Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB!"

Transkript

1 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB! Innkalte:(Ida!Serine!Melhus!Strindmo!(IS),!Natasha!Welland!(NW),!Hanne!Borge!(HB),! Martha!Rolland!Jacobsen!(MJ),!Sarah!Marie!Vie!Furevik!(SF),!Oda!Oland!(OO),!Lynn! Marquardt!(LM),!Tara!Dowling!(TD),!Anders!Refsum!(AF),!John!Georg!Riisdal!(JR),!Anette! Melsæter!(AM),!Tharsicah!Pararajasingham!(TS),!Anna!Ovedie!Ellevset!(AE),!Eivind! Valestrand!(EV).!! Forfall:!EV,!JR,!AM! SAKSLISTE( Sak(39/15(( Godkjenning(av(innkalling,(referat(fra(forrige(møte(og(( ( ( ( saksliste( Sak(40/15( Orienteringer( 40.1( (Nytt$fra$leder$ I$perioden$har$det$vært$lite$møteaktivitet,$grunnet$at$leder$er$på$ utplassering$i$stavanger.$har$arbeidet$via$mail.$$ $?$Studenthuset$Gade:$Dialog$via$mail.$De$skal$ha$generalforsamling$ 21.$mai$kl$16:15$på$Klubben$til$Studenthuset$Gade.$Møte$med$ administrasjonen$og$mosu$i$etterkant.$må$få$klarhet$i$vedtektene$til$ Studenthuset$sitt$styre,$og$klargjøre$deres$rolle$opp$mot$fakultetet$ og$mosu.$ $?$Studentmedvirkning:$Utformet$skriv$om$studentmedvirkning$ utfra$diskusjoner$med$mosu$og$administrasjonen,$samt$innspill$fra$ fagutvalg.$flere$mulige$tiltak$som$er$identifisert$i$skrivet$må$følges$ opp$videre.$se$vedlegg,$samt$sak$45/15.$$ $?$Oppdatert$nettside$for$studentrepresentasjon:$ https://mosu.b.uib.no/representasjon/$$ $?$Helsecampus$Årstad:$Planleggingsfasen$for$samling$av$ helserelaterte$undervisnings?$og$forskningslokaler$på$årstadvollen$ er$i$gang.$vil$trolig$møte$styringsgruppen$for$prosjektet$i$nær$ fremtid.$ $?$Ferdighetssenter:$Skisse$fra$arkitekt$kommer$snarlig.$Følges$opp$ videre.$$ $?$Diskuterer$med$administrasjonen$hvordan$en$best$går$frem$for$å$ utvikle$hvordan$evaluering$av$undervisning$gjennomføres.$mulig$ sak$i$mosu,$trolig$etter$sommeren.$$$ 40.2$ $Nytt$fra$fagutvalg$

2 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Sak(41/15( Studentparlamentet( Diskusjonssak* ( Gjennomgang$av$aktuelle$saker$for$MOSU$til$neste$møte$i$ Studentparlamentet.$$ $ Forslag*til*vedtak:$MOF$sin$representant$i$Studentparlamentet$tar$ med$seg$innspillene$fra$diskusjonen$til$neste$møte$i$ Studentparlamentet.$$$ Sak(42/15( Fordeling(honorar( Vedtakssak* ( MOSU$ble$på$forrige$møte$tildelt$6$900$kroner$til$honorar$for$2015.$ Dette$må$fordeles$mellom$representantene$i$styret.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$vedtar$fordeling$av$honorar$som$følgende:$ Leder$mottar$ $kroner$i$honorar$ Nestleder$mottar$ $kroner$i$honorar$ Økonomiansvarlig$mottar$ $kroner$i$honorar$ Sak(43/15( Valg(til(instituttråd( Vedtakssak* ( Fagutvalgene$har$fått$ansvar$for$å$finne$representanter$til$ instituttråd.$$det$ikke$meldt$inn$fullt$antall$representanter,$og$listen$ kan$derfor$bli$oppdatert$frem$mot$møtet.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$utnevner$følgende$studenter$som$ representanter$til$instituttråd:$$ * Institutt*for*biomedisin** $Fast:$ $Vara:$$ Institutt*for*global*helse*og*samfunnsmedisin** $Fast:$Kathrine$Elise$Nyhus$(medisin),$Stein$Erik$Fæø$(master)$ $Vara:$Elizabeth$Osen$(master)$ Institutt*for*klinisk*odontologi** $Fast:$Emal$Mangal$(odontologi),$Tharsicah$Parajasingham$ (odontologi)$ $Vara:$Ida$Kjeseth$(odontologi),$Ellen$Thea$Gjelseth$(odontologi)$ Klinisk*Institutt*1** $Fast:$Tor?Arne$Hegvik$(medisin),$Ida$Serine$Strindmo$(ernæring)$ $Vara:$ Klinisk*Insitutt*2*

3 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen $Fast:$Andrea$Melberg$(medisin),$Andre$Huy$Luong$(farmasi)$ $Vara:$Lene$Røgelstad$(farmasi),$ * MOSU$tar$ansvar$for$å$fylle$de$ledige$plassene.$$ Sak(44/15( Valg(til(fakultetsstyret( Vedtakssak$ ( Kandidater$som$har$meldt$seg$innen$fristen$er:$$ $Tharsicah$Pararajasingham$(fast)$ $Eivind$Alexander$Valestrand$(fast)$$ $Martha$Rolland$Jacobsen$(vara)$$ Kandidater$som$har$meldt$seg$etter$fristen$er:$$ $Anna$Ovedie$Ellevset$(vara)$ Kandidaturene$er$vedlagt.$Siste$kandidatur$ettersendes.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$vedtar$å$behandle$alle$søknadene.$ Følgende$studenter$utnevnes$som$representanter$i$fakultetsstyret:$ $Faste:$$ $Vara:$$ Sak(45/15( Tillitsvalgtes(rolle(i(forhold(til(emnerapporter( Vedtakssak* ( En$mer$formell$rolle$for$tillitsvalgte$i$forhold$til$godkjenning$av$ emnerapporter$foreslås.$må$sees$i$sammenheng$med$skrivet$om$ studentmedvirkning.$se$vedlegg.$$ $ Det$foreslås$at$MOSU$sender$inn$at$de$ønsker$at$emnerapporter$ godkjennes$av$studentenes$tillitsvalgte$på$kullet$som$sist$har$ gjennomført$undervisning$og$vurdering$i$emnet.$samtidig$skal$ tillitsvalgte$gis$anledning$til$å$kommentere$aspekter$som$tas$opp$ eller$er$utelatt$fra$emnerapporten.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$sender$vedlegget$som$innspill$til$ administrasjonen.$$ Sak(46/15( Møteplan(for(studieåret(2015P16(( Vedtakssak* ( Det$foreslås$at$MOSU$som$utgangspunkt$har$fast$møtedag$nest$siste$ mandag$i$hver$måned.$dette$for$at$møtene$skal$være$i$relasjon$til$ Studentparlamentet$sine$møter,$slik$som$fastsatt$i$MOSU$sine$ vedtekter.$$

4 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Forslag*til*vedtak:$$ MOSU$har$møte$følgende$datoer$studieåret$2015?16:$ 24.$august,$21.$september,$19.$oktober,$23.$november,$18.$januar,$ 22.$februar,$17.$mars$(grunnet$påske),$18.$april,$23.$mai.$$$ $ Møtene$avholdes$kl$16:15?18:00$i$Konferanserommet$på$BBB.$$ Sak(47/15( Brosjyre(om(studentlivet(på(fakultetet( Vedtakssak* ( For$å$få$bedre$informasjon$ut$til$nye$studenter$om$studentlivet$på$ fakultetet$foreslås$det$at$mosu$bruker$3.500,?$på$å$printe$opp$100$ brosjyrer$om$studentlivet$på$fakultetet.$forslag$til$brosjyre$vil$ tilsendes$styret$i$forkant$av$møtet.$$ * Forslag*til*vedtak:$$ MOSU$bruker$3.500,?$på$å$printe$opp$100$brosjyrer$om$studentlivet$ på$fakultetet.$( Sak(48/15( Eventuelt( ( ( Møtekritikk* Neste*møte* *mandag*24.*august*kl*16:15,*konferanserommet*bbb* Vedlegg** Referat$fra$forrige$møte$ Notat:$Studentmedvirkning$ Kandidaturer$til$fakultetsstyret$ Notat:$Tillitsvalgtes$rolle$i$forhold$til$emnerapporter$ Brosjyre$om$studentlivet$på$fakultetet$! Eivind!A!Valestrand!! leder,(mosu(

5 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Referat fra styremøte i MOSU Torsdag 16. april 2015 kl Konferanserommet, BBB Innkalte: Ida Serine Melhus Strindmo (IS), Natasha Welland (NW), Hanne Borge (HB), Martha Rolland Jacobsen (MJ), Sarah Marie Vie Furevik (SF), Oda Oland (OO), Lynn Marquardt (LM), Tara Dowling (TD), Anders Refsum (AF), John Georg Riisdal (JR), Anette Melsæter (AM), Tharsicah Pararajasingham (TP), Anna Ovedie Ellevset (AE), Eivind Valestrand (EV). Tilstede: Anna Ovedie Ellevset (AE), Lynn Marquardt (LM), Tara Dowling (TD), Ida Serine Melhus Strindmo (IS), Anette Melsæter (AM), Tharsicah Pararajasingham (TP), John Georg Riisdal (JR). SAKSLISTE Sak 28/15 Sak 29/15 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige møte og saksliste Orienteringer 29.1 Nytt fra leder 13/3 møte med Lars Arne og Thea, kandidater til å sitte i Universitetsstyret som studentrepresentanter. Møte sammen med AE. Diskuterte aktuell politikk for MOF studenter. 13/3 møte angående drift av Studenthuset Gade med administrasjonen. Vil følges opp etter påske. Muntlig orientering på møtet. 16/3 Styreforum. Informasjon om alternative inntaksordninger. 24/3 Samling sosiale organisasjoner. Diskusjon om muligheter for samarbeid, hvordan sikre god dialog videre. Luftet muligheten for Halvhus på Kvarteret for MOF. Følges opp til våren /3 Fakultetsstyremøte. Behandling av utdanningsmeldinger. Vedtak angående forskerlinjeleder og instituttleder ved Klinisk Institutt 2. 9/4 Læringsmiljøutvalget. Luftforhold auditorier, lunsjpause, tett timeplaner tatt opp. 14/4 Allmøte: I overkant av 30 tilstede på debatt, 22 på allmøte. Gode innlegg, bra diskusjon Nytt fra fagutvalg Fagutvalg for Medisinsk Biologi:

6 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Hyttetur: Tre veldig gode arrangementer på én helg. Gratis utenom vinsmaking. Oppsummering: ingen kom. Én utvekslingsstudent utenom styret deltok. 8 personer som jobbet for å få til noe som ingen kom på. Diskusjon om FMB skal legges ned eller må de tre som fortsetter til neste år gjøre en enorm jobb (sammen med MOSU?) i fadderuken/velkomst av nye masterstudenter. Vanskelig å holde kontakt mellom første og andre årsstudentene. 1.årsstudenter har dårlig samhold, kommunikasjon. 2.årsstudenter er spredt mellom ulike institutter. En del internasjonale studenter, som ofte ikke er vant med fagutvalg. Odontologisk Fagutvalg: Diskutert kjønnsbalanse. Forslag: - Guttedag? UiB arrangerte åpen dag, hvor bare en gutt var med. - OFU/OF kan gå aktivt inn - Skoleelever kan evt være med å hospitere (obs taushetsplikt). - Viktig at gutter er representert på utdanningsmesser (fra OFU eller NTFs). - Må tidlig inn på banen (før elever velger realfag). Ønske om egnethetstest, men dette må tas opp politisk. Tar det videre på programutvalget. Sak om forlenget åpningstid for SIB kantine pågår. Spurt om de kan komme til personlig møte. Forslag om å åpne kantinen senere (første pause er ca kl 11). Blitt satt opp/skal settes opp vibrasjonsmålere på NOB pga sprenging på HDS. Ny hygieneplan. Medisinsk Fagutvalg: Ny studieplan. Opprette semesterstyrer for de senere semestrene (?) Ernæringsstudentenes Fagutvalg: Samarbeidsseminar på lørdag. Fagutvalg fra Oslo kommer. Hele forrige møtet gikk til diskusjon av fag. Prøver å opprette nye valgfag på semesteret. Sak 30/15 Studentparlamentet Diskusjonssak Gjennomgang av aktuelle saker for MOSU til neste møte i Studentparlamentet.

7 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Sensorrådning. SP ønsker mer nasjonal samordning, slik at karakterforskjell nasjonalt ikke blir for stor Sensorveiledning til hver eksamen mellom sensurene, slik at ekstern sensor vet hva intern sensor mener/vektlegger. Ønsker økt bruk av ekstern sensor Sak om lengre åpningstid for bibliotek. Utvidet åpningstid i eksamensperiode, spesielt helgene. Lørdagsåpent for alle bibliotekene og ikke bare i eksamensperiode. Ikke helt nødvendig/relevant ved MOF pga tilgjengelige leseplasser, PC- saler og pensumbøker er ofte skaffet i god tid før eksamensperioden. Tar opp om faglig pedagogisk dag, som er undervisning og vurderingsfri. Første tirsdag/torsdag i februar. Står i UiB sine forskrifter. Vedtak: MOF sin representant i Studentparlamentet tar med seg innspillene fra diskusjonen til neste møte i Studentparlamentet. Sak 31/15 Fordelingsnøkkel Studentmidler Vedtakssak Fordelingsnøkkelen for fordeling av studentmidler foreslås revidert. Tilføyelse av fordeling av avslutningsmidler, samt presisering av at midler til fri fordeling skal fortrinnsvis gå til studentorganisasjoner som er åpne for alle studieretninger. Se vedlegg. Vedtak: MOSU vedtar fordelingsnøkkelen for studentmidler. Sak 32/15 Fordeling honorar Vedtakssak Nytt av året er at honorar må fordeles. Det er til sammen ,-. Tildelingen justeres for arbeidsgiveravgift. Vedtak: MOSU vedtar fordeling av honorar som følgende MOSU tildeles 6900 kroner til honorar EFU tildeles 2000 kroner til honorar Eureka! tildeles 2000 kroner til honorar FFU tildeles 2000 kroner til honorar FMB tildeles 2000 kroner til honorar OFU tildeles 2000 kroner til honorar MFU tildeles 5000 kroner til honorar

8 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Sak 33/15 Valg til instituttråd og fakultetsstyre Vedtakssak Det må velges nye studentrepresentanter til instituttråd og fakultetsstyre. Fagutvalg ansvarliggjøres for å finne kandidater. Tilbakemelding må bli gitt innen neste MOSU møte 21. mai, der endelig vedtak fattes. Vedtak: Følgende institutt skal det velges representanter til. Fordeling mellom fagutvalg blir som følger: Institutt for biomedisin 1 fast, 1 vara fra både FMB og MFU Institutt for global helse og samfunnsmedisin 1 fast, 1 vara fra både MFU og master i internasjonal helse Institutt for klinisk odontologi 2 faste, 2 vara fra OFU Klinisk Institutt 1 1 fast, 1 vara fra både EFU og MFU Klinisk Insitutt 2 1 fast, 1 vara fra både FFU og MFU MOSU utlyser muligheten for å stille til valg til fakultetsstyret. Fagutvalg oppfordres til å søke. Frist 13. mai kl 12:00. Endelig vedtak med oppnevning fattes med MOSU som valgforsamling på møte 21. mai. Sak 34/15 Internasjonale studenter Diskusjonssak MJ og TP orienterer om hvor man står med velkomst av internasjonale studenter høsten Vedtak: MOSU tar saken til orientering. Innspill fra MOSU blir tatt med videre i arbeidet. Sak 35/15 Studentmedvirkning Diskusjonssak Diskusjon om hvordan MOSU kan bidra til å øke følelsen av studentmedvirkning på fakultet. - - Spesifikke allmøter, evt rettet mot studieprogram Sosiale medier Sak 36/15 Strategiseminar høsten 2015 Diskusjonssak

9 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Det foreslås at MOSU arrangerer et strategiseminar for MOSU og fagutvalgene høsten Det ønskes diskusjon med MOSU om hvordan dettte eventuelt skal gjennomføres. Vedtak: MOSU arbeider for å arrangere et strategiseminar for MOSU og fagutvalgene høsten Sak 37/15 Møte med administrasjonen Diskusjonssak 24. april kl 8:00-9:30 skal MOSU ha møte med administrasjonen. Det ønskes en diskusjon om hvilke saker som kan være aktuelle å ta opp med administrasjonen. Vedtak: MOSU spiller inn følgende saker til møtet med administrasjonen: - - Allmøtet Hvordan arbeide videre med kjønnsbalanse Sak 38/15 Eventuelt Sommeravslutning på restaurant Dolly Dimples? Møtekritikk Bedre på tegnbruk Generelt trege på møter, men ferdig til tiden For lang tid brukt på saker som ikke skulle ha hovedfokus God møteledelse Neste møte torsdag 21. mai kl 16:15, konferanserommet BBB Eivind A Valestrand leder, MOSU

10 Studentmedvirkning Det medisinsk- odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Notat våren 2015

11 Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) har skrevet dette notatet for å belyse hvordan studenter på Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) kan få en økt følelse av medvirkning. Vi som er engasjerte i studentdemokratiet opplever gode intensjoner, velvilje og et utmerket samarbeid med fakultetet. Utfordringen er å formidle og tydeliggjøre dette for studentmassen. MOSU har diskutert problemstillingen på internt møte, samt i møte med administrasjonen. Potensielle muligheter vi har klart å adressere vil gjennomgås i dette dokumentet. Studentrepresentasjon i styrer og utvalg Vi opplever at det er et godt fokus på at studenter skal være representert i styrer, råd og utvalg på fakultetet, også utover det som man er bundet til av Universitets- og høyskoleloven. Student- og fagutvalgene må være flinke til å promotere muligheten til å engasjere seg på denne måten. Samtidig som det er viktig med kontinuitet blant studentrepresentantene, må en også hindre at det blir for mye resirkulering av de samme studentene i studentdemokratiet. Det har vært et fokus på dette, og for første gang har det i 2015 vært en åpen utlysning om å være representant i fakultetsstyret ved MOF. Tidligere har dette bare gått til fagutvalgene, som har blitt ansvarliggjort for utlysningen. Dette kan med fordel videreutvikles. MOSU kan med fordel utvikle en helhetlig oversikt over styrer, råd og utvalg det er studentrepresentasjon i, og hvilken rolle studentene har i disse. Mulige tiltak er at student- og fagutvalg åpent utlyser muligheter for å være studentrepresentant i styrer, råd og utvalg at fakultetet fortsetter å være flink til å ha studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg utover det som er krevet av dem at MOSU utarbeider en helthetlig oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg som har studentrepresentasjon på fakultetet Fasilitering av studentdemokratiet

12 En særskilt utfordring studentdemokratiet har er den høye utskiftningen av representanter. Det betyr at det er ekstra viktig å hjelpe student- og fagutvalgene med å identifisere sine oppgaver, og gi dem den støtten som kreves for å sikre ønsket drift. Det krever tett dialog med studieledelsen og administrasjonen, samt at alle utvalg får hjelp til å etablere sin drift på en god måte. MOSU har godt utbytte av de jevnlige møtene med administrasjonen, og ønsker at dette videreføres. Det har tidligere vært diskutert om MOSU- leder burde være en del av studieledelsen, utover utvidet studieledelse. Dette kan være et virkemiddel for å sikre at MOSU har innsikt og forståelse av studiesituasjonen på fakultetet. Samtidig kan det være viktig for å sikre at studieledelsen har innsikt i studentmassens behov og tanker. Dette må veies opp mot studieledelsens behov for å ha et forum uten studentrepresentasjon, samt MOSU- leder sin kapasitet. MOSU har diskutert muligheten for å etablere et strategiseminar, for å bistå fakultetets studentorganisasjoner til å identifisere hvordan de ønsker og skal arbeide det studieåret. Studentutvalget tar sikre på å arrangere dette for første gang høsten 2015, og håper det kan være til hjelp for studentorganisasjonen til å identifisere sine oppgaver og sikre god drift. Mulige tiltak er å videreføre møter mellom administrasjonen og MOSU en vurdering av om MOSU- leder skal være med på møter med studieledelsen å etablere strategiseminar som oppstartshjelp for utvalg i studentdemokratiet Allmøter Ved andre fakultet og studiesteder er det etablert en større allmøtekultur. På Det medisinske fakultet ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det avsatt tid til allmøter for studentene på dagtid med jevne mellomrom. Dette gjør at student- og fagutvalg kan ta opp aktuelle tema for diskusjon i studentmassen. Signalet dette gir til studentmassen er positivt, og selv om oppmøtet er variabelt også ved NTNU vet man at har en mulighet til å få sin mening hørt. Samtidig vet studentene at aktuelle tema som angår studentmassen diskuteres bredt, selv om man ikke selv har mulighet til å delta på allmøtet.

13 Allmøtene som har vært arrangert på MOF til nå har vært generelle, noe som kan være en fordel ved visse tema. Det kan derimot ved andre tema ha større verdi å knytte dette tettere til studieretninger. Mulige tiltak er å arbeide for å etablere allmøte kultur blant studentene å sikre faste tidspunkt for allmøter, som da kan gjennomføres med jevne mellomrom å oppfordre fagutvalg til å tenke igjennom hvordan allmøter kan benyttes, og hvordan aktuelle tema kan identifiseres i samarbeid med administrasjonen Studentenes time Rektor har avsatt en time i slutten av hver måned til å møte studenter. Lignende kan også gjøres på fakultetsnivå. Det foreslås da at studiedekan(ene), administrasjon og noen representanter fra MOSU stiller opp. Det er viktig at det varierer hvor man sitter, slik at man har mulighet til å nå alle studenter. Dersom MOSU etterhvert får et kontor som reelt kan benyttes vil det også være mulig for dem å ha åpent for å møte studenter ved jevne mellomrom. Mulige tiltak er å etablere studentenes time på fakultetsnivå at MOSU etablerer åpen kontortid når de får et reelt studentkontor Informasjonsspredning Mange organisatoriske grep kan gjøres. Det er også viktig at informasjon blir spredt til studentmassen på en god måte. Noen av de andre tiltakene i dette dokumentet vil bidra til dette. Det finnes også flere muligheter. Det har vært startet en prosess i samarbeid mellom MOSU og administrasjonen med fokus på hvordan en best benytter tavler for plakater fra studentorganisasjoner på fakultetet, for å spre informasjon blant studentmassen. Tydeliggjøring av ønsket bruk av tavlene må ferdigstilles og formidles til studentmassen. Dette vil gjøre det enklere for studentorganisasjonene å benytte seg av plakater.

14 TV- skjermen i vrimle- arealet på Bygg for biologiske basalfag (BBB) må også benyttes på best mulig måte fra studentmassen sin side, slik at man benytter muligheten til å gi informasjon som egner seg formidlet på den måten. Nettsidene til MOSU (www.mosu.b.uib.no) har fått et løft i løpet av studieåret, slik at de nå er mer brukbare for studentmassen. Fakultetets nettsider gir også god informasjon om studentlivet på fakultetet, og samarbeid mellom MOSU og administrasjonen har bidratt til at nettsidene har fått et godt løft. Det er fremdeles rom for å bedre få ut informasjon om studentsosiale lokaler på fakultetet på nettsidene. Dette må komme når disse er etablert for bedre bruk. Det er dialog mellom MOSU- leder og administrasjonen angående mulighet for å etablere en brosjyre om studentlivet og studentorganisasjonene på fakultetet. Dette arbeidet må videreføres slik at en får en brosjyre som kan utdeles til nye studenter og gi informasjon om studentlivet på fakultetet. Mulige tiltak er å tydeliggjøre ønsket bruk av tavler for spredning av informasjon fra studentorganisasjoner å vurdere hvilken informasjon som er nyttig for studentmassen at kommer fra student- og fagutvalg via TV- skjerm i vrimlearealet på BBB å videreføre bruk av nettsidene til MOSU, samt bruken av sosiale medier å fortsatt utvikle nettsidene til fakultetet med fokus på å få ut informasjonen om studentlivet og - demokratiet til studentmassen å etablere brosjyre om studentlivet for primært nye studenter ved MOF Studentevaluering av emner De fleste i studentmassen vil først og fremst få en følelse av hvilke muligheter de har til å påvirke utfra hvilke holdninger de møtes med fra undervisere gjennom studiet. Det er derfor viktig at undervisere signaliserer at studentmassens tilbakemeldinger har betydning og er ønsket.

15 Dette kan videreutvikles gjennom mer personlig evaluering av emner, fremfor anonym studentevaluering. En mulighet er å utvikle referansegrupper for evaluering av emner og undervisning. En annen mulighet er å tettere knytte tillitsvalgte opp til evalueringsprosessen, gjennom for eksempel å sette krav om møte mellom emneansvarlig og tillitsvalgt på aktuelle kull med jevne mellomrom (før, under og etter emne). Evaluering av emnet og undervisningen midtveis vil være et grep som også sikrer at studentene får en sterkere følelse av reell mulighet til å påvirke. Når evaluering av emner foregår på slutten av undervisningen, får studentene ofte ikke følelsen av at deres tilbakemeldinger betyr noe. Motivasjonen for å gi konstruktiv tilbakemelding er nok også lavere, fordi det uansett ikke vil ha betydning for deres studiehverdag. En tydeliggjøring av hvilke tiltak som er blitt gjort utfra studentevalueringene er også viktig, slik at studentmassen forstår at tilbakemeldingene faktisk betyr noe. Muntlig gjennomgang av hvilke tilbakemeldinger man tidligere har fått i starten av emnet, og hvordan man har tatt stilling til dem, gir studentene trygghet i at deres tilbakemeldinger vil ha betydning for fremtidige studenter. Mulige tiltak er å utvikle systemer for mer personlig evaluering av emner, gjennom for eksempel referansegrupper eller tettere dialog mellom tillitsvalgt og emneansvarlig å sikre at underviserne er tydelige til studentmassen om at de ønsker tilbakemeldinger om undervisning og organisering av emner å i større grad benytte seg av midtveisevaluering av emner å tydeliggjøre hvordan tilbakemeldinger fra studenter har blitt tatt stilling til i forhold til organisering av emnet MOSU ser frem til videre dialog med studieledelsen og administrasjonen om hvordan vi best går videre i forhold til å utvikle følelsen av studentmedvirkning på fakultetet. Eivind Valestrand

16 Leder, Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU)

17 Kandidatur fakultetsstyret Tharsicah Pararajasingham Hei kjære MOSU! Jeg heter Tharsicah, er 22 år, går 2.året på odontologi, og kalles Darsi av de alle på skolen. Jeg vil gjerne melde mitt kandidatur til/som Fakultetstyrets studentrep 2015/2016. Litt om meg: Jeg er en positiv og veldig engasjert jente, veldig glad i å hjelpe til/engasjere meg i saker som påvirker studentene (både min studieretning og studentene på MOF). Jeg er økonomiansvarlig for OFU (, og har itillegg sittet i MOSU i ett år. At jeg sitter i MOSU vil gi en naturlig kommunikasjon mellom MOSU og fakultetstyrets studrep. Odontologisk Fagutvalg har vedtatt å støtte min kandidatur (skal be leder sende en mail, hvis hun ikke allerede har gjort det), etter at jeg ble spurt om jeg var klar for å balansere vervet med det tøffe høstsemesteret som venter. Svaret er ja, er veldig klar for nye verv, muligheter til å lære og erfaringene ved å sitte i Fakultetsstyret som student, samtidig som jeg er klar for det tøffe semesteret:)

18 Kandidatur fakultetsstyret Eivind Valestrand Jeg, Eivind Valestrand, fremmer herved mitt kandidatur som studentrepresentant til fakultetsstyret på Det medisinsk- odontologiske fakultet. Jeg har sittet to år i fakultetsstyret tidligere og har flere års erfaring fra studentdemokratiet på fakultetet, som leder av to fagutvalg, tillitsvalgt, leder av MOSU samt representant i flere arbeidsgrupper, råd, utvalg og styrer. Studerer medisin og forskerlinje. Hvorfor jeg ønsker å stille Det er flere grunnet til at jeg ønsker å stille for et tredje år i fakultetstyret. Jeg synes det er et motiverende arbeid, som er veldig gøy. Gjennom å ha vært i fakultetsstyret over flere år har jeg fått en god oversikt over hvordan studentenes perspektiver i disse sakene kan ivaretas og løftes, og ser potensial til å gjøre dette videre. Det er flere saker og perspektiver jeg ønsker å følge opp videre, og jeg ser at muligheten for å påvirke øker ved økende erfaring og innsikt. Jeg håper og tror at jeg bedre kan benytte meg av de mulighetene neste år, og ønsker derfor å ta et år til i fakultetsstyret for å få til det. Jeg håper også å kunne utvikle måter der kommunikasjonen mellom studentutvalget og representanter i fakultetsstyret kan ivaretas bedre og mer kontinuerlig. Det er noe jeg tror er viktig for at MOSU skal ha en oversikt og innsikt i hva som foregår på fakultetet på sikt men det er noe jeg ikke har hatt kapasitet til å jobbe med tidligere. Det kan kanskje også være lettere å utvikle det dersom jeg står utenfor MOSU til høsten, noe det kan ligge an til at jeg gjør. Jeg ønsker dog å kunne være en ressursperson for studentutvalget videre, og jeg tror det kan være lettere å benyttes som en ressurs dersom jeg har kontakt med studentdemokratiet på fakultetet gjennom å være representant i fakultetsstyret. Hvorfor jeg kan være en god kandidat Jeg mener det er viktig for at studentenes perspektiver skal være godt ivaretatt, at det er en studentrepresentant med i styret som har erfaring fra fakultetsstyret som kan bistå den andre representanten (samt vara) med å sette seg inn i sakene på en god måte. Samtidig har jeg fulgt saker og studentenes perspektiver over flere år gjennom å ha vært leder av MOSU i to år og nestleder tidligere. Jeg tror derfor jeg er kompetent til å svare for hvordan studentmassens perspektiver kan ivaretas.

19 Kandidatur vara fakultetsstyret Anna Ovedie Ellevset Som medlem av Studentparlamentet ved UiB har jeg de siste årene fått god innsikt i hva som skjer på de forskjellige fakultetene. Som vara til Fakultetsstyret vil jeg ha tilgang på sakspapirene til Fakultetsstyremøter, og jeg håper at disse vil gi meg enda bedre innsikt i hva som skjer ved mitt eget fakultet. Dersom det er passende kan jeg også ta opp saker fra Fakultetsstyret i Studentparlamentet. Jeg tror jeg er en god vara til Fakultetsstyret fordi jeg liker å følge med på hva som skjer rundt meg, og engasjerer meg lett i ulike saker, særlig de som angår fakultetet.

20 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Tillitsvalgte!som!godkjennere!av!emnerapporter Kvalitetssikringssystemet/ved/Universitetet/i/Bergen/(UiB)/krever/at/det/for/alle/emner/ minimum/hvert/tredje/år/utformes/en/emnerapport,/med/grunnlag/i/ studentevalueringer godkjenning/av/tillitsvalgte/for/den/siste/studentgruppen/som/har/gjennomført/ undervisning/og/vurdering/i/emnet./det/bør/samtidig/være/mulighet/for/tillitsvalgt/å/gi/en/ generell/kommentar/til/rapporten,/slik/at/eventuelle/aspekter/som/ikke/er/tatt/opp/i/ rapporten/kan/synliggjøres.// / Dette/kan/ha/flere/gunstige/effekter,/som:// // sikre/at/studentene/får/formidlet/emnerapporten/ sikre/at/rapporten/gjenspeiler/studentenes/opplevelse/og/tilbakemeldinger/ omkring/emnet/ sikre/at/de/viktigste/sakene/utfra/studentenes/perspektiv/er/synliggjort/i/ rapporten/ gi/insentiv/for/tettere/kontakt/mellom/tillitsvalgte/og/emneansvarlige/ bidra/til/at/studenters/følelse/av/medvirkning/i/undervisningsspørsmål/øker/ Medisinsk(odontologisk-Studentutvalg-(MOSU)-ønsker-at:/ / emnerapporter/godkjennes/av/studentenes/tillitsvalgte/på/kullet/som/sist/har/ gjennomført/undervisning/og/vurdering/i/emnet/ tillitsvalgte/samtidig/ved/godkjenning/av/emnerapporter/gis/anledning/til/å/ kommentere/aspekter/som/tas/opp/eller/er/utelatt/fra/emnerapporten/ / / Eivind/Valestrand/ Leder% 1 Handbok/for/kvalitetssikring/av/universitetsstudia./Universitetet/i/Bergen,/2013/

21 Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet SETT INN FORSIDEBILDE

22 Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student på fakultetet. Vi håper at den vil gjøre det lettere for deg å finne noe du vil engasjere deg i. Som student ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) kan du engasjere deg i alt fra humanitært arbeid, idrett, musikk, akuttmedisin til globale helsespørsmål. Du kan også bidra i studentdemokratiet og arbeide for at studiet blir så godt som mulig, eller for at fadderukene skal gi de nye studentene den best mulige velkomsten. Vi håper du får en fantastisk tid som student på fakultetet, og at du benytter mulighetene du har til å engasjere deg gjennom studietiden. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe! Vennlig hilsen, Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) Mail: Web:

23 Studentdemokratiet TILLITSVALGTE Hvert kull skal ha minst en tillitsvalgt, som ofte er representant i fagutvalget. De er ansvarlige for å ha kontakt med emneansvarlige, og tar videre saker på vegne av kullet. FAGUTVALG Sett inn bilde Hvert studieprogram har et fagutvalg som er ansvarlig for å ivareta studentenes interesser innenfor det programmet. Her diskuteres alle aktuelle saker som angår studentene på et studieprogram. MOSU Medisinsk-odontologisk Studentutvalg Som øverst i studentdemokratiet arbeider vi for en god studiehverdag for alle studenter. Vi er studentenes talerør og tar saker som går på tvers av alle studieretninger.

24 Studentutvalget Dersom det er noe du lurer på - ta gjerne kontakt med MOSU. Vi er øverst i studentdemokratiet på fakultetet, og er her for at alles studiehverdag skal bli så bra som mulig. Studentutvalget diskuterer overordnete saker på fakultetet, som er aktuelle for alle studentene. Vi består av representanter fra alle fagutvalgene ved fakultetet, samt at vi har et antall frie plasser der man kan stille som representant. Disse annonseres tidlig på høsten hvert år. Som studentenes stemme mot fakultetet har vi jevnlig kontakt med studieledelsen, og utnevner representanter i råd, styrer og utvalg ved fakultetet. Vi diskuterer saker som er viktig for studentmassen, som for eksempel hvordan emner skal evalueres, bruk av lesesaler og fordeling av midler til studentorganisasjoner. Vi tilstreber å være synlig mot studentene og studentorganisasjonene. Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til saker vi burde ta opp. Vennlig hilsen, Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) Mail: Web: Twitter og Instagram: MOSU_UiB Facebook: https://www.facebook.com/medontstudentutvalg

25 Fagutvalg Fagutvalgene er studentenes stemme til ledelsen på de enkelte studieprogram. De består av representanter fra alle kull på studieprogrammet, og diskuterer saker som undervisning i emner og forbedring av studieplanen. Dersom det er forhold på ditt studieprogram du ønsker å ta opp, ta kontakt med din tillitsvalgt eller direkte med fagutvalget. Fagutvalgene ved MOF er (mail i parentes): Ernæringsstudentenes Fagutvalg Eureka! - Forskerlinjen Fagutvalg for Medisinsk Biokjemi Farmasøytisk Fagutvalg Medisinsk Fagutvalg Odontologisk Fagutvalg BILDER?

26 Sosiale organisasjoner Et godt studiemiljø er viktig for at læringsmiljøet skal være så godt som mulig. Derfor har alle studieprogrammene egne foreninger som er ansvarlige for å ivareta det sosiale miljøet. Disse arrangerer sammenkomster, fester, rebusløp og mye annet for å sikre et godt sosialt miljø på studieprogrammet og fakultetet. BILDE AV SOSIALT LIV? DE SOSIALE HOVEDFORENINGENE PÅ FAKULTETET ER Ernæringsstudentes forening i Bergen (Efib) Eureka! - Forskerlinjen Generica - Farmasi Medisinerforeningen i Bergen (MiB) Odontologiforeningen i Bergen (Of) Det finnes mange studentforeninger utover dette, og du finner en oversikt på MOF sine nettsider:

27 Studentsosiale lokaler Fakultetet har to studentsosiale lokaler der studenter har mulighet til å treffes. Overlegen og Studenthuset Gade er ypperlige steder for å arrangere sammenkomster og fester. Begge lokalene driftes av studentene gjennom egne driftsstyrer. Det koster ingenting å leie lokale for fakultetets egne studenter og organisasjoner. Andre må betale en liten sum, OPPGI HVA. OVERLEGEN For leie: Sett inn bilde Her er det plass til større sammenkomster og fester. Det er musikkrom i kjelleren. Er under oppussing. Sett inn bilde STUDENTHUSET GADE For leie: Her er det lesesaler, grupperom, studentkontor og sosiale lokaler som passer for mindre sammenkomster.

28 FAGORGANISASJONER De forskjellige studieretningene har ofte fagorganisasjoner det kan ha verdi å være medlem av. De gir ofte medlemsfordeler og gjør et arbeid med å ivareta dine interesser. Her er en oversikt: Ernæring - Klinisk Ernæringsfysiologers Forening (KEFF) Farmasi - Norwegian Pharmaceutical Students (NoPSA) Medisin - Norsk medisinstudentforening (Nmf) Odontologi - Den norske tannlegeforening student (Ntfs) Tannpleie - Norsk tannpleierforening student (Ntpfs) Du må selv melde deg inn i den som passer for deg. UNIVERSITETET I BERGEN / ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN TELEFON: / /

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Tilstede: Eivind A Valestrand, John George Riisdal (MFU), Sarah Marie Vie Furevik (FFU), Tara Dowling (FMB), Oda Oland (FFU), Natasha

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer