Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. SAKSKART Side 33/13 12/ Saker til behandling Hallingmo - Skule og flerbrukshall - resultat av arkitektkonkurranse og vidare framdrift 3 Gol, Hallvor Lilleslett ordførar 1

2 Møteinnkalling 2

3 Saker til behandling 33/13 Hallingmo - Skule og flerbrukshall - resultat av arkitektkonkurranse og vidare framdrift Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- L01 Saksbehandler: Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for kultur og levekår 2 Formannskapet /13 3 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Juryrapport Begrenset plan- og designkonkurranse, ny skole på Hallingmo Dokument i saka: 1. Juryrapport Begrenset plan- og designkonkurranse, ny skole på Hallingmo Saksopplysningar: Arkitektkonkurranse Presentasjon av juryens arbeid og konklusjon: Kommunestyret i Gol fattet den 14. april 2013 i sak 12 / 13 vedtak med slik slutning: 1. Framdriftsplan for Ny 1-10-skole på Hallingmo tas til orientering. 2. Juryen til arkitektkonkurransen sammensettes slik: Ordfører, rådmann, to arkitekter (NAL), en landskapsarkitekt (NAL), leder for AG Kunnskap, leder for AG Idrett, leder for AG Kultur, daglig leder for Gol Byggdrift KF og skolefaglig rådgiver. Leder av arbeidsgruppe 1 blir sekretær for juryen og fører protokollene. 3. Innan skal det leggjast fram ei sak for formannskapet og kommunestyret som viser kostnadsoverslag, finansiering og driftsmessige konsekvensar for kommunen ved bygging av ny skule. Arkitektkonkurransen ble lyst ut og gjennomført i tråd med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser del IV, kap. 23, som Begrenset plan- og designkonkurranse». Prekvalifisering til konkurransen ble kunngjort gjennom Doffin-databasen og TED 5.mars Innen søknadsfrist 26.mars forelå det 26 søknader om deltakelse. I hovedsak var alle 26 søknader norske, mens en av søknadene hadde involvert utenlandsk samarbeidspartner. Følgende 5 søkere ble valgt ut etter en grundig vurdering: Link Arkitektur AS, Bergen HUS arkitekter AS, Trondheim Arkitektene Vis-a-Vis, Trondheim 3

4 Arkitektgruppen Lille Frøn AS / Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo Planforum Arkitekter AS, Sandvika Ingen av de øvrige 21 søkerene klaget på prekvalifiseringen til klageorganet KOFA med påstand om at det var brukt urimelige /ulovlige kvalifikasjonskrav. Konkurransen ble gjennomført etter anskaffelsesforskriftens bestemmelser, med konsekvent ivaretakelse av anonymiseringsprinsippet. NALs (Norske arkitekters landsforbund) Konkurransesekretariat og NLA (Norske landskapsarkitekters forening) har medvirket i faser av konkurransens forberedelse og gjennomføring. Oppstartmøte og befaring med prekvalifiserte arkitekter ble holdt i Gol 23.april Under og etter befaringen ble det stilt en rekke spørsmål om forståelsen av konkurransegrunnlaget. Alle spørsmål er samla opp og besvart kollektivt til alle deltakerene. Innleveringsfristen for utkast ble satt til 1. juli Samtlige 5 deltakere leverte komplette og rettidige utkast i tråd med programmets krav, og ble akseptert for bedømmelse. Konkurranseutkasta er foreløpig ikke offentlig utstilt. Det ble avholdt 1 sammenhengende jurymøte over 4 dager. Møtet ble holdt i Gol kommunehus, kommunestyresalen. Juryeringa startet mandag 1.juli og ble avsluttet torsdag 4.juli. I tråd med vedtaket fra kommunestyret ble juryen satt sammen slik; Ordfører Hallvor Lilleslett (leder) Rådmann Hege Mørk Atle Magne Strandos, leder av arbeidsgruppe idrett Ingebjørg By-Teigen, leder av arbeidsgruppe kunnskap Astrid Myro Rust Liv Rosen, leder av arbeidsgruppe kultur Sigvart Flåm Trude Ellingsen, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL Christopher Adams, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL Frøy Walberg Sandness, landskapsarkitekt, oppnevnt av NLA Juryen har bedømt utkastene opp mot programmets krav og de oppsatte evalueringskriteriene. Juryen har innhentet spesialkompetanse for å få foretatt enklere kontrollberegninger av økonomien i prosjektene, herunder arealbruk/-fordeling og brutto/netto-faktorer. Konkurranseprogram og tilhørende funksjonsprogram er utarbeidet av administrasjonen i Gol kommune og kvalitetssikret av siv.ing. Kjell Kvam, HR Prosjekt, Trondheim. Vinner av konkurransen er arkitektfirmaet Vis-a-Vis frå Trondheim. Juryens avgjørelse og rapport vil bli nærmere presentert under kommunestyremøtet. Juryrapporten er skrevet, men de forskjellige bidragene må sammenfattes. Rapporten vil bli ettersendt i slutten av uken. Arkitekt fra Vis-a-Vis og landskapsarkitekt møter for å presentere forslaget i kommunestyremøtet. Dagen etter kommunestyremøtet vil det bli folkemøte på Pers sammen med arkitektene som skal presentere utkastet. Videre prosess/prosjekteringsfase/foreløpig om byggefase: Rådmannen foreslår at videre organisering av prosessen blir gjort i tråd med gjeldende reglement for gjennomføring av byggeprosjekt i Gol kommune, men med noen justeringer. Sekretær for Plan- og bygenemnda blir prosjektleder. På grunn av omfanget av prosjektet er det nødvendig å leie inn prosjektsekretær som sammen med prosjektleder vil kunne sikre en forsvarlig gjennomføring. Det må også engasjeres en byggeleder. Byggeleder bør bli 4

5 engasjert allerede i prosjekteringsfasen og delta i prosjekteringen for å sikre god teknisk og økonomisk gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder, prosjektsekretær og byggeleder blir del av en prosjektgruppe som skal utarbeide kravspesifikasjon, grunnlagsdokument for anbud, utlysing og gjøre vedtak om tildeling. I prosjektgruppa må det være en faglig rådgivningsgruppe som engasjeres eksternt med kompetanse på bygg (arkitekt er valgt), elektro, VVS og brann. Kommunen vil benytte seg av eksisterende rammeavtaler for å engasjere denne kompetansen. I prosjektgruppa må det også være personer med skolefaglig kompetanse, idrettsfaglig kompetanse i forhold til flerbrukshallen og ansattes representant / verneombud. Det vil også være nødvendig å leie inn prosjektkompetanse etter behov, for eksempel for å kvalitetssikre arbeid som er utført av prosjektgruppen. Når arbeidet med prosjektering er kommet tilstrekkelig langt, vil det bli utarbeidet grunnlagsmateriale for prekvalifisering av entreprenører. Gjennom prosjekteringen og før prekvalifisering av entreprenører må det tas stilling til byggetidens lenge. Dette vil ha betydning for tidligere fremlagte fremdriftsplan. Som tidligere opplyst vil administrasjonen komme tilbake med ny sak om fremdriftsplan dersom det viser seg at det er formålstjenlig å utvide byggetiden. Det bør også opprettes en referansegruppe for ansatte og brukere av den nye skolen og flerbrukshallen. I byggefasen vil den entreprenør som er tildelt oppdraget gå inn i prosjektgruppen istedenfor den eksternt engasjerte rådgivningsgruppen. Arkitekten fortsetter deltagelse i prosjektgruppen. Rektor for den nye skolen bør tilsettes i forkant av byggefasen og delta i prosjektgruppen. Finansieringsplan og driftsmessige konsekvenser: I arkitektkonkurransen var det gitt en ramme for skolebygget på 240 mill (ink. mva). I tillegg kommer kostnader til flerbrukshall. Til flerbruksallen og til opparbeiding av uteområdene (nærmiljøanlegg) kan det søkes om spillemidler. Det er bestilt to uavhengige kostnadskalkyler for prosjektet fra HolteProsjekt og fra siv.ing Kjell Kvam. Dersom kommunen låner 180 mill og finansierer resten av prosjektkostnadene med salg av eiendom vil kapitalkostnadene utgjøre fra 8,3 til 13, 3 mill i 2016, avhengig av rentesatsen, se tabell nedenfor. Dersom vi må låne 10 mill mer vil det utgjøre fra 0.46 til 0,73 i

6 I forbindelse med prosessen med budsjett for 2014 og økonomiplan må det tas stilling til hvilke innsparinger / omstruktureringer av driften som må gjøres for skaffe rom til fremtidige kapitalkostnader. Som foreløpige tiltak foreslås at følgende tas opp til vurdering under budsjettdebatten. Avdeling Tiltak Stillinger Kultur Innsparing 50 % stilling Sekretariat Innsparing 70 % stilling Felles Innkjøpssamarbeid krever lojalitet Økonomi Innsparing 50 % stilling evt samarbeid Hallingdal samme konsekvens Formålsbygg Endret organisering Skole Innsparing 300 % stilling1) Barnehage Innsparing ved sammenslåing av avd Felles ehandel krever lojalitet

7 Skole/felles Innsparing vedlikehold 1) Felles Øke sats eiendomsskatt 1 o/oo 1) TOTALT ) Avhengig av bygging ny skole Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skriv inn vurdering her Økonomiske konsekvensar: Kalkulerte prosjektkostnader frem til byggestart: Kostnader med videre drift av prosjektet, engasjering av rådgivende gruppe, prosjektering og arbeid med prekvalifisering av entreprenører anslås til om lag ,-. Vurdering: Med bakgrunn i vinnerutkast, kalkulerte kostnader med prosjektet og muligheter for innsparing / omstrukturering av driften i kommunen anses prosjektet med bygging av ny skole og flerbrukshall for å være gjennomførbart. Endelig vedtak om bygging bør fattes etter avsluttet prosjektering og budsjettprosess. Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret tar juryrapport fra begrenset plan- og designkonkurranse, ny skole på Hallingmo til orientering. 2. Kommmunestyret løyver inntil kr ,- til videre drift av prosjektet, engasjering av rådgivende gruppe, prosjektering og arbeid med prekvalifisering av entreprenører. Midlene dekkes av driftsfond. 3. Kommunestyret ber administrasjon starte arbeidet med prosjektering av ny skole og flerbrukshall, samt prekvalifisering av entreprenører. Gol, 13. august 2013, Hege Mørk, rådmann 7

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 17.12.2013 kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709013 2012 Innhold SAMMENDRAG... III 1. INNLEDNING... 1 1.1. Bakgrunn for prosjektet... 1 1.1

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS 3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim

Bygging av Sauherad Bygdeheim Bygging av Sauherad Bygdeheim (korrigert rapport) - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Problemstillinger...5

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer