Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler"

Transkript

1 Tabell 1b REKRUTTERINGSPROSESSEN prosjektfinansiert stilling (Bergensmodellen) Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Gå til: Utlysing Postdoktor Stipendiat Forskningsassist ent (over 9 mnd.) Midl. vit. stilling Eng./vikariat over 9 mnd. Midl. teknisk/adm. stilling Eng./vikariat over 6 mnd. Mottak av søknader Postdoktor Stipendiat Forskningsassist ent (over 9 mnd.) Midl. teknisk/adm. stilling Eng./vikariat over 6 mnd. Bedømmel se Postdoktor Stipendiat Midlertidig vit. stilling Eng./vikari at over 9 mnd. Midl. teknisk/ad m. stilling eng./vikari at over 6 mnd. Innstillin g Postdoktor Stipendiat Midl. teknisk/ad m. stilling Tilsetting Postdoktor Forlenget tilsetting Stipendiat Forlenget tilsetting- stipendiat Midlertidig vit. stilling Eng./vikaria t inntil 9 mnd. Forlenget eng./vikariat inntil 9 mnd Lønnsplassering Flyttegodt gjøringer???? Mottak av nytilsatte Vitenskapeli ge Tekn./adm. Midl. teknisk/adm.. stilling Eng./vikaria t inntil 6 mnd Forlenget eng./vikariat inntil 6 mnd Forsker (unntaksv is) UTLYSING 1

2 Vitenskapelig stilling Bergensmodellen utlysing tekstmaler Brev til SPA med forslag til utlysing og evt. stillingsomtale på nynorsk og/eller engelsk, inkl informasjon om prosjektleder, prosjektnummer, -tittel, arbeidssted, hvor den skal lyses ut og forslag til søknadsfrist Mottar kopi av endelig utlysningstekst fra SPA. Skal følge saken frem til tilsetting. Mottar/journalfører utlysningsforslag fra instituttet Kontrollerer økonomien. Leser korrektur og ser etter at kravspesifikasjonene blir fulgt. Sender utlysningsteksten til foreningene for gjennomgang. Sender annonsen til Norsk lysingsblad og Aetat og ev. henvisningsannonse til avis. Legger annonsen ut på nettet Brev til instituttet med endelig utlysingstekst Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen utlysing tekstmaler Vitenskapelig stilling forskningsassistent (over 9 mndr.) Bergensmodellen utlysing tekstmaler NB! Denne stillingskategorien blir som regel brukt for kortere engasjement enn 9 måneder og lyses derfor normalt ikke ut. Engasjement/vikariat vit. stilling (over 9 mndr.) Bergensmodellen) utlysing 2

3 Tekn./adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 mndr.) Bergensmodellen utlysing tekstmaler Engasjement/vikariat under 6 mndr. lyses ikke ut. 3

4 MOTTAK AV SØKNADER Vitenskapelig stilling Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Mottar søknader og vitenskapelige arbeider. Søknadene journalføres. Gjennomgår søknader og vitenskapelig arbeider, sorterer og legger de i bunker. Skriver brev til søkerne og bekrefter at søknad er mottatt senest 1 uke etter søknadsfristens utløp, ber evt. samtidig om å få tilsendt vitnemål og attester som mangler. Skriver enkel søkerliste inkl. søknadsfrist, navn og adresse til søkerne i alfabetisk rekkefølge. Listen er offentlig, men søkere kan reservere seg mot oppføring, off.loven 6, nr. 4, 3. pkt. Skriver utvidet søkerliste, som skal inneholde søkerens navn, alder og fullstendige opplysinger om utdanning og yrkespraksis (fortrolig) Utvidet søkerliste sendes de av søkerne som har bedt om det (brev/e-post) Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Vitenskapelig stilling forskningsassistent Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling 4

5 Tekn./adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 mndr.) Bergensmodellen mottak av søknader Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling 5

6 BEDØMMELSE Vitenskapelig stilling Bergensmodellen bedømmelse Retningslinjer for tilsetting i stillinger Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Faglig sakkyndigkomité med normalt 3 medlemmer (minst 2) oppnevnes av instituttet (trenger ikke informere fakultetet). Så langt som mulig bør ett av komitémedlemmene oppnevnes utenfor instituttet. Medlemmene i sakkyndigkomiteen skal ikke ha publisert eller hatt nært faglig samarbeid med noen av søkerne. Begge kjønn skal være representert i komiteen Instituttleder godkjenner komiteen ved påtegning Brev til medlemmene i sakkyndigkomitéen om oppnevnelse, vedlagt mandat for sakkyndigkomité (midlertidige regler for vit. mellomstilling), utlysningstekst, utvidet søkerliste og dessuten søknadene m/vedlegg. Hvis noen av søkerne trekker søknad, skal komitéen orienteres om dette. Mottar/journalfører sakkyndigkomiteens uttalelse. Brev til søkerne vedlagt sakkyndig komiteens uttalelse. (Merkes konfidensielt.) Dersom søkere av begge kjønn, skal kopi sendes til likestillingskomiteen v/uibs likestillingsrådgiver Søkerne gis 14 dagers frist med å komme med eventuelle merknader til uttalelsen. Eventuelle merknader fra søkerne skal forelegges de sakkyndige for eventuelt tilsvar. Hvis søkere av begge kjønn, sendes merknadene også til likestillingskomiteen; likeledes ev. tilsvar fra komiteen 6

7 Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen bedømmelse Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB, men: NB! Det må foretas en omfangsvurdering av utdanningen til aktuelle kandidater med utenlandsk utdanning. Vitnemål og karakterutskrifter oversendes fakultetet for vurdering. Dette for å være sikker på at de fyller kravene for opptak til PhD-studiet. Denne prosedyren kan gjennomføres av komitéen før uttalelsen skrives eller av instituttet før instituttleders innstilling skrives. Engasjement/vikariat vit. stilling (over 9 mndr.) Bergensmodellen bedømmelse Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Engasjement/vikariat tekn./adm. stilling (over 6 mndr.) Bergensmodellen bedømmelse Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Instituttleder oppnevner en komite på minst tre medlemmer til å utarbeide forslag til innstilling Komiteen får utdelt utlysingstekst, Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling og utvidet søkerliste (= utvidete søkerskjema). Søknadene kan sendes på sirkulasjon blant komiteens medlemmer. De av søkerne som synes 7

8 best kvalifisert innkalles til intervju. (PØAs intervjuguide) Innstillende myndighet skal delta. Ev. reisekostnader ifm. intervju må dekkes av instituttet. Hvis noen av søkerne trekker sin søknad, skal komitéen orienteres om dette. Referanser innhentes Komiteen skriver forslag til innstilling Forslag til innstilling undertegnes av komiteens medlemmer og legges frem for instituttleder 8

9 INNSTILLING Vitenskapelig stilling Bergensmodellen innstilling Retningslinjer for tilsetting i stillinger Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Instituttleder er innstillende myndighet og skriver endelig innstilling som sendes fakultetets tilsettingsråd, vedlagt sakkyndigkomitéens uttalelse, utlysningstekst, enkel og utvidet søkerliste og søknadene. Hva med individuelle? Tilsettingsskjema? Kopi av kontrakt? Mottar/journalfører instituttleders innstilling Gjennomgår innstillingen og innhenter evt. manglende opplysinger Vitenskapelig stilling stipendiat Bergensmodellen innstilling Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Tekn./adm. stilling Bergensmodellen innstilling Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Instituttleder er innstillende myndighet og skriver endelig innstilling, som sendes PØA merket tilsettingsrådet, vedlagt komitéens uttalelse, utlysningstekst, enkel og utvidet søkerliste og søknadene. Det innstilles vanligvis ikke færre enn tre søkere. 9

10 TILSETTING Rekrutteringsstilling () Bergensmodellen tilsetting Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger Retningslinjer for tilsetting i stillinger Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Mottar kopi av tilsettingsbrev inkl. skjema for bekreftet tilsetting (grønt) Mottar kopi av svarskjema Fastsette tilsettingsdato i samråd med den som er tilbudt stillingen og fakultetet Fyller ut og sender "Tilsettingsskjema for ekterntfinansiert virksomhet" til fakultetet Skjema for bekreftet tilsetting (grønt) fylles ut og sendes fakultetet Søknadene kommer i retur fra fakultetet Avslagsbrev sendes ut til de andre søkerne, samtidig som søknadene (alle papirer) returneres til søker Mottar og registrerer kopi Oppretter saksnr. i Nummerliste for tilsettingsrådet Skriver saksforelegg til tilsettingsrådet med forslag til vedtak. Kopierer og sender sakspapirene til tilsettingsrådets medlemmer Mottar og registrerer medlemmenes svar i Protokoll for tilsettingsrådet. Innkaller til møte dersom dette er krevd, og skriver protokoll. Skriver tilbud om tilsetting vedlagt svarskjema, opplysningsskjema m.m. (kopi til inst./lønnskontor) Brevet avskrives i Doculive Mottar svarskjema, opplysningsskjema samt bekr. på tiltredelsesdato fra inst. Sender kopi av svarskjema til inst. Ber instituttet fylle ut og sende Tilsettingsskjema for eksterntfinansiert virksomhet. Tilsettingsskjemaet sendes Seksjon for prosjektadministrasjon, Allegt. 36, som påfører prosjektnr. m.m. Mottar skjema for bekreftet tilsetting (grønt) Returnerer øvrige søknader til instituttet med anmodning om retur og avslagsbrev Skriver arbeidsavtale med 10

11 av arbeidsavtale følgebrev m/kopi til institutt/lønnskontor Fyller ut anvisningsskjema / a kontoskjema dersom for sen til ordinær lønnsutbetaling Registrerer person- og stillingsopplysninger i SLP4 Oppretter personalmappe og reg. person- og stillingsopplysninger på personalkortet Saken avskrives i Doculive og arkiveres i saksarkivet Mottar arbeidsavtale i undertegnet stand, som legges i personalmappen Sender personalmappen til Seksjon for prosjektadministrasjon (SPA), Allegt. 36 Registrerer oversendelsen av personalmappen til SPA på eget skjema Mottar og arkiverer personalmappen Forlenget tilsetting Bergensmodellen Personalreglement for vitenskapelige stillinger Retningslinjer for tilsetting i stillinger Vurdere om det er økonomi til en forlengelse i prosjektet. Avklare lengden på tilsettingsforholdet som : Ingen kan være tilsatt som lenger enn én åremålsperiode på 4 år. Skrive brev til SPA og be om forlenget tilsetting i oppgitt periode, under henvisning til de vurderinger som er gjort for en forlengelse. Fylle ut tilsettingsskjema. Brev + utfylt tilsettingsskjema sendes til SPA Mottar kopi av SPAs brev til kandidaten om Besvarer henvendelser vedr. forlengelse Mottar brev + tilsettingsskjema fra instituttet Dersom tvil om forlengelse, kontakter fakultetet Skriver brev om forlengelse + ev. ny 11

12 forlengelse Mottar saken i original fra SPA Saken avskrives i Doculive og arkiveres i saksarkivet arbeidsavtale m/kopi til institutt/lønn Fyller ut utbetalingsbilag, som sendes til Lønnskontoret, vedlagt kopi av brev + ev. ny arbeidsavtale Saken i original sendes fakultetet Registrerer endringer i SLP4 Kopi av brev + ev. ny arbeidsavtale arkiveres i personalmappen Forlengelsen registreres på personalkortet Rekrutteringsstilling stipendiat Bergensmodellen tilsetting Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Forlenget tilsetting stipendiat Bergensmodellen Personalreglement for vitenskapelige stillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB forlenget tilsetting som forlenget tilsetting som forlenget tilsetting som Engasjement/vikariat /stipendiat/forskningsassistent (inntil 9 måneder) Bergensmodellen tilsetting Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Retningslinjer for tilsetting i stillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Retningslinjer for tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent ved universitet og høgskoler Skriver brev til SPAom ønsket tilsetting med begrunnelse for forlenget tilsetting som 12

13 midlertidig engasjement (for vit. stilling mulig opptil 9 mndr. uten utlysing) Opplysningsskjema kan leveres den som skal tilsettes og legges ferdig utfylt ved brevet som sendes SPA, alternativt får kandidaten et opplysningsskjema vedlagt tilsettingsbrevet fra SPA. Forlenget engasjement/vikariat /stipendiat/forskningsassistent (inntil 9 måneder) Bergensmodellen Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Retningslinjer for tilsetting i stillinger Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Retningslinjer for tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent ved universitet og høgskoler Vurderer om det er økonomi til en forlengelse i prosjektet (inntil 9 mnd, i på vente av utlysning) For øvrig samme rutine som over forlenget tilsetting som. Tekn./adm. stilling engasjement/vikariat (inntil 6 mndr.) Bergensmodellen tilsetting Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Skriver brev til SPA om ønsket tilsetting med begrunnelse for midlertidig engasjement (for tekn./adm. stilling mulig opptil 6 mndr. uten utlysning) Opplysningsskjema kan leveres den som skal tilsettes og legges ferdig utfylt ved brevet som sendes SPA, alternativt får kandidaten et opplysningsskjema vedlagt tilsettingsbrevet fra SPA. Mottar fra SPA kopi av brev til kandidaten om midlertidig tilsetting forlenget tilsetting som 13

14 Forlenget engasjement/vikariat tekn./adm. stilling (inntil 6 mndr.) Bergensmodellen Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Vurdere om det er økonomi til en forlengelse i prosjektet. Brev til SPA om forlengelse. Kun aktuelt om det er grunnlag og økonomi for forlengelse i det aktuelle vikariat Mottar kopi av SPAs brev om forlengelse av allerede inngått kontrakt forlenget tilsetting som stipendiat Vitenskapelig stilling forsker (kun unntaksvis tilsetting i Bergensmodellen, da forskere normalt skal organiseres i Unifob-systemet) tilsetting Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler frem til ferdigbehandlet i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger Saken oversendes Seksjon for prosjektadministrasjon (SPA) for effektuering av tilsettingsvedtaket. Brev avskrives i Doculive og kopi av saken arkiveres i saksarkivet Mottar tilsettingssak fra fakultetet Skriver tilbudsbrev (vedlagt aksept- og opplysningsskjema) (kopi til Lønnskontoret) Tar kontakt med inst./avd. og ber dem fylle ut "Skjema for tilsetting i ekstentfinansiert virksom het" og sende det til SPA. Mottar tilsettingsskjemaet, som påføres kontostreng (økonomikonsulent) Mottar akseptskjema / opplysningsskjema fra institutt/avd. Setter opp arbeidsavtale og skriver følgebrev (forutsatt at kandidaten har takket ja til stillingen) (kopi til Lønnskontoret) 14

15 Personal- og stillingsopplysninger registreres i SLP4. Fyller ut anvisningsskjema som sendes til Lønnskontoret vedlagt kopier av tilsettingsbrev + arbeidsavtale. Personalmappe lages Person- og stillingsopplysninger registreres på personalkort. Saken arkiveres i personalmappen LØNNSPLASSERING iht. Hovedtariffavtalen i staten og Lønnspolitikk for Universitetet i Bergen Lønnsplassering ved tilsetting i stilling lønnet i lønnsspenn: Instituttleder lønnsplasserer innenfor det spenn stillingen var utlyst i. Dersom instituttleder ønsker høyere lønnsplassering, skal sak om dette fremmes for fakultetet. Lønnsplassering ved tilsetting i stilling lønnet i lønnsramme: Den tilsatte lønnes i henhold til tjenesteansiennitet. Fakultetet vurderer spørsmål om høyere lønn enn det stillingen var utlyst med og sender saken til PØA for avgjørelse. Saksbehandler ved fakultetet beregner tjenesteansiennitet i henhold til regelverket. PØA avgjør saken. 15

16 Mottak av nytilsatte (samme instituttrutine som i tabell 1a UiB-stillinger) Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen Vitenskapelig stilling Oppnevne kontaktperson for den nytilsatte før ansettelsesdato Kontorplass skal være ryddet og i orden. Telefon og intern telefonkatalog skal være på plass Innkjøp av datamaskin bør avklares med instituttet før ansettelsesdato Ordne med nøkkel til kontor og nøkkelkort og/eller ID-kort. Kontakt med IT for og ITkonto Avtale tid for velkomstmøte på morgenen første arbeidsdag (nærmeste overordnete) Velkomstbrosjyre for instituttet og sjekkliste for de viktigste tiltak i introduksjonsprogrammet overleveres første dag. Kontaktperson viser rundt på instituttet og viser tildeling av posthylle, nøkler/id-kort ansvarlig, rekvisita, tildele kopikode internt og kopikode ved UB. Intro-samtale med instituttleder Presentasjon av den nytilsatte på presentasjonsrunde/ eller et månedlige informasjonsmøter og i info-ark. Sørge for at den nytilsatte for tilbud om UiB sitt introduksjonskurs når det avholdes med jevne mellomrom Sørge for opplæring i eventuelle interne rutiner for sikkerhet og arbeidsrutiner ved enheten. Særlige rutiner ved tilsetting av utenlandske statsborgere Jf. UNIFOBS nettsider: Residence and work permit, taxation and banking arrangements Oppholds- og arbeidstillatelse, skatt og bank Her kan du se hvilke land som hører til EU/EØS UDI-sider vedr. overgangsordninger ifm. utvidelsen av EU/EØS Nordiske statsborgere trenger ikke oppholds- og arbeidstillatelse Utenlandske gjesteforskere som 16

17 skal oppholde seg i Norge under 3 måneder: Sender i god tid før besøket skjema Application for tax deduction card for foreign citizens and others (RF-1209) til gjesteforskeren, som returnerer det i utfylt stand sammen med kopi av pass. (Det er viktig at D-nr./skattekort foreligger på Lønnskontoret samtidig med anvist godtgjørelse) Mottar skjemaet, påser at kopi av pass følger med, fyller ut rubrikken forventet inntekt, undertegner og stempler med instituttets navn før videresending til Bergen ligningskontor og folkeregister (postboks 7275, 5020 Bergen) Kopi av skjema og pass til instituttet Bergen ligningskontor og folkeregister søker om D-nr. for gjesteforskeren Så snart D-nr. er opprettet vil skattekort, evt. frikort sendes Lønnskontoret, UiB Ved utbetaling av honorar/lønn: Fyll ut skjema "Oppholdsstipend utenlandske statsborgere (under Honorar og andre godtgjøringer) (Dersom skattekort ikke er mottatt Lønnskontoret innen utbetaling, trekkes 50 % skatt) OBS! Det er ikke behov for å sende søknad om D-nr. dersom det kun skal utbetales kostgodtgjørelse og nattillegg etter Statens satser i mindre enn 50 døgn pr. år EU/EØS-borgere må søke om oppholds- og arbeidstillatelse dersom de skal jobbe i mer enn 3 måneder. Dette kan gjøres etter ankomst. Etter ankomst går arbeidstakeren/ gjesteforskeren til Utlendingskontoret, Politistasjonen, tar med tilsettingsbrev, Ansettelsesbevis EØS Førstegangs oppholdstillatelse - EØS, pass og to passbilder Fyller ut søknadsskjema om oppholds- og arbeidsavtale. Arbeidstaker/gjesteforsker kan begynne å arbeide med det samme i inntil 3 måneder (trenger ikke vente 17

18 på tillatelsen) Behandlingstid ved Utlendingskontoret er 3-4 måneder Gå til Bergen Ligningskontor og Folkeregister (Valkendorfsgt. 6) for å søke om personnr. (D-nr.). Passet må tas med for å vise at en har fått oppholds- og arbeidstillatelse. Fyll ut søknadskjema om personnr. (RF- 1401/E). Dersom en skal være i landet i mer enn 6 måneder, får en permanent personnr. (tar 3 4 uker). Dersom ikke alle papirene er i orden, vil en først få midlertidig personn., D-nr. Folkeregisteret sender søknad om personnr. (D-.nr.) til sentralfolkeregisteret i Oslo. Dette tar ca. 1 uke. Når Folkeregisteret har fått D-nr., sender de det videre til forskuddsavdelingen på Ligningskontoret, som sender skattekort til vedkommende (dette kan ta ca. 1 uke) For å få opprettet bankkonto må en ha ID-nr. som er bekreftet av Ligningskontoret, og forevise pass med stempel for oppholds- og arbeidstillatelse, Fornyet oppholdstillatelse EU/EØSborgere Videre samme rutine som for EUborgere Utenlandske arbeidstakere/gjesteforskere (utenom EU/EØS-land) som skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 måneder: Arbeidstaker/gjesteforsker søker (fyller ut skjema) om oppholds- og arbeidstillatelse og leverer søknaden til nærmeste norske konsulat eller ambassade i hjemland/bostedsland. Sammen med søknad må det følge kopi av tilsettingsbrev/ invitasjonsbrev fra instituttet + to passbilder, samt skjemaet Arbeidstilbud/Offer of Employment, utfylt av instituttet og/eller Internasjonalt kontor. (Skjemaet følger med innstillingsbrevet fra Internasjonalt kontor. Fås også ved henv. til PØA.) En må regne med ca. 3 måneders 18

19 behandlingstid for søknader om oppholds- og arbeidstillatelse Etter ankomst tar arbeidstakeren/ gjesteforskeren med seg passet og går til Utlendingsseksjonen ved Bergen Politikommer (Allehelgensgt. 6), som har mottatt brev fra UDI med vedtak om oppholds- og arbeidstillatelse. Utlendingsseksjonen stempler inn oppholds- og arbeidstillatelse i passet. Etter en uke kan dette hentes på Utlendingsseksjonen ved Bergen Politikommer (Allehelgensgt. 6). Oppholdstillatelse gis kun for ett år om gangen. Gå til Infeksjonsforebyggende kontor (C. Sundtsgt. 51) for å ta en TCB-test. Åpningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl og kl Videre samme rutine som for EUborgere Tekn./adm. stilling (samme instituttrutine som i tabell 1a UiB-stillinger) Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen Oppnevne kontaktperson for den nytilsatte før ansettelsesdato Kontorplass skal være ryddet og i orden. Telefon og intern telefonkatalog skal være på plass Innkjøp av datamaskin bør avklares med prosjektleder og den som tilsettes før ansettelsesdato Ordne med nøkkel til kontor og nøkkelkort og/eller ID-kort. Kontakt med IT for og ITkonto Avtale tid for velkomstmøte på morgenen første arbeidsdag (nærmeste overordnete) Velkomstbrosjyre for instituttet og sjekk-liste for de viktigste tiltak i introduksjonsprogrammet overleveres første dag. Kontaktperson viser rundt på instituttet og viser tildeling av posthylle, nøkler/id-kort 19

20 ansvarlig, rekvisita, tildele kopikode internt og kopikode ved UB. Intro-samtale med instituttleder Presentasjon av den nytilsatte på presentasjonsrunde/ eller et månedlige informasjonsmøter og i info-ark. Sørge for at den nytilsatte for tilbud om UiB sitt introduksjonskurs når det avholdes med jevne mellomrom Sørge for opplæring i eventuelle interne rutiner for sikkerhet og arbeidsrutiner ved enheten. 20

Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri

Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Personalreglement for tekniske

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

til fakultetsstyret med forslag til vedtak Kopierer og sender ut sakspapirene Fakultetsstyret behandler saken Effektuerer vedtaket

til fakultetsstyret med forslag til vedtak Kopierer og sender ut sakspapirene Fakultetsstyret behandler saken Effektuerer vedtaket Tabell 2 I TILSETTINGSFORHOLDET ARBEIDSKONFLIKT Konflikthåndtering EKSTRAARBEID / BISTILLINGER / BIERVERV (hos annen arbeidsgiver) journalfører søknad om bistilling vedlagt tilbud fra oppdragsgiver. Brev

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER

Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER Dørskilt/navnetavle ajourholding Bestille navneskilt eventuelt lage navneskilt Oppdatere navneskilt på dør Oppdatere navneskilt på posthyller

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB Universitetet i Bergen RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I ERSONALSAKER VED UIB Sakstype ehorte Tilgangskode Offentlig Ikke offentlig Merknad Amming tjenestefri ved amming T Attester Disiplinærsaker/ tilrettevising

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Kurs i ansettelse Tema Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Refleksjon Hva er din rolle når dere skal ansette en ny medarbeider på skolen? Sammenheng \\fila1home12\brukere12\fv913\agresso

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Tabell 5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Regler for styringsorganene, valgregler, valgkokebok/elektronisk valg Bibliotekutvalg Noen institutter har biblioteksutvalg

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Veiledning og søknadsskjema frist 25. november 2015 for stipend under kulturavtalen mellom Norge og Kina Søknadsbehandling Søknadsbehandlingen for stipend under kulturavtalene er en to-trinns prosess.

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

CASE (fødsels- og omsorgspermisjon)

CASE (fødsels- og omsorgspermisjon) CASE (fødsels- og omsorgspermisjon) Prosjektleder har fått eksterne midler til et 3-årig prosjekt. Prosjektet omfatter finansiering av tre stillinger: 1 stipendiat i 3 år 1 postdoktor i 3 år 1 avdelingsingeniør

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for innlevering av avhandling og disputas på ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger Page 1 of 5 Fronter og e-post StudentWeb Læringssenter og bibliotek English A A A Søk ntliv Forskning og utvikling Kontakt oss Hjem Studier og kurs Lov- og regelverk Studiested Pilestredet Retningslinjer

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 01.07.2014 2014/109-7796/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf 77722028 1 av 6 Svenn

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU

RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR KUNNGJØRING OG UTARBEIDELSE AV INNSTILLINGER VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU INNHOLDSFORTEGNELSE Trondheim 2008 rev 29.9.2008 Saksgang teknisk/administrative

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet Dato: 25.08.2015 Styresak: 42/15 Arkivsaksnr: 2015/9300-SUO Møtedato: 08.09.2015 Rekruttering ved Det humanistiske fakultet -

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt MBI ønsker, så langt det er mulig, å legge forholdene til rette slik at instituttets emeriti kan fortsette å bidra i instituttets forskning,

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Det medisinsk-odontologiske fakultet Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Spørreskjema: 1. Omfang Omtrent

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Fafo Østforum 07.12.10 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Formål gjøre det enkelt å handle riktig Redusere

Detaljer

Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse

Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse Hjelpemiddel for sakkyndig komite (bedømmelseskomite) 1. Komiteens

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012 Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag Søknadsfrist: 15. oktober 2012 NB! Dette skjemaet skal fylles ut etter at du har registrert deg som søker

Detaljer

ANSETTELSESRUTINER I KONGSBERG KOMMUNE

ANSETTELSESRUTINER I KONGSBERG KOMMUNE ANSETTELSESRUTINER I KONGSBERG KOMMUNE 1.Stillingsvurdering Når en stilling blir ledig er det svært viktig at det fretas en grundig stillingsanalyse. Frmålet med stillingsanalysen er å få en klarhet i

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N,,, tatus: J,A 17.04.2013 Tilbud om tilsetting som postdoktor i ledelse

Detaljer

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144 Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark seksjonen Versjon 12 Journalnr: 2009/304 Dato: 13.10.2011 ets oppgaver, oppfølging, kvalitetssikring Ansvar Driftsoppgaver (Rutiner, veiledninger m.v. finnes i følgende interne dokumenter:

Detaljer

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen 23.03.04 3 1 4 SIKKERHETSREGLER FOR ARBEID VED LABORATORIENE. Fastsatt av adm.leder 22.09.99, etter behandling i lokal-amu 21.09.99,AMU-P 8/99. Revidert av mars 2004. Lagt fram i medbestemmelsesmøte 28.04.0.

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Søknad om forflytting av arbeidssted for instituttledere skal sendes fakultetet for dekani godkjenning.

Søknad om forflytting av arbeidssted for instituttledere skal sendes fakultetet for dekani godkjenning. RUTINER VED FORFLYTTING AV ARBEIDSSTED INNENLANDS OG UTENLANDS Ansatte som skal utføre arbeid på et annet sted, i en varighet av mer enn tre dager, skal fylle ut skjemaet Søknad om forflytting av arbeidssted,

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer