Møteinnkalling. Utvalg: Møtested:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Møtested:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Frammøte i Bismo på Skjåk Almenning, 11.september kl Synfaring med inviterte gjester og styremøte. Dato: Styremøte, Grotli Høyfjellshotel, 12.september Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Vararepresentantane er inviterte til synfaringa og stiller i styremøte dersom dei får beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 50/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Styresaker Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar ST 51/13 Breheimen utviklingsfond Utlysing av 3. søknadsrunde 2013 ST 52/13 ST 53/13 Tillatelse til uttak av ved til hytte ved Stilla i Breheimen nasjonalpark. Tillatelse til uttak av ved til hytte ved Stilla i Breheimen nasjonalpark. ST 54/13 Tillatelse til merking av eksisterande stig Sota - Mysubytta ST 55/13 DS 29/13 DS 30/13 Breheimen nasjonalpark - supplering av rådgjevande utvalg Delegerte saker Delegert sak - Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Søknad om å drive organisert ridning - Fjelleventyret v/ Magne Håvard Forberg Delegert sak - Tillatelse til bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet fiskesesongen DS 31/13 Løyve til landing med helikopter ved Breisete - Vigdalen landskapsvernområde RS RS RS Referatsaker Orientering om arbeidet med besøksforvaltning i norske nasjonalparker. Kart over flygerute med flokkdata- villreintelling 12 juli 2013 Breheimen nasjonalpark - utarbeiding av øvingsplan i tråd med reningsliner frå Miljøverndepartementet RS Forslag til informasjonstavle i Dumdalen - Nasjonale turistvegar 2003/ / / / / / / / / / / / /5345

3 ST 50/13 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar 2003/4333.

4 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Eldrid Nedrelo Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 51/ Breheimen utviklingsfond - Utlysing av 3. søknadsrunde 2013 Status I samband med etablering av verneområda i Breheimen i 2009, vart det vedteke å opprette eit lokalt utviklingsfond. Fondet skal nyttast til å stimulere til eit naturbasert reiseliv, og var opphavleg på 4 millionar kroner. Breheimen nasjonalparkstyre forvaltar midlane og lyste ut 2. søknadsrunde av Breheimen utviklingsfond hausten Per er følgjande status for fondet: Drift 2012 Utgifter: Annonsar 1892 Kurs 700 Prosjektløyvingar Adm.utgift fond Sum utgifter Inntekter Rente fond Sum inntekter Underskot Balanse Eiga Netto forbruk Eiga I den første søknadsrunden i 2011 vart det fatta vedtak om utbetaling på til saman kr ,- frå fondet til ulike prosjekt. Midlane for to av prosjekta som vart tildelt midlar i 2011 er enno ikkje utbetalt. Dette gjeld: Mellombels anlegg for Breheimsenteret, Breheimsenteret AS kr ,- Ny open hytte på Geisdalshalsane, Jostedal Bygdelag kr ,-

5 I tillegg stilte nasjonalparkstyret seg positiv til søknad om midlar til eit forprosjekt for kulturlandskapssenter i Mørkridsdalen frå Bolstad og Heltne Sameige i Før tildeling av midlar, har styret etterspurt framlegg til finansieringsplan for forprosjektet og ein framdriftsplan med oversikt over hovudprosjektet. I 2011 mottok sekretariatet totalt 25 søknader om midlar frå fondet, og i 2012 kom det inn totalt 29 søknader. Løyvingar frå fondet har gjort at mange lokale initiativ knytte til næringsutvikling og naturbasert reiseliv har late seg realisere dei 2 siste åra, og styret har tidlegare uttalt at dei ønskjer å lyse ut midlar frå fondet så lenge det er dekning for det. Forvaltar si innstilling Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å lyse ut 3. søknadsrunde av Breheimen utviklingsfond hausten 2013.

6 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 52/ Tillatelse til uttak av ved til hytte ved Stilla i Breheimen nasjonalpark. Søknaden Søknad motteke pr. e-post frå 30.juli frå Steinar Øygard. Det blir søkt om løyve til å hogge ved til hytta ved Stilla vest for Sota seter i Breheimen nasjonalpark. Hogsten er grunngjeven med behovet for ved til hytta. Breheimen nasjonalpark formål og forskrift Breheimen nasjonalpark ble oppretta 7. august Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep. I medhald til fredingsforskrifta 3 nr. 2.1 er all vegetasjon, med dette daude buskar og tre, freda mot all form for skade og øydelegging. Forvaltningsmyndet kan etter 3 pkt. 2.3 bokstav a, gje løyve til uttak av ved til hytter og setre i nasjonalparken i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplanen. I skissa til forvaltningsplan er det gjeve nærare føringar om hogst og tynning innanfor nasjonalparken. Hogsten skal ikkje endre landskapsbildet og stormsterke tre rundt hyttene skal stå. Særmerket og dekorative levande og daude tre som pregar landskapsbildet skal ikkje fjernast. Vurdering I det vidare arbeidet med forvaltningsplanen er det viktig at det blir gitt nærare retningsliner for blant anna uttak av ved. Den aktuelle hytta ligg ved Stilla, aust for Røykjeskålsvatnet innanfor Breheimen nasjonalpark. Det er totalt to hytter ved Røykjeskålsvatnet-Stilla. Skogen består av blandingsskog med furu og bjørk. I tillegg ei og anna selje. Under synfaring i området sumaren 2013 vart skogen vurdert saman med søkjar. Bestandet som hytta står i har stor variasjon i tettheit. Det er enkelte blaute parti langs elva med delvis myr. Det har tidlegar vore sett vilkår om at hogsten skal foregå innanfor ein radius på 100 meter frå hytta. Dette er lite relevant sidan det meste av bestanda langs elvebredden er glisne. Ungbjørk står i meir tette bestand i hellinga innover og opp frå elva. Desse kan med fordel tynnast. Men det må gjerast slik at dei framleis framstår som slutta bestand d.v.s. at avstanden er større utan at det blir «hol»/snaue flater i bestandet. Det er også naturlig å rydde rundt hytta, framfor å måtte køyre ved inn til hytta. Under orkanen «Dagmar» bles det ned ei stor bjørk som sperra ein av stigane i området ved hytta. Under

7 synfaringa i år med Steinar Øygard, vart han gjort merksam på at han kunne rydde bort den delen av treet som hadde sperra stigen, men måtte la den store stubben på ca. 2 meter stå att. I lia ved Røykjeskålsvatnet er det gamalskog/urskog med særlege verdiar knytt til furuskogen. Forvaltniningstyremakta vil derfor setja grense på uttaket av ved og avstanden frå hytta. Hytta ligg ikkje langt frå sumarvegen, slik at mengda med ved kan supplerast gjennom køyring på sumaren. Når det gjeld fleirårig løyve så er det gjort framlegg om slik ordning i forslaget til forvaltningsplan. Planen er enno ikkje godkjent og det blir derfor ikkje gjeve fleirårig løyve enda. Forvaltningsmynda har vurdert omsynet til verneverdiane i området særleg i forhold til verdifull vegetasjon og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1,4og 5 samt 7, jr Verneplanen for Breheimen tek vare på omsyna i 1, 4 og 5 i naturmangfaldlova slik vi vurderer det. Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova er vurdert slik: 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet: Hogsten vil berre gå føre seg rundt hytta. Sidan det dreier seg berre om hogst av bjørk, omfanget av hogsten, samt metoden og dette vurdert opp mot verneverdiane, finn vi grunnlag for å gjeva løyve til uttak av ved. 10 økosystem-tilnærming og samla belastning: I delar av verneområda er attgroing eit problem. Det ligg ei grundig vurdering bak opninga av hogst ved hytter i dette området jf. verneforskrifta. Dersom hogst viser seg å kome i strid med verneformålet vil forvaltningsstyresmakta kunne leggje føringar for hogsten. Sekretariatet finn det derfor forsvarleg å gje kunne foreslå løyve til omsøkte hogst rundt hytta med nemnte gjevne vilkår. 11 kostnadene ved miljøsvekking skal lastast tiltakshavar: Vi vurderer det slik at dette ikkje er relevant i dette tilfellet. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Det vert sett vilkår for å unngå snauhogst, og sørgje for at ein får ei mest mogleg jamn bestykning i hogstområdet etter uttak. Spesielle store tre skal få stå att. På bakgrunn av vurderinga over kan ikkje forvaltningsmynda sjå at tiltaket vil få særleg negative konsekvensar på verneformålet eller verneverdiane og vil med gjevne vilkår kunne gi løyve til vedhogst ved hytta. Forvaltar si innstilling Breheimen nasjonalparkstyre gjev Steinar Øygard løyve til plukkhogst og tynning av bjørk til ved på si hytte ved Stilla i Breheimen nasjonalpark. Tillatelsen blir gjeve med heimel i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 2.3 bokstav a. Løyvet er gjeve på følgjande vilkår: Det kan hoggast ved til hytta innover frå hytta. Det skal ikkje snauhoggast. Hogsten skal skje som plukkhogst og tynning i bjørkebestanda langs med det flate partiet langs elva 200 meter austover og 200 meter vestover, samt 100 meter oppover hellinga frå det flate partiet. Særmerkte, dekorative levande og daude tre som pregar landskapet skal ikkje hoggast. Løyvet gjeld hogst av bjørk. Omfanget av uttaket er inntil 10 småsekkar ved. Løyvet gjeld for I tillegg til løyve frå Breheimen nasjonalparkstyre må det innhentast løyve frå grunneigar (Skjåk allmenning).

8

9 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 53/ Tillatelse til uttak av ved til hytte ved Stilla i Breheimen nasjonalpark. Søknaden Søknad motteke pr. e-post frå 22.juli frå Guro Øygard. Det blir søkt om løyve til å hogge ved til hytta ved Stilla vest for Sota seter i Breheimen nasjonalpark. Hogsten er grunngjeven med behovet for ved til hytta. Søkaren oppgjev at ho er deleigar i hytta med S.Øygard. Breheimen nasjonalpark formål og forskrift Breheimen nasjonalpark ble oppretta 7. august Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep. I medhald til fredingsforskrifta 3 nr. 2.1 er all vegetasjon, med dette daude buskar og tre, freda mot all form for skade og øydelegging. Forvaltningsmyndet kan etter 3 pkt. 2.3 bokstav a, gje løyve til uttak av ved til hytter og setre i nasjonalparken i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplanen. I skissa til forvaltningsplan er det gjeve nærare føringar om hogst og tynning innanfor nasjonalparken. Hogsten skal ikkje endre landskapsbildet og stormsterke tre rundt hyttene skal stå. Særmerket og dekorative levande og daude tre som pregar landskapsbildet skal ikkje fjernast. Vurdering I det vidare arbeidet med forvaltningsplanen er det viktig at det blir gitt nærare retningsliner for blant anna uttak av ved. Den aktuelle hytta ligg ved Stilla, aust for Røykjeskålsvatnet innanfor Breheimen nasjonalpark. Det er totalt to hytter ved Røykjeskålsvatnet-Stilla. Skogen består av blandingsskog med furu og bjørk. I tillegg ei og anna selje. Under synfaring i området sumaren 2013 vart skogen vurdert. Bestandet som hytta står i har stor variasjon i tettheit. Det er enkelte blaute parti langs elva med delvis myr. Det har tidlegar vore sett vilkår om at hogsten skal foregå innanfor ein radius på 100 meter frå hytta. Dette er lite relevant sidan det meste av bestanda langs elvebredden er glisne. Ungbjørk står i meir tette bestand i hellinga innover og opp frå elva. Desse kan med fordel tynnast. Men det må gjerast slik at dei framleis framstår som slutta bestand d.v.s. at avstanden er større utan at det blir «hol»/snaue flater i bestandet. Det er også naturlig å rydde rundt hytta, framfor å måtte køyre ved inn til hytta. Under orkanen «Dagmar» bles det ned ei stor bjørk som sperra ein av stigane i området ved hytta. Under synfaringa i år med den andre eigaren av hytta, Steinar Øygard, vart han gjort merksam på at

10 han kunne rydde bort den delen av treet som hadde sperra stigen, men måtte la den store stubben på ca. 2 meter stå. I lia ved Røykjeskålsvatnet er det gamalskog/urskog med særlege verdiar knytt til furuskogen. Forvaltniningstyremakta vil derfor setja grense på uttaket av ved og avstanden frå hytta. Hytta ligg ikkje langt frå sumarvegen, slik at mengda med ved kan supplerast gjennom køyring på sumaren. Når det gjeld fleirårig løyve så er det gjort framlegg om slik ordning i forslaget til forvaltningsplan. Planen er enno ikkje godkjent og det blir derfor ikkje gjeve fleirårig løyve enda. Forvaltningsmynda har vurdert omsynet til verneverdiane i området særleg i forhold til verdifull vegetasjon og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1,4og 5 samt 7, jr Verneplanen for Breheimen tek vare på omsyna i 1, 4 og 5 i naturmangfaldlova slik vi vurderer det. Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova er vurdert slik: 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet: Hogsten vil berre gå føre seg rundt hytta. Sidan det dreier seg berre om hogst av bjørk, omfanget av hogsten, samt metoden og dette vurdert opp mot verneverdiane, finn vi grunnlag for å gjeva løyve til uttak av ved. 10 økosystem-tilnærming og samla belastning: I delar av verneområda er attgroing eit problem. Det ligg ei grundig vurdering bak opninga av hogst ved hytter i dette området jf. verneforskrifta. Dersom hogst viser seg å kome i strid med verneformålet vil forvaltningsstyresmakta kunne leggje føringar for hogsten. Sekretariatet finn det derfor forsvarleg å gje kunne foreslå løyve til omsøkte hogst rundt hytta med nemnte gjevne vilkår. 11 kostnadene ved miljøsvekking skal lastast tiltakshavar: Vi vurderer det slik at dette ikkje er relevant i dette tilfellet. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Det vert sett vilkår for å unngå snauhogst, og sørgje for at ein får ei mest mogleg jamn bestykning i hogstområdet etter uttak. Spesielle store tre skal få stå att. På bakgrunn av vurderinga over kan ikkje forvaltningsmynda sjå at tiltaket vil få særleg negative konsekvensar på verneformålet eller verneverdiane og vil med gjevne vilkår kunne gi løyve til vedhogst ved hytta. Forvaltar si innstilling Breheimen nasjonalparkstyre gjev Guro Øygard løyve til plukkhogst og tynning av bjørk til ved på si hytte ved Stilla i Breheimen nasjonalpark. Tillatelsen blir gjeve med heimel i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 2.3 bokstav a. Løyvet er gjeve på følgjande vilkår: Det kan hoggast ved til hytta innover frå hytta. Det skal ikkje snauhoggast. Hogsten skal skje som plukkhogst og tynning i bjørkebestanda langs med det flate partiet langs elva 200 meter austover og 200 meter vestover, samt 100 meter oppover hellinga frå det flate partiet. Særmerkte, dekorative levande og daude tre som pregar landskapet skal ikkje hoggast. Løyvet gjeld hogst av bjørk. Omfanget av uttaket er inntil 10 småsekkar ved. Løyvet gjeld for I tillegg til løyve frå Breheimen nasjonalparkstyre må det innhentast løyve frå grunneigar (Skjåk allmenning).

11 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 54/ Tillatelse til merking av eksisterande stig Sota - Mysubytta Dokument i saka: - Søknad dagsett , frå Skjåk kommune. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Forskrift for Mysubytta landskapsvernområde dagsett 7. august Naturmangfaldlova, dagsett 19.juni 2009 nr.100. Søknaden Skjåk kommune søkjer om å få merke stig frå Sota Mysubytta langsmed Ostravassdraget. Stigen følgjer delvis den gamle kløvstigen som gjekk inn til Mysubytta og vidare til Jostedalen. Stigen vart for ca. 10 år sidan tilrettelagt som kulturstig av DNT med 15 tavler. Kulturstigen følgjer stigen langs vassdraget innover og bilvegen heimover at til Sota. Kommunen oppgjev at dei vil følgje DNT s merke håndbok og Håndbok i skilting og gradering utgjeve av Innovativ fjellturisme. Verneforskrift, verneformål og framlegg til forvaltningsplan Breheimen nasjonalpark vart oppretta 7. august Forvaltninga av nasjonalparken er lagt til Breheimen nasjonalparkstyre. Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark er mellom anna opparbeiding og merking av stigar forbode (verneforskriftene 3 pkt. 1.1), med unntak gjeve i pkt Forvaltningsstyresmakta kan (etter søknad) gje tillatelse til bl.a: - oppsetting av skilt og merking av nye stigar og skiløyper i samsvar med retningsliner fastsette i forvaltningsplan, jf. 5 ( 3 pkt. 1.3 bokstav d i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Formålet med Mysubytta landskapsvernområde er bl.a. å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med

12 økologisk verdi, kulturell verdi, opplevingsverdi og som eit identitetsskapande element. Det er og nedfelt at: Allmennheten skal ha moglegheit til å oppleve natur og landskap gjennom å utøve naturvenleg og enkelt friluftsliv, med liten grad av teknisk tilrettelegging. Etter verneforskrifta for Mysubytta landskapsvernområde er mellom anna opparbeiding og merking av stigar forbode (verneforskrifta 3 pkt. 1.1). Forvaltningsmyndigheita kan likevel (etter søknad) gje tillatelse til rydding av nye stigar i samsvar med retningsliner fastsett i forvaltningsplanen ( 3 pkt. 2.3 bokstav b verneforskrifta for Mysubytta landskapsvernområde). Framlegg til forvaltningsplan Når det gjeld løyve for rydding og merking av stigar må dette vurderast av nasjonalparkstyret. Forvaltningsplanen er under arbeid og vil bli lagt ut på høyring slik at bl.a. brukargrupper kan kome med evt. merknader. Om rydding av stigar i naturreservatet heiter det i planen. Stigar og løyper Forskriftene gjer høve til å halde oppe og vedlikehalde det eksisterande stig- og løypenettet. I nasjonalparken og i landskapsvernområda kan det ryddast langs stigane dersom vegetasjon gjer det vanskeleg å ta seg fram, både merkte og ikkje merkte stigar, til dømes for tilkomst til hytter og for beitebruken. Det siste er særleg aktuelt i landskapsvernområda. Stigar og løyper kan elles bli lagt om eller ikkje bli merkt av omsyn til verneverdiar. Ny merking av stigar krev løyve etter søknad. Utgangspunktet er at eksisterande stigar og løyper i noverande standard stort sett er akseptable i høve til verneformålet (sjå nedanfor). Eksisterande stigar og løyper i nasjonalparken og landskapsvernområda kan vedlikehaldas utan særskild løyve frå forvaltningsstyresmakta. Omfanget av slikt vedlikehald må ikkje vere større enn tidlegare standard på stigen. Ved merking av skiløyper skal det nyttast kvist. Nærare retningslinjer er gjeve i underkapitlet Tilrettelegging nedanfor. Kart over det eksisterande stigog løypenetteter er vedlegg til forvaltningsplanen. Merking av stigar og løyper krev også løyve frå grunneigar. I naturreservatet er det naudsynt med løyve etter søknad for å merke, rydde og vedlikehalde stigar, løyper og gamle ferdsleårer Eit prinsipp som skal leggast til grunn er at det til vanleg er nok med ein merkt stig/skiløype mellom to punkt. Vurdering Det blir søkt om merking av stig frå Mysubyttvegen like vest for Sota og langs Ostravassdraget innover etter DNT-kulturstigen fram Mysubytta seterstul. Denne stigen vart for ca. 10 år sidan tilrettelagt som kulturstig av DNT. Stigen har vore delvis varda men ikkje med farge. Delar av stigen følgjer den gamle kløvstigen til Mysubytta og Jostedalen, men i tillegg er det etablert ein stig til delvis nærare vassdraget. Meininga med betre merking er å få til ein stigtrase slik at det er klart kvar folk skal gå. Området stigen går gjennom er prega av gamal glissen furuskog med underbestand av bjørk. Mange av dei store furutrea velta i orkanen «Dagmar» i Desse pregar delar av landskapet og forsterkar villmarkspreget. Botnvegetasjonen er frodig med enkelte orkidar av flekkmarihand, men berggrunn og lausmasser er ikkje spesielt næringsrike og består for det meste av gneis. Området stigen går i ligg vel 800 m.o.h. Sørsida av vassdraget er meir urøyvd og ferdsla her er minimal, nesten fråverande. Båe sider av vassdraget har merker etter tømmerhogst som skjedde for 80 år sidan. Ein ser berre enkelte stubbar etter dette no. Det meste av stigen går i nasjonalparken, men med ein liten strekning i vest inne i Mysubytta landskapsvernområde før ein kjem til seterstulen. I utgangspunktet er merking av stigar forbode i nasjonalparken og landskapsvernområdet. Som det går fram av verneforskrifta og framlegg til forvaltningsplan kan eksisterande stigar vedlikehaldast og merkast. I dette tilfellet talar samlinga av fleire stigar til ein trase for at merking av ein stig bør gjennomførast. Det er og ein

13 fordel å samle ferdsla om den traseen som kulturstigen følgjer. Dette er eit fint tilbod for dei som ligg på Sota sæter. Det er viktig å halde ferdsla på denne sida av vassdraget. Kart over den aktuelle stigtraseen markert med grå strek med kvite prikkar over det som det blir søkt om å få merke. Søknaden er også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova 8-12, jf. 7: 8: Kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er undersøkt og kartlagt tilstrekkeleg med kunnskap om området for å kunne gje ei vurdering av det omsøkte tiltak. 9: Føre-var-prinsippet: I dette tilfelle meiner sekretariatet at bruk av føre-var-prinsippet ikkje er aktuelt. 10: Sekretariatet ser merking som er fordel sidan den samla belastninga på området vil bli meir konsentrert ved å merke ein stigtrase. 11: Kostnadene ved miljøskade skal lastast tiltakshavar, men dette er lite relevant ved dette tiltaket. 12: Miljøforsvarlige teknikkar og driftsmetodar: Det må ikkje merkast på fast steinar i terrenget. Tiltaket må vere reversibelt. Tiltaket er vurdert i forhold til verneverdiane i området. Sekretariatet meiner at merking i området er til fordel sidan det vil samle ferdsla om ein stig. Forvaltar si innstilling: Breheimen nasjonalparkstyre vedtek og løyve til merking av stigen frå Sota til Mysubytta. Bakgrunnen for tillatelsen er at stigen er godt etablert frå før og merking vil samle ferdsla betre etter ein trase. Vedtaket er gjort med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 1.3 bokstav d og Mysubytta landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 bokstav e. For vedtaket blir det sett følgjande vilkår: 1. Det kan merkast med maling men slik at merkinga er reversibel. D.v.s. at det ikkje blir merka på store jordfaste steinar. 2. Merkinga skal følgje DNT s merke handbok og Nasjonalparkriket sin heilskapslege mal. 3. Forvaltningsmyndet kan krevje at skilt/merking blir flytta dersom det blir funne å ha ei uheldig plassering.

14

15 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 55/ Breheimen nasjonalpark - Supplering av rådgjevande utval. Dokument i saka: Kongeleg resolusjon om oppretting av Breheimen verneområde, dagsett Vedtekter for nasjonalparkstyret for Breheimen nasjonalpark og landskapsvernområda Strynefjellet, Mysubytta, Høydalen, Mørkridsdalen og Vigdalen samt Høyrokampen naturreservat i fylka Oppland og Sogn og Fjordane. Breheimen nasjonalparkstyre, sak 44/2011. Bakgrunn I kongeleg resolusjon om oppretting av Breheimen verneområde, dagsett , heiter det m.a : For å sikre eit godt samarbeid mellom forvaltningsstyresmakta og andre partar som t.d. grunneigarar, villreinforvaltninga og organisasjonar m.m. bør det opprettast eit utval med representantar frå dei som blir mest påverka av vernet. I vedtektene for Breheimen nasjonalparkstyre heiter mellom anna: Punkt 9. Fagleg rådgjevande utval Styret skal oppnemne eit fagleg rådgjevande utval. Utvalet skal vere samansett av representantar for dei ulike interessene i området, som m.a. grunneigarar offentlege organ med interesser i området (som til dømes fjellstyre), næringsliv, friviljuge organisasjonar, m.a. naturog miljøorganisasjonar og liknande. Nasjonalparkstyret bør ha minst eit årleg dialogmøte med det fagleg rådgjevande utvalet. Med dette som bakgrunn vart sak om oppnemning av fagleg rådgjevande utval lagt fram for nasjonalparkstyret i møte tysdag , sak 44/2011. Som grunnlag for vedtaket vart det lagt vekt på: Utvalet kan ikkje vere for stort for å fungere(15-20 repr.), men må samtidig avspegle brukarinteressene Grunnlaget for representasjon:

16 Grunneigarinteressene skal vera geografisk spreidd og kunne representere både eigar - og næringsinteressene Villreinutvalet og tamreinlaget vil kunne representere interesser knytt til rein Nasjonalparksentra vil kunne representere interesser knytt til naturverdiar, formidling og turisme Lokale turlag og Naturvernforbundet vil kunne representere friluftsinteressene og naturvernet Det vart gjort slik vedtak: Samansetjing av fageleg rådgjevande utval. Vedtak: - 1 grunneigarrepresentant frå kvar kommune 3 stk - 1 representant frå frå kvar av fjellstyra i Lom og Luster 2 stk - 1 representant frå Skjåk Almenning 1 stk - 1 representant frå Lom Tamreinlag 1 stk - 1 representant frå Villreinutvalet i Ottadalen 1 stk - 1 representant frå kvar av nasjonalparksentra 2 stk - 1 representant frå DNT Oslo og Omegn 1 stk - 1 representant frå frå lokale turlag/turforening 1 stk - 1 representant frå Norges Bondelag/Norsk bonde og småbrukarlag1 stk - 1 representant frå Naturvernforbundet 1 stk Til saman 14 stk Vurdering Styret kan vedta at samansetjing av fagleg rådgjevande utval vert endra seinare. Sidan saka var oppe til behandling i 2011 har det gått nærare vel 2 år. Det er ikkje teke kontakt med dei partane som vart valde, såleis har det heller ikkje vore noko møte i utvalet. Etter 2,5 år sidan fyrste nasjonalparkstyre var konstituert, og 4 år med forvaltning har ein meir erfaring med korleis forvaltninga av området fungerer. Ein ser kven det er størst behov for kontakt og dialog med. Dessutan er det behov for eit regelverk for det fagleg rådgjevande utvalet. Sekretariatet har derfor saman med styreleiar kome fram til at ein bør ta opp saka på nytt. I kongeleg resolusjon for oppretting av Breheimen nasjonalpark med til liggjande verneområde er det sagt følgjande om fagleg rådgjevande utval: Valde organ skal vere sentrale medspelarar i forvaltninga av verneområdet. Det er viktig at det er brei samansetjing og aktiv bruk av det rådgjevande utvalet. Det skal sikrast eit godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og partar med interesser i verneområda og som blir mest påverka av vernet. Utfordringar ved val av representantar til fagleg rådgjevande utval: 1. Det er aktuelle organ i 3 kommunar og 2 fylke + sentrale organ. Sekretariatet har laga ein oversikt over organ som i vidaste forstand kunne vere aktuelle i eit slikt utval. Lista vart på 72 organisasjonar og verksemder. 2. Talet på representantar vil vera avgjerande for korleis ein skal leggje opp og gjennomføre møte. Blir utvalet for stort blir det lett einvegskommunikasjon, og det kan vere vanskeleg å få til gode diskusjonar. Kanskje bør ein satse på supplere med eigne temamøte for utvalde grupper som ein del av opplegget. Kva slags funksjon skal styret ha (sak 44/2011)? - Sikre at ulike interesser får høve til å uttrykkje sitt syn og drøfta dette med forvaltningsmyndigheita

17 - Sikre eit godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og partar med interesser i verneområda og som blir mest påvirka av vernet. - Representere dei ulike interessene i verneområda i Breheimen - Ha minst eit møte i året. Målsetjinga er å dekke alle interesser og ha ei likevekt i utvalet, med tanke på representasjon (når det gjeld type interesser, men også geografisk fordeling). Ser ein på andre nasjonalparkstyre som har oppnemnt fagleg rådgivande utval så varierer talet på representantar frå 7 til 37. Dvs. at det blir stor skilnad på dei faglege rådgjevande utvala. Etter ei ny vurdering av utvalet legg ein fram følgjande forslag til samansetjing: Framlegg til supplering av Fagleg rådgjevande utval for Verneområda i Breheimen Organ Grunneigarorgan/forvaltningsorgan/beiteinteresser Repr. Ein grunneigar repr. frå Skjåk 1 (minus 2) Ein grunneigar repr. frå Luster 1 (minus 2) Ein grunneigar repr. frå Lom 1 (minus 2) Statsskog SF og fjellstyra i Lom og Luster 1 (pluss 1) Villrein- og tamreininteresser Ottadalen villreinutvalg 1 Lom tamreinlag 1 Informasjonsorgan Norsk Fjellmuseum 1 Breheimsenteret 1 Friluftsorganisasjonar DNT Oslo og omegn 1 Lokalt turlag turforeining 0 (minus 1) Ein representant frå alle bondelag og bonde- og småbrukarlag i 2 (pluss 1) kvart fylke Naturvernorgan Naturvernforbundet 1 SUM TOTAL Valde i sak 44/ forslag til justering 2013 I den oppdaterte lista er det gjort følgjande endringar: Grunneigarrepresentasjonen er redusert slik at det no er berre 1 representant frå kvar kommune. Frå Skjåk kommune er det naturleg at Skjåk Almenning er representert med 54 % av arealet. Skjåk Almenning har sjølve gjeve utrykk for at dei treng 1 representant i fagleg rådgjevande utval og at dette bør vere ein frå administrasjonen. Skjåk Almenning må da også representere Lundadalen Heimraster. Frå Lom kommune er det 3 grunneigarar, Lom og Bøverdalen statsallmenning (allmenningsstyre/fjellstyre), Lomseggen Sameie og Uppigard Sulheim. Desse må velje ein representant. Frå Luster er det Luster austre statsallmenning (allmenningsstyre/fjellstyre), Jostedal statsallmenning (allmenningsstyre/fjellstyre) og fleire private grunneigarar organisert i grunneigarlag/ bygdelag. Både ut ifrå geografi og talet på grendalag/bygdalag er det ei utfordring å få god representasjon av grunneigarforvaltninga i Luster. Desse må velje 1 representant. Lokale turlag er ikkje med i framlegget til supplering av rådgivande utval. Dei ulike lokallaga har varierande aktivitet innanfor verneområda, og det er vanskeleg å sjå for seg

18 at 1 representant frå desse laga i 3 kommunar skal kunne representere dei andre 2 laga.. Nasjonalparkstyret har t.d. motteke søknad om å få leggje inn turar for organisert ferdsel i turprogram. Reiselivet er ei gruppe organisasjonar som ikkje er representert direkte. Ein reknar med at Nasjonalparksentra kan ta vare på deira interesser. Skulle det vere behov kan reiselivslaga kallast inn til eige møte. Kraftprodusentane som har aktivitet i Breheimen er Norsk Hydro, Statkraft og Glommens og Laagens Brukseierforening. Dei har behov for motorferdsel i samband med snømåling og reparasjon av installasjonar. Sekretariatet har ein god dialog med dei. Her kan det eventuelt vere aktuelt med eigne møte, men det meste av sakene går på praktiske gjeremål i dei enkelte område. Kulturminneforvaltningane ved fylkeskommunane er ikkje representert. Det er nær kontakt mellom fylkeseininga og sekretariatet i saker som gjeld kulturminne, spesielle kulturmiljø og saker som gjeld restaurering av bygningar. Her kan det og vere aktuelt med eigne møte når det er behov. Aktivitetsselskapa er ei gruppe som kan vere utfordrande. Det er behov for kontakt med desse sidan dei brukar område aktivt i utøvinga av verksemda si. Størst belastning er det i Dumdalen. Aktivitetane er elles jakt, fiske, turopplegg, men kan og vere andre. Det er vanskeleg å dekke opp desse gjennom fagleg rådgjevande utval. Det har vore eit møte med desse arrangert av sekretariatet som galdt bruk av grottene? i Dumdalen. Møtet var vellukka og ein ser det som beste løysing også her å ha eigne møte etter behov. Forslag til føremål og retningsliner for fagleg rådgivande utval i Breheimen Føremål - Hovudmålet med utvalet er å sikre samhandling mellom forvaltningsmyndigheita og alle aktørane som representerer ulike brukarinteresser i verneområda. - Etablere samarbeid og rutinar som sikrar ei heilskapleg forvaltning og likebehandling i heile området? - Det fagleg rådgivande utvalet skal fungere som ei støttegruppe for nasjonalparkforvaltar/nasjonalparkstyret Retningsliner oppgåver og rutinar - Fagleg rådgivande utval skal sikre eit godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og partar med interesser i verneområda i Breheimen. Eit breitt utval av dei berørte interessene og særleg dei interessene som er mest påverka av vernet skal vere representert i utvalet. - Utvalet skal ikkje handsame einskildsaker, men kunne gi råd om overordna strategiar. - Utvalet skal bidra med lokal kunnskap og kome med innspel om, og drøfte saker knytt til forvaltning, bruk og utvikling av verneområda i Breheimen. (T.d. i saker som gjeld forvaltningsplan, skjøtselsplan, bestillingsdialog osv.) Samansetjing av utvalet Styret vel organa som skal vere representert i det fagleg rådgivande utvalet, jf. punkt 9 i vedtektene for Breheimen nasjonalparkstyre. Dei valde organa innstiller to kandidatar, ein av kvart kjønn. Breheimen nasjonalparkstyre vel representantar og vararepresentantar. Praktiske forhold - Breheimen nasjonalparkstyre er vert for møta.

19 - Det skal haldast minimum eit årleg møte, i god tid før bestillingsdialogen. Elles om heilt spesielle saker bør drøftast. - Møtet skal førehandsvarslast minst 1 månad før avvikling. - Innspel til dagsorden må sendast sekretariatet for Breheimen seinast tre veker før møtet. - I tillegg til valde representantar kan Administrativt kontaktutval, SNO. - Etter møteavvikling skal alle organ få tilsendt referat frå møtet, samt Administrativt kontaktutval, SNO, Fylkesmennene og Miljødirektoratet. - Breheimen nasjonalparkstyre dekker reiseutgifter for møterepresentantane i samsvar med satsane i staten, i tråd med brev frå Direktoratet for naturforvaltning (no Miljødirektoratet) datert Desse reglane er vedtekne av Breheimen nasjonalparkstyre i sak xx/2013. Forvaltar si innstilling: Breheimen nasjonalparkstyret vedtek å endre representasjonen til fagleg rådgjevande utval for Breheimen verneområde. Framlegg til supplering av Fagleg rådgjevande utval for Verneområda i Breheimen Organ Grunneigarorgan/forvaltningsorgan/beiteinteresser Repr. Ein grunneigar repr. frå Skjåk 1 (minus 2) Ein grunneigar repr. frå Luster 1 (minus 2) Ein grunneigar repr. frå Lom 1 (minus 2) Statsskog SF og fjellstyra i Lom og Luster 1 (pluss 1) Villrein- og tamreininteresser Ottadalen villreinutvalg 1 Lom tamreinlag 1 Informasjonsorgan Norsk Fjellmuseum 1 Breheimsenteret 1 Friluftsorganisasjonar DNT Oslo og omegn 1 Lokalt turlag turforeining 0 (minus 1) Ein representant frå alle bondelag og bonde- og småbrukarlag i 2 (pluss 1) kvart fylke Naturvernorgan Naturvernforbundet 1 SUM TOTAL Valde i sak 44/ forslag til justering 2013 Dei enkelte organ og samanslutningar vel sjølve, eller seg imellom, representantar til utvalet. Styret kan vedta at samansetjing av fagleg rådgjevande utval vert endra seinare. Breheimen nasjonalparkstyre vedtek reglar for «Fagleg rådgjevande utval i Breheimen» som framlagt: Føremål og retningsliner for Fagleg rådgivande utval i Breheimen Føremål - Hovudmålet med utvalet er å sikre samhandling mellom forvaltningsmyndigheita og alle aktørane som representerer ulike brukarinteresser i verneområda.

20 - Etablere samarbeid og rutinar som sikrar ei heilskapleg forvaltning og likebehandling i heile området? - Det fagleg rådgivande utvalet skal fungere som ei støttegruppe for nasjonalparkforvaltar/nasjonalparkstyret Retningsliner oppgåver og rutinar - Fagleg rådgivande utval skal sikre eit godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og partar med interesser i verneområda i Breheimen. Eit breitt utval av dei berørte interessene og særleg dei interessene som er mest påverka av vernet skal vere representert i utvalet. - Utvalet skal ikkje handsame einskildsaker, men kunne gi råd om overordna strategiar. - Utvalet skal bidra med lokal kunnskap og kome med innspel om, og drøfte saker knytt til forvaltning, bruk og utvikling av verneområda i Breheimen. T.d. i saker som gjeld forvaltningsplan, skjøtselsplan, bestillingsdialog osv. Samansetjing av utvalet Styret vel organa som skal vere representert i det fagleg rådgivande utvalet, jf. punkt 9 i vedtektene for Breheimen nasjonalparkstyre. Dei valde organa innstiller to kandidatar, ein av kvart kjønn. Breheimen nasjonalparkstyre vel representantar og vararepresentantar. Praktiske forhold - Breheimen nasjonalparkstyre er vert for møta. - Det skal haldast minimum eit årleg møte, i god tid før bestillingsdialogen. Elles om heilt spesielle saker bør drøftast. - Møtet skal førehandsvarslast minst 1 månad før avvikling. - Innspel til dagsorden må sendast sekretariatet for Breheimen seinast tre veker før møtet. - I tillegg til valde representantar kan Administrativt kontaktutval, SNO. - Etter møteavvikling skal alle organ få tilsendt referat frå møtet, samt Administrativt kontaktutval, SNO, Fylkesmennene og Miljødirektoratet. - Breheimen nasjonalparkstyre dekker reiseutgifter for møterepresentantane i samsvar med satsane i staten, i tråd med brev frå Direktoratet for naturforvaltning (no Miljødirektoratet) datert Desse reglane er vedtekne av Breheimen nasjonalparkstyre i sak xx/2013. Delegerte saker DS 29/13 Delegert sak - Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Søknad om å drive organisert ridning - Fjelleventyret v/ Magne Håvard Forberg 2013/4066 DS 30/13 Delegert sak - Tillatelse til bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet fiskesesongen /4522 DS 31/13 Løyve til landing med helikopter ved Breisete - Vigdalen landskapsvernområde /4671

21 Referatsaker Orientering om arbeidet med besøksforvaltning i norske nasjonalparker. 2013/5082 Kart over flygerute med flokkdata- villreintelling 12 juli /4978 Breheimen nasjonalpark - utarbeiding av øvingsplan i tråd med retningsliner frå Miljøverndepartementet 2013/4635 Forslag til informasjonstavle i Dumdalen - Nasjonale turistvegar 2013/5345

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Jostedal hotell Dato: 08.09.2014 Tidspunkt: 17:30 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leiar Skjåk kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Almenning Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder Bjarne

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Adresseliste SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/6152 - DATO: 22.10.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Skei Hotell i Jølster Dato: 02.12.2013 Tidspunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Skei Hotell i Jølster Dato: 02.12.2013 Tidspunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Skei Hotell i Jølster Dato: 02.12.2013 Tidspunkt : 14:00 Velkommen til Skei til Jostedalsbreen nasjonalparkstyre sitt siste møte i 2013.

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Utmarkssenter Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Bjarne

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Møtedato : Sendt medlemmane for uttale. Møtestad : Møtetid : Frist for merknader 15. september 2010 Sakliste: 14/10 Breheimen nasjonalpark Luster austre statsallmenning

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. Vararepresentantar møter

Detaljer

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold

Detaljer

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/1709-7 Arkiv: Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 27.01.2012 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/2012 Formannskap 07.02.2012 Klage på delegert vedtak: Løyve

Detaljer

«Lause kulturminner i nasjonalparkane»

«Lause kulturminner i nasjonalparkane» «Lause kulturminner i nasjonalparkane» - Verneforskrifter - Forvaltningsplaner - Naturmangfaldlova - Sakshandsaming Nasjonalparkforvaltere Kristine Sørlie, Reinheimen & Carl S. Bjurstedt, Dovrefjell Nasjonalparkstyra

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Leikar Sven Flo

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - referat

Styremøte nr. 3/2011 - referat BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Norlandia hotell, Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 Søknad om snøscooter og helikopterløyve Rådmannen si tilråding: Med heimel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre, e-postbehandling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG 18.12.2015 126/15 HM NÆRING Avgjerd av: Saksansv.: Henning Malones Arkiv: K2-K01 Objekt:

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Rosendal Turnlag v/ Kåre Eik, prosjektansvar Skardsklyp

Detaljer

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Besøksstrategi for Jotunheimen

Besøksstrategi for Jotunheimen Besøksstrategi for Jotunheimen - Nytteverdi og praktiske erfaringar v/ Nasjonalparkforvaltar Kari Sveen Nasjonalparkkonferansen 2013 - fagdag 6. november Hovudtrekk i planen Praktisk bruk/nytteverdi Forankring

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Fjordsenteret Dato: 13.06.2014 Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Fjordsenteret Dato: 13.06.2014 Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Fjordsenteret Dato: 13.06.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 01.06.2015 Møtetid: Kl. 14:45-16:45 Møtestad: kantina på heradshuset Saksnr.: Medlemmer: Sæbø, Trygve Kvammen, Håkon Sandal, Håkon Sandal, Else Marie

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland.

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland. FOR 1990-12-21 nr 1087: Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland. DATO: FOR-1990-12-21-1087 KATEGORI:

Detaljer

Vedtekter for Reinheimen nasjonalparkstyre

Vedtekter for Reinheimen nasjonalparkstyre Vedtekter for Reinheimen nasjonalparkstyre Miljødirektoratet har med heimel i naturmangfaldlova 62 andre ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av mynde til Miljødirektoratet

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 468 97 683. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtestad: Telefonmøte Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 08:30 9:55 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Mai Bakken

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Viser til telefonkontakt med alle medlemmene i AU 05.09.13 med

Detaljer

BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE

BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE

JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE Etter adresseliste SAKSBEHANDLAR: MARIA C. KNAGENHJELM ARKIVKODE: 2012/1166 - DATO: 30.03.2012 JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE - PROTOKOLL FRÅ KONSTITUERANDE MØTE 13.13.2012

Detaljer

Verneplan Breheimen-Mørkridsdalen. Høyringsuttale: Verneforslag, KU og forvaltningsplan.

Verneplan Breheimen-Mørkridsdalen. Høyringsuttale: Verneforslag, KU og forvaltningsplan. Amerikavegen 41 2350 Nes på Hedmark Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Nes på Hedmark, 27. februar 2009 Verneplan Breheimen-Mørkridsdalen. Høyringsuttale: Verneforslag, KU og forvaltningsplan.

Detaljer

Vedtekter for verneområdestyret for Geiranger- Herdalen

Vedtekter for verneområdestyret for Geiranger- Herdalen Vedtekter for verneområdestyret for Geiranger- Herdalen Miljødirektoratet har med heimel i naturmangfaldlova 62 andre ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av mynde til Miljødirektoratet

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Breheimen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard LEDER Norunn Lunde

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Utvalg: Møtestad: Telefonmøte Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken LEDER

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Utladalen naturhus, Årdal Dato: 23.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 947 89 126 eller

Detaljer