Konkurransegrunnlag. for kjøp av. snuplass Byrknes skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. for kjøp av. snuplass Byrknes skule"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for kjøp av snuplass Byrknes skule For levering til Gulen kommune Saksnummer: 15/317 Versjon: Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 1

2 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRESEGNER Om Oppdragsgivar Oppdragsgivars kontaktperson Anskaffinga gjeld Tidsplan KRAV TIL LEVERANDØRENE Kvalifikasjonskrav Krav til dokumentasjon HMS-eigenerklæring KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER Kravspesifikasjon / leveranseskildring Generelt om leveransen Gjennomførings- og leveringstidspunkt Kontrakt Tildelingskriterier REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre Forenkla kunngjering Krav til tilbodet og innleveringssted Tilbodsfrist Vedståelsesfrist Tildeling av kontrakt og grunngjeving Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 2

3 1 Oppdraget og administrative føresegner a) Ved direkte henvendelse til leverandørene Gulen kommune inviterer entreprenører til å delta i konkurranse om anskaffelse av utføring snuplass busstopp nord for Byrknes skule i Gulen. 1.1 Om Oppdragsgivar Gulen kommune ligg i Sogn og Fjordane sør for Sognesjøen og Sognefjorden. Fakta og informasjon frå heimeside: Geografi/natur Kystkommunen Gulen ligg heilt sørvest i Sogn og Fjordane på grensa til Hordaland, og mellom Sognefjorden og Fensfjorden. Landarealet på 596 km² inneheld ein variert og spennande natur. med cirka 2700 øyar, holmar og skjer, og eit fastland som er prega av små dalføre på kryss og tvers i landskapet. Spennet er langt frå dei yste nakne øyane mot Nordsjøen i vest, til dei frodige landbruksbygdene mellom dei ville fjella i aust, mot Stølsheimen. Dei cirka 2314 fastbuande bur spreidd i landskapet, og fordeler seg ganske jamt i dei fire skulekrinsane Brekke, Dalsøyra, Eivindvik og Byrknes. Kommunikasjonane nord- og sørover er gode. Frå kommunegrensa i sør er reisetida omlag 1 time med bil til Bergen, medan det tek under 1½t å køyre til Bergen eller Førde frå Oppedal ferjekai nordaust i kommunen. Snøggbåtar tek deg trygt og raskt til Bergen, Fjordane og Indre Sogn. Næringslivet Næringslivet i Gulen er prega av mange små verksemder. Omlag 170 gardsbruk i aktiv drift gjer landbruket til ei viktig næring. Tradisjonelt fiskeri har og lange tradisjonar. I dei seinare åra har havbruk vorte ein viktig del av næringsgrunnlaget. Med 20 laksekonsesjonar i drift er Gulen den største havbrukskommunen i Sogn og Fjordane. Det vert også satsa på fiskeforedling. Gulen kommune ligg innafor verkeområdet til dei distriktspolitiske verkemidla, og har god tilgang til finansieringsordningar innafor næringsutvikling, m.a. gjennom Innovasjon Norge og kommunale fond til næringsretta tiltak. Ledige areal til industriføremål finst m.a. i Brekke (Ortneset), Eivindvik og Sløvåg. Sløvåg-området, som har Mongstad rett på andre sida av fjorden, er utpeika som eit av satsingsområda for ny industri i Sogn og Fjordane. Bustadbygging I Gulen er det romsleg med areal og låge grunnprisar. Dette gjev høve til større tomtar enn det som er vanleg i meir tettbygde strok. Byggjeklare tomter finst i alle skulekrinsane. Kultur og reiseliv Gulen har ei rik soge. Gulatinget, som var det første landsdelstinget i Noreg og ein viktig grunnstein i oppbygginga av statsapparatet etter samlinga av Noreg til eit rike, var skipa i Gulen ein gang før år 900. Gulatinget held til i Gulen i over 400 år, til det vart flytta til Bergen rundt år Dei to vakre steinkrossane i Eivindvik og døypefonten av stein i Gulen Kyrkje, alle truleg frå omlag år 1000, er av dei finaste tidlege kristne minnesmerka i landet, og syner at Gulen låg sentralt til i vikingtida. Gulatinget er vald til Tusenårsstaden i Sogn og Fjordane. Skulptøren Bård Breivik har utforma ein ruvande skulpturpark på naturskjønne Flolid, 3 km frå Eivindvik, ei verdig markering av denne viktige kulturarven som me kan ause kunnskap av også i dag, til dømes om korleis lovar vert til, korleis folk kan løyse konfliktar utan å ty til vald, og i det heile korleis eit demokratisk samfunn vert bygd opp. Reiseliv Gulen vert eit stadig meir populært reisemål. I Ytre Gulen kan du oppleve rorbu- og fiskeferie i vakker skjergard. Innover i kommunen vert det og satsa på turisme basert på natur og friluftsopplevingar. Gulen Fiskarbondemuseum vart oppretta for å ta vare på soga om den tradisjonelle levemåten i Gulen, med "eitt bein i sjøen og eitt på land". Museet har vorte eit spanande reisemål for alle som vil vita meir om kystkultur. Andre viktige og levande kulturminne i kommunen er Sellevåg Treskofabrikk og Vassbruksmiljøet i Midt-Takle. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 3

4 For turistinformasjon, kontakt Stiftinga Jensbua, turistkontoret for Gulen og HAFS. heimeside: Informasjon om anleggsområde: Avsett areal for bygging snuplass busstopp med parkering ligg nord for Byrknes skule på Byrknesøy i Gulen. Avstand frå Sløvåg (ferjekai og Gulen industrihamn) via Fv 4 er ca. 23 km langs Fivelsdal og Ånneland til Byrknes. Byrknes Sløvåg 1.2 Oppdragsgivars kontaktperson Namn : Frank van den Ring E-postadresse : Eventuelle spørsmål / bestilling av synfaring skal rettes til kontaktpersonen per e-post. HUGS frist Det skal ikkje være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgjevar enn nemnte kontaktperson. 1.3 Anskaffinga gjeld Føremål med arbeid er å etablere snuplass og busstopp med parkeringsareal til 16 bilar nord for Byrknes barnehage og skule. I dag manglar trygg busstopp og snuplass for buss. 1.4 Tidsplan frist dato aktivitet Invitasjonen vert annonsert på Doffin Frist til å stille spørsmål, bestilling synfaring via e-post Eventuelt synfaring 10:00-12: Alle får utkast av spørsmål og svar før kl. 15:00 Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 4

5 frist dato aktivitet Tilbodsfrist kl. 14: Opning tilbodspapir 10:00 / Vurdering tilbod / framlegg ferdig Planlagt val av tilbod etter framlegg i kommunestyre Planlagt kontraktsinngåelse oversendt med elektronisk oppdragsbekreftelse Planlegging planoppstartsmøte i denne veke. 2 Krav til leverandørene 2.1 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandøren: (vidare nemnt som «entreprenør») Leverandøren skal ha ordnede forhold med omsyn til skatte- og meirverdiavgiftsinnbetaling. 2.2 Krav til dokumentasjon Tilbodet skal innehalde: Skatteattest for meirverdiavgift frå skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer, ikkje eldre enn 6 månader regnet frå tilbodsfristen. Oversikt av referansar i samanheng med oppdrag. Oversikt av planlagde tilsette i oppdrag med forklaring av kompetanse (CV). Kommunen skal når som helst kunne kontrollere utføringa. Entreprenøren skal dokumentere utføringa. 2.3 HMS-eigenerklæring Den tilbyder som får tildelt kontrakten forpliktar seg til å underteikne en HMS-eigenerklæring seinast ved kontrakts inngåing i samsvar med forskrifta av Entreprenøren skal ta omsyn til utføringa nær skule, slik at det blir trygg for alle trafikantar. 3 Krav til ytelsen og tildelingskriterier 3.1 Kravspesifikasjon / leveranseskildring Generelt om leveransen Orientering: Nedanfor ortofoto 2009 viser plassering for arbeidsområdet nord for skule i Byrknes. Pil viser retning bilete A og B. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 5

6 A B Bonitering av terreng og lokale forhold: Overflate består av minst 1 meter lause jordmasse med lav gress osv. Det er to treslag nær grøft som går tvers gjennom søre strøk av terrenget. Ovafor bilete syner vegetasjon i 2009, dagens bilete ser litt annleis ut. Bilte A: sørover mot skule, sjå grøft langs veg Bilete B: vestover, sjå busker Sjå andre bilete i vedlagt hefte. For orientering av terreng høgde, viser me til bilete med utklipp av synfaring. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 6

7 Utklipp frå «Google streetmap» viser tilkomst til arbeidsområdet framme på bilete. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 7

8 Spesifikasjon: Kommunen tar mot berre tilbod med nedanfor spesifikasjon (prisar ekskl. MVA): nr skildring mengde eining merknader 1 Rydding og avføring av trer, 1063 m2 til godkjent fundament buskar eller liknande og djupn sjå utgraving overflate jord med fall dimensjonstabell C (etter vurdering i terreng) til kummer 2 mellomlagring jord for planlagt 120 m2 Ca. 0,4 m djupn grøntstruktur G01 og G02 3 frakte bort jord 943 m2 Eventuelt etter godkjenning med grunneigar på nabo tomt elles anna stad 4 Plassering kum med rist inkl. påkopling ulike røyr (godkjent for vegtrafikk) 2 st Botn på angitt høgde, innv. Ø65cm, høgde og plassering etter vurdering i terreng 48 m1 Botn på angitt høgde 5 Leggje ut stikk røyr ø20cm PE knytt kummer 6 Planering terreng og leggje ut 1063 m2 Kvalitetssikra tilknyting armert fiberduk med fall (etter vurdering i terreng) til kummer 7 Leggje ut dreneringsrøyr ø10cm 156 m1 Avrenning mot dei to på duk under fall til kummer kummer (etter vurdering i terreng) 8 Plassering fundament til 6 st Lysmast er ikkje inkludert lysmast, type Vik Ørsta 1000, i arbeid eller liknande 9 Leggje trekkerøyr «raud» ø5cm 90 m1 Og under eksisterande til lysplan veg til sørsida (ballbinge) 10 Leggje fundament 1063 m2 djupn ism (forsterkingslag 40cm og gruslag dimensjonstabell C 10cm) til veg osv. under fall (etter vurdering i terreng) 11 Avgraving grøft mot 45 m1 Botn høgde, 0,5m under avrenningsrøyr på vestsida av bakken og rund busskur areal 12 kantstein A langs gangveg 9 m1 ism handboka betong ca. 90x205mm** 13 kantstein B langs del for 14 m1 ism handboka betong busstopp haldeplasskantstein*** 14 kantstein A under skråning til 6 m1 ism handboka betong ca. vegasfalthøgde 90x205mm** 15 kantstein A langs grønt / P plass 142 m1 ism handboka betong ca. 90x205mm** 16 tilknyting på eksisterande asfalt 67 m1 rein tilknyting (skjering) 17 asfaltering 4cm snuplass 465 m2 ism dimensjons tabell C fall etter vurdering i terreng 18 asfaltering 4cm gangveg/fortau 156 m2 ism dimensjons tabell C fall etter vurdering i terreng kostnad ekskl. MVA beløp tilbod ekskl. MVA Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 8

9 nr skildring mengde eining merknader 19 asfaltering 4cm tilkomst 165 m2 ism dimensjons tabell C parkering **** fall etter vurdering i terreng 20 asfaltering 4cm parkering **** 200 m2 ism dimensjons tabell C fall etter vurdering i terreng 21 plassering jord for grøntstruktur 120 m2 Ca. 0,4 m djupn 22 Tilknyting skråning med jord 71 m1 Jord frå pkt 11 (grøft) 23 Betring opning av eksisterande stikke under kommunal veg 2 st kostnad ekskl. MVA beløp tilbod ekskl. MVA Alternativ for 5, 7 og 8 12a kantstein A langs gangveg 9 m1 ism handboka ** naturstein ca. 90x205mm 14a kantstein A under skråning til vegasfalthøgde 6 m1 ism handboka** naturstein ca. 90x205mm 15a kantstein A langs grønt / P plass 142 m1 ism handboka ** naturstein ca. 90x205mm totalt ekskl. MVA MVA 25 % Kr Kr Totalt sum inkl. MVA kr ** Fotnote: jf. handbok N200 frå vegvesen Tilbod for levering og plassering av steinkant som «hogga naturstein» I begge situasjonar for betong / naturstein er storleiken ca. 90x205mm med 120mm vis. Kantstein skal settast i betong jf. nedanfor figur. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 9

10 *** Fotnote: jf. handbok V123 kollektivtransport frå vegvesen Utforming av haldeplasskantstein med kantsteinhøgde (vis) 160 mm Sjå utklipp frå handboka: **** Fotnote: Kommunen kan vurdere etter motteke tilbod å ikkje gje oppdrag til punkt 19 eller / og 20. Nedanfor skisse viser detalj for 540 cm tykk oppbygging: Dimensjonstabell C 40mm 100 kg/m2 Agb mm bærelag pukk 0-32mm T1 forsterkingslag 100mm T2,, 100mm T3,, 100mm T4,, 100mm fiberduk Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 10

11 Detaljskisser: snitt vestlege del av snuplassen (ingen målestokk) Skråning Gangveg GV01 1 kantstein busstopp 2 kantstein P-plass Med jord Fundament grønt G01 1m 2,5m inkl. kantstein 4m mellom steinkant var. 5m Kantstein ligg langs austside av gangveg Rund grøntareal ligg kantstein, 2 x 71 meter Andre tiltak som entreprenør skjal ta omsyn til under utføring: Sjå A06: Skråning er inkl. i 1063 m2 som fundament (grus og forsterkingslag) for plassering av busskur. Kommunen skal levere og plassere busskur. Trekkerøyr er til framtidig leidningar for lysanlegg på snuplassen og parkeringsarealet. Kommunen/BKK skal flytte lysmast i anleggsområdet. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 11

12 Utklipp av reguleringsplan: snitt Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 12

13 Del av teikning med berre plassering for kantstein, skråning, heva del for plattform: Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 13

14 Utklipp av synfaring: i blått: høgde punkt i terrenget Merk: i vegkanten står merking av telekabel, sjå «tele». Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 14

15 Teikning med plassering for avrenning, røyr, kummer, osv.: Merk: flytting av mast (kraftlinje) skjer ved BKK Merk: plassering av kummer og fall for drenering osv. etter vurdering i terrenget Gjennomførings- og leveringstidspunkt Leveringstidspunkt for ytelsen(e) er seinast før 1. oktober Kontrakt Avtaleforholdet vil bli regulert av kontraktsvilkår. Kommunen ønskjer å få forslag som vedlegg til oppdragsbekreftelse frå leverandør. 3.2 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt skal skje utelukkande ut frå kva tilbod som har den lågaste pris. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 15

16 4 Regler for gjennomføring av konkurransen 4.1 Anskaffelsesprosedyre Konkurransen regulerast av «lov og forskrift om offentlige anskaffelser» og særlig (1b) angåande punkt: Dersom tilbodet ikkje tilfredsstiller utformingskrav i grunnlaget vert tilbodet avvist. Anbodskonkurranse Konkurransen vil bli gjennomført som ein open konkurranse etter forskrifta av , del I og II, anskaffing under EØS terskelverdiane og uprioritert tenester. Kommunen vil innhenta tilbod frå fleire entreprenørar. Forhandlingar er ikkje tillèt. Leverandøren oppfordras til å gi sitt beste tilbod. Kommunen tar atterhald om å godta eller forkaste alle innkomne tilbod. 4.2 Forenkla kunngjering Konkurransen er annonsert i Doffin den Grunnlaget kan og lastast ned frå kommunen si heimeside. under meny «trafikk og samferdsle, veg og vegtrafikk» eller «prosjekt nytt: konkurransegrunnlag for snuplass Byrknes skule» 4.3 Krav til tilbodet og innleveringssted Tilbodet skal leverast skrifteleg i lukka konvolutt på norsk. Konvolutten skal vere merka med «tilbod for snuplass Byrknes skule». Tilbodet skal vere signert. (Tilbodet per e-post vert avvist.) Tilbodet skal leverast spesifisert i samsvar med tabell i punkt 3.1.1: Ved innlevering skal det følgje med et tilbodsbrev (følgebrev) som skal være datert og signert av bemyndiget person hvor det skal tydelig fremgå: Verksemt sitt namn Adresse Organisasjonsnummer Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbodsbrevet med henvisning til kor i tilbodet forbeholdet. Tilbodet skal leverast til: Namn: Gulen kommune v/ Frank van den Ring Adresse: Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik 4.4 Tilbodsfrist Tilbodsfrist er satt til kl. 14:00. Tilbodet skal være oppdragsgjever «i hende» på innleveringsstadet før utløpet av tilbodsfristen. For seint innlevert tilbod vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldas tredjepart (posten, budfirma, etc.). Sender av tilbodet får leveringsbekreftelse via e-post. Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 16

17 4.5 Vedståelsesfrist Leverandørene er bindet av tilbodet til og med Tildeling av kontrakt og grunngjeving Gjenværende leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om kven oppdragsgjever vil inngå kontrakt med og grunngjeving for val. I kontrakten skal kommunen ta val om materiale for kantstein under punkt 12, 14 og 15 samt utføring for punkt 19 og 20 om asfaltering parkeringsareal. Kommunen tek atterhald om å redusere omfanget, og vil stå fritt til å velje kva for alternativ vert realisert. Areala vert målt i ettertid. Vedlegg: Biletehefte snuplass Byrknes skule Konkurransegrunnlag utføring snuplass busstopp Byrknes skule Gulen 17

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn

Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn Samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike Sør-Gardermoen 8. januar 2014 Samarbeidsalliansen Osloregionen Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Planomtale med konsekvensutgreiing og ROS vurdering for Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m. fl. Eldøyane Næringspark Sør, Stord kommune.

Detaljer

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved: Totalentreprise etter NS 3431 for Nybygg 2011-12 Administrasjon av anbod ved: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldsavd v/ Kjell Reigstad 5966 EIVINDVIK 57782000, 57782099 (fax) Epost: Kjell.reigstad@gulen.kommune.no

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015 Energi- og klimaplan Gulen kommune 2011-2015 Godkjent i kommuestyret k.sak 36/11 i møte 14.06.2011 emaplan for energi og klima, Gulen kommune 14.06.2011 SAMANDRAG Dette dokumentet er Gulen kommune sin

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Energiutgreiing Gulen kommune

Energiutgreiing Gulen kommune Energiutgreiing Gulen kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer