Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden: Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste: Saksnr PS 13/33 PS 13/34 Innhold Klage på vilkår for dispensasjon og delvis avslag (naust og kai) - Færøya, Helligvær Referatsaker: RS 13/8 Vedrørende klage på pålegg om tilbakeføring - Gamle Kongsvei /753 - Bodø. Bodø, 17. juni 2013 Mona Lillehaug (H) leder Kirsti Simonsen sekretær Side2

3 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9843 6/3 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/33 Klagenemnda Klage på vilkår for dispensasjon for fritidsbolig, og avslag på dispensasjon for naust og kai - Færøya, Helligvær. Forslag til vedtak: Klagenemda kan ikke se at saken inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken. Vedtak av opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig klagebehandling. Sammendrag Forhåndssøknad om dispensasjon for etablering av hytte, anneks, naust (78 m 2 ) og flytebrygge på Færøya ble avslått i vedtak av Vedtaket ble ikke påklaget av tiltakshaver. Revidert søknad om dispensasjon er mottatt og omfatter nå riving av eksisterende eldre bolighus og gjenoppbygging av nytt «Nordlandshus» som fritidsbolig (BRA= ca 150 m 2 ), samt etablering av naust til næringsformål (BYA=100 m 2 ), kai og flytebrygge. Alternativt søkes det dispensasjon for oppføring av kai, flytebrygge og naust (BYA=40 m²) til privat formål knyttet til bestående bygning/fritidsbolig. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny fritidsbolig, samt flytebrygge til fritidsformål, er godkjent på vilkår i vedtak av Søknad om dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt bebygd areal for fritidsboliger, overskridelse av gesims- og mønehøyde, oppføring av naust, kai og flytebrygge til næringsformål, samt kai og naust til fritidsformål, er avslått i samme vedtak. Saksopplysninger Byggeplass: Færøya, Helligvær, 8095 HELLIGVÆR Eiendom: 6/3 Tiltakshaver: Arild Wennberg Bygningsnr: Søker: Byggsøk Norge Tiltakstype: Fritidsbolig, kai, naust og flytebrygge Tiltaksart: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² Forhåndssøknad om dispensasjon for etablering av hytte, anneks, naust (78 m 2 ) og flytebrygge på Færøya ble avslått i vedtak av Vedtaket ble ikke påklaget av tiltakshaver. Side3

4 Revidert søknad om dispensasjon er mottatt Søknaden gjelder følgende tiltak: 1. Riving av eldre hus (det eneste på øya i dag) og gjenoppbygging av nytt «Nordlandshus» som fritidsbolig på samme tomt, jfr. tegning i søknaden (gesimshøyde ca. 4,6 m og mønehøyde ca. 6,55 m). 2. Etablering av næringsbygg (= stornaust) på 100 m² (oppbevaring og service av båter), kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust (40 m²) til privat formål knyttet til bestående bygning/fritidsbolig. I forhold til tidligere dispensasjonssøknad - avslått er følgende nytt: Fritidshus tilknyttet naust, kai, flytebrygge er i revidert søknad erstattet med nytt fritidsbyggbygg der dagens bygg står (og skal ha ca. samme grunnflate, og høyder som dette). Næringsetablering (opplevelsesturisme) er vektlagt og størrelse på naust/næringsbygg deretter. Plassering av naust, kai og brygge er den samme som i tidligere søknad. Det er også bedt om individuell vurdering av de enkelte bygg dersom ikke alle bygg kan aksepteres. Følgende vedtak ble fattet den : «Det aktuelle område omfattes av kommuneplanens arealdel. Omsøkte eiendom er i planen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF ). Tiltaket vil også ligge innenfor 100-metersbeltet mot sjø og forbud mot tiltak i denne sone (PBL 1-8). Søknaden gjelder dispensasjon for seinere byggesøknader for riving av eldre hus og gjenoppbygging av ny fritidsbolig på samme tomt, etablering av næringsbygg/stornaust for oppbevaring og service av båter samt kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust til privat formål knyttet til fritidsbolig. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for etablering av stornaust til næringsformål og tilhørende kai. Likeså nytt naust og kai til fritidsformål. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås også dispensasjon fra kommuneplanens arealdel angående høyde på gesims og møne på fritidshuset. Bygningssjefen finner at hensynet til planens og lovens formål blir tilsidesatt. Etter en samlet vurdering kan kommunen ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Følgen er at vilkårene, jf. pbl. 19-2, ikke er til stede for å innvilge dispensasjon for disse tiltak. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for riving av eksisterende bolig på øya og oppføring av ny fritidsbolig på samme tomt og for oppføring av flytebrygge til samme formål. Ny fritidsbolig vil ikke medføre endret bruk av området og slik ikke tilsidesette hensynet bak plan og lov. Det settes som vilkår for dispensasjonen at: Dokumentasjon for at restaurering av bestående bygg ikke vil være hensiktsmessig eller forsvarlig ut fra tekniske og praktiske hensyn må foreligge ved søknad om riving. Fritidsboligen må tilpasses gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel både for bebygd areal og for gesims- og mønehøyde. Flytebrygge må tilrettelegges og være åpen for allmennhetens bruk. Nødvendig råderett er sannsynliggjort. Kommunens tillatelse/dispensasjon innebærer ikke noen avgjørelse i evt. privatrettslige forhold om eiendommen og/eller påstående bygg. Side4

5 Bygningssjefen har etter søknad gitt fritak for nabovarsling da det er opplyst at denne ligger på en annen øy ca. 400 meter fra eiendommen.» Klage på vedtaket er datert , mottatt Det er innvilget utsettelse av klagefristen i denne saken. Forholdet til plan-/lovverk Eiendommen omfattes av Kommuneplanen for Bodø, vedtatt Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Bestemmelsenes 1.2 første ledd - plankrav: For områder avsatt til utbyggingsformål, områder for råstoffutvinning og for områder langs en sone på 50 meter langs vann og vassdrag og/eller inntil 100 m fra strandlinjen, der det ikke foreligger gjeldende regulerings- eller bebyggelsesplan, må arbeid og tiltak som nevnt i Pbl. 93 (arbeid som krever byggetillatelse/fradeling m.m.), ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Utdrag av bestemmelsenes 1.8 Strandsonen og vassdrag: «Oppføring av ny bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, utvidelse eller fradeling til disse formål tillates ikke innenfor 100m- beltet langs sjøen, ( ). «Bestemmelsen omfatter ikke naust og brygger, jfr. egne bestemmelser under 2. Utbygging i strandsonen til næringsformål må skje etter plan. Det kan gis dispensasjon for mindre næringstiltak i LNF-områder.» Bestemmelsenes om naust gjelder i områder som er avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse, men anvendes i praksis som en retningslinje for dispensasjon for naust til fritidsformål i LNF-områder. «Mønehøyden for naust skal være maks 4,5 m ved sjø og 3,5 m ved ferskvann/vassdrag, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. Naustet skal ha en takvinkel mellom 30 og 35 grader. For naust i tilknytning til sjø tillates maks BYA=40m 2 med maksimal bredde 5 m regnet fra utvendig kledning. ( ). Bygningen skal ikke ha vindu, og skal ikke innredes til overnatting. ( ).» Bestemmelsenes 3.1.1: Innenfor LNF tillates normalt ikke spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål, med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring. Innenfor disse områdene vil kommunen føre en mindre streng dispensasjonspraksis enn i øvrige LNF-områder så fremt den ikke er i konflikt med vesentlige landbruks-, reindrifts-, natur- eller friluftsinteresser. I Værran tillates boligbygging på bebodde øyer unntatt i verneområdene. Boligbygging i Værran er unntatt plankravet i 1.2. Bestemmelsenes første ledd, andre setning: Utvidelse av eksisterende og ny fritidsbebyggelse tillates med inntil maks BYA=120 m 2, unntatt parkering og naust, jfr Bestemmelsenes gjelder fritidsbebyggelse i områder som er avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse. Bestemmelsen anvendes som en retningslinje for dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNF-områder. Side5

6 «Utnyttingsgrad for fritidseiendom settes til maks BYA=120 m 2 eksklusiv parkering og naust.» «Gesimshøyden skal være maks 3m og mønehøyden maks 5,5m. Høyden måles fra gjennomsnittlig planert terreng.» Plan- og bygningsloven (pbl.) 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf nr. 5 og 12-7 nr. 2. Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf nr. 4. For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter nr. 5 fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. Pbl Dispensasjonsvedtaket: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Søknad om dispensasjon Dispensasjon med hjemmel i pbl 19-1 er fremmet for byggetiltak i område avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel ( 3.1), reguleringsplankravet ( 1.2), høyde på møne- og gesims på fritidsbolig ( 2.3.2) og forbudet mot byggetiltak langs sjø og vassdrag (pbl 1-8). Det er redegjort for at det største behov i denne omgang er etablering av oppbevaringssted for båter til næring-/forretningsaktiviteten (Coastal Event). Likeså plass for vedlikehold /service på båtene. Det er et ønske om å øke dagens aktivitetsnivå på opplevelsesturismen til om mulig fast virke i framtiden. Det er bygd opp et solid kontaktnett for virksomheten som igjen gir gode muligheter for videre utvikling av denne aktivitet. Det er redegjort for forretningsdriften (fra 2009) og om forhistorien til familien på øya. Side6

7 Det er framholdt som vesentlig i forhold til presedens for tillatelse at Færøya har vært bebodd og drevet av familien i flere hundre år. På det meste bodde 3 familier på øya, før den ble fraflyttet i Det finnes tufter av naust, fjøs og hus fra tidligere aktivitet. Det er poengtert at det pr. sept-12 ikke var mulig å oppdrive lokaliteter for innendørs oppbevaring av båter i Bodø regionen. Søknaden redegjør for at det ikke fins noen kjente registreringer i forhold til Arts kart og Naturbasen som vil få negativ konsekvens ved en utbygging på Færøya. Videre er det sagt at kai og flytebrygge vil bli lagt til rette for bruk av allmennheten og andre som ønsker å gå i land på øya for tur og rekreasjon. Plassering av bebyggelse og opplevelse av disse er søkt dokumentert med bilder tatt fra havet / skipsleia. Høringsuttalelser til saken Landbrukskontoret har opprettholdt sin tidligere uttalelse til søknaden: Dispensasjon vil ikke føre til driftseller miljømessige ulemper for landbruket. Tiltaket er også vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8-12, jf. lovens 7. Området søknaden gjelder for ligger ikke i tilknytning til kjente naturmangfoldsverdier som er registrert. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven. Ut fra en samlet vurdering vil tiltaket ikke å ha betydning for naturmangfoldet i området. Byplankontoret Færøya har vært bebodd. Å rive det falleferdige huset og bygge nytt i samme størrelse vil derfor ikke føre til «nye inngrep» i terrenget /området og er positivt ift. forskjønnelse. Å anlegge ei flytebrygge vil også være et tiltak som i mindre grad fører til store inngrep i landskapet. Flytebrygga må være åpen for allmennhetens bruk. Utbygging utover dette vil Byplan ikke tilråde. Dersom det gis dispensasjon for å rive og bygge nytt bør det settes som vilkår at nybygg gis en bekledning og farge som «glir fint inn» i landskapet, gjerne mørke og matte jordfarger. Det bør også settes som vilkår at det ikke settes opp gjerder eller skilt som kan føre til privatisering av strandsonen. Kulturkontoret har ikke uttalt seg til foreliggende søknad. Kystverket, Nordland: Har til tidligere søknad uttalt: Ut fra havne- og farvannsmessige hensyn er det ingen spesielle merknader til søknaden. Ny søknad er ikke hørt av disse da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Bodø Havn KF: Til tidligere søknad var følgene uttalelse avgitt: Flytebrygge og naust synes ikke å bli til vesentlig hinder for ferdselen i farvannet, forutsatt at disse plasseres og utformes slik som skissert. Ny søknad er ikke sendt på høring til disse heller da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Sametinget: Ingen automatiske fredete samiske kulturminner er kjent/registrert i dette området. Sametinget har derfor ingen merknader til tiltaket. Ettersom alle kulturminner imidlertid ikke er kjent vises til aktsomhets- og meldeplikt som påhviler tiltakshaver under markinngrep, jfr. kulturminnelovens 8, andre ledd. Side7

8 Fylkesmannen i Nordland: Det slås fast at øya i sin helhet er avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel og at kun bygge- og anleggstiltak knyttet direkte til stedbunden næring kan tillates i slike områder. Videre vil forbudet mot tiltak i hundremetersbeltet langs sjø gjøre seg gjeldende og omfatter nesten hele øya. Fylkesmannen anser faktumet at øya her vært bebodd fram til 1954 neppe kan sies å være en vektig grunn, all den tid oppføring av bebyggelse i dette området vil føre til en reetablering av en privatiserende bruk som tilsynelatende har vært fraværende de siste tiårene. Familiær eller historisk tilknytning til stedet vil vanskelig kunne være tungtveiende i vurdering om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Hensynet som ligger til grunn for forbudet mot bygging i hundremetersbeltet innenfor område definert som LNF vil måtte ansees å ha betydelig større relevans og vekt. Ved en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet ved sjøen vil sjelden fordelene for den enkelte alene oppveie ulempene for de offentlige interessene som ligger bak byggeforbudet. Fylkesmannen er enig med kommunens signal om mulig dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig samt flytebrygge. Fylkesmannen ber om å bli underrettete om vedtaket i saken. Nordland Fylkeskommune: Strandsonen er av nasjonal interesse med et generelt byggeforbud, og bygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold, jfr. statlige retningslinjer for slik behandling. Fylkeskommunen ønsker ikke en uplanlagt nedbygging av strandsonen og fraråder også i denne omgang at dispensasjonssøknaden innvilges. Kommunen er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel, og det kan være hensiktsmessig å inkludere Færøya i denne revideringen. Hvis kommunen likevel finner grunnlag for dispensasjon bes det om at det settes vilkår som styrer utforming og omfang av tiltak, samt allmennhetens tilgang og ferdsel, jfr. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Kulturminnefaglig har Fylkeskommunen stil spørsmål ved det bestående bolighusets kulturminneverdi. Huset er opplyst å være falleferdig, med det foreligger ingen vurdering for istandsetting ut fra kulturminnefaglig ståsted. Kommunen anbefales å gjøre en slik vurdering. Når det i søknaden er sagt at «dette huset vil bli tatt i bruk uavhengig av denne søknads utfall», kan det tyde på at bygningen ikke er i en så dårlig forfatning at den ikke kan istandsettes og bevares. Fylkeskommunen støtter Byplankontorets uttalelse om vilkår for utforming som «glir fint inn» i landskapet. Det bør i utforming av nytt bygg være større fokus på god tilpasning til landskapet enn på at det skal framstå som en kopi av tradisjonell bebyggelse. Hva klagen gjelder Generelt: Klager er ikke enig i vurderingene som ligger til grunn for vedtaket. Han mener at fravær av vektlegging av øyas familiære historie føles veldig feil. Dette er en heleid privat øy som hans familie har levd av i generasjoner som småbønder og fiskere. De har også hatt sauer på øya inntil for ca 5 10 år siden. Både hans bestemor og far har bodd på øya. Øya måtte fraflyttes, men han ser nå mulighet for igjen å ta den i bruk både privat og kommersielt. Klager viser også til at det er lagt til grunn for avslaget at virksomheten ikke kan vurderes som stedlig. Han ber om at dokumentasjonen i saken studeres en gang til. Alle båter ligger i Helligvær, all virksomhet har dokumentert overnatting i Helligvær, mat til turer kjøpes inn på Helligvær og det handles med lokal virksomhet i den utstrekning det er mulig. Det eneste som ikke er stedlig er postadressen. Side8

9 Avslag på bygging av kai: Klager finner det urimelig at det ikke skal være mulig å ha en kai på en øy hvor man faktisk har en bolig. Godkjennelsen av flytebrygge forenkler og sikrer tilgang på sommerstid, men på vinteren når været er hardere og bruken har en lavere intensitet, kan det være at flytebryggen med landgang må fjernes og sikres. På denne årstiden vil man få en urimelig kronglete og usikker tilgang til øya. Han stiller også spørsmål om sikkerheten er vurdert og ivaretatt ved denne delen av avslaget. Han mener en brygge vil være eneste tilgangspunkt på øya ved storm og skikkelig uvær. Ved sykdom og illebefinnende som krever rask tilgang fra medisinsk personell kan det være avgjørende for liv og helse at man kommer til med båt. Avslag på bygging av naust til privat formål: «Om man har fritidseiendom eller bolig på en øy, synes det for søker rimelig at man har en båt som skal oppbevares og vedlikeholdes på vinteren. Videre tilbyr regionen fantastiske fiskemuligheter, og man trenger et sted for oppbevaring av div. gangvad, garn og annet nødvendig utstyr.» Klager mener videre at et naust med BYA 40 m2 kledd i Kebony eller sibirsk lerk vil skli så godt i naturen at knapt blir synlig.» Han mener naustet blir så lavt at omkringliggende terreng sett fra sjøsiden vil være langt høyere enn naustet. Han viser til møte med saksbehandler på byplan i 2011 og at graden av privatisert da kunne aksepteres. Dersom det er ønskelig kan naustet graves inni fjellet i bakkant og påføres torvtak. Kun dørene på fremsiden vil da være synlige. Avslag på bygging av naust som næringseiendom: Klager synes dette avslaget er vanskeligst å forstå. Han opplyser at ingen i Helligvær driver noen form for turisme eller opplevelsesvirksomhet. Det er også mangel på kvinnearbeidsplasser. Den virksomheten han ønsker å utvikle skaper behov for hjelp til utleie av båter og kajakker, fylling av flasker til dykking og båtførere til fiske og guiding. Videre er det behov for å leie lokale for overnatting. Han opplyser også at det kun er ett område igjen på Sørvær som er regulert for bygging av naust. Han mener disse tomtene er totalt uegnet som nausttomt da det går fjell rett i hav. Det er videre ikke mulig å lage vei dit uten omfattende terrenginngrep/sprengning. Området er videre direkte eksponert for været fra sørvest som er det hardeste i området mht. bølger og vind. Avslag på gjenreising av et hus tilsvarende det eksisterende: Klager finner det underlig at man på den ene siden ønsker at eksisterende hus skal restaureres, man at det ikke kan tillates å gjenreise det eksisterende bygget. Han opplyser at tak, vinduer og kledning er råttent og uansett må skiftes. Resultatet av disse to byggeprosessene mener han er akkurat den samme. Den eneste forskjellen er kostnadene, og han finner det urimelig at søkers økonomi skal være avgjørende for hvor stort bygg som skal være tillatt, og ha eller føre opp. Ved restaurering mener han kostnadene med å få et beboelig hus med fornuftig energibruk vil bli formidable. Klager håper det kan foretas en ny vurdering av saken slik at avslagene omgjøres. Dersom dette ikke kan gjøres umiddelbart anbefaler han en befaring før endelig vedtak fattes. Han mener det da vil bli synliggjort at de positive sidene ved prosjektet langt på vei overskrider ulempene. Fullstendig klage følger vedlagt. Side9

10 Bygningssjefens vurdering Bygningssjefen vil påpeke at det i denne saken er søkt om og innvilget dispensasjon for riving av eksisterende eldre bolig og oppføring av ny fritidsbolig, samt for flytebrygge til fritidsformål. Kommunen har i sin dispensasjonsvurdering kommet til at vilkårene for dispensasjon for disse tiltakene er oppfylt. Det er stilt vilkår for dispensasjon for riving eldre bolig, og for størrelse og utforming av ny fritidsbolig. Vilkårene er påklaget. Det er videre gitt avslag på dispensasjon for etablering av naust til fritidsformål, samt kai og naust til næringsformål. Om dispensasjoner: Dersom det skal kunne innvilges dispensasjon må vilkårene for dispensasjon som angis i pbl være oppfylt. Det følger av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom: a) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. b) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl annet ledd. For å bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning, skal det derfor ikke være kurant å fravike planen ved dispensasjon. Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Fagmyndighetenes vurdering om tiltaket forringer eller tilsidesetter de hensyn som planlovgivningen skal verne om for de interesser som gjør seg gjeldende i området, har stor vekt ved beslutning om vilkårene for dispensasjon foreligger. Dispensasjonsvurdering: Vurdering av vilkår for dispensasjon: Kommunen har i denne saken kommet til at søknad om riving av bestående bygg og oppføring av ny fritidsbolig oppfyller vilkårene for dispensasjon som pbl angir. Det er stilt vilkår for dispensasjonen. Vilkåret om at det før tillatelse til riving av bestående bygg kan gis, må dokumenteres at bygget ikke kan tas vare på/restaureres er gitt på bakgrunn av Nordland Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse. Det stilles her spørsmål om kulturminneverdien på den bestående boligen. Bygningssjefen mener vilkåret har saklig sammenheng med den dispensasjon som er gitt, og ikke kan anses som urimelig. Når søker har fått byggets tilstand vurdert vil det bli tatt stilling til om tillatelse til riving kan gis. Dersom det blir svært kostbart å restaurere bygget vil dette være et argument som taler for at rivingstillatelse kan gis. Bygningssjefen anbefaler derfor at vilkåret opprettholdes. Det er også stilt vilkår om at evt. ny fritidsbolig skal utformes i tråd med angitt størrelse og høyder fastsatt i gjeldende arealplan. Bygningssjefen vil presisere at ved oppføring av nye tiltak skal disse vurderes og behandles etter de regler som gjelder på behandlingstidspunktet. Side10

11 Oppføring av en ny fritidsbolig på denne eiendommen er i strid med LNF-formålet og forutsetter dispensasjon for bygging. Kommuneplanens bestemmelse angir videre at ny fritidsbebyggelse kan tillates med inntil maks BYA=120 m 2. Maks. gesimshøyde på 3 m og maks. mønehøyde på 5,5 m for fritidsboliger følger av kommuneplanens bestemmelse Tegninger av ny fritidsbolig viser gesimshøyde på 4,67 m og mønehøyde 6,55 m. BRA er på tegningene angitt til ca 150 m 2. Bygningen inneholder to etasjer. Som begrunnelse for dispensasjon angis eksisterende boligs størrelse og utforming. Kommunen mener den nye fritidsboligens tilpasning til natur og terreng må tillegges større vekt, enn størrelse og høyder på eksisterende bolig. Hensynet til god terrengtilpasning er langt viktigere enn å gjenskape en tilnærmet kopi av tidligere bebyggelse. Videre må det advares mot presedensvirkningen en tillatelse til overskridelse av maksgrenser satt i kommuneplanen vil kunne få i lignende saker. Det er ikke uvanlig at søkere ønsker å oppføre fritidsboliger/hytter med to etasjer. Høydebegrensningene i kommuneplanen er satt lavt for å begrense størrelsen, etasjetall og høyder på fritidsboliger. Ved at kommuneplanen har bestemmelser med arealbegrensning BYA=120 m 2, og høydebegrensning på gesims- og møne, vil man i realiteten ikke kunne oppføre en fritidsbolig med to tellende etasjer og bruksareal (BRA) over 120 m 2. Begrensningene er satt for at fritidsboliger ikke skal fremtre og brukes som boliger i strid godkjent formål, og for å kunne gi fritidsboliger en god terrengtilpasning. Kommunen praktiserer disse bestemmelsene strengt, og i denne saken er overskridelsene i forhold til kommuneplanens høydebegrensninger vesentlige. Bygningssjefen anbefaler derfor at vilkåret for dispensasjon opprettholdes. Vurdering av avslag på kai og naust til fritidsformål: Bygningssjefen har i denne saken funnet at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon for etablering av ny fritidsbolig, og flytebrygge for å sikre adkomsten til øya, er oppfylt. Det er ikke funnet at vilkårene for dispensasjon for etablering av kai og naust til fritidsformål er oppfylt. I kommunens vurdering er det lagt avgjørende vekt på uttalelser til saken fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune hvor det vises til det generelle byggeforbudet i strandsonen, og de offentlige hensyn som forbudet skal ivareta. Fylkesmannen har også uttalt at de er enige med kommunens signaler om mulig dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig, samt flytebrygge. Kommunen har i denne saken gitt dispensasjon for etablering av flytebrygge, men samtidig stilt vilkår om at denne skal være tilgjengelig for allmennheten. Ved å oppføre ytterligere tiltak som kai og naust i tilknytning til flytebryggen, er det fare for at både flytebryggen og området rundt bli unødig privatisert. Bygningssjefen mener vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt da de hensyn som ligger bak byggeforbudet i strandsonen må anses som betydelig mer tungtveiende og relevante, enn personlige ønsker og hensyn. Flytebryggen vil lette adkomsten til fritidseiendommen. Kai i tillegg synes ikke å være absolutt nødvendig. Ved bruk av eiendommen til fritidsformål mener Bygningssjefen det ikke vil være behov for langtidslagring av båt da denne må benyttes ved adkomst til og fra øya. Fiskeutstyr til fritidsbruk kan lagres i bod, eller uthus i tilknytning til fritidsboligen. Avslaget anbefales opprettholdt. Vurdering av avslag på naust og kai til næringsformål: Søker angir at byggetiltakene skal benyttes til opplevelsesturisme med basis i eiendommen. Kommunen har avvist at dette kan anses som stedbunden næring, og klager er uenig i dette synet. I veilederen «Plan- og bygningsloven og landbruk pluss», utarbeidet av Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet gis det følgende orientering om hva stedbunden næring er: «De fleste kommuner har vedtatt bindende arealdel til kommuneplanen. Vanligvis er jord- og skogbruksområdene og utmarka lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). I slike Side11

12 områder er bygninger og anlegg knyttet til stedbunden næring tillatt for eksempel bygninger for husdyrhold, seterdrift, skogsdrift, reindrift, hagebruk, gartneri, pelsdyravl og fiske som ledd i stedbunden næring. Bygninger og anlegg for mange andre typer virksomhet regnes også som stedbunden næring, dersom de tar utgangspunkt i gardens egne produkter.» Det opplyses også i veilederen at «annen næringsvirksomhet tilknyttet garden, for eksempel tjenester, salg eller produksjon som ikke hovedsakelig er basert på gardens eget ressursgrunnlag, er ikke stedbunden næring. Eksempler på dette er når hovedbruken er fritids- eller turistformål, verksted eller salgsvirksomhet som ikke er knyttet til driften på garden.» Bygningssjefen konkluderer derfor med at etablering av bygninger til næringsformål, dvs. opplevelsesturisme, ikke anses som stedbunden næring og forutsetter dispensasjon. Evt. tillatelse til tiltakene forutsetter at det dispenseres fra Plan- og bygningsloven 1-8 som angir forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, Kommuneplanen for Bodø, arealdel, bestemmelsenes 1.2 som angir plankrav i 100-metersbeltet langs sjøen, og 1.8 hvor det angis at utbygging i strandsonen til næringsformål må skje etter plan, samt for oppføring av tiltak i LNF-område. I uttalelsene fra byplankontoret, fylkesmannen og fylkeskommunen er det gitt klare signaler om at hensynet til gjeldende formål og allmennhetens interesser er svært viktig i området. Fylkesmannen slår tydelig fast at familiær og historisk tilhørighet ikke kan anses som tungtveiende og er langt mindre relevant enn de hensyn som ligger bak forbudet i hundremetersbeltet innenfor LNF-området fastsatt i planen. Fylkeskommunen anbefaler at tiltaket spilles inn i forestående revisjon av kommuneplanens arealdel. Evt. krav om detaljregulering for næringsetableringen avklares samtidig. Bygningssjefen konkluderer med at omsøkte dispensasjon for næringsetablering vil føre til at de hensyn som kommuneplanen og pbl. 1-8 skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt. Skal tiltakene kunne gjennomføres mener Bygningssjefen det først må foretas nødvendige avklaringer i plan. Konklusjon og anbefaling Bygningssjefen anbefaler at vedtak om vilkår for dispensasjoner og avslag gitt i vedtak av opprettholdes uten endringer. Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Saksbehandler: Anita R. Berntsen/Kjell Selsøvold Tor Åseng bygningssjef Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon 2 situasjonsplan 3 Foto 4 Tegning eks. bolig 5 Tegninger - ny fritidsbolig 6 Tegning - naust 7 Referat fra møte m. byplan Vedtak av Klage Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Byggesakskontoret Byggsøk Norge Att. Jarle Pedersen Postboks BODØ Dato: Saksbehandler:...Kjell Selsøvold Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /9843 Arkivkode:...6/3 Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai Byggeplass: Færøya, 8095 HELLIGVÆR Eiendom: 6/3 Tiltakshaver: Arild Wennberg Bygningsnr: Søker: Byggsøk Norge Tiltakstype: Fritidsbolig, kai, naust og flytebrygge Tiltaksart: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² Det aktuelle område omfattes av kommuneplanens arealdel. Omsøkte eiendom er i planen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF ). Tiltaket vil også ligge innenfor 100-metersbeltet mot sjø og forbud mot tiltak i denne sone (PBL 1-8). Søknaden gjelder dispensasjon for seinere byggesøknader for riving av eldre hus og gjenoppbygging av ny fritidsbolig på samme tomt, etablering av næringsbygg/stornaust for oppbevaring og service av båter samt kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust til privat formål knyttet til fritidsbolig. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for etablering av stornaust til næringsformål og tilhørende kai. Likeså nytt naust og kai til fritidsformål. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås også dispensasjon fra kommuneplanens arealdel angående høyde på gesims og møne på fritidshuset. Bygningssjefen finner at hensynet til planens og lovens formål blir tilsidesatt. Etter en samlet vurdering kan kommunen ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Følgen er at vilkårene, jf. pbl ikke er til stede for å innvilge dispensasjon for disse tiltak. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven 1-8 for riving av eksisterende bolig på øya og oppføring av ny fritidsbolig på samme tomt og for oppføring av flytebrygge til samme formål. Ny fritidsbolig vil ikke medføre endret bruk av området og slik ikke tilsidesette hensynet bak plan og lov. Det settes som vilkår for dispensasjonen at: Byggesakskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, Gjerdåsveien 2, 8010 Bodø Telefax: Side45

46 Dokumentasjon for at restaurering av bestående bygg ikke vil være hensiktsmessig eller forsvarlig ut fra tekniske og praktiske hensyn må foreligge ved søknad om riving. Fritidsboligen må tilpasses gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel både for bebygd areal og for gesims- og mønehøyde. Flytebrygge må tilrettelegges og være åpen for allmennhetens bruk. Nødvendig råderett er sannsynliggjort. Kommunens tillatelse/dispensasjon innebærer ikke noen avgjørelse i evt. privatrettslige forhold om eiendommen og/eller påstående bygg. Bygningssjefen har etter søknad gitt fritak for nabovarsling da det er opplyst at denne ligger på en annen øy ca. 400 meter fra eiendommen. Saken behandles i medhold av delegert myndighet. Denne behandling er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse. Protesterende parter (myndigheter) er pr. dags dato underrettet om tillatelsen med kopi av dette vedtak. Søknaden: Dispensasjonssøknad, datert , mottatt , gjelder avklaring for seinere byggesøknader for: 1. Riving av eldre hus (det eneste på øya i dag) og gjenoppbygging av nytt «Nordlandshus» som fritidsbolig på samme tomt, jfr. tegning i søknaden (gesimshøyde ca. 4,6 m og mønehøyde ca. 6,55 m). 2. Etablering av næringsbygg (= stornaust) på 100 m² (oppbevaring og service av båter), kai og flytebrygge. Alternativt kai, flytebrygge og naust (40 m²) til privat formål knyttet til bestående bygning/fritidsbolig. I forhold til tidligere dispensasjonssøknad - avslått er følgende nytt: Fritidshus tilknyttet naust, kai, flytebrygge er i forliggende søknad erstattet med nytt fritidsbyggbygg der dagens bygg står (og skal ha ca. samme grunnflate, og høyder som dette). Næringsetablering (opplevelsesturisme) er vektlagt og størrelse på naust/næringsbygg deretter. Plassering av naust, kai og brygge er den samme som i tidligere søknad. Det er også bedt om individuell vurdering av de enkelte bygg dersom ikke alle bygg kan aksepteres. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel , vedtatt Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Protester/bemerkninger: Nærmeste nabo er opplyst å være på en annen øy, ca. 400 m fra omsøkte tiltak. Bygningssjefen har etter søknad gitt fritak for nabovarsling av denne ut fra nevnte avstand. Uttalelser fra annen myndighet: Landbrukskontoret har opprettholdt sin tidligere uttalelse til søknaden: Dispensasjon vil ikke føre til driftseller miljømessige ulemper for landbruket. Tiltaket er også vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8-12, jf. lovens 7. Området søknaden gjelder for ligger ikke i tilknytning til kjente naturmangfoldsverdier som er Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 2 av 7 Side46

47 registrert. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven. Ut fra en samlet vurdering vil tiltaket ikke å ha betydning for naturmangfoldet i området. Byplankontoret Færøya har vært bebodd. Å rive det falleferdige huset og bygge nytt i samme størrelse vil derfor ikke føre til «nye inngrep» i terrenget /området og er positivt ift. forskjønnelse. Å anlegge ei flytebrygge vil også være et tiltak som i mindre grad fører til store inngrep i landskapet. Flytebrygga må være åpen for allmennhetens bruk. Utbygging utover dette vil Byplan ikke tilråde. Dersom det gis dispensasjon for å rive og bygge nytt bør det settes som vilkår at nybygg gis en bekledning og farge som «glir fint inn» i landskapet, gjerne mørke og matte jordfarger. Det bør også settes som vilkår at det ikke settes opp gjerder eller skilt som kan føre til privatisering av strandsonen. Kulturkontoret har ikke uttalt seg til foreliggende søknad. Kystverket, Nordland: Har til tidligere søknad uttalt: Ut fra havne- og farvannsmessige hensyn er det ingen spesielle merknader til søknaden. Ny søknad er ikke hørt av disse da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Bodø Havn KF: Til tidligere søknad var følgene uttalelse avgitt: Flytebrygge og naust synes ikke å bli til vesentlig hinder for ferdselen i farvannet, forutsatt at disse plasseres og utformes slik som skissert. Ny søknad er ikke sendt på høring til disse heller da det ikke er noen endringer i søknaden på relevante områder. Sametinget: Ingen automatiske fredete samiske kulturminner er kjent/registrert i dette området. Sametinget har derfor ingen merknader til tiltaket. Ettersom alle kulturminner imidlertid ikke er kjent vises til aktsomhets- og meldeplikt som påhviler tiltakshaver under markinngrep, jfr. kulturminnelovens 8, andre ledd. Fylkesmannen i Nordland: Det slås fast at øya i sin helhet er avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel og at kun bygge- og anleggstiltak knyttet direkte til stedbunden næring kan tillates i slike områder. Videre vil forbudet mot tiltak i hundremetersbeltet langs sjø gjøre seg gjeldende og omfatter nesten hele øya. Fylkesmannen anser faktumet at øya her vært bebodd fram til 1954 neppe kan sies å være en vektig grunn, all den tid oppføring av bebyggelse i dette området vil føre til en reetablering av en privatiserende bruk som tilsynelatende har vært fraværende de siste tiårene. Familiær eller historisk tilknytning til stedet vil vanskelig kunne være tungtveiende i vurdering om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Hensynet som ligger til grunn for forbudet mot bygging i hundremetersbeltet innenfor område definert som LNF vil måtte ansees å ha betydelig større relevans og vekt. Ved en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet ved sjøen vil sjelden fordelene for den enkelte alene oppveie ulempene for de offentlige interessene som ligger bak byggeforbudet. Fylkesmannen er enig med kommunens signal om mulig dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig samt flytebrygge. Fylkesmannen ber om å bli underrettete om vedtaket i saken. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 3 av 7 Side47

48 Nordland Fylkeskommune: Strandsonen er av nasjonal interesse med et generelt byggeforbud, og bygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold, jfr. statlige retningslinjer for slik behandling. Fylkeskommunen ønsker ikke en uplanlagt nedbygging av strandsonen og fraråder også i denne omgang at dispensasjonssøknaden innvilges. Kommunen er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel, og det kan være hensiktsmessig å inkludere Færøya i denne revideringen. Hvis kommunen likevel finner grunnlag for dispensasjon bes det om at det settes vilkår som styrer utforming og omfang av tiltak, samt allmennhetens tilgang og ferdsel, jfr. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Kulturminnefaglig har Fylkeskommunen stil spørsmål ved det bestående bolighusets kulturminneverdi. Huset er opplyst å være falleferdig, med det foreligger ingen vurdering for istandsetting ut fra kulturminnefaglig ståsted. Kommunen anbefales å gjøre en slik vurdering. Når det i søknaden er sagt at «dette huset vil bli tatt i bruk uavhengig av denne søknads utfall», kan det tyde på at bygningen ikke er i en så dårlig forfatning at den ikke kan istandsettes og bevares. Fylkeskommunen støtter Byplankontorets uttalelse om vilkår for utforming som «glir fint inn» i landskapet. Det bør i utforming av nytt bygg være større fokus på god tilpasning til landskapet enn på at det skal framstå som en kopi av tradisjonell bebyggelse. Dispensasjoner: Dispensasjon med hjemmel i pbl 19-1 er fremmet for byggetiltak i område avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel ( 3.1), reguleringsplankravet ( 1.2), høyde på møne- og gesims på fritidsbolig ( 2.3.2) og forbudet mot byggetiltak langs sjø og vassdrag (pbl 1-8). Det er redegjort for at det største behov i denne omgang er etablering av oppbevaringssted for båter til næring-/forretningsaktiviteten (Coastal Event). Likeså plass for vedlikehold /service på båtene. Det er et ønske om å øke dagens aktivitetsnivå på opplevelsesturismen til om mulig fast virke i framtiden. Det er bygd opp et solid kontaktnett for virksomheten som igjen gir gode muligheter for videre utvikling av denne aktivitet. Det er redegjort for forretningsdriften (fra 2009) og om forhistorien til familien på øya. Det er framholdt som vesentlig i forhold til presedens for tillatelse at Færøya har vært bebodd og drevet av familien i flere hundre år. På det meste bodde 3 familier på øya, før den ble fraflyttet i Det finnes har tufter av naust, fjøs og hus fra tidligere aktivitet. Det er poengtert at det pr. sept-12 ikke var mulig å oppdrive lokaliteter for innendørs oppbevaring av båter i Bodø regionen. Søknaden redegjør for at det ikke fins noen kjente registreringer i forhold til Arts kart og Naturbasen som vil få negativ konsekvens ved en utbygging på Færøya. Videre er det sagt at kai og flytebrygge vil bli lagt til rette for bruk av allmennheten og andre som ønsker å gå i land på øya for tur og rekreasjon. Plassering av bebyggelse og opplevelse av disse er søkt dokumentert med bilder tatt fra havet / skipsleia. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 4 av 7 Side48

49 Bygningssjefens vurdering: Bygningssjefen viser innledningsvis til behandlingen som ble foretatt for ca. et år siden, jfr. avsnitt «Søknaden» ovenfor. Det er på nytt søkt om dispensasjon for etablering av byggetiltak på Færøya, denne gang med større vekt på opplevelsesturisme (næringsvirksomhet) fra eiendommen og med grunnlag i eksisterende bygg som står på øya. En tillatelse til framtidig etablering forutsetter at vilkårene for dispensasjon i medhold av pbl er oppfylt. I denne omgang er det kun søkt - og blir tatt stilling til - de ulike dispensasjoner som kreves før tiltak seinere kan søkes godkjent. Om dispensasjonen: Dersom det skal kunne innvilges dispensasjon fra plan må vilkårene for dispensasjon som angis i pbl også være oppfylt. Det følger av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom: a) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. b) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl annet ledd. For å bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning, skal det derfor ikke være kurant å fravike planen ved dispensasjon. Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Fagmyndighetenes vurdering om tiltaket forringer eller tilsidesetter de hensyn som planlovgivningen skal verne om for de interesser som gjør seg gjeldende i området, har stor vekt ved beslutning om vilkårene for dispensasjon foreligger. Dispensasjonsvurderingen: I Kommuneplanen for Bodø angis at det innfor LNF normalt ikke tillates spredt bolig-, ervervseller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring. Selv om søker angir at byggetiltakene er for opplevelsesturisme med basis i eiendommen, kan formålet ikke ansees som stedbunden næring. Skal tiltakene kunne gjennomføres må det foreligge nødvendige avklaringer i forholdt til de formål og interesser som er knyttet til området både gjennom gjeldende arealplan og det generelle byggeforbud langs sjøen. Søknaden begrunnes ut fra historisk aktivitet og familiær tilknytning til stedet. Det er nå ønske om å bygge opp en aktivitet som på sikt kan bli på permanent næring med basis fra stedet/øya. For å kunne drive denne næringsvirksomhet er det klarlagt i søknaden at det er behov for stort lager / naust for oppbevaring av båter og servicevirksomhet/reparasjon av disse. Videre er det behov for tilhørende kai og flytebrygge knyttet til atkomst for denne aktivitet. I uttalelsene fra byplankontoret, fylkesmannen og fylkeskommunen er det gitt klare signaler om at hensynet til gjeldende formål og allmennhetens interesser er svært viktig i området. Fylkesmannen slår tydelig fast at familiær og historisk tilhørighet ikke kan ansees som tungtveiende og langt mindre relevant enn de hensyn som ligger bak forbudet i hundremetersbeltet innenfor LNF-området fastsatt i planen. Fylkeskommunen anbefaler at tiltaket spilles inn i forestående revisjon av kommuneplanens arealdel. Evt. krav om detaljregulering for næringsetableringen avklares samtidig. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 5 av 7 Side49

50 På denne bakgrunn mener bygningssjefen at omsøkte dispensasjon for næringsetablering vil føre til at de hensyn som kommuneplanen skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt. For evt. riving av bestående hus og oppføring av ny fritidsbolig kan det vanskelig sees noen vesentlig endring i bruken av eiendommen. Dette selv om Fylkesmannen i sin uttalelse i noen grad har rett i at nytt fritidshus vil øke privatisering av området og at slik aktivitet har vært fraværende den seinere tid. For sikker atkomst til denne ansees anlegg av flytebrygge som nødvendig og hensiktsmessig. Brygga skal som angitt i søknaden være åpen for allmennhetens bruk. Lokalisering av brygge er vist et godt stykke fra fritidshuset og dermed ikke utsatt for privatiserende effekt fra huset. Bygningssjefen mener derfor at omsøkt dispensasjon for fritidsbolig og brygge til dette formål ikke vesentlig vil tilsidesette de hensyn som kommuneplanen skal ivareta. Søkers planer om etablering av næringsaktivitet synes godt dokumentert i søknaden. Selve om tilbudets innhold gjelder turisme og bruk av området for opplevelse /rekreasjon, vil selve etableringen av de fysiske tiltak bak næringsetableringen ikke være i samsvar med planens angivelse av formål for området. Ulempene her synes større enn fordelene etter en samlet vurdering. Bygningssjefen vil også påpeke at en dispensasjon i denne saken kan føre til uheldig presedensvirkninger for andre saker og føre til uthuling av planen. Søkers vurdering av dette i forhold til øyas forhistorie for flere tiår siden har etter bygningssjefens vurdering ikke vesentlig relevans. Det at øyas eneste hus blir fornyet/tatt vare på og brukt til fritidsformål kan derimot synes positivt for ivaretakelse av områdets kulturelle historie og medfører ingen vesentlig ny aktivitet. Kommunen anser fylkeskommunene spørsmål om å ta vare på / restaurerer det bestående bygg som vesentlig. Dette må være avklart og dokumentert før evt. rivingstillatelse kan gis. Tilpassing av ny fritidsbolig til naturen - at dette glir fint inn i landskapet må tillegges stor vekt, og er langt viktigere enn å gjenskape en kopi av tidligere bebyggelse. Bygningssjefen stiller derfor som vilkår at ny fritidsbolig (hvis den gamle ikke kan tas vare på) skal tilpasses landskapet både i farge og form. Arealplanens angivelse av gesims- og mønehøyde skal legges til grunn. Bygningssjefen kan på bakgrunn av opplysninger gitt i søknaden ikke se at det foreligger noe klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon for næringsbebyggelse (naust og kai). Oppføring av fritidsbolig i tråd med størrelser angitt i arealplanen og tilhørende flytebrygge åpen for allmennheten ansees derimot som positivt overvekt for å gi dispensasjon for. Etter en samlet vurdering finner bygningssjefen at vilkårene ikke foreligger til å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 for tiltak knyttet til næringsetablering (kai og naust) i område med byggeforbud langs sjø avsatt til LNF i arealplanen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for riving av bestående bygg og oppføring av ny fritidsbolig på øya. Søknaden om dispensasjon fra bestemmelser om høyder på fritidsboliger i arealplanen avslås. Følgende vilkår stilles for dispensasjon for ny fritidsbolig og flytebrygge: Før riving av bestående bygg kan gis må det dokumenteres at bygget ikke kan tas vare på / restaureres som kulturminne. Evt. ny fritidsbolig skal utformes i tråd med angitte størrelse og høyder fastsatt i gjeldende arealplan. Flytebrygge skal være åpen / tilrettelagt for allmennhetens bruk. Dispensasjon fritidsbolig og flytebrygge, avslag dispensasjon naust og kai 6 av 7 Side50

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig Søgne kommune Arkiv: 21/37 Saksmappe: 2009/1016-24941/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer