LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy."

Transkript

1 LAB Entreprenør AS. Beregning av veitrafikkstøy.

2 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU Kunde: LAB Entreprenør AS v/geir Martinsen. Beregning av veitrafikkstøy. Sammendrag: Rapporten inneholder beregninger av utendørs støynivå fra veitrafikk (L den ) ved planlagte byvillaer i, Bergen kommune. RV 580 Fritz Riebers vei er dominerende støykilde. Rapporten er en revisjon av rapport RIAKU02 dat : a)to hus er tatt ut av planen. b) Fem hus er supplert med toppetasje («penthouse»). c) Bygningshøyder er noe revidert. Det er i revidert plan lagt inn 10 bygninger for bolig. Disse skal skjermes med en kombinasjon av geomur med høyde 9 m over veibane og (glass)skjerm på topp av geomuren med generell høyde 2 m. Lokal skjermhøyde økes til 3 m i nord. I tillegg må eksisterende skjerm i vest få lydabsorberende overflate mot vegen. Alle fasader i alle etasjer vil få dag-kveld-natt lydnivå under L den = 65 db. De fleste fasader ved lavere etasjer vil få lydnivå under L den = 55 db. Store deler av uteområdene på bakkeplan vil få tilfredsstillende støynivå under L den = 55 db. Det er ikke gjort beregninger av støynivå innendørs eller detaljerte beregninger av støynivå på privat uteplass. 2 Generell høyde for geomur + skjerm øket til 9+2 m. Ny skjermavslutning i sør edfa Nytt beregningsgrl: Illustrasjonsplan og bygningshøyder edfa Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Espen Thomassen Kontrollert av: Edvard Falch Oppdragsansvarlig / avd.: Sign.: Oppdragsleder / avd.: Eva M. Lothe/ 519 Edvard Falch / 519

3 Innhold 1 Innledning Forutsetninger Situasjonsbeskrivelse Underlag Trafikk og veisystem Forskrifter og retningslinjer Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplan for Bergen kommune Teknisk forskrift 2010 (TEK10) Metode Resultater Kommentarer Fremtidig arbeid Referanser... 5 Vedleggsliste Vedlegg 1 - Lyduttrykk Vedlegg 2 Illustrasjonsplan Vedlegg 3 Støynivå ved fasade Vedlegg 4 Støynivå på uteområde Figurliste Figur 1. Illustrasjonsplan. Planlagte bygninger Byvillaer i rødt øst for FV280. Bygninger er nummerert med Hus 1 Hus 12. Kart ikke i målestokk Figur 2. Støynivå Plan 1. Kart ikke i målestokk Figur 3. Støynivå Plan 2. Kart ikke i målestokk Figur 4 Støynivå Plan 3/ 3P. For hus hvor det ikke er markert støynivå eksisterer ikke etasjen. Kart ikke i målestokk Figur 5. Støynivå Plan 4/ 4P. For hus hvor det ikke er markert støynivå eksisterer ikke etasjen. Kart ikke i målestokk Figur 6. Støynivå Plan 5/ 5P. For hus hvor det ikke er markert støynivå eksisterer ikke etasjen. Kart ikke i målestokk... 8 Figur 6. Støynivå L den på planens uteområder. Kart ikke i målestokk i

4 Tabelliste: Tabell 1. Trafikktall... 2 Tabell 2. Anbefalte grenser for veitrafikkstøy ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt er frittfeltverdier ii

5 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av LAB Entreprenør AS for å vurdere støy fra veitrafikk for prosjektet Byvillaer i Bergen kommune. Sweco Norge AS (tidligere Kilde Akustikk AS) har tidligere vurdert støyforhold for eldre utbyggingsplaner på området. Denne rapporten bygger generelt på et notat fra 2008 (Kildenotat ), bl.a. når det gjelder trafikkmengder og skjerming av området. Rapporten er videre en revisjon av Sweco rapport RIAKU02 dat : a)to hus er tatt ut av planen. b) Fem hus er supplert med toppetasje («Penthouse»). c) Bygningshøyder er noe revidert. Høyder for geomur og toppskjerm er øket og skjermanlegget er ført noe lenger sør med forankring i fjellskjæring sør for eksisterende bolig på gnr/bnr 40/201. Med støynivå menes i denne rapporten Dag-kveld-natt lydnivå (L den ), hvis ikke annet er spesifisert. Lyduttrykk i kursiv er forklart nærmere i vedlegg 1. 2 Forutsetninger 2.1 Situasjonsbeskrivelse Byvillaer er planlagt plassert øst for RV 580 Fritz C Riebers vei, sør for Troldhaugtunnelen. Illustrasjonsplan (se vedlegg 2) viser 10 bygninger (Hus 1 10) med 3 5 plan (inkl toppetg.) i tillegg til bod- og garasjeplan. 2.2 Underlag Beregninger er utført på grunnlag av illustrasjonsplan datert og bygningshøyder datert Trafikk og støyskjerming Det er i rapporten kun beregnet støy fra trafikk på RV 580 da dette er dominerende støykilde for planområdet. Trafikkmengde og forutsetninger for trafikkprognose er beskrevet i Kilde notat Trafikkdata benyttet i beregningene er oppsummert i Tabell 1. Det er forutsatt at området støyskjermes slik: Det bygges en 9,0 m høy geomur med en 2,0 m høy (glass)skjerm på toppen. Samlet høyde geomur + skjerm er 11,0 m over østlige veibaner (med kjøreretning mot nord). Etter korrespondanse med Faaland arkitekter as ( ) legges til grunn at skjermanlegget økes til totalt 12 m over østlig veibane, for skjermens nordligste 55 m. Det vises til Figur 1, vedlegg 2. Angitte høyder for skjermtopp er minimumshøyder. 1

6 Eksisterende 4 m støyskjerm mot Troldhaugen er forutsatt kledd med en effektivt lydabsorberende overflate mot veien. Dette hindrer refleksjoner til eksisterende og planlagt bebyggelse i øst. Lydabsorberende overflater er viktig også av hensyn til støynivået på Troldhaugen, slik at dette ikke øker som en uheldig følge av tiltaket. Det forutsettes at absorpsjonsflaten demper A-veid veitrafikkstøy med minst 85 %. Tabell 1. Trafikktall Vei ÅDT 2004 (kj/døgn) RV 580 Fritz C Riebers vei ÅDT 2020 (kj/døgn) Skiltet hastighet Andel tungtrafikk km/t 10% Døgn-fordeling 75 % dag, 15 % kveld, 10 % natt (standard riksvei iht. TA ) 3 Forskrifter og retningslinjer 3.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (Støyretningslinjen) T har anbefalte grenser for støynivå på uteplasser og utenfor støyømfintlige rom i nye boliger. Anbefalt støygrenser der veitrafikk er støykilden er vist i Tabell 2. Prognosetidspunktet bør legges år frem i tiden, for ikke å undervurdere støyen. Tabell 2. Anbefalte grenser for veitrafikkstøy utendørs ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt er frittfeltverdier. Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (stue og soverom) Maksimalt lydtrykknivå utenfor soverom, natt kl Vei L den = 55 db L 5AF = 70 db I de fleste tilfellene er det støynivået L den som er dimensjonerende. Anbefalt grenseverdi for maksimalt lydtrykknivå på L 5AF = 70 db gjelder ved mer en 10 hendelser pr. natt (f.eks. 10 tunge kjøretøyer). De anbefalte støygrensene er også omtalt i T-1442 som nedre grense for gul sone. Gul sone er et område hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres på vilkår av at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Den lokale planmyndigheten har også anledning til å 2

7 tillate avvik i grensene for utendørs støy. Det skal da legges vekt på at alle boenheter får en stille side (støynivå under L den = 55 db der veitrafikk er støykilde) der de fleste støyfølsomme rommene ligger, og at det er tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold. I tillegg må det dokumenteres at kravene til innendørs støynivå i TEK 4 ikke overskrides. T-1442 åpner eksplisitt for slike kompromisser på steder der det av ulike grunner er ønsket en høy arealutnyttelse. Dersom lokal planmyndighet ikke åpner for bygging med enkelte støyfølsomme rom på støybelastet side, blir det mer begrenset hvilke tomtearealer som kan brukes til boliger. Således vil det da bare kunne bygges boliger utenfor gul sone og på steder der hele øverste etasje kan støyskjermes effektivt. 3.2 Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplan for Bergen kommune Bergen Kommune har i kommuneplanens arealdel, , vedtatt bestemmelser og retningslinjer for lydnivå, rev Disse bygger på Miljøverndepartementets retningslinje T Eldre kommunedelsplaner gjelder fortsatt, men grenseverdier for støy i kommuneplanens bestemmelser gjelder foran de eldre kommunedelsplanene. I bestemmelsen slås det fast at disse gjelder foran reguleringsplaner datert før Grenseverdier angående støynivåer i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er rettslig bindende: Utendørs oppholdsareal ved bolig skal ikke ha støynivå over L den = 55 db. I intervallet L den = db for veitrafikk skal arealplanlegging og søknad om tiltak dokumentere at alle boenheter blir gjennomgående og får lavere støynivå enn L den = 55 db på stille side. Stille side skal også være skjermet i forhold til lydnivå fra andre lydkilder. Minst halvparten og minimum ett av soverommene i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Boenheter som får soverom eller stue på støyutsatt side skal ha balansert ventilasjon, og behov for solavskjerming eller kjøling skal avklares. Ved lydnivå over L den = 65 db for veitrafikk ved byggegrense, kan det ikke bygges boliger eller gis tillatelse til nye boliger uten at området samtidig skjermes slik at lydnivået kommer under L den = 65 db. Det må dokumenteres at luftkvalitet innendørs og på utendørs oppholdsareal blir tilfredsstillende, jf. nasjonale mål for lokal luftkvalitet. 3.3 Teknisk forskrift 2010 (TEK10) TEK, plan- og bygningslovens tekniske forskrift, har i en egen standard NS 8175: gitt grenser for tillatelig støy som kommer utenfra og belaster nye boliger innendørs og på uteplasser. 3

8 NS 8175:2008 vurderer lydforhold i boliger etter fire lydklasser, A-D, der lydklasse C angir TEK minstekrav for meldingspliktige tiltak. Støykravene i lydklasse C innebærer at inntil 20 % av berørte personer i boliger kan forventes å bli forstyrret av lyd og støy, jf. NS 8175:2008 a. Den delen av NS 8175:2008 som omhandler trafikkstøy er samordnet med Støyretningslinjen T For det aktuelle prosjektet er disse minstekravene aktuelle: grenseverdi for innendørs støynivå i oppholdsrom er L p,a,24h = 30 db (A-veid tidsmidlet lydtrykknivå over et døgn, 24h) Maksimalt støynivå i soverom skal ikke overstige L p,af,max = 45 db om natten (kl 23 07). Dette kravet gjelder dersom det er mer enn 10 hendelser over dette nivået om natten. (A-veid maksimalt lydtrykknivå med «Fast» instrumentinnstilling) Krav til støynivå på uteplass skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone i T (L den = 55 db). 4 Metode Utendørs støynivå er beregnet etter gjeldende metode 7. Dataprogrammet NoMeS ver. 4.5 ( ) er benyttet. Beregnet utendørs støynivå er basert på fremtidig døgntrafikk som angitt i Tabell 1. Planlagte bygninger har mellom 3 og 5 etasjer med boenheter (inkl. toppetg), i tillegg til garasje og underetasje. Støynivå ved fasade er beregnet 1,5 m over oppgitt kotehøyde for etasjeskiller. Beregningshøyde for støynivå på felles uteområde er 1,5 m over lokalt terreng. Det er tatt hensyn til mulige lydrefleksjoner mellom planlagte bygg. Endelig planering av terreng, eventuelle nye skjæringer og lignende vil kunne ha noe innvirkning på beregnet støynivå. 5 Resultater Ingen fasader får støynivå som overskrider L den = 65 db. støynivå ved mest utsatte fasade er beregnet til L den = 65 db (hus 10, 2-3. etasje, fasade mot vest). Støynivå ved fasader er vist i vedlegg 3, Figur 2 Figur 5. Figur 7, vedlegg 4, viser areal med tilfredsstillende støynivå (under L den = 55 db) på felles uteområde. Markert felt (blått) får støynivå over L den = 55 db. Umarkert felt (grønt) får tilfredsstillende støynivå under L den = 55 db. a I NS 8175:2012, som foreløpig ikke er knyttet bindende mot TEK10, tilsvarer lydklasse C «tilfredsstillende lydforhold for en stor andel berørte personer». 4

9 5.1 Kommentarer Ingen fasader får støynivå som overskrider L den = 65 db. De fleste lavere etasjer får støynivå under L den = 55 db. Store deler av uteområdet mellom husrekkene får tilfredsstillende støynivå ved 1,5 m høyde. Utearealer i sør og nord, som ligger i sterkt stigende terreng, får støynivå over L den = 55 db. På private uteplasser/balkong kan det i utgangspunktet antas samme støynivå som utendørs ved fasade. Støynivået kan reduseres vha. tett rekkverk, evt. innglassing. Dette må detaljeres ytterligere i en eventuell byggefase. Utbygging av området med bygging av geomur vil redusere støynivå ved flere eksisterende bygninger øst for RV 580. Planlagt utbygging vil ikke ha negativ effekt på støynivået ved eksisterende bygninger vest for RV 580, bl.a. på grunn av geomurens lydabsorberende egenskaper, samt oppgradering av eksisterende skjerm med lydabsorberende overflate. For flere og mer detaljerte konsekvenser angående støynivå ved utbygging av området og oppføring av geomur, henvises det til Kilde notat Fremtidig arbeid Etasjeplaner er ikke kontrollert for krav om gjennomgående boenheter eller soverom med vindu mot stille side, jf. kap 3. Beregninger av innendørs støynivå, og krav til fasadeelementer/lydvinduer slik at minstekrav i TEK tilfredsstilles, bør utføres før en eventuell byggefase. Hvis private uteplasser legges til en fasade som får støynivå over L den = 55 db, bør eventuelle lokale skjermingstiltak kontrolleres, slik at uteplass får tilfredsstillende støynivå. 6 Referanser 1 Notat Reguleringsplan.. Støy., Kilde Akustikk AS, datert TA-2115 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, SFT, T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,, Miljøverndepartementet, rev TEKnisk forskrift til Plan- og bygningsloven, Bestemmelser og retningslinjer, Bergen Kommune, rev T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,, Miljøverndepartementet, rev Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, rev

10 Vedlegg 1 - Lyduttrykk BEGREP NOTASJON FORKLARING A-veid lydtrykknivå «Dag-kveld-natt» (Day-Evening-Night) Maksimalt lydtrykknivå L den L max L p,af,max L 5AF A-veid ekvivalent lydtrykknivå med 10 db tillegg for lyd som opptrer om natten (kl 23-07) og 5 db tillegg lyd som opptrer om kvelden (kl 19-23). (L den er praktisk talt det samme som Ekvivalent flystøynivå, EFN.) Beskrivelsen er vedtatt som generell indikator ved vurdering og kontroll av ekstern støy i EU. Til prognoseformål skal L den beskrives som frittfeltverdi, normalt med mottakerhøyde +4 m over terreng. Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for lyd med varierende styrke. L max er svært følsomt for hvordan det defineres: hvilken tidskonstant (Impulse, Fast, Slow) som skal brukes og hvilke topper som skal medtas. A-veid maksimalnivå med tidskonstant Fast 125 ms. A-veid nivå med tidskonstanten Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser Veiekurve A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. A- kurven framhever frekvensområdet Hz og demper basslyd. Lydabsorpsjon Omdanning av lydenergi til varmeenergi.

11 BEGREP NOTASJON FORKLARING Tidskonstant (Instrumentinnstilling) Tidsmidlet lydtrykknivå over et døgn (24 timer) S (Slow) F (Fast) I (Impulse) Peak Standardiserte tidskonstanter (IEC 60651) som kan velges ved måling av lydtrykknivå. Ved konstant lydtrykk vil S, F og I gi samme lydtrykknivå. For kortvarige eller varierende lydforløp gir de fire tidskonstantene forskjellige nivåer. Hvilken konstant som skal brukes er vanligvis angitt i den aktuelle målestandarden. Tidskonstantene har ulik type definisjon, men har grovt sett reaksjonstid på henholdsvis 1000 ms (S), 125 ms (F), 35 ms (I) og 30 µs (Peak). Lydtrykknivå målt med f.eks Fast tidskonstant benevnes L F. Er i tillegg veiefilter-a innkoblet benevnes lydtrykknivået L AF. L p,24h Ekvivalent lydtrykknivå for en 24- timers periode (døgn). Brukes nesten alltid med A-veiing, og angis da L p,a,24h. jf. Tidsmidlet lydtrykknivå Tidsmidlet lydtrykknivå L p,t Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et visst tidsintervall (T), f.eks. 1 minutt, 30 minutt, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Lydklasse (bygninger) jf. Maksimalt lydtrykknivå Lydklassifisering av bygningstyper etter NS 8175, som definerer 4 klasser A-D slik at klasse A har de strengeste lydkravene og klasse D de svakeste. Kravene i teknisk forskrift (TEK) kan regnes å være oppfylt når grenseverdiene i lydklasse C er oppfylt.

12 Vedlegg 2 Illustrasjonsplan Troldhaugtunnelen Hus 10 Geomur 9,0 m over veibane øst + skjerm 3,0 m, tot. 12,0 m Eksisterende skjerm gjøres lydabsorberende på østlig side Hus 9 Hus 8 Geomur 9,0 m over veibane øst + skjerm 2,0 m, tot. 11,0 m FV 280 Fritz C. Riebers vei. Nordgående. FV 280 Fritz C. Riebers vei. Sørgående. Hus 4 Hus 5 Hus 7 Hus 3 Hus 2 Hus 1 Hus 6 Geomur 9,0 m + skjerm 2,0 m forankres i fjellskjæring sør for eksisterende bygning. Figur 1. Illustrasjonsplan. Planlagte bygninger Byvillaer i rødt øst for FV280. Bygninger er nummerert med Hus 1 Hus 12. Kart ikke i målestokk.

13 Vedlegg 3 Støynivå ved fasade = 59 db Plan 1 Under L den = 55 db L den = db L den = db Figur 2. Støynivå Plan 1. Kart ikke i målestokk.

14 = 65 db Plan 2 1. Under L den = 55 db L den = db L den = db = 56 db Figur 3. Støynivå Plan 2. Kart ikke i målestokk.

15 Plan 3/ 3P 2. = 65 db Under L den = 55 db L den = db L den = db = 59 db = 57 db = 56 db = 56 db Figur 4 Støynivå Plan 3/ 3P. For hus hvor det ikke er markert støynivå eksisterer ikke etasjen. Kart ikke i målestokk.

16 Plan 4/ 4P 3. Under L den = 55 db L den = db L den = db = 60 db = 60 db = 56 db = 56 db = 56 db = 57 db Figur 5. Støynivå Plan 4/ 4P. For hus hvor det ikke er markert støynivå eksisterer ikke etasjen. Kart ikke i målestokk.

17 Plan 5/ 5P Under L den = 55 db L den = db L den = db = 60 db Figur 6. Støynivå Plan 5/ 5P. For hus hvor det ikke er markert støynivå eksisterer ikke etasjen. Kart ikke i målestokk

18 Vedlegg 4 Støynivå på uteområder Over L den = 55 db Under L den = 55 db Over L den = 55 db Blått felt viser uteområde hvor støynivå er L den = db Grønt felt er under L den = 55 db. Beregningshøyde er 1,5 m over lokalt terreng. Områdene er omtrentlige og kan bli påvirket av endelig planering av terreng. Det er ikke gjort beregninger vest for støyskjerm. Det er tatt hensyn til at nordligste del av glasskjerm får 1m økning i høyde (3 m over geomur) Figur 7. Støynivå L den på planens uteområder. Kart ikke i målestokk.

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggfirma Jørn Hanssen AS Rapporttype Støyutredning 2013-7-31 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

SKI SENTRUM STØYUTREDNING

SKI SENTRUM STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ski kommune Rapporttype Støyutredning 2014-12-08 SKI SENTRUM STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: 1131745A Ski sentrum, områderegulering C-rap-001

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Kilde Akustikk AS Rapport 4505-2 REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Støynivå fra Havn Produkter ( Krabbefabrikken ) Området som ønskes regulert. Havn Produkter Figur 1. Foto av området tatt fra nordvest. for

Detaljer

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER RAPPORT : 910202-0-R02 Dato : 07.05.2015 Antall sider : 11 Antall vedlegg : 3 (10 sider) TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 2. KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 3. BEREGNINGER... 3 3.1 BEREGNINGSFORUTSETNINGER... 4 3.2 BEREGNINGSRESULTATER FOR LYDNIVÅ

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri Tønseth Invest AS Analyser Regulering Tønseth gartneri RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 254911 Kunde: Tønseth Invest AS c/o Meinich arkitekter AS : Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

Rapport. Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord. Støy fra helikopteraktivitet. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien

Rapport. Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord. Støy fra helikopteraktivitet. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien - Åpen Rapport Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord Støy fra helikopteraktivitet Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Foto: Multiconsult AS SINTEF IKT Akustikk 2013-01-30

Detaljer

Rapport. Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk

Rapport. Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk - Åpen Rapport Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk Støysoner etter T-1442/2012 ved en eventuell base for Nordsjøhelikopter Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien

Detaljer

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 - Åpen Rapport Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom Foto: Follo Flyklubb/Driftshåndbok-ENSI SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 Historikk

Detaljer

Rapport. Hammerfest lufthavn Grøtnes. Støyberegninger. Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien. SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06. SINTEF A23724 - Åpen

Rapport. Hammerfest lufthavn Grøtnes. Støyberegninger. Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien. SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06. SINTEF A23724 - Åpen - Åpen Rapport Hammerfest lufthavn Grøtnes Støyberegninger Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien Modellbilde: NSW /AV SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1.0 2012-11-16 Første utkast

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer