Hemsedal kommunehus - opningstider:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune September 2010 Opning av sanse og aktivitetshagen Du er herved invitert til opning av sanse-og aktivitetshagen ved Bygdaheimen, måndag 6. september kl No består hagen av blomar, tre, flott fontene, sitteplasser, treningsapparat, bærbusker og etterkvart vil vi også fylle den med gamle gjenstander som pirrer sanser og vekker minner. Hagen er til bruk for bebuarar og besøkande ved Bygdaheimen. Opning av hagen vil vi markere på festlig vis! Ordførar klipper snor. Slipesteinvalsen forestilling med sangar fra Alf Prøysens skattekammer og framsyning av bilder. Dette vert presentert av duoen Kristine Hesjadalen og Vegard Øyen med lang fartstid innan musikk, sang og revy. Enkel servering. Helsing fra Ola Hustad, leiar i Eldrelaget. Nytt høvet til eit hyggjeleg samkome og eit flott kulturelt innslag! ALLE VARMT VELKOMMEN! Hemsedal kommunehus - opningstider: Send e-post til: Opningstid: kl , tlf , faks Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): NB! Sommarstengt fram til torsdag 7. oktober. Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, eller ring landsdekkande nummer NAV Hemsedal: ope kvar dag kl , tlf Hemsedal folkebibliotek: tysdag og laurdag kl , tysdag, onsdag og torsdag kl tlf Bygdearkivet: ope i tidsrommet , kvar tysdag kl Frist for innlegg til neste kommunepost: , , , sjå kommunen sine nettsider:

2 * Ordføraren sitt hjørna * Ein ny sommar er på hell. Ferien er over for dei fleste, og det meste er i gang att etter ei roleg sommartid. Det er likevel ein månad til fyrste kommunestyremøte etter ferien, men formannskapet skal ha møte 7. september, og hovudutvala er også i gang att i september. Det kjem ein kommunpost no lell om det ikkje er kommunestyremøte, fordi kommuneposten har mykje informasjon som må ut no. Det har innimellom vore reist spørsmål om kommuneposten på papir er for gamaldags i desse moderne datatider, men formannskap/kommunestyre har kvart budsjett lagt inn pengar til Kommuneposten. Me trur den har ein verdi som ei enkel informasjonsblekke. Det blir no arbeidd for å klargjera to bustadfelt for tomtesal og bygging neste år. Som eg har skrivi tidlegare er det starta planarbeid for ei utviding av bustadfeltet på Svøo og på Trøim Sør mot Fiskum. Det er avsett pengar i budsjettet til planlegging og kjøp av areal, og arbeidet er i gang. Begge plassar er det starta opp med samtaler med grunneigarar for å kjøpe arealet og utvikle områda som kommunale bustadfelt. Kommunestyret vedtok for eit par møter sidan at som hovudprinsipp skal me legge opp til at bustadfelta i dei 3 sentrumsområda skal vera kommunale felt, slik det stort sett har vore. Dette blir tomter til såkalla sjølvkostpris, dvs utan forteneste for kommunen, men med dekning og alle kostnader til grunnkjøp og opparbeiding av tomtefeltet. Grunnkjøpsnemnda er i gang med samtaler for å førebu grunnkjøp, og Asplan Viak, som innleigd planleggingsfirma, er i gang med å laga reguleringsplanane. Går alt greitt vil alle vedtak vera gjort innan neste sommar, og me har sårt tiltrengde tomter å tilby. På Svøo var det fyrst meininga å forsetja austover, mot Mythevegen, frå noverande bustadfelt. Det vart sett i gang arbeid med det, men spesielle dyreartar som t.d. salamander gjorde at arbeidet vart stoppa for å få gjort ein del vurderingar i ein større samanheng i kommuneplanen. Det er mykje som tyder på at me må få innkøyring til dette nye området frå Mythevegen og gangvegar vestover mot skule/barnehage og butikkar i Ulsåk sentrum. I staden vil me prøve å få regulert eit mindre område nord for eksisterande felt. Dette er eit område som har eit mindre tal nye tomter, for det blir her viktig å ta vare på kulturlandskapet og samstundes sikre området som eit viktig friområde med tilgang til skiløype og mange stigar som går derifrå. Ved at området austover ikkje kan nyttast til bustader i så stor grad som me kanskje trudde, vil det her bli eit større urørd område som gjer at noverande Svøo og tenkt utviding mot Mythe vil ha eit større friområde i midten når det ein gong i framtida er utbygd. No er det eit mindre område nordover som er under regulering/planlegging. Framlegget blir lagt ut til høyring (merknader) når det er klart. Då er det mogleg å koma med synspunkt på planen før den blir vedtatt. Området mot Fiskum er ein enklare prosess reguleringsmessig. Området er klarert i kommuneplanen som det heiter, og dermed er mykje av reguleringsmessige saker avklara. Kor mange tomter som vil bli i planen her er ikkje råd å seia eksakt enno, men utifrå storleiken på arealet bør det bli minst 20 fine tomter der i denne omgangen. Kommuneplanen vil legge inn eit større areal austover (mot Torsetsida ) og sørover (mot Fløgo), slik at me då er sikra sentrumsnære bustadtomter i Trøim for ei god tid framover. På Tuv er det att ei ledig tomt av dei 4 som vart lagt ut for sal i vår. Det blir arbeidd for å få godkjent nokre tomter til ved sida av desse 4 nemnde tomtene. Hustadhagen ligg inne med ein del areal for bustadbygging i gjeldande kommuneplan, men det blir lagt opp til noko større utbygging der for å få fleire tomter å dele infrastrukturkostnader på. Dette må fyrst inn i kommueplanen, så må det lagast reguleringsplan. Dette er nok nokre år fram i tid. Folketalet vårt veks jamt og trutt. Det er moro, og alle nye hemsedøler er hjarteleg velkomne. Kommunen skal prøve så godt me kan å tilrettelegge, slik at alle kan skaffe seg ein stad å bu. God haust! Helsing Oddvar Grøthe, ordførar (sign.) 2

3 * Informasjon * Ope møte om Kino- og Kultursalen Tema: - Kva treng vi for å få ein optimal kultursal for Hemsedal? - Og kva slags aktivitetar vil vi ha i salen? Dato: onsdag 15. september 2010 Tid: kl Stad: Kino- og Kultursalen Samfunnshuset er eit gamalt bygg og treng oppussing og oppgradering. Ei arbeidsgruppe har fått i oppgåve av kommunestyret å sjå på salen og arealet rundt. Arbeidsgruppa er sett saman av Kirsten Lund, Odd Magne Anderdal, Tori Snerte og Marit Huso. Vi inviterer med dette enkeltpersonar, lag og organisasjonar, næringsliv og reiseliv til ein idédugnad for å sjå på framtidig bruk av salen. Velkomen! * Kultur- og oppvekstetaten * Tilskot av kulturmidlar hausten 2010 Hemsedal kommune ynskjer å støtte felleskulturen slik at den kjem flest mogeleg til gode. Viktige verkemiddel er gode tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet vi ynskjer i kulturlivet. Alle lag og organisasjonar i Hemsedal kommune kan søkje om tilskot til drift (ein gong i året). Det vert også gjeve støtte til arrangement og prosjekt. Dei som arbeider med målgruppa born og unge vil bli prioritert ved tildelinga. Ein føresetnad for at laget vert vurdert, er at det har medlemskontigent og fører medlemslister. Komplett søknad må vere kommunen i hende innan 1.oktober. Søknadene vert handsama i Hovudutval for Livsløp. Søknaden må fyllast ut på gjeldande skjema. Søknadsskjema og retningsliner får du ved å ta kontakt med Tenestetorget eller gå inn på Hemsedal Musikk- og kulturskule Skuleåret 2010/11 blir det sett i gang songgruppe og dansegruppe for dei yngste elevane, dvs frå klasse. Dans og drama fortset for dei eldste. Songgruppe: Dette blir eit prosjekt hausten 2010, fram til jul. Elevane får litt opplæring i songteknikk, og dei får synge i to-stemt kor. Opplæringa blir i gruppe, ikkje individuelt. Alder: klasse, torsdagar kl Lærar: Tori Snerte Dans: Det blir dans til m.a. klassisk musikk, elevane vil få litt grunnopplæring i ballett og litt jazzdans og leik. Alder: klasse, tysdagar kl For dei eldste elevane kan me tilby jazzdans, og type musikal-dans. Alder: 7. klasse vidaregåande, tysdagar kl Lærar: Ingunn Granli. Drama: Me fortset med drama. Alder: klasse. måndagar kl klasse vidaregåande skule, måndagar kl Det vil bli oppsetjingar 1-2 gonger i skuleåret. Lærar er Ingunn Granli. NB! Både når det gjeld dans og drama gjeld påmeldinga for heile skuleåret. Søknadsfrist: snarast!!! Søknadsskjema finn du på kommunen sine heimesider / kultur og fritid/ musikk- og kulturskulen. Kostyme / rekvisittar Dramagruppene treng div kostyme / rekvisittar og er interesserte i å få: - finklede, nye og gamle for jenter og gutar - to brudekjolar - finsko - div koppestell - to enkeltsenger - kommode / nattbord. Ta kontakt med Ingunn Granli, tlf ************************************* Ledig 40%-stilling som gitarlærar Ta kontakt med Kirsten Lund for meir informasjon Tlf / E-post: 3

4 Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Spelemidlar Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg slik at flest mogeleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spelemidlane vert brukt til tiltak som gjev innbyggjarane høve til å drive både eigenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den medlemsbaserte frivillige idretten. Anlegg i lokalmiljøet som særleg stimulerer og tilfredstiller born sitt behov for fysisk aktivitet vert prioriterte. Når det gjeld ungdom, er det eit mål å utvikle anlegg som tilfredstiller dei behov ungdom har for utfordring og variasjon. Krav for å kunne søke om spelemidlar er at tiltaket er med på det prioriterte handlingsprogrammet i Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Innkomne søknader må opp til politisk godkjenning før dei vert sendt til Buskerud fylkeskommune for handsaming. Frist for innleving av komplett søknad er 1.oktober. Alle søknader må leverast elektronisk. Søknadsskjema finn du på For meir informasjon ta kontakt med kulturkonsulent Marit Huso tlf: eller e-post: * Helse og omsorgsetaten * Velkomen til fødselsførebuande kurs - hausten 2010 Tysdag 12. oktober: - Foreldrerolle og samliv - Pappa/mammarolle forventningar - Samspel med barnet - Fyrste tida heime etter fødsel - Amming Tysdag 19. oktober: - Fødselens tre faser - Ny film om svangerskap og fødsel, fødetilbudet, når reise til fødeavdeling, smertelindring, barseltid Tysdag 26. oktober - Barnevernet fortel kva dei kan tilby - Trygderettar og permisjonar, ved Nav - Trening under og etter svangerskapet - Avspenning isb. med fødsel - Ta med pute og laken Stad: Helsestasjon Tid: Påmelding på telefon / 8815 sms / Helsing Helsestasjon v/rine og Hilde 4 Informasjon frå Legekontoret: Ny lege: Dr. Theis Madsen har sluttet og vi har fått en ny norsk lege. Dr. Eivind Vedvik. Han skal være vikar for dr. Underland i 100% stilling til Deretter skal han til inntil sommeren dele stillingen med dr. Underland slik at de har 50% stilling hver. Dr. Vedvik er 30 år gammel. Han er fra Hurdal som er en liten kommune like ved Gardermoen. Han studerte medisin ved NTNU, Trondheim og var i turnustjeneste 1 år ved Ålesund sjukehus. Deretter turnus i distrikt i Ørskog kommune, Møre og Romsdal. Dr. Vedvik vil ha ansvaret for asylsøkerne hver tirsdag formiddag i tillegg til pasientene på dr. Underlands liste. Han er glad i ski, fjell og foto. Han ble svært glad i Hemsedal og de flotte turmulighetene da han høsten 2008 bodde 3 måneder på Krik Høyfjellssenter. Han ser frem til en flott skisesong i vinterparadiset! Vi ønsker ham velkommen til Hemsedal som kollega! Maursyre på øyet Vi får hvert år flere som på en eller annen måte får syre på øynene når de driver med siloslåtten. Husk at rask skylling er veldig viktig. Bruk rent vann fra spring eller bekk, eller saltvann kjøpt på COOP/Kiwi. Rikelig mengder i minst 20 min. Skyll gjerne mens man blir kjørt til legen. Hos oss fortsetter vi skyllingen så lenge vi finner det formålstjenelig og sjekker nøye hornhinnen for skader etterpå. Ved rask og effektiv skylling er det sjelden at det blir noe stort problem. Hvis man derimot får lut på øynene er det mye mer alvorlig. Behandlingen hjemme er den samme, men denne pasienten skal innlegges på øyeavdelingen under konstant skylling hele veien til sykehuset pga faren for dypere hornhinneskade. Fakturagebyr Vi minner om dette og anbefaler at man bestiller medisin når man er på legekontoret og betaler med kort/kontant for å slippe faktura. Ved bestilling pr telefon kan resepten hentes på legekontoret ganske billig, men hvis vi sender til apotek og deretter faktura til dere, blir det fort mye mer. Forts. neste spalte

5 Fridager Pga skolebarn har dr. Husby byttet fridag fra tirsdag til onsdag, mens dr. Lystad har skiftet fra onsdag til fredag. Dr. Vedvik har fri torsdagene. Medisinbestilling Dere er vel alle like lei av å lese denne beskjeden som jeg er av å skrive den! men det er stadig folk som bestiller medisin når de tar den siste tabletten! Dette er dumt da det ofte skjer at medisinene ikke kommer den dagen de er bestilt, selv om dere ringer tidlig på dagen. RING I GOD TID!!! Resepsjonen Solbjørg er tilbake etter ett års delvis permisjon og jobber nå tre dager i uken. Susanne, Hilde og Hege deler både resepsjonen og laboratoriet, Vi har øket bemanningen to dager i uken foreløpig pga stort arbeidspress og mye telefoner. Friskliv Hallingdal arrangerer Kursdag 1: Velkommen til kurs. Planer og mål. Kursdag 2: Må det søte liv smake søtt? Kursdag 3: Fettkvalitet og varedeklarasjon. Kursdag 4: Middagen er servert og matøkonomi. Kursdag 5: Fargerik mat i hverdagen. Oppsummering og avslutning. Oppstart tirsdag 14. september kl. 18:00 20:00 på Helselagshuset Hemsedal Friskliv Hallingdal arrangerer kostholdskurs. Det er lagt opp til fem kurskvelder med temabasert undervisning og praktiske oppgaver. Målet med kurset er å gi inspirasjon til å endre hverdagsvaner, og samtidig gi økt forståelse for sammenhenger mellom matvalg og helsegevinster. Hver kurskveld varer ca. to timer. Kurset er basert på de generelle anbefalingene om sunt kosthold fra Sosial og helsedirektoratet. INFO: - Kurset blir avholdt på Helselagshuset / Frivilligsentralen i Hemsedal - Kun plass til 10 stk - Påmeldingsfrist 10. september Pris: kr 500,- inkludert kursmateriell og servering Kursleiar: Hanne Solheim Påmelding og spørsmål: Ring Hanne på mobil * Teknisk etat * Stønad til ENØK-tiltak Føremålet med ENØK-fondet er å sikre økonomisk stønad til investeringar i tråd med Hemsedal kommune sin miljø- og energipolitikk. Ordninga vart oppretta i 2009, og for 2010 er det avsett kr ,-. Tilskot frå Hemsedal kommune kan ikkje kombinerast med tilskot frå Enova. Målgruppe for ENØK-fondet: Privatpersonar med eigedom brukt til bustadformål i Hemsedal kommune Organisasjonar og verksemder lokalisert i Hemsedal kommune. Det er berre installasjonar i Hemsedal kommune som blir vurdert. For meir informasjon og søknadsskjema kan du kontakte Tenestetorget eller sjå våre nettsider: Natur-og-miljo/ENOK/ Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober Viktig informasjon til dei som fekk innvilga tilskot i 2009: Vi manglar dokumentasjon frå nokon av dei som fekk innvilga tilskot i Løyvde tilskot blir trekt attende om ikkje tiltaket er gjennomført og dokumentasjon levert til kommunen innan * Kva skjer * Minner om oppstart av Syng med oss, tirsdag 28. september. Velkommen! *********** Torsdagstreffen er også i gang. Den er hver torsdag fra kl 10:30-14:30 Velkommen! *********** Frivilligsentralen tek imot lopper med takk. Ring oss på tlf Hilsen Monica og Unn Marit

6 Fotoutstilling Per Devor Fotografen Per Devor har fortsatt salsutstilling i foajeen på kommunehuset. Per Devor (f 1922) fekk si fotografutdanning som norsk jødisk flyktning i Stockholm under krigen. Her er bilder frå Hesthaugo, Liastølane, Lauvset, Venåsbakko, Bygdatunet, Øvre Løkji, Bergastølane, Lykkja, Skogshorn og Helsinglia. Utstillinga vil vare fram til 30. september og er open i kommunehuset si opningstid, måndag - fredag kl Velkomen til ei flott fotoutstilling! Haustfest på Hugnadheim for seniorar år! 30. oktober kl Velkomen til årets haustfest for seniorar, med god mat, underhaldning frå scena og dans til tonar frå Hemsedal trekkspelklubb. Meir informasjon kjem i neste kommunepost hugs å merk deg datoen og hugs å Spørje om naboen også vil vera med. Arr: Den kulturelle spaserstokken Friskliv Hemsedal Frisklivstrening i Trøimshallen: NB! Oppstart måndag 13. september og torsdag 16. september. Måndag: kl Step og styrke - Instruktør: Charlotte Andersson Torsdag: kl Styrke og bevegelighet - Instruktør: Ole Petter Espe Frisklivstrening klubbhuset idrettsbanen Spinning: Fredagar kl Instruktør Einar Ellseth Forbeholdt frisklivsresept/ -sjukmelding Påmelding til Einar på Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i sitt tempo. Spørsmål? Ta kontakt!. Helsing Friskliv Hemsedal v/ Kristin Carlsen tlf / Demensaksjonen 2010 Hemsedal Helselag har bøsseaksjon til inntekt for demensarbeide frå 20. til 26. september. Temaet i år er at forskning er nødvendig for å forstå demens bedre. Bli med å løyse demensgåten. Har du spørsmål om demens så ta kontakt med Nasjonalforeningens Demenslinje Du kan også sende e-post til: Med helsing Hemsedal Helselag v/styret Er du glad i å synge? Savner du å gå i kor, men er blitt for stor for barnegospel? Bli med i Hemsedal Soul Children! Koret for deg som går på ungdomsskolen og VGS! Vi synger mest gospel, litt soul, pop og rock! Øvelser på kyrkjestugo, klokka disse onsdagene: 13. oktober, 27. oktober, 10.november, 24.november og 8. desember. Velkommen! Koordinator: Olga Løken Møllerplass. Soulsjef: Ragnhild Jordheim. 6

7 Eureka Ny, spennande leir på Kyrkjestugo! oktober For alle barn mellom 8 og 12 år, ingen overnatting! Her vil det skje mykje spennande som: Wiliham What -det forgylte eplet. Her må de løyse ei kriminalsak. Set av helga allereie no! Meir informasjon kjem! Arr: S-klubben S-klubben Me startar hausten i nytt lokale og med en litt ny vri på opplegget. Basen vår blir Ulsåk skule. Der kan me bruke gymsalen, kjøkkenet og sløydrommet. Som regel startar S-klubben med ei samling med sang og bibelforteljingar før det blir aktivitetar. Borna kan velje mellom ulike aktivitetar som t.d.: Fjernstyrte bilar, gymsalaktivitetar, matlagning, snekkering, hobbyaktivitetar og drama. Dramagruppa vil få helgetur til Oslo i januar. S-klubben passar for born i alderen 5-12 år. Annankvar onsdag frå kl Datoane før jul: 13. og 27. oktober 16. og 17. oktober - Eureka, bu heimeleir for dei mellom 8 og 12 år. 10. og 24. november 8. desember Detaljert program kjem seinare! Velkomen til Småbarnstreff Tysdagar på Kyrkjestugo kl til ca Passar for alle born frå 0-5 år i lag med ein vaksen. Det vert ei lita samlingsstund med song, rim og forteljing. Temaforedrag for vaksne nokre gonger. Aktivitet og leik for ungane. Frukt og kaffi, ta med deg nistepakke om du ynskjer det. Datoar hausten 2010: 28.sept, 12.okt, 26.okt, 9.nov, 23.nov og 14.des. Helsing Ingrid, Helene og Ragnhild 7 Søndag for alle For alle aldrar - 1. sundag i månaden Oppstart: sundag 5. september 16.00: Sal av middag Meny: Kylling og ris Pris: Vaksne: 60,-/ Born: 40, : Programmet startar * Gruppe frå Hemsedal Soul Children * Audun Haugeplass og Olan Malde * Besøk av Øystein og Chris Chris er buktaler og har med dukka Øystein. Dei har gitt ut 2 CD-er saman og Har ein utruleg formidlingsevne og humor. Meir info om dei på Arr: Kyrkja, Normisjon, KRIK Høyfjellssenter og Skikyrkja Bli med på spreke dansesprell på Hugnadheim i år! Skal vi danse? : Sving og Rock n roll m/ole Rockebilly Nymoen : Øving : Sving og springar : Linedance med Anita og Grete Marie : Juleavslutning ute! Alle foreldre velkomne! : Juletrefest på Hugnadheim kl : Nyttårsball. Me pyntar oss! Meir info kjem : Øving : Temadans : Øving på Bygdaheimen : Øving : Temadans : Øving : Avslutning og øving til 17. mai klasse: kl klasse og eldre: kl I år skal me på Barnestemne! Me veit berre ikkje heilt kvar. Det blir på våren, og du vil få informasjon og god tid til å melde deg på. Bli med då! Alle gamle og nye dansarar er velkomne! Lurar du på noko, ring Sissel Rudningen tlf , Marit Huso tlf

8 Treningsprogram høsten 2010 SØNDAG 12. SEPTEMBER Gå mellom 4 og 20 km langs den gamle Kongevegen, med start frå Storeskar, Bakkestølane eller Bjøberg. Nytt i år! Du kan også delta i HEMSEDALS- LØPET og jogge 15 km frå Bjøberg! Eigen påmelding og info for løparar: tlf Busstransport til start frå Venåsen/Skinnfellgården og KRIK: For deltakerar på løpet: kl For marsjen: kl / / Prisar: Barn/vaksne kr 30,- / 60,- Løparar kr 120,- pr. pers. Naturstig og rasteplass/kiosk med sportsandakt undervegs! For meir info: besøk standen vår på Haustmarkedet/sjå eller ring ******************** Info om IDRETTSMERKE : Dersom nokon ynskjer å ta idrettsmerke, ta kontakt med trimgruppa, tlf Årsmøte i Trimgruppa Trimgruppa holder årsmøte onsdag 13. oktober 2010 kl hos Hilde Bakke Jensen på Tuv. Vanlige årsmøtesaker. Styret i Trimgruppa. Start midten av september. Trøimshallen (TH) / Tuv Gymsal (TG) Mandag: Friskliv step/styrke kl (TH) Box kl (TH) Tirsdag: Step kl (TH) Nyhet! Pilates/matte kl Start 12. oktober (TG)! Pilates er en form for kvalitativ styrketrening med stabilitet og kroppskontroll som mål. Hovedfokus er å styrke mageområdet, bygge indre støttemuskulatur fra bunnen. Treningen utføres med rolige og skånsomme, men effektive øvelser. Torsdag: Step/styrke kl (TH) Etter høstferien kl Spinning: 6-7 spinningtimer pr. uke fra midten av september. Ønsker om treningstider kan sendes på mail eller på telefon! Vår erfaring er at de fleste vil trene rett etter jobb... NYTT FOR I ÅR! Vi begynner med styrketrening (vektstang og vekter). Oppmøte spinninglokalet. Noen av timene blir rett etter en spinningtime. Fin kombinasjon med kondisjon og styrke. Lørdag, 16.oktober: Inspirasjonsdag med trening, helse, kost, coaching, inspirasjon og sosialt samvær. Mer informasjon om dette kommer på vår hjemmeside. For informasjon, tidspunkt for trening, priser mm, se vår hjemmeside: velg så Trimgruppa i menyen til venstre. Send oss GJERNE mail med spørsmål og ønsker på: Ring eller sms til mobil: Ønsker nye og gamle velkommen til en fin treningshøst! Hilsen Trimgruppa PS! Med forbehold om endring av tider. 9

9 Hemsedal Freex Freestyleklubben i Hemsedal IL, søker / ønsker å leie lokale med minimum takhøyde 6 meter. Har du god plass på låven og litt høyt under taket? Eller har du at annet lokale som er minimum 6 meter under taket? Lokalet trenger ikke ha samme takhøyde over alt, men ca 8x6 meter, må være min.6 meter høyt. Vi er på jakt etter et sted hvor vi kan ha trampolinetrening, slik at vi kan la utstyret stå oppe hele tiden. På den måten slipper vi å bruke verdifull tid for å rydde vekk alt utstyr etter hver trening, noe som går ut over allerede tilmålt treningstid i Trøimshallen. Vi er behjelpelig med rydding/vasking og enkel oppussing etc bare du har et lokale vi kan benytte! Hemsedal Freex har på under 2 år knyttet til seg mer enn 50 barn i alderen 6 til 17 år, og har mer enn 20 ungdom og voksne som hjelper til med trening, organisering etc. Vi har et stort ønske om å få tak i et lokale hvor vi kan ha trygg trening med våre gode trenere, samtidig som vi kan leie ut treningstid til grupper som er i Hemsedal for å trene. På den måten har vi mulighet til å tjene en slant for å dekke inn litt av investeringen, og kunne kjøpe inn mer utstyr vi ønsker oss. Om lokalet er litt stort har vi gode ideer for aktiviteter, så ikke nøl med å ta kontakt. Vet du om et sted som kunne være passende, uansett størrelse, ring Linda På forhånd takk for hjelpen! * Hemsedal Turistkontor * Høstarrangement i Hemsedal Fauskivalen Himalaya Blues Folk & Rock Festival Discovery Aim Challenge - multisport konkurranse 4.9. Hytteeierturnering på Golf Hemsedal 5.9. Kulturlostur - Buaklanten med Olav Dokk Høstmarked i sentrum Frostrøyk spiller på Kjøkkenkroken Hemsedalsmarsjen langs Kongevegen Hemsedal Fjellmatfestival Kulturlostur Oktoberfest på Hemsedal Café Kokkekurs med Kulinarisk Akademi på Harahorn Kulturlostur Høstferieaktiviteter høstcamp i Grøndalen, m.m. Forts. neste spalte 10 Hemsedals vinteraktivitetsguide er ferdig! Hentes på Turistkontoret og i butikkene! Spre til venner og kjente og legg ut i hytter og leiligheter! O-gruppas Turkart Hemsedal revideres i høst Meld fra hvis det er stier, navn eller andre ting som er feil, frist midten av september. Topp 20 konkurransen holder på til 6.oktober! Fortsatt mulig å delta! Fjellet er flott om høsten! Benkasam & Kunnig kurs Hemsedals egne interaktive vertskapskurs - gratis til alle som melder seg på innen Påmelding til Følg med på og facebook.com/hemsedal.com Bli med på opplevingstur i fjellet! Sundag 5. september: På Buaklanten, tre kilometer innafor Holdeskaret, var det stølar i rettig gamle dagar, og her er restar av steinbuene frå den tid. No har ivrige hemsedøler bygt ei ny steinbu på dei gamle tomtene, og denne er første målet for turen. På vegen frå Holdeskaret fortel kjentmann Olav Dokk om stølslaget si historie, om kraftutbygginga og livet på dansarfeten som det enno er spor etter. Er vêret forsvarleg, held turen fram frå steinbua inn til Systerskaret, der fangstgraver og bøgastelle minner om at her har levd folk i mange tusen år. Frammøte: Turistkontoret kl eller på den store parkeringsplassen i Holdeskaret kl Turlengde 11 km, 4 timar. Pris kr 100,- barn kr 50,- Ta med niste! Sundag 19. september: Under Skogshorn har det alltid vore rikeleg med underjordiske det fortel i alle fall lokalhistoria om. Men budeia på Grøthestølen, Bitten Brennhovd, kan spe på med sjølvopplevde hendingar med haugafolk i terrenget rundt stølen. Turen går vidare opp til skiferbrotet under Skogshorn, som var i sving til ca Bitten har heidersprisar og gullmedaljar både for osten, rummen og smøret sitt. Turen blir avslutta med eit stølsmåltid der ho fortel om og serverer noko av sine heimelaga spesialitetar. Frammøte: Turistkontoret kl Kjentfolk kan møte på Grøthestølen kl Turlengde 6 km, 4-5 timar. Pris kr barn kr Arrangør: Kulturlosprogrammet og Hemsedal Turistkontor

10

11

12 Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær / tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i tenestetorget på kommunehuset, biblioteket og Hemsedal, Oddvar Grøthe Ordførar (sign.) 12

13 13

14

15

16

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2012 Opning Hemsedal Skiheiser - 9. desember 1961 Hemsedal kommunehus - opningstider: Opningstid: kl. 09.00-15.00, tlf. 3140 8800 Send e-post til: postmottak@hemsedal.kommune.no

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune September 2015 Felles legevaktnummer i heile landet 116117 Frå 1. september vart 116117 innført som felles legevaktnummer i heile landet. Nummeret fungerar både frå

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2010 Vårkonserten utsett Vårkonserten tysdag 11. mai er diverre utsett grunna tekniske problem. Ny dato er: TORSDAG 27.MAI, KL. 18.30 Stad: Kultursalen Inngang:

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Februar 2015 Magisk familiemusikal l Trøimshallen! Hemsedal kommune og Brageteatret samarbeider om å gje profesjonelle teateropplevingar!l folket. No kan heile familien

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå 10.-16.november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

REHAB-INFO Januar 2012

REHAB-INFO Januar 2012 REHAB-INFO Januar 2012 Tema: Overvekt Kropp og tankar i endring Teamet har ordet I høve tal frå Verdens helseorganisasjon er fedme ein av dei største folkehelseutfordringane i det 21. århundre. Overvekt

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

SESONGEN 2009 / 2010

SESONGEN 2009 / 2010 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2009 / 2010 Erika 5. plass i Junior-NM 2009 Jørgen 4. plass både i Ungdoms-VM i Italia og i Hovedlandsrennet 2009 Ingrid 7. plass i Hovedlandsrennet 2009

Detaljer

Feiret 10 gode år. Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Feiret 10 gode år. Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Hordaland / Sogn og Fjordane Vegard Tennebø Det er fastetid ei tid for å stille seg sjølv dei tøffe spørsmåla. 11 2 Hordaland Sogn og fjordane

Detaljer

Hør på meg. Hør på meg

Hør på meg. Hør på meg Nummer 1/2009 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 1 Feb 2009 Min hobby. (side 8) Har du litt ledig tid. Les i dette og kommende nummer om forskjellige hobbyer. I dette finner du blant annet stein og foto

Detaljer

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Jesus så en annen fremtid for Sakkeus enn det Sakkeus selv så. Kari Tønnesen 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Kyrkjeposten Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Jo altså fordi n Kyrkjebygging 2013 n Byggenemnda n Nytt orgel n Program for vigsling 1 n Framsida:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.05.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer