MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/10 09/114 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR /10 10/204 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/10 09/114 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR 2010-2011 17/10 10/204 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/228 REFERATSAKER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/10 07/581 KONTROLLUTVALG - NYVALG 13/10 08/153 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR /10 09/114 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR /10 08/181 KYSTPROGRAMMET - "KYSTEN ER KLAR" 16/10 10/142 STIFTELSEN MOT - AVTALER OM SAMARBEID 17/10 10/204 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER 18/10 10/186 ÅRSMELDING 2009 FOR AGDENES KOMMUNE 19/10 09/723 KOMMUNEREGNSKAPET /10 10/224 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR DISPONERING 21/10 10/232 LOKALISERING AV FORSVARETS NYE KAMPFLYBASE - HØRING EVENTUELT

2 Lensvik, Oddvar Indergård ordfører

3 Sak 11/10 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/228 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 26

4 Sak 12/10 KONTROLLUTVALG - NYVALG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 07/581 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret Innstilling: Vedlegg: Brev datert fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Lovlighetskontroll sammensetning av kontrollutvalget i Agdenes kommune Fylkesmannen opphever kommunens vedtak. Ikke trykket: 1. Brev datert fra Fylkesmannen Sammensetningen av kontrollutvalget. 2. Brev datert fra Fylkesmannen Sammensetningen av kontrollutvalget 3. Brev datert fra Fylkesmannen Opplysninger om sammensetningen av kontrollutvalg 4. Brev datert fra Fylkesmannen Sammensetning av kontrollutvalg varsel om lovlighetskontroll. Saksopplysninger: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført lovlighetskontroll vedr. sammensetningen av kontrollutvalget, - med slik konklusjon: Kontrollutvalget i Agdenes kommune er ikke lovlig sammensatt, da det ikke er representert med et medlem fra kommunestyret, slik kommunelovens 77 nr. 1, fjerde punkt krever. Kommunestyrets vedtak i sak 52/07, valg av kontrollutvalg, gjort i møte 24. oktober 2007, må derfor oppheves, da det er utgyldig. Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalg (kommunelovens 77 nr.3), - det må foretas nyvalg av samtlige medlemmer, selv om noen av de nåværende medlemmene velges på nytt. Etter Kommunelovens 77.1 skal kommunestyret selv velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av kommunal nemd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen (jfr. KL 77.2). Formannskapet er valgt for hele valgperioden, mens det er adgang til å foreta nyvalg av faste utvalg. Side 4 av 26

5 Sak 12/10 Valget holdes som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg, jfr. KL Leder og nestleder skal velges ved flertallsvalg, jfr. KL Kommunelovens krav til representasjon med minst 40 % av begge kjønn må være oppfylt. Vurdering: Kommunestyret må foreta nyvalg av kontrollutvalg, - med funksjonstid ut valgperioden. Side 5 av 26

6 Sak 13/10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 08/153 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/10 Kontrollutvalget /10 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering. Behandling/vedtak i Kontrollutvalget den sak 10/10 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2009 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering. Vedlegg: 1. Årsmelding for kontrollutvalget for Saksopplysninger: Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Agdenes kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i Kontrollutvalget vedtar sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendte administrative forslag, samt eventuelle egne innspill i møtet den Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering. Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i kommunen. Side 6 av 26

7 Sak 13/10 Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret, administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Utvalget kan derigjennom bidra til en velfungerende forvaltning og tillit til kommunen. Vurdering: Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til kommunestyret til orientering. Side 7 av 26

8 Sak 14/10 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 09/114 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 Kontrollutvalget /10 Kontrollutvalget /10 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Behandling/vedtak i Kontrollutvalget den sak 4/10 Behandling: Kontrollutvalget hadde en kort diskusjon. Det kom innspill om å sette opp en gjennomgang av saksbehandling i Agdenes kommune, som et mulig nytt prosjekt ved rullering av plan for forvaltningsrevisjon for Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Basert på forslag fra sekretariatet og vurderinger og innspill som er kommet i møtet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for Planen legges frem for endelig behandling i kommunestyret. Behandling/vedtak i Kontrollutvalget den sak 12/10 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Side 8 av 26

9 Sak 14/10 Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon for Utrykte saksdokumenter : 1. Plan for forvaltningsrevisjon Overordnet analyse per januar (Unntatt off. 14, 16, 2.ledd) 3. Sak KU-04/2009: Overordnet analyse for 2009, behandlet av kontrollutvalget på møte den Overordnet analyse med risiko og vesentlighetsvurdering av virksomheten i Agdenes kommune for Saksopplysninger: I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. I 2009 har kontrollutvalget på bakgrunn av fjorårets plan for forvaltningsrevisjon bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: Barnevernstjenesten i Agdenes kommune Resultatene fra undersøkelsen vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte 7. juni Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i Kontrollutvalget fremmer i denne saken en revidert plan for forvaltningsrevisjonsarbeidet for Kontrollutvalget startet arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon på møte den 8. mars der utvalget foretok en gjennomgang av aktuelle prosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon for Og hvor det også kom nye innspill på fokusområder for perioden Kontrollutvalget inviterte hovedutvalgene i kommunen til å komme med relevante innspill som de mente kunne være aktuelle fokusområder til plan for forvaltningsrevisjon for Det har ikke kommet innspill fra hovedutvalgene. Saken ble lagt frem for ny behandling i kontrollutvalget den 3. mai der utvalget fremmer en plan med fokusområder for forvaltningsrevisjon for til kommunestyret. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Agdenes kommune og i henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for Med bakgrunn i gjennomgangen av den forrige plan for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets møte den 8. mars, dialogen med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge IKS, samt kontakt med ordfører og rådmann har kontrollutvalgets Side 9 av 26

10 Sak 14/10 sekretariat formulert forslag til fokusområder for forvaltningsrevisjon for Plan for forvaltningsrevisjon inneholder flere fokusområder for forvaltningsrevisjon enn det som det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i denne perioden. Fokusområder for forvaltningsrevisjon : Saksbehandling i Agdenes kommune Vannforsyningen i Agdenes kommune Finansforvaltningen Andre fokusområder som også er av interesse: Interkommunalt samarbeid Omdømme og omdømmebygging i Agdenes kommune Fremtidens skole - Kunnskapsløftet Fokusområdene er beskrevet ytterligere i vedlagt utkast til plan for forvaltningsrevisjon for Det er så opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget vil se nærmere på Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, er det en fordel om kontrollutvalget har mulighet til å prioritere et annet prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig. Vurdering: Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for Side 10 av 26

11 Sak 15/10 KYSTPROGRAMMET - "KYSTEN ER KLAR" Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 08/181 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/10 Kommunestyret Innstilling: Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kystutviklingsprogrammet Kysten er klar ble etablert i 2007 uten deltakelse fra Agdenes kommune. Kommunestyret behandlet saken den (sak 22/07) og gjorde slikt vedtak: Agdenes kommune deltar ikke i kystutviklingsprogrammet i Sør-Trøndelag. Programmets deltakere pr i dag er kommunene Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Programmet har som visjon/målsetting å bidra til å utvikle denne delen av Midt-Norge til den meste spennende kystregion i Europa, gjennom å sette fokus på 3 hovedsatsingsområder: - Omdømme og gode bolysttiltak - Utvikling av kompetanse og teknologi som regionen etterspør - Utvikling av en regional helhetlig arealforvaltning. Programmet er organisert med en strategigruppe ledet av ordfører Hallgeir Grøndtvedt (Ørland kommune) og et programstyre ledet av Geir Tevasvold (Hemne Næringshage). Daglig leder er Leif Harald Hanssen. I arbeidet med Kysten er klar samarbeides det med prosjektmedarbeidere fra deltakerkommunene, fylkeskommunen, næringslivet og FoU-institusjoner, etter behov. Kysten er klar finansieres 50/50 mellom deltakerkommunene og fylkeskommunen. Det årlige bidraget fra hver kommune er på kr ,-. Med 10 deltakerkommuner og fylkeskommunen som bidrar tilsvarende, er totalt 4 mill. kr til disposisjon for programmet pr år. Andre kilder kan også bidra i finansieringen av enkeltprosjekt. Programstyret i Kysten er klar har lagt følgende forutsetninger for å igangsette og gjennomføre enkeltprosjekt: - Prosjekt skal være innenfor de tre hovedsatsingsområdene - Forprosjekt kan gjennomføres innenfor en ramme på kr Et prosjekt må involvere aktører fra minst 4 kommuner. - Hovedprosjekt skal behandles av styret. Side 11 av 26

12 Sak 15/10 Inngangsbilletten for Agdenes kommune i 2010 er på kr ,- (videre kr ,- pr år som for de andre kommunene). Vurdering: Kystutviklingsprogrammet har som politisk ambisjon å bidra til å utvikle denne delen av Midt- Norge til den mest spennende kystregion i Europa. Ambisjonsnivået er m.a.o. rimelig høyt, spesielt med bakgrunn i at den årlige økonomiske innsatsfaktoren i utgangspunktet bare er på ca. 4 millioner kr. Grunntanken bak programmet - samarbeid om en bærekraftig utvikling av kystregionen - må uansett betraktes som god. Det er videre ofte slik at prosessene i seg selv i slike utviklingsprogram har positiv egenverdi, bl.a. ved relasjonsbygging og læring gjennom erfaringsutveksling. At Agdenes kommune så lang har valgt å stå utenfor det gode selskap har så vidt jeg kan bedømme ikke medført at kommunen har gått glipp av noe vesentlig. Det har muligens medført et omdømmetap, - spesielt i forhold til Fylkeskommunen som legger stor prestisje i programmet. Med Kysten er klar har nærmest en ny region blitt etablert. Deltakerkommunene er fra før organisert i to regioner, - henholdsvis i Fosen regionråd og Samarbeidskomitéen i Orkdalsregionen. Det er fra enkelte hold blitt stilt spørsmål om organiseringen er hensiktsmessig, bl.a. med bakgrunn i tilhørighetsproblematikken og hva som er naturlige samarbeidskonstellasjoner. Deltakelse i kystprogrammet vil kreve ressurser, - både personellmessig og ved økonomiske egenandeler. For å nå opp og delta i prosjekt som har betydning for vår kommune, må vi være innstilt på å sette inn/stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige. Hva angår de administrative personellressursene, - så har vi i utgangspunktet mer enn nok med å følge opp og gjennomføre lovpålagte og allerede prioriterte oppgaver. Ved deltakelse i kystprogrammet må kommunestyret være innstilt på kjøp av prosjektoppgavetjenester (konsulenttjenester). Ved kommunestyrets behandling i mai 2007, innstilte jeg på deltakelse i kystprogrammet, - begrunnet med at dersom vi stilte oss utenfor ville vi kunne gå glipp av noe, eller miste en mulighet. Jeg har den samme innfallsvinkel og holdning også i dag. Videre er det slik at i et prestisjetungt program som Kysten er klar forventes deltakelse fra alle aktuelle kommuner, - ved å stå utenfor blir man fort oppfattet som litt vrang og lite samarbeidsvillig. Saken fremmes etter ønske fra ordfører/formannskap, og legges fram uten innstilling. Side 12 av 26

13 Sak 16/10 STIFTELSEN MOT - AVTALER OM SAMARBEID Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: C01 Arkivsaksnr.: 10/142 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/10 Kommunestyret Innstilling: Framlagte ny(e) avtale(er) med MOT inngås ikke. Vedlegg: 1. Avtale (gjeldende avtale) mellom Agdenes kommune og MOT (datert 1. desember 2003). 2. Forslag til Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Agdenes kommune og MOT. 3. Forslag til Samarbeidsavtale mellom Agdenes kommune og MOT. Saksopplysninger: MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, og har som mål å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT s 25 årsverk organiserer 2700 medarbeidere som driver MOT-arbeid i lokalsamfunnene. MOTs filosofi består av: - Grunntanke: Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre Drive holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter - Grunnantakelser Mot er den viktigste egenskapen mennesket har Mennesket er skjørt og sårbart et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser Mennesket er robust og motstandsdyktig - Grunnverdier Mot til å leve, Mot til å bry seg, Mot til å si nei Agdenes kommune har hatt samarbeidsavtale med stiftelsen MOT siden desember 2003 (jfr. vedlegg 1). MOT ønsker nå å inngå nye avtaler med kommunen, det vises her til vedleggene 2 og 3. I den forbindelse orienterte norgesleder i MOT, Helene Myhre, om Lokalsamfunnet med MOT i kommunestyrets møte 10. februar i år. Vurdering: MOTs filosofi og overordnet målsetting er svært god. Det står all mulig respekt av det arbeidet MOT gjør i lokalsamfunnene rundt om i landet, og de resultat som oppnås. Lokalt er det grunn til å framheve MOT-informatørenes gode arbeid som er utført siden avtaleinngåelsen mellom kommunen og MOT for ca 6,5 år siden. De nye framlagte avtalene er knapt sammenlignbare med gjeldende avtale, - forventninger, rettigheter, ansvar og forpliktelser i det nye avtaleverket er omfattende. Oppfølgingskravene Side 13 av 26

14 Sak 16/10 innebærer betydelig økt fokus og ressursinnsats, - som nødvendigvis igjen må vurderes opp må våre lovpålagte og allerede prioriterte oppgaver (jeg hadde nær sagt som vanlig). Lensvik skole påpeker i sin vurdering delvis manglende oppfølging fra kommunen sin side i forhold til gjeldende avtale. Videre at MOT-informatørene har dukket opp av og til, men ikke ut fra en plan som er laget for/av Agdenes kommune. Det har hanglet og gått. Skolen har en klar oppfatning av at med en evt. ny avtale (med økning i omfang) kan vi få utgifter langt ut over det som ligger i kontingenten. Rektor gir uttrykk for at det er unaturlig at rammetimetallet belastes for evt. økt MOT engasjement. Kommunen har den senere tid iverksatt tiltak og er inne i flere prosjekt/program relatert til forbyggende helsearbeid. Her skal nevnes STYRK prosjektet (styrking av oppfølgingstjenester for rusmisbrukere) og FYSAK prosjektet (fysisk aktivitet for bedre trivsel og helse). Videre trim- og turprogrammene Kjentmannsmerket og Kommunekampen. Spørsmålet blir om vi er i stand til å gape over flere prosjekt innenfor den bemanning og økonomisk ramme vi har å forholde oss til. Jeg har i utgangspunktet den prinsipielle holdning at varig økning av driftsnivået ut over lovpålagte oppgaver nærmest er uaktuelt. Videre er det slik at økt engasjement gjennom nye MOT avtaler krever stor entusiasme og motivasjon, - som kan være vanskelig å skape når organisasjonen nærmest er overbelastet i daglige gjøremål og prioriterte oppgaver. Avslutningsvis skal nevnes at det rusforebyggende samhandlingsprogrammet Premis (i regi av Kompetansesenter rus Midt-Norge) også er under vurdering i administrasjonen. Kort sagt har dette programmet som overordnet mål å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og samfunnet. Videre som delmål å redusere totalforbruket av alkohol, heve debutalderen for alkohol og redusere bruk av narkotika. Side 14 av 26

15 Sak 17/10 INNKJØP AV PROGRAMVARE - EIENDOMSAVGIFTER Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 10/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Det inngås avtale med Norkart Geoservice AS om levering av programvare, tjenester og opplæring for å ivareta kommunens oppgaver rundt eiendomsavgifter og tilsyn. Samlet sum kr eks. mva. dekkes ved bruk av VA-fond og driftsmidler. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide tiltaket i budsjettet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 33/10 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Det inngås avtale med Norkart Geoservice AS om levering av programvare, tjenester og opplæring for å ivareta kommunens oppgaver rundt eiendomsavgifter og tilsyn. Samlet sum kr eks. mva. dekkes ved bruk av VA-fond og driftsmidler. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide tiltaket i budsjettet. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunen har i dag en dataprogramvare for innkreving og ajourhold av eiendomsavgifter (feiing/tilsyn, avløp og vann) som er basert på mye manuelt arbeid og manuell kontroll. Programvaren er av gammel dato og ivaretar kun oppgaven med innkreving av eiendomsavgift og innbetaling av denne. Side 15 av 26

16 Sak 17/10 Det er over tid utviklet programvare som har mer funksjonalitet. Løsningene har direkte kobling av avgiftsregisteret mot det som til enhver tid er registrert av eiendommer, samlet bygningsmasse og hjemmelshavere. Dette vil i stor grad sikre at det utskrives korrekt avgift på hver enkelt eiendom. Koblingen mot kartbaser og eiendomsregister vil dessuten bidra til å luke ut eventuelle gratispassasjerer. I tillegg inneholder programvaren rutiner for tilsyn og oppfølging av eventuelle pålegg som er gitt i forbindelse med disse. Rutinene sikrer god oppfølging fram til pålegg er utbedret. Dette gjelder spesielt områdene brannsyn og avløp. Det er absolutt et behov for å styrke rutinene rundt håndtering av eiendomsavgiftene og tilsyn, og det er derfor ønskelig å gå til anskaffelse av programvare som gjør dette mulig. I den forbindelse er det innhentet tilbud fra Norkart Geoservice AS, også leverandør av kommunens kartprogram, på levering av slik programvare. Samlet sum for levering er eks. mva., hvorav halvparten er kostnader til opplæring. Årlig service og vedlikehold er kr eks. mva. Vurdering: Rådmannen ser klart behovet for en effektivisering og kvalitetsforbedring av disse oppgavene. Innkjøpet kan finansieres innenfor avsetninger og årets drift. Side 16 av 26

17 Sak 18/10 ÅRSMELDING 2009 FOR AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 10/186 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Årsmelding 2009 for Agdenes kommune tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 36/10 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsmelding 2009 for Agdenes kommune tas til orientering. Vedlegg: Årsmelding for 2009 for Agdenes kommune. Saksopplysninger: Administrasjonens årlige tilbakemelding - årsmeldingen - inneholder informasjon om tjenesteproduksjon, ressursbruk, resultater og måloppnåelse for året som vi har lagt bak oss. I tillegg til å gi tilbakemelding og informasjon er årsmeldinga et godt grunnlagsdokument for en gjennomgang og vurdering av kommunens virksomhet med sikte på eventuelle endringer, forbedringer, nødvendige omstillinger. Årsmeldinga for 2009 skal distribueres til kommunale virksomheter, politiske styrer, råd og utvalg, og vil også bli utlagt på biblioteket samt butikkene som brukes som kommunale oppslagsplasser. Årsmeldinga er et offentlig dokument og inneholder ingen opplysninger av taushetsbelagt karakter. Administrasjonen ønsker å gi alle interesserte innsyn i ressursbruken Side 17 av 26

18 Sak 18/10 og resultatene til Agdenes kommune, jfr. kommunelovens 4 som understreker at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Målgruppen for årsmeldinga er m.a.o. noe videre enn regnskapsdokumentet, hvor hovedmålgruppen er sektorene, revisjonen, kontrollutvalget og kommunestyret. Årsmeldinga gir gjennom 7 kapitler en nærmere vurdering av kommunens økonomiske situasjon og stilling pr , samt en vurdering av siste års virksomhet. Kapittel 1 og 2 gir endel generell informasjon, kapittel 3 viser endel hovedtall, kapittel 4 viser finansiell stilling og utvikling,, kapittel 5 tar for seg befolkningsutvikling/sammensetning, kapittel 6 gir opplysninger om lønn og personale. De enkelte sektorene resultatområdene - er omhandlet i kapittel 7 med spesiell fokus på måloppnåelse. For hvert resultatområde - KOSTRA-tall for sammenligning med andre kommuner. Vurdering: Ingen. Side 18 av 26

19 Sak 19/10 KOMMUNEREGNSKAPET 2009 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/723 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 35/10 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Vedlegg: 1. Agdenes kommunes regnskap for Årsberetning 2009 datert Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2009, datert Revisjonsberetning for 2009 datert Saksopplysninger: Kommuneregnskapet for 2009 er avsluttet og avlagt av regnskapslederen den Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,97. Behandlingen av regnskapet følger av forskriftens 10. Side 19 av 26

20 Sak 19/10 Kontrollutvalget har i møte den , sak nr. 9/10, behandlet regnskapet for 2009 sammen med års- og revisjonsberetning, og avgitt sin uttalelse, jfr. vedlegg 3. Vurdering: Ingen. Side 20 av 26

21 Sak 20/10 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR DISPONERING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/224 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Kommunestyret Innstilling: Overskuddet i driftsregnskapet for 2009, kr ,-, disponeres slik: (budsjettpost ; Bruk av overskudd opprettes med kr ,-) 1. Kr ,- til lønn ekstrahjelp pleie (inkl sos.utgifter) på sykehjemmet; budsjettpost ; Vikarinnleie opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ekstrahjelp opprettes med kr ,- budsjettpost ; Pensjonspremie økes med kr ,-. budsjettpost ; Arbeidsgiveravgift økes med kr ,-. 2. Kr ,- til omsorgsboliger Hamnahaugen; budsjettpost ; Utbygging økes med kr ,- budsjettpost ; Ref. ber. mva. økes med kr ,- budsjettpost ; Andre statlige overføringer økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. mva økes med kr ,-. budsjettpost ; Overf. til invest. budsj økes med kr ,-. 3. Kr ,- til Volladalen boligfelt; budsjettpost ; Utbygging økes med kr ,- budsjettpost ; Ref. ber. mva. økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. mva økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsj økes med kr ,-. 4. Kr ,- til inventar/utstyr flerbrukshuset; budsjettpost ; Inventar/utstyr opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. ber. mva. økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. fra drift opprettes med kr ,- budsjettpost ; Ref. mva økes med kr ,- budsjettpost ; Overf. til invest. budsj økes med kr ,-. 5. Kr ,- til etableringstilskudd nye boliger; budsjettpost ; Etableringstilskudd nye boliger økes med kr ,-. 6. Kr ,- som andel i utbygging av bredbånd; budsjettpost ; Anleggsbidrag bredbåndsutb. opprettes med kr Kr ,- avsettes til fond vedl./utbygging; budsjettpost ; Avsetn. fond opprettes med kr ,- Vedlegg: Side 21 av 26

22 Sak 20/10 Ingen. Saksopplysninger: Driftsregnskapet for 2009 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på kr ,97. Overskuddet kan disponeres/tas til inntekt når regnskapet er fastsatt. Innstillingens pkt 1: Kr , - (inkl sos.utg.) foreslås i inndekkingen av kostnadene relatert til overbelegget ved sykehjemmet. Innstillingens pkt 2: I budsjettet for 2010 er forutsatt en investeringsramme på 19 mill. kr (inkl mva) for utbygging av omsorgsboliger på Hamnahaugen (jfr. kolonnen Opprinnelig budsjett i tabellen nedenfor). Etter gjennomført anbudskonkurranse viser det seg at investeringsrammen må økes med 3 mill. kr (inkl mva), - totalkostnadene vil dermed beløpe seg til 22 mill. kr. Nytt forslag til budsjett er angitt i kolonnen Nytt budsjett i tabellen nedenfor. For å komme i mål med finansieringen av merutgiftene, foreslås å bruke kr ,- av regnskaps-overskuddet. Mva-kompensasjonen forutsettes å inngå i ny fullfinansiering, samt en økning med 0,1 mill. kr i statstilskudd. Opprinnelig budsjett (tall i kr 1.000) Nytt budsjett (tall i kr 1.000) Utbygging Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Andre statlige overføringer Bruk av lån Bruk av vedlikehold/utbyggingsfond Bruk av kapitalfond Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Innstillingens pkt 3: Kr ,- foreslås for dekning av økte utgifter til utbygging av Volladalen boligfelt. I budsjettet for 2010 er utbygging av boligfeltet oppført med 3,8 mill. kr (ekskl mva). Gjennomført anbudskonkurranse viser at billigste anbud ligger i størrelsesorden 4,1 mill. kr. I tillegg er det påløpt innleie av konsulenttjenester på kr ,- (ekskl mva). Ny kostnadsramme vil dermed beløpe seg til kr 4,3 mill. kr (ekskl. mva). Evt. tillegg/uforutsett (byggherrekostander) er foreløpig ikke vurdert. Mva-kompensasjonen forutsettes å inngå i tilleggsfinansiering. Innstillingens pkt 4: Kr ,- (ekskl. mva) forelås til inventar/utstyr flerbrukshuset. Bl.a. stoler, bord, scene, traller, høytaleranlegg. Mva-kompensasjon forutsettes å inngå i totalfinansieringen. Side 22 av 26

23 Sak 20/10 Innstillingens pkt 5: Formannskapet har i to dispensasjonssøknader innvilget etableringstilskudd til ny bolig (sakene 30 og 31/10 den ). Kr ,- foreslås for å finansiere gitte tilskudd. Innstillingens pkt 6: Kr ,- foreslås som anleggsbidrag for utbygging av bredbåndstilbud for området Bjørnstad/Øyangen. Når husstandene i nevnte område får mulighet for bredbånd, vil dekningen i Agdenes kommune være på 100 %. Innstillingens pkt 7: Det foreslås at kr ,- avsettes til fond. Det vises til orientering gitt av leder for byggekomitéen for flerbrukshuset i kommunestyremøte den , - hvor uforutsette merkostnader for utbyggingen ble anslått til 4 mill. kr (ekskl mva). Det forutsettes å avvente med fullfinansiering av flerbrukshuset til det er full klarhet hva utbyggingen vil beløpe seg til. Fondsavsetning foreslås med sikte på at disse midlene skal inngå i fullfinansieringen av utbyggingen. Vurdering: Disponeringen av overskuddet bør i utgangspunktet være basert på prioriteringer i økonomiplan- og årsbudsjettprosesser. Ideelt sett burde hele beløpet vært avsatt på fond og vurdert disponert gjennom nevnte planprosesser. Nå er det imidlertid slik at kommunestyret fritt kan disponere forrige års overskudd etter at regnskapet er fastsatt. Vi har for så vidt lang erfaring da slik sak (basert på regnskapsmessig overskudd) er fremmet hvert år de siste 16 årene. Spesielt denne gang er at vi har tre investeringsprosjekt som mangler fullfinansiering. Som det går fram av innstillingen og saksopplysningene foreslås at størstedelen av overskuddet for 2009 brukes/avsettes i finansieringen av omsorgsboligene, boligfeltutbyggingen og flerbrukshuset. Avslutningsvis skal det nevnes at behovet for midler til nye tiltak er nærmest ubegrenset. Presset (fra alle hold ) er rimelig stort, men selv med over 5,5 mill. kr til disposisjon er det slik at det ikke er mulig å innfri alle gode ønsker og tiltak. Ut fra et overordnet økonomisk synspunkt er det viktig at slike midler ikke brukes til varig økning av driftsnivået. Side 23 av 26

24 Sak 21/10 LOKALISERING AV FORSVARETS NYE KAMPFLYBASE - HØRING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: X15 Arkivsaksnr.: 10/232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/10 Kommunestyret Innstilling: Agdenes kommune slutter seg til framlagte høringsuttalelse fra kommunene Ørland og Bjugn. Vedlegg: 1. Høringsuttalelse fra kommunene Ørland og Bjugn. 2. Høringsbrev datert fra Det kongelige forsvarsdepartement. 3. Vurdering av lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly Utredningsrapport datert 17. mars Støysonekart for vurderte alternativer for baselokalisering. 5. DKU Ørland Bodø (ikke trykket). 6. Personellmessige konsekvenser ved lokalisering av base for nye kampfly (ikke trykket). 7. Sosiokulturelle konsekvenser samiske samfunn (ikke trykket). Saksopplysninger: Regjeringen tar sikte på å legge fram en anbefaling om lokalisering av Forsvarets nye kampfly i løpet av En utredningsrapport (vedlegg 3) er sendt ut på høring. Utredningsarbeidet er gjennomført i Forsvarsdepartementet (FD) ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Dagens to kampflybaser, Bodø og Ørland, samt Evenes er vurdert, - både som enebaser og som kombinasjoner i tobaseløsninger (totalt seks alternativer). Før endelig anbefaling av lokalisering gis, planlegges gjennomføring av kompletterende vurderinger innen bl.a.: - Samfunnsøkonomisk kost/nytte knyttet til de enkelte alternativ. - Grundigere vurdering knyttet til konsekvenser for sivil luftfart. - Grundigere gjennomgang av støy- og miljømessige utfordringer. I utredningsarbeidet er det tatt utgangspunkt i gjeldende (Stortingsbestemt) ambisjonsnivå for kampflyvåpenet. Utredningsarbeidets formål: - Vurdere det enkelte alternativs egnethet som lokaliseringsløsning - Klarlegge vesentlige konsekvenser knyttet til det enkelte alternativ - Kostnadsberegne alternativene. I forhold til å klarlegge vesentlige konsekvenser knyttet til det enkelte alternativ er følgende temaer utredet: - Ivaretakelse av forholdet til allierte partnere - Personell og kompetanse - Støy og miljøhensyn - Eiendom, bygg og anlegg Side 24 av 26

25 Sak 21/10 - Distriktspolitiske hensyn Fem av de seks lokaliseringsløsningene innebærer flytting av virksomhet i forhold til dagens innretning, og vil innebære en vesentlig reduksjon eller total avvikling av aktivitet på Bodø og/eller Ørland hovedflystasjoner. For helheten i utredningen fra Forsvarsdepartementet - jfr. vedlegg 2. Kommunene Ørland og Bjugn har nedsatt en styringsgruppe - Styringsgruppen ØHF (ØHF = Ørland hovedflystasjon) - som har utarbeidet en høringsuttalelse (jfr. vedlegg 1), som skal opp til behandling i de respektive kommunestyrer 19. mai 2009 (samme dag som behandling i Agdenes kommunestyre). Styringsgruppen ØHF består av følgende medlemmer: - Hallgeir Grøntvedt, ordfører Ørland kommune - Arnfinn Astad, ordfører Bjugn kommune - Tom Guttormsen, brigader ved Ørland hovedflystasjon og sjef for luftving jagerfly - Pål Talmo, oberst ved Ørland hovedflystasjon - Emil Råen, Sør-Trøndelag fylkeskommune - Arent M. Henriksen, politisk rådgiver - Totalkonsult - Odd Ustad, konsulent - Otto Ulseth, konsulent - Henning Johansen, banksjef Ørland sparebank - Arnfinn Brasø, kommunalsjef Ørland kommune Agdenes kommune er en av høringsinstansene i saken. Deler av Agdenes kommune ligger i støysonen for innflyging til Ørland hovedflystasjon (jfr. vedlegg 4), - avmerket som gul sone, som er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Høringsfristen er onsdag 19. mai Vurdering: Basevalget for kampfly må bidra til å sikre norsk trygghet og handlefrihet. Kampflybasevalget har betydning for i hvor stor grad Norges framtidige kampflykapasitet og forsvarets samvirkesystem har operativ og økonomisk handlingsrom. Forsvaret er avhengig av å levere nasjonal trygghet og handlefrihet, og må være i stand til å ivareta norske interesser. I tillegg til forsvarspolitiske hensyn, vil valget av kampflybase være av meget stor og særdeles viktig betydning distriktspolitisk, - lokalt og regionalt. Det vises til vedlagte høringsuttalelse for ytterligere vurderinger. Det innstilles på at kommunestyret i Agdenes slutter seg til framlagte høringsuttalelse fra Ørland og Bjugn kommuner. Konklusjonen er klar: Ørland hovedflystasjon som enbaseløsning er totalt sett den klart beste kampflybaseløsningen. Ørland og Bjugn kommuner oppfordrer høringskommunene Agdenes, Rissa og Åfjord å støtte/slutte seg til høringsuttalelsen utarbeidet av Styringsgruppen ØHF. Side 25 av 26

26 Endelig forslag til høringsuttalelse vil bli ettersendt. Sak 21/10 Kommunalsjef Arnfinn Brasø fra Ørland kommune vil orientere om saken i kommunestyremøtet. Side 26 av 26

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen.

Orienteringer: Odd Ustad fra BDO om profilering/markedsføring av kommunen. Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen om kommunereformen. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: onsdag 6. april 2005 kl. 10.00 STED: Nordli samfunnshus, liss- salen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 19.05.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 05.06.2012 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer