Resultater for DnB-konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater for DnB-konsernet"

Transkript

1 Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 3. mai

2 Tilfredsstillende resultat under rådende markedsforhold Driftsresultat før skatt millioner kroner Svake internasjonale finansmarkeder - lavere inntekter Reduserte kostnader til tross for mva sterk kostnadsstyring God kredittportefølje tilbakeføring av tap Forvaltet kapital økt til 485 milliarder kroner Kjernekapital opp til 8,9 prosent 3. mai 2

3 Oppkjøpet av Skandia Asset Management Overtagelsen godkjent i Norge, Sverige og Hong Kong Siste godkjennelse ventet i mai Ledelse og organisasjon på plass Norden - og særlig Norge - er et vekstområde for kapitalforvaltning DnB-konsernet ønsker å ta en ledende posisjon i dette markedet på nordisk nivå 3. mai 3

4 DnBs strategi DnB skal være den beste finansielle partner for norske og utvalgte nordiske kunder DnB DnB skal være internasjonale selskapers foretrukne partner i Norge DnB skal utenfor Norden også satse på utvalgte områder 3. mai 4

5 DnBs strategi DnB skal styrke kunderelasjonen til norske og utvalgte nordiske kunder DnB skal være den beste finansielle partner for norske og utvalgte nordiske kunder DnB Utnytte vår globale kapitalforvaltningsorganisasjon til å bli den ledende kapitalforvalter i Norden DnB skal være internasjonale selskapers foretrukne partner i Norge DnB skal utenfor Norden også satse på utvalgte områder Valutahandel og betalinger inn og ut av landet Verdipapirforvaltning Vekst innenfor: - shipping - energi - fiskeri 3. mai 5

6 DnBs organisasjon Konsernsjef Svein Aaser Konsernkommunikasjon Jarl Veggan Konsernstaber Tom Grøndahl E-utvikling Nikolai Stefanovic Finans-, betalings- og konserntjenester Evlyn Raknerud Bedriftskunder Personkunder DnB Markets DnB Asset Management Livsforsikring (Vital) Leif Teksum Petter Jansen Ottar Ertzeid Anders Kvist Bjørn Østbø 3. mai 6

7 Makroøkonomisk bilde Husholdningenes sparing I prosent av disponibel inntekt E 2004E Kilder: SSB og prognoser fra DnB Markets 3. mai 7

8 Makroøkonomisk bilde Petroleumsfondet Mrd.kroner I prosent av BNP E 2005E 2007E 2009E Milliarder kroner I prosent av BNP Kilder: SSB og prognoser fra Nasjonalbudsjettet 0 3. mai 8

9 Makroøkonomisk bilde Norge Tall i prosent 2001 E 2003E 2004E BNP vekst 1,5 1,2 1,9 2,6 Fastlands-Norge 1,0 1,8 1,8 2,3 Konsumprisindeks 3,0 1,5 2,1 2,3 Arbeidsledighet (AKU)* 3,5 3,5 3,8 3,7 Lønnsvekst 5,0 5,5 4,8 4,5 Produktivitet 1,7 2,0 1,8 1,6 Sparerate 7,5 9,4 9,9 10,2 Petroleumfondet (mrd.kr) n/a n/a i % av BNP 44,2 57,1 69,9 79,7 * Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen Kilder: SSB og estimater DnB Markets 3. mai 9

10 Hovedtall 1. kv. 1. kv Driftsresultat før tap og skatt (millioner kroner) Driftsresultat før skatt (millioner kroner) Resultat for perioden (millioner kroner) Resultat per aksje (kroner) 1,17 1,48 Resultat per aksje ekskl. goodwill (kroner) 1,22 1,52 Egenkapitalavkastning (%) 13,8 *) 18,8 Samlet forvaltet kapital ved utgangen av perioden (milliarder kroner) Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden, inkl. 50% av resultatet (%) 8,9 7,3 *) Egenkapitalavkastning 16 prosent ved kjernekapital 7 prosent 3. mai 10

11 Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Året Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) 75 Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (127) (101) (94) 178 Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) (1) (351) 7 14 (332) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Avsetning til ansattes fond, restrukturering, samt tap på driftsmidler. 3. mai 11

12 Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Året Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) 75 Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (127) (101) (94) 178 Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) (1) (351) 7 14 (332) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Avsetning til ansattes fond, restrukturering, samt tap på driftsmidler. 3. mai 12

13 Endring i netto renteinntekter 1. kv. 1. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Netto renteinntekter Herav: Utlånsvolum 71 Innskuddsvolum 44 Utlånsmarginer 73 Innskuddsmarginer (122) Oppgjør av forsikringskrav i 2001 (58) Egenkapital og hybridkapital (18) Inntekter fra renteinstrumenter 89 Andre netto renteeffekter 2 3. mai 13

14 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Prosent Kortsiktig avregningsrente Sum marginer 1) Utlånsmargin Innskuddsmargin 1.kv.00 2.kv.00 3.kv.00 4.kv.00 1.kv.01 2.kv.01 3.kv.01 4.kv.01 1.kv.02 1) Samlet gjennomsnittlig renteinntekt for innskudd som plasseres i utlån. 3. mai 14

15 Utvikling i gjennomsnittlig volum Milliarder kroner Utlån Innskudd 1.kv kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv mai 15

16 Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Året Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) 75 Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (127) (101) (94) 178 Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) (1) (351) 7 14 (332) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Avsetning til ansattes fond, restrukturering, samt tap på driftsmidler. 3. mai 16

17 Endring i netto andre driftsinntekter 1. kv. 1. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Netto andre driftsinntekter (395) Herav: Gevinst fra salg av Postbankens Betalingssentral i 2001 (237) Gevinst ved salg av leasingportefølje i London i 2001 (27) Netto gevinster på andre finansielle instrumenter 1) (102) Reduserte inntekter vedr. aksjemarkedet; - Reduserte inntekter fra egne investeringer i aksjer og Vital (33) - Reduserte inntekter fondsforvaltning (19) - Reduserte inntekter annenhåndsomsetning av aksjer (11) (62) Reduserte inntekter fra betalingsformidling (51) Økte inntekter fra kredittformidling, garantier m.m 26 Økte emisjonsinntekter 21 Andre inntektsposter 36 1) Inntektene må vurderes sammen med renteinntektene fra finansielle instrumenter. Samlet var inntektene fra finansielle instrumenter 13 millioner kroner lavere i 1. kv. enn i 1. kv mai 17

18 Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Året Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) 75 Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (127) (101) (94) 178 Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) (1) (351) 7 14 (332) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Avsetning til ansattes fond, restrukturering, samt tap på driftsmidler. 3. mai 18

19 Endring i ordinære driftskostnader fra 2001 til 1. kv. 1. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Sum ordinære driftskostnader (54) Herav: mva på tjenester 59 Effekt av salg av Postbankens Betalingssentral (36) Integrasjonseffekter (36) Effekt av IT-utkontraktering (35) Diverse effektiviseringer (34) (170) e-aktiviteter og IT (22) Annet (7) Lønnsoppgjør/resultatbasert lønn mai 19

20 Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Året Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) 75 Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (127) (101) (94) 178 Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) (1) (351) 7 14 (332) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Avsetning til ansattes fond, restrukturering, samt tap på driftsmidler. 3. mai 20

21 Netto tap/(tilbakeføring av tap) på utlån og garantier 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Året Beløp i millioner kroner Personkunder (15) Bedriftskunder (111) (125) (115) 78 DnB-konsernet (127) (101) (94) mai 21

22 Problemengasjementer i prosent av utlån Netto problemengasjementer, millioner kroner I prosent av netto utlån ,6 2,4 2, , ,5 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 1.kv kv 3.kv 4.kv 1.kv kv 3.kv 4.kv 1.kv kv 3.kv 4.kv 1.kv 3. mai 22

23 Midler i forvaltning 1) Milliarder kroner Skandia Asset Management Vital Investor og Aktiv forvaltning DnB des des des des des des mars 1) Totalen er fratrukket mellomværende poster. 3. mai 23

24 Balanser 31. mars 31. des. 30. sept. 30. juni 31. mars Beløp i milliarder kroner Kontanter m.v. og plasseringer i kredittinstitusjoner 41,3 19,7 25,9 33,3 32,8 Netto utlån til kunder 277,2 275,2 271,1 270,5 261,3 Sertifikater, obligasjoner, m.v. 35,6 38,8 45,5 44,2 39,9 Aksjer og andre eierinteresser 7,6 7,3 7,1 7,8 6,3 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3,3 3,4 3,7 4,0 4,1 Andre eiendeler 13,7 13,8 15,1 19,6 17,6 Sum eiendeler 378,7 358,2 368,4 379,5 362,1 Gjeld til kredittinstitusjoner 58,7 34,9 47,7 50,1 47,1 Innskudd fra kunder 190,2 191,6 183,1 185,1 179,5 Verdipapirgjeld 72,2 75,9 78,1 80,6 80,9 Øvrig gjeld og avsetninger 19,3 18,2 21,0 24,8 21,2 Ansvarlig kapital 38,3 37,7 38,5 38,7 33,4 Sum gjeld og egenkapital 378,7 358,2 368,4 379,5 362,1 Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i året 378,1 367,4 365,7 363,3 351,0 Innskuddsdekning i prosent 68,6 69,6 67,6 68,5 68,7 3. mai 24

25 Resultat per forretningsområde Driftsres. før tap og skatt Justert ROE Beløp i millioner kroner 1. kv. 1. kv kv *) 1. kv. Bedriftskundeområdet ,6 Personkundeområdet ,2 DnB Markets ,0 Vital ,7 Annet (206) (122) (129) DnB-konsernet ,8 *) Justert for virkningen av salg av Postbankens Betalingssentral og mottatt forsikringsoppgjør i mai 25

26 Bedriftskundeområdet 1. kv. 1. kv. 1. kv. 01 Beløp i millioner kroner 2001 justert Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer) (123) (113) 19 Driftsresultat før skatt *) Bedret utlånsmargin ga økt rentenetto Høye inntekter fra garantivirksomhet og kredittformidling God kostnadskontroll ga lavere kostnader Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Fortsatt god kredittkvalitet og lave tap Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Innskuddsdekning (%) Egenkapitalavkastning (%) 19,6 22,6 15,5 *) Justert for virkningen av salg av Postbankens Betalingssentral og mottatt forsikringsoppgjør i mai 26

27 Utvikling i kredittkvalitet 250 Mrd.kroner Antall kunder Inndeling i henhold til DnBs risikoklassifisering, hvor 1 er vurdert som lavrisiko og 10 som høyrisiko 3. mai 27

28 Personkundeområdet 1. kv. 1. kv. 1. kv. 01 Beløp i millioner kroner 2001 justert Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer) (13) Driftsresultat før skatt Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) 83 **) Innskuddsdekning (%) *) Sterk vekst i volumer, men press på marginer Andre driftsinntekter øker som følge av satsing på personkunder med finansformue Kostnadene reduseres fra et høyt nivå Utlånsporteføljen er av høy kvalitet Egenkapitalavkastning (%) 17,2 23,0 9,2 *) Justert for virkningen av salg av Postbankens Betalingssentral **) Hvis SMB-segmentet inkluderes i PKO blir kostnadsgraden 77,7 prosent. 3. mai 28

29 Personkundeområdet Kostnadsreduserende tiltak: Felles infrastruktur for Postbankens og DnBs nettbanker Elektroniske kontoutskrifter Bemanningsreduksjoner Utstrakt målretting av markedsføringen Ytterligere sanering av gamle IT-systemer 3. mai 29

30 DnB Markets Beløp i millioner kroner 1. kv. 1. kv Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer) - (17) Driftsresultat før skatt Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Inntekter fra valuta- og renteinstrumenter kompenserte for svakere aksjeinntekter Kostnadsøkningen skyldtes mva og økt bemanning 61 prosent av DnB Markets inntekter i kvartalet var kunderelatert Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Egenkapitalavkastning (%) 56,0 60,3 3. mai 30

31 DnB Markets Inntekter fordelt på handledager i mai Mer Antall dager Tusen kroner

32 Vital Beløp i millioner kroner 1. kv. 1. kv Resultat før fordeling Midler tilført forsikringskunder Resultat til eier og skatt Renter av allokert kapital 18 7 Driftsresultat før skatt for forretningsområdet Renter av allokert kapital 18 7 Skatt Avskrivning goodwill Resultat fra Vital i konsernregnskapet Forsikringstakerfond Kapitalavkastning (%) 11,7 14,4 23 prosent økning i premieinntekter før overførte reserver, til millioner kroner I tillegg positiv flyttebalanse på 718 millioner kroner Verdijustet avkastning 1,6 prosent Resultat til fordeling 452 millioner kroner 3. mai 32

33 Utvikling i markedsandel forvaltede kundemidler Vital Forsikring og Vital Link Prosent 18,9 18,3 17,8 17,9 31. des des des des mai 33

34 DnBs kjøp av Skandia Asset Management SAMs globale forvaltningsorganisasjon og merkenavnet Carlson Forvaltet kapital: SEK 280 milliarder av SAMs totale forvaltede kapital på SEK 360 milliarder inngår i overtagelsen Langsiktige forvaltningsavtaler med Skandia Liv, Skandia Fonder og Carlson Lärarfonder 3. mai 34

35 DnBs begrunnelse for overtagelsen Konsolidere stillingen som ledende kapitalforvalter i Sverige og Norge Posisjonere seg for ytterligere vekst i Norden og internasjonalt Bli bedre i stand til å skape meravkastning og sikre konkurranseevnen i forvaltningen av internasjonale aksjer og obligasjoner Forbedre utsiktene for god lønnsomhet gjennom stordriftsfordeler 3. mai 35

36 DnB Asset Management Aktiv forvaltning av aksjer og obligasjoner verden over i fond og på diskresjonær basis for institusjonelle kunder og personkunder Cirka 350 milliarder norske kroner under forvaltning Over 400 institusjonelle kunder og mer enn 100 verdipapirfond for titusener av personkunder 378 ansatte, hvorav 121 analytikere og forvaltere Åtte kontorer i syv land i alle viktige finansielle tidssoner Norge Sverige New York London Luxembourg Hong Kong Madras 3. mai 36

37 Rating aksjefond Den samlede virksomheten har større muligheter for å tilby produkter av høy kvalitet. 35 fond med rating på 4 eller 5 stjerner fra Morningstar: Fond Rating Carlson Asian Small Cap ***** Carlson American Small Cap ***** Carlson Eastern Europe ***** Skandia Teknologi ***** Skandia Miljöinvest ***** DnB Lang likviditet ***** Skandia Världen **** Skandia USA **** Skandia Sverige **** Skandia Idéer för Livet **** Skandia Allt i Ett Offensiv **** Skandia Cancerfonden **** Carlson North America **** Carlson Nordic **** Carlson Sweden **** Carlson Sverigefond **** Carlson Världsnaturfonden **** Skandia Grönt Norden **** Fond Rating Skandia Horisont **** DnB Europa **** DnB Norden **** Postbanken Norden **** DnB Likviditet **** DnB Likviditet II **** DnB Pengemarked **** DnB Rentefond **** Postbanken Rentespar **** Carlson SEK Long Bond **** Carlson SEK Short Bond **** Skandia Likviditet **** Skandia Pengemarked **** Skandia Rentefond **** Skandia 2010 **** Skandia 2020 **** Skandia 2030 **** 3. mai 37

38 DnB Asset Managements globale organisasjon Chief Executive Officer Anders Kvist Global Compliance Global Risk Management Håvard Gulbrandsen Financial Control Human Resources Client Executive Skandia Liv/Skandia Fonder Bengt Sandberg Chief Investment Officer Global Investment Management Norway Institutional Clients Sweden & Global Operations/IT Märtha Josefsson Stefan Carlsson Harald Troye Anders Jonsson Eva Larsson 3. mai 38

39 Visjon Å forbedre menneskers langsiktige velstand ved å forvalte deres finansielle midler sikkert og med sikte på god avkastning 3. mai 39

40 Forretningsidé DnBs kapitalforvaltning skal være den ledende forvalteren av nordiske og andre utvalgte kunders kapital. Vi skal skape førsteklasses langsiktig avkastning og gi kundeservice av høyeste kvalitet 3. mai 40

41 Hva vi tilbyr våre kunder Forståelse av hva våre kunder vil oppnå med sine plasseringer Produkter som reflekterer kundens risikovillighet Egne analyser kombinert med gode metoder for porteføljeoppbygging En sammenhengende, velstrukturert og tydelig investeringsprosess Egne forvaltere og analytikere i de viktigste finansielle tidssonene Personlig og lydhør kundeservice basert på investeringsekspertise Samarbeid med distributører, rådgivere, tilbydere av produkter og andre forvaltere som sikrer meravkastning og lavere kostnader for kundene 3. mai 41

42 Status primo mai Ny forvaltningsorganisasjon, inkluderer ny, global, sektorbasert enhet på aksjesiden (team innenfor IT, telekom, energi, medier, helse) Juridisk og operativ samordning av DnBs og SAMs norske enheter er forberedt og klar for gjennomføring Potensielle kostnadssynergier på 60 millioner kroner bekreftet. Full årlig effekt i mai 42

43 For å lykkes vil vi legge vekt på eksisterende kunder og nysalg stabile forvaltningsresultater kostnadssynergier stordriftsfordeler - etablere en skalérbar global forvaltningsbedrift - opprette en skalérbar driftsorganisjasjon Vi vil skape et springbrett for økt organisk og strukturell vekst 3. mai 43

44 DnB-skuta 3. mai 44

45 Vår bredde er vår styrke 3. mai

Resultater for DnB-konsernet

Resultater for DnB-konsernet Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 7. august Resultatene for 1. halvår Driftsresultat før tap og skatt: 1 998 millioner kroner (2 751) God kostnadskontroll Lave tap kvalitet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

2KVARTAL. DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010. (urevidert)

2KVARTAL. DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010. (urevidert) 2KVARTAL DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010 (urevidert) Hovedtall Første halvår 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 10,2 milliarder kroner (9,6) Resultatet var 5,7 milliarder kroner (3,6)

Detaljer

DNB-konsernet. (urevidert)

DNB-konsernet. (urevidert) 1 Rapport for 1. kvartal 2012 (urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Året Året Netto renteinntekter 6 653 6 018 25 252 23 436 Netto provisjonsinntekter, kjerneaktiviteter 1) 1 750

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen

Året 2005 i korthet. Dette er Nordea. Praksis vedrørende årsberetningen Sammendrag 2005 Dette er Nordea Praksis vedrørende årsberetningen Nordea benytter seg i økende grad av Internett i sin kommunikasjon med aksjonærer og investorer. Den vesentligste informasjonen om Nordea-konsernet

Detaljer

200 Samm 6 e n d r a g

200 Samm 6 e n d r a g 006 Sammendrag Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å levere et vidt spekter

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN STABILE UTLÅN, TILFREDSSTILLENDE RESULTAT OG ØKT SOLIDITET Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 236 mill. kroner (2 29 mill. kroner). Resultatet

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet.

Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet. Sammendrag 2008 0081 Sammendrag Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 13mrd, en forvaltningskapital på EUR 474mrd og en kjernekapital på EUR

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Resultat før skatt. Delårsrapporten er ikke revidert. 3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012. Millioner

Resultat før skatt. Delårsrapporten er ikke revidert. 3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012. Millioner Millioner 120 100 80 60 40 88 Resultat før skatt 97 73 2 20-3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Resultat før skatt 88 millioner kroner (97) Egenkapitalavkastning på 17,6 prosent (23,1) Omsetningsøkning

Detaljer