Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet Nord-Gudbrandsdal"

Transkript

1 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Møte i Regionrådet Møtestad: Toftemo, Dovre Dato: Fredag Tidspunkt: kl Sakliste Regionrådet: Sak 23/2013: Val av leiar og nestleiar Sak 24/2013: Regionrådets handlingsplan 2014 Sak 25/2013: Evaluering av NGLMS Agenda Kaupang Sak 26/2013: Utvikling av Gjende til reiselivsikon Sak 27/2013: Driftsbudsjett 2014 Sak 28/2013: Lærarutdanning i Nord-Gudbrandsdal Sakliste Partnerskapsstyret: PF 27/2013: «Små og mellomstore byer som regional vekstkraft» Orienteringar og drøftingar: 1. Vertskommuneavtale - Helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal v/regionsjefen 2. Reiselivssamarbeidet i regionen.v/eldri Rudland 3. Informasjon om folkehelse- og levekårsundersøkelsen v/ane Bjørnsgård og Wibeke Børresen Gropen OFK Ordet fritt. Regionsjef

2 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2013/3-21 Arkiv: Saksbehandler: Arnfrid Austin Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 23/2013 Regionrådet Val av leiar og nestleiar i Regionrådet Saksutredning Samarbeidsavtalen om regionråd har flg reglar for val av leiar og nestleiar: 3: Regionrådet konstituerer seg sjølv, og vel leiar og nestleiar for 2 år om gongen. Desse blir valde blant ordførarane i medlemskommunane. 4: Regionrådet skal ha ein valkomite sett saman av varaordførarane i deltakarkommunane.valkomiteen konstituerer seg ved starten av valperioden, og vel leiar og nestleiar for 4 år om gongen. Bengt Fasteraune vart vald som regionrådsleiar for perioden i møte , Bjarne Eiolf Holø vart vald som nestleiar for same periode. Valnemnda sitt forslag til vedtak: 1. Bengt Fasteraune blir attvald som leiar for Regionrådet for perioden Bjarne Eiolf Holø blir attvald som nestleiar for Regionrådet for perioden

3 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2013/30-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 24/2013 Regionrådet Regionrådets Handlingsplan 2014 Bakgrunn Regionrådet vedtok den 7. desember 2012 en 3-årig Strategisk handlingsplan for Denne planen skal følges opp med årlige handlingsplaner som bygger på de strategiske valgene som er lagt i 3-årsplanen. I tillegg skal Regionrådet legge vekt på de prioriteringer som er gjort i Regionalt Handlingsprogram for 2014 i Oppland fylkeskommune. Strategisk Handlingsplan for Regionrådet Hovedmål: Øke antall arbeidsplasser Øke antall innbyggere Øke antall besøkende Satsingsområder: Næringsutvikling Samferdsel Kompetanse Bolyst Regionalt utviklingsarbeid Regionalt Handlingsprogram (RHP) Oppland fylkeskommune 2014 Følgende satsingsområder er prioritert for Nord-Gudbrandsdal : Samarbeid for å nå målsettingene i næringsprogrammet Bedriftene i fokus. Samarbeid om å utvikle attraktivt regionsenter og attraktive kommunesentra i Nord- Gudbrandsdal som styrker bolyst, næringsutvikling og reiselivssatsing. Samarbeid for å utvikle tilbud av næringsbaserte aktivitets- og opplevelsestilbud som gir økonomiske ringvirkninger, har utviklingspotensial og profilerer regionen på en god måte. Etablere og utarbeide plan for drift av klima- og energilaboratorium ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande, sammen med satsing på velferdsteknologi. Samarbeid om å utvikle Otta skysstasjon til et funksjonelt trafikknutepunkt for reisende og transportører. Sikre at programfesta tiltak på Rv 15 blir gjennomført. Arbeide for opprustning av Dovrebanen nord for Lillehammer og Raumabanen gjennom Jernbaneforum Dovrebanen Nord.

4 Partnerskapsmidler i handlingsplanen i 2014 Partnerskapsavtalen mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Nord- Gudbrandsdalen er videreført for inneværende valgperiode. Partnerskapsmidlene er sammensatt av kr ,- fra Oppland fylkeskommune og til sammen kr ,- fra kommunene. Midlene skal benyttes til å realisere viktige utviklingstiltak som er forankret i Strategisk handlingsplan og RHP, og i tråd med vedtatte retningslinjer for bruk av partnerskapsmidler. Inkludert overførte midler fra 2013 og tilbakeførte midler fra ubenyttede bevilgninger disponerer partnerskapsstyret kr ,- for Regionsjefen foreslår å disponere i alt kr ,- i den framlagte handlingsplanen. Restmidler på kr avsettes til nye tiltak som blir aktuelle i løpet av året, eller de kan benyttes til å styrke igangsatte tiltak. Satsingsområder for 2014 Regionsjefen vil kommentere en del av de tiltakene som er foreslått avsluttet og videreført for de enkelte satsingsområdene. Tiltak som er del av Regionrådets ordinære langsiktige arbeid blir ikke kommentert. Næringsutvikling Av store tiltak for 2014 vil regionsjefen trekke fram arbeidet med næringsprogrammet «Bedriftene i fokus». Det er en virkemiddelpakke fra Oppland fylkeskommune for næringslivet i Gudbrandsdalen og Valdres. Innovasjon Norge har fått bestillingen fra fylkeskommunen. Avslutta tiltak: Tiltaket «Skilting ved innfallsporter til Nasjonalparkriket» blir tatt ut av planen for Det har vist seg å være svært krevende å få bevegelse i denne saken. Regionsjefen ønsker ikke å bruke mer ressurser på et arbeid som det er så stor usikkerhet rundt i forhold til muligheten for å lykkes. Videreført tiltak: Tiltaket «Regional sykkelsatsing» ble avsluttet i 2013 med et godt resultat etter regionsjefens mening. Vi anbefaler å konkretisere nye målsettinger for et lignende arbeid i Tiltaket «Kulturbasert næringsutvikling» blir foreslått videreført med økt budsjettramme. Regionsjefen mener at tiltaket i betydelig grad stimulerer og sikrer opplevelsestilbud i regionen. Disse tilbudene er viktige både for innbyggere og besøkende. På grunn av lavt befolkningsgrunnlag er det krevende å sikre økonomisk grunnlag for en del av de opplevelsestilbudene som blir prioritert. Regionsjefen ønsker imidlertid å stille sterkere krav om næringsmessig potensiale og utviklingsarbeid for de tiltakene som oppnår støtte. Tiltaket «Virkemiddelpakke for næringslivet i Nord-Gudbrandsdal» blir videreført under navnet «Bedriftene i fokus». Regionsjefen har forventinger til næringsprogrammet som Oppland fylke har bestilt av Innovasjon Norge. Virkemiddelaktørene i Nord-Gudbrandsdal vil ta en rolle i dette arbeidet.

5 Tiltaket «Kokkekamp» blir videreført med finale i Vågå den 28.mai. Regionsjefen har store forventninger til at dette tiltaket vil sette fokus både på lokalprodusert mat og sunt kosthold. Samferdsel Videreført tiltak: Ingen av tiltakene fra 2013 blir tatt ut, men noen blir slått sammen. Det blir en sentral oppgave å iverksette utbyggingsarbeidet av breiband- og mobilnett i tråd med intensjonene som ligger til grunn for bevilgningen på 10 millioner fra Oppland fylkeskommune. Arbeidet med ny NTP er allerede i oppstartsfasen. Samferdsel har fremdeles stort fokus i Regionrådets arbeid. Kompetanse Avslutta tiltak: Noen mindre tidsavgrensa tiltak fra planen i 2013 er avsluttet. Videreført tiltak: Tiltaket «Nasjonalparkvert» har vist seg å være en suksesshistorie. Det utvikler kunnskap hos våre ungdommer som har betydning både for identitetsbygging og som forberedelse for å kunne ta en vertskapsrolle innen besøksnæringen. Tiltaket «Næmingutdanning» er inne i en fase der utdanningen er i ferd med å komme inn på Statsbudsjettet. Det vil være en solid belønning for de kreftene som har drevet et tålmodig arbeid for å sikre framtida for denne utdanningen. Det er likevel nødvendig med fortsatt støtte for å sikre perioden fram til statlig finansiering. Bolyst Ingen av tiltakene fra 2013 blir avsluttet, men noen blir slått sammen og flere blir justert når det gjelder målsettinger og prioriterte oppgaver. Videreført tiltak: Bolyst prosjektet «200 Ledige hus» blir videreført og tillagt et helhetlig tilflytterarbeid. Regionsjefen foreslår å videreføre tiltaket «Attraktivt regionsenter og attraktive kommunesentra». Det blir likevel foreslått en endring som betyr at den samla bevilgningen ikke deles mellom regionsenteret på den ene siden og de andre kommunesentra på den andre siden, men vurderes samla som en bevilging. Tiltaket Idrett- og fysakkoordinator blir foreslått videreført i 50 % stilling. Oppslag i media tyder på at fortsatt fokus på aktivitet blant barn og unge i bygdekommuner er en dagsaktuell utfordring. Tiltaket «Ung i Nasjonalparkriket» har vært nedprioritert et års tid på grunn av sykdom. Tiltaket blir videreført med særlig fokus på etablering av Regionalt Ungdomsråd.

6 Tiltaket «Utvikle en offensiv boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal» blir videreført med innleid 40 % stillingsressurs i tillegg til regionkontorets egne ressurser. Regionalt Utviklingsarbeid Dette satsingsområdet peker særlig på utviklingsarbeid som ligger tett inn mot kommunal tjenesteproduksjon. Regionsjefen registrerer at det er noe ulik tilnærming i kommunene når det gjelder å lansere nye samarbeidsløsninger nå. I tillegg vil dette samarbeidsområdet omfatte tiltak som det er særlig viktig å synliggjøre overfor Oppland fylkeskommune. Avslutta tiltak: Tiltaket «Felles tenesteproduksjon» blir tatt ut av planen for Rådmannsutvalget drøftet temaet i møte den Tiltaket «Utvikle tenesteproduksjon frå Regiondata til privat næringsliv» er gjennomført i tråd med planen for Videre oppfølging av funn i rapport av fra VINN og Linnea rådgivning bør følges opp av Regiondata dersom det er mulig innenfor nåværende eller en framtidig organiseringsmodell. Rapporten blir lagt fram for Regionrådet og oversendt Innovasjon Norge i forbindelse med næringsprogrammet «Bedriftene i Fokus». Videreført tiltak: Utvikling av klima og energilaboratorium ved N-G vgs videreføres i Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid vil ha hovedfokus i Nye tiltak: I 2014 skal Norge feire 200 års jubileum for egen Grunnlov. Begrepet «Enig og tro til Dovre faller» kobler vår region til markeringen på en måte som gjør at vi kan få betydelig nasjonal oppmerksomhet. Det er allerede klart at 17. mai feiringen på Dovre neste år vil bli dekt igjennom riksdekkende TV. Det er naturlig at Regionrådet bidrar med å legge til rette for at vår region blir satt på kartet i jubileumsåret. Helsesamarbeid med fokus på «Velferdsteknologi» etableres i en form som avgrenser arbeidet i større grad enn det som var beskrevet i planen for Tiltaket vurderes derfor som nytt. Dette tiltaket har rådmannsutvalgets tilslutning fra møte den Vurdering I framlagt forslag til handlingsplan og prioriteringer for 2014 er Strategisk Handlingsplan, videreføring av igangsatte satsinger og RHP 2014 førende for de foreslåtte tiltakene. En del av tiltakene kan stå fram som «små», og med beskjedne økonomiske uttellinger. Regionsjefen vurderer det likevel slik at i en helhetlig satsing vil også de «små» tiltakene bygge opp under den vedtatte strategien og bidra til å nå hovedmålsettingene våre. Relativt beskjedne tilsagn kan være avgjørende for å få gjennomført tiltakene. For å ivareta helheten i Regionrådets handlingsplan for 2014 inkluderer regionsjefen også prioriterte arbeidsoppgaver som ikke trenger finansiering av partnerskapsmidler. I tråd med tidligere etablert praksis legger regionsjefen opp til at partnerskapsmidlene i all hovedsak disponeres i tråd med vedtatte planer, og ikke som søkbare midler.

7 Regionrådets Handlingsplan 2014 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Status Beskrivelse Målsetting Regional sykkelsatsing Videreføring av tiltak Interkommunal arbeidsgruppe. Sykkelruta «Panorama Ottadalen» ble åpnet 24.september Registrere, merke og markedsføre gode sykkelruter i regionen. Det er to målgrupper for satsingen: Innbyggere og tilreisende. Definere gode og sikre sykkelruter med god merking innenfor eksisterende traseer. Prioriterte oppgaver Knytte «Panorama Ottadalen» sammen med sykkelrute mellom Sel og Lesja. Merking av ruter med Nasjonalparkrikeprofil Markedsføring av ruter på nettsider Ressurser Regionkontoret og kommunal arbeidsinnsats. I tillegg er reiselivsselskapene involvert med egeninnsats. Statens Vegvesen skilter rutene. Tilsagn Tiltak 2 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Status Videreføring av eksisterende tiltak Beskrivelse Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi definert som supplerende 1. linjetjeneste for alle 6 kommunene i Nord- Gudbrandsdal. Regionkontoret koordinerer 6 K Næring, et samarbeidsforum for de næringsansvarlige i kommunene. Målsetting Styrke virkemiddelapparatet i Nord-Gudbrandsdal. Prioriterte oppgaver Bistå næringslivet i Nord-Gudbrandsdal med veiledning i næringssaker Øke nyskapingen i næringslivet bl.a. igjennom aktivt arbeid med etablereropplæring Utvikle intern kompetanse og felles «verktøykasse» for de næringsansvarlige i kommunene Samarbeid om regionale næringssaker Regionrådet finansierer kommunale medlemskap i «Ungt entreprenørskap». Oppfølging av medlemskap i Ungt Entreprenørskap Ha en aktiv rolle i programmet «Bedriftene i Fokus» Arrangere fylkesmesse for ungdomsbedrifter mars 2014 sammen med Ungt Entreprenørskap. Ressurser Næringsansvarlige i 6 kommuner Næringsutvikler regionkontoret. Tilsagn

8 Tiltak 3 Status Beskrivelse Sekretariat for BU-ordninga i Nord-Gudbrandsdal Videreføres. LMD godkjente i 2012 regional forvaltning som permanent ordning. Forvaltning av regionale BU-midler (investeringsmidler for landbruk og landbruksrelaterte næringer). Pt årlig tilskudd over landbruksoppgjøret ca 9 mill. I tillegg forvaltning av rentestøtteordninga. Målsetting Jfr mål og strategier vedtatt av Regionrådet 2010, siste endring Forventet nye forskrifter fra LMD høsten Prioriterte oppgaver Bygge opp under det tradisjonelle landbruket Støtte opp om lønnsomme bygdenæringer («tilleggsnæringer» knyttet til landbrukseiendommer). På fylkesnivå er det et mål om at å øke verdiskapingen i disse næringene fra 15 % i dag til 30 % av total verdiskaping innen Ressurser Regionkontoret koordinerer forvaltningen og legger fram sakene til behandling i styret. De kommunale landbrukskontora forbereder sakene, regional saksbehandler gir vurdering og vedtaksforslag. FMLA bistår med føring av data. LMD har i forsøksperioden ( ) bevilget kr årlig til å dekke administrative kostnader. Bevilgning framover er ikke avklara. (sept 2013) Tilsagn Finansiert av LMD Tiltak 4 Status Beskrivelse Kultur- og naturbasert næringsutvikling Videreføring av årlig rammebevilgning Kulturnæringene har vist potensiale for vekst. Regionen trenger næringsbaserte aktivitet- og opplevelsestilbud. Bevilgninger skal øremerkes kultur- og naturbaserte tilbud i kommunene. Det blir satt som krav at tiltakene skal ha økonomiske ringvirkninger, utviklingspotensial og profilere regionen på en god måte. Målsetting Styrke næringspotensialet i kultur- og naturbaserte aktivitet- og opplevelsestilbud. Bidra til å gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser Stimulere aktiviteter med et langsiktig perspektiv Prioriterte oppgaver Styrke rammebetingelsene til kulturbasert- og naturbasert næringsutvikling Det skal legges særlig vekt på å styrke vinklingen mot en næringsmessig utvikling av de ulike tiltaka. Fordele midler etter innspill og prioriteringer far kommunene Ressurser Kommunene prioriterer 1 2 tiltak. Regionsjefen får fullmakt til å fordele midlene ut fra kommunenes prioriteringer. Tilsagn

9 Tiltak 5 Status Beskrivelse Næringsprogrammet:»Bedriftene i fokus» Vedtatt 3-årig næringsprogram i Oppland fylkeskommune Sammen med Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og regionrådet i Midt-Gudbrandsdal ønsker regionrådet i Nord- Gudbrandsdal å forsterke det offentlige engasjementet for næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Det er gjennomført fase 1 prosjekt i begge regionene som grunnlag for våre forventninger inn i det 3-årige programmet. Målsetting Gjennomføre vedtatt næringsprogram. Programmet skal ha et tydelig bedriftsfokus. Prioriterte oppgaver Finne en egnet arbeidsform og organisering for å sette i verk tiltak som følger opp næringsprogrammet i praktisk arbeid. Regionrådet vil koble sammen IN og lokalt næringsliv med målsettingen om å forsterke tilretteleggingen for næringslivet i regionen. Ressurser Oppland fylkeskommune bevilget 15 millioner til det 3-årige næringsprogrammet. Arbeidet er bestilt hos Innovasjon Norge. 6 K Næring Tilsagn Tiltak 6 Status Beskrivelse Målsetting Sekretariat for Nasjonalparkkommunene Videreføring Rådet for nasjonalparkkommuner (RFN) er etablert med et styre bestående av ordførere fra medlemskommunene og et sekretariat i 70% stilling lagt til Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Stillingen finansieres over RFN sitt budsjett Visjon: Nasjonalparklandsbyene og nasjonalparkkommunene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Mål: Vi skal gjøre Nasjonalparksatsingen til en nasjonal satsing som samler alle aktører med interesse i nasjonalparker. Satsingen skal stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Prioriterte oppgaver Forankre strategidokument i kommunene. Koordinere vertskapskurs for Kursene skal arrangeres i nært samarbeid med lokale destinasjonsselskap. Profileringsarbeid, presse, internett.

10 Merkevarestrategi, i regi av Miljødirektoratet Næringsarbeid Ressurser Medlemskontingent og støtte fra Miljødirektoratet. Regionrådet leier ut Bjørg Vole i 70 % stilling til sekretariatet gjennom skriftlig avtale med styret for Nasjonalparkkommunene Tilsagn Ingen regionale tilsagn Tiltak 7 Status Beskrivelse Målsetting Regionalt program for reiseliv og landbruk Videreføres Reiselivslaga og faglaga i landbruket samarbeider i etablert arbeidsgruppe om utvikling av nye tiltak/prosjekt. På mange områder vil landbruk og reiseliv kunne utfylle hverandres behov. Sammen vil de kunne bidra til utvikling av nye produkt og få tilgang til nye markeder og øke tilgangen til eksisterende. Tiltak/prosjekt skal være bedriftsretta. Jfr sak 15/12 i Regionrådet Økt verdiskaping: Skape nye arbeidsplasser gjennom en kobling mellom landbruk og reiseliv. Styrke og utvikle eksisterende deltidsarbeidsplasser med mål å skape flere helårsarbeidsplasser. Prioriterte oppgaver Organisering av møteplasser og kompetansetiltak Hjelpe til med å utvikle og konkretisere gode forretningsideer. Mentorordning for å følger opp aktuelle prosjekt Ressurser Regionkontoret tar initiativ til utvikling av prosjektet, i samarbeid med destinasjonsselskap og faglagene innen landbruket. Etablert arbeidsgruppe bestående av representanter fra landbruk og reiseliv styrer det videre arbeidet. Tidligere bevilget Tilsagn Ingen nye tilsagn for 2014 Tiltak 8 Kokkekamp 2014 Status Gudbrandsdalsmat SA tok i 2012 initiativet og innkalte til et arbeidsgruppemøte. Regionkontoret var blant de som var invitert til møtet. I 2013 er det etablert arbeidsgruppe og utarbeidet en arbeidsplan.prosjektet er forankret i kommunene, 6 K Skole og i alle ungdomsskolene i regionen. Beskrivelse Kokkekamp for alle 9 klassinger i ungdomskolene i Nord- Gudbrandsdalen. Målsetting Omdømmebygging for landbruk og lokalprodusert mat i Nord-

11 Gudbrandsdal. Gi ungdommen kunnskap om landbruket og matproduksjonen i sin region ved å bruke lokalproduserte produkter i kokkekamp, først på egen skole. En vinner fra hver skole plukkes ut til en regional kokkekamp Matkulturkunnskap er en viktig del av Mat og helsefaget i ungdomsskolen som kan vektlegges på denne måten Kreativitet la ungdommene komponere egne retter Utdanningsløp vekke interessen for kokkefaget hos ungdomsskoleelevene Dokumentasjon elevene kan dokumentere komponering av rettene ved bilder og film Lokalkunnskap ungdommene drar ut til produsentene og lærer hvordan maten blir laget Prioriterte oppgaver I 2014: Organisere og planlegge kokkekampen Orientere om kokkeyrket og lokal matproduksjon i den videregående skolen Gjennomføring av Kokkekampen i Vågå den 28.mai Ressurser Samarbeidsprosjekt mellom Gudbrandsdalsmat SA, - prosjektledelse Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal Opplæringskontoret Brimikjøken Nord-Gudbrandsdal vdg skule Tilsagn Satsingsområde 2: Samferdsel Tiltak 1 Status Beskrivelse Målsetting Prioriterte oppgaver Breiband teknologisk infrastruktur Videreføring Nord-Gudbrandsdal hadde ei stor utbyggjing av radiobasert breiband i Teknologi og utstyr har endra seg og det er difor viktig at regionen har fokus på fornying og forbetring av kapasitet og vidare utbyggjing, gjerne med basis i fiberteknologi. Prosjektet skal også ha fokus på dekningsgrad og sikkerheit i mobilnettet. Forbedre breiband- og mobilnettet i Nord-Gudbrandsdal Planlegge og gjennomføre utbygging i henhold til søknad. Endelige prioriteringer blir vedtatt politisk i egen sak. Ressurser Bevilget 10 millioner fra Oppland fylkeskommune Egenandel på 3 millioner fra samarbeidsparter. Regionkontoret Eidefoss og Skjåk Energi Telenor Regiondata

12 Aktuelle tilbydere av breiband Tilsagn Ingen regionale tilsagn Tiltak 2 Nasjonal Transportplan prioriterte oppgaver i 2014 Status Videreføring Beskrivelse Forberede innspill til ny NTP fra 2018 Målsetting Viktig at NTP sikrer at påbegynte prosjekter i sin helhet fullføres. Finansieringsramme for planperioden må dimensjoneres deretter og finansieringsfordelinga mellom staten og brukere må sikre at avstandsulempene ikke øker på grunn av for høye bompengesatser. Prioriterte oppgaver Systematisere et politisk fokus på følgende prioriterte områder: Oppstart av sammenhengende E6-utbygging etappe 2 av strekningen Ringebu Otta er regionens hovedprioritering. RV 15 Otta Måløy har fått trafikkøkning gjennom ferdigstilling av Kvivsvegen. Dette betinger strekningsvise tiltak som breddeutvidelser og tilrettelegging for gående og syklende med hovedvekt av investeringene i programperioden Det må snarest startes bygging av nye tunneler på Strynefjellet. E136 Dombås Ålesund er en ulykkesutsatt veg med stor godstrafikk. Vegen trenger strekningsvise tiltak som bredding av vegen, trafikksikkerhetstiltak og forbedra bruforbindelse ved Jora. Rammetilskuddet fra staten må i større grad avspeile fylkeskommunens andel av det totale fylkesvegnettet i Norge. Det må i tillegg gis et forholdsmessig større tilskudd til fylker med særlig stort etterslep på vedlikehold før det er aktuelt å overføre ansvaret for andre riksveier til fylkene. Staten må dekke kostnader ved flom og ras på fylkesvegnettet. Opprusting av fylkesveger som er omkjøringsveger for riksveger. Videreføre påvirkningsarbeidet for å få på plass en beredskapsvei for E6 i Rosten Gjennom prosjektet «Knutepunkt Otta» arbeide for at investeringer til opprustning og utvikling av Otta stasjon/otta Skysstasjon prioriteres i NTP Arbeide for sikringstiltak på rasutsatte punkter på riks- og fylkesvegnettet i Nord-Gudbrandsdalen Gjennom Jernbaneforum Dovrebanen Nord arbeide for

13 opprustning av Dovrebanen nord for Lillehammer og Raumabanen og økt frekvens på persontog Dombås(Åndalsnes)-Lillehammer og Otta- Trondheim. Ressurser Regionalt samferdselsutvalg E6 forum Gudbrandsdal Gudbrandsdal Lufthavn AS Tilsagn Tiltak 3 Status Beskrivelse Otta Skysstasjon Videreføring Uteområdene ved Otta skysstasjon trenger oppgradering det har ikke vært gjort vesentlige vedlikeholdsarbeider siden skysstasjonen ble åpnet i Otta Skysstasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til funksjonalitet, fasiliteter og universell utforming. Målsetting Ny E6 påvirker framføring av ekspressbussene med endringer i stoppmønsteret inklusiv hviletid for sjåførene. Ut fra Otta skysstasjons funksjon som trafikknutepunkt er det nødvendig at dette tas hensyn til ved planlegginga av en oppgradert skysstasjon. Utvikle Otta skysstasjon til et viktigere knutepunkt for ekspressbussrutene i Gudbrandsdalen i framtida og til et funksjonelt trafikknutepunkt for reisende med tog, buss og taxi til og fra Otta. Prioriterte oppgaver Oppgradere og utvide arealet for oppstillingsplasser for busser. God tilgjengelighet fra terminalbygg til plattform inklusiv planfri kryssing til spor 2 Anlegge en tverrforbindelse øst vest for gående/syklende over/under sporområdet Utvide arealet for korttids- og langtidsparkering av privatbiler Oppstillingsplass for drosjer Bedre inn- og utkjøring til/fra skysstasjonen fra Rv15 og Fv435 Otta - Sel Tilgang til kafeteria/ servering for ekspressbusspassasjerene ved pausestopp Ressurser Otta skysstasjon AS, Sel kommune, Jernbaneverket, NSB, Rom Eiendom, Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune Tilsagn Ingen regionale tilsagn Tiltak 4 Sekretariat for Gudbrandsdal Lufthavn AS Status Videreføring Beskrivelse Regionrådets administrasjon har sekretariatsansvar for selskapet Målsetting Å sikre at de administrative oppgavene blir ivaretatt på en god måte Prioriterte oppgaver Å forberede saker til styret

14 Ressurser Tilsagn Bidra til at selskapet fyller alle krav til lover og regler for aksjeselskap. Administrativ rapportering til styret og eiere. Samferdselsutvalget, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Finansiert gjennom timeavtale Satsingsområde 3: Kompetanse Tiltak 1 Status Beskrivelse Nasjonalparkvert Videreføring Nasjonalparkrikevertprogrammet gjennomføres årlig (ved skolestart) for alle nye elever ved N-G vgs. Programmet ble gjennomført første gang høsten Målsetting Gjennom positive opplevelser og kunnskap om regionens fortrinn, øke elevenes identitet knyttet til Nasjonalparkriket Skape møteplasser og elevfellesskap på tvers av skolestedene Prioriterte oppgaver Programmet legges over 2 dager: 1 teoridag med fokus på service- /vertsskapsrollen og kunnskap om Nasjonalparkriket. 1 utfluktsdag der en målretter utfluktene i ett bestemt område av regionen. Eks: Klimapark 2469 AS/Lom (2011), Rondane (2012) og Sjodalen ( 2013). Det er planer om Dovre/Dovrefjell i Ressurser Egeninnsats fra skolens ansatte i forhold til gjennomføring. Regionale partnerskapsmidler vil i hovedsak gå til planlegging, transportkostnader og innleie av eksterne foredragsholdere. Tilsagn Tiltak 2 Status Næmingutdanning Videreføring Beskrivelse Målsetting Prioriterte oppgaver I forslag til statsbudsjett for 2014 er det foreslått opprettet nytt bachelorstudium i Utførende bygningsvern ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST). Senter for Bygdekultur vil tilsette 4 næminger for 4 år fra høsten Dette vil gi nødvendig kvalifisering for studieplass ved HiST. Sikre regionen fagkunnskap og arbeidskraftressurser innen bygningsvern med særlig fokus på freda og verneverdig bygningsmasse. Sikre finansiering av 4 næmingstillinger som rekruttering til bachelorstudium ved HiST Ressurser Senter for Bygdekultur Riksantikvaren Diverse andre

15 Tilsagn Tiltak 3 Nettbaserte høgskoletilbud Status Videreføring av medlemskap Beskrivelse Opprettholde medlemskap i Studiesenteret.no for å ha tilgang til det store tilbudet av nettbaserte høgskoletilbud som ligger i dette nasjonale tilbudet. Målsetting Opprettholde et godt høgskoletilbud desentralt for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal Prioriterte oppgaver Beholde tilknytningen til studiesenteret.no og andre høgskoler vi samarbeider med. Konsolidere etablerte desentraliserte høgskoletilbud og utvikle nye. Ha funksjonelle klasserom for fjernundervisning på Otta Ha god kompetanse på fjernundervisning i regionen. Ressurser Karrieresenteret Opus NG Tilsagn Satsingsområde 4: Bolyst Tiltak 1 Status Beskrivelse Målsetting Attraktivt regionsenter og attraktive kommunesentra Videreføring av tiltak Alle kommunene har stedsutvikling som prioritert politisk målsetting. Hyppigheten og omfang av tiltak vil variere mellom kommunene, men Regionrådet vil stimulere til å gjennomføre konkrete og synlig tiltak i kommunesentra. Utvikle attraktivt regionsenter og attraktive kommunesentra i Nord- Gudbrandsdal som styrker bolyst, næringsutvikling og reiselivssatsing. Prioriterte oppgaver Videreføre påbegynt regional satsing for å utvikle Otta som regionsenter Gjennomføre enkelt tiltak i kommunesentra etter søknad Ressurser Kommunene og Oppland fylkeskommune. Regionsjefen får fullmakt til å fordele tilsagnet etter beskrivelse av planlagte tiltak i den enkelte kommune. Tilsagn Øremerket utvikling av regionsenteret Otta og kommunesentra i Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja. Tiltak 2 Idrett og fysakkoordinator Status Etter avsluttet 3-årig prosjektperiode ble stillingen videreført i 2013 med vekt på folkehelse og bolyst. Prosjektleder for ungdomsmusikalen RENT 2013 ble tatt inn i stillingen. Tiltaket blir videreført for 2014 i 50 % stilling. Beskrivelse Det er et økende nasjonalt fokus på folkehelse og forebyggende

16 helsearbeid. Målsetting Øke bolysten i Nord-Gudbrandsdal Bedre folkehelse i Nord-Gudbrandsdal Folkehelsetiltak rettet mot næringslivet Prioriterte oppgaver Stimulere til - og organisere tiltak for fysisk aktivitet innen privat næringsliv Legge til rette for fysisk aktivitet for funksjonshemmede i NG Foreldremøter i hver kommune med tema fysisk aktivitet/kosthold Deltagelse i arbeidsgruppe for å stimulere til sunt kosthold gjennom bruk av lokale råvarer Kokkekamp Kursing av lærere i grunnskolen i tilrettelegging for fysisk aktivitet Utøve rollen som leder av styringsgruppa for Nasjonalparkriket Fotball NasjonalparkSKriket gjennomføres i 2014 Ressurser Idrettslag, skoler, barnehager, privat næringsliv, kommuner, FAU Tilsagn Tiltak 3 Status Beskrivelse Målsetting Ung i Nasjonalparkriket Videreføring, 2. år av det regionale ungdomsprosjektet. Regionrådet vedtok i 2011 å etablere et 3-årig regionalt ungdomsprosjekt. Prosjektleder i 100 % stilling startet arbeidet Prosjektet skal initiere nye tiltak og følge opp/bistå eksisterende tiltak rettet mot ungdom i regionen. Kommunene er viktige samarbeidspartnere. Jfr prosjektplan: «Bidra til å øke bolyst gjennom å skape en kultur i regionen som stimulerer ungdom til aktiv deltagelse i samfunnet» Prioriterte oppgaver Etablere «Ungdommens regionråd» Trafikksikkerhetstiltak «Trygt heim for en 50-lapp» Sosiale samlingsarenaer Tiltak initiert av «Ungdommens regionråd» Arrangere ungdomskonferanse høsten Ressurser Prosjektleder. Samarbeidspartnere: Ungdomsmedarbeiderne i kommunene, OFK Tilsagn Ingen nye tilsagn i 2014 Tiltak 4 Felles boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal, prosjekt Status Videreføres fra forprosjektet oppstart i Beskrivelse Nord-Gudbrandsdal har behov for å utforme en boligpolitikk som

17 omfatter bosetting av flyktninger ungdomsboliger eldreboliger omsorgsboliger utbygging i samarbeid mellom off/priv tilrettelegging for boligbyggerlag sentrumsutvikling. Alle seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal har i de senere åra hatt en negativ befolkningsutvikling. Det har tidligere vært gjennomført et eget tilflytterprosjekt. Resultatene viser bl.a. at det er personer som flytter til regionen hvert år. Det er derfor viktig å kunne tilby et variert og godt boligtilbud. I vår region blir det arbeidet spesielt med stedsutvikling og regionsenterutvikling. Det er en politisk forståelse av at innbyggerne i større grad enn tidligere ønsker å bo i moderne bygdesentra med lett tilgang til servicetilbud og variert boligtilbud. Målsetting Aktivitet 1: Skolere dedikerte folk i kommunene til å ta i bruk tilgjengelige virkemidler for en aktiv boligpolitikk Aktivitet 2: Prosjektet skal medvirke til at regionen får en felles boligpolitikk som tar opp i seg at regionen i stor grad har et felles bo- og arbeidsmarked. Prioriterte oppgaver Aktivitet 1: Dedikere personell i kommunene til å skolere seg på Husbankens ordninger. Etablere et interkommunalt boligforum for å gjennomføre felles boligpolitikk. Vurdere spesielle tiltak som Bolig for ungdom ung-bo (leie før eie) Forsterke og systematisere samarbeidet mellom kommunene/husbanken og private utbyggere, borettslag, boligbyggelag. Sikre at kommunene i regionen implementerer boligpolitikken i det øvrige planverket slik at de til enhver tid har tilgjengelige ledige boligtomter for privatpersoner og utbyggere Det opprettes nær kontakt med NAV, flyktningetjenesten, planavdeling og næringsavdeling helsesektoren og planansvarlig i kommunene. Dette gjøres ved å etablere et boligforum i regionen. Utfordre Husbanken til å vurdere løsninger med kontordager i regionen. Aktivitet 2: Utrede status i regi av Østlandsforskning eller tilsvarende organ. Utrede kommunale planer/praksis Intervjue private aktører i markedet. Utarbeide grunnlag for en interkommunal plan for boligpolitikk Avklare politiske prosesser og mål i kommunene

18 Gjennomføre utkast til regional plan til politisk behandling i regionrådet og kommunene. Ressurser Budsjett: 1.16 mill.kr(søknad husbanken 2013) Bevilget(2013) Husbanken, Partnerskapsmidler beregnet egeninnsats kommuner/region Prosjektstillinger: Frode Lauvstad 50 %, Hans Bj.Talleraas 40% Tilsagn Tiltak 5 «200 ledige Hus» Status Prosjektarbeidet starta opp 1. september Prosjektet avsluttes i september Opprettet to arbeidsgrupper for å sikre samarbeid, forankring og å få innspill til tiltak Det er gjennomført møter med tilflytter-, nærings- og landbruksansvarlig i alle kommunene, NAV, NGNF og Eiendomsmegler. Gjennomført informasjon om prosjektet i alle kommunestyrene Beskrivelse Målsetting Prioriterte oppgaver Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen står overfor store utfordringer med negativ befolkningsutvikling og fraflytting. Landbrukskontorene har hatt en gjennomgang av ledige hus i egen kommune i august De har kommet til at det står ca 200 gardsbruk uten fast bosetting. Her ligger store muligheter for økt tilflytting. Erfaringer tilsier at det er en større etterspørsel etter gardsbruk enn det som er tilgjengelig gjennom salg eller utleie. Arbeidet vil bestå i å informere, rettlede og følge opp eiere av ubebodde gardsbruk slik at disse får fast bosetting enten gjennom salg eller utleie. 1. Fast bosetting på minst 20 ledige hus og gardsbruk/eneboliger 2. Utvikle en felles jord- og konsesjonslovspolitikk i regionen med hovedvekt på bosetting. 3. Skape trivsel for tilflyttere/innbyggere, med fokus på utenlandske arbeidsinnvandrere. 1.1 Foreta en registrering av ubebodde gardsbruk og eneboliger. 1.2 Kontakte eiere av ubebodde gardsbruk/eneboliger for å oppnå salg eller utleie av eiendommen. 1.3 Tiltak for salgs- og utleieprosessen. 1.4 Følge opp nye innbyggere ved å legge til rette for næringsutvikling og å formidle informasjon om bedriftsetablering, ledige jobber og hus. 1.5 Ajourføre felles informasjonsmateriell for regionen til nye

19 innbyggere 1.1 Etablere en felles møteplass for landbrukskontorene i kommunene i regionen. 1.2 Status for dagens praksis. 1.3 Endring i jordloven, konsekvenser. 3.1 Gjennomføre aktiviteter der innbyggere/tilflyttere møtes 3.2 Gi mulighet for norskopplæring for utenlandske arbeidsinnvandrere. Fotokonkurranse lanseres oktober 2013, utstilling 2014 Informasjonsstrategi under arbeid. Herunder profilering på nettside (kom til oss), facebook, instragram, aviser og andre media. Mål: informasjon om prosjektet og positivt omdømme. Ressurser Tilflytteransvarlig Landbrukskontor Næringsansvarlig i 6 kommuner Søknad om Bolystmidler er innvilget med kr. 1,5 millioner Innvilget i partnerskapsmidler Kommunale egne midler pr.år Stian Høglien prosjektleder 50%/Cecilie Asp midlertidig i 40 % stilling NAV Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Frivillighetssentralene Jeger- og fiskeforeninger Idrettslagene Privat næringsliv Faglagene i landbruket Eiendomsmeglere Husbanken Regionale ressurspersoner Styringsgruppe er Regionrådets arbeidsutvalg Tilsagn Ingen nye regionale tilsagn for 2014.Kommunale vedtak på lokale egenandeler. Satsingsområde 5: Regionalt utviklingsarbeid Tiltak 1 Definisjon av begrepet Velferdsteknologi Definisjon: Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i

20 hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon» Status Norddalen har et betydelig samarbeid om helsetjenester. Utvikling av helsetjenestene i NG vil måtte sees i sammenheng med utviklingen av IKT/velferdsteknologi i fortsettelsen. Det foregår en rekke forskning, prosjekt og innovasjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt innenfor dette området. NOU 2011, 11 «Innovasjon i omsorg», banet veien for at tjenesten nå bør se på fremtidsløsninger for både individbaserte løsninger til brukeren, og på hvordan tjenesten kan utvikle nye og bedre arbeidsmetoder i møte med brukeren. Samspillet mellom tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi er derfor spådd av mange til å bli den største utfordringen for helse- og omsorgstjenestene fremover, i tillegg til IKTutfordringene i kravet til samhandling og samarbeid mellom nivåene i tjenesten. Beskrivelse Målsetting Med et prosjekt i velferdsteknologi kan kommunene i NG gjøre seg i stand til i fellesskap å finne ut av hvilke IKT/velferdsteknologiområder det i fortsettelsen er viktig å se i et regionalt perspektiv i samarbeid med blant annet Regiondata, NGLMS og Nord-Gudbrandsdal videregående skole. Kommunene bør innen et slikt prosjekt forplikte seg til felles løsninger, deltakelse og utviklingsarbeid. Det bør i 2014 avklares en tidsramme for prosjektet. Realistisk gjennomføring av dette arbeidet vil

21 anslagsvis være 2 til 5 år alt etter hvilket omfang kommunene ønsker utvikling på. o KARTLEGGE: Kommunene benytter prosjektet til kartlegging av hva som finnes i den enkelte kommune, og hva helsetjenesten/brukerne har mest behov for skal utvikles først o FELLES SATSING FOR UTBYGGING: Kommunene søker felles strategi, mål, tiltak, og prioriteringer for gradvis utbygging av velferdsteknologi o KOMPETANSE: Kommunene/Nord Gudbrandsdal videregående skole/opus lager kompetanseplan og iverksetter utdanningsforløp fra videregående til høyskoletilbud (min. 15 studiepoeng). I denne planen må også kompetanse- og erfaringsoverføring i praksisfeltet ivaretas. Prioriterte oppgaver Kommuner o Kartlegging o Alle kommuner forplikter seg til å avsette tid til å være med i velferdsteknologiprosjektet o Helsepersonell, inklusiv leger, må engasjeres i prosjektet i kommunene o Det bør sees på ressurser/bemanning som brukes på IKT i kommunene/nglms vurdert opp i mot den utviklingen vi står ovenfor o Initiere helsepersonell og brukere til kompetansehevende tiltak o Sel kommune stiller kontorer og møterom tilgjengelig for arbeidsgrupper/undervisning. Nord- Gudbrandsdal videregående skole o Videregående skole bygger testlaboratorium for denne typen undervisning - det gjelder både IKT(eks. pasientjournal) og velferdsteknologi. Regiondata o Server bør ligge i Regiondatafarmen o Nye tiltak baseres på bredbåndsteknologi o IKT- ressursene i kommunene som samarbeider med

22 Regiondata bør involveres i prosjektet Brukere o Hver bruker/hjem styrer sin internettforbindelse o Brukeropplæring NGLMS o NGLMS har i det regionale samarbeidet påtatt seg sentrale oppgaver som legevaktsentral, nødnett, nasjonalt legevaktnummer, alarmtjenester; trygghetsalarmer, brann og innbruddsalarmer og formidlingstjeneste ved strømbrudd for Eidefoss og Skjåk Energi og pasientjournalsystem (WinMed) i forbindelse med legevakt/jordmorvakt. Ressurser Eier av prosjektet: Sel kommune som vertskommune Prosjektledelse: Ansvarlig rådmannen i Sel Styringsgruppe: 6 K Helse, Regiondata og NGLMS. Prosjektgruppe: Prosjektleder i 50 % stilling i 2 år 1 representant fra hver kommune 1 representant fra NGLMS 1 representant fra Nord-Gudbrandsdal vgs Ressurs-/faggrupper velges etter behov. SI og/eller Sykehuspartner kan bli aktuelle å ha med i slike grupper. Høyskolen på Gjøvik og IKT-miljøer innen helse blir også viktige samarbeidsparter. Budsjett 2014 og 2015: o Skjønnsmidler kr o Egenandel fra kommunene kr o Partnerskapsmidler kr Tilsagn Partnerskapsmidler kr

23 Tiltak 2 Status Beskrivelse Etablering og utvikling av klima- og energilaboratorium ved N-G vgs Videreføring Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta ble i forbindelse med rehabilitering i 2009 utpekt til å være OFKs deltaker i 0-visjonsprosektet til «Grønne energikommuner». OFK var eneste fylkeskommune i dette nasjonale prosjektet som var et samarbeid mellom 3 departement ( KRD, OED og MVD) og KS med formål å redusere utslipp av klimagasser. På skolen på Otta er energiøkonomiserende tiltak gjennomført i byggeprosessen i tråd med målsettingene. I tillegg er det bygd et skjermingsbygg på nordsida av skolen og et frittstående energi/klimalaboratorium er under planlegging. Det er vedtatt en prosessplan ift etablering og ferdigstillelse av energi/klimalaboratoriet i løpet av Målsetting Å gi elever i videregående økt kunnskap om energi- og klimaspørsmål og dermed større bevissthet om de store utfordringene vi står overfor lokalt, nasjonalt og globalt på dette området. Laboratoriet skal både være et framtidsretta klasserom for natur- og realfag, men også et nasjonalt opplevelsesrom og kunnskapsbase for skoleklasser, fagpersoner og beslutningstakere innenfor bygg, energi og samfunnsplanlegging. Prioriterte oppgaver Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og nettverksbygging parallelt med- og etter ferdigstillelse av byggearbeidet Sikre faglig og økonomisk fundament for drift og utvikling av laboratoriet Ressurser Bygging: bevilget fra OFK bevilget fra KRD/Husbanken. Etablering/drift: Egeninnsats fra skolen, fagenhet bygg/eiendom OFK, fagenhet plan/miljø og samarbeidspartnere lokalt og regionalt. Skolen ønsker å prioritere ressurser til utviklingsarbeid i Tilsagn Tiltak 3 Status Beskrivelse Enig og tro til Dovre faller 200 års jubileum for Grunnloven Nytt Dovre kommune planlegger nasjonal markering 17. mai 2014 i samarbeid med Lesja, Folldal og Oppdal. I tillegg blir det arrangert en

24 kulturuke i september på Dovrefjell. Målsetting - Skape arrangement som blir en viktig del av den nasjonale markeringen av 200 års jubileet for grunnloven. - Nasjonal profilering av vår region Prioriterte oppgaver Planlegge og gjennomføre arrangementet Etablere avtaler med kulturaktører og NRK Ressurser - Ansatte i Dovre og Lesja kommuner - Frivillige lag og foreninger. Tilsagn Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet slutter seg til den framlagte handlingsplanen for 2014 med de endringer som blir vedtatt i møtet den 6. desember 2. Vedtaket gjelder som tilsagn om partnerskapsmidler for det enkelte tiltak.

25 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2008/17-60 Arkiv: Saksbehandler: Vigdis Rotlid Vestad/Ole Aasaaren Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 25/2013 Regionrådet Evaluering av interkommunale helsetjenester ved NGLMS Bakgrunn Viser til Regionrådets vedtak datert punkt 1; «Regionrådet slutter seg til det fremlagte forslag til prosjektbeskrivelse, med de endringer som framkommer i møtet.» I prosjektbeskrivelsen Kap. 3.1 Prosjekt Del 1 står det «Engasjere forskningsmiljø for følgeevaluering av prosjektet.» Styringsgruppa for prosjekt NGLMS engasjerte kommunene til å uttale seg om hvordan de ønsket at evalueringen skulle gjennomføres gjennom arbeidsmøter og work-shop. Styringsgruppa fikk så føringer fra kommunene til at evalueringen burde ha fokus på intermediære sengeplasser, legevakt og jordmorvakt. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon og Abakus ble engasjert til en offentlig anbudsrunde. Tre konsulentselskap leverte tilbud, og Agenda Kaupang ble valgt ut i fra en samlet vurdering i henhold til kravspesifikasjonen og fremlegg. Evalueringen har vært sentrert rundt tre temaområder, i tråd med mandatet for evalueringen: 1. En vurdering av kvalitetsmessig effekt for pasientene 2. En vurdering av den kostnadsmessige og faglige effekt for sykehuset og kommunen 3. En vurdering av samhandlingsaspektet ved tiltaket. De nevnte områdene ble evaluert opp mot følgende temaer/variabler: kvalitet brukertilfredshet omfang økonomi Evalueringen er blitt gjennomført i flere faser. En fullskala evalueringen forelå den 29. september En siste del har blitt gjennomført gjennom de første 8 måneder av Oppsummering Resultatet fra første del av evalueringen viste at NGLMS var i oppstartsfase med lite pasientgrunnlag ved sengeavdelingen, lite brukererfaringer og kommunene og sykehuset hadde liten erfaring så langt til å samarbeide med NGLMS.

26 Del 2 av evalueringen er noe endret i forhold til bestillingen. Dette fordi rådmannsutvalget også bestilte en evaluering vedrørende helsesamarbeidet rundt de samme interkommunale tjenestene ved NGLMS. Det var viktig å samkjøre disse 2 evalueringene slik at belastningen, særlig på fagmiljøene i kommunene, ikke ble for stor i forhold til felles samlinger omkring til dels samme bestilling og samme tema. Agenda Kaupang har derfor tatt hensyn til arbeidsprosessene som pågikk ved evalueringen i 6-K-helse. Rapporten vil bli sendt kommunene i sin helhet. I denne saksfremstillingen gjengis noe av vurderingen fra Agenda Kaupang fra siste del av evalueringen: Rapportens vurdering Intermediære senger Siden evalueringen 29. september 2012 er det gjort store framskritt driftsmessig. Organisasjonen har modnet, rutiner har satt seg og med det har en fått økt tillit. Bedre utnyttelse av kapasiteten, blant annet gjennom fleksibel utnyttelse av sengene er et av resultatene. Pr. dags dato er både avdelingsleder og fagsykepleierstillingene vakante. Det gjør at en for tiden har en ledelsesutfordring. I resten av dette avsnittet følger noen konkrete råd og vurderinger knyttet til to temaer. Hvem er tilbudet til for, og hvordan skal det finansieres Både den reelle og formelle beslutningen om en aktuell pasient har behov for et forsterket tilbud foretas i dag av hjemkommunen. Dette innebærer at en har en tungrodd, flerleddet beslutningsprosess vedrørende om en pasient skal få tilbud eller ikke. En forenkling av denne prosessen fordrer at de kommunene som ønsker å bruke intermediærtilbudet lager klare prioriteringer av hvem som skal gis tilbud (helst gjennom en kombinasjon av ekskluderingsog inklusjonskriterier) og tillit fra kommunene. Vurderinger om hvilke behov hver av kommunene har fremover når det gjelder intermediærtilbud som kommer fram i evalueringsrapporten fra 6 K Helse gjør at en er på vei. Det samme gjelder konkretiseringen av hva som aktuelle pasientgrupper i den samme rapporten; «De primære diagnosegruppene for de intermediære sengene er kreftbehandling, slagpasienter og infeksjoner. Andre pasientkategorier som har vært, og kan bli mer, aktuelle når det gjelder bruk av intermediære senger er ortopediske pasienter, pasienter med kroniske lungesykdommer, pasienter med behov for smertelindring og pasienter med kjent hjertesvikt.» Når dette er på plass foreslår Agenda at en gjør en endring av finansieringsmodellen slik at den i større grad bruker objektive kriterier f eks ved at; finansierer tilbudet ut fra folketall (eventuelt demografiske forskjeller), gjøre en årlig avregning ut fra bruk, der en justerer opp urimeligheter vedr forskjeller i forbruk med en avtalt prosentsats (f.eks. 50 %). Legevakta Det er svært viktig å følge opp de utfordringene som er nevnt knyttet rekruttering av nok helsepersonell i turnus. Ved varslingen er det stadig utfordringer knyttet til oppfølgingsrutiner av nye leger, turnuskandidater og helsepersonell. Fokus på dette sikrer kvalitet. Oppfølging av klagesaker som angitt i rapporten er også svært viktig for læringssløyfen. Oppfølgingen av klagene fra 1.1. til viser at det i all hovedsak er en god kvalitet på legevakten i dag.

27 Det store dilemmaet er hvordan en skal takle utfordringene knyttet til lange avstander og stor vaktbelastning. Dette kommer til utrykk i ulike syn når det gjelder vurderingen fra kommuneoverlegenes vurdering av faglig forsvarlighet som er oppsummert i evalueringsrapporten fra 6k Helse. Her er det intet fasitsvar, begge forslag har sine styrker og svakheter som er kommet fram på en god måte. Når det gjelder råd og vurderinger for øvrig fra Agenda slutter de seg til følgende anbefalinger fra evalueringen til 6 K Helse. Sikre gode rutiner for utsiling og prioriteringer av pasienter med ikke-akutte lidelser på legevakt Når dette ikke er i konflikt med legens prioriteringer, sikre at pasienter med lang reisetid slipper å vente unødvendig lenge på legebehandling. Vurdere rutiner for samordning av legevaktslege og bakvakt. Dette bl.a. for å unngå at tre turnuskandidater/ uerfarne leger har vakt i regionen samtidig og for å sørge for en hensiktsmessig fordeling av vakter legevakt/bakvakt. Vurdere behovsrelatert bakvaktsordning for legene i Sel/Vågå og/eller lavere terskel for bruk av bakvakt i de øvrige kommunene i perioder med forventet stor belastning på legevakt (høytider og lignende) Jordmorvakta Oppsummeringen fra evalueringen datert 29. september 2012 var at alle var godt fornøyd med jordmorvakta. Det eneste ankepunktet var utgiftsnivået. Oppsummeringen av aktivitetsdata for 2. tertial 2013 viser at det i gjennomsnitt var 1,01 hendelse/oppdrag pr. døgn. Det er ikke registrert tidsbruk pr. hendelse. Til tross for manglende tidsregistrering er det ut fra det rimelig å konkludere med at jordmorvakta er en beredskapsfunksjon, der svært liten andel av tiden er aktiv tjeneste. Dette gjør at Agenda anbefaler å vurdere følgende endringer for å kunne vurdere bedre bruk av den viktige ressursen kommunejordmødrene representerer: Vurdere å la større andel av jordmorvakta være vakt på vaktrom for å kunne overføre ressurser fra beredskap til forebyggende arbeid o Problemstillinger knyttet til dette er lagt til avsnitt Vurdere å etablere vertskommuneansvar for hele jordmortjenesta (svangerskapsomsorg og vaktordning) slik at disponering av total stillingsressurs i svangerskapsomsorga skjer etter behov (bl.a. antall gravide i den enkelte kommune som skal følges opp). I en slik ordning bør hver kommune ha en jordmor med primæransvar og en jordmor med sekundæransvardette av hensyn til kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte gravide og tverrfaglig samarbeid. o Det er i tråd med anbefalingene fra evalueringen til 6 K Helse. Dette må skje i en dialog med jordmødrene. I en slik prosess er det viktige å ta med seg momentene som kommer fram i anbefalingene fra 6k Helse. Blant annet at; vaktordningen i hovedsak bør bestå som i dag, bl.a. fordi den er avhengig av seks jordmødre å fordele vaktene på, og for å beholde dagens helgefrekvens jordmødrene uttrykte i møtet den at de hadde forståelse for anbefalingen fra representantene i 6K Helse 1, men at de vurderte arbeidsforholdet til den kommunen de jobber i som svært viktig å beholde, av hensyn til å være inkludert og ivaretatt på en god måte. 1 Etablere vertskommuneansvar for hele jordmortjenesta

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2013/3-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 4/2012 Regionrådet 25.01.2013 Regionrådets Handlingsplan 2013

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 1 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Otta Hotell Dato: Fredag 05.12.2014 Tidspunkt: kl 09.00 13.00

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling.

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. VÅGÅ LOM SKJÅK SEL LESJA DOVRE Oppland fylkeskommune Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. Fjellregionen østlandsforskning Eastern Norway Research

Detaljer

Formål: Drift og utvikling av NGLMS 4/2012 Til stede: Ole Aasaaren, Jan Rune Fagermoen, Sjur Mykletun, Randi Mølmen, Vigdis Rotlid Vestad

Formål: Drift og utvikling av NGLMS 4/2012 Til stede: Ole Aasaaren, Jan Rune Fagermoen, Sjur Mykletun, Randi Mølmen, Vigdis Rotlid Vestad NGLMS Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Referat fra møte i Drifts- og utviklingsrådet Sak: Sel/ephorthe/2012/255/3/vive Formål: Drift og utvikling av NGLMS 4/2012 Til stede: Ole Aasaaren, Jan Rune

Detaljer

Møtet starter med en kort presentasjon av de valgte medlemmene.

Møtet starter med en kort presentasjon av de valgte medlemmene. Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Møtested: Norlandia Otta Hotell Dato: Fredag 30.10.2015 Tidspunkt: kl 09.00 14.30 Møtet starter med en kort presentasjon

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/16 Regionrådet 29.01.2016

Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/16 Regionrådet 29.01.2016 Sak Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/32-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 16.12.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/16 Regionrådet 29.01.2016 Regionrådets Handlingsplan

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Vågå kommunehus Dato: Fredag 20.06.14 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 (inkl lunsj) Sakliste Partnerskapsstyret:

Detaljer

Sak 11/15: Møteplan 2016 Sak 12/15: Valg av representanter til rådet i Fjellnettverket Sak 13/15: Valg av medlemmer til Samferdselsutvalget

Sak 11/15: Møteplan 2016 Sak 12/15: Valg av representanter til rådet i Fjellnettverket Sak 13/15: Valg av medlemmer til Samferdselsutvalget Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 16.11.2015 Tidspunkt: kl 11.00 13.00 Møtested: Vågå kommune, kommunestyresalen Sak 11/15: Møteplan 2016 Sak 12/15: Valg av representanter

Detaljer

Strategisk plan for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal

Strategisk plan for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal Strategisk plan for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 2013 2015 Vedtatt i Regionrådet 07.12.2012 FORORD Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal vedtar en strategisk plan for arbeidet i 2013-2015. Planen skal rulleres

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd

Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Møtested: Thon Hotell Otta Dato: Fredag 29.01.2016 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 Sakliste Regionrådet: Sak 01/2016: Lærlingekontoret

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regionmøte med fylkesmannen. Dombås 06.11.14

Regionmøte med fylkesmannen. Dombås 06.11.14 Regionmøte med fylkesmannen Dombås 06.11.14 Protokoll fra møte i AU den 10.10.14 2. Rovdyrtap og beitenekt i norddalen. Harald Klæbo, FM, og Ivar Odnes, leder av rovviltnemnda i Oppland, deltok. Harald

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Langsiktig plan for Fosen

FOSEN REGIONRÅD.  Langsiktig plan for Fosen FOSEN REGIONRÅD www.fosen.net Langsiktig plan for Fosen 2009 2012 Vedtatt av styret i Fosen Regionråd 12. juni 2008 1 FORORD: Dette er den første felles regionplan for Fosen. Intensjonen er at plana skal

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter. Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni

Utvikling av Otta som regionsenter. Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni Utvikling av Otta som regionsenter Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni Regionsenter Et regionsenter er en småby, større tettsted med klare senterfunksjoner overfor omkringliggende

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 OPPFØLGINGSDOKUMENT - oversikt over status og framdrift innen de forskjellige tiltak Pr. 11.05.2017 Prioriterte tiltak i 2017 Vedtatt i AU

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Intermediær sengeplasser Vigdis Rotlid Vestad Stor aktivitet Tro på fremtiden

Detaljer

Avtaleinnhold, begrensninger, kilder til konflikt m.m. - erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal

Avtaleinnhold, begrensninger, kilder til konflikt m.m. - erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal Avtaleinnhold, begrensninger, kilder til konflikt m.m. - erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal Oslo 6.des 2010 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder Befolkning pr. 01.01.10: Totalt i Oppland:185 216 Skjåk : 2.265

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE) Kulturenheten Arkivsak-dok. 201202796-30 Saksbehandler Sigrun Tomt Ulset Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 27.05.2015 HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND 2015-2016 (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2008/9348 Klassering: 223/D11 Saksbehandler: Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2016/5525-2 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010

Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010 Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010 Utviklingsprosser Vedtak i Arbeidsutvalget 09.05. 2008 starte utviklingsprosjekt knyttet til DMS/helsesamarbeid Vedtak i Sel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Saker: Sak 08/17: Høring endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Sak 09/17: Konstituering av dagleg leiar for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal.

Saker: Sak 08/17: Høring endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Sak 09/17: Konstituering av dagleg leiar for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal. Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 01. 09. 2017 Tidspunkt: kl 09.00-12.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 08/17: Høring endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA REGIONKONTORET FOR NORD-GUDBRANDSDAL mai 2012

INFORMASJONSBREV FRA REGIONKONTORET FOR NORD-GUDBRANDSDAL mai 2012 INFORMASJONSBREV FRA REGIONKONTORET FOR NORD-GUDBRANDSDAL mai 2012 Regionrådet hadde møte 4. mai på Fjellmuseet i Lom. - Rekneskap for 2011 vart lagt fram. - Årsmelding 2011 finn du nå på www.nordgudbrandsdalen.no.

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

2. Nasjonalparkkommuner hva prioriterer vi etter årskonferansen? v/bjørg Aaseng Vole

2. Nasjonalparkkommuner hva prioriterer vi etter årskonferansen? v/bjørg Aaseng Vole Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 16.05.2014 Tidspkt: kl 09.00 12.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 3/2014: Møteplan 2. halvår 2014. Drøftinger: 1. Omorganisering

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Høring. Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal

Høring. Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Til høringsinstansene jfr. adresseliste Otta 31.juli 2012 Høring. Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Regionrådet vedtok den 23.04.10 å starte arbeidet med en «Regional helse- og omsorgsplan

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK 2012-2015 OFK er i disse dager i ferd med å legge frem en egen strategi på internasjonal strategi. Dette vil bli presentert overfor alle regioner

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE,

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, SAK 48/14 PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, 2015 2016 Saksopplysning Buskerud fylkeskommune har sidan 2004 hatt partnarskapsavtale og gjennomføringsavtale med regionråda i Buskerud. Tidlegare

Detaljer

Tid og sted: Videomøte LOM NGLMS 22.03.12 fra kl 09.30 til 11.00 Leder: Vigdis Sekretær: Vigdis Lagret: Oppfølging/ ansvar

Tid og sted: Videomøte LOM NGLMS 22.03.12 fra kl 09.30 til 11.00 Leder: Vigdis Sekretær: Vigdis Lagret: Oppfølging/ ansvar NGLMS Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Referat fra møte vedrørende: Utredning om utvidelse av varslingstjenester ved NGLMS Formål: Vurdering av overføring av varslingstjenester fra Lom vaktsentral

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2014/1669-23 Arkiv: F03 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 26.01.2016 Østre Agder - Strategisk rammeplan for velferdsteknologi Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Helse- og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer