ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING"

Transkript

1 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2009 Mehamn, Svein Tønnessen rådmann

2 Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Sentraladministrasjonen side 6 Renhold og vaktmestertjeneste side 8 Oppvekstsektoren side 9 NAV(Sosialtjenesten) side 15 Barnevernstjenesten side 18 Helsesektoren side 21 Kultur og fritid side 26 Kommunalteknisk drift side 27 Teknisk administrasjon/brannvern side 28 Tiltak/næring omstillingsarbeid side 31 2

3 Gamvik kommune og økonomien Innledning: Gamvik kommunes driftsregnskap for 2009 viser et regnskapsmessig underskudd på ,-. I dette tallet ligger også at det ikke var mulig å dekke inn ,- av tidligere års underskudd. Det ligger også inne i resultatet at det er overført ,- mindre fra drift til investeringskapittelet enn budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette har blant annet sammenheng med alternativ finansiering av den statlige vedlikeholdspakken som Gamvik kommune mottok i januar 2009 grunnet finanskrisen. Dette sammen med en netto avsetning til fond gjorde at driftsresultatet ble på ,- for Nedenfor følger en oppsummering med fordeling pr kapitler. Netto merutgift 1.1 fellesutgifter Netto merutgift 1.2 sentralledelsen Netto merutgift 1.30 Renhold og vaktmestertj Netto merutgift 1.31 Undervisning Netto merinntekt 1.32 Barnehager Netto merutgift 1.33 Sosial og barnevern Netto merutgift 1.34 Helse Netto merutgift 1.35 Kultur Netto merutgift 1.36 teknisk drift Netto merutgift 1.4 Teknisk adm Netto merinntekt 1.5 Næring og tilskuddsformidl Netto mindreutgift 1.6 Prosjekt Netto merinntekt 1.7 Skatt og rammetilskudd/øvrige Mer renteinntekter enn budsjettert Mindre renteutgifter enn budsjettert Mer avdragsutgifter enn budsjettert Mindre avdragsinntekter enn budsjettert Mer utlån enn budsjettert Driftsresultat Mindre overført investeringsregnskap Avsatt mer til fond enn budsjettert Brukt mer av fond enn budsjettert Dekket mindre tildligere underskudd enn budsjett Resultat uten budsjettert underskudd Budsjettert underskudd - Regnskapsmessig underskudd

4 Utvikling i nivået på skatter og rammeoverføringer, renter og avdrag er presentert nedenfor. Skatter og rammeoverføringer, renter og avdrag Tabellen viser tydelig at rammetilskudd utgjør en svært viktig del av Gamvik kommunes inntekter. Rammetilskuddet for 2009 var på vel 52 millioner kroner, nesten 3,5 millioner kroner mer enn i Rammetilskuddet utgjør ca 50% av Gamvik kommunes inntekter og dette gir kommunen stor sårbarhet for svingninger i statlig politikk overfor kommunene. Når det gjelder skatteinngangen så har den i nominelle tall stort sett ligget på samme nivå gjennom de siste 4 år. Dette betyr at skatteinntektene utgjør en stadig mindre del av Gamvik kommunes totale inntekter. Utviklingen i skattenivå kan henføres til en endring i befolkningstall i perioden. Nedenfor følger en oversikt over utviklingen i innbyggertall og alderssammensetning fra 2004 til Som det framgår av denne har Gamvik kommune mistet 109 innbyggere siden Det er spesielt negativt at det er den yngste kategorien som har størst reduksjon. Det er faktisk alderskategorien år som kommer ut med en betydelig økning de siste to år. Rådmannen ser med bekymring på den demografiske utviklingen, spesielt den store nedgangen av i yngste kategoriene. Tallene indikerer en vridning av ressursbruk fra undervisning og over mot helse de kommende år. Innbyggertall og fordeling i alderskategorier I alt år år år år år

5 Utvikling i lånegjeld Nedenfor følger en tabell med utviklingen i lånegjeld Sum lånegjeld Lånegjeld pr innbygger Innbyggertall Rådmannen har ved flere anledninger advart mot den økte lånegjelda. Det viser seg imidlertid at det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å få politisk gehør for en innstramming på dette området. I økonomiplan for perioden ble det vedtatt at det var en målsetting å redusere lånegjelda med minst 10 millioner kroner i planperioden. Som det framgår av tabellen over er den økt med nesten 7 millioner. Det var kun i regnskapsåret 2007 at kommunestyret valgte å følge sin egen plan. Med ca 96 millioner kroner i gjeld, er endringer i rentenivået en kritisk faktor for Gamvik kommune. Kommunens renteutgifter har aldri vært så lave relativt sett med et rentenivå på under 2% i deler av Selv om Norges Bank har signalisert at det ikke ligger an til en dramatisk økning i rentenivået i 2010, vil rådmannen på det sterkeste advare mot en fortsatt økning i lånegjeld. En økning i rentenivå opp til 5% vil for Gamvik kommune utgjøre mer enn 2 millioner kroner i økte driftsutgifter. Når det gjelder økonomiske nøkkeltall for øvrig, vises til notene inntatt av økonomisjef i regnskapet. Nedenfor følger en gjennomgang av de enkelte sektorer. 5

6 SENTRALADMINISTRASJONEN Denne utgjøres av ansvarsområdene og dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen, servicekontoret og drift av rådhuset Budsjett Revidert Regnskap budsjett Rådmannskontoret Personalkontoret Økonomiavdelingen Servicekontoret Rådhuset, drift Sum sentraladm Sentraladministrasjonen har samlet et netto avvik i forhold til revidert budsjett på ,-. I likhet med foregående år har det i 2009 også blitt brukt betydelig beløp til juridisk bistand og rettssaker. Dette avviker ca ,- fra det opprinnelige budsjettet. På personalkontoret ligger det inne et merforbruk på ca ,-. Dette skyldes hovedsakelig flyttegodtgjørelser og stillingsutlysning. Rekruttering Ny helseleder tiltrådt stillingen i juni og ny personalsjef tiltrådte stillingen i august. Generelt har det til tider vært vanskelig å skaffe kompetent personell, særlig innen helse og skole/oppvekst områdene. Innen helse har det vært brukt til dels omfattende midler til innleide vikarer fra byråer. Den lave arbeidsledigheten gjør det utfordrende å tiltrekke seg aktuell nødvendige profesjoner. Vi ser at noe arbeidsinnvandring finner sted, særlig fra Sverige og Finland, men også andre land. Gamvik kommune er etter hvert blitt en fler-kulturell arbeidsplass. Kommunen har valgt å satse på kompetanseheving av egne ansatte gjennom lederutviklingstilbud, desentralisert sykepleie og faglig voksenopplæring. Samarbeidsarenaer Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt. Det har vært ført enkelte særskilte forhandlinger for enkeltpersoner. Andre arenaer har vært samarbeidsmøter om saker og forslag til utvikling. Enkelte forslag har vært sendt organisasjonene til høring, før politisk behandling. 6

7 Arbeidsmiljø: Det har vært satset på styrking av arbeidsmiljøet i Gamvik kommune i Av tiltak gjennomført kan nevnes: Innført elektronisk HMS system i alle sektorer Gamvik kommunes arbeidsgiverpolitikk Førstehjelp- og verneutstyr alle ansatte Rullerende planarbeid for kvalitet og HMS, opprettelse av team Innkjøp av elektronisk stoffkartotek. Det har vært kurs for medlemmer i AMU, ved Arbeidstilsynet Det har vært 40-timers kurs for alle verneombud og ledere som målgruppe. Servicekontoret fungerer som møtesekretariat og det har vært avviklet følgende møter/saker i 2009: Utvalg 2009 Antall møter Antall saker Kommunestyret 5 47 Formannskapet Miljø og teknisk utvalg 6 35 Skole og barnehageutvalget 0 0 Kultur og fritidsutvalget 1 3 Helse og sosialutvalget 1 3 ADU 4 19 AMU 4 18 Eldrerådet 3 10 Det har vært en del bemanningsmessige endringer i sentraladministrasjonen i Med bakgrunn i en langtidssykmelding, ble det foretatt en intern utlysning på en stilling i økonomiavdelingen. Dette førte med seg en intern overflytting slik at helsesekretær i slutten av mars tiltrådte i vaikariat i økonomiavdelingen. Fra samme tidspunkt ble en sekretær på servicekontoret tilbydd helsesekretærstillingen og det ble lyst ut eksternt etter vikar på servicekontoret. Kommunen kjøpte i hele 2009 inn kompetanse fra Asplan Viak til funksjonen som teknisk sjef. Det ble også kjøpt inn kapasitet til byggesaksbehandling og oppmålingstjenester. 7

8 RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTE inkl byggvedlikehold Budsjett Revidert Regnskap budsjett Renholdsteamet Vaktmestertjeneste Sum Renholdsteamet har hatt mindre justeringer i 2009 som følge av endring av vaskeareal grunnet endret kommunalt tjenestetilbud. Fra november 2008 ble det nye NAV-kontoret i sentrum innlemmet i det kommunale vaskearealet gjennom en avtale med NAV leder på Nordkyn. En 16% stilling utfører renhold på kontorene og 50% av kostnaden dekkes av NAV(staten). Fra årsskiftet 2008/2009 ble det gjennomført en ny omorganisering ved at hjemmehjelpstjenestens ansatte ble overført til renholdsteamet. Dette har ført til en kostnadsøkning for renholdskapittelet og en tilsvarende reduksjon for hjemmebasert omsorg. I forbindelse med redusert vaskeareal på Gamvik skole grunnet nedleggelse har det ikke lyktes å ta ut den tilhørende stillingsreduksjonen i løpet av året. Vaktmestertjeneste og bygningsvedlikehold viser et beløp som ligger ca ,- over revidert budsjett. Regnskapet for 2009 viser imidlertid en redusert kostnad sammenlignet med 2008 på vel ,-. Årsaken til dette kan henføres til at avlønning av en stilling er lagt inn på investeringskapittelet under renovering Mehamn skole. Når dette prosjektet er fullført, må denne stillingen igjen belastes ordinær drift. 8

9 ÅRSMELDING skole/barnehage GAMVIK MEHAMN SKJÅNES SKJÅNES MEHAMN Endring av barnehagestrukturen i løpet av 2009 Fra tre til to barnehager Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Det totale avvik i forhold til det opprinnelige budsjettet ligger under følgende ansvarsområder Voksenopplæring Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Økte refusjoner ble regulert med mer enn faktisk mottatt. PPD Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Nordkapp kommune gikk ut av samarbeidet og dette økte kommunens utgifter 9

10 Skoleadministrasjon Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Økte refusjoner som bl.a. førte til mer utg. i kontorhold Økte lønns utg. og pensjonsutgifter. Felles undervisning Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Stor reduksjon i foreldrebetaling SFO. Tilskudd til kvalitetsutvikling er halvert. Økte reiseutgifter. Skolefrokost Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Kostutgiftene er feilaktig budsjettert med kr Det skal være balanse i forholdet kostpenger inn og matvareinnkjøp. Differansen her er kr i negativ favør. Mehamn skole Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Skolen har hatt flere langvarige sykemeldinger, med økt behov for vikarer. Merutgifter på lønn/vikarutg. utgjør kr Refusjon for sykepenger er regulert inn med kr , men lønnsutgiftene bare er regulert opp med kr Økte strømutgifter utgjør kr (51%). Kommunale utgifter har økt med kr (189,6%). Videre har skolen har merkostnader i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelse og dataoppgradering (maskinpark og tilknytning). Gamvik skole Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Langvarige sykemeldinger har ført til økte lønns og vikarutgifter. Differansen på regulert refusjons av sykepenger og økte lønns-/vikarutgifter er på kr Strømforbruket for denne skolen er gått ned med 10,13%, mens kommunale avgifter har økt med 62,5%. I tillegg 10

11 har forsikringsutgiftene økt med 361,46%. Skjånes skole Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Skjånes skole har hatt mindre lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes lav prosent sykemeldinger og ufaglærte lærere (lavere lønnsutgifter på totalt kr ). Skolen har lavere strømforbruk enn budsjettert (4,01%), men har økt utgifter til kommunale avgifter med 115,1% og forsikring med 156,2% Kultur skole Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Lønnsutgiftene har vært lavere en budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at kulturansatt har hatt prosentvis større stilling i skolen dette året.. SFO Mehamn Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Behov for økt voksentetthet i forhold til barn med spesielle behov har gitt oss kr ,- i økte lønnsutgifter. Videre har det vært kjøpt inn ny oppvaskmaskin. SFO Gamvik Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr På grunn av langtidssykemelding er lønnsbudsjettet høyere enn budsjettert. SFO Skjånes Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Det har ikke vært brukt penger fra dette ansvarsområde. I tillegg er det en feilføring i forhold til foreldrebetaling. 11

12 Losa Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Mindre refusjoner i forhold til yrkesveiledere og mindre brukt lønn og inventar. Studiesenter Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Det har vært kjøpt inn mindre tjenester enn budsjettert. Fellesutgifter - barnehage Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Mindre forbruk. Mehamn barnehage Netto overskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Foreldrebetalingen er gått ned med (i forhold til det som var budsjettert) Vi har fått økt statstilskudd med I tillegg har vi redusert lønnskostnadene på grunn av barn med spesielle behov som er flyttet til skolen og generell stillingsreduksjon på 20% Kostnader med hensyn til vikarutgifter er redusert med kr (20,37%). Gamvik barnehage Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Barnehagen har hatt høyere lønns-/vikarutgifter enn opprinnelig budsjettert (kr ). Av disse har vi fått inn i sykepengerefusjoner. Videre er pensjonsutgiftene høyere enn antatt ( i differanse). Mest sannsynlig skyldes dette tidligere ansatte, som har gått over i pensjonistenes rekker. I tillegg er foreldrebetalingen redusert med (41,5%) 12

13 Skjånes barnehage Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr Foreldrebetalingen har økt med 18,8%. Lønns-/vikar-/pensjonsutgiftene har økt med til sammen Bemanningsoversikt Enhet Antall brukere Pr Antall hjemler i % pr Antall ansatte pr renhold Gamvik SFO 5 barn (alle har ¼ plasser) 27 1 Mehamn barnehage 19 barn/9 barn Mehamn SFO 9 barn 84 2 Skjånes barnehage/sfo 3 barn/3 barn Gamvik skole 18 barn Mehamn skole 89 barn Skjånes skole 17 barn Totalt pr Oppsummering Oppvekstsektoren har, under de rådende forhold, hatt en god budsjettstyring. Vi har hatt store utfordringer i forhold til å få faglærte lærere på plass, spesielt m.h.t. langtids sykemeldinger. Likeledes har vi hatt økt behov for spesialundervisningstimer. Her har vi heller ikke mange ansatte med spesialundervisnings kompetanse. Arbeidsmiljøprosessen på Mehamn skole har vært ressurskrevende, både i forhold til tid og kostnad. Når vi samtidig har hatt fokus på organisasjonsendring har vi vært gjennom prosesser vektlagt klasseledelse og læring. Erfaringene herfra lar seg overføre til de andre skolene i kommunen. Dette har skjedd i forhold til målsetting for 2009 Fortsette samarbeidet i RSK-midt med hensyn til kompetanseheving Det er gjort vedtak i RSK-midt om at samarbeidet varer ut Fortsette samarbeidet med Lebesby i forhold til felles rektor/styrermøter for å skape et større fora for pedagogisk utvikling Her har vi klart å holde felles rektor/styrermøter for begge kommunene. Bli flinkere til å følge opp skolenes planer spesielt i forhold til tilsyn Vi hadde tilsyn høsten 2009 og har fått på plass 9a-3, og 11a Få felles plattform i forhold til voksenopplæringa (samarbeid og bruk av nettbasert undervisning) Voksenopplæringa er blitt en utfordring for den læreren som har ansvar. Vi har 13

14 til sammen fått 15 nasjonaliteter å forholde oss til og de fleste kommer fra land som hører til EU. Fiskeriindustriarbeidere har tidligere ikke vært stabile i vår kommune og det kan bli vanskelig å gi god opplæring over kort tid. I tillegg har helse utfordring i forhold til norskopplæring for sine ansatte. Kommunen mottar tilskudd for 4 personer og de økonomiske rammene er ikke til stede for å utvide tilbudet. Vi har gjort avtale om å bruke nettbasert opplæring. Kompetanseheving gjenstår. Følge opp etat-besøks kalenderen. Med et par unntak har sektorleder klart å følge opp 4 etatsbesøk i Søke om midler til år 2 i matematikkprosjektet Sektoren mottok for prosjektets andre år. Arbeide med barnehagestrukturen i Gamvik kommune for å finne gode løsninger. Det er en utfordring at fødselstallet er så lavt at det ikke er den rekrutteringen til barnehagene som vi ønsker. Oppvekstleders mål for 2010: * Gjennomføre tiltak for bedre læringssituasjonen i Gamvik kommune * ved timer til lesefres, mattefres og engelskfres på samtlige skoler * tettere samarbeid med PPD * deltakende part på felles styrer/rektor møter * Fortsatt ha fokus på klasseledelse * Fortsette med matematikkprosjekt * Starte budsjettprosessen for 2011 våren

15 NAV(Sosialtjenesten) 1. Budsjett, revidert budsjett og regnskap Sektoren har vært gjennom betydelig organisatorisk endring i 2008 gjennom tilpasning til NAV-reformen. Fra og med ble Gamvik kommunes sosialtjeneste samorganisert i NAV Gamvik. Det er ansatt en NAV leder på Nordkyn som leder kontorene både i Kjøllefjord og Mehamn. Hver av kommunene betaler 25% av kostnadene til NAV-leder og han har overtatt de fullmakter som var tillagt tidligere sosialleder. Barnevernet ble fra samme dato samlokalisert i samme lokaler i Mehamn sentrum men med egen fagleder direkte underlagt rådmannen. Budsjett Revidert budsjett Regnskap Diff revidert budsjett - regnsk Sosialkontoret Sosialhjelp Edruskap SUM Avvik: I forhold til revidert budsjett viser regnskapet et merforbruk på ,- under de kommunale ansvarsområde i NAV kontoret. Det er hovedsaklig området økonomisk sosialhjelp som er betydelig overskredet. Utviklingen gikk imidlertid i riktig retning utover året og mot slutten av 2009 var nivået på sosialhjelpsutbetalinger betydelig redusert. Denne tendensen har fortsatt så langt i Det skal imidlertid ikke mye til for at denne tendensen snur. Erfaringen fra 2009 viser at det er svært vanskelig å forutse svingninger i sosialhjelpsutbetalingene, da disse ikke kan leses ut av arbeidsledighetstallene til enhver tid. Beskrivelse av hovedarbeidsområder NAV Gamvik Sosial skal behandle saker etter statlig lovverk: lov om sosiale tjenester Lovenes formålsparagrafer sier en god del om hva kontoret skal jobbe mot: å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til å øke likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 15

16 bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Vedlagte tabell viser utviklingen i sosialhjelpstilfeller på ulike parametere i 2008 og Samlet stønad i alt Bidrag Lån Antall mottakere Fordelt på alder Under 18 år år år år år og over 1 1 Stønadstid Inntil 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd og over 3 2 Stønadsbeløp pr mottaker og over 1 2 Tabellen viser at det er mange mottakere som er inne på sosialhjelp i relativt kort tid og med beskjedne beløp. En bedre bruk av kvalifiseringsprogrammet vil forhåpentligvis kunne redusere nivået på langtidsmottakere med store stønadsbeløp. Rusomsorg Det er utviklet samarbeid med psykiatritjenesten i saker der det både er rusproblematikk og psykiatri.hovedutgiften er betaling for alkoholkontroll. Kommunal egenandel ved opphold på institusjon er falt bort. Av andre arbeidsoppgaver kan nevnes: administrere statlige ordninger som boligtilskudd og startlån (Forvaltes av Anders Solbu) 16

17 UTFORDRINGER: Sosialtjenesten i Gamvik har i hele 2009 vært en del av NAV. Integreringen har vært vellykket og vi har klart å få et bedre grunnlag for oppfølging og tilrettelegging for brukerne av tjenesten. Overføring av kompetanse mellom fagområdene i NAV Gamvik er god selv om vi har et stykke igjen før vi kan si at det er mulig å jobbe litt mer som generalister. Det er viktig at vi som ansatte har et oversiktlig bilde av hvilke tiltaksmuligheter som ligger i NAV. Det er nå iverksatt tiltak som skal lette overføringen av både den tekniske og den faglige kompetansen. Dette gjøres i blant annet i fagteam som avvikles etter en bestemt kjøreplan. Vi mener av dette på sikt skulle kunne redusere sosialhjelpsutbetalinger, men også kunne gi innbyggerne i Gamvik bedre muligheter for å komme i arbeid eller tiltak framfor å motta passive ytelser. KVP (Kvalifiseringsprogrammet) har et spesielt fokus hos NAV Gamvik. Et nærmere samarbeid med tiltaksbedriften Koppmolla AS og det øvrige næringsliv i kommunen mener vi skal skape flere muligheter for gode arbeidsrettede tiltak som på sikt øker mulighetene for ordinært arbeid. Strategier for økt samhandling med disse aktørene er under planlegging og vil etter all sannsynlighet være gjennomført våren Vi regner med at vi i 2010 skal drifte sosialbudsjettet i henhold til det som er budsjettert. 17

18 Barnevernstjenesten Budsjett Revidert budsjett Regnskap Diff revidert budsjett - regnsk Nordkyn barneverntjeneste Fosterhjem Barnevern Barneverntjenesten skal behandle saker etter statlig lovverk: Lov om barneverntjenester Lovens formålsparagrafer sier en god del om hva kontoret skal jobbe mot: å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I 2009 hadde barnevernet i Gamvik kommune 10 undersøkelsessaker. I løpet av året hadde 17 barn hjelpetiltak, og 1 barn omsorgstiltak. Ved årets utløp var det 3 barn plassert i fosterhjem. Barneverntjenesten har i løpet av 2009 vært gjennom en omorganisering. Første halvår hadde tjenesten følgende bemanning: Fagleder barnevern: 100 % Barnevernskonsulent: 50 % 18

19 Fra ble barneverntjenesten i Gamvik kommune og Lebesby kommune slått sammen, som et administrativt vertkommunesamarbeid i henhold til Kommuneloven 28b. Gamvik kommune er vertskommune, og Lebesby er samarbeidende kommune. Nytt navn på tjenesten er Nordkyn barneverntjeneste. 150 % stilling fordelt på 100 % barnevernkonsulent og 50 % sosialkonsulent fra Lebesby er ansatt i Gamvik kommune fra % av fagleders stilling er administrativ. 20 % av lederressursen dekkes av Lebesby kommune. Gamvik kommune forestår løpende utbetalinger av lønn og øvrige driftsutgifter. Lebesby kommune refunderer kostnadene for 150 % fagstilling og 20 % lederressurs, samt 50 % av øvrige kontordriftskostnader gjennom en 3 måneds a konto avregning. Nordkyn barneverntjeneste: Sum driftsutgifter Kr Overskudd i forhold til budsjett Kr Avviket kan forklares med overgangen til egen post for Nordkyn barnevern, hvor det blant annet er budsjettert med lokalleie og driftsavtaler som i 2009 har vært belastet Drift Rådhus, i tillegg til overbudsjettering på kr til KLP. Netto (etter avsetning til fond kr og bruk av fond kr ): Kr Fosterhjem: Sum driftsutgifter Kr Netto Kr Overskudd i forhold til revidert budsjett kr. Kr ,- Overskuddet skyldes endringer i fosterhjemsavtaler. Barnevern: Sum driftsutgifter Kr Netto Kr Underskudd Kr Avviket skyldes i hovedsak forhøyede kostnader til utgiftsdekning i og utenfor hjemmet (overforbruk på kr i forhold til opprinnelig budsjett). Dette skyldes økning i antall barn med hjelpetiltak i hjemmet, og overgang fra omsorgstiltak til ettervern.) 19

20 KOMMENTARER: I forbindelse med opprettelsen av Nordkyn barneverntjeneste ble det søkt om ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. Søknaden gjaldt midler til utvikling av tjenesten ved veiledning til leder, hospitering/ innhenting av erfaring fra andre interkommunale samarbeid, deltakelse på faglig seminar for ansatte i tjenesten og gjennomføring av felles samarbeidsseminar for begge kommuners hjelpeapparat. Søknadssummen på kr ble innvilget. Av dette ble kr brukt på seminar for ansatte i barneverntjenesten og samarbeidspartnere i begge kommuner. Det som ikke er benyttet i 2009 er satt av på bundet driftsfond. MÅL FOR 2010 Videreutvikle Nordkyn barneverntjeneste, ved å: - Innhente erfaringer fra andre interkommunale samarbeid - Arbeide videre med bygging av felles organisasjonskultur. - Bygge opp gode samarbeidsrelasjoner med begge kommuners hjelpeapparat. 20

21 ÅRSMELDING Avdeling for Helse Budsjett, revidert budsjett og regnskap , , ,- Netto underskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr ,- Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr ,- Det totale avvik i forhold til det opprinnelige budsjettet kan forklares slik: Den generelle nedgangen i befolkningen har ikke påvirket aktiviteten i Avdeling Helse i En viktig årsak til avvikene er kostnader i forbindelse med betaling av institusjonsplass hos CSS (Conrad Svendsen Senter). Plassen var sagt opp i 2008, og betaling holdt igjen. Etter at man kom til en minnerlig ordning med CSS gjennom advokat i 2009, medførte dette økte kostnader i.f.t. budsjett på kr , i tillegg til kr i advokatkostnader. Sykefraværet totalt sett har ikke vist noen stor økning. Man ser i enkelte tjenester noe høyt langtidsfravær. Det viser seg at utgifter til vikarbruk og overtid er poster som er vanskelig å beregne. Disse må i tillegg sees i sammenheng med sykepengerefusjon som totalt for hele Avdeling Helse var på 1,6 mill. I tillegg har kommunelege vært ute i fødselspermisjon, noe som medførte betydelige utgifter for kommunen i.f.t. differansen mellom refusjon inntil 6 G og lønn. Beskrivelse av hovedarbeidsområder i Avdeling Helse: Kvalitet på tjenestene har også i år vært fokusert på ved utarbeidelse av gode rutiner og prosedyrer samt internkontroll. Det er en kontinuerlig prosess som er et godt arbeidsverktøy i alle ledd. Det har vært satset på kompetanseheving og opplæring i tråd med statlig kompetansehevingsplan Kompetanseløftet 2015 og lokal opplæringsplan for Helse. Opplæring og kompetanseheving av egne ansatte er en kontinuerlig prosess og er med på å høyne kvaliteten på tjenesten. Kjøkken Kjøkkenet har hatt normal drift. Matutgiftene er på omtrent samme nivå som i fjor. Det har vært noe langtids sykefravær mot slutten av året, dette gjenspeiler seg ved økning i refusjon sykepenger samt vikarkostnader. Helseadministrasjon Vi fikk kr ,- i kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark 2008 som ble benyttet i sin helhet i 2008/2009 til videreutdanning i akuttmedisin for en sykepleier. Videre fikk vi kr ,- i Herav er kr ,- benyttet til grunnutdanning av sykepleiere, ,- er satt på fond til demensomsorg i I tillegg fikk vi kr ,- 21

22 til videreutdanning i rus/psykiatri, disse vil bli returnert da utdanningen ikke ble gjennomført. Leieinntekter har vært større enn budsjettert. Det må sees opp mot husleie for vikarer som også har økt. Forhenværende helseleder gikk av med AFP, og ny helseleder tiltrådte Noe økte utgifter til kjøp av tjenester, dette til veiledning av nytilsatt helseleder. Sykehjem/sykestue Den største inntektsøkningen på sykehjem/sykestue skyldtes økning i egenbetaling for institusjonsopphold. Det har vært opp mot fullt belegg av disse plassene i Det har vært normal bruk av akuttplassen. Man ser også en økning av utgifter til strøm. Selv om det har vært god utnyttelse av personalressursene har vi hatt vansker med rekruttering av sykepleiere. For å unngå for mye overtidsbruk og slitasje på de som var igjen har vi måtte benytte vikarbyrå i større grad enn tidligere. Dette er en dyr ordning og kun egnet som en nødløsning. Langtids sykefravær har i tillegg ført til økt forbruk av vikarer og overtid. Det må imidlertid sees opp mot sykepengerefusjon som var på kr ,-. I tillegg kommer korttidsfravær som det ikke gis refusjon for. Ergoterapeut/aktivitør sluttet i stillingen sommeren 2009, og den ble satt vakant ut året. Hjemmetjenesten I 2009 var 42 personer registrert som mottakere av ulike tilbud innenfor hjemmetjenester. Det var 8 flere enn året før. Pr hadde vi 11 personer som hadde matombringing, 7 brukere som hadde trygghetsalarm. 6 personer hadde støttekontakt. I tillegg besto hjelpetilbudet av hjemmehjelp, hjemmesykepleie, vaktmestertjeneste, brøytetjeneste og avlastning på institusjon. Egenbetalinger for hjemmetjenester var noe høyere enn for 2008 og står i forhold til antall brukere.vakante stillinger knyttet til rekrutteringsutfordringer, og flere/tyngre mottakere av ulike tilbud gjorde personalsituasjonen noe ustabil. Ledsagertjenesten har også hatt økte utfordringer i forbindelse med omlegging av ordningen knyttet til hvem som dekker utgiftene, og dekningsgrad av disse. Dette har medført vansker for kommunen å skaffe ledsagere Psykiatritjenesten Stilling som psykiatrisk sykepleier har stått vakant i 2009, til tross for gjentatte forsøk på rekruttering til stillingen uten at det har lyktes. Tjenesten har likevel vært tilfredsstillende ivaretatt av hjelpepleier med videreutd. i psykiatri. Hun får månedlig veiledning fra DPS Lakselv. I tillegg benyttes det ressurser fra andre helsetjenester til kjøp av tjenestetilbud utenfor kommunen (CSS) og til rusomsorgen innenfor sosialtjenesten. En del av hjemmetjenesten omfatter tilsyn innenfor psykiatrisk tjeneste. Helsesøstertjenesten er et bindeledd mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk 2.linjetjeneste (BUP) og kommunens 1.linjejeneste. Det er en sårbar tjeneste med få ansatte. Legetjenesten Legetjenesten har hatt en stabil lege i stillingen som kommuneoverlege. Det er en stilling vi deler med Lebesby kommune. Kommunelege 2 har siste halvdel av året vært ute i 22

23 fødselspermisjon, noe som har medført økte kostnader for kommunen som nevnt innledningsvis. Det har vært fast vikar i stillingen hele perioden. Med turnusleger i tillegg er det god legedekning i kommunen og nesten ikke ventetid for ordinær timebestilling. På grunn av stabil kommuneoverlege som er godkjent veileder hadde vi både turnusleger og medisinerstudenter i Det ga fullt tilskudd for begge. Vi ser at betydelig investering av utstyr på legekontoret i form av lab.utstyr har gitt positive resultater ved at vi får høyere trygderefusjoner fra NAV. Utstyret resulterer i at utredninger/ behandling kan utføres i større grad lokalt, noe som reduserer belastningen på innbyggerne ved mindre reiseaktivitet. Langtids sykefravær blant merkantilt personell har medført økte vikar/overtidskostnader. Kommunens utgifter til gjestepasienter har gått ned sammenlignet med Fysioterapitjenesten har vært noe mer ustabil dette året. Vi hadde ny fysioterapeut fra medio juli, men denne sluttet i midten av november grunnet jobbtilbud på sitt hjemsted. I forbindelse med rekruttering av ny fysioterapeut var kommunen uten fysioterapeut ut året. Dette medførte dermed også reduserte kostnader til driftstilskudd og kjøp av fysioterapitjenester. Helsesøstertjenesten har noe avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes ekstra aktivitet og innleie av vikarer i forbindelse med massevaksinering knyttet til pandemiforebygging. Nytilsatt i stillingen som helsesøster på begynnelsen av året, spl uten videreutd. helsesøster, men denne har planer om å gjennomføre utdanningen så snart som mulig når studieplass er tilgjengelig. Veiledning har vært gitt regelmessig av forhenværende helsesøster. Helsestasjon for unge har hatt regelmessige temakvelder. De er aktivt inne på skolene og har regelmessige møter på Mehamn skole. Helsesøster har et tett samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUP) noe som har ført til tettere oppfølging av enkeltsaker. Jordmortjenesten. Avtalen med Vadsø kommune om kjøp av jordmortjeneste har fungert godt gjennom året. Bemanningssituasjonen: Avdelingssykepleier både for institusjon og hjemmebasert omsorg sa opp sine stillinger før jul Det ble opprettet en kriseledelse/lederteam som fungerte inntil nye ledere var på plass. Da det viste seg vanskelig å rekruttere til avdelingssykepleierstillingene, var det først på plass leder for institusjon fra medio oktober 2009 og leder for hjemmebasert omsorg fra januar Ved at fagpersoner var flyttet fra drift til lederteam, medførte dette vakante stillinger med betydelige kostnader til innleie av vikarer. Det var også nødvendig å benytte vikarbyrå for å ha en forsvarlig drift. Det har altså i 2009 vært stor utskiftning av ledere på helse, ved at det er foretatt nytilsettinger i avdelingssykepleierstillingene samt helseleder. I tillegg sluttet gikk sekretær for helse over i annen midlertidig stilling fra juni 09, og vikar tiltrådte denne stillingen. 23

24 Etterspørsel etter tilbudene innenfor hjemmebasert omsorg har økt i Dette samt utfordringer knyttet til rekruttering av fagpersoner, har medført noe vakanser og økt bruk av vikarer/overtid. For 2010 er det vedtatt en oppbemanning innen sykestue/institusjon og hjemmebasert omsorg på totalt 225 % stillinger. Av disse er 35% stilling forbeholdt stedsfortreder for avdelingssykepleier institusjon, da denne etter eget ønske har en del vakter i turnus/drift. Oppbemanningen er et prosjekt ut 2010, der vi gjennom å øke grunnbemanningen ønsker å redusere behovet for vikarer/overtid og bruk av vikarbyrå. Dette forutsetter imidlertid at det lykkes å få tilsatt fagpersoner i stillingene. Bemanningen ved legekontoret er også økt med 10 % fra 2010 for merkantilt personell, ettersom aktiviteten ved legekontoret har økt som følge av at større grad av utredning/behandling skjer lokalt, samt at stabil legedekning genererer mer arbeid for merkantilt personell. Planer for neste år Kvalitetsutvikling: Gjennomføring av regelmessig internkontroll og opplæring i kvalitetssystemet ved alle tjenestene. Kvalitetsforbedring og målbart system for kvalitet på tjenestetilbudet. Gjennomføring av eldreplantiltak: Samarbeid innenfor pleie og omsorg for å utnytte de ressursene man har, både innenfor institusjon, hjemmetjeneste, psykiatritjeneste og de kommunale omsorgsboligene for å få et godt og fleksibelt omsorgstilbud til hele kommunen. Interkommunalt samarbeid om utnyttelse av korttidsplassene ved institusjon og samarbeid i de mest sårbare tjenestene. Utvikling av tjenestene i tråd med nasjonale føringer Styrke demensomsorgen Utarbeide forslag til dagtilbud. Psykiatrisk omsorg: Styrke samarbeidet mellom kommunen og 2.- og 3. linjetjenesten, det vil si Distrikts Psykiatrisk Senter i Lakselv og Universitetssykehuset i Tromsø. Forebyggende tiltak for barn og unge i nært samarbeid med skole og kultur, sosialkontor og ulike lag og foreninger. Arbeide videre med samarbeid mellom ulike etater, lag og frivillige organisasjoner. Arbeidsmiljøtiltak: Følge opp tiltakene i Inkluderende Arbeidslivs bedrift Tiltak for å redusere sykefraværet - bruk av gradert eller aktiv sykemelding. Tilrettelegging av arbeidsplasser der det er mulig uten at det går ut over tjenestetilbudet. Regelmessige sykefraværssamtaler og medarbeidersamtaler. Regelmessige vernerunder i samarbeid med verneombud. Gjennomføring av regelmessig internkontroll og opplæring i elektronisk HMS-system ved alle tjenestene. Opprettelse og drift av HMS-team. 24

25 Kontorplass til alle lederne som tilfredsstiller kravene for HMS Kompetanseutvikling: Utarbeide kompetansehevingsplan Interkommunalt samarbeid om opplæring for bedre ressursutnyttelse Ta i bruk e-læring Benytte lyd/bildestudio for fjernlæring, samt regelmessig internundervisning. Delta på ulike former for kompetanseheving som tilbys fra Regionalt Helseforetak Tilrettelegge for desentralisert sykepleierutdanning i samarbeid med Høyskolen i Finnmark. Tilrettelegge for desentralisert hjelpepleierutdanning i samarbeid med læreinstitusjoner. Gjennomføre medisinkurs internt to ganger årlig. Oppfølging av enkeltsaker: B- saker ved behov 25

26 KULTUR OG FRITID Kulturadministrasjon Bibliotek Mehamn idrettshall Mehamn samf.hus Gamvik samf.hus Brodtkorbbruget Nervei flerbrukshus Bygdekinoen Sum Samlet sette kommer kapittelet ut med en overskridelse i forhold til revidert budsjett på ca ,-. Hovedårsaken ligger på følgende: Feilbudsjettering strøm Gamvik samfunnshus/basseng Biblioteket var forutsatt flyttet i løpet av 2009, men ble ikke gjennomført i løpet av året. Budsjettet forutsatte at biblioteksjef ved flytting skulle få deler av lønna si fra studiesenterkapittelet ved å gå inn som veileder. Betydelig økte strøm/forsikringskostnader på Brodtkorb ga mindre nettoinntekt av utleie til museet. 26

27 TEKNISK ETAT Kommunalteknisk drift Drift av maskinpark Gatelys Lykter Veier Snøskjermer Kaier Parker og grøntanlegg Kommunale vannanl Kommunale avløpsa Renovasjon Sum Samlet avvik innenfor ansvarsområdene er på kun ,- Det er imidlertid store forskjeller mellom ansvarsområdene. Maskinparken har et betydelig bedre resultat enn budsjettert. Økt inntekt gjennom Avinoravtalen er en viktig forklaring. Parker og grønt har en overskridelse grunnet overgang fra redusert stilling (80%) til 100% uten at budsjettet ble justert opp tilsvarende Betydelig overskridelse på vannkapittelet grunnet ekstraordinære kostnader knyttet til frossent vanninntak i Mehamn i november. Betydelig overskridelse på renovasjon. Det er foretatt en gjennomgang av avtalene med Finnmark Miljøtjeneste AS og Gamvik kommune kan dokumentere overfakturering fra selskapet som vil bli krevd tilbake i 2010 Avtalen med AVINOR om utførelse av tjenester på Mehamn lufthavn er videreført i Fra 2010 vil avtalen bli indeksregulert. Avtalen løper i utgangspunktet til september 2010, men det er opsjon på en forlengelse i 2 nye år. 27

28 Teknisk administrasjon/brannvern Teknisk etat Landbruksforvaltning Turisme Oppmålingsmyndigheten Byggesaksbehandling Festetomter/avgifter Brannordning Feiervesen Forurensning Sum Det er et negativt avvik samlet på ansvarsområdene på ca ,-. En av årsakene er at avsatt beløp for tidligere innleie av teknisk sjef (perioden ) ikke var stort nok i forhold til den reelle faktura som kom i Under ansvarsområde turisme er det ført kostnader som skulle vært ført på omstillingsarbeidet gjennom bruk av omstillingsmidler. Etter avtale med styreleder for omstillingsforetaket, vil Gamvik kommune få ,- av dette beløpet tilbake i Byggesaksbehandling er overskredet da det ikke har vært sammenheng med innkreving av gebyr for saksbehandlingen og kostnaden. Dette er det ordnet opp i tidlig på året i 2010 og det forventes at det vil komme inn et betydelig høyere beløp på byggesaksbehandlingen i På ansvarsområdet festetomter er det en redusert inntekt grunnet tilbakebetaling av feilaktig innbetalt festeavgift fra Nordkyn Kraftlag gjennom flere år. Sektorens administrasjon Fra høsten 2005 var det engasjert teknisk sjef som pendlet fra Vestlandet og som var tilstede i Mehamn i 1-3 uker sammenhengende og ellers ikke var tilgjengelig. Denne avtalen gikk ut i desember Denne ble erstattet av en avtale med Asplan Viak i Karasjok om å tilby faglig bistand på mange fagområder, blant annet arkitektur, tekniske fag, VAR og samfunnsplanlegging i tillegg til å ivareta teknisk administrative funksjoner. En medarbeider skulle betjene kontoret i Mehamn 3-5 dager hver 2. uke. Det ble avtalt at kommunen skulle opprettholde en ingeniør stilling for utføre løpende oppgaver og saksbehandling. Det viste seg fort at det var et stort etterslep på faglige oppgaver innenfor mange fagområder, og i tillegg var det igangsatt omfattende bygningsmessige arbeider som man valgte å utføre i egen regi med egne ansatte, noe som krevde oppfølging. Kommuneplanarbeidet skulle være en sentral oppgave for Asplan Viak sitt engasjement i 2009 men måtte nedprioriteres grunnet status på sektoren. 28

29 Landmåling/kartforretninger, matrikkelføring og planregister Avdelingsingeniøren sa opp sin stilling og sluttet Man valgte da å sette stillingen vakant og kjøpe oppmålingstjenester eksternt. Det viste seg fort at arbeidet med matrikkelen hadde stoppet opp og etter hvert fant man løsning med bistand fra kartverket i Vadsø og ved å kurse en medarbeider ved servicekontoret som etter hvert fikk ansvaret for matrikkelføringen. Landmåler fra konsulentfirmaet Sweco ble engasjert til å forestå feltarbeid/landmåling. I løpet av høsten fikk vi kontroll over situasjonen når det gjelder bestillinger fra publikum, men det er fortsatt et stort etterslep med å få matrikkelen ajourført. Dette skyldes begrenset mulighet til å prioritere denne oppgaven pga stort arbeidspress på servicekontoret. I løpet av våren er det laget et foreløpig planregister som en start for å oppfylle nye krav i plan og bygningsloven om planregister. Alle planer foreligger nå i digital form. Mange er skannet, noen er digitalisert og de som er utført digitalt er etterspurt og arkivert. Etter søknad innvilget fylkesmannen ca kroner til etablering av en web basert innsynsløsning og planregister. Det arbeider er påbegynt men ikke sluttført. Bygningsmessige arbeider Det ble bevilget betydelig midler til bygningsmessige arbeider i Bevilgningene ble gitt på et svært sviktende faglig grunnlag, og teknisk sjef sviktet også ved ikke umiddelbart å skaffe seg en oversikt og finne frem til et faglig helhetlig grep. I stedet ble oppgavene avdekket over en lengre periode. Dette førte blant til at vi ikke fikk gitt rask og nøyaktig informasjon til det politiske nivå om konsekvensene av de vedtak de hadde fattet. Prosjekteringen kom etter hvert på skinner og det ble igangsatt opplæring for asbest sanering Det ble også kjørt anbudsprosess for innkjøp av materialer (bl. a. vinduer og dører) Svært mange andre bygningsmessige oppgaver ble utført gjennom våren og sommeren før man kunne påbegynne arbeidene med skolen. Arbeidene har hatt god fremdrift høsten Arkitekt, RIB og RIV har vært engasjert som en del av rammeavtalen med Asplan Viak. Teknisk sjef er svært tilfreds med den unike fagkompetanse kommunen besitter i egne rekker og det kan synliggjøres at de bygningsmessige arbeidene som utføres med egne mannskaper er økonomisk svært gunstig for kommunen. Gjennom disse arbeidene har det også bevist blitt satset på å bygge opp kompetanse og erfaring med prosjekt og prosjekteringsledelse. Det har vært viktig styrke den faglige kvaliteten på Forvaltning, Drift og Vedlikhold av kommunale bygg. Det er derfor innkjøpt et såkalt FDV verktøy. Dette er tatt i bruk men mye gjenstår å få utnytte det fullt ut. En viktig oppgave her har vært å bygge opp arkiv for alle bygg med tegninger og beskrivelser. Mange tegninger er oppdater og foreligger i digital form. 29

30 Byggesaksbehandling Det var et stort etterslep på byggesaksbehandling pr Både pga begrenset bemanning og fordi fungerende teknisk sjef ikke lengre anser seg som tilstrekkelig oppdatert på byggeforskrifter, har tidligere teknisk sjef, (nå Aquapartner as) vært engasjert. Dette har vært basert på at honorar skal kunne dekkes av gjeldene gebyrer. Vi har et etterslep med å få innkrevd gebyrene. Dette ser nå ut til å komme på skinner Planarbeidet Arbeidet med kommuneplanen er blitt forsinket,fordi det har vært et stort press på å sikre utførelse av helt sentrale og nødvendige oppgaver. Et planprogram ble utarbeidet og vedtatt og sendt på høring. Arbeidet med kart og flere utredninger er påbegynt og fortsetter i Veien til Nervei Gamvik kommune fikk høsten millioner fra Samferdselsdepartementet for å videreføre arbeidene på Nerveiveien. Den anbudskontrakten som veilaget hadde inngått i 2008, hadde åpning for reforhandling, og ble videreført. Utover dette ble det inngått avtale med Nervei Flytebrygge as om å utføre riggtjenester. Både prosjektledelse, byggeledelse og detaljprosjektering av byggeplaner ble utført av Gamvik kommune. Totalt ble det meste av vegkroppen på totalt 8 kilometer utført. Arbeidene ble avsluttet like før jul og det blir utlyst ny anbudskonkurranse for å bygge for de resterende 2 millioner i

31 TILTAK/NÆRING/OMSTILLINGSARBEID Omstillingsarbeidet i Gamvik kommune har vært gjenstand for en omorganisering i Fra og med oktober ble arbeidet organisert innenfor rammen av et kommunalt foretak, Gamvik- Nordkyn Utvikling KF. I og med at næringssjefen som har vært ansatt siden høsten 2007 sa opp sin stilling og fratrådte ved årsskiftet, ble han værende som ansatt i kommunen ut oppsigelsestida. Først i mars 2010 tiltrådte den første daglige lederen i omstillingsforetaket. Omstillingsprosjektet: Gamvik kommune er med i et 4.årig omstillings- og utviklingsprosjekt i regi av fylkeskommunen for å være med på å skape et mer robust og fremtidsrettet samfunn der det skal være attraktivt å arbeide og leve. Målsettingen har vært ambisiøs, men ikke umulig. Tre av prosjektperiodens fire år er nå gjennomført, og følgende fremdrift kan oppsummeres; År 1(2007): Ved oppstart fantes ingen næringsavdeling(og heller ikke prosjektleder/næringssjef) og heller ingen strategisk plan /eller retning (heller ikke en utdatert) for kommunen. Næringsapparatet(næringssjef) ble ansatt fra august Resten av 2007 gikk derfor med til å etablere en plattform og retning (sammen med rådmann og ordfører)for arbeidet. Et styre for utviklingsarbeidet ble etablert(oktober 2007) og de første møtene gjennomført. Styret bestod av følgende personer: År 2(2008): Marius Nilsen(leder) Oddvar Jensen Synnøve Vassvik Vidar Hansen Bjørn Børre Leinan Det ble startet opp kurs i ProsjektLederProsess(PLP) for styret og lederne i administrasjonen på rådhuset. Det ble videre gjennomført folkemøter, og etablert arbeidsgrupper for å engasjere flest mulig i utviklingsarbeidet. Filosofien var at det var viktig å få med flest mulig, og at vi skulle ta tiden til hjelp for sammen med innbyggerne å etablere en retning for utviklingsarbeidet. Vi skulle deretter presentere en strategisk plan(m/handlingsplan) høsten Dessverre viste det seg etter hvert at arbeidsgruppene ikke fungerte etter intensjonene, og arbeidet med strategisk plan ble derfor endret. Endelig strategisk plan(og handlingsplan 2009) ble godkjent av kommunestyret i desember. Den strukturelle plattform for samarbeidet mellom styre og administrasjon var for så vidt avklart, men fungerte ikke godt i praksis. Det var også uavklarte kompetanseforhold mellom omstillingsstyret og formannskapet, blant annet hadde omstillingsstyret ikke myndighet over næringsfondsmidlene. Det ble derfor stadig mer klart at det måtte gjennomføres endringer. 31

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2008 Mehamn, 30.03.2008 Svein Tønnessen rådmann Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Gamvik kommune og omgivelsene utfordringer side 6 Sentraladministrasjonen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 1/2013

TERTIALRAPPORT NR: 1/2013 Vedlegg til arkivsak 13/400 TERTIALRAPPORT NR: 1/2013 Tertialrapport for 1.tertial 2013 LEBESBY KOMMUNE 15 mai 2013 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 - Rådmannens forslag til formannskapets møte 01.12.09 Mehamn 20.11.09 Svein Tønnessen 1 Innhold Innholdsfortegnelse Side 2 Innledning og status Side 3 Lånegjeld.. Side 3

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Land barneverntjeneste Orientering Land barnevern mai 2017 Status i tjenesten Fylkesmannens rapport Ressurser - innleie Økonomi- prognose Prosjekt Land barnevern- forsvarlige tjenester Oppsummering Fylkesmannens

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer