MØTEPROTOKOLL Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Formannskapet"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Margit Langseth, Arnt Jakobsen; Finn Jacobsen Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen, Silje Aaker Hansen Guri Bosness til kl , Bård Anders Langø fra kl Adm.sjef Børge Toft, økonomisjef Frank Pedersen, konsulent Heidi Mathisen, regnskapssjef Kjell Erling Bardal, sektorleder bygg/eiendom Arve Berg, kommuneoverlege Kirsten Toft Merknader til: - Innkalling - Saksliste Ingen Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/424 ÅRSMELDING/REGNSKAP /11 11/1027 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERINGER 38/11 11/972 REGNSKAP FOR KF ALSTAHAUG STATLIG MOTTAK FOR ASYLSØKERE /11 11/1088 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL ALSTAHAUG ASYLMOTTAK 40/11 11/1087 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL PETTER DASS EIENDOM KF 41/11 11/1198 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 42/11 11/1178 BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESS MV 43/11 11/1223 SANDNESSJØEN FJERNVARME - KOMMUNAL GARANTI 44/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING I /11 11/1096 SYKEFRAVÆR TERTIAL 46/11 11/929 FINANSIERING AV NYTT LAGERBYGG - HELGELANDSHALLEN 47/11 11/1187 UTVIDET DRIFT HELSESTASJONEN 48/11 11/839 SAMHANDLINGSPROSJEKT OM SAMHANDLINGSREFORMEN I HALD KOMMUNENE 49/11 10/1593 FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE Side2

3 50/11 11/357 FELLES DESTINASJONSSELSKAP FOR HELGELAND 51/11 10/2528 DELING AV GRUNNEIENDOM 52/11 11/1153 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 53/11 10/593 BRANNTILSYN ÅSHEIM TERRASSE/SPRIKLING AV ÅSHEIM TERASSE 54/11 08/973 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT 55/11 08/577 SAMORDNINGSAVTALE FOR FELLES SKATTEOPPKREVERKONTOR FOR HALD KOMMUNENE 56/11 08/577 AVTALE MELLOM KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD OG DØNNA IFT. FELLES ØKONOMIFUNKSJONER OG SKATTEINNKREVING 57/11 10/2479 ALSTAHAUG KOMMUNES INTERKOMMUNALE ORDNINGER - HALD IKS Referatsak: - Prosjektstyret i prosjekt felles havnesamarbeid forslag til vedtak i Helgeland regionråd. FORMANNSKAPSMØTE Sakspapirene ble sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene ble i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Saker til behandling Side3

4 36/11 ÅRSMELDING/REGNSKAP Alstahaug kommunes regnskap for 2010 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,- godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til nytt disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr ,- overføres kirkesektoren til delvis dekning av merverdiavgiftskompensasjon. Kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk investering finansieres som skissert i saksframlegget. 4. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2010 tas til etterretning. Sandnessjøen den Børge Toft Økonomisjef Frank Pedersen orienterte. Finn Jacobsen stilte spørsmål vedr. Horvnes, hvordan finansieres utbyggingskostnadene Svar: Orientering vil bli gitt i kommunestyret ens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2010 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,- godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til nytt disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr ,- overføres kirkesektoren til delvis dekning av merverdiavgiftskompensasjon. Kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk investering finansieres som skissert i saksframlegget. 4. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2010 tas til etterretning. Representanten Helge Johansen la frem flg. protokolltilførsel: Alstahaug Arbeiderparti registrer at Alstahaug kommunes regnskap for 2010 er svakt. I følge administrasjonssjefens kommentarer er det et negativt avvik på 6,6 millioner kroner. Når vi så legger til et ønsket handlingsrom på 3%, er vi ca. 15 millioner i minus. I tillegg har vi Side4

5 minimal nedbetaling på våre lån og klarer heller ikke å sette av et rentefond. Denne utviklingen mener vi er urovekkende. Tross en mengde nedskjæringer og nedleggelse av tjenester, har vi fortsatt et for høyt driftsnivå i kommunen. En sunnere kommuneøkonomi må prioriteres fremover. 37/11 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERINGER Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. en får fullmakt til å fordele lønnsreserven stor kr. 3.1 mill på sektorene. en får fullmakt til å fordele reduksjon av kursbudsjett stor kr ,- på sektorene. Sandnessjøen den Børge Toft Økonomikonsulent Heidi Mathisen orienterte ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. en får fullmakt til å fordele lønnsreserven stor kr. 3.1 mill på sektorene. en får fullmakt til å fordele reduksjon av kursbudsjett stor kr ,- på sektorene. 38/11 REGNSKAP FOR KF ALSTAHAUG STATLIG MOTTAK FOR ASYLSØKERE 2010 IV Styrets innstilling: Regnskapet for Alstahaug Mottakssted for Asylsøkere for 2010, med et regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk på kr. 0,- godkjennes. Foreliggende årsberetning tas til etterretning. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side5

6 Regnskapet for Alstahaug Mottakssted for Asylsøkere for 2010, med et regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk på kr. 0,- godkjennes. Foreliggende årsberetning tas til etterretning. 39/11 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL ALSTAHAUG ASYLMOTTAK Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport for 1.tertial 2011 til etterretning. Sandnessjøen den Børge Toft ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport for 1.tertial 2011 til etterretning. 40/11 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL PETTER DASS EIENDOM KF Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport for 1.tertial 2011 til etterretning. Sandnessjøen den Børge Toft ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport for 1.tertial 2011 til etterretning. 41/11 Side6

7 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug Kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2011 til etterretning. 2. Alstahaug Kommunestyre vedtar budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. Sandnessjøen Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING 1. Alstahaug Kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2011 til etterretning. 2. Alstahaug Kommunestyre vedtar budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. 42/11 BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESS MV Den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2012 og økonomiplan Rådmannen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis. Sandnessjøen den Børge Toft Økonomisjef Frank Pedersen orienterte. ens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.. Den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2012 og økonomiplan Rådmannen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis. 43/11 SANDNESSJØEN FJERNVARME - KOMMUNAL GARANTI Side7

8 Alstahaug kommunestyre endrer ikke sitt garantiansvar for Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg A/S fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. Sandnessjøen den Børge Toft Ordfører satte frem flg. forslag: Alstahaug kommunestyre endrer sitt garantiansvar for Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg A/S fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. Votering. ens innstilling ble satt opp mot ordførerens forslag. ens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Alstahaug kommunestyre endrer ikke sitt garantiansvar for Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg A/S fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon. 44/11 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING I 2011 Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot av Husbankens bevilgning av startlån for videre tildeling Sandnessjøen den Børge Toft ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar å ta imot av Husbankens bevilgning av startlån for videre tildeling. 45/11 Side8

9 SYKEFRAVÆR TERTIAL Kommunestyret tar de framlagte sykefraværsrapporter for 1. tertial 2011 til etterretning. Sandnessjøen den Børge Toft ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar de framlagte sykefraværsrapporter for 1. tertial 2011 til etterretning. 46/11 FINANSIERING AV NYTT LAGERBYGG - HELGELANDSHALLEN Kommunestyret vedtar et låneopptak på kroner til fullfinansiering av lagerbygning ved Helgelandshallen. Sandnessjøen den Børge Toft en la frem flg. tillegg til sin innstilling: Avdragstiden settes til 20 år. en får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kroner til fullfinansiering av lagerbygning. Avdragstiden settes til 20 år. en får fullmakt til å gjennomføre låneopptak. 47/11 Side9

10 UTVIDET DRIFT HELSESTASJONEN Alstahaug formannskap vedtar at det gjenopprettes en 100 % stilling som helsesekretær ved helsestasjonen, som blir en utøkning fra dagens stillingshjemmel på 30 %. Åpningstid ved helsestasjonen utøkes til 5 dager i uken. Stillingsøkningen finansieres av tilførte midler fra asylmottaket. Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund Ass. ens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap vedtar at det gjenopprettes en 100 % stilling som helsesekretær ved helsestasjonen, som blir en utøkning fra dagens stillingshjemmel på 30 %. Åpningstid ved helsestasjonen utøkes til 5 dager i uken. Stillingsøkningen finansieres av tilførte midler fra asylmottaket. 48/11 SAMHANDLINGSPROSJEKT OM SAMHANDLINGSREFORMEN I HALD KOMMUNENE Kommunestyret tilslutter seg prosjektsøknaden Helse uten grenser og støtter arbeidet som skisseres i denne. Kommunestyret ber arbeidsgruppen jobbe etter det mandat som er skissert i dette saksframlegget. Framdriftsplan for prosjektet bes lagt fram for Formannskapet til orientering når finansiering er avklart. Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund Ass. administrasjonssjen Kommuneoverlegen orienterte. Repr. Arnt Jakobsen satte frem flg. tilleggsforslag: Alstahaug kommune har et akutt behov for nye sykehjemsplasser, og deltakelse i samhandlingsprosjektet bør ikke begrense kommunens arbeid med å få dette behovet dekket. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Representanten Arnt Jakobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Side10

11 Kommunestyret tilslutter seg prosjektsøknaden Helse uten grenser og støtter arbeidet som skisseres i denne. Kommunestyret ber arbeidsgruppen jobbe etter det mandat som er skissert i dette saksframlegget. Framdriftsplan for prosjektet bes lagt fram for Formannskapet til orientering når finansiering er avklart. Alstahaug kommune har et akutt behov for nye sykehjemsplasser, og deltakelse i samhandlingsprosjektet bør ikke begrense kommunens arbeid med å få dette behovet dekket. 49/11 FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMMUNE Fremlagte rapport legges til grunn for videre planlegging av eldreomsorgen i Alstahaug kommune. Det utarbeides en opptrappingsplan fram mot endelig realisering av nytt sykehjem senest i Alstahaug kommunestyre vedtar å starte et arbeid med å trinnvis øke kapasiteten på institusjonsplasser i Alstahaug kommune til 98 plasser i Administrasjonen bes utrede lokalisasjon og pris for alternativ tomt som anses formålstjenelig for sykehjemsutbygging. Sykehjemsdriften på Åsen avvikles gradvis etter hvert som oppbygging av ny infrastruktur på ny lokalisasjon bygges opp. Første enhet innarbeides i økonomiplan for (ca kr 1.5 mill x 16 enheter - tilskudd (pt. kr ) x 16)) med ca kroner Dette medfører også flytting av 9 årsverk knyttet til dagens drift av Zahlgården inn i den nye enheten. Zahlgården benyttes videre til dagavdeling for demente. Rehabiliteringstjenesten i kommunen styrkes f.o.m Pleie- og omsorgstjenesten styrkes f.o.m Det innarbeides midler til videre planlegging i budsjett for 2012 Det gjøres en avsetning i investeringsbudsjettet på kr. 1. million i året de neste tre årene ( ) til tilpassing av resterende bygningsmasse på Åsen i forbindelse med endret drift. Sandnessjøen den Børge Toft Representantene hadde fått tilsendt pr. mail, eldrerådets uttalelse til saken fra møte Side11

12 Representanten Guri Bosness fikk permisjon og fratrådte. Til stede: 6 representanter. Kommuneoverlege Kirsten Toft og sektorleder bygg- og eiendom Arve Berg orienterte. Representantene Finn Jacobsen og Arnt Jakobsen la frem flg. forslag: OMSORGSPLAN SAMHANDLINGSREFORMEN Utgangspunktet for de følgende kommentarer og forslag til løsning ligger i det forhold at det som til nå er produsert av utredninger og dokumenter ikke inneholder nødvendige Forslag til vedtak i sak 49/11 klargjøringer når det gjelder funksjonalitet, rasjonalitet og økonomi. Den siste utredningen, Framtidens eldreomsorg i Alstahaug kommune en tverrfaglig og helhetlig utredning gir i beste fall et ufullstendig grunnlag for å treffe en politisk beslutning. Mandatets pkt. 2 er knapt berørt og ikke basert på noen form for analyse av kommunens økonomiske evner til å gjennomføre de foreslåtte tiltak. Utredningen gir, for så vidt, en grei klarhet i de behovene kommunen vil ha framover, men hvordan man best kan realisere tiltak for å imøtekomme disse behovene henger i løse lufta. Mye tyder på at man har brukt mye energi på å umuliggjøre andre alternativer enn det man ender opp med, nemlig å bygge nytt på en annen lokalitet med en prislapp på 200 mill. ++. At man ikke har tenkt ut smarte løsninger får så være sin sak. At man har unnlatt å få fram viktige momenter til fordel for en alternativ løsning må i beste fall bero på manglende kunnskaper. Å tro at det ligger et forsøk på direkte manipulasjon er kanskje å gå for langt? De momenter som ikke kommer fram, tilstrekkelig belyst eller feiltolket, er følgende: - Omsorgsplan 2015, statlige overføringer. - Omdisponering av eksisterende sykehjem - Tilskuddsordninger, nybygg / rehabilitering - Ombygging av eksisterende institusjon - Økonomi OMSORGSPLAN 2015, STATLIGE OVERFØRINGER. Fram til 2015 skal det på landsbasis etableres nye sykehjemsplasser. Prosjektperioden utgår i Det er ingen signaler om at man kan oppnå de samme gode tilskuddsordningene etter at perioden er utløpt! Finansieringsordningene i Husbanken gjelder ikke bare nye sykehjemsplasser, men skal også stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Side12

13 Sist staten laget en slik prosjektordning, ble den ikke forlenget! Alstahaug kommune sov i klassen og satt igjen med et papirprosjekt som hadde kostet flesk. Da søknaden ble avsendt var kassa tom. At dette nå kan gjenta seg er det et betydelig potensial for. OMDISPONERING AV EKSISTERENDE SYKEHJEM. Rapporten som nå foreligger antyder en del muligheter for alternativ bruk av dagens sykehjem etter hvert som man bygger ut plasser i et nytt sykehjem. I Husbankens retningslinjer for omdisponering av plasser det tidligere er gitt tilskudd til sies det følgende: Hvis sykehjemsplassene / omsorgsboligene i løpet av de første 30 årene etter utbetaling selges / overdras til andre eller ikke brukes til det formål som er forutsatt ved tilskuddstildelingen skal Husbanken som hovedregel kreve at kommunen betaler tilbake tilskuddet i sin helhet Dette skulle da bety at all form for omdisponering til annet formål før 2026 / 2027 vil man kunne påregne inndragning av tidligere gitte tilskudd. Dette er en viktig informasjon som vil kunne få betydelige konsekvenser økonomisk. TILSKUDDSORDNINGER NYBYGG / REHABILITERING. Tilskudd kan i hovedsak gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen framskaffelse av: - sykehjemsplasser - institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste - omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og sos.tj - fellesarealer for dagaktivitetstilbud (eldresenter) i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger Tilskudd gis normalt med max kr eller 30% av godkjente anleggskostnader for omsorgsboliger med fellesarealer. For sykehjem, herunder palliative enheter, gis det max kr eller 40% av godkjente anleggskostnader. I tilfeller der samfunnsnytten av en ombygging / utbedring er særskilt stor til tross for høye kostnader, kan det gis maximumstilskudd som ved nybygg Et uomtvistelig krav er imidlertid at prosjektene skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller 4-årige økonomiplan. OMBYGGING AV EKSISTERENDE INSTITUSJON Arbeidsgruppens tilnærming når det gjelder ombygging / tilbygging av eksisterende institusjon er en studie i hvordan man på den mest ugunstige måten kan oppnå et resultat man ikke ønsker seg. Her går man svært langt når det gjelder økonomiske fabuleringer parret med midlertidig sykehjem i brakkerigger, bygningsstøv og støy og unødvendige oppkjøp av nabotomter, til overpris. Det er noe som heter at når utgangspunktet blir som galest blir resultatet som orginalest. Side13

14 Om vi nå tar tak i arbeidsgruppens egne beregninger og bruker den på en alternativ utbygging til det som antydes i utredningen vil man fort se at en utbygging og opprusting av sykehjemmet på Åsen ikke bare bli vesentlig rimeligere enn et nytt bygg, men også vil ha i seg et bedre momentum for realisering og en bedre samordningseffekt, faglig og økonomisk, når det gjelder drift. Tar man utgangspunkt i de rommene som man i dag har så har de en akseptabel standard når det gjelder innhold og størrelse. Om man nå tar hensyn til alle andre rom som ikke har god nok størrelse eller standard og plasserer disse i tilbygg, så vil man ha et arealbehov på ca m2. Det vil da si at man bygger 50 nye rom i tillegg til de 50 som allerede eksisterer. Om man videre tenker seg bygging av 3 nye fløyer mot nord øst med en samlet grunnflate på ca m2 x 2 plan vil man ha muligheten til å bygge minst m2. Et slikt areal vil også ta høyde for etablering av en intermediæravdeling (samhandlingsreformen) på 5-10 plasser, noe som vil dekke behovet sammenlignet med behovet i tilsvarende regioner. Staten (Husbanken) stiller også krav til utearealer (sansehager), dette kan realiseres ved å ta i bruk Kinatomten og arealene mellom de nybygde fløyene. Dette betyr i realiteten at Kina, for en hver pris, ikke må selges eksternt. Kommunen kan gjøre et intern salg til seg selv og bestemme hva pris det måtte være. Parkeringsplasser er selvsagt et annet problem som må løses. Det er mulig å legge 25 plasser i nedkanten av Kina mot Håreks gate. Ser man hele området under ett vil det være mulig å etablere 25 plasser til rundt omkring. Når det gjelder Kina så bør en restauret og tilbygget utgave få sin plass i en funksjon rettet mot eldreomsorgen. Her kan det være snakk om eldreboliger, 6 stk. eller et sevicekontor / aktivitetshus / med mer. ØKONOMI. Tar man utgangspunkt i arbeidsutvalgets utredning så vil arealbehovet for nybygg være på om lag 6544 m3, mens tilbygg vil ha et behov på om lag 3300, med andre ord en halvering av nybyggbehovet. Det vil også være rimelig å tenke seg en noe lavere enhetskostnad ved et tilbygg fordi dyre infrastrukturelementer allerede ligger eksisterende bygningsmasse, dette gjelder en del fellesarealer, kjøkken, teknisk rom med fjernvarme med mer. Å forsyne et nytt bygg på et annet areal vil bety betydelige investeringer i fjernvarme om man ønsker å bruke det som energi- / oppvarmingskilde. Et omtrentlig anslag vil være at et tilbygg med noe oppjustering av eksisterende sykehjem vil gi en kostnad som er mindre enn halvparten av hva et nybygg vil komme på. Om man så korrigerer for de statlige tilskudd vil kommunen sitte igjen med en netto investering i størrelsesorden mill kroner. Å realisere dette prosjektet hurtig vil selvsagt ha en gunstig innvirkning på den kommunale driftsøkonomi fordi man unngår en rekke fordyrende mellomløsninger. De nye fløyene kan Side14

15 bygges helt ferdig samtidig som det foregår normal drift i eksisterende sykehjem. Når disse tas i bruk kan man gjøre nødvendig utbedring av eksisterende sykehjem. Med dette som bakteppe vil vi komme med følgende forslag til vedtak: 1 Som utbyggingsalternativ for nye sykehjemsplasser mm. velges utbygging av eksisterende sykehjem på Åsen. Det bygges inntil 50 nye plasser nord og øst for dagens institusjon. 2 Kina selges inn i prosjektet til en pris av kr. 3.5 mill kroner. 3 Alstahaug kommune går i forhandlinger med eierne av Åsgata 11A og 11B samt Syv Søstresgate 38 i den hensikt å kjøpe opp eiendommene. 4 Det nedsettes en hurtigarbeidende prosjektgruppe på 3 personer som skal ha i oppdrag å fremme et skisseprosjekt med kostnadskalkyler fram til budsjettmøtene i nov. / des Prosjektgruppen kan bruke kr i ekstern bistand. 5 Det innarbeides kr. 25 mill. kr. i økonomiplanen for 2012, de resterende beløp budsjetteres i og Det forutsettes at en fullstendig utbygging ferdigstilles innen fristen for omsorgsplan 2015 Vedlegg: Kartutsnitt Ordfører satte frem flg. tilleggs/endringsforslag til administrasjonssjefens innstilling: Endring pkt. 5: Sykehjemsdriften vurderes gradvis avviklet. Nytt pkt. 10. Administrasjonen gis fullmakt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov. Nytt pkt. 11: Det opprettes dialog med Helgelandssykehuset ifm. utfordringer ved samhandlingsreformen Votering: ens innstilling ble satt opp mot repr. Arnt Jakobsen og Finn Jacobsens forslag. ens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Ordførerens forslag til endring pkt. 5 ble enstemmig vedtatt Ordførerens forslag om nytt tillegg - pkt. 10, ble enstemmig vedtatt. Ordførerens forslag om nytt tillegg - pkt. 11, ble enstemmig vedtatt. Fremlagte rapport legges til grunn for videre planlegging av eldreomsorgen i Alstahaug kommune. Side15

16 Det utarbeides en opptrappingsplan fram mot endelig realisering av nytt sykehjem senest i Alstahaug kommunestyre vedtar å starte et arbeid med å trinnvis øke kapasiteten på institusjonsplasser i Alstahaug kommune til 98 plasser i Administrasjonen bes utrede lokalisasjon og pris for alternativ tomt som anses formålstjenelig for sykehjemsutbygging. Sykehjemsdriften på Åsen vurderes gradvis avvikles etter hvert som oppbygging av ny infrastruktur på ny lokalisasjon bygges opp. Første enhet innarbeides i økonomiplan for (ca kr 1.5 mill x 16 enheter - tilskudd (pt kr ) x 16)) med ca kroner Dette medfører også flytting av 9 årsverk knyttet til dagens drift av Zahlgården inn i den nye enheten. Zahlgården benyttes videre til dagavdeling for demente. Rehabiliteringstjenesten i kommunen styrkes f.o.m Pleie- og omsorgstjenesten styrkes f.o.m Det innarbeides midler til videre planlegging i budsjett for 2012 Det gjøres en avsetning i investeringsbudsjettet på kr. 1. million i året de neste tre årene ( ) til tilpassing av resterende bygningsmasse på Åsen i forbindelse med endret drift. Administrasjonen gis fullmakt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov. Det opprettes dialog med Helgelandssykehuset ifm. utfordringer ved samhandlingsreformen 50/11 FELLES DESTINASJONSSELSKAP FOR HELGELAND Alstahaug Kommunestyre tilrår at arbeidet med etableringen av et felles reiselivsselskap på Helgeland - Helgeland Reiseliv - iverksettes etter de hovedprinsippene som er spesifisert i saksfremlegget. Kommunestyret gir sin tilslutning til at utarbeidede forslag til vedtekter, forslag til samarbeidsavtale med kommunene og forslag til strategidokument for Helgeland kan utgjøre et utgangspunkt for de endelige vurderingene / formuleringene under det nye selskapets stiftelsesmøte høsten Alstahaug Kommune tegner seg for inntil 2,5 % av aksjekapitalen (kr ,-) i det nye selskapet, og dette finansieres over næringsfondet. Sandnessjøen den Børge Toft Representanten Bård Anders Langø tiltrådte. Til stede: 7 representanter Side16

17 ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alstahaug Kommunestyre tilrår at arbeidet med etableringen av et felles reiselivsselskap på Helgeland - Helgeland Reiseliv - iverksettes etter de hovedprinsippene som er spesifisert i saksfremlegget. Kommunestyret gir sin tilslutning til at utarbeidede forslag til vedtekter, forslag til samarbeidsavtale med kommunene og forslag til strategidokument for Helgeland kan utgjøre et utgangspunkt for de endelige vurderingene / formuleringene under det nye selskapets stiftelsesmøte høsten Alstahaug Kommune tegner seg for inntil 2,5 % av aksjekapitalen (kr ,-) i det nye selskapet, og dette finansieres over næringsfondet. 51/11 DELING AV GRUNNEIENDOM Alstahaug Formannskap vedtar at Marit og Alf Johansen gis tillatelse til deling av gnr. 31 bnr. 13 som omsøkt , jfr. jordlovens 12. Sandnessjøen den, Børge Toft Ordfører satte sektorleders innstilling under votering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug Formannskap vedtar at Marit og Alf Johansen gis tillatelse til deling av gnr. 31 bnr. 13 som omsøkt , jfr. jordlovens /11 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Alstahaug formannskap vedtar at Steinar Hoff gis konsesjon for erverv av gnr. 19 bnr. 15 i Alstahaug kommune. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen drives som en driftsenhet sammen med gnr. 19 bnr. 6. Side17

18 Sandnessjøen den, Børge Toft ens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap vedtar at Steinar Hoff gis konsesjon for erverv av gnr. 19 bnr. 15 i Alstahaug kommune. Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen drives som en driftsenhet sammen med gnr. 19 bnr /11 BRANNTILSYN ÅSHEIM TERRASSE/SPRINKLING AV ÅSHEIM TERRASSE Alstahaug kommunestyre vedtar at det gjennomføres sprinkling av Åsheim Terrasse. Det tas opp et lån stort inntil kr til finansiering av tiltaket. en gis fullmakt til å foreta låneopptaket. Sandnessjøen den Børge Toft en satte frem flg. tillegg/endring i sin innstilling: Det tas opp et lån stort inntil kr til finansiering av tiltaket. Avdragstiden settes til 25 år. ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar at det gjennomføres sprinkling av Åsheim Terrasse. Det tas opp et lån stort inntil kr til finansiering av tiltaket. Avdragstiden settes til 25 år. en gis fullmakt til å foreta låneopptaket. Det gjennomføres en regulering av husleien for nye leieforhold etter at tiltaket er gjennomført. 54/11 Side18

19 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT 1. Kommunestyret vedtar videreføring av kultur og badehusprosjektet. 2. Oppfinansiering skjer ved salg av eiendom for i alt kr ,- samt øket låneopptak på kr ,- Økt låneopptak innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Ved endring i prosjektets organisering vil adm. sjefen fremme egen sak. Formannskapet gis fullmakt til å vedta organiseringen av prosjektet. 4. Adm. Sjef bes revidere liste over eiendommer som kan finansiere egenkapital prosjektet. Sandnessjøen den Børge Toft Sektorleder Bygg/eiendom Arve Berg orienterte. Votering: ens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 1. Kommunestyret vedtar videreføring av kultur og badehusprosjektet. 2. Oppfinansiering skjer ved salg av eiendom for i alt kr ,- samt øket låneopptak på kr ,- Økt låneopptak innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Ved endring i prosjektets organisering vil adm. sjefen fremme egen sak. Formannskapet gis fullmakt til å vedta organiseringen av prosjektet. 4. Adm. sjef bes revidere liste over eiendommer som kan finansiere egenkapital prosjektet. 55/11 SAMORDNINGSAVTALE FOR FELLES SKATTEOPPKREVERKONTOR FOR HALD KOMMUNENE Alstahaug kommunestyre vedtar vedlagte samordningsavtale for felles Skatteoppkreverkontor for HALD kommunene. Sandnessjøen den Børge Toft ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side19

20 FORMANNSKAPETS INNSTILING: Alstahaug kommunestyre vedtar vedlagte samordningsavtale for felles Skatteoppkreverkontor for HALD kommunene. 56/11 AVTALE MELLOM KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD OG DØNNA IFT. FELLES ØKONOMIFUNKSJONER OG SKATTEINNKREVING Alstahaug kommunestyre vedtar vedlagte avtale om felles enhet for økonomifunksjoner og skatteinnkreving for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sandnessjøen den Børge Toft ens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alstahaug kommunestyre vedtar vedlagte avtale om felles enhet for økonomifunksjoner og skatteinnkreving for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. 57/11 ALSTAHAUG KOMMUNES INTERKOMMUNALE ORDNINGER - HALD IKS Representantskapets innstilling: 1. Samarbeidet innenfor næringsrettet arbeid i regionen bør videreføres. Framtidig organisering skal kun ivareta næringslivsrettet (mot etablert næringsliv og gründere) og næringsrettet saksbehandling for kommunene. Overordnet næringsarbeid/næringspolitikk og samferdselssaker ivaretas av kommunene og Helgeland Regionråd. 2. Det skal utredes hvordan virksomheten skal organiseres, også en eventuell mulig tilknytning til Helgeland Regionråd IKS (HRR IKS). Side20

21 3. Deltakerkommunene knytter seg til virksomheten med en egen avtale for hver kommune som beskriver oppgaver og økonomisk oppgjør. 4. Det skal utarbeides et driftsbudsjett som er basert på minimum 2 stillinger. Budsjettet skal balansere med basis i avtalte oppdrag og oppgjør. Godtgjørelsen skal fordeles på et grunnbeløp som har basis i befolkningen i den enkelte kommune og resten skal være godtgjøring for avtalte tjenester. 5. Utviklingsmidlene (Næringsfondsmidler og lignende) beholdes og fordeles av den enkelte kommune. 6. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver kommune og en næringslivsrepresentant fra hver kommune som utreder retningslinjer for virksomheten. 7. Kommunestyrene gir representantskapet fullmakt til å gjennomføre omorganiseringen. FORMANNSKAPETS enstemmige INNSTILLING HALD IKS avvikles og administrasjonssjefen får i oppdrag å opprette dialog med Herøy/Leirfjord/Dønna kommuner for å se på videre næringssamarbeid basert på en vertskommunemodell/kjøp av tjenester/felles Næringsforening Ingen merknader til vedlagte referatsak. Formannskapet diskuterte til slutt utviklingen i Flyplass-saken forlengelse av rullebanen ved Stokka lufthavn Representantene fikk utdelt: Skriv adressert til formannskapet fra Alstahaug kirkekontor v/kirkevergen: Søknad om ekstratilskudd til fellesrådets drift: Dekning av underskudd Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side21

MØTEINNKALLING. MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne må ta høyde for at møtet vil vare mer enn 5 timer. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne må ta høyde for at møtet vil vare mer enn 5 timer. SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 28.06.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Knut Nilsen, Odd Arnold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15 Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer