Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira"

Transkript

1 Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: Prosjekt nr: O Prosjektleder: Mona Weideborg Medarbeidere: Milla Juutilainen Dato: Side 1 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

2 aquateam RAPPORT Postboks 6875 Rodeløkka Rapportnummer: Oslo Tilgjengelighet: Åpen Telefon: Telefaks: Rapportens tittel Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB forbindelser i sediment i elva Leira Forfatter(e) sign. Milla Juutilainen Dato Antall sider og bilag 24 Ansv. sign. Liv Bruås Henninge Mona Weideborg Prosjektnummer O Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oppdr.givers ref. Simon Haraldsen Ekstrakt Aquateam har gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i sediment i elva Leira, basert på prøvetaking av sedimenter fra elva (6 prøvelokaliteter). Prøvene er analysert av AnalyCen for tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Ingen miljøgifter over grenseverdiene ble målt oppstrøms referanselokaliteten, Kringlerdalen. Dette tyder på at det ikke tilføres miljøgifter i stor grad oppstrøms denne lokaliteten. Høye konsentrasjoner av miljøgifter ble heller ikke funnet i sedimentprøvene tatt fra prøvelokaliteten Oppstrøms samløp Sogna. Metallkonsentrasjonene var litt høyere i denne prøvelokaliteten enn i Kringlerdalen, men fortsatt under grenseverdiene. De høyeste konsentrasjonene av miljøgifter i denne studien ble funnet i prøvelokalitetene Nedstrøms samløp Sogna og Krokfoss. Basert på resultatene fra denne undersøkelse og tidligere resultat, er det derfor trolig at en del av miljøgiftene som ble målt i sedimentene i Nedstrøms samløp Sogna og Krokfoss kommer fra Sogna. Ettersom det er målt høye konsentrasjoner av jern og sink i en annen av Leiras tilløpsbekk Rotua, som ligger oppstrøms samløp Sogna, kan man ikke se bort fra at en del miljøgifter også kommer fra denne tilløpsbekken. Områdene i nedre del av Leira var forventet å være mer påvirket av miljøgifter enn lenger opp. Ifølge denne enkeltundersøkelsen synes dette ikke å være tilfelle. Ettersom denne undersøkelsen kun er en forenklet undersøkelse basert på seks prøvelokaliteter langs elva Leira, og gjort kun på ett tidspunkt, er det ikke mulig å spore hovedkildene til miljøgiftene som ble målt i prøvene. Det anbefales derfor at en mer detaljerte kildesporing utføres for å få en bedre oppfatning av spredningen av miljøgiftene i Leira og for å finne mulige kilder til miljøgiftene, slik som utslipp fra ulike bedrifter. Stikkord - norsk Tungmetaller Organiske miljøgifter Leira Sedimenter Stikkord - engelsk Heavy metals Organic pollutants River Leira Sediments Dato: Side 2 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

3 Innhold 1. Innledning Prøvetaking og analyse Resultater Innledning Tungmetaller Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Polyklorerte bifenyler (PCB) Tidligere undersøkelser Konklusjoner og anbefalinger Referanser...13 Vedlegg 1. Kart over prøvelokaliteter...14 Vedlegg 2. Bilder fra prøvelokalitetene...15 Vedlegg 3. Analyserapporter...18 Vedlegg 4. Grenseverdier...23 Dato: Side 3 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

4 1. Innledning Aquateam er engasjert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å gjennomføre en undersøkelse av miljøgifter i sediment i elva Leira. Undersøkelsen skulle være en forenklet undersøkelse, tilsvarende den som ble gjort i 2006 i Oslos vassdrag (kildesporing) (Weideborg et al. 2006). Fylkesmannen ønsket om mulig en nærmere vurdering av kildene til disse miljøgiftene. Man ønsket å konsentrere seg om tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Det ble bestemt å analysere sedimentprøver fra ulike deler av Leira. Ettersom Leira er en sterkt sedimentførende elv, er det vanskelig gjennom prøvetaking å kunne lokalisere punktutslipp for industri etc. Det ble derfor i stor grad benyttet etablerte stasjoner for vannprøvetaking. Ettersom man hadde mistanke om at høyt innhold av visse tungmetaller kunne finnes i en av Leiras tilløpselvene, Sogna, ble det også tatt to sedimentprøver; en oppstrøms og en nedstrøms fra Sognas utløp i Leira. Analysene ble gjort av AnalyCen. For å vurdere konsentrasjonen av miljøgifter i sedimentprøvene, ble det sammenlignet med tilstandsklasser i veilederen Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (SFT, 1997). Men ettersom disse grenseverdiene kun gjelder for tungmetaller og ikke PAH og PCB, er det også gjort en sammenligning med SFT s nye grenseverdier for marine sedimenter (SFT, 2007), der den øvre grensen for klasse II er grenseverdien mellom god og moderat kvalitet. Vedlegg 4 viser en oversikt over de aktuelle grenseverdiene. I tillegg har PAH konsentrasjonene også blitt sammenliknet med normverdier for jord (SFT, 1999 og 2008). Et utkast til rapport har vært på høring i de aktuelle kommunene før endelig rapport ble utarbeidet. Dato: Side 4 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

5 2. Prøvetaking og analyse Prøvetakingen ble gjennomført den 21. januar 2008 av Milla Juutilainen og Mona Weideborg. Sedimentprøver ble samlet inn fra 6 prøvelokaliteter (tabell 2.1). Oversiktskart over prøvelokalitetene er gitt i Vedlegg 1. Fire av prøvelokalitetene sammenfalt delvis med etablerte stasjoner for vannprøvetaking. En av disse lokalitetene (Kringlerdalen) er å betrakte som en referansestasjon da den ligger langt oppstrøms i Leira. Man regner med at prøvelokalitetene er representative for området. Ettersom man hadde mistanke om at høyt innhold av visse tungmetaller kunne finnes i en av Leiras tilløpselver, Sogna (vedlegg 1), ble det også tatt ytterligere to sedimentprøver; en oppstrøms og en nedstrøms fra Sognas utløp i Leira. Som prøvetakingspunkt ble det valgt områder hvor vannet strømmer rolig (slik at det skjer sedimentering og sedimentene blir liggende), fortrinnsvis dammer. Prøvene ble tatt fra bru der dette var mulig, ellers fra land (tabell 2.1). Det kan forventes noe ulik alder på sedimentene. Det er ikke mulig å si noe sikkert om avstand mellom kilde til miljøgifter og målepunkt. Dette er avhengig av vannføring og partikkelstørrelse. Miljøgifter knyttet til større partikler sedimenterer raskere enn de som er bundet til små partikler. Prøvene ble tatt med Van Veen bunngrabb. De øverste 5 cm av sedimentene ble samlet inn. Fra Krokfoss, Frogner og Borgen Bru ble det tatt tre prøver som ble blandet sammen i en bøtte og fordelt på prøveglass. Pga problemer å få opp sediment, ble det kun tatt en prøve på Kringlerdalen, Oppstrøms samløp Sogna og Nedstrøms samløp Sogna (Tabell 2.1). Leira var delvis islagt under prøvetakingen (og med usikker is) slik at det var vanskelig å få tatt prøvene. Bøtte og prøvetakingsutstyr ble skylt godt mellom hver prøvelokalitet. Kvist, blader, store steiner, etc. ble fjernet fra sedimentene før prøvene ble blandet. Fotografier fra prøvetakingen er vist i Vedlegg 2. Tabell 2.1 Prøvelokaliteter for undersøkelse av miljøgifter i sediment i elva Leira Prøvelokalitet Prøvetakingslokalitet Blandprøve Sammensetning av sediment Kringlerdalen Fra bru Nei (kun en prøve) Sand Oppstrøms samløp Sogna Fra strand Nei (kun en prøve) Sand Nedstrøms samløp Sogna Fra strand Nei (kun en prøve) Sand Krokfoss Fra strand Ja (3 prøver) Silt/leire Frogner Fra bru Ja (3 prøver) Sand Borgen Bru Fra strand Ja (3 prøver) Leire Prøvene ble sendt til AnalyCen for analyse av tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH 16) og polyklorerte bifenyler (PCB 7). PAH ble analysert med GC-MS, PCB med GC-ECD, kvikksølv med Cetac (Norsk Standard 4768) og de øvrige tungmetaller med ICP-AES. Dato: Side 5 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

6 3. Resultater 3.1. Innledning Resultatene fra laboratorieanalysene er vist i Vedlegg Tungmetaller Arsen Arsenkonsentrasjonen lå mellom 1,2 mg/kg (Kringlerdalen) og 11,0 mg/kg (nedstrøms samløp Sogna). Konsentrasjonen arsen i alle sedimentprøvene lå innenfor klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvann. Men i henhold til veilederen for ferskvann er arsenkonsentrasjonene i prøvelokalitetene Nedstrøms samløp Sogna, Krokfoss, Frogner og Borgen Bru innenfor tilstandsklasse II (moderat forurenset). Sedimentprøver med arsenkonsentrasjoner lavere enn klasse I anslås ikke å være forurenset. Figur 3.1 viser oversikt over resultater fra arsenanalysene. Arsen Konsentrasjon (mg/kg) Kringlerdalen Oppstrøms samløp Sogna Nedstrøms samløp Sogna Krokfoss Frogner Borgen Bru Klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssediment Klasse I: Ubetydelig forurenset Klasse II: Moderat forurenset Figur 3.1. Oversikt over konsentrasjon av arsen i sedimentprøver Kadmium De høyeste kadmiumkonsentrasjonene ble målt i sedimentprøven fra prøvelokaliteten nedstrøms samløp Sogna (1,4 mg/kg) og Krokfoss (2,4 mg/kg). Alle kadmiumkonsentrasjoner lå innenfor klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssedimenter. Kadmiumkonsentrasjonene i prøvelokalitetene nedstrøms samløp Sogna og Krokfoss lå innenfor tilstandsklasse II (moderat forurenset) for ferskvannssedimenter. Prøver der kadmiumkonsentrasjonene ligger lavere enn klasse I anslås ikke å være forurenset. Figur 3.2 viser oversikt over resultater fra kadmiumanalysene. Dato: Side 6 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

7 Kadmium Konsentrasjon (mg/kg) Klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssediment Klasse I: Ubetydelig forurenset Klasse II: Moderat forurenset Kringlerdalen Oppstrøms samløp Sogna Nedstrøms samløp Sogna Krokfoss Frogner Borgen Bru Figur 3.2. Oversikt over konsentrasjon av kadmium i sedimentprøver Kobber De laveste kobberkonsentrasjonene ble målt i Kringlerdalen (1,4 mg/kg). De høyeste konsentrasjoner ble målt i nedstrøms samløp Sogna (55 mg/kg) og Krokfoss (59 mg/kg). Konsentrasjonene av kobber i disse to prøvelokalitetene lå innenfor klasse IV (dårlig kvalitet) for sjøvannssedimenter og også innenfor klasse II (moderat forurenset) for ferskvannssedimenter. I tillegg ligger sedimentprøven fra Borgen Bru innenfor klasse II (moderat forurenset) for ferskvann. Sedimentprøver med kobberkonsentrasjoner lavere enn klasse I anslås ikke å være forurenset. Figur 3.3 viser oversikt over resultater fra kobberanalysene. Kobber Konsentrasjon (mg/kg) Kringlerdalen Oppstrøms samløp Sogna Nedstrøms samløp Sogna Krokfoss Frogner Borgen Bru Klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssediment Klasse II (god kvalitet) for sjøvannssediment Klasse IIII (moderat kvalitet) for sjøvannssediment Klasse I: Ubetydelig forurenset Klasse II: Moderat forurenset Figur 3.3. Oversikt over konsentrasjon av kobber i sedimentprøver Nikkel Nikkelkonsentrasjonene varierte fra 3,8 mg/kg i Kringlerdalen til 51 mg/kg i Krokfoss og 61 mg/kg i nedstrøms samløp Sogna. Nikkelkonsentrasjonene i Krokfoss og nedstrøms samløp Dato: Side 7 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

8 Sogna lå innenfor klasse III (moderat kvalitet) for sjøvannssedimenter, og innenfor klasse II (moderat forurenset) for ferskvannssedimenter. Sedimentprøver med nikkelkonsentrasjoner lavere enn klasse I anslås ikke å være forurenset. Figur 3.4 viser oversikt over resultater fra nikkelanalysene. Konsentrasjon (mg/kg) Nikkel Klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssediment Klasse II (god kvalitet) for sjøvannssediment Klasse IIII (moderat kvalitet) for sjøvannssediment Kringlerdalen Oppstrøms samløp Sogna Nedstrøms samløp Sogna Krokfoss Frogner Borgen Bru Klasse I: Ubetydelig forurenset Klasse II: Moderat forurenset Figur 3.4. Oversikt over konsentrasjon av nikkel i sedimentprøver Sink De laveste sinkkonsentrasjonene ble målt i Kringlerdalen (48 mg/kg) og de høyeste i Krokfoss (280 mg/kg) og nedstrøms samløp Sogna (170 mg/kg). Alle målte sink konsentrasjoner lå innenfor klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssedimenter. Men de høyere konsentrasjonene fra Krokfoss og Nedstrøms samløp Sogna ligger innenfor klasse II (moderat forurenset) for ferskvannsedimenter. Prøver med sinkkonsentrasjoner som var lavere enn klasse I anslås ikke å være forurenset. Figur 3.5 viser oversikt over resultater fra sinkanalysene. Sink 800 Konsentrasjon (mg/kg) Klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssediment Klasse I: Ubetydelig forurenset Klasse II: Moderat forurenset Kringlerdalen Oppstrøms samløp Sogna Nedstrøms samløp Sogna Krokfoss Frogner Borgen Bru Figur 3.5. Oversikt over konsentrasjon av sink i sedimentprøver Dato: Side 8 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

9 Øvrige tungmetaller Konsentrasjonene av kvikksølv og bly lå innenfor klasse I (ubetydelig forurenset) for ferskvannsedimenter og konsentrasjonene for krom lå innenfor klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssedimenter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) PAH i urbane områder kommer normalt fra forbrenningsprosesser, eller via avrenning fra områder forurenset med kull, tjære, bek eller olje. PAH spres også via atmosfæren. PAH ble ikke påvist i sedimentprøvene fra prøvelokalitetene Kringlerdalen, Borgen Bru, Frogner og Oppstrøms samløp Sogna. En høy konsentrasjon av benzo(ghi)perylen (0,06 mg/kg) ble detektert i sedimentprøven fra Krokfoss. Denne konsentrasjonen ligger innen klasse IV (dårlig kvalitet) for sjøvannsediment. Pyren ble også målt i denne prøven, men denne konsentrasjon lå innen klasse II (god kvalitet) for sjøvannsediment. I sedimentprøven fra Nedstrøms samløp Sogna, ble det målt konsentrasjoner av PAHforbindelser høyere enn klasse II grenseverdiene for sjøvannsedimenter. Disse forbindelser er som følger: Benzo(a)antracen (klasse IV, Dårlig kvalitet) Benzo(b)fluoranten (klasse III, Moderat kvalitet) Benzo(k)fluoranten (klasse III, Moderat kvalitet) Fluoranten (klasse III, Moderat kvalitet) Indeno (1,2,3,cd)pyren (klasse IV, Dårlig kvalitet) Pyren (klasse III, Moderat kvalitet) Totalsummen av PAH (16) lå innen klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssedimenter i alle prøvelokaliteter (figur 3.6). Se Vedlegg 3 vedrørende detaljer. sum PAH 16 mg/kg Kringledalen Oppstrøms samløp Sogna Nedstrøms samløp Sogna Krokfoss Frogner Borgen Bru Klasse II (god kvalitet) for sjøvannssediment Klasse I (bakgrunnsverdi) for sjøvannssediment Figur 3.6. Oversikt over sum PAH 16 i sedimentprøver. I tillegg overskred benzo(a)antracen og indeno(1,2,3,cd)pyren i Nedstrøms samløp Sogna også grenseverdiene for klasse III for sjøvannssediment. Konsentrasjonene for benzo(a)pyren, fluoranten og pyren overskred også normverdiene fastsatt for jord (SFT, Dato: Side 9 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

10 1999 og 2008). Ingen normverdier for jord er tilgjenglige for benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten og indeno(1,2,3,cd)pyren. Aquateam var usikker på om analyseresultatene fra Nedstrøms samløp Sogna var riktige, ettersom alle detekterte PAH-konsentrasjoner var 0,28 mg/kg. AnalyCen har imidlertid bekreftet at det ikke var noen feil i disse resultater Polyklorerte bifenyler (PCB) PCB ble ikke funnet i konsentrasjoner høyere enn deteksjonsgrensen i noen av sedimentprøvene Tidligere undersøkelser Det har blitt gjort flere tidligere undersøkelser av vann- og sedimentkvaliteten i Leira og tilløpselvene. Resultatene fra disse undersøkelser er presentert nedenfor. Vannanalyser Aquateam utførte en studie for økologisk status og miljømål i Sogna i 2006 (Weideborg, 2006). I denne rapporten ble det gjort en sammenstilling av OSL s analyseresultater av tungmetaller i perioden Basert på SFT s tilstandsklassifisering (SFT, 1997), kan vannet fra 2003 og 2004 klassifiseres som ubetydelig forurenset (klasse I) med hensyn på sink, kadmium og kvikksølv, moderat forurenset (klasse II) med hensyn på bly, nikkel og krom og sterkt forurenset (klasse IV) med hensyn på kobber. Vannet i en av tilløpselvene til Leira, Rotua (Vedlegg 1), ble i 2006 analysert for metaller (ANØ, 2006) for å vurdere forurensingsbidraget fra ett nedlagt avfallsdeponi på Rotterudmoen. Resultatene viste at innholdet av metaller var generelt lavt, bortsett fra innholdet av jern (maks 200 μg/l) og sink (maks 12 μg/l). Sedimentanalyser Sedimentprøver ble tatt i kulverter (som mottar direkte avrenning fra rullebanen ved Oslo lufthavn) til Sogna i 2004 (Weideborg, 2004). Basert på SFT s tilstandsklassifisering kan sedimentene klassifiseres som moderat/markert forurenset (klasse II/III) med hensyn på arsen, kadmium og kobber, som moderat forurenset (klasse II) med hensyn på sink, som ubetydelig/moderat forurenset (klasse I) med hensyn på bly (tabell 3.1). Tabell 3.1. Oversikt over sedimentkvalitet i kulvertene til Sogna. Prøve tatt Parameter Enhet Nordre kulvert Midtre kulvert Søndre kulvert Tørrstoff % TS 2,81 0,053 15,5 Antimon (Sb) mg /kg TS <1,0 <1,0 <1,0 Arsen (AS) mg /kg TS 6,9 <20 36 Barium (Ba) mg /kg TS 3,7 <1,0 81 Bly (Pb) mg /kg TS 46 <30 17 Bor (B) mg /kg TS Kadmium (Cd) mg /kg TS 3,7 1,5 3,3 Krom (Cr) mg /kg TS Kobolt (Co) mg /kg TS <1,0 <1,0 7,6 Kobber (Cu) mg /kg TS Kvikksølv (Hg) mg /kg TS 0,058 0,28 0,041 Molybden (Mo) mg /kg TS <2,0 <2,0 3,9 Nikkel (Ni) mg /kg TS Dato: Side 10 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

11 Parameter Enhet Nordre kulvert Midtre kulvert Søndre kulvert Vanadium (V) mg /kg TS 1,4 <1,0 4,6 Sink (Zn) mg /kg TS ) Tilstandsklasser for sedimenter: Klasse I: Ubetydelig forurenset (blå), Klasse II: Moderat forurenset (grønn), Klasse III: Markert forurenset (gul), Klasse IV: Sterkt forurenset (oransje), Klasse V: Meget sterkt forurenset (rød) Elvesedimentene rundt Gardemoen i Leira, Sogna og Vikka ble kartlagt i en undersøkelse i 1998 (DNV, 1998). I henhold til SFT s veiledning (SFT, 1997), var alle sedimentprøvene klassifisert som ubetydelig forurenset basert på konsentrasjonen tungmetaller, bortsett fra kadmiumkonsentrasjonene i to prøver som ble klassifisert som moderat forurenset. I tillegg, ble det påvist PAH-konsentrasjoner (0,76 mg/kg) i sedimenter i en kulvert til Sogna. Dato: Side 11 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

12 4. Konklusjoner og anbefalinger Som forventet ble det målt kun meget lave konsentrasjoner av tungmetaller i prøvelokaliteten Kringlerdalen øverst i nedbørfeltet. I tillegg, ble ingen PCB- eller PAH-forbindelser detektert i denne prøvelokaliteten. Disse resultatene tyder på at det ikke tilføres miljøgifter i stor grad oppstrøms Kringlerdalen. Høye konsentrasjoner av miljøgifter har heller ikke blitt funnet i sedimentprøvene tatt fra Oppstrøms samløp Sogna. Generelt var metallkonsentrasjonene litt høyere i denne prøvelokaliteten enn i Kringlerdalen, men fortsatt under grenseverdiene. Det kan synes som om konsentrasjonen av tungmetaller i sedimentene i Leira er blitt høyere sammenlignet med tidligere undersøkelser (DNV, 1999), men ettersom foreliggende undersøkelse kun er basert på seks prøvelokaliteter, er datamaterialet for lite til å gi en sikker konklusjon. De høyeste konsentrasjonene av miljøgifter i denne studien ble funnet i prøvelokalitetene Nedstrøms samløp Sogna og Krokfoss. Tidligere undersøkelser av Sogna (Weideborg, 2002 og 2004, DNV, 1998) har vist moderate konsentrasjoner av tungmetaller i vann og sediment i kulvert som har avrenning til Sogna. I tillegg er også PAH påvist i sediment i kulvert til Sogna. Basert på resultatene fra denne undersøkelse og tidligere resultat, er det derfor trolig at en del av de miljøgifter som ble målt i sedimentene i Nedstrøms samløp Sogna og Krokfoss kommer fra Sogna. Ettersom det er målt høye konsentrasjoner av jern og sink i en annen av Leiras tilløpsbekk Rotua (ANØ, 2006), som ligger oppstrøms samløp Sogna, kan man ikke utelukke at en del miljøgifter også kommer fra denne tilløpsbekken. I prøvelokalitetene Frogner og Borgen Bru, ble det målt betydelig lavere verdier av tungmetaller enn i de oppstrøms prøvelokalitetene Nedstrøms samløp Sogna og Krokfoss. I sedimentprøven fra Nedstrøms samløp Sogna, ble det målt konsentrasjoner av flere PAHforbindelser høyere enn grenseverdiene for sjøvannsedimenter (klasse II), men totalsummen av PAH (16) var lavere enn grenseverdien. Områdene i nedre del av Leira var forventet å være mer påvirket av miljøgifter enn lenger opp. Ifølge denne enkle undersøkelsen synes dette ikke å være tilfelle. Ettersom denne undersøkelse kun er en enkel undersøkelse basert på seks prøvelokaliteter langs elva Leira, og gjort på ett tidspunkt, er det ikke mulig å spore hovedkildene til miljøgiftene som ble målt i prøvene. Det anbefales derfor at en mer detaljerte kildesporing utføres for å få en bedre oppfatning av spredningen av miljøgiftene i Leira og for å finne mulige kilder til miljøgiftene, slik som utslipp fra ulike bedrifter. Ettersom man tidligere kun har analysert tungmetaller i vannet i Leiras tilløpselver, anbefales det at man i den mer detaljerte kildesporingen også analyserer konsentrasjonen av tungmetaller i vannprøver fra Leira. Det må utarbeides et prøveprogram som gir representative verdier. Dato: Side 12 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

13 5. Referanser ANØ Miljøkompetanse (2006): Overvåkning av vannkvalitet og biologiske forhold, Leira med tilløpselver, Rapport nr. 27/07. Det Norske Veritas (1998): Sedimentundersøkelse av vassdragene Sogna, Vikka og Leira. Rapport nr SFT (1997): Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. TA-1468/1997. SFT (1999): Risikovurdering av forurenset grunn. TA-1629/1999. SFT (2007): Risikovurdering av forurenset sediment. TA-2230/2007. SFT (2008): Forslag til veileder for undersøkelse av forurenset grunn, risikovurdering og tilstandsklasser for jord Weideborg, M. (2002): Resipientvurdering av Sogna. Tålegrenser og miljørisikovurdering ved belastning fra avisingskjemikalier i overvann. Aquateam rapport nr Weideborg, M. (2004): Påvirkning på Sogna av avrenning fra Oslo lufthavn. Aquateam rapport nr Weideborg, M. (2006): Sogna Økologisk tilstand og miljømål. Aquateam rapport nr Weideborg, M., Henninge, L. B. og Wold, T. (2006): Sporing av kilder til miljøgifter langs vassdragene Alna, Akerselva og Hoffsbekken. Aquateam rapport nr Dato: Side 13 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

14 Vedlegg 1. Kart over prøvelokaliteter Kringlerdalen Rotua Oppstrøms samløp Sogna Nedstrøms samløp Sogna Sogna Krokfoss Frogner Borgen Bru Dato: Side 14 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

15 Vedlegg 2. Bilder fra prøvelokalitetene Figur 1. Prøvelokalitet oppstrøms samløp Sogna. Figur 2. Sedimentprøve fra prøvelokalitet oppstrøms samløp Sogna. Dato: Side 15 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

16 Figur 3: Prøvelokalitet Krokfoss. Figur 4: Prøvelokalitet Frogner. Dato: Side 16 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

17 Figur 5. Prøvelokalitet vid Borgen bru. Figur 6. Prøvelokalitet vid Borgen bru. Dato: Side 17 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

18 Vedlegg 3. Analyserapporter Dato: Side 18 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

19 Dato: Side 19 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

20 Dato: Side 20 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

21 Dato: Side 21 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

22 Dato: Side 22 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

23 Vedlegg 4. Grenseverdier Risikovurdering av forurenset sediment Bakgrunnsdokument (TA-2231/2007) Klasse I Bakgrunnsverdier, klasse II God kvalitet, klasse III Moderat kvalitet, Klasse IV Dårlig kvalitet, klasse V svært dårlig kvalitet. Dato: Side 23 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

24 Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA-1468/1997) Tilstandsklasser Dato: Side 24 : 24 Rapport nr: Versjon: 1

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS RAPPORT LNR 5822-2009 Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS Fivelsdal Sløvåg Rambjørgsvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken.

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken. 1 Siv.ing. Bjarne Slyngstad Ellingsrudlia 57 Fagnotat Org.nr. 979 289 065 1400 Ski NG-Krutt.814rev2 Mobil: 976 88 926 E-post: bslyng@online.no Kruttverket i Nittedal Riving av dammen. Sedimentkvalitet

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger Rivenes Eiendom AS Att.: Bjørn Rivenes Kvamsvegen 11 5265 YTRE ARNA DERES REF: VÅR REF: evb Bergen, 9. april 2014 DOKUMENTKODE: 615217-RIGm-BREV-140404 TILGJENGELIGHET: Åpen KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag

Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag Trond Knapp Haraldsen, Eva Brod og Erik Joner NIBIO, Divisjon for miljø og naturressurser, Ås Innspillsmøte, 24.11.2017, Oslo NIBIOs utgangspunkt for

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

NGU Rapport 2002.011. Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget.

NGU Rapport 2002.011. Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget. NGU Rapport 22.11 Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget. Postboks 36 - Lade 72 TRONDHEIM Tlf. 73 9 4 11 Telefaks 73 92 16

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

Overvåking av sigevann i Indre havn

Overvåking av sigevann i Indre havn Horten kommune Overvåking av sigevann i Indre havn 2014 2015-03-12 J03 2015-03-12 Endelig versjon Pebec Gle Pebec B02 2015-02-13 Til kommentar Pebec Gle Pebec A01 2015-02-11 Intern versjon for Fagkontroll

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer