Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden: Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste: Saksnr PS 13/33 PS 13/34 Innhold Klage på vilkår for dispensasjon og delvis avslag (naust og kai) - Færøya, Helligvær Referatsaker: RS 13/8 Vedrørende klage på pålegg om tilbakeføring - Gamle Kongsvei /753 - Bodø. Bodø, 17. juni 2013 Mona Lillehaug (H) leder Kirsti Simonsen sekretær Side2

3 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9843 6/3 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/33 Klagenemnda Klage på vilkår for dispensasjon for fritidsbolig, og avslag på dispensasjon for naust og kai - Færøya, Helligvær. Forslag til vedtak: Klagenemda kan ikke se at saken inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken. Vedtak av opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig klagebehandling. Sammendrag Forhåndssøknad om dispensasjon for etablering av hytte, anneks, naust (78 m 2 ) og flytebrygge på Færøya ble avslått i vedtak av Vedtaket ble ikke påklaget av tiltakshaver. Revidert søknad om dispensasjon er mottatt og omfatter nå riving av eksisterende eldre bolighus og gjenoppbygging av nytt «Nordlandshus» som fritidsbolig (BRA= ca 150 m 2 ), samt etablering av naust til næringsformål (BYA=100 m 2 ), kai og flytebrygge. Alternativt søkes det dispensasjon for oppføring av kai, flytebrygge og naust (BYA=40 m²) til privat formål knyttet til bestående bygning/fritidsbolig. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny fritidsbolig, samt flytebrygge til fritidsformål, er godkjent på vilkår i vedtak av Søknad om dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt bebygd areal for fritidsboliger, overskridelse av gesims- og mønehøyde, oppføring av naust, kai og flytebrygge til næringsformål, samt kai og naust til fritidsformål, er avslått i samme vedtak. Saksopplysninger Byggeplass: Færøya, Helligvær, 8095 HELLIGVÆR Eiendom: 6/3 Tiltakshaver: Arild Wennberg Bygningsnr: Søker: Byggsøk Norge Tiltakstype: Fritidsbolig, kai, naust og flytebrygge Tiltaksart: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² Forhåndssøknad om dispensasjon for etablering av hytte, anneks, naust (78 m 2 ) og flytebrygge på Færøya ble avslått i vedtak av Vedtaket ble ikke påklaget av tiltakshaver. Side3

4 Revidert søknad om dispensasjon er mottatt Søknaden gjelder følgende tiltak: 1. Riving av eldre hus (det eneste på øya i dag) og gjenoppbygging av nytt «Nordlandshus» som fritidsbolig på samme tomt, jfr. tegning i søknaden (gesimshøyde ca. 4,6 m og mønehøyde ca. 6,55 m). 2. Etablering av næringsbygg (= stornaust) på 100 m² (oppbevaring og service av båter), kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust (40 m²) til privat formål knyttet til bestående bygning/fritidsbolig. I forhold til tidligere dispensasjonssøknad - avslått er følgende nytt: Fritidshus tilknyttet naust, kai, flytebrygge er i revidert søknad erstattet med nytt fritidsbyggbygg der dagens bygg står (og skal ha ca. samme grunnflate, og høyder som dette). Næringsetablering (opplevelsesturisme) er vektlagt og størrelse på naust/næringsbygg deretter. Plassering av naust, kai og brygge er den samme som i tidligere søknad. Det er også bedt om individuell vurdering av de enkelte bygg dersom ikke alle bygg kan aksepteres. Følgende vedtak ble fattet den : «Det aktuelle område omfattes av kommuneplanens arealdel. Omsøkte eiendom er i planen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF ). Tiltaket vil også ligge innenfor 100-metersbeltet mot sjø og forbud mot tiltak i denne sone (PBL 1-8). Søknaden gjelder dispensasjon for seinere byggesøknader for riving av eldre hus og gjenoppbygging av ny fritidsbolig på samme tomt, etablering av næringsbygg/stornaust for oppbevaring og service av båter samt kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust til privat formål knyttet til fritidsbolig. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for etablering av stornaust til næringsformål og tilhørende kai. Likeså nytt naust og kai til fritidsformål. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås også dispensasjon fra kommuneplanens arealdel angående høyde på gesims og møne på fritidshuset. Bygningssjefen finner at hensynet til planens og lovens formål blir tilsidesatt. Etter en samlet vurdering kan kommunen ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Følgen er at vilkårene, jf. pbl. 19-2, ikke er til stede for å innvilge dispensasjon for disse tiltak. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for riving av eksisterende bolig på øya og oppføring av ny fritidsbolig på samme tomt og for oppføring av flytebrygge til samme formål. Ny fritidsbolig vil ikke medføre endret bruk av området og slik ikke tilsidesette hensynet bak plan og lov. Det settes som vilkår for dispensasjonen at: Dokumentasjon for at restaurering av bestående bygg ikke vil være hensiktsmessig eller forsvarlig ut fra tekniske og praktiske hensyn må foreligge ved søknad om riving. Fritidsboligen må tilpasses gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel både for bebygd areal og for gesims- og mønehøyde. Flytebrygge må tilrettelegges og være åpen for allmennhetens bruk. Nødvendig råderett er sannsynliggjort. Kommunens tillatelse/dispensasjon innebærer ikke noen avgjørelse i evt. privatrettslige forhold om eiendommen og/eller påstående bygg. Side4

5 Bygningssjefen har etter søknad gitt fritak for nabovarsling da det er opplyst at denne ligger på en annen øy ca. 400 meter fra eiendommen.» Klage på vedtaket er datert , mottatt Det er innvilget utsettelse av klagefristen i denne saken. Forholdet til plan-/lovverk Eiendommen omfattes av Kommuneplanen for Bodø, vedtatt Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Bestemmelsenes 1.2 første ledd - plankrav: For områder avsatt til utbyggingsformål, områder for råstoffutvinning og for områder langs en sone på 50 meter langs vann og vassdrag og/eller inntil 100 m fra strandlinjen, der det ikke foreligger gjeldende regulerings- eller bebyggelsesplan, må arbeid og tiltak som nevnt i Pbl. 93 (arbeid som krever byggetillatelse/fradeling m.m.), ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Utdrag av bestemmelsenes 1.8 Strandsonen og vassdrag: «Oppføring av ny bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, utvidelse eller fradeling til disse formål tillates ikke innenfor 100m- beltet langs sjøen, ( ). «Bestemmelsen omfatter ikke naust og brygger, jfr. egne bestemmelser under 2. Utbygging i strandsonen til næringsformål må skje etter plan. Det kan gis dispensasjon for mindre næringstiltak i LNF-områder.» Bestemmelsenes om naust gjelder i områder som er avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse, men anvendes i praksis som en retningslinje for dispensasjon for naust til fritidsformål i LNF-områder. «Mønehøyden for naust skal være maks 4,5 m ved sjø og 3,5 m ved ferskvann/vassdrag, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. Naustet skal ha en takvinkel mellom 30 og 35 grader. For naust i tilknytning til sjø tillates maks BYA=40m 2 med maksimal bredde 5 m regnet fra utvendig kledning. ( ). Bygningen skal ikke ha vindu, og skal ikke innredes til overnatting. ( ).» Bestemmelsenes 3.1.1: Innenfor LNF tillates normalt ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål, med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring. Innenfor disse områdene vil kommunen føre en mindre streng dispensasjonspraksis enn i øvrige LNF-områder så fremt den ikke er i konflikt med vesentlige landbruks-, reindrifts-, natur- eller friluftsinteresser. I Værran tillates boligbygging på bebodde øyer unntatt i verneområdene. Boligbygging i Værran er unntatt plankravet i 1.2. Bestemmelsenes første ledd, andre setning: Utvidelse av eksisterende og ny fritidsbebyggelse tillates med inntil maks BYA=120 m 2, unntatt parkering og naust, jfr Bestemmelsenes gjelder fritidsbebyggelse i områder som er avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse. Bestemmelsen anvendes som en retningslinje for dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNF-områder. Side5

6 «Utnyttingsgrad for fritidseiendom settes til maks BYA=120 m 2 eksklusiv parkering og naust.» «Gesimshøyden skal være maks 3m og mønehøyden maks 5,5m. Høyden måles fra gjennomsnittlig planert terreng.» Plan- og bygningsloven (pbl.) 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf nr. 5 og 12-7 nr. 2. Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf nr. 4. For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter nr. 5 fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. Pbl Dispensasjonsvedtaket: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Søknad om dispensasjon Dispensasjon med hjemmel i pbl 19-1 er fremmet for byggetiltak i område avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel ( 3.1), reguleringsplankravet ( 1.2), høyde på møne- og gesims på fritidsbolig ( 2.3.2) og forbudet mot byggetiltak langs sjø og vassdrag (pbl 1-8). Det er redegjort for at det største behov i denne omgang er etablering av oppbevaringssted for båter til næring-/forretningsaktiviteten (Coastal Event). Likeså plass for vedlikehold /service på båtene. Det er et ønske om å øke dagens aktivitetsnivå på opplevelsesturismen til om mulig fast virke i framtiden. Det er bygd opp et solid kontaktnett for virksomheten som igjen gir gode muligheter for videre utvikling av denne aktivitet. Det er redegjort for forretningsdriften (fra 2009) og om forhistorien til familien på øya. Side6

7 Det er framholdt som vesentlig i forhold til presedens for tillatelse at Færøya har vært bebodd og drevet av familien i flere hundre år. På det meste bodde 3 familier på øya, før den ble fraflyttet i Det finnes tufter av naust, fjøs og hus fra tidligere aktivitet. Det er poengtert at det pr. sept-12 ikke var mulig å oppdrive lokaliteter for innendørs oppbevaring av båter i Bodø regionen. Søknaden redegjør for at det ikke fins noen kjente registreringer i forhold til Arts kart og Naturbasen som vil få negativ konsekvens ved en utbygging på Færøya. Videre er det sagt at kai og flytebrygge vil bli lagt til rette for bruk av allmennheten og andre som ønsker å gå i land på øya for tur og rekreasjon. Plassering av bebyggelse og opplevelse av disse er søkt dokumentert med bilder tatt fra havet / skipsleia. Høringsuttalelser til saken Landbrukskontoret har opprettholdt sin tidligere uttalelse til søknaden: Dispensasjon vil ikke føre til driftseller miljømessige ulemper for landbruket. Tiltaket er også vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8-12, jf. lovens 7. Området søknaden gjelder for ligger ikke i tilknytning til kjente naturmangfoldsverdier som er registrert. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven. Ut fra en samlet vurdering vil tiltaket ikke å ha betydning for naturmangfoldet i området. Byplankontoret Færøya har vært bebodd. Å rive det falleferdige huset og bygge nytt i samme størrelse vil derfor ikke føre til «nye inngrep» i terrenget /området og er positivt ift. forskjønnelse. Å anlegge ei flytebrygge vil også være et tiltak som i mindre grad fører til store inngrep i landskapet. Flytebrygga må være åpen for allmennhetens bruk. Utbygging utover dette vil Byplan ikke tilråde. Dersom det gis dispensasjon for å rive og bygge nytt bør det settes som vilkår at nybygg gis en bekledning og farge som «glir fint inn» i landskapet, gjerne mørke og matte jordfarger. Det bør også settes som vilkår at det ikke settes opp gjerder eller skilt som kan føre til privatisering av strandsonen. Kulturkontoret har ikke uttalt seg til foreliggende søknad. Kystverket, Nordland: Har til tidligere søknad uttalt: Ut fra havne- og farvannsmessige hensyn er det ingen spesielle merknader til søknaden. Ny søknad er ikke hørt av disse da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Bodø Havn KF: Til tidligere søknad var følgene uttalelse avgitt: Flytebrygge og naust synes ikke å bli til vesentlig hinder for ferdselen i farvannet, forutsatt at disse plasseres og utformes slik som skissert. Ny søknad er ikke sendt på høring til disse heller da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Sametinget: Ingen automatiske fredete samiske kulturminner er kjent/registrert i dette området. Sametinget har derfor ingen merknader til tiltaket. Ettersom alle kulturminner imidlertid ikke er kjent vises til aktsomhets- og meldeplikt som påhviler tiltakshaver under markinngrep, jfr. kulturminnelovens 8, andre ledd. Side7

8 Fylkesmannen i Nordland: Det slås fast at øya i sin helhet er avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel og at kun bygge- og anleggstiltak knyttet direkte til stedbunden næring kan tillates i slike områder. Videre vil forbudet mot tiltak i hundremetersbeltet langs sjø gjøre seg gjeldende og omfatter nesten hele øya. Fylkesmannen anser faktumet at øya her vært bebodd fram til 1954 neppe kan sies å være en vektig grunn, all den tid oppføring av bebyggelse i dette området vil føre til en reetablering av en privatiserende bruk som tilsynelatende har vært fraværende de siste tiårene. Familiær eller historisk tilknytning til stedet vil vanskelig kunne være tungtveiende i vurdering om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Hensynet som ligger til grunn for forbudet mot bygging i hundremetersbeltet innenfor område definert som LNF vil måtte ansees å ha betydelig større relevans og vekt. Ved en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet ved sjøen vil sjelden fordelene for den enkelte alene oppveie ulempene for de offentlige interessene som ligger bak byggeforbudet. Fylkesmannen er enig med kommunens signal om mulig dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig samt flytebrygge. Fylkesmannen ber om å bli underrettete om vedtaket i saken. Nordland Fylkeskommune: Strandsonen er av nasjonal interesse med et generelt byggeforbud, og bygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold, jfr. statlige retningslinjer for slik behandling. Fylkeskommunen ønsker ikke en uplanlagt nedbygging av strandsonen og fraråder også i denne omgang at dispensasjonssøknaden innvilges. Kommunen er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel, og det kan være hensiktsmessig å inkludere Færøya i denne revideringen. Hvis kommunen likevel finner grunnlag for dispensasjon bes det om at det settes vilkår som styrer utforming og omfang av tiltak, samt allmennhetens tilgang og ferdsel, jfr. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Kulturminnefaglig har Fylkeskommunen stil spørsmål ved det bestående bolighusets kulturminneverdi. Huset er opplyst å være falleferdig, med det foreligger ingen vurdering for istandsetting ut fra kulturminnefaglig ståsted. Kommunen anbefales å gjøre en slik vurdering. Når det i søknaden er sagt at «dette huset vil bli tatt i bruk uavhengig av denne søknads utfall», kan det tyde på at bygningen ikke er i en så dårlig forfatning at den ikke kan istandsettes og bevares. Fylkeskommunen støtter Byplankontorets uttalelse om vilkår for utforming som «glir fint inn» i landskapet. Det bør i utforming av nytt bygg være større fokus på god tilpasning til landskapet enn på at det skal framstå som en kopi av tradisjonell bebyggelse. Hva klagen gjelder Generelt: Klager er ikke enig i vurderingene som ligger til grunn for vedtaket. Han mener at fravær av vektlegging av øyas familiære historie føles veldig feil. Dette er en heleid privat øy som hans familie har levd av i generasjoner som småbønder og fiskere. De har også hatt sauer på øya inntil for ca 5 10 år siden. Både hans bestemor og far har bodd på øya. Øya måtte fraflyttes, men han ser nå mulighet for igjen å ta den i bruk både privat og kommersielt. Klager viser også til at det er lagt til grunn for avslaget at virksomheten ikke kan vurderes som stedlig. Han ber om at dokumentasjonen i saken studeres en gang til. Alle båter ligger i Helligvær, all virksomhet har dokumentert overnatting i Helligvær, mat til turer kjøpes inn på Helligvær og det handles med lokal virksomhet i den utstrekning det er mulig. Det eneste som ikke er stedlig er postadressen. Side8

9 Avslag på bygging av kai: Klager finner det urimelig at det ikke skal være mulig å ha en kai på en øy hvor man faktisk har en bolig. Godkjennelsen av flytebrygge forenkler og sikrer tilgang på sommerstid, men på vinteren når været er hardere og bruken har en lavere intensitet, kan det være at flytebryggen med landgang må fjernes og sikres. På denne årstiden vil man få en urimelig kronglete og usikker tilgang til øya. Han stiller også spørsmål om sikkerheten er vurdert og ivaretatt ved denne delen av avslaget. Han mener en brygge vil være eneste tilgangspunkt på øya ved storm og skikkelig uvær. Ved sykdom og illebefinnende som krever rask tilgang fra medisinsk personell kan det være avgjørende for liv og helse at man kommer til med båt. Avslag på bygging av naust til privat formål: «Om man har fritidseiendom eller bolig på en øy, synes det for søker rimelig at man har en båt som skal oppbevares og vedlikeholdes på vinteren. Videre tilbyr regionen fantastiske fiskemuligheter, og man trenger et sted for oppbevaring av div. gangvad, garn og annet nødvendig utstyr.» Klager mener videre at et naust med BYA 40 m2 kledd i Kebony eller sibirsk lerk vil skli så godt i naturen at knapt blir synlig.» Han mener naustet blir så lavt at omkringliggende terreng sett fra sjøsiden vil være langt høyere enn naustet. Han viser til møte med saksbehandler på byplan i 2011 og at graden av privatisert da kunne aksepteres. Dersom det er ønskelig kan naustet graves inni fjellet i bakkant og påføres torvtak. Kun dørene på fremsiden vil da være synlige. Avslag på bygging av naust som næringseiendom: Klager synes dette avslaget er vanskeligst å forstå. Han opplyser at ingen i Helligvær driver noen form for turisme eller opplevelsesvirksomhet. Det er også mangel på kvinnearbeidsplasser. Den virksomheten han ønsker å utvikle skaper behov for hjelp til utleie av båter og kajakker, fylling av flasker til dykking og båtførere til fiske og guiding. Videre er det behov for å leie lokale for overnatting. Han opplyser også at det kun er ett område igjen på Sørvær som er regulert for bygging av naust. Han mener disse tomtene er totalt uegnet som nausttomt da det går fjell rett i hav. Det er videre ikke mulig å lage vei dit uten omfattende terrenginngrep/sprengning. Området er videre direkte eksponert for været fra sørvest som er det hardeste i området mht. bølger og vind. Avslag på gjenreising av et hus tilsvarende det eksisterende: Klager finner det underlig at man på den ene siden ønsker at eksisterende hus skal restaureres, man at det ikke kan tillates å gjenreise det eksisterende bygget. Han opplyser at tak, vinduer og kledning er råttent og uansett må skiftes. Resultatet av disse to byggeprosessene mener han er akkurat den samme. Den eneste forskjellen er kostnadene, og han finner det urimelig at søkers økonomi skal være avgjørende for hvor stort bygg som skal være tillatt, og ha eller føre opp. Ved restaurering mener han kostnadene med å få et beboelig hus med fornuftig energibruk vil bli formidable. Klager håper det kan foretas en ny vurdering av saken slik at avslagene omgjøres. Dersom dette ikke kan gjøres umiddelbart anbefaler han en befaring før endelig vedtak fattes. Han mener det da vil bli synliggjort at de positive sidene ved prosjektet langt på vei overskrider ulempene. Fullstendig klage følger vedlagt. Side9

10 Bygningssjefens vurdering Bygningssjefen vil påpeke at det i denne saken er søkt om og innvilget dispensasjon for riving av eksisterende eldre bolig og oppføring av ny fritidsbolig, samt for flytebrygge til fritidsformål. Kommunen har i sin dispensasjonsvurdering kommet til at vilkårene for dispensasjon for disse tiltakene er oppfylt. Det er stilt vilkår for dispensasjon for riving eldre bolig, og for størrelse og utforming av ny fritidsbolig. Vilkårene er påklaget. Det er videre gitt avslag på dispensasjon for etablering av naust til fritidsformål, samt kai og naust til næringsformål. Om dispensasjoner: Dersom det skal kunne innvilges dispensasjon må vilkårene for dispensasjon som angis i pbl være oppfylt. Det følger av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom: a) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. b) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl annet ledd. For å bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning, skal det derfor ikke være kurant å fravike planen ved dispensasjon. Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Fagmyndighetenes vurdering om tiltaket forringer eller tilsidesetter de hensyn som planlovgivningen skal verne om for de interesser som gjør seg gjeldende i området, har stor vekt ved beslutning om vilkårene for dispensasjon foreligger. Dispensasjonsvurdering: Vurdering av vilkår for dispensasjon: Kommunen har i denne saken kommet til at søknad om riving av bestående bygg og oppføring av ny fritidsbolig oppfyller vilkårene for dispensasjon som pbl angir. Det er stilt vilkår for dispensasjonen. Vilkåret om at det før tillatelse til riving av bestående bygg kan gis, må dokumenteres at bygget ikke kan tas vare på/restaureres er gitt på bakgrunn av Nordland Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse. Det stilles her spørsmål om kulturminneverdien på den bestående boligen. Bygningssjefen mener vilkåret har saklig sammenheng med den dispensasjon som er gitt, og ikke kan anses som urimelig. Når søker har fått byggets tilstand vurdert vil det bli tatt stilling til om tillatelse til riving kan gis. Dersom det blir svært kostbart å restaurere bygget vil dette være et argument som taler for at rivingstillatelse kan gis. Bygningssjefen anbefaler derfor at vilkåret opprettholdes. Det er også stilt vilkår om at evt. ny fritidsbolig skal utformes i tråd med angitt størrelse og høyder fastsatt i gjeldende arealplan. Bygningssjefen vil presisere at ved oppføring av nye tiltak skal disse vurderes og behandles etter de regler som gjelder på behandlingstidspunktet. Side10

11 Oppføring av en ny fritidsbolig på denne eiendommen er i strid med LNF-formålet og forutsetter dispensasjon for bygging. Kommuneplanens bestemmelse angir videre at ny fritidsbebyggelse kan tillates med inntil maks BYA=120 m 2. Maks. gesimshøyde på 3 m og maks. mønehøyde på 5,5 m for fritidsboliger følger av kommuneplanens bestemmelse Tegninger av ny fritidsbolig viser gesimshøyde på 4,67 m og mønehøyde 6,55 m. BRA er på tegningene angitt til ca 150 m 2. Bygningen inneholder to etasjer. Som begrunnelse for dispensasjon angis eksisterende boligs størrelse og utforming. Kommunen mener den nye fritidsboligens tilpasning til natur og terreng må tillegges større vekt, enn størrelse og høyder på eksisterende bolig. Hensynet til god terrengtilpasning er langt viktigere enn å gjenskape en tilnærmet kopi av tidligere bebyggelse. Videre må det advares mot presedensvirkningen en tillatelse til overskridelse av maksgrenser satt i kommuneplanen vil kunne få i lignende saker. Det er ikke uvanlig at søkere ønsker å oppføre fritidsboliger/hytter med to etasjer. Høydebegrensningene i kommuneplanen er satt lavt for å begrense størrelsen, etasjetall og høyder på fritidsboliger. Ved at kommuneplanen har bestemmelser med arealbegrensning BYA=120 m 2, og høydebegrensning på gesims- og møne, vil man i realiteten ikke kunne oppføre en fritidsbolig med to tellende etasjer og bruksareal (BRA) over 120 m 2. Begrensningene er satt for at fritidsboliger ikke skal fremtre og brukes som boliger i strid godkjent formål, og for å kunne gi fritidsboliger en god terrengtilpasning. Kommunen praktiserer disse bestemmelsene strengt, og i denne saken er overskridelsene i forhold til kommuneplanens høydebegrensninger vesentlige. Bygningssjefen anbefaler derfor at vilkåret for dispensasjon opprettholdes. Vurdering av avslag på kai og naust til fritidsformål: Bygningssjefen har i denne saken funnet at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon for etablering av ny fritidsbolig, og flytebrygge for å sikre adkomsten til øya, er oppfylt. Det er ikke funnet at vilkårene for dispensasjon for etablering av kai og naust til fritidsformål er oppfylt. I kommunens vurdering er det lagt avgjørende vekt på uttalelser til saken fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune hvor det vises til det generelle byggeforbudet i strandsonen, og de offentlige hensyn som forbudet skal ivareta. Fylkesmannen har også uttalt at de er enige med kommunens signaler om mulig dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig, samt flytebrygge. Kommunen har i denne saken gitt dispensasjon for etablering av flytebrygge, men samtidig stilt vilkår om at denne skal være tilgjengelig for allmennheten. Ved å oppføre ytterligere tiltak som kai og naust i tilknytning til flytebryggen, er det fare for at både flytebryggen og området rundt bli unødig privatisert. Bygningssjefen mener vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt da de hensyn som ligger bak byggeforbudet i strandsonen må anses som betydelig mer tungtveiende og relevante, enn personlige ønsker og hensyn. Flytebryggen vil lette adkomsten til fritidseiendommen. Kai i tillegg synes ikke å være absolutt nødvendig. Ved bruk av eiendommen til fritidsformål mener Bygningssjefen det ikke vil være behov for langtidslagring av båt da denne må benyttes ved adkomst til og fra øya. Fiskeutstyr til fritidsbruk kan lagres i bod, eller uthus i tilknytning til fritidsboligen. Avslaget anbefales opprettholdt. Vurdering av avslag på naust og kai til næringsformål: Søker angir at byggetiltakene skal benyttes til opplevelsesturisme med basis i eiendommen. Kommunen har avvist at dette kan anses som stedbunden næring, og klager er uenig i dette synet. I veilederen «Plan- og bygningsloven og landbruk pluss», utarbeidet av Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet gis det følgende orientering om hva stedbunden næring er: «De fleste kommuner har vedtatt bindende arealdel til kommuneplanen. Vanligvis er jord- og skogbruksområdene og utmarka lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). I slike Side11

12 områder er bygninger og anlegg knyttet til stedbunden næring tillatt for eksempel bygninger for husdyrhold, seterdrift, skogsdrift, reindrift, hagebruk, gartneri, pelsdyravl og fiske som ledd i stedbunden næring. Bygninger og anlegg for mange andre typer virksomhet regnes også som stedbunden næring, dersom de tar utgangspunkt i gardens egne produkter.» Det opplyses også i veilederen at «annen næringsvirksomhet tilknyttet garden, for eksempel tjenester, salg eller produksjon som ikke hovedsakelig er basert på gardens eget ressursgrunnlag, er ikke stedbunden næring. Eksempler på dette er når hovedbruken er fritids- eller turistformål, verksted eller salgsvirksomhet som ikke er knyttet til driften på garden.» Bygningssjefen konkluderer derfor med at etablering av bygninger til næringsformål, dvs. opplevelsesturisme, ikke anses som stedbunden næring og forutsetter dispensasjon. Evt. tillatelse til tiltakene forutsetter at det dispenseres fra Plan- og bygningsloven 1-8 som angir forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, Kommuneplanen for Bodø, arealdel, bestemmelsenes 1.2 som angir plankrav i 100-metersbeltet langs sjøen, og 1.8 hvor det angis at utbygging i strandsonen til næringsformål må skje etter plan, samt for oppføring av tiltak i LNF-område. I uttalelsene fra byplankontoret, fylkesmannen og fylkeskommunen er det gitt klare signaler om at hensynet til gjeldende formål og allmennhetens interesser er svært viktig i området. Fylkesmannen slår tydelig fast at familiær og historisk tilhørighet ikke kan anses som tungtveiende og er langt mindre relevant enn de hensyn som ligger bak forbudet i hundremetersbeltet innenfor LNF-området fastsatt i planen. Fylkeskommunen anbefaler at tiltaket spilles inn i forestående revisjon av kommuneplanens arealdel. Evt. krav om detaljregulering for næringsetableringen avklares samtidig. Bygningssjefen konkluderer med at omsøkte dispensasjon for næringsetablering vil føre til at de hensyn som kommuneplanen og pbl. 1-8 skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt. Skal tiltakene kunne gjennomføres mener Bygningssjefen det først må foretas nødvendige avklaringer i plan. Konklusjon og anbefaling Bygningssjefen anbefaler at vedtak om vilkår for dispensasjoner og avslag gitt i vedtak av opprettholdes uten endringer. Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Saksbehandler: Anita R. Berntsen/Kjell Selsøvold Tor Åseng bygningssjef Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon 2 situasjonsplan 3 Foto 4 Tegning eks. bolig 5 Tegninger - ny fritidsbolig 6 Tegning - naust 7 Referat fra møte m. byplan Vedtak av Klage Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Byggesakskontoret Byggsøk Norge Att. Jarle Pedersen Postboks BODØ Dato: Saksbehandler:...Kjell Selsøvold Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /9843 Arkivkode:...6/3 Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai Byggeplass: Færøya, 8095 HELLIGVÆR Eiendom: 6/3 Tiltakshaver: Arild Wennberg Bygningsnr: Søker: Byggsøk Norge Tiltakstype: Fritidsbolig, kai, naust og flytebrygge Tiltaksart: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² Det aktuelle område omfattes av kommuneplanens arealdel. Omsøkte eiendom er i planen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF ). Tiltaket vil også ligge innenfor 100-metersbeltet mot sjø og forbud mot tiltak i denne sone (PBL 1-8). Søknaden gjelder dispensasjon for seinere byggesøknader for riving av eldre hus og gjenoppbygging av ny fritidsbolig på samme tomt, etablering av næringsbygg/stornaust for oppbevaring og service av båter samt kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust til privat formål knyttet til fritidsbolig. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for etablering av stornaust til næringsformål og tilhørende kai. Likeså nytt naust og kai til fritidsformål. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås også dispensasjon fra kommuneplanens arealdel angående høyde på gesims og møne på fritidshuset. Bygningssjefen finner at hensynet til planens og lovens formål blir tilsidesatt. Etter en samlet vurdering kan kommunen ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Følgen er at vilkårene, jf. pbl ikke er til stede for å innvilge dispensasjon for disse tiltak. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for riving av eksisterende bolig på øya og oppføring av ny fritidsbolig på samme tomt og for oppføring av flytebrygge til samme formål. Ny fritidsbolig vil ikke medføre endret bruk av området og slik ikke tilsidesette hensynet bak plan og lov. Det settes som vilkår for dispensasjonen at: Byggesakskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, Gjerdåsveien 2, 8010 Bodø Telefax: Side45

46 Dokumentasjon for at restaurering av bestående bygg ikke vil være hensiktsmessig eller forsvarlig ut fra tekniske og praktiske hensyn må foreligge ved søknad om riving. Fritidsboligen må tilpasses gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel både for bebygd areal og for gesims- og mønehøyde. Flytebrygge må tilrettelegges og være åpen for allmennhetens bruk. Nødvendig råderett er sannsynliggjort. Kommunens tillatelse/dispensasjon innebærer ikke noen avgjørelse i evt. privatrettslige forhold om eiendommen og/eller påstående bygg. Bygningssjefen har etter søknad gitt fritak for nabovarsling da det er opplyst at denne ligger på en annen øy ca. 400 meter fra eiendommen. Saken behandles i medhold av delegert myndighet. Denne behandling er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse. Protesterende parter (myndigheter) er pr. dags dato underrettet om tillatelsen med kopi av dette vedtak. Søknaden: Dispensasjonssøknad, datert , mottatt , gjelder avklaring for seinere byggesøknader for: 1. Riving av eldre hus (det eneste på øya i dag) og gjenoppbygging av nytt «Nordlandshus» som fritidsbolig på samme tomt, jfr. tegning i søknaden (gesimshøyde ca. 4,6 m og mønehøyde ca. 6,55 m). 2. Etablering av næringsbygg (= stornaust) på 100 m² (oppbevaring og service av båter), kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust (40 m²) til privat formål knyttet til bestående bygning/fritidsbolig. I forhold til tidligere dispensasjonssøknad - avslått er følgende nytt: Fritidshus tilknyttet naust, kai, flytebrygge er i forliggende søknad erstattet med nytt fritidsbyggbygg der dagens bygg står (og skal ha ca. samme grunnflate, og høyder som dette). Næringsetablering (opplevelsesturisme) er vektlagt og størrelse på naust/næringsbygg deretter. Plassering av naust, kai og brygge er den samme som i tidligere søknad. Det er også bedt om individuell vurdering av de enkelte bygg dersom ikke alle bygg kan aksepteres. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel , vedtatt Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Protester/bemerkninger: Nærmeste nabo er opplyst å være på en annen øy, ca. 400 m fra omsøkte tiltak. Bygningssjefen har etter søknad gitt fritak for nabovarsling av denne ut fra nevnte avstand. Uttalelser fra annen myndighet: Landbrukskontoret har opprettholdt sin tidligere uttalelse til søknaden: Dispensasjon vil ikke føre til driftseller miljømessige ulemper for landbruket. Tiltaket er også vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8-12, jf. lovens 7. Området søknaden gjelder for ligger ikke i tilknytning til kjente naturmangfoldsverdier som er Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 2 av 7 Side46

47 registrert. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven. Ut fra en samlet vurdering vil tiltaket ikke å ha betydning for naturmangfoldet i området. Byplankontoret Færøya har vært bebodd. Å rive det falleferdige huset og bygge nytt i samme størrelse vil derfor ikke føre til «nye inngrep» i terrenget /området og er positivt ift. forskjønnelse. Å anlegge ei flytebrygge vil også være et tiltak som i mindre grad fører til store inngrep i landskapet. Flytebrygga må være åpen for allmennhetens bruk. Utbygging utover dette vil Byplan ikke tilråde. Dersom det gis dispensasjon for å rive og bygge nytt bør det settes som vilkår at nybygg gis en bekledning og farge som «glir fint inn» i landskapet, gjerne mørke og matte jordfarger. Det bør også settes som vilkår at det ikke settes opp gjerder eller skilt som kan føre til privatisering av strandsonen. Kulturkontoret har ikke uttalt seg til foreliggende søknad. Kystverket, Nordland: Har til tidligere søknad uttalt: Ut fra havne- og farvannsmessige hensyn er det ingen spesielle merknader til søknaden. Ny søknad er ikke hørt av disse da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Bodø Havn KF: Til tidligere søknad var følgene uttalelse avgitt: Flytebrygge og naust synes ikke å bli til vesentlig hinder for ferdselen i farvannet, forutsatt at disse plasseres og utformes slik som skissert. Ny søknad er ikke sendt på høring til disse heller da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Sametinget: Ingen automatiske fredete samiske kulturminner er kjent/registrert i dette området. Sametinget har derfor ingen merknader til tiltaket. Ettersom alle kulturminner imidlertid ikke er kjent vises til aktsomhets- og meldeplikt som påhviler tiltakshaver under markinngrep, jfr. kulturminnelovens 8, andre ledd. Fylkesmannen i Nordland: Det slås fast at øya i sin helhet er avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel og at kun bygge- og anleggstiltak knyttet direkte til stedbunden næring kan tillates i slike områder. Videre vil forbudet mot tiltak i hundremetersbeltet langs sjø gjøre seg gjeldende og omfatter nesten hele øya. Fylkesmannen anser faktumet at øya her vært bebodd fram til 1954 neppe kan sies å være en vektig grunn, all den tid oppføring av bebyggelse i dette området vil føre til en reetablering av en privatiserende bruk som tilsynelatende har vært fraværende de siste tiårene. Familiær eller historisk tilknytning til stedet vil vanskelig kunne være tungtveiende i vurdering om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Hensynet som ligger til grunn for forbudet mot bygging i hundremetersbeltet innenfor område definert som LNF vil måtte ansees å ha betydelig større relevans og vekt. Ved en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet ved sjøen vil sjelden fordelene for den enkelte alene oppveie ulempene for de offentlige interessene som ligger bak byggeforbudet. Fylkesmannen er enig med kommunens signal om mulig dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig samt flytebrygge. Fylkesmannen ber om å bli underrettete om vedtaket i saken. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 3 av 7 Side47

48 Nordland Fylkeskommune: Strandsonen er av nasjonal interesse med et generelt byggeforbud, og bygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold, jfr. statlige retningslinjer for slik behandling. Fylkeskommunen ønsker ikke en uplanlagt nedbygging av strandsonen og fraråder også i denne omgang at dispensasjonssøknaden innvilges. Kommunen er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel, og det kan være hensiktsmessig å inkludere Færøya i denne revideringen. Hvis kommunen likevel finner grunnlag for dispensasjon bes det om at det settes vilkår som styrer utforming og omfang av tiltak, samt allmennhetens tilgang og ferdsel, jfr. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Kulturminnefaglig har Fylkeskommunen stil spørsmål ved det bestående bolighusets kulturminneverdi. Huset er opplyst å være falleferdig, med det foreligger ingen vurdering for istandsetting ut fra kulturminnefaglig ståsted. Kommunen anbefales å gjøre en slik vurdering. Når det i søknaden er sagt at «dette huset vil bli tatt i bruk uavhengig av denne søknads utfall», kan det tyde på at bygningen ikke er i en så dårlig forfatning at den ikke kan istandsettes og bevares. Fylkeskommunen støtter Byplankontorets uttalelse om vilkår for utforming som «glir fint inn» i landskapet. Det bør i utforming av nytt bygg være større fokus på god tilpasning til landskapet enn på at det skal framstå som en kopi av tradisjonell bebyggelse. Dispensasjoner: Dispensasjon med hjemmel i pbl 19-1 er fremmet for byggetiltak i område avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel ( 3.1), reguleringsplankravet ( 1.2), høyde på møne- og gesims på fritidsbolig ( 2.3.2) og forbudet mot byggetiltak langs sjø og vassdrag (pbl 1-8). Det er redegjort for at det største behov i denne omgang er etablering av oppbevaringssted for båter til næring-/forretningsaktiviteten (Coastal Event). Likeså plass for vedlikehold /service på båtene. Det er et ønske om å øke dagens aktivitetsnivå på opplevelsesturismen til om mulig fast virke i framtiden. Det er bygd opp et solid kontaktnett for virksomheten som igjen gir gode muligheter for videre utvikling av denne aktivitet. Det er redegjort for forretningsdriften (fra 2009) og om forhistorien til familien på øya. Det er framholdt som vesentlig i forhold til presedens for tillatelse at Færøya har vært bebodd og drevet av familien i flere hundre år. På det meste bodde 3 familier på øya, før den ble fraflyttet i Det finnes har tufter av naust, fjøs og hus fra tidligere aktivitet. Det er poengtert at det pr. sept-12 ikke var mulig å oppdrive lokaliteter for innendørs oppbevaring av båter i Bodø regionen. Søknaden redegjør for at det ikke fins noen kjente registreringer i forhold til Arts kart og Naturbasen som vil få negativ konsekvens ved en utbygging på Færøya. Videre er det sagt at kai og flytebrygge vil bli lagt til rette for bruk av allmennheten og andre som ønsker å gå i land på øya for tur og rekreasjon. Plassering av bebyggelse og opplevelse av disse er søkt dokumentert med bilder tatt fra havet / skipsleia. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 4 av 7 Side48

49 Bygningssjefens vurdering: Bygningssjefen viser innledningsvis til behandlingen som ble foretatt for ca. et år siden, jfr. avsnitt «Søknaden» ovenfor. Det er på nytt søkt om dispensasjon for etablering av byggetiltak på Færøya, denne gang med større vekt på opplevelsesturisme (næringsvirksomhet) fra eiendommen og med grunnlag i eksisterende bygg som står på øya. En tillatelse til framtidig etablering forutsetter at vilkårene for dispensasjon i medhold av pbl er oppfylt. I denne omgang er det kun søkt - og blir tatt stilling til - de ulike dispensasjoner som kreves før tiltak seinere kan søkes godkjent. Om dispensasjonen: Dersom det skal kunne innvilges dispensasjon fra plan må vilkårene for dispensasjon som angis i pbl også være oppfylt. Det følger av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom: a) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. b) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl annet ledd. For å bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning, skal det derfor ikke være kurant å fravike planen ved dispensasjon. Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Fagmyndighetenes vurdering om tiltaket forringer eller tilsidesetter de hensyn som planlovgivningen skal verne om for de interesser som gjør seg gjeldende i området, har stor vekt ved beslutning om vilkårene for dispensasjon foreligger. Dispensasjonsvurderingen: I Kommuneplanen for Bodø angis at det innfor LNF normalt ikke tillates spredt bolig-, ervervseller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring. Selv om søker angir at byggetiltakene er for opplevelsesturisme med basis i eiendommen, kan formålet ikke ansees som stedbunden næring. Skal tiltakene kunne gjennomføres må det foreligge nødvendige avklaringer i forholdt til de formål og interesser som er knyttet til området både gjennom gjeldende arealplan og det generelle byggeforbud langs sjøen. Søknaden begrunnes ut fra historisk aktivitet og familiær tilknytning til stedet. Det er nå ønske om å bygge opp en aktivitet som på sikt kan bli på permanent næring med basis fra stedet/øya. For å kunne drive denne næringsvirksomhet er det klarlagt i søknaden at det er behov for stort lager / naust for oppbevaring av båter og servicevirksomhet/reparasjon av disse. Videre er det behov for tilhørende kai og flytebrygge knyttet til atkomst for denne aktivitet. I uttalelsene fra byplankontoret, fylkesmannen og fylkeskommunen er det gitt klare signaler om at hensynet til gjeldende formål og allmennhetens interesser er svært viktig i området. Fylkesmannen slår tydelig fast at familiær og historisk tilhørighet ikke kan ansees som tungtveiende og langt mindre relevant enn de hensyn som ligger bak forbudet i hundremetersbeltet innenfor LNF-området fastsatt i planen. Fylkeskommunen anbefaler at tiltaket spilles inn i forestående revisjon av kommuneplanens arealdel. Evt. krav om detaljregulering for næringsetableringen avklares samtidig. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 5 av 7 Side49

50 På denne bakgrunn mener bygningssjefen at omsøkte dispensasjon for næringsetablering vil føre til at de hensyn som kommuneplanen skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt. For evt. riving av bestående hus og oppføring av ny fritidsbolig kan det vanskelig sees noen vesentlig endring i bruken av eiendommen. Dette selv om Fylkesmannen i sin uttalelse i noen grad har rett i at nytt fritidshus vil øke privatisering av området og at slik aktivitet har vært fraværende den seinere tid. For sikker atkomst til denne ansees anlegg av flytebrygge som nødvendig og hensiktsmessig. Brygga skal som angitt i søknaden være åpen for allmennhetens bruk. Lokalisering av brygge er vist et godt stykke fra fritidshuset og dermed ikke utsatt for privatiserende effekt fra huset. Bygningssjefen mener derfor at omsøkt dispensasjon for fritidsbolig og brygge til dette formål ikke vesentlig vil tilsidesette de hensyn som kommuneplanen skal ivareta. Søkers planer om etablering av næringsaktivitet synes godt dokumentert i søknaden. Selve om tilbudets innhold gjelder turisme og bruk av området for opplevelse /rekreasjon, vil selve etableringen av de fysiske tiltak bak næringsetableringen ikke være i samsvar med planens angivelse av formål for området. Ulempene her synes større enn fordelene etter en samlet vurdering. Bygningssjefen vil også påpeke at en dispensasjon i denne saken kan føre til uheldig presedensvirkninger for andre saker og føre til uthuling av planen. Søkers vurdering av dette i forhold til øyas forhistorie for flere tiår siden har etter bygningssjefens vurdering ikke vesentlig relevans. Det at øyas eneste hus blir fornyet/tatt vare på og brukt til fritidsformål kan derimot synes positivt for ivaretakelse av områdets kulturelle historie og medfører ingen vesentlig ny aktivitet. Kommunen anser fylkeskommunene spørsmål om å ta vare på / restaurerer det bestående bygg som vesentlig. Dette må være avklart og dokumentert før evt. rivingstillatelse kan gis. Tilpassing av ny fritidsbolig til naturen - at dette glir fint inn i landskapet må tillegges stor vekt, og er langt viktigere enn å gjenskape en kopi av tidligere bebyggelse. Bygningssjefen stiller derfor som vilkår at ny fritidsbolig (hvis den gamle ikke kan tas vare på) skal tilpasses landskapet både i farge og form. Arealplanens angivelse av gesims- og mønehøyde skal legges til grunn. Bygningssjefen kan på bakgrunn av opplysninger gitt i søknaden ikke se at det foreligger noe klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon for næringsbebyggelse (naust og kai). Oppføring av fritidsbolig i tråd med størrelser angitt i arealplanen og tilhørende flytebrygge åpen for allmennheten ansees derimot som positivt overvekt for å gi dispensasjon for. Etter en samlet vurdering finner bygningssjefen at vilkårene ikke foreligger til å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 for tiltak knyttet til næringsetablering (kai og naust) i område med byggeforbud langs sjø avsatt til LNF i arealplanen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for riving av bestående bygg og oppføring av ny fritidsbolig på øya. Søknaden om dispensasjon fra bestemmelser om høyder på fritidsboliger i arealplanen avslås. Følgende vilkår stilles for dispensasjon for ny fritidsbolig og flytebrygge: Før riving av bestående bygg kan gis må det dokumenteres at bygget ikke kan tas vare på / restaureres som kulturminne. Evt. ny fritidsbolig skal utformes i tråd med angitte størrelse og høyder fastsatt i gjeldende arealplan. Flytebrygge skal være åpen / tilrettelagt for allmennhetens bruk. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 6 av 7 Side50

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Herredshuset Møterom 203 Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Herredshuset Møterom 203 Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Herredshuset Møterom 203 Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2011 10370/2011 2010/16316 134/7 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/29 Planutvalget 15.03.2011 Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Klage på tillatelse - anlegg av flytebrygge på eiendom gnr. 4 bnr. 100 i Sørvær, Helligvær, Øystein Rånes

Klage på tillatelse - anlegg av flytebrygge på eiendom gnr. 4 bnr. 100 i Sørvær, Helligvær, Øystein Rånes Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 57829/2012 2011/8067 4/100 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/14 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 12/41 Klagenemnda 13.11.2012

Detaljer

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.11.2010 66073/2010 2010/13792 111/10 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/109 Planutvalget 14.12.2010 Klage på avslag - deling av grunneiendom til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

Klage på tillatelse - oppføring av grillhytte på eiendom gnr. 30 bnr. 409 i Årlokkveien 12, Stordalen barnehage

Klage på tillatelse - oppføring av grillhytte på eiendom gnr. 30 bnr. 409 i Årlokkveien 12, Stordalen barnehage Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.12.2012 70688/2012 2012/6597 30/409 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/19 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 12/48 Klagenemnda 11.12.2012

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 10:00 10:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan for mindre tiltak på Laukeng, Saltstraumen Basecamp. Gnr. 89, Bnr. 3

Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan for mindre tiltak på Laukeng, Saltstraumen Basecamp. Gnr. 89, Bnr. 3 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2008 68178/2008 2007/5923 89/3 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/11 Planutvalget 27.01.2009 Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

Klage på avslag - dispensasjon, formål riving av eldre bolig og oppføring av ny,valle

Klage på avslag - dispensasjon, formål riving av eldre bolig og oppføring av ny,valle Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2010 45311/2010 2010/4262 58/4 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/73 Planutvalget 14.09.2010 10/78 Planutvalget 05.10.2010 Klage på avslag

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet

Detaljer

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2011 30485/2011 2010/5357 138/785 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/49 Planutvalget 21.06.2011 Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på eiendom gnr. 238 bnr. 18 ved Småvatnan i Breivik, Evelyn og Terje Midtgard

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på eiendom gnr. 238 bnr. 18 ved Småvatnan i Breivik, Evelyn og Terje Midtgard Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.01.2009 4770/2009 2007/3053 238/18 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/92 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/163 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 BEHANDLING AV KLAGE FRA FYLKESMANNEN PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR. 3/7 - ÅKERØYA, DØNNA

Detaljer

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for å bygge sammen to eneboliger med mellombygg/garasje i Solliveien 8, Per og Margith Smedaas

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for å bygge sammen to eneboliger med mellombygg/garasje i Solliveien 8, Per og Margith Smedaas Byggesakskonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.11.2010 63802/2010 2010/4459 32/218 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/111 Planutvalget 14.12.2010

Detaljer

Klage på dispensasjon - søknad om oppføring av ny hytte på tidligere fradelt eiendom gnr. 69 bnr. 186 ved Vatn-Vatn, Lars-Jørgen Seivaag

Klage på dispensasjon - søknad om oppføring av ny hytte på tidligere fradelt eiendom gnr. 69 bnr. 186 ved Vatn-Vatn, Lars-Jørgen Seivaag Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33011/2011 2011/641 69/186 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 11/50 Planutvalget 21.06.2011

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for deling til fritidsformål fra eiendom gnr. 110 bnr. 3 på Valnes, Karen- Anna Karlsen

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for deling til fritidsformål fra eiendom gnr. 110 bnr. 3 på Valnes, Karen- Anna Karlsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64409/2012 2012/5268 110/3 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/17 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 12/40 Klagenemnda 13.11.2012

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200801042/18 200802168/8 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Veileder for dispensasjoner i strandsonen

Veileder for dispensasjoner i strandsonen Veileder for dispensasjoner i strandsonen Fotograf: Ole Martin Bjurstedt Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 REGELVERKET I STRANDSONEN... 4 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN... 4 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR STRANDSONEN...

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 46/17 Arkivsaksnr.: 14/828-6 HÅKON SJØHAUG - DISPENSASJON FRA KOMMUNDELPLAN HELLANDSJØENS AREALDEL

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 46/17 Arkivsaksnr.: 14/828-6 HÅKON SJØHAUG - DISPENSASJON FRA KOMMUNDELPLAN HELLANDSJØENS AREALDEL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 46/17 Arkivsaksnr.: 14/828-6 HÅKON SJØHAUG - DISPENSASJON FRA KOMMUNDELPLAN HELLANDSJØENS AREALDEL Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: 14/828-1

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/03235-20 Inger Torild Hågensen 20.07.2015 Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak Delegert sak nr: 14/03235-14 Det

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Tróöndelagen fylhkenàlma Innherred Samkommune postboks 130 Vår datoi 22.09.2015 Vår ref-i 2015/1658 7601 Deres dato: 3;kri :ls«:g::421'3 LEVANGER Klage på avslag på

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Kirsti Simonsen telefon 75

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ragnhild Brun Innstrandvegen 57 8020 BODØ Deres ref: Vår ref: ODGO 2012/1126 Dato: 16.04.2012 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:363/4

Detaljer

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli Markalovens geografiske virkeområde i Oslo: Sørkedalen Nordmarka Maridalen Lillomarka Foten av Gjelleråsen Østmarka

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer