Utenlandske entreprenører vender blikket mot Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utenlandske entreprenører vender blikket mot Norge"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2012 Fredag 26. oktober 1. Utenlandske entreprenører vender blikket mot Norge 2. Kraftig fall i tallet på nye KOFA-saker 3. Konferanse, nytenkning og kompetanse 4. Vil fase ut gjenkjøp ved forsvarskjøp EU-døme på «grøne kjøp» 6. Kuttet opptil 54 pst. uten å redusere kvalitet 7. Danske OPS-prosjekt ein suksess 8. Søkelys på grensene for kontrollplikt Utenlandske entreprenører vender blikket mot Norge Den store norske satsingen på utbygging av veier og jernbaner tiltrekker seg utenlandske entreprenører, ikke minst på grunn av den vanskelige konjunktursituasjonen nedover i Europa. I tillegg satser Statens vegvesen og Jernbaneverket på større kontrakter, som kan friste utlandet. Den nye kontraktstrategien til Jernbaneverket innebærer dessuten at flere oppgaver enn før skal settes ut de selv tar sikte på en rendyrket byggherrerolle. Denne nyorienteringen av det norske anleggsmarkedet fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for I forslaget foretar regjeringen en vurdering av markedsforholdene i vei- og jernbanesektoren. Stor økning i utbyggingen krever økt kapasitet og kompetanseoppbygging. På jernbanesiden er det mer spesialiserte oppgaver, omfanget er mindre og det er færre utstyrsleverandører og aktører med ønsket kompetanse. For mange jernbaneanlegg fins det heller ikke god nok kompetanse utenfor Jernbaneverket og et effektivt leverandørmarked. Dette på tross av at flere utenlandske entreprenører nå er inne på det norske markedet. Jernbaneverket arbeider spesielt med å stimulere markedet for å bedre konkurransen. Utenlandske aktører Etatenes dialog med utenlandske aktører har vist at det er stor interesse for den norske og skandinaviske markedet innenfor infrastruktur både fra entreprenører og rådgivere. Det har, heter det, sammenheng med den internasjonale konjunktursituasjonen, økt størrelse på oppdragene og at de oppfatter oppgavene som interessante og utfordrende. - Økt volum i samferdselssektoren og andre deler av anleggsmarkedet gjør det nødvendig å legge til rette for en mer differensiert strategi for å sikre god utnyttelse av 1

2 markedet, effektiv gjennomføring og dermed større kapasitet, fremholder regjeringen. Det er òg nødvendig å gå gjennom sammensetningen av prosjekter og oppdrag ved å se lengre strekninger i sammenheng og ved å vurdere samordning av likeartede oppdrag. Dialogen med bransjen viser at både internasjonale og nasjonale aktører kan møte et betydelig større volum. Balansert risikofordeling Konkurransegrunnlagene blir utviklet i et kontinuerlig samarbeid med interesseorganisasjonene når det gjelder forutsetninger, rammer og innhold. Regjeringen fremhever som et viktig mål å etablere en balansert risikofordeling i kontraktene som virker direkte inn på konkurransen. Jernbaneverket har dessuten vedtatt en ny, overordnet kontraktstrategi som innebærer økt bruk av eksterne leverandørmarkeder, at færre oppgaver løses internt og at etaten skal rendyrke sin byggherrerolle. Både Jernbaneverket og Statens vegvesen planlegger nå for større entrepriser enn tidligere. Forventningen er gevinster gjennom mindre koordinering og redusert kontraktansvar. Dette legger til rette for å oppnå stordriftsfordeler. Større kontrakter trekker også internasjonale aktører til det norske markedet. I tillegg kommer fordeler med å samle mindre tiltak i større kontrakter. Det kan føre til mer samordnet og effektiv gjennomføring av tiltakene og dermed redusere behovet for interne byggherreressurser. Kraftig fall i tallet på nye KOFA-saker Etter at gebyret for behandling av vanlige klagesaker i KOFA ble nær tidoblet tidligere i år, har antallet saker som kommer inn til klagenemnda falt kraftig. Det viser klagenemndas egen statistikk. Saksbehandlingstiden for vanlige klagesaker ligger på godt og vel ett år drøye ti måneder for de gebyrsakene som fortsatt ligger til behandling fra den tiden da KOFA også avgjorde slike. Andelen brudd på regelverket i de sakene som kommer til nemndsbehandling, ligger for tiden stabilt på to av tre. Fra 1. juli i år ble gebyret for å få en klage behandlet i KOFA øket fra 860 kroner til 8000 kroner, samtidig som det ble innført et gebyr på 1000 kroner også for å få behandlet en klage som gjelder påstått ulovlig direktekjøp. Gebyrsaker som oppstår etter samme dato skal behandles i domstolene, ikke lenger i klagenemnda. Nemnda inntok dermed rollen som et rådgivende organ. Statistikken viser at tilgangen på klagesaker falt som en sten fra innføringen av gebyrene. Bare én gebyrsak er innkommet. Det skjedde i juli, der det for øvrig kom inn ni vanlige saker. I juli i fjor kom det inn 23 saker, hvorav fem gebyrsaker. Så kom august i år med fem nye klagesaker samme måned året før 21, hvorav to gebyrsaker. I september i år ble det registrert åtte nye saker, mens det i september i fjor kom 29. Ni av de sistnevnte var gebyrsaker. Tre uker ute i oktober sto telleverket i år på ti, hvorav en gebyrsak. Oktober i fjor endte på 34 saker, hvorav ni gebyrsaker. Prognose Det er fortsatt et godt stykke igjen til året er omme, men en prognose viser at dersom tilstrømningen de tre siste månedene blir den samme som snittet i de ni første, ender KOFA på 250 klagesaker. Legger man imidlertid snittet i de tre siste månedene til grunn 2

3 for prognosen, ender klageantallet for 2012 på om lag I 2010 kom det til sammen inn 407 saker, i I 2008 ble «sluttresultatet» 216 innkomne saker. Bare 2006 og 2007 lå tallet lavere. I september avgjorde klagenemnda like mange saker som september året før, i august litt i underkant, mens juli-tallene for i år viser seks avgjorte. I juli 2011 gjorde man ferdig 13. Pr. 22. oktober var det 315 saker til behandling, hvorav 227 rådgivende saker, sju prioriterte slike, en prioritert gebyrsak og 80 vanlige gebyrsaker. 2 av 3 er brudd på reglene Dersom man ser på de sakene som har vært i behandling i nemnda denne høsten, dvs. etter 1. juli, er det en forbløffende stabilitet og et interessant sammenfall: Både i fjor og i år har 67 prosent av sakene endt med brudd på regelverket. Det gjelder september og augustmånedene. I de to julimånedene var det forskjell 80 prosent i år og 75 prosent i Imidlertid er tallene ganske små, slik at konstateringene må ses i lys av det. Statistikken for alle måneder hittil i 2012 viser på sin side at andelen brudd på regelverket av samtlige nemndbehandlede saker nettopp ligger på nær 67 prosent. Saksbehandlingstiden for vanlig rådgivende saker ligger nå (pr. 22. oktober) på 441 dager, for gebyrsakene på 304 dager, og de prioriterte sakene begge kategorier, 73 dager. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Konferanse, nytenkning og kompetanse KOFA arrangerer konferanse, NHO-foreningen Abelia mener at offentlige anskaffelser må vris fra ensidig prisfokus til nytenkning, og NIMA har gjort en undersøkelse som viser at mangel på innkjøpskompetanse er dyrt for det offentlige. Konkurransedirektør Christine Meyer mener at behovet for endringer i innkjøpsregelverket ikke må føre til at hensynet til konkurranse og korrupsjonsbekjempelse settes til side. Samferdselsdepartementet kunngjør nye flykontrakter, og i Danmark inviteres det til konkurransepreget dialog om en lengre undersjøisk tunnel. I Sverige er det Ekonomistyrningsverket som skal videreføre resultatene av PEPPOL-arbeidet for økt e-handel. KOFA-konferanse 30. november 2012 KOFA arrangerer konferanse om offentlige anskaffelser 30. november Konferansen finner sted på Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, og varer hele dagen. Program og informasjon om påmelding vil om kort tid bli lagt ut på kofa.no. Vil ha nytenkning i anskaffelser - Det offentlige har en markedsmakt på 400 milliarder gjennom offentlige innkjøp. Dessverre bidrar en offentlig byråkratimølle til å kaste bort kompetanse framfor å skape handling, sier adm. dir i NHO-foreningen Abelia, Paul Chaffey, i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for Offentlige anskaffelser må vris fra en ensidig fokusering på pris til å tenke nytt og innovativt rundt å fremskaffe løsninger det 3

4 skinner av. For eksempel fordrer en digital satsing på over en milliard at staten tenker nytt rundt hvordan offentlige anskaffelser finner sted. Vi kan ikke lage morgendagens løsninger basert på gårsdagens systemer, sier Chaffey. Mangel på innkjøpskunnskap er dyrt Seks av ti innkjøpssjefer i det offentlige mener selv at mangel på kunnskap koster staten tapte skattekroner. En rapport anslår tapene til milliarder kroner årlig. Dette viser en fersk undersøkelse som Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) har gjennomført blant forbundets medlemmer. Reglene for offentlige anskaffelser oppfattes, ifølge undersøkelsesresultatene, som så strenge og kunnskapen blant innkjøperne så svak at svinnet sannsynligvis er betydelig. En tredjedel mener regelverket for offentlige anskaffelser er til hinder i forbindelse med innkjøp. 46 prosent er usikre på dette spørsmålet, noe som tyder på usikkerhet blant innkjøpere når det gjelder regelverket, heter det. Behov for å forenkle regelverket - Innenfor offentlig innkjøp er det også behov for å gjøre en jobb for å forenkle regelverket, skriver konkurransedirektør Christine Meyer i en artikkel. I dag er det mange som sier at det er blitt viktigere å ikke bli klaget inn til KOFA enn å velge den beste leverandøren. Det er også mye som tyder på at regelverket blir for stivbent innenfor sektorer der hensynet til brukerne er viktigere enn å finne frem til det mest økonomisk fordelaktige anbudet. Samtidig er det viktig å ikke svekke regelverket på en måte som gjør at hensynet til konkurranse og bekjemping av korrupsjon blir kastet ut med badevannet. Nytt flyanbud på regionale flyruter Samferdselsdepartementet har kunngjort anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms for perioden 1. april mars Anskaffelsen er lyst ut i hele EU/EØS- området og flyselskap i alle EØS-land er invitert til å levere anbud. - Luftfarten er spesielt viktig i områder med avstandsutfordringer som Nord-Norge. Vi viderefører derfor dagens rutestruktur for å opprettholde et godt flytilbud i Finnmark og Nord-Troms, sier samferdselsminister Marit Arnstad. Frist for innlevering av tilbud er 11. desember 2012 kl. 12:00. Skal bygge 19 km undervannstunnel Interesserte entreprenører som ønsker å delta i konkurransen om bygging av den såkalte Fehmernforbindelsen mellom Danmark og Tyskland, må melde seg innen 18. januar Konkurranseformen er konkurransepreget dialog. Prosjektet er siste ledd i en sammenhengende trafikkorridor mellom Skandinavia og det kontinentale Europa. Det dreier seg om en 19 km lang undervannstunnel mellom Lolland i Danmark og Puttgarden i Nord-Tyskland. Målsettingen er å bygge en toveis vei- og baneforbindelse. Selskapet Fehmern AS er byggherre og vil tilby fire hovedkontrakter i tillegg til en rekke mindre kontrakter. Svensk PEPPOL-myndighet Ekonomistyrningsverket (ESV) i Sverige har fått i oppdrag av regjeringen å samordne den svenske bruken av PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). EU-prosjektet PEPPOL ble avsluttet i august, og resultatene tas nå hånd om av den permanente 4

5 forvaltningsorganisasjonen OpenPEPPOL. ESV skal være PEPPOL-myndighet i Sverige og være svensk medlem av OpenPEPPOL, heter det. Blant oppgavene til ESV er å arbeide for økt bruk av e-handel. Vil fase ut gjenkjøp ved forsvarskjøp Ett av de viktigste næringspolitiske virkemidlene ved norske forsvarsanskaffelser, gjenkjøpsordningen, er i spill. EU-kommisjonen er i gang med arbeid for å få faset ut slike ordninger, fordi de er i strid med grunnleggende prinsipper. Inntil videre vil Forsvarsdepartementet opprettholde ordninger overfor tredjeland, men det nye forsvarsdirektivet utelukker trolig bruk av gjenkjøp overfor EØS-land heretter. Unntaksvis kan imidlertid ordningen eventuelt fortsatt praktiseres. Det nye forsvarsdirektivet inneholder innkjøpsregler som er skreddersydd til forsvars- og sikkerhetsmateriellets spesielle karakter, dvs. sensitivitet og kompleksitet. Det inneholder spesifikke bestemmelser om forsynings- og informasjonssikkerhet, og det gir mulighet for ubegrenset bruk av den mest fleksible anskaffelsesprosedyren. I en rapport fra EU-kommisjonen til Europaparlamentet og - rådet heter det at forsvarskontrakter ikke lenger bør, som tommelfingerregel, tildeles under henvisning til unntaksbestemmelsene i regelverket eller, for norsk vedkommende, til unntakene i EØS-avtalen. Med innføringen av det nye direktivet skjer det en tredeling av hvordan forsvars- og sikkerhetsanskaffelser reguleres etter sistnevnte avtale. Noen anskaffelser er fremdeles unntatt, mens ordinære anskaffelser til forsvars- og sikkerhetsmyndighetene m.fl. fortsatt skal følge innkjøpsreglene som gjelder for sivil sektor. Forsinkelser hos medlemsland Det har tatt sin tid å få medlemsstatene i EU til å gjennomføre det nye direktivet i deres nasjonale regelverk. Fristen var 21. august i fjor, men da var det bare tre av medlemsstatene som hadde gjort jobben. En medlemsstat varslet at man var klar i løpet av kort tid. Nå er imidlertid alle medlemsstatene ferdige, så nær som fire. Disse har EUkommisjonen bragt inn for EU-domstolen for manglende eller bare delvis gjennomføring av direktivet i sine respektive lovverk. Det fremgår av rapporten til Europaparlamentet og -rådet at EU-kommisjonen nå vil ta skritt for å gjennomføre en utfasing av de såkalte gjenkjøpene, som er, heter det, i strid med de grunnleggende prinsippene i traktaten. I en informasjon fra Forsvarsdepartementet heter det at gjenkjøpsavtaler på forsvarsområdet innenfor EØSområdet neppe kan aksepteres med mindre de begrunnes i et behov for å beskytte landets vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser. Vil ikke tillate gjenkjøp Direktivet inneholder rett nok ingen særskilte bestemmelser om gjenkjøp. Kommisjonen har imidlertid publisert et fortolkningsdokument om gjenkjøp, der det fremgår at gjenkjøp ikke vil være tillatt for anskaffelser som foretas etter det nye direktivet. I norsk betydning har gjenkjøp vært et krav om at utenlandske leverandører til det norske forsvaret må inngå avtaler om industrielt samarbeid med norske bedrifter. 5

6 Gjenkjøpsordningen, heter det i informasjonen fra departementet, har vært ansett som ett av de viktigste næringspolitiske virkemidlene ved forsvarsanskaffelser. Gjenkjøp er blitt benyttet som verktøy for å sikre norsk forsvarsindustris markedsadgang til lukkede, nasjonale markeder med begrenset konkurranse mellom nasjonale og internasjonale leverandører, som f.eks. i USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Det nye direktivet berører i utgangspunktet ikke handel med land utenfor EØS-området, for eksempel USA. Kommisjonen har imidlertid ikke tatt stilling til om medlemslandene kan kreve gjenkjøp fra tredjeland, men har uttalt at de anser dette som indirekte diskriminering av leverandører fra EØS-land. Inntil videre vil Forsvarsdepartementet legge til grunn at det er rettslig adgang til å kreve gjenkjøp overfor tredjeland i fremtiden. 52 EU-døme på «grøne kjøp» Ein ny EU-publikasjon presenterar 52 døme på «grøne innkjøp» Det er ni døme frå grannelanda våre - fire frå Sverige, tre frå Danmark og eitt kvar frå Island og Finland. I den nye publikasjonen er nokre av dei mest interessante studiane frå dei seinare åra, heiter det. Føremålet med publikasjonen er å syne korleis offentlege oppdragsgjevarar har gjennomførd «grøne innkjøp». Døma skal kunne tene som ei rettleiing for andre. Eitt av dei danske døma gjeld Es bjerg kommune som nytta nokre av kriteria i Ecolabels ved kjøp av reinhaldsprodukt for nokre år sidan. Kommunen fann ut at dei produkta som var bodne fram, ikkje var dyrare enn vanlege produkt. Studiar syner at nær 80 prosent av reinhaldsprodukt og - tenester i Danmark no er ecolabels-sertifisert eller dei svarar til dei kriterium som ligg i denne sertifiseringa. I 2006/2007 førde det til ein CO2-reduksjon på 43 prosent og ein prisreduksjon på tre prosent. I den islandske hovudstaden Reykjavik ønskte dei å kjøpe miljøvenleg reingjering, skape eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette i dei nye lokala ved å nytte miljøvenlege reingjeringsprodukt, og dessutan få bort alle reingjering som ikkje var naudsynt og som var ressurssløsing. Ekspertar frå universitetshald var med og fann fram eigna kriterium, og ved kontrakttildelinga vart det gjeve 15 av 100 poeng til tilbydarar som hadde sertifisert, miljøvenleg reingjering. Lyspærer Kolding og elleve andre danske kommunar skal etter kvart skifte ut lyspærene sine. Dei tok då til å gjere ei tevling for å få på plass pærer som var svært effektive når det gjaldt energi, som til dømes LED-pærer. Dette skulle nyttast i lyskjelder innanfor kommunane. I første rekkje skal dei nye pærene nyttast i to kommunale bygg i Kolding, og ut frå det skal ein rekne kor mykje som vert spart i energi og kostnader over eit livslaup på 20 år. Passivhus Det finske dømet gjaldt kontrahering i samband med bygging av 31 passivhus etter kriterium utvikla av ei ekspertgruppe. I tevlinga vart det sett mål for mellom anna energibruk og oppvarming. Andre kriterium var livslaupsrekningar og CO2-utslepp. I tevlinga om å utvikle kriteria kom det inn heile 25 tilbod. Den tevlingsforma som vart vald, gjorde at leverandørane kunne arbeide saman gjennom heile prosessen. 6

7 Miljøvenlege pc-ar Stockholm kommune skulle for nokre år sidan etablere eit heilt nytt pc-miljø. Mellom krava var energieffektivisering, plast som vart nytta på nytt og forbod mot helsefarlege stoff. Dei kriteria som vart nytta, var utvikla av kommunen sjølv. Han som fekk kontrakten, levde opp til alle kriteria. Kommunen reknar med å kunne spare mange tusen kroner i åra framover som følgje av dei meir energivenlege pc-ane. Avlaupsreinsing Krav til energieffektivisering og lågt kjemikalieforbruk var òg sentralt i eit anna døme frå Sverige. Her var det handtering av avlaupsvatn det gjaldt. Kriteria som var nytta, låg til grunn ved kjøp av mekanisk utstyr. Mykje av avfallsvatnet kan no nyttast som kompost og jordtildekking, men noko kan òg reinskast så mykje at det er eigna som jordbruksland. Biogass vert dessutan utvikla. Du finn alle døma her. Kuttet opptil 54 pst. uten å redusere kvalitet Opptil 54 prosent netto besparelse uten å gå på akkord med kvaliteten, men som følge av bedre styring, ensartet kvalitet og mer effektiv utførelse. Dette er konklusjonen i en fersk dansk rapport, der erfaringene fra elleve rengjøringsanskaffelser analyseres nærmere. Blant anbefalingene i rapporten fins et forslag om å forsøke å konkurranseutsette også andre kommunale tjenesteoppgaver sammen med rengjøringen. Da etableres såkalte servicepartnerskap, heter det, og det kan gi ytterligere besparelser og økt tjenestekvalitet. Analysene i rapporten «Effekterne af konkurrence om kommunal rengøring» er utarbeidet av Rambøll Management Consulting for danske Udbudsrådet. Analysene er basert på casestudier av elleve konkrete anskaffelser av rengjøringsoppgaver i ti kommuner. De eksemplene som er undersøkte, er valgt ut fra ulik kommunestørrelse, geografisk spredning, forskjell i anskaffelseserfaring, forskjell i måte å spesifisere krav på til leverandører mv. I alle de elleve eksemplene er det oppnådd besparelser ved å konkurranseutsette rengjøringsoppgavene. Nettobesparelsene ligger på mellom 13 og 54 prosent. Kvalitetsnivået vurderes som uendret i sju tilfeller eller litt forbedret i fire. Medarbeiderne Forholdene for medarbeiderne oppleves å være forringet i seks tilfelle, forbedret i tre. I to av anskaffelsene, der oppgavene både før i og etter var løst av private, er medarbeiderforholdene hos de private leverandører ikke sammenliknet. Visse innovasjonsvirkninger ble konstatert i ti av de elleve eksemplene. For kommunenes del kom det til uttrykk i form av bedre overblikk og styring av området, mens effektene på leverandørsiden kommer fra forbedring av arbeidsgangen, metodene og maskinutrustningen. 7

8 I utgangspunkt var det stort potensial for forbedringer og effektiviseringer, fremholdes det i rapporten. Forbedret styring kom mye av en standardisering av kvalitets- og servicenivået i kommunene. Konkurranse på markedet får leverandørene til å effektivisere. Det skjer. heter det, gjennom innovasjon og utnyttelse av stordriftsfordeler. Rengjøring er leverandørenes kjerneoppgave, mens rengjøringspersonalets leder i kommunene ofte har vært en institusjonsleder som ikke har hatt faglig kunnskap om faget. Anbefalinger Blant anbefalingene i rapporten etter dette er konkurranseutsetting av rengjøringsoppgavene i kommunene. Men: - Når kommunale rengjøringsoppgaver første gang konkurranseutsettes, bør kommunene likevel være oppmerksomme på at en mer effektiv utførelse av rengjøringen kan gi utilfredshet hos medarbeidere som går over til den nye tjenesteleverandøren og deretter skal arbeide på en overenskomst med et høyere arbeidstempo. Det anbefales dessuten at kommunene søker inspirasjon i de erfaringer andre kommunale myndigheter har fått ved å konkurranseutsette rengjøringsoppgaver. Likedan anbefaler forfatterne av rapporten at kommunene og andre offentlige myndigheter vurderer å prøve de muligheter som ligger i å gjøre kontrakt om flere andre tjenesteoppgaver sammen med rengjøringsoppgavene i en felles anskaffelse. Danskene kaller det servicepartnerskap. Rapporten finner du her. Danske OPS-prosjekt ein suksess Dei danske OPS-prosjekta har vore ein suksess: Totaløkonomiske vinstar, innovative løysingar, høgare kvalitet enn ved dei tradisjonelle byggjeprosjekta og levering i tide utan nemnelege budsjettoverskridingar. Dette går fram av ei undersøking som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gjort, og som nå ligg føre i ein rapport. Sjølve innkjøpsprosessen har på si side vore meir ressurskrevjande enn det som oppdragsgjevarane hadde rekna med. Rapporten heiter «Erfaringer fra de danske OPP-projekter». Det går fram at det er dei 13 prosjekta som er i gang, som er undersøkte. I ni av desse er kontrakt gjort. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen veit dessutan at 15 prosjekt er i planleggingsfasen. Med OPP meiner danskane nokolunde det same som vi her heime kallar OPS (offentleg-privat samarbeid). Eit OPP-prosjekt, heiter det, går ut på å etablere eit partnarskap mellom ei offentleg verksemd og ein leverandør, der oppgåver og risiko er fordelte mellom partane slik at det vert ei betre arbeidsdeling som kan føre med seg ei rekkje føremoner. I dei danske offentlege partnarskapa er det den private partnaren som tek vare på anlegga vedlikehald og drift i ein periode som vanlegvis er 25 år. Dei 13 danske OPPprosjekta femner mellom anna om parkeringshus, daginstitusjonar og skolar. Kontraktsummane er frå 25 millionar til over ein milliard kroner. 8

9 Ein suksess Resultata av undersøkinga tyder på at OPP-prosjekta har vore ein suksess, slik dei offentlege oppdragsgjevarane ser det. Det gjelder både små og store prosjekt. Langt dei fleste offentlege oppdragsgjevarane seier at dei har fått ei rekkje totaløkonomiske føremoner, mellom anna i form av meir innovative løysingar. Denne vurderinga kjem frå ni av dei 13 prosjekta. Når det gjeld kvaliteten i byggjearbeidet, er den betre enn i tradisjonelle entreprisavtaler, etter vurderinga i ni av 12 OPP-prosjekt. Dei ni seier at kvaliteten er høgare eller mykje høgare i OPP-prosjekta. Når det her berre er snakk om 12 prosjekt, kjem det at i eit av prosjekta var ein ikkje komen så langt at det var ønskjeleg å evaluere her. Samstundes er alle dei ni OPP-prosjekta som er tekne i bruk, vore klare til den avtalte tida eller tidlegare, og åtte av dei ni er gjennomførde utan nemnelege budsjettoverskridingar, går det fram av undersøkinga i rapporten. Det offentlege seier òg at samarbeidet med den private partnaren har fungert godt. Innkjøpsprosess Sjølv om OPP-prosjekta har vore ein suksess, slik oppdragsgjevarane ser det, meiner alle at dei har nytta monaleg fleire ressursar på innkjøpsprosessen enn dei trudde dei skulle gjere. I sju av prosjekta vart det berr ein eller to leverandørar som kom med tilbod, heiter det. Mykje av den risikoen som vanlegvis byggherren tek, er i dei fleste OPP-prosjekta førd over til partnaren. Det gjeld til dømes ansvar for å halde tidsplanen og for vedlikehaldet undervegs i bygginga. Dei risikofaktorane som ikkje er førde over til den private, er tilhøve som den private ikkje kan ha kontroll på, går det fram av den danske undersøkinga. Les meir om OPS på anskaffelser.no Du finn undersøkingsrapporten frå Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her. Søkelys på grensene for kontrollplikt Først underveis i en klagesak i Sverige ble det kjent at den valgte leverandøren ikke hadde imøtekommet et «skal-krav» ved tilbudsfristen. Det må likevel få konsekvenser for kontraktstildelingen, mente klageinstansen. I den konkrete saken ble oppdragsgiveren bedt om å gjøre evalueringen på nytt, da uten den leverandøren som først ble valgt ut. Klagesaken retter søkelyset mot omfanget av en oppdragsgivers plikt til å kontrollere opplysninger i et tilbud. Noe spesielt dokumentasjonskrav forelå ikke i konkurransegrunnlaget. I en svensk klagesak for kammarrätten i Göteborg (mål nr ) var utgangspunktet en konkurranse om en rammeavtale i regi av et landsting (fylkeskommune). Avtalen gjaldt datalagringsprodukter. Ett av «skal-kravene» i konkurransegrunnlaget var at de produkter som skulle leveres, enten måtte være produsert av tilbyderen eller at tilbyderen hadde gjort en såkalt OEM-avtale med en produsent. En slik avtale går ut på at en «Original Equipment Manufacturer» (OEM) 9

10 produserer produkter eller komponenter som er kjøpt av et annet selskap og selges under kjøperselskapets merkenavn. OEM refererer til selskapet som opprinnelig produserte produktet. Leverandøren som anla klagesaken mente at tilbyderen, som hadde fått kontrakten, hverken produserte produktet selv eller hadde et såkalt OEM-avtale. I første klageinstans, förvaltningsrätten, ble klagen avvist fordi klageren ikke hadde dokumentert sine påstander om den valgte leverandøren. Kontrollplikten Förvaltningsrätten pekte på at oppdragsgiveren ikke hadde stilt spesielle krav i konkurransegrunnlaget om at tilbyderne skulle dokumentere at de etterlevet de kravene som var stilt. Den alminnelige kontroll av opplysninger strekker seg som hovedregel ikke lengre enn å sjekke om kravene som i konkurransegrunnlaget er imøtekommet i de respektive tilbudene. Bare dersom det var en mistanke om at noe ikke stemte, ville det være nødvendig også å kontrollere opplysningene, fremholdt retten. I neste klageinstans, kammarrätten, kom det for en dag at den valgte leverandøren ikke produserte det aktuelle produktet selv. Imidlertid hevdet leverandøren at han da tilbudet ble innlevert, hadde en OEM-avtale på det aktuelle produktets forgjenger, noe han fortsatt hadde. Denne avtalen omfattet, slik han så det, også de tilbudte produktene. Imidlertid hadde klageren vist til en rekke artikler i trykte medier som gikk på at en slik avtale ikke lenger eksisterte. Den valgte leverandøren hadde ikke tilbakevist dette, enn si lagt fram dokumentasjon på at han hadde en slik OEM-avtale. Ny vurdering Dette fikk kammarrätten til å konstatere at leverandøren ikke hadde oppfylt «skalkravet» da tilbudsfristen løp ut. En oppdragsgiver må ikke overse eller sette til side krav i konkurransegrunnlaget, heter det, og det gjelder også for det tilfelle at opplysningene først blir kjent under f.eks. en klageprosess. Dette må få føringer for den konkrete tildelingsprosessen, slår domstolen fast, og konkluderer med at ny vurdering må gjennomføres da uten den leverandøren som opprinnelig hadde fått avtale. 10

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS NYTT REGELVERK Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS Gjelder fra 1. januar 2017 Nye terskelverdier ESPD over EØS Nye prosedyrer KOFA har igjen gebyrmyndighet Krav om KGV fra 1. juli 2018 NYE REGLER Under

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Bruker 1,3 mrd. årlig på anskaffelsesprosesser

Bruker 1,3 mrd. årlig på anskaffelsesprosesser Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 14/2014 Fredag 11. april 1. Bruker 1,3 mrd. årlig på anskaffelsesprosesser 2. KOFA delt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 21 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 4 Nettsider... 4 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU

Rapport. Søkelys på landbrukspolitikken i EU Rapport Søkelys på landbrukspolitikken i EU Figuren viser avstanden mellom verkeleg BNP og trend BNP i prosent av trend BNP for Norge og ØMU-landa. (Dersom verkeleg BNP aukar mindre enn trend BNP kjem

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA Jon Museth og Norunn S. Myklebust Norsk institutt for naturforskning (NINA) Frittstående forskningsinstitutt (privat

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en konkurranse for anskaffelse av totalentreprise til en skole. Klagenemnda fant at det i konkurransegrunnlaget ikke var klart nok sondret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18.

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. oktober 2017 ÅRIM stiller miljøkrav! I hovudsak minstekrav, lite bruk av

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

STATENS INNKJØPSSENTER

STATENS INNKJØPSSENTER STATENS INNKJØPSSENTER NHO Barbro Bottheim Oslo, 6. desember 2016 AGENDA Om Statens Innkjøpssenter, status og avtaleportefølje Hvordan Statens innkjøpssenter arbeider - Verdiskapning gjennom brukermedvirkning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer