Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler"

Transkript

1 Tabell 1b REKRUTTERINGSPROSESSEN prosjektfinansiert stilling (Bergensmodellen) Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Gå til: Utlysing Postdoktor Stipendiat Forskningsassist ent (over 9 mnd.) Midl. vit. stilling Eng./vikariat over 9 mnd. Midl. teknisk/adm. stilling Eng./vikariat over 6 mnd. Mottak av søknader Postdoktor Stipendiat Forskningsassist ent (over 9 mnd.) Midl. teknisk/adm. stilling Eng./vikariat over 6 mnd. Bedømmel se Postdoktor Stipendiat Midlertidig vit. stilling Eng./vikari at over 9 mnd. Midl. teknisk/ad m. stilling eng./vikari at over 6 mnd. Innstillin g Postdoktor Stipendiat Midl. teknisk/ad m. stilling Tilsetting Postdoktor Forlenget tilsetting Stipendiat Forlenget tilsetting- stipendiat Midlertidig vit. stilling Eng./vikaria t inntil 9 mnd. Forlenget eng./vikariat inntil 9 mnd Lønnsplassering Flyttegodt gjøringer???? Mottak av nytilsatte Vitenskapeli ge Tekn./adm. Midl. teknisk/adm.. stilling Eng./vikaria t inntil 6 mnd Forlenget eng./vikariat inntil 6 mnd Forsker (unntaksv is) UTLYSING 1

2 Vitenskapelig stilling Bergensmodellen utlysing tekstmaler Brev til SPA med forslag til utlysing og evt. stillingsomtale på nynorsk og/eller engelsk, inkl informasjon om prosjektleder, prosjektnummer, -tittel, arbeidssted, hvor den skal lyses ut og forslag til søknadsfrist Mottar kopi av endelig utlysningstekst fra SPA. Skal følge saken frem til tilsetting. Mottar/journalfører utlysningsforslag fra instituttet Kontrollerer økonomien. Leser korrektur og ser etter at kravspesifikasjonene blir fulgt. Sender utlysningsteksten til foreningene for gjennomgang. Sender annonsen til Norsk lysingsblad og Aetat og ev. henvisningsannonse til avis. Legger annonsen ut på nettet Brev til instituttet med endelig utlysingstekst Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen utlysing tekstmaler Vitenskapelig stilling forskningsassistent (over 9 mndr.) Bergensmodellen utlysing tekstmaler NB! Denne stillingskategorien blir som regel brukt for kortere engasjement enn 9 måneder og lyses derfor normalt ikke ut. Engasjement/vikariat vit. stilling (over 9 mndr.) Bergensmodellen) utlysing 2

3 Tekn./adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 mndr.) Bergensmodellen utlysing tekstmaler Engasjement/vikariat under 6 mndr. lyses ikke ut. 3

4 MOTTAK AV SØKNADER Vitenskapelig stilling Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Mottar søknader og vitenskapelige arbeider. Søknadene journalføres. Gjennomgår søknader og vitenskapelig arbeider, sorterer og legger de i bunker. Skriver brev til søkerne og bekrefter at søknad er mottatt senest 1 uke etter søknadsfristens utløp, ber evt. samtidig om å få tilsendt vitnemål og attester som mangler. Skriver enkel søkerliste inkl. søknadsfrist, navn og adresse til søkerne i alfabetisk rekkefølge. Listen er offentlig, men søkere kan reservere seg mot oppføring, off.loven 6, nr. 4, 3. pkt. Skriver utvidet søkerliste, som skal inneholde søkerens navn, alder og fullstendige opplysinger om utdanning og yrkespraksis (fortrolig) Utvidet søkerliste sendes de av søkerne som har bedt om det (brev/e-post) Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Vitenskapelig stilling forskningsassistent Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling 4

5 Tekn./adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 mndr.) Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling 5

6 BEDØMMELSE Vitenskapelig stilling Bergensmodellen bedømmelse Retningslinjer for tilsetting i stillinger Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Faglig sakkyndigkomité med normalt 3 medlemmer (minst 2) oppnevnes av instituttet (trenger ikke informere fakultetet). Så langt som mulig bør ett av komitémedlemmene oppnevnes utenfor instituttet. Medlemmene i sakkyndigkomiteen skal ikke ha publisert eller hatt nært faglig samarbeid med noen av søkerne. Begge kjønn skal være representert i komiteen Instituttleder godkjenner komiteen ved påtegning Brev til medlemmene i sakkyndigkomitéen om oppnevnelse, vedlagt mandat for sakkyndigkomité (midlertidige regler for vit. mellomstilling), utlysningstekst, utvidet søkerliste og dessuten søknadene m/vedlegg. Hvis noen av søkerne trekker søknad, skal komitéen orienteres om dette. Mottar/journalfører sakkyndigkomiteens uttalelse. Brev til søkerne vedlagt sakkyndig komiteens uttalelse. (Merkes konfidensielt.) Dersom søkere av begge kjønn, skal kopi sendes til likestillingskomiteen v/uibs likestillingsrådgiver Søkerne gis 14 dagers frist med å komme med eventuelle merknader til uttalelsen. Eventuelle merknader fra søkerne skal forelegges de sakkyndige for eventuelt tilsvar. Hvis søkere av begge kjønn, sendes merknadene også til likestillingskomiteen; likeledes ev. tilsvar fra komiteen 6

7 Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen bedømmelse Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB, men: NB! Det må foretas en omfangsvurdering av utdanningen til aktuelle kandidater med utenlandsk utdanning. Vitnemål og karakterutskrifter oversendes fakultetet for vurdering. Dette for å være sikker på at de fyller kravene for opptak til PhD-studiet. Denne prosedyren kan gjennomføres av komitéen før uttalelsen skrives eller av instituttet før instituttleders innstilling skrives. Engasjement/vikariat vit. stilling (over 9 mndr.) Bergensmodellen bedømmelse Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Engasjement/vikariat tekn./adm. stilling (over 6 mndr.) Bergensmodellen bedømmelse Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Instituttleder oppnevner en komite på minst tre medlemmer til å utarbeide forslag til innstilling Komiteen får utdelt utlysingstekst, Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling og utvidet søkerliste (= utvidete søkerskjema). Søknadene kan sendes på sirkulasjon blant komiteens medlemmer. De av søkerne som synes 7

8 best kvalifisert innkalles til intervju. (PØAs intervjuguide) Innstillende myndighet skal delta. Ev. reisekostnader ifm. intervju må dekkes av instituttet. Hvis noen av søkerne trekker sin søknad, skal komitéen orienteres om dette. Referanser innhentes Komiteen skriver forslag til innstilling Forslag til innstilling undertegnes av komiteens medlemmer og legges frem for instituttleder 8

9 INNSTILLING Vitenskapelig stilling Bergensmodellen innstilling Retningslinjer for tilsetting i stillinger Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Instituttleder er innstillende myndighet og skriver endelig innstilling som sendes fakultetets tilsettingsråd, vedlagt sakkyndigkomitéens uttalelse, utlysningstekst, enkel og utvidet søkerliste og søknadene. Hva med individuelle? Tilsettingsskjema? Kopi av kontrakt? Mottar/journalfører instituttleders innstilling Gjennomgår innstillingen og innhenter evt. manglende opplysinger Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen innstilling Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Tekn./adm. stilling Bergensmodellen innstilling Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Instituttleder er innstillende myndighet og skriver endelig innstilling, som sendes PØA merket tilsettingsrådet, vedlagt komitéens uttalelse, utlysningstekst, enkel og utvidet søkerliste og søknadene. Det innstilles vanligvis ikke færre enn tre søkere. 9

10 TILSETTING Rekrutteringsstilling () Bergensmodellen tilsetting Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger Retningslinjer for tilsetting i stillinger Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Mottar kopi av tilsettingsbrev inkl. skjema for bekreftet tilsetting (grønt) Mottar kopi av svarskjema Fastsette tilsettingsdato i samråd med den som er tilbudt stillingen og fakultetet Fyller ut og sender "Tilsettingsskjema for ekterntfinansiert virksomhet" til fakultetet Skjema for bekreftet tilsetting (grønt) fylles ut og sendes fakultetet Søknadene kommer i retur fra fakultetet Avslagsbrev sendes ut til de andre søkerne, samtidig som søknadene (alle papirer) returneres til søker Mottar og registrerer kopi Oppretter saksnr. i Nummerliste for tilsettingsrådet Skriver saksforelegg til tilsettingsrådet med forslag til vedtak. Kopierer og sender sakspapirene til tilsettingsrådets medlemmer Mottar og registrerer medlemmenes svar i Protokoll for tilsettingsrådet. Innkaller til møte dersom dette er krevd, og skriver protokoll. Skriver tilbud om tilsetting vedlagt svarskjema, opplysningsskjema m.m. (kopi til inst./lønnskontor) Brevet avskrives i Doculive Mottar svarskjema, opplysningsskjema samt bekr. på tiltredelsesdato fra inst. Sender kopi av svarskjema til inst. Ber instituttet fylle ut og sende Tilsettingsskjema for eksterntfinansiert virksomhet. Tilsettingsskjemaet sendes Seksjon for prosjektadministrasjon, Allegt. 36, som påfører prosjektnr. m.m. Mottar skjema for bekreftet tilsetting (grønt) Returnerer øvrige søknader til instituttet med anmodning om retur og avslagsbrev Skriver arbeidsavtale med 10

11 av arbeidsavtale følgebrev m/kopi til institutt/lønnskontor Fyller ut anvisningsskjema / a kontoskjema dersom for sen til ordinær lønnsutbetaling Registrerer person- og stillingsopplysninger i SLP4 Oppretter personalmappe og reg. person- og stillingsopplysninger på personalkortet Saken avskrives i Doculive og arkiveres i saksarkivet Mottar arbeidsavtale i undertegnet stand, som legges i personalmappen Sender personalmappen til Seksjon for prosjektadministrasjon (SPA), Allegt. 36 Registrerer oversendelsen av personalmappen til SPA på eget skjema Mottar og arkiverer personalmappen Forlenget tilsetting Bergensmodellen Personalreglement for vitenskapelige stillinger Retningslinjer for tilsetting i stillinger Vurdere om det er økonomi til en forlengelse i prosjektet. Avklare lengden på tilsettingsforholdet som : Ingen kan være tilsatt som lenger enn én åremålsperiode på 4 år. Skrive brev til SPA og be om forlenget tilsetting i oppgitt periode, under henvisning til de vurderinger som er gjort for en forlengelse. Fylle ut tilsettingsskjema. Brev + utfylt tilsettingsskjema sendes til SPA Mottar kopi av SPAs brev til kandidaten om Besvarer henvendelser vedr. forlengelse Mottar brev + tilsettingsskjema fra instituttet Dersom tvil om forlengelse, kontakter fakultetet Skriver brev om forlengelse + ev. ny 11

12 forlengelse Mottar saken i original fra SPA Saken avskrives i Doculive og arkiveres i saksarkivet arbeidsavtale m/kopi til institutt/lønn Fyller ut utbetalingsbilag, som sendes til Lønnskontoret, vedlagt kopi av brev + ev. ny arbeidsavtale Saken i original sendes fakultetet Registrerer endringer i SLP4 Kopi av brev + ev. ny arbeidsavtale arkiveres i personalmappen Forlengelsen registreres på personalkortet Rekrutteringsstilling stipendiat Bergensmodellen tilsetting Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Forlenget tilsetting stipendiat Bergensmodellen Personalreglement for vitenskapelige stillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB forlenget tilsetting som forlenget tilsetting som forlenget tilsetting som Engasjement/vikariat /stipendiat/forskningsassistent (inntil 9 måneder) Bergensmodellen tilsetting Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Retningslinjer for tilsetting i stillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Retningslinjer for tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent ved universitet og høgskoler Skriver brev til SPAom ønsket tilsetting med begrunnelse for forlenget tilsetting som 12

13 midlertidig engasjement (for vit. stilling mulig opptil 9 mndr. uten utlysing) Opplysningsskjema kan leveres den som skal tilsettes og legges ferdig utfylt ved brevet som sendes SPA, alternativt får kandidaten et opplysningsskjema vedlagt tilsettingsbrevet fra SPA. Forlenget engasjement/vikariat /stipendiat/forskningsassistent (inntil 9 måneder) Bergensmodellen Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Retningslinjer for tilsetting i stillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Retningslinjer for tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent ved universitet og høgskoler Vurderer om det er økonomi til en forlengelse i prosjektet (inntil 9 mnd, i på vente av utlysning) For øvrig samme rutine som over forlenget tilsetting som. Tekn./adm. stilling engasjement/vikariat (inntil 6 mndr.) Bergensmodellen tilsetting Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Skriver brev til SPA om ønsket tilsetting med begrunnelse for midlertidig engasjement (for tekn./adm. stilling mulig opptil 6 mndr. uten utlysning) Opplysningsskjema kan leveres den som skal tilsettes og legges ferdig utfylt ved brevet som sendes SPA, alternativt får kandidaten et opplysningsskjema vedlagt tilsettingsbrevet fra SPA. Mottar fra SPA kopi av brev til kandidaten om midlertidig tilsetting forlenget tilsetting som 13

14 Forlenget engasjement/vikariat tekn./adm. stilling (inntil 6 mndr.) Bergensmodellen Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Vurdere om det er økonomi til en forlengelse i prosjektet. Brev til SPA om forlengelse. Kun aktuelt om det er grunnlag og økonomi for forlengelse i det aktuelle vikariat Mottar kopi av SPAs brev om forlengelse av allerede inngått kontrakt forlenget tilsetting som stipendiat Vitenskapelig stilling forsker (kun unntaksvis tilsetting i Bergensmodellen, da forskere normalt skal organiseres i Unifob-systemet) tilsetting Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler frem til ferdigbehandlet i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger Saken oversendes Seksjon for prosjektadministrasjon (SPA) for effektuering av tilsettingsvedtaket. Brev avskrives i Doculive og kopi av saken arkiveres i saksarkivet Mottar tilsettingssak fra fakultetet Skriver tilbudsbrev (vedlagt aksept- og opplysningsskjema) (kopi til Lønnskontoret) Tar kontakt med inst./avd. og ber dem fylle ut "Skjema for tilsetting i ekstentfinansiert virksom het" og sende det til SPA. Mottar tilsettingsskjemaet, som påføres kontostreng (økonomikonsulent) Mottar akseptskjema / opplysningsskjema fra institutt/avd. Setter opp arbeidsavtale og skriver følgebrev (forutsatt at kandidaten har takket ja til stillingen) (kopi til Lønnskontoret) 14

15 Personal- og stillingsopplysninger registreres i SLP4. Fyller ut anvisningsskjema som sendes til Lønnskontoret vedlagt kopier av tilsettingsbrev + arbeidsavtale. Personalmappe lages Person- og stillingsopplysninger registreres på personalkort. Saken arkiveres i personalmappen LØNNSPLASSERING iht. Hovedtariffavtalen i staten og Lønnspolitikk for Universitetet i Bergen Lønnsplassering ved tilsetting i stilling lønnet i lønnsspenn: Instituttleder lønnsplasserer innenfor det spenn stillingen var utlyst i. Dersom instituttleder ønsker høyere lønnsplassering, skal sak om dette fremmes for fakultetet. Lønnsplassering ved tilsetting i stilling lønnet i lønnsramme: Den tilsatte lønnes i henhold til tjenesteansiennitet. Fakultetet vurderer spørsmål om høyere lønn enn det stillingen var utlyst med og sender saken til PØA for avgjørelse. Saksbehandler ved fakultetet beregner tjenesteansiennitet i henhold til regelverket. PØA avgjør saken. 15

16 Mottak av nytilsatte (samme instituttrutine som i tabell 1a UiB-stillinger) Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen Vitenskapelig stilling Oppnevne kontaktperson for den nytilsatte før ansettelsesdato Kontorplass skal være ryddet og i orden. Telefon og intern telefonkatalog skal være på plass Innkjøp av datamaskin bør avklares med instituttet før ansettelsesdato Ordne med nøkkel til kontor og nøkkelkort og/eller ID-kort. Kontakt med IT for og ITkonto Avtale tid for velkomstmøte på morgenen første arbeidsdag (nærmeste overordnete) Velkomstbrosjyre for instituttet og sjekkliste for de viktigste tiltak i introduksjonsprogrammet overleveres første dag. Kontaktperson viser rundt på instituttet og viser tildeling av posthylle, nøkler/id-kort ansvarlig, rekvisita, tildele kopikode internt og kopikode ved UB. Intro-samtale med instituttleder Presentasjon av den nytilsatte på presentasjonsrunde/ eller et månedlige informasjonsmøter og i info-ark. Sørge for at den nytilsatte for tilbud om UiB sitt introduksjonskurs når det avholdes med jevne mellomrom Sørge for opplæring i eventuelle interne rutiner for sikkerhet og arbeidsrutiner ved enheten. Særlige rutiner ved tilsetting av utenlandske statsborgere Jf. UNIFOBS nettsider: Residence and work permit, taxation and banking arrangements Oppholds- og arbeidstillatelse, skatt og bank Her kan du se hvilke land som hører til EU/EØS UDI-sider vedr. overgangsordninger ifm. utvidelsen av EU/EØS Nordiske statsborgere trenger ikke oppholds- og arbeidstillatelse Utenlandske gjesteforskere som 16

17 skal oppholde seg i Norge under 3 måneder: Sender i god tid før besøket skjema Application for tax deduction card for foreign citizens and others (RF-1209) til gjesteforskeren, som returnerer det i utfylt stand sammen med kopi av pass. (Det er viktig at D-nr./skattekort foreligger på Lønnskontoret samtidig med anvist godtgjørelse) Mottar skjemaet, påser at kopi av pass følger med, fyller ut rubrikken forventet inntekt, undertegner og stempler med instituttets navn før videresending til Bergen ligningskontor og folkeregister (postboks 7275, 5020 Bergen) Kopi av skjema og pass til instituttet Bergen ligningskontor og folkeregister søker om D-nr. for gjesteforskeren Så snart D-nr. er opprettet vil skattekort, evt. frikort sendes Lønnskontoret, UiB Ved utbetaling av honorar/lønn: Fyll ut skjema "Oppholdsstipend utenlandske statsborgere (under Honorar og andre godtgjøringer) (Dersom skattekort ikke er mottatt Lønnskontoret innen utbetaling, trekkes 50 % skatt) OBS! Det er ikke behov for å sende søknad om D-nr. dersom det kun skal utbetales kostgodtgjørelse og nattillegg etter Statens satser i mindre enn 50 døgn pr. år EU/EØS-borgere må søke om oppholds- og arbeidstillatelse dersom de skal jobbe i mer enn 3 måneder. Dette kan gjøres etter ankomst. Etter ankomst går arbeidstakeren/ gjesteforskeren til Utlendingskontoret, Politistasjonen, tar med tilsettingsbrev, Ansettelsesbevis EØS Førstegangs oppholdstillatelse - EØS, pass og to passbilder Fyller ut søknadsskjema om oppholds- og arbeidsavtale. Arbeidstaker/gjesteforsker kan begynne å arbeide med det samme i inntil 3 måneder (trenger ikke vente 17

18 på tillatelsen) Behandlingstid ved Utlendingskontoret er 3-4 måneder Gå til Bergen Ligningskontor og Folkeregister (Valkendorfsgt. 6) for å søke om personnr. (D-nr.). Passet må tas med for å vise at en har fått oppholds- og arbeidstillatelse. Fyll ut søknadskjema om personnr. (RF- 1401/E). Dersom en skal være i landet i mer enn 6 måneder, får en permanent personnr. (tar 3 4 uker). Dersom ikke alle papirene er i orden, vil en først få midlertidig personn., D-nr. Folkeregisteret sender søknad om personnr. (D-.nr.) til sentralfolkeregisteret i Oslo. Dette tar ca. 1 uke. Når Folkeregisteret har fått D-nr., sender de det videre til forskuddsavdelingen på Ligningskontoret, som sender skattekort til vedkommende (dette kan ta ca. 1 uke) For å få opprettet bankkonto må en ha ID-nr. som er bekreftet av Ligningskontoret, og forevise pass med stempel for oppholds- og arbeidstillatelse, Fornyet oppholdstillatelse EU/EØSborgere Videre samme rutine som for EUborgere Utenlandske arbeidstakere/gjesteforskere (utenom EU/EØS-land) som skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 måneder: Arbeidstaker/gjesteforsker søker (fyller ut skjema) om oppholds- og arbeidstillatelse og leverer søknaden til nærmeste norske konsulat eller ambassade i hjemland/bostedsland. Sammen med søknad må det følge kopi av tilsettingsbrev/ invitasjonsbrev fra instituttet + to passbilder, samt skjemaet Arbeidstilbud/Offer of Employment, utfylt av instituttet og/eller Internasjonalt kontor. (Skjemaet følger med innstillingsbrevet fra Internasjonalt kontor. Fås også ved henv. til PØA.) En må regne med ca. 3 måneders 18

19 behandlingstid for søknader om oppholds- og arbeidstillatelse Etter ankomst tar arbeidstakeren/ gjesteforskeren med seg passet og går til Utlendingsseksjonen ved Bergen Politikommer (Allehelgensgt. 6), som har mottatt brev fra UDI med vedtak om oppholds- og arbeidstillatelse. Utlendingsseksjonen stempler inn oppholds- og arbeidstillatelse i passet. Etter en uke kan dette hentes på Utlendingsseksjonen ved Bergen Politikommer (Allehelgensgt. 6). Oppholdstillatelse gis kun for ett år om gangen. Gå til Infeksjonsforebyggende kontor (C. Sundtsgt. 51) for å ta en TCB-test. Åpningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl og kl Videre samme rutine som for EUborgere Tekn./adm. stilling (samme instituttrutine som i tabell 1a UiB-stillinger) Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen Oppnevne kontaktperson for den nytilsatte før ansettelsesdato Kontorplass skal være ryddet og i orden. Telefon og intern telefonkatalog skal være på plass Innkjøp av datamaskin bør avklares med prosjektleder og den som tilsettes før ansettelsesdato Ordne med nøkkel til kontor og nøkkelkort og/eller ID-kort. Kontakt med IT for og ITkonto Avtale tid for velkomstmøte på morgenen første arbeidsdag (nærmeste overordnete) Velkomstbrosjyre for instituttet og sjekk-liste for de viktigste tiltak i introduksjonsprogrammet overleveres første dag. Kontaktperson viser rundt på instituttet og viser tildeling av posthylle, nøkler/id-kort 19

20 ansvarlig, rekvisita, tildele kopikode internt og kopikode ved UB. Intro-samtale med instituttleder Presentasjon av den nytilsatte på presentasjonsrunde/ eller et månedlige informasjonsmøter og i info-ark. Sørge for at den nytilsatte for tilbud om UiB sitt introduksjonskurs når det avholdes med jevne mellomrom Sørge for opplæring i eventuelle interne rutiner for sikkerhet og arbeidsrutiner ved enheten. 20

Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri

Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Personalreglement for tekniske

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen

Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen ANSETTELSER ANSETTELSESREGLEMENT MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Ansettelsesreglement Skjemaer: 1. Stillingsvurdering. 2. Annonsering. 3. Brev bekreftelse mottatt søknad. 4. Innkalling

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune

Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 02.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Opprette en rekrutteringssak (steg 1-7)... 3 2 Utlysing av stilling...

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Personal- og lønnsreglement

HEMNE KOMMUNE. Personal- og lønnsreglement HEMNE KOMMUNE Personal- og lønnsreglement 10.02.2004 INNHOLD 1. Lønnsrutiner 4 1.1 Endringsmelding 4 1.2 Utfylling av timelister 4 1.3 Reiseregning 4 1.4 Tjenestetelefon 4 1.5 Fravær 4 1.6 Forskudd på

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Reglement Ansettelsesreglement Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Distribusjon: Hjemmeside, QM+ INNHOLD 0: REGLEMENTETS FORMÅL

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile RETTELSER OG TILLEGG... 4 1ORGANISASJON ADMINISTRASJON...4 1.1INNLEDNING... 4 1.1.1Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie...4 1.1.2Permisjoner...4

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for innlevering av avhandling og disputas på ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Statistisk sentralbyrå 0 /

Statistisk sentralbyrå 0 / Statistisk sentralbyrås håndbøker Personalreglement for,^- Statistisk sentralbyrå 0 / 59 Statistisk sentralbyrås håndbøker Personalreglement for Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer