Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1

2 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER NØKKELTALL PERSONALRESSURSER KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG WEBTJENESTER WEB PUBLIKASJONER KONTAKT MED MEDIA KOMPETANSEHEVING I TJENESTEAPPARATET KONSULTASJON OG VEILEDNING Konsultasjon ved løpende henvendelser Langsgående veiledning KONFERANSER, KURS OG UNDERVISNING Arrangering av konferanser Presentasjon på konferanser: Arrangering av kurs Undervisningsoppdrag for tjenesteapparatet Undervisning på universitet/høgskoler NETTVERKSBYGGING REGIONALT SAMARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER NASJONALT SAMARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID RAPPORTERING PÅ OPPDRAG I AKTUELLE HANDLINGSPLANER VENDEPUNKT. HANDLINGSPLAN OM VOLD I NÆRE RELASJONER ( ) STRATEGIPLAN MOT FYSISKE OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN ( ) HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE HANDLINGSPLAN MOT TVANGSEKTESKAP BEHOV FOR SPESIELL RAPPORTERING TIL PKT I OPPDRAGSBREVET RAPPORTERING AV ANDRE OPPDRAG I OPPDRAGSBREVET AKTIVITET I FAGTEAMENE FAGTEAM FLYKTNINGHELSE (FF) FAGTEAM SELVMORDSFOREBYGGING (FS) FAGTEAM VOLD OG OVERGREP (FVO) FAGUTVIKLING INTERN KOMPETANSEHEVING BUDSJETT OG REGNSKAP MED KOMMENTARER PLANER FOR VEDLEGG TILKNYTTET PKT.10.2 OPPDRAGSBREVET VEDLEGG NR Brev datert til Helsedirektoratet vedrørende kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner VEDLEGG NR Brev datert til Helsedirektoratet vedrørende Regionalt Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset, Spredning av Sinnemestringsprogrammet

3 1. Organisering og tilknytning Senteret er administrativt forankret i Universitetssykehuset Nord-Norge, Rus og spesialpsykiatrisk Klinikk (Rusp-klinikk), ved enheten Fag og utvikling (FoU) sammen med Kompetansesenter Rus- Nord (KoRus-Nord). Senteret er organisert i fagteam over temaområdene Flyktninghelse (FF), Selvmordsforebygging (SF), og Vold og overgrep (FVO). I tillegg er det nasjonale undervisningsprogrammet VIVAT organisert ved RVTS Nord, og har sin ledelse her. Det legges mye vekt på samarbeid på tvers av teamene og fagområdene. Senteret har eget barne- og ungdomsteam satt sammen på tvers av temaområdene. Mange av de tilsatte innen FF og FVO har kliniske deltidsstillinger innenfor sine fagområder tilknyttet UNN vold og traumeklinikk. Ledelse/ Administrasjon RVTS Fagteam flyktninghelse Fagteam selvmordsforebygging Fagteam vold og overgrep VIVAT Barne- og ungdomsteamet 3

4 2. Nøkkeltall og personalressurser 2.1. Nøkkeltall RVTS Nord fikk i oppdragsbrev fra Helsedirektoratet for 2010 tildelt kr ,-. I tillegg gis det tillegg på kr ,- til arbeid mot kjønnslemlestelse Personalressurser Pr er 13,4 årsverk besatt av i alt 15,4 stillinger. Stillingene pr var fordelt på følgende måte innenfor senteret. Administrasjon 4,5 stillinger Leder 100 % Fag og utviklingskonsulent (FoU) 70 % Konsulent med administrative oppgaver 90 % Konsulent med ansvar for ekspedisjon 90 % Vakant Konsulent 50 % Vakant Lege/psykiater på 0,3 stilling Fagteam flyktninghelse 3,5 stillinger Psykologspesialist klinisk voksen, koordinator i teamet 70 %, svangerskaps permisjon fra , vikar i stillingen Psykologspesialist, klinisk barn og ungdom 70 % Psykologspesialist klinisk barn og ungdom 70 % Ergoterapeut 70 % Psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog 70 % Fagteam selvmordsforebygging 3,5 stillinger Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, koordinator i teamet 100 % Barnevernspedagog og sosialantropolog 100 % Sosiolog 100 % Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie 50 % Fagteam vold og overgrep 4 stillinger Barnevernspedagog, koordinator i teamet 80 % Psykologspesialist, klinisk voksen 80 % Vakant Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie 80 % Lege/psykiater 50 % Vakant Psykolog, klinisk barn og ungdom 80 %, vikar i stillingen Psykologspesialist, klinisk barn og ungdom 30 % Psykiatrisk sykepleier 20 %, engasjement I tillegg er det 2,5 stillinger finansiert av VIVAT. Egen rapportering for VIVAT 4

5 3. Kommunikasjonsstrategi og webtjenester 3.1. Web RVTS Nord er nå tilknyttet felles webportal; RVTS Nord har sammen med Sør, Øst og Vest ansatt felles web- ressurs for 2009/2010. RVTS Nord har deltatt på fellessamling i Trondheim for web samarbeid. RVTS Nord har deltatt på formidlingseminar i Oslo. RVTS Nord har gjennom sin interne web gruppe jobbet med tilpasninger knyttet til layout og uttrykksform, og videre med innhold av fagstoff. Alle fem RVTSene har sammen utarbeidet INNBLIKK for kompetansespredning på RVTS sine temaområder. En journalist finansiert av alle fem RVTSene har hatt hovedansvaret. Det har vært samarbeidsmøte med NST (Nasjonalt senter for telemedisin) for å utvikle nettbasert kompetansehevingsmodeller. I 2010 var det 5368 besøkende innom nettsidene til RVTS Nord. Av dette var det 3146 unike besøkende. Dette er en økning i antall besøk på 59 % fra Figur: Antall besøk på fordelt på måneder Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 5

6 Figur: Antall besøk på fordelt på måneder 2009 og (merk: RVTS Nord ble tilknyttet i løpet av 2009) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Besøkstallene på nettsiden til RVTS Nord er relativt stabile fra måned til måned på vårparten, med en nedgang i besøk i juli og deretter økning i august og utover høsten. Deretter var det en nedgang i antall besøk fram mot jul og nyttår. De besøkende på nettsidene til RVTS Nord bruker i gjennomsnitt 3 minutter inne på sidene, en økning på 13 % sammenlignet med % av besøkene på nettsidene er av nye besøkende, mens 46 % er besøkende som har vært inne på sidene tidligere. Dette er en nedgang på 13 % fra

7 Figur: Lojalitet blant besøkende på Ant besøk av denne besøkende Antall besøkende 1 gang ganger ganger ganger ganger ganger ganger 87 8 ganger ganger ganger ganger ganger ganger 39 Figur: Geografisk lokalisering for oppkobling mot Nettsidene til RVTS Nord har hatt flest besøk fra region Nord, men de store byene i de andre regioner har også mange besøkende til vår nettside. Det har vært 5368 besøk via 154 byer og tettsteder i Norge. I region Nord kommer de fleste besøkene fra Tromsø, Harstad og Narvik. 7

8 De 5368 besøkene på RVTS Nord sine nettsider er internasjonalt fordelt på 25 land. Bortsett fra Norge har nettsidene vært hyppigst besøkt fra Danmark, India, Sverige og Finland. Det har vært en økning i bruk av RVTS Nord sine nettsider fra alle de nordiske landene, sammenlignet med Figur: Direkte og indirekte trafikk inn mot De aller fleste som benytter seg av nettsidene til RVTS Nord kommer inn på dem gjennom andre nettsider, flest kommer inn gjennom (47 %) eller (12 %). 14,8 % kommer inn på nettsidene via Google. 16 % kommer direkte inn på RVTS Nord sine nettsider. De vanligste søkeordene de besøkende bruker for å finne nettsidene er: rvts nord, rvts, steffen rostock svenden, rvts-nord, rvts tromsø. Figur: Besøkte sider på Unike Side tittel Sidevisninger sidevisninger RVTS Nord Kurs og konferanser Vold og seksuelle overgrep Kontaktinformasjon Selvmordsforebygging Om RVTS Aktuelle tema Flyktninghelse og tvungen migrasjon Fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon Fagteam vold og overgrep De ansatte presenterer RVTS Nord på alle konferanser, undervisningsoppdrag, konsultasjoner og veiledningsoppdrag hvor senteret bidrar. Vår erfaring er at ulike typer arrangement bidrar til at senteret blir mer kjent. Som følge av dette merker vi en økt etterspørsel. UNN vold og traume klinikk er samlokalisert med RVTS Nord. Vi ser at den kliniske virksomheten er med på å profilere senteret og gir legitimitet til veilednings- og undervisningsoppdrag. 8

9 RVTS Nord har siden sin oppstart benyttet telematikk som en sentral kanal for å profilere senteret. Dette er en bieffekt av hyppige samarbeidsmøter og kompetansehevende tiltak over telematikk. RVTS Nord og NST er også i dialog om hvordan en kan utvide telematikkmediet til også å benytte streaming og virtuelt fagnett Publikasjoner Rapport fra pilotprosjekt i Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune. Prosjektet var basert på bruk av opplæringsprogrammet TeMA. Arbeidsbok til opplæringsprogrammet Trusler og vold på arbeidsplassen/tema Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidskrift: Ole G. Lillevik, Lisa Øien: Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klient. Bokanmeldelse ved Ingrid Nesje i fagtidsskriftet Suicidologi 2010, Vol 15, nr 1, Dyregrov K, Plyhn E og Dieserud G: Etter selvmordet - veien videre. Fagteam selvmordsforebygging har på forespørsel fra Fylkesmann i Troms revidert kapittelet Self-directed violence i det internasjonale e-læringsprogrammet Medical Peace Work ( Kontakt med media RVTS Nord får jevnlig henvendelse fra media. Senteret har blitt profilert i intervju og leserinnlegg i tidskrift, tv og aviser. Følgende tema har hatt oppslag: Intervju i gatemagasinet Virkelig om overgrep mot barn Åpent brev til Tromsø kommune i lokalavisene og radiointervju om etablering av Alternativ til vold i Tromsø. Selvmordsforebygging generelt - artikkelserie avisen itromsø, inkludert nettutgave. Radiointervju på NRK Troms i forbindelse med konferanse om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Pressemelding vedrørende selvmord blant samer, i etterkant av utspill fra politiker i Sametinget. Intervju i helsemagasinet Pingvinen ved Universitetssykehuset Nord-Norge om opplæringsprogrammet TeMA Intervju i Fastlegenytt om RVTS Nord 9

10 4. Kompetanseheving i tjenesteapparatet Konsultasjon og veiledning RVTS gir et løpende tilbud til tjenesteapparatet om konsultasjon og veiledning per telefon, telematikk eller personlig oppmøte. Henvendelsene kommer fra hele tjenesteapparatet og berører både barn, voksne og arbeid med familier. Det er en god spredning i henvendelsene og de omhandler konsultasjon i enkeltsaker, langsgående veiledningsgrupper og forskningsveiledning til masterstudent i psykisk helsearbeid Konsultasjon ved løpende henvendelser Senteret har mange henvendelser når det gjelder flyktning- og asylsøkere. I 2010 har vi registrert 170 konsultasjonsoppdrag. Henvendelsene er relatert til behandling, og tema knyttet til kultur, tvungen migrasjon og psykososiale problemer. Det er en god spredning i henvendelser som omhandler barn, unge, familie og voksne. Konsultasjonene har hatt fra 1 til 23 deltagere og vart i 0,5 til 3 timer. Der flere samarbeidende parter er inne i en sak, oppfordrer vi ofte til å gi konsultasjon til hele nettverket samtidig. Slik bidrar senteret til økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kombinert med kompetanseheving. Innen selvmordsforebygging har forespørslene omhandlet ulike tema som smittefare v/ selvmord, akutt selvmordsfare og hvordan man kan ivareta etterlatte etter selvmord. Henvendelsene kommer jevnlig fra både fagpersoner og privatpersoner, i antall ca Fagteam vold og overgrep har i 2010 gitt konsultasjon i 75 saker. Noe av det som etterspørres er hvordan takle utagerende ungdom, stabilisering i forhold til traumeutsatte, hvordan snakke med overgrepsutsatte og hvilke behandlingstilbud finnes i regionen for utsatte og utøvere. I forbindelse med et pilotprosjektet i Tromsø kommune, har teamet gitt konsultasjon til medarbeidere i Rus- og psykiatritjenesten som har vært utsatt for trusler og vold. Der det er tematisk relevant, skjer konsultasjonene i et samarbeid mellom de ulike fagteamene i RVTS. Som eksempel er det blitt gitt veiledning over telematikk til et psykososialt kriseteam i Nordland i etterkant av et drap. RVTS Nord har faste representanter i konsultasjonsteamet som er tilknyttet Barnehuset Tromsø. Konsultasjonsteamet er et tverrfaglig team som gir rådgivning til tjenesteapparatet ved mistanke om vold, overgrep, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. RVTS Nord henviser ofte rådsøkere til konsultasjonsteamet Langsgående veiledning RVTS Nord har jevnlig studenter i praksis. Disse mottar langsgående veiledning. I 2010 har vi hatt to studenter fra siste året ved profesjonsstudiet i psykologi i hovedpraksis, 6 mnd. 1 student i hovedpraksis fra august 2010, med veiledning gitt minimum 1 time pr.uke. 10

11 Fra september var en student i videreutdanning i psykisk helsearbeid 10 uker i praksis ved RVTS Nord. RVTS Nord har i samarbeid med to andre fagpersoner gitt konsultasjon til næromsorgsarbeidere i Tromsø (NOA-prosjektet). Konsultasjonen er over 3 timer og inntil 9 medarbeidere har deltatt. RVTS Nord har deltatt i 4 samlinger. RVTS Nord arrangerer veiledningsgruppe for behandlere i Nord-Norge med bruk av psykodrama som veiledningsmetodikk. Ei gruppe ble avsluttet i løpet av vårsemesteret og ny gruppe startet i september Tilbudet har særlig fanget opp et behov hos erfarne terapeuter som arbeider med traumatisk stress og vold. Deltagerne arbeider med barn, voksne og familier, både norske og flyktninger. Gruppa har samlinger 5 ganger i året, hver gang over 1,5 dager. 12 deltagere. RVTS Nord har gitt veiledning i traumeteori og behandling til ansatte ved en psykiatrisk sengepost i UNN, 15 personer, 5 samlinger, på hver 1 time. RVTS Nord har i 2010 gitt langsgående veiledning til ansatte ved 4 asylmottak, hvor tematikken omfatter vold, overgrep, selvskading og trusler om selvskading. Se mer punkt 8. RVTS Nord leder en langsgående veiledningsgruppe for fagpersoner som arbeider med flyktningbarn og -familier i Tromsø kommune. Deltagerne er flyktning- og asylhelsesøstre og ansatte i barnevern, flyktningtjenesten, asylmottak, barne- og ungdomsskole og familievernkontor. Det har vært 5 møter, hver av 3 timer i løpet av I tillegg fungerer gruppa som et samarbeidsforum. RVTS Nord har gitt tilbud om langsgående gruppekonsultasjon til tre ansatte i Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune. Det er et tilbud til ansatte som har vært utsatt for særlig alvorlige trusler og/eller fysisk vold på arbeidsplassen. Tilbudet er oppfølging av opplæringsprogrammet TeMA Konferanser, kurs og undervisning Arrangering av konferanser RVTS Nord arrangerte i samarbeid med Migrahel, faggruppe for migrasjonshelse en konferanse våren-10 over to dager. Målgruppen var personer som arbeider med flyktninger og asylsøkere. Til sammen ca. 60 deltakere. I tillegg til foredrag og diskusjon, fokuserte seminaret på å styrke nettverk mellom deltagerne, både lokalt og regionalt. RVTS Nord arrangerte i samarbeid med Bufetat Nord og Fylkesmannen i Troms to dagers konferanse om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Tromsø. Ca. 110 deltakere. RVTS Nord arrangerte i samarbeid med KoRus Nord, Bufetat Nord, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (tidligere RBUP), Barns Beste, KS og Helse Nord to dagers konferanse med tittelen: Fra bekymring til handling - gjør noe med det Styrket samhandlingskompetanse gir styrket hjelp til risikoutsatte barn. 430 deltakere. 11

12 RVTS Nord har besluttet å delta i samarbeidet om lignende arrangement, og er representert i arrangementskomiteen for neste års felleskonferanse. RVTS Nord arrangerte i samarbeid med Viken Senter for psykiatri og sjelesorg en nasjonal to dagers konferanse med tittelen: I møte med flyktninger å finne muligheter i utfordringer. 150 deltakere. RVTS Nord i samarbeid med Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter, Brøset arrangerte konferanse/nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter i regionen. 28 deltakere. Tilsvarende samling er planlagt og skal avvikles i juni RVTS Nord har startet samarbeid med Universitetssykehuset i Tromsø og Universitetet i Tromsø om den 5. Barentskonferansen om psykisk helse og selvmordsforebygging som skal arrangeres i Tromsø høsten Presentasjon på konferanser: Undervisning om handlingsplan om vold i nære relasjoner på BLD-konferanser i Bodø og Tromsø, antall deltakere totalt 100. Undervisning på åpen dag i Harstad, arrangør Høgskolen i Harstad, om vold i nære relasjoner, 50 deltakere Forelesning, Nasjonal markering av Verdensdagen for forebygging av selvmord, Oslo: Selvmordsproblematikk og forebygging i samiske samfunn, ca 150 deltakere. Workshop: Modeller for forebyggende og ivaretakende tiltak ved selvmordstrusler og selvskading. Nasjonal konferanse I møte med flyktninger - å finne muligheter i utfordringer i samarbeid med Viken senter for psykiatri og sjelesorg. 30 deltakere. Stand med presentasjon av RVTS Nord på den samme konferansen, 160 deltakere. Stand med presentasjon av RVTS Nord: Konferansen Barn som pårørende, Tromsø, 430 deltakere Parallellsesjon på samme konferanse: Om flyktningbarn med psykisk syke foreldre 110 deltagere Stand med presentasjon av RVTS Nord på konferansen Opptrappingsplan for rusfeltet, Tromsø, 80 deltakere Forelesning: Om kjønnslemlestelse. på konferansen Forståelse, kommunikasjon og samarbeid rundt tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i samarbeid med fylkesmannen i Troms og Bufetat, Tromsø, 110 deltakere. Presentasjon av opplæringsprogrammet Terapeutisk Mestring av Aggresjon (TeMA) og Forskningsresultater om miljøterapi i institusjon på internt forsknings- og fagutviklingsmøte ved Universitetssykehuset Nord Norge. Workshop: Kreativ hjelp til hjelpere, på Septemberkonferansen til RVTS Vest 2010, 45 deltakere. Forelesning på nordisk konferanse for Behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger, arrangert av Røda Korsets center for torturofre, Stockholm, 150 deltakere. Forelesning: Stress og stressmestring hos hjelpere, på samarbeidskonferanse mellom RVTS Nord og Migrahel, 50 deltakere. 12

13 4.2.3 Arrangering av kurs RVTS Nord arrangerer jevnlig kurs / etterutdanninger innen våre temaområder. Utdanning til EMDR-terapeut (Eye Movement Desensitization and Reprosessing). Utdanningen består av to trinn, hvert med tre dagers kurs og ti timers veiledning. Trinn 2 ble arrangert våren behandlere deltok på tre-dagers EMDR-kurs trinn 2, og 8 behandlere på 10 timers gruppeveiledning i EMDR trinn 2. Deltagerne var hovedsakelig psykologer og leger. RVTS Nord har samarbeid om kompetanseheving for BUP feltet i form av årlige /halvårlige konferanser i regionen i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord). RVTS Nord har undervist kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 6 ganger i regionen. Kurset er over 2 dager, og hvert kurs har 24 deltagere. Ved kursene i Tromsø deltar sjette års medisinerstudenter. Dette inkluderer ett kurs på Svalbard i regi av Den Norske Kirken. Det er første gang kurset er avholdt på Svalbard. Opplæring i Sinnemestringsprogrammet (Brøset-utdanningen). RVTS Nord har hatt hovedansvaret for rekruttering til nytt kull med oppstart i mai Eksamen ble gjennomført i juni Det har vært til sammen 6 samlinger for 30 studenter. Det er god spredning i deltakelsen fra hele regionen og ulike tjenestesteder er representert. RVTS Nord har det praktiske ansvaret for gjennomføring av samlingene og bidrar med forelesninger. RVTS Nord deltok på Svalbard på avsluttende samling for sinnemestringsutdanningen, som inkluderte evaluering og planer for videre samarbeid. RVTS Nord har i samarbeid med Brøset, videreutviklet temaområdene voldsteori, vold i nære relasjoner og barn vitne til vold i undervisningsprogrammet. For mer informasjon vises det til oppdragsbrevet se vedlegg 2. 13

14 Undervisningsoppdrag for tjenesteapparatet Telematikkundervisning sendt fra RVTS Nord. Senteret har et samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST), og har regelmessig telematikksendinger. Det har vært tilknyttet inntil 18 studio pr. sending. Tilhørerne er fra hele bredden i tjenesteapparatet. Alle senterets fagområder blir belyst. Telematikkundervisning i regi av RVTS Nord 2010 DATO TEMA FORELESER Metaforer som perspektiv i Stian Biong, førsteamanuensis, Høgskolen i selvmordsforebyggende arbeid Drammen Samtalegruppe for enslige asylsøkere, unge Kjell Ole Myrvoll, klinisk sosionom, BUP voksne menn med negativt vedtak Sjøvegan Afghanistan - situasjonen i dag og afhganske Andreas Furuseth, juridisk rådgiver, NOAS asylsøkere i Norge (Norsk organisasjon for asylsøkere) Kirkens rolle og bidrag i krisehåndtering Stig Lægdene, Prest / Rektor, Kirkelig utdanningssenter i Nord Barn, unge og Internett - risiko, myter og muligheter Enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger med psykiske vansker - forståelse, samarbeid og behandling Barnevernsarbeid med flyktning/asylsøkerfamilier - muligheter og utfordringer Elisabeth Staksrud, stipendiat, Institutt for Medier og Kommunikasjon, Universitetet i Oslo Marit C. Borchgrevink og Anders Lundesgaard, psykologspesialister (barn/unge), Fagteam flyktninghelse, RVTS Nord Marit C. Borchgrevink og Anders Lundesgaard, psykologspesialister (barn/unge), Fagteam flyktninghelse, RVTS Nord Forebyggende grupper for enslige mindreårige asylsøkere etter EXIT intervensjonsmodell Erfaringer fra bofellesskap med enslige mindreårige flyktninger. Melinda Meyer, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og PhD innen kunst- og uttrykksterapi, NKVTS Roger Korup, bofelleskapsleder, Brummundal kommune "Psykose og selvmord". Bente Espeland psykiatrisk sykepleier, RVTS Midt Kognitiv / nevropsykologisk utredning av barn /ungdom med flyktningbakgrunn. Jørgen Sundby, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø 14

15 Annen undervisning gitt av RVTS Nord Foredrag for Troms Legeforening i Harstad, "Noen sammenhenger mellom opplevd traumer og kronisk smerte" Foredrag for RehabTeam UNN, tema "Traumereaksjoner og behandling" Foredrag på DPS Silsand, tema "Den terapeutiske samtalen" Arrangert Fagdag i samarbeid med kommunehelsetjenesten og asylmottak i Kvæfjord for 60 ansatte. Tema Selvmordsproblematikk og selvskading blant flyktninger og asylanter Arrangert Fagdag på Ibestad asylmottak. Undervisning om temaet Psykisk helse og Enslige mindreårige, 20 deltakere. Arrangert Fagdag på Skibotn asylmottak. Undervisning om temaet Psykisk helse og Enslige mindreårige, 10 deltakere. Arrangert 2 fagdager i Alta i samarbeid med flyktninghelsetjeneste og psykiatrisk enhet. Undervisning om traumatisering/utbrenthet og arbeid med traumer. 15 deltakere. Undervisning for sosiallærere i Tromsø kommune om barnesamtalen/dialogisk samtalemetode, 2 timer., 8 lærere Undervisning for krisesenterskolen, Håndtering av vanskelige følelser 3 timer, både på sentral samling i Oslo og regional samling i Tromsø Undervisning for krisesenterskolen, Kultur, 3 timer, regional samling i Tromsø. Undervisning om trusler og vold på arbeidsplassen til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere på oppdrag fra Fellesorganisasjonens yrkesfaglige utvalg. 6 timer. 60 deltakere Undervisning for Tingsretten i Tromsø, advokater og sakkyndige, hukommelse etter traume og konsekvenser for avhør 2 timer, 25 deltakere Undervisning på UDI-konferanse om temaet EM grupper i asylmottak 3 timer, 50 deltagere. Undervisning for Hero mottaksansatte om temaet Hjelp til hjelpere om forebygging av utbrenthet. 2 timer, 80 deltagere. Undervisning for psykologer ved UNN om temaet Hjelp til hjelpere om forebygging av utbrenthet. 1 time, 15 deltagere. Undervisning for ansatte i psykiatri, UNN om temaet Traumatisering og forebygging av utbrenthet. 2 timer, 27 deltagere Undervisning for ansatte i psykiatri, UNN, om temaet Traumatisering og tidlig fase traumebehandling. 1 time, 11 deltagere. Undervisning på telematikk om temaet Enslig Mindreårige og psykisk helse. 2 timer, 50 deltagere. Undervisning for barnevernet i Tromsø om temaet barnevernsarbeid og flyktningfamilier. 2 timer, 30 deltagere 15

16 Undervisning ved akuttpost i psykiatri ved UNN tilknyttet Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern 1t for 15 ansatte. Presentasjon/ undervisning om forskningsprosjektet Etterlatte etter brå død i Nord Norge i fora for forskning og fagutvikling i egen klinikk. Undervisning om selvmordsforebygging for ansatte ved Saltdal videregående skole i samarbeid med Psykisk helse i skolen. 1,5 timer for 50 deltakere. Fagdag om selvmordsforebygging/ hjelp til hjelpere for psykososialt kriseteam i Tana kommune. 25 deltakere. Undervisning og veiledning til arbeidsgruppe i Skjervøy kommune i forbindelse med prosjektarbeid for utvikling av kommunal handlingsplan om vold i nære relasjoner. 4 deltakere. Det ble avtalt at RVTS Nord skal bidra med organisering og innhold i en Fagdag i 2011 om vold i nære relasjoner i Skjervøy eller interkommunalt innrettet mot flere kommuner i Nord-Troms Undervisning på universitet/høgskoler Høgskolen i Finnmark, barnevern- og sosionomutdanning, Vold i nære relasjoner. Undervisning på 3 ulike kull, totalt 5 dager, 30 timer, 60 studenter Universitetet i Tromsø, medisinstudiet, Om traume-konsekvenser av vold og 1.fase traumebehandling og Seksuelle overgrep, 3 timer, 60 deltakere. Universitetet i Tromsø, helsesøsterutdanningen, Vold i nære relasjoner. 3,5 timer, 20 deltakere. Undervisning om barn vitne til vold i Opplæringsprogrammet i sinnemestring, Brøsetutdanningen. 3 timer, 25 deltakere. Undervisning ved Høgskolen i Harstad, Videreutdanning om vold, om sinnemestringsprogrammet, 5 timer, 25 deltakere. Høgskolen i Finnmark, Selvskading og æresrelatert vold, 25 studenter, 4 timer Høgskolen i Finnmark, Selvmordsproblematikk blant barn og ungdom videreutdanning om barn og unges psykiske helse.6 timer, 6 deltakere Universitetet i Tromsø, Selvmordsproblematikk i skolen 16 studenter i videreutdanning i sosialpedagogikk, 6timer Undervisning for Universitetet i Tromsø, medisinstudiet, fordypning i psykiatri, om temaet Flyktninger og psykisk helse. 2 timer. 60 deltagere. Undervisning for Universitetet i Tromsø, ergoterapeututdanninga, om temaet Flyktninger og psykisk helse. 2 timer. 15 deltagere. Undervisning ved Universitetet i Tromsø, desentralisert helsefagutdanning om temaet Flyktningbarn og ungdom og psykisk helse. 3 timer, 25 deltagere. Undervisning ved Universitetet i Tromsø, helsefagutdanning om temaet Flyktningbarn og ungdom og psykisk helse. 4 timer, 30 deltagere. Undervisning ved Universitetet i Tromsø, sykepleierutdanning, om temaet Selvmordsforebygging 14 timer, 70 deltakere Undervisning ved Universitetet i Tromsø, sykepleierutdanning, Flyktninger og psykisk helse. 2 timer, 25 deltakere Barne og ungdomsklinikken, UNN, Helsepersonell og verdier i møtet med flyktninger 1 time, 200 deltakere. 16

17 Undervisning for psykologer i psykisk helsevern for voksne, UNN om Kulturforståelse og diagnostikk 2 timer, 10 deltakere. Universitet i Tromsø, videreutdanning i sosialt arbeid for barn og unge, Flyktningbarn og psykisk helse. 4 timer, 20 deltakere Høgskolen i Narvik, videreutdanning om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk, 30 deltagere - Vold i et samfunnsperspektiv, 10 timer - Vold i nære relasjoner (seksuelle overgrep og familievold), 15 timer - Behandling av personer med aggresjonsatferd, 15 timer 4.3. Nettverksbygging Stimulering til økt nettverksbygging lokalt og/eller regionalt er et fast element i tilnærmet alle RVTS sine aktiviteter. Ved å invitere flere samarbeidspartnere til våre arrangement, ønsker vi å bidra til bedre samarbeid lokalt og regionalt. På denne måten vil vi bidra til et mer helhetlig tjenestetilbud. 5. Regionalt samarbeid og samarbeidsavtaler Etablering av Alternativ til vold (ATV)-tiltak i Tromsø, er et av forslagene til tiltak i handlingsplan om vold i nære relasjoner for Tromsø kommune. RVTS Nord tok våren 2010 initiativ til et brev til kommunen om behovet for etablering at ATV-tiltak. Brevet er undertegnet av Familievernkontoret, Krisesenteret, Barnehuset og RVTS Nord og er også trykket som åpent brev i lokalavisene. I november ble det i kommunestyrevedtak bevilget midler til en slik etablering. RVTS Nord vil i samarbeid med Tromsø kommune og ovennevnte instanser bidra i forarbeidet før etablering og ser tiltaket som en viktig samarbeidsinstans i arbeidet med vold i nære relasjoner. RVTS Nord har et langsgående samarbeid siden 2005 med Politiet i Tromsø om fortløpende innsamling av data vedrørende sikring av Tromsøbrua. RVTS Nord har deltatt i møter med Fylkesmannen i Troms for å gi informasjon om RVTS Nord og diskutere fremtidig samarbeid. Sentrale samarbeidsområder er kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, selvmordsforebygging, psykisk helse i skolen og oppfølging av psykososiale kriseteam. RVTS Nord følger opp samarbeidet med Høgskolen i Narvik i forbindelse med Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk (30 studiepoeng) ved koordinering og utvikling av innhold i studieplanen. RVTS Nord vil bistå overgrepsmottakene i regionen på henvendelser og tilby kompetanseheving. Alle RVTSene har sammen med Nasjonalt kompetansesenteret for legevaktsmedisin inngått en samarbeidsavtale. RVTS Nord har deltatt i et fagmøte for Overgrepsmottaket i Tromsø, og skal tidlig i 2011 avklare hvilke temaområder som RVTS kan bidra med i en undervisningsplan for mottaket. I møtet vil en også diskutere regionalt samarbeid med de andre overgrepsmottakene i regionen. 17

18 RVTS Nord har deltatt på samling i regi av DPS Vest-Finnmark hvor representanter fra kommunene og UNN ved flere klinikker deltok. Strategi og informasjonsutveksling var hovedfokus. RVTS Nord har i samarbeid med kompetansesenteret ved Brøset tatt initiativ til nettverkssamling av sinnemestringsterapeuter i regionen. RVTS Nord er med i arbeidsgruppa som har som oppgave å vedlikeholde og utvikle sinnemestringstilbudet i regionen. RVTS Nord har samarbeid med Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter ved Brøset i forbindelse med Sinnemestringsprogrammet. Til pkt.10.2 i oppdragsbrevet. RVTS Nord deltar i et regionalt samarbeid med Bufetat, KoRus og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord rettet mot barn av foreldre med psykiske problemer og/eller foreldre som misbruker rusmidler. RVTS Nord deltar i regional opplæringsgruppe der arbeidet med undervisningsmaler og gjennomføring av undervisningsopplegget i pilotkommunen Bodø står sentralt. Se oppdragsbrevet pkt RVTS Nord har hatt møte med representanter fra Konfliktrådet i Øst Finnmark, Rådgivningskontoret for voldsoffererstatning og Familievoldskoordinator ved politiet i Øst Finnmark, for utveksling av erfaringer og om tjenestetilbudet. RVTS Nord har samarbeidet med Fylkesmannen i Troms og BUF-etat for å arrangere konferanse om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. RVTS Nord har samarbeidet med UDI-Nord om konkrete arrangement og bidratt med undervisning på UDI-konferanser. I tillegg har man samarbeidet om å arrangere opplæring i EXIT-modellen for å drive forebyggende grupper for EM i asylmottak. Det har også vært et årlig møte om videreføring av intensjonsavtalen. I løpet av 2010 ble det inngått intensjonsavtale mellom RVTS Nord og IMDI. RVTS Nord fortsetter samarbeidet med SANKS og Senter for samisk helseforskning ved deltagelse i forskningsprosjekt om Etterlatte etter brå død i samiske områder. RVTS Nord har inngått et samarbeid med SANKS knyttet til at Finnmark fylke har en selvmordsrate per innbyggere som over lang tid har ligget over landsgjennomsnittet. Representanter fra SANKS deltok på Boris seminar på invitasjon fra RVTS Nord. RVTS Nord samarbeider med Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) sine fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark. RVTS Nord deltar i et faglig nettverk i Tromsø med kommuneoverlegen, politi, skole, legevakt, helsesøster og psykiatri for å gi bistand til rutiner vedrørende selvmordsproblematikk i kommunen. RVTS Nord har i arbeidet med utarbeidelse av kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner hatt kontakt med Balsfjord, Lenvik og Vadsø. Det er avtalt en fagdag om vold i nære relasjoner i Balsfjord kommune i januar

19 RVTS Nord har deltatt på samarbeidsmøte med KoRus Nord som er organisert i samme klinikk som RVTS Nord. Møtet hadde hovedfokus på informasjonsutveksling og utforming av dialogavtale med eget helseforetak. Klinikkledelsen var arrangør av møtet. RVTS Nord har deltatt på todagers klinikkseminar med hovedfokus på verdier i egen virksomhet. RVTS Nord har sammen med de øvrige RVTSene samarbeidsavtale med VIVAT. RVTS Nord har intensjonsavtale med Bufetat region nord Viken senter IMDI UDI Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord. Psykisk helse og barnevern Institutt for helse og sykepleievitenskap, Høgskolen i Narvik 6. Nasjonalt samarbeid Den faste møtestrukturen mellom RVTS-ene og de nasjonale sentrene NSSF, NAKMI og NKVTS har i 2010 blitt videreført. Strategier og diskusjoner knyttet til oppdragsbrevet har vært tema for møtene. Samarbeid mellom RVTS ene Lederne for alle RVTS ene møtes jevnlig. Møtene fokuserer på felles utfordringer, diskusjon omkring oppdragsbrev og samordning av ressurser. Det har vært arbeidet mye med utvikling av websider og felles nettportal. INNBLIKK har vært et viktig samarbeidsområde for RVTSene dette året. Det har også vært møter på team og temanivå innenfor områdene: Nasjonalt Flyktningfaglig Forum Nasjonalt Barnefaglig Forum med fokus på flyktning og asylsøkerbarn og unge. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Selvmordsforebygging Under dette punktet nevnes også noen samarbeidsprosjekter: Alle RVTS-ene er representert i en nasjonal arbeidsgruppe, i tillegg til en ansatt ved Folkehelseinstituttet. Prosjektet skal resultere i en rapport utgitt ved Folkehelseinstituttet. Tittelen for rapporten er Regional statistikk over selvmord Forskjeller i forekomst? RVTSene har bidratt i fellesprosjekt knytta til oppdrag om Krisesenterutdanningen. Det har vært 2 dagers samling i Oslo på de nasjonale kompetansesentrene (NSSF, NAKMI og NKVTS) og RVTSene ved ledelse og teamledere, for presentasjon av nyere forskning. RVTS Nord deltok med 3 representanter. 19

20 RVTS Nord deltok på to samlinger i Oslo, et nasjonalt samarbeid med Barns Beste, NKVTS, Bufdir., Helsedir., Bufetat, KoRus og RKBU vedrørende opplæringsprogrammet Barn av foreldre med psykiske problemer og/eller foreldre som misbruker rusmidler. Til oppdragsbrevet pkt Arbeid med opplæringsprogrammet består av både nasjonalt og regionalt samarbeid. RVTS Nord har deltatt på samling om unge overgripere/barn som begår seksuelt grenseoverskridende handlinger mot andre barn. Samlingen var arrangert av NKVTS, og RVTS informerte om status i arbeidet med temaområdet i regionen. RVTS Nord har en representant i Forum for Barnekonvensjonen med fokus på flyktningbarn. Dette er et e-post nettverk ledet av Redd Barna. Se nærmere informasjon under rapportering om fagutvikling. RVTS Nord har bidratt til implementering av programmet ICDP i Tromsø kommune og asylmottak i Nord. Vi har hatt samarbeid med nasjonale kompetansemiljøer for foreldreveiledningsprogrammet for Troms. RVTS Nord har deltatt i møter i forbindelse med oppdrag knyttet til oppfølging og klinisk tilbud til FN- og NATO-veteraner. En ansatt ved RVTS Nord avsluttet i juni 2010 verv i sentralstyret til Leve. 7. Internasjonalt samarbeid RVTS Nord var representert i arrangementskomiteen for IATSO- konferansen (International Association for Treatment of Sexoffenders) som ble avholdt i Oslo september RVTS Nord deltar i planleggingen av neste års Barentskonferanse. Konferansen inviterer deltagere og innledere fra Russland, Finland, Sverige og Norge. Temaene vil være psykisk helse i kommunehelsetjenesten og selvmordsforebygging. RVTS Nord ble invitert til å delta i paneldebatt på Nordisk konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger i Stockholm. Debatten dreide seg om man ønsket å videreføre disse Nordiske konferansene, som har eksistert i mange år, men har ligget brakk siste 4-5 år. Det ble avtalt at Norge v/rvts Øst, Sør og Nord skal arrangere Nordisk konferanse Rapportering på oppdrag i aktuelle handlingsplaner 8.1. Vendepunkt. Handlingsplan om vold i nære relasjoner ( ) Barnehus (tiltak 1): RVTS Nord hadde to medarbeidere i prosjektgruppa for etablering av Barnehuset i Tromsø. Senteret er representert i det tverrfaglige konsultasjonsteamet med en medarbeider fra vold og 20

21 overgrepsteamet og stiller med representant fra henholdsvis flyktning- og selvmordsforebyggende team i saker der teamene blir invitert. Sinnemestringsprogrammet (tiltak 18): RVTS Nord har bidratt til spredning av modellen ved at vi i to omganger har hatt hovedansvaret for rekruttering til opplæringskull(i 2006 og i 2009). Viser til pkt i oppdragsbrevet. Kommunale og interkommunale handlingsplaner (tiltak 24): Viser til pkt.10.2 i oppdragsbrevet. Kompetansehevingsprogram for krisesentermedarbeidere (tiltak 27 og 30): se pkt.8.6 i årsrapporten Strategiplan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn ( ) Dette er en samlet plan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn, men den gir ikke like klare oppdrag til RVTSene som Vendepunkt. En kan også vurdere det slik at Vendepunkt følger opp strategiplanen med konkretiseringer av tiltak. Strategiplanen fokuserer på tiltak for barn og unge, og ansvaret som er tillagt NKVTS vektlegges i tiltakene. I flere tiltak framgår det at innsatsen skal styrkes gjennom samarbeid med regionale ressursmiljøer og RVTSene. Vi har i denne rapporten vist til flere eksempler på et slik samarbeid gjennom undervisning, samarbeid, veiledning og konsultasjon. Utvikling av systematisk kunnskap (tiltak 14) og formidlingsaktivitet (tiltak18) om barn og unge som er utsatt for fysiske og seksuelle overgrep. RVTS Nord gir undervisning til ulike grunn- og videreutdanninger på høgskoler og universitet i regionen og seminarer, se Presentasjonen er en gjennomgang av det som oftest etterspørres i henvendelser fra fagfeltet og utdanningsinstitusjonene, og inneholder bl.a. definisjoner av vold og seksuelle overgrep, voldens natur, traumeteori, overgrepets betydning for hjernens utvikling, barn vitne til vold, unge overgripere, omfang/forskningsdata, historikk og kunnskaper om relevant lovverk. Utvikling av systematisk kunnskap i forhold til mindreårige og unge overgripere (tiltak 15): RVTS Nord har gitt undervisning på tema Unge overgripere både på høgskoler og universitet. Senteret har også deltatt på møter med internasjonale aktører på området, og i et samarbeidsprosjekt om utarbeidelse av en behandlingsmanual for unge overgripere. Utvikling av gode arbeidsmodeller for barnevernet og dets samarbeidspartnere(tiltak 19) og koordinering av veiledningsfunksjonene i forhold til overgrepssaker (tiltak 21 og 22): RVTS Nord er representert i det tverretatlige konsultasjonsteamet, se Vi vektlegger utvikling av tverrfaglig samarbeid i overgrepssaker i undervisningsoppdrag og i veiledning/konsultasjon Handlingsplan mot kjønnslemlestelse Bidra på forespørsel fra fylkesmennenes helseavdelinger, bidra med faglig bistand ved gjennomføring av fylkesvise kurs og seminarer for helsepersonell (tiltak 16). Bistå Bufdir i gjennomføringen av regionale nettverks- og erfaringsutvekslingssamlinger. (tiltak 7): 21

22 RVTS Nord arrangerte konferanse i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Barne-, ungdoms- og familieetaten i region nord i september med tittelen Forståelse, kommunikasjon og samarbeid rundt tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (se under punkt om tvangsekteskap) Ha en generell rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor yrkesutøvere som jobber på feltet: RVTS Nord har gitt to ansatte spesielt ansvar for å følge opp arbeidet i forhold til kjønnslemlestelse. Det har ikke vært noen henvendelser knyttet til kjønnslemlestelse i løpet av året. RVTS Nord har tidligere gitt opplæring til konsultasjonsteamet ved Barnehuset slik at saker som spesielt går på avvergelsesplikten skal kunne henvises til- og behandles i konsultasjonsteamet. I saker som omhandler kjønnslemlestelse skal ressurspersoner ved RVTS delta. Vi har ikke vært innkalt på konsultasjoner ved Barnehuset tilknyttet tema kjønnslemlestelse. 10. juni ble webmagasinet INNBLIKK lansert med artikler om kjønnslemlestelse. Videreføre og styrke arbeidet mot kjønnslemlestelse i ressursgrupper i de fem helseregionene. (tiltak 23): Så langt RVTS Nord har kjennskap til finnes det ikke en regional ressursgruppe i Nord-Norge lenger. Vi har knyttet kontakter med ressurspersoner innenfor temaet, og på den måten bidratt til nettverksbygging. Annet regionalt og nasjonalt samarbeid: RVTS Nord har deltatt på nasjonal nettverkssamling sammen med de andre RVTSene, NKVTS, NAKMI, HOD, BLD og Helsedir hvor status og prioriteringer for Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og Handlingsplan mot tvangsekteskap, samt veien videre etter handlingsplanperioden var tema Handlingsplan mot tvangsekteskap Bistå Bufdir i gjennomføringen av regionale nettverks- og erfaringsutvekslingssamlinger. (tiltak 24): RVTS Nord arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Barne-, ungdoms- og familieetaten i region nord en konferanse med tittelen Forståelse, kommunikasjon og samarbeid rundt tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Konferansen var en fylkeskonferanse for Troms og en del av Fylkesmannen i Troms sitt prosjekt Sjumilssteget og hadde fokus på implementering av FNs Barnekonvensjon i kommunene i Troms. Målgruppene for konferansen var ansatte/frivillige i; Innvandrerorganisasjoner og organisasjoner som utfører støttetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere Voksenopplæringen, barnehager, grunnskolen og videregående skole inkludert oppfølgingstjenesten Kommunale helse-, PP-, barnevern-, flyktningetjenester og NAV Spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse Bufetat ved familievernkontor, fagteam og institusjoner, samt private barneverninstitusjoner Kommunale og private mottak for asylsøkere 22

23 Politiet, rettsapparatet, konfliktråd og fylkesnemnda for sosiale saker Krisesenter Konferansen ble holdt i Tromsø 27. og 28. september 2010 med ca. 110 deltakere. Evalueringene etter konferansen viste at deltakerne var godt fornøyd med måten temaene ble behandlet på. Konferansen fikk også medieoppmerksomhet, en person fra RVTS Nord og en fra Bufetat Nord deltok på morgensendingen til NRK Troms og fortalte om konferansen. Ha en generell rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor yrkesutøvere som jobber på feltet: RVTS Nord har gitt to ansatte spesielt ansvar for å følge opp arbeidet i forhold til tvangsekteskap. Det har vært en henvendelse om veiledning i en sak om tvangsekteskap per En helsesøster og en ansatt i barnevernstjenesten har rådført seg i en sak om en asylsøkerkvinne som er tvangsgiftet. 10. juni ble det lansert artikler om tvangsekteskap i INNBLIKK. RVTS Nord deltok på den kompetansehevende samlingen om Kultur- og traumesensitiv behandling i arbeid med æresrelatert vold arrangert av Aker familiekontor og RVTS Øst. RVTS Nord deltok også i den oppfølgende veiledningssamlingen, og kommer til å følge veiledningssamlingene også i Bidra i samarbeid med NAKMI og NKVTS, til at helsetjenesten følger opp tvangsekteskapssaker (tiltak 22): Det har ikke vært noe aktivitet på dette oppdraget per Drammensprosjektet skal være evaluert i Evalueringen vil vurdere en eventuell etablering av tilsvarende lokale samarbeidsprosjekter (tiltak 23): RVTS Nord avventer nærmere oppdrag etter at evalueringen er ferdig. Annet regionalt og nasjonalt samarbeid: RVTS Nord har deltatt på nasjonal nettverkssamling sammen med de andre RVTSene, NKVTS, NAKMI, HOD, BLD og Helsedir hvor status og prioriteringer for Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og Handlingsplan mot tvangsekteskap, samt veien videre etter handlingsplanperioden var tema. De ansatte på RVTS Nord som har spesielt ansvar for å følge opp arbeidet i forhold til tvangsekteskap har sammen med disse personene på de andre RVTSene dannet et nettverk for å utveksle erfaringer i dette arbeidet. Det har vært et møte på telematikk i januar Behov for spesiell rapportering til pkt i oppdragsbrevet Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, se 8.3 og 8.4 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Rapport til Helsedirektoratet. datert Se vedlegg nr. 1 23

24 Spredning av sinnemestringsprogrammet. Rapport til Helsedirektoratet. datert Se vedlegg nr Rapportering av andre oppdrag i oppdragsbrevet Helsetjenester til FN/Natoveteraner til pkt i oppdragsbrevet. RVTS Nord har deltatt på møte med sentrale aktører tilknyttet oppdraget, og er i gang med videre planlegging. RVTS Sør har fått et overordnet ansvar for et pilotprosjekt tilknyttet oppdraget. Religiøse grupper og bruddprosesser til pkt i oppdragsbrevet RVTS Vest har fått dette oppdraget. RVTS Nord har deltatt på arbeidsmøte om Religiøse bruddprosesser i Bergen 8. mars. Samarbeid med Rusfeltet til pkt i oppdragsbrevet I forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre med psykiske problemer og/eller foreldre som misbruker rusmidler er det etablert fem regionale opplæringsteam. Sentralt i satsingen er et opplæringsprogram rettet mot kommune med fokus på verktøy i tidlig intervensjon. RVTS Nord har deltatt i en nasjonal samling og en regionale samlinger der BUFetat, RBup, KoRUS Nord. Det arbeides opp mot modellkommunene i vår region. RVTS Nord deltar i samarbeid med RBUP, Barns Beste, KoRUS og Bufetat om å arrangere konferansen Fra bekymring til handling, - gjør noe med det. Krisesenterloven til pkt i oppdragsbrevet Fem ansatte deltok på BLD sin konferanse om den nye krisesenterloven i Bodø og Tromsø. Videre hadde RVTS Nord innledning om utarbeidelse av kommunale handlingsplaner på konferansene. RVTS Nord deltar med to medarbeidere i arbeidsgruppa for utvikling og gjennomføring av opplæringsprogrammet, og har tatt initiativ til møte med krisesenteransatte i regionen. Undervisning for krisesenterskolen, håndtering av vanskelige følelser 3 timer på sentral samling i Oslo. RVTS Nord har deltatt med representanter på 2 forberedelsesmøter i Trondheim og Kristiansand til sentral og regional samlinger i krisesenterutdanningen. Sentral samling for krisesenteransatte, 3 dager i Oslo. Underviste vedrørende arbeidsmiljøundersøkelse på krisesentrene til RVTS gruppa nasjonalt i forbindelse med krisesenterutdanningen. Det er planlagt en regional samling for krisesenteransatte i oktober, hvor vi har ansvar for organisering, tilrettelegging og undervisning. Selvmordsforebyggende arbeid til pkt i oppdragsbrevet Fagteam selvmordsforebygging har erfaring med å arbeide etter de tidligere Handlingsplanene for selvmordsforebygging. Hovedtrekk fra disse planene har fortsatt gyldighet for det selvmordsforebyggende arbeidet, i påvente av strategidokumentet Satsingsområder og tiltak innen selvmordsforebygging,

25 I tidligere handlingsplaner nevnes spesielt arbeidet for å bedre registrering, behandling og oppfølging knyttet til selvmordsforsøkere / villet egenskade som innlegges i sykehus. Teamet har i 2010 arbeidet med implementering av behandlingsregister for denne pasientgruppen ved Universitetssykehuset Nord- Norge. Det innebærer å jobbe strategisk på klinikkledernivå, for å bidra til at registeret også blir tatt i bruk ved sykehusets avdelinger i Harstad og Narvik. Veiledende materiell for arbeidet i kommunene overfor selvmordsutsatte er ikke ferdigstillet. 9. Aktivitet i fagteamene 9.1 Fagteam flyktninghelse (FF) Aktiviteten fra Fagteam Flyktninghelse omhandler felles kompetansehevingstiltak/aktiviteter på tvers av RVTS sine fagområder og flyktningspesifikke arrangement. Kompetansehevende tiltak til tjenesteapparatet som arbeider med asylsøkere har også i 2010 vært prioritert. I tillegg til det som er registrert andre steder i årsrapporten, nevnes følgende aktivitet: Fagdager for ansatte på asylmottak og deres samarbeidspartnere I løpet av 2010 har vi holdt 5 fagdager for ansatte ved ulike asylmottak i Nord-Norge og deres samarbeidspartnere. Vi har holdt fagdager tilknyttet ordinære mottak og enslig mindreårige avdelinger. Fagdagene har vanligvis vært delt mellom undervisning og veiledning. Når temaene har gjort det særlig relevant har fagdagene skjedd i et samarbeid mellom ulike fagteam i RVTS. Ansatte fra følgende instanser har deltatt på dagene: asylmottak, asylhelsesøstre, kommunal psykiatritjeneste, leger og øvrige representanter for den kommunale helsetjeneste, voksenpsykiatrisk poliklinikk, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, skole, voksenopplæringa, barnehage, barnevern, politi, bibliotek, Rådmann, Røde Kors og representanter for andre frivillige organisasjoner. Antall deltagere har variert fra 10 til 60 deltagere. Tilrettelegging for langsgående veiledning til asylmottak FF har i 2010 hatt et spesielt fokus på å bidra til at alle asylmottakene i landsdelen skal få veiledere. RVTS Nord har bidratt til å kartlegge, samle og registrere veiledere i et nettverk. RVTS Nord samarbeider med UDI regionkontor Nord for å formidle veiledere til asylmottak i regionen. I tillegg har vi på nytt henvendt oss til alle DPS med spørsmål om å identifisere veiledere blant ansatte, samt å formidle tilbudet om å kunne delta i et veiledernettverk. RVTS Nord inviterte veiledere for ansatte i asylmottak til en felles samling. 14 veiledere deltok på samlingen. De uttrykte behov for både veiledning og faglig påfyll. Det ble etablert et veiledernettverk som skal møtes to ganger i året. FF underviste om temaet veiledning i asylmottak på UDI`s driftsledermøte. Langsgående veiledning til asylmottak FF gir for tiden langsgående veiledning til 4 asylmottak i landsdelen. Når vi veileder asylmottak, gjør vi det primært i samarbeid med lokal DPS. Målet er da at DPS en overtar veiledningen på sikt. 25

En oversikt over tilgjengelige ressurser

En oversikt over tilgjengelige ressurser Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag En oversikt over tilgjengelige ressurser Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen 29.1.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

RVTS-Vest. Ressurssentre om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging i hver helseregion. RVTS-Nord. RVTS-Midt

RVTS-Vest. Ressurssentre om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging i hver helseregion. RVTS-Nord. RVTS-Midt Fylkesmannen i Rogaland Fagdag 15.04.16 Enslige Mindreårige flyktninger Kommunene: Kompetanse og Samarbeid Marie-Christine Merametdjian, spesialist i klinisk voksen psykologi RVTS vest - rvts@helse-bergen.no

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2014. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2014. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2014 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Innholdsfortegnelse 1 Organisering og tilknytning... 3 2 Nøkkeltall og personalressurser... 5 2.1 Nøkkeltall...

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner 2 kommuner og 2 interkommunale samarbeid på Agder 2 Samarbeid mellom IMDi: Direktorat under BLD Bosetting av flyktninger Introduksjonsprogrammet Kompetansesenter

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag:

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt Nasjonal Konferanse - Samarbeid og Samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan D A G 1D E L EN September 2016 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er jeg Hvem er dere? Hva er Tidlig

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september RVTSene veien videre Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Bergen 9 september 2016 1 1991-2008: Kompetansesentre ble opprettet på kunnskapssvake områder for å bistå og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 32262/2013 2010/13990 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komitè for levekår 29.08.2013 13/121 Bystyret 12.09.2013 Evaluering

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT 2018-2022 2 Innledning Om NAKMI Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å frembringe

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Sinnemestring Brøsetmodellen

Sinnemestring Brøsetmodellen Sinnemestring Brøsetmodellen Et behandlingstilbud til voldsutøver Stig Jarwson, veileder i kognitiv terapi Merete Berg Nesset, forskningssykepleier Sinnemestring Poliklinisk behandlingstilbud og forskningsprosjekt

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Sørlandet Sykehus NONEMI 10 år Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer 22.11.2016 2006 Samarbeid mellom Psykososialt team sør og medisinsk avdeling Sørlandet

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 2017-2019 Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 1 Innhold 1 INNHOLD 1 2 INNLEDNING 2 2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen 2 2.2 Hensikten med handlingsplanen 2 2.3 Begrepet

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Årsrapport 2015. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2015. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2015 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Statens Barnehus Tromsø

Statens Barnehus Tromsø Statens Barnehus Tromsø Målsetting Hovedmålsettingen med etableringen av barnehus har vært å bedre barns rettssikkerhet. Fange opp barn med oppfølgingsbehov og etablere en sammenhengende tiltakskjede.

Detaljer

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Porsanger kommune 1D E L EN Februar 2017 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er vi? Hvem er dere? Hva er Tidlig inn? Dag 1 del en side 2 Dagens

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Status oppfølging av tiltak i Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon , per

Status oppfølging av tiltak i Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon , per Mål 1 Bydel Østensjøs bistand til barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon er samordnet og helhetlig. 1.1 Den enkelte tjeneste i Bydel Østensjø har et definert ansvar overfor utsatte barn og

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler for gjennomføring av VIVAT kurs for ansatte på krisesentrene Forebygging, prosjektnummer 2010/1/0523

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer