Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB!"

Transkript

1 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB! Innkalte:(Ida!Serine!Melhus!Strindmo!(IS),!Natasha!Welland!(NW),!Hanne!Borge!(HB),! Martha!Rolland!Jacobsen!(MJ),!Sarah!Marie!Vie!Furevik!(SF),!Oda!Oland!(OO),!Lynn! Marquardt!(LM),!Tara!Dowling!(TD),!Anders!Refsum!(AF),!John!Georg!Riisdal!(JR),!Anette! Melsæter!(AM),!Tharsicah!Pararajasingham!(TS),!Anna!Ovedie!Ellevset!(AE),!Eivind! Valestrand!(EV).!! Forfall:!EV,!JR,!AM! SAKSLISTE( Sak(39/15(( Godkjenning(av(innkalling,(referat(fra(forrige(møte(og(( ( ( ( saksliste( Sak(40/15( Orienteringer( 40.1( (Nytt$fra$leder$ I$perioden$har$det$vært$lite$møteaktivitet,$grunnet$at$leder$er$på$ utplassering$i$stavanger.$har$arbeidet$via$mail.$$ $?$Studenthuset$Gade:$Dialog$via$mail.$De$skal$ha$generalforsamling$ 21.$mai$kl$16:15$på$Klubben$til$Studenthuset$Gade.$Møte$med$ administrasjonen$og$mosu$i$etterkant.$må$få$klarhet$i$vedtektene$til$ Studenthuset$sitt$styre,$og$klargjøre$deres$rolle$opp$mot$fakultetet$ og$mosu.$ $?$Studentmedvirkning:$Utformet$skriv$om$studentmedvirkning$ utfra$diskusjoner$med$mosu$og$administrasjonen,$samt$innspill$fra$ fagutvalg.$flere$mulige$tiltak$som$er$identifisert$i$skrivet$må$følges$ opp$videre.$se$vedlegg,$samt$sak$45/15.$$ $?$Oppdatert$nettside$for$studentrepresentasjon:$ https://mosu.b.uib.no/representasjon/$$ $?$Helsecampus$Årstad:$Planleggingsfasen$for$samling$av$ helserelaterte$undervisnings?$og$forskningslokaler$på$årstadvollen$ er$i$gang.$vil$trolig$møte$styringsgruppen$for$prosjektet$i$nær$ fremtid.$ $?$Ferdighetssenter:$Skisse$fra$arkitekt$kommer$snarlig.$Følges$opp$ videre.$$ $?$Diskuterer$med$administrasjonen$hvordan$en$best$går$frem$for$å$ utvikle$hvordan$evaluering$av$undervisning$gjennomføres.$mulig$ sak$i$mosu,$trolig$etter$sommeren.$$$ 40.2$ $Nytt$fra$fagutvalg$

2 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Sak(41/15( Studentparlamentet( Diskusjonssak* ( Gjennomgang$av$aktuelle$saker$for$MOSU$til$neste$møte$i$ Studentparlamentet.$$ $ Forslag*til*vedtak:$MOF$sin$representant$i$Studentparlamentet$tar$ med$seg$innspillene$fra$diskusjonen$til$neste$møte$i$ Studentparlamentet.$$$ Sak(42/15( Fordeling(honorar( Vedtakssak* ( MOSU$ble$på$forrige$møte$tildelt$6$900$kroner$til$honorar$for$2015.$ Dette$må$fordeles$mellom$representantene$i$styret.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$vedtar$fordeling$av$honorar$som$følgende:$ Leder$mottar$ $kroner$i$honorar$ Nestleder$mottar$ $kroner$i$honorar$ Økonomiansvarlig$mottar$ $kroner$i$honorar$ Sak(43/15( Valg(til(instituttråd( Vedtakssak* ( Fagutvalgene$har$fått$ansvar$for$å$finne$representanter$til$ instituttråd.$$det$ikke$meldt$inn$fullt$antall$representanter,$og$listen$ kan$derfor$bli$oppdatert$frem$mot$møtet.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$utnevner$følgende$studenter$som$ representanter$til$instituttråd:$$ * Institutt*for*biomedisin** $Fast:$ $Vara:$$ Institutt*for*global*helse*og*samfunnsmedisin** $Fast:$Kathrine$Elise$Nyhus$(medisin),$Stein$Erik$Fæø$(master)$ $Vara:$Elizabeth$Osen$(master)$ Institutt*for*klinisk*odontologi** $Fast:$Emal$Mangal$(odontologi),$Tharsicah$Parajasingham$ (odontologi)$ $Vara:$Ida$Kjeseth$(odontologi),$Ellen$Thea$Gjelseth$(odontologi)$ Klinisk*Institutt*1** $Fast:$Tor?Arne$Hegvik$(medisin),$Ida$Serine$Strindmo$(ernæring)$ $Vara:$ Klinisk*Insitutt*2*

3 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen $Fast:$Andrea$Melberg$(medisin),$Andre$Huy$Luong$(farmasi)$ $Vara:$Lene$Røgelstad$(farmasi),$ * MOSU$tar$ansvar$for$å$fylle$de$ledige$plassene.$$ Sak(44/15( Valg(til(fakultetsstyret( Vedtakssak$ ( Kandidater$som$har$meldt$seg$innen$fristen$er:$$ $Tharsicah$Pararajasingham$(fast)$ $Eivind$Alexander$Valestrand$(fast)$$ $Martha$Rolland$Jacobsen$(vara)$$ Kandidater$som$har$meldt$seg$etter$fristen$er:$$ $Anna$Ovedie$Ellevset$(vara)$ Kandidaturene$er$vedlagt.$Siste$kandidatur$ettersendes.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$vedtar$å$behandle$alle$søknadene.$ Følgende$studenter$utnevnes$som$representanter$i$fakultetsstyret:$ $Faste:$$ $Vara:$$ Sak(45/15( Tillitsvalgtes(rolle(i(forhold(til(emnerapporter( Vedtakssak* ( En$mer$formell$rolle$for$tillitsvalgte$i$forhold$til$godkjenning$av$ emnerapporter$foreslås.$må$sees$i$sammenheng$med$skrivet$om$ studentmedvirkning.$se$vedlegg.$$ $ Det$foreslås$at$MOSU$sender$inn$at$de$ønsker$at$emnerapporter$ godkjennes$av$studentenes$tillitsvalgte$på$kullet$som$sist$har$ gjennomført$undervisning$og$vurdering$i$emnet.$samtidig$skal$ tillitsvalgte$gis$anledning$til$å$kommentere$aspekter$som$tas$opp$ eller$er$utelatt$fra$emnerapporten.$$ ( Forslag*til*vedtak:*MOSU$sender$vedlegget$som$innspill$til$ administrasjonen.$$ Sak(46/15( Møteplan(for(studieåret(2015P16(( Vedtakssak* ( Det$foreslås$at$MOSU$som$utgangspunkt$har$fast$møtedag$nest$siste$ mandag$i$hver$måned.$dette$for$at$møtene$skal$være$i$relasjon$til$ Studentparlamentet$sine$møter,$slik$som$fastsatt$i$MOSU$sine$ vedtekter.$$

4 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Forslag*til*vedtak:$$ MOSU$har$møte$følgende$datoer$studieåret$2015?16:$ 24.$august,$21.$september,$19.$oktober,$23.$november,$18.$januar,$ 22.$februar,$17.$mars$(grunnet$påske),$18.$april,$23.$mai.$$$ $ Møtene$avholdes$kl$16:15?18:00$i$Konferanserommet$på$BBB.$$ Sak(47/15( Brosjyre(om(studentlivet(på(fakultetet( Vedtakssak* ( For$å$få$bedre$informasjon$ut$til$nye$studenter$om$studentlivet$på$ fakultetet$foreslås$det$at$mosu$bruker$3.500,?$på$å$printe$opp$100$ brosjyrer$om$studentlivet$på$fakultetet.$forslag$til$brosjyre$vil$ tilsendes$styret$i$forkant$av$møtet.$$ * Forslag*til*vedtak:$$ MOSU$bruker$3.500,?$på$å$printe$opp$100$brosjyrer$om$studentlivet$ på$fakultetet.$( Sak(48/15( Eventuelt( ( ( Møtekritikk* Neste*møte* *mandag*24.*august*kl*16:15,*konferanserommet*bbb* Vedlegg** Referat$fra$forrige$møte$ Notat:$Studentmedvirkning$ Kandidaturer$til$fakultetsstyret$ Notat:$Tillitsvalgtes$rolle$i$forhold$til$emnerapporter$ Brosjyre$om$studentlivet$på$fakultetet$! Eivind!A!Valestrand!! leder,(mosu(

5 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Referat fra styremøte i MOSU Torsdag 16. april 2015 kl Konferanserommet, BBB Innkalte: Ida Serine Melhus Strindmo (IS), Natasha Welland (NW), Hanne Borge (HB), Martha Rolland Jacobsen (MJ), Sarah Marie Vie Furevik (SF), Oda Oland (OO), Lynn Marquardt (LM), Tara Dowling (TD), Anders Refsum (AF), John Georg Riisdal (JR), Anette Melsæter (AM), Tharsicah Pararajasingham (TP), Anna Ovedie Ellevset (AE), Eivind Valestrand (EV). Tilstede: Anna Ovedie Ellevset (AE), Lynn Marquardt (LM), Tara Dowling (TD), Ida Serine Melhus Strindmo (IS), Anette Melsæter (AM), Tharsicah Pararajasingham (TP), John Georg Riisdal (JR). SAKSLISTE Sak 28/15 Sak 29/15 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige møte og saksliste Orienteringer 29.1 Nytt fra leder 13/3 møte med Lars Arne og Thea, kandidater til å sitte i Universitetsstyret som studentrepresentanter. Møte sammen med AE. Diskuterte aktuell politikk for MOF studenter. 13/3 møte angående drift av Studenthuset Gade med administrasjonen. Vil følges opp etter påske. Muntlig orientering på møtet. 16/3 Styreforum. Informasjon om alternative inntaksordninger. 24/3 Samling sosiale organisasjoner. Diskusjon om muligheter for samarbeid, hvordan sikre god dialog videre. Luftet muligheten for Halvhus på Kvarteret for MOF. Følges opp til våren /3 Fakultetsstyremøte. Behandling av utdanningsmeldinger. Vedtak angående forskerlinjeleder og instituttleder ved Klinisk Institutt 2. 9/4 Læringsmiljøutvalget. Luftforhold auditorier, lunsjpause, tett timeplaner tatt opp. 14/4 Allmøte: I overkant av 30 tilstede på debatt, 22 på allmøte. Gode innlegg, bra diskusjon Nytt fra fagutvalg Fagutvalg for Medisinsk Biologi:

6 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Hyttetur: Tre veldig gode arrangementer på én helg. Gratis utenom vinsmaking. Oppsummering: ingen kom. Én utvekslingsstudent utenom styret deltok. 8 personer som jobbet for å få til noe som ingen kom på. Diskusjon om FMB skal legges ned eller må de tre som fortsetter til neste år gjøre en enorm jobb (sammen med MOSU?) i fadderuken/velkomst av nye masterstudenter. Vanskelig å holde kontakt mellom første og andre årsstudentene. 1.årsstudenter har dårlig samhold, kommunikasjon. 2.årsstudenter er spredt mellom ulike institutter. En del internasjonale studenter, som ofte ikke er vant med fagutvalg. Odontologisk Fagutvalg: Diskutert kjønnsbalanse. Forslag: - Guttedag? UiB arrangerte åpen dag, hvor bare en gutt var med. - OFU/OF kan gå aktivt inn - Skoleelever kan evt være med å hospitere (obs taushetsplikt). - Viktig at gutter er representert på utdanningsmesser (fra OFU eller NTFs). - Må tidlig inn på banen (før elever velger realfag). Ønske om egnethetstest, men dette må tas opp politisk. Tar det videre på programutvalget. Sak om forlenget åpningstid for SIB kantine pågår. Spurt om de kan komme til personlig møte. Forslag om å åpne kantinen senere (første pause er ca kl 11). Blitt satt opp/skal settes opp vibrasjonsmålere på NOB pga sprenging på HDS. Ny hygieneplan. Medisinsk Fagutvalg: Ny studieplan. Opprette semesterstyrer for de senere semestrene (?) Ernæringsstudentenes Fagutvalg: Samarbeidsseminar på lørdag. Fagutvalg fra Oslo kommer. Hele forrige møtet gikk til diskusjon av fag. Prøver å opprette nye valgfag på semesteret. Sak 30/15 Studentparlamentet Diskusjonssak Gjennomgang av aktuelle saker for MOSU til neste møte i Studentparlamentet.

7 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Sensorrådning. SP ønsker mer nasjonal samordning, slik at karakterforskjell nasjonalt ikke blir for stor Sensorveiledning til hver eksamen mellom sensurene, slik at ekstern sensor vet hva intern sensor mener/vektlegger. Ønsker økt bruk av ekstern sensor Sak om lengre åpningstid for bibliotek. Utvidet åpningstid i eksamensperiode, spesielt helgene. Lørdagsåpent for alle bibliotekene og ikke bare i eksamensperiode. Ikke helt nødvendig/relevant ved MOF pga tilgjengelige leseplasser, PC- saler og pensumbøker er ofte skaffet i god tid før eksamensperioden. Tar opp om faglig pedagogisk dag, som er undervisning og vurderingsfri. Første tirsdag/torsdag i februar. Står i UiB sine forskrifter. Vedtak: MOF sin representant i Studentparlamentet tar med seg innspillene fra diskusjonen til neste møte i Studentparlamentet. Sak 31/15 Fordelingsnøkkel Studentmidler Vedtakssak Fordelingsnøkkelen for fordeling av studentmidler foreslås revidert. Tilføyelse av fordeling av avslutningsmidler, samt presisering av at midler til fri fordeling skal fortrinnsvis gå til studentorganisasjoner som er åpne for alle studieretninger. Se vedlegg. Vedtak: MOSU vedtar fordelingsnøkkelen for studentmidler. Sak 32/15 Fordeling honorar Vedtakssak Nytt av året er at honorar må fordeles. Det er til sammen ,-. Tildelingen justeres for arbeidsgiveravgift. Vedtak: MOSU vedtar fordeling av honorar som følgende MOSU tildeles 6900 kroner til honorar EFU tildeles 2000 kroner til honorar Eureka! tildeles 2000 kroner til honorar FFU tildeles 2000 kroner til honorar FMB tildeles 2000 kroner til honorar OFU tildeles 2000 kroner til honorar MFU tildeles 5000 kroner til honorar

8 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Sak 33/15 Valg til instituttråd og fakultetsstyre Vedtakssak Det må velges nye studentrepresentanter til instituttråd og fakultetsstyre. Fagutvalg ansvarliggjøres for å finne kandidater. Tilbakemelding må bli gitt innen neste MOSU møte 21. mai, der endelig vedtak fattes. Vedtak: Følgende institutt skal det velges representanter til. Fordeling mellom fagutvalg blir som følger: Institutt for biomedisin 1 fast, 1 vara fra både FMB og MFU Institutt for global helse og samfunnsmedisin 1 fast, 1 vara fra både MFU og master i internasjonal helse Institutt for klinisk odontologi 2 faste, 2 vara fra OFU Klinisk Institutt 1 1 fast, 1 vara fra både EFU og MFU Klinisk Insitutt 2 1 fast, 1 vara fra både FFU og MFU MOSU utlyser muligheten for å stille til valg til fakultetsstyret. Fagutvalg oppfordres til å søke. Frist 13. mai kl 12:00. Endelig vedtak med oppnevning fattes med MOSU som valgforsamling på møte 21. mai. Sak 34/15 Internasjonale studenter Diskusjonssak MJ og TP orienterer om hvor man står med velkomst av internasjonale studenter høsten Vedtak: MOSU tar saken til orientering. Innspill fra MOSU blir tatt med videre i arbeidet. Sak 35/15 Studentmedvirkning Diskusjonssak Diskusjon om hvordan MOSU kan bidra til å øke følelsen av studentmedvirkning på fakultet. - - Spesifikke allmøter, evt rettet mot studieprogram Sosiale medier Sak 36/15 Strategiseminar høsten 2015 Diskusjonssak

9 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Det foreslås at MOSU arrangerer et strategiseminar for MOSU og fagutvalgene høsten Det ønskes diskusjon med MOSU om hvordan dettte eventuelt skal gjennomføres. Vedtak: MOSU arbeider for å arrangere et strategiseminar for MOSU og fagutvalgene høsten Sak 37/15 Møte med administrasjonen Diskusjonssak 24. april kl 8:00-9:30 skal MOSU ha møte med administrasjonen. Det ønskes en diskusjon om hvilke saker som kan være aktuelle å ta opp med administrasjonen. Vedtak: MOSU spiller inn følgende saker til møtet med administrasjonen: - - Allmøtet Hvordan arbeide videre med kjønnsbalanse Sak 38/15 Eventuelt Sommeravslutning på restaurant Dolly Dimples? Møtekritikk Bedre på tegnbruk Generelt trege på møter, men ferdig til tiden For lang tid brukt på saker som ikke skulle ha hovedfokus God møteledelse Neste møte torsdag 21. mai kl 16:15, konferanserommet BBB Eivind A Valestrand leder, MOSU

10 Studentmedvirkning Det medisinsk- odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Notat våren 2015

11 Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) har skrevet dette notatet for å belyse hvordan studenter på Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) kan få en økt følelse av medvirkning. Vi som er engasjerte i studentdemokratiet opplever gode intensjoner, velvilje og et utmerket samarbeid med fakultetet. Utfordringen er å formidle og tydeliggjøre dette for studentmassen. MOSU har diskutert problemstillingen på internt møte, samt i møte med administrasjonen. Potensielle muligheter vi har klart å adressere vil gjennomgås i dette dokumentet. Studentrepresentasjon i styrer og utvalg Vi opplever at det er et godt fokus på at studenter skal være representert i styrer, råd og utvalg på fakultetet, også utover det som man er bundet til av Universitets- og høyskoleloven. Student- og fagutvalgene må være flinke til å promotere muligheten til å engasjere seg på denne måten. Samtidig som det er viktig med kontinuitet blant studentrepresentantene, må en også hindre at det blir for mye resirkulering av de samme studentene i studentdemokratiet. Det har vært et fokus på dette, og for første gang har det i 2015 vært en åpen utlysning om å være representant i fakultetsstyret ved MOF. Tidligere har dette bare gått til fagutvalgene, som har blitt ansvarliggjort for utlysningen. Dette kan med fordel videreutvikles. MOSU kan med fordel utvikle en helhetlig oversikt over styrer, råd og utvalg det er studentrepresentasjon i, og hvilken rolle studentene har i disse. Mulige tiltak er at student- og fagutvalg åpent utlyser muligheter for å være studentrepresentant i styrer, råd og utvalg at fakultetet fortsetter å være flink til å ha studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg utover det som er krevet av dem at MOSU utarbeider en helthetlig oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg som har studentrepresentasjon på fakultetet Fasilitering av studentdemokratiet

12 En særskilt utfordring studentdemokratiet har er den høye utskiftningen av representanter. Det betyr at det er ekstra viktig å hjelpe student- og fagutvalgene med å identifisere sine oppgaver, og gi dem den støtten som kreves for å sikre ønsket drift. Det krever tett dialog med studieledelsen og administrasjonen, samt at alle utvalg får hjelp til å etablere sin drift på en god måte. MOSU har godt utbytte av de jevnlige møtene med administrasjonen, og ønsker at dette videreføres. Det har tidligere vært diskutert om MOSU- leder burde være en del av studieledelsen, utover utvidet studieledelse. Dette kan være et virkemiddel for å sikre at MOSU har innsikt og forståelse av studiesituasjonen på fakultetet. Samtidig kan det være viktig for å sikre at studieledelsen har innsikt i studentmassens behov og tanker. Dette må veies opp mot studieledelsens behov for å ha et forum uten studentrepresentasjon, samt MOSU- leder sin kapasitet. MOSU har diskutert muligheten for å etablere et strategiseminar, for å bistå fakultetets studentorganisasjoner til å identifisere hvordan de ønsker og skal arbeide det studieåret. Studentutvalget tar sikre på å arrangere dette for første gang høsten 2015, og håper det kan være til hjelp for studentorganisasjonen til å identifisere sine oppgaver og sikre god drift. Mulige tiltak er å videreføre møter mellom administrasjonen og MOSU en vurdering av om MOSU- leder skal være med på møter med studieledelsen å etablere strategiseminar som oppstartshjelp for utvalg i studentdemokratiet Allmøter Ved andre fakultet og studiesteder er det etablert en større allmøtekultur. På Det medisinske fakultet ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det avsatt tid til allmøter for studentene på dagtid med jevne mellomrom. Dette gjør at student- og fagutvalg kan ta opp aktuelle tema for diskusjon i studentmassen. Signalet dette gir til studentmassen er positivt, og selv om oppmøtet er variabelt også ved NTNU vet man at har en mulighet til å få sin mening hørt. Samtidig vet studentene at aktuelle tema som angår studentmassen diskuteres bredt, selv om man ikke selv har mulighet til å delta på allmøtet.

13 Allmøtene som har vært arrangert på MOF til nå har vært generelle, noe som kan være en fordel ved visse tema. Det kan derimot ved andre tema ha større verdi å knytte dette tettere til studieretninger. Mulige tiltak er å arbeide for å etablere allmøte kultur blant studentene å sikre faste tidspunkt for allmøter, som da kan gjennomføres med jevne mellomrom å oppfordre fagutvalg til å tenke igjennom hvordan allmøter kan benyttes, og hvordan aktuelle tema kan identifiseres i samarbeid med administrasjonen Studentenes time Rektor har avsatt en time i slutten av hver måned til å møte studenter. Lignende kan også gjøres på fakultetsnivå. Det foreslås da at studiedekan(ene), administrasjon og noen representanter fra MOSU stiller opp. Det er viktig at det varierer hvor man sitter, slik at man har mulighet til å nå alle studenter. Dersom MOSU etterhvert får et kontor som reelt kan benyttes vil det også være mulig for dem å ha åpent for å møte studenter ved jevne mellomrom. Mulige tiltak er å etablere studentenes time på fakultetsnivå at MOSU etablerer åpen kontortid når de får et reelt studentkontor Informasjonsspredning Mange organisatoriske grep kan gjøres. Det er også viktig at informasjon blir spredt til studentmassen på en god måte. Noen av de andre tiltakene i dette dokumentet vil bidra til dette. Det finnes også flere muligheter. Det har vært startet en prosess i samarbeid mellom MOSU og administrasjonen med fokus på hvordan en best benytter tavler for plakater fra studentorganisasjoner på fakultetet, for å spre informasjon blant studentmassen. Tydeliggjøring av ønsket bruk av tavlene må ferdigstilles og formidles til studentmassen. Dette vil gjøre det enklere for studentorganisasjonene å benytte seg av plakater.

14 TV- skjermen i vrimle- arealet på Bygg for biologiske basalfag (BBB) må også benyttes på best mulig måte fra studentmassen sin side, slik at man benytter muligheten til å gi informasjon som egner seg formidlet på den måten. Nettsidene til MOSU (www.mosu.b.uib.no) har fått et løft i løpet av studieåret, slik at de nå er mer brukbare for studentmassen. Fakultetets nettsider gir også god informasjon om studentlivet på fakultetet, og samarbeid mellom MOSU og administrasjonen har bidratt til at nettsidene har fått et godt løft. Det er fremdeles rom for å bedre få ut informasjon om studentsosiale lokaler på fakultetet på nettsidene. Dette må komme når disse er etablert for bedre bruk. Det er dialog mellom MOSU- leder og administrasjonen angående mulighet for å etablere en brosjyre om studentlivet og studentorganisasjonene på fakultetet. Dette arbeidet må videreføres slik at en får en brosjyre som kan utdeles til nye studenter og gi informasjon om studentlivet på fakultetet. Mulige tiltak er å tydeliggjøre ønsket bruk av tavler for spredning av informasjon fra studentorganisasjoner å vurdere hvilken informasjon som er nyttig for studentmassen at kommer fra student- og fagutvalg via TV- skjerm i vrimlearealet på BBB å videreføre bruk av nettsidene til MOSU, samt bruken av sosiale medier å fortsatt utvikle nettsidene til fakultetet med fokus på å få ut informasjonen om studentlivet og - demokratiet til studentmassen å etablere brosjyre om studentlivet for primært nye studenter ved MOF Studentevaluering av emner De fleste i studentmassen vil først og fremst få en følelse av hvilke muligheter de har til å påvirke utfra hvilke holdninger de møtes med fra undervisere gjennom studiet. Det er derfor viktig at undervisere signaliserer at studentmassens tilbakemeldinger har betydning og er ønsket.

15 Dette kan videreutvikles gjennom mer personlig evaluering av emner, fremfor anonym studentevaluering. En mulighet er å utvikle referansegrupper for evaluering av emner og undervisning. En annen mulighet er å tettere knytte tillitsvalgte opp til evalueringsprosessen, gjennom for eksempel å sette krav om møte mellom emneansvarlig og tillitsvalgt på aktuelle kull med jevne mellomrom (før, under og etter emne). Evaluering av emnet og undervisningen midtveis vil være et grep som også sikrer at studentene får en sterkere følelse av reell mulighet til å påvirke. Når evaluering av emner foregår på slutten av undervisningen, får studentene ofte ikke følelsen av at deres tilbakemeldinger betyr noe. Motivasjonen for å gi konstruktiv tilbakemelding er nok også lavere, fordi det uansett ikke vil ha betydning for deres studiehverdag. En tydeliggjøring av hvilke tiltak som er blitt gjort utfra studentevalueringene er også viktig, slik at studentmassen forstår at tilbakemeldingene faktisk betyr noe. Muntlig gjennomgang av hvilke tilbakemeldinger man tidligere har fått i starten av emnet, og hvordan man har tatt stilling til dem, gir studentene trygghet i at deres tilbakemeldinger vil ha betydning for fremtidige studenter. Mulige tiltak er å utvikle systemer for mer personlig evaluering av emner, gjennom for eksempel referansegrupper eller tettere dialog mellom tillitsvalgt og emneansvarlig å sikre at underviserne er tydelige til studentmassen om at de ønsker tilbakemeldinger om undervisning og organisering av emner å i større grad benytte seg av midtveisevaluering av emner å tydeliggjøre hvordan tilbakemeldinger fra studenter har blitt tatt stilling til i forhold til organisering av emnet MOSU ser frem til videre dialog med studieledelsen og administrasjonen om hvordan vi best går videre i forhold til å utvikle følelsen av studentmedvirkning på fakultetet. Eivind Valestrand

16 Leder, Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU)

17 Kandidatur fakultetsstyret Tharsicah Pararajasingham Hei kjære MOSU! Jeg heter Tharsicah, er 22 år, går 2.året på odontologi, og kalles Darsi av de alle på skolen. Jeg vil gjerne melde mitt kandidatur til/som Fakultetstyrets studentrep 2015/2016. Litt om meg: Jeg er en positiv og veldig engasjert jente, veldig glad i å hjelpe til/engasjere meg i saker som påvirker studentene (både min studieretning og studentene på MOF). Jeg er økonomiansvarlig for OFU (, og har itillegg sittet i MOSU i ett år. At jeg sitter i MOSU vil gi en naturlig kommunikasjon mellom MOSU og fakultetstyrets studrep. Odontologisk Fagutvalg har vedtatt å støtte min kandidatur (skal be leder sende en mail, hvis hun ikke allerede har gjort det), etter at jeg ble spurt om jeg var klar for å balansere vervet med det tøffe høstsemesteret som venter. Svaret er ja, er veldig klar for nye verv, muligheter til å lære og erfaringene ved å sitte i Fakultetsstyret som student, samtidig som jeg er klar for det tøffe semesteret:)

18 Kandidatur fakultetsstyret Eivind Valestrand Jeg, Eivind Valestrand, fremmer herved mitt kandidatur som studentrepresentant til fakultetsstyret på Det medisinsk- odontologiske fakultet. Jeg har sittet to år i fakultetsstyret tidligere og har flere års erfaring fra studentdemokratiet på fakultetet, som leder av to fagutvalg, tillitsvalgt, leder av MOSU samt representant i flere arbeidsgrupper, råd, utvalg og styrer. Studerer medisin og forskerlinje. Hvorfor jeg ønsker å stille Det er flere grunnet til at jeg ønsker å stille for et tredje år i fakultetstyret. Jeg synes det er et motiverende arbeid, som er veldig gøy. Gjennom å ha vært i fakultetsstyret over flere år har jeg fått en god oversikt over hvordan studentenes perspektiver i disse sakene kan ivaretas og løftes, og ser potensial til å gjøre dette videre. Det er flere saker og perspektiver jeg ønsker å følge opp videre, og jeg ser at muligheten for å påvirke øker ved økende erfaring og innsikt. Jeg håper og tror at jeg bedre kan benytte meg av de mulighetene neste år, og ønsker derfor å ta et år til i fakultetsstyret for å få til det. Jeg håper også å kunne utvikle måter der kommunikasjonen mellom studentutvalget og representanter i fakultetsstyret kan ivaretas bedre og mer kontinuerlig. Det er noe jeg tror er viktig for at MOSU skal ha en oversikt og innsikt i hva som foregår på fakultetet på sikt men det er noe jeg ikke har hatt kapasitet til å jobbe med tidligere. Det kan kanskje også være lettere å utvikle det dersom jeg står utenfor MOSU til høsten, noe det kan ligge an til at jeg gjør. Jeg ønsker dog å kunne være en ressursperson for studentutvalget videre, og jeg tror det kan være lettere å benyttes som en ressurs dersom jeg har kontakt med studentdemokratiet på fakultetet gjennom å være representant i fakultetsstyret. Hvorfor jeg kan være en god kandidat Jeg mener det er viktig for at studentenes perspektiver skal være godt ivaretatt, at det er en studentrepresentant med i styret som har erfaring fra fakultetsstyret som kan bistå den andre representanten (samt vara) med å sette seg inn i sakene på en god måte. Samtidig har jeg fulgt saker og studentenes perspektiver over flere år gjennom å ha vært leder av MOSU i to år og nestleder tidligere. Jeg tror derfor jeg er kompetent til å svare for hvordan studentmassens perspektiver kan ivaretas.

19 Kandidatur vara fakultetsstyret Anna Ovedie Ellevset Som medlem av Studentparlamentet ved UiB har jeg de siste årene fått god innsikt i hva som skjer på de forskjellige fakultetene. Som vara til Fakultetsstyret vil jeg ha tilgang på sakspapirene til Fakultetsstyremøter, og jeg håper at disse vil gi meg enda bedre innsikt i hva som skjer ved mitt eget fakultet. Dersom det er passende kan jeg også ta opp saker fra Fakultetsstyret i Studentparlamentet. Jeg tror jeg er en god vara til Fakultetsstyret fordi jeg liker å følge med på hva som skjer rundt meg, og engasjerer meg lett i ulike saker, særlig de som angår fakultetet.

20 Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv Bergen Tillitsvalgte!som!godkjennere!av!emnerapporter Kvalitetssikringssystemet/ved/Universitetet/i/Bergen/(UiB)/krever/at/det/for/alle/emner/ minimum/hvert/tredje/år/utformes/en/emnerapport,/med/grunnlag/i/ studentevalueringer godkjenning/av/tillitsvalgte/for/den/siste/studentgruppen/som/har/gjennomført/ undervisning/og/vurdering/i/emnet./det/bør/samtidig/være/mulighet/for/tillitsvalgt/å/gi/en/ generell/kommentar/til/rapporten,/slik/at/eventuelle/aspekter/som/ikke/er/tatt/opp/i/ rapporten/kan/synliggjøres.// / Dette/kan/ha/flere/gunstige/effekter,/som:// // sikre/at/studentene/får/formidlet/emnerapporten/ sikre/at/rapporten/gjenspeiler/studentenes/opplevelse/og/tilbakemeldinger/ omkring/emnet/ sikre/at/de/viktigste/sakene/utfra/studentenes/perspektiv/er/synliggjort/i/ rapporten/ gi/insentiv/for/tettere/kontakt/mellom/tillitsvalgte/og/emneansvarlige/ bidra/til/at/studenters/følelse/av/medvirkning/i/undervisningsspørsmål/øker/ Medisinsk(odontologisk-Studentutvalg-(MOSU)-ønsker-at:/ / emnerapporter/godkjennes/av/studentenes/tillitsvalgte/på/kullet/som/sist/har/ gjennomført/undervisning/og/vurdering/i/emnet/ tillitsvalgte/samtidig/ved/godkjenning/av/emnerapporter/gis/anledning/til/å/ kommentere/aspekter/som/tas/opp/eller/er/utelatt/fra/emnerapporten/ / / Eivind/Valestrand/ Leder% 1 Handbok/for/kvalitetssikring/av/universitetsstudia./Universitetet/i/Bergen,/2013/

21 Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet SETT INN FORSIDEBILDE

22 Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student på fakultetet. Vi håper at den vil gjøre det lettere for deg å finne noe du vil engasjere deg i. Som student ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) kan du engasjere deg i alt fra humanitært arbeid, idrett, musikk, akuttmedisin til globale helsespørsmål. Du kan også bidra i studentdemokratiet og arbeide for at studiet blir så godt som mulig, eller for at fadderukene skal gi de nye studentene den best mulige velkomsten. Vi håper du får en fantastisk tid som student på fakultetet, og at du benytter mulighetene du har til å engasjere deg gjennom studietiden. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe! Vennlig hilsen, Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) Mail: Web:

23 Studentdemokratiet TILLITSVALGTE Hvert kull skal ha minst en tillitsvalgt, som ofte er representant i fagutvalget. De er ansvarlige for å ha kontakt med emneansvarlige, og tar videre saker på vegne av kullet. FAGUTVALG Sett inn bilde Hvert studieprogram har et fagutvalg som er ansvarlig for å ivareta studentenes interesser innenfor det programmet. Her diskuteres alle aktuelle saker som angår studentene på et studieprogram. MOSU Medisinsk-odontologisk Studentutvalg Som øverst i studentdemokratiet arbeider vi for en god studiehverdag for alle studenter. Vi er studentenes talerør og tar saker som går på tvers av alle studieretninger.

24 Studentutvalget Dersom det er noe du lurer på - ta gjerne kontakt med MOSU. Vi er øverst i studentdemokratiet på fakultetet, og er her for at alles studiehverdag skal bli så bra som mulig. Studentutvalget diskuterer overordnete saker på fakultetet, som er aktuelle for alle studentene. Vi består av representanter fra alle fagutvalgene ved fakultetet, samt at vi har et antall frie plasser der man kan stille som representant. Disse annonseres tidlig på høsten hvert år. Som studentenes stemme mot fakultetet har vi jevnlig kontakt med studieledelsen, og utnevner representanter i råd, styrer og utvalg ved fakultetet. Vi diskuterer saker som er viktig for studentmassen, som for eksempel hvordan emner skal evalueres, bruk av lesesaler og fordeling av midler til studentorganisasjoner. Vi tilstreber å være synlig mot studentene og studentorganisasjonene. Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til saker vi burde ta opp. Vennlig hilsen, Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) Mail: Web: Twitter og Instagram: MOSU_UiB Facebook: https://www.facebook.com/medontstudentutvalg

25 Fagutvalg Fagutvalgene er studentenes stemme til ledelsen på de enkelte studieprogram. De består av representanter fra alle kull på studieprogrammet, og diskuterer saker som undervisning i emner og forbedring av studieplanen. Dersom det er forhold på ditt studieprogram du ønsker å ta opp, ta kontakt med din tillitsvalgt eller direkte med fagutvalget. Fagutvalgene ved MOF er (mail i parentes): Ernæringsstudentenes Fagutvalg Eureka! - Forskerlinjen Fagutvalg for Medisinsk Biokjemi Farmasøytisk Fagutvalg Medisinsk Fagutvalg Odontologisk Fagutvalg BILDER?

26 Sosiale organisasjoner Et godt studiemiljø er viktig for at læringsmiljøet skal være så godt som mulig. Derfor har alle studieprogrammene egne foreninger som er ansvarlige for å ivareta det sosiale miljøet. Disse arrangerer sammenkomster, fester, rebusløp og mye annet for å sikre et godt sosialt miljø på studieprogrammet og fakultetet. BILDE AV SOSIALT LIV? DE SOSIALE HOVEDFORENINGENE PÅ FAKULTETET ER Ernæringsstudentes forening i Bergen (Efib) Eureka! - Forskerlinjen Generica - Farmasi Medisinerforeningen i Bergen (MiB) Odontologiforeningen i Bergen (Of) Det finnes mange studentforeninger utover dette, og du finner en oversikt på MOF sine nettsider:

27 Studentsosiale lokaler Fakultetet har to studentsosiale lokaler der studenter har mulighet til å treffes. Overlegen og Studenthuset Gade er ypperlige steder for å arrangere sammenkomster og fester. Begge lokalene driftes av studentene gjennom egne driftsstyrer. Det koster ingenting å leie lokale for fakultetets egne studenter og organisasjoner. Andre må betale en liten sum, OPPGI HVA. OVERLEGEN For leie: Sett inn bilde Her er det plass til større sammenkomster og fester. Det er musikkrom i kjelleren. Er under oppussing. Sett inn bilde STUDENTHUSET GADE For leie: Her er det lesesaler, grupperom, studentkontor og sosiale lokaler som passer for mindre sammenkomster.

28 FAGORGANISASJONER De forskjellige studieretningene har ofte fagorganisasjoner det kan ha verdi å være medlem av. De gir ofte medlemsfordeler og gjør et arbeid med å ivareta dine interesser. Her er en oversikt: Ernæring - Klinisk Ernæringsfysiologers Forening (KEFF) Farmasi - Norwegian Pharmaceutical Students (NoPSA) Medisin - Norsk medisinstudentforening (Nmf) Odontologi - Den norske tannlegeforening student (Ntfs) Tannpleie - Norsk tannpleierforening student (Ntpfs) Du må selv melde deg inn i den som passer for deg. UNIVERSITETET I BERGEN / ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN TELEFON: / /

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Tilstede: Eivind A Valestrand, John George Riisdal (MFU), Sarah Marie Vie Furevik (FFU), Tara Dowling (FMB), Oda Oland (FFU), Natasha

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i vedtektene for Studentrådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad var møteleder, og Helene Kolstad Skovdahl var referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.november

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 28/14: Sak 29/14: Faste orienteringer: Politisk

Detaljer

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 Agenda Velge møteleder og referent Studentdemokrati - trenger vi det? Studentdemokratiet ved Psypro i dag Forslag til ny organisering Gjennomgang av vedtekter Universitetsloven

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 1/14: Sak

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad valgt til ordstyrer og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Even Holth Rustad valgt til ordstyrer og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 01.oktober

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. september 2013 kl. 09.00 møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad *****************************************************************************

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte onsdag

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Referansegruppehåndboka

Referansegruppehåndboka Referansegruppehåndboka Referansegruppa sikrer kvaliteten på utdanningen s. 2 NTNU sitt kvalitetssystem for utdanning skal sikre at du som student får undervisning av høy kvalitet. Dersom du opplever at

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15

Detaljer

10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO

10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO 10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO Kristian Tuv og Marianne Andenæs Disposisjon: Todelt bestilling: For det første skal vi forsøke å gi et representativt bilde av hvordan studenter opplever sin

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 12/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Tid: kl. 08.10 08.40 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14 INNHOLD Kontakt 4 Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6 Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8 Kontakt fakultetene 14 kontakt Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Vedtekter for Kjernestyret

Vedtekter for Kjernestyret Helhetlig endringsforslag til ny organisering Studentorganisasjonene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB Presentert for Studentutvalget 01.02.16, revidert 03.02.16 og 07.03.16 Vedtekter for Kjernestyret...

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 20.04.2016 INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 28. april

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB

FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Til: Fakultetstyret Møtedato: 28. januar 2010 Arkivref: 2009/7880 MSI000/320 FS sako9-1o ANBEFALING AV STYRING OG LEDELSE VED 1MB Fakultetsstyret vedtok i sak 31-09 (ephorte 2009/2703-15) at Institutt

Detaljer

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Bakgrunn for søknaden Etter at midlene ble annonsert 3. mars, ble det sendt ut mail til

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR1) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR1) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

Møte mellom Fakultetsledelsen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og studenttillitsvalgte med Realistutvalget. 26.2.09

Møte mellom Fakultetsledelsen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og studenttillitsvalgte med Realistutvalget. 26.2.09 Møte mellom Fakultetsledelsen ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og studenttillitsvalgte med Realistutvalget. 26.2.09 Tilstede: Bjørn Anders Hind (RU Leder), Espen Torgersen (RU), Erik Hanson

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 28.10.2015 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 26.10.2015 kl. 16.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer