BNL-rapport / nr id-kortene i tall. - for byggenæringen i Norge. september BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BNL-rapport / nr.7 2012. id-kortene i tall. - for byggenæringen i Norge. september BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING"

Transkript

1 BNL-rapport / nr id-kortene i tall - for byggenæringen i Norge 212 september BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

2 Innledning BNL mener innføringen av ID-kort på byggeplass er et viktig ledd i byggenæringens seriøsitetsarbeid. ID-kortordningen letter Arbeidstilsynets kontrollarbeid på byggeplasser og gjør det enklere å fastslå arbeidsgiveransvaret. I tillegg gir ordningen en mulighet til å få innsikt i hvem som arbeider i den utførende delen av byggenæringen. I denne rapporten presenterer BNL statistikk over registrerte ID-kortbrukere i byggenæringen. Statistikken viser at hele 377 arbeidstakere er registrert med ID-kort. Det er en vekst på 9 de siste 15 månedene. Videre er nesten 4 av de nyregistrerte utenlandske arbeidstakere - i all hovedsak rekruttert fra det europeiske arbeidsmarkedet. Dette viser at byggenæringen fortsatt er en svært attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere utenfor våre landegrenser. En stor andel utenlandske arbeidstakerne gir mange muligheter, men også utfordringer - med tanke på språk, HMS og kompetanse. Dette er temaer BNL mener er viktig å holde høyt på dagsorden. Kunnskap om de som arbeider på byggeplass og endringer over tid vil kunne være nyttig i denne sammenheng. Vi håper og tror at denne rapporten kan bidra til dette. September, 212 Audun Lågøyr Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon Byggenæringens Landsforening 2 3

3 OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN ID-kortstatistikken viser at det har vært stor vekst i antall registrerte kortbrukere. Hele 377 arbeidstakere er registrert med ID-kort (per juni 212). I løpet av de siste 15 månedene er det utstedt nær 9 ID-kort hvorav nærmere 4 er utenlandske statsborgere. ID-kortregistreringen viser at byggenæringen rekrutterer hovedsakelig fra Europa. Vi har flest utenlandske arbeidstakere fra Polen. Deretter følger Sverige, Litauen, Tyskland, og Danmark. Det er få endringer med hensyn til ID-kortholdernes opprinnelsesland, men det er tilvekst fra land med økonomiske problemer. Dette er vekst fra et tidligere svært lavt nivå. Høy rekruttering fra land som Polen og Sverige viser at det tilsynelatende først og fremst er de gamle rekrutteringsmønstrene som også står for den siste periodens økning i arbeidsinnvandringen til byggenæringen. Aldersfordelingen på de som har fått ID-kort er jevnt fordelt fra 23 til 47 år, men det er et markant fall i antall registrerte mellom 32 og 35 år. I den siste perioden har gjennomsnittsalderen for ID-kortbrukere gått ned med nesten et helt år. Seriøsitet i byggenæringen. Felles ansvar, felles utfordring! Seriøsitet og omdømme er blant byggenæringens største utfordringer. Den organiserte delen av byggenæringen opptrer seriøst, men det er ofte de useriøse aktører som får sette preg på mediebildet. BNL jobber aktivt sammen med myndigheter og arbeidstakerorganisasjoner for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Innføringen av ID-kort 1. januar 28 er ledd i seriøsitetsarbeidet. Kortene har to års varighet og det registreres informasjon om både arbeidsgiver, arbeidstaker, gyldighetsdato, kortnummer samt bilde. Arbeidstilsynet kan bøtelegge og anmelde foretak som ikke har skaffet kort. Kortene er et viktig bidrag til en mer seriøs byggenæring, og gir oss unik innsikt i hvem som arbeider i den utførende delen av byggenæringen. Om tallene i statistikken ID-kortstatistikken ble hentet ut mars 211 og juni 212 og viser endringer de siste 15 månedene. Det er viktig å påpeke at det skilles ikke mellom de som har full arbeidsdag på byggeplassen og de som er sporadisk innom. Videre er det en systemtreghet med å få de som avslutter sitt arbeidsforhold i næringen ut av registeret. Dette gir noen åpenbare feilmarginer, men likevel kan ID-kortstatistikken bidra i stor grad til å gi et tilfredsstillende bilde av hvem som arbeider på norske byggeplasser, og eventuelle endringer over tid. Byggenæringen består av langt flere enn de som arbeider på byggeplassene. Byggevareindustrien bidrar sterkt i helhetsbildet med varer og tjenester, uten nødvendigvis å ha tilhold på byggeplassene. En seriøs byggenæring er avhengig av at alle parter samarbeider og utvikler hverandre. Skillet mellom de delene av byggenæringen som jobber i byggevareindustrien og på byggeplassene kan mange ganger være overlappende. Mange av industribedriftene har montører og transportører som følger varene helt ut på byggeplass og inn i bygget slik at også de har ID-kort. 4 5

4 Antall ID-kort i byggenæringen fordelt på nasjonalitet er noe lavere enn totaltallet pga. en liten andel statsløse og folk med ukjent nasjonalitet i registeret. HVEM JOBBER I BYGGENÆRINGEN? Byggenæringen er svært internasjonal, med arbeidstakere fra over 15 land. De fleste utenlandske arbeidstakere kommer fra våre naboland eller andre land som ligger geografisk nær Norge. Totalt er det registrert aktive ID-kort. Nesten 29 prosent av de registrert med ID-kort er utenlandske arbeidstakere * * Topp 1 opprinnelsesland Den norske byggenæringen er attraktiv for alle europeere. Trygge og ordnede arbeidsforhold og ledige jobber trekker folk fra hele Europa til Norge. Imidlertid er det noen få land som står for den største delen av utenlandsrekrutteringen til byggenæringen, og ti land utgjør mer enn 85 prosent av arbeidsinnvandringen. Våre tradisjonelle samarbeidsland står fortsatt sterkt. Det er land som ligger oss geografisk nært og hvor det allerede er etablerte handels- og transportforbindelser. Det er fortsatt mange arbeidstakere fra Polen som kommer til Norge, selv om næringslivet i Polen har hatt stabil vekst de siste årene. arbeidstakere fordelt på de ti mest vanlige landene arbeidstakere fra land utenfor Europa Polen Sverige Litauen Tyskland Danmark Latvia Estland Island Romania Finland Resten av verden Under en prosent av de ansatte i byggenæringen kommer fra land 1462 utenfor 1599 Europa, men 5 fra bare Polen elleve Sverige land utenfor Litauen Tyskland Europa er Danmark det registrert Latvia Estland over 1 Island arbeidstakere. Romania Ut fra sammensetningen på landene tyder mye på at det ikke er arbeidsinnvandring, Økning ila 211 men andre typer innvandrere som har tatt seg jobb i Norge etter at de kom hit Økning ila AFGHANISTAN AFGHAN- ISTAN Elleve land utgjør over tre fjerdedeler av arbeidstakerne fra utenfor Europa. Totalt kommer fra Afrika, 789 fra Amerika, 155 fra Oceania og fra Asia, inkludert fra Midt- Østen Endring 7

5 Polen Sverige Litauen Tyskland Danmark Latvia Estland Island Romania Økning ila 211 arbeidstakere fra land utenfor Europa Vekst 6 Over 5 flere nord har fått ID-kort siden siste måling. Nærmere 4 med utenlandsk 5 statsborgerskap har blitt registrert i den samme perioden. 4 Størst prosentvis økning i antallet arbeidstakere finner vi utenfor topp ti landene. Antall 3spanske og portugisiske arbeidere har økt med henholdsvis 14 prosent og 125 prosent, 6 mens andelen med irsk statsborgerskap har økt med 23 prosent. I perioden har det vært en økning med over 28 prosent i antallet registrerte ID-kort. Det er grunn 1 5 til å påpeke at den store prosentvise veksten stiger fra et lavt utgangspunkt. De 1479 voksende landene representerer først og fremst et rekrutteringspotensial for næringen. 4 Det ingen klar tendens til at byggenæringen tiltrekker seg arbeidere fra alle land med høy ledighet 3 og hvor det offentlige sparer. Høy rekruttering fra land som Polen og Sverige viser at det tilsynelatende først og fremst er de gamle rekrutteringsmønstrene som også står 392 for den siste periodens økning i arbeidsinnvandringen til byggenæringen AFGHAN- ISTAN Polen Sverige Litauen Tyskland Danmark Latvia Estland Island Romania Aldersfordeling blant registrerte ID-kort innehavere. ALDERSFORDELING 12 Aldersfordeling, økning fra 212 Det er stor 1 aldersspredning på arbeidstakere i byggenæringen. Mange kommer tidlig inn gjennom lærlingordningen og fagutdanningen. Andre kommer senere inn i næringen, i 8 hovedsak fordi de har tatt lengre utdanning eller vært innom andre bransjer før de kommer til byggenæringen. 6 4 Aldersfordeling Økning fra 211 til Endring 211 Økning ila 211 AFGHAN- ISTAN Sammensetningen er relativt stabil fra 25 til 45 år, men med markant nedgang i antall ansatte mellom Aldersfordeling, 3 og 35 år. Den økning forrige fra finanskrisen 212 har satt varige spor i 12 41,8 alderssammensetningen i byggenæringen. Det er bekymringsfullt og bekrefter det vi tidligere har sett. 41,6Det er viktig for arbeidskraften i næringen at dette ikke forsterker 1 seg de neste årene. 41,4 8 41,2 Sett i sammenheng med den sviktende rekrutteringen av lærlinger og elever på 41 videregående 6 skole innen en del av fagene gir figuren grunn til bekymring. Det er en vesentlig avskalling 4,8 lenge før arbeiderne når pensjonsalderen. Næringen må holde 4 denne aldersgruppen 4,6 lengre i arbeid fordi det er en verdifull arbeidskraft som næringen trenger. 4,4Det er arbeidere med lang erfaring og høy kompetanse som bør stå 2 for kontinuiteten og videreføring 212 av kompetanse og erfaring til de nye 211 i næringen, både lærlingene og den utenlandske arbeidskraften Spesielt blant unge voksne ser det ut til å ha vært en markant økning i antallet registrerte. Bølgedalen fra forrige finanskrise har som denne figuren viser ikke sammenheng med skjevrekruttering 211 Økning i dagens fra 211 arbeidsmarked. til 212 Det er en relativt stabil rekruttering med i overkant av 2 individer frem til arbeidstakerne blir 47 år ,8 41,6 41,4 9

6 Aldersfordeling blant registrerte ID-kort innehavere inkludert 12 2 endring fra 211 til Siden er nyrekrutteringen jevnt synkende Nesten flere registrerte som 65 er år kan være resultatet av at flere lærlinger har blitt registrert med ID-kort. 3 Aldersfordeling, økning fra Endring AFGHAN- ISTAN Økning fra 211 til 212, alle ID-kort innehavere Økning fra 211 til 212 en i byggenæringen er på vei ned. Det er helt naturlig i en fase hvor antall arbeidstakere økes. 41,8 41,6 41,4 41,2 41 4,8 4,6 4, GJENNOMSNITTSALDER De norske kvinnene er den eldste aldersgruppen i byggenæringen, tett fulgt av norske. I gjennomsnitt er norske mer enn seks år eldre enn sine kvinnelige kollegaer med annet statsborgerskap, norske er i overkant av to år eldre enn sine mannlige Gjennomsnittsal Ansatte i byggenær Utenla me kolleger med utenlandsk statsborgerskap. Årsakene til dette er sammensatt, 212 men 211 kan Økning fra 211 forklares med at utenlandske er en relativt ny gruppe i byggenæringen. På lik linje med alle nyansatte er de yngre enn de som allerede er ansatt og snittalderen blir derfor lav. Aldersfordeling ,8 41,6 41,4 41,2 41 4,8 4,6 4, fordelt på kjønn og nasjonalitet % 93% 12 Aldersfordeling, økning fra Ansatte i byggenæringen 11

7 44 Kjønnsfordeling blant ID-kort innehaverne, fordelt på nasjonalitet Kjønnsfordeling i blant alle registrerte ID-kort innehavere KJØNNSFORDELING Andelen 38 i byggenæringen med ID-kort økte fra 211 til 212. Nesten 1 flere var registrert med ID-kort nå sammenlignet med forrige målepunkt. Bare syv prosent av de ansatte i den utførende delen er. Blant de utenlandske arbeidstakerne er overvekten av litt større enn blant de norske Ansatte i byggenæringen Ansatte i byggenæringen Økning fra 211 til 212 7,5 prosent av de ansatte i byggenæringen er. Deler vi tallene på utenlandske og norske arbeidstakere, ser vi at andeler blant de norske er nesten dobbelt så Økning fra 211 til 212 stor som blant de utenlandske. Det kan forklares med at det i hovedsak er håndverkere som rekrutteres til byggenæringen. Heller ikke i Norden og de nye EU-landene er byggenæringen kvinnedominert på håndverkssiden. Uansett er den enormt skjeve kjønnsfordelingen i næringen grunn til bekymring. Samtidig representerer det et like enormt potensial for rekrutteringsutfordringene 7% næringen står overfor. 7% 93% Kvinner Kvinner Menn hvorfor avslag på id-kort? Prosessen frem til å motta byggenæringens ID-kort kan av noen oppfattes som ekstra byråkratisk. Samtidig ser man at de aller fleste avslagene knytter seg til en fysisk mangel ved informasjonen som er sendt inn. I materialet kan det skjule seg en del forsøk på juks. Dårlige bilder eller uleselige legitimasjonskopier, kan både være et resultat av dårlig skanner og bevisst forsøk på å få utstedt ID-kort med manglende dokumentasjon. Den detaljerte oversikten over avslag kan også inneholde en del dobbelttellinger av personer som har gjort flere forsøk uten å lykkes. Hvor mange som har søkt, fått avslag og derfor ikke søkt igjen, er vanskelig å anslå. Dette kan ha ført til at terskelen for å jobbe i byggenæringen har blitt høyere, kontrollen mer reell, og dermed er noe av målet med ID-kortene oppnådd. Detaljer om avslag Antall bilder er ugyldige 1 Annet 616 Foto er ikke av passfoto kvalitet eller ansikt er for lite Bildet oppfylte ikke kvalitetskravene Foto er for mørkt eller for lyst 2 72 Foto har ikke lys jevn bakgrunn Fotoet inneholder hodeplagg eller andre tildekkende objekter 282 Bilde og signatur er ugyldig 758 Legitimasjonskopi var ikke leselig Legitimasjonskopi var ugyldig 5 3 Legitimasjonskopi stemmer ikke overens med bilde 3 Detaljer i legitimasjonskopi stemmer ikke overens med registrerte detaljer (eks. navn, fødselsnr.) 2 57 Legitimasjonskopi stemmer ikke overens med signatur 24 Legitimasjonskopi stemmer ikke overens med bilde eller signatur 2 Signatur er for svak eller ikke leselig Signaturen oppfylte ikke kvalitetskravene 821 Signatur inneholder fremmedelementer (streker, prikker el.) 4 93 Totalt % Menn 12 13

8 statistikk fra bestillingen siden 28 Det er i perioden ID-kortordningen har vært gjeldende bestilt over 8 kort av bestillingene har resultert i utstedelse av kort. Da statistikken ble hentet ut var det over 377 gyldige kort. I perioden er nesten 15 kort meldt tapt. Det utgjør en relativt liten andel av det totale antallet kort, men viser allikevel at mange har rutiner for å melde inn tapte kort. Det er svært viktig at tapte kort blir tatt ut av systemet, for å hindre bruk av ugyldige kort. Selv om kortene uansett bare har en gyldighet på to år, er det viktig at kort som ikke brukes så raskt som mulig tas ut av systemet. Periode: Antall bestilte kort: Antall utstedte kort: Avvist grunnet ugyldig ansettelsesforhold: Antall avvist ved inspeksjon: Antall ikke ferdigbehandlet: 4 19 Antall makulerte kort: Antall tapte kort: Antall kort som er gjenfunnet: 336 Andel produserte kort: 99,22 % FAKTA OM ID-KORT 1. januar 28 innførte myndighetene krav om ID-kort for alle som jobber på byggeplasser, både nord og utlendinger. ID-kortordningen er et tiltak for å øke seriøsiteten og få en mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet på byggeplasser. Inspektørene i Arbeidstilsynet melder at det etter innføringen av ordningen er enklere å få oversikt over aktørene på byggeplassene. Det har tidligere ofte vært et problem å få identifisert den formelle arbeidsgiveren til arbeidstakerne. Hensikten med ID-kortene er å identifisere den ansatte og den ansattes arbeidsgiver. virksomheter som utfører arbeid på byggeplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. arbeidstakere ansatt i internasjonale selskaper på oppdrag på byggeplasser i Norge må også bære ID-kort, også på kortvarige oppdrag. Enkeltperson-foretak skal ha ID-kort. Virksomheter (håndverkere) som kun tilbyr sine tjenester i forbrukermarkedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Det gjør at ID-kortene gir et godt bilde av hvem som jobber i byggenæringen. Kravet om å bære ID-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. når de er fast etablert innenfor byggeplassen. Personer som transporterer varer til byggeplasser, skal utstyres med ID-kort dersom arbeidet skjer regelmessig. ID-kortet skal utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde men ikke i noe tilfelle for mer enn to år. Begrensningen på gyldighetsperioden på to år er satt for at kortet i størst mulig grad skal gi faktiske opplysninger om hvem som jobber i byggenæringen. ID-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. ID-kortet skal bare benyttes til å identifisere den enkelte når det utføres arbeid på byggeplassen og er ikke gyldig som ordinær legitimasjon. Ved opphold på byggeplassen skal arbeidstaker ha ID-kortet med seg. Det er Oberthur Technologies som utsteder kortene

9 212 Byggenæringens Landsforening (BNL) Telefon Telefaks Middelthuns gate 27 Postboks 7187 Majorstuen 37 Oslo Design: Rim design Forsidebilde: istockphoto. BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover?

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover? Økonomiske analyser 6/25 hvor mange vil flytte i årene framover? Vebjørn Aalandslid Den langsiktige trenden for -24 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5K-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Jørn Adde Trondheim

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5E-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Fra den årlige skulpturutstillingen

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene En analyse av arbeidsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet Trine Engh Vattø Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Aug 2008 ii iii Forord Å skrive

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5F-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Marit Lundby Design:

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere RAPPORT 2004:9 Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp Arbeidsmarkedet for akademikere ISF 2004 Rapport 2004:9 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Kjennetegn ved befolkningen

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014 Kriminalitet i byggog anleggsnæringen Situasjonsbeskrivelse 2014 Innhold Forord 3 1. Bygg og anleggsnæringen - fakta 4 1.1 Sysselsetting 4 1.2 Utenlandsk arbeidskraft 4 2. Kriminalitetsbildet nåsituasjonen

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Av: Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel pensjoneringsalder ble innført fra januar 2011. Frem til september 2011 var det drøye 30

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer