MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0023/02 02/00438 KÅFJORD KOMMUNES ØKONOMI - REVIDERING AV BUDSJETT REVIDERING AV ØKONOMIPLAN FOR /02 02/00384 TEKNISKE HJELPEMIDLER - KOMMUNENS ANSVAR 0025/02 02/00258 (Utgår) BEMANNINGSPLAN - NY BEHANDLING /02 02/00390 REGULERING SKREDSIKRING - BÅNES - BIRTAVARRE 0027/02 01/00788 ENDRING AV FORSKRIFT - SAMMENKNYTNINGSLØYPE MOT NORDREISA 0028/02 02/00202 SLAMAVSKILLER TIL MANNDALEN SJØBUER 0029/02 02/00383 SØKNAD OM OVERFØRING AV SALGSBEVILLING FOR ØL 0030/02 02/00403 SØKNAD OM SKJENKING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN SERVICESENTER A.S AVD. GJESTEGÅRD 0031/02 02/00435 REHABILITERING SKOLER

2 0032/02 02/00436 ENØK-PLAN 0033/02 02/00369 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 0034/02 02/00437 SUPPLERINGSVALG - VARAREPRESENTANT TIL FORMANNSKAPET 0035/02 02/00380 VALG AV STYREREPRESENTANTER TIL AJA SAMISK SENTER 0036/02 02/00355 SALG/OVERTAKELSE AV SKATTVOLL SKOLE 0037/02 02/00408 LANDBRUKSVIKAR 0038/02 02/00443 TARIFFREVISJONEN URAVSTEMNING Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, dato Kristin V. Johansen ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0023/02 Kåfjord kommune KÅFJORD KOMMUNES ØKONOMI - REVIDERING AV BUDSJETT REVIDERING AV ØKONOMIPLAN FOR Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 02/00438 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0046/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: - Hovedoversikt for planperioden - Spesifikasjon av tallene i hovedoversikten - Oversikt over årlige investeringer - Oversikt over disponible midler i balansen. Dekning av lån av likviditetsreseven samt underskuddsdekning. Salgsinntekter. Saksutredning: I k.sak 15/02 Budsjettsituasjonen Kåfjord kommune/rammetimetall for skoleåret 2002/2003 ble det gjort slikt vedtak: Det nedsettes en hurtigarbeidende komité som består av rådmann og etatsledere fra administrativ side pluss formannskapet som økonomiutvalg. - Denne gruppen skal utarbeide forslag til hvordan kommunen skal oppnå balanse i budsjettet for 2002, samt i økonomiplanen for perioden Arbeidsgruppas forslag innarbeides i en revisjon av økonomiplanen som skal behandles av kommunestyret i juni. (Rådmannen tolker vedtaket slik at det gjelder en ordinær behandling av økonomiplanen, og at perioden da blir fra 2003 til 2006, dvs en utvidelse på et år i forhold til vedtaket. Samtidig revideres budsjettet for 2002.) I etterkant av dette vedtaket så har det vært et møte i denne gruppa. På dette møtet ble ulike muligheter diskutert. Det ble ikke fattet noen vedtak utover at det ble bestem at neste behandling tas av formannskapet og at den administrative delen av gruppa da fratrer. DRIFTSBUDSJETT DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN PR. I DAG Side 3 av 52

4 Sak 0023/02 På inntektssiden så ligger det an til en merinntekt på ca. 0,8 mill. kr i Samtidig så vil kommunen kunne redusere avdragene med ca. 2 mill. kr. Dette kan gjøres med bakgrunn i nye regler for avdragsberegning på lån. Samtidig er det store overskridelser på utgiftssiden. Det er avsatt for lite penger til lønninger. Resultatet av lønnsoppgjøret endte på 6% økning mot forventet ca. 4%. I tillegg lærerne inne i en opptrappingsplan som det ikke er dekning for i budsjettet. På helsesiden er det forutsatt en del besparelser som blir vanskelig å oppnå i den størrelsesorden som forventet i budsjettet. Det var i budsjett for 2002 forventet at staten dekket kommunenes ekstrautgifter til pensjon som påløp i Dette ble gjort på bakgrunn av at det ble signalisert fra regjeringen at man ville se på kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett for Det kom imidlertid ingen kompensasjon ved den anledningen. Kåfjord kommune må derfor stryke en inntekt på 1,5 mill. kr. i budsjettet for. Dette kan gjøres ved å stryke avsetning til styrking av likviditetsreserven med samme beløp. Kommunen har i flere år hatt udekkede lån/bruk av likviditetsreserven. Dette har ført til at det har vært nødvendig å benytte kassakreditt. Det forutsettes at dette finansieres ved å benytte gjenstående midler på isbryterfond, skattereguleringsfond og rentefond. Restbeløpet finansieres ved å ta opp et lån på kr ,-. Konsekvensen av dette blir at isbrytingen ikke kan dekkes ved bruk av fond, men må dekkes av ordinære driftsmidler. Det er i tallmaterialet forutsatt en økning av budsjettrammen til næring med kr ,- Selv med de endringer som gjøres i 2002 så vil kommunen få et underskudd i regnskapet på kr ,-. Fra og med 2003 vil det være overskudd varierende fra kr ,- til 2,3 mill. kr. Sentraladministrasjonen Budsjettendringer 2002: - Budsjettrammen reduseres med kr ,-. Det forutsettes stillingsreduksjoner. Ny budsjettramme for 2002 fastsettes til kr ,- Forutsetninger for 2003: - Budsjettrammen reduseres med kr ,- som følge av stillingsreduksjoner foretatt i Leasingperiode for datautstyr utgår. Kommunen kan da kjøpe dette til et redusert beløp. I tillegg avsettes et beløp til oppgradering av it-utstyret. Netto innsparing kr ,- går til fradrag i rammen. Budsjettramme for 2003 fastsettes til kr ,- Side 4 av 52

5 Side 5 av 52 Sak 0023/02 Skoler/barnehager På utgiftssiden er problemene særlig store innenfor skoleverket idet budsjettene ikke er tilstrekkelige til å dekke utgiftene til lærerlønn. Kommunestyret har i sak 15/02 vedtatt at det fra høsten 2002 skal være 41 lærerstillinger i grunnskolen. Det vil likevel være behov for å øke rammen til undervisning/barnehager med vel 2,1 mill. kroner. Det forutsettes og at grunnskoleundervisning for voksne ikke iverksettes som forutsatt fra statens side. Dette grunnet manglende bevilgning til å gjennomføre dette. Budsjettendringer 2002: - Budsjettrammen økes netto med kr ,- for å dekke merutgiftene til lærerlønn. - Det foretas en uspesifisert reduksjon i budsjettrammen med kr ,-. Det forutsettes at det foretas stillingsreduksjoner. Ny budsjettramme for 2002 fastsettes til kr ,- Forutsetninger for 2003: - Helårsvirkning av at det tas bort en barnehageavdeling fra høsten 2002 minus kr ,-. - Økning p.g.a. av lærerlønn kr ,- - Helårsvirkning av stillingsreduksjoner i 2002 kr ,- Budsjettramme for 2003 fastsettes til kr ,- Helsevern Det har i de siste to årsbudsjett vært forutsatt at det foretas en samordning av avlastningstilbudene i kommunen for på denne måten å kunne redusere utgiftene. Dette var ikke mulig å gjennomføre i 2001 på grunn av manglende lokaler. I budsjettet for 2002 er det gjort vedtak om at Innsparing sykehjem og flytting av opptreningsenhet til Birtavarre ses i sammenheng med et innsparingspotensiale 2 4 mill. på årsbasis. Samordning innbefatter også Marielund. For å løse problemet med lokaler ble det bestemt at det skulle bygges omsorgsboliger. I kapitalbudsjettet for 2003 er det oppført en investering på ca. 3,5 mill. kroner. Det er forutsatt tilskudd med 2,9 mill. kr. Nå har kommunen i første omgang fått avslag på søknaden om tilskudd og er satt på venteliste. Dette innebærer da at vi nok engang har problemer med å få til en samordning. Punktet om Innsparing sykehjem er imidlertid mulig å følge. Budsjettendringer 2002: - Forutsatt reduksjon i budsjettrammen på kr ,- p.g.a. av budsjettvedtakets punkt 41 om innsparing på sykehjem tilbakeføres. - Forutsatt reduksjon i budsjettrammen på kr ,- p.g.a. av budsjettvedtakets punkt 41 om flytting av avlastning tilbakeføres.

6 Sak 0023/02 - Det tilføres kr ,- som følge av økte utgifter til særlig ressurskrevende brukere. - Det forutsettes et skjønnstilskudd via fylkesmannen på kr ,- - Det forutsettes en innsparing på kr ,- som følge av reduksjon av 4 plasser på sykehjemmet. - Det overføres en 50% renholderstilling til teknisk ramme. Kr ,- overføres. - Budsjettrammen styrkes med ,-. Dette er et nettotall som inneholder både en økning til økte vikarutgifter på sykehjemmet, samt stillingsreduksjoner innenfor budsjettområde 1.3. Ny budsjettramme for helsevern 2002 fastsettes til kr ,- Forutsetninger for 2003: - Tidligere vedtatt reduksjon på kr ,- som følge av reduksjoner på sykehjemmet tilbakeføres. - Tidligere vedtatte reduksjon på kr ,- som følge av flytting av avlastning tilbakeføres. - Det tilføres kr ,- som følge av økte utgifter til særlig ressurskrevende brukere. - det foretas en reduksjon av rammen på kr ,-. Budsjettramme helsevern for 2003 fastsettes til kr ,- Næring Budsjettendringer 2002: - Rammen styrkes med kr ,- for å dekke utgiftene til isbryting. - Fagkonsulent landbruk settes i vakanse. Rammen reduseres med kr ,-. Ny budsjettramme for næring 2002 fastsettes til kr ,- Forutsetninger for 2003: - Rammen reduseres med kr ,-. Dette er virkning av at fagkonsulentstillingen står vakant Budsjettramme næring for 2003 fastsettes til kr ,- Kultur Budsjettendringer 2002: - Rammen reduseres med kr ,-. Det forutsettes at ungdomsklubbene reduserer driften fra 3 til 2 dager i uka. Stillingene justeres i henhold til dette. Ny budsjettramme for kultur 2002 fastsettes til kr ,- Forutsetninger for 2003: Side 6 av 52

7 Sak 0023/02 - Rammen reduseres med kr ,-. Tilskudd til Lyngen bygdebok og Nord-Troms Museum tas ut av budsjettet. Driftsavtaler med lag og foreninger sies opp med tanke på reforhandlinger. Budsjettramme kultur for 2003 fastsettes til kr ,- Teknisk Drifta av denne avdelinga har over flere år båret preg av manglende midler. Dette har i stor grad gått utover vedlikehold av boliger, driftsbygninger, vannforsyning, avløp og veier. Avdelingen må ta seg av uforutsette hendelser ved ugunstige værforhold. Vi har hatt flere tilfeller av flom hvor man har fått store utgifter til reparasjoner. Avdelingen har og ansvar for kommunens bygninger. Avsatte midler til vedlikehold er ikke tilstrekkelig. Ved behov for å skifte ut eller reparere større tekniske installasjoner så forutsettes det tilleggsbevilgninger. Det finns ingen reservepost i budsjettet som kan dekke slike forhold. For 2002 er det hittil beregnet at budsjettet vil sprekke med kr ,-. Budsjettendringer 2002: - Budsjettrammen gis en generell økning med kr ,- - En 50% renholder overføres fra helsevern budsjettrammen økes med kr ,-. - Rammen reduseres med kr ,-. Det forutsettes at Skattvoll skole og de gamle legekontorlokalene i Olderdalen selges/gis bort. Ny budsjettramme for teknisk 2002 fastsettes til kr ,-. Forutsetninger for 2003: - Budsjettet økes kr ,-. Gjelder en tilbakeføring av et tilsvarende beløp som ble inndratt i 2002 for å dekke inn et akkumulert underskudd på drift av vannforsyningen. - For avløp tilbakeføres kr ,- for et tilsvarende forhold. - Det korrigeres for en bevilgning på kr ,- til Biotopjustering gitt i Det korrigeres for en bevilgning på kr ,- til opprustning av Kjerringsdalsveien gitt i Det korrigeres for ei bevilgning på kr ,- gitt i 2002 til veilys i Trollvik. - Rammen reduseres med kr ,- som gjelder forventet innsparing i driftsutgifter ved avhending av Skattvoll skole. Budsjettramme teknisk for 2003 fastsettes til kr ,- Generelt for samtlige etater: Kompensasjon for lønnsvekst på 6 % er innarbeidet i rammene. Merutgiftene til dette blir på kr ,- Utgifter til pensjonsinnskudd settes til 13,85% i samtlige sektorer (unntatt lærerlønn). Merutgiften er på ,- som er innarbeidet i rammene. Side 7 av 52

8 Sak 0023/02 Lønnsoppgjøret ble imidlertid ca. 2% dyrere enn forutsatt og må forventes at pensjonsutgiftene blir dyrere enn beregnet. Det jobbes imidlertid politisk med å få Stortinget til å dekke deler av kommunenes økninger i pensjonsutgiftene. KAPITALBUDSJETT Revidering av budsjett for Flomsikring av Nourjohka. Det ble bevilget kr ,- som ble forutsatt finansiert ved bruk av driftsmidler. På grunn av forventet underskudd i 2002 må finansieringen endres. Det foreslås at det benyttes ubrukte lånemidler opptatt til utbygging av Kåfjord Helsesenter. Ved utgangen av 2001 var det gjenstående midler på kr ,-. - Vannforsyning i Manndalen. Bevilget kr ,-. Også dette prosjektet var forutsatt finansert ved driftsmidler. Det foreslås at finansieringen skiftes til å benytte fondsmidler avsatt i forbindelse med salg av boliger. - Det avsettes kr ,- til å dekke restoppgjør/tilleggsarbeider i forbindelse med etablering av renseanlegg i Birtavarre og på Løkvoll. Dette finansieres ved bruk av lånemidler opptatt til formålet på kr ,-, samt ubrukte lånemidler vedrørende Kåfjord Helsesenter på kr ,-. - Bevilgning til renovering av avløp i Grønnmyrveien i Manndalen ble gitt av kommunestyret i sak 60/01 og forutsatt finansiert ved bruk av lånemidler vedrørende Kåfjord Helsesenter. Dette arbeidet må utføres i inneværende år. Kr ,- er innarbeidet i forslag til revidert kapitalbudsjett for Slamavskiller til sjøbuene i Manndalen. Innarbeidet kr ,-. Finansieres ved bruk av isbryterfond. Formannskapets vedtak i sak 34/02 går ut på å bevilge nødvendige midler for å kunne ha kapasitet til å koble til eventuelle nye sjøbuer. Dette innebærer at kostnadene vil kunne gå utover avsatt beløp. Renovering skolebygg Stortinget har vedtatt ei rentekompensasjonsordning for skolebygg. Denne fungerer slik at det gis ei lånekvote for kommunene. Kåfjord kommune kan ta opp lån på vel 7,9 mill. kr. Lånet skal være avdragsfritt i 5 år og kommunen får rentekompensasjon i hele lånets løpetid. Ordningen er gunstig, men når de fem avdragsfrie årene er gått vil det måtte foretas omprioriteringer i budsjettene for å dekke de årlige avdragene på kr ,-. Dette fremmes som egen sak for kommunestyret og det er ikke innarbeidet noen bevilgning i denne omgang. På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon så innarbeides det ikke investeringer i planperioden utover de som ble vedtatt i sak 78/01 Budsjett 2002 økonomiplan Side 8 av 52

9 Sak 0023/02 Rådmannens innstilling: Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0046/02 Resultat: Forslaget vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: 1 Skattvoll skole og de gamle legekontorlokalene i Olderdalen selges/gis bort slik at midler til tomgangsdrift kan tas ut av budsjettet. Dersom Framtid i Nord flytter selges også dette bygget. 2 Det tas sikte på å selge 12 boliger/ boenheter hovedsakelig til ungdom i etableringsfasen inntil 35 år. Salgsinntektene forutsettes brukt til opprusting av resterende boligmasse. 3 Kulturskolen flyttes til AMO senteret. Det legges fram egen sak om fredning eller salg av Gammelhotellet i kommunestyret i september. 4 Kommunen går inn i forhandlinger med organisasjonene med sikte på å redusere /ta bort stillinger i sentraladministrasjonen tilsvarende kr i ytterligere kr i 2003 i oppvekst med kr i ytterligere kr ,- i 2003 i helsevern tilsvarende kr ,- fra i næring videreføres fagkonsulent landbruk i vakanse i kultur tilsvarende kr ,- i ytterligere i i teknisk med 40% saksbehandler 5 Djupvik barnehage legges som en avdeling under Olderdalen barnehage med felles styrer. 6 Fritidsklubbene reduserer sitt tilbud til 2 dager pr uke. Stillingene justeres i henhold til dette. 7 Driftsavtaler med lag og foreninger sies opp med tanke på reforhandling. 8 Tilskudd til Nord-Troms museum og Lyngen bygdebok tas ut av budsjettet fra Kåfjord kommune tar opp lån for å dekke tidligere bruk av likviditetsreserven. Isbryterfond, rentefond og skattereguleringsfond går til fradrag i nødvendig lånebeløp. Det tas opp kroner i lån. Lånet avdras over 15 år Budsjettramma til næring øker med kr for å dekke utgifter til isbryting. 10 Budsjettrammer for 2002 endres til : Sentraladministrasjon : kr Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur : kr Teknisk : kr Budsjettrammer for 2003 fastsettes til : Sentraladministrasjon: kr Side 9 av 52

10 Sak 0023/02 Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur: kr Teknisk: kr Budsjettrammene prisjusteres med 2,5 % 12 Følgende nye investeringer innarbeides i kapitalbudsjettet for 2002: Renovering avløp i Grønnmyrveien i Manndalen. Kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter Renseanlegg avløp kr ,-. Finansieres med kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til formålet, samt kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter. Slamavskiller til sjøbuene i Manndalen, kr ,-. Finansieres ved bruk av isbryterfond. 13 Følgende investeringer endrer finansieringen slik: - Flomsikring Nuorjohka endrer finansiering til bruk av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter, kr ,-. - Vannforsyning Manndalen endrer finansiering til bruk av disposisjonsfond avsatt ved salg av boliger, kr ,-. Ludvig Rognli fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Reduksjon med totalt 6 sengeplasser på sykehjemmet. 2. Vi slutter oss til hovedutvalg for oppvekst og omsorgs forslag i sak 18/02 på 44 stillinger. Votering over tilleggsforslaget: 1. Forslaget falt da det fikk 1 stemme, 4 stemmer imot. 2. Forslaget falt da det fikk 2 stemmer, 3 stemmer imot. Ludvig Rognli fikk permisjon og fratrådte kl , og var ikke med på behandlingen av pkt. 12 og 13 i formannskapets vedtak. Vedtak: 1 Skattvoll skole og de gamle legekontorlokalene i Olderdalen selges/gis bort slik at midler til tomgangsdrift kan tas ut av budsjettet. Dersom Framtid i Nord flytter selges også dette bygget. 2 Det tas sikte på å selge 12 boliger/ boenheter hovedsakelig til ungdom i etablerings-fasen inntil 35 år. Salgsinntektene forutsettes brukt til opprusting av resterende boligmasse. 3 Kulturskolen flyttes til AMO senteret. Det legges fram egen sak om fredning eller salg av Gammelhotellet i kommunestyret i september. 4 Kommunen går inn i forhandlinger med organisasjonene med sikte på å redusere /ta bort stillinger i sentraladministrasjonen tilsvarende kr i ytterligere kr i 2003 i oppvekst med kr i ytterligere kr ,- i 2003 Side 10 av 52

11 Sak 0023/02 i helsevern tilsvarende kr ,- fra i næring videreføres fagkonsulent landbruk i vakanse i kultur tilsvarende kr ,- i ytterligere i i teknisk med 40% saksbehandler 5 Djupvik barnehage legges som en avdeling under Olderdalen barnehage med felles styrer. 6 Fritidsklubbene reduserer sitt tilbud til 2 dager pr uke. Stillingene justeres i henhold til dette. 7 Driftsavtaler med lag og foreninger sies opp med tanke på reforhandling. 8 Tilskudd til Nord-Troms museum og Lyngen bygdebok tas ut av budsjettet fra Kåfjord kommune tar opp lån for å dekke tidligere bruk av likviditetsreserven. Isbryterfond, rentefond og skattereguleringsfond går til fradrag i nødvendig lånebeløp. Det tas opp kroner i lån. Lånet avdras over 15 år Budsjettramma til næring øker med kr for å dekke utgifter til isbryting. 10 Budsjettrammer for 2002 endres til : Sentraladministrasjon : kr Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur : kr Teknisk : kr Budsjettrammer for 2003 fastsettes til : Sentraladministrasjon: kr Oppvekst : kr Helse: kr Næring : kr Kultur: kr Teknisk: kr Budsjettrammene prisjusteres med 2,5 % 12 Følgende nye investeringer innarbeides i kapitalbudsjettet for 2002: Renovering avløp i Grønnmyrveien i Manndalen. Kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter Renseanlegg avløp kr ,-. Finansieres med kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til formålet, samt kr ,- av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter. Slamavskiller til sjøbuene i Manndalen, kr ,-. Finansieres ved bruk av isbryterfond. 13 Følgende investeringer endrer finansieringen slik: - Flomsikring Nuorjohka endrer finansiering til bruk av ubrukte lånemidler opptatt til Kåfjord Helsesenter, kr ,-. - Vannforsyning Manndalen endrer finansiering til bruk av disposisjonsfond avsatt ved salg av boliger, kr ,-. Side 11 av 52

12 Gáivuona suohkan Sak 0024/02 Kåfjord kommune TEKNISKE HJELPEMIDLER - KOMMUNENS ANSVAR Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: 668 Arkivsaksnr.: 02/00384 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/02 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /02 Kommunestyret Bilag: 1. Samarbeidsavtale mellom Kåfjord kommune og Hjelpemiddelsentralen i Troms. Saksutredning: I møte ble det underskrevet samarbeidsavtale mellom Hjelpemiddelsentralen (heretter kalt HMS) og Kåfjord kommune. Avtalen er en standaravtale mellom kommunene i Troms og HMS. Avtalens formål er å samordne formidlingen av tekniske hjelpemidler på en mest mulig effektiv måte til beste for brukere av tekniske hjelpemidler i kommunen. Tekniske hjelpemidlers hensikt er å erstatte/vedlikeholde nedsatte eller tapte funksjoner slik at brukeren skal være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, fritid og arbeid Kommunens ansvar og oppgaver: I følge Lov om helsetjenester i kommunene og i rundskriv I- 30/2001 har kommunen ansvar for habilitering og rehabilitering. Anskaffelser av hjelpemidler er et av flere mulige tiltak. * Kommunens direkte forpliktelser er å ha ansvar for å oppdage, utrede og kartlegge praktiske problemer og behov for alle typer tekniske hjelpemidler som den enkelte bruker måtte ha. * Utnevne fagkontakter i områdene syn/hørsel, kognitivt, data i skole/barnehage og i hjemmet og. Det største området er hjelpemidler for å klare seg i dagliglivet i hjemmet og i noe grad på sykehjemmet. * Medvirke til nødvendig opplæring av personalet. HMS tilbyr kurs og temadager, men kommunen må betale kostnadene med reise og opphold. * Sende søknad til HMS om nødvendigehjelpemidler. *Motta tildelt hjelpemiddel og event. montere det og bringe det til brukeren. *Nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet * Reperasjon og nødvendig vedlikehold * Kommunen forplikter å sørge for egnede lokaler for mottak- og hentested, samt lager. * Kommunal ansvarlig koordinator. Tekniske hjelpemidler er svært kostnadskrevende, i 1999 var det hjelpmidler levert til Kåfjords innbyggere for ca. 5 millioner. HMS antar at beløpet er økt til ca. 8 mill. i år Hjelpemiddelhåndteringen er ressurskrevende. Denne tjenesten er kommet i tillegg til de øvrige tjenestene som blir gitt, uten at det er tilført ekstra resssurser. I år har kommunen vaktmester i engasjement. Det er nødvendig med videreføring av stillingen som vaktmester i 50 % stilling. Side 12 av 52

13 Samtidig er det helt klart ressursbesparende både for pårørende og annet hjelpepersonale at personer med ulike funksjonshemninger er mer selvhjulpne. Med tilpassete hjelpemidler kan brukerne bedre mestre sin hverdag uten eller med mindre bistand/praktisk hjelp. HMS ansvar og oppgaver. Sak 0024/02 * Gjøre vedtak om tildeling av hjelpemidler. * Ansvar for anskaffelse av hjelpemidler. * Transport av hjelpemidler til fast mottakssted i kommunen og å hente hjelpemidler som ikke er i bruk. * Montering og demontering av mer kompliserte hjelpemidler. * Ansvar for tilleggsutstyr og reservedeler som er nødvendig ved tilpasning og reperasjoner. * Tilby nødvendige kurs, temadager og veiledning. * Bidra med råd og veiledning til kommunen. * Bidra med fagkompetanse/ veiledning i mer kompliserte vurderinger slik som boliger, kjøretøy, o.l. HMS er en 2. linjetjeneste. Og for å kunne gi god tjeneste må det være samarbeid med 1.linjetjenesten som er kommunens helsetjeneste. For å kunne gi en best mulig tjeneste til brukerne, er det nødvendig at 1. linjetjensten i kommunene (lege, fysioterapi, helsestasjon og omsorgstjenesten) har opplæring og gode rutiner. I tillegg har skoleverket ansvar i forbindelse med IT/data- og annet utstyr til barn med lese/skrivevansker. Diagnostisering, behovsvurdering, hjelp til utprøving/anskaffelse, opplæring, evaluering og hjelp til bytting med mer er hjemlet i Lov om helsetjenest i kommunen 1-3. Hjelpemiddelformidling anses også i stor grad som praktisk hjelp og behandling av sykdom og skade/lyte. Erfaringen med HMS etter avtaleinngåelsen er positivt. Det er rask levering av livsnødvenig medisinsk oksygenutstyr, astmautstyr og andre hjelpemidler som er helt nødvendig. I tillegg er det lett å få både veiledning og raske leveringer ved alvorlige sykdomstilstander og til terminale kreftpasienter. Kommunen får god veileding, noe som gjør at det spares tid på saksbehandling. HMS holder kurs/opplæring for kommunens personale, og informerer kontinuerlig underveis. I tillegg utfører de reparasjoner som ikke kan utføres i kommunen. Alle tjenester fra HMS overfor kommunen er kostnadsfri. Konsekvensen dersom Kåfjord kommune er uten avtale med HMS som 2. linjetjeneste, vil bli at tjenesten for Kåfjords befolkning blir alvorlig redusert, iflg. HMS nærmest rasert. Det vil bli lengre saksbehandlingstid og i verste fall vil det ikke bli gjort vurderinger med sikte på tildeling av nødvendige hjelpemidler. Kommunen er allerede tildelt avgjørelsesmyndighet for tildeling av hjelpemidler til en kostnad av inntil kr. 5000,- uten søknad til HMS. Dette er mulig p.g.a. inngått samarbeidsavtale og er ressurssparende for kommunen. Uten generell opplæring og veiledning i enkeltsaker vil tjenesten bli mer ressurskrevende enn den allerede er i dag. Etatsleders vurdering er at hjelpemiddelforvalting er en viktig del av kommunens tjenesteyting og er regulert av lov og forskrift. HMS vil ikke overta kommunens arbeid og ansvar og det er kommunens innbyggere som vil bli skadelidende hvis kommunen ikke ivaretar disse oppgavene. Side 13 av 52

14 Sak 0024/02 Rådmannens innstilling: 1 HOO anbefaler at kommunen fortsatt opprettholder samarbeidet med HMS i henhold til inngått avtale. 2 Det må knyttes vaktmester til hjelpemiddeltjenesten. 3 På sikt bør det og knyttes ergoterapeut til hjelpemiddeltjenesten. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0016/02 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: HOO fremmet følgende forslag til vedtak: Pkt. 1. Uendret. Pkt. 2. Hovedansvaret for hjelpemiddeltjenesten skal være tillagt avdelingsleder for hjemmebasert omsorg. Pkt. 3. Nødvendig vaktmesterarbeid tillegges vaktmester på helsesenteret. Pkt. 4. Nødvendig datateknisk oppfølging/arbeid tillegges IT-ansvarlig. Pkt. 5. På sikt bør det og knyttes ergoterapeut til hjelpemiddeltjenesten. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1 HOO anbefaler at kommunen fortsatt opprettholder samarbeidet med HMS i henhold til inngått avtale. 2. Hovedansvaret for hjelpemiddeltjenesten skal være tillagt avdelingsleder for hjemmebasert omsorg. 3. Nødvendig vaktmesterarbeid tillegges vaktmester på helsesenteret. 4. Nødvendig datateknisk oppfølging/arbeid tillegges IT-ansvarlig. 5. På sikt bør det og knyttes ergoterapeut til hjelpemiddeltjenesten. Side 14 av 52

15 Gáivuona suohkan Sak 0025/02 Kåfjord kommune BEMANNINGSPLAN - NY BEHANDLING 2002 (Utgår) Side 15 av 52

16 Gáivuona suohkan Sak 0026/02 Kåfjord kommune REGULERING SKREDSIKRING - BÅNES - BIRTAVARRE Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 02/00390 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0040/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen datert Reguleringsplan Skredsikring Ev 6 Bånes Birtavarre datert mai Merknadsbehandling til reguleringsplan datert mai Saksutredning: Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplan Skredsikring Ev 6 Bånes Birtavarre. Planarbeidet startet opp sommeren 2000 med kunngjøring om igangsatt planlegging i avisene Nordlys og Framtid i Nord Planen er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 9-4 og i samsvar med gjeldende kommunedelplan for området. Planen ble sendt på høring til offentlige instanser og ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet på kommunehuset i Kåfjord kommune, Coop Birtavarre BA, Statens vegvesen, Løkvoll, samt vegkontoret i Troms, Tromsø. Frist for å sende inn merknader var Grunneiere fikk skriftlig tilsendt planen. Åpent møte ble avholdt i Birtavarre kl Representanter fra kommunen og vegvesenet var tilstede under møtet for å orientere om planen. På møtet kom det frem forslag om å vurdere området ved Kvesmesteinen som alternativ småbåthavn. Dette området har vært undersøkt tidligere i forbindelse med etablering av flytebrygge. De dataene man da fikk ble bekreftet av vegvesenets grunnundersøkelser i løpet av vinteren. Det vil føre til store ekstrakostnader å fylle opp dette området på grunn av stedets geotekniske forhold. Følgende høringsinstanser har fått tilsendt planen: Kåfjord kommune Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten Troms fylkeskommune, Kulturetaten Sametinget Side 16 av 52

17 Sak 0026/02 Reindriftskontoret i Troms Distriktskommando Nord-Norge NVE Telenor Nett, Nett Plan Nord-Troms Kraftlag AS Følgende grunneiere berøres av reguleringsplanen: Gnr./bnr. Navn Adresse 27/1 Annfrid Trollvik 9147 Birtavarre 18/6 Olaf Edmund Olsen 9147 Birtavarre 18/10 Kari Marie Sveistrup 9147 Birtavarre 18/2 Astrid Ragnhild Hansen 9147 Birtavarre 20/16 Egil Julian Johansen 9147 Birtavarre Henny Serine Johansen Trollringen 10C, 9016 Tromsø Kåre Malvin Johansen 9147 Birtavarre Petter Ingolf Johansen 9147 Birtavarre 20/17 Ragnar Eilif Knutsen Brattbakken 14, 9018 Tromsø Hjalmar P. Knutsen 9147 Birtavarre 19/4 Helge Johannes Evanger 9147 Birtavarre Solbjørg J.M. Evanger 9147 Birtavarre 19/67 Kåfjord Kommune 9146 Olderdalen 19/11 Harald Lilleberg 9147 Birtavarre 19/6,18,28 Einar Kristian Bjørklund 9147 Birtavarre 19/10 Kåre Kristiansen 9147 Birtavarre Ivar Kristiansen 9147 Birtavarre 19/5 Knut Harald Lilleberg 9147 Birtavarre 18/7 Gudrun Hansen 9147 Birtavarre 19/121 Kåfjord kommune 9146 Olderdalen Vegvesenet har gjennomført slik merknadsbehandling: 3.1 Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen ( vedlegg 1) Landbruksavdelingen fremmer ingen innsigelse til planen. 3.2 Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelinga ( vedlegg 2) Miljøvernavdelinga har ingen innsigelse til planen men beklager ut fra naturfaglige verdier at det alternativet som reguleringsplanen følger ble valgt i kommuneplanen. Miljøvernavdelinga har flere merknader til planen, her gjengitt i noe avkortet versjon: Det bør velges en lavere høydeprofil på den østlige delen av vegen for å minske vegens størrelse. Vegen stiger fra Kåfjordelva til pr og faller så videre mot parsellslutt. Det medfører opptil 10 m høy fylling over dagens terreng, noe som gir voldsomme dimensjoner øst for Badjanjohka. Side 17 av 52

18 Sak 0026/02 I reguleringsplanen er områdene øst for Badjanjohka markert som massedeponi/friluftsområde. I kommunedelplanen er disse områdene ikke avsatt til deponiområder og disse deponiområdene (pr ) bør reduseres.. I de østlige områdene er konsekvensen av vegen på naturmiljøet størst. Det minnes om at vegtraseen ikke skal løse problemene med overskuddsmasser. Bruløsning må velges i stedet for kulvert ved kryssing av Badjanjohka. Deponiområdet vest for Badjanjohka må avsluttes vest for undergangsvegen. Det bes utredet om vegkryss og adkomstveg til sjø kan samles for å redusere arealene som går til vegformål. Vegkontorets kommentar: Største fyllingshøyde er opp mot 8 m i område pr Veglinja stiger med 8 mm pr. 10 m fra Kåfjordelva til pr Derfra går den i minimumskurvatur (vertikalt lavbrekk og høybrekk) i henhold til vegnormalene fram til parsellslutt. Det er trangt og dårlige grunnforhold opp mot eksisterende bebyggelse på øvre side og mot verneverdige sjøbuer på nedre side av eksisterende veg i område pr parsellslutt. I byggeplanfasen vil det imidlertid bli sett på muligheten til å senke veglinja i område pr Merknad om bruløsning over Badjanjohka samt å avslutte deponiområdet vest for undergangsvegen tas til følge. Merknad om samling av vegkryss og adkomstveg til sjøsiden tas ikke til følge. Det er behov for 2 stk. underganger for å komme til arealene på sjøsiden på begge sider av Badjanjohka. Det er videre et stamvegkrav at ny E6 skal planlegges mest mulig som avkjørselfri veg. Merknader for øvrig tas til etterretning. Generelt kan opplyses at de medtatte arealene i reguleringsplanen til deponering av tunnelmasser dekker det totale deponibehovet i tillegg til det som er tenkt plassert i massetaket i Kåfjorddalen. Normalt kommer det inn tilbud på deponiområder fra forskjellige hold etter hvert som man nærmer seg anleggstart. Det er derfor mulig at virkelig utfylte deponiområder blir noe mindre enn det planen viser. Når reguleringsplanen er vedtatt vil arbeidet med byggeplan starte og vegvesenet vil da invitere til samarbeid for å få best mulig utforming av nødvendige deponiområder. 3.3 Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat ( vedlegg 3) Ingen merknader til selve planen, men tegnforklaring og reguleringsbestemmelsene bør rettes opp slik at de er i samsvar med Miljøverndep. Veileder T1226. Vegkontorets kommentar: Merknadene tas til etterretning. Side 18 av 52

19 Sak 0026/ Troms fylkeskommune, Kulturetaten ( vedlegg 4) Kulturetaten forutsetter at fjærbuene og terrenget omkring ikke blir berørt ved vegutvidelsen. Eventuell vegutvidelse må tas på øvre side av eksisterende E6 og i forbindelse med anleggsarbeidet må det ikke gjøres noe som skjemmer området rundt fjærbuene. Vegkontorets kommentar: Merknadene tas til etterretning. 3.5 Sametinget ( vedlegg 5) Endelig uttalelse vil ikke bli gitt før det er foretatt barmarksbefaring Vegkontorets kommentar: Merknad tas til etterretning. 3.6 NVE ( vedlegg 6) NVE har ingen innsigelse til planen men beklager valgte løsning. NVE viser til tidligere uttalelser hvor de anbefalte å ikke legge vegen på nedre side av dagens E6. Det bes om at de deler av eksisterende E6 som ikke skal benyttes skal fjernes og arronderes slik at naturlig vegetasjon kan etableres. Ved kryssing av Badjanjohka anbefales det sterkt at det velges bruløsning i stedet for kulvert som reguleringsplanen viser. I dette vassdraget har det tidligere vært problemer i form av isstevling litt oppstrøms eks. E6 og det har vært behov for strakstiltak for å forhindre skader. Også med tanke på oppgang av anadrom fisk er bruløsning det beste. NVE skal også vurdere inngrep og bygging i/over/ved vassdrag i henhold til vannressurslovens bestemmelser. NVE ønsker derfor å få oversendt detaljplaner for brukryssinger og eventulle omlegginger av vassdrag. Det samme gjelder for den nordlige delen av deltaet hvor nyvegen kommer nær vassdrag. Vegkontorets kommentar: Merknader tas til etterretning. Byggeplaner for kryssing av vassdrag og områder hvor vegen kommer nær vassdrag oversendes NVE så snart de foreligger. Merknader fra berørte grunneiere og rettighetshavere med vegvesenets kommentarer 4.1 Kåre Kristiansen ( vedlegg 7) Grunneier mister parkeringsplass for bil og ber om at det blir laget ny parkeringsplass, helst på sørsiden av huset. Avkjøringa som vegvesenet laget sist det var vegutbedring ble for bratt til at den kunne benyttes vinterstid. Dersom avkjøringa ble lagt mot sør på tomta så ville den ikke bli så bratt. Septiktank på nedre side av eksisterende veg må flyttes. Side 19 av 52

20 Sak 0026/02 Det kan bli skade (sprikkdannelse) på huset når det fylles fjellmasser i skråningen da det er leire i grunnen. Hvem skal betale for dette? Hele tomta nedenfor eksisterende E6 må innløses. Vegkontorets kommentar: Det skal lages byggeplan før veganlegget starter opp og i det arbeidet vil detaljer rundt omarbeiding/flytting av parkeringsplass og alternativt opparbeiding av ny adkomst bli avklart. Det forutsettes en trygg oppfylling av fjellmasser i den nye vegtraseen. Skulle imidlertid huset bli skadet som følge av vegvesenets anleggsdrift så vil dette bli erstattet, og eventuelt vil det bli avholdt anleggskadeskjønn for å fastsette erstatningsomfanget. Arbeidet med erverv av veggrunn vil komme i gang før oppstart av veganlegget på aktuell eiendom. Detaljer rundt erverv av eiendom vil først da bli avklart. Det er imidlertid normalt at mindre restareal som er uegnet til andre formål blir innløst. 4.2 Gudrun Hansen ( vedlegg 8) Grunneier gjør oppmerksom på at inngrep i bakken nedenfor boligen kan medføre bevegelse i grunnen som kan medføre skader på boligen. Det går avløpsledning under vegen som også kan bli skadet. Uthus/garasje på nedre side av E6 har fått nesten uframkommelig adkomst etter forrige vegutvidelse og det godtas ikke ytterligere forverring av situasjonen. Det er tilsig av grunnvann i avkjørselen i sørenden av eiendommen og endring her kan medføre isplager vinterstid. Grunneier antar at avkjørselen i sørenden går rett ut på ny E6 samtidig som gammel E6 kan benyttes inn til Birtavarre. Det vil ellers bli vanskelig å lagre snø på snuplassen da området er trangt. Vegkontorets kommentar: Merknadene tas til etterretning og vil bli tatt hensyn til i byggeplansarbeidet som skal gjøres i forkant av vegbyggingen. Denne reguleringsplanen legger ikke opp til at det skal gjøres særlig inngrep i bakken nedenfor bolighuset. Det skal ikke være direkte adkomst til ny E6. Eiendommen får adkomst til planlagt lokal veg (gammel E6). Snuplassen vil bli opparbeidet/utformet av vegvesenet på slik måte at den skal kunne fungere også om vinteren som snuplass for den nye lokalvegen. 4.3 Petter Johansen Grunneier har ved befaring framført ønske om at veglinja trekkes nærmere eksisterende E6. Den nye veglinja beskjærer eindommen i stor grad og reduserer verdien og muligheten til framtidig utnyttelse av eiendommen. Grunneier frykter også at planlagt undergang ved profil vil fyke igjen om vinteren, og ønsker at den flyttes nærmere Kåfjordelva til ca. pr Vegkontorets kommentar: Merknad om flytting av undergang for adkomst til sjøsiden tas til følge. Side 20 av 52

21 Merknad om flytting av ny E6 nærmere eksisterende E6 tas ikke til følge. Her er vedtatt kommunedelplan for ny E6 bindende for valg av vegtrase. Sak 0026/02 Rådmannen har ingen kommentarer til Vegvesenets merknadsbehandling. Slik saken foreligger i dag er det ingen innsigelser til reguleringsplanen. Dette betyr at Kåfjord kommune kan egengodkjenne denne. For øvrig kan etter Plan- og bygningslovens 27-3 kommunestyrets endelige vedtak påklages. Kommunestyret kan så ta saken til følge og endre vedtaket. Hvis klage ikke tas til følge gir kommunestyret uttalelse og sender saken gjennom Fylkesmannen til Miljøverndepartementet. Departementets avgjørelse er endelig. I tillegg til fylkeskommune og statlige organ kan følgende påklage kommunestyrets vedtak: Grunneiere og andre rettighetshavere (herunder leietakere), naboer, ideelle organisasjoner og andre grupper dersom de har interesser som blir særlig berørt av reguleringsarbeidet. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven egengodkjenner Kåfjord kommune reguleringsplan Skredsikring Ev 6 Bånes Birtavarre. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0040/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven egengodkjenner Kåfjord kommune reguleringsplan Skredsikring Ev 6 Bånes Birtavarre. Side 21 av 52

22 Gáivuona suohkan Sak 0027/02 Kåfjord kommune ENDRING AV FORSKRIFT - SAMMENKNYTNINGSLØYPE MOT NORDREISA Saksbehandler: Ellen Olsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 01/00788 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/02 Formannskapet /02 Hovedutvalg for drift og utvikling /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Saksdokumenter: 1. F. sak 4/02 2. Innspill fra Sametinget mottatt Innspill fra Statskog mottatt Innspill fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, mottatt Saksutredning: Formannskapet behandlet i sak 4/02 den forslag til endringer av løype i Kåfjord kommune. Følgende vedtak ble fattet: Kåfjord kommunes forskrift om motorferdsel for strekningen Gahperus Somasjavri foreslås slik på Kåfjord sin side av kommunegrensen: 1. Løypa opprettholdes fra kommunegrensa til Gussagorra slik den har vært de siste tre sesongene. 2. Det opprettes ny strekning fra øvre Ahkkejavri der den tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Guolas til Huordnas ved kommunegrensa. 3. Det opprettes ny strekning fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. 4. Strekningen fra Røde Kors Hytta sørøstover til Stuoranjarga og Sandmelen utgår. 5. Det opprettes ny strekning fra Sandmelen mot Julaidanluokta og inn på strekningen fra øvre Ahkkejavri mot Huordnas. 6. Saken sendes ut på høring. Saken ble sendt ut på høring den og innen høringsfristens utløp den var det kommet innspill fra Sametinget og Statskog. I ettertid er det og kommet brev fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, mottatt Sametinget har ingen merknader til endringsforslaget, men gjør oppmerksom på flere teltboplasser det må tas hensyn til fordi det er automatisk fredede samiske kulturminner hvis man endrer ny løype fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. De sier at det derfor er viktig at løypa ikke trekkes lengre Nord, men at den med fordel kan legges nærmere Guolasjavri. Statskog synes den foresåtte løypa over Ahkejavrene med forbindelse til Røde Kors Hytta og en tilknytning til Guolasjavri litt lenger sør virker fornuftig, men er skeptisk til at løypebiten opp Gussagorra skal beholdes. Det er ikke særlig lengre å kjøre via Røde Kors hytta og Side 22 av 52

23 Sak 0027/02 Gussagorra er både bratt og til tider vanskelig å kjøre med kjelke. De forutsetter og at løypa ikke legges i nærheten av viktige viltlokaliteter. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark sier at så langt de kan se av sakens dokumenter så er endringsforslaget i samråd med ønske fra reindrifta, og at reindriftsforvaltningen ikke har bemerkninger til endringsforslaget. Utfra disse innspillene, må vi sørge for at løypa ikke stikkes slik at den kommer i konflikt med fredede teltboplasser og vi må ta stilling til om løypa opp Gussagorra skal fjernes. Løypa opp Gussagorra har eksistert de tre siste sesongene, og ved evaluering av prøveprosjektet Nye scooterløyper mindre ulovlig kjøring var Gussagorra en av løypene som ble opprettet. Det var ingen innspill da til at løypa opp Gussagorra burde endres. Løypa vurderes derfor ved evaluering av hele løypenettet. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommunes forskrift om motorferdsel for strekningen Gahperus Somasjavri foreslås slik på Kåfjord sin side av kommunegrensen: 1. Løypa opprettholdes fra kommunegrensa til Gussagorra slik den har vært de siste tre sesongene. 2. Det opprettes ny strekning fra øvre Ahkkejavri der den tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Guolas til Huordnas ved kommunegrensa. 3. Det opprettes ny strekning fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. 4. Strekningen fra Røde Kors Hytta sørøstover til Stuoranjarga og Sandmelen utgår. 5. Det opprettes ny strekning fra Sandmelen mot Julaidanluokta og inn på strekningen fra øvre Ahkkejavri mot Huordnas. 6. Ved merking av løypa må det sørges for at en ikke kommer i konflikt med fredede teltboplasser. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0004/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommunes forskrift om motorferdsel for strekningen Gahperus Somasjavri foreslås slik på Kåfjord sin side av kommunegrensen: 6. Løypa opprettholdes fra kommunegrensa til Gussagorra slik den har vært de siste tre sesongene. 7. Det opprettes ny strekning fra øvre Ahkkejavri der den tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Guolas til Huordnas ved kommunegrensa. 8. Det opprettes ny strekning fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. 9. Strekningen fra Røde Kors Hytta sørøstover til Stuoranjarga og Sandmelen utgår. 10. Det opprettes ny strekning fra Sandmelen mot Julaidanluokta og inn på strekningen fra øvre Ahkkejavri mot Huordnas. 6. Saken sendes ut på høring. Side 23 av 52

24 Sak 0027/02 Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0005/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommunes forskrift om motorferdsel for strekningen Gahperus Somasjavri foreslås slik på Kåfjord sin side av kommunegrensen: 1. Løypa opprettholdes fra kommunegrensa til Gussagorra slik den har vært de siste tre sesongene. 2. Det opprettes ny strekning fra øvre Ahkkejavri der den tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Guolas til Huordnas ved kommunegrensa. 3. Det opprettes ny strekning fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. 4. Strekningen fra Røde Kors Hytta sørøstover til Stuoranjarga og Sandmelen utgår. 5. Det opprettes ny strekning fra Sandmelen mot Julaidanluokta og inn på strekningen fra øvre Ahkkejavri mot Huordnas. 6. Ved merking av løypa må det sørges for at en ikke kommer i konflikt med fredede teltboplasser. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0038/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: HDUs forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommunes forskrift om motorferdsel for strekningen Gahperus Somasjavri foreslås slik på Kåfjord sin side av kommunegrensen: 7. Løypa opprettholdes fra kommunegrensa til Gussagorra slik den har vært de siste tre sesongene. 8. Det opprettes ny strekning fra øvre Ahkkejavri der den tar av ned mot nedre Ahkkejavri og videre via Guolas til Huordnas ved kommunegrensa. 9. Det opprettes ny strekning fra Røde Kors hytta til nedre Ahkkejavri. 10. Strekningen fra Røde Kors Hytta sørøstover til Stuoranjarga og Sandmelen utgår. 11. Det opprettes ny strekning fra Sandmelen mot Julaidanluokta og inn på strekningen fra øvre Ahkkejavri mot Huordnas. 12. Ved merking av løypa må det sørges for at en ikke kommer i konflikt med fredede teltboplasser. Side 24 av 52

25 Gáivuona suohkan Sak 0028/02 Kåfjord kommune SLAMAVSKILLER TIL MANNDALEN SJØBUER Saksbehandler: Mehmood Pervez Arkiv: M42 Arkivsaksnr.: 02/00202 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0028/02 Formannskapet /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Bilag: Situasjonskart Løkvoll havn Saksutredning: Det er åtte eksisterende sjøbuer som driver en kjent reiselivsbedrift med turistfiske som basis. Mandalen Sjøbuer var i starten tilknyttet det kommunale kloakkanlegg. På grunn av problemer med tett kloak ble kloakkledningen kuttet. Fremføring av vann og avløp vedrørende Havneutvikling Løkvoll ble behandlet i Formannskapet saks no 0015/02. Det ble vedtatt at kloakkering av Mandalen Sjøbuer skulle fremmes som en egen sak. For å hindre forurensningsvirkninger i vannforekomstene våre som et resultat av utslipp av avløpsvann, må vi redusere forurensningsbelastninger ved å rense avløpsvannet i renseanlegg. Forurensningene fra kommunalt Avløpsvann kan grupperes ved Avløpssøppel, sedimenterbare stoffer, organiske stoffer, næringsstoffer og bakterier og virus. Det organiske stoffer kan forårsake uønsket heterotrofvekst i vassdrag og nedbryting av dette kan forårsake oksygensvikt i innsjøer og fjorder. Næringsstoffene kan medføre en gjødsling på resipienter med algeoppvekst og eutrofiering til følge. Tilførsel av ammonium kan dessuten være med å forårsake oksygenssvikt i oksygensvake resipienter. Bakterier og virus stammer i hovedsak fra den menneskelige akskresjon. Sykdomsfremkallende bakterier og virus kan ved utslipp til resipienter som nyttes til bruksvann(vannforsyning, bading osv) forårsake smitte. For å kunne løse problemet ved å tilknytte de eksisterende Sjøbuene til kommunal kloakker det behov for følgende arbeid: 1-Installasjon av pumpestasjon under sjøbuene og Overføring av kloakk gjennom ledning 75mm (50 m) 2-Installering av Slamavskiller med integrert pumpekum ved siden av Snekkerbua. 3- Pumpeledning fra slamavskiller til eksisterende Kloakanlegg. 75mm (60 m) 4- Til sammen ca. 100 m grøftearbeider (graving og gjenfylling av ledningstrase). Et overslag over kostnadene ved disse anleggene ser ut som følger: Side 25 av 52

26 Sak 0028/02 Ant pris pr. ant Total 75 m m trykkledningen m m trykledningen Slamavskiller med pumpe Pumpe for råkloakk Montasje av slamavskiller med integret pumpestasjon Grøftarbeider Total % uforutsett Total inkludert uforutsett % mva Total inkludert uforutsett og mva Rund sum Utfra udetaljert kartverk synes de eksisterende sjøbuene har en areal på ca. 240 m2 Vann og avløpsavgiften som ble fastsatt av Formannskapet den , definerte sjøbuene som to bygninger. Det vil si at de er bygd 4 og 4 sammen i 2 enheter. Avgifter beregnes etter to enheter. Ved eventuell framtidig videreutbygging beregnes hver enhet til max. 120 m2. Vannmålerne avvikles. Kr/m2 ant.m2/pr.enhet ant.enheter Årsavgift avløp 28, KONKLUSJON 1-Mandalen Sjøbuer er avhengig av tilfredstillende kloakkløsning for fremtidig drift. 2- Totale kostnades med tilkobling til kommunal kloakk vil beløpe seg på ca inkl. mva. Rådmannens innstilling: Grunnet kommunes økonomiske situasjon fremmes saken uten innstilling til vedtak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0028/02 Resultat: Saken utsatt Side 26 av 52

27 Sak 0028/02 Behandling i utvalget: Bjørn Inge Mo erklærte seg inhabil. Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes til neste formannskapsmøte og vi får klarlagt om dekning kan legges inn i avgiftsgrunnlaget for avløp. Vedtak: Saken utsettes til neste formannskapsmøte og vi får klarlagt om dekning kan legges inn i avgiftsgrunnlaget for avløp. Etatsleder ved Drift og utvikling vil orientere om saken på neste møte. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0034/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Bjørn Inge Mo erklærte seg inhabil og fratrådte saksbehandlingen. Levin Mikkelsen tiltrådte. Etatsleder Roald Elvenes orienterte om saken. Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Det bevilges nødvendige midler til tiltaket. Drift og utvikling beregner kapasiteten slik at det også kan ta økning ved eventuell oppføring av flere sjøbuer. Finansieres ved bruk av isbryterfondet. Vedtak: Det bevilges nødvendige midler til tiltaket. Drift og utvikling beregner kapasiteten slik at det også kan ta økning ved eventuell oppføring av flere sjøbuer. Finansieres ved bruk av isbryterfondet. Side 27 av 52

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0023/02 Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 17.06.02 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00496 REGULERINGSPLAN BIRTAVARRE - VALG AV OMRÅDE FOR VIDERE ARBEID Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hilda-huset, Birtavarre Møtedato: 24.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.06.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/05 04/00838 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0002/05 04/01048 GODKJENNING KRISEPLAN 0003/05 05/00108

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/05 05/00622 FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING 0025/05 05/00625 REHBILITERING AV SKOLER I GAIVUOTNA/KÅFJORD 0026/05 05/00327 AVLASTNINGSBOLIGER

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 08:00-14:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.05 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer