MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/10 09/114 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR /10 10/204 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/10 09/114 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR 2010-2011 17/10 10/204 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/228 REFERATSAKER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/10 07/581 KONTROLLUTVALG - NYVALG 13/10 08/153 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR /10 09/114 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR /10 08/181 KYSTPROGRAMMET - "KYSTEN ER KLAR" 16/10 10/142 STIFTELSEN MOT - AVTALER OM SAMARBEID 17/10 10/204 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER 18/10 10/186 ÅRSMELDING 2009 FOR AGDENES KOMMUNE 19/10 09/723 KOMMUNEREGNSKAPET /10 10/224 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR DISPONERING 21/10 10/232 LOKALISERING AV FORSVARETS NYE KAMPFLYBASE - HØRING EVENTUELT

2 Lensvik, Oddvar Indergård ordfører

3 Sak 11/10 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/228 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 26

4 Sak 12/10 KONTROLLUTVALG - NYVALG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 07/581 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret Innstilling: Vedlegg: Brev datert fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Lovlighetskontroll sammensetning av kontrollutvalget i Agdenes kommune Fylkesmannen opphever kommunens vedtak. Ikke trykket: 1. Brev datert fra Fylkesmannen Sammensetningen av kontrollutvalget. 2. Brev datert fra Fylkesmannen Sammensetningen av kontrollutvalget 3. Brev datert fra Fylkesmannen Opplysninger om sammensetningen av kontrollutvalg 4. Brev datert fra Fylkesmannen Sammensetning av kontrollutvalg varsel om lovlighetskontroll. Saksopplysninger: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført lovlighetskontroll vedr. sammensetningen av kontrollutvalget, - med slik konklusjon: Kontrollutvalget i Agdenes kommune er ikke lovlig sammensatt, da det ikke er representert med et medlem fra kommunestyret, slik kommunelovens 77 nr. 1, fjerde punkt krever. Kommunestyrets vedtak i sak 52/07, valg av kontrollutvalg, gjort i møte 24. oktober 2007, må derfor oppheves, da det er utgyldig. Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalg (kommunelovens 77 nr.3), - det må foretas nyvalg av samtlige medlemmer, selv om noen av de nåværende medlemmene velges på nytt. Etter Kommunelovens 77.1 skal kommunestyret selv velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av kommunal nemd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen (jfr. KL 77.2). Formannskapet er valgt for hele valgperioden, mens det er adgang til å foreta nyvalg av faste utvalg. Side 4 av 26

5 Sak 12/10 Valget holdes som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg, jfr. KL Leder og nestleder skal velges ved flertallsvalg, jfr. KL Kommunelovens krav til representasjon med minst 40 % av begge kjønn må være oppfylt. Vurdering: Kommunestyret må foreta nyvalg av kontrollutvalg, - med funksjonstid ut valgperioden. Side 5 av 26

6 Sak 13/10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 08/153 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/10 Kontrollutvalget /10 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering. Behandling/vedtak i Kontrollutvalget den sak 10/10 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2009 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering. Vedlegg: 1. Årsmelding for kontrollutvalget for Saksopplysninger: Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Agdenes kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i Kontrollutvalget vedtar sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendte administrative forslag, samt eventuelle egne innspill i møtet den Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering. Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i kommunen. Side 6 av 26

7 Sak 13/10 Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret, administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Utvalget kan derigjennom bidra til en velfungerende forvaltning og tillit til kommunen. Vurdering: Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til kommunestyret til orientering. Side 7 av 26

8 Sak 14/10 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 09/114 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 Kontrollutvalget /10 Kontrollutvalget /10 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Behandling/vedtak i Kontrollutvalget den sak 4/10 Behandling: Kontrollutvalget hadde en kort diskusjon. Det kom innspill om å sette opp en gjennomgang av saksbehandling i Agdenes kommune, som et mulig nytt prosjekt ved rullering av plan for forvaltningsrevisjon for Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Basert på forslag fra sekretariatet og vurderinger og innspill som er kommet i møtet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for Planen legges frem for endelig behandling i kommunestyret. Behandling/vedtak i Kontrollutvalget den sak 12/10 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Side 8 av 26

9 Sak 14/10 Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon for Utrykte saksdokumenter : 1. Plan for forvaltningsrevisjon Overordnet analyse per januar (Unntatt off. 14, 16, 2.ledd) 3. Sak KU-04/2009: Overordnet analyse for 2009, behandlet av kontrollutvalget på møte den Overordnet analyse med risiko og vesentlighetsvurdering av virksomheten i Agdenes kommune for Saksopplysninger: I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. I 2009 har kontrollutvalget på bakgrunn av fjorårets plan for forvaltningsrevisjon bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: Barnevernstjenesten i Agdenes kommune Resultatene fra undersøkelsen vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte 7. juni Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i Kontrollutvalget fremmer i denne saken en revidert plan for forvaltningsrevisjonsarbeidet for Kontrollutvalget startet arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon på møte den 8. mars der utvalget foretok en gjennomgang av aktuelle prosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon for Og hvor det også kom nye innspill på fokusområder for perioden Kontrollutvalget inviterte hovedutvalgene i kommunen til å komme med relevante innspill som de mente kunne være aktuelle fokusområder til plan for forvaltningsrevisjon for Det har ikke kommet innspill fra hovedutvalgene. Saken ble lagt frem for ny behandling i kontrollutvalget den 3. mai der utvalget fremmer en plan med fokusområder for forvaltningsrevisjon for til kommunestyret. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Agdenes kommune og i henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for Med bakgrunn i gjennomgangen av den forrige plan for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets møte den 8. mars, dialogen med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge IKS, samt kontakt med ordfører og rådmann har kontrollutvalgets Side 9 av 26

10 Sak 14/10 sekretariat formulert forslag til fokusområder for forvaltningsrevisjon for Plan for forvaltningsrevisjon inneholder flere fokusområder for forvaltningsrevisjon enn det som det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i denne perioden. Fokusområder for forvaltningsrevisjon : Saksbehandling i Agdenes kommune Vannforsyningen i Agdenes kommune Finansforvaltningen Andre fokusområder som også er av interesse: Interkommunalt samarbeid Omdømme og omdømmebygging i Agdenes kommune Fremtidens skole - Kunnskapsløftet Fokusområdene er beskrevet ytterligere i vedlagt utkast til plan for forvaltningsrevisjon for Det er så opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget vil se nærmere på Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, er det en fordel om kontrollutvalget har mulighet til å prioritere et annet prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig. Vurdering: Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for Side 10 av 26

11 Sak 15/10 KYSTPROGRAMMET - "KYSTEN ER KLAR" Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 08/181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/10 Kommunestyret Innstilling: Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kystutviklingsprogrammet Kysten er klar ble etablert i 2007 uten deltakelse fra Agdenes kommune. Kommunestyret behandlet saken den (sak 22/07) og gjorde slikt vedtak: Agdenes kommune deltar ikke i kystutviklingsprogrammet i Sør-Trøndelag. Programmets deltakere pr i dag er kommunene Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Programmet har som visjon/målsetting å bidra til å utvikle denne delen av Midt-Norge til den meste spennende kystregion i Europa, gjennom å sette fokus på 3 hovedsatsingsområder: - Omdømme og gode bolysttiltak - Utvikling av kompetanse og teknologi som regionen etterspør - Utvikling av en regional helhetlig arealforvaltning. Programmet er organisert med en strategigruppe ledet av ordfører Hallgeir Grøndtvedt (Ørland kommune) og et programstyre ledet av Geir Tevasvold (Hemne Næringshage). Daglig leder er Leif Harald Hanssen. I arbeidet med Kysten er klar samarbeides det med prosjektmedarbeidere fra deltakerkommunene, fylkeskommunen, næringslivet og FoU-institusjoner, etter behov. Kysten er klar finansieres 50/50 mellom deltakerkommunene og fylkeskommunen. Det årlige bidraget fra hver kommune er på kr ,-. Med 10 deltakerkommuner og fylkeskommunen som bidrar tilsvarende, er totalt 4 mill. kr til disposisjon for programmet pr år. Andre kilder kan også bidra i finansieringen av enkeltprosjekt. Programstyret i Kysten er klar har lagt følgende forutsetninger for å igangsette og gjennomføre enkeltprosjekt: - Prosjekt skal være innenfor de tre hovedsatsingsområdene - Forprosjekt kan gjennomføres innenfor en ramme på kr Et prosjekt må involvere aktører fra minst 4 kommuner. - Hovedprosjekt skal behandles av styret. Side 11 av 26

12 Sak 15/10 Inngangsbilletten for Agdenes kommune i 2010 er på kr ,- (videre kr ,- pr år som for de andre kommunene). Vurdering: Kystutviklingsprogrammet har som politisk ambisjon å bidra til å utvikle denne delen av Midt- Norge til den mest spennende kystregion i Europa. Ambisjonsnivået er m.a.o. rimelig høyt, spesielt med bakgrunn i at den årlige økonomiske innsatsfaktoren i utgangspunktet bare er på ca. 4 millioner kr. Grunntanken bak programmet - samarbeid om en bærekraftig utvikling av kystregionen - må uansett betraktes som god. Det er videre ofte slik at prosessene i seg selv i slike utviklingsprogram har positiv egenverdi, bl.a. ved relasjonsbygging og læring gjennom erfaringsutveksling. At Agdenes kommune så lang har valgt å stå utenfor det gode selskap har så vidt jeg kan bedømme ikke medført at kommunen har gått glipp av noe vesentlig. Det har muligens medført et omdømmetap, - spesielt i forhold til Fylkeskommunen som legger stor prestisje i programmet. Med Kysten er klar har nærmest en ny region blitt etablert. Deltakerkommunene er fra før organisert i to regioner, - henholdsvis i Fosen regionråd og Samarbeidskomitéen i Orkdalsregionen. Det er fra enkelte hold blitt stilt spørsmål om organiseringen er hensiktsmessig, bl.a. med bakgrunn i tilhørighetsproblematikken og hva som er naturlige samarbeidskonstellasjoner. Deltakelse i kystprogrammet vil kreve ressurser, - både personellmessig og ved økonomiske egenandeler. For å nå opp og delta i prosjekt som har betydning for vår kommune, må vi være innstilt på å sette inn/stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige. Hva angår de administrative personellressursene, - så har vi i utgangspunktet mer enn nok med å følge opp og gjennomføre lovpålagte og allerede prioriterte oppgaver. Ved deltakelse i kystprogrammet må kommunestyret være innstilt på kjøp av prosjektoppgavetjenester (konsulenttjenester). Ved kommunestyrets behandling i mai 2007, innstilte jeg på deltakelse i kystprogrammet, - begrunnet med at dersom vi stilte oss utenfor ville vi kunne gå glipp av noe, eller miste en mulighet. Jeg har den samme innfallsvinkel og holdning også i dag. Videre er det slik at i et prestisjetungt program som Kysten er klar forventes deltakelse fra alle aktuelle kommuner, - ved å stå utenfor blir man fort oppfattet som litt vrang og lite samarbeidsvillig. Saken fremmes etter ønske fra ordfører/formannskap, og legges fram uten innstilling. Side 12 av 26

13 Sak 16/10 STIFTELSEN MOT - AVTALER OM SAMARBEID Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: C01 Arkivsaksnr.: 10/142 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/10 Kommunestyret Innstilling: Framlagte ny(e) avtale(er) med MOT inngås ikke. Vedlegg: 1. Avtale (gjeldende avtale) mellom Agdenes kommune og MOT (datert 1. desember 2003). 2. Forslag til Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Agdenes kommune og MOT. 3. Forslag til Samarbeidsavtale mellom Agdenes kommune og MOT. Saksopplysninger: MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, og har som mål å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT s 25 årsverk organiserer 2700 medarbeidere som driver MOT-arbeid i lokalsamfunnene. MOTs filosofi består av: - Grunntanke: Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre Drive holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter - Grunnantakelser Mot er den viktigste egenskapen mennesket har Mennesket er skjørt og sårbart et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser Mennesket er robust og motstandsdyktig - Grunnverdier Mot til å leve, Mot til å bry seg, Mot til å si nei Agdenes kommune har hatt samarbeidsavtale med stiftelsen MOT siden desember 2003 (jfr. vedlegg 1). MOT ønsker nå å inngå nye avtaler med kommunen, det vises her til vedleggene 2 og 3. I den forbindelse orienterte norgesleder i MOT, Helene Myhre, om Lokalsamfunnet med MOT i kommunestyrets møte 10. februar i år. Vurdering: MOTs filosofi og overordnet målsetting er svært god. Det står all mulig respekt av det arbeidet MOT gjør i lokalsamfunnene rundt om i landet, og de resultat som oppnås. Lokalt er det grunn til å framheve MOT-informatørenes gode arbeid som er utført siden avtaleinngåelsen mellom kommunen og MOT for ca 6,5 år siden. De nye framlagte avtalene er knapt sammenlignbare med gjeldende avtale, - forventninger, rettigheter, ansvar og forpliktelser i det nye avtaleverket er omfattende. Oppfølgingskravene Side 13 av 26

14 Sak 16/10 innebærer betydelig økt fokus og ressursinnsats, - som nødvendigvis igjen må vurderes opp må våre lovpålagte og allerede prioriterte oppgaver (jeg hadde nær sagt som vanlig). Lensvik skole påpeker i sin vurdering delvis manglende oppfølging fra kommunen sin side i forhold til gjeldende avtale. Videre at MOT-informatørene har dukket opp av og til, men ikke ut fra en plan som er laget for/av Agdenes kommune. Det har hanglet og gått. Skolen har en klar oppfatning av at med en evt. ny avtale (med økning i omfang) kan vi få utgifter langt ut over det som ligger i kontingenten. Rektor gir uttrykk for at det er unaturlig at rammetimetallet belastes for evt. økt MOT engasjement. Kommunen har den senere tid iverksatt tiltak og er inne i flere prosjekt/program relatert til forbyggende helsearbeid. Her skal nevnes STYRK prosjektet (styrking av oppfølgingstjenester for rusmisbrukere) og FYSAK prosjektet (fysisk aktivitet for bedre trivsel og helse). Videre trim- og turprogrammene Kjentmannsmerket og Kommunekampen. Spørsmålet blir om vi er i stand til å gape over flere prosjekt innenfor den bemanning og økonomisk ramme vi har å forholde oss til. Jeg har i utgangspunktet den prinsipielle holdning at varig økning av driftsnivået ut over lovpålagte oppgaver nærmest er uaktuelt. Videre er det slik at økt engasjement gjennom nye MOT avtaler krever stor entusiasme og motivasjon, - som kan være vanskelig å skape når organisasjonen nærmest er overbelastet i daglige gjøremål og prioriterte oppgaver. Avslutningsvis skal nevnes at det rusforebyggende samhandlingsprogrammet Premis (i regi av Kompetansesenter rus Midt-Norge) også er under vurdering i administrasjonen. Kort sagt har dette programmet som overordnet mål å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og samfunnet. Videre som delmål å redusere totalforbruket av alkohol, heve debutalderen for alkohol og redusere bruk av narkotika. Side 14 av 26

15 Sak 17/10 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 10/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Det inngås avtale med Norkart Geoservice AS om levering av programvare, tjenester og opplæring for å ivareta kommunens oppgaver rundt eiendomsavgifter og tilsyn. Samlet sum kr eks. mva. dekkes ved bruk av VA-fond og driftsmidler. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide tiltaket i budsjettet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 33/10 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Det inngås avtale med Norkart Geoservice AS om levering av programvare, tjenester og opplæring for å ivareta kommunens oppgaver rundt eiendomsavgifter og tilsyn. Samlet sum kr eks. mva. dekkes ved bruk av VA-fond og driftsmidler. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide tiltaket i budsjettet. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunen har i dag en dataprogramvare for innkreving og ajourhold av eiendomsavgifter (feiing/tilsyn, avløp og vann) som er basert på mye manuelt arbeid og manuell kontroll. Programvaren er av gammel dato og ivaretar kun oppgaven med innkreving av eiendomsavgift og innbetaling av denne. Side 15 av 26

16 Sak 17/10 Det er over tid utviklet programvare som har mer funksjonalitet. Løsningene har direkte kobling av avgiftsregisteret mot det som til enhver tid er registrert av eiendommer, samlet bygningsmasse og hjemmelshavere. Dette vil i stor grad sikre at det utskrives korrekt avgift på hver enkelt eiendom. Koblingen mot kartbaser og eiendomsregister vil dessuten bidra til å luke ut eventuelle gratispassasjerer. I tillegg inneholder programvaren rutiner for tilsyn og oppfølging av eventuelle pålegg som er gitt i forbindelse med disse. Rutinene sikrer god oppfølging fram til pålegg er utbedret. Dette gjelder spesielt områdene brannsyn og avløp. Det er absolutt et behov for å styrke rutinene rundt håndtering av eiendomsavgiftene og tilsyn, og det er derfor ønskelig å gå til anskaffelse av programvare som gjør dette mulig. I den forbindelse er det innhentet tilbud fra Norkart Geoservice AS, også leverandør av kommunens kartprogram, på levering av slik programvare. Samlet sum for levering er eks. mva., hvorav halvparten er kostnader til opplæring. Årlig service og vedlikehold er kr eks. mva. Vurdering: Rådmannen ser klart behovet for en effektivisering og kvalitetsforbedring av disse oppgavene. Innkjøpet kan finansieres innenfor avsetninger og årets drift. Side 16 av 26

17 Sak 18/10 ÅRSMELDING 2009 FOR AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 10/186 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Årsmelding 2009 for Agdenes kommune tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 36/10 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsmelding 2009 for Agdenes kommune tas til orientering. Vedlegg: Årsmelding for 2009 for Agdenes kommune. Saksopplysninger: Administrasjonens årlige tilbakemelding - årsmeldingen - inneholder informasjon om tjenesteproduksjon, ressursbruk, resultater og måloppnåelse for året som vi har lagt bak oss. I tillegg til å gi tilbakemelding og informasjon er årsmeldinga et godt grunnlagsdokument for en gjennomgang og vurdering av kommunens virksomhet med sikte på eventuelle endringer, forbedringer, nødvendige omstillinger. Årsmeldinga for 2009 skal distribueres til kommunale virksomheter, politiske styrer, råd og utvalg, og vil også bli utlagt på biblioteket samt butikkene som brukes som kommunale oppslagsplasser. Årsmeldinga er et offentlig dokument og inneholder ingen opplysninger av taushetsbelagt karakter. Administrasjonen ønsker å gi alle interesserte innsyn i ressursbruken Side 17 av 26

18 Sak 18/10 og resultatene til Agdenes kommune, jfr. kommunelovens 4 som understreker at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Målgruppen for årsmeldinga er m.a.o. noe videre enn regnskapsdokumentet, hvor hovedmålgruppen er sektorene, revisjonen, kontrollutvalget og kommunestyret. Årsmeldinga gir gjennom 7 kapitler en nærmere vurdering av kommunens økonomiske situasjon og stilling pr , samt en vurdering av siste års virksomhet. Kapittel 1 og 2 gir endel generell informasjon, kapittel 3 viser endel hovedtall, kapittel 4 viser finansiell stilling og utvikling,, kapittel 5 tar for seg befolkningsutvikling/sammensetning, kapittel 6 gir opplysninger om lønn og personale. De enkelte sektorene resultatområdene - er omhandlet i kapittel 7 med spesiell fokus på måloppnåelse. For hvert resultatområde - KOSTRA-tall for sammenligning med andre kommuner. Vurdering: Ingen. Side 18 av 26

19 Sak 19/10 KOMMUNEREGNSKAPET 2009 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/723 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 35/10 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Vedlegg: 1. Agdenes kommunes regnskap for Årsberetning 2009 datert Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2009, datert Revisjonsberetning for 2009 datert Saksopplysninger: Kommuneregnskapet for 2009 er avsluttet og avlagt av regnskapslederen den Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,97. Behandlingen av regnskapet følger av forskriftens 10. Side 19 av 26

20 Sak 19/10 Kontrollutvalget har i møte den , sak nr. 9/10, behandlet regnskapet for 2009 sammen med års- og revisjonsberetning, og avgitt sin uttalelse, jfr. vedlegg 3. Vurdering: Ingen. Side 20 av 26

21 Sak 20/10 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR DISPONERING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/224 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Kommunestyret Innstilling: Overskuddet i driftsregnskapet for 2009, kr ,-, disponeres slik: (budsjettpost ; Bruk av overskudd opprettes med kr ,-) 1. Kr ,- til lønn ekstrahjelp pleie (inkl sos.utgifter) på sykehjemmet; budsjettpost ; Vikarinnleie opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ekstrahjelp opprettes med kr ,- budsjettpost ; Pensjonspremie økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift økes med kr ,-. 2. Kr ,- til omsorgsboliger Hamnahaugen; budsjettpost ; Utbygging økes med kr ,- budsjettpost ; Ref. ber. mva. økes med kr ,- budsjettpost ; Andre statlige overføringer økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Overf. til invest. budsj økes med kr ,-. 3. Kr ,- til Volladalen boligfelt; budsjettpost ; Utbygging økes med kr ,- budsjettpost ; Ref. ber. mva. økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. mva økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsj økes med kr ,-. 4. Kr ,- til inventar/utstyr flerbrukshuset; budsjettpost ; Inventar/utstyr opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. ber. mva. økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. mva økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsj økes med kr ,-. 5. Kr ,- til etableringstilskudd nye boliger; budsjettpost ; Etableringstilskudd nye boliger økes med kr ,-. 6. Kr ,- som andel i utbygging av bredbånd; budsjettpost ; Anleggsbidrag bredbåndsutb. opprettes med kr Kr ,- avsettes til fond vedl./utbygging; budsjettpost ; Avsetn. fond opprettes med kr ,- Vedlegg: Side 21 av 26

22 Sak 20/10 Ingen. Saksopplysninger: Driftsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på kr ,97. Overskuddet kan disponeres/tas til inntekt når regnskapet er fastsatt. Innstillingens pkt 1: Kr , - (inkl sos.utg.) foreslås i inndekkingen av kostnadene relatert til overbelegget ved sykehjemmet. Innstillingens pkt 2: I budsjettet for 2010 er forutsatt en investeringsramme på 19 mill. kr (inkl mva) for utbygging av omsorgsboliger på Hamnahaugen (jfr. kolonnen Opprinnelig budsjett i tabellen nedenfor). Etter gjennomført anbudskonkurranse viser det seg at investeringsrammen må økes med 3 mill. kr (inkl mva), - totalkostnadene vil dermed beløpe seg til 22 mill. kr. Nytt forslag til budsjett er angitt i kolonnen Nytt budsjett i tabellen nedenfor. For å komme i mål med finansieringen av merutgiftene, foreslås å bruke kr ,- av regnskaps-overskuddet. Mva-kompensasjonen forutsettes å inngå i ny fullfinansiering, samt en økning med 0,1 mill. kr i statstilskudd. Opprinnelig budsjett (tall i kr 1.000) Nytt budsjett (tall i kr 1.000) Utbygging Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Andre statlige overføringer Bruk av lån Bruk av vedlikehold/utbyggingsfond Bruk av kapitalfond Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Innstillingens pkt 3: Kr ,- foreslås for dekning av økte utgifter til utbygging av Volladalen boligfelt. I budsjettet for 2010 er utbygging av boligfeltet oppført med 3,8 mill. kr (ekskl mva). Gjennomført anbudskonkurranse viser at billigste anbud ligger i størrelsesorden 4,1 mill. kr. I tillegg er det påløpt innleie av konsulenttjenester på kr ,- (ekskl mva). Ny kostnadsramme vil dermed beløpe seg til kr 4,3 mill. kr (ekskl. mva). Evt. tillegg/uforutsett (byggherrekostander) er foreløpig ikke vurdert. Mva-kompensasjonen forutsettes å inngå i tilleggsfinansiering. Innstillingens pkt 4: Kr ,- (ekskl. mva) forelås til inventar/utstyr flerbrukshuset. Bl.a. stoler, bord, scene, traller, høytaleranlegg. Mva-kompensasjon forutsettes å inngå i totalfinansieringen. Side 22 av 26

23 Sak 20/10 Innstillingens pkt 5: Formannskapet har i to dispensasjonssøknader innvilget etableringstilskudd til ny bolig (sakene 30 og 31/10 den ). Kr ,- foreslås for å finansiere gitte tilskudd. Innstillingens pkt 6: Kr ,- foreslås som anleggsbidrag for utbygging av bredbåndstilbud for området Bjørnstad/Øyangen. Når husstandene i nevnte område får mulighet for bredbånd, vil dekningen i Agdenes kommune være på 100 %. Innstillingens pkt 7: Det foreslås at kr ,- avsettes til fond. Det vises til orientering gitt av leder for byggekomitéen for flerbrukshuset i kommunestyremøte den , - hvor uforutsette merkostnader for utbyggingen ble anslått til 4 mill. kr (ekskl mva). Det forutsettes å avvente med fullfinansiering av flerbrukshuset til det er full klarhet hva utbyggingen vil beløpe seg til. Fondsavsetning foreslås med sikte på at disse midlene skal inngå i fullfinansieringen av utbyggingen. Vurdering: Disponeringen av overskuddet bør i utgangspunktet være basert på prioriteringer i økonomiplan- og årsbudsjettprosesser. Ideelt sett burde hele beløpet vært avsatt på fond og vurdert disponert gjennom nevnte planprosesser. Nå er det imidlertid slik at kommunestyret fritt kan disponere forrige års overskudd etter at regnskapet er fastsatt. Vi har for så vidt lang erfaring da slik sak (basert på regnskapsmessig overskudd) er fremmet hvert år de siste 16 årene. Spesielt denne gang er at vi har tre investeringsprosjekt som mangler fullfinansiering. Som det går fram av innstillingen og saksopplysningene foreslås at størstedelen av overskuddet for 2009 brukes/avsettes i finansieringen av omsorgsboligene, boligfeltutbyggingen og flerbrukshuset. Avslutningsvis skal det nevnes at behovet for midler til nye tiltak er nærmest ubegrenset. Presset (fra alle hold ) er rimelig stort, men selv med over 5,5 mill. kr til disposisjon er det slik at det ikke er mulig å innfri alle gode ønsker og tiltak. Ut fra et overordnet økonomisk synspunkt er det viktig at slike midler ikke brukes til varig økning av driftsnivået. Side 23 av 26

24 Sak 21/10 LOKALISERING AV FORSVARETS NYE KAMPFLYBASE - HØRING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: X15 Arkivsaksnr.: 10/232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/10 Kommunestyret Innstilling: Agdenes kommune slutter seg til framlagte høringsuttalelse fra kommunene Ørland og Bjugn. Vedlegg: 1. Høringsuttalelse fra kommunene Ørland og Bjugn. 2. Høringsbrev datert fra Det kongelige forsvarsdepartement. 3. Vurdering av lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly Utredningsrapport datert 17. mars Støysonekart for vurderte alternativer for baselokalisering. 5. DKU Ørland Bodø (ikke trykket). 6. Personellmessige konsekvenser ved lokalisering av base for nye kampfly (ikke trykket). 7. Sosiokulturelle konsekvenser samiske samfunn (ikke trykket). Saksopplysninger: Regjeringen tar sikte på å legge fram en anbefaling om lokalisering av Forsvarets nye kampfly i løpet av En utredningsrapport (vedlegg 3) er sendt ut på høring. Utredningsarbeidet er gjennomført i Forsvarsdepartementet (FD) ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Dagens to kampflybaser, Bodø og Ørland, samt Evenes er vurdert, - både som enebaser og som kombinasjoner i tobaseløsninger (totalt seks alternativer). Før endelig anbefaling av lokalisering gis, planlegges gjennomføring av kompletterende vurderinger innen bl.a.: - Samfunnsøkonomisk kost/nytte knyttet til de enkelte alternativ. - Grundigere vurdering knyttet til konsekvenser for sivil luftfart. - Grundigere gjennomgang av støy- og miljømessige utfordringer. I utredningsarbeidet er det tatt utgangspunkt i gjeldende (Stortingsbestemt) ambisjonsnivå for kampflyvåpenet. Utredningsarbeidets formål: - Vurdere det enkelte alternativs egnethet som lokaliseringsløsning - Klarlegge vesentlige konsekvenser knyttet til det enkelte alternativ - Kostnadsberegne alternativene. I forhold til å klarlegge vesentlige konsekvenser knyttet til det enkelte alternativ er følgende temaer utredet: - Ivaretakelse av forholdet til allierte partnere - Personell og kompetanse - Støy og miljøhensyn - Eiendom, bygg og anlegg Side 24 av 26

25 Sak 21/10 - Distriktspolitiske hensyn Fem av de seks lokaliseringsløsningene innebærer flytting av virksomhet i forhold til dagens innretning, og vil innebære en vesentlig reduksjon eller total avvikling av aktivitet på Bodø og/eller Ørland hovedflystasjoner. For helheten i utredningen fra Forsvarsdepartementet - jfr. vedlegg 2. Kommunene Ørland og Bjugn har nedsatt en styringsgruppe - Styringsgruppen ØHF (ØHF = Ørland hovedflystasjon) - som har utarbeidet en høringsuttalelse (jfr. vedlegg 1), som skal opp til behandling i de respektive kommunestyrer 19. mai 2009 (samme dag som behandling i Agdenes kommunestyre). Styringsgruppen ØHF består av følgende medlemmer: - Hallgeir Grøntvedt, ordfører Ørland kommune - Arnfinn Astad, ordfører Bjugn kommune - Tom Guttormsen, brigader ved Ørland hovedflystasjon og sjef for luftving jagerfly - Pål Talmo, oberst ved Ørland hovedflystasjon - Emil Råen, Sør-Trøndelag fylkeskommune - Arent M. Henriksen, politisk rådgiver - Totalkonsult - Odd Ustad, konsulent - Otto Ulseth, konsulent - Henning Johansen, banksjef Ørland sparebank - Arnfinn Brasø, kommunalsjef Ørland kommune Agdenes kommune er en av høringsinstansene i saken. Deler av Agdenes kommune ligger i støysonen for innflyging til Ørland hovedflystasjon (jfr. vedlegg 4), - avmerket som gul sone, som er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Høringsfristen er onsdag 19. mai Vurdering: Basevalget for kampfly må bidra til å sikre norsk trygghet og handlefrihet. Kampflybasevalget har betydning for i hvor stor grad Norges framtidige kampflykapasitet og forsvarets samvirkesystem har operativ og økonomisk handlingsrom. Forsvaret er avhengig av å levere nasjonal trygghet og handlefrihet, og må være i stand til å ivareta norske interesser. I tillegg til forsvarspolitiske hensyn, vil valget av kampflybase være av meget stor og særdeles viktig betydning distriktspolitisk, - lokalt og regionalt. Det vises til vedlagte høringsuttalelse for ytterligere vurderinger. Det innstilles på at kommunestyret i Agdenes slutter seg til framlagte høringsuttalelse fra Ørland og Bjugn kommuner. Konklusjonen er klar: Ørland hovedflystasjon som enbaseløsning er totalt sett den klart beste kampflybaseløsningen. Ørland og Bjugn kommuner oppfordrer høringskommunene Agdenes, Rissa og Åfjord å støtte/slutte seg til høringsuttalelsen utarbeidet av Styringsgruppen ØHF. Side 25 av 26

26 Endelig forslag til høringsuttalelse vil bli ettersendt. Sak 21/10 Kommunalsjef Arnfinn Brasø fra Ørland kommune vil orientere om saken i kommunestyremøtet. Side 26 av 26

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13. Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tid: 11:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tid: 11:00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller på e-post til: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 12.05.11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 11:00 12:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2009 Tid: kl. 13.00 16.29 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.05.2012 kl. 10:00 12:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 08.06.2015 kl. 10:00 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tid: 11:00 12:42 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Møtedato/tid : 13. september 2007 kl 10.30 14.10 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer : Odd Vårvik,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 17.06.2013 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset; formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Astrid Skretting, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. MØTESTED: Sauda Rådhus, kommunestyresalen MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 10/15 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS TIRSDAG 16. JUNI 2015 KL. 09.

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 10/15 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS TIRSDAG 16. JUNI 2015 KL. 09. J nr: KU Å 10/15 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS TIRSDAG 16. JUNI 2015 KL. 09.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 Åfjord Rådhus Saksliste: 07/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid: 25.04.2012 kl. 08:30 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 30.04.2013 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Johan Arne

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer