Hemsedal kommunehus - opningstider:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune September 2010 Opning av sanse og aktivitetshagen Du er herved invitert til opning av sanse-og aktivitetshagen ved Bygdaheimen, måndag 6. september kl No består hagen av blomar, tre, flott fontene, sitteplasser, treningsapparat, bærbusker og etterkvart vil vi også fylle den med gamle gjenstander som pirrer sanser og vekker minner. Hagen er til bruk for bebuarar og besøkande ved Bygdaheimen. Opning av hagen vil vi markere på festlig vis! Ordførar klipper snor. Slipesteinvalsen forestilling med sangar fra Alf Prøysens skattekammer og framsyning av bilder. Dette vert presentert av duoen Kristine Hesjadalen og Vegard Øyen med lang fartstid innan musikk, sang og revy. Enkel servering. Helsing fra Ola Hustad, leiar i Eldrelaget. Nytt høvet til eit hyggjeleg samkome og eit flott kulturelt innslag! ALLE VARMT VELKOMMEN! Hemsedal kommunehus - opningstider: Send e-post til: Opningstid: kl , tlf , faks Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): NB! Sommarstengt fram til torsdag 7. oktober. Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, eller ring landsdekkande nummer NAV Hemsedal: ope kvar dag kl , tlf Hemsedal folkebibliotek: tysdag og laurdag kl , tysdag, onsdag og torsdag kl tlf Bygdearkivet: ope i tidsrommet , kvar tysdag kl Frist for innlegg til neste kommunepost: , , , sjå kommunen sine nettsider:

2 * Ordføraren sitt hjørna * Ein ny sommar er på hell. Ferien er over for dei fleste, og det meste er i gang att etter ei roleg sommartid. Det er likevel ein månad til fyrste kommunestyremøte etter ferien, men formannskapet skal ha møte 7. september, og hovudutvala er også i gang att i september. Det kjem ein kommunpost no lell om det ikkje er kommunestyremøte, fordi kommuneposten har mykje informasjon som må ut no. Det har innimellom vore reist spørsmål om kommuneposten på papir er for gamaldags i desse moderne datatider, men formannskap/kommunestyre har kvart budsjett lagt inn pengar til Kommuneposten. Me trur den har ein verdi som ei enkel informasjonsblekke. Det blir no arbeidd for å klargjera to bustadfelt for tomtesal og bygging neste år. Som eg har skrivi tidlegare er det starta planarbeid for ei utviding av bustadfeltet på Svøo og på Trøim Sør mot Fiskum. Det er avsett pengar i budsjettet til planlegging og kjøp av areal, og arbeidet er i gang. Begge plassar er det starta opp med samtaler med grunneigarar for å kjøpe arealet og utvikle områda som kommunale bustadfelt. Kommunestyret vedtok for eit par møter sidan at som hovudprinsipp skal me legge opp til at bustadfelta i dei 3 sentrumsområda skal vera kommunale felt, slik det stort sett har vore. Dette blir tomter til såkalla sjølvkostpris, dvs utan forteneste for kommunen, men med dekning og alle kostnader til grunnkjøp og opparbeiding av tomtefeltet. Grunnkjøpsnemnda er i gang med samtaler for å førebu grunnkjøp, og Asplan Viak, som innleigd planleggingsfirma, er i gang med å laga reguleringsplanane. Går alt greitt vil alle vedtak vera gjort innan neste sommar, og me har sårt tiltrengde tomter å tilby. På Svøo var det fyrst meininga å forsetja austover, mot Mythevegen, frå noverande bustadfelt. Det vart sett i gang arbeid med det, men spesielle dyreartar som t.d. salamander gjorde at arbeidet vart stoppa for å få gjort ein del vurderingar i ein større samanheng i kommuneplanen. Det er mykje som tyder på at me må få innkøyring til dette nye området frå Mythevegen og gangvegar vestover mot skule/barnehage og butikkar i Ulsåk sentrum. I staden vil me prøve å få regulert eit mindre område nord for eksisterande felt. Dette er eit område som har eit mindre tal nye tomter, for det blir her viktig å ta vare på kulturlandskapet og samstundes sikre området som eit viktig friområde med tilgang til skiløype og mange stigar som går derifrå. Ved at området austover ikkje kan nyttast til bustader i så stor grad som me kanskje trudde, vil det her bli eit større urørd område som gjer at noverande Svøo og tenkt utviding mot Mythe vil ha eit større friområde i midten når det ein gong i framtida er utbygd. No er det eit mindre område nordover som er under regulering/planlegging. Framlegget blir lagt ut til høyring (merknader) når det er klart. Då er det mogleg å koma med synspunkt på planen før den blir vedtatt. Området mot Fiskum er ein enklare prosess reguleringsmessig. Området er klarert i kommuneplanen som det heiter, og dermed er mykje av reguleringsmessige saker avklara. Kor mange tomter som vil bli i planen her er ikkje råd å seia eksakt enno, men utifrå storleiken på arealet bør det bli minst 20 fine tomter der i denne omgangen. Kommuneplanen vil legge inn eit større areal austover (mot Torsetsida ) og sørover (mot Fløgo), slik at me då er sikra sentrumsnære bustadtomter i Trøim for ei god tid framover. På Tuv er det att ei ledig tomt av dei 4 som vart lagt ut for sal i vår. Det blir arbeidd for å få godkjent nokre tomter til ved sida av desse 4 nemnde tomtene. Hustadhagen ligg inne med ein del areal for bustadbygging i gjeldande kommuneplan, men det blir lagt opp til noko større utbygging der for å få fleire tomter å dele infrastrukturkostnader på. Dette må fyrst inn i kommueplanen, så må det lagast reguleringsplan. Dette er nok nokre år fram i tid. Folketalet vårt veks jamt og trutt. Det er moro, og alle nye hemsedøler er hjarteleg velkomne. Kommunen skal prøve så godt me kan å tilrettelegge, slik at alle kan skaffe seg ein stad å bu. God haust! Helsing Oddvar Grøthe, ordførar (sign.) 2

3 * Informasjon * Ope møte om Kino- og Kultursalen Tema: - Kva treng vi for å få ein optimal kultursal for Hemsedal? - Og kva slags aktivitetar vil vi ha i salen? Dato: onsdag 15. september 2010 Tid: kl Stad: Kino- og Kultursalen Samfunnshuset er eit gamalt bygg og treng oppussing og oppgradering. Ei arbeidsgruppe har fått i oppgåve av kommunestyret å sjå på salen og arealet rundt. Arbeidsgruppa er sett saman av Kirsten Lund, Odd Magne Anderdal, Tori Snerte og Marit Huso. Vi inviterer med dette enkeltpersonar, lag og organisasjonar, næringsliv og reiseliv til ein idédugnad for å sjå på framtidig bruk av salen. Velkomen! * Kultur- og oppvekstetaten * Tilskot av kulturmidlar hausten 2010 Hemsedal kommune ynskjer å støtte felleskulturen slik at den kjem flest mogeleg til gode. Viktige verkemiddel er gode tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet vi ynskjer i kulturlivet. Alle lag og organisasjonar i Hemsedal kommune kan søkje om tilskot til drift (ein gong i året). Det vert også gjeve støtte til arrangement og prosjekt. Dei som arbeider med målgruppa born og unge vil bli prioritert ved tildelinga. Ein føresetnad for at laget vert vurdert, er at det har medlemskontigent og fører medlemslister. Komplett søknad må vere kommunen i hende innan 1.oktober. Søknadene vert handsama i Hovudutval for Livsløp. Søknaden må fyllast ut på gjeldande skjema. Søknadsskjema og retningsliner får du ved å ta kontakt med Tenestetorget eller gå inn på Hemsedal Musikk- og kulturskule Skuleåret 2010/11 blir det sett i gang songgruppe og dansegruppe for dei yngste elevane, dvs frå klasse. Dans og drama fortset for dei eldste. Songgruppe: Dette blir eit prosjekt hausten 2010, fram til jul. Elevane får litt opplæring i songteknikk, og dei får synge i to-stemt kor. Opplæringa blir i gruppe, ikkje individuelt. Alder: klasse, torsdagar kl Lærar: Tori Snerte Dans: Det blir dans til m.a. klassisk musikk, elevane vil få litt grunnopplæring i ballett og litt jazzdans og leik. Alder: klasse, tysdagar kl For dei eldste elevane kan me tilby jazzdans, og type musikal-dans. Alder: 7. klasse vidaregåande, tysdagar kl Lærar: Ingunn Granli. Drama: Me fortset med drama. Alder: klasse. måndagar kl klasse vidaregåande skule, måndagar kl Det vil bli oppsetjingar 1-2 gonger i skuleåret. Lærar er Ingunn Granli. NB! Både når det gjeld dans og drama gjeld påmeldinga for heile skuleåret. Søknadsfrist: snarast!!! Søknadsskjema finn du på kommunen sine heimesider / kultur og fritid/ musikk- og kulturskulen. Kostyme / rekvisittar Dramagruppene treng div kostyme / rekvisittar og er interesserte i å få: - finklede, nye og gamle for jenter og gutar - to brudekjolar - finsko - div koppestell - to enkeltsenger - kommode / nattbord. Ta kontakt med Ingunn Granli, tlf ************************************* Ledig 40%-stilling som gitarlærar Ta kontakt med Kirsten Lund for meir informasjon Tlf / E-post: 3

4 Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Spelemidlar Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg slik at flest mogeleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spelemidlane vert brukt til tiltak som gjev innbyggjarane høve til å drive både eigenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den medlemsbaserte frivillige idretten. Anlegg i lokalmiljøet som særleg stimulerer og tilfredstiller born sitt behov for fysisk aktivitet vert prioriterte. Når det gjeld ungdom, er det eit mål å utvikle anlegg som tilfredstiller dei behov ungdom har for utfordring og variasjon. Krav for å kunne søke om spelemidlar er at tiltaket er med på det prioriterte handlingsprogrammet i Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Innkomne søknader må opp til politisk godkjenning før dei vert sendt til Buskerud fylkeskommune for handsaming. Frist for innleving av komplett søknad er 1.oktober. Alle søknader må leverast elektronisk. Søknadsskjema finn du på For meir informasjon ta kontakt med kulturkonsulent Marit Huso tlf: eller e-post: * Helse og omsorgsetaten * Velkomen til fødselsførebuande kurs - hausten 2010 Tysdag 12. oktober: - Foreldrerolle og samliv - Pappa/mammarolle forventningar - Samspel med barnet - Fyrste tida heime etter fødsel - Amming Tysdag 19. oktober: - Fødselens tre faser - Ny film om svangerskap og fødsel, fødetilbudet, når reise til fødeavdeling, smertelindring, barseltid Tysdag 26. oktober - Barnevernet fortel kva dei kan tilby - Trygderettar og permisjonar, ved Nav - Trening under og etter svangerskapet - Avspenning isb. med fødsel - Ta med pute og laken Stad: Helsestasjon Tid: Påmelding på telefon / 8815 sms / Helsing Helsestasjon v/rine og Hilde 4 Informasjon frå Legekontoret: Ny lege: Dr. Theis Madsen har sluttet og vi har fått en ny norsk lege. Dr. Eivind Vedvik. Han skal være vikar for dr. Underland i 100% stilling til Deretter skal han til inntil sommeren dele stillingen med dr. Underland slik at de har 50% stilling hver. Dr. Vedvik er 30 år gammel. Han er fra Hurdal som er en liten kommune like ved Gardermoen. Han studerte medisin ved NTNU, Trondheim og var i turnustjeneste 1 år ved Ålesund sjukehus. Deretter turnus i distrikt i Ørskog kommune, Møre og Romsdal. Dr. Vedvik vil ha ansvaret for asylsøkerne hver tirsdag formiddag i tillegg til pasientene på dr. Underlands liste. Han er glad i ski, fjell og foto. Han ble svært glad i Hemsedal og de flotte turmulighetene da han høsten 2008 bodde 3 måneder på Krik Høyfjellssenter. Han ser frem til en flott skisesong i vinterparadiset! Vi ønsker ham velkommen til Hemsedal som kollega! Maursyre på øyet Vi får hvert år flere som på en eller annen måte får syre på øynene når de driver med siloslåtten. Husk at rask skylling er veldig viktig. Bruk rent vann fra spring eller bekk, eller saltvann kjøpt på COOP/Kiwi. Rikelig mengder i minst 20 min. Skyll gjerne mens man blir kjørt til legen. Hos oss fortsetter vi skyllingen så lenge vi finner det formålstjenelig og sjekker nøye hornhinnen for skader etterpå. Ved rask og effektiv skylling er det sjelden at det blir noe stort problem. Hvis man derimot får lut på øynene er det mye mer alvorlig. Behandlingen hjemme er den samme, men denne pasienten skal innlegges på øyeavdelingen under konstant skylling hele veien til sykehuset pga faren for dypere hornhinneskade. Fakturagebyr Vi minner om dette og anbefaler at man bestiller medisin når man er på legekontoret og betaler med kort/kontant for å slippe faktura. Ved bestilling pr telefon kan resepten hentes på legekontoret ganske billig, men hvis vi sender til apotek og deretter faktura til dere, blir det fort mye mer. Forts. neste spalte

5 Fridager Pga skolebarn har dr. Husby byttet fridag fra tirsdag til onsdag, mens dr. Lystad har skiftet fra onsdag til fredag. Dr. Vedvik har fri torsdagene. Medisinbestilling Dere er vel alle like lei av å lese denne beskjeden som jeg er av å skrive den! men det er stadig folk som bestiller medisin når de tar den siste tabletten! Dette er dumt da det ofte skjer at medisinene ikke kommer den dagen de er bestilt, selv om dere ringer tidlig på dagen. RING I GOD TID!!! Resepsjonen Solbjørg er tilbake etter ett års delvis permisjon og jobber nå tre dager i uken. Susanne, Hilde og Hege deler både resepsjonen og laboratoriet, Vi har øket bemanningen to dager i uken foreløpig pga stort arbeidspress og mye telefoner. Friskliv Hallingdal arrangerer Kursdag 1: Velkommen til kurs. Planer og mål. Kursdag 2: Må det søte liv smake søtt? Kursdag 3: Fettkvalitet og varedeklarasjon. Kursdag 4: Middagen er servert og matøkonomi. Kursdag 5: Fargerik mat i hverdagen. Oppsummering og avslutning. Oppstart tirsdag 14. september kl. 18:00 20:00 på Helselagshuset Hemsedal Friskliv Hallingdal arrangerer kostholdskurs. Det er lagt opp til fem kurskvelder med temabasert undervisning og praktiske oppgaver. Målet med kurset er å gi inspirasjon til å endre hverdagsvaner, og samtidig gi økt forståelse for sammenhenger mellom matvalg og helsegevinster. Hver kurskveld varer ca. to timer. Kurset er basert på de generelle anbefalingene om sunt kosthold fra Sosial og helsedirektoratet. INFO: - Kurset blir avholdt på Helselagshuset / Frivilligsentralen i Hemsedal - Kun plass til 10 stk - Påmeldingsfrist 10. september Pris: kr 500,- inkludert kursmateriell og servering Kursleiar: Hanne Solheim Påmelding og spørsmål: Ring Hanne på mobil * Teknisk etat * Stønad til ENØK-tiltak Føremålet med ENØK-fondet er å sikre økonomisk stønad til investeringar i tråd med Hemsedal kommune sin miljø- og energipolitikk. Ordninga vart oppretta i 2009, og for 2010 er det avsett kr ,-. Tilskot frå Hemsedal kommune kan ikkje kombinerast med tilskot frå Enova. Målgruppe for ENØK-fondet: Privatpersonar med eigedom brukt til bustadformål i Hemsedal kommune Organisasjonar og verksemder lokalisert i Hemsedal kommune. Det er berre installasjonar i Hemsedal kommune som blir vurdert. For meir informasjon og søknadsskjema kan du kontakte Tenestetorget eller sjå våre nettsider: Natur-og-miljo/ENOK/ Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober Viktig informasjon til dei som fekk innvilga tilskot i 2009: Vi manglar dokumentasjon frå nokon av dei som fekk innvilga tilskot i Løyvde tilskot blir trekt attende om ikkje tiltaket er gjennomført og dokumentasjon levert til kommunen innan * Kva skjer * Minner om oppstart av Syng med oss, tirsdag 28. september. Velkommen! *********** Torsdagstreffen er også i gang. Den er hver torsdag fra kl 10:30-14:30 Velkommen! *********** Frivilligsentralen tek imot lopper med takk. Ring oss på tlf Hilsen Monica og Unn Marit

6 Fotoutstilling Per Devor Fotografen Per Devor har fortsatt salsutstilling i foajeen på kommunehuset. Per Devor (f 1922) fekk si fotografutdanning som norsk jødisk flyktning i Stockholm under krigen. Her er bilder frå Hesthaugo, Liastølane, Lauvset, Venåsbakko, Bygdatunet, Øvre Løkji, Bergastølane, Lykkja, Skogshorn og Helsinglia. Utstillinga vil vare fram til 30. september og er open i kommunehuset si opningstid, måndag - fredag kl Velkomen til ei flott fotoutstilling! Haustfest på Hugnadheim for seniorar år! 30. oktober kl Velkomen til årets haustfest for seniorar, med god mat, underhaldning frå scena og dans til tonar frå Hemsedal trekkspelklubb. Meir informasjon kjem i neste kommunepost hugs å merk deg datoen og hugs å Spørje om naboen også vil vera med. Arr: Den kulturelle spaserstokken Friskliv Hemsedal Frisklivstrening i Trøimshallen: NB! Oppstart måndag 13. september og torsdag 16. september. Måndag: kl Step og styrke - Instruktør: Charlotte Andersson Torsdag: kl Styrke og bevegelighet - Instruktør: Ole Petter Espe Frisklivstrening klubbhuset idrettsbanen Spinning: Fredagar kl Instruktør Einar Ellseth Forbeholdt frisklivsresept/ -sjukmelding Påmelding til Einar på Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i sitt tempo. Spørsmål? Ta kontakt!. Helsing Friskliv Hemsedal v/ Kristin Carlsen tlf / Demensaksjonen 2010 Hemsedal Helselag har bøsseaksjon til inntekt for demensarbeide frå 20. til 26. september. Temaet i år er at forskning er nødvendig for å forstå demens bedre. Bli med å løyse demensgåten. Har du spørsmål om demens så ta kontakt med Nasjonalforeningens Demenslinje Du kan også sende e-post til: Med helsing Hemsedal Helselag v/styret Er du glad i å synge? Savner du å gå i kor, men er blitt for stor for barnegospel? Bli med i Hemsedal Soul Children! Koret for deg som går på ungdomsskolen og VGS! Vi synger mest gospel, litt soul, pop og rock! Øvelser på kyrkjestugo, klokka disse onsdagene: 13. oktober, 27. oktober, 10.november, 24.november og 8. desember. Velkommen! Koordinator: Olga Løken Møllerplass. Soulsjef: Ragnhild Jordheim. 6

7 Eureka Ny, spennande leir på Kyrkjestugo! oktober For alle barn mellom 8 og 12 år, ingen overnatting! Her vil det skje mykje spennande som: Wiliham What -det forgylte eplet. Her må de løyse ei kriminalsak. Set av helga allereie no! Meir informasjon kjem! Arr: S-klubben S-klubben Me startar hausten i nytt lokale og med en litt ny vri på opplegget. Basen vår blir Ulsåk skule. Der kan me bruke gymsalen, kjøkkenet og sløydrommet. Som regel startar S-klubben med ei samling med sang og bibelforteljingar før det blir aktivitetar. Borna kan velje mellom ulike aktivitetar som t.d.: Fjernstyrte bilar, gymsalaktivitetar, matlagning, snekkering, hobbyaktivitetar og drama. Dramagruppa vil få helgetur til Oslo i januar. S-klubben passar for born i alderen 5-12 år. Annankvar onsdag frå kl Datoane før jul: 13. og 27. oktober 16. og 17. oktober - Eureka, bu heimeleir for dei mellom 8 og 12 år. 10. og 24. november 8. desember Detaljert program kjem seinare! Velkomen til Småbarnstreff Tysdagar på Kyrkjestugo kl til ca Passar for alle born frå 0-5 år i lag med ein vaksen. Det vert ei lita samlingsstund med song, rim og forteljing. Temaforedrag for vaksne nokre gonger. Aktivitet og leik for ungane. Frukt og kaffi, ta med deg nistepakke om du ynskjer det. Datoar hausten 2010: 28.sept, 12.okt, 26.okt, 9.nov, 23.nov og 14.des. Helsing Ingrid, Helene og Ragnhild 7 Søndag for alle For alle aldrar - 1. sundag i månaden Oppstart: sundag 5. september 16.00: Sal av middag Meny: Kylling og ris Pris: Vaksne: 60,-/ Born: 40, : Programmet startar * Gruppe frå Hemsedal Soul Children * Audun Haugeplass og Olan Malde * Besøk av Øystein og Chris Chris er buktaler og har med dukka Øystein. Dei har gitt ut 2 CD-er saman og Har ein utruleg formidlingsevne og humor. Meir info om dei på Arr: Kyrkja, Normisjon, KRIK Høyfjellssenter og Skikyrkja Bli med på spreke dansesprell på Hugnadheim i år! Skal vi danse? : Sving og Rock n roll m/ole Rockebilly Nymoen : Øving : Sving og springar : Linedance med Anita og Grete Marie : Juleavslutning ute! Alle foreldre velkomne! : Juletrefest på Hugnadheim kl : Nyttårsball. Me pyntar oss! Meir info kjem : Øving : Temadans : Øving på Bygdaheimen : Øving : Temadans : Øving : Avslutning og øving til 17. mai klasse: kl klasse og eldre: kl I år skal me på Barnestemne! Me veit berre ikkje heilt kvar. Det blir på våren, og du vil få informasjon og god tid til å melde deg på. Bli med då! Alle gamle og nye dansarar er velkomne! Lurar du på noko, ring Sissel Rudningen tlf , Marit Huso tlf

8 Treningsprogram høsten 2010 SØNDAG 12. SEPTEMBER Gå mellom 4 og 20 km langs den gamle Kongevegen, med start frå Storeskar, Bakkestølane eller Bjøberg. Nytt i år! Du kan også delta i HEMSEDALS- LØPET og jogge 15 km frå Bjøberg! Eigen påmelding og info for løparar: tlf Busstransport til start frå Venåsen/Skinnfellgården og KRIK: For deltakerar på løpet: kl For marsjen: kl / / Prisar: Barn/vaksne kr 30,- / 60,- Løparar kr 120,- pr. pers. Naturstig og rasteplass/kiosk med sportsandakt undervegs! For meir info: besøk standen vår på Haustmarkedet/sjå eller ring ******************** Info om IDRETTSMERKE : Dersom nokon ynskjer å ta idrettsmerke, ta kontakt med trimgruppa, tlf Årsmøte i Trimgruppa Trimgruppa holder årsmøte onsdag 13. oktober 2010 kl hos Hilde Bakke Jensen på Tuv. Vanlige årsmøtesaker. Styret i Trimgruppa. Start midten av september. Trøimshallen (TH) / Tuv Gymsal (TG) Mandag: Friskliv step/styrke kl (TH) Box kl (TH) Tirsdag: Step kl (TH) Nyhet! Pilates/matte kl Start 12. oktober (TG)! Pilates er en form for kvalitativ styrketrening med stabilitet og kroppskontroll som mål. Hovedfokus er å styrke mageområdet, bygge indre støttemuskulatur fra bunnen. Treningen utføres med rolige og skånsomme, men effektive øvelser. Torsdag: Step/styrke kl (TH) Etter høstferien kl Spinning: 6-7 spinningtimer pr. uke fra midten av september. Ønsker om treningstider kan sendes på mail eller på telefon! Vår erfaring er at de fleste vil trene rett etter jobb... NYTT FOR I ÅR! Vi begynner med styrketrening (vektstang og vekter). Oppmøte spinninglokalet. Noen av timene blir rett etter en spinningtime. Fin kombinasjon med kondisjon og styrke. Lørdag, 16.oktober: Inspirasjonsdag med trening, helse, kost, coaching, inspirasjon og sosialt samvær. Mer informasjon om dette kommer på vår hjemmeside. For informasjon, tidspunkt for trening, priser mm, se vår hjemmeside: velg så Trimgruppa i menyen til venstre. Send oss GJERNE mail med spørsmål og ønsker på: Ring eller sms til mobil: Ønsker nye og gamle velkommen til en fin treningshøst! Hilsen Trimgruppa PS! Med forbehold om endring av tider. 9

9 Hemsedal Freex Freestyleklubben i Hemsedal IL, søker / ønsker å leie lokale med minimum takhøyde 6 meter. Har du god plass på låven og litt høyt under taket? Eller har du at annet lokale som er minimum 6 meter under taket? Lokalet trenger ikke ha samme takhøyde over alt, men ca 8x6 meter, må være min.6 meter høyt. Vi er på jakt etter et sted hvor vi kan ha trampolinetrening, slik at vi kan la utstyret stå oppe hele tiden. På den måten slipper vi å bruke verdifull tid for å rydde vekk alt utstyr etter hver trening, noe som går ut over allerede tilmålt treningstid i Trøimshallen. Vi er behjelpelig med rydding/vasking og enkel oppussing etc bare du har et lokale vi kan benytte! Hemsedal Freex har på under 2 år knyttet til seg mer enn 50 barn i alderen 6 til 17 år, og har mer enn 20 ungdom og voksne som hjelper til med trening, organisering etc. Vi har et stort ønske om å få tak i et lokale hvor vi kan ha trygg trening med våre gode trenere, samtidig som vi kan leie ut treningstid til grupper som er i Hemsedal for å trene. På den måten har vi mulighet til å tjene en slant for å dekke inn litt av investeringen, og kunne kjøpe inn mer utstyr vi ønsker oss. Om lokalet er litt stort har vi gode ideer for aktiviteter, så ikke nøl med å ta kontakt. Vet du om et sted som kunne være passende, uansett størrelse, ring Linda På forhånd takk for hjelpen! * Hemsedal Turistkontor * Høstarrangement i Hemsedal Fauskivalen Himalaya Blues Folk & Rock Festival Discovery Aim Challenge - multisport konkurranse 4.9. Hytteeierturnering på Golf Hemsedal 5.9. Kulturlostur - Buaklanten med Olav Dokk Høstmarked i sentrum Frostrøyk spiller på Kjøkkenkroken Hemsedalsmarsjen langs Kongevegen Hemsedal Fjellmatfestival Kulturlostur Oktoberfest på Hemsedal Café Kokkekurs med Kulinarisk Akademi på Harahorn Kulturlostur Høstferieaktiviteter høstcamp i Grøndalen, m.m. Forts. neste spalte 10 Hemsedals vinteraktivitetsguide er ferdig! Hentes på Turistkontoret og i butikkene! Spre til venner og kjente og legg ut i hytter og leiligheter! O-gruppas Turkart Hemsedal revideres i høst Meld fra hvis det er stier, navn eller andre ting som er feil, frist midten av september. Topp 20 konkurransen holder på til 6.oktober! Fortsatt mulig å delta! Fjellet er flott om høsten! Benkasam & Kunnig kurs Hemsedals egne interaktive vertskapskurs - gratis til alle som melder seg på innen Påmelding til Følg med på og facebook.com/hemsedal.com Bli med på opplevingstur i fjellet! Sundag 5. september: På Buaklanten, tre kilometer innafor Holdeskaret, var det stølar i rettig gamle dagar, og her er restar av steinbuene frå den tid. No har ivrige hemsedøler bygt ei ny steinbu på dei gamle tomtene, og denne er første målet for turen. På vegen frå Holdeskaret fortel kjentmann Olav Dokk om stølslaget si historie, om kraftutbygginga og livet på dansarfeten som det enno er spor etter. Er vêret forsvarleg, held turen fram frå steinbua inn til Systerskaret, der fangstgraver og bøgastelle minner om at her har levd folk i mange tusen år. Frammøte: Turistkontoret kl eller på den store parkeringsplassen i Holdeskaret kl Turlengde 11 km, 4 timar. Pris kr 100,- barn kr 50,- Ta med niste! Sundag 19. september: Under Skogshorn har det alltid vore rikeleg med underjordiske det fortel i alle fall lokalhistoria om. Men budeia på Grøthestølen, Bitten Brennhovd, kan spe på med sjølvopplevde hendingar med haugafolk i terrenget rundt stølen. Turen går vidare opp til skiferbrotet under Skogshorn, som var i sving til ca Bitten har heidersprisar og gullmedaljar både for osten, rummen og smøret sitt. Turen blir avslutta med eit stølsmåltid der ho fortel om og serverer noko av sine heimelaga spesialitetar. Frammøte: Turistkontoret kl Kjentfolk kan møte på Grøthestølen kl Turlengde 6 km, 4-5 timar. Pris kr barn kr Arrangør: Kulturlosprogrammet og Hemsedal Turistkontor

10

11

12 Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær / tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i tenestetorget på kommunehuset, biblioteket og Hemsedal, Oddvar Grøthe Ordførar (sign.) 12

13 13

14

15

16

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2011 nr. 2 Hemsedal folkebibliotek er ope kvar tysdag og torsdag kl. 11 19 i tida 20. juni 14. august God sommar! Bli med på SOMMARBOK 2011! Skal du begynne i

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 6 - Mai. Denne gongen er det Afrika Zambia som me skal ha fokus på. * * *

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 6 - Mai. Denne gongen er det Afrika Zambia som me skal ha fokus på. * * * Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2016 2017 Nr 6 - Mai HEI! Ei enkel og vennleg helsing. No vil me i temaveka vår seia Hei til verden. Som dei fleste veit, så skiftar me verdsdel kvart år

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06 Mandag 20/06 17:00 LiviVinje - Jonsokmoro U-tunnelen ved Vinjevatn Nok ein gong skipar LiviVinje til tradisjonell jonsokfest på sletta ved Uen. Me set fyr på bålet kl 18.00, dersom veret tillet det. Grasvollen

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013!

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! I år er det Dysleksi Nordfjord sin tur og arrangere mestringskurs for medlemane i Sogn og Fjordane. Vi gjentek suksessen frå 2009

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Bra mat - for bedre helse

Bra mat - for bedre helse Modum Kommune Modum Invitasjon til inspirasjonskurs: Bra mat - for bedre helse Du inviteres med dette til å delta på Frisklivssentralens kurs; Bra mat - for bedre helse. Kurset er utarbeidet av ernæringsfysiologer

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer