I N D R E GLIMT FRA STEILENES OG O S L O F J O R D STRANDSITTERPLASSEN OMMENS HISTORIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N D R E GLIMT FRA STEILENES OG O S L O F J O R D STRANDSITTERPLASSEN OMMENS HISTORIE"

Transkript

1 GLIMT FRA STEILENES OG STRANDSITTERPLASSEN OMMENS HISTORIE I N D R E O S L O F J O R D

2 Dette heftet inngår i en serie av kulturhistoriske hefter som Follo museum har laget til hyttene som Kystleden Indre Oslofjord disponerer. Follo museum er i tillegg til å være regionmuseum for Follo også ansvarlig for dokumentasjon av kystkultur i Akershus. Stein Barli, Christian Hintze Holm, Per G. Norseng og Ola Teige har utarbeidet heftene. Follo museum Bildet på forsiden er hentet fra Kulturminneatlas for Follo, opptaket er gjort av Trond Taugbøl.

3 GLIMT FRA STEILENES HISTORIE Steilene er en øygruppe på vestsiden av Nesodden i Indre Oslofjord. Nærmest fastlandet ved Alværn ligger Landsteilene som nå er forbundet med Persteilene med en smal fylling. Utenfor disse øyene ligger Storsteilene, Knerten og helt ytterst Fyrsteilene. Geologien Nesoddlandet er på denne siden av fjorden nærmest utilgjengelig fra sjøsiden, hvor grunnfjellet stuper bratt ned og forsvinner i sjøen i en dyp renne. Bare 100 meter skiller Landsteilene fra fastlandet, men her ute består fjellet av lagdelte bergarter fra silurtiden. De tydelige lyse og mørke stripene i fjellet som går på skrå skriver seg fra den tiden Nesodden var havbunn og ble dekket av leire og kalkslam for 600 millioner år siden. Steilene har kommet opp under en fjellkjedefolding. Man kan tydelig se disse foldene i berget som er fremme i dagen. Fuglelivet Det er et rikt fugleliv på øyene. Mange av de vanlige kystfuglene holder til på Steilene. Noen av de vanlige fugletypene er tjeld, ærfugl, stokkand, grågås, kanadagås, makrellterne, hettemåke, gråmåke, fiskemåke, sildemåke og svartbak. Gravand, hvitkinngås og siland finnes også i mindre omfang. I tillegg er det mer sporadisk observert gråhegre, lomvi, teist, steinvender, vipe, knoppsvane og storskarv. Minken trives også på øyene. Dette er en skikkelig røver som forsyner seg godt av fuglereirene med egg og fuglunger. Den lille øya Knerten er fuglereservat. Her er det forbudt å gå iland i hekke-tiden som varer fra 15. april til 15. juli, og båter skal holde seg minst 50 meter fra øya. Overtredelse kan medføre en klekkelig bot. Alværn og Steilene før bosetningen Både jordbruksforholdene og de naturlige havneforholdene langs vestsiden av Nesoddlandet er nokså dårlige. Derfor var det i eldre tid bare spredt bosetning her. Helt inn i vår tid har det vært godt fiske i området. Best kjent er makrellfisket. Strømmen i den dype renna langs land førte ofte makrell- I dag brukes betegnelsen «bestyrerboligen» på 3, og «nr. 7» er det eneste gjenværende vernebygg for oljetanker (kartet er gjengitt etter Erik Ødemørk, Follominne 1986)

4 stimer inn i Alværnbukta, som lett kunne stenges av med not. Stedsnavn som Selskjær ikke langt fra Steilene vitner om andre ressurser i sjøen. Med det rike fuglelivet det er på øyene i våre dager, er det dessuten fristende å tenke seg at det i eldre tid er blitt drevet både fuglejakt og eggsanking der. Fiskere og folk som seilte langs fjorden har i uminnelige tider søkt havn ved Alværn i dårlig vær, slik navnet vitner om. Det er sammensatt av oll («all») og vitera («vær») og betyr altså en allværshavn, et sted som ga ly under alle slags vindforhold. At øyegruppa hadde økonomisk betydning har vi et vitnesbyrd om i Biskop Eysteins jordebok for Oslo bispedømme. I et tillegg fra slutten av 1500-tallet omtales øyene «Stenene» som tilliggende herligheter til gården To. Mesteparten av To gård tilhørte på den tiden Mariakirken i Oslo, en mindre gårdpart lå til sognepresten på Nesodden. Ut fra sammenhengen er det klart at de omtalte øyene er Steilene. Dette passer godt med sagaen om Håkon Håkonsson, hvor det heter at kongen passerte Sigvalda-steinar da han i 1240 seilte nordover langs Nesodden på vei til Oslo. Røvere på hjul og steile Slik fremstilles henrettelse på hjul og steile i et svensk lovåndskrift fra 1300-tallet. /gjengitt etter Kulturhistorisk leksikon fornordisk middelader) Det nåværende navnet på øyene dukker først opp i kildene våre på 1700-tallet. I et hollandsk kart fra omkring 1700 finner vi Stejelholm; senere i århundret omtales øyene som Stielerne, Steylerne o.l. Det er kanskje mest nærliggende å tenke seg at det nye navnet er en forvanskning av det gamle, men språkforskerne mener at det ikke er noen slik forbindelse. Mest sannsynlig er Steilene en forenkling av Steileholmene, og dette navnet tyder på at øyene, eller snarere én av dem, er blitt brukt som rettersted i eldre tid. «Hjul og steile» var en henrettelsesmetode her i landet ble brukt ved særlig alvorlige forbrytelser som røveri fra middelalderen til et stykke ut på 1700-tallet. Den dømte fikk lemmene knust med køller eller ble «radbrukket» med et hjul (tysk: Rad). Etterpå ble kroppen partert og kroppsdelene festet til ett eller flere hjul som ble reist på stake. Ordet «steile» betegner visstnok dels køllene som ble brukt til lemlestelsen, og dels stakene som likene ble festet til. I Danmark-Norge ble forbryterne vanligvis avlivet først, men vi kjenner også hos oss eksempler på at de ble lemlestet på denne måten i levende live, slik at tilståelser kunne pines ut av dem før de døde. Hovedhensikten med slike grufulle straffer var at de skulle virke avskrekkende. Ikke bare kunne selve henrettelsen være pinefull; parteringen skulle etter den tids tankegang gjøre det umulig for den døde å komme til Himmelen. Å bli dømt til døden ved «hjul og steile» innebar altså evig pine og fortapelse. For å synliggjøre trusselen var det viktig at slike rettersteder lå på plasser hvor det var mye ferdsel. Bortsett fra navnet har vi ingen håndfaste opplysninger om henrettelser på Steilene. Med sin beliggenhet like ved skipsleia og viktige fiskeplasser var Steilene godt egnet for formålet. Fiskere og fyrvoktere De siste 1000 årene har det vært en naturlig landheving på omkring 40 cm pr. hundreår

5 På slutten av 1800-tallet gjorde mineraloljen sitt intog i husholdning og produksjon. Den ble distribuert til forbrukerene i fat og kanner, eller i tankvogner som denne fra Kristiania rundt forrigie århundreskifte (Esso Norge AS). Fra tønneproduksjonen på Perssteilene - rundt 1920 (Esso Norge AS). innerst i Oslofjorden. For noen hundre år siden var det atskillig mindre tørt land på Steilene. Forholdene var ellers ikke så karrige som de virker i dag; helt frem til slutten av 1800-tallet var det skog i hvert fall på de innerste øyene. Likevel ble de trolig befolket først mot slutten av 1700-tallet. Retterstedet var neppe noe fristende naboskap. Den eldste bosetningen i området kom nok inne på fastslandet. En husmannsplass eller «strandsitterplass» i Alværn kan følges helt tilbake til 1664/65. I 1732 nevnte presten Chr. Ruge Steilene blant «husmannsplasser uten jord» på Nesodden. Kongen hadde solgt Mariakirkens eiendom i To gård til en borger i Christiania i 1668, og i 1765 solgte den daværende eieren Ole Hansen den underliggende plassen Alværn med 5 øyer «Steilene kaldet» til Thorer Nielsen. Alværn og Steilene hørte altså sammen fra gammelt, og det var i Alværn den første strandsitteren bosatte seg. Rundt 1800 skal det også ha bodd en fiskerfamilie ute på Steilene, trolig på en av de innerste øyene, Landsteilene eller Persteilene. Ikke lenge etter kom den første fyrvokteren ute på Fyrsteilene.

6 I 1827 gikk noen skipsredere i Christiania sammen om å bygge et lite fyr på den ytterste øya, som siden er blitt kalt Fyrsteilene. Ti år senere kjøpte Christiania havnekommisjon øya, bygget ny fyrbygning og drev fyret helt frem til I denne tiden ble det oppkrevd en avgift av alle inn- og utgående fartøyer. Etter dette overtok Staten fyret, og i 1919 ble det ført opp ny fyrbygning sør på øya. Det aller første fyret hadde trolig bare talglys eller en tranlampe uten lysforsterkning. Dette ble avløst av en «rundbrenner» for feitolje, forsterket med speil. Siden ble det brukt linser, parafin og acetylengass. I dag er fyret elektrifisert. Midt i 1870-årene ble det i tillegg satt opp en tåke-klokke. Den ble erstattet med en ny klokke i 1920, drevet på elektisk strøm. I dag brukes en tåkelur (nautafon). I våre dager er fyranlegget ubetjent, tidligere var det nødvendig med daglig tilsyn. Alt da det første lille fyret ble bygd, må det ha vært en fyrvokter her. I folketellingen ser vi at fyrvokteren bodde på Fyrsteilene med sin familien. I tillegg til fyrvokterfamilen bodde det i 1865 fiskere både på Landsteilene og Persteilene. Til sammen registrerte folketelleren 21 mennesker på øyene. Petroleumskanner fra tapperiet pa Landsteilene lastes ombord i lektere for Det var et lite og isolert samfunn. På fastlandet førte bare en liten sti førte opp den bratte lia fra Alværn. Ellers var folket her ute avhengige av egen båt. I 1880-årene kom riktignok den første båtforbindelsen fra Alværn til Kristiania. Men ennå en stund bodde det bare en håndfull familier på Steilene - til petroleumsindustrien og petroleumsarbeiderne inntok Alværn og de Lageret med oljekannerpå 20-tallet (Esso Norge AS).

7 Oljeanlegget på Steilene slik det fremsto i mellomkrigstiden (Esso Noge AS). nærmeste øyene i 1890-årene og forandret livet her ute fullstendig. Petroleumsindustrien Petroleum eller mineralolje fikk ut gjennom forrige hundreår en stadig større plass som energikilde. Litt etter litt kom denne energikilden i bruk også i den enkelte husstand. Oljen ble raffinert og brukt til parafinlamper og maskiner. Den gang var det ingen kjente oljeforekomster i Norge. Oljen måtte derfor importeres fra utlandet, og lagerplasser ble anlagt. Kristiania hadde et stadig voksende behov for energi, og det var nødvendig å finne et område som egnet seg til lagring av større kvanta petroleum. Blikket falt snart på Steilene, som lå bare en mils vei fra hovedstaden, med muligheter for å bygge havneanlegg til større båter. I 1890 kjøpte derfor petroleumshandleren A. Hiorth og kompanjonger Landsteilene og Persteilene og anla et oljelager der. Også et konkurrerende firma, Det Norske Petroleumscompagni, startet i 1895 et lager på Storsteilene og vokste seg stort, men ikke så stort som fkonkurrenten. Hjorth og kompanjongen Lindbragte dessuten amerikansk storkapital til Steilene. På grunn av en skatteomlegging som gjorde det norske petroleumsmarkedet interessant for utenlandske selskaper, stiftet de nemlig i 1893 sammen med Standard Oil i New Jersey et nytt selskap, A/S Østlandske Petroleumskompagni, som i 1898 kjøpte øyene med tilhørende anlegg for kr Virksomheten både til firma A. Hjorth og til «Norske» ble altså ved århundreskiftet overtatt av Østlandske Petroleumskompagni, hvor 51 % av aksjene var på norske og resten på utenlandske hender. Siden forandret Østlandske navn til Syandard, og i 1953 til det nåværende A/S Norske Esso. Ved det siste navneskiftet ble også Norsk- Amerikanske Petroleumscampagni innlemmet i Esso. I løpet av få år overtok altså driftige norske forretningsfolk og amerikansk oljeindustri det lille fiskersamfunnet på Steilene. Alt ved oppstartingen av oljevirksomheten på Steilene ble skogen hugget ned og kaianlegget bygget. Mellom Landsteilene og Persteilene ble det bygget bro. Nye hus ble reist, og en tønnefabrikk kom til.

8 Enkelte skipsredere hadde allerede innredet skip med inndelte tanker for transport av olje. I denne pionértiden for petroleums-handelen ble mesteparten av transporten besørget av vanlige lasteskip som fraktet petroleum på trefat. Ofte ble det losset over fat fra ett skip. Det var en stri tørn for arbeiderne som gjerne måtte nødvendig å lage trefatene selv. På Steilene ble det bygget en tønnefabrikk, likeså ble det reist en fabrikk for tønner på øya Kavringen nord for Steilene. På Kavringen arbeidet mann. Etter at trefatene var satt sammen, måtte de tettes. Til dette ble det brukt både lim og naturgummi. Et eget lokale, «limeri», ble brukt til dette formålet. Tapperiet på Landsteilene fotografert fra Nesoddlandet. Trolifg fra tiden rette etter første verdenskrig. (Esso Norge AS). holde på dag og natt før båten var ferdig losset. Fatene ble trillet fra bryggen inn i store lagerbygninger og stablet opp. Vi kan si at med dette hadde den tidlige oljevirksomheten på Steilene hadde ett bein i fortiden og ett i fremtiden. Oljen ble tappet på fat og kanner På Landsteilene ble det bygget et tapperi. Ved et enkelt system der rørledninger fra alle tankene endte i et røruttak i tapperiet, ble kanner og fat fylt på løpende bånd. Brutto og tara ble veiet, og vaktlister ført. Fra tapperiet ble fatene trillet ut på bryggen. Kannene ble samlet i enkle trekasser med jernbøyler over. Kassene ble samlet i store trillevogner med 6 par hjul, to små foran og bak og et stort par i midten. Deretter ble vognene trillet ut på bryggen og lastet over i lektere med en enkel hånddreven kran. Lektere, dampbåter og tankere Tønnefabrikk og limeri Parafin eller lyspetroleum dominerte på Steilene frem til noen år før første verdenskrig ( ). Petroleum ble levert både i trefat og i 5 liters kanner. I de første årene ble oljekannene fylt fra trefatene. En del fat ble sendt videre uten å bli tappet om. Da Østlandske overtok, ble det bygget tanker eller cisterner for petroleums-lagringen. Med overgangen til dette systemet ble de store lagerskurene overflødige, og de ble revet. Men petroleumen skulle videre, og da i mindre kvanta. Etter som man hadde gått over til tankskip der varen ble levert i løs vekt, måtte petroleumen tappes over i mindre enheter. Dermed ble det Lekterne ble gjerne lastet fire om gangen. Deretter ble de slept inn til Kristiania av mindre dampbåter. «Mjølner» og «Isbjørn» het de første slepebåtene. Senere kom dampbåten «Petrolea». Slepet la til ved Kranbrygga i Kristiania, senere ved Bispebrua. Herfra sørget hest og vogn for transporten videre. Lektermannskapet lempet fatene på land med håndkraft. De hadde en kran til disposisjon til lossingen, men den gikk for sakte og sto der stort sett ubrukt. Lekterne var ofte eldre seilskip som i sine glansdager kanskje hadde seilt til andre kontinenter. Lektere som vi kjenner navnet på er b.l.a. «Glorianne», «Maggi», «Neptun»,

9 «Koffen» og «Bergenseren». Fullastede lektere gikk inn til Kristiania hver dag. Prosessen med tapping, lossing og lasting krevde en arbeidsstokk på vel 30 mann. Ved oppstartingen av anlegget på Steilene var USA og Russland de eneste leverandører av petroleum. Etter at Østlandske overtok virksomheten, stoppet importen fra Russland, og siden den gang kom importen vesentlig fra de land hvor Esso hadde interesser. Tyske og engelske skip sto for importen de første årene. Også de amerikanske tankbåtene «Standard White» og «Water White» var ofte innom Steilene. Rundt 1910 losset det første norske tankskipet, «Conrad Mohr» ved Steilene for første gang. Petroleum ble importert i to kvaliteter, Water White og Standard White. Av disse ble det blandet ytterligere to kvaliteter, Prime White og Rapid. Til dette ble det bygget en spesiell blandingstank. På denne tiden holdt elektrisiteten sitt inntog i norske hjem og i industrien. Med det forsvant behovet for lyspetroleum til belysning, men importen til oljeanleggene fortsatte å øke. De nye produktene ble bensin og brenselolje. Samtidig ble trefatene utskiftet med jernfat i transporten, og dermed ble tønnefabrikken med bøkkerne, limerne og dreierne nedlagt. Modernisering førte samtidig til at mannskapsstyrken ble redusert, bensinen og brenseloljen var dessuten mindre arbeidskrevende. Kannetappingen ble også mindre viktig. Antall motorkjøretøyer økte raskt i Norge på denne tiden, samtidig med at båtene fikk motorer. Dette førte til lagring av nye varesorter på Steilene. I 1920-årene ble det bygget flere og større bensintanker. Også bensinen ble i den første tiden levert i fat og kanner. Senere gikk man over til tankfartøyer som var et av effektiviseringstiltakene. Den første tanklekter het «Bouvina» som faktisk seilte til 1960-årene under navnet «Esso 16». En annen lekter, «Glorianne», ble bygget om til bensinlekter. Den ble installert med tanker som til sammen rommet liter. Lekterene med petroleumstønner og -fat fra Steilene losses ved utløpet av Akerselva (Esso Norge AS). Etter 1910 ble arbeidsstokken på anleggene redusert som følge av overgang fra petroleum til elektrisitet hos de norske forbrukerne. Dessuten ble virksomheten på Steilene selv koblet inn på kraftnettet. Det resulterte i at de arbeidere som var engasjert i anskaffelse av ved og kull til driften av dampmaskinene, ble overflødige. Veden ble hentet i skogen i lia over Alværn. Kull kom fra byen. En kullfyrt generator ble stående lenge, før også den ble skiftet ut med en dieseldreven motor til produksjon av strøm for anlegget. Men denne var bare i bruk under strømstansene som sjelden varte lenge. Frem mot annen verdenskrig økte omsetningen på Steilene voldsomt. Salget av bensin og lett fyringsolje vokste. Markedet utvidet seg fra Oslo og nedover langs kysten. En rekke små tankbåter ble bygget derav «Lux», «Solar», og «Bensina». Av og til forekom det mindre branner ved anleggene. Tankbåten «Lux» tok engang fyr ved bryggen på Landsteilene, og var en stund en trussel for resten av anlegget. Som

10 Tapperiet på Landsteilene ble ble i midten av 1980-årene tatt i bruk av Stiftelsen Landsteilene og Nesodden Kystlag, det er skapt et attraktivt miljø for vern av gamle fartøyer. en stor brannfakkel ble den slept ut på fjorden hvor den sank. Ved utbruddet av krigen overtok tyskerne virksomheten på Steilene. Det var svenske båter som sto for den største delen av oljeleveransene til anlegget. Anlegget ble aldri utsatt for planlagte allierte bombeangrep, selv om en og annen «slenger» nå og da gjorde livet litt vel spennende med villfarne bomber. Det skulle være unødvendig å si at bombeangrep på anlegget ville ført til store konsekvenser for omgivelsene. Industriarbeiderne og skolen Blant de første som ble sysselsatt i virksomhetene på Steilene, var flere tidligere fyrstikkarbeidere fra Kristiania. Mange av arbeiderne hadde med seg kone og barn. Det var travel virksomhet, og med så mange ansatte og familiemedlemmer ble det et helt lite samfunn på Steilene og Alværn. I 1920 var det blitt 178 fastboende på Steilene og Alværn, fordelt på 14 boliger. Herav var det 35 barn i skolepliktig alder, var arbeidstagere i petroleumsvirksomheten, mens de øvrige var kvinner og mindreårige barn. Behovet for en bruksskole meldte seg raskt, særlig fordi det var vanskelig å komme seg fra området uten båt. I 1900 ble Steilene Bruksskole opprettet av Østlandske i en av bygningene i Alværnbukta. Skolen hadde ett klasseværelse og èn lærer. Det var en småklasse trinn og en klasse som omfattet 4. til 7. trinn. Det var både undervisning både om formiddagen og ettermiddagen. Hver elev gikk på skolen 4 dager i uken. Læreren hadde 42 ukers undervisningstid. Det ble undervist i matematikk og engelsk. Lærerens lønn ble delt likt mellom Østlandske og kommunen. I 1922 gikk det 34 elever på skolen, omlag 10 % av Nesoddens samlede barneflokk. Skolen var i virksomhet frem til 1945 da den ble nedlagt ved lov. Men da var veiforbindelsen med resten av bygda ferdig. I 1904 ble et poståpneri startet i samme huset som skolen. Posten kom med morgenbåten fra Kristiania til Alværn brygge. Samferdsel Det å ta seg over fra Alværn kan være svært vanskelig i robåt, den gang som nå. Det tok lang tid før det kom motorbåt over sundet. Hele året måtte arbeidstagerne fra fastlandet bruke robåt for å komme seg til arbeidet om morgenen. Når det blåste som verst, gjaldt det å ro opp mot vinden langsmed land et godt stykke for så å sette ut i sundet og drive med vinden ned mot bryggen på Landsteilene. Ikke sjelden måtte de forsøke seg flere ganger før de

11 lyktes. Når de kom frem, var de ofte gjennomvåte. Vinterstid med tåke, is og sterk vind var det et hardt slit. ledd i en rasjonaliserings-prosess. Derved falt transporten av fat årlig mellom Steilene og Sjursøya bort. Det isolerte samfunnet på Steilene og Alværn var helt avhengig av rutebåtene til byen som var deres eneste forbindelse med utenverden. Foruten post hadde båtene med mat, melk, tøy, materialer osv. Melken kom fra Hallangen gård ved Drøbak, og maten kom fra Kristiania og Fjellstrand. Ferskvann var lenge et problem for virksomheten på Steilene og for beboerne i Alværn. Lenge ble regnvann samlet i cisterner fra de store takflatene på lager bygningen på øyene. I 1905 ble problemet løst ved at man tok i bruk et lite tjern på Nesodden. Tjernet ligger omlag 90 meter over havet og bak en 50 meter høy ås. Et vannbasseng ble gravet på toppen av åsen. Det ble fylt med en pumpe ved tjernet. Fra bassenget rant vannet videre ned til fjorden ved Alværn. Frem til like før siste krig gikk det bare en smal sti fra Alværn brygge opp lia. En ny vei brakte Alværn ut av isolasjonen. Den ble ferdig i 1939, var 4,5 meter bred og hadde en lengde på 1273 meter og en stigning på 1:10. Samtidig med disse forandringer ble 5 arbeidere forflyttet fra Steilene til Sjursøya. Fra nå av var Steilene et sted hvor oljen ble omlastet fra tankskip til lektere. Perioden etter Krigen ble en av travleste i anleggets historie. Omsetningen var mangedoblet i forhold til før krigen. Lossing og lasting foregikk dag og natt. Omtrent 50 importbåter anløp Steilene årlig. Tankskipene måtte ofte forflyttes fra Tønnestabel på Landsteilene i første del av mellomkrigstiden, med broen fra Perssteilene i forgrunnen. I dag er passasjen mellom øyene gjenfylt av murstein og annen fyllmasse (Esso Norge AS). Storsteilene til Landsteilene. Skipenes størrelse økte. Den største tankeren som anløp Steilene, var den norske tonneren «Salamis». En utvidelse etter andre verdenskrig Etter krigen ble det igjen voldsom økning i oljeomsetningen. For å ta opp konkurransen om de tunge fyringsoljer, bygget Esso i 1954 et tungoljeanlegg på Steilene. En tank på kbm i forbindelse med pumpehus og blandingsrom, samt fyrrom med to dampkjeler ble oppført. Samtidig ble det bygget fire nye tanker på til sammen kbm. I 1957 ble Sjursøya ved Oslo fullført med et nytt tapperi. All fat-tapping ble flyttet hit fra Steilene som et Omlegging og nedlegging på 60-tallet Etter etableringen av petroleumsindustrien på Steilene fulgte bosetningsutviklingen på øyene ganske konsekvent konjunktursvigninger og teknologiutvikling. Antallet arbeidere knyttet til virksomheten svingte. Den mest radikale omveltningen kom da raffineriet på Slagentangen ved Tønsberg ble etablert i På den tid sto det på Steilene 23 tanker på til sammen 70 millioner liter. Mesteparten av arbeidskraften ble overført fra Steilene til

12 Slagen. Før omlegningen til Slagenraffineriet, var mannskapsstyrken allerede redusert til 30 mann. Tilbake på Steilene ble det 8 mann utover i 60-årene. Virksomheten på Steilene ble en mindre del i Essos virksomhet. Direkteimport til øyene omfattet nå bare flybensin og petroleum. Etter hvert ble poståpneriet stengt, og bolighusene ble fraflyttet. Rutebåtene sluttet å legge til ved Alværn brygge. Samtidig kom det også innskrenkninger iruteopplegget til Nesoddbåtene. En del hus i lia ved Alværn ble kjøpt til sommerhus frem til 1964 da kommunen nedla forbud mot det. Mot slutten av 60-årene ble den siste rest av virksomhet på Steilene nedlagt, og dermed var et vel 80-årig kapittel i Follos industrihistorie avsluttet. Stedet er senere preget av forfall. Alle tankene på Steilene er revet, det eneste som står igjen er et vernebygg på Storsteilene. Vernebygget hable laget for beskytte tankene mot bombeangrep og ble bygd av tyskerne. I dag står det ellers bare fem bygninger igjen som vitner om det som engang var et aktivt samfunn og en blomstrende virksomhet. Steilene har allikevel ikke vært helt avfolket etter at olje-industrien forsvant. En oppsynsmann bodde inntil nylig i den gamle oppsynmannsboligen. Bildene på denne og neste side viser forskjellige sider ved livet på Steilene - om sommeren og vinterstid. Bildene er tatt av en fyrbetjent ved Fyrsteilene i 1970-årene.

13 STRANDSITTERPLASSEN OMMEN ET MINNE OM FISKERBEFOLKNINGEN PÅ NESODDEN PÅ 1800-TALLET Ommen (eller Omnen) er i dag et friområde med strender og svaberg litt nord for Fjellstrand på Nesoddens vestside. Eiendommen Søndre Ommen, som ligger i en idyllisk bukt, har tilhørt Oslofjordens Friluftsråd siden Den inngår fra sommeren 1998 som et av overnattingsstedene i Kystled Indre Oslofjord, det første stedet som ble tatt i bruk til dette prosjektet. Bebyggelsen på dette nokså avsidesliggende stedet under Omsåsen er et viktig kulturminne - et vitne om hvordan befolkningssoverskuddet i Nesoddenbygda i de trange tidene på tallet og utover på 1800-tallet ble tvunget til å søke levebrød utenfor jordbruket. Ommen ble tilholdssted for yrkesfiskere gjennom mange generasjoner, helt frem til 1935, da den siste fiskeren her, Hans Ommen, la inn årene og flyttet på gamlehjem med sin kone Anna. Bebyggelsen Ommen var opprinnelig en strandsitterplass eller husmannsplass under gården Røer, antagelig tatt opp på slutten av 1700-tallet. Denne plassen lå åpenbart på det som i dag kalles Nordre Ommen, for det er bare denne delen av området som har gårds- og bruksnummer til Røer. Den eldste bebyggelsen der er enten borte eller bygd inn i den eksisterende, som ble oppført en gang før I 1875 var denne strandsitterplassen fremdeles den eneste bebyggelsen i Ommen. I 1883 slo en av døtrene på denne plassen, Oleanna, seg ned i Søndre Ommen sammen med sin mann Ola fra Holen, etter at de i mange år hadde bodd sammen med Oleannas mor og søsken i Nordre Ommen. Grunnen i Søndre Ommen er utskilt fra gården Fjell, og hører altså ikke til den opprinnelige strandsitterplassen under Røer.

14 Huset skal Oleanna og Ola ha flyttet dit fra Løkka i Fjellstrand. Det er dette huset som er tatt i bruk som overnattingssted for Kystled Indre Oslofjord. Til tross for nyere ombygninger - bl.a. en innebygd veranda fra årene - har bygningen et alderdommelig preg og antas å stamme fra de første tiårene etter tid store sesongfiskerier med landbasert vad (not) etter makrell og brisling som hadde store innsig her innerst ifjorden. Metoden forutsatte at flere fiskere gikk sammen om stengene. Noen av de beste fiskeplassene i området lå litt lenger nord langs vestsiden av Nesoddlandet, ved Alværn og fremfor alt ved Ildjernet. Men hele året rundt drev ellers den enkelte strandsitter fiske med enklere redskaper etter torsk, hvitting og andre stasjonære bestander, om sommeren båtfiske med line og garn, om vinteren isfiske med bakker som ble agnet og stod natten over i sjøen. Noe av dette fisket var matauk, og mange yrkesfiskere kombinerte sesongfiske med andre næringer. Men nærheten til det store ferskfiskmarkedet i storbyen Christiania gav også grunnlag for en viss befolkning av helårsfiskere, som de første generasjonene av folk i Ommen. Historien om livet her rommer mye hardt slit for det daglige brød. Ikke bare skulle tilstrekkelige fangst sikres gjennom hele året. Etterpå måtte fisken lenge fraktes til byen for salg, i sommerhalvåret i fiskernes egne småbåter, om vinteren med kjelke over isen. midten av 1700-tallet. Også deler av uthuset kan være svært gammelt. Siden fikk bebyggelsen i Ommen enda en avlegger. En av sønnene i Søndre Ommen bygde nemlig eget hus i Sørstrand enda litt lenger sør, antagelig på slutten av 1800-tallet. Fiskerne og fiskerenkene i Ommen Selv om strandsitterne i Ommen som mange andre steder hadde en liten jordlapp, må det være fisket som trakk de første folkene til stedet, og det var fisket som var hovednæringen ihvertfall gjennom mesteparten av 1800-tallet. Om sommeren foregikk det på den Først fra 1892 ble dette lettere, da dampbåten «Jona» begynte å gå i fast rute mellom Kristiania og vestsiden av Nesoddlandet og fangsten istedet kunne leveres på dampskipsbrygga på Fjellstrand, mindre enn en kilometer sør for Ommen. Og selv her langt inne i Indre Oslofjord kunne tilværelsen til kystbefolkningen ikke bare være fattigslig og strevsom, men også farefull. Ikke minst gjør flere triste kvinneskjebner på Ommen sterkt inntrykk - i store deler av tallet satt det nemlig enker her som strevde med å holde liv i seg selv og sine farløse barneflokker. Jordveien var både liten og skrinn. Her som på mange andre strandsitterplasser på Nesodden strakk den nok ikke til så mye mer enn en liten potetåker. Husdyrholdet var det øyensynlig skralt med. Da presten i 1808 innvilget Kirstine Jonsdatter på Ommen litt hjelp fra kongens kornkammer

15 Ommen i dag. Foto: Levor Traaen. fordi mannen Lars var utkalt til krigstjeneste. De hadde ikke ku på plassen. Og den lille hjelpen hun fikk, forhindret ikke at to av barna hennes døde i vårknipa året etter. Bare 2 av de 8 barna Kirstine satte til verden, levde til voksen alder. Senere hører vi at Kirstine selv måtte sone tukthusstraff i Christiania etter å ha vært innblandet i heleri av tre tømmerstokker. Marie Hansdatter Ommen og hennes familie Litt bedre stod det til med husdyrholdet i Ommen midt på 1800-tallet. Da skal fiskerenken Marie Hansdatter Ommen, Kirstines svigerdatter, ha holdt seg med både ku, kalv, noen høns - og en gris til jul. Som sin avdøde mann drev Marie fiske. Også barna hjalp til her. Marie tok dessuten til seg et fosterbarn for å skjøte på inntekten, og arbeidet litt i onnene for bonden på Røer. Senere vet vi at hun skaffet seg inntekter ved å leie ut husrom. Ifølge folketellingen av 1865 var det nemlig 6 mennesker på Ommen på den tiden: Marie, tre gjenlevende barn av en opprinnelig barneflokk på 6 samt to losjerende, som begge var unge og ugifte fiskere. Livet i Ommen var og ble likevel et liv i slit og fattigdom for Marie og barna hennes. Dette gav seg utslag i skolegangen til ungene, som ble nokså tilfeldig. Midt i forrige århundre ble det holdt omgangsskole på steder som Fjell, Persilengen og Urianstad. Særlig når det ble holdt skole på Fjell, var veien lang fra Ommen. Fremmøteprotokollen viser at barna derfra ofte uteble. Dels hadde den lange veien skylden, og men dels heter det her som så ofte ellers på denne tiden at ungene ikke kunne møte fordi de manglet klær. Og til tross for alt strevet endte Marie Ommen sine dager i ytterste fattigdom som legdslem på gården Mellomstrand i Det gikk ikke så mye bedre for yngstedatteren Oleanna som bosatte seg i Ommen etter at hun giftet seg, og som også tidlig ble enke med stor barneflokk å fø på. I likhet med sin mor måtte Oleanna da selv ro fiske. Men på hennes tid hadde det begynt å gå tilbake med fiskeriene i fjorden, angivelig dels fordi overbeskatning hadde redusert bestandene, og helt sikkert dels fordi kommunikasjons-utviklingen med dampskipsrutene og bruk av naturis til nedkjøling av ferskfisk gjorde det mulig for

16 kystfiskerne lenger ute i fjorden å by de lokale fiskerne konkurranse om markedet i hovedstaden. Oleanna spedde på inntektene sine med steinarbeid i Omsåsen når frakteskutene la til i Ommen for å hente stein der. Dette gav henne trolig sikrere inntekt enn fisket, men var nok ikke mindre strabasiøst. Det var sjøen som tok mennene fra disse arbeidsomme kvinnene. Marie Hansdatters mann, Peder Larsen, druknet «under et stormende Veir i Christianiafjorden» høsten Datteren Oleanna, som giftet seg i 1867 med sin Ola, mistet mannen kort tid etter at de hadde satt opp huset sitt i Søndre Ommen i Han forsvant i et overhendig vær på vei hjem fra byen hvor han hadde levert fisk og lånt penger til å kjøpe tomten av bonden på Fjell. Hverken Ola eller pengene skal noen gang ha blitt funnet. Også to av Oleannas brødre omkom på fjorden. Den nest eldste, Lauritz, druknet som guttunge bare halvannet år etter farens død, under isfiske på den lumske vårisen. Og den eldste, Ole, som i voksen alder hadde flyttet til Kjøvangen ved Son og drev fiske derfra, forliste i Drøbaksundet i sterk motstrøm, hard medvind og krappe bølger da han sensommeren 1870 skulle seile snekka si inn til Christiania søkklastet med sild etter et vellykket steng ved Jeløya. Nye slekter Dampskipsrutene gjorde altså på slutten av 1800-tallet livet lettere for folk på Ommen og andre steder langs fjorden. De slapp de ofte farefulle reisene til byen med fisk. Samtidig var altså fjordfisket blitt svekket i konkurransen med kystfisket lenger ute. Strandsitterne måtte se seg om etter nye inntektsmuligheter. For mannfolkene var det særlig den sterkt økende skipsfarten i siste halvdel av forrige århundre som ble utveien. Eksempelvis hadde Oleannas to brødre Johannes og Hans ifølge folketellingen av 1865 gått til sjøs. Hans Ommen, den siste fiskeren på Ommen. Han var sønn av Oleanna og Ole. Maleri av Ingvald Hokholt. Sjømannsyrket ble ofte kombinert med fiske utenom seilingingssesongen. Ennå på den tiden foregikk mesteparten av skipsfarten i sommerhalvåret, og sjøfolkene var ofte i land i vintermånedene. Johannes fra Ommen, som bosatte seg på Steilene da han giftet seg, er et eksempel på en slik yrkeskombinasjon. Om det var trange kår for familiene til Kirstine, Marie og Oleanna, kom det også folk til Ommen som hadde mer hell med seg. Da Oleanna og mannen hennes flyttet fra den opprinnelige strandsitterplassen Ommen til «nytt hus» i Søndre Ommen i 1883, var moren for lengst død. Oleanneas sønn Hans fortsatte som fisker. Fiskeren og arbeidsmannen Engebret Moe overok barndomshjemmet til Oleanna som nå ble «Nordre» Ommen. Moe var åpenbart en driftig kar. I 1885 møtte han opp hos lensmannen for å registrere seg som stemmeberettiget. Tidligere måtte man eie eller leie matrikulert jord for å være kvalifisert til det. Det gjorde ikke husmenn eller strandsittere. Noen skaffet seg stemmerett ved å kjøpe plassene sine, slik at de ble matrikulert som

17 egne bruk. Det gjaldt visstnok ikke Engebret. Men i 1884 ble stemmeretten for menn utvidet til å omfatte alle «skatteborgere», dvs. alle som hadde en årsinntekt på mer enn 500 kr. Dette kravet tilfredsstilte etter alt å dømme Engebret, og det var det ikke mange andre fiskere og arbeidere som gjorde det på den tiden. Engebret må ha hatt andre og inntektskilder som vi ikke kjenner nærmere til. Ommen lå isolert, nokså langt fra annen bebyggelse. Dampskipsanløpene til Fjellstrand avhjalp dette noe. En avstikker dit kan anbefales. Her finnes bl.a. det best bevarte dampskipsbryggemiljøet i Folloregionen, en god illustrasjon på fjordbåttrafikkens betydning for bebyggelsesutviklingen langs fjorden. Ellers må også landhandleriene som ble etablert i Fjellstrand tidlig i vårt århundre, ha bidratt til å gjøre tilværelsen enklere for folket på Ommen. Det ble ikke lenger så langt å dra for å handle. Og siden har selvsagt veiutbyggingen og den moderne bilismen gjort det enda lettere å komme til og fra Ommen. Ommen i dag Fremdeles er stedet en avkrok på Nesodden. Ommen ble aldri inntatt av villa- og hytteeiere. Enkelte fritidsboliger er kommet til i nærheten. Kilder og litteratur: Gjermundsen, Jon Ola, Omholt, Bjørg og Schou, Terje, Nesoddens historie, b. 1 Fra de eldste tider til 1800, Nesodden Hokholt, Ingvald, «Fiskerkvinnen Oleanna og hennes familie i Ommen», Follominne Hoem, Arne I., Norge på gamle kart, Oslo Holm, Christian Hintze, Nesoddens historie bd. II. Fra 1800 til 1930, Nesodden 1995 Indrebø, Gustav, Stadnamn fraa Oslofjorden, Skrifter utgitt av Det norske Videnskabs- Akademi i Oslo, II Hist.Filos. Klasse 199. No. 5, Oslo 1929 Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, Oslo Norges fyr, b. 1, Oslo Taugbøl, Trond, Kulturminneatlas Follo. Ferdsel og vegfar, Follo Museum 1995 Tvedt, Nils, Sjøfuglene på Steilene, Nesodden Ødemark, Erik, «Steilene - et industrianlegg i indre Oslofjord. En historie, en fremtid», Follominne Selve Ommen har vært forskånet både for den omfattende sommerhus- og hytteutbyggingen og den moderne boligbyggingen i forrige århundre som så mange andre steder på Nesodden forstyrrer synsinntrykket og dermed opplevelsen av de gamle strandsitter- og fiskermiljøene. Det er faktisk ikke bygd et eneste hus i Ommen de siste hundre årene. Dette gjør stedet verdifullt, både som friluftsområde og som kulturminne. Det bidrar til bebyggelsens kulturhistoriske betydning at vi havet så mye om mange menneskene som bodde og virket på plassen. Ommen er derfor et viktig minne som formidler historien om Oslofjordens gamle kystkultur.

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Nesbygda Historielag Etter å ha vokst opp på Tørkop, og arbeidet der mesteparten av mitt voksne

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

VOLLEN. - et strandsted vokser frem TILBAKEBLIKK OG ERINDRINGER

VOLLEN. - et strandsted vokser frem TILBAKEBLIKK OG ERINDRINGER VOLLEN - et strandsted vokser frem TILBAKEBLIKK OG ERINDRINGER Utgitt av Vollen Vel 1980 og 2000 FORORD... ANNO 1980 Året 1900 ble det startet en forening i Vollen som ble forløperen til Vollen Vel, og

Detaljer

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Dugnadsånd ut av krisen Vi lever i en nedgangstid krisetid vil mange si, selv om

Detaljer

Nr. 3 September 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Nr. 3 September 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Nr. 3 September 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter I fjordbåtenes dager Da utleie var nødvendig Betydningen av sommergjestenes inntog i Drøbak har forandret seg mye gjennom tidene.

Detaljer

Fiskerkroken og Båthavna

Fiskerkroken og Båthavna Nr. 2 Juni 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Fiskerkroken og Båthavna Foto: trine Suphammer Fiskerkroken og havna har i mer enn to hundre år satt sitt preg på Drøbak. Tidlig på

Detaljer

den fikk marinebase som satte preg på sed og skikk

den fikk marinebase som satte preg på sed og skikk den fikk marinebase som satte preg på sed og skikk Opplagshavna og lokalsamfunnet i Melsomvik 1898 1920 Semesteroppgave. Historie mellomfag. Våren 2003 Ida Marie Grønnerud INNHOLDSFORTEGNELSE I Figur-

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS 325, 1502 MOSS TLF: 69 24 71 00 Dato 25.03.2004 Rapport nr.

MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS 325, 1502 MOSS TLF: 69 24 71 00 Dato 25.03.2004 Rapport nr. MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS 325, 1502 MOSS TLF: 69 24 71 00 Dato 25.03.2004 Rapport nr. 3, 2004 ISBN nr. 82-7395-167-7 Rapportens tittel Forslag om nasjonalpark

Detaljer

Om tjenestefolk på Tjøme på 1800-tallet.

Om tjenestefolk på Tjøme på 1800-tallet. Om tjenestefolk på Tjøme på 1800-tallet. Innholdsfortegnelse. Punkt Sidetall 1. Innledning. 2 2. Tjøme-samfunnet. 3 3. Kildegrunnlaget. 4 4. Hva var en tjenestepike eller tjenestedreng? 6 5. Tjenestetvangen.

Detaljer

Lofotboka -06. Årbok for Lofoten. Lofotboka 2006. Din lokalhistorie. I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene.

Lofotboka -06. Årbok for Lofoten. Lofotboka 2006. Din lokalhistorie. I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene. Din lokalhistorie I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene. Lokalhistorie for Lofoten spenner over seks kommuner og berører et helt øyrike. Den nære historien er likevel

Detaljer

kulturminner i kristiansand Kulturminnekomiteen 2011

kulturminner i kristiansand Kulturminnekomiteen 2011 kulturminner i kristiansand Kulturminnekomiteen 2011 KULTURMINNER I KRISTIANSAND En oversikt innholdsfortegnelse Kristiansand kommune foretok i 1990 en registrering av byens eldre bebyggelse og kulturlandskap.

Detaljer

Lokalsamfunnet GUDEBERG STEDSANALYSE

Lokalsamfunnet GUDEBERG STEDSANALYSE Lokalsamfunnet GUDEBERG STEDSANALYSE INNHOLD 02 Forord 03 Gudeberg lokalsamfunn Naturgrunnlaget hvordan ble dette landskapet til 04 Litt geologi 06 Klima 06 Vegetasjon 07 Dyreliv 08 Øra naturreservat Menneskene

Detaljer

Nr. 3 September 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Nr. 3 September 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Nr. 3 September 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Foto: Bernhard Magnussen En ensom seiler passerer «Oscarsborg», som i sommer har hatt nærmere 50 000 besøkende! En vidunderlig

Detaljer

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Første samling

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Første samling Per Øverland Historieglimt fra Lade og Lademoen Første samling Lademoen kirkes småskrifter nr. 6 ISBN-13: 978-82-92176-93-1 ISBN 10: 82-92176-93-4 3. opptrykk 2007 Trondheim 2006 1 Dette heftet er i sin

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 3 September 2009. Tilsluttet Forbundet Kysten

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 3 September 2009. Tilsluttet Forbundet Kysten KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 3 September 2009 Tilsluttet Forbundet Kysten LEDER`N gjennomføringen, dere gjorde en kjempejobb! Den er allerede på kjøreplanen til neste år. Høstsesongen

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

Prosjekt: Vi blar i minneboka. Lokalhistorie på Fevik 1920 1960. Samling av stoff og historisk fortalt av Per-Kristian Finstad. Fevik 2004.

Prosjekt: Vi blar i minneboka. Lokalhistorie på Fevik 1920 1960. Samling av stoff og historisk fortalt av Per-Kristian Finstad. Fevik 2004. Prosjekt: Vi blar i minneboka Lokalhistorie på Fevik 1920 1960. Samling av stoff og historisk fortalt av Per-Kristian Finstad Fevik 2004. Tillegg: Logo med undertekst (oversendt!) Tekst: Bakgrunn for utgivelse

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer

Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Sommer i Drøbak Fra handelshus og nærbutikker til supermarked Norge har vært på toppen i Europa når det gjelder dagligvarebutikker pr.

Detaljer

Minneord om GUSTAV KIRKERUD. å legge et fast dekke på plassen foran inngangen.

Minneord om GUSTAV KIRKERUD. å legge et fast dekke på plassen foran inngangen. Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen etter styremøtet. Vi var godt fornøyd med året som har gått. Det viktigste var vel å få nytt tak på kornmagasinet. Nå kan vi slappe av når det

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 15 5. årgang VÅR 2009. To brødre med Skåtøyopplevelser

Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg. www.hyttebladet.no. Nr. 15 5. årgang VÅR 2009. To brødre med Skåtøyopplevelser «Norges vakreste skjærgård Chr. Krohg Nr. 15 5. årgang VÅR 2009 www.hyttebladet.no To brødre med Skåtøyopplevelser Skåtøy kirke gjenoppstår Sett fra Sildebukta Sigbjørn Larsen, redaktør Skjærgårdsliv I

Detaljer

Longyearbyen. Av Per Kyrre Reymert. Fra company town til moderne by

Longyearbyen. Av Per Kyrre Reymert. Fra company town til moderne by Longyearbyen Av Per Kyrre Reymert Fra company town til moderne by 1 Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på Svalbard. En av etatens mange oppgaver er forvaltning av Svalbards natur-

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2011

KYSTVAKT. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2011 KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1 Mars 2011 Vinteren ligger fortsatt over oss med is og snø over land og fjord. Årsmøtet er gjennomført, takk for fortsatt tillit med LEDÆR`N kommunen, så

Detaljer

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 Forord Vestheim Kafé (ca. 1930) lå der 4Men ligger, og var hele Bekkestua og Øvre Stabekks forsamlingssted Bekkestua Vel har vært i virksomhet i 50 år. Dette er kort tid historisk

Detaljer