Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Glede i bevegelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2015. Glede i bevegelse"

Transkript

1 Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Glede i bevegelse

2 Kommunal plan for fysisk aktivitet er utarbeidet av: Asker kommune Styringsgruppe: Ragnar Sand Fuglum Tor Arne Midtbø Bjørn Erik Olsen Prosjektgruppe: Ingrid Drivenes, prosjektleder Ingeborg Fønstelien Aasmund Berg Grethe Løvald Anne Rypdal (Direktør Kultur og teknikk) (Kommuneplansjef) (Avdelingsleder Idrett og Friluft) (Avdeling Idrett og friluft) (Avdeling Idrett og friluft) (Eiendomsforvaltningen) (Plan- og bygningsavdelingen) (Barne- og familieenheten, avdeling forebyggende) Design: Asker kommune og Asker Print (bakside) Planen finnes også på Asker kommunes nettsider.

3 FORORD Undersøkelser viser at Asker kommunes innbyggere generelt er mer aktive enn gjennomsnittet, både som friluftsmennesker, i organisasjonslivet og innenfor mange idrettsgrener. Vi bruker også mye tid og penger på å opprettholde et høyt nivå innenfor et bredt spekter av aktiviteter. Jeg ønsker at Asker fortsatt skal ha denne posisjonen i kommune-norge. Glede i bevegelse er blitt mottoet for arbeidet med denne nye planen for fysisk aktivitet i Asker. Etter en grundig vurdering og bred involvering av mange bidragsytere fremhever planen tre satsingsområder; uorganisert aktivitet, aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelle og eldre, samt anleggsutvikling. Målene i planen er satt inn i en sammenheng som skal gjøre at prioriteringene enkelt og naturlig glir inn i kommunens overordnete strategi og veivalg. Jeg er opptatt av gode oppvekstvilkår og bygdas mange frivillige. På flere måter henger disse to viktige temaene sammen. For at alle barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø, er det viktig at aktivitetstilbudet er mangfoldig, variert og inkluderende. Det er jeg stolt av at Askersamfunnet kan tilby. Mer enn halvparten av oss er engasjert innenfor idretten, og våre idrettslag legger ned betydelig innsats for hele tiden å utvikle og forbedre det omfattende tilbudet. I tillegg har vi fantastiske naturgitte omgivelser rundt oss. Jeg er takknemlig for at vi har mange engasjerte aktører i samfunnet som er opptatt av å gi gode fritidstilbud i naturen, både i marka og på sjøen. Aktiviteter innenfor friluftsliv, idrett og fritid setter ikke grenser for språk, kjønn eller kulturell bakgrunn. Asker kommunes satsing på dette området er derfor viktig av mange ulike årsaker, men først og fremst gir det økt livskvalitet! Det er en grunnleggende viktig verdi i seg selv! Frivilligheten innenfor friluftsliv og idrett er bærebjelken for aktivitetene. Det er en stor berikelse for lokalmiljøet og er en avgjørende forutsetning for den bredden og mangfoldet på aktivitetstilbudet vi har. Heldigvis er frivilligheten i Asker robust og sterk, og kommunen har gjennom mange år sett det som en stor styrke å ha et godt samarbeid med en sterk frivillig sektor i lokalsamfunnet. Jeg benytter anledningen til å takke for alle dugnadstimer som er lagt ned fra så mange. Asker kommune ønsker å styrke dette viktige samarbeide, slik at vi sammen kan lykkes i det videre arbeidet med realisering av denne planens målsettinger. Med vennlig hilsen Lene Conradi Ordfører

4

5 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Statlige plankrav i forbindelse med spillemiddelordningen Planprosessen Brukerdialoger Resultatvurdering forrige planperiode Idrett og friluft Overordnede føringer Statlige og fylkeskommunale føringer Lokale føringer HVORFOR FYSISK AKTIVITET? Forskning på fysisk aktivitet Nøkkeltall for Asker Lokale brukerundersøkelser er Askers befolkning aktiv? Innbyggerundersøkelse Befolknings- og brukerundersøkelse i Asker kommune Brukerundersøkelse idrett og friluft 10. klassinger Vurdering av idretts- og fritidstilbud FRILUFTSLIV Friluftsliv i Asker Lovverket Status for friluftslivet i Asker Friområder Frivillige organisasjoner og friluftsliv Skoler og barnehager Rekreative Ruter Utfordringer for friluftslivet i Asker IDRETT Status for idretten i Asker Idrettslag Idrettene Idrettsanleggene Status økonomi og organisering i idrettslagene Utfordringer for idretten Utfordringer i forhold til klima og miljøspørsmålet Utfordringer på anleggssiden Andre utfordringer mht. økonomi og organisering Utfordringer når det gjelder arealressurser UORGANISERT AKTIVITET Status Utfordringer Barne- og ungdomstiltak for øvrig Kommunale fritidstilbud Private aktivitetstilbud Trender og utfordringer barne- og ungdomstiltak

6 7 FYSISK AKTIVITET FOR UTVALGTE GRUPPER Fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne status og utfordringer Fysisk aktivitet og flerkulturelle status og utfordringer Fysisk aktivitet og eldre status og utfordringer MÅL OG TILTAK Satsningsområder og innspill til planarbeidet Anleggsutvikling og arealbruk Mål og tiltak i planperioden Driftsrettede mål og tiltak i prioritert rekkefølge Anlegg/Investeringer; mål og tiltak i prioritert rekkefølge HANDLINGSPROGRAM - ANLEGGSUTVIKLING Handlingsprogram nye finansierte idretts-, frilufts og nærmiljøanlegg VEDLEGG 1. Uprioriterte lister over innspill tiltak og anleggsbehov 2. Dialograpport 3. Spillemiddelsøknader Resultatvurdering forrige planperiode 5. Brukerundersøkelse 10. klasseelever i Asker. Rapport fra TNS-gallup 6. Rapport fra Asker idrettsråd; Askeridretten bak resultatene. Arbeidsnotat februar Tilgjengelige kommunale arealer til utvikling av nye anlegg 8. Tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner 9. Kart planlagte idretts, rilufts- og nærmiljøanlegg

7 1 Sammendrag Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, ble vedtatt av kommunestyret i Asker den 30.august 2011, med følgende vedtak: 1. Kommunal plan for fysisk aktivitet jfr. Vedlegg 3, og endringer beskrevet i sakens pkt. 2.2 med følgende satsningsområder vedtas: Uorganisert aktivitet Aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturell og eldre Anleggsutvikling 2. Mål og tiltak i prioritert rekkefølge i planens kapittel 8 legges til grunn som innspill til kommunestyrets behandling av handlingsprogrammet. Denne planen er Asker kommunes styringsdokument for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for kommende 4-årsperioden. Planen er ikke juridisk bindende, men skal gi kommunestyret føringer i forbindelse med behandling av kommende handlingsprogram. Planen omhandler fireårsperioden , men skal også inneholde en oversikt over uprioriterte forslag til nye anlegg for langtidsperioden frem til Planen redegjør for aktuell forskning, nøkkeltall, status og utfordringer for fysisk aktivitet, og sist men ikke minst, mål og tiltak for kommende planperiode (kapittel 8). Planen inneholder også hvilke idretts-, frilufts-, og nærmiljøanlegg som skal bygges i neste fireårsperiode (kapittel 9 og vedlegg 3), og som det kan søkes tilskudd til. I tillegg til å omhandle fysisk aktivitet, herunder idrett og friluft, er det også kapitler om andre fritidstilbud for barn og unge. Dette fordi det har vært ønskelig å se sammenhengen mellom friluftsliv og idrett, og barne- og ungdomstiltak for øvrig. Det er gjennomført ulike former for brukerdialoger, og resultatene fra disse finnes i vedlegg 1 (Uprioriterte lister over innspill) og i vedlegg 2 (Dialograpport). Asker kommunes visjon er Glede i Bevegelse. Dette valget av visjon er inspirert av et foredrag av dr. polit Haldor Skard, på Venskaben september 2010 i anledning brukerdialog for denne planen. Haldor Skards hypotese er at fysisk aktivitet gjør oss glade og motiverte, og at selvfølelsen og selvrespekten styrkes. Som hovedregel er det Asker kommune som bygger og drifter de fleste idretts- og friluftsanlegg, mens de frivillige organisasjonene driver aktivitetene. Asker kommune benytter hvert år totalt brutto kr. 53 millioner (2011-tall) i driftsmidler til tilrettelegging for idrett og friluftsliv. Dette er kun ressursbruk til avdeling Idrett og friluft i Asker kommune, som drifter flesteparten av Asker kommunes frilufts- og idrettsanlegg. I tillegg kommer alle andre anlegg og tiltak for fysisk aktivitet som er drevet av skoler, barnehager, velforeninger og frivillige organisasjoner. Asker kommune inngikk i 2009 en samarbeidsavtale med Asker idrettsråd (AIR) som skal styrke samspillet mellom de to partene. Friluftslivorganisasjonene i Asker har ikke en tilsvarende paraplyorganisasjon som AIR. Behovet for en samlende organisering av friluftsorganisasjonene er etterspurt i arbeidet med denne planen. Utviklingstrekk En aktiv befolkning Det er stor aktivitet i kommunens over 500 registrerte idretts- og friluftsanlegg. Brukerundersøkelser viser at Askers innbyggere er svært aktive, både som medlemmer av idrettslag og som brukere av naturen og andre anlegg for fysisk aktivitet. 7 Fakta: 6 av 10 elever i 10. klassene i Asker er fysisk aktive minst 1 time pr dag. Landsgjennomsnittet er at 5 av 10 ungdommer er fysisk aktive minst en time per dag.

8 En nylig gjennomført brukerundersøkelse blant alle 10. klasser i Asker viser at 6 av 10 er fysisk aktive minst 1 time pr. dag. Landsgjennomsnittet for 15 åringer er at ca 5 av 10 ungdommer er aktive minst 1 time per dag. Økt fokus på klima og miljø. Asker kommune har mål om redusert energiforbruk og klimagassutslipp. Disse miljøaspektene, sammen med andre forhold som lokal tilhørighet og tilgjengelighet, tilsier at idrett og friluftsliv bør være lokale tilbud knyttet til nærmiljøet og til den knutepunktsutviklingen som ligger i kommuneplanen. Det er også viktig at ulike miljøaspekter, som energi, forsøpling og evt. forurensning vektlegges tilstrekkelig ved oppføring og drift av ny anlegg. Uorganisert aktivitet Et av satsningsområdene i planen er uorganisert aktivitet. Ulike typer aktiviteter er foreslått, og det er vedvarende behov for å tilrettelegge for fysisk aktivitet i nærhet til boligområdene. Av alle innspill som er kommet fra barn og unge er det innendørs skatehall og små skateanlegg i nærmiljøene som må sies å være det som det er sterkest ønske om og behov for. I tillegg er det ønsker om ulike typer aktivitetsanlegg ved kommunens strender. Utvalgte grupper Flere sentrale og lokale plandokumenter gir føringer på å fokusere på utvalgte grupper i samfunnet. Disse gruppene er flerkulturelle og personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg vokser gruppen yngre pensjonister i Asker. Det kreves ofte noe tilpasning både av anlegg og av tilrettelegging av aktivitet for å få disse gruppene til å drive økt fysisk aktivitet. Anleggsutvikling Utviklingen mot mer spesialiserte aktiviteter og at flere og flere idretter utvikler seg til helårsidretter gir forventninger og behov for anleggsdekning. Spesielt er det innendørsidrettene i idrettshallene og turnidrettene som har den største utfordringen med hensyn til anleggsdekning. I tillegg vokser skiidrettene som har behov for et skianlegg. Det er de seneste årene lansert planer og ideer om nye, store kostnadskrevende idrettsanlegg, som ny ishall som erstatning for Askerhallen, svømmehall som erstatning for Landøya bad, turnhaller på Holmen og Borgen, utvikling av skianlegg på Solli og en eventuell videreutvikling av Vardåsen skisenter. De siste årene har det blitt økt fokus på tilrettelegging for friluftsliv. Stier, skiløyper og andre friluftsanlegg i nærmiljøene er etterspurt. Den senere tiden har man også sett tendenser til økende spesialisering av ikke bare idretten, men også friluftslivet. Dette skaper utfordringer både knyttet til arealforvaltning og konflikter mellom nye og gamle aktiviteter. Nye aktiviteter for friluftsliv krever gjerne spesiell tilrettelegging og arealbehov (klatring, ridning og down-hill). Mål Asker kommune har politiske føringer som prioriterer Barn og unge. I tillegg er Klimaog miljø et område som har høy fokus, og som også ligger i bånn for noen av de valgte målene og tiltakene. Spesielt gjelder det målene med utgangspunkt i tettstedsutvikling og knutepunkt, og aktivitet og anlegg i nærområdene/boligsonene. I tillegg har vi utviklingstrekk, utfordringer og statlige og lokale føringer som gjør at det er valgt følgende tre satsningsområder: 8

9 1. Uorganisert aktivitet 2. Aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelle og eldre 3. Anleggsutvikling Med utgangspunkt i disse satsningsområdene er det beskrevet en rekke mål og tiltak Asker kommune ønsker å gjennomføre i kommende planperioder (kapittel 8). Målene er gjengitt i tabell 1 nedenfor. Siden denne planen ikke er juridisk bindende så må mål og tiltak som er foreslått vedtas i forbindelse med kommunestyrets behandling av kommende handlingsprogram. MÅL Uorganisert aktivitet Asker kommune skal legge til rette for at boligområder, barnehager og skoler får gode områder for fysisk aktivitet i nærmiljøene. Asker kommune skal ha mer fysisk aktivitet inn i skolen. Anlegg og områder for uorganisert bruk gjøres kjent. Idrettsanlegg gjøres tilgjengelig for uorganisert bruk. Aktivitet for utvalgte grupper Asker kommune skal sørge for økt aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelle og eldre. Anlegg/investeringer Nærmiljøanlegg Det skal utvikles minst en møteplass/aktivitetsarena på hvert sted for barn og unge i forbindelse med Asker kommunes tettstedsutvikling. Nye boligområder skal ha mindre enn 200 meter til et område for fysisk aktivitet i gangavstand til hjemmet sitt. Det etableres små aktivitetsanlegg til barn og unge i de ulike sonene. Anlegg for friluftsliv Det skal være sammenhengende turstiforbindelse sommer som vinter i byggesonen. Innen 2015 skal det være flere enn 4 strender med blått flagg. Det skal etableres 50 meter nye stier i Asker hvert år. Asker kommune skal ha oppdaterte serviceanlegg ved friområdene. Det tilrettelegges for spesialisert friluftsliv. Asker kommune skal informere sine innbyggere om mulighetene for friluftsliv. Idrettsanlegg Innen 2015 skal dekningsgrad for treningstid pr. lag pr. uke økes fra 0,8 til 1,0 i idrettshall. Kapasiteten og tilgjengeligheten til Asker kommunes idrettsanlegg skal økes. Anlegg for ski og alpint videreutvikles. Ved rehabilitering eller nybygging av skoler skal det som hovedregel bygges en idrettshall i stedet for en gymnastikksal. Mindre kostnadskrevende anlegg utvikles. Tabell 1: Asker kommunes mål for fysisk aktivitet (For tiltak knyttet til målene, se kap.8) 9

10 2 Innledning Denne planen er Asker kommunes styringsdokument for fysisk aktivitet den kommende handlingsprogramperiode. Planen omhandler fireårsperioden , men skal også gi innspill for langtidsperioden frem til Planen redegjør for aktuell forskning, nøkkeltall, status og utfordringer for fysisk aktivitet, og sist men ikke minst, mål og tiltak for kommende planperiode. I tillegg til å omhandle fysisk aktivitet, herunder idrett og friluft, er det også kapitler om andre fritidstilbud for barn og unge. Dette fordi det har vært ønskelig å se sammenhengen mellom idrett/friluftsliv og barne- og ungdomstiltak for øvrig. Planens visjon er Glede i Bevegelse. Dette valget av visjon er inspirert av dr. polit Haldor Skards foredrag Kreativ optimisme Glede i bevegelse på Venskaben september 2010 i anledning brukerdialog med frivillige organisasjoner og politikere i Asker. Asker kommune mener at fysisk aktivitet skal gi glede, inspirasjon, vilje til å stå på og positive følelser. Via fysisk aktivitet skapes optimisme, motivasjon og positiv drivkraft. Det sosiale fellesskapet er også en viktig effekt av fysisk aktivitet. Sist men ikke minst; Skards hypotese er at selvfølelsen og selvrespekten styrkes ved gjentatt fysisk aktivitet. Asker kommune har med bakgrunn i statlige og lokaler føringer, etter grundig vurdering og bred involvering av mange bidragsytere valgt følgende satsningsområder: 1. Uorganisert aktivitet 2. Aktivitet rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelle og eldre 3. Anleggsutvikling Siden denne planen ikke er juridisk bindende, og det ikke knytter seg ressurser til den, må mål og tiltak fra kapittel 8 inn i kommende handlingsprogram for å være rettskraftig. Planen er forankret i Asker kommunes plan og styringssystem. Figur 1 vises hvordan denne planen inngår i helhetsbildet for Asker kommunes planstrategi. Planen skal være et dokument som gir føringer for politikerne i forbindelse med politiske beslutninger både i forhold til kommuneplanen og handlingsprogrammet. Utfordringer, utviklingstrekk og en virkelighetsbeskrivelse er viktige moment i slike temaplaner. [Skriv inn et sitat fra dokumentet eller sammendrag av et interessant poeng. Du kan plassere tekstboksen hvor som helst i dokumentet. Bruk kategorien Tegneverktøy for å endre formateringen av tekstboksen for sitat.] Figur 1: Asker kommunes plan og styringssystem 10

11 2.1 Statlige plankrav i forbindelse med spillemiddelordningen Det er krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner skal ha en plan for fysisk aktivitet for å kunne søke tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet, 2010). Alle anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til skal være innarbeidet i en slik kommunal plan. Planen skal revideres hvert 4.år, og denne planen er en revisjon av forrige plan, som ble skrevet i forbindelse med Temamelding Kultur og Fritid for Sentralt i forhold til dette plankravet er kapittel 9 (Handlingsprogram ; nye finansierte idretts- frilufts og nærmiljøanlegg)og vedlegg 3 i denne planen (Spillemiddelsøknader 2012). 2.2 Planprosessen Planprosessen startet januar 2010, og har hatt følgende fremdrift frem til endelig behandling i kommunestyret den 30.august Tid Vår 2010 Høst 2010/ tidlig vår 2011 Fase Oppstart planprosess med behandling i komité for Teknisk, kultur og fritid, organisering av planarbeidet og oppstartsseminar internt i Asker kommune. Brukerdialoger og skriving av manus Vår 2011 Høringer og politisk behandling i Komité for Teknisk, kultur og fritid 31.mars og 15.juni. Høst 2011 Endelig politisk behandling i kommunestyret i 30.august Tabell 2: Planprosessen for kommunal plan for fysisk aktivitet Brukerdialoger Både plankravet fra Kulturdepartementet og Handlingsprogrammet for Asker kommune tilsier at planprosesser gjennomføres med høy grad av involvering fra brukerne/ innbyggerne. God dialog med brukerne har vært avgjørende for å forstå kompleksiteten og helheten innenfor området fysisk aktivitet. "Asker kommune ønsker å utvikle sine tjenester i nær og forpliktende samhandling med innbyggerne basert på gjensidig respekt og likeverd" (Handlingsprogram ) Det har vært gjennomført flere involveringsprosesser eller brukerdialoger. En oversikt over disse vises i tabell 3. I forbindelse med disse brukerdialogene er det utarbeidet en dialograpport (vedlegg 2). I tillegg til de dialogene som er gjennomført er også innspill til De unges kommunestyre i Asker innarbeidet i planen. Dette forumet gir en god pekepinn på hva barn og unge i Asker er opptatt av. Type dialog Tidspunkt 1 Internt oppstartseminar Asker kommune 9. april Eksternt dialogseminar for frivillige organisasjoner, Venskaben 23.september 2010 politikere og andre. 3 Kunngjøring iht. Plan- og bygningsloven Høst Høstseminar Asker Idrettsråd oktober Asker idrettsråd gjennomførte gruppearbeid med innspill til planarbeidet. 5 Spørreundersøkelse i idrettslagene i Asker Desember Gjennomført av Asker idrettsråd 6 Brukerundersøkelse 10. klasseelever i Asker. Gjennomført desember/januar 2010/11. 7 Dialogmøter Komite teknisk, kultur og fritid Gjennomført Høringsrunde 4.april 9.mai 2011 Tabell 3: Brukerdialoger som er gjennomført i planprosessen. 11

12 2.4 Resultatvurdering forrige planperiode Idrett og friluft Vedlegg 4 inneholder en fullstendig oversikt over hvilke mål og strategier, og anlegg, som ble vedtatt og gjennomført, eventuelt ikke gjennomført i forrige planperiode. Friluftsliv Det har vært stort fokus på tilrettelegging for friluftsliv i forrige planperiode, og Asker kommune har hatt en økning på benyttede ressurser til dette. Følgende kan nevnes; nye stier, toaletter, blått-flagg-strender, universell utforming og bekjemping av fremmede arter. Asker kommune har også åpnet et nytt innløst friareal; Merraneset på Kuodden. Idrett Etter noen år med bygging av flere store nye idrettsanlegg, har de siste fire årene mer vært preget av en utvikling av de mindre nærmiljøanleggene (se tabell 4). Kunstgresssatsingen er avsluttet, og Asker har nå 7 kunstgressbaner. Risenga svømmehall har 5- årsjubileum i Dette anlegget er svært godt brukt med rundt besøkende i året. Prispolitikken i Askers idrettsanlegg har vært gjenstand for politisk behandling. I 2010 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Asker kommune og Asker idrettsråd. Hensikten med denne avtalen var en styrking av samspillet mellom Asker kommune og Asker idrettsråd ved å: 1. Bidra til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger. 2. Sikre bedre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. 3. Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter. Foto: H. Gartland Anleggsutvikling I forrige planperiode ( ) ble det bygget friluftsanlegg for vel 16 millioner, idrettsanlegg for 55 millioner og nærmiljøanlegg for 8,4 millioner i Asker. Både private og kommunale anlegg er med i beregningen. For detaljer på kronebeløp pr. anlegg se vedlegg 4. Friluftsanlegg Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg Hvalstrand bad, HC-rampe/vei Holmenskjæret toalettanlegg Solli skiløyper - belysning Hvamodden Holmen ishall - rehabilitering Vollen klubbhus Hovedgården friidrettsanlegg kast Nytt gulv i Heggedal idrettshall Heggedal skolekunstgress balløkke Hofstad skole, ballbinge Sandvolleyballbaner Nedre Bleiker Vel Jansløkka skole. Ballbinge, lys og balløkke Rabben Toalettanlegg Tursti Askerelva bro Solheimsviken båthus Tursti Kistefoss Eid skileikanlegg Nesøya kunstgressbane Gjellum kunstgressbane Nesøya idrettspark Delanlegg friidrett I Risenga kunstgressbane skiftet dekket Klubbhus Nesøya idrettspark Arnestad stadion, undervarme Nesøya idrettspark, balløkke og lys Myrabakken trimtrapp Tabell 4: Anlegg for idrett og friluftsliv som ble bygget i Asker i forrige planperiode ( ). 12

13 2.5 Overordnede føringer Statlige og fylkeskommunale føringer Tilrettelegging for personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne Planene Sammen for fysisk aktivitet, Stortingsmelding nr 39 om friluftsliv og Stortingsmelding nr. 38, Frivillighet for alle legger statlige føringer for kommunal planlegging for fysisk aktivitet, og for tilrettelegging for frivilligheten. I planene gis det anbefalte føringer i forhold til det å ha fokus på tilrettelegging for personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Akershus fylkeskommune har fulgt dette opp i sin nylig vedtatte Sektorplan for Akershus fylke (Akershus fylke, 2010) sier følgende;.. Innsatsen på idrettsområdet skal ivareta befolkningens mulighet for et variert og inkluderende idrettstilbud. Folkehelse Både proposisjon nr. 90 L og Innst. 423 L ( ); Lov om folkehelse og Samhandlingsreformen ( , Stortingsmelding nr. 47) gir føringer for kommunenes arbeid på temaet folkehelse. Retningslinjer for spillemiddelordningen Akershus Fylkeskommune (Hovedutvalg for kultur, folkehelse og næring) vedtok den en ny Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus Denne planen skal være retningsgivende for fylkeskommunal saksbehandling av kommunale søknader om spillemidler. Planen skal videre gi en oversikt over anlegg med mulighet til å søke om spillemidler på kr. 2 millioner eller mer for planperioden og gi innspill til kommunenes arbeid med kommunale delplaner om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Uorganisert aktivitet En annen overordnet målsetning i sektorplanen for Akershus fylke er at man gjennom anleggsutvikling i Akershus skal oppfordre til utvikling av anlegg for uorganisert aktivitet Lokale føringer Klima og miljø I Handlingsprogrammet står det at kommunen skal være et forbilde når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk, og kommunen skal legge til rette for at innbyggerne kan gjøre klimamessige gode valg. Energi- og klimaplanen for Asker ble vedtatt den 8.desember 2009 i sak 108/09. Planen skal være førende for all planlegging i Asker kommune og er et viktig styringsdokument i arbeidet med idretts- og friluftsanlegg i Asker. Klimaplanen har 3 hovedmål; Klimagassutslipp og energiforbruk i Asker skal være redusert med 20 % innen 2020 i forhold til 1990-nivå, Asker kommunes egen virksomhet skal redusere klimagassutslipp med 80 %, og energiforbruk med 30 % innen 2020 i forhold til 2007-nivået. I tillegg skal Asker være forberedt på å møte forventede klimaendringer. Tettsted, det flerkulturelle, frivillighet og det grønne I Kommuneplan for Asker er det føringer mot en satsing på tettstedsutvikling, miljø, det flerkulturelle og det grønne Asker. Videre står det at innbyggerne i Asker skal ha en opplevelse av gode kultur og fritidstilbud, at det er gode møteplasser og at det skal tilrettelegges for frivillighet. Asker kommune skal også være den grønne kommunen vest for Oslo, og man skal ha fokus på å bevare bygda grønn og sikre områder for rekreasjon og friluftsliv. 13

14 I Frivillighetsmeldingen anerkjennes det store frivillighetsarbeidet som blir gjort i Asker, og at Asker kommune skal oppmuntre og legge til rette for møteplasser, arenaer og gode tilskuddsordninger. Frivilligheten skal i tillegg inviteres med i beslutningsprosesser. Unge pensjonister I Handlingsprogrammet gis det også føringer i forhold til unge pensjonister (67-79 år). Denne gruppen øker markant de neste årene, og man ønsker strategier for å utvikle infrastruktur og tjenestetilbud knyttet til tettstedene, eldresentre, bibliotek og turveier. Folkehelse Asker kommune har en Folkehelseplan 2006 (Asker kommune, 2006). I denne finner man fokusområder med forslag om tiltak som: Involvering av personer med spesielle behov Aktivitetsglede for små barn og skolebarn Danseglede Aktivitet for eldre Utlån av sportsutstyr Fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Fysisk aktivitet i forbindelse med arbeidslivet. Foto: I. Drivenes 14

15 3 Hvorfor fysisk aktivitet? 3.1 Forskning på fysisk aktivitet Fysisk aktivitet handler i tillegg til selve aktiviteten blant annet om sosialt samvær, vennskap, gode nettverk, integrering og meningsfulle opplevelser. I handlingsplan for fysisk aktivitet ; Sammen for fysisk aktivitet (Departementene 2004:5, kortversjon) sies dette på denne måten: Fysisk aktivitet er en kilde til trivsel og god helse. Fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og motoriske utvikling, i tillegg til at lek med andre barn har betydning for sosial og emosjonell utvikling. For voksne og eldre kan fysisk aktivitet være en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring og glede over å være i god fysisk form. I tillegg beskytter fysisk aktivitet mot en rekke sykdommer og lidelser. Det foreligger mye forskning om fysisk aktivitet og sammenheng med helse. I forbindelse med utarbeidelse av kommunal plan for fysisk aktivitet har kommunen fått en sammenfatning av noe av den forskingen som er foretatt senere år. Bidragsyter har vært Dr. scient Lene Klasson Heggebø. Gjennom forskning er det godt dokumentert at fysisk aktivitet er en viktig enkeltfaktor for bedre helse. Det er forventet en risikoreduksjon på mellom 20 og 50 % av våre vanligste livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft for de som er fysisk aktive (Bahr, 2009). Det har ført til at en aktiv livsstil er et folkehelseområde som har fått mer og mer oppmerksomhet de senere år. Tiltak for økt aktivitet i hele befolkningen har vært, og er, et av hovedarbeidsområdene for Statens råd for fysisk aktivitet helt siden rådet ble dannet i Det anbefales at tiltakene rettes mot alle samfunnsnivåer, fra individnivå til institusjoner/organisasjoner, nærmiljø og mot den offentlige politikken (McLeroy et al.,1988), samtidig som det kreves samarbeid mellom de ulike nivåene for at det enkelte tiltak skal lykkes. Den første handlingsplanen for fysisk aktivitet kom i 2004 (Handlingsplan for fysisk aktivitet ). I tillegg har staten sett behovet for å kartlegge aktivitetsnivået i befolkningen for å kunne si noe om hvorvidt innsatsen i forhold til tiltak virkelig bidrar til økt aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet = bevegelse Fysisk aktivitet er et overordnet begrep som dreier seg om bevegelse. Fysisk aktivitet kan være lek, mosjonsaktiviteter, kroppsøving, arbeid, idrett, friluftsliv, trening eller alt som går inn under enhver kroppsbevegelse produsert av skjelettmuskulatur, og som resulterer i en betraktelig økning av energiforbruket (Bouchard & Shepard, 1994). Foto: I. Drivenes 15

16 Anbefalt aktivitet For å oppnå en helsegevinst for en voksen person er det anbefalt å være i moderat intensiv fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag hvor aktiviteten kan deles opp i bolker av 10 minutters varighet. For barn og unge anbefales det minst 60 minutter med moderat intensiv fysisk aktivitet hver dag for å oppnå en helsegevinst (Bahr, 2009). Hvor mye beveger vi oss? Det er i løpet av de siste 10 år gjort noen norske undersøkelser med bruk av aktivitetsmålere som objektiv målemetode. I 1999/2000 ble det gjennomført en kartlegging av 9- og 15 åringer i Osloområdet hvor man fant at det blant 9-årige gutter var 86.6 % som tilfredsstilte anbefalingene og at det var 50 % av de 15-årige jentene som tilfredsstilte anbefalingen til fysisk aktivitet (Klasson-Heggebø & Andersen, 2003). I 2005/2006 ble det gjennomført en lignende kartlegging for 9- og 15 åringer i hele Norge som viste at 91 % av de 9-årige guttene, 75 % av de 9-årige jentene, 54 % av de 15-årige guttene og 50 % av de 15-årige jentene har et aktivitetsnivå som tilfredsstiller anbefalingene (Andersen et al., 2008). Resultatet i undersøkelsene er lagt inn i figuren under, hvor også aktivitetsnivået fra Asker kommunes 10. klassinger er lagt inn. Figur 2: Andel barn/unge som er fysisk aktive 60 minutter eller mer hver dag. Andel barn/unge som er fysisk aktive 60 minutter eller mer hver dag Prosent 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter 9-åringer 15-åringer 15-åringer Norge 2006 Asker 2011 Undersøkt gruppe Sammenligninger mellom de to studiene gjort på barn og unge fra Oslo viser en positiv utvikling i aktivitetsnivået for 9-åringene hvor stigningen i aktivitetsnivå er 10 % for jentene og for guttene 5 % (p<0.001). Denne positive utviklingen kan skyldes økt fokus på betydningen av fysisk aktivitet i tidsperioden mellom de to undersøkelsene. Ved begge tidspunkt viser også undersøkelsene at aktivitetsnivået er høyere blant gutter enn jenter og at aktivitetsnivået synker med økende alder. For fysisk aktivitet blant voksne og eldre vises til en undersøkelse fra 2009 (Andersen et al., 2009). Kartleggingen viste at andelen voksne som oppnår anbefalingene om 30 minutter med moderat aktivitet kun er 20 %. Man så også at aktivitetsnivået er relativt stabilt i alle aldersgruppene frem til 70 års alder hvor aktivitetsnivået tydelig synker. 16

17 Faktorer som påvirker nivået av fysisk aktivitet I tillegg til alder, kjønn og kulturell- og familiær bakgrunn kan man også innenfor livsstilsområdet fysisk aktivitet se en sosial gradient hvor både barn, unge og voksne med en høy sosioøkonomisk status er mer fysisk aktive enn de med en lav sosioøkonomisk status. Andre faktorer som påvirker en persons aktivitetsnivå er individuelle faktorer og det som blir omtalt som miljøfaktorer. De individuelle faktorene handler ofte om mestring og verdi i forhold til fysisk aktivitet mens miljøfaktorene inkluderer både kompetanse og det rent fysiske miljøet en person skal forholde seg til (Welk, G.J., 1999). I rapporten Fysisk inaktive voksne i Norge (Ommundsen & Aadland, 2009) kommer det frem at voksne personer mener det er lettere å bli aktiv hvis man har vært aktiv tidligere i livet og at eldre har mer tro på at de kan bli fysisk aktive enn hva de yngre har. Der oppgis det også at det å bli trukket med på en aktivitet av venner og bekjente, at man har aktive venner og at man har noen å trene sammen med, er viktige faktorer i forhold til eget fysisk aktivitetsnivå. Nærhet til mosjons- og treningstilbud kan også være med å påvirke de voksnes aktivitetsnivå. Samfunnsøkonomi Alle tiltak for økt fysisk aktivitet i befolkningen er ressurskrevende og derfor ofte et spørsmål om kostnad og gevinst. Det er gjort forsøk på å beregne gevinsten i form av flere leveår og bedret livskvalitet i de årene man lever (Sælensminde & Torkilsen 2010). Slike samfunnsøkonomiske analyser er krevende og man har derfor benyttet seg av en konservativ tilnærming for ikke å overestimere gevinsten av fysisk aktivitet. Forfatterne konkluderer med følgende; I et livsløpsperspektiv vil en fysisk aktiv person (person som tilfredsstiller myndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat daglig fysisk aktivitet) i gjennomsnitt forventes å leve 3,25 år lengre enn en inaktiv person, og vil i løpet av livet få en livskvalitetsgevinst på ca 5 kvalitetsjusterte leveår. Til sammen utgjør dette anslagsvis 8,28 kvalitetsjusterte leveår. En delvis aktiv person antas å få i gjennomsnitt halvparten av denne helsegevinsten. Fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv vil gi den største helsegevinsten, men det er aldri for sent å begynne. Alle personer uavhengig av helsestatus vil oppnå en gevinst ved å forbli eller bli fysisk aktive. En rapport fra SINTEF i 2009 (Kurtze m.fl) viser at samfunnet kan tjene mye på å få de inaktive aktive. Dersom halvparten av de inaktive i Norge (ca 25 % av befolkningen) blir fysisk aktive ved f.eks. 10 ekstra turer i skog og mark i året ville samfunnet kunne spare 2 milliarder kroner. SINTEF fant antydning til at utendørsaktivitet gir bedre helseeffekt enn å trene inne. 3.2 Nøkkeltall for Asker Asker kommune benyttet i 2010 kr. 53 millioner i tilrettelegging for idrett og friluftsliv. Med fratrekk av inntekter fra blant annet Risenga svømmehall er kommunens nettoutgifter til idrett og friluft i 2010 på 21,6 millioner. Bruken av midlene fordeler seg slik: Drift av idrettshaller 11,1 mill Drift av utendørsanlegg 2,4 mill Park- og friluftstilrettelegging 3,3 mill Administrasjon 4,8 mill Det finnes også mange anlegg for fysisk aktivitet som driftes av skolene i Asker, over skolebudsjettet. I tillegg finnes det en rekke private idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Asker, drevet av organisasjoner, velforeninger og andre. Sist, men ikke minst mottar Asker kommune årlig fra 5 9 millioner i tilskudd fra spillemidlene til bygging av idretts-, og friluftsanlegg. 17

18 For å sammenligne Asker kommunes utgifter til idrett og friluft over tid og med andre kommuner, vises til årlige rapporter fra Statistisk Sentralbyrå. På bakgrunn av innrapporterte data kan KOSTRA; KOmmune-STat-RApportering angi forbruk og sammenligne kommuner og områder. Tabellen under angir netto driftsutgifter pr. innbygger i Asker og kommuner eller områder det er naturlig å sammenligne seg med. For 2010 er tallet for Asker 899 kr pr innbygger. Tallene er høyere i Asker enn i andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med (gr. 13) og landsgjennomsnittet. Nøkkeltall Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger Asker 2008 Asker 2009 Asker 2010 Bærum 2010 Gj.snitt gr Gj.snitt Norge Tabell 5: Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger (Kostra, 2011-foreløpige tall) Tilskudd til frivillige organisasjoner Asker kommune har tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. Rammen på dette er på vel 6 mill kr pr år. Type tilskudd %-andel Merknader Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 73 % Medlemstilskudd 45 % Aktivitetstilskudd 28 % Prosjektmidler til barne-, og ungdomstiltak, 10 % Inklusiv Prøv-selv samt integreringsmidler Arrangement og kulturprosjekter 7 % Kulturuken 5 % Kulturpris, kulturstipend og idrettsstipend 5 % Totalt 100 % (av 6 mill kr) Tabell 6: Tilskuddordninger i prosent til frivillige organisasjoner og andre i Asker. Nøkkeltallet for 2011 for tilskudd til barn- og unge i aldersgruppen 6 19 år er 201,- pr hode (pr. medlem). Hodetilskuddet har holdt seg relativt stabilt de siste fem årene. En oversikt over alle tilskuddsordningene med flere detaljer finnes i vedlegg 9. Asker kommune abonnerer på Tilskuddsportalen.no. Denne blir nå tilgjengelig for frivillige organisasjoner via Asker kommunes nettsider. 3.3 Lokale brukerundersøkelser er Askers befolkning aktiv? Nøkkeltall viser hvor mye kommunen bruker av midler til tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv. Forskningen gir indikasjoner på hva som er viktig i forhold til fysisk aktivitet og helse. Hvordan står det til med befolkningen i Asker sammenlignet med landet for øvrig? Er det mulig å finne ut hvor aktive vi er i Asker? Asker kommune har ved flere anledninger benyttet ulike undersøkelser for å danne seg et bilde av aktivitetsnivået til innbyggerne og hvilke tilbud innen idrett og friluftsliv som innbyggerne benytter seg av. Det er viktig å kartlegge om innbyggerne er fornøyd med de tilbudene som er, og hva de eventuelt ønsker annerledes. Høsten 2002 (Asker kommune, 2002) ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse om idrett og fysisk aktivitet i Asker kommune. 18

19 I 2007 ble det gjennomført en befolknings- og brukerundersøkelse (Asker kommune, 2007) hvor det også var spørsmål knyttet til idrett og friluft. I forbindelse med utarbeidelse av plan for idrett og friluft er det gjennomført en undersøkelse blant kommunens 10. klassinger for å se om disse oppfyller de anbefalte mengdene med fysisk aktivitet Innbyggerundersøkelse 2002 Formålet med undersøkelsen i 2002 var å kartlegge innbyggernes fysiske aktivitetsnivå, samt sette brukernes vurdering av kommunen i fokus for å få innspill til forbedring av tilbudene. 482 av 1300 husstander besvarte denne undersøkelsen. Blant hovedfunnene i denne undersøkelsen var at 7 av 10 voksne driver en eller annen form for fysisk aktivitet minst 2 ganger i uken. Noe som indikerte at innbyggerne i Asker er mer aktive enn landsgjennomsnittet. I tillegg ønsker over halvparten av de som svarte å øke sitt aktivitetsnivå. Det var over 70 prosent av de spurte som var fornøyd med kommunen når det gjaldt å tilrettelegge for et godt idretts- og friluftslivstilbud Befolknings- og brukerundersøkelse i Asker kommune 2007 Befolknings- og brukerundersøkelsen i 2007 hadde til formål å få innbyggernes vurdering av kommunen og av ulike offentlige tjenester. Innspillene skulle brukes til å videreutvikle den kommunale tjenesteproduksjonen. Idretts- og friluftstilbud er i liten grad evaluert, men følgende konklusjoner kom fram i denne undersøkelsen. 84 % av brukerne av idrettsanlegg er fornøyd, hvorav 53 % er meget/svært godt fornøy med idrettsanleggene. Bare 7 % er meget/svært misfornøyd. Dette sammenfaller med gjennomsnittet for Akershus og tilsvarende kommuner på Askers størrelse. 85 % er fornøyd med svømmetilbudet i kommunen Brukerundersøkelse idrett og friluft 10. klassinger 2011 Barn og unge er en prioritert målgruppe i Asker. De seneste årene har det vært økende fokus på aktivitetsnivået hos barn og unge. Endring i aktivitetsnivå har blitt koblet til fritidstilbud, livsstil og helse. I forbindelse med denne planen har det vært interessant å undersøke hvordan ungdommen i Asker holder seg i aktivitet i forhold til ungdom i landet for øvrig, jf. kartleggingen på landsplan fra 2005/06. Tanken bak årets undersøkelse har ikke bare vært å undersøke hvor fysisk aktive Askerungdommen er, men også finne ut mer om hva fritiden brukes til. I tillegg har det vært ønskelig å finne ut hva de savner av tilbud. Målgruppen har vært 10. klassinger, eller 15-åringene, i Asker. Dette er en klart definert gruppe som kan ha mange meninger om hva kommunen bør prioritere av aktivitetstilbud og anlegg. Undersøkelsen har lagt til grunn et utvidet fritidsbegrep og ser ikke utelukkende på idrett og friluftsliv selv om dette har et hovedfokus. Med tanke på å kunne tilrettelegge for spesielle sonetiltak retter også undersøkelsen seg til fritidstilbud generelt. Undersøkelsen som er utarbeidet og gjennomført i samarbeid med TNS-Gallup AS ble gjennomført i perioden 3. desember januar Av i utgangspunktet klassinger er det oppnådd en svarprosent på 66 %, eller 511 besvarelser. 19

20 Det er registrert svar fra alle sonene. Undersøkelsen kan grovt deles inn i tre tema, fritidsaktiviteter generelt, fysisk aktivitet både innen idrett og friluftsliv og brukertilfredshet av anlegg og tilbud som kommunen legger til rette for. I tillegg gis respondentene anledning til å komme med forslag til hva kommunen skal prioritere i årene som kommer. Nedenfor oppsummeres noen av hovedfunnene innen temaene som nevnt over. Helhetlig rapport med analyser ligger som vedlegg 5 til planen. Fritidsaktiviteter Det viktigste Askerungdommen vil ha ut av fritiden sin er å ha det morsomt og være sammen med venner. Tre av fire mener dette og jenter og gutter har samme ambisjoner i forhold til sin fritid. Utfordringen for mange er imidlertid at de ikke har nok tid til alle aktivitetene de ønsker å være med på. Fire av ti jenter og tre av ti gutter mener de har for lite tid. En av ti svarer at de ikke har råd til det de vil på fritiden. Aktivitetsregistreringen viser at Askerungdommen generelt er svært aktive på fritiden sin og at de i gjennomsnitt utøver 11 aktiviteter en gang i året eller hyppigere. De hyppigst forekommende fritidsaktivitetene er data og sport som 80 % utøver daglig. Aktivitetsnivået gjenspeiler seg også i at 90 % av Askerungdommene er medlem i en eller flere organisasjoner. Idrett, sang og musikk dominerer her. Jenter og gutter deltar i samme utstrekning. Fysisk aktivitet 58 % er fysisk aktive en time eller mer pr. dag og tilfredsstiller dermed forskeres anbefalinger for aktivitetsnivå for å oppnå en helsegevinst. 34 % er moderat aktive, men under den anbefalte aktivitetsmengde. Kun 8 % i undersøkelsen oppgir at de er inaktive. I tillegg til fysisk aktivitet kan man legge til at 60 % går eller sykler til skolen, noe som kan regnes som ytterligere moderat aktivitet. Gutter trener hyppigere og flere timer i uken enn jenter, mens jentene har lengre økter. Foto: I. Drivenes Ungdommen driver med fysisk aktivitet for å ha det gøy, sosialt samvær, godt utseende, konkurranseinstinkt og avkopling. Det meste av fysisk aktivitet skjer sammen med venner eller gjennom idrettslag. Jo høyere aktivitetsnivå, jo større er innslaget av organisert idrett. Undersøkelsen viser videre at de som er fysisk aktive også er aktive innenfor andre fritidsaktiviteter, mens inaktive har lav deltakelse også på andre områder. Figur nr. 3 nedenfor oppsummerer 10. klassingenes aktivitetsnivå. Hvor ofte og hvor mye er de i fysisk aktivitet. Oppsummeringen i tabellform viser hva som kjennetegner den fysiske aktiviteten i forhold til aktivitetsnivået. For eksempel vil de som er i mye aktivitet ofte være organisert i et idrettslag, de vil konkurrere, det er høy intensitet og de vil videreføre aktivitetsnivået. 20

21 Figur 3: Figuren viser hvor mange ganger respondentene trener, og antall timer pr. gang. Mobilisering til fysisk aktivitet dreier seg dels om å mobilisere ungdom med lavt nivå, dels å opprettholde nivået blant de mest aktive. Aktiviseringsstrategier vil bygge på ulike forutsetninger i de to kategoriene. MOTIVERE - Aktivitet: Middels/lavt aktivitetsnivå - Intensitet: Middels/lav intensitet - Type aktivitet: Sykling, basket, friidrett, skateboard, data - Motivasjon: Forfengelighet, pliktetikk, selvbilde - Treningspartnere: Alene eller med venner - Perspektiv: Ønsker mer aktivitet OPPRETTHOLDE - Aktivitet: Høyt aktivitetsnivå mange organiserte - Intensitet: Høy intensitet - Type aktivitet: Jogging og styrketrening + organisert aktivitet - Motivasjon: Konkurranse, lyst, avkopling - Treningspartnere: Idrettslag - Perspektiv: Ønsker å fortsette på dagens nivå Prosent av ungdommen Inaktiv Inntil 1,5 time ggr 2 timer ganger Inntil 1,5 time ganger 2 timer ganger Inntil 1,5 time - 7+ ganger 2 timer ganger Aktivitetsmønster: Ganger per uke og timer per gang Hvilke aktiviteter er mest populære? Seks av ti dekker fysisk dagsbehov De vanligste aktivitetene er individuelle, relativt lett tilgjengelige og uforpliktende, slik som jogging, sykling og styrketrening. Svømming og skiaktiviteter vil også kunne legges til denne kategorien. Om lag 80 % driver disse aktivitetene, fire-fem av ti ukentlig eller oftere. Typiske lagidretter som fotball, volleyball og basket utøves hyppig. Mønsteret er stort sett likt hos jenter og gutter selv om noen ikke overraskende forskjeller finnes. Noen flere jenter deltar på ridning, skøyting, aerobics, turn og jogging. Noen flere gutter deltar på basket, ishockey og skateboardaktiviteter. Ungdommen ønsker å videreføre dagens aktivitetsnivå eller øke. Kun de færreste ønsker å redusere sitt fysiske aktivitetsnivå. Når det gjelder friluftsaktiviteter er det de uforpliktende og lett tilgjengelige friluftsaktivitetene som er mest populære. Dette er bading og soling, fotturer i skog og mark, og på fjellet. Åtte ni av ti ungdommer har drevet med disse aktivitetene i løpet av det siste året. Kun 6 % har ikke drevet med bading og soling siste år. 21

22 Ungdommen ønsker også å fortsette med mer av de samme aktivitetene innen friluftsliv. Det vil si mer bading og soling, fotturer og sykkelturer og skiturer og skøyting Vurdering av idretts- og fritidstilbud Det er flere fornøyde enn misfornøyde ungdommer for de fleste aktivitetene. 80 % er fornøyde uansett aktivitet. Aktiviteter hvor ungdommen er mest fornøyd er fotball, bading/soling, innendørs svømming, jogging og fotturer. Figur 4. Hvor fornøyd/misfornøyd er du med idretts- og friluftsanleggene i Asker? Kunstgressbaner Svømmehall (Risenga) Skiløyper Kunstisbane (Risenga) Fotballbaner (gress/grus) Badeplasser saltvann Idrettshaller Sandbaner (volleyball) Turstier i marka Tennishaller Ishaller Turstier der du bor Badeplasser ferskvann Skateanlegg Sjø- og vannsport Rideanlegg Svømmehall (Landøya) Vardåsen skisenter % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært misfonøyd1 2 3 Vet ikke 4 5 Svært fornøyd6 Aktiviteter med lav tilfredshet er motorsport, ridning, fritidsfiske, skyting, slalåm og klatring. Når det gjelder de konkrete anleggene kommunen tilbyr til ungdommen er det badestrendene, kunstgressbaner, kunstisbane, skiløyper og Risenga svømmehall som kommer best ut og hvor mange er svært fornøyd. Lavest tilfredshet finner vi for Vardåsen skisenter og Landøya bad. Prioriteringer Avslutningsvis i undersøkelsen er elevene spurt om hva de mener Asker kommune bør prioritere innenfor friluftsliv, idrett og andre fritidstilbud i årene som kommer. Når det gjelder tilbud eller anlegg for friluftsaktiviteter er det strender og bademuligheter som opptar flest. Ønskene er flere og renere badeplasser, gjerne også i ferskvann. Videre er det flere som ønsker flere og bedre turstier i sine nærmiljø. Ridestier er også et ønske som fremkommer under dette spørsmålet. 22

23 For tilbud eller anlegg for øvrige fritidstilbud er det stort fokus på skateanlegg. Det ønskes skateanlegg lokalisert både i Asker og Vollen. Det ønskes muligheter for å skate både ute og inne, spesielt om vinteren. Det er ønsker om et utvidet musikktilbud til unge. Dette går blant annet på å tilrettelegge med ulike typer lokaler til bandrom med mer, men også rene tilbud som for eksempel pianoøving. Tilbud og lokaler til ulike typer dans ønskes prioritert. Videre sier 10. klassingene at det bør være flere treffsteder for ungdom i alderen år. Det kan være utesteder/diskotek, treffsteder á la Radar eller rett og slett en idrettshall som er åpen for ungdom til uorganisert aktivitet. De fleste i undersøkelsen relaterer sine svar til tilbud og anlegg innenfor idretten. Den aktiviteten som flest 10. klassinger mener skal prioriteres er fotball. Dette går på baner inne og ute, oppgradering av Føyka til 1. divisjons fotball, flere fotballskoler og varme i kunstgress. Videre er det ønsket prioriteringer innen skiidretter. Arena for langrenn og skiskyting opptar mange og er sterkt etterlyst, likeledes flere lysløyper. En utvidelse av Vardåsen eller et skisenter med tilbud både for alpint, snowboard og freestyle er også høyt på lista over det ungdommen vil prioritere. Mange av ønskene knytter seg til haller for ulike idrettsgrener. Det ønskes spesialiserte haller for kampsport, håndball, volleyball, tennis og ikke minst er det et stort ønske om mer isflater til ulike typer isidretter som ishockey, isdans, curling, kunstløp og bandy. En ny Askerhall er nevnt av flere. Oppgradering av Landøya bad og ytterligere forbedring av Risenga svømehall er også nevnt i tillegg til at mange mener det er for dyrt å besøke mange av kommunens anlegg, ikke minst svømmeanleggene. Følgende tilbud og anlegg topper 10. klassingenes prioriteringsliste: 1. Fotball 2. Skateanlegg 3. Skistadion (langrenn og skiskyting) 4. Skisenter (Vardåsen) 5. Ishaller 6. Kampsport (tilbud og arena) 7. Tennis 8. Svømmehaller 9. Volleyball og håndball 10. Ridning Sammenligning med andre undersøkelser Askerungdommens aktivitetsnivå virker å være høyere enn ungdom ellers i landet, jf. undersøkelse fra 2005/06 om aktivitetsnivå blant 15-åringer. I den undersøkelsen var det 50 % jenter og 54 % gutter som tilfredsstilte anbefalingen om 60 minutters moderat fysisk aktivitet pr dag. Tallene for 10. klassingene i Asker ser ut til å være 58 %, altså høyere. I den grad ungdommene kjenner til det enkelte tilbud for fysisk aktivitet er de i all hovedsak fornøyd både med tilbud og anlegg. Dette var også tilfelle i undersøkelser fra 2002 og 2007 uten at det foreligger direkte sammenlignbare tall. Det er også de samme anleggene som har høyest tilfredshet slik det er gjengitt over. I forhold til undersøkelsen fra 2002 har idrettshaller fått et markert oppsving i brukertilfredshet. Ved tilsvarende undersøkelse i 2002 var det svømmehall som lå høyest på prioriteringslista. Ved etablering av Risenga i 2006 kan det se ut til at dette behovet ble tilfredsstilt. Svømmetilbudet, spesielt Landøya bad, ønskes fortsatt forbedret av flere, 23

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-20

Planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-20 Planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-20 Bakgrunn og forankring i styringssystemet Formål med planen Kunnskapsgrunnlag Trender, utfordringer og behov Resultatvurdering

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007

Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 27. september 2007 Idrett og fysisk aktivitet i befolkningen - status, trender (og utfordringer) Synovate MMI, v/håkon Kavli 7. september 007 7.09.007 Gjennom 0 år har vi i Norsk Monitor målt nordmenns utfoldelser og vaner

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1874-1 Dato: 02.03.16 PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017-2020 â INNSTILLING TIL

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE?

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? FORSKNING I FRILUFT - 2005 FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? Marit Espeland Rådgiver ved Avdeling fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 OPPSUMMERING Asker idrettsråd (AIR) har gjennom det siste året arbeidet aktivt for i større grad evne å gi en representativ

Detaljer

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OPPSUMMERING Asker Idrettsråd (AIR) tar utgangspunkt i rådets innspill til Handlingsprogram 2014-2017 idet dette peker på

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Kunnskapsbasert folkehelse

Kunnskapsbasert folkehelse Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak Kunnskapsbasert folkehelse Eva Denison, seniorforsker Metodekunnskap og kunnskapshåndtering i samfunnsmedisin Denne delen av kurset handler

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon:

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 14/607 Arkiv: C21 Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet Saksordfører Bjørn Andre Arstad (H) Saksordfører anbefaler komité for teknikk,

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

Notater. Odd Frank Vaage. Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen /37 Notater 2006

Notater. Odd Frank Vaage. Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen /37 Notater 2006 2006/37 Notater 2006 Odd Frank Vaage Notater Barns og unges idrettsdeltakelse og foreldres inntekt Analyse med data fra Levekårsundersøkelsen 2004 Seksjon for levekårsstatistikk Sammendrag og konklusjon

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling ASKØY KOMMUNE Pr. 1.1.2017 28.821 Askøy i utvikling Forventet i 2030 36.949 Askøy i utvikling Fagavdeling kultur og idrett med 7 ansvarsområder. 250 registrerte lag og foreninger Idrettsråd (47 lag) Askøy

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Innhold Bakgrunn Fokus og problemstillinger Aktivitetsbilde i endring Finansiering, forvaltning og bruk

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Utfordringer og tiltak

Utfordringer og tiltak Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Nyskapende aktivitetsarenaer

Nyskapende aktivitetsarenaer Kulturdepartementet Nyskapende aktivitetsarenaer Seniorrådgiver Trond Glasser Workshop: Nye typer anlegg. Bad, Park og Idrett, 25. januar 2018 Strategiutvalget for idrett mandat Utvalgets mandat er å identifisere

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Overordnede utfordringer for Telemark Befolkning Folketallet i Telemark var 173 037 per 1. januar 2017. Telemark er blant

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer