ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING"

Transkript

1 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2009 Mehamn, Svein Tønnessen rådmann

2 Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Sentraladministrasjonen side 6 Renhold og vaktmestertjeneste side 8 Oppvekstsektoren side 9 NAV(Sosialtjenesten) side 15 Barnevernstjenesten side 18 Helsesektoren side 21 Kultur og fritid side 26 Kommunalteknisk drift side 27 Teknisk administrasjon/brannvern side 28 Tiltak/næring omstillingsarbeid side 31 2

3 Gamvik kommune og økonomien Innledning: Gamvik kommunes driftsregnskap for 2009 viser et regnskapsmessig underskudd på ,-. I dette tallet ligger også at det ikke var mulig å dekke inn ,- av tidligere års underskudd. Det ligger også inne i resultatet at det er overført ,- mindre fra drift til investeringskapittelet enn budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette har blant annet sammenheng med alternativ finansiering av den statlige vedlikeholdspakken som Gamvik kommune mottok i januar 2009 grunnet finanskrisen. Dette sammen med en netto avsetning til fond gjorde at driftsresultatet ble på ,- for Nedenfor følger en oppsummering med fordeling pr kapitler. Netto merutgift 1.1 fellesutgifter Netto merutgift 1.2 sentralledelsen Netto merutgift 1.30 Renhold og vaktmestertj Netto merutgift 1.31 Undervisning Netto merinntekt 1.32 Barnehager Netto merutgift 1.33 Sosial og barnevern Netto merutgift 1.34 Helse Netto merutgift 1.35 Kultur Netto merutgift 1.36 teknisk drift Netto merutgift 1.4 Teknisk adm Netto merinntekt 1.5 Næring og tilskuddsformidl Netto mindreutgift 1.6 Prosjekt Netto merinntekt 1.7 Skatt og rammetilskudd/øvrige Mer renteinntekter enn budsjettert Mindre renteutgifter enn budsjettert Mer avdragsutgifter enn budsjettert Mindre avdragsinntekter enn budsjettert Mer utlån enn budsjettert Driftsresultat Mindre overført investeringsregnskap Avsatt mer til fond enn budsjettert Brukt mer av fond enn budsjettert Dekket mindre tildligere underskudd enn budsjett Resultat uten budsjettert underskudd Budsjettert underskudd - Regnskapsmessig underskudd

4 Utvikling i nivået på skatter og rammeoverføringer, renter og avdrag er presentert nedenfor. Skatter og rammeoverføringer, renter og avdrag Tabellen viser tydelig at rammetilskudd utgjør en svært viktig del av Gamvik kommunes inntekter. Rammetilskuddet for 2009 var på vel 52 millioner kroner, nesten 3,5 millioner kroner mer enn i Rammetilskuddet utgjør ca 50% av Gamvik kommunes inntekter og dette gir kommunen stor sårbarhet for svingninger i statlig politikk overfor kommunene. Når det gjelder skatteinngangen så har den i nominelle tall stort sett ligget på samme nivå gjennom de siste 4 år. Dette betyr at skatteinntektene utgjør en stadig mindre del av Gamvik kommunes totale inntekter. Utviklingen i skattenivå kan henføres til en endring i befolkningstall i perioden. Nedenfor følger en oversikt over utviklingen i innbyggertall og alderssammensetning fra 2004 til Som det framgår av denne har Gamvik kommune mistet 109 innbyggere siden Det er spesielt negativt at det er den yngste kategorien som har størst reduksjon. Det er faktisk alderskategorien år som kommer ut med en betydelig økning de siste to år. Rådmannen ser med bekymring på den demografiske utviklingen, spesielt den store nedgangen av i yngste kategoriene. Tallene indikerer en vridning av ressursbruk fra undervisning og over mot helse de kommende år. Innbyggertall og fordeling i alderskategorier I alt år år år år år

5 Utvikling i lånegjeld Nedenfor følger en tabell med utviklingen i lånegjeld Sum lånegjeld Lånegjeld pr innbygger Innbyggertall Rådmannen har ved flere anledninger advart mot den økte lånegjelda. Det viser seg imidlertid at det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å få politisk gehør for en innstramming på dette området. I økonomiplan for perioden ble det vedtatt at det var en målsetting å redusere lånegjelda med minst 10 millioner kroner i planperioden. Som det framgår av tabellen over er den økt med nesten 7 millioner. Det var kun i regnskapsåret 2007 at kommunestyret valgte å følge sin egen plan. Med ca 96 millioner kroner i gjeld, er endringer i rentenivået en kritisk faktor for Gamvik kommune. Kommunens renteutgifter har aldri vært så lave relativt sett med et rentenivå på under 2% i deler av Selv om Norges Bank har signalisert at det ikke ligger an til en dramatisk økning i rentenivået i 2010, vil rådmannen på det sterkeste advare mot en fortsatt økning i lånegjeld. En økning i rentenivå opp til 5% vil for Gamvik kommune utgjøre mer enn 2 millioner kroner i økte driftsutgifter. Når det gjelder økonomiske nøkkeltall for øvrig, vises til notene inntatt av økonomisjef i regnskapet. Nedenfor følger en gjennomgang av de enkelte sektorer. 5

6 SENTRALADMINISTRASJONEN Denne utgjøres av ansvarsområdene og dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen, servicekontoret og drift av rådhuset Budsjett Revidert Regnskap budsjett Rådmannskontoret Personalkontoret Økonomiavdelingen Servicekontoret Rådhuset, drift Sum sentraladm Sentraladministrasjonen har samlet et netto avvik i forhold til revidert budsjett på ,-. I likhet med foregående år har det i 2009 også blitt brukt betydelig beløp til juridisk bistand og rettssaker. Dette avviker ca ,- fra det opprinnelige budsjettet. På personalkontoret ligger det inne et merforbruk på ca ,-. Dette skyldes hovedsakelig flyttegodtgjørelser og stillingsutlysning. Rekruttering Ny helseleder tiltrådt stillingen i juni og ny personalsjef tiltrådte stillingen i august. Generelt har det til tider vært vanskelig å skaffe kompetent personell, særlig innen helse og skole/oppvekst områdene. Innen helse har det vært brukt til dels omfattende midler til innleide vikarer fra byråer. Den lave arbeidsledigheten gjør det utfordrende å tiltrekke seg aktuell nødvendige profesjoner. Vi ser at noe arbeidsinnvandring finner sted, særlig fra Sverige og Finland, men også andre land. Gamvik kommune er etter hvert blitt en fler-kulturell arbeidsplass. Kommunen har valgt å satse på kompetanseheving av egne ansatte gjennom lederutviklingstilbud, desentralisert sykepleie og faglig voksenopplæring. Samarbeidsarenaer Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt. Det har vært ført enkelte særskilte forhandlinger for enkeltpersoner. Andre arenaer har vært samarbeidsmøter om saker og forslag til utvikling. Enkelte forslag har vært sendt organisasjonene til høring, før politisk behandling. 6

7 Arbeidsmiljø: Det har vært satset på styrking av arbeidsmiljøet i Gamvik kommune i Av tiltak gjennomført kan nevnes: Innført elektronisk HMS system i alle sektorer Gamvik kommunes arbeidsgiverpolitikk Førstehjelp- og verneutstyr alle ansatte Rullerende planarbeid for kvalitet og HMS, opprettelse av team Innkjøp av elektronisk stoffkartotek. Det har vært kurs for medlemmer i AMU, ved Arbeidstilsynet Det har vært 40-timers kurs for alle verneombud og ledere som målgruppe. Servicekontoret fungerer som møtesekretariat og det har vært avviklet følgende møter/saker i 2009: Utvalg 2009 Antall møter Antall saker Kommunestyret 5 47 Formannskapet Miljø og teknisk utvalg 6 35 Skole og barnehageutvalget 0 0 Kultur og fritidsutvalget 1 3 Helse og sosialutvalget 1 3 ADU 4 19 AMU 4 18 Eldrerådet 3 10 Det har vært en del bemanningsmessige endringer i sentraladministrasjonen i Med bakgrunn i en langtidssykmelding, ble det foretatt en intern utlysning på en stilling i økonomiavdelingen. Dette førte med seg en intern overflytting slik at helsesekretær i slutten av mars tiltrådte i vaikariat i økonomiavdelingen. Fra samme tidspunkt ble en sekretær på servicekontoret tilbydd helsesekretærstillingen og det ble lyst ut eksternt etter vikar på servicekontoret. Kommunen kjøpte i hele 2009 inn kompetanse fra Asplan Viak til funksjonen som teknisk sjef. Det ble også kjøpt inn kapasitet til byggesaksbehandling og oppmålingstjenester. 7

8 RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTE inkl byggvedlikehold Budsjett Revidert Regnskap budsjett Renholdsteamet Vaktmestertjeneste Sum Renholdsteamet har hatt mindre justeringer i 2009 som følge av endring av vaskeareal grunnet endret kommunalt tjenestetilbud. Fra november 2008 ble det nye NAV-kontoret i sentrum innlemmet i det kommunale vaskearealet gjennom en avtale med NAV leder på Nordkyn. En 16% stilling utfører renhold på kontorene og 50% av kostnaden dekkes av NAV(staten). Fra årsskiftet 2008/2009 ble det gjennomført en ny omorganisering ved at hjemmehjelpstjenestens ansatte ble overført til renholdsteamet. Dette har ført til en kostnadsøkning for renholdskapittelet og en tilsvarende reduksjon for hjemmebasert omsorg. I forbindelse med redusert vaskeareal på Gamvik skole grunnet nedleggelse har det ikke lyktes å ta ut den tilhørende stillingsreduksjonen i løpet av året. Vaktmestertjeneste og bygningsvedlikehold viser et beløp som ligger ca ,- over revidert budsjett. Regnskapet for 2009 viser imidlertid en redusert kostnad sammenlignet med 2008 på vel ,-. Årsaken til dette kan henføres til at avlønning av en stilling er lagt inn på investeringskapittelet under renovering Mehamn skole. Når dette prosjektet er fullført, må denne stillingen igjen belastes ordinær drift. 8

9 ÅRSMELDING skole/barnehage GAMVIK MEHAMN SKJÅNES SKJÅNES MEHAMN Endring av barnehagestrukturen i løpet av 2009 Fra tre til to barnehager Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Det totale avvik i forhold til det opprinnelige budsjettet ligger under følgende ansvarsområder Voksenopplæring Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Økte refusjoner ble regulert med mer enn faktisk mottatt. PPD Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Nordkapp kommune gikk ut av samarbeidet og dette økte kommunens utgifter 9

10 Skoleadministrasjon Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Økte refusjoner som bl.a. førte til mer utg. i kontorhold Økte lønns utg. og pensjonsutgifter. Felles undervisning Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Stor reduksjon i foreldrebetaling SFO. Tilskudd til kvalitetsutvikling er halvert. Økte reiseutgifter. Skolefrokost Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Kostutgiftene er feilaktig budsjettert med kr Det skal være balanse i forholdet kostpenger inn og matvareinnkjøp. Differansen her er kr i negativ favør. Mehamn skole Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Skolen har hatt flere langvarige sykemeldinger, med økt behov for vikarer. Merutgifter på lønn/vikarutg. utgjør kr Refusjon for sykepenger er regulert inn med kr , men lønnsutgiftene bare er regulert opp med kr Økte strømutgifter utgjør kr (51%). Kommunale utgifter har økt med kr (189,6%). Videre har skolen har merkostnader i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelse og dataoppgradering (maskinpark og tilknytning). Gamvik skole Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Langvarige sykemeldinger har ført til økte lønns og vikarutgifter. Differansen på regulert refusjons av sykepenger og økte lønns-/vikarutgifter er på kr Strømforbruket for denne skolen er gått ned med 10,13%, mens kommunale avgifter har økt med 62,5%. I tillegg 10

11 har forsikringsutgiftene økt med 361,46%. Skjånes skole Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Skjånes skole har hatt mindre lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes lav prosent sykemeldinger og ufaglærte lærere (lavere lønnsutgifter på totalt kr ). Skolen har lavere strømforbruk enn budsjettert (4,01%), men har økt utgifter til kommunale avgifter med 115,1% og forsikring med 156,2% Kultur skole Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Lønnsutgiftene har vært lavere en budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at kulturansatt har hatt prosentvis større stilling i skolen dette året.. SFO Mehamn Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Behov for økt voksentetthet i forhold til barn med spesielle behov har gitt oss kr ,- i økte lønnsutgifter. Videre har det vært kjøpt inn ny oppvaskmaskin. SFO Gamvik Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr På grunn av langtidssykemelding er lønnsbudsjettet høyere enn budsjettert. SFO Skjånes Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Det har ikke vært brukt penger fra dette ansvarsområde. I tillegg er det en feilføring i forhold til foreldrebetaling. 11

12 Losa Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Mindre refusjoner i forhold til yrkesveiledere og mindre brukt lønn og inventar. Studiesenter Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Det har vært kjøpt inn mindre tjenester enn budsjettert. Fellesutgifter - barnehage Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Mindre forbruk. Mehamn barnehage Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Foreldrebetalingen er gått ned med (i forhold til det som var budsjettert) Vi har fått økt statstilskudd med I tillegg har vi redusert lønnskostnadene på grunn av barn med spesielle behov som er flyttet til skolen og generell stillingsreduksjon på 20% Kostnader med hensyn til vikarutgifter er redusert med kr (20,37%). Gamvik barnehage Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Barnehagen har hatt høyere lønns-/vikarutgifter enn opprinnelig budsjettert (kr ). Av disse har vi fått inn i sykepengerefusjoner. Videre er pensjonsutgiftene høyere enn antatt ( i differanse). Mest sannsynlig skyldes dette tidligere ansatte, som har gått over i pensjonistenes rekker. I tillegg er foreldrebetalingen redusert med (41,5%) 12

13 Skjånes barnehage Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Foreldrebetalingen har økt med 18,8%. Lønns-/vikar-/pensjonsutgiftene har økt med til sammen Bemanningsoversikt Enhet Antall brukere Pr Antall hjemler i % pr Antall ansatte pr renhold Gamvik SFO 5 barn (alle har ¼ plasser) 27 1 Mehamn barnehage 19 barn/9 barn Mehamn SFO 9 barn 84 2 Skjånes barnehage/sfo 3 barn/3 barn Gamvik skole 18 barn Mehamn skole 89 barn Skjånes skole 17 barn Totalt pr Oppsummering Oppvekstsektoren har, under de rådende forhold, hatt en god budsjettstyring. Vi har hatt store utfordringer i forhold til å få faglærte lærere på plass, spesielt m.h.t. langtids sykemeldinger. Likeledes har vi hatt økt behov for spesialundervisningstimer. Her har vi heller ikke mange ansatte med spesialundervisnings kompetanse. Arbeidsmiljøprosessen på Mehamn skole har vært ressurskrevende, både i forhold til tid og kostnad. Når vi samtidig har hatt fokus på organisasjonsendring har vi vært gjennom prosesser vektlagt klasseledelse og læring. Erfaringene herfra lar seg overføre til de andre skolene i kommunen. Dette har skjedd i forhold til målsetting for 2009 Fortsette samarbeidet i RSK-midt med hensyn til kompetanseheving Det er gjort vedtak i RSK-midt om at samarbeidet varer ut Fortsette samarbeidet med Lebesby i forhold til felles rektor/styrermøter for å skape et større fora for pedagogisk utvikling Her har vi klart å holde felles rektor/styrermøter for begge kommunene. Bli flinkere til å følge opp skolenes planer spesielt i forhold til tilsyn Vi hadde tilsyn høsten 2009 og har fått på plass 9a-3, og 11a Få felles plattform i forhold til voksenopplæringa (samarbeid og bruk av nettbasert undervisning) Voksenopplæringa er blitt en utfordring for den læreren som har ansvar. Vi har 13

14 til sammen fått 15 nasjonaliteter å forholde oss til og de fleste kommer fra land som hører til EU. Fiskeriindustriarbeidere har tidligere ikke vært stabile i vår kommune og det kan bli vanskelig å gi god opplæring over kort tid. I tillegg har helse utfordring i forhold til norskopplæring for sine ansatte. Kommunen mottar tilskudd for 4 personer og de økonomiske rammene er ikke til stede for å utvide tilbudet. Vi har gjort avtale om å bruke nettbasert opplæring. Kompetanseheving gjenstår. Følge opp etat-besøks kalenderen. Med et par unntak har sektorleder klart å følge opp 4 etatsbesøk i Søke om midler til år 2 i matematikkprosjektet Sektoren mottok for prosjektets andre år. Arbeide med barnehagestrukturen i Gamvik kommune for å finne gode løsninger. Det er en utfordring at fødselstallet er så lavt at det ikke er den rekrutteringen til barnehagene som vi ønsker. Oppvekstleders mål for 2010: * Gjennomføre tiltak for bedre læringssituasjonen i Gamvik kommune * ved timer til lesefres, mattefres og engelskfres på samtlige skoler * tettere samarbeid med PPD * deltakende part på felles styrer/rektor møter * Fortsatt ha fokus på klasseledelse * Fortsette med matematikkprosjekt * Starte budsjettprosessen for 2011 våren

15 NAV(Sosialtjenesten) 1. Budsjett, revidert budsjett og regnskap Sektoren har vært gjennom betydelig organisatorisk endring i 2008 gjennom tilpasning til NAV-reformen. Fra og med ble Gamvik kommunes sosialtjeneste samorganisert i NAV Gamvik. Det er ansatt en NAV leder på Nordkyn som leder kontorene både i Kjøllefjord og Mehamn. Hver av kommunene betaler 25% av kostnadene til NAV-leder og han har overtatt de fullmakter som var tillagt tidligere sosialleder. Barnevernet ble fra samme dato samlokalisert i samme lokaler i Mehamn sentrum men med egen fagleder direkte underlagt rådmannen. Budsjett Revidert budsjett Regnskap Diff revidert budsjett - regnsk Sosialkontoret Sosialhjelp Edruskap SUM Avvik: I forhold til revidert budsjett viser regnskapet et merforbruk på ,- under de kommunale ansvarsområde i NAV kontoret. Det er hovedsaklig området økonomisk sosialhjelp som er betydelig overskredet. Utviklingen gikk imidlertid i riktig retning utover året og mot slutten av 2009 var nivået på sosialhjelpsutbetalinger betydelig redusert. Denne tendensen har fortsatt så langt i Det skal imidlertid ikke mye til for at denne tendensen snur. Erfaringen fra 2009 viser at det er svært vanskelig å forutse svingninger i sosialhjelpsutbetalingene, da disse ikke kan leses ut av arbeidsledighetstallene til enhver tid. Beskrivelse av hovedarbeidsområder NAV Gamvik Sosial skal behandle saker etter statlig lovverk: lov om sosiale tjenester Lovenes formålsparagrafer sier en god del om hva kontoret skal jobbe mot: å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til å øke likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 15

16 bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Vedlagte tabell viser utviklingen i sosialhjelpstilfeller på ulike parametere i 2008 og Samlet stønad i alt Bidrag Lån Antall mottakere Fordelt på alder Under 18 år år år år år og over 1 1 Stønadstid Inntil 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd og over 3 2 Stønadsbeløp pr mottaker og over 1 2 Tabellen viser at det er mange mottakere som er inne på sosialhjelp i relativt kort tid og med beskjedne beløp. En bedre bruk av kvalifiseringsprogrammet vil forhåpentligvis kunne redusere nivået på langtidsmottakere med store stønadsbeløp. Rusomsorg Det er utviklet samarbeid med psykiatritjenesten i saker der det både er rusproblematikk og psykiatri.hovedutgiften er betaling for alkoholkontroll. Kommunal egenandel ved opphold på institusjon er falt bort. Av andre arbeidsoppgaver kan nevnes: administrere statlige ordninger som boligtilskudd og startlån (Forvaltes av Anders Solbu) 16

17 UTFORDRINGER: Sosialtjenesten i Gamvik har i hele 2009 vært en del av NAV. Integreringen har vært vellykket og vi har klart å få et bedre grunnlag for oppfølging og tilrettelegging for brukerne av tjenesten. Overføring av kompetanse mellom fagområdene i NAV Gamvik er god selv om vi har et stykke igjen før vi kan si at det er mulig å jobbe litt mer som generalister. Det er viktig at vi som ansatte har et oversiktlig bilde av hvilke tiltaksmuligheter som ligger i NAV. Det er nå iverksatt tiltak som skal lette overføringen av både den tekniske og den faglige kompetansen. Dette gjøres i blant annet i fagteam som avvikles etter en bestemt kjøreplan. Vi mener av dette på sikt skulle kunne redusere sosialhjelpsutbetalinger, men også kunne gi innbyggerne i Gamvik bedre muligheter for å komme i arbeid eller tiltak framfor å motta passive ytelser. KVP (Kvalifiseringsprogrammet) har et spesielt fokus hos NAV Gamvik. Et nærmere samarbeid med tiltaksbedriften Koppmolla AS og det øvrige næringsliv i kommunen mener vi skal skape flere muligheter for gode arbeidsrettede tiltak som på sikt øker mulighetene for ordinært arbeid. Strategier for økt samhandling med disse aktørene er under planlegging og vil etter all sannsynlighet være gjennomført våren Vi regner med at vi i 2010 skal drifte sosialbudsjettet i henhold til det som er budsjettert. 17

18 Barnevernstjenesten Budsjett Revidert budsjett Regnskap Diff revidert budsjett - regnsk Nordkyn barneverntjeneste Fosterhjem Barnevern Barneverntjenesten skal behandle saker etter statlig lovverk: Lov om barneverntjenester Lovens formålsparagrafer sier en god del om hva kontoret skal jobbe mot: å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I 2009 hadde barnevernet i Gamvik kommune 10 undersøkelsessaker. I løpet av året hadde 17 barn hjelpetiltak, og 1 barn omsorgstiltak. Ved årets utløp var det 3 barn plassert i fosterhjem. Barneverntjenesten har i løpet av 2009 vært gjennom en omorganisering. Første halvår hadde tjenesten følgende bemanning: Fagleder barnevern: 100 % Barnevernskonsulent: 50 % 18

19 Fra ble barneverntjenesten i Gamvik kommune og Lebesby kommune slått sammen, som et administrativt vertkommunesamarbeid i henhold til Kommuneloven 28b. Gamvik kommune er vertskommune, og Lebesby er samarbeidende kommune. Nytt navn på tjenesten er Nordkyn barneverntjeneste. 150 % stilling fordelt på 100 % barnevernkonsulent og 50 % sosialkonsulent fra Lebesby er ansatt i Gamvik kommune fra % av fagleders stilling er administrativ. 20 % av lederressursen dekkes av Lebesby kommune. Gamvik kommune forestår løpende utbetalinger av lønn og øvrige driftsutgifter. Lebesby kommune refunderer kostnadene for 150 % fagstilling og 20 % lederressurs, samt 50 % av øvrige kontordriftskostnader gjennom en 3 måneds a konto avregning. Nordkyn barneverntjeneste: Sum driftsutgifter Kr Overskudd i forhold til budsjett Kr Avviket kan forklares med overgangen til egen post for Nordkyn barnevern, hvor det blant annet er budsjettert med lokalleie og driftsavtaler som i 2009 har vært belastet Drift Rådhus, i tillegg til overbudsjettering på kr til KLP. Netto (etter avsetning til fond kr og bruk av fond kr ): Kr Fosterhjem: Sum driftsutgifter Kr Netto Kr Overskudd i forhold til revidert budsjett kr. Kr ,- Overskuddet skyldes endringer i fosterhjemsavtaler. Barnevern: Sum driftsutgifter Kr Netto Kr Underskudd Kr Avviket skyldes i hovedsak forhøyede kostnader til utgiftsdekning i og utenfor hjemmet (overforbruk på kr i forhold til opprinnelig budsjett). Dette skyldes økning i antall barn med hjelpetiltak i hjemmet, og overgang fra omsorgstiltak til ettervern.) 19

20 KOMMENTARER: I forbindelse med opprettelsen av Nordkyn barneverntjeneste ble det søkt om ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. Søknaden gjaldt midler til utvikling av tjenesten ved veiledning til leder, hospitering/ innhenting av erfaring fra andre interkommunale samarbeid, deltakelse på faglig seminar for ansatte i tjenesten og gjennomføring av felles samarbeidsseminar for begge kommuners hjelpeapparat. Søknadssummen på kr ble innvilget. Av dette ble kr brukt på seminar for ansatte i barneverntjenesten og samarbeidspartnere i begge kommuner. Det som ikke er benyttet i 2009 er satt av på bundet driftsfond. MÅL FOR 2010 Videreutvikle Nordkyn barneverntjeneste, ved å: - Innhente erfaringer fra andre interkommunale samarbeid - Arbeide videre med bygging av felles organisasjonskultur. - Bygge opp gode samarbeidsrelasjoner med begge kommuners hjelpeapparat. 20

21 ÅRSMELDING Avdeling for Helse Budsjett, revidert budsjett og regnskap , , ,- Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr ,- Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr ,- Det totale avvik i forhold til det opprinnelige budsjettet kan forklares slik: Den generelle nedgangen i befolkningen har ikke påvirket aktiviteten i Avdeling Helse i En viktig årsak til avvikene er kostnader i forbindelse med betaling av institusjonsplass hos CSS (Conrad Svendsen Senter). Plassen var sagt opp i 2008, og betaling holdt igjen. Etter at man kom til en minnerlig ordning med CSS gjennom advokat i 2009, medførte dette økte kostnader i.f.t. budsjett på kr , i tillegg til kr i advokatkostnader. Sykefraværet totalt sett har ikke vist noen stor økning. Man ser i enkelte tjenester noe høyt langtidsfravær. Det viser seg at utgifter til vikarbruk og overtid er poster som er vanskelig å beregne. Disse må i tillegg sees i sammenheng med sykepengerefusjon som totalt for hele Avdeling Helse var på 1,6 mill. I tillegg har kommunelege vært ute i fødselspermisjon, noe som medførte betydelige utgifter for kommunen i.f.t. differansen mellom refusjon inntil 6 G og lønn. Beskrivelse av hovedarbeidsområder i Avdeling Helse: Kvalitet på tjenestene har også i år vært fokusert på ved utarbeidelse av gode rutiner og prosedyrer samt internkontroll. Det er en kontinuerlig prosess som er et godt arbeidsverktøy i alle ledd. Det har vært satset på kompetanseheving og opplæring i tråd med statlig kompetansehevingsplan Kompetanseløftet 2015 og lokal opplæringsplan for Helse. Opplæring og kompetanseheving av egne ansatte er en kontinuerlig prosess og er med på å høyne kvaliteten på tjenesten. Kjøkken Kjøkkenet har hatt normal drift. Matutgiftene er på omtrent samme nivå som i fjor. Det har vært noe langtids sykefravær mot slutten av året, dette gjenspeiler seg ved økning i refusjon sykepenger samt vikarkostnader. Helseadministrasjon Vi fikk kr ,- i kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark 2008 som ble benyttet i sin helhet i 2008/2009 til videreutdanning i akuttmedisin for en sykepleier. Videre fikk vi kr ,- i Herav er kr ,- benyttet til grunnutdanning av sykepleiere, ,- er satt på fond til demensomsorg i I tillegg fikk vi kr ,- 21

22 til videreutdanning i rus/psykiatri, disse vil bli returnert da utdanningen ikke ble gjennomført. Leieinntekter har vært større enn budsjettert. Det må sees opp mot husleie for vikarer som også har økt. Forhenværende helseleder gikk av med AFP, og ny helseleder tiltrådte Noe økte utgifter til kjøp av tjenester, dette til veiledning av nytilsatt helseleder. Sykehjem/sykestue Den største inntektsøkningen på sykehjem/sykestue skyldtes økning i egenbetaling for institusjonsopphold. Det har vært opp mot fullt belegg av disse plassene i Det har vært normal bruk av akuttplassen. Man ser også en økning av utgifter til strøm. Selv om det har vært god utnyttelse av personalressursene har vi hatt vansker med rekruttering av sykepleiere. For å unngå for mye overtidsbruk og slitasje på de som var igjen har vi måtte benytte vikarbyrå i større grad enn tidligere. Dette er en dyr ordning og kun egnet som en nødløsning. Langtids sykefravær har i tillegg ført til økt forbruk av vikarer og overtid. Det må imidlertid sees opp mot sykepengerefusjon som var på kr ,-. I tillegg kommer korttidsfravær som det ikke gis refusjon for. Ergoterapeut/aktivitør sluttet i stillingen sommeren 2009, og den ble satt vakant ut året. Hjemmetjenesten I 2009 var 42 personer registrert som mottakere av ulike tilbud innenfor hjemmetjenester. Det var 8 flere enn året før. Pr hadde vi 11 personer som hadde matombringing, 7 brukere som hadde trygghetsalarm. 6 personer hadde støttekontakt. I tillegg besto hjelpetilbudet av hjemmehjelp, hjemmesykepleie, vaktmestertjeneste, brøytetjeneste og avlastning på institusjon. Egenbetalinger for hjemmetjenester var noe høyere enn for 2008 og står i forhold til antall brukere.vakante stillinger knyttet til rekrutteringsutfordringer, og flere/tyngre mottakere av ulike tilbud gjorde personalsituasjonen noe ustabil. Ledsagertjenesten har også hatt økte utfordringer i forbindelse med omlegging av ordningen knyttet til hvem som dekker utgiftene, og dekningsgrad av disse. Dette har medført vansker for kommunen å skaffe ledsagere Psykiatritjenesten Stilling som psykiatrisk sykepleier har stått vakant i 2009, til tross for gjentatte forsøk på rekruttering til stillingen uten at det har lyktes. Tjenesten har likevel vært tilfredsstillende ivaretatt av hjelpepleier med videreutd. i psykiatri. Hun får månedlig veiledning fra DPS Lakselv. I tillegg benyttes det ressurser fra andre helsetjenester til kjøp av tjenestetilbud utenfor kommunen (CSS) og til rusomsorgen innenfor sosialtjenesten. En del av hjemmetjenesten omfatter tilsyn innenfor psykiatrisk tjeneste. Helsesøstertjenesten er et bindeledd mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk 2.linjetjeneste (BUP) og kommunens 1.linjejeneste. Det er en sårbar tjeneste med få ansatte. Legetjenesten Legetjenesten har hatt en stabil lege i stillingen som kommuneoverlege. Det er en stilling vi deler med Lebesby kommune. Kommunelege 2 har siste halvdel av året vært ute i 22

23 fødselspermisjon, noe som har medført økte kostnader for kommunen som nevnt innledningsvis. Det har vært fast vikar i stillingen hele perioden. Med turnusleger i tillegg er det god legedekning i kommunen og nesten ikke ventetid for ordinær timebestilling. På grunn av stabil kommuneoverlege som er godkjent veileder hadde vi både turnusleger og medisinerstudenter i Det ga fullt tilskudd for begge. Vi ser at betydelig investering av utstyr på legekontoret i form av lab.utstyr har gitt positive resultater ved at vi får høyere trygderefusjoner fra NAV. Utstyret resulterer i at utredninger/ behandling kan utføres i større grad lokalt, noe som reduserer belastningen på innbyggerne ved mindre reiseaktivitet. Langtids sykefravær blant merkantilt personell har medført økte vikar/overtidskostnader. Kommunens utgifter til gjestepasienter har gått ned sammenlignet med Fysioterapitjenesten har vært noe mer ustabil dette året. Vi hadde ny fysioterapeut fra medio juli, men denne sluttet i midten av november grunnet jobbtilbud på sitt hjemsted. I forbindelse med rekruttering av ny fysioterapeut var kommunen uten fysioterapeut ut året. Dette medførte dermed også reduserte kostnader til driftstilskudd og kjøp av fysioterapitjenester. Helsesøstertjenesten har noe avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes ekstra aktivitet og innleie av vikarer i forbindelse med massevaksinering knyttet til pandemiforebygging. Nytilsatt i stillingen som helsesøster på begynnelsen av året, spl uten videreutd. helsesøster, men denne har planer om å gjennomføre utdanningen så snart som mulig når studieplass er tilgjengelig. Veiledning har vært gitt regelmessig av forhenværende helsesøster. Helsestasjon for unge har hatt regelmessige temakvelder. De er aktivt inne på skolene og har regelmessige møter på Mehamn skole. Helsesøster har et tett samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUP) noe som har ført til tettere oppfølging av enkeltsaker. Jordmortjenesten. Avtalen med Vadsø kommune om kjøp av jordmortjeneste har fungert godt gjennom året. Bemanningssituasjonen: Avdelingssykepleier både for institusjon og hjemmebasert omsorg sa opp sine stillinger før jul Det ble opprettet en kriseledelse/lederteam som fungerte inntil nye ledere var på plass. Da det viste seg vanskelig å rekruttere til avdelingssykepleierstillingene, var det først på plass leder for institusjon fra medio oktober 2009 og leder for hjemmebasert omsorg fra januar Ved at fagpersoner var flyttet fra drift til lederteam, medførte dette vakante stillinger med betydelige kostnader til innleie av vikarer. Det var også nødvendig å benytte vikarbyrå for å ha en forsvarlig drift. Det har altså i 2009 vært stor utskiftning av ledere på helse, ved at det er foretatt nytilsettinger i avdelingssykepleierstillingene samt helseleder. I tillegg sluttet gikk sekretær for helse over i annen midlertidig stilling fra juni 09, og vikar tiltrådte denne stillingen. 23

24 Etterspørsel etter tilbudene innenfor hjemmebasert omsorg har økt i Dette samt utfordringer knyttet til rekruttering av fagpersoner, har medført noe vakanser og økt bruk av vikarer/overtid. For 2010 er det vedtatt en oppbemanning innen sykestue/institusjon og hjemmebasert omsorg på totalt 225 % stillinger. Av disse er 35% stilling forbeholdt stedsfortreder for avdelingssykepleier institusjon, da denne etter eget ønske har en del vakter i turnus/drift. Oppbemanningen er et prosjekt ut 2010, der vi gjennom å øke grunnbemanningen ønsker å redusere behovet for vikarer/overtid og bruk av vikarbyrå. Dette forutsetter imidlertid at det lykkes å få tilsatt fagpersoner i stillingene. Bemanningen ved legekontoret er også økt med 10 % fra 2010 for merkantilt personell, ettersom aktiviteten ved legekontoret har økt som følge av at større grad av utredning/behandling skjer lokalt, samt at stabil legedekning genererer mer arbeid for merkantilt personell. Planer for neste år Kvalitetsutvikling: Gjennomføring av regelmessig internkontroll og opplæring i kvalitetssystemet ved alle tjenestene. Kvalitetsforbedring og målbart system for kvalitet på tjenestetilbudet. Gjennomføring av eldreplantiltak: Samarbeid innenfor pleie og omsorg for å utnytte de ressursene man har, både innenfor institusjon, hjemmetjeneste, psykiatritjeneste og de kommunale omsorgsboligene for å få et godt og fleksibelt omsorgstilbud til hele kommunen. Interkommunalt samarbeid om utnyttelse av korttidsplassene ved institusjon og samarbeid i de mest sårbare tjenestene. Utvikling av tjenestene i tråd med nasjonale føringer Styrke demensomsorgen Utarbeide forslag til dagtilbud. Psykiatrisk omsorg: Styrke samarbeidet mellom kommunen og 2.- og 3. linjetjenesten, det vil si Distrikts Psykiatrisk Senter i Lakselv og Universitetssykehuset i Tromsø. Forebyggende tiltak for barn og unge i nært samarbeid med skole og kultur, sosialkontor og ulike lag og foreninger. Arbeide videre med samarbeid mellom ulike etater, lag og frivillige organisasjoner. Arbeidsmiljøtiltak: Følge opp tiltakene i Inkluderende Arbeidslivs bedrift Tiltak for å redusere sykefraværet - bruk av gradert eller aktiv sykemelding. Tilrettelegging av arbeidsplasser der det er mulig uten at det går ut over tjenestetilbudet. Regelmessige sykefraværssamtaler og medarbeidersamtaler. Regelmessige vernerunder i samarbeid med verneombud. Gjennomføring av regelmessig internkontroll og opplæring i elektronisk HMS-system ved alle tjenestene. Opprettelse og drift av HMS-team. 24

25 Kontorplass til alle lederne som tilfredsstiller kravene for HMS Kompetanseutvikling: Utarbeide kompetansehevingsplan Interkommunalt samarbeid om opplæring for bedre ressursutnyttelse Ta i bruk e-læring Benytte lyd/bildestudio for fjernlæring, samt regelmessig internundervisning. Delta på ulike former for kompetanseheving som tilbys fra Regionalt Helseforetak Tilrettelegge for desentralisert sykepleierutdanning i samarbeid med Høyskolen i Finnmark. Tilrettelegge for desentralisert hjelpepleierutdanning i samarbeid med læreinstitusjoner. Gjennomføre medisinkurs internt to ganger årlig. Oppfølging av enkeltsaker: B- saker ved behov 25

26 KULTUR OG FRITID Kulturadministrasjon Bibliotek Mehamn idrettshall Mehamn samf.hus Gamvik samf.hus Brodtkorbbruget Nervei flerbrukshus Bygdekinoen Sum Samlet sette kommer kapittelet ut med en overskridelse i forhold til revidert budsjett på ca ,-. Hovedårsaken ligger på følgende: Feilbudsjettering strøm Gamvik samfunnshus/basseng Biblioteket var forutsatt flyttet i løpet av 2009, men ble ikke gjennomført i løpet av året. Budsjettet forutsatte at biblioteksjef ved flytting skulle få deler av lønna si fra studiesenterkapittelet ved å gå inn som veileder. Betydelig økte strøm/forsikringskostnader på Brodtkorb ga mindre nettoinntekt av utleie til museet. 26

27 TEKNISK ETAT Kommunalteknisk drift Drift av maskinpark Gatelys Lykter Veier Snøskjermer Kaier Parker og grøntanlegg Kommunale vannanl Kommunale avløpsa Renovasjon Sum Samlet avvik innenfor ansvarsområdene er på kun ,- Det er imidlertid store forskjeller mellom ansvarsområdene. Maskinparken har et betydelig bedre resultat enn budsjettert. Økt inntekt gjennom Avinoravtalen er en viktig forklaring. Parker og grønt har en overskridelse grunnet overgang fra redusert stilling (80%) til 100% uten at budsjettet ble justert opp tilsvarende Betydelig overskridelse på vannkapittelet grunnet ekstraordinære kostnader knyttet til frossent vanninntak i Mehamn i november. Betydelig overskridelse på renovasjon. Det er foretatt en gjennomgang av avtalene med Finnmark Miljøtjeneste AS og Gamvik kommune kan dokumentere overfakturering fra selskapet som vil bli krevd tilbake i 2010 Avtalen med AVINOR om utførelse av tjenester på Mehamn lufthavn er videreført i Fra 2010 vil avtalen bli indeksregulert. Avtalen løper i utgangspunktet til september 2010, men det er opsjon på en forlengelse i 2 nye år. 27

28 Teknisk administrasjon/brannvern Teknisk etat Landbruksforvaltning Turisme Oppmålingsmyndigheten Byggesaksbehandling Festetomter/avgifter Brannordning Feiervesen Forurensning Sum Det er et negativt avvik samlet på ansvarsområdene på ca ,-. En av årsakene er at avsatt beløp for tidligere innleie av teknisk sjef (perioden ) ikke var stort nok i forhold til den reelle faktura som kom i Under ansvarsområde turisme er det ført kostnader som skulle vært ført på omstillingsarbeidet gjennom bruk av omstillingsmidler. Etter avtale med styreleder for omstillingsforetaket, vil Gamvik kommune få ,- av dette beløpet tilbake i Byggesaksbehandling er overskredet da det ikke har vært sammenheng med innkreving av gebyr for saksbehandlingen og kostnaden. Dette er det ordnet opp i tidlig på året i 2010 og det forventes at det vil komme inn et betydelig høyere beløp på byggesaksbehandlingen i På ansvarsområdet festetomter er det en redusert inntekt grunnet tilbakebetaling av feilaktig innbetalt festeavgift fra Nordkyn Kraftlag gjennom flere år. Sektorens administrasjon Fra høsten 2005 var det engasjert teknisk sjef som pendlet fra Vestlandet og som var tilstede i Mehamn i 1-3 uker sammenhengende og ellers ikke var tilgjengelig. Denne avtalen gikk ut i desember Denne ble erstattet av en avtale med Asplan Viak i Karasjok om å tilby faglig bistand på mange fagområder, blant annet arkitektur, tekniske fag, VAR og samfunnsplanlegging i tillegg til å ivareta teknisk administrative funksjoner. En medarbeider skulle betjene kontoret i Mehamn 3-5 dager hver 2. uke. Det ble avtalt at kommunen skulle opprettholde en ingeniør stilling for utføre løpende oppgaver og saksbehandling. Det viste seg fort at det var et stort etterslep på faglige oppgaver innenfor mange fagområder, og i tillegg var det igangsatt omfattende bygningsmessige arbeider som man valgte å utføre i egen regi med egne ansatte, noe som krevde oppfølging. Kommuneplanarbeidet skulle være en sentral oppgave for Asplan Viak sitt engasjement i 2009 men måtte nedprioriteres grunnet status på sektoren. 28

29 Landmåling/kartforretninger, matrikkelføring og planregister Avdelingsingeniøren sa opp sin stilling og sluttet Man valgte da å sette stillingen vakant og kjøpe oppmålingstjenester eksternt. Det viste seg fort at arbeidet med matrikkelen hadde stoppet opp og etter hvert fant man løsning med bistand fra kartverket i Vadsø og ved å kurse en medarbeider ved servicekontoret som etter hvert fikk ansvaret for matrikkelføringen. Landmåler fra konsulentfirmaet Sweco ble engasjert til å forestå feltarbeid/landmåling. I løpet av høsten fikk vi kontroll over situasjonen når det gjelder bestillinger fra publikum, men det er fortsatt et stort etterslep med å få matrikkelen ajourført. Dette skyldes begrenset mulighet til å prioritere denne oppgaven pga stort arbeidspress på servicekontoret. I løpet av våren er det laget et foreløpig planregister som en start for å oppfylle nye krav i plan og bygningsloven om planregister. Alle planer foreligger nå i digital form. Mange er skannet, noen er digitalisert og de som er utført digitalt er etterspurt og arkivert. Etter søknad innvilget fylkesmannen ca kroner til etablering av en web basert innsynsløsning og planregister. Det arbeider er påbegynt men ikke sluttført. Bygningsmessige arbeider Det ble bevilget betydelig midler til bygningsmessige arbeider i Bevilgningene ble gitt på et svært sviktende faglig grunnlag, og teknisk sjef sviktet også ved ikke umiddelbart å skaffe seg en oversikt og finne frem til et faglig helhetlig grep. I stedet ble oppgavene avdekket over en lengre periode. Dette førte blant til at vi ikke fikk gitt rask og nøyaktig informasjon til det politiske nivå om konsekvensene av de vedtak de hadde fattet. Prosjekteringen kom etter hvert på skinner og det ble igangsatt opplæring for asbest sanering Det ble også kjørt anbudsprosess for innkjøp av materialer (bl. a. vinduer og dører) Svært mange andre bygningsmessige oppgaver ble utført gjennom våren og sommeren før man kunne påbegynne arbeidene med skolen. Arbeidene har hatt god fremdrift høsten Arkitekt, RIB og RIV har vært engasjert som en del av rammeavtalen med Asplan Viak. Teknisk sjef er svært tilfreds med den unike fagkompetanse kommunen besitter i egne rekker og det kan synliggjøres at de bygningsmessige arbeidene som utføres med egne mannskaper er økonomisk svært gunstig for kommunen. Gjennom disse arbeidene har det også bevist blitt satset på å bygge opp kompetanse og erfaring med prosjekt og prosjekteringsledelse. Det har vært viktig styrke den faglige kvaliteten på Forvaltning, Drift og Vedlikhold av kommunale bygg. Det er derfor innkjøpt et såkalt FDV verktøy. Dette er tatt i bruk men mye gjenstår å få utnytte det fullt ut. En viktig oppgave her har vært å bygge opp arkiv for alle bygg med tegninger og beskrivelser. Mange tegninger er oppdater og foreligger i digital form. 29

30 Byggesaksbehandling Det var et stort etterslep på byggesaksbehandling pr Både pga begrenset bemanning og fordi fungerende teknisk sjef ikke lengre anser seg som tilstrekkelig oppdatert på byggeforskrifter, har tidligere teknisk sjef, (nå Aquapartner as) vært engasjert. Dette har vært basert på at honorar skal kunne dekkes av gjeldene gebyrer. Vi har et etterslep med å få innkrevd gebyrene. Dette ser nå ut til å komme på skinner Planarbeidet Arbeidet med kommuneplanen er blitt forsinket,fordi det har vært et stort press på å sikre utførelse av helt sentrale og nødvendige oppgaver. Et planprogram ble utarbeidet og vedtatt og sendt på høring. Arbeidet med kart og flere utredninger er påbegynt og fortsetter i Veien til Nervei Gamvik kommune fikk høsten millioner fra Samferdselsdepartementet for å videreføre arbeidene på Nerveiveien. Den anbudskontrakten som veilaget hadde inngått i 2008, hadde åpning for reforhandling, og ble videreført. Utover dette ble det inngått avtale med Nervei Flytebrygge as om å utføre riggtjenester. Både prosjektledelse, byggeledelse og detaljprosjektering av byggeplaner ble utført av Gamvik kommune. Totalt ble det meste av vegkroppen på totalt 8 kilometer utført. Arbeidene ble avsluttet like før jul og det blir utlyst ny anbudskonkurranse for å bygge for de resterende 2 millioner i

31 TILTAK/NÆRING/OMSTILLINGSARBEID Omstillingsarbeidet i Gamvik kommune har vært gjenstand for en omorganisering i Fra og med oktober ble arbeidet organisert innenfor rammen av et kommunalt foretak, Gamvik- Nordkyn Utvikling KF. I og med at næringssjefen som har vært ansatt siden høsten 2007 sa opp sin stilling og fratrådte ved årsskiftet, ble han værende som ansatt i kommunen ut oppsigelsestida. Først i mars 2010 tiltrådte den første daglige lederen i omstillingsforetaket. Omstillingsprosjektet: Gamvik kommune er med i et 4.årig omstillings- og utviklingsprosjekt i regi av fylkeskommunen for å være med på å skape et mer robust og fremtidsrettet samfunn der det skal være attraktivt å arbeide og leve. Målsettingen har vært ambisiøs, men ikke umulig. Tre av prosjektperiodens fire år er nå gjennomført, og følgende fremdrift kan oppsummeres; År 1(2007): Ved oppstart fantes ingen næringsavdeling(og heller ikke prosjektleder/næringssjef) og heller ingen strategisk plan /eller retning (heller ikke en utdatert) for kommunen. Næringsapparatet(næringssjef) ble ansatt fra august Resten av 2007 gikk derfor med til å etablere en plattform og retning (sammen med rådmann og ordfører)for arbeidet. Et styre for utviklingsarbeidet ble etablert(oktober 2007) og de første møtene gjennomført. Styret bestod av følgende personer: År 2(2008): Marius Nilsen(leder) Oddvar Jensen Synnøve Vassvik Vidar Hansen Bjørn Børre Leinan Det ble startet opp kurs i ProsjektLederProsess(PLP) for styret og lederne i administrasjonen på rådhuset. Det ble videre gjennomført folkemøter, og etablert arbeidsgrupper for å engasjere flest mulig i utviklingsarbeidet. Filosofien var at det var viktig å få med flest mulig, og at vi skulle ta tiden til hjelp for sammen med innbyggerne å etablere en retning for utviklingsarbeidet. Vi skulle deretter presentere en strategisk plan(m/handlingsplan) høsten Dessverre viste det seg etter hvert at arbeidsgruppene ikke fungerte etter intensjonene, og arbeidet med strategisk plan ble derfor endret. Endelig strategisk plan(og handlingsplan 2009) ble godkjent av kommunestyret i desember. Den strukturelle plattform for samarbeidet mellom styre og administrasjon var for så vidt avklart, men fungerte ikke godt i praksis. Det var også uavklarte kompetanseforhold mellom omstillingsstyret og formannskapet, blant annet hadde omstillingsstyret ikke myndighet over næringsfondsmidlene. Det ble derfor stadig mer klart at det måtte gjennomføres endringer. 31

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen Administrasjonens årsrapport 2004 Foto: Hans Kristian Hanssen Innholdsfortegnelse 1.0 Generell del...3 1.1 Rådmannens generelle vurderinger...3 1.2 Sentrale styringsorganer...4 1.2.1 Organisatoriske og

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL På vegne av administrasjonen legger rådmannen nå fram forslag til neste års budsjett som grunnlag for videre politisk oppfølging i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 5 2.3 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsmelding 2008. http://www.masoy.kommune.no - 1 -

Måsøy kommune. Årsmelding 2008. http://www.masoy.kommune.no - 1 - Måsøy kommune Årsmelding 2008 http://www.masoy.kommune.no - 1 - Innhold MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2008... 3 Innledning... 3 Likviditet... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 4 SENTRALADMINISTRASJONEN...

Detaljer

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE 1 1. Årsmelding fra sektorene Årsmeldingen er administrasjonene rapport til Kommunestyret over aktiviteten i 2008, og må ses

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013

Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013 Notat Til Fra Sak : Rådmannen : Trond Robertsen : ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013 ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: 77021816 Bankgiro: 7874 0681086 Postboks 152 Telefax: 77021805 Bankgiro: 4790 0790119

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003 17. mai på Ingøya INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 3 smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer