ,7 0, 9 666,8 6, ,

94 0 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon Driftsgrein g g,c QQ re/ d scp g 0 CD $. _a)) gig P g r (.), 9 Glomfjord Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,6,7 7 0,0,99,0 6, 9 76,6 9 7 understasjonar. Telegraf Rikstfn. 96 amarøy Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 97 understasjonar. Telegraf Rikstfn. 98 emnesberget Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 99 Leirvik Rana. Telegraf Rikstfn. 00 Mo Rana Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 0 6 understasjonar. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 0 Mosjøen Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 0 understasjonar. Teegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 0 Rognan Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. 0 understasjonar. Telegraf Rikstfn ,7, 79 66,9,0 00 8,0 9 86,9,9 9 6,0, ,9 7,6 7 98,9 67,6, ,6, ,09 00,9, 6,0,6 6 69,00 7, ,9,90,9 ^ 6, 0,78 6, 6,97, 8 776,6, 7 89,8,06 96,8 7 8,9,0 86,68 0, ,0 0,8 7, 8 07,77,9 7 97,, ,08 9,7 8 09,96 90,6, ,0,0 8 96, 79 00,99,7, 87 96,0, 7 970,7 60,6 7 9, ,8,9 0,86, ,7

95 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). a) o rcs a) 0 0 r6,0 cl) > d cd 7. ba 0 0 g '8 7 a) ',6 g ho, ) G> t+ o rd.8 L. 6 Utgift Q. mog o b,,.0 g o Eip,,t al ges r Ẹ: G) Ô.. ^ o I I 6 I ,0 0, ,6 0, , 60, , ,97 0, ,0 0, , ,7 0, ,0 0, , 80, , Cd.a # bd ;A o 0 Nr ,9 0, , 0, , ,8 0, ,6 0, ,68 8, , ,0 0, ,0 0, , ,0 0, , 0, ,9 80, , , 0, , 0, ,9 9, , ,7 0, ,8 0, ,0 0, , ,96 0, ,6 0, , , ,9 0, ± , 0, , 8, , , 0, ,97 0, , 6

96 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. 06 Stasjon Sandnessjøen Driftsgrein cn a "g () g g I 6 Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.mob. Racl.tf. mob g bk C bo g Cq ) 0),M rd, :qg E'i.,g ,6 8,77 86,9 0,60 78, ,,, 06,96,87, ^ 07 8 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , 6, , 8 09,66,9 0,90 9, Sulitjelma Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,6 89,0, 8 0,,,9 0, Tonnes Telegraf Rikstfn ,8 89,08 77,9,, 6 0 understasjonar.. Sum Troms distrikt. Andenes Telegraf Rikstfn. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,9 6,6 7 6,7,7, 96 8,, ,0, ,0 0,9,8,8 6 98,7,68 0 8, ,9 9, 7,0 9 7,80,8, 6, understasjonar. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,8 67,7 0, 87 06,8,6 0,96 6, 6 Bo Vesterålenstasj. (Be), Mykland) Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,08 06,6 0, ,9,8, 8, 96 Gibostadstasjonane (Gibostad, Grasmyr. Vasshaug) Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,6 00, 6 9, ,78,8,0 67,7 8 andre underst.. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , ,6 9,6 8 8,,,9 7, 096

97 G) ' g rci bp bi 0 Cll red "a 0 ;) rci ci) g w :, a) T't, ul rn CD g ex0,.., cp CD F. 0,..... ND Ccin) $ ' :' 7.. ZOO,,,,,) tct bi; c g rcl g co cd cd WI Pizii).L..it ; Kr , 0.g Li.): rcli ci,) 8 07,0 8 0,9 0,8 6,89 6,0 76 0,9 6 0,9 0,7 77,0,,67 bo ct) g!:" ) A : ± Nr , ,06 0,0 6 67,6 0,60 0,9, ,06 0,69 6,8 0, 89,7, , ,69 0,0 7 79, 0, , ' , 0, 0,0 0,6 9, 70,8 6 09, , , 9 8, 980 8,9 0, 0,9 8,96,8, , 6 87,7,68 6 0,78 0,6 0,9, ,, ,8 6 8,86 0,6 0,, ,67 0,8 7 0,0 0, 0 89,00 06,9 0 0, ,8 0 7, 7, ,6 0, 0,7 8, ± ,9 0 7, ,0 66,0 0,6 0, 0,

98 ., I 0, Stasjon Driftsgrein,u:J, it). gm Nr. 0 it..0 0fx ),t,,,,,m 7 N 0 7d,... go.bigtå..t.i. <., Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt 6 arstad Telegraf ,6, Rikstfn ,09, 06 Abonn.tfn ,70 0, ,9 7 understasjonar Telegraf ,,6 87 Rikstfn ,,8 6 Abonn.tfn , 69,7 8 7,9 8 arstad Radio Rad.tg.fast 06 06,0 Rad.tf.fast 7 7,08 Rad.tg.mob , 8, / 9 Rad.tf. mob ,7, ,6 9 Leknes Lofoten: Telegraf ,6,9 9 Vestvå',gøystasjonane Rikstfn ,,8 (Ballstad, Leknes, Abonn.tfn ,9 0,6 Mortsund, Stamsund, Ure) 8 0,9 0 andre understasj.. Telegraf ,, Rikstfn ,7 0,97 Abonn.tfn. 6 _ 60,67 7,9 7,09 Lyngseidet Telegraf ,0, 8 Rikstfn ,7, Abonn.tfn. 8 67,0 60, 9 60,6 Lødingen Telegraf 787 8,87, Rikstfn ,,8 0 Abonn.tfn , 7,7 9 07,9 understasjonar Telegraf ,77,0 0 Rikstfn ,6,00 Abonn.tfn. 9 8,8,7 8 9,8 Melbu: Telegraf ,8, 9 adselstasjonane Rikstfn ,86,79 (Melbu, Stokmark Abonn.tfn ,06 8,7 nes) 06,7 I Moen Målselv Telegraf ,,67 67 Rikstfn ,97,0 70 Abonn.tfn ,0 86, ,8 6 understasjonar.. Telegraf ,6,7 8 Rikstfn ,0,9 9 8,6 En E: ) 8

99 rt; fin) " 9 0 t) 6 (i). bo CD., n 7. o 0 8 Nr , 0,9,87 0,6,7,69 697, , ,66 8, ,80 0, 0, 7, ,, ,9 69, 7 80,7, ,68 0,8 878, 0,6 7 8,7 07, , , 0,9 0, 0,7 8 7,89 0, 07, i ,00 0, ,6 0, 00, 0, , ,70,0 7 0, 0,9,8 67, , ± ,8 0, 8 66,6 7 9, 0,7 0,9 8, ± , , , 90 78,8 0,7 0, 79, ,00 0,78 7, 0, ,97 9,9 98, ,7 67, 96,86 0,89 0,

100 6 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. 7 Narvik Stasjon Driftsgrein g m ca 7,,7 I Telegraf 0 99 Rikstfn. 9 8 Abonn.tfn s. rt:$ g f. rz. g Cd ' CD> b.0 " ögo CI, Sn. C s Cq w ,7, ,77, ,6 7, ,9 :g understasjonar Telegraf 996 Rikstfn Abonn.tfn ,7, ,, 0 869,8 9,7 6 69, Røst Telegraf Rikstfn. 7 0 Abonn.tfn ,6, ,, ,99 6,9 8 6, 6 0 Sjøvegan Telegraf 8 0 Rikstfn Abonn.tfn ,8, 6 779,9,6 97,9 60,6 6 97,6 0 understasjonar Telegraf 67 Rikstfn Abonn.tfn ,7, ,0,8 6 0,0 8,8 8, Skjervøy Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,, ,0,8 0 98,90 70,6 6 06, Sortlandstasjonane (Blokken, ennes, Kvitnes, Maurnes, Sigerfjord, Sortland) Telegraf 6 77 Rikstfn Abonn.tfn ,, ,,7 6 80,7 89, , andre understasj. Telegraf 69 Rikstfn Abonn.tfn ,9, ,6 0, ,69 60,,7 66 Svolvær Telegraf 80 Rikstfn. 8 6 Abonn.tfn ,6, ,7, ,78 9, , understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.mob. Rad.tf, mob ,6, ,0, 66 60,0 7,7,0 6,6,6 7,0 00,0 0 0

101 7 )versyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift d. Ti d wm, 0 g U) g.?,t) g c9 bo 9 0 I I ,0 0, ,8 0, ,9 08, ,97 ), ri) $. I C: C Nr _ , , , , 0,6 0,7 8, ,96 08, 6,0,7,,7 07, ī , , , ,6 0, 0, 77, , , , ,6 0, 0,9 8, , , , ,6 0,7 0, 70, _ ,7 96,00 09,7 7, 0,68 0,0 08, i , , , ,69 0,6 0,8 8, , , , ,6 0, 0, 86, ,0 0, ,96 0, ,8, ,00, ,

102 8 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon 7 Sørvågen: Moskenesstasjonane (amnøy, Reine, Sørvågen) Driftsgrein Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob. cn E Om ø cp.. M.9g cd;.:, a) g rir,.+e U),w cå_ pw 70 8 CD.W o g bf a ig g 6 6, ,9,7 67,80 6 9, , 7,,68 6,7,0,6 g't) andre understasj. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , 607, 6,9 6,,7, 6,8 0 9 Tromso Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,6, ,0, ,0 0,0 99 6, understasjonar Telegraf Rikstfn , 7 66, ,,, Tromso Radio Rad.tg.mob. Rad.tf. mob ,8 608, ,8 7,07,69 89 J Væroy Sum >> Finnmark distrikt. Alta Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn... Telegraf.. Rikstfn... Abonn.tfn... Rad.tg.fast.. Rad.tf.fast.. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,9 70, 8 079,0 9 80, , ,9 9 76,9 06,0 7,08 960,99 9 6, , 7 89,7 8 60,6,08,8,9,8 7,69,9,6 9,9 7,68,,7,0 87, understasjonar.. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn , 7 70, , 07,7,8,8 9, Berlevåg Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob ,6 70, 6,0 87,80 0,0 69,96,7,08 79,6,9, 9

103 9 versyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift Ct $cd cd E,. bo o cds Nr. br, r/ 0 g CD. $.. ^ "cr) w CD () / ,7 0,67 8, 0, 0,0,7,0,89 86,9,6 9, o ± 87 ± ,7 907, 787,9 6 88,66 0,67 0,8 6, ± , , 6 9,6 9 77,9 0, 0,0 0, ,0 0, ,88 0, , ,, ,, , , 0, , 0, , 09, ,0 ± , ,8 8 9,0 0, 0, 9, ± , , ,6 ± ,67,8 ± , , 0,8 96,9 0, 69,0 8, , ± , 9 60, 7, ,69 0, 0,8 9, ,,8 6 9,0 9, 79, 67 7,9 0,98 0, 9, 7,99, i 0 68 ±

104 0 Tabell b. (Framh.) Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon Driftsgrein 6 understasjonar.. Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn., g rg C) I i U rd CD, Om g C) 07,, (DM cd ': cp g,er,z, g,,b S 7), 0 cd g 0 it EI cl..) c bee) g p. g /' 07,, 7 769,7,7 7, 8,87 969, 7 ammerfest Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,09, 890,7,6 98,67 7,6 0 8, understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,8, ,7,09 0 8,7 0, 78,7 9 9 ammerfest Radio. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob ,9 0,08 0,77, ,96 6/ 0 avoysund 8 Telegraf 0 Rikstfn. 9 Abonn.tfn ,,67 6 6,08,69 9 6,6 7,9 7 7, understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,,0 90, 0,98,07 0,7 9 78,76 9 onningsvåg Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.mob. Rad.tf. mob ,77,8 68,08,7,9 9, 96, 79,66,9 800, understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,98 9,9 7 8, 69 08,8,,77, Kirkenes Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,7, 0 00,60, 78 96,69, 7 0,0 6 6 understasjonar Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn ,0,90 8,7,, 0,8,0 0 9

105 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). Utgift ci) 7' 0 rn r. td ' cti PA,( cd Et ci) 'd bp rtti " I8 ew h0 el,, >,,, R),..7, cd cd ba Ar8 g b70,. CD W W CD CD $. (di b I; g rc g 7E ci, ) rx r,"cl C/) 0 FA tipg 0 _ FL' cd g r" 0 ar;',x Ed gli): d!.., cl 6.7) 00,60,7 686,7 8,8 0 0, Q)ci) P....),, 0. tie s. to t:,,. 0 0 a), Egg 0, cd.w,0 "J CD Cd 6 7 0,67 0,,67 ^ o UI Nr g ,0 0,7 06 7,7 0,0 86 7, 0,6 7 06, ,00 7,77,07 0,8 0,68 0, 6, ,98 7 6,77 9,7,9 9, i , 7 9,69 0 6,6 6,9,0 0,8 8, i , 6 90,9 67, 0 6,0 0,66 0,, ,0 0,8 09,7 0, 6 7,00 07,9 9,, ,,6 7, i , , 0 0, , 0, 0,8, ,79 70,76 9 0,9 7 77,0 0,9 0, 70, ,08 8,,00,9, 0,6 0,, i

106 Tabell b. (Framh). Samla økonomisk drifts Inntekt o Stasjon Driftsgrein cp cd,bi. Nr. tag)r,t, 7,c, R: " 0 0 g gt) +E' 0 *Eg Pfi). pi I Kr 6 Mehamn Telegraf ,0 Rikstfn ,0,80 Abonn.tfn ,6 7,0 07,8 Rad.tg.mob. 8, ,06 Rad.tf. mob. 8, ,6 7 6 understasjonar Telegraf 9 Rikstfn. 8 9 Abonn.tfn ,07,0 9 8,08,6 8 78,0 7,0 77, 8 Vadsø Telegraf 9 96 Rikstfn. 88 Abonn.tfn ,68, ,, 87 9,68 0, 0 8,79 9 understasjonar Telegraf Rikstfn Abonn.tfn ,0, 9 8 7,6,0 0 60,60 7,7 6,0 60 Vardo Telegraf 9 0 Rikstfn. 9 Abonn.tfn ,90, 96 7,7, , 9,6 99 6,9 6 7 understasjonar.. Telegraf 00 Rikstfn Abonn.tfn ,, ,7, ,8 7,0,67 76 Vardo 7,9 Radio Rad.tg.mob. 8 0, Rad.tf. mob ,6, 96,90 7 Sum0 Telegraf ,9,,6 66 Rikstfn ,76,7 66 Abonn.tfn ,88 8,7 Rad.tg.mob ,7 0, 908 Rad.tf. mob ,, ,

107 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter tit renter og oppnying (avskriving). 7:rs o ro () O rci rq tif), _ Utgift 0 r.., hi) 0 0 ) i,. a. bol. 0., GT) 9 cd 0 0, CD 0, cd 0),..,.. rh CD Q) Q) a) $. :0 li tc? $. S... '?a. ) eg '' El W d 0 T. 0 ) 7, 0,.. Tr k cd, <'''' ;El 6 0, mi... ritt) o,) (a o Kr ,9 0,0 8 86,9 0,8 6 8,,96 8,9,7 6,66,8 ± 9 7 ± ,00 ± , 98,,0 0,76 0, 7, ,7 0 Nr , 0,6 9 6,96 0, 86, 06, 7 9, ,78,8 9 7, 0, 0,7, , ,8 0,7 7 8,00 0, 6, 9, , ,09 0, , 0, ,0 7, , ,, 68 9,8 9, ,8 ± 9 0 ± 8 ± , , , ,80 6,6 7,80 0, 0,9 76,,0 6, ± ± 8 89

108 Tabell b. (Framh.). Samla økonomisk drifts Inntekt Nr. Stasjon Stasjonane i alt Driftsgrein Telegraf Rikstfn. Abonn.tfn. Rad.tg.fast Rad.tf. fast Rad.tg.mob. Rad.tf. mob., g "C$ Ct '6) P r') CD 'CS P 0 g () al. g S CD g p.y g ct,si t g, g g 66.. o ca + c' a 0 <, ggt cglig , , , ,0 7, , , ,79 g I 78,0, 6,0 6,07,,ct Utanom rekneskapen til Telegrafverket: Svalbard Radio» Isfjord Radio Ny Ålesund Radio. Sveagruva Radio Telegraf 66 7 Telefon 96 Telegraf 70 Telegraf 6 6 Telegraf , , ,0 88,99

109 oversyn for stasjonane i budsjettåret 90. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying (avskriving). +. G) 7ag 0O 7 Å': ;, cd P cd P. Cl) M ca E.,,, cp a bd,0.,, rt ger,j re Z i..c' ') tå VD s 'CI urn.. rcn) g g,?),t. o bi 0 P,. 0 '.0,... rn crl a) 'VI tgg.i < ''' ;Es' ci Utgift $. (). f:lo M 7: tilogi 0 to 9,o0 0 tr :7i ra 7') th ifl *".,dbü Eit ') ct Pi k rit ci) p. t ta al,. g P g...00 ta x on ia cp ed k cl) ",...I If 0., () t 0,. )A 9 0 I I I I ,9 0, t ,96 0, ,8 6, , ,7 i ,9, ,0, , CD. w ul &, ci) 0 Nr , ,07

110 6 Tabell c. Samla økonomisk driftil Distrikt styra Nr. Telegraf (line og radio) Overskot Rikstelefon (line og radio) Driftsinntekt Driftsutgift Drifts Inntekt Distriktstyra: Oslo 6 7 Østfold 0 8 Oppland 0 08 Drammen 0 Agder Rogaland 67 7 Bjørgvin Møre 7 9 Trøndelag Nordland 8 Troms Finnmark 8 Sum Driftsutgift Overskot 6 I Distriktverkstadene: Oslo 976 Østfold Oppland 9 99 Drammen Agder Rogaland 6 7 Bjørgvin Møre 9 9 Trøndelag 70 0 Nordland 8 86 Troms 6 6 Finnmark 6 99 ± ± 0 6

111 7 versyn budsjettåret 90. striktverkstadene. er er ikkje rekna med utgifter til renter og oppnying. Abonnenttelefon Radio (mobiltenest, både taf. og tlf.) Samla Drifts I Driftsut gift Overskot inntekt ut gift I Overskot inntekt ut gift Overskot Drifts Drifts Drifts Drifts tnntekt 8 I 9 f 0 I I I i :. 60, 8 66 ± 8 66 Nr _ ±

112 8 Tabell ti. Samla økonomisk drifts Drifta elles (inntekt og tap Nr. Driftsutgift Driftsinntekt Telegraf (line og radio) Driftsutgift Overskot Rikstelefon (line og radio) Driftsinntekt Overskot I 6 I 7 I Telegrafstyret N. R. K., ref. av adm.utgifter Sikringstenesta, ref. av adm. utgifter Undervisninga Internasj. telekom.union 6 Norsk Rikskringks, lineleige. 7 Landlinene 8 Utleige av samband ± Innalandskablar ± 0 Dei norskdanske kablane I :: i ± 0 0 Dei norskengelske kablane Dei norsktyske kablane Oslo RadioNew York Oslo RadioAmerika elles Oslo RadioEuropa Oslo RadioShanghai 7 Oslo RadioSørGeorgia Drifta av ovudlageret Laboratorier ± Ymse stasjonsmateriell Pensjonskasseinnskot Pensjonstrygd for sjøfolk Pensjonstrygd for arbeidarar Rikstrygdepremie jelpefondet ± ± 86 ± 90000± Rekreasjonsheimane 7 8 Bedriftslegekontoret i Oslo. Ymse sosialutgifter 6 ± ± Vedkomande bygningar Samdrift Norges Statsbaner ±. 8 9 Sendeløyve radioamatørar o. a Sendeløyve til skip og fly Kurs Radio Inkassoavgift for radiotrafikk Kursvinst 6 I rekneskap med priv. radiost Kyst og skipstakster ± e 8 Tuberkuloselaga (for festblankettar) 86 9 ± Telefonkatalogen, annonsar.. 0 Reklame og propaganda ± OE Ymse prent, lysingar o i ± z Ymse inntekts og utgiftspostar ± 'l Atterreising Finnmark og Nord 6 Troms : i ± : Av dette vedkomande : Telegraf og Telefon 6 06 Radio, telegraf 6 Radio, telefon Lineutgifter

113 9 ersyn i budsjettåret 90. t ikkje gjeld nokon viss stasjon). Iler er ikkje rekna med ut. gifter til renter og oppnying. Abonnenttelefon Radio (mobiltenest, både tgf. og tin.) Samla Overskot Overskot )riftsmtekt Driftsutgift Driftsinntekt Driftsutgift Driftsinntekt Driftsutgift Overskot J J 6 Kr Nr. 99 ± : : :. 8 7.± i ± ± : 9 ± ± :r : ', ± : : : : : ± : ± ± E 8 89.± ± : : ', 90 9 : 9 86 i 9 86 C ; 6 87 ± C : ± i : : 6 ± 6 97 : ± ±

114 60 Tabell. Økonomisk oversyn over abonnentanlegga i budsjettåret 90. Anlegg Oslo telefonanlegg Inntekter Stasjonsutgifter Drift Lineutgifter Drift Oppnyingsut gifter') Renter av kapitalen Utgifter i alt Per apparat Inntekt Utgift Østfold distrikt. Asker Røyken Fredrikstad: valer alden Aremark Jessheim 7 andre telefonanlegg Kongsvinger Lillestrøm 7 andre telefonanlegg Mysen 6 andre telefonanlegg Sarpsborg andre telefonanlegg Ski med Svartskog 7 andre telefonanlegg Oppland distrikt. Dombås andre telefonanlegg Fagernes 6 andre telefonanlegg Gjøvik andre telefonanlegg amar Koppang (Storelvdal).. Rendal Lillehammer andre telefonanlegg Nybergsund (Trysil)... Engerdal Otta andre telefonanlegg Tynset andre telefonanlegg Vinstra (RingebuFron). Drammen distrikt. Drammen Sande Vestfold Gol 7 andre telefonanlegg okksund 7 andre telefonanlegg olmestrand of Vestfold orten: Nykirke ønefoss 7 andre telefonanlegg ) Oppnyingsutgifter dekt frå, Fornyingsfondet medrekna.

115 6 Tabell. (Framh.) Økonomisk oversyn over abonnentanlegga i budsjettåret 90. Anlegg Kongsberg andre telefonanlegg Larvik: Brunlanes.... andre telefonanlegg Svelvik andre telefonanlegg Tønsberg: Vivestad... vasser Agder distrikt. Arendal 9 andre telefonanlegg Borøy Brevik Åby Farsund med Apta andre telefonanlegg Grimstad Kragerø Drangedal Kristiansand: telefonanlegg Langesund Lillesand Notodden andre telefonanlegg Porsgrunn Risør Rjukan Seljord 8 andre telefonanlegg Skien: telefonanlegg Tvedestrand Inntekter Stasjonsutgifter Drift Lineutgifter Drift Oppnyingsutgifterl) Renter av kapitalen Utgifter i alt Per apparat Inn Uttekt gift 8 I Rogaland distrikt. Bryne andre telefonanlegg Egersund andre telefonanlegg Flekkefjord andre telefonanlegg augesund: telefonanlegg Kopervik andre telefonanlegg Sand Ryfylke Sauda Skånevik Valen Sunnhordland Stavanger: telefonanlegg ) Oppnyingsutgifter dekt frå Fornyingsfondet medrekna. 8

116 Tabell. Framh.) Økonomisk oversyn over abonnentanlegga i budsjettåret Anlegg Stord andre telefonanlegg Olen andre telefonanlegg Bergen telefonanlegg... Bjørgvin distrikt. Bergen: 8 telefonanlegg Florø Førde Sunnfjord andre telefonanlegg erøysundet: telefonanlegg øyanger Vadheim Lærdal 6 andre telefonanlegg Norheimsund Ytre Alvik Odda andre telefonanlegg Voss andre telefonanlegg Møre distrikt. Kristiansund: telefonanlegg Molde andre telefonanlegg Måløy Bryggja Nordfjordeid Naustdal Nordfjord Sjøholt andre telefonanlegg Stryn Sandane Tingvial 7 andre telefonanlegg Volda andre telefonanlegg Ålesund andre telefonanlegg Åndalsnes Trøndelag distrikt. Levanger 6 andre telefonanlegg Namsos Oppdal andre telefonanlegg Opphaug: Jossund Inntekter Stasjonsutgifter Drift Lineutgifter Drift Renter av kapitalen Utgifter i alt Per apparat Kr Oppnyingsutgifterl) Inntekt Utgift ) Oppnyingsutgifter dekt frå, Fornyingsfondet medrekna.

117 6 Tabell. (Framh.) Økonomisk oversyn over abonnentanlegga i budsjettåret 90. Anlegg Røros Alen og altdalen. Rørvik andre telefonanlegg Steinkjer 6 andre telefonanlegg Stjørdal med egra andre telefonanlegg Trondheim telefonanlegg andre telefonanlegg Nordland distrikt. Inntekter Stasjonsutgifter Drift Lineutgifter Drift Oppnyingsut gift er') Renter av kapitalen 6 Utgifter i alt Per apparat Inn Uttekt gift Bodø andre telefonanlegg Brønnøysund Fauske andre telefonanlegg Glomfjord amarøy emnesberget Mo Rana Korgen Mosjøen attfjelldal Rognan Sandnessjøen andre telefonanlegg Sulitjelma Troms distrikt Andenes Risøyhamn Bø Vesterålen Gibostad andre telefonanlegg arstad 8 andre telefonanlegg Leknes Lof. (Vestvågøy) Bøstad Lyngseidet Lødingen Lødingen Vestbygd Melbu (adsel) Moen Målselv Narvik andre telefonanlegg Røst Sjøvegan andre telefonanlegg Skjervøy Sortland andre telefonanlegg Svolvær andre telefonanlegg ) Oppnyingsutgifter dekt frå Fornyingsfondet medrekna.

118 6 Tabell. (Framh.) Økonomisk oversyn over abonnentanlegga i budsjettåret 90. Anlegg Sørvågen (Moskenes).. Flakstad Tromso Værøy Finnmark distrikt. Alta andre tfn.anl. o. m. Berlevåg Kongsfjord ammerfest anna tfn.anl. o. m. avøysund Andre stasjonar onningsvåg andre tfn.anl. o. m. Kirkenes Andre stasjonar Mehamn andre tfn.anl. o. m. Vadsø anna tfn.anl. o. m. Vardø anna tfn.anl. o. m. Inntekter Stasjonsutgifter Drift Lineutgifter Drift Oppnyingsutgif t erl) Renter av kapitalen Utgifter i alt Per apparat Inntekt Utgift Oslo telefonanlegg Bergen telefonanlegg.. Andre telefonanlegg... Andre inntekter og utgifter som vedkjem abonnenttelefonen ) ) i) Oppnyingsutgifter dekt frå Fornyingsfondet medtekna. ) erav brukt av Fornyingsfondet kr. 96 8,8. ) Oppnyingsutgifter er tekne med i dette medeltalet. Tek ein ikkje med oppnyingsutgifter dekt av fonds vert medeltalet per apparat kr.,60, og tek ein heller ikkje med oppnyingsutgiftene i driftsrekneskapen vert medeltalet kr.,60.

119

120 66 Tabell. Liner, apparat, trådlengd og samtaler Kontrollkrins Tariff Manuelle sentralar Med Utan rikstlf. rikstlf. eksp. eksp. Tilkn. liner Tilkn. apparat Automatiske sentralar elautomat. alvautomat. Tilkn. liner Tilkn. apparat Oslo telefonanlegg A lla I Østfold distrikt. Asker Røyken Fredrikstad : valer alden Aremark Jessheim 7 andre telefonanlegg Eidsvoll Gjerdrum urdal Nannestad Nord Odal Skarnes Vormsund Kongsvinger Lillestrøm 7 andre telefonanlegg AursjogBlaker... Fetsund eland Lørenskog Nittedal Rømskog Serum Mysen 6 andre telefonanlegg Askim Rødenes Skiptvet Spydeberg Trøgstad Ørje Sarpsborg andre telefonanlegg Borge Østfold Ise Skjeberg Ski Svartskog 7 andre telefonanlegg Drøbak Enebakk Kolbotn Nesodden Tomter Vestby As B6 B B A 7a A A AS A SA A A A A Aa B A6 S A A A A Ai A A AS A A A A A B6 Al A A B Ala B B B B B B B 69 i ^_ i Oppland distrikt. Dombås andre telefonanlegg Lesja Lesjaskog A A A

121 67 ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt App. per line Liner App. I alt km Trådlengd per. januar 9 Trå ',d i. bruk per a b lim line Av dette i reserve km Samband i bruk. jan. 9 Auke i budsjettåret Samb. liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. året 000 Jamt over per line ,8 : 6:868,8:8 7:98 :0 : , , ,6 8 60, , 0, , , , , , , , , , , , 0 6, , , 90 8, , , , 8,70 97, , 7 8 8, , , , , , , ,0 69, , , ,9 8, , 9 9 8, , , , 6, ,6 6 68, , , , , , , , , , ,7 80 6, , , 7 6 9, , , , , ,7 0 7, ,9 ±, ,6, , , , , , , , , , , , , ,99 89,6 7, , , , , , , , , , , , , , , ,7 9 9, ,79 9, 6 0 0

122 68 Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Kontrollkrins Tariff Manuelle sentralar Med Utan rikstlf. rikstlf. eksp. eksp. Tilkn. liner Tilkn. apparat Automatiske sentralar elautomat. alvautomat. Tilkn. liner Tilkn. apparat 6 I Fagernes 6 andre telefonanlegg Bagn Begndalen Bruflat Grindaheim eggenes Slidre Gjøvik andre telefonanl.. AustTorpa Brandbu Bøverbru Dokka Gran ov Land Kolbu Lunner Odnes Raufoss Snertingdal Cistre Toten amar Koppang (Storelvdal) Rendal Lillehammer andre telefonanlegg Biri Follebu Tretten Nybergsund (Trysil) Engerdal Otta andre telefonanlegg Lom Vågå Tynset andre telefonanlegg Folldal Tolga Vinstra (RingebuFron) A A A A A A Ai A A 7 86 A A A A A A 08 9 A 6 9 A A 78 y A 6 98 A 70 9 S A A A A 6a S A 8 A A 8 9 A 6 76 A A A 87 8 A 9 A A 6 88 A Drammen distrikt. Drammen Sande Vestfold Gol 7 andre telefonanlegg Dagali Geilo Gulsvik emsedal ol allingdal Nesbyen Al allingdal okksund 7 andre telefonanlegg BA,sheim A 8a A 9 A A 6 6 A 7 A 0 7 A 6 A A 77 8 A 8 AS Ai 7

123 69 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner I Apparat I alt I i alt App. per line Auke i budsjettåret Liner App. I alt km Trådlengd per. januar 9 Av dette i reserve km Tråd i bruk per ab.line.mm. Samband i bruk. jan. 9 Samb. liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. året 000 Jamt over per line I 6 I 7 89 I 0 I I ,7,8,0,,6,7,98,9,6,,7,,,6,8,,0,,7,9,,,,,6, ± , ,7 8 9,8 76,7 8 8, 8, , ,0 6 9, 966 0, , , , , 9 66, ,0,8,77 6,90 7,,76,99,7,9,6 6,0,,09,,8,6,67,06,98,89,,66,9 7,6,8,06 6,,,8 7,0,98 7,8,,,,0,97,7,8,07 99, , 70 9,0 9, 87 69,68 6 6, 7, , 6,6 0 78,6 77 8,60 8, , 086 6,9 7, ,86,7,9,,0, 6,8 9,7,66,,9,8,87 7,

124 70 Kontrollkrins Eggedal Krøderen Krødsherad Prestfoss Vikersund Tariff. Med rikstlf. eksp. Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Manuelle sentralar Utan rikstlf. eksp. Tilkn. liner Tilkn. apparat Automatiske sentralar el I alvauto auto I Tilkn. mat. I mat. liner Tilkn. apparat I I Is 6I A Al A A A Åmot Modum A olmestrand A a of Vestfold A 78 0 orten: Nykirke Å 09 ønefoss A andre telefonanlegg Jevnaker A Nes Ådal Al 7 Røyse A Sokna A 87 8 Tyristrand Al 9 96 Verne Al 9 Viker A Kongsberg 9 Å andre telefonanlegg 0 69 i Flesberg A 0 9 r_ vittingfoss A 6A Nore A Rollag A 8 Uvdal A Larvik : Brunlanes.. 6 andre telefonanlegg edrum A6 0 9 Stavern B Svelvik B 9 6 andre telefonanlegg Filtvet B 0 blmsbu B 96 6 Tønsberg: Vivestad. B vasser A Agder distrikt. Arendal 9 andre telefonanlegg Austre Moland Dølemo Gjøvdal augsjå,sund Mjåvatn Mykland Treungen Vegusdal Åmli Borøy Brevik Åby Farsund Apta andre telefonanlegg Kvås Lyngdal Vanse A Al Al Al Al Al Al Al Al Al A A A Al A A

125 7 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt App. per line Liner I App. Trådlengd per. januar 9 I alt km Av dette i reserve km Tråd i bruk per ab i li m ne Samband i bruk. jan. 9 Auke i budsjettåret Samb. liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. I Jamt året over 000 per line I I I 6 7 8I9I0 I I ,77,,60,,,6 : ,, 8,6,,0, , , ,7 9 09, , 69 98, , , ,9 9 68, , , ,9 0 6, , , ,7 : 9, ,6 7, ,8 70 8,9 8.9,9 89 6, , 7 7, , 8 0 8, ,6 0, , , , , ,6 67 9, ,0 ± 68 70, ,6 7 9, ,78 9 7, ,08 6,0 6 8, \, 8, , i 79 98, , , , , 0 0 0, , 7 7 7, ,08 6, , , , , ,68, ,6 76, ,00 ± 8, , 6 8, ,9 06 7, ,, ,7 78 9, ,8 ± 8,8 7 97, 6, , 0, ,6 8 8, ,9 8, , , , , ,, , , , , ,6 9 9, ,0 7. 7,

126 7 Kontrollkrins Tariff Med rikstlf. eksp. Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Manuelle sentralar Utan rikstlf. Tilkn, eksp. liner Tilkn. apparat Automatiske sentralar el alvauto automat. mat. Tilkn. Tilkn. liner apparat I I6 I 7I 8j9 j 0 Grimstad S A Kragerø A Drangedal A 77 Kristiansand : telefonanlegg Byglandsfjord A i 8 66 Evje A 99 8 ornnes Al 7 00 Iveland 6 0 Røyknes A l 6 9 Langesund B Lillesand B S s i Notodden B 788 andre telefonanlegg 6 8 Gransherad Bl 86 eddal B 6 8 jartdal juksebø Ovre Jondalen Porsgrunn Risør Rjukan Seljord 8 andre telefonanlegg Dalen Telemark... Flatdal Fyresdal Kviteseid Nissedal Rauland Vrådal Ytre Vinje Skien: telefonanlegg.. Bø Telemark Gvarv Lunde Telemark.. Ulefoss Tvedestrand A S 0 Al A S A 8 9 A A 7 60 Al 8 9 A 00 A 0 8 Al 70 Al A 0 89 A A 8 9 A A Rogaland distrikt. Bryne andre telefonanlegg Nærbø Varhaug Ålgård Egersund andre telefonanlegg Bjerkreim auge Dalane elleland eskestad Ogna Flekkefjord andre telefonanlegg Gyland Kvinesdal BS A 7 A A S A 6 67 A S A 9 Al 0 08 A 0 9 A a 0 0 Al 8 9 A

127 7 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt App. per line Auke i budsjettåret Liner App. I alt km Trådlengd per. januar 9 Av dette i reserve km Tråd i bruk per ab.line km Samband i bruk. jan. 9 Samb. Ab. lineriliner km km Lokalsamtaler I budsj. året 000 Jamt over per line I 6 7 8I9 0 I 69 98, 69 9, , , , , , , ,8 7 8, ,86 8, ,7 60, ,8, , 6 0, , , , , , , , , , , ,9 7 9, , , , 0 69, , 9, 6 6 9, , ,7 6 0, , , , , , 9 9 6, , 0 7, , 0 6, , , ,0 0 8, , 6, ,08 6, , , 77 7, 6 8,8 77 8, , , , , , , , , , , , , , , ,8 70 ' , , ,9 68 6, 96 07,8 7 6, , 8 96, ,0 ± , , , ,8 7 9, , , , 00 7, , , ,78, , , , , , , , ,

128 7 Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Kontrollkrins Tariff Manuelle sentralar Med Utan rikstlf. rikstlf.i Tilkn. I Tilkn. eksp. I eksp. liner apparat Automatiske sentralar el alvauto auto Tilkn. mat. I mat. liner Tilkn. apparat I I I 6I 7I8I9 0 Moi Sira Tonstad augesund : telefonanlegg.. Espevær Mosterhamn Slåttevik Kopervik andre telefonanlegg Skudeneshamn... Åkrehamn Sand Ryfylke Sauda Skånevik Valen Sunnhordland Stavanger : telefonanlegg jelmeland Kvitsøy Strand Årdal Ryfylke Stord andre telefonanlegg Bremnes Sunnhordl. Osternes Olen andre telefonanlegg Etne Imsland Sandeid Vikedal A Ai Ai Ai A S A S B B B B B A A A A A A B A i B Ai Al Bergen telefonanlegg Bjørgvin distrikt. Bergen : 8 telefonanlegg Eikelandsosen 69 Fedje Fotlandsvåg.. Klokkarvik Lindås Manger Tælavåg A 9a Ai Valestrandsfossen.. 0 Florø A 9 Førde Sunnfjord A 9 0 andre telefonanlegg 86 9 Si79 Askvoll Ai Naustdal Sunnfjord Al erøysundet : 60 telefonanlegg 8 Rosendal B Sunde Uskedalen 9 øyanger 6 Vadheim A a Al 60 Al

129 7 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda App. per Liner Apparat line i alt i alt Auke i budsjettåret Liner App. Trådlengd per. januar 9 Tråd i bruk pe Av dette I alt ab.line i reserve km km I km Samband i bruk. jan. 9 Lokalsamtaler Samb. Ab. I budsj. Jamt liner liner året over km km 000 per line I I6 I7 8 I9 I0 I 07 60,0,6, ,,, ' ,,0,7,6 6 ± ,7 0,8,0 8, , , , , ,8 7, , 9, , 7 68, ,08 6, ,7 8, , , , , ,6 9,8 0 0, 07, , , , , , , ,66 9 8, , 8 8 8, , 06, , , ,7 8 06, , , ,, ,6 79,6 8 69,60 8, , , , , , , ,9 8, 990 8,08 8 6, ,8,0 0 6, 8, ,0 80,7 8,66 97, , 9, ,9, , , , , ,6 6 8, , 0 8, ,7 9,7 7 8, 6, , , , , ,69 76, , , ,67 7 6,8 9

130 76 Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd. og Kontrollkrins Tariff Manuelle sentralar Med I Utan rikstlf.irikstlf. Tilkn. Tilkn. eksp. eksp. liner apparat Automatiske sentralar el alvauto Tilkn. Tilkn. auto mat. mat. liner apparat A Lærdal andre telefonanlegg A Balestrand A ermansverk Leikanger A A Luster A Sogndal Sogn A Vik Sogn A Norheimsund S Ytre Alvik A Odda andre telefonanlegg 0 A Lofthus Al Nå A Voss andre telefonanlegg 00 8 Al Aurland A Dale Bruvik AUlvik ardanger. l More distrikt. Kristiansund : telefonanlegg... Aure Gjemnes alsa Valsøyfjord,Molde andre telefonanlegg. Aukra Bud Kleive Tresfjord Vestnes Måløy Bryggja Nordfjordeid Naustdal Nordfjord Sjøholt andre telefonanlegg Skodje Stranda Sykkylven Valldal Stryn Sandane Tingvoll 7 andre telefonanlegg Meisingset Rindal og Surnadal. Straumsnes Nordmøre Sunndalsøra Øksendal Alvundeld Ålvundfjord Volda andre telefonanlegg A A A A AS S S A A A B Al B S A A A A A A A B S i B A B B Al Al Al B ^ 8 8 7

131 77 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt Auke i bud App. sjettåret per line Liner App. Trådlengd per. januar 9 I alt km Av dette i reserve km Tråd i bruk per ab.line km Samband i bruk. jan. 9 Samb. liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. Jamt året over 000 per line I I I6 7i8I9 0I ,69, ,69, ,9 7 6,6 77 6,8 7 8, ,68, , 68, ,9 6, ,7 9 99, , , ,0 6,0 9 6, , , 79, ,6 7, ,7 69, , 86 69, ,9. 0, , 6 6, 77 09, , , 8 6, , , , 8, ,8 9 0, , , 08, , 6, , , , 8 8 7, , 68 86, ,77 7, , ,87 8 9, , ,, , , ,7 69, , 0 7, , 89, ,0 78, , , ,8 6 77,9 7 0,80 0 7, , , ,7 9, ,9 0 8, , , , , , , , 7 6 6, , , , , , , ,9 80 8, , , , , ,8 78 6, , ,

132 78 Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Manuelle sentralar Automatiske sentralar Kontrollkrins Tariff Med Utan el rikstlf. rikstlf. Tilkn. Tilkn. auto eksp. eksp. liner apparat mat. alvauto I Tilkn. Tilkn. mat. liner I apparat I 6I 7 I 8 I 9 I 0 Eggesbønes Fosnavåg Ulsteinvik Orstavik Åheim Ålesund andre telefonanlegg areid Spjelkavik Andalsnes Trøndelag distrikt. Levanger 6 andre telefonanlegg Inderøy Røra Skogn Verdal Vuku Ytterøy Namsos Oppdal andre telefonanlegg Kvikne RennebuInnset... Opphaug : Jøssund Røros Alen og altdalen Rørvik andre telefonanlegg Foldereid Gravvik Kolvereid Leka Nærøy Steinkjer 6 andre telefonanlegg Beitstad Follafoss Ogndal Snåsa Sparbu Stod Stjørdal egra 7 andre telefonanlegg Frosta Lånke Meråker Selbu Skatval Tydal Åsen Trondheim telefonanl.. andre telefonanlegg Børsa og Skaun.... ommelvik og Malvik A A A B S A 7a S A 7 B 7 88 A B A 9 Al A 7 8 A 9 6 Al 89 8 A 89 6 S A A 60 A S 8 0 A A S S 6 9 S 6 S 76 6 S 8 S 7 97 B A 09 A S 6 Al 6 A A 8 9 Al A A a B 79 7 A 8 0 A B 6 7 A 8 8 Al 6 9 A 8 A 9a A A

133 79 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt App. per line Trådlengd per. januar 9 Av dette Liner App * I alt i reserve km I km Tråd i bruk per ab line km Samband i bruk. jan. 9 Auke i budsjettåret Samb. liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. Jamt året over 000J per line I6 I 7 I 8I ,98,,,7,,9,0,,6, ,98,,,,,9,87,0,, , , ,7 98 7, , , ,6 6 66, , 9 0, , , , , ,0 9 8, ,0± 0 88, , , , 8 9 0, ,8 86, , 7 8 7, , , ,8 87 0, , , , , ,68± , , , ,0 6, ,7 0, ,8 ± 8 8, ,9 ± 7, , , ,7 77 6, , , ,79 0 6, , ,6± 0 6, , , , , , , 9, , , , , , , , 6 7, , 997 6, ,70 8, , , ,9 688, , , , , ,78 0 8, , , , 9 77, , ,

134 80 Kontrollkrins Tariff med rikstlf. eksp. Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Manuelle sentralar Utan rikstlf. eksp. Tilkn. liner Tilkn. apparat Automatiske sentralar elautomat. alvautomat. Tilkn. liner Tilkn. apparat I I 6 I 7 8I9 0 Nordland distrikt. Bodø 7 andre telefonanlegg Fleinvær Inndyr Moldjord Nygårdsjøen Tollå Tvervik Valnes Brønnøysund Fauske andre telefonanlegg Røsvik Salten Valnesfjord Glomfjord amarøy emnesberget Mo Rana Korgen Mosjøen attfjelldal Rognan Sandnessjøen 6 andre telefonanlegg Alstahaug Aunvatnet eroyholmen Leirosen Nesna Sundøy Sulitjelma Troms distrikt. Andenes Risøyhamn Bø Vesterålen Gibostad andre telefonanlegg Finnsnes Gryllefjord Meby Tranøy arstad 8 andre telefonanlegg Bjarkøy Evenskjer Grytøy amnvik Kvæfjord Myrlandshaug Sandsøy Senja Ånstad Leknes Lofoten (Vestvågøy) Bøstad Lyngseidet A Al Al Al 0 7 Al 7 A l 9 A 6 A B 9 A 79 9 A 0 9 A A A Al 7 A 96 A Al 7 Al 8 8 Al 9 Al A 70 6 A l 8 7 A A 0 09 A 77 A 0 8 A A Al 78 Al A 6 9 S A A 6 08 A A 0 A 9 70 A 0 8 Al 8 6 Al 0 Al 6 9 A 7 68 A 6 78 A 06 9

135 8 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt App. per line Liner App. I alt km Trådlengd per. januar 9 Av dette i reserve km Tråd i bruk per ab.line km Samband i bruk. jan. 9 Auke i budsjettåret Samb. liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. året 000 Jamt over per line I 6I7 I8I9 0 I I , , 'i 0 8, , E 8 8,,88 T.' 7 6,70 8,8 9E 6,7 6,6 6 0E 9 0, 6 0, ,70, ,7 9,0 f. 9,7 6, , 8 76,9 76 0Z' 6, , 0 7E 66 9, 0 90, E 0,0 9, , , 99 8 E 9, , E , E 0 9, , C 78 0, , E 9 8,68 0,9 " ,8 7 96, , 7, , , 6 77, , ( 7 08, , , , ' 8 8,0 7 0,86 9 9( 9,8 80, 0 76f 0 0, , ,9, ( 8 7,6 6 8,00 E 70 9, , , , , , , ' Oa 0 8,6 8 0, , 8 608, ( 6,8 9, , , 0 6 8E 78,0 9 0, (, '. 0 8,6 9 9 '; 6 9,0 87 9, ,9 8, E 8 90, , , ,8 8 6E,6 6, '," 0, : : 8 7, E 9 70,7 : 97 6, , , E 8 6,6 0,78 6 `,' 0,0, 0 E 6 9,69 i 7,6 0 6E 7 68, , , , ,80 8 6,

136 8 Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Kontrollkrins Lødingen Lødingen Vestbygd Melbu (adsel) Moen Målselv Narvik andre telefonanlegg Bjerkvik Elvegard Evenes Kjøpsvik Skjellesvik Rost Sjøvegan andre telefonanlegg Bardu Dyroy Lavangen Skjervøy Sortland andre telefonanlegg Alsvåg Eidsfjord Langenes Myre Vesterålen. Svolvær andre telefonanlegg Brettesnes enningsvær Kabelvåg Risvær Lofoten. Skrova Sørvågen (Moskenes) Flakstad Tromso Værøy Finnmark distrikt. Alta andre tlf.anl. o. m Kviby Alta Rafsbotn Sørkjosen Øksfjord Abonn. til rikstlf.st. Berlevåg Kongsfjord ammerfest anna tlf.anl. o. m Kvalsund Abonn. til rikstfn.st. avøysund Abonn. til rikstfn.st. onningsvåg... andre tlf.anl. o. m Karasjok Lakselv Abonn. til rikstfn.st. Tariff Manuelle sentralar Med Utan rikstlf. rikstlf. eksp. I eksp. Tilkn. liner Tilkn. apparat alvautomat. elautomat. I I 6 I 7 Automatiske sentralar Tilkn. liner Tilkn. apparat A 6 6 A 9 A 9 77 A 6 AG A 67 Al 7 A A 6 Al 6 Al 6 7 A A 7 0 A 9 0 A 9 0 A 7 A Al 8 86 Al 7 A 8 98 Al 68 A Al A 8 A Al A l 7 8 A 89 9 A B6 79 A B Al 8 Al Al 6 0 Al 8 8 F 70 ^ A 8 ^ F 9 B ^ 0 Bl 9 A 0 6 A ^ 0 Fl B Al Al 7 0 F 90 6 ^

137 8 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt Auke i budsjettåret App. per line Liner App. Trådlengd per. januar 9 I alt km Av dette i reserve km Tråd i bruk per ab.line km Samband i bruk. jan. 9 liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. året 000 Jamt over per line I 9 I 0 I ,8,6,,,9, ,7 7,0,66 7,60,9, ,99 ± ± 7 9, 67 7, 6 6, ,69 6, ,8 78 9, ,6 ± ± , ,97 ± 8, , , , , ,6 ± 67, , 7 9, , ,7 7 7,9 ± 0, , , ,09 8 0, ,6 0,9 88 7,6 00 7, ,69,9 6 68,00 0 8, , , , 6 9 9, ,07, ,8 99, ,9 6 8, ,00, 7 7 8,7 ± 8 66, , , , , , , , , , , , , , , ,87, ,9 8 9, , ± 07 7, , , 8, , 77 6, , , , 6 6,0 8 9, ± ± 7, , 7 7,0 7 E 0, ± 7,0 6 9, ,0 0 7, , , 787 7, 6 96, 0 9, ,8 0 9, ,79 ± 8 9,6 7 7

138 8 Kontrollkrins Tariff Tabell. (Framh.) Liner, apparat, trådlengd og Manuelle sentralar Med Utan rikstlf. rikstlf. l Tilkn eksp. eksp. liner Tilkn. apparat Automatiske sentralar elautomat. alvautomat. Tilkn. liner Tilkn. apparat Kirkenes Abonn. til rikstfn.st. Mehamn andre tlf.anl. o. m. Gamvik Kjøllefjord Lebesby Abonn. til rikstfn.st. Vadsø anna tlf.anl. o. m.. Tana Abonn. til rikstfn.st. Vardes anna tlf.anl. o. m.. Bâtsfjord Abonn. til rikstfn.st. B F A Ai A Ai Fl B Al F B A F Oslo telefonanlegg Bergen telefonanlegg.. andre anlegg I alt 6 anlegg med 89 sentralar

139 8 samtaler ved abonnentanlegga i budsjettåret 90. Da budsjettåret enda Liner i alt Apparat i alt App. per line Liner App. I alt km Trådlengd per. januar 9 Av dette i reserve km Samband i bruk Tråd i I. jan. 9 bruk per ab.line km Auke i budsjettåret Samb. liner km Ab. liner km Lokalsamtaler I budsj. året 000 Jamt over per line I I6 7 I8 I 9 I 0 I 67 70, , , , , , , ,7 76 6, : 7,06 9 6E 7 9, 0, ,7 9, C 6 77, , , , , , , , , , , 70 9, , 608 9, ' , , ,6 08, , , , , , , , , , ,

140 86 Tabell a. Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Terminaltrafikk. Land Sende Komne Sum Telegram Ord Telegram Ord Telegram Ord 6 7 Auka i 0/0 i siste budsjet àr Tele Ord gram 8 I 9 Europeisk takstavdeling. Albania: Vanlege brevtgm ,0 6, Asorane : Vanlege brevtgm ,7 9, Austerrike: Vanlege pressetgm. brevtgm. Belgia: Vanlege pressetgm. brevtgm , 9,9, Bulgaria: Vanlege brevtgm. Danmark : Vanlege pressetgm. brevtgm , +76,7 +,7 :,8 Bilettgm. (over 0 cm ) Finnland : Vanlege pressetgm. brevtgm. Frankrike : Vanlege pressetgm. brevtgm. cm 68 cm ,7 +66,,9, Færøyane: Vanlege pressetgm. brevtgm g ,9 +,i Gibraltar: Vanlege brevtgm. Grønland: Vanlege brevtgm ,,( 8,7 0,

141 87 Tabell a. (Framh.) Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet i budsjettåret 90. 'erminaltrafikk. Sende Komne Sum Land Telegram Ord Telegram Ord Telegram Ord 6 7 Auke i J. i siste budsjett Ar Telegram 8 J Ord 9 Iellas: Vanlege pressetgm. brevtgm ,6 Erland: Vanlege brevtgm ,8,0 Island: Vanlege pressetgm brevtgm , +.,6 Italia: Vanlege pressetgm brevtgm ,,7 Jugoslavia: Vanlege pressetgm brevtgm ,6, Kanarioyane: Vanlege brevtgm ,, Luxembourg: Vanlege brevtgm ,,8 Madeira: Vanlege brevtgm ,0 +, Malta: Vanlege brevtgm , +0, Nederland: Vanlege pressetgm brevtgm ,6 0,6 Polen: Vanlege brevtgm ,0 +0, Portugal: Vanlege brevtgm ,,

142 88 Tabell a. (Framh.) Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Terminaltrafikk. Land Sende Komne Sum Telegram Ord Telegram Ord Telegram Ord Auke i /0 i siste budsjett år Telegram Romania: Vanlege brevtgm , SovjetSamv. Vanlege pressetgm brevtgm statstgm. ) , +6,9 Spania: Vanlege brevtgm , + Storbritannia: Vanlege pressetgm brevtgm ,, Sveits: Vanlege pressetgm brevtgm , +, Sverike: Vanlege pressetgm brevtgm ,6 : 0,8 Bilettgm. (over 0 cm') 7 cm cm 689 +,7 +,0 Tsjekkoslovakia: Vanlege pressetgm brevtgm ,7 +8, Tyrkia: Vanlege , +, Tyskland : Vanlege pressetgm. 9 9 brevtgm statstgm. ) , 9, Ungarn: Vanlege brevtgm ,6 9,0 Vatikanstaten: Vanlege brevtgm ,8 ) Statstgm. med minka takst. Ord

143 89 Tabell a. (Framh.) Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet budsjettåret 90. 7ermin.altrafikk. Land Nord Afrika. Algerie : Vanlege brevtgm. Libya: Vanlege brevtgm. Marokko : Vanlege brevtgm. Tunis: Vanlege brevtgm. Sende Komne Sum Telegram Ord Telegram Ord Telegram Ord Auke i /. i siste budsjettår Tele gram I , ± 9, , +8, ,7 +, ,9 +,9 Ord Europeisk takstavdeling... Bilettgm. (over 0 cm ) ,9,0 9 cm 7 9 cm 7 +7, +6, Utaneuropeisk takstavd. AFRIKA Vanlege brevtgm. AMERIKA NordAmerika: Vanlege pressetgm. brevtgm. MellomAmerika: Vanlege pressetgm. brevtgm. statstgm. ) SørAmerika: Vanlege pressetgm. brevtgm. statstgm. ) , ,9, ,0, , 9,0 ASIA Vanlege pressetgm. brevtgm. statstgm.') ) Statstgm. med minka takst ,,7

144 90 Tabell a. (Framh.) Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Terminaltrafikk. Land AUSTRALIA: Vanlege brevtgm. Utaneuropeisk takstavd... I alt.... Sende Komne Sum Telegram Ord Telegram Ord Telegram Ord Auke i /,, siste budsj et ár Telegram , , , Ord Samandrag: Vanlege Cde pressetgm. Lc brevtgm. statstgm. ) , 0, ± 00 ± , 7, ,6 +, ,, + 0,0 ± 0 9, Bilettgm. (over 0 cm ) Statstgm. med minka takst. 9 cm 7 9cm7 +7, +6,

145 Tabell b. Geografisk oversyn over telegramtrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Transitttrafikk Auke i siste budsjettar Land. Frit til (ID Et.0 rid o Algerie Sverike 86 0 Asorane Sverike Belgia Sverike Frankrike Sverike Italia Sverike Kanariøyane Sverike 88 Luxembourg Sverike 7 Madeira Sverike Marokko Sverike 0 8 Polen Sverike Portugal Sverike Sverike Portugal 7 Spania Sverike 67 Tsjekkoslovakia Sverike Tunis Sverike 96 6 Tyrkia Sverike 8 Afrika Sverike Amerika Sverike 7 8 Asia Sverike 8 6 Asorane Danmark Belgia Danmark 9 90 Finnland Danmark Frankrike Danmark 8 6 Italia Danmark Luxembourg Danmark 9 Madeira Danmark 9 06 Portugal Danmark Danmark Portugal 8 Spania Danmark 7 Danmark Spania Tsjekkoslovakia Danmark 76 Afrika Danmark Amerika Danmark Asorane Finnland 8 Belgia Finnland 6 Frankrike Finnland 6 69 Italia Finnland 9 8 Kanariøyane Finnland 6 Madeira Finnland 6 Polen Finnland Portugal Finnland Tsjekkoslovakia Finnland 7 Afrika Finnland Amerika Finnland 8 Frankrike Færøyane 8 Frankrike Nederland 7 Belgia SovjetSamveldet 8 Nederland SovjetSamveldet 6 Annan transitt rfl P. Fr. rn C,e CI) Cd CI) Ent ho +. " fe80 o cam, Telegram Fr ^ Norsk transit t takst 8 Fr. : 0 0 ± : 7 ±

146 . 9 Tabell c. Telex (abonnentfjernskrivar)trafikken med utlandet i budsjett året 90. Land Utgåande Tal Minutt Inngåande Tal Minutt I alt 90 Auke i siste budsjettår Tal Minutt Tal Minutt I 6I Terminaltrafikk: Sverike : Danmark : Finnland: Austerrike : Belgia : Frankrike : Nederland: Storbritannia: Sveits : Tsjekkoslovakia: Tyskland : Transitttrafikk: Dagtakst Nedsett takst Dagtakst Nedsett takst Dagtakst Nedsett takst Dagtakst SverikeDanmark : Dagtakst... Nedsett takst

147 9 bell. Telegramtrafikken med utlandet over dei ymse vegane i 90. Veg og land Sende Komne Sum Norsk terminaltakst Telegram Taksteiningar Telegram Taksteiningar Telegram Taksteiningar Norsk kabeleller radiotakst Fr. Fr. Oslo London rminaltrafikk : røyane land the eur. land. aneur. land.. ansitttrafikk : ankrikefmrøyane ergen London erminaltrafikk : orbritannia... land ndre land Oslo amburg lerminialtrafikk : 'yskland Tederland Lndre land 'ransitttrafikk : Lndre land Sverike Oslo amburg (via Sverike) 'erminaltrafikk : 'yskland Lndre land Iransitttrafikk : 'ortugalsverike 6 6 Oslo Fredericia 'erminaltrafikk : )anmark Lusterrike irankrike ;rønland 'olen Lndre eur. land Ttaneur. land

148 Tabell. (Framh.) Telegramtrafikken med utlandet over dei ymse vegane i 90 9 Veg og land Sende Telegram Telegram Komne Telegram Taksteiningar Taksteiningar Taksteiningar Sum Norsk kabeleller radio takst Nors termin takst Transitttrafikk: Portugal Danmark Andre land Danmark Andre land Sverike Fr W Fr. Oslo Fredericia (via Sverike) Terminaltrafikk: Danmark Andre land Transitttrafikk: Portugal Danmark Oslo Stockholm og Goteborg Terminaltrafikk: Sverike Finnland Nederland Sveits Andre eur. land. Utaneur. land Transitttrafikk: Frankrike Sverike Portugal Sverike Afrika Sverike Andre land Sverike Portugal Finnland Andre land Finnland Annan transitt Oslo Stockholm (tfn.line via Danmark) Terminaltrafikk: Sverike Nederland Andre land ( f f f

149 9 'abe!!. (Framh.) Telegramtrafikken med utlandet over dei ymse vegane i 90. Veg og land Sende Telegram Telegram Taksteiningar Taksteiningar Komne Norsk terminaltakst Telegram Sum Taksteiningar Norsk kabeleller radiotakst J. Cransitt trafikk: Prankrike Sverike?ortugalSverike k_nnan transitt Fr. Fr. Trondheim Stockholm ferminaltrafikk: Sverike Nederland Andre land Oslo Radio London Terminaltrafikk: 'Storbritannia... Andre land Oslo Radio Bruxelles Terminaltrafikk: Belgia Nederland Andre land Transitt trafikk: BelgiaSverike.. Annan transitt... Oslo Radio Paris Terminaltrafikk: Frankrike Marokko Andre eur. land. Utaneur. land.. Transitt trafikk: Frankrike Sverike Annan transitt. Oslo Radio Rom Terminaltrafikk: Italia Austerrike ellas

150 96 Tabell. (Framh). Telegramtrafikken med utlandet over dei ymse vegane i 90 Veg og land Sende Komne Sum Telegram Taksteiningar Telegram Taksteiningar Telegram Taksteiningar Norsk kabeleller radiotakst Norsk terminal takst Spania Sveits Tyrkia Andre eur. land. Utaneur. land.. Transitt trafikk: Italia Sverike.. Annan transitt... Oslo Radio Lisboa Terminaltrafikk: Portugal Spania Andre land Transitttrafikk: Portugal Danmark Portugal Finnland Portugal Sverike Afrika Sverike Annan transitt.. Oslo Radio Praha Terminaltrafikk: Tsjekkoslovakia Sveits Ungarn Andre land Transitttrafikk: Tsjekkoslovakia Andre land Fr Fr _ C E C F, :: Oslo Radio Warszawa Terminaltrafikk: Polen Andre land Transitttrafikk: Polen Andre land f E t.

151 97 'abell. (Framh.) Telegramtrafikken med utlandet over dei ymse vegane i 90. Veg og land Sende Komne Sum Norsk terminaltakst Telegram Taksteiningar Telegram Taksteiningar Telegram Taksteiningar Norsk kabeleller radiotakst Oslo Radio Moskva erminaltrafikk: ;ovjetsamveldet 7yskland Cransitttrafikk: Uldre land SovjetSamveldet Oslo Radio NewYork ierminaltrafikk: i TordAmerika sia A.ustralia Andre land Transitttrafikk: Amerika Andre land.... Oslo Radio Buenosaires Terminaltrafikk: Argentina Brasil Andre land Transitttrafikk: SørAmerika Danmark Oslo Radio Lima Terminaltrafikk: Peru MellomAmerika Andre land Transitt trafikk: AmerikaSverike Oslo Radio Shanghai Terminaltrafikk: China Thailand Andre land Fr Fr.

152 98 Tabell. (Framh.) Telegramtrafikken med utlandet over dei ymse vegane i 90 Veg og land Komne Tele Takstgram einingar Takst einingar Telegram Sum Sende Tele Takstgram einingar Norsk kabeleller radiotakst Norsk termina takst Oslo Radio Port Stanley 8 Fr. 9 Fr. Terminaltrafikk: SørGeorgia Falklandsøyane Transitt trafikk: Andre land SørGeorgia Terminaltrafikk, i alt: Kablar og liner Radio Transitttrafikk, i alt: Kablar og liner Radio Bilettelegram: Danmark : Fredericia Sverike : Stockholm. 7 9 cm cm 7 9 cm

153 Manad Takserte telegram 90 Til utlandet 99 Tabell 6 a. Månadsoversyn over telegramtrafikken i budsjettåret 90. Frå. utlandet Transitt I alt Innalandske Budsjettåret 9990 I alt 6 7 B Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni ± ± Tabell 6 b. Månadsoversyn over rikstelefontrafikken i budsjettåret 90. Månad Auke i siste budsjettär Innalandske Takserte rikstelefonsamtaler 90 Til utlandet Frå. utlandet Transitt I I I 6 I alt Auke i siste budsjettår Budsjettåret 9990 i alt Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

154 00 r LO 0,, o Fi cl t. rid '0' Co cx) ce cx) CY) lf) CC) di CD 00 t. If) () XC) CYD C% 00 G\Z cr),,iin Ty, (7) cn G\ I kr) I.9. I G\ c) 00 Cg),d0 If) CS) '7i Cr) CYD CY) CC) C9 C, If) 00 CS),. cyd G\ cr) G\ Cl,i Cf) tg) ce C) 0) *. Le) IC) V.. (7 00 CD T CC) di Cl C CC) C, Ty 0`), i SZ IO N Cl i.i.... cn in cx) c7d if) C, LCD C() 00 CD,/ C Ch C() CZ> CI) *.IC) CX) C.)?N. I S? Ci)?N. C) I?. CC) y Z,. LC) CD 0 00 CY) CD,ti C. C. C\ C?". CZ) '70 CY) C:) N c)o o C,) C. ) thi C'l tin a) a) Z. 0.) c) co 00,., ' z' <:) oo cy) <:) cv ce), th( C ), 7 7. lf) CI V) Cn C. QD Cl Cq CD CD 00 r Cs) C) 00 0) to i". I LO COD G') i Co i Cr) i C, C\ C. '70 C.. thi IC) C'i 0/ Ce CX CX) If) CID Z,. 00 G\ Io G\z to to,c) (:) If) 0) CYD r CI) 0) CC) CY) 7M "di 0/ 00 C, G\ CD CO CC) IC) C\ C\Co ri C\... I CD 00 V) CD CD Cl CD CD QD CD 00 TY Ty 00 C% C% C% Cq C% I CD IC) TY I OQ ',I i 0/ C\ CO CID CD IC) CD t$ C.. Cl 00 t,c% CD CI CD C.) C,/ 00 CZ (;) 0' C". CO 00 0) 0) '70 00,0 CC) C) Cl CO t, CO 00 po ZN. r Co CK) GN '70 C CD 0 CX) C, Cl CO t CV C, ri cv r ri ri o LCD 0 ri g 0. U 0 M cd P E ot) co c) c,) Cl '7N yi CC) C., C) 0) 00,di Cr) 0) CO tz) j 0),d?N. i C7) G\ Gn T, ce C Cn C.) LCD 0 CZ) C\ 00 00?`. 0' IC) CO Z,. i 00 (% Z. C\ CX) C% tti C) CC) C, If) ri T IC) ri C'l Cc) CC) C;) CV i". CO C\ CS) CX tg) '0 GY) C:) 0/ CT) CX) CY) c: cf) ce cy) Cr) Lc) C) r SZ CC), Lr GN If) 0) CC) 'dg CY) '70 00 CY) C. Cr) () 7 Ty ri CO r CG c. CD CD CD C7) c) cy) C\ C, C, C) cc) ex C) /t) 0) 0/ 7 CC) I CZ) I GrJ,., C:7 C77 CC) CC) C.. CC) (:) t`. C7) (N CC) C% t`w CC)?` thi CC) ' <Z> G\ CC) 0 CD di IC) CD CC) 00 IC) C0 7 OCO G\ Z. t C% C)CD CN El C\ Y C:) C\ CD 7 CD thi C) 7 IC) CX.* O () Cl Io en e cx en. G\. CV CO CV C'l Cl Co cc),. cr) Cf) CD C. t. thi C, t... (Z) thi C% Ir) Z,. CY), 7 CC) CC) GN I CC) ri / i Ch i C:) i 0/ 7 CY) c.0 CD If) IC),,IN TJ Tt' cx) tf) C. CD,Ii G\ CD..i.., e 00?, (:),i ce %) CO, 00 CX) CC),...,0 yq II co c) ', 0 CC) C( 0) SO IO LC) SZ COOCD ',0D *i lm kf) cn if) C. cy),t cy) 7 CC)0/ Ty thi V) (ICC $= El.z bo él d CG Co Co LO CD 0 tti 0/ CO 00 V) 00 QD C.., 0, CD S CD QD I 0 I C) 00 ) If) 0 dg CS) 7 C, t C() C\ 7 CC) 00?, C?)?, C\ IC) CC) c% CD C Gn i' GN/ 00 C;) If) ICD C, C'l CC) CC) r '7M CD CI) tf) CY).I ce) CZ) C.. CC) I CZ) cc) C7) C:) C, CI) Cr) CO CO C) C. CO LC) 00 SZ 7 G\ C/G)) SZ ', thi 00 C) If) Cl thi 7 C\ Tti '' (:) C) ce C:) C, cy) 0.) cc) cx c:7 LC) C'l Gn C'l / DCDO (X/ to CZ> V) CC) 7 C\ 7 T CX) CD ic) C\ CD 7 G') C\ 00 C..? CY) G\ CY)?, C, 0),,d 0.7 G\Z tr) 00 i" C, IC) C.. Cr) thi CC) C. C.. CO Cr) CO thi 0) 00 CY) C=> Gn 0) C'l 00OO...V. N rq "*. C:) LC) C, NIM C:) 7N LC). C) C, SZ SZ e ei ri r C. 7 C) C\ thi CO C. C\ CO C\ 0) 0 r '70,.i '7M (Z) Ch thi C:) C:) Gn (C)?'..../..'M 00 I,:' I '`.ii L? 7 CC) LC) CD 00 7q C CD C\ CX) ( Z` CID? 7 G') C. 0 (X) CC),Y C) 00 G, *. Cl OC CC) r. CID IC) C\ C C:) CD a) c:) c. VI i i" TIM cz) CC). Ir) 0) LO.0 () (X/ CD t.'.. ri (YD ri 'ZIM 00 C'l Nti CY) ICD... 'If LC) ri CG C, thi CD CD 7 7 IC) CY) thi (X C\ CNI ICD C:),Ir), CC) G\ I tg) k0 C\ 7 IC) 0 CV t CO 0 CX) If) 7 CD CZ, 00 0) 00 CC) 0 If) GN CD Ir) CX) Cr) CDC C%.. COO '7IODLOCDOCD ICDOCo CC CDZ CY) 0 0. c') If) DOIf) c>") CV CC) t. CS) C, IC) 0 Cl CC) 0 0) IC) CX cx) Cr) i' o") S G\/ (/ 00,70 t". CDC, '7 th, Nt( tti C Cq 00 Cl 00 Cl 00 CD 00 crd QD Cl C% 0) C 0) CZ Cq CID *.CD 0 00LOICl00CoCoLOLO 00 CD O CY) G\ ex If/,,) 00 Z'. kö r. V CD CD Cl Ct Cn Cl C TY 00O, 0 00 ri C% C% ICD GQ C% C% 7. CD U QD LC) V di CO.0 CD Cq00 ") C) r CQ, r ri C.. r /....,...7., 0,... ".7.,. ;:Z',...,. ;:j......, il. C... 7;.. 7g. ;..,... a) g.. ; I... a).. () p..., :j eo. co 'C). co c) q.) IV. P...,.... r Q,j, bit),..., PV Q),. I+, Q). (,) e,,, P..., '') IPPJ J ). E Ti t), rcj Zt Ct Z '. :. Z a/ tt.8 :Cr' t,.e :.8 :.E :..t., ô o 0 bo cd ti) :,ci, h''' n r g,, 7,') ttc.. ;c:7..z :ccdti cj$itoc0 :t (f).,i.) cf) ci).).7 n,.7.7 U.7 k r.,.7 Ci t. pc El.) 0 0.) CU 'd 06) 0) hil CD pg OD in 06D '... a) cl) o) a) b0 o) p P CcnctC.),,0'.ri'dri, I,,,rj)''a' rg ps,,q. '' rd cd. 7 6' G) 'cd I '' '.) Cf)} P ''.) 'Z W s '.) 0 ''' Q' ) l '.) rip ' rd Q i i ').W, 0 CD I i! C CI) rc 6,(t),..,,9 il.; g), tg a), E,..,'i : ;, À co I I '0 pil '.. al ett, ;,... z 7 ;mi o <d c.) c.)isi,... ho bn,nce rf) c.) 0 0 " a cd cd :S) ;..,.,. I I., p ' I I 0.,.., o I Q ' i w.z,cxrno 00 A' ze,.ra. ts_, ) I. ) I I i re roz t t g,),cl.). t., R co 00., ro7:. 'cl c, ci) 0.' 00 p.,p0e,a),...,.,. o ra a) bo... ;..,f) Ei c/d 000 ;.., ;.., cd cd 0 ct, p., CGCG ;7 ;.., cn F., G) 0 0 E. C CS CS CS C) Eq Ei Z Z X Or) Or) Pcq z CD c 0, Z f P

155 0 i J oo co a) rf UD N CO CYD 00 Cl 00 C.. Co Cg Cg C.. ClN Cl Cl " rf Cl... Cg CD CD 0 " 00 I GQ Cg GQ 00 7), CA 0 VD ` ZN. O'D 0') r CO I 00 f CO,/7) 0) ' OD ti C:D ri GQ CD 00 ri 0 VD ap co o N i i i,...i i r.. i i 00 C9,...i ri r t 00 * r ti, CO r CO r CO CO 0 VD C.0 CYD 00 7ti. C) " 00. ' 00 r CO CD C9 Cl CD r CO 0 ri N N CO Cl Cl Cl CYD C. CD C9 00 Cl Cl CD lf) 00 If) CD C000 LCD Cod) Co CO CYD Cl it) Cl Co o Cl ri 00 C9 0 Co CD C CO CT, r O 00 Cl Co CYD co Cl C r C9 CD,. CD cn 00 oo C N ri 00 co CD CO t N CD CT) C.. Co o Cl i CO 0 I 0") VD %) 0 ri ri Z".. C9 c.r) CD 0 00 GQ CD 0 VD " i C 0/ i *i I 00 C.. CD 0 GQ CO C / *i 0 V/ GQ ' 00 C). rf 0 CO IC) Cl N N SI N N C.O 0 N 00 In CO a) r ri C\ CO Cl r 0 Cl C\ C C:D CO D ic lf) N CO,V 00 Cl C\ ri CO CO C., CO CO N Cl CO CD IC IC) kö Cl Cl CT) r If) VD CO Cl ri CO Cl) Cl) did Cl Cl CO 0) Cl 0 VD CX) 0 0) CO CO 00 C) t, Cg CD ri 00 r... 0) Cg 00 CD GQ W) I 7e t ICD in 0 CO CD 0 O CO CO CO Co0 0 ri r Cl) CO,t IC) Co 00 Co 7 er t CJ C 0 0 ri 0 CO f QD VD GQ 0 C 00 Cg *... CC) I VD QD 00. CO C, CD N CO QD N CO c) 7 o Cl CO CO N Co o O I I I co OD 0) OD C% Z` CA S CO cz, ri 'D co In I 00 QD G\ co Cg ' CD 0 * N S CO Cl OC) 00 Co ri r Cl CT) k0 Cl CT) Co CO N 0 r C\ N Cl CI Co I I I, I I I zn cni oo CO Cl CO CD CO a) C.0 IfD N ',V 0 co 0 '.7. CO Cl CO CO Cg Cg ri CO CT, O Cl CD CD C.. 00 " C CD 00 ri O 0 7 O C I I QD ( I t, I CD 00 ri ri 00 ti t, 0 " 0 V rf C) 0 Z`.. C9 SI CO N 7 LC 0 C.. N 0 CD t r Gn It) 0000 Cl CYD CO Co Cl N Co Cl Co Co CO CO ti C\ CO CT, ti CO CD 00 I I t t,t,o cq.. Go r Go Z`c.0CO SI L Gt up 00 in C) Cl. o oo co 0 ooc IcD ri ri C7 IC). rf Cg. 00 CO Cl CO C9 CD CO CD CZ CO C. ri r ' o 00. CD ri ri ri ri ri. ri z... z.. z.. cd,.. z_.,.,.. bt.. O.) 0) bia 0.) Q.). 0).. OD. 0.t do.. cu. S. cl).., '' rd no w... :0..:. 7, t c t c), + t t CC rcl, cc = cc (... Vi ts).) CI.) ri, V). Ti o) o) Q) '.... OD 0) $. 0) '. 0) Q es : 7:,/) ". c,) 7'.) I )r7.)(:)d0.) v :0 ") a) cii 0,.,.. Qo,., w q.) Q,.) o chl w..) &. w z... z..... &. o a. I 7 D.: he. iii...t CI r. riii. I V 'CI g cd p:. = _ ' al it g. 0 a) rci.', ),,,, g...: CID,.. : 0 :.. Cg d,t) C) qi g ct,..., cd : 0 " Cd E c'cd p 7. Il,,,)... E + o rn a) ) ck. r prl rr. I' 0 "6 rd C E."( a) 0 ' cd0,) l cd ; g rw s..., 0 cd CI) rn,rn..... o c. RI.. il). 0 j'el Q A I. 7. "CI I , cdow, g..0 g P. Cd 0, I ct,6,, EM., o C t g 7, E d 0 ho rzi 0 c,9.. 0 art 0 ;xi..c A P <

156 0 (,) g ca P g 0, N L.C CO C0 C) CO oo C N CC ) ri r Car G\ CC' C' N 00 0)` y 00 C)N 00 CO 0 CO CIO cd 00 CO 0) CO ri 00 ti 00G\ () Nti 0 0 ca C r Ca 00 s)00r 7 ri co Ca N N dicoco 0 o co o C o 0 CC' led l' CD CO In co co o C c:7) co C CO r ti N co co r N CO 0 0 CO Ca 0 00 c..0 0 C C 00 C\I c*, C) co Ca CO r ' d t N C. CY CY) t rf N ' Ca Ca Ca kö 0 CD 000 CD C.. co ri I CZ,C.0 0r r N Ca Ca 00 *ct CO0 CO co co r C CO C 00 CO N *cti N 00 C Ca If) C) di IC) di oo OD. CO C) co ko co C 0. N N. ti CO (Z, 00 C M g cy) 00 CO 00 0 Cd,i 00 ca CO N di E ca rn r 00 ' 00 N ClC.0 in 0 00 I0 CO 00 cti G\ cio000 CO..i. ZN00 C ti 0 N 00tCa 00 M ri C\ CO t 0 N 0 0 C) Ca zs 0 0 CO 0)00 00 Ca N ' CaCO CO N c0 CO C CO t o 0 N CO 0) 0) 00 Ca CO 00 N CO t. N ri 0) co r oo Ca C:7) C CC CM IC) 0000 CO lo 0 C N CO I c% CC') oo co co 0)0 0 N CC' 00 Ca CC' 0 00 CO C 00 0 Ca CO 0') N COti co 00 0 G\ZIC 00 CO +. kr ) 00G') CO CO r/ oo c% kr, CY) C g to ti co Ca "cti al C 0) 00 N 0 00 C. 0 '0) tf C r N ' 0 'I 0 C) C0 0 CO ' ca cd rn LO ti 0) 0COO) 00Ca t') 00 r 0 I, e, Ca C) 00000CO 00...*. co,t ti 0 CA t o) CO0 ti 0) N N 0) 7I 0) 'TN r L00 00 CO ti N N CT) C CC' C Col,c0 c.0 Cg CO 00 0) Ca U0 ri,i C. GO c Ca I. Cr) ri 00 (),t 00 Nt co CO00 N Ca t o.) Ca0' ri 00 r. Ṁ g cd 00 CO 0 00 N 0) 00 7rI co CO 000) (0t C NC t Z` CC) C:7 N C ' :ti0)0 0) C) CO N 0) i r N CO N 0 N CO ti di VD N 0 ri ri0 N 0 0 `,ti C N 7 Ca C\ 0 ri CO Ca ' Ca 00 c%000 CO 000) co VD ',:t C o di 00 0 C C, ri ri C\ c.0 r 0) 0 CO "cti N N cd Ca oo ca t Cl)

157 0 0 0 if) C.0 a) CD ICJ In CY'D C7) C a) CO LO CO N IC. ` r. CO CD N CO N CA CYD N CO CD CO 00 N CO... ti CO M t. ri CO CO N CC) ri N N... CO 0 N 0 CO CC) 'di ri ri ri N CO LO oo I.+ 0 N 00 CO co N 00 oo oo C) VD N N CO N C... VD N CD. ko l 00.. N oo co N CD 0000 N CO in CO 0 CO N N 0 00 LO N CO co co N oo CI) N CO LO 0) NLO C. CI CN r CD N N N CO N LO N cy) CD N oo In CO VD 0 t,cc N N o0 0 CV c.c) a) 0 ri di 0 C O cr) CO CO co in CO torion ri oo. oo oo in ko CO oo oo oo J oo IN I CO oo in C 00 ri 00 N CO c\uo N M LC) 00 CO lf) 00 N CO,t CO CO d'imm CO

158 0 Tabell 7 b. Telefontrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Land Oppgåve over samtaleslag. UtgAande Samtaler I Minutt I Inngå,ande Samtaler I Minutt I alt 90 Samtaler Minutt 6 7 Auke i budsjettåret Minutt 8 Terminaltrafikk: Sverike Dagtakst : Vanlege samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler Abonnementsamtaler Kringkastingoverf. sendeline» konferanseline Grensesamtaler, 79 vanlege ') » il ) 8 97± Nedsett takst: Vanlege samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler Abonnementsamtaler Kringk.overf., konf.line i Danmark Dagtakst : Vanlege 7 samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler Abonnementsamtaler Kringk.overf., sendeline » konferanseline ± Nedsett takst : Vanlege samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler Abonnementsamtaler Kringk.overf., konf.line i Finnland Dagtakst : Vanlege samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler Kringk.overf., sendeline» konferanseline Grensesamtaler, vanlegel)» il) Nedsett takst : Vanlege samtaler Ilsamtaler ) Periodar.

159 0 Tabell 7 b. (Framh.) Telefontrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Oppgåve over samtaleslag. Land Utgåande Samtaler I Minutt J Inngåande Samtaler I Minutt I I alt 90 Samtaler Minutt 6 7 Auke i budsjettåret Minutt 8 ynsamtaler ringk.overf., konf.line I ± Austerrike anlege samtaler lsamtaler ringk.overf., sendeline...» konferanseline Belgia anlege samtaler lsamtaler ynsamtaler ringk.overf., sendeline » konferanseline Bulgaria Vanlege samtaler Frankrike 68 Vanlege samtaler Ilsamtaler Kringk.overf., sendeline » konferanseline i Gibraltar Ilsamtaler 9 ellas Vanlege samtaler 8 6 Irland Vanlege samtaler 7 8 ) Island 6 Vanlege samtaler Italia Vanlege samtaler 8 Ilsamtaler Lynsamtaler Jugoslavia Vanlege samtaler Ilsamtaler Kringk.overf., sendeline...» konferanseline 7 ) Nokre samtaler tekne saman med Storbritannia

160 06 Tabell 7 b. (Framh.) Telefontrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Oppgåve over samtaleslag. Land Utgåande Samtaler I Minutt Inngåande Samtaler J Minutt I alt i90 Samtaler I Minutt 6 7 Auke i budsjett året Minutt 8 Kanarioyane Vanlege samtaler Ilsamtaler 7 7 : Luxembourg Vanlege samtaler Ilsamtaler ( 9± Malta Vanlege samtaler Nederland Vanlege samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler Kringk.overf., sendeline...» konferanseline 8 0_ E 8 9 ± 6± 6 99± :' Polen Vanlege samtaler Ilsamtaler ± ± ± Portugal Vanlege samtaler Ilsamtaler f. Romania Vanlege samtaler 6 08± E Sovjet Samveldet Vanlege samtaler Ilsamtaler ± ] Spania Vanlege samtaler Ilsamtaler ( Storbritannia Vanlege samtaler Abonnementsamtaler Kringk.overf., sendeline...» konferanseline ± ; Sveits Vanlege samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler ± (

161 07 Tabell 7 b. (Framh.). Telefontrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Oppgåve over samtaleslag. Land Utgåande Samtaler Minutt Inngåande Samtaler I Minutt I alt 90 Samtaler I Minutt 6 Auke i budsjett Aret Minutt 8 Abonnementsamtaler Kringk.overf., sendeline...» konferanseline Tsjekkoslovakia 8 Vanlege samtaler :r 0 Ilsamtaler Lynsamtaler :r 8 Tyskland Vanlege samtaler Ilsamtaler Kringk.overf., sendeline...» konferanseline Tyskland, ostsonen Vanlege samtaler Ilsamtaler Ungarn Vanlege samtaler Ilsamtaler Algerie Vanlege samtaler Marokko Vanlege samtaler Ilsamtaler Tunis Vanlege samtaler Israel Vanlege samtaler ± i ±7 9 9 ± ± i loi Nord Amerika Dagtakst : Vanlege samtaler Nedsett takst: Vanlege samtaler Mellom Amerika Vanlege samtaler SurAmerika Dagtakst : Vanlege samtaler i 8

162 08 Tabell 7 b. Framh.) Telefontrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Oppgåve over samtaleslag. Land Utgåande Samtaler I Minutt Inngåande Samtaler Minutt alt 90 Samtaler Minutt 6 7 Auke i budsjettåret Minutt 8 Nedsett takst : 6+ 9 Afrika Vanlege samtaler Asia Vanlege samtaler Australia Vanlege samtaler Samandrag (terminaltrafikk) Dagtakst: Vanlege samtaler Ilsamtaler Lynsamtaler Einskilde samtaler til fastsett tid Abonnementsamtaler ) ) I I ) ) Kringk.overf., sendeline... 9 O» konferanseline Nedsett takst : Vanlege samtaler Ilsamtaler ± 6 Lynsamtaler Einsk. samtaler til fastsett tid ) ) ) ) ) ) Abonnementsamtaler Kringk.overf., konferanseline ± 6 8 Grensesamtaler, 7 vaniegel) » ill) Grensesamtalerl) Samtaler elles ) ) ± TRANSITTTRAFIKK Sverike Frankrike Vanlege samtaler Kringk.overf., sendeline i 7± 0 Sverike Nederland Vanlege samtaler 9 9± Sverike Storbritannia Kringk.overf., sendeline Sverike Tyskland Kringk.overf., sendeline 0 0± 6 Sverike Amerika Dagtakst : Vanlege samtaler ) Periodar. ) Teki saman med ilsamtaler. a) vanlege samtaler.

163 09 Tabell 7 b. (Framh.) Telefontrafikken med utlandet i budsjettåret 90. Oppgåve over samtaleslag. Land Nedsett takst : Vanlege samtaler Danmark Amerika Dagtakst : Vanlege samtaler Nedsett takst : Vanlege samtaler Finnland Storbritannia Kringk.overf., sendeline. Finnland Amerika Dagtakst: Vanlege samtaler Nedsett takst : Vanlege samtaler Annan transitt Samandrag (transitttrafikk) Dagtakst: Vanlege samtaler Ilsamtaler Kringk.overf., sendeline...» konferanseline Nedsett takst : Vanlege samtaler Utgåande Samtaler Minutt Inngåande I alt 90 Auke i budsjett Samtaler Minutt Samtaler Minutt Aret Minutt I ^ e 6 90

164 0 Jaymuresuojajol. OOT aoj JOAO urer.rupor.lad *q.n. te T avuorsipadsto uoiatoqsga ri CG r CT) di 0 Tt *t d OLO CO 0 N N CT) C N C\ dt N N Cl VD CYD Cl LOCOCGCGCOTICO Cl ri r r ri ri ri ri ri ri co co co co co in,t+ CO N di Cg 0 CT) di 0 CYD r 00 di r If) 00 VD t r 00 LO c.00i.)00c.oc.ommnc0, 0 di 00 0 C cyd Cr) OCl C) co 0 C') c O a) In M in (;) N c.0 c.0 00 CI) 00 CD 0 N cd 00 CNI oo C'," Lc) 0 CI') ri O LO CJ) CO CO C.. a) dco cr) ced NNONN 0) 00 CT) COOCOCOCl CO 0 If) LO di CO LO N CO ri NNN LO 00 CO CO CO ri CO 00 di (.uur 0 *n) N CO di C. C LO CO CO di ri CD O C LO CDCYDONC)00 OCC) r CO C)NCICI t CI r t *s *o *spoq ClCOO C., 0 NI 00 0 CT) t Cl CO OC Or 0 OC CO 00 CO OC r `xermesit r N N LO CV di CD N 0 CYD di di CD Clrir ' aereq.uresqsauaj, r r aarequres NIPTITO suvu.touuefe co cy) c7) co cm co 0 I c7) I I c.," 0 CO cr) I 0 C) CS) 0 0 cy'd cy) c.c) c'0 cyd CT) 00 `t CDOtiO O LO LOO o o co co ri CD N LOcq c.c) di ClCD C\ Cl LO t LO CO rcl r/ Cr, CO Cl CO CY) 0 di If) r CD CT) di CD 00 CV 00 C) Cl CO ONN N C7) N CO CO 0 di CO CO 0 CO Cl CO 00 CO Cl JO d 0. 00dic.ONNaDdOCOC0CDCICDNNN CY N ri if) 'di CO 0 0 CO C di 00 C 0 di VD t 00 C) OcONNN Tti Cl COLO 00 0 COClCY) r COCOCOcrJ ri N 0 0 CO CO dt CD 0 t CI OCOC)LO CO VD CO 0 OClLO LO 00CcncOriMintil0VDCricY'0cDcY)CC7) CD N VD CV N 0 di GO C c.0 CYZ 00 Cg N c0 cyd 000CricOMNNC ri O N l 00 0 N tdi 0 dt C:7) N 00 0') N CI 7h c,*) C\ cyd Ttl ri,tcl r r rcococicico re T 0 fstpgds0 orloric) CO t ririonnooct)nco C a) CO di CO ri O C Cl O 00 Cl Cl CO CO CD N LOCl CYD 0 Tti Ttl 00 crj CO N di di C c.0 Cf) C VD CD CI TN if) 7t dt CSD C di 00 N N CD N ri ClClLO OCOOCClCOO.0jr.f SAV 0 upuiq. '.q.suv. [.0 uofsipacimia CD CO NON cy) CT) CO ClLO C CO CT) CO C C7) C\ N CO 0 in a) ri r CO Cl CO 00 CO CO Ci) LO CO C.. 0 CO 00 C CY) CD if) C 0 N CO VD 0 di 0 0.) 0 ri CY) ri N C 000d 00N0000CDC0C.00NNLOInrf d 00C0 CO CO CO LOCO di di LO r ri. 0 (outumi 0 opuas) avut pfetulsouaq. 0 ureaalaqsouaj, ILO 00 CD C.. C\I r C N r C.0 VD 00 I 0 00 ri CO 0 0 CD CD CO di 0 CD CO 0 CD (X) if) CO Cl 0 0 VD N 00 CY) N CD CO 00 riclcg 00 ClLOCO ri IfJ.) (ouuloo apuos) lire.9i0q.9a COI If) Cl I 00.), I II I I I ICn INC, I 00 r 0 VD If0 VD LO LO CI ri Cl r. bi) CD 0 g., flo ri VD CD CD 0 VD C di N di ri C\ VD 00 0 CD000CLONNOCOCOCIDNNCDCONdICNMCDN VD CO 0 CO 0 it CD d LO CO di 0 N 0 C7) dt CD OC) 0000d OLOCONNLONLI000IOLOdirI0 CO CO CO ClCO r r ri 0e) Et( to G) 0 a) g 0 CO LO CO CO C. L`.. CO Cl CO 0 CD CO CO CO ri CO t CO dti CD N C7) C7) cd,t di C Cf) N CT 00 C7 CS) CO d LO 00 ri CO CO LO LO CO C) t Cl ON cti 0 N CO Cl c',d NCI NcYricYD bo L. cd..,..,,.,..,.. c,. * ** P _ A., ;, R; + P * P. P cd cd cd.. b 0 : 0 ' 0 ') 0o : 7:.. ' ) : cg c. 0.:. ad.:.: rn rn. rn 0 0 :. :. : rn ca cd cd )...). : Oa)F. :.f.g..,cd.. ti' ri) V ri).,.w ca,,,,, a. ci) rf) Cil ri) $, ' FL CIS r. P cl) El,t * t, : ct g LE P cv ro,. oc L) i a,, a ), EI t r, ci9,t) tt. 00 r r o r o 0 ro.gkrti ct 0 0 0,0 0.,,, ) $,,, a r. a.) Si 0 ;.. al ti) 0 W"el, PC, ":. CO P..'..'. ri, Cf)... CI CD VD l"rd '' CO C 0 X = CII I) r..., a.) Cl V. *0 'ö,.. r '',..,..i l'",g. Cl) Cl)

165 cyd 0 ri C 7ti c,'d N T,. cy) ri 0 0 c.0 IrD ti If) (Z) t IC) i CS) 7t ri ri CY) C. 0 CD N N IC) cyd N c,'d CV, di N co cyd cyd CV di ri N N N CV CV cyd N N ri ri ri ri r ri r ri ri ri ri r ri ri C. di cyd N T 0 cr; CT) N If) CD 00 C\I C) tincydncvnnn ri ri ri r T ri ri f) C) C QD N 00 I t CT) di CN ri ri I ti 0 C) N C) 0 (X) 00 0 cyd c.0 di di IN IC) N N CY) N C\I CY) kf'd Ti 00 cs) 00 IC) CO CO CM N CO ti M t. `. N CO (X) C 0 di ri CY) 00 ird 0) 00 0 N N CC) di ri c',d O.0 GO ri CV 0) In CV CV 0 ri CT) VD 0 a' N ri di VD IC) c.0 di,ti N CV ri c\ c.0 0 ` 00 IS) IC) CT) di 0 it'd Q cyd di ti kö 00 t c.0 cyd NN N ri IrD c0 ri ri ri N CO C.0 00 VD ti C) N 0 C.0 N 0 IC) 00 C0 00 CV iö t,. co CD N 00 IC) 0... /...,..., di CO N ri CV Tti CS) ri CV CY) N ri N C.0 di di 0 V) 0 CT) CO LC) CO 0 CT) C ird VD ri di ri di IC) 0 0) 00 VD CV CM r 0 N 0 L`.. N 0 00 c.0 CV ri N N 0 00 CYD di N C GO 0) C N cyd LC) N 0 C VD ln C\I.,i CV N ri CD CD di t.0 VD 0 t Cr> CT) N 00 If) N C) C c.0 C 00 CT) 00 GO ri CT) CY) 0.) CO 0 t CT) C.0 t`.. di L... di C0 0 ri r If) in C.. r CZ Cr 00 r r CD CV r CI r Cq ri CY) 00 CO CY) ri N L`.. 0 N CO ri CY) CY) C.0 CM di 00 N CO CV IC) t CY) 0 0 ct) 00 CM 0 CO CY) CM 0 0 di If) 00 t CV 00 N 0 CM ti ri CO CV CV ri lf) t 00 di 0 CO C\ r C\ CY) c..0 VD ICD N N C ri in C 0) 0') CT) cyd If) If) If) C C... CY) C 00 ri r di di If) In 7t IC) C/0 cyd CV rl c.0 CC ri c.0 00 N cyd CV 0) If) ri N r cd C.0 CY) IC) T di t r ri ri r IL`. I IC) 0 CM CV 0 C.0 I L'. di If) CV IC) 00 If) Cri ri 00 0 CY) CV 0 ti 0 lb. CM 00 CM di Cf) CO CO di r C\ CY) C. CO ri CV CO CO ri 00 0) f) 00 If) CO CY) L'. CM CV CY) ri If) ri ri It N di 0 CD di c0 N 00 CM CD CV CM CM ri If) T C 00 0 Cg C(') C.C) r CM N CY) LCD CV ti 0) 00 ti 0 ri r cd.. N N N CD (X) CY) in c.0 cl cyd VD 00 c.0 CV CV ICD 00 ifd cyd di Cr CD 00 ` C) 0) 00 locvm0000r rinc)cd, CO CV N 00 N ri ri C. 00 N CY) CD CT) r 00 CT) CM N t ri di CT) 0) IC CV CO CM CY) 00 If) If) ti 0 c.0 N ICD CYD C VD N C) N c.0 ri ti ti If) 00 C.0 di CM CY) N CT) 0 cyd cyd cid N di di N N CY) ri ri ri ) cd CY) di r di 0) ri rl CY) t. CO CO IC) 0 00 CY) CD N CO `. CV ti It0 ri L`.. N l'.. CV lf) N C) ri 0 IC) 00 If) CD ' ri CY) 0 CV di CO CO N ri CY) CM di di CY) 00 ts. di CO CY) IC) N di ri CO di 0 N 00 ri N CY) CM di di ri CM IC) IC) r 00 ri 00 cyd 0 0 cyd VD CV CY) ri N ri IC) CY) ri Cr) CO IC) CY) CD 7f C\ CO (:) c.0 CY) CO CZ 00 co,t to oo cyd ti cyd di 00 ri ri If) C.C) ' 'II ri IC) 00,( CV L N N N C di CY) In C cyd 0 N cyd,cti ri L`.. 00 N di 0 CT) di CY) CM ri IC) it'd C cyd k_cd CV ICD CYD ti CV C IC di 0 cyd in CV c.0 cyd c.0 C,D 0 C) t di 0 cyd N di ri t, di N CY) IC) CO CV N CY) 00 CD If) CO N CV CT) CM ti CN in C\ co cn t C\I CD ") di CY) ri 0) di di cfd CT) 0 Cq C) CV 0 in ri 00 CM 0 0 CO N,,Ii IC) t C CY") ri C) CM 00 Ir) Ct) N t. 0 ri If) If) N ri ri ri N ri ri CV CO co 0 CD 00 N cy ri ri C.0 CY) N It'D CY) N 0 00 C... N CT) CY) CY) di N ri CO N `.. ts. CM di CD N CM 00 0) N N N CO 00 ri CO CD CV ri 0 Cf),:ti CV r If) ri CY) 0) ti 0 di CY) If) ri ri ri N 00 C CY) If) IC) ti ri CO CO CV di di C cyd ti CV N VD 0 C) C c.0 CV GO di N ri di 00 N CM C.0 di CM CD 00 L'. ri L`.. If) t co IrD in c\i,ti r di CX) VD csd CY) CY) ts, IC) CO C... ri CD CM `.. N CV di Cc) CT) 00 N ti CM If) t 00 C) c.0 0 di cyd r csd di CO ri CD 00 CO 0 N 00 CV ti di, CO c0 ird di cyd ti r CO C C.. t t,t 00 0 CT) N CY) CNI IC) ri `. ri 00 (7) ti If) 00 di CO C C.0 L' CV CY) CV 0 t cyd c0 N CT) C IC) c.0 ri L'. CY) CT) N CY) ri VD 0) N CD N di CV di O di ri 0 cn CYD cyd ti 00 C C 00 C 0 c t. C.0 C.0 di in C.0 CO CO c CT) 0 c.0 VD 0) IfD 00 CD L" N 0 r CO CT) CD r r 00 C. di CO r N CM 7 00 di CV If) CO 00 CY) IC) r C.0 IC), 00 CT) ti di N C cyd 0 CO C. 0 CC) 0 `Zti 0 CO r /) )n Ts I co ri CO vi N CM 0 L'.. L'.. r If) 0 di N CY) di C) IC) CT) IC) N 00 CO CD 0 CT) CY) 0) NNIONNOCDO 0, f CT) 0 IfD 00 ri N ri ri CY) IC) CY) IC) 00 ti CD N r CD ri di L' 0 CV CV ri CD 0) 00 0) CY) 00 CS) IC) Ce) 0 0 r 00 r cyd 00 If) ', N c.0 IC) C.. NI 00 CV N 0 CO CZ C CQC N GO 00 di di CV 0 di ri cd Ir) CY) CO 00 CD 00 IC) CY) r 00 0) CV 00 cyd c.0 cyd cyd di C 00 N C CV N ONC00c/DCri N 00 C c.0 00 ri ti c.0 0 If) ri N ri CD C0 CO ri N t 0 00 CY) ri CO N If) Ir) cyd CO NNCY)0000NCIO N 00 0) CO 0 0 CM CD N CS) CD 0 CO 0) C.0 ti CS) di CV L`. 0 ri ri CY) 0 If) CV CV CI ri I Q CY) 0) N cyd di Nt 0 CY) It) ri di CD IC) CV di CM N If) N 0 N CO CO 0 N CY) ri di in ri 0 CD N ri r N N ri 0) 00 ri C\I CV di CV ri CY) `.. ti r N CO ri N di N cyd cyd 0 N N r c: C.0 CM 00 CT) di LCD 00 IC) t I ri ti N CO CY) 0) di CD CO di If) N cyd c.0 N I C 0 C.0 C 0 0 C) CS) I Q 0 I 0) 00 I CD I I I C) VD I C0 CV CD 0 ri IC) CT) CO N 0 0) 0) CZ N CY) CV ` cn cyd c,d N 0 C 0 0 N C CiD c.0 0 N N N r 0) co co C di CT) CO ti cn CO I I I COMO I r CO N 00 ICD CT) c0 0 cy) c O di cd lf) CO ICJ N If) di 0 N () CY) Ct) IC) N CD 00 N ced di 0) c.0 CYD di 0) C 0 VD c.0 di CV cyd VD 0 0) C 0) ri ri CD C CY) IC) lf) 00 to 0 If) CC) 00 VD N 0 ri C N r 0 N co c\i cr) ti c;) ti r r 0 CO 00 CV N CD ri ri 0 0 N 0 N N N 00 0 r CD CS) f) N CI N 0 ri N di cs) CD IC) N If) 00 ri CV Tti If) C CD 7 cyd 00 N rli CY) CD 0) N CT) di CD N 0 0 ri CM CD N CY) CT) 0) N cyd c.0 ti cyd cr) mzti C... di CY) 0 CD CO di 0 CO CY) CM IC) C.0 ri N 0 ri ri ri CM If) CM 0 Tti C\,ti CY) 00 0 CO C N CM CD t ti N CO N CO r C. ri N N cyd C VI 0) ri N 0 CV di L`... ri t TN CO C> C 0 CV GO 00 CT) di CV VD C) ri CV 00 0 CY) ri CD C) N 0) 0 CD IC) 0 ICD N cf 0 C t It'D ri N C.0 N 00 t... ri di CO CO 0 0 CY) ri di 00 0 CV t 0) CD CV N L`.. 0 ri N icti CO CO ti CV IC) 0 ri ri N di 'ti N ri di CV N CY) CY) di di CO IS) 0) CO If) N 0 If) N ri If) CV ri IC) di 00 C.0 t` C CO CD CY) CD C t 0 ri CO CD CY) 00 N CY) CY) di CY) 0 di 00 rf N CT) CV ri r ri, T L., c a..?).... I. r D o.. ja.,.,. ;..,.,,,,,,,.,.., o i:... ow. : 0,,, wo.. c 0 t,.. :.. op.... _; ci, 9. ca. p., F..,.is k. *a crl, 0 cd cd cd ri) : "Ci Lk 0 *r",. 0 0 ci) 0 po c) oce,),, " ô : ' 7. o. 0 Icd d. r. : 7, : ccivi. t.%.. R : rci ' V,. cd. rip ', cd cd )d.., cc d 0 c d : ro.,..,. ).,., 0,), rci. 0., :. 0.,9_, () 0 u, ' 0 V cd. 0 ri.!,) o ed. c) ri._, ;:i._, ri) al ml : Zi ;., cd : Z' P. El 0..,.. ci). ). i z ct P.= V, ett O 0.) e, rm (i) q:. (i) bi) c).. cp 0 $. sa) L.,. o vs ci.),i, Ts zi cp I. a) 7., 7; m.' Ti 0 hi 7: 0 TI R TJ to,.., Tj 7:$ C d a), et Ercj 0 0rotrti g.,,,,i PZE0,..0,00{0ri),0. g tr 0,Pcnm; L., omowo C ect))7c\ifeef; 0..cd,oceir,),?,catA>c) A E c7i. co ' la CV r C ISI ri ct CV et, N = c,d I, E C\...a ktd = Z < CYD ;:t # "CI l ' 0 t f: ' ;x ZY : W. z g E, ;* Fil az : : ci) 0 g LI ri ` SI C \I

166 aatiequresuojoial. st.t 00T.0,j JoAo LUVr JVPOTJed 'f Iv T uo fsrpedsno uojoiaisnru (*uur 0 *i.n) *o *spoq `xeurçosul.. JO tvq.uresqsauoy aaivqurus (BIPTLu) suvtuouuorio E tb T JVUONIpeaS0 ureaaiej, JO utansive 0 uputsq. *..q.s.etrez f /Ife uorstpodsja (eutuon 0 puas) iraut piatugsauaq 0 tuveleieq.sauej, (eutuon 0 puas) tuva0t0q.j9a CO c CO CYD 0 `, 0 N CV,f CO CCN CO ' CO CV. N 00 CV. N N. ri CD N 00 ki J 7ti 00 CO CC CI (x) o C.. N C.. N,. IO 0) In CC ri CO C) 0 0 N CO C) t C.. CNI 7ti N N lö CO C ' 0 ' C CC CO IC)Cn 00 In 00 7tf C\ CO CV cid 00 C7ti C) 00 ri CO Cl N 00 LO t Cl. CO IC) C CC rf 00 CI CO C.. VD CV 0) 0) 00 C. 0). 00 CD. N CD. LO C 00 co Io CO 7 7 CO 00 Cl I VDCrIMCDC00000 CO CD 0) C LO N C 0) N 00 CO cd cd 0 00 r 0 00 C. ri 00 C N N N N Cq in C. 7ti N ` 00 CO C C Cti CD CD CO N C) N 0 CD N IO CO 00 0 N CO CO 00 CO 0 0) NCD00C000000U00. C 00 0 C. CD N CD 00 C. C N CD 00 N N ri 7 LO CV C 0. CD 0 7ki CO C. Cl 00 0) COCO LO OC) CD N C.0 CD N 00 N 7 7 COO ' CV ' ' 0 IO CV 0.0 CD.i CO 0) '. 00 CO 0 00 CD CO 00 CV NCC 7 LO 0) U0 CO 0 IN C IO ri 0 l0 VD N C C C) CO CO LCJ COCO 7 0) 00 N C... CD CO LO 00 N ' 00 CI 00 N IO LO 0) CD CD 7 0 ` C.. 00 N N 7 CD IO 00 CO 0 CO CC 00 COCO C 00 CO CD 00 ri TI CO 00 Ti CI 0.) i CO 7ti CO ", ", CO IC) 00 in CO TI 0 CO Tti IO 00 CD N CD 0 0 C N CO CD 0 00 rf Gn M 0C' N I 00 ' CV CV O C 7 C.. 00 LC J ri 7 CO 00IC)LO 7 N LO N Cl Cl coillicq o, a) 00 CV COCCO CO 00 Cl 7 CV CC r 00 CO N 0O CO ri (:) N 0 er) C) Cl t 00 ri 0 CO CD dl 00 CO CO N 0) ri.. CD. Cl `, ri ' 0 ' COCO y t_ CD c.0 CD Cl C,t cq C9 LO Ti CO 0/ CD C) y CD CO CO 00 LO N CO C) CO CID CO Cl ri 00 C.0 0 COCO C C9 CD Cl C cn oo CO CO Cl CD Cl 0 CO C) C C) cn COCO c.. cd t cl 00 CO CO ") CO Cl 0) CO CO CD COCO CD IC) ri CO CO 0 co 0) ` co COCO 7 r N 0 Cl CO CO U0 r o CO 70 CD c0 CO 70 C CO CO t CO CO CI 00 C) C) ri r C) Cq Cq r. CO CD ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri r v t`.. CO CeJ ri ) IC), C ri 00 CO Cl t Cl CO c.0 co et) 0) CO 0 IO CO Cl CO ',tg 0 0 CO 'dg CO CD) IC) 7 0 CO CO CO C) 0 0 0) 0) C 0 0 CO 0 CO CO CD C) VO 0 QD 70 ri r. CO CD QD C) CI CO COCOC9 ri C9 70 C9 C9 ri r. a) ri ri N OCOCOCOCI Cl V0 LO 00 C 0 CYD 0 CD 0. 0 CO. Cl 0) 7 0 IC) CO CO CO ri C IC). 0) CO CO 7fi 7tCO CO C) C) In CO C) N LO in. N 0 7 ri CD ri 0 QD 00 I 70 cn cq I I c) c) QD C CD Cq CO 0O CD C 00,V Cq oo COCl r 0O 00 0 t C\ CD f)cq 0O 0,/ 00 ri 0 0 Cl CLOCDVDCDCDUDVD CD N CD 00 CY0 c.o kr) ` CD ' 0 t CO ' CO CV COCO COCO U0 C 0 CDCICDVD.iCOONC 000LO LO 0) 0. CO Cl 00 0) COt COCO Cl CYD CY NI ().7ti 7ti.0 L`.. 0) 0 LO 7 0 ri C.0 N N O in ti C cn 7ti N 0) T cyd CI MNC)COMMOOONCOr IC) 0 N 0 cd ko N 00 N C... CO dl C 00 C LO CD 0 CD 00 CICVD0000CDU0NCOVD00C. 0)007OOCOMNNV0 00C00 CD CO N CV IfJ ri 00 0 CO C.. C) 00 ri ri ad 7t cr) CI ri C Cl CO N70.COVDN007INCDCDC 0N00 C LO 00 0) 00 ri N 00 C. 0 7 Lt0. 00 IO ri N. OINLOCOLOCOCV000)00C000 0 CO CO Cl CO Cl CD 0 LO Cl C. CD CO CO O rf Ln ri (X) C.) CO in tcl CO Cl CO 0 LO Cl ' N CD C CD I I CD ri QD CD 0 CD,V, co ri CD C) 0 C9 CO CI C U0 CD IO c0 ri ri Cl Cl bo CD 0 g "a 7 o r. " CC Cl Cl N 0) N Cl) 0 in CO CO N 0 Ot' IÖI I ClIC)ClLC)N00N Cl ri 0) ONONMCDOOCDONC ). 0 N CD (X) 00 0 CO CD 0. N N Cl N Cl ' CO rcd 00 Cl CD CO U0 ' In CO CO Cl ri IO ' CD. N NNOCOONCYDCDOC 00.. C\I 00 t C CD C9 QD 70 C) 00 0 CO 7 Clir) Cl COt CO a) C C CO IC) 0 'dg Cl CO ' r 0. 0 CV 0 00 N. N N CO IC) 0) 00 IC) 00 IC).i CO 00 0 N CO C:) IN 0 CO CD C.. IO Cl N Cl C.. CD CO C) Cq 7ti 0 ri C CO Cl, co 7 CO LO LO CD CO 00 CO CD 0 CO C e.0 CO CO C in 0 IN. Cl ',fi 0 0) 0 CO 7ti 0 CD CO 0. C 0 00 N. 0 7I 00 7 IO C... CO 00 7 ri CO EI cg g f ;. P P f. $. F. bo.0 cd 'hi' cd ce ;., ;. cd cd cd cd cd d ";? ; g 'cd+,cd 0: 0' :0:0 0:g::0:Oce C : 0: 0 P, 0 : 0 o..o..o :D o.. o. o.,)..:.,... o. *,, ct,/,.. Pa Ci). * g? ci). CI).0)c ti.. ca. as ci. ca. ca cu o ;S :. cr i rcs 'QI +)..,..).p.,..i, O,,?.9.,,.., (.), = g. Cil Ci),..., Cil Cfl ne CI) C/ '...,.r, P,,i..., P P, P f. ',) U) bo CUMCDt..) CD a) ti) cu g as zi tṣ et,,at Ti 7:., 7: : cl) ) 0 0e.., 0 Z,.. Z`,.. 0 Z ' 0 ) 0e)0*. 0 ' 0 : 0 7'0 k Z = "t... ' Cl :CO CO siti CI..0 w Cl g,. 0 : c c% = w i/ ) E FE.;) ge,, )lv rzo 7, 0 'd No cd et 'cl 0 Og. v 0,,,iZiOtt'0s,:ett o o ô' le, se! "; pa.(

167 N CO ti ti r N ti CO IO GO IO C) r 00 r Cg r Cg 00 Cg r 00 r r Ti Ti N N ri T r Clcn c\i a) IO CO N 00 I CO C... ri N c.0 N ri a) 0 Clr Cg CD Cg CD 00 r r r CV CD Cg Cg r Nti r Cg r r r T riririt. ri 00 r rir Cl CV C CD CD 00 LO 00 LO Nti (7) oo cq oo 0 IC COLONOCID 00' CV IO CV ri 00 CO CO CD C CO ti LO Cr) 00 N C% CO CD CD 00 Ne CO 00 CD t o 00 ri 0 CV 0 00 ri 0000 VD 0 r CO 0000 c.0 M CY C) r CD CO N CV I I CO 00 N N t" LO CD CO CV IrD CD CV CO Ne 00 IO r ClCD Cg CD CO C% CA 0 00 Ne CO 00 0 CV 00 Ne Ne r IO r 00 t Cg r Ne CO C.0 0 LO C OriOri 00 CO CO CO CV C) 0) CO CD LO t N Nti ird N Neric.00ritiCONCOCMO ird CP 00 Ifco 0 C C Nti C)LONCDCONeNONC00 C Ne CO C.0 Ne CO IO r 00 CO ri N CV CD CD ti C:7) 0 0 (X) 0 CO CX) ri 00 CX) 0 C 00 CO Cl C CO Nti Cl Cl r CD r N CO CO 0 Ne LO Ne " 00 C) C CO 0 IO 00 ti Cl Q Cl CD 00 CD C Cl (7) 00 COOOCD N N IO CO CO 00 ri C ti CD IO ri CO co Cg co CC IO CO r C. cl) 00 t ri CV CD Cl C)N. Nil ri IO 00 ln 0 CO Ne C.. 0 C) 0 00 N ti IO CM CD in Cl U CO Cl 00 CD C\ C) ri ri 00 0 Q00 C.. cg C. CO CC 00 Ne On CO 00 CO CD ri t.. 00 CD Nti LO CO 0 N CO N cy Nti C)00 IO 0 CO CO CO Nti r 0 N 0 ri,t CP,f IC)Cl C) Cl r (M r 0) 00 ". ** " C r CO Q t GO CO c0 C C C CD CID 00 C% C a) Cl Cl CO Cl Nti 00 CO CD 0') CD CD oo uo oo IO IO Ne NO CD CV CD 00 ti CO CD ti CO I CYD CO IO CD C% CV ri CV 00 ti CO Nti CM 0 Cl In C.0 r N 00 c.o cy) 0 cti C DO «D N ri Nti 0 0 CD N 0 OD It0 CO 0 CV Ne ti C. C.0 IO CO C% C.0 C% 0 CO IO CM 0 CV 00 CO t... N LO 00 Nti CV 0 CYD CD 00 C. 0 CC CO CO N Ne 0 N 0 CD CO 00 ti IO C) N C) LO N CV C N N N N CO ti 0 IO r CO r r ri CZ C.0 CO N CYD 0,cti 7ti 0 o0 Cr) C t ri C CI CO Ne ti 7t C\I CO ri ' co cv oo co cn C N C r LO ri LO 00 Cf) CD CO 0 C CYJ C. 00 0) CYD CY J 0) C\I 0 0 0) C) 70 CO CO LO CV N C IO 00 0 C.. 00 C7) LO Ne N ri ri CO C Ir) ) CO C\I ri CO Cl ti LO CY0 C.C7) cs, 00 CY0 C.. CV CV 00 N N LO ri N IO CV C N Ne r IC) ti Cf) 00 IO CM c.c) C.. t co Nc Ne CI) COQ.0 CI N C.. IL 00 0 Ne c.id di I of) 0 NNON C M r 0 I N CD ri ti ri 0 0) ri CO CO t 70 C\I 70 C in Gq U'D C CD r 00 CD CD 00 CO CD Ne CD CO Ne CO C.., C. IC) N C% CO t... IO ti CO C.. C% ti CO CO Ne 00 Ne 00 LO t C.0 Cl CD 00 t Nti ti 00 C C 00 CV C% r CD CV Cl r CO C% 00 r 00 C CO CV IO r IO C CO CD ri 0 CV C IO C. N CD NIO ti cp CO co C CD LO IOC 0 IO Ne CD M 0 C) 0 Nti LO N CD CO CYD IO r CV IO CO C. 0 CD N CO Cl OD lf J LO ri CY J 0 ri 70 LO 0 00 ri 00 N 00 CD ri 0 CYD CO N 00 0) 00 C.0 Ne C N C Nti C, CO 0 C.. 0 C.0 CO CO 0 0 N Ne CO LCD N ti Nti CO CD 00 LCD IO IO r 0 CD Nti CO r 00 CO C) Ne Nti C.. 0 C. 00 ri N CD ' C) oo 00 v'd 0 C CC 0 crd 0 LCD c.0 N CYJ CO N N Nti Cr) 00 NNOCDCOCYD r CO ri t r CO 0 CO Cl CO r CO 00 CO 0 CC ri C) C) CD 00 I r CM 0 ri CO r N CD CD C.. C) CV N CO CV CO in CD T Ne C% ti CYD CD C.0 Ne ri N 00 0 N 00 C) r 0 CO 0 CC C7) CO 0 CI LO in ti a) 0 c.0 0 Cg C:7) N N V) C cv) GO T C a). C 0 cl 0' c.0 C cti C In 0) 00 0 t oc N c0 Cn C C a, 0 a) N N,ti cn 7 CO IN. in C.C) 00 ri ri N N 0 C, * C.. IO CM CD C N C. LO LO N N C.. Cl 0 If J C 00 in o N cn in o0 N 00 ri N cy) 0) ' N C o) oo t c.0 Ne r 00 CO Cr) Nti Ln CV C. CO ti t CO IO Nti 00 CYD CD 00 CO CD C) In 0 CO t. 0) VO it) NNOM 00 t Cl C C.0 C) 00 Nti CO N CO 0 N CO CO 00 CO ti 0 C.. CO CD ri CD ti C, C 0 CO CYD Ne N CA t ri N ti CYD CO CV C) CO CV N 00 CD CD 0 C. C) CO CO Ne 0 00 krj 0 00 CO CO 0) CO C\ C 70 CI 0 70 CO CO CD N C CD m (n C CO C) ti CO IO N 00 Ne CD ECD IO N. 00 in 00 ri 0 CO r CM CD CD CO CYD N CD CO Ne CD N ti 0 00 CD N (X) 0 00 CO Ne CO CO 0 Cl NO Cl CD Cl CO Clti Cl ti IO CD CO 0 () 0' oo cn N N C.0 0 N N t... r COD) C:) CO LCD Ne CO CI IC) Cl t CY) N C0 0) ti CO CD ri N 0. oo kr) Cl C.0 CD 00 C.. CY0 0 Cl 0 CO CO CD) CO Q (D IC) Cl CD LO ClLO CO IC) t Cl Cl I C) CD Ne C% ri ri ti r Ne IO CO 0 LO 0 ti 0 CO CD C... t.. t ClN ClCI) CO ti CO Cl CO Ne 0 N ti C.0 C% Nti CO CO C Nti Nti Ne CO CO NON ti CO IO N N CO r C.. r N CO C Q 0 IO CD CV Ne CD CO N ri 00 LO NN M CO CD Ne Cl 0 ti CYD N 00 N CD Nti LO 0 Cl 0 I I IN ICO INCO CID CO LO 00 C QC) Cl N N ri l00 ri 0 N CO Cl CD Cl Cl IC) I C.0 CYD C. CD C:7) CO CI) ri `.. Nti CO CYD 00 I 0 00 r C% CO Ne CV N ri 0 00 o0 ri o0 N kr) 0 cy) c.0 C co 0 c.0 CO,ti ClIC) IC) 0 od N 0 ri COD) C... a) cl 0 G ooinlicspcocococltoczcoin cz) c. a) (7).d ri Cl Cl LO Cl LO CDti CO ri CO in CD 0 0 CO ti CO ri CO Cl ri CS) 0 ti Nri Cl rci)r CD 0 Cl Cl C ti CD CO r 0 00 N LO C) N CO 00 C) r r N C CV t. Ne tg CO C.., 'di N N LO 00 0 zti CT) r ri 00 IC) 0' 0') C) Cl CO Cl Cl CD CI) N cy) CD CI c.0 00 IC) ord CO CO Cl 0' CI) ri 0 0') C\ IO c.0 GN GO r ri C, C. 0 C.. CO C Nii 00 0 N C t. CD C) r LO CO r CX) N 00 CD ri CM 0 ti N CO N Cl kr) CD Nti ri 0 C.. CO N C.0 ' Ne 0 IO C) CO CO C' Nti 00 Ne N In N CYD 0 LCD N 0 N Ne CO N N CO IO 0) 0) ri N ri ri ON CV N LO CV r Cl CO CO CO 0 r IO CYD CD 00 CO CD Ne C.. CO C) Cl CO IC) IC) CD CO CO 0 C.0 t N LO C. N 00 CD CO N 00 C.. N N IO CD N 0 70 CO N IO N CX) ri 0C) 00 Nii NP Nti C.0 0) t o o t o in t co In cn co ri LO 0 C\ ti ti CYD ri CSD C\ C'eJ C9 Cl Cg CI In C... CD 00 r 0 OON Cl ti Cl r CD CI 0 CD ti N CO IO 70 CYD 0 LO 70 0 C) C) C\ C.0 CO CO CO ri CO CO CO 0) Nti IC) 70 C7) CO ,..,..,. 0,... s,,,c. s, a o.. 0 * ?.. ''.. ',",,, as cd.. cd.,..)..),. Cl) VI miz. Cil En ; F..I : cu z cl) :... rc9.. ) ed: "Ti l ' TO E 7:d " 0 g. g ' i0.0 0 be0 si,w t t,... Z t... ) 0 o E tt 0.,..,_,,ed IÔ Cr) e 7ti A ", 7.') ''. r" Po Pg :g cr) cn E $. ca 0 ;.. ;... t...., t,... mi,... c%.. OS cd x., cd,,,; cd 0 0 ct 0., co,, : 0 0 :0 '0 cd...,, *,, f, 0,, mzi coc..., ) rn rn rn.rn..ria in.,, s. ',, cd cd cd rn cd cd cd va cd 0.,.),. a;,)...,.,.cd., ()0 CI). r/ C/ _, rci)tu) o : ") i. 'V 7 n: r tj 7.. Cii ;. F.. ed ct) ;El.. c ) E "t: rs l:. ) sa ' ' L'. ) g "cê l),. ci ) ' '7) :,:i) t' rs ii).. t' : Po 0 cd med,"7:zolz'0,7,0*", 7i,,,t'0 ',OtE0 : O (Pt ) ci.).0:0)w0i",,00*aeeli)0:0 T 0,;,: ;g :.. cd,.. t... ',, 0 /)...,i Q 0 V t.. mi V = co el. '0 () Z w',, rd,ti ri CYD"n* Nti $* CO 0 ri : : e'l ; 0 in 6 0),7 G 0 Fo bl) tl ef$ Cd MI,a AI ;..T 'ai: Cl)ci) ci) ci)00 00m FI

168 e C.) ri) ; ts) ;. JD a). amure suojoiel stri 00.0J JOAO tu% avpoiaed. n Iv T avuocstpadmio uojoieqsva (T 0 q rt) e O'spoct iiugosuq. iaareurensouaa, aeretuvs sure.ulouuefo.v T J'BUOrsmods0.0jrniSAU o ujqual. `'.suv r.o Av uorsrpeasna (aumo 0 puas) avu f pletuq.seual o ureaoreq.souay c) cy) cc co CI Cà C\ CD CO C C0 00 CD CD CO N C) CD CY) 00 CD t IC) ) C\ CD CD IC) r N N r Nr0ri CO rinrinri CO CO r di r N CO ri IC) 0 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ri r ill 0 0 CX) 0) ti CO C. C. CD CO ti CY) CD N 0 If) CO t 00 in co ri cf) 0 cs), ti c) oo Go co ti N CD di IC) O.) N N C C.0 CD CD C. di ti IC) c.0 CD CD in c c0 N o0 N 00 t oo cy) CD CO 00 IC) CD 00 0 CD r C, 0% If) ti CO t CY) in ti 0 0 CO CY) Cl t'.. CO Cn idi If) CY) N CD CX) N 0 0 CO C 0 ri 0 tg ti 0 N 0 7 CD * r ti Cg N CO ti 00 CD ti CO r,y rq cq CD C. r U in 00 CD 00 CD C.. Le Cq 0 a)u ri CO r Cg C M 00 ri N N CY) C.0 N ti ri 0 ) N (:) N N C\ ',V 0 LC) CD L`.. Ce)CD C, t C, CO CO ri CO r U r 00 C) CO CY) CD r CO CO CD CD CD CD N N ri Cg ti CD 00 IC) 00 tg N CD r CO r CD CO 00 N 0 r r If) 0% CO 00 ti t`.. di CY) ICJ CD 00 In Yi CS) C.0 CO ti IC) CO 00 CD t.. 0 ti ri N ti 0) CO C) ri IC) ti 'di t) IC) t`.. 0 0) CO CD 00 CO Cl CD CD N CO If) CO 00 CO 00 ln t 0 CO (X) C CO C.. CD CO t,..i ce) in 0 C CD 00 IC) CD in 0 r CO 0) if) C... If) N di N N IC) CD ti CX) 0 00 ',V CO 0) N t`.. C.. r C CD C.. 0 C0 N r r CO Cg CD ci cq cq cq Cg t N If) ti CO CD Cg IC) CD ti 0 C) ti 00 r N 0 00 N ti If) ti CD CO C, r ti CO CO If) CD IO d I N N C. C.0 C\ N 00 C ri CO N 0) CO CO di 0 Cg C) 00 C\ OD ti Cg t`.. If) 0 7ti t`.. 00 t 00 ri CD C7) ti 00 C, CV ti CO Cg It C) N IC) CY) CY) IC) N N r r0 ri 0) 0 CO Cg ri CO If) r di N CO CC 0G r 0/ 00 in r CO CD Cl 00 CD ti 00 IC) CD C C CD CO a),d C) ti 0 CD CD QD QD CD 00 N r CO ti ti QD t. 0 CO CD IC) W) CD Cg 0 ti C% CD r cq r r a) 00 c) cb OC CO ti cq 00 r 00 cm QD CD C),tr I r CD LC) CD CD C) CD CD 00 krj CO Cg 0) r 0 'di CO C CD 00 r in / QD 0 U r C r 00 ti r CD cq oo o 0 t (7) C, 0 CO CD CD ti C) r 0 ti CD CD N If) 7, CD C.. r CD 00 IC) CY) ti CD di ri CO Cr) t CO IC) C.) IIC00CCN 0 CO 00 N IC/ CD 00 N CD CD 0G Ti N C.. CYD Cg CI 0 lrj 00 CO Cg ln 00 Cg 0) C cd),v QD U r CD r CD t CD r CD 0 Cg r C) CD 0 0G N 0) N r If) N CD 0 N N C 00 tr) 0 0 C 0) CO M 00 YI 7t krj N dl LfJ C 0 00 Cg CO CO 0") 0G ri CD0G CD IC) CO 0 CI 00m0G 00000) a) N r T ti r ri IC) 7} 7 0 CID C.) CI:, CO C) CO 00 CC 0) OD CO 0 C.. r IC) oo co cl oo oo co co (z) oo CD CO C) 0G C.0 00 C.0 CC IC) rincc C CI IC)CI [' IC) c.:, IC) l 7t CD l 00 0 C.0 0) CO CD 0.) 0 t' 00 0 ird Cg 7 kfj CYD r CO CD Cg r CD cy) ri r r N t00 Lü 00 C.0 It) COCO O IC) 00 ti CO 0 t' CO 0 N t'c) cq r ti 00f) 0/ 0) 00C) Q Cg CO ri C0 ti CD 00t' CD CD t 0 ti CO 0") N ri r 0/ ti N ri CO 'di CO 0G IC) C.. QD D CO N 0 CD t' CD N It) t 0 N r cn c cr) co co Lr) co oo co IC) ti C CD CO di C) r 00 CD 00 N ti N N IC) C) N 00 Cg r krz CO in t'r 0G000G N r CO 0 0 cs) 00 v) Cr) CD 00 N cf) It) N t CD 000) 0000)C 00 N, cl 0G0GIÖt'CD rinn CD CD ti ti CO di 0 Cg Cg C) 00 r CO ti CO r QD CD Cg di C) C CD Cg 0 Cg 0 r cn cz 00 CD U ti QD IC) CI 0) C\ f) CC C)00 C. C N N CO r CO C J C',"J 7ti 0 CO 0Gr 00 t'it) CC CY) CO 00 if) kr) 00 ) IC) CD N In r 0 Cg C 7t N ri r 0G It) 0 If) r CO C) Q C) CY) C) C) C ` 0 Cn LCD 00 U Lrj r 00 ', ti 00 N CD co 00 oo oo N Q COCON (autuon o pues) IC) r N urvaatoqa9a o ICD CD r CD 0") CD T. VD VD CD 00 Cq r C I C% I t JO) in CD C) C C U r cq ir0 r CD C) CD r 00 Cncnin 0G 00c0 0 0 r C\ r N c: 0G CY) CDCr) C9 r IC) CYJ LCD CO Cg 0 00 Cfq 'Ë)) NCONC)t 00if)CDC N 0)0GOCD E 0 ti r CD Ce) C 00 0 CD CD CD 00 r 00 a) in 0)00000 CC 0G00lo r 00 0 Ct ti CD C 0 7 ap QD C CD 00 r Cn IC) r ri CO r N E CX CO 0 'di C. C.) IC) cd C) C.0 Cn CO CO N IC) 00 ti t' ti CD 0 ti CD 0 r 00 If) C ti CD Cn ti C.0 C N CS) CO CY) CX) CY) r N 0 CO ti C) CD ri N cf) in C 00 a) 0 cr) o0 cm c.0 C C 00 cf) in N 00 ti 00 CO C) L'.. CO CD CD CD 0 0") C\ C\ 0 r rccn 0G di Q r,r CM U V) IC) CD 0 0) CD C) CD IC) 00 IC) t CD 0 CO CO O it) oo ti oo r c CD CD CD C r CD CO CO C CD CD CD ri t CD CD ti 0 It) r r C ti CO diit) 00 CD ri r 7, 00 GY) 0 CD ri r Cg CD CD CD d.f C ric*00' 0 IICONCO di CD t t. CO IC) CO CO C) If) 0 r C 0 CD / ) ti r ItCONCOTiri ;, Cti ct E.. 0..wl Cd 'S ;., ;..i ;.. $. ;. ;. 'l... ;.. 0,.., 0 cd cd al * cd ' cd cd cd cd ' cd,.. cd cd cd s :0 : '0 cn.w , :0 0 ' cd ce.7, O O m *P. r..,,, 9...,.,.,.,.f,.r.".,,). 0..?.. "' "',C Cd En rn, alcl) cn rtcl) Cl) cl) Cl) rri)..) Cc cd cd cd cd cd cd cd a cd ri cd. z. cl) ). ) è,,., Z,.,. ) CD g mi,,. i... l. C/D ci)..,. x.) ria Cl)x z x va Cl) h() 0 cn cn cil CD F ;. ;,,..., F l.. $,., F $ ;. :. 9, Q : $ ;... ;... Ti CD CD:();;c.),() cl).() *cl) <.)ai.cn lio Z CD CI) () ti) 0 Ce Ti :'d r, rd cu 'd i'd ri 'd ' 'd 'ri 0 cd ci.) "CI 'o 7 $. Z A Z Ocip0.,ZZUZ 0:0 Z..,0 Z cl)'' ZZ 0 Z el,: = Tt o 7,' o o.., o,, o o, 00 cl 0,cel ec: Mn ck 0 ;., 0 ^ : IfJ, di,.., C. L., CD Ci, N to 0 > rzz a) ;Li r 7 co ti fil ko,u co c co E cc ri,t, cq c,:/,,ti a g,... 0 Q W./ Wo : : 0 it::).ce W V N * CD ri. CO '7 : cc) rid in

169 0 CD CO ti `chi ti C.0 N CO CO N NOCONrINTINMriNri ri r r r rr C.0 ti r Cl ri I ti Cl Cl Cl CD In ri ri CO ri N N ri ri ri r N CD N CD CD ti CV CT) 'II t, N ri N ri N 0 C\I CV ri N N N 0 ti ri ri ri ri ri v r ri ri ri v ri N CT) N 0 00 C In CV ti CY) 0 0) if) 0 In (ocnird CD N CD CO ti CO In 00 t C.0 CI CO CD 0 ri LO r N C.O CD 00 C... CD 0 CD CO ti ti CO 00 ri C co N 00 In ri N 00 N ri C.0 N cyd 00 CD CV ri ri ri 0 ti CO CV 00 M. CrJ CD 00 in if) in 00 CV CO 0 C CO C. CD ti C C) LO 0 If) CY) C.. 0 If) 00 0 C CO ri t.. CC ri CV a) N 00 CO C... CO 00 ti CD C.0 ri 0 CO 0 ti C\ If) CO CO N ri cti ti 00 CD 'chi 00 C.CD CO 0") N CO 00 CO 'chi CO 00 co ri CY'D C.0 0 CV CO In C' C `.. 00 ti CD 0 Nti 00 n ri In N N 00 0 ri NtiIc:) CD it N N CO N CV 0 N ri CS) r CD 00 If) ri ri ri CO CO C.0 CD C.0 C.0 CD ri 00 N N ri CO ri C CO 00 r CO CV 'chi N CD C 00 CO t CD In ti CO C C.0 ri CO N 0 CD ri ri N t ti r N CO ti 0 'chi CO 0 ti N CD CO 0 ri 00 CO to N ri N CV CO in CD CO cr) c.c) M In C.0 r ri CO 0 N ti N C C... CYJ CD 00 C N 0 N CO In C Cl CO C0 if) 'chi ri If) C CO ti C.0 C NCD CO 'chi t COCCCOMCOtiCOCOCOOLCDtiC0 cyd CV CO CV CV CO N CD CYD C. 0 (X) CV if) CO ti CO t C\I ri 'chi CO N 0 00 Cl ri N CO C) 0) O CD CO In CO ri C. C. 0 r r CO ri 00 CD ri GO Cn VD VD C::) ri N C) t M 00 vi 7t, CO If) Cl) CO CO 00 C CD N I0 CO CO CO CD crj c.c) 0 M N in 0 CD CD CD in O C. 0 CT) c.0, C I t ri CO C. CD 0.) 0 CV CO CD 00 ti ri. r r 00 N 'chi 0 C) ri, t Nti ri t CD CO ri 00 CD CO N CO C;) N if) 0 0) CY.) C) CD C\ CD 0 ri CD Cl CO CO C 0 00 N in 00 CD N cd 0 N 0 Cl C.) ti CD in csd c'0 (X) in C CO 00 0 ri C. Cl /^,,^, 00 ri CO C CV CD 0 N 00 CO In In CV In II 'chi 0) 0 CD N CT) `chi 00 CD C.0 0 N CD') CO CO cd O.) 0 CO 0 N 0 ri 0 CO 00 C. 00 ti 00 ti t 00 C\ 'It 00 0 ti 0) CO C\ Cq ti in ti 0 N o in C o0 crj ri 0 CO In if) 0 ri t N C. CO ri N CD C 0 ri ri ri ri ri N ri v 0 ti CV ti ri N, C... 0) If) in If) CO 0 0 N 0 ri CO C.0 In 0 CO 0) ti CO ', ti 00 Cq ti ti ri CO C.,. 0 CO ri C CO 0 ti in CD ri C in C\ CO C.. 00 ri CO CN 0 C.0 n CV CO C". ri CO 0 N 0) r in Cl ', ti in 00 Cl ri ti 00 CO CO 0) 00 CO C.. Cl CO ti ti CO 'chi CD 0 ri if) 0 ti 00 CD O c.0 ce) in c.0 c.fd c.t) in I 00 co tr) l' ri 7ki t GO Ct CO 0 0 NM CD CYD 0 0) 0 C.0 CO CO C) 0) Cq 00 CO In 0 0 CO 00 t C) ti N 0 0 CO C.. 00 C) ri ri 0 N 0 X cti CIO ri 0 'chi C CO CO C" C.0 "chi 0000 N N ti CO In ri 00 ln CD CD Cl) cd 0 N c0 cn kn 0 ri ti C.. ti CI CO If) 00 C ct ri 0 C.. CO CO CD CD CY) CO N. ri ifd 0 0') CO CO CO ri 0 C N N N CO CO ti CO C.0 C. 0 ri CO CYJ C\I N CO ti if) 00 t CT) C.0 t". t". CO (7) ri '. GO 0 00 CS) X o0 ',hi CO CO C\ CY) C.. 'chi r CO 0 C 0 cd CO C co ri 00 C.. 0 r 0 C. ti 0 C C Ca C\ cyj ci"j,:ti 0 M 7ti 00 t ri 00 CV C 0 0 ri ti 0 CO CO ri C". 0 N 'chi ti ri 00 CO CO CO in 0 c0o0t00c Nti weri N N 0 C 0 o0 C. t ri CD 0 Ce*J ICJ 00 0 CO C 00 ti 00 CO CO N C) 'chi ri CO CO 'chi CO c.d N r r ri ri C) Cl CO 7t, CN CO N N CO CO 0 ti ri 00CDCO 0M 000N 00CO00 ri 0 L` C.0 tl 00 ri C.0 ri CV 0 N Cl) CO 0 CO C) ri 0 f.. CD CV If) C. V) r C a) ri ri CO C.. C.0 M CO N c..0 0 CV 0) 00 C.. Mt 0 CV CO ti 'chi C N CY) ri 00 CD ti ti C. CO 0 ri CO CO t" O Cl N 00 0 ri N CO CD cti 0 CD CO CO CD ti oo No0cYDCY Din t in 0 CD 0 oo in Cl) co c.o X cz OCON N N CD 0.) CO CD CD CD Cri ti 0 CD 0 CD ri CD CO CD ti N C N CO 00 C.. ri CI 00 CI) ri VD a) C\ c.0 0 c0 o0 C CD N CD CD CO CO N CO CD ri 00 0 ti C C, 0 in N 0 00 ri CT) CO c::) (7) 7. C\ C ri CO C\ Cr) ti CD CD ti CI N 00 N ti CO CO C\ v 00 0 N 0 t C.0 CD C.. ri CD C di 0 in 0 in cs) cn a) c'ed C cd in L' C C. c.0 CV CV 0 ri CO CV CO ti CO N N co ti Cl ti CD ri ri ri ti ri ti ti N ri CI N 0 C) C' Cl Cl 0 N a) cti 0 CD 00 CO ti C... CD CO N ri O 00 N C N 0 CT) if) Ti r C.C> GO ird C\ 0 I crj ti CYD in CrJ,zti C N 00 ri CO CO CO 00 Ci CT) ri ri cd CO CO C) CO c.0 cd in co C\ c.0 C N 0 cd cy, X Cn ri ri ri CV ti 0 0 CO ri N ri 0 CO CV CI 000 O ri CO ri Cl Clri ri ri CO CO CV N vi CO CV ri 000) Cl CD 'di 00 CD 00 0 CO CD CO ti CO 00 0 C... 0 CD N 0 Cl C.. 'chi N N CO CO 'chi C) 0 CD C. CO CO CD CD CO 0 0 ' r 0 CO C. in in 0) ri cd 0 C. v CD cd 0 00 N N ti 0 r CD 0 00 ti 0 CD CO C\I C in In CD ti ri 00 CO ti CYD ri ri ti CO N CO CV C In CO 0 CI CV ri a) t CO ti U) ol Cq t X 000 in ic"j c.0 i I CD I N co CD,,t,) ri CD cs) in C) in N CO co Oco C") C)N 7 N C." ri Cl) N ri ti 'chi CD I 00 in ti c\i oo r ti r r cyd cr) co co C) ti Cl) C) CO in 0 ti 0 0 ClCO CO ClCO CD ti Cl Cl CD 0.) N N 'chi ti CO CO CD N C.0 in 0) 0) CO 0) 0 0) 0 CO ti ti 0) C.. CY) C.. 7ti N NCD CO CO (X) 0 C.. 00 CD CO CO 0 0 CV CV ri,t 0 CO CO C. 0) C C.. 0) CO N CO CD N 0 00 N 00 CO 00 CV 00 Cl N 0 ri CZ ri ri 0 CO 0 CD C.0 ts CO 0 N ri CD 0 ri t 00 ti CO 0 ti ti CD 0 LO N N N 'chi CY) 0 00 ri ti CO N ri r C)C N ti 00 Cl CON cti 0) 0 O 0 CO NCO CO ri 00 O 00 Cl 0 'chi CO N In ti r 00 CO CV 0 CO 0C N r 0) N CY) ri 00 Cq CO c.0 in N cr) N X tn 0 kn C. cn X in if) CO ri 0 00 CO C\ C CY) C.0 ri ri ri CO C,I ri C C:7) ri 0 CV in 0 In 00 ri CD ri 00 CD CD ti C 0 CD vi ti ti N CD 0 CO ri 00 0 ti CD N CD ti ti N C... CO ri 0.) ti N ti ri CV ri 0 00 CD ri CD CD If) C7r) 0 t N crj CT) ri C 00 NIA,ti C7) in in ol c.0 CO Cl Cl ri in (7) c\i Cr) 0 ri C. In CO C t in COC) ri 0 tinin CO L t'''j 0 t in C CD CY) 0 CD CO Cl Cl I'''. CD CD C CO CO CO r chi r CV CD CD cn 0 C C 0 GO if) C) C CY) ri ' 00 C.. ri C) 00 ti CO 0 CO CO 00 c.0 Cl) Cl Cl p. Cd S. P. ; ;7 ; I 0, ; I ;... 0 ZS. ct.,.,. ; I.,.,......,. r... r.. Cd ct.) ;.., ) ca cd, cd cd cd ci). ii 0 0.,,t. cd 0 cd ' ;Obbcd cd.t., 0 0,0.,a) () Ow O. 7 : * : *7 : 7 : * :.0 rt s No :* :* :. :7. 0 :*,7,, 0 :Pri *.*;( 0 :* *.',/7 0: ce. ca. ca. ca. gi' Cd etc cd cd. 0 : "c7',. ca : * : 0. ca. cd. CCI 0. ). I,.,. P. ct <) g.,.. ^. a.,. cd 7: 0, rri, cd,.,., :V _,, Cr), Cl), Cl). Cl), Cl).,,,., 9..., ),,,, L.., rzg _ 7.:..,... v..),.. )... sa,.,n, (.) ),. tn,,.., i./' Z 0) Ct Ct T C'j VI rt: a) ;.., m ;... )l a) a 0 ),:g cu rd Po rd rc: rd CW a) Z cd PIZI rcs ;.., 7: 0 cd rd cu ter: ci.) a) rd ;* rd a) no Ti.. Ti z=g.zvoz7 wt,,) 0 z ' 0.) g'n '' ' 0 r cs 0 cs 00Qgmtroggwg t,),;. cl o'co : o0"ca''0 ikizca:zo'szo io, c: mo '..0 to c) z cc: o cri (t) k : Z ',,, '' iw 0, c/rki rii,cx) ton tz M u) N ms _., 7: Ei cti cl cl ti, a cd c0 ',/ coe,(zt,'''''',,,00) ri. 0) g ol, g ri... cs) a.) ti z cn 0.,.7 lo y fil 0 =`, c YD : 'n' N ''' N ri.,s,c.0 p c.," 0 ri 0, ". MO t= Z :,,..... a) t: cd. A., $. X X Eio c'el * FE ; 0 0 P g x X X EI

170 6 Joruluresuojeieq mu.' 00.W JOAO quivf arepoiaad *Sqn N LO c.c) Co v N ri 0000coloccno,,cm,,tiocniorioocom CD CONNOCONOtIOCONNOCO ri ri ri 0 F) ott CL) ct) ph: CCS ci) Ct te T JVUOrsTpedso uoiateqouti (*uut o *w) *s *o *spoci lasuttosip aarewresisauej, Jarequres (WPM') 8VILIOUTIOND E aaignisare 0 upul '.su8kf TIOMpedSla (ouulo, 0 apues) reut PIounsaue o ureaaaseuoi, 7 ri co Co acd C c.0 ri N N 0 N 00 ri CV 0 0) 0 LO 0 00 CT) cq CT) 0 CT) LO :7) c.0 cl CON 00 ri 0 LO0 CO CD o000 CD COO) CD ri CV 0) CO ti CT) ti CO N CO 0 COO) 0 0) CO Co Cq CV ti CD 00 LOD) 00 0 C) LO ti 00 0) 00 Co CDC CD Cq CO 0) Cn CO C) CD CD 00 Co CV ri 0 CD QD Cq Co V0 ti CD ri CV Co CD ri Co Co Co ri t Iv 00 cn () JVII0fsTpacimp Co Co a) Co CV itre.e00 to 0 N in N 00, td) 7.) ti 0 CI) C ri Co CYD ri 0 CD C) 00 Co CD Cq t N Cl 0 CO CO CD CD r.. Co CD ri CD ti N r l ri NLOCDCoCDri Q)C)C)NN CLON CD Co Cl C in CD NONLO CY J Co 00 C) C\I Co CD CD t CO CO 0 N. CO CD CT) COON N C C CO 00 ti 00 In ri C7) t N ti 7t, CS) 00 ti 0 CI Z.0 0 CO ti 7. o CoCoN NCoriri LO C.. 00 CV ti CO CO CO ri ri CoNCOriri CO ' N CoQ) CO Co ti c ti c.0 cs) c.0 CO Co L`.. c.0 LON CT) CO 0. CO CO CO 00 CT) CN CD NN QQN C.0 0 t 00 ri CD ri 00 CO C 0 0) 0 CD CD ti 0) C.. ti 0 0) 0) C 00 ri CO CD CV C. () 0) CO 0 0 C.0 CT) 0 CO CV N C.. 0 CC CD LO CYJ C.0 CrJ CNI ri IC)ICorlNNN CO t N CD 0 ti ti CD 0 CD CO 00 C.0 N CO 't c:::) 7 I N. ti CD N 0 0) 0 0) C 0 00 N N C CX) 0 ri 0 CD 0 N 0 00 C N CDLOCCOCIri N CD CT) C... C rf ri 0 0 N ti in 0 CD ri 0 N 0 ri 0 00 N N CT) CO CD ri CO 0) 0) N CD CO Co C 0 cn CD 0 C CD,t 00 C\ ticon CoNC)CN 0') t Co 00 N NNCori CT) tiiri CT) ti 00 0 di ti CO CT) CO C.. 00 CO ti 0 CD ti CI ti CI N ri N CO CO ri 00 ti ri 00 ri CD 0 CD 7 CO ti ri 0 ri C ri 00 0) COri vilonnn ClLOCo cn C:r 0 CV CO 00 0 N 0 di 7I C 0 CT) o to o oo ',t o 7r 0 0 N Co ICD N ri 00 In CD M 00 N QQ ti 0 NLO co ti CDri C N. CD., ti 0 00 N 00 N 00 0 ti 00 0) 00 0 C.. 00 CD N 0 CD C... `.. 0 di C.. CV ti 0 0") CNCONCoClNClCDN IN 00 CD CD CV CO 0 ri ti CT) CD N ri NN N CCOLOriCoriLO ti CX) 0 C) 0) CD CV IN CO r ti CV 0 C 0 00 CO In 0 N. I, N 00 M C 00 N 0) 00 0 ri C. 0 c.0 N CS) M 7 CO CV 0) ti cd 00 Cn Cg cli CDCIILOCDC)COC) LO NLONLO CDClCoCII CIri CV CV CO N CV 0 ri Co CoN ri 0) NNN N cf) ti c.0 N NNCoM MC0000C000MriC)c.C) t Co Co CO C CO CN CO CD CO CO N C7) CO 00 C. ri 0 C ) 0 CV N 0 CV N CD 00 ri 0 CT) CT) r.. 0 ti C.. ti ti C.0 CO 0) 0 CT) rl CD N ti CoriCO 00 CO C) ri Cl 'II 00 C 00 0) CV CC) I CD CV CD 0 00 ri C... N CD C. 0) N ri C.. CD ri L`.. 0 ti 00 0 CD 0 Nti CO CV ti ri CO cyd cej Cq LO LOClLO Co ri Cl (euuto) 0 opues) utuetoiopm 0 CO co NN 00 0 Co ri 0 CV N CD d i c0 CO CO (0 0 t N N I 0 00 ri C CO CO IN `. 0 N CD ti CD CV C.. C.0 [CD CO 0 CO Cl CO cz: P.C. cp CO co Co Co ti CC) CD CO CON ti ri Cl CD Co CD 0 0 N 00 ti c.0 (7) VD ri LeJ,t 00 C) CO CO 0 C.. 0 ri ri CO C.. N t`.. ri 0 00 Ill 00 Cl C ri N CO CO CT) 0 Cl N N CD CD CT) c:7) 0) CO ri Co LON NCD LO CoCINCOCDCO LOCDCoCO ric) CC C.0 r bo Q) 0,, rri g 7 a) tn co 0 00 ri CO L` Co ri N CO r CO CD CD CT) N 00 Cl 00 LO C C0 t CO 00 CO 0) N CO 0 Co CD 0 0 CD ti CT) 0 r. 00 Cl 00 N CO ti IN CT) ri 0 00 Cn 0 00 ti ricoccoriccocnc)i ri CD CO ri CO 0) 0 CO CD 0 cyd c:;) co co co a) c,d co o lo C\ co LO CD ri ri riclri r Ci ; $. ;. ; W W W cd W : ; ;..o r +,,,...o o o o (:) o o o 90 "c7)) 77 '',7? cd Ti? ',7?.? "R ca cd ca ca ca ca ca. iv.) ).. ). Cl) '',0 C g (I) c) cu cu CD CL) () C.) CL) 7: co TJ TJ L 7: li 7i 7: 7,777. 0,t'0 000Z0L!:0Z0Z0z0 0 i.t) Z.". tig...ett 0, 0 ed t ": V, Cl 6) El A) ' C0 Q) LO

171 7 N N r N CY'D CD T) r t r r C9 CD,N r r C9 C9 C9 C9 0 NM T r r r r IO ICDNICDCDCOOONCOCOOCOCD N r cq 7t C9 00 C9 C9 C9 00 r r r r r r r r r r r r r r OD N di.. A, CO r CO CO CD CO CD CO C9 CD 0 NN,N 0) CO NN N NN CD CD 0 t C9 CD 00 C NN CD CD CDN CD CO 7t CO 00 0 CD NN COCO O CD OCO Nti CDN ON 00 C9 C Ci,N Ci CD NN r NN NN CO O ' Ci C) Cq C) r NOCDCDNNCDCON CD CD C t a) 00 C9 NN CD C9 NN CD CD C co a)ococonnnicd CD NCOCON ri N rti,t N C9OI t ' CO CON CD NN ON CD CD ri N CD CCD 00 / 00 ri ri it0 CO I r I 0 CD tco NI. CD CD 00 0 CO I NN CO J C9 t t 00 CD 0 0 C) Nr NCO O 0 CO O ON CY) cs.) N 00 it0 CD CD N CO NEONcq cq cq CO CO CO cq c) co CD C Cr) CO CO O r 0 COCO t C C9 0 C9 CO C9 CO CD 0 CO r CO co 7ti CO NN CD 00 r U0 r C9 0 CD 0 CD CD r CD CD CO NNlCD ICD CO a) CD r r CD 0/ 0 CD 00 CD C) f0 CO di 7 CO 00 IO CO `di lcd 0 CO C) (0 N N N N NICD N di N N 00 ' O COCOCONNCDCONICD cn co r 00 T) ir) 0 00 CO NN C NN 00 C9 r t`.0 CO COCOCO C\ C\I C)D 0 C9 00 NN r C9 0 0NODC9 NM C9 t ri 00 f0 N QD 0 r CO0r a) vo c cn CD NN CO NN t CD NN C.. NN C9 CD 0 00 C C r t Nii r 00 C9 NN COC7 r 00 C9 00 r CD r CD CO 0 NN CO N CM r 0 CM ri IC0 0 C9 CD 00 C9 NN C9 QD 0) CD 00 t r C9 r CD r 0 r NN r r QD 00 co COCOr 00 7:, 0 CO ODC9 CO N r N DO CD CD NN t r C9 CD NN, N N ' t ri NN kr) 00 C) (7) CO CO NN 0 Cq CD CD NN QD 00 0 Ci 00 0 ' CO CO CO C) CO.0 CD CON C NN CD NO r C9 NN NN ON t NN 00 CO CD 00 C9 CO COCO OECDNN cn c) co oo c) r ap N O C9 CD 00 CD CD N CD r CD NN 00 GO C9 CO N CO CO CO CO CO lcd CO 0 cm 0/ 0 COICD COON CON 0 COOCONNCOCONNCO Cl Ce) C) C9 C9 NN CD 00 NN CD 0 CO CD C N CD 00 NN C9 NICD NNICDOCON 0 C9 C9 00 C9 C9 CO NCO C9 NN C9 CO r C.. r C9 r NN CO CON 00 CD CD 0 r CO COCOCOOONICDNNNNNN N C9 C. 00 CD Nti CD CO NNI CD N C9 00 t Cl r C CO r Ot NN CD 0 t 00 CD 00 C.. oo COCO CD 0 00 C.. 0) r q) a) oo cq co QD r cn CD CD 00 CD CD 0 00 r 00 0 NN CD uo cq ol ci oo uo cn vo oo r C9 r CD 00 C9 CD C9 QD N CD 00 CD CO CO CO C) C9 0 C9 0 NN 00 C9 CO 00 C9 C9 C9 C C9 C9 rti CO CO N r r r CO CO r 0/ t 00 CO r it"j..7 CO C) I" lcd IM CD NN C., CD CD ICDICD CO CO ri CC CO CON CO 0 r NN NN r CD 00 QD 00 CD C CO O NN t r COO NN r a) uo cn r CD C9 CD CD C9 00 t 00 NN NN Cl CD O CD 0 QD C9 NN Cr) r CON N rn NV r r NN NN 00 C9 t t CD CD NN r NN C.. CD C9 NN 00 CD t co r C.. t CD C9 cq oo CD QD Cr) 0 C9 0 r C9 NN NN r QD NN 0/ C9 00 ri CO C N N CO NN r cn cq oo oo C9 CD CD 00 7i QD C9 C ap uo r r CD CD C9 CD t C T Cl 0/ C) r r Nti NN C9 r r 0/ 00 NN uo a) cq 00 r 00 C9 CD N 0 CO CO t CY0 N t LC CD NN t 00 C.. r QD C... NN 00 CD 0) 0/ C0 00 CO CD r cn a) r 00 t CD 00 C9 CD CA Cf) ' t... ',,i r C9 CD CO CD CD CSD C9 CD 0 N0*J C\ CO CO ln N CO CO NON Ci'D ri r CD ri t. N N di 'CO O r CO CD tf0 CO C r CD LC J N N IS0 CO.C CO CO CD CD QD 00 NN r r CD CD NN CO CD r r 00 C CD CD r OC CD r 0 C9 CO C.. 00 C9 00 QD C 00 ) C. CD C9 C9 QD 0 CO t 00 r 0.0 N.tCO CO N,C.. C9 oo cn r C9 CD cq, co cq r C9 0) N N rq N CO CO N oo cq ri CO NOD ri CO CO CD CO COCO t I CO NN t CO0 r I NN CD CON ON cn cn oo 0 Nti 0 00 NN CD r 00 0/ 00 t 0 NCO00 00 C9 C9 r C9 00 C9 QD C9 NN NN 00 C9 NN 0 rco N OCO in N CO N r 00 U/ QD NN 00 CO r 0 r CO CO r ) 0 CD N N r N 0 0) CY0 CM 00 CD c) r cn r CO r cn,d 0 r 0/ Nti C) t a) oo QD C9 CD 00 t Cr) 0 CD 7i U) CO r QD NN CD t 00 ) CD r CD 00 QD 0 00 C9 T) CD C9 00 C9 NN C.. r Nti 00 t... Cn Ci Ci Cq Cn 0) r C C. N :ti q) r co Nti C9 00, CD 00 CD CD CD 00 C) CD t C.. Nti C9 0) 00 CD 00 CD NN r r C9 0 C9 00 C. t t.. r 00 r 00 CD NM N 0 N in ri rnn C) Ci, 00 C9 r NN ap oo uo r CD CD 0 CD CD t 0 QD t NN 00 0 U0 r NN r dl t.. 00 CD CO 00 C 0 QD QD C9 co r C.. 00 CD CD C9 0 CD 00 C9 CD r t 00 0 t CO r QD NN 00 r NN CD r CD C9 C.. 0 C. 00 CO 00 t.. CD NN 0 CD t.. q) r CO CD CD t T) CO 00 C ri Ci 00 C9 00 NN 00 QD C9 00 NN CD C9 CD C9 0 CD CO CD 0 oo cz C.. C9.0 C9 rrc0 r rcon. hp CK, Cf:,...,'".. o... ' 0 ''. W c,7,,... rn,0.,_., ' '',.... ;..,.. cj,. cil,, rra... c, 7., '. cil ci) cd. P Cd Cd ".,.., e., $.,) Cd, : 0. +).. 0 : cd 0 0 t'..0, 0.t ri'. 0 P 0 0 ci> cn ' 0 '..,,... r6d rn C) rn tu) 0 cd.,, ; ri) C) 0 ; 7,,. * 7,,C) i ci) 'd ' rn 8 cu D 'ZI: '''', cd cd re )Lial ca cd : :0., az ) " z.. ) 0 Ce :, :. _z : :. 0. t).,,. gl n7;t Pri :, cu P.,... 6,... Cl) : r..., I If, Cl).. u)..,.. 0)., ; h, 0',,' ci) c.:, rcl in 0. (.) : a) 0 cn 'ri $, ci) ci) PO o cd 00 c, E c" :`,'' c ''. E',0ro :. oct i t r(t) cu ;.., ro TI 'V.. co z. ro 0 : el "g tv. 0 o 0 '', 0 = v tc 0,.w o ht) o ti el, c:, ;: :" ct co e cos 7d' ( ca cd ' : 0 0 o '', 0 '... t'id. CO, Q 0)....' T iij "' "I :N.,,,, N os CO pg (z) "; rn in,w *CO,, C,,t tzi 7:PCIX g) ' 'A CP.,.. i:. M:. M ).; g FR 7 CZ CO,.. E rcl

172 8 aereinresuojoial sta 00 JOJ JOAO qurof avpotaad *q.n ro T xeuotsrpadmia uojaioqmiva (*Strut o *qn) **8*o spoci `..reuuesip `Jorevuresqsauej, aarequrbs (eiptu) suretuollu0r9 rci g b,.cd bo gg.b T xeuorstpactsla CO ri CO ti CD CD 00 t CD CO 00 di CO cn to CO t 7t co x CU ri ririncdo N CO 0 CO CD di I N 0 00 CD CD toio ti CU N ri ti CO CO CO CD 0 CI 0 C.. ri in co,t CU oo CD OD CO 00 ri ONCON ririnco ri U CD 00 CO r.. CD CD 0 T. U C. 00 CD CD 00 ti 0 di C NO N N CI ric.00ocom N 0,t 00 CY) CO 00 CO ri CO CO CD N C ri CO C. 0) C) 00 in 0 CO GO ti 0 0 is. 0 in 0 C.0JI.DISAV CO CO CO o *u.lqui.q C\ CO 00 N ti 0 di CD DO CO CD C.. In C CO `.q.stru f COCI CI tiri OD COCO NOD uofstp0cism CO OD CI C) 00 0) (autuolt Cr) r co N CO ri CO ti 00 CO 0 apuas).rearf CI t t ptaulqsauaq o ure..ataggsouay CD O 00 Cq Ci CO ri 00 C0 in 00 C LO N CY) t 00 7t LCD C\ 000c C LO N C\ ti N CO C:7) 0 0') CO 00 di N CO CO N 00 in C.0 C) CD ti CO CO CC 0 CI CI tu, CI T CO CO 0) N CY. M N tci OD 00 CO ti 0 CO CO. CO 0 kn N 00 ri CC) OD CO 00 ri in 0 CO di 0 CD CI CI in CO C) t 0 N CO CI C) 0 CO 00 0 N CI N CI CO 00 C 0 N N 0 CO CU CI In N CO CO CO CO CI N CO C 00 di CI CO CI CO di CI ONO OD C.. CO CO CO 00 CI CD 0 CI di CI di 00 N di CO 0 N 0 (j) ti 0 OD 0 00 CO di 0 ti N ri CD 00 N CO 0 di CD 0 ri ti 0) C.. N CD 00 OD 0 `... ri N N CO C) CO in CO 00 CO CO CD C) C.. N CI CD OD N co o COCO 0 0 0CIIIC.0nNN0N ti r CI CU 0) CO ri 00 0 in CD CO 0 C... C\ 0 00 CID In 00 CD 0 CO CO 00 CO CO C CO 0 CD 0 di 00 C di 00 ri 00 C.. it di In C.. C.) Lo 0 N CON I0NCINC0C00C000 COCCIN ri N rf di 0) CO N CI CD ri 00 CO ti C) 0 0 0") tc) CC) ti C 00 CD 00 CY'D N CD CO CO N CO 0 0 CO 0 CI CO 00 CI 00 CD CI CI CD 00 In CD N CO 00 CO OD C CO di ti di CU tncu CI 0tiNNNO COO 0) CO 0 00 OriC)000COOMOCOC)C0 0 C) 00 CO 0 CO In 0 C.. N 0 0) CO C C CX) N CO N C. CO CY) 00 co ri 0 di. di in di CV tri C 0 ti CD 0 CO C7) 00 0 C CO N 0 0 CO 00 CO CO N CO CO 00 C.0 ri N CD 0 CO 00 in 0dic.DCOOOCONCOOLOCOCNCI 0) N 0 to co in co co c:s.) cs.) cv co co. ri 00 C. ri C.0 CI N CD CO 0) CI N CO CO ri CO 0 CI CD 0 0 COtiririCDO 0,CDT00CD 0000 CD ti CD CD ti 0 CD OD di N C C. 0 c.0 di N ri CO ` CO 7 N t C.0 00 "it CO CO 0 CI N CO CD 00 di CO CV N N CO di CO C. 0 0) CO ri 0 in CO ti 0 CO CD CD CO CY) 0 CO ln ", 00 C. CO N 0 C... CD 0 CD N 0 00 C) LO C\ di. CI In CO COCDCOODCONO 000)00CDC0 INC)C)OtiCONNOCONCDOCDCOC) c.0 CNI CI OD C 0000Ori CO C) ri (00 o opuas) ure.tainwa CO in CO 0 C7) cd CO C.0 ti 00 CICV 0 00 in di CO CO OC r CU OC ti rd ti N CD CO CD CO di 00 C.. 0 di CO N 0 in N 00 Cl CD CO C CD N In ti. g ; CO cn to cp x co 0 N in 00 C 00 in C 0 CO 0 CO CU CY. CO VD 00 CU 0 N in in oo c a) C. (7) CC N CO CD 00 N 0 CD In In CO ' 00 C.0 00 C0 C') LO N ONNOOdiCOCONCONN di 0 CO di CY di In CO CI 0 CO C c.0 ri CI CD CI ri C.. 00 CI CI CO C) N CO N ;x L) riv En 0 N CO CD OD C) CICC)CI CI CO N ri N CO ri ti di di C... in di di CO C 00 CV 00t 0) tCDCOCOtitiO) CO CC) CD CO in CD di CO 00 C... C.0 OD ri C) COri CU CO `,F C\ 07ti 00 CO In CO CY'D 00 ri ri CI N CO N CICI cd.., ro. cd ' 0 cd. (Q 9C ; ) () )C) cn Z cd.z "cd Z Z ".0 *0 0 f, C' ',,.. ro, cd o o o o o o O. cv 0.. (cd ) 0 cn ; g n C/) r/ V C/ Crl.r7.,). cd ri. P `d z rn cl.) cd co cd cn cd cd cd cd., $..., bi) 0 cl)roocd Cf) CD,, S c/ ;a.) fi rti ' "Ci ;? 0 () Z Z (Q (Q P'C'L ct Pt ct) '0 rc C.,,,,, W t rd t:t,s) //' gor 7:,, gcm Z g.. 0 II P., cn ; 0,0,...,00, 0 Cd MI E C'rE,' t!! >. r(à) C,) $. $. llr' cd cd *cd cd ezi CO ' E C) : ri,..g 7,e cc) ) CO 0,E " c% CI cc;. C. f::

173 9 00 ', co ` CO Cr) 00 ` (X) C N C7) 00 7 In, I CD,t d 00 CO 00 CD 'di CD CD C C) ln '. di CD,V 00 CD CD / CO 7 0 kf N ri CC C C) N 00 CO cc N CD ri 7 7,t 00 cr.) C cn co CD di C 0 cf) d 00 CO ci.0 in CD N 00 di Cg C N CD ' C.C) N CD 0 CO CD 0 C C CO CO 00 r Cq 00 CD C CD CD C CD Cc CO cc 00 CO C.. 00 / CD CD 00 C 0 0 " 00 ` Ci cf) cv ko cc) Ci cc co Cc Cr, cc Ci ri C C) CO cc N Cc cc oc C t,. cc cc 00 0 cc CO oc 00 ri ri C ri CO C CO cn 00 0 CO C) C) c) 00 di CO ' C.0 CD C CD " ri oc CD oc ci cc Ci cc cl) C. c.0 cc,d co oo CI) N 0 in cc) 0) 00 C) cc 00 C CO GO Cr) 00 cc CO Cc c\ 0 cc r 0 N ci C 00 C:7) oc t ri cs) 0 t oc CD Cc.0 cm 7r N r CD CA C.O op kro oc GO C Ci cg 7 co 00 Cq Cf) CO CO 00 / CO CO C) CD CD C... Cc CO t 00 C CD.0 ri r 00 cd Cq DO t 'V 00,V C co CD 00 cn r CO di C 00 oc 0 I" 0 Ci CD t Cc io N Ci ci CA 00 Cc cc 0 C cc CSD CID c:) CO CO Ci C) Cc C0 CD cc CO CO cq C/ c.0 Ci C, CO CO ko N cc CO C;) CD C9 CD CO CC) Cb cc CO CD di di Cq " 0 ri 00 Cq in C... CO CD in Cc 0 CO C.. 00 ' ' d 00 C CO 0 0 CA CD 00 O.) di CO CD IC) Cc / C 00 CD Cq Cq 7 di in Cc N 0 oo CO c\ Ct.. ;, r,.. cd. cd CO 0 0 P.,,,, 0. d cil cn. d 0) * Z. cd * d ta..,, ria 0 cd r., cd rn Z..,. cd wo cl) 0 C..) g. '''' 'CAZ o. ) 77 rip r". 7: 7 'CI. OM Cn d ) c.) d Z cd Cf/ 7.t C) ) a) '.rtr :; Pm '''., d w.. E t s. ra "0 Ti > cl) > c) ) cd cil., 0 "8 C) Tn'.C7..v,

174 0 Tabell 9 a. Trafikken Takserte telegram Sende Komne Nr. Stasjon mfl. ved eigen stasjon P.r, cp rd 0 cd r. Mott. frå mobile stasjonar o, o D cp 0 r I Sum Adr. til eigen stasjon o cd rz:s o.ca Sendt vidare til mobile st. 9 o ) CD rt./ o Cd. Sum Oslo Radio 70 Tjøme Radio Farsund Radio augesund Radio Stavanger Radio Bergen Radio Florø Radio Kristiansund Radio Ålesund Radio Orlandet Radio (frå /, 9) Opphaug Radio (til / 90) Rørvik Radio Bodø Radio Sandnessjøen Radio. arstad Radio Kabelvåg Radio ( / 9/ 9) Sørvågen Radio Tromso Radio Berlevåg Radio ammerfest Radio. onningsvåg Radio (frå / 8 90) Mehamn Radio Vardo Radio ^ Svalbard Radio Isfjord Radio Bjørnøya Radio Myggbukta Radio... Jan Mayen Radio... Ny Ålesund Radio. Svea Gruva Radio. open Radio Av ovanstaande takserte telegram (eigen stasjon) er utveksla med private landradiostasjonar Bergen Radio Ålesund Radio arstad Radio Tromso Radio Vardo Radio Mottekne frå, private Adresserte til private landradiostasjonar landradiostasjonar Til innlandet Til utlandet Frå innlandet Frå utlandet

175 ved kystradiostasjonane i budsjettåret 90. Ekspedisjonar av: I 6 Takserte samtaler Utgàande Inngåande Radio Rikstelefon IRadio Rikstelefontelefonsamt. samtaler telefonsamt. samtaler p CD (.) rcs Cd cc 0 CC,.cd r g g Ct.Cd.cd ;).) P gl 0, 0 ; ) 7 8 I 9 0 I I I Nr t 98 ^ ' Av ovanstaande gjennomgangstelegram er utveksla med faste utalandske radiostasjonar: Opptekne Farsund Radio Vidaresende 9

176 Tabell 9 b. Trafikken ved aeradio. Sende Takserte telegram Komne Inni. ved eigen Motteki frå Adr. til eigen Vidaresendt Nr. Stasjon stasjon luftfarty st. stasjon luftfarty st..,.; g ri... ri..p ;., o,, 'A ;. o, El i7.6d El, E( o CI) W.,, 6 P.,.,, Pt rn I Alta aeradiostasjon Banak» Bardufoss» Bergen/ jellestad s Bodø» 6 Brønnøysund» 7 Evenskjer» 8 ammerfest» 9 arstad» 0 augesund (til Vio0)» II. Kalhovde» Kirkenes» Kragerø» _ Kristiansand/ Kjevik» Kristiansund (frå 0/ _)» 6 Lebesby (open berre om sumaren) >> _ 7 Lødingen >> 8 Molde (frå 8/ 6)» 9 Oslo/Fornebu» 0 Oslo/ Gardermoen» Rognaldsvåg (frå 8/ _) >> Røros» Rørvik» Stavanger/Sola» 8 Tromso» 6 Trondheim/ Værnes» _ 7 Trondheim/ Ørlandet» 8 Vadsø» 9 Ålesund (frå 0/ _) >> _ 8 6

177 stasjonane i budsjettåret 90. c) boo cdm rsim ho 0 tn t0 tc ' G)0.q) 7 g g <CD 0 Ø Ekspedisjonar av C O gi raj CD E F,f.M 0 I r. bi) bo a ) g 'cis o ;. bo (i) So gn, 0() Ekspedisjonar i alt o ce 0. o P E7." O Nr ' Oh' J ^

178 Tr. I Tabell 0 a. Oppgåve over tenestmenn i Telegrafstyret per 0. juni 9. Tgf.styret. a) I Frågang i budsjettåret ved,.., cil fl p, I g ca... Av dei a) a ci) M 0 i, _, o..,, o bn d ;, a) cd 7,d 8 'C g 0 g ;.,,_, b g TS 'n rt: r, ci, 0 cp 7id z a E lr.;' rts 6.,,,, Q.,.,ct 0 rci a :, _ ct, > sa > ao, g, 0 a).,, ',A T..ir) ') an 0u) cn rci r cit,. > rd > ee, g : u) ci)t zao.,..,),,, a), > o d a) cd P. a) ts > >,, 0 7.,"0,.:g cp, ),_,.; CA g W A, o 7. : E+,97D Z +i a, w.t'.' Telegrafdirektør Fagsjef Overingeniør I 6 7 Overingeniør II ± Kontorsjef Byråsjef 7 Best. av Tgr.skulen. ^ militærkontor 8 Sjef for Tgr.styrets 9 Konsulent I 0 Avdelingsing. I ± Avdelingsing. II 0 ± ovudkasserar ovudbokhaldar.... Driftsjef v/kk i Oslo Verkstadsjef v/kk i Oslo 6 Insp. i tgr.styret Materialforvaltar Katalogredaktør. 9 Innkjøpsjef ± 0 Fyrstesekretær Ingeniør I ± Montasjesjef Sekretær I, sosialsekr. 0 6 ± Fullmektig I Fullmektig II a_ Sekretær II Fullmektig III Ktr.fullm. I 9 Ktr.fullm. II ± 0 Telegrafekspeditør Bedriftsøster Assistent I ± 8 Telegrafassistent ± 6 Assistent II Funksj. til saman Reg. tgr.reservar ^ ± 6 Irregulære reservar.. (mellomb. ass. II). 8 8 ± Reservar til saman 8 8 ± 7 7 7

179 Tabell 0 a. (Framh.) Oppgåve over tenestmenn i Telegrafstyret per 0. juni 9. Nr. TgEstyret ifi s g,... a) 7, g ci) g o z rd 0. p * 0 ct., g ''% ; o ct cp c.,7 M t/ g 6 "C7 7 Av dei s. (.) r I 8 9 Frå'gang i budsjettåret ved cd G) t o 0.) o CG CG o 0 ) 7 Konstruktør I 8 Konstruktør II 9 Teknikarformann... 0 Verksmeister Radiokontrollør Teknikar I Teiknar I Formann Teknikar II 6 Instrumentmakar 7 Telefonmontør ± ± ± ± 0 Tekn., montørar m. m. til saman 8 Vaktmeister 9 Telegrafbetjent 0 Betjent Bod II Bod, betjentar m. m. til saman Ikkje faste bod // / 9 0 iii _I I ±

180 Tabell 0 b. Oppgåve over tenestmenn i Telegrafverket. a) cd M bo bo ; r G) a) > P, I On C) P U '' 0 a) p cd Nr. C 6 bo ex O cd V, C) 0,, cd. F. 0 bn '' 0 A M cll, 0 ' a) ts 0 vl,. CD,. C// cil g A cqt.: Cl) Direktør OTA, BTA Overingeniør I Overingeniør II Distriktsjef Telegrafstyrar, særkl. A Kontorsjef OTA Avdelingsingeniør I Avdelingsingeniør II Telegrafstyrar, særkl. B Kontorsjef v/distriktstyre Avdelingsjef I Kasserar v/oslo tgr. og rtfn.stasjon Telegrafstyrar, særkl. C Telegrafstyrar I Telegrafkasserar I Vaktsjef v/tg.eksp. Oslo Avdelingsjef OTA Avdelingsjef II Ingeniør I Kabelmeister Bokhaldar, regningsjef OTA Telegrafstyrar II Telegrafkasserar II Vaktsjef tg. eksp. Br og Td Trafikkontrollør Avdelingsjef III Telegrafstyrar III Telegrafkasserar III Teknikarsjef Fullmektig I Fullmektig I v/telefoneksp Kaptein på kabelskip Telegrafstyrar IV Telegrafkasserar IV Fullmektig II Fullmektig II v/telefoneksp Telegrafstyrar V Fullmektig III Fullmektig III v/telefoneksp Telefonstyrar I Telegrafekspeditør Telefonekspeditør Telefonstyrar II Telegrafassistent Telefonassistent I Telefonassistent II Funksjonærar til saman I Regulære ekspeditørreservar Regulære telegrafreservar Regulære telefonreservar Irregulære reservar Reservar til saman

181 7 (utanom Telegrafstyret) per 0. juni 9. bo cd Pci. ;; P Co rd 0 Co o Co o E Co E. Co I alt 0 Av dei Co Co Frågang i budsjettåret ved Co Co Co < bo Coo Co ba 09 0: ho g rorrlq:$ 0.0 Cot). bḋ.tf' CD Z,) Cd Ct 'Rif) 0 Opri ().0 Co 7, ta.p do) Co r O co b.0 Tka' o c; its co < Pi Nr i _ ± ± ± Si ± " ± 7 9 ±

182 c 8 Tabell 0 b. (Framh.) Oppgåve over tenestmenn i Telegrafverket Nr J Driftsassistent. Konstruktør I Transportsjef Telef.kontrollør Konstruktør II Tekn. formann Verksmeister Maskinsjef I Arbeidsstyrar Teknikar I Teiknar I Formann Styrarinne, Messa Teknikar II Maskinist Førar av distr. farty Instr.makar Kontr. ovudv. Telef.underform. Telefonmontør. Impr.arbeidar. andverkar Teknikar III Kjokensj. Messa Kaldjomfru Kasserar Til saman. I 0 e g ca 0 a) bo 0 0 I J ^ ^ f J I ) tfl rci " ta esp Bodformann Bodunderform. Telegrafbetjent 6 Bod I Bod II Til saman I _ _ Ikkje faste bod

183 ( 9 (utanom Telegrafstyret) per 0. juni 9. bd ts) V) o Cg 0 F. tf,.;7 8 I 9 0 alt Av dei Fragang i budsjettaret ved F. cg C o bx) ) G) 0 0SI :If ''' ṃ If) a). a) ui Fi ; a),w a).c7:"'... o 0.8 ' El ir. En 0,c$ 0 't$ ci, ta, a) v., I8.,,. CD >. e. bo s..,. U) 'G) 'Pro' GI 0).W '' 0,, D., r, cd cp,s: P.cd pa; rcr).,,, LO C) pcri rci ci.) r. CD 0 rd < Nr. 6 6 _ _ _a ^ ± ± 9 7. ±

184 Tabell 0 c. Oppgåve over tenestmenn ved kring. Pc:I rri. ḍ r. g g d,,.. (,) Nr. A g " k ca b.0. o o rb.,, d cl),s E.. br, m d 0 ' M. cd P c) 8 r.,... W P. W M ri/ P: i Kontrollsjef Telegrafstyrar I Telegrafstyrar II Telegrafstyrar III Fullmektig I Fullmektig II Fullmektig III Telegrafekspeditør Funksjonærar til saman Ekspeditørreservar Telefonformann Teknikar I Telefonmontør Teknikar III Til saman Vaktmeister Telegrafbetjent Til saman Mellombels tekn. III ^ Tabell 0 d. Oppgåve over tenestmenn ved 0 0,;_(: r 0 '0.0.,E.j o,0 g s.7 ' rn g v.,., Cd P. ri) Q. Nr. a) : rom oct I,' r co gi () d 0 g s :',)),,:,. rw.rc). t 0 rd 0 0 E0 Z.' '80 ca i `m `;E", ci)., 0 'Cl UPZ:i ;F:. 'd ca n ul cd 7. dg ;, cdnzi p c, E,cTi.).?', ci ; 8 E 0 cp > ci) cd c), I'Acr ", cd CD PT 6G E ;9, ' on 78 E;,) cn e) i.r pci f: i. ti PI Pc.,r=., W., W. "' `,) Z` )'.'''.r 0< I I o a) ca E Telegrafstyrar II Telegrafstyrar III Telegrafstyrar IV Telegrafstyrar V Fullmektig II Fullmektig III Sikringstelegrafist Fjernskrivarbetjent Til saman. 8 ^ 8 ii Mellombels tgr.styrar V Mellombels fullm. II... Mellomb. sikr.telegrafist Radioreservar Mellomb. fjernskr.betj.. Til saman... 7 I 7 6 Teknikar I Teknikar III Maskinist Til saman 7 8 Mellomb. teknikar III. ^ Mellomb. maskinist.... Til saman..

185 kastarane per 0. juni 9. ce bo ce roc) o U) ce rci G. ks o tql Av dei Frågang i budsjettåret ved bo P c I alt 7 g. A d Nr. d o Cl) te o g 0 6 I I I ± ± ± ± 8 9 _ ± I I I I I I 6 Aeradiostasjonane per 0. juni 9. o ce o 6 f: o ce QO 'id 'CI o g' 0) tel.. ce o 076 ce E' rci o rci " tst ry: d O rd Md Ot "8 ;. o Av dei Frågang i. budsjettåret ved o N.) A t.. og >g 0 al I I 6 7 C)??,.cd o O U).0 o cå 7 p A cp Nr ± ± ± ± 0 _ ± ± ^

186 Tabell. Oversyn over personalet per 0. juni 9, I oppgåva er berre teki med stasjonar Nr. Stasjon ho..p 0 an Funksjonærar i stadig tenest g rc 7;E's, 0, ged ul cd cl) IIo g7 (kr g 0. I ii, ha, PO f/ CD c.f.... g Cd > tiz w Samla tal reservefunksjonærar be, r, () CU r8 E. ti8 g bp Oslo telefonanlegg. Oslo distrikt. Oslo Radiosentralen... Tryvasshogda Radio Ski mottakarstasjon 6 Jeloy Radio 7 Stabekk Radio. Østfold distrikt. 8 Asker 9 Røyken 0 Fredrikstad Kirkeøy alden Aremark Jessheim Eidsvoll 6 Gardermoen 7 Klata 8 Nannestad 9 Skarnes 0 Vormsund Kongsvinger Lillestrom Lørenskog Moss Mysen 6 Askim 7 Spydeberg 8 Trøgstad 9 Ørje 0 Sarpsborg Skjeberg Ski Drøbak Kolbotn Nesodden 6 Son 7 Tomter 8 Vestby 9 As For heile distriktet. 0,0 60,0 6 ) 79 0,0 8,0 6,0 9,0 770 ) ,0 9 ),0,0 6,0 6 6,0 6 6,0,0 7 7,0,0 0,0 78,0 6,0 9, ,,0 0,,6, ) 8 0, 0,,0,7 0,,9 7,,6, 9 ) 0, 0,,0,,0,0,0,0 7 0, 0,,,,0 0,8,,8,0 ),,,,6 0,6,0 0,,, 0, 6,0 0,,,,0 0,,,,0 0,6,6,8 7 7,9 0,7,, 0, 9 ) 7,,0 6, 0,,0,0,0,0,0 6 ) 8 0,,, 0, 7 6,, 8,6 0, 7,0,0 8, 7,0 0,7 ) 9 6,, 7, 8,6, 0, 0,,6, 0, 6 6 0, 0,9,, 0, 6 6 0, 0,,,7 0, 7,,, 9,0, , 0,,0,0 0,,6,6, 6,6 0,8 0,0,,0, 0, 0 0 0, 0,,, 0, 6 6 0, 0,,0, , 0,,8, 0, 0, 0,,0, 0, ) ^ 0, 0,6,6, 0, 0, 0,,,7 ) 80,6,0 9,7, 7, 6 87 L) Pluss funksj. perm. utan Ism. ) * 6 i ) i» ) $) *, * #, i # # $ i : $ $ : *

187 arbeidsyting og sjukedagar i budsjettåret 90. som har personale med regulativløn. w., bo. Bodtenestmenn (faste og reservar) ce r!. Z;\,..., cci rn 0 g (.), ce,t, ; P g...) g CD 0 Cd 0 ct. E. a P,.. g, ca a),i.,._,. r.") f: ''' r > ce (: CD > It, FE. m,,..,w 0 Cd CD. >.,:, ca a) '.." co cp > $ 7 ) 0 iarp d Mt.) P pl s:, ce '' > Ti g 0 A) d,,ctp cn AA b» g L^ cy,,c) 8) o. Fast tilsette telefonmon torar o. ni. Arbeidsyting ta >. t Et ti D g Tele Rikstfn. Ab.tfn. :,; '0 graf. rn stadig tenest '.. ri) tj.9,w a E 0 o ca t... o Otle çi,,..i..ip t g.crq. c'''... CA 0 r., (D or.,m ta a,. g,.., a) 0..., &i 0 d CS US 7. C. co.,t a) +, ).,. 0 7, :) riz$.....) ti rn,..,,ls 7D. ti) T',7 c; ct. 'c'd c,,g), TD.: 0.r..., h).. its cp g g ,. tå W, ')....u,., m,.,g g.co S),W an.f.ori os Et.p 'I' *ri,ei, cd,a, a, 0 o 6 7 8, a $,, A r., Nr I,8,0,0 70) 8 8 } ,6,8 8,8,6 7,, 7,0 80,0 0,0.9,0 9 ) 0 0,0 6, 0, ,6,0 8,0,0 0,0 ( , 0, 7,,9,,, 7,6 0,0 8,,,,0,6 8, 7, 0,0 6, 7,,0 6, 0,,8,9 7,9,7, 9, 6,,6 8,0,8, 6, 0, 0, ) 7 8 9,7,, ,0, 0 0, 0, 0,6 7 ) ,0 0,, 9 7,0,0 6 6,9,0 0,,0,0 0,0, ,0,0, , 0, 0,,6 0, 0,6 0, 0, 0, 0, ,6 9,8,,, ) Pluss tenestmenn perm. utan Ion. ) 7 ).

188 Tabell. (Framh.) Oversyn over personalet per 0. juni 9I Nr. Oppland distrikt. tto o 00 g Funksjonærar i stadig tenest 0 Dombås,6 0,8,, 0, 8 8 Elverum,, 7,9 0, ) 8 Fagernes,,9,8,8, Gjøvik 8,8,,6 9,, 6 Brandbu,7 0,7,,9 0, 9 8 Dokka,0 0,,, 6 Gran, 0,,7, 0, 6 7 Lunner, 0,6,, 0, Raufoss,0 0,6, 0,9 0, 9 Østre Toten,,,0, 0, 8 0 amar 6,8,, 8,8,6 Koppang, 0,6,8, 8 7 Lillehammer 8,7,9 8,8,6 Biri,0 Follebu,7 0,9,,0 0, 7 ) Nybergsund,0 6 Otta,,0,,8 0, 7 Rena 0,7,,0 8 Tynset,9.0,,8 0, 9 Vinstra,0 0,,, 0, 7 7 For heile distriktet Drammen distrikt. 69,8 9,6 09,9 Drammen,6 8,8 6, Sande Vestfold. 0, 0,6, Gol,0,,0 Geilo 0, 0,8, okksund,0,0 7,0 Vikersund,0,0,0 Amot Modum 0,8,0, olmestrand,,, orten,, 0,9 ønefoss 7,, 7,6 Jevnaker 0,9,, Kongsberg 6,,, vittingfoss,0 Larvik,6,, Stavern 0,,,8 Sandefjord,8,, Svelvik,6 0,6, Tjøme Radio,0,0 Tønsberg 6,7 8,9 9,6 For heile distriktet,0,0 76,, 8, O g ;8 g a b» Cd. rid CL) g 8.<!)»C).=. O CI) E 0,9 7,8 8 7,9,,0,,0,9,8,8, 9,0,,, 0, 0, 0,,0 0, 0, 0, 0,,,0 0,7 0,,0 0,,8 0,0,9 ) ) ) 6 ) ) 8 ) ) Stasjon Radio... Agder distrikt. Arendal,9 0, Arendal telefonanl.,0 ) Pluss funksj. perm. utan lon. )»» )»»U» I I I 7 8 9,, , 7 0 ) ) 6 ts) ro d F 7, r.t. P Samla tal reservefunksjonærar ca d bo r, 0) c, Ei P 0.. P C9 C'S V) g til, C/ Ea."0 ) 87 'E > g t cal I P 9 0 I

189 arbeidsyting og sjukedagar i budsjettåret 90. Arbeidsyting Bodtenestmenn (faste og reservar) Fast tilsette telefonmontorar o. m. Rikstfn. Telegraf Ab. tfn. bo I stadig tenest, 00, MMM V,T cnp Nr g d E TVP ;, cp cl),' (>7 c)"cd 9 I 0 6 I ,, 6,7,8 0,9,,8 6,7, 8,,8 6,,0 0, 0,7 0,,0,0 0, 0,,0 0,6 0, 6,0,0, ,0 0,0,0, 0,,0 0,,6 0, 0, 7 9, 9, 0, 7 6 9, 0,6 0, 0,9 6 6, ' 0, 0, 0, 0, 6, ,0,, 7,, ,7, 0,6 9,0,0,0 9 ') 6,8 0, 0,7,6 0, 0,6,6,9,9 0,6 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, f,,, 0,8,9,9,9,9,0,0,0,0,0 f 6 f 7,9, 9,,0,0 0,8 0, 6,0,,,0 0, 6 9,6,0,0 f 6,7 8,8 9, 6,0, f 7, 0, 6,f 0,, 9 6f ,0,8,0,0 9,0, 0, ) Pluss tenestmann perm. utan kin

190 6 Tabell. (Framh.) Oversyn over personalet per 0. juni 9,' Funksjonærar i stadig tenest. bo Ct ; Nr. Stasjon,,_,. 0 c$ g g tig 6 '',,.., o 0 U g C7 8 ociir., $8 b a7;ia.rx b,.., )O to a rd cd >,. u) cd,w cn g cd PI.'0, <p m,.,, rwi,a W.E cl.)::: g 0," < cu f 0 ' 7 E G T al r a). Samla tal reservefunksjonærar,.s ctøc o,a, tg,t hop E cg 'Ea: Borøy Brevik Farsund Lyngdal Vanse Farsund Radio Grimstad Kragerø Kristiansand Langesund Lillesand Mandal Notodden Porsgrunn Risør Rjukan Seljord Skien Bo Telemark Gvarv Lunde Telemark Ulefoss Tvedestrand For heile distriktet Radio... 0, 0,,0,,7,,,,0 0,9 0,,7,0,0,0 0,,,,,0,0,0,0,0 9,6 8,8 8,6 0,8,0,7,7,8,,0,0,0 6,8, 0,9,7,,,8,,,,7,0,,8 6,,,,6 0, 0,6, 0, 0,,0 0, 0,,0,0 0,8,,,0, Rogaland distrikt Bryne Kleppe Jæren Nærbo Algård Egersund Flekkefjord augesund,,,0 0, 0,8, 0, 0,7,7 0, 0,6,,7,,,9,0 7, 9,,,0 0, Radio /, Kopervik Skudeneshavn Akrehamn Sand Ryfylke Sandnes Sauda Skånevik Stavanger,0,9,9 0, 0,6, 0, 0,6,,0 0,,0 0,6,,8,0,0,0 0,,, 9, 0,0,0 9 Stavanger Radio,0, 0 Stord,8, Olen, 0,6,7 For heile distriktet Radio.... 0,,,,0,0 7, 7,0, 7,0 8,0 9,0,,6 0,,,0,0,,0 0, 0, 0, 0,,0,0 0, 0, 0,8,0 0, 0,6 0,, 0, ) ,,, 7, 8, 66,0 8,6, 9 9,0,, 0,7,9 0,9 0,8 0,,0 0,, 0, 0, 0, 0,7, , 0,. 0,,,,6 8,7, 8, 9, ) ) Pluss funksj. perm. utan lon.

191 7 arbeidsyting og sjukedagar i budsjettåret 90. ru bd Elr cs fi P.:6,' SAA` z ar, o CL t) +.r. CD 0, g CD g (I) r s, u) 0 0 cd bo 'ED k' ELaa Arbeidsyting Telegraf Rikstfn. g.. faf p 7 0.W goo> Ab. tfn. 6 z 0 cd. rti 0 g ' W C,9= bp Bodtenestmenn (faste og reservar) I stadig tenest a 7, <I cd 7 I 8 I 9 0 Ece d rn Ef. 0 ' rci :90 c" Fast tilsette telefonmontorar o. m. o 6 7 Nr ,8 0, ,,,0 0,8 0, , 9,,6 0, , , , ,6 8,,0, ,,7,0, ,0 9, 7,0,0, ,0 0,8 0,6 0, ,,0, ,7,9,0, ,6,8,0, , 9,7,0, ,7 8,6, 0, 0, 66 8,0 7,6,0, , 0, 0, 0, 8 7 9,9 8,7,0, , , , , 0, 0, ,8 8, 0,, 0, 6 ) ,7 8,8 7,,, ,8,0, , , _ , 6,,0 90,7,, 0, 8 08,9,0 8,0,0, ,8,0, 0, 0, , 0,7 0, , 0,7 0, ,7 0, 0, 0, ,8,0 0, 0, ,6,7,0, , 0, 0, 0, 7 9 9,6,0, 9,,0 ) 0, ,,8 0,8 0,8 0, , ,8 8,0 0, 8,7 7, 6 6 ) Pluss tenestmann perm. utan km.

192 8 Tabell. (Framh.) Oversyn over personalet per 0. juni 9, Nr IStasjon Funksjonærar i stadig tenest ho ca +a p ti» A Samla tal reservefunksjonærar b : g o no 0 0)»» v., ø.,a.,,,, r,..., CD elf) r, i C) (.,, CI),. c,.8.m,..,,,, o ord. g a a "CS ca g 'CI ID.L. trl ci),c0: CD». ) cn a) bp X: $ t cp,;,9 g cdpi ta ') Cl).= co Mulct,,on,X,. p es CUMg perwg Aam... P+ Ca W.» El o,._, go..., <o,.' E, `iin) E Bergen tfn.anlegg Bjørgvin distrikt. Bergen Fjell Bergen Radio 6 Dalsøyra 7 Florø Radio. 8 Førde Sunnfjord.. 9 erøysundet 0 øyanger Lærdal Balestrand Leikanger Sogndal Sogn Vik Sogn 6 Norheimsund 7 Odda 8 Utne 9 Voss For heile distriktet Radio.. Møre distrikt. 0 Kristiansund Kristiansund Radio Molde Måløy Nordfjordeid Sjøholt 6 Stryn 7 Tingvoll 8 Volda 9 Gurskøy 0 Ålesund Ålesund Radio Åndalsnes For heile distriktet Radio.. Trøndelag distrikt. Fillan Levanger Verdal 6 Namsos 7 Oppdal 8 Opphaug 9 Røros i) Pluss 9 funksj. Perm. utan lon. ) ) * * 6,0 0,0, ,0 6,0,0,0 ) ,,9 0,0,0 6 ) 0,0,0,8 0, 6,0, 0,, 0,9,0 0, 0,,6,0,0 0, 8,0,,8 7 6,,9,7 0, 8 7,0,7, 0,8 0, 7 0, 0,,0 0, 0, 0, 0,6, 0,9 0, 0, 0,,8, 0, 8 6 0, 0,, 0,,0,,6,6 0, ),,9,0,6 0, 7 0,,9 6,8,,, 0, 9 6,0 0,,9 6,0 8, 8,0 0,,7 0 0,0 9,0,0,0 0 ) 0,,7,0,6 8,7,0,7 ) 9,0,0 7,8, 0,7,0,,,0 0, 7 7,,,,8 0, 9,,0 6, 0,6 0, 0,7,0,, 0, 9 ) 6,8,0,0,0 0, ) 8 0, 0,, 0, 0, 6 6,,8 9,,0, 8 ) 70,0,0,0,0,8,0 0, ^ ^ 87,,7,7,, 6, 9, 09 87,,7,8 6 6,0,0 7,7,,0 7 0,8 0,9,7, 0, 8,0,0 7,0 6, 0,, 0,,6,9 9 7,0,0,0 6,8,,, 0, 9 6

193 9 trbeidsyting og sjukedagar i budsjettåret 90. Arbeidsyting Tele Riksgraf tfn. A. ed Oc CD. Et, mtniscp tg dr o o Ab.tfn. 7; gde 0 d 7 oc rc7;c) E, AtE $ cz 6 7 iadail rts ct o OF d 8 Sn 0 0 Bodtenestmenn (faste og reservar) I stadig tenest tt, g Ct cag ge 0) ),e PAIIV 0"X dti 7:$ cp 'd E Fast tilsette pp telefonmon u) cn torar o. m., doz cp a),,i, g an g,d n: c; cd ci ' fil.,c, $... rn 0,, at 8'g a, Cd..'.' :.i 0 SD ) 9,)AV, 6 7 Nr., ,,9 89,9 7 0, 6 7,6, ,7 60,0, 9,0 9,7,8 8, 8,,,, 6,9,0 0, 8,,8,0 6,0,8,0,0 0,,0 0,, 9,0 0, 0,,0 0,0,0 80 0, 0, 0, , 8, 8,,,J ,0,,0 0,9,0,0 7,6 6, 0,, 9,8 8,9, 9,6 6,9 6,7 0, 6,6,0 6,,0,,8,0,7 6,,7,0,0 0,7 0, 0,, 0, 0, _ 0,,0 V_ 0, ,,8, 0,7, ,6, 8 8 0, 7,8,0, , ,,,8, 0, ,7 0, 0, 0, , 0, 0, , 0,7 0, 7 ) ) Pluss tenestmann perm. utan lon.

194 g 0 Tabell. (Framh.) Oversyn over personalet per 0. juni 9, Funksjonærar i stadig tenest E bo $... Nr. Stasjon cd O 0 iii g in' Vi,' ' r.. a cp. "&? g a) c i d.. '' '8;8 ;a, X.. CD.r.. ; a) reul c7)8 Cil pierl (D cd > r in ce.x a cd 0 gl ' a)m, ie porw.,.., ;7, tn E i cp g CD s, < a) I 6.r. t rn LS) < ;. a) w () f. Samla tal reservefunksjonærar. tx0 ), cl) 0 g 0 0 E cp bee c k.) 60 Rørvik Radio.. 6 Steinkjer 6 Stjørdal 6 Stoksund 6 Trondheim 6 Trondheim tfn.anl. 66 Ørlandet Radio For heile distriktet Radio... Nordland distrikt. Bodø Radio Brønnøysund Fauske Glomfjord amarøy emnesberget Mo Rana Mosjøen Rognan Sandnessjøen Radio Sulitjelma Tonnes For heile distriktet Radio... Troms distrikt. Andenes Bø Vesterålen Gibostad arstad Borkenes arstad Radio Leknes Lofoten Ballstad Stamsund Lyngseidet Lødingen Melbu Stokmarknes Moen Målselv Narvik Bjørkåsen Røst Sjøvegan Skjervøy ) Pluss funksj. perm. ) ) 8 * ) I»,9,0,0,0 0,,0,0 6,0,8 0,7 7,6 0,9,0,0 6,0,0,0,6, 0, 0,,0 0,0 8,0,0,0,0 0,,8,,8 97, 7,6,9 6,9, 9,, 6,7,8,7 0,7,,,,8, 0, 7,,0 6,9,6 0,,7,,,6 0,,0,0,0,0,0 0,6 0,,9,9 0,,,9 7,8,7 0, 6,0,6 8,7, 0,,0,0,8,0 0,,,8,8,0 0, 0, 0,, 0,9,, 0,,6,6,6 0, 0,8,7,9, 6,7,,6,0,0, 0,6,9,0,0,0 0,,0, 6,,0 0,,0 8, 0,0 6,0. 0, 0,8,0,0,8, 0,8,,,6, 0, 0, 0,,6 0,6 0, 0;7,8, 0, 0,,,,0 _,0,0,,. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,8 6,,9 0,,6 8, 6,0 6,0,0 0, 0,,0 0, 0,6 0, 0, 0,,0,0,0,0,0,8, utan løn. 0 8 ) ) 78 ) ) ) ^ ) ) ) 0 6 ^^ 6

195 arbeidsyting og sjukedagar i budsjettåret 90. Arbeidsyting Ab. tfn. I 6 0 k0 Fg "DE) '00 0 CDPAI 7 I 8 Bodtenestmenn (faste og reservar) I stadig tenest 0' 9 0 I. Telegraf Rikstfn. Fast tilsette telefonmontrarar o. m. G) MM bo b0 : 7c"s +.. ål7 L6ca Nr...).,..,,,,, tija.. U):.., tå :6. > ul 70 till 0: ea rci,.., I: ) o 'I?: S ro a) (: E 0 ca ) IX?? cd,. a s',.9+ c: ri I , 7,6,,,,6,6 6,,8 9,7 0,,0,0 0,0 0,,0,0,0 0,,0 8 ) 8 ) ,9 0, 6,6 8,7 6, , 7,, 9,9 7,,, 6,9 9,0 8,8,8,7,9,7,6, } 6,,8 8,7 6,0,0 0 0,,7,0 0, 0, 0,6 0, 0,,,0,0,0,0,0 0,8 0, 0,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,7 7,, 7,7 6, ,6,0 0,7 0, 0, 0,0 8,8, 6,7 0, 0,6,, 6,0 7,0, 0, 9,,0 0,,0 6, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 9,8 0, 0, 0, 7,6 6,6 0, 0, 0,,,, 0,,,8 0,7 0, 0,,,0,0 0, 0, 0, 0,,6 7, 8,0,0,0 0, 0, 0, 9,8 6,9 0, 0, 0,, 0, 0, 0, ) Pluss tenestmann perm. utan Ion.

196 Tabell. (Framh.). Oversyn over personalet per 0. juni 9, Funksjonærar i stadig tenest Samla tal reservefunksjonærar Nr. Stasjon bp 0 +0' I 0 ;. 0 a) rn ) CS rng I I L e I7 I 8 ts) r, P r/ bo Ḏ E te 9 o Ç. 9 0 o ; Sortland Sigerfjord Svolvær enningsvær Kabelvåg Skrova Sørvågen Radio. Reine Tromso Tromso Radio Værøy For heile distriktet Radio... Finnmark distrikt. Alta Berlevåg Radio. ammerfest ammerfest Radio avsysund onningsvåg Radio Kirkenes Mehamn Radio Kjøllefjord Vadsø Vardø Båtsfjord Vardø Radio For heile distriktet Radio... Reservefunksj. ikkje knytte til nokon viss stasjon Radio..,0 0, 7,0 0,,0,,6 0,6,8 76,6,,,,0,0,0,7 0, 6,,0 0,,6 7,0 060,,7, 0,7,6 9,0,0 0,8,8,0,0 0,,,,9 0, 0,,0 0,6 0,,7,0,0 0,8,0 6, 8,7, 7,,0 0,8,, 0, 0,,0 6,8,0,0,0,,, 0, 0,7,,,,6 0 0,,,6 6, 8,,0,,,,0,0 6,,,6 6,6, 0,,0,0,0 0,, 0, 9,0 0,6 90,9,,,,,,,0,0,,0 0,8, 0,6,0,6,0 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, 0,, ) ) ) ,, 79, 906,0 70,6 68, ) ) Pluss funksj. perm. utan Ion. ) * $) * 6 *s * *

197 arbeidsyting og sjukedagar i budsjettåret 90. Arbeidsyting Bodtenestmenn (faste og reservar) Fast tilsette telefonmontorar o. m. Telegraf Rikstfn. Ab. tfn.. Cn CD +. I.,.%.X Odt r:,'"g (Roe +) a.,,,, OAf.d.x...,x cd G g E r. ELa a.)0>.t.`: a i6 ;. I g to 9 I stadig tenest.0 bd ct I I 6 7 Nr ,9,,, 9,7,,, 7,0,0 0,8, 6,, 0,6 0,7,0 0,9, 0,7 0,7,0 0, 0, 0,,0 0,8,0 0, 6,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0 0, 9 ) ,6 8,9,7 9,9 8, ,7 7,,0,,6,0 6,,9, 8,9 9,7 0,9,0 7,,8,,0 8,,, 0,6,6,0,0,0,,,0,8, 0,7 0,,0 0,8 0,8 0, 0, 0,8 0, 0, 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 09 0 SI ,8 9,6,,6, ,7 0,7 8,, 07, 80 ) 8 ) 0 ) 90 7 ) Pluss tenestmann perm. utan lon. ) * * *» )»» * L) * # is D D

198 .: CD $. U g g 0 c 0 cl Cq NI E 8 ri 0, QD CD QD CD CD 00 C9 CD CD C U 00 0 CD 00 ri C9,:tis cp ii c x ' r ' c i ( o c k ri c..6 o 6 ce 6",t co c i Gq ri /... ri ri ri ri ri ri ri C, t I N000N70f) ri VD N CD div) i* CO N r N CY), I Cq ' Cq c) Cq N 70 Cn C9 Cn Cn CD 00 C9 00 CD Cn c0,,i0 rf 0 U 0 70 ce C9 r N ri N Clr N ' ri 0 i 00 U0 00 C) CD CD u QD u / I CD ci',i oi c., co a ö c) vi CD N ri ri 00 CD C9 QD CD Q) C9 CD C QD CD U QD C: 00 c.60 0D LCD cececn C 0,0 cec.ec0 ri ri ri QD I C u C t u 00 C9 t C9 c0 Cn ri Ct 00 t.: r C \I C N 00 0 C) CO CM If ). N CO ri N V) N ri N N ri ri ri NriN L... I 70 C: Cl Cl Cl ri I CD C) CC I QD ri U0 7? 't 00 rṯ Cri 06 C C.6 CYi / 00.'7 Lei 06 ri M VD CNI ri Cl T Cl r I 0 0/. ri CO ri I IIIICAO u CD CD cnico 00 QD CD 70 CC; 0 0i Cri C\f ri C CZ' COri /I Cq. / ri ri / ri ri Iiiii QD lei ri Ii IoOOClt 70 I u0 C C9 C9 ri N.'t:06C'C. Cq ri TreC6Q6C.C' t.: CO Cq ri C9 C C9 C9 C9 C9 C9 C9 Cl. I III IIIIIIIIIIIII ri r 0 ri cn co t '"... co I I ri I QD rq 00 I C) C) kfi,ti.'c's. CqCMt:s ri C\ ri ri ri Cq CM co oo oo io co 7t ri I CD C.. kri co c.) oo.* oc' c r. 7s r.0000o ko rco ClClV) Cl I I I I 0 C,i C) I ri Cn QD QD CI Cq ri Cq 00 0) tn 0 CM Cgr LC) ri ri _ i i QD 0') ri UD C. CD I QD ce 70 Co Ci 6 ti C.:,:.d.r CO ri 0 N N N ri El I'D N NNNNNr Cl.. I IIIIIIIIIIIIIq)0C in VI N ri e i 6;8 cd rfl.w ci) Ird Le AO o o C CD u ri CO 0 T. I CO, Cl It, * 06 CCT Ce C)ClCO,fi c\i' Cl V) I M C) C9 QD QD 0 q) cq r c) a) c) cn r,ti 00 t c0 c ich) CD L, 00 CD C C Cicec0 U T CO I C.. 00 C) ri Ct ri 0 ri CO 00 QD C ri. 00 C. c\i' c ci ri ce cn.6.6 c cii.6 oe T cç INNNrirINNriN ClN '''' CD t CM co c,f Cl C cm, g rt... bk P ho.0 C) b.) CD. ) i, ).., ). Cl.) b......w 0 '... rw, SP,. ) r W PC. T.C C. r ". '. ) cd P, gl I: "t, ) 0 : '' Cn '',. ' ' ul CD )cd as, *F.:,.,,,.., i.c,.' ), VI., ''. ',. ;. 0 r.,.m 7.' tzi ''. rt X rri ;a & 'CS g."' 0 r El'.ti la) r0. ;. '.)WO I. F.:: ".0 U) CL) ul <.).., r7. C/ rti "Cil). bl) r0.r.,,w itp, rn Z.):8 0 P.O.M ' O PC$ td. Crd,W 7).7. 7/OE Ce0 ' ''8 Z CIZirnd,rq.F...,.., P. ed,, P.. cl),,,, 7 ba 0 `' k 0.I g ci) cd,,, I,. 0 C). ) ci,a 0 0 t.., a, cd pzi ho,i, ts ;..,, o.,. u,,,, u, P, t... bk o 0 oc) 0 ;,, O ;..,. EI Z r...) C) C) CD C) C.) < P PA Pq E Ei r

199

200 6 relpos.0pous co kr)i r C:N p."8.0s.0jouvi II [Oil t, 00 pm, cs cyd ;. 0. a) el v,ipjaa0 IVIITI 0, uouojareqsu. 0 inouuocve.0,a I I I I I I I I I I I I 0000 I ONO Cl ri CO N N CO N 0 LCD N Cl Cl ri Cl IIco le) kr) co / Cl Cr) C 00 CT) C.. 00 ri 0 CT) if/ I 7k ' U 0) r{. ri). mmi 0, ti) P.* a) 0. Pt) P.. ttl cid 0 C).0 ts). CG o CrP E (/) g UOTIOJ 90sP JoI uouojoio quouuocre aoi ereuo fsvqs 0j00S,. s Aj, Ufirq. cld'eqsauaj, avreaquos 0JOIGQ. ovarad JVIION'Oqs uojajasitil SAJ Intuq. Gproarp Apid xere, uesquati uocre avretrelf Ji Lia feapil9a0 ' 7 II II I I I Il I 00 Cr) N cl oo CO in N N N Y COI It00roICr Cl ri ri Cq N C7) ri oo ap cp oo cr) r0)clco c\i I Il Cl l co co Cl ro " ri I 00 I I Cl CO CT) Cl CT) 7I CC) I CT) 0 N 0 ti N CC) C CT) kr/ 00 7.c.0 0 N N Cl d N 7q C0 N ro T i 'C 0 VD I 00 ri C ri II C, ri C C 7t C c.0 c.0 co kr) d 0)I CY/ I C\ CD CT) 0 N ri C N 0 lr/ CC) CC) II I co.).requeuuocre sot XeLIVAIDISILIOra rol l (7) cl Ir II I Ii ttlp C) ca $:, g Cd cd 0 cem JSAT OSJON Ir 7 7 r I v i r Y I I I I I I I I C ri CN. rs,.,.;. CI) o.. c). cl). a)., m's ti) b i) l!lo..! : ett cl) o 7L O : es c.. s. p.m 0 *r i ca ii.,0.. sa). :... s , O. b.0iv. : cp. E.,_,. N'. : bip ms p$, 'El p. G 8 OS. "ru' g 0... s,.,, o a) ca,... I G),:,... P. " F.,' a),, ) a t ct) ) : C C'' 0 0 PO ark CO PC: PC/ 7, z a.),r,p, tz, cl) (6) ci) cn +., re,e.,. 0 0td. pri oc CD ":' e., ol ) x : OQ OQ

201 7 N N I kr)., c\ ti (,Nc0 t r I I INOcnIco Ito N Cl iõ I 0 I In I r r r U CD QD00 C) r 0 r Cn I,U U oi CO r ri,t C9 r 00 r I I I 00 CD I U 0 I 00 c%zc r 00 I U CO I I I 00 U r I r U I r,v LC 00 r CO CO i t CO C9 CO CO ri C9 I r ` t". U ci C r r C I CO CO Cq I I cn Tti Cq Cq 0 I t'i C" `N IcoNN I, C9 00 r CO 0 00 I OC, r 0 ICII I r,v Cq co I C9 Cq Cq Cq Cl CD cocd I 0 C r r r C9 CC) 00 Cq r CD.0 t I I r Tki Ir Cq I Cq QD 0", I 00(,V CD U QD U cy) cn 00,e cn r Cq U Cq r Cq,V Cq 00 CD cioc C CO 00,,t CO r O r CO 0 CO CD di CD to,v N COOIr / Cf CC Cl I I I (:) I t oo I I U r I I TV,V I I t' C 00C C N ri N,t 00 0 CO,V t. I cr oo co co CDq,Cn QD r CO..di QD,V t r 'TV 0 I U r I U Cn CO I I I CD I I r Cq I U tc C 0 QD 0 c.c) uo ' I 00 CO Cn CD CO TV CO CO ri,v V r r C Cn,t Ca 00 IC CO 00 in I It I 0, 0 M C\ t". 00 L`... CO r ri ri N CD N r CO CO Ito Tt Cl CO OO I CO 00 CD CD ri CO CD 0", N T CO CO t t 00 C9,V CI CD C9 CO 00 N CO CO CO C CD Cl D0000 CO 00 CO,t O,t CYD OI CI,t Cl IIloo I QD QD 00 IICC IC' I Cl CC r r I I I I,V I I I 00 II0 oo I CI I r r I I CO I ICDI co c.0 It r r r r r r r I 00 CI I I Te ( ( r r r r 00 I r r r I r I Cq r c\i I I I TIIIIII I I II 00 bi) bo ird a) 7 o, ca. I 0. co. '0... ro 0 cm c l'i 7... )..... ca zi cd 0 pcs 7: 7ei iv ) CL) : $. rci E ca,t) : 0 p.. s ca ha cn 0 Pri. c, o Cd.) m cu 0 s..,...,_, E E c,',00i:: G cd cd pw rs PS ZS (L) 09,T,T 7, :g cq 7., : If; rw E, ) '8 bsr'',.(à) '' cg ri ":' Ti rc' o o '') gt Ti ho rn r c$ o b i".. o 0 lzi tic, g g ts)... csa En E cd?li 0 cp 0 Z.; '', 0,,. cl, = V, "8 ) Z. 'SO.T) trt 07)0 E E '(' a). :,,å : ;, *$, ca :7 cti 0 o,, z x > Ç.OZZXgri]riE E << cpcr..,xx,, ggrnmef

202 8.eT.0S.0JJOUS ri I cr) II I I II II o CC ll.renaeq.s.0jouvi CO di N I I I co ICC)II II Cl 0000c0I 0000 Il00 oo 00 I I I CO ruîmo CCÖ r ÖCO I N ri 0 tf 'di C r VD CO 00 Cl Cl.9.0j00S. 0 wouuocro.0a 0.0j 0 I0sITJ.0a U0.0j9j9 queuuocre aoa XBUO rs'e S 0j00 S.I S'Aj, 'II ddvselloj xereaquos uojoio eqvatad avtiorsvs uojefesfp 'Tiq apiejrp 'ivpd avre.q. tiosquau uoqv s*aj, CO N o r CY) C:0 CO C) N 0 rf ri 00 ' I CO N T. CO ` in CID In ' I I CO ri Cl Cl o CC) IO['tt00 t... CC00000CC 00 rf I C9 VD COt Cl ri I 00 ooii LO e 00 CC) CY, CO ti rf 0 ri N CO rf N N CO 00N co oo LO C.0 ti tcl I CO tf I Cn C7 ) tooyc N ri dioncn Cl cn CID CIClClCI CT) a) 00 Cl EO N t 0 c.0 rooci) N cd cyd N 00 r CC ric 0) lo C\ o o Cl Cl CC ctd : t`. v) N tf tf 0 Cl Cl I 0 VD () CO CI VD C 0 T ti 00 C CO CO CO Nti CO 0 CO in CZ ri. CD 0 Cn N tf ri Cr CO 0 CO 7 ' CO VD N 0 VD c, co co I I I IINII 0 o co I keap.lon0 LO avuouuoqv SOLI.JVAI.INSILIGra,, r tren.jansuaera CO Ir Iriri ri Ir Cl MCI I I r I C Cl 0 SJOTAI N I I I I I I I I I I I I I IIN ri I ri..t m. CL) Ea..T,. it:. : co Ts g : cd &, :.: r0 CC.. ct 'd0 g cii;.., w 0 Q) Q) "ris zi.:;,.a.'m 0 f : td, ci, 0 cu o Li..., 00 o 0 rw bk, a),d cd a) cd cd pti pg, sw g 0 :t, rci rcl > > 0 C..,u,Lci..),ctog00cd cd ct 0 a) PI v m ajc) c/ cn cn ) m cn 0. ;. "CS $.... o 9, 0 c.. ci).. rd. 7 V, ad o bld C, rn g o w 0 0, > 0 cd z cu ts cci hi) bk Et) "C,t Ei XI r; g

203 . 9 I N 00 r co co,t c) rq O I ir i di c a) 0 QD mn 0 CD ri 000cS0 CO di rf cn QD QD 00 ri N I N C9. ri CD V).t 0 00 ri C.. di In r a) oo rq C V) C9 r UD 00 ri to t QD V) NI ' 0 V QD. QD efl r C O C0 di 00 CO c.0 r ri 0 0 CD 0 7 di 0 N r 0 C7) I di VD CD CO N CO C. 00 CD O ri N r N ri CO r N CD 00 CO 0 CD CO 0 00 CD di di N N 00 In N 00 Cn Cn,t UD 7 0, I Cq CD 00 ii i00 N N ri V QD Cq r ri CO I r i r i t Cn t00000 C) Cq N r t oo cl) N di di di 0 CO C9 VD 0 di di N CV 00 CD N 00 C C.0 0 N 00 L`., 0000NlOrICTNd 000N000di CON CON 000Nd 00 to r Tr+ c' io Ö 00 C.. CO 0 N 00 di cd I CD V i C) i Ir) it 0 00 N QD cl 0 C N 00 C\ VD C.. 0 di 0 CD., a) it! a) r CD CO 0 C.. C 7ti CD a) ri a) ri di CO 0 c CX) N 0 C t tccic0 0 r r r 00 di 0 N C 0 r.7t C c) to C)OLCC000T00 () N 0 CI (.7) kr Cn r CD di N ri 0 i e C cn to CD CD C. CD i i CD V) C CO Cq Cq T CD t C\ Gq rq Cq U CD ri i ri i di 0 0 QD CD CD Q, 00 V) 00 CD a) oo oo cn N ri CIT) ri 00 N ri ri00n CD oo 00 O C LCD krj Ce: t.0 00 r C. 00 t. 00 cl.0 0 0) r N 0) 00 N 00000NCVC... a) co,t c0,,r,t oo 0oll oo c i00 QD. oo Fq r r i r Up rinlic0 I I i I 00 it NI ii I r cq kci oo y ri T di 00'i. r ri r r N i ri i r I r i 00 i oo N ri I INN f ri I i I hp bm a) 0,.. cd,:ila L.,...). o... o ul:s.. 0.).... 'CI....,c.. ms. T, 'CI )_. O IA g F. )' rd bi) P i No. g... cou.. Cd o... o cd at. cu.,d A rn E ;. "::$ rn ;., a) 7:7 p,, 7:. "'..., : r. C). l',.0 Cd 7:. 7: rcl 0 no a),, co,. o ci) a) ci) mi >) 00c/ 00 r, +) 00 0 m U00 ',,'',..,, c'd.0.0,,ci 7.; (S) ca.),,;. cu.. a) c) z g 0 co v) r,"',..i 'v a)..., rci r,, Ti 'V 0 Li,,,,.., cd 0,,,, ts) r0 cd,n i *, "P cl) Ti ' 0 ' r0 7 0 > p ct7( il ii cr cd... g w,..,, $,,.: e,., 0 rn g E.,.,, s PCS rh,i En,.., ro >, hi),., ri) vl zi E...,.. 0. ).`. F. ;.... e,., 0 0 cd rn 7. 7 orid 0 0,;.P., 7 r CS) 0 'Ci 0 a) a) 0 ;" (DOW RP.,00,E7.,t 0,,cd,...,ada)00 ;;.:: ;ox Z Tri'or) E,,, g g ZooC) ( Or/ Or/ Or E E CD rapcozz

204 0 af) rexaaqs co coln o cpc di o cd.cd r r) JUITaaqs iojaum. 8./0A0 7t,t cs) 00I OI,I,0CcI I ICo'oOCoI Cq CO ri ri i cn rc7 ' L) LIGUOJOTOSTia o quouuocis JOff c.c) Co CO CO li QO, CO CI CD ri r r N 7ti di 0 C\I ri ri cn,,, C\I N ri 0 o C) UGLIQJ 0 TeqsII..0a tiouojataq quauuocre aoa I I I I cq rf I lc:dim( IC\IINIII7t COI00 `,t ICoIICO0, I CO co to c\ CY) di in rell0 rsbsdi 00 CO I CO CO In C:7) N CD C CD CO C C.0 d I N ri U0 JON Si fa, cc dqin0. to,c,itin(x) S'Aj, Ufl ddvqsaua ti, as paquos I I I I I I I I I uoja pq. ateat.ki ' TILL.IVUOrgeq.s ri krj IQD co N7 It(,t( oo Icqr,, I uojaieq.sua INto r to a) co. f. C0CC r c:) oo, co co CD CO Co 0 Co s Aj,*uillq. oppirp c.c) co in to C, In 0 I CO r IC r ri 0 CY) dl C\I C.) xere.q a) to Cn Co di CO CD 0 CD CT) dd CD C C In 0") C. 0 LO 0 0S0 ri 00 C, CO C. ri CO C In 00 CoQOto uocre s Aj, Co N.TILL c\ 7ti C) IICoICo Co ri CD N CO QQ o.retetre ej,* CO to ; V.),0A0 I0I0I0IIIICoICoII asquauuoqv SOLT,IV,ISAT,SUJOrd Co co I I cl ocd o P., QQ QQ s, 0 U) a tt.isat,ixsiliofa esioix ri rf r 00 I00to tocoi N :0. z :: z o cl.) > o..... : ci. u).. ro 0. c ca.. Ce8 ) P $ CD F cd () rtj F PO ri : ti) _i_), 7::, pc, e't0, PO ;..,.. ci, (T, ''.. cd cd u) a) hp e 0 ci) "t, +.) cl."' 0 ho > cd Ç, 0 ''' cv,_., E E (;') ()(:),,,m0 "I rc: a).', ti) >. gt C r. o cq E"7:i00 : ). ',7'8 "Wa.) >:g r' ()0,e0P,0>ss;. :0ZZIZgErnCnrnr/IP&,

205 I CY'D CD I 00 C0 in y 0') N r N 7? if) ri C) If) Cn,X) 0 Cg ri /0 CO ri N CO ri cl ri I C\ 00 N CD I CNcC) C) i 7? U0 ri ? LC) Cg I I CÌCI00 CX) 0 C) ir) ri CY) CS) 70 CY) 0 CT) 0 c Cg o ri N 00 7? C NIIi,? tc\ cy c I IIr Ir Cq T I r I I i ri i 7 I U0 Cq CO Gq Cq Cq 00 7? Vi.... c) ZI... ima.. Ti.. cd :..... bz g ) I,. r/ C/7: C im. 0..9) C) 0 C) ;8 E :,, t,"; ki ct c, g c( 0 LI :. ts) a' ocd; c'rg,, ii cd,).,e0'.., 't:s 'E i. '".) ilj cd cd cd 0..= a) cd cd ad 7,7 Z Z Z

206 ' Stasjon som eksp. faste radiotgfsamband Stasjon med linesamb. Stasjon med berre radiosamb. Tabell b. Radioutstyr ved stasjonane per 0. juni 9. Kyststasjonane har «Radio» etter namnet. Telegrafi Telefoni App. for hurtigekspedisjon Sendarar Sendarar Mottakarar rat Appa tamotkarar Sending Mottaking Morse 8) 0. P v. tt, "P?., a) i.. ro 8,,, p P. > g g,x Q.) E cl) tcf) A' on Alfabet alfabet P..,., d Cf) tst r PC' 0 e'' 0,C o a),. Ts. i,.!9 g, 0 cs a d ti a) (.),x ACe,,, gc, g) g r: (:),,,, p.,.) ()+,f, '"Fe C'e ut El 0 wr9.. rx.)e",, iprd El ''' c'. 6 I 7 8 I 9 I 0 Oslo (rikstelefonstasj.) Radiosentralen, Oslo. Tryvassh. sendestasj. Jeløy sendestasjon.. Ski mottakarstasjon 6 Gjøvik ) Ringsaker ) _ Tjørne Radio Farsund Radio Mandal _._ augesund Radio.. Stavanger Radio... Rott Rrtls. Bergen Radio 8 Løno Fjell Rrtls. Florø Radio Utvaer Rrtls.... Kristiansund) Grip ) Kristiansund Radio Alesund Radio Fillan Rrtls Opphaug 6 Rrtls Rørvik Radio Rrtls. Orlandet Radio Bodo Radio') Rrtls Brønnøysund Rrtls Sandnessjøen Radio Rrtls. arstad Radio Sørvågen Radio' ) Rost') Værøy ) Tromso Radio Rrtls. Berlevåg Radio ammerfest Radio. Stjernøy Rrtls.... onningsvåg Radio. Mehamn Radio SkjAnes Gulgofjord Rrtls. Vardø Radio Svalbard Radio Isfjord Radio Ny Alesund Radio Sveagruva ) 6 _ 6 ) 6 8 > o, t" 0 Rrtls. = Radiorikstalestasjon. ) Oslo Radio. ) Med ultrakortbylgjesamband. ) Med MFsamband. "...

207 Tabell c. Radiosikringstenesta per 0. juni 9. Stasjon Sendarar og mottakarar i bruk. Over kw. Sendarar Under kw. Telegrafi Mottakarar Vekselstrøm Apparat for hurtigsending Likestrøm Morse 6 lta aeradio anak aeradio ardufoss aeradio Bergen/jellestad aeradio Bodo aeradio Brønnøysund aeradio Evenskjer aeradio ammerfest aeradio arstad aeradio Kalhovde aeradio Kirkenes aeradio Kragerø aeradio Kristiansand/Kjevik aeradio Kristiansund aeradio Lebesby aeradio Lødingen aeradio Molde aeradio Oslo/Fornebu aeradio Oslo/Gardermoen aeradiol) Rognaldsvåg aeradio Røros aeradio Rørvik aeradio Stavanger/Sola aeradio Stavanger/Varhaug radiofyr Tromso aeradio Trondheim/Værnes aeradio Trondheim/Ørlandet aeradio Vadsø aeradio Ålesund aeradio ) Gardermoen ikkje lenger telegrafistasjon

208 Oslo Østfold fylke : Byane Landstasj. Akershus fylke : Landstasj. edm. fylke : Byane Landstasj. Oppland fylke :, Byane Landstasj. Buskerud fylke : Byane Landstasj.. Vestfold fylke : Byane Landstasj. Telem. fylke : Byane Landstasj. A.Agder fylke : Byane Landstasj. V. Agder fylke Byane Landstasj. Rogal. fylke : Byane Landstasj. ordal. fylke : Landstasj. Bergen Sogn og Fjordane fylke : Byane Landstasj. Møre og Romsdal fylke : Byane Landstasj. S.Tr.lag fylke : Byane Landstasj. N.Tr.lag fylke : Byane Landstasj. Nordl. fylke : Byane Landstasj. Troms fylke : Byane Landstasj. Finnm. fylke : Byane Landstasj Tabell. Trafikk, inntekter og utgifter fylkesvis i budsjettåret 90 Fylke Sum byane Sum landstasj 00 8 Svalbard Radio m fl 09 Takserte telegram Sende I Komne Sum telegram. ekspedisjonar Takserte rikstelefonsamtaler Utgå,ande I Inngåande Sum rikstelefonekspedisjonar Inntekter Utgifte kr kr

209 Iabell Samband. Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. s 8 P ' 9,s (h) r Jamt over per dag , 8,,7,6,76 6,06,08 8,,6,80 8,6 0,, 9,80 0,99 9,8,70,8,0, 6,0,76, 89, 89,8 70,0 8, 89,78 7,8 6,0 70,90 7,69 77,06 7, 7,6 Ventetid kl. 9 sloamsterdam (utg. traf.)» amburg»» elsinki»» London»» Paris»» Kobenhavn»» Arhus»» Goteborg»» Karlstad»» Malmo >> Stockholm»» Orebro» Minutt Samtaler Medeltal min. Maks. min SarpsborgGoteborg KongsvingerCharlottenberg. TrondheimStockholm Ostersund NarvikKiruna» Luleå ,96,96,80 0,86 0, 9,0,7,6,06,,6, 8,7 8,0 7,9,9 0,9 6, OsloRøyken Aros Røyken Fredrikstad alden Jessheim» Eidsvoll» Gardermoen» Gjerdrum» urdal» Kløfta» Minnesund» Nannestad» Skarnes» Vormsund» Kongsvinger» Kirkenær» Aurskog» Bjørkelangen m. fl» Fetsund» Frogner» akadal» øland» Nittedal» Skedsmo» Slattum» Sørum» Sørumsand» Moss >> Mysen» Askim Spydeberg» Trøgstad» Orje Sarpsborg r ,0 0,0 9,8,9 0,7 6,,78 0,0 0,9 P 0,8,0,8 0,,0,,7 0, 0,6,0 0,8 0, 0,8,06 0,78,87 0,8,6 0,,6,6 7,70 0,6 7, 6,7 8,80 7,0 8, 6,97 6,8,9 8, 0,8 7,0,6,6, 8,6 0,7 8,7 8,98 7,,8,,,8 9,77 6, 6,7 7,66 7, 0,96 0,,8 7,8,6,00,0,, 9,7 0,89, 6,06,60,0 8, 7,7,,7 6,,8 0,6 0,,0,,6,06,0 6,9,8 8,8,0,08,0,98 8,

210 6 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband Minutt Samtaler Medeltal min. Maks min OsloRakkestad» Drøbak» Enebakk» Frogn» Nesodden» Son» Storsand urum» Tomter» Vestby» Vollebekk» As , 0,87,8 0,88 0, 0,, 0,,0 0, 7,96 9, 0,0,8 0,6 8,8,88,8 6,7 9,7,00 6,0 8,,9,,9 8,08 0,09,6,08, 8,69 ^ OsloDombås» Elverum» Fagernes Gjøvik» Brandbu» Bøverbru» Dokka» Gran» ov Land» Lunner» Raufoss» Ostre Toten» amar» Brumunddal» Ringsaker» Koppang >> Lillehammer» Follebu» Otta» Rena» Tynset» Vinstra ,0,9,60 6,0,0 0, 6,6 0,7,6 0,6,0,8, 7,9,,7 0,6,, 6,0,0,6,7, 7,06,90 0,06 8,8,,90 8,97,6 0,6 8,68 8,6, 6,8,8,06 0,9, 9,97,6,96 6,0 9,8,6,8,76,0 6,0 0,68,86,9 9,9 7, 0, 9,8,90 0,9,6 8,, 6,78 6,8, OsloDrammen» Sande Vestfold Gol» Geilo» okksund» Vikersund» Amot Modum» olmestrand» orten» Åsgårdstrand» ønefoss» Jevnaker» Kongsberg» Larvik» Sandefjord» Svelvik» Filtvet >> Tønsberg ,6,8,0,6,7, 7,8,90 6,8 0,70,, 0,6,6,8 0,80 0,0,70 6, 0,7 7,68 8,60 9,6 8,60 7,8,6 8,60 9,06 7, 9,99 9,0,6 0,06.9,0 6,0 8,00,6,9 7,8 8,6 7,6 8,9,,0 7,8,08,9 9,8 8,6,88 7,,86 7,

211 7 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband Minutt Samtaler Medeltal min. Maks. min. I OsloArendal ,8, 60,87» Brevik ,,8,6» Farsund ,0,9 0,» Grimstad ,8,0 6,90» Kragerø ,70 9,7 9,7» Kristiansand ,, 7,8» Mandal ,6,7 8,8» Notodden ,6 0,,» Porsgrunn ,, 8,» Risør ,68,97 9,» Rjukan 0 7,08,8 6, Seljord ,00, 0,88 Skien ,06, 6,0» Tvedestrand ,08 7,86 0,9 Flekkefjord ,8, 6,6 augesund 9 60,00 8,6 68,00 Stavanger ,08 8, 76, OsloBergen ,,6 8,6 Førde Sunnfjord 60 0,0,86 79,7 Lærdal ,98 9,6 9,0 Odda ,7,6,9» Voss ,80,98 6, OsloKristiansund ,0 6,6 60,» Molde ,,8 69,0» Ålesund ,7 9,9 69,6» Åndalsnes ,6,0 68,0 OsloTrondheim , 7, 78, OsloBodø ,8,8 6,96» Mo Rana 0 9,9,6 77,09» Mosjøen ,7,96 7, Osloarstad ,79 7, 7,» Narvik ,66,6 8,7» Svolvær 60 6,7,9 78,» Tromsø ,08 9,7 66,0» Alta ,76,6 7, Fredrikstadorten 0 8 8,6,0,0 Tønsberg ,78,88 7,7 aldenmoss ,0 6,77 Eidsvollamar ,7,9,9 KongsvingerElverum ,0 7,97,76 amar ,,8,8 Mossamar ,8 7,67 6,8» orten , 0,,

212 8 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Samband It,' Jamt over per dag 7Cd Cd tl CD Pe _ ri QV, bo o 0 al :I () 0 g bo CD d ci) Ec 6 7 Ventetid kl. 9 Minutt Samtaler Medeltal min. Maks. min. 8 9 MossTønsberg ,» Skien 60 8,60 MysenSarpsborg 0 90» Rakkestad ,9 8,87,70,0 8,60,78 9,97 6, SarpsborgRakkestad ,9, 9 DombåsLillehammer » Otta » Trondheim 0 0 j 0,70 Elverumamar 0 0 0,9» Koppang ,» Lillehammer ,0,8,, 0,70,6,,70,9 7,6,,07, FagernesGjøvik ,8 9,70 9,8 0 6 GjøvikBrandbu 0» Dokka Østre Toten ,» amar ,» Lillehammer ,,7 7,9 6, 7,9 9,8,,06 8,66 0,, Brandbuønefoss ,,9 8,8 7 6 amarkoppang Lillehammer ,9 Rena ,0 Tynset 60 6, 67 Trondheim ,88 7,97 0,6,,60, 9,9,8,76,7 7, KoppangRena 0 9 0,98 8,60 80 LillehammerFollebu ,6 Ringebu ,7 Otta 80 8 Vinstra 60 8 Andalsnes ,8 Trondheim 60 8,8 6,8,9 8, 6,00 9,,6 6,0 9,6 9,0,6,78 6, OttaLom ,0 0, 7,8 8 TynsetRøros 0 6 8,6» Trondheim ,09 Drammenokksund ,6 olmestrand ,9 orten 80 6, ønefoss 0 9 8,8 Kongsberg 0 6 0,0 Larvik ,8 Sandefjord ,70 Tønsberg ,9,78,, 7,,9, 9,09,,8 0,0 9,0,9,8,9,6, 7,8,06 7, 6,

213 9 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband Minutt Samtaler Medeltal min. Maks. min DrammenKristiansand Skien Stavanger Bergen Trondheim ,0,8 7,0 0,,0 0,8 8, , 6,6 0 0,0 9, ,86 6, ,88 6, Golønefoss 0 7, 9, 8, okksundkongsberg... Amot Modum ,,00 0,6 8, 88 7,77 6,8 0 6 olmestrandorten Tønsberg ,7 0, 8,9 6, , 6, ortenlarvik» Sandefjord» Tønsberg ,6 0,7 0,6,0 9, 0 0,6, ,6, KongsbergNotodden >> Skien ,6 0, 0,08 0, ,70 7,8 0 8 LarvikSandefjord» Tønsberg» Porsgrunn» Skien ,76 0,7 0,9 0,9 0,6 7, ,89 9, 0 8, 9,0 86 7,86, 0 98 SandefjordTønsberg Skien ,, 9,80, ,6 8,88 0 TønsbergSkien , 7,9 9, ArendalGrimstad >> Kristiansand Lillesand Risør Skien Tvedestrand Stavanger ,8,00 0,0,,78 0,6, 7,6,7 7,8,60 8 7,0, 77 8,6 8, ,,66 0 7,86 6, ,66 6, BrevikLangesund» Porsgrunn» Skien , 0,9 0,9 7,09 6,08 7,80 7, ,89, FarsundLyngdal Kristiansand Flekkefjord ,7,79 9,6,8, , 7,0 76 GrimstadKristiansand Lillesand ,7,, 0 90,, 0 7 KragerøSkien ,9 6,87,8 96 KristiansandLyngdal Bjelland ,7,77, , 9,9, 6 B

214 60 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. o Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband cl +g cd Y) Minutt Samtaler. g Medeltal min. Maks. min. I 6 8 KristiansandEvje , Lillesand , Mandal , Skien ,0 Flekkefjord ,0 Stavanger ,76 Bergen ,0,6 8, 8,9 9,9,8 9, 7, 6,9 0, 8,08 6,0, 6,60 7, LangesundPorsgrunn Skien ,6 8,97,98,6,0 0 7 MandalLyngdal » Flekkefjord ,70,0 0,00 6,09,8 9 NotoddenRjukan 0 0 0,9» Skien 0 9 8,,6 8,6,7 6, PorsgrunnSkien ,0 7,, RisørSkien 60 80,6» Tvedestrand , 0,7 7, 9,8 7, RjukanSkien ,7 8,8 7, SeljordSkien ,6 8,9 8,6 8 9 SkienBø Telemark ,» Ulefoss ,80» Stavanger ,7,0,88 8,,0,, BryneStavanger ,9,9 7 8 EgersundStavanger 00 96,08 8, 9,8 0 9 FlekkefjordStavanger , 9,7, augesundkopervik ,8 Skudeneshavn ,99 Stavanger ,80 Stord ,6 Olen ,0 >> Bergen 0 90,9 Odda , 8,6 8, 0,,7,9 8,8 6,06 9,98,6 0,,99,8 6,7 7, KopervikStavanger ,87 7,8,88 8 Sand RyfylkeSauda ,8 Stavanger ,6,,78,78, SaudaStavanger ,7 9,0 7, 6 00 SkånevikStord ,» Olen 90 90,07» Bergen 60 0, 9,0 8,86 7,0 8, 0,87 9,

215 6 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband Minutt cd.% E ho, ct , E( Samtaler Medeltal min. Maks. min. StavangerFinnøy Kvitsøy Kleppe Jæren Nærbø m. fl Skudeneshavn Olen Bergen , 0 7 0, , 6 7,0 67 0,6 70 7,, 8,66 0,96 0,0 6 8, 6, 9,97 7,68 8 6,8,69 8 9,8 0,70 9,9 70, StordBergen» erøysundet , ,0 0,88,6 6 9,6 8, Bremnes SunnhordlandBergen , 7,6 0, BergenGeilo» Blomvågen» Eikelandsosen Fedje m. fl Fjell» Fotlandsvåg m. fl» osanger» Lindås» Lonevågen» Valestrandsfossen» Dalsøyra» Florø» Førde Sunnfjord» erøysundet» øyanger» Lærdal» Balestrand >> Sogndal Sogn x Norheimsund Odda» Voss >> Kristiansund» Molde Måløy Stryn» Ålesund» Trondheim» Narvik ,9 8 8,0 7 06,6 7 6,0 6 6,0 6 7,9 7 0,8 9 8,6 76 7,8 6 9,6 96 7, 8 8, 9 0, ,6 8,70 6 8, 7 80, 0,0 0 80, 777 7, , ,9, 9 7, 7,7 8 80,9 6, ,,66 67, ,, 8 7,70 7, ,60,0,97, 8,6 9, ,08 8,97 0 6, 8,8 8 6,6 7,8 0,8 9,6 88 9,87 9,8 7,, 9 7 9,6 7, ,6, 8 0 9, 7, 9 6,6 70,7 8,70 6,0 7,8 7, ,97 9,8 60,,00 0, 6,7 7 0,0 70,,8 7,8 6 9,6 8,6 0 90,7 6,0 9 0, 7, ,9 8,0 6 8, 9, FlorøBremanger» Førde Sunnfjord» Askvoll» Måløy ,6 99,6 9 0,8 89,8 7,7, ,0,67 6 6,9, ,0 7, Førde Sunnfj.Flekke Sunnfj. øyanger Balestrand ,8 0 7, 0 76,0,6 7,6 0,8,00 0 7,0 66, øyangerbalestrand ,6 9,7, 6 LærdalSogndal sogn 0 7 0, 6, 9,

216 6 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband Minutt Samtalar Medeltal min. Maks. min KristiansundInnsmøla >> Molde Tingvoll Ålesund Trondheim ,6 0,7 0,9 0,86,8,60 9,07 9,6,6,9,0,0 7,08 6, 6, MoldeAukra» Tingvoll» Ålesund» Åndalsnes» Trondheim ,90 0,8,90 0,,77,6, 9,8,8 7,0, 0, 6,0 9,90 6, MåløyNordfjordeid» Ålesund ,9 8,6 8,96,76 6,0, 6 0 NordfjordeidStryn ,67,0 7, SjøholtÅlesund ,97,78 6,6 90 StrynSandane» Ålesund ,0 0,7,9,6,70 6, TingvollSunndalsøra ,9 7,6 6,0 78 VoldaGurskøy» Ålesund ,69 8,00,87,0 9,8, ÅlesundStranda m. fl» Sykkylven m» Eggesbønes m» Fosnavåg m fl» Gurskøy m. fl» Ulsteinvik» Ørstavik» areid m fl» Åndalsnes» Trondheim , 8,6,6 7,68 7,,70 9,,6,,8,96,7 0,0,6 9,8 8,60 7,0,00,08, 0,8,9 6,60 7,7,06,80 6,8,60,7 78, FillanTrondheim 0 9, 9,0 9, 80 0 LevangerSkogn» Verdal» Steinkjer» Stjørdal» Trondheim ,0 0,8 0,,,70 6,0, 0,8 9,9 0,70 7,0,6,, Løkken VerkTrondheim , 7,,00 0 NamsosGrong» Rørvik» Store Val» Steinkjer» Trondheim» Brønnøysund , 0,8 0,0,,90 0,9, 6,8 7,98,8,8,,,0,0, 6,70 0,

217 6 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband Minutt Samtaler Medeltal min. "* +. Maks 0, min. Erd o OppdalTrondheim 80 6,,8 0, 0 00 OpphaugTrondheim ,60 0,, 0 RørosTrondheim 0 9 0,6,90 6,6 0 8 RørvikStore Val» Trondheim , 9, 6,9,7 7,7,9 7 0 SteinkjerGrong, Snåsa >> Stjørdal Trondheim ,8 0,,9 6,7 8,,88,6 0,88 9, StoksundTrondheim 0 7,90 8, 0,8 88 StjørdalTrondheim 0 88,68 0,8 0,6 6 9 TrondheimVerdal Frosta Meråker Bodø Brønnøysund Fauske Mo Rana Mosjøen Sandnessjøen arstad Narvik Svolvær Tromso Alta Vadsø ,9 0,76,,8 6, 7,8,8, 8,6 6,,9 7,6 7,78,0 9,,6 9,88,8,0 6,0, 7, 8,8,6,8,07 9,00 6,8 8, 6,96 7,8,,9 67,0 9,8, 7, 8,0 7,9 6,7 7,8 6,6 6,0 7,0 9, ( BodøFauske» Glomfjord» Mo Rana» Mosjøen» Rognan» Sandnessjøen >> ørnes» Narvik Svolvær ,7 7,7,0,96 0,8,86,80,0,6,97 0,,6,87 0,0 8, 8,6 0,6 0,7 7, 0,6 9,6 0, 0,0 66,,90 6,8 9, BrønnøysundMosjøen Sandnessjøen ,76,78 0,9,,60 0, FauskeMo Rana» Rognan» Sulitjelma arstad >> Narvik ,6 0,8,0 8,8,79, 6,9,6 8,86,8 70, 0,7 6,76 6, 7, amarøynarvik» Svolvær ,7 0,8,7 6,, 9,

218 6 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband c,j.n cd Minutt Samtaler Medeltal min. Maks. min emnesbergetmo Rana Sandnessjøen ,8 7,, 7, ,6 9, 68 Mo RanaMosjøen» Sandnessjøen» _ Tonnes ,,78,,8,96 7,66 7, 6 8, ,8 0 MosjøenSandnessjøen ,0 0,6, SandnessjøenTonnes ,,0 6, 8 AndenesSortland ,,8, Bø VesterålenSortland ,0,77,6 6 Gibostadarstad» Tromso. arstadevenskjer Narvik Sortland Svolvær Tromso Alta ,80, , 8,0,, 0, 9,70 0, 7,88 0,6 9,8 0,8 7,,,7 0,8 6 70, ,,, 8,0,8 6, Leknes LofotenSvolvær Sørvågen ,66, 6,9 6,97, , LyngseidetNarvik Skjervøy Tromso Sørkjosen ,0 7,06,0,,,8, 0,8 6, 9,0 0,8, LødingenNarvik» Svolvær ,8 6 0,0 7,0 6,6 6 7,8 7,7 MelbuSortland ,0 6, 9,7 0 6 Moen MålselvNarvik Tromso ,6 09 0,7 0,7 66, ,, NarvikSjøvegan» Sortland» Svolvær» Tromso» Alta SortlandStokmarknes» Svolvær SvolværStamsund» Stokmarknes» enningsvær Kabelvåg» Sørvågen , ,7 97,8 7,0 8 8, 07 8,0 88 0,8 0, 8,0,0 86 0,0 8 7,0,6 8,9,8,6 7,,9 7, 7,00,00,8,8 9,6,76 7, 7,78 6,0 70,9, 6,9 8, 9,0 8,, 8,

219 6 Tabell. (Framh.) Telefontrafikken på ymse rikstelefonsamband etter statistikk teken opp i budsjettåret 90. Jamt over per dag Ventetid kl. 9 Samband Minutt Samtaler Medeltal min. Maks. min TromsoAlta ammerfest Vadsø ,6 0,68,8 8 8,8 6,9 6,8 8,8,68, Altaammerfest onningsvåg Lakselv >> Kirkenes >> Mehamn Vadsø ,6 7,07 9,80,8 9,9 8,89 69,,70,88 9 0,,6 60, 9 8, 9,,0 87 9,0,80 6, BerlevågMehamn» Vardø , 6, 8,60 6,9,6, ammerfestonningsvåg Vadsø ,9 7,78 7, 60 8,8,, KirkenesVadsø ,60 7,8, MehamnGamvik» Kjøllefjord» Vadsø ,9,98 8, 6 97,80, 8, 86 7, 6,6, VadsøVardø ,9,0 9, 8 6 VardøBåtsfjord ,68 7,,

220 0arspnctsurap vu...leusut qn.xa.jquau uocp.0. auapreu sois.aitre AV UVUIVS xemopa.ra asva uojaial quauuogy UOJOIGSfm CO 66 C. 0 N If) C7) 00 cp I I I I I I I I I Icncicol I I I I I I I I I I I F)X., ri CD ri r di CD CD CD t CO CO cn in c) cq oo c.c,i,ti,i o in iö,i co r o cn,i In in di CD CD Cq CO ti tti CD U 7 CO QD 7 CO.. CD 00 in..q. GO 00 C. 00 VD C) CO QD CD t Cq ' QD C.. ' t, tii t... CO CO t.. CD Cq 00 QD ti CO t U Cq ti a) in 00 QD ti QD 0 0. ; 7 7 CO..IN VD 0 0 CC) CD C) if) TI (:) CD T CZ) CY) If) CD C.. (:) 0) C... CO C,.. In t.. t... C.0 OM r Cl C\ ti Ti t.. C:) 00 C:) 7 C\ CY) 0 CO CO C.. C) CO t.. CD ' t, 7 y C, 7. C'l C\ CN C, C C'l C, C9 C, CY) CY) ti thi ", ir) co,t ti,ti t kr) CV cd 00 0 c..0 7 C CI C CY) N CYD C I,,..7M CY/ 0 C., Ct) thi (:) 0) 0 M CY) IO CO C\ 7 c) ',NCO t COrIC,000C\IC..00C,0C07(CDC077 () ;, " t CY) 0 Cg, Cg) C.. C.. 00 (7) 0) 0) ri CY) If) 0) CA F)i r T T r T ri ri C\ C\ C\ C CY) LOD CO 00 CY) CY) LC) 09 CX) TM CK) C) (7) 00 IC) CD (:) (7),.. TN C,. C, TM If) M C) 0 c) cc c) c:),ti If) C.. CD CD CD TN C.. TN 00 C.0 C, C\ CK) C) Cg) C). Cq0000CCOrICSDNC\0000TOC TNCDC..TNC.CONC\0) p ;... CO thi CC) CD ',N ',IN C.. Cf) C,I 0) IC) C9 C:) t.. CO CD T IC) 0 C..,li y F,I CY) C 00 a) C.. L., 00 C) c) c),_.i,q co a) 0) rq tin CC) ,INC\IN thi CL) c.c) ri t.. thi C\ CY) 00 I,. () C) 0\ If) CO,I 0 CC 00 CO t`e Ti CY/ CC) C'l (XD c.0 0 C, cy) CX) () 0 CD 7 CO C`l 'di t 0 ce) CD CO 0 C'l I i i i I t. 00 t... C CD ti CD 00 CD rq C r. 00 C9 CD CD CA 0 ; IC) C... CD CX) C, TN 0) C... TN 0) t.0 t,. C\ LO C.. CX) CY) C) 0) CY) C\ C) T9I MTi Ti In C t.. CX) CT) 0) (:) (:) f_i,q rq,. c\i CY/ CO CC) t ri ri ri ri r.i ri ri F.i r.. r Ti 7I 0 p ;.. CK) CS) CD T (V (:) 0) (:) C) C, C.. CO T 00 CD 7 7 C 0 Cg) I CY) 00 IC) CS) C:7 T C) C) CK) CO CY) CC) C) 0) T CO (:, IC) C... Iii i ill 0 CC) TI 0) CD (7) 0) 0 0 CO CO 00 CD (7) C\I CD 0) CO CI C`. CD (:) LC) CO CYD thi thi CY) CO CY) CO CO " y 7 C\I C\ J.E.I.SaTay 00, 0 0 c.c) l'.. C:) C:) 0 ce) C, 0 C ) CY) Ct) T 0) 00 C... CK) CK) C, (7) If) in C0 t'. (7) If) (7) C\ CY) ' ti 00 C CD li, CY) T. CO (:) C. C... 0 CD C... C, Ti CC) 0) C). ( TIN CD 0 C.. TiN 0 Cg) CY) CD 0) CD C\ CX) CD C\ CD T TN IC) C... CO TN LC) LO t'. 00 c:;' cl'n g, c"'., r co di lc) in lo co t t co a),i co ' t C a, cr) a) in ir) to in iö kr) in,c rq rq ri 7.i r ri ri 7 ri rq 7 7 ri T.I r Teavddv quel.mociv vivuonvs Tedquas UULTIVS artiv auxarq uo;ataqoxpbj o sm uosataqs)a 0 owed yea ataq qtuoyi (orpv, o auto ye.aiaj, uosataq..uauuociv 0JOIGSITTU reaaiaj, ri C7) CO CO CO Tti LO IIIIIIIIIC) T.( 0 00,,N ri 0 CD TN r 0 QD ti 0 C... a) CD ri T. C.. 00 CD T ri 00 q) (7) ri ' t... QD C) U) 00 rq C.. QD t C) t. ti CO t ti t Cq Cq CD thi CD 00 C\I t CD 00 0 CA co CD CD cn C) 0) 00 cq CC C) CD 0 C) 00 q) ri 00 cn CD TN TN CA CD ri CA TN GO 00 CT) C) CO 00 C) ri C, 00 C) CA TN a) TI ri r. r ri ri rq CA CA CA CA liliiiiiiiiiiica CD 00 C.. 00 CA C 0 CD ri ri Cq cn r cb ri CD r CO C.. CD ' rf C\I QD 00 ; ;E:., co co,t, co co co, ',V 0 QD C 00 CD rq II r,. y, IIIIIIIIIM't t". 't (7)COTO r 0) C) CD C\ 0 C, 00. cq to (:),.. c) to C\ CY) CC) C.. TIN If) 0 CC) C... a) CD TN 0) Ti CY/ 0 t'. r ri CO C\ TI T. r 7 I C\ C, C, C, CY) CO CY) CY) ti tin ' ',hi C\ CC C\ CC) CO C, C, t. CD CO CO CO 00 C;) CC) C\ CD t.., ti "II CD t (:) C\ C:) (:), C) co Cl CY, in c. lo t... c;) CO. 0 T C. If) (:) CD t... C'l TN C CY) CO (:) C:) 0) CK) Cg) CK) cr) Cg) (7) C, Cg) C, T Ti T C If) CK) C\ CC) (:) ti CC) 0) CD C:) 7 C:) (:) CO Cr) C,' 00 C... C. CC, CID Cq 7.. Ti Cl C\ 0\ C\ CC CC CC CC CC CY/ 0) Cl,...,. C\I C C'l Cl C\ IIIIIIIC) ri ri C) C rq t ' rq a) oo ir) rq 00 rf 00 ri t Cq C.. CD Cq QD 7 CC r. CD Cl CC 0) thi CC) C ',IN ') 7 7 CD C) C.. 0),r) CO IC) CD CO 0) thi CC) (:) ti 00 C ti t.. CX) CO CD C) C) CK) CK) t`.. C" C... Cg) If) IC) T C\I ri T T C, C\ C\ C\ C\ C,,..7., C\ C C\ C\ 0 IIIIIIi 00 C TN TN 00 CD 00 CD CD a) CAD q) CO (0 CO q) CA C.. ri C.. CD 0 QD QD 00 C.. t t CO Cq rq ri rq 7 ri rq ri rq 7 ri r. ri r( r ri r ri r,f.7' cr) CA r. CZ 0CO0CIDCY)0NC)0C),,t cn Lc) co cy) co co co co COCYDCY)cY)O MMMN cq n t a) ri co Nti CN N CV ri ri ri rf ri ri ri, ri ri ri rf,, ri r T Ti Ti.. Ti C) CD 0/ CD ) 7 CD 00 CD U 0 CD 00 CO C.. CD CO Cq 00 cq y..0 C) C) E. NO6 0 6 co t: cy, C6 0CX:7 Si' ci t: 0' 6.' cr, Ci',06 0., Q 7r cn t: co CYi 6 0., C cd P.6 ah: c8 t: CI 'X Ti C\ CY) T If) 0 LO CC) CC) t.. C... CK) CX) CX) '. r e' Y,, T. Cl CC T Cl CC C... Cg) thi CD CC) CC) ti 0) 0 C) thi 0) 0) C:) 0 CD Cl thi g E I I I I I I I 0" 7. I C\Ī C\i ce 6 CO C\ Id. 0 ) C \f CD 0 CO CO C. CD 00 C i rx Cq 00 ti t. C9 Cn ri 00 C CD. 00 TN TN 00 C.. 00 CD r 7 Cq r ri CA CA CA 'di 7t, 'di..,. 0) C, CO If) CK)... CO TM CO CT) TO (:) C.. CY) C) (:) C:) CY) T C.. If) t... LO C'l 0') C, CD CO CX) CN CD E cp co oi oo rr 0 co " co oo cn Ti,ti a o oö r.: in 6 oo, a c) o c lo kr) 7t.7 ce. ti,x ri T T T Cl Cl 0 thi co co co co 0 0 Cl c, 0 Ti Ti T 7 CC) 7 CC) 7 CO y CC) 00 0) CD 7 0 CO tin 0 CC) C... CO CD (;) ri (:) CD ri r... C\ (\ V) CO CI VD ti 'II til ti ' ti thi ti " 'II 0 0) CD 0) CD 0) 0) CI) 0) CY) Ci) C) Cn CI) (7) CD 0)(7)(7) CD (7)CDC7) VD CO 0 (:) LC) CD IC) C) 0 7 r Yi. Ti Ti Ti T. y Ti T. Ti T.( Ti Ti Ti Ti Ti r ',.?; ',,; %; g CC g Ti Ti T. Ti T. T Ti rl,.. C:) 0 C) 0 C) If) C) IC) t... CX) 0) C) T 0 CO.. If) CC) C C() CD C:) CD C:, Ti Ti Ci C'l CO CY) CY) CY) 00..'0 TN gli th thi ',IN ti thi thi ',M LO 0) CD C7) CD CD CD CD CY) 0) Ci) CY) Cr) 0) CD C) 0) CD 0) C) Cf) C) 0) y Ti r. T,A,,.,,,..,,,..,.

221 , 6 7 t.' 0G t'. 0) LO 00 C... ri LO 00 r, CO N r, 0) 00 LO CD N CD> di CS, c, 0 ri cd co cn GN I N C. C. i CO CO I C i di CN CO r, 0 t.." N 00 CO LC) 0 CO N N r.0.. oapuv,, co c, c,, 0G CI) co Lo N co co 0G up 0) t zr..i Lo cp 00 0G 0G C... i di LC) LO COCO CD CO N LO LO di om ri C'N Co r oed o.) ett 7. E 7. o El et bo i 0 d ri E d W., ''' r 7' I I I I I I I I I I I I vr:: Ci:E.C)I rc,,., gfe, g i_r_0 i.tr, go, g E.q in 00 CO CO,.. ClCO oct CO (,6treuTAuciclo c, N di N N LO 0 CO 0 i CD di CO N 0> C vi di 00.D.. 0 III I. 0 UTIC qu.":', c f.co CO di LO CD CO CO 0> 0> co c, c, cv d..,,, a) AV atuv r iti CD 0 CD CD CD LO CO CO 00 S CO 0> LC) CD i N 0 I I I I I I I I I I ill i 00 C 00 CO 0. i 0, d, N LO 0 0 LO I0 0,,i LO 0 0, 0, N CO 0, C O CO C)i CO CO N *0 UG CO, 8 :,.. to CO C CO LC) CO CO CO C N 0 C 00 0> C) ri ri xeuofgeq.s o JV OUTI A PIVITaTIPGA. U0 [SV..STUTUT lye o areu osjedsuofsms o,. c) C). M C> c,. C),.. ri CD CO LO 0, 0, CO co 0) 0 CO 'di di N ri CO IN CO C. 0,. C, di L. N CO N LO a:,,t, OD LO 0G CO co co Lo co co c co co r co cp r N up r. 0G0).ct,, co co 0) di to 'di co.d. p co,. TI N N N N "di LO 0> CO di CO di LC) CO N CO LO N di N di LO 00 'o 0 N i CO ri N N 0) t LO N N 00 CO 0) CD CD CD LO CO 0G LC) t p r I r, i i N N N CO CO i CI) 0) CO N di C CD CO CO 00 C CO 0 I C.. 00 C. CO C) N di N d, d, 0, 0 CD CO 0 CO i N N 0G i CD di `di N N CO CO CO LO N r, CO N LO N CD 0> di di CO C) CY) di CD N N N CO CO C CO CO CD di C... CO di CO 0, i CO di CO CO CD CO CO C di N 0) LO 0) LO N ri e ri N di CO LC) di CO N 00 0, 0,, CO LO L 0) CO CD 0r CO d i i i r i 0 N N N CO di LO LO CO L C... C... N N CO LO C CO C CO 0 CS) LO LO LC) CO CO CO CO N N CO CD di di CO LC) di CO C) CI in CI co CO Tti Lo,f if) CD CO 0 LID CD 0 CO CO OD C... N CO i CD CD CO LID CO i CO LC) N i i Co i N 0) di N 0) CO CO C.. CO ri N CO LC) ri CD 0, LO LO CO C>,. 0 CO CO 0) di CO CO LO N C) In CO C0 IN LO C) LO co q. 0 SJOAO VIIIIVS,0, 8,.. i I ri T CD P m G)... O g u'eures I, N ` 0,ff, UV WV S I I j, o sm.& uosapq uouuoqv u0japqsm (orrea 0 am') re.xataj, *tire. uuo ctu 'A *.I.0 00 p OA. quvestetoa Z c, ri CO co c) 0 f.. c=,. i 0 c' C, M r CD co ;. CO m ri. C> o m c) o s. o m I c) CD ;. CD,X ri o 8 e ''.. '' '.... C 0 t LO N CO CO N CO CO 0 CO N N i CO N 0) LO t.. 0 C. CO Y 0 LO vi CO CD N N if) CO CO C 0, LO N TS cq co. CD t. C) N 0) CO CO CD N LC) di 0, N N C. CO CO 00 0, cl CO,i, co C) o to o c.c cq co cp cv c c co cv Lo co o connc),m di,,, cq 0Gft. c co COcl cr, Lo co., t, co, ri e. 0.) 0 CO 0G 0, a, co 0G 0G 0G CO CO,t. T.. in CO CO O' 0 C),, N i r i C) CO LO 00 CD N 0, LO 0 CO LO 0) v N CO CO 0) CO 00 CO N 0) di N CO CI) N CO di CO CO CONCOCOCDC)NNOOCOODOONCOdiCONLOODLOCDCOCONLOwdIC N CO LO CO 0) C) 0 CO CO CO CO C CO CD CD 0) CO ell 0,.iti L C LO "di CO N CI) ri 0,, T, v N CO LO CO CO CO N CO C) N CO CO CO 0 N. 0 CO cc, N N,t, CO, N CO CO CO CO,t,,f, d, LO t L., 00 CO c) c) *i N CO r r I I I (.7' 'O,,t LOCOCO 0 CO 0G COd COCO 0G 0G0) COOCS,C)CO 00 OD 0) CO C N CO LO CO i CD CO CO CD) LO di IN ) CO Cl C. CONCOC)CONCOCOCOON.COC)COLOC,N 00 ii i ii vi ri. r r{ r r0gri I I I I I I Pa `,:9 P0 CO 0 CO et CO)0 Ce 'ct0 CO 'O LO) rla L ; S.D0 ' 'GI ' F.c? ci,d (c9 co co co. co co co co F: co c, c:,. co CO N CO t CO CO C ',. N CO,t N d, CO t. CO CD CO LO CO t C) CO CO 0> C) N ri I, I ri ri N N N N N N CO CO CO di LC) I I I I I I I v CO c0; C, ro g CO?, 0c.f risz gi g ts,0 cq ( ci g CO, COi ci;+ g CO: co s, 8 0) Lo 0, CO CO C) CO di CO CO CO CI) C) C. CO v., 00 CO CD N CO CD ri T, CO CO 0 i N di LO CO N LO LO d'i LO CJ, LO CO i LO r i i ri i N CO CO CO CO CO di d., Lo LO 0 CO LO C C. CO LO 0 CD N 00 i COdi CD C) C) LC) d i C... Lt) di 0) 0) 0 0> CO N I, CO LO cn ci t. CO..d,,, 00,., (00 c. c CO o C,..di CO co co a) t co...0 c. 0G COLO 0000 C d C000 0) CO 0)0G CO 0)0)0CO 0G CON.COMPdi III I Ill I I II I i i ri ri N CO CD 0 CO CO C C. C, C. 0) CI LO L... CD vi 0G I N CO I i rf ric,icnc\'nc\i" CO v. 0, 0, CO 0 0 d., CO CO N CO di C) N I 'O LO CO LO d i di ONLOODCOC)NdiCDONCOdiC0d LOC,C)0000 co ri CD LC) 00 CO CO CO C) r, di CO di CO CD CO 0 0) 00 CD CO CD di CO CD 0) CO 00 di N CO di CO C) CO I d N CO CO 00 CO i di N N 0, N r CO LO CO CO C... CD.7, CO 0, c, CO CO CO LC) LO T T T ri v, ri i ri N N N N N CO CO CO CO CO * * : I CO C) CO d C,::), CD CO N ri CD CO. no CD. CO CO CO CD ri.0 i N CO CD 0, LO CO 'O N LO CD CO N CO LO N CO C) CO CO CO C) rivinnodoodididi di CO CO t N CO I.opu'enn o re.rj.o rp. to 8 Tuxes u.nstria ' ;Z 0 iq,.,... i c. ;_:,7,,, CO, cs a, LA,0,,,o Et :, c, g., (7,t,.,,.r(l o c,9,, ca cco CO, E., g CO,, qtu'es up.sfra o di N i 0 i C CO i CO TI,I C) CO CO 0, CY) ri.0 CO CO c cd co ;... espwereuui c.,, N di CO ri CO CO di C... 0 CO C> CO 0 0> CO CD CO CO di LO CO v, vi r rf vi N N N N N CO CO CO CO CO CO r qapiretn fe.xj o up ureaapj, ureaa[ol. spwereuui. 0 ra ;.., 0) avi rcs w 0 r:q CD 8 T., c, 0 c),, CO N co o co di di N di CD L0 di CO i CY) CO CD N CO CD di di C C. r C 0) LO CD CO N 0, NLOCOdir, NcIc Ico dslo COICON00000DOCDOCONOCOODC0000) i N CO CO LO CO CO 0 N CO 0 0, ts LO LO LO LO 'O N N i CO N di di 'O CO CO...i i N i ri ri r ri r e e, di CO CO LLD CD 00 C) 00 C, CO CO CO N CO di C) 0 0 CO,Il zil CO N 0, CO N CO CO,i CY, 0 CO 0 CO CO CO CO L. LC, di, 0 CO 00 0,I CO CD CO CO 0 C) L. CO LO L. C)CO N 00,,. cn,. di 0, ei CO vt. 0 CO CO CO CO ri CO di CO CD CO CD CO di CO i i I i N CO CO N N N N N N CO di CO L. C. CO CO CO LO LO LO, co r, CO r CO ri CO CO 0, 0 i N CO di LO CO C CO C) CD 0 C/ r., N N CO CO CO CO di di di di di di di di di.:ri In.0 CM 0) CM CM CZ 0, 0> CY) 0, 0) C) CD 0, C, 0, 0, 0) 0> 0, 0, 0, 0, Lo co to co LL, co Lo co Lo,i ri r i ri i i i ri i r i ri i ri T i i ri LOÖFOCSCOCt7OC8F0)8CPOIIIIIIiiiiiiiiiiIIIIII r, r, ri r e ri I Ti 0 LC) 0 LO CD LC) 0 LO C CO C, 0 ri N CO di LO CO C 00 Cf) C) 0 CD ri i N N CO CO CO CO CO di di di di d di di di di di LO 0) 0) CI) 0, 0, 0> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C) C) 0, C, 0, 0, 0, 0, 0,. rl ri r P r r ri ei r e ri e v r r r ri,... G) bd 0 O. o. o s t:s Lo co cf., E 0,X G) +. E rci cn bo a) a)., ": 7. ) bo d Obo bo E cd P ;+ v bo Cn 0 Pi i p, bo.l..7 co '8 N Ncr, rf co N N N C,,9 CO 9.7E T 0) 0 re'd cd rcå,a) d rci rn 00 7' ';',

222 68 Tabell 7. Samanliknande oversyn for året 99 Oppgåvene gjeld både offentlege Nr. Land Stasjonar med telegramekspedisjon Flateinnhald Innbyggjartal Talet på, telegrafsamband Talet på rikstelefonsamband Lengda på ri kstelefo n samband km' km 8 Austerrike 6 96 Belgia 8 Danmark') ) ) 70 Finnland Frankrike ) 89 ) ) 6 ellas 7 7 Irland 70 9 ) 8 Italia') Luxembourg 9 0 Nederland 9 88 Norge') 7 Portugal Spania Storbritannia') 0 0 Sveits 66 6 Sverike ) Tyrkia Tysklandl) ) 9 Egypt 67 6) 0 Israel 6 Marokko Sørafrikasambandet ) SørRhodesia Tunis Argentina Canada 7 De forente stater Mexico 7) 96 7) 9 6 7) 9 Peru Uruguay ) Ceylon") 66 7 Indochina \ India ; Indonesia Iran') Kenya, Tanganika, Uganda ) 7 Japan Malaya 000 7) 9 Pakistan') Syria Australia') NewZealand') ) ) ) 7 6 9) ) ) 0) 6) 9) ) ) ) ) ) ) ) ) 08 ) ) ) ). april 99. mars 90. Gronland ikkje medrekna. ). Algerie, Guadeloupe, Martinique, Fransk sitt medrekna. 9) 96. ") 9. ' ) Berre utgåande trafikk. ) Amerikanske, britiske og franske sone. ") Rekna

223 69 over telegraf og telefon i ymse land. og private anlegg. cc () 7 g fin) Takserte telegram Takserte rikstelefonsamtaler Utalandske takst Telefonabonnentapparalandskske (sende Inna Utaland og komne) Transitt Innalandske Utalandske (utg. (utg., minutt og inng.) inng. og transitt) Lokaltelefonsamtaler Nr ) ) ) ) 766 ) 9 8 ) 97 ) ) 99 ) ) 9 6) 796 6) 8 6 ) 7) 7 9 7) ") 08 0) ) 9 0 ) ) 8 6) 0 7) 0 0 7) 80 6) 6 6) ) 9) ) 97 9) 9) 9 9) ) 06 7) 89 7) ) 7) 0 7) 8 7 ) 89 ) 0 ') 0 ) 7 ) 6 ) 6 ) 9 ) ) 9 7 ) 8) 99 8 I ) 87 7) 7 7) loi 9 Guiana og Reunion medrekna. ). april 98. mars 99. ). juli 980. juni 99. 6) 97. 7) 98. 8) Tranei samtale for kvart minutt. "). oktober 990. september 90.

224 70 TELEFONAPPARAT VED ABONNENTNETTA T L TELEGRAFVERKET VED PRIVATE TELEFONVERK TILKNYTTE RIKSTELEFONSTASJONAR MILLIONAR 0,0 0, , , , 0,/ / 9,0 /9 a/e SUM /6 0./ 0, 0 0/ 0,/ ,0 00/ 0 fq0 / Z/ /

225 7 TELEGRAMTRAFIKKEN MILLIONAR TELEGRAM 9,00 TELEGRAM TIL UTLANDET TELEGRAM FR UTLANDET SUM UTALANDS TELEGRAM INNALANDS TELEGRAM SUM UTALANDS OG INNALANDS TELEGRAM,80 (0,,0 d0 8,00 Z60 Z60 Z0 Z0 7,00,0 0.0 ' f0 0 0, ,0,o,0..00 /eo /,0 /, 0 /,0 /, , o / / / / !

226 /* _ , ,68 0, 66 0,6 Q6 0, , TIL UTLANDET FRÅ UTLANDET SUM MILL IONAR SAMTALAR RIKSTELEFONTRAFIKKEN , 0 0, ode /6 t, 0, / 0/ o 7/ / ? SO

227 : ;0 0 : 0 : : ,,0,,0,0 0, 0,0 /9, /9, O /6, 8,0 /ZS /7,0 / /6,0 7,0 /, /,0 /, /,0 //, //, 0 0, / 0, 0 MILLIONAR SAMTALAR RKSTELEFONTRAFIKKEN INNALANDS TAKSERA SAMTALAR WÅ liii M/ EMOMEMEEIMEMEMENEEMEMEMON MONE0M MIN MOMMIMOMAIMMOM MEINIFMNIN Rom INININNIMMENNEU MN= IMMAINIIII, Mho= Imommmmummilmomm 0E 0 E Mb0 0 6/ 0 WAIMMIMEN M VAIMINI0 PMMEME 0, M LI0 9 0 / , PI J': if if II 9 0/ SO / /9 i; P.

228 7 LINERUTER OG BERRE LINENETTET TIL TRÅDLENGD TELEGRAFVERKET MIL LIO NA R J(/LOMETER 00, / , , /0 9/ o /9 0 / ABONNENTTELEFON RIKSTELEFON TELEGRAF LINERUTER so e ""

229 0. 7 TRAFIKK OG APPARAT ANDSYNES FOLKETALET FOLKETAL SAMTALAR PER INNBYGGJAR TELEGRAM PER NNBYGGJAR TELEFONAPPARAT PER 00 INNBYGGJAR MIM MEMMINIMI NIONIIIII MENBEEL. m a a /' / IR o

230 76 TRAFIKK APPARAT OG FOLKETAL FOLKETAL ABONNENTAPPARAT LOKAL OG RIKSTELEFONSAMTALER SUM SENDE INNALANDS OG SENDE OG KOMNE UTALANDS TELEGRAM I e / /

231 ..orges Offisielle Stati.zikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke XI. Trykt 9 (forts.) Nr. 7. Fagskolestatistikk 97/899/0. (Ecoles professionnelles.) 7. Dødelighetstabeller 9/90/ og 98. (Tables de mortalité.) 76. Sinnssykehusenes virksomhet 99. (Statistique des hospices d'aliénés.) 77. Ulykkestrygden for sjømenn 968. Ulykkestrygden for fiskere (Assurances de l'etat contre les accidents des marins. Assurances de l'etat contre les accidents des marins pêcheurs etc.) Konjunkturene i mellomkrigstiden. Norge og utlandet. (InterWar Trade Cycles. Norway in Relation to Other Countries.) Skogavvirking 96/798/9. (Bois abattu.) Statistisk årbok 9. (Annuaire statistique de la Norvège.) Norges fiskerier 99. (Les pêcheries norvégiennes.) Norges kommunale finanser 96/7 og 97/8. (Finances des communes.) Norges elektrisitetsverker (Usines d'électricité.) Rekke XI. Trykt 9. Nr. 8. Økonomisk utsyn over året 9. (Aperçu de la situation économique.) 8. Trafikkulykker 99. (Accidents de circulation.) 86. Norges fiskerier 90. (Les pêcheries norvégiennes.) 87. Jordbrukstellingen i Norge 0. juni 99. III. De naturlige jordbruksområder. 88. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 99. (Rapport sur l'état sanitaire 89. Folkemengdens bevegelse 99. (Mouvement de la population.) 90. Norges jernbaner 989. (Chemins de fer norvégiens.) 9. Forsikringsselskaper 90. (Sociétés d'assurances.) 9. Lønnsstatistikk 90. (Statistique sur les salaires.) 9. Telegrafverket 90. (Télégraphes et téléphones de l'etat.) (Recensement du 0 juin 99. III. Les régions agricoles.) et médical.)

232 Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker: Statistiske Meldinger. nr. i året. (Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.) Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du commerce extérieur.) Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v. 88. desember 90. Kristiania 889, 9 og 9. (Catalogue de la Statistique Officielle.) Statistiske Oversigter 9. Kristiania 9. Statistiske Oversikter 96, Oslo 96. Statistiske Oversikter 98. Oslo 99. (Résumé rétrospectif 9, 96 et 98.) Alle verker er til salgs hos. Aschehoug & C o., Oslo. Av følgende årganger av «Statistisk Arbok» og «Norges andel» er Byråets beholdning meget knapp, og byrået er takknemlig for A få overlatt enkelte eksemplarer: Statistisk Arbok samtlige årganger til og med 9. Norges andel samtlige årganger til og med 98, dessuten 90, 970, mars 9. Trykk: J. Chr. Gundersen, Oslo

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekkje X. Prenta 94: Nr.. Bureising med statsstøtte 92-36. Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 7. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Norges handel 9. (Commerce.) 7. Kommunenes

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner 95-6.

Detaljer

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. TELEGRAFVERKET 94943 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour l'année financière 94943 GJEVE UT AV DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

Detaljer

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940 Innhald. A. Melding for budsjettåret 99-90 Side I. Organisasjon Inntekter og utgifter 6 Kapitalen til verket IV. Nye anlegg V. Samanlikning av driftsresultata for dei seinare budsjettåra VI. Trafikken

Detaljer

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K 967 TELEG RAFSTYRE.T OSLO 968 TELEGRAFVERKET STATISTISK ÅRBOK 967 TELEGRAFSTYRET OSLO 968 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Telegrafverket» er den tidlegare

Detaljer

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI og XII

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI og XII Noregs offisielle statistikk, rekkje XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekkje XI Prenta 959 Nr. 6 Produktivitetsutviklingen i industrien 99-955 Productivity trends in mining and

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109.

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 09. TELEGRAFVERKET 95-96 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour rannée financière 95-96 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR ANDEL, SJØFART, I NDUSTRI,

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år. Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 14/2150-48 21.03.2016 Belastningsfullmakt til forsøk om samordning av motsegn i 2016 Kap. 500, post 21 Vi viser til fylkesmannen si deltaking i forsøk

Detaljer

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI Noregs offisielle statistikk, rekkje XI Norway's Official Statistics, series XI Rekkje XI Prenta 958 Nr. 85 økonomisk utsyn over året 957 Economic survey 86 Skogavvirking 95-53 til 95-55 Roundwood cut

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Noregs offisielle statistikk, rekkje XI Norway's Official Statistics, series XI Rekkje XI Prenta 97 Nr, 66 Forsikringsselskaper 9 Sociétés d'assurances 67 Kriminalstatistikk 9 Criminal statistics 68 Folkemengden

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Noregs offisielle statistikk, rekkje A

Noregs offisielle statistikk, rekkje A Noregs offisielle statistikk, rekkje A Norway's Official Statistics, series A Rekkje A Stensilert 1961. Nr. 30 Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1960 Population in rural districts and towns 31

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Noregs offisielle statistikk, rekkje A

Noregs offisielle statistikk, rekkje A Noregs offisielle statistikk, rekkje A Norway's Official Statistics, series A Rekkje A Stensilert 960 Nr.0 Norske sparebanker 959 Norwegian savings banks Lønnsstatistikk for trygdekassenes tjenestemenn

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série N r. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: (Statistique de l'office national d'assurance. Norges Brandkasse

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

TELEGRAFVERKET STATI STI S K ARB0K 1968 TELEDIREKTORATET OSLO 1969

TELEGRAFVERKET STATI STI S K ARB0K 1968 TELEDIREKTORATET OSLO 1969 TELEGRAFVERKET STATI STI S K ARB0K 968 TELEDIREKTORATET OSLO 969 TELEGRAFVERKET STATISTISK ÅRBOK 968 TELEDI REKTORATET OSLO 969 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Telegrafverket» er det gjort

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2015

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - ober 215 Arbeidsmarkedet nå er eit månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

1. Offentlege utgifter

1. Offentlege utgifter Kulturstatistikk 2005 Offentlege utgifter Stein Ove Pettersen og Liv Taule 1. Offentlege utgifter Kapittel 1 syner offentlege utgifter til kulturformål på tre ulike nivå i forvaltninga, statlege utgifter,

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

TE LEV ERKET STATISTISK ÅRBOK 1969 TELEDIREKTORATET OSLO 1970

TE LEV ERKET STATISTISK ÅRBOK 1969 TELEDIREKTORATET OSLO 1970 TE LEV ERKET STATISTISK ÅRBOK 969 TELEDIREKTORATET OSLO 970 TELEVERKET STATISTISK ÅRBOK 969 TELEDI REKTORATET OSLO 970 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Televerket» er det gjort ei rekkje

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

TELEGRAFVERKET I 953- I 954 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI. 198 TELEGRAFSTYRET OSLO 1955

TELEGRAFVERKET I 953- I 954 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI. 198 TELEGRAFSTYRET OSLO 1955 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI. 98 TELEGRAFVERKET I 953- I 954 Statistique des télégraphes et des téléphones de la Norvège L'exercice 953-954 TELEGRAFSTYRET L'ADMINISTRATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS OSLO

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X g XI. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X et XI.) Rekke X. Trykt 99. Nr. 7. Statistiskøknmisk versikt ver året 98. (Aperçu de la situatin écnmi que.) 7. Flkemengdens

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer