Robert Svarva ordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Robert Svarva ordfører"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på e-post: eller tlf Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 43/15 Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag PS 44/15 Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper PS 45/15 Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere PS 46/15 36 omsorgsboliger i Åsen PS 47/15 Detaljregulering for Nesset barneskole PS 48/15 Budsjett Nesset barneskole PS 49/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4-1719/13/7 PS 50/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda PS 51/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) PS 52/15 Boligbyggeprogram 2015 PS 53/15 Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon FO 18/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Solceller Staup helsehus FO 19/15 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnse (SV) - Alternariv politisk organisering i Levanger kommune FO 20/15 Spørsmål fra Jostein Trøyte (SV) - Hogst på Holåstoppen FO 21/15 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre Før møtet settes gjennomføres Åpen spørretime Spørsmål til ordføreren angående Trafikksituasjonen i øvre Halsan fra beboere i Halsan v/åshild Flatås. Spørsmål vedlagt. Levanger, den 27. august 2015 Robert Svarva ordfører

2 SPØRSMÅL TIL ÅPEN SPØRRETIME Spørsmål til kommunestyret Ordfører Robert Svarva Trafikksituasjonen i øvre Halsan Etter gjentatte brev og telefoner, både fra oss som bor i Halsan, Halsan skole og FAU ved Halsan skole ønsker vi nå å fremme saken vår for kommunestyret. Vi ønsker å høre hva dere har tenkt å gjøre for at det skal bli trygt å ferdes i Halsan, spesielt i forbindelse med skoleveien, men også på fritiden. Dette gjelder Tømteveien (FV 125), første del av Høysloveien og Tingstadveien. Denne saken er gjort kjent i media tidligere, men så langt har det ikke blitt gjort vesentlige tiltak. Ungene ved Halsan skole som bor på disse strekningene blir ikke medregnet i skolens gå til skolen aksjon på grunn av at veien regnes som for risikofull. Det meste av disse strekningene er i dag regulert med 80 km/t, noe som er helt uholdbart i kombinasjon med barn i skolevei. Allerede i 2005 ble veien vurdert som trafikkfarlig og ekstra byrdefull av formannskapet. (Sak 026/05). Og i forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen for pukkverket ble saken utsatt på grunn av trafikksituasjonen. Siden dette har trafikken økt betraktelig, mye på grunn av økt uttak av stein fra Halsan Pukk, men også pga av økt aktivitet i Torsbustaden med motorcross, skianlegg, jaktskyteanlegg og som friluftsområde. Vi mener derfor at det bør gjøres tiltak for å forbedre trafikksikkerheten, ved å redusere fartsgrensene, bygge gangvei el fortau, og å etablere fartsdempere på en del utvalgte steder. Noen betraktninger: Hva er argumentet for at det lengre ned i Tømteveien er 30 sone og tre fartsdumper når det går gangvei på strekningen, mens fra skolen og oppover er farten regulert til 60 der ungene må bruke veien som skolevei? Hvorfor ble det bygget fortau fra skolen og nedover til Tingstadveien, men ikke oppover mot boligfeltet i Matberg? Vi ønsker derfor svar på hva kommunestyret har tenkt å gjøre med dette, før noen blir skadd eller drept. Hilsen beboerne i Halsan. 2 av 68

3 Levanger kommune Sakspapir Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag for utbygging til Ekne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Roar Eriksen Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Under forutsetning av at Falstadsentret/ML-senteret bidrar med andel på kr ,- støttes utbygging av bredbånd til Ekne, etter ny Nord-Trøndersk satsing på digital infrastruktur, med kr ,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til innstilling: Under forutsetning av at Falstadsentret/ML-senteret bidrar med andel på kr ,- støttes utbygging av bredbånd til Ekne, etter ny Nord-Trøndersk satsing på digital infrastruktur, med kr ,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedtak i fylkestinget , sak 45/15 Vedlegg: 1 Saksutredning fra fylkestingets møte , sak 45/15 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen 3 av 68

4 Saksopplysninger: Fylkestinget vedtok i møte å bevilge 5 mill. kroner til en ny nordtrøndersk støtteordning for bredbåndsutbygging. Målet med ordningen er å bidra til utbygging av bredbånd til viktige næringslokaliteter i kommunene. Utbygging av digital infrastruktur er et viktig virkemiddel som tilrettelegger for videre næringsutvikling og bolyst i Nord Trøndelag og i kommunene. Fylkeskommunen ble gjennom innføring av den nye statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging i 2014 fratatt beslutningsmyndigheten over bredbåndspengene. Både fylkeskommunen og kommunene ser at den nye statlige støtteordningen prioriterer områder med lav utbyggingskostnad pr. husstand. De 3 prosjektene det er søkt om statlig støtte til i Levanger kommune har forholdsvis høy utbyggingskostnad. Ettersom den nasjonale bredbåndspotten i 2015 ble redusert til 110 mill kroner (160 mill i 2014) er konkurransen om de statlige midlene meget hard. Fylkeskommunen samarbeider med kommunene for å få på plass best mulig søknader om statsstøtte samt at det tilrettelegges for framføring av bredbånd gjennom legging av trekkerør langs fylkesvegnettet og det kommunale vegnettet. Utbygging av bredbånd bør også skje i de områder som ikke er kommersielt utbyggbare og som er viktig for at næringsliv og husholdninger i distriktene skal ha gode utviklingsmuligheter. Gjennom tilrettelegging og støtte til framføring av bredbånd til nye områder, ved den nye støtteordningen, økes også muligheten for i neste omgang å være med i konkurransen om de statlige bredbåndspengene. Søknadsfrist for fylkeskommunale midler for utbygging av bredbånd er satt til 1. okt Fylkeskommunen har tilkjennegitt at Levanger kommune har en god mulighet til å nå opp i tildelingen av fylkeskommunale midler ved å søke på fremføring av bredbånd til Ekne og Falstadsentret. Dette vil i så fall bli et spleiselag mellom fylkeskommunen, Levanger kommune, utbygger og lokalt næringsliv. Det forventes at kommunen bidrar sterkt til en bredbåndutbygging til distriktene. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr ,-. Fylkeskommunen vil gå inn med 50 % av kostandene ved en eventuell utbygging, NTE med kr ,- og resten fordeles på kommunen og eventuelt Falstadsentret og ML sentret. En må regne med hard konkurranse med andre kommuner om disse midlene. Forslag til finansiering: Nord Trøndelag fylkeskommune kr ,- Levanger kommune kr ,- NTE kr ,- Falstadsentret/ML-sentret kr ,- Totalt kr ,- Tildelingskriterier: - Ved rangering av søknadene skal det legges vekt på prosjektets betydning for næringslivet i kommunen. - Det skal legges vekt på i hvor stor grad prosjektet bidrar til at det i neste omgang blir lettere å få utbygd bredbånd til husstandene i området. 4 av 68

5 - Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av utbyggingskostnadene, men høy grad av egeninnsats og høy grad av finansiering fra utbygger teller positivt i vurdering av søknaden. Søknaden skal inneholde: a. En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen. Tiltakets betydning for næringslivet i kommunen skal beskrives. b. Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere. c. Forventet resultat. d. Budsjett og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket. e. Søknadssum. f. Andre relevante opplysninger søkeren anser som viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen. Det kan opplyses om at kommunen er godt i gang med søknaden og med å beskrive de punkter som etterspørres i innholdet i søknaden. I grove trekk mangler nå finansiering. Søknader om statlige midler til utbygging av bredbånd på Ytterøy, Halsan og Ekne/Ronglan er til opplysning gjentatt for 2015 og innsendt til Nkom (tidligere Post- og teletilsynet). Disse søknadene vil gå uavhengig av den nye støtteordningen fra fylkeskommunen. Vurdering: En eventuell utbygging fram til Falstadsentret, etter den nye ordningen til fylkeskommunen, vil styrke søknaden til Nkom, statlig bidrag, om utbygging av bredbånd til resten av Ekne og Ronglan, jfr. K-sak 23/14, møtedato Kommunen bør da bidra med et beløp i størrelsesorden ,- kroner til den fylkeskommunale ordningen, samme beløp som Falstadsentret og ML sentret. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Rådmannen innstiller på at det tas forbehold om bidrag fra næringsaktørene for at kommunen skal gir tilskudd. Evt bidrag fra Falstadsentret styrebehandles i møte 1. september. 5 av 68

6 Levanger kommune Sakspapir Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jon Ketil Vongraven Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon. 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon som grunnlag for at månedsprisen (abonnement) settes til kr inkl. drikke og 3050 uten drikke og kaffemåltid. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon. 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon som grunnlag for at månedsprisen (abonnement) settes til kr inkl. drikke og 3050 uten drikke og kaffemåltid. Hjemmel/bakgrunn for saken: PS 61/14 Budsjett 2015 og økonomiplan Levanger kommune Og punkt 16. i vedtaket i saken «Matombringing til personer som ikke har krav på dette opprettholdes i Levanger kommune inntil en alternativ løsning foreligger.» Vedlegg: Ingen 6 av 68

7 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Matombringing er en verdifull tjeneste både for de som måtte ha krav på det eller av andre grunner ønsker det. Tjenesten er likevel forbundet med en rekke kostnader og utfordringer. Kostnadene til råvarer, produksjon og transport i dette tilbudet kan bare delvis dekkes inn når matombringing er å anse som en tjeneste kommunen yter som erstatning for praktisk bistand til å lage mat. I dette siste tilfelle har Fylkesmannen uttalt følgende: (Utdrag fra e-post fra Fylkesmannen ) «I følge forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (16. desember 2011 nr. 1349) 8 kan kommunen fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand. Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene for praktisk bistand. Det er likevel noen begrensinger: - Øvre tak er det tjenesten koster å produsere (beregnes ut fra forskriftens 9) - Maksimalt samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdning med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G er 186 kr. ( 10, jamfør Rundskriv I om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester) Dersom helsefaglige vurderinger tilsier at tjenestemottaker har behov for særskilt oppfølging i forhold til ernæring, så vil tjenesten kunne anses som hjemmesykepleie. Kommunen har i så fall ikke anledning til å ta betaling for tjenesten. Dersom matombringing ytes som en service for personer uten behov for bistand til matlaging, kan kommunen fritt bestemme pris for tjenesten.» Denne reguleringen har Levanger kommune forholdt seg til, men det er utfordrende å levere en slik tjeneste over hele kommunen da transport er en vesentlig utgift. Når det gjelder matproduksjon og utkjøring til de som ikke fyller kriteriene for å få denne tjenesten som praktisk bistand er det enda flere utfordringer. Dersom en skal operere med et prinsipp om at det skal være mulig å få denne tjenesten må vi vurdere tiltak som regulerer svinn og gir en viss forutsigbarhet for de som skal kjøpe inn råvarer, planlegge og produsere mat hver dag i uka. Her vil også det økonomiske rasjonale stå litt i motsetning til en idealverden hvor tjenester burde innrettes mot at innbyggerne skal settes i stand til å bo så lenge som mulig i egen bolig. Derfor har Levanger kommune i løpet av våren 2015 jobbet med å finne alternative leverandører til det kommunale tilbudet om matombringing til fullpris. Dialogen har vært rettet mot LevaFro og mulighetene til å få til en reservert avtale med dem som innebærer en sikring av tilbudet. Som en del av dialogen har LevaFro og Levanger kommune gjennomført en felles informasjonskampanje om tilbudet, endringene og de fremtidige mulighetene basert på vedtaket i PS 61/14. 7 av 68

8 Utdrag fra informasjonsskriv fra Levanger kommune: Levanger kommune Kommunestyret sakliste «Du som mottar dette informasjonsbrevet har i dag tjenesten «Matombringing» uten at tjenesten er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven. Levanger kommune vil i enda større grad fokusere på de lovpålagte oppgavene og at disse skal løses på en tilfredsstillende måte også i framtida. Det er likevel viktig at gode etablerte rutiner som ikke er lovpålagte søkes å erstattes før de avsluttes av kommunen. Matombringing med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven ytes til personer som er vurdert til ikke å være i stand til å lage egen mat. De vil da ha rett på bistand fra kommunen og betaler da kostnaden på matvarene(kostpris) samt en egenandel for tjenesten Praktisk bistand. Levanger kommune har siden 2007 hatt en praksis som har ført til at du har kunnet motta tjenesten «Matombringing» uten å ha vedtak på dette. Du har da betalt for produksjonskostnaden. Kommunestyret vedtok i møte at denne ordningen skal videreføres inntil en alternativ løsning foreligger. Hvis du som mottar dette informasjonsbrevet ønsker en vurdering i forhold til om du skal tildeles tjenesten «Matombringing» med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven bes du gi tilbakemelding om dette til Helse og omsorgstorget» Under budsjettarbeidene høsten 2014 var det 107 personer som var brukere av tilbudet om matombringing. Med bakgrunn i informasjonskampanjen mottok kommune 58 søknader, der 49 fikk innvilget matombringing som en del av helse og omsorgstilbudet sitt og 9 fikk avslag. Med bakgrunn i disse tallene har ikke Levafro sett det mulig å overta tilbudet fra Levanger kommune. Dette medfører at tilbudet om matombringing til de som har dette tilbudet uten hjemmel i loven må videreføres av Levanger kommune dersom det skal bestå. Vurdering: Denne saken åpner opp for en prinsipiell diskusjon om hvilke tjenester kommunen skal tilby i tillegg til de lovpålagte tjenestene. Det å kunne ha tilgang til god og næringsrik mat er nok en forutsetning for å kunne opprettholde et helsenivå som gjør det mulig å bo hjemme så lenge som mulig. Det er imidlertid en utfordring å finne en løsning på dette i f.h.t. en begrenset kapasitet i våre institusjonskjøkken. Som en del av arbeidet med dette vil administrasjonen lage en vurdering og fremme en sak om storkjøkken for å kunne være forberedt på et større volum og differensierte tjenester. Rådmannens forslag vil derfor være at prisene justeres uten at det bryter med Fylkesmannens vurderinger av kommunens adgang til å prise ulike tjenester. I tillegg er det nødvendig å vedta noen prinsipper for ikke-lovpålagte tjenester på dette området. En evt. videreføring av matombringing til fullpris må derfor kobles opp mot en betalingsordning som gir større økonomisk forutsigbarhet. Dersom kommunen skal fortsette å gi et tilbud om matutkjøring til innbyggerne uten at dette gis som en tjeneste (praktisk bistand) så må dette skje som en abonnementsordning med en pris som reflekterer reelle kostnader. 8 av 68

9 Det foreslås følgende priser: Middag fullpris økes med 14 kr. til 96 kroner pr porsjon for middag levert i hjemmet Middag kostpris økes med 7 kr. til 62 kroner Abonnement mat inkl. drikke kr 3.700,- pr måned Abonnement mat eks drikke og kaffemåltid kr ,- Det søkes inngått en reservert avtale med LevaFro om transport av mat til hjemmeboende. 9 av 68

10 Levanger kommune Sakspapir Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jon Ketil Vongraven Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Satsen for avlønning av Støttekontakter økes fra kr. 100 til kr. 125 kr./time fra For privat avlaster er Levanger kommune samstemt med nabokommunene, dvs følger KS sine døgnsatser og lønn som støttekontakt ved timesavlastning. Det innføres ikke differensierte satser. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Satsen for avlønning av Støttekontakter økes fra kr.100 til kr.125 kr./time fra For privat avlaster er Levanger kommune samstemt med nabokommunene, dvs følger KS sine døgnsatser og lønn som støttekontakt ved timesavlastning. Det innføres ikke differensierte satser. Hjemmel/bakgrunn for saken: Verbalforslag fremmet av Jann Karlsen (KRF) på vegne av AP, SP og KRF under behandlingen av budsjett 2015 : «Rådmannen bes om å utrede differensierte satser for støttekontakter / private avlastere ut i fra den kompetanse som kreves for å hjelpe de ulike mottakerne av tjenester.» Vedlegg: Ingen 10 av 68

11 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Målsettingen med støttekontakttjenesten er blant annet å bidra til at den enkelte får en meningsfylt fritid, bryte ensomhet / isolasjon, bistå med sosial nettverksbygging, fritidsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Støttekontakt skal hjelpe til med å fylle et behov for aktivitet og kontakt med andre, og skal kunne tilbys både yngre og eldre med nedsatt funksjonsevne eller psykiske problemer, og personer med utviklingshemming. Dersom tilbud om støttekontakt ikke anses som hensiktsmessig i det enkelte tilfellet, skal kommunen tilby et mer tilpasset tilbud. Søknad om støttekontakt vurderes i forhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Støttekontakt tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Tjenesten er gratis. Levanger kommune tildeler støttekontakttjenester til personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Hva er en støttekontakt? En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, ivareta sosial kontakt, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv. Støttekontaktens oppgaver er å ta med brukeren til de kultur- og fritidsaktiviteter som brukeren selv ønsker å være med på, motivere for å prøve nye aktiviteter og legge til rette for sosialt samvær Krav til kompetanse: Det kreves ingen utdannelse, men støttekontakten må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig. Det er også ønskelig at støttekontakten er pålitelig og stabil, samt er villig til å forplikte deg over tid. Det kreves politiattest dersom bruker er under 18 år og for brukere over 18 år som er psykisk utviklingshemmet. Lønnsvilkår for støttekontakter: Pr. tiden er støttekontaktlønnen i Levanger kommune på kr.100,- pr. time. Steinkjer avlønner med kr 150 pr time Værnesregionen avlønner med kr 140,36 pr. time d.v.s. minstelønn ufaglært, og satsen justeres ihht ordinære lønnsoppgjør (unntak er Malvik kommune som avlønner med kr 142,- pr time) Trondheim avlønner med kr 140,36 pr. time Verdal avlønner med kr 115 pr time. 11 av 68

12 Ingen andre kommuner har etter hva kommunen har kartlagt vurdert eller vurderer differensiert avlønning av støttekontaktene. Dette henger sammen med formålet for tjenesten og at det ikke kreves formell kompetanse. Dersom det er behov for formell kompetanse må andre tjenester vurderes. Konsekvensen av endring i sats fra kr vil være en helårsvirkning på for støttekontakttjenestene. Det foreslås at dette legges inn i budsjtt 2016 og at endringen vedtas fra Privat avlastning avgrenses i denne sammenheng til privat avlastning som ytes til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formål : Målsettingen med tiltakene er blant annet å hindre utmattelse, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie og gi muligheter til å leve et liv med vanlige aktiviteter. Helse og- avlastning for barn- og unge er en kommunal ordning som har som formål å avlaste foreldre som har et omfattende omsorgsarbeid for barn/unge med funksjonshemning. Tjenesten skal hindre utmatting hos foreldre og gi disse mulighet til å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. Avlastningen har som mål å gjøre det mulig for foreldre å opprettholde gode familierelasjoner samt å bevare sosiale nettverk. Søknad om avlastningstiltak vurderes i forhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Avlastning tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak til den som yter omsorgen. Levanger kommune yter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Ulike typer avlastningstiltak kan kombineres ut fra den som yter omsorgen sitt behov. Avlastningstiltak kan gis som time eller døgn avlastning i institusjon, ved aktivitetstilbud, privat avlastningshjem, i eget hjem eller annet. Levanger kommune yter avlastningstiltak for foreldre og foresatte til barn og unge i egen avlastningsbolig. Tjenesten er gratis Privat avlaster: Kan ytes både av enslige og par. Avlastningshjemmet kan ha egne barn. Selvstendig næringsdrivende som selger tjenester innenfor omsorg faller utenfor definisjonen Krav til private avlastere: Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli avlastere, det er personlig egnethet og engasjement det legges størst vekt på. Det er viktig at avlastningshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom. Det kreves politiattest. Lønnsvilkår for private avlastere i Levanger kommune: Ved døgnavlastning følges KS sine satser for besøkshjem: 12 av 68

13 Veiledende satser for besøkshjem pr. barn pr. døgn fra 1. juli 2014 KS justerer satsen 1 juli hvert år Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 0 til 10 år 260,- 705,- 965,- 10 år og eldre 300,- 705,- 1005,- Ved timesavlastning lønnes private avlastere med samme timelønn som støttekontakter. Andre kommuners praksis: Værnesregionen og Steinkjer følger KS sine satser. Ved timesavlastning brukes timelønn som støttekontakt. Verdal har to satser: kr 1100 pr døgn og kr 550 pr døgn. Differensieringen av satsene var begrunnet i at noen barn hadde en atferd som krevde mer av avlasterne. I dag brukes satsen på kr 550 pr døgn svært lite og ingen nye vedtak fattes etter denne satsen. Alle kommuner gir tilbakemelding om vanskeligheter med å rekruttere private avlastere, og at det ofte er foreldre/foresatte som rekrutterer noen i sitt nettverk. På grunn av vansker med å rekruttere private avlastere kjøper Steinkjer kommune avlastningstjenester av en Inn på tunet gård, dette til markedspris knyttet til dagavlastning eller helgeavlastning. Med unntak av Verdal har ingen andre kommuner vurdert differensierte satser. Alle kommunene gir tilbakemelding om at dersom barnet/ungdommen har stort behov for helsemessig oppfølging, eller har store atferdsproblemer så benyttes ikke privat avlastning. I slike tilfeller er det som regel behov for formell kompetanse og kommunal avlastningsbolig benyttes. I unntakstilfeller og etter individuell vurdering kan det vurderes å bruke timesavlønning, f.eks i påvente av at det blir ledig kapasitet på kommunal avlastningsbolig. Vurdering: Det er vanskelig å rekruttere private avlastere. Økt avlønning kan muligens øke rekrutteringen. Samtidig er det viktig å ikke lage en avlønning som skaper en retning i avlastningstjenesten som ikke er ønskelig. Dersom målet er at førstevalget skal være kommunal avlastning, så vil en økt sats i avlønning kunne motvirke dette. I kommuner som har god kapasitet på sin kommunale avlastningsbolig er det behov for få private avlastere. I kommuner som sliter med lav kapasitet er det behov for flere private avlastere. Levanger kommune har lav kapasitet på kommunal avlastningsbolig av mange årsaker. Størrelsen på den kommunale avlastningsboligen og etterslep på tilbud om bolig til unge voksne funksjonshemmede er to av de viktigste årsakene. Det vurderes ikke som hensiktsmessig med differensiert avlønning for støttekontakter og private avlastere. Formålet med tjenestene tilsier ikke at det skal kreves formell 13 av 68

14 kompetanse av oppdragstakerne. Dersom det er behov for formell kompetanse så må andre tjenester vurderes. Det anbefales at Levanger kommune justerer sin avlønning av støttekontakter slik at avlønningen nærmer seg nivået som Værnesregionen og Trondheim kommune ligger på. Dette vil bedre muligheten til å rekruttere støttekontakter som vil bli viktig for oss i årene framover også. For private avlastere er Levanger kommune relativt samstemt med nabokommunene, d.v.s. følger KS sine døgnsatser og lønn som støttekontakt ved timesavlastning. Verdal har to satser men bruker i praksis kun den høyeste. Det anbefales at KS sine satser fortsatt følges og at satsen justeres årlig pr 1 juli i h.h.t justeringen som KS foretar. 14 av 68

15 Levanger kommune Sakspapir Oppføring av 36 nye omsorgsboliger i Åsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2015/589 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Planene for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen godkjennes med en kostnadsramme på 140 mill. inklusive mva. og statlige tilskudd. 2. Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 2. tertial. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Planene for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen godkjennes med en kostnadsramme på 140 mill. inklusive mva. og statlige tilskudd. 2. Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 2. tertial. Hjemmel/bakgrunn for saken: Bygging av 36 omsorgsleiligheter i Åsen ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med økonomiplanen for den , sak 61/14. Det vises også til notat utarbeidet av Rådmannen vedr. antall plasser (vedlegg 5), samt institusjonsplan behandlet av kommunestyret, sak 4/14. Vedlegg: 1 Tegninger og beskrivelse 2 Strategidokument 3 Romprogram 4 Budsjett 15 av 68

16 5 Notat vedr. antall enheter 6 Organisasjonsplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Prosjektet startet i januar Prosjektet er organisert som vist i vedlegg 6. Prosjektgruppa, med innspill fra helsefaglig gruppe (referansegruppe) har utarbeidet et strategidokument og et romprogram (vedlegg 2-3). Det ble først foretatt en prekvalifisering av 6 grupper for pris- og designkonkurranse. Gruppene besto av byggentreprenør, tekniske entreprenører, rådgivere, arkitekt og landskapsarkitekt. Løsning, pris og intervju ble valgt som tildelingskriterier. Byggmestran med sine samarbeidspartnere ble valgt, de scoret høyest både på løsning og pris. Senteret skal ivareta hensynet til frivilligheten. Det har vært et konstruktivt samarbeid med Samarbeidsutvalget i Åsen, som har bidratt med ønsker om innhold i bygningen. Vi er nå inne i en samspillfase frem til 19. oktober. Byggestart er satt til november Før dette skal rivningsarbeidet være sluttført. Innhold: Omsorgsboligene i Åsen er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorg. Boligene tilrettelegges for mennesker med kognitiv svikt (demens). Det er lagt opp til boenheter som kan benyttes fleksibelt. Prosjektet inneholder 36 nye boenheter fordelt på 3 etasjer. Det er planlagt 30 omsorgsleiligheter fordelt på 6 bokollektiv. I tillegg kommer 6 selvstendige omsorgsboliger. Bygget skal oppføres som passivhus. Bokollektivene: Hver enkelt boenhet i bokollektivene har en størrelse på m 2 og består av oppholdsrom/ soverom med hybelkjøkken som det er mulig å stenge av (skap), samt godt tilrettelagt bad. Skinne for takheis mellom seng og bad. Omsorgsboliger som bokollektiv er beskrevet i Husbanken sin veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem «Rom for trygghet og omsorg». Bokollektivene organiseres med tanke på stor grad av fellesskap. I hver etasje er det lagt opp til felles stue, spiserom og kjøkken. Selvstendige omsorgsboliger: Hver boenhet har et bruksareal på 65m 2, 3 stk. toromsleiligheter og 3 stk. treromsleiligheter. Leilighetene inneholder oppholdsrom (stue/ kjøkken), 1-2 soverom, bad, gang, bod og privat uteplass. Leilighetene ligger litt skjermet i forhold til bokollektivet. For beboerne i de selvstendige omsorgsboligene vil det både være mulig både «å delta» og «ikke delta» i fellesskapet i bokollektivet. 16 av 68

17 Fellesrom og personalfasiliteter: En «storstue» er også tatt inn i prosjektet, dette har også vært et sterkt ønske fra Samarbeidsutvalget. Foruten en arena for ulike aktiviteter og samlinger ved senteret, vil storstua også være et sted hvor pårørende og frivilligheten kan delta. Viser ellers til vedlagte romprogram (vedlegg 3). Personalfasiliteter: Senteret skal inneholde nødvendige kontorer, møterom, garderober, arealer for hjemmetjenesten mm. Viser ellers til romprogram (vedlegg 3). Velferdsteknologi: Bygningsmassen skal tilpasses dagens og fremtidens teknologiske løsninger. Heldøgnsplassene skal gi muligheter til individuelle tilpasninger ut fra funksjonsnivå og velferdsteknologiske muligheter. Uteområde/ sansehage: Det er planlagt en skjermet sansehage mot sør- og vest og en utsiktshage mot nord som er universelt utformet. Vurdering: Etter de siste beregninger opererer en pr med en budsjettert kostnad på kr. 140 mill. (vedlegg 4), rivningskostnadene er da inkludert. Bygget er på 4380 m 2. Noe som gir en kostnad pr. m 2 på ,-. Med momsrefusjon og tilskudd fra husbanken vil kommunalt låneopptak bli som følger: Totalkostnader: 140 mill. Momsrefusjon: 35 mill. Differanse: 105 mill. 45 % tilskudd fra husbanken mill. Kommunalt låneopptak mill. De kommunale kostnadene pr. boenhet vil da bli på 1.6 mill. kr. Ved nedbetaling over 40 år og en rente på 5 % vil en gjennomsnittlig månedlig kostnad pr. enhet på kr. 7765,- dekke kommunens investering. Husbankens tilskuddsordninger er på 45 % av anleggskostnadene for omsorgsboliger. Den gunstige tilskuddsordningen skulle egentlig avvikles i 2015, den er nå videreført, men på ubestemt tid. Opprinnelig var det satt av 63 mill. til 26 omsorgsleiligheter (brutto), tilsvarer 26 mill. (netto) i økonomiplanen for I vedtaket ble det bevilget et tillegg på 11 mill. (netto), tilsvarer 26.6 mill. brutto, på grunn av økningen i antall plasser. Med bakgrunn i ovennevnte vil det være behov for å øke kommunens låneopptak fra ca. 37 mill. til ca. 58 mill. Rådmannen foreslår at endringen tas i forbindelse med tertialregnskapet. 17 av 68

18 Levanger kommune Sakspapir Detaljregulering for Nesset barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune Arkivref: 2014/ / Saksordfører: Nina Elisabeth Berget, AP Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Forslag i møte: Rådmannens korrigerte forslag til innstilling: Detaljregulering for Nesset barneskole, sist rev , med bestemmelser sist rev , vedtas iht. plan- og bygningslovens Endringsforslag fra Nina Elisabeth Berget, AP på vegne av AP, SP og KRF: Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.8 endres fra 190 sykkelplasser til 290 sykkelplasser. Begrunnelse: Minimum sykkelparkeringsplasser bør være 0,5 plasser pr. elev/ansatt. Dette tilsvarer 290 sykkelplasser; elever + 50 ansatte = 580 x 0,5 = 290. Avstemning: Endringsforslaget enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.8 endres fra 190 sykkelplasser til 290 sykkelplasser. Detaljregulering for Nesset barneskole, sist rev , med bestemmelser sist rev , vedtas iht. plan- og bygningslovens Rådmannens forslag til innstilling: Detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, sist rev , med bestemmelser sist rev , vedtas iht. plan- og bygningslovens Vedlegg: 1 Planbeskrivelse mottatt Plankart sist rev av 68

19 3 Reguleringsbestemmelser sist rev Ros-analyse Nesset oppvekstsenter 5 Geoteknisk vurdering, Sweco Utomhusplan foreløpig Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Reguleringsplan for Gjemble øvre del, stadfestet Levanger kommune Kommunestyret sakliste Saksopplysninger: Planområdet er på ca. 27 daa og ligger på Nesset, øst for Gjemblevegen. Det foreslås utvidelse av eksisterende skoleanlegg mot syd, samt utbedring av forhold for parkering og trafikkavvikling i tilknytning til anlegget. Ca. 5,3 daa dyrka mark inkludert skråning opp mot Nesseguttbanen foreslås omdisponert fra jordbruk til undervisning. Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 10. juni 2015, sak 42/15. Offentlig ettersyn ble kunngjort den og berørte parter ble tilskrevet med brev av Kommunens barnerepresentant er også gitt mulighet for uttalelse. Høringsfristen var 31. juli Det er mottatt følgende uttalelser: 01 Sametinget, Asbjørn Granli, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nessegutten IL, NVE, (kort kommentar) I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og evt. kommentert: 01 Sametinget, Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området, og har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Sametinget minner om det generelle aktsomhetsansvaret, og foreslår følgende bestemmelse: Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Sametinget minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 4 annet ledd. De gir eksempler på slike kulturminner. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 m rundt kulturminnet, jf. kml. 3 og av 68

20 Kommentar: Foreslått bestemmelse er tatt inn som fellesbestemmelse 1.5. Levanger kommune Kommunestyret sakliste 02 Asbjørn Granli, Granli er eier av gnr. 4, bnr. 52, og blir nærmeste nabo til parkeringsplass o_p2 (dropoff) til Nesset oppvekstsenter. Han gjør oppmerksom på at han er eier av en dyretransportbil, og har hatt parkeringsplass i 28 år på nevnte område. Denne parkeringsplassen er han daglig avhengig av, og ønsker forslag til hvordan dette løses. Kommentar: Levanger kommune ved Bygg og eiendom har den svart at det ikke foreligger noen avtale mellom Granli og kommunen vedrørende bruk av arealet, og at hans ønske om fortsatt bruk av arealet til privat parkering ikke kan etterkommes. Da Nessegutten har planlagt ny parkeringsplass på arealet ved samfunnshuset, foreslår kommunen at Granli tar kontakt med Nessegutten angående parkering av dyretransportbil. 03 Statens vegvesen, Avkjørsel til området og koblinger mellom fortau og gangfelt har fått en bedre utforming med foreslått løsning. Avgrensa arealer mellom hente/bringe-aktivitet og areal for myke trafikanter vil bidra til en mer oversiktlig og trafikksikker situasjon innenfor skoleområdet. Plankartet viser at det er planlagt for fortau i planområdet, og ikke gang- og sykkelveg. Riktig reguleringsplanformål bør rettes opp i plankartet. Vegvesenets merknader til sykkelparkeringsplasser er fulgt opp i planbestemmelsene, der det er satt et minimumsantall for permanente sykkelparkeringsplasser. Kommentar: Plankartet viser egentlig fortau, som benevnes gang- og sykkelveger. Vi mener planen likevel er forståelig, selv om fortau først og fremst er for gående. Ifølge trafikkreglenes 18 nr. 3 er det likevel tillatt å sykle på fortauet når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. 04 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen: Ut fra regionale og nasjonale jordvernhensyn vurderer landbruksavdelingen det som positivt at parkerings-, leke- og oppholdsarealer her delvis er løst gjennom sambruk med tilliggende idrettsanlegg. Landbruksavdelingen innser at det er knyttet store samfunnsinteresser til utbyggingen, og har på denne bakgrunn ingen ytterligere merknader. Miljøvernavdelingen: I forhåndsuttalelse forutsatte Miljøvernavdelingen at planen legger «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» til grunn, og bl.a. følger opp denne ved å sette av tilstrekkelig areal til sykkelparkering. Det er positivt at det er tatt inn krav om antall sykkelparkeringsplasser i reguleringsbestemmelsene. Statens vegvesen sin norm for minimum antall parkeringsplasser for sykkel er imidlertid 0,7 plasser pr. elev. Her er det planlagt med 190 sykkelparkeringsplasser på 530 elever, noe som gir knapt 0,4 plasser pr. elev. Miljøvernavdelingen tilrår kommunen å se på 20 av 68

21 muligheten for å utvide arealet for sykkelparkering. Levanger kommune Kommunestyret sakliste Kommunalavdelingen - samfunnssikkerhet og beredskap: Det er gjennomført en begrenset ROS-analyse for tiltaket samt en geoteknisk vurdering. Det som er identifisert som mulig risiko følges opp gjennom tiltak bl.a. bestemmelser. Kommentar: Bestemmelsenes 3.8 gir kun minstekrav for sykkelparkering. Flere plasser kan likevel opparbeides. Sykkelhåndbokas norm for minimum antall sykkelplasser for skoler, på 0,7 sykkelplasser pr. elev, virker mye på en barneskole når elevene først får sykle til skolen fra slutten av 4. klasse. Dvs. at hovedsakelig 5. til 7. klasse og noen ansatte sykler. Dersom det er 530 elever / 7 klassetrinn = 76 elever pr. klassetrinn og alle i 5. til 7. klasse sykler trengs 228 plasser for disse elevene. Minstekravet er ikke endret, men vi tilrår likevel flere sykkelplasser enn minstekravet. 05 Nord-Trøndelag fylkeskommune, I vår uttalelse til varsel om oppstart har vi framholdt at prosessen må legges til rette for at blant andre barn og unge har mulighet til å delta. Skolen er barnas arbeidsplass og hverdagsmiljø. Plansaken gjelder utbygging av et skoleanlegg; Nesset oppvekstsenter, og da er det særlig viktig at barn og unge blir hørt. Vi kan ikke se av beskrivelsen at barn har medvirket. Barn og unge kan gi viktige innspill i saker der de blir berørt. I tillegg vil det være en viktig demokratiopplæring for barn og unge å delta i slike prosesser. Det forhold at Levanger for tiden ikke har barnerepresentant bør ytterligere tilsi at barn og unge blir direkte hørt. Det er relativt godt utbygd gang- og sykkelvegnett i området og kort avstand til store boligområder. Skoleanlegget er dimensjonert med 190 sykkelparkeringsplasser for i alt ca. 530 elever og 50 ansatte. Ut ifra de gode sykkelmulighetene som finnes synes antall sykkelparkeringsplasser noe knapt. Planen gir rom for 35 parkeringsplasser for bil som gir ca. 0,7 bilplasser pr. ansatt. Overordnet plan stiller krav om 1,5 bilplasser pr. ansatt. Det argumenteres med mulighet for parkering ved Sportsklubben Nesseguttens bane like ved. For å sikre dette mener vi at avtale om sambruk i 3.7 må presiseres til å gjelde både idretts- og parkeringsareal. Skolens uteareal for leik og opphold er for lite i forhold til antall elever på skolen. Ved avtale om sambruk av idrettsareal med Sportsklubben Nessegutten, synes dette likevel å være en akseptabel løsning. Det bør likevel vurderes hvordan dette arealet kan gi mulighet for mer allsidig aktivitet i tillegg til ballspill. Det må legges vekt på universell utforming i utearealet. Det er spesielt viktig å sikre tilgjengelige og rasjonelle forbindelser mellom atkomstveg og ulike aktivitetsområder. Kulturminner: Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske påvisningsundersøkelser i dette planområdet. Se blant annet vårt brev av Det ble ikke påvist arkeologiske kulturminner i området. Etter vår vurdering finner vi derfor at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen. 21 av 68

22 Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Kommentar: Ny barnerepresentant er gitt anledning til uttalelse. Antall sykkelplasser: Se vår kommentar til fylkesmannen. Bestemmelsenes 3.7 Avtale om sambruk er supplert iht. innspill. Øvrige innspill tas til orientering, og kulturminnelovens aktsomhetsplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. 1.5 om kulturminner er tilføyd etter forslag fra Sametinget. 06 Nessegutten IL, Sportsklubben Nessegutten ser mye positivt i planen, men foreslår utbedringer for å øke trafikksikkerheten nå som dette blir barneskole. Planforslaget bærer preg av at alt skal løses innenfor kommunens areal. Nessegutten mener det bør tenkes større, og er positive til at man ser skolens og klubbens areal under ett. Hovedpoenget deres er å rute majoriteten av de myke trafikantene bort fra det vanskelige krysset Gjemblevegen/Åsgårdsvegen. For å få til dette må noe av Nesseguttens areal benyttes til gang-/sykkelveg, noe som allerede ligger inne i klubbens anleggsplan. Ny parkeringsplass mellom Gjembleskorsen og samfunnshuset ligger også i klubbens planer, og dette mener de bør utnyttes i reguleringsplanen. Med tilgang til denne p- plassen både på dag- og kveldstid vil det ikke kreves like stor p-plass ved busstoppen. Dette gir muligheter for å få til en enda tryggere skolevei. Krysset Gjemblevegen/Åsgårdsvegen er meget trangt og kaotisk i dag, og med økt antall elever gående og på sykkel, i tillegg til flere biler, blir dette trolig et vanskelig punkt også etter omregulering. Det virker for trangt for både avstigningssone og gang/sykkelsti i dette krysset. Nessegutten mener myke trafikantene bør ledes utenom dette området. Nessegutten ønsker å få til asfaltert løype rundt banene opp til Gjemblevegen på sørsiden av anlegget. Dette gir muligheter for å bedre trafikksikkerheten. I tillegg velger mange myke trafikanter fra nord en sti gjennom skogen ned til eksisterende parkeringsplass. Forslag: Stien som i dag går inn til parkeringsplassen utbedres for å tilrettelegge for at myke trafikanter kommer denne veien. Bussveien rundt parkeringsplassen reduseres noe i lengde (men ikke i bredde da svingen har liten radius fra før) for å få syklister/gående rundt busslomma. «Kiss and ride» flyttes inn mot busstopp. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i at myke trafikanter fra sør/øst kommer på utsiden av Nesseguttens anlegg, rett bort på sykkelparkeringen. Se skisse under. 22 av 68

23 Nesseguttens planer om rulleskiløype og ny p-plass gir en del muligheter som de mener ikke er utnyttet godt nok i planene. De konkluderer med at kommunen og Nessegutten sammen kan få til en bedre løsning enn det som er skissert i planforslaget. Kommentar: Dersom planen skal endres og det kan få betydning for berørte parter (deriblant naboer) vil det utløse behov for ny høring. Nesseguttens forslag til alternativ trafikk- /parkeringsløsning er delvis av en slik art. En eventuelt mindre detaljert plan som kunne åpnet for senere vurdering av andre løsninger er heller ikke aktuelt, da kommunen har forutsatt at dagens parkering for ansatte og busser beholdes. Nevnte sti ligger i formålet annen veggrunn grøntareal (nordøst i planområdet). Formålet er ikke til hinder for at stien kan oppgraderes, men den leder ned på trafikkareal for bl.a. busser. 4.2 er supplert med mulighet for sti/gangforbindelse. Det hadde vært positivt å føre traseen helt fram til skolen, men tilgjengelig areal er knapt og kommunen har ikke intensjoner om å endre på areal for busser m.m. Det er positivt om Nessegutten innenfor egen eiendom kan opparbeide en gang- /sykkelveg (rulleskiløype) som kan fungere som en snarveg for folk sørfra. Å evt. flytte «kiss and ride» lenger inn i området vil gi økt trafikk langs en større del av skolevegen samt omkring parkeringsområdet som omkranses av eneboliger. Arealet virker noe knapt, men det anses likevel som en forbedring. Å evt. flytte gangfeltet over Gjemblevegen sørover kan medføre uønsket ferdsel utenom gangfelt, da folk gjerne tar snarveger. 23 av 68

24 07 NVE, På grunn av dårlig kapasitet har NVE dessverre ikke muligheten til å skrive uttalelse til alle reguleringsplaner som kommer inn. Men NVE har lest gjennom reguleringsplan for Nesset oppvekstsenter som ivaretar geoteknikk på en god måte og NVE har derfor ingenting å kommentere. Endringer av planen etter offentlig ettersyn / høring I samråd med tiltakshaver er det gjort følgende endringer: Reguleringsbestemmelsene 1.5 om kulturminner og aktsomhetsansvaret er tilføyd. 3.7 Avtale om sambruk er supplert med hensyn til parkering. 4.2 er supplert med mulighet for sti/gangforbindelse. 4.3: Minimum antall parkeringsplasser er endret fra 35 til 32. Vurdering: Høringsuttalelsene er delvis imøtekommet. Forhold som ikke er imøtekommet er innspill fra nabo (om parkering på kommunal grunn), vegvesenets innvending til formålsbruk, fylkesmannens og fylkeskommunens råd om mer sykkelparkering (kommunen kan likevel vurdere flere plasser enn minstekravet) samt Nesseguttens forslag til endra trafikkløsninger. Kravet om min. antall parkeringsplasser i bestemmelsenes 4.3 var feil i høringsversjonen og er endret fra 35 til 32, da det er dette som er mulig å få til. Rådmannen tilrår at det innstilles på at vedlagte planforslag vedtas. FØRSTE GANGS BEHANDLING Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Følgende tilføyes bestemmelsene: 3.10 «Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert fra SWECO». Vedlagte forslag til detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Saksordfører: Nina Elisabeth Berget, AP Forslag i møte: Ingen. 24 av 68

25 Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Følgende tilføyes bestemmelsene: 3.10 «Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert fra SWECO». Vedlagte forslag til detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens Vedlegg: 1 Planbeskrivelse mottatt Plankart sist rev Reguleringsbestemmelser mottatt Ros-analyse Nesset oppvekstsenter 5 Geoteknisk vurdering, Sweco Utomhusplan foreløpig Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Reguleringsplan for Gjemble øvre del, stadfestet Saksopplysninger: Bakgrunn Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende skoleanlegg mot syd, samt forbedre forhold ved parkering og trafikkavvikling i tilknytning til anlegget. I forbindelse med omlegging av skolestruktur i Levanger vil skolen fra høsten 2016 endres til Nesset oppvekstsenter, en barneskole for trinn for inntil 532 elever med skolefritidsordning. I den forbindelse er det avdekket et behov for en betydelig arealutvidelse som ikke er vurdert hensiktsmessig å realisere innenfor formålsgrenser i gjeldende plan. Ca. 5,3 daa dyrka mark inkl. skråning opp mot Nesseguttbanen foreslås omdisponert fra jordbruk til undervisning. Planen er utarbeidet av Arkitektkontoret KVADRAT AS for Levanger kommune. Prosjektering av veg er utført av Norconsult AS. Planområdet Planområdet er på ca. 27 daa og ligger på Nesset, øst for Gjemblevegen. Areal med undervisningsformål utgjør ca. 21 daa. Området omkranses av dyrka mark, noen boliger i nordøst samt idrettsanleggene til Sportsklubben Nessegutten i sørøst. Bergvinhaugen med lysløypeanlegg ligger nordvest for skolen. Foruten kommunal eiendom inngår deler av eiendommene 4/1, hjemmelshaver Knut Ivar Gjemble og 4/4, hjemmelshaver Sportsklubben Nessegutten. 25 av 68

26 Forslagsstiller har innledet forhandlinger med hjemmelshaver for eiendommen 4/1 med det formål å erverve den del av eiendommen som berøres av planforslaget. Hjemmelshaver har så langt stilt seg positivt til dette. Del av planområdet som omfatter eiendommen 4/4 er gjennomgått og avklart i møte med Sportsklubben Nessegutten. Planstatus Gjeldende kommunedelplan fra 2000 viser til at dette er et område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Gjemble øvre del, stadfestet , som bl.a. tillater offentlig bebyggelse i 2 etasjer. Planforslaget er i hovedsak i tråd med eksisterende plan, men område i forbindelse med adkomst fra Gjemblevegen i nordøst, er gitt en betydelig høyere detaljeringsgrad og differensiering av formål innunder trafikk, parkering og areal for gående og syklende. Utvidelse av arealformål undervisning er i gjeldende plan regulert til jordbruksformål. Kommunen har i oppstartsmøte vurdert at planarbeidet ikke krever en konsekvensutredning. Planforslaget Generelt Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg (undervisning), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, gang/sykkelveg, annen veggrunn - tekniske anlegg og grøntareal, parkering og parkeringsplass). Bebyggelsen Området foreslås regulert til undervisningsbygg med tilhørende utomhusanlegg, sykkelparkering, internveger med videre. Eksisterende skolebygg inngår i planen, og omriss av planlagt bebyggelse er vist. Grad av utnytting: Det foreslås 25 %-BYA (prosent bebygd areal) innenfor undervisningsformålet. Dette gir mulighet for 5250 m2 BYA. Dette skal gi tilstrekkelige rammer for planlagt utvidelse av skolebygget og samtidig gi mulighet for å gjennomføre mindre omfattende kapasitetsutvidelse(r) av skoleanlegget i framtiden. Byggehøyde: Det foreslås maks gesimshøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Biladkomst og gang-/sykkelveg Planforslaget innebærer en omlegging av avkjøring fra Gjemblevegen og flytting av avkjøring inn til Sportsklubben Nessegutten. Formålet har vært å skape bedre visuell oversikt i en situasjon med potensiell fare for ulykker. Samtidig har det vært viktig med tilstrekkelig plass til å etablere gang- og sykkelveg inn fra Gjemblevegen på begge sider av T-kryss hvor gående/syklende ikke må krysse avkjørselsveg i tilknytning til selve krysset, men at dette skjer på fotgjengerfelt etter avkjørsel til Sportsklubben Nessegutten og drop-off-sonen. Parkering Området o_p1 er regulert til parkering/oppstilling og snuplass for buss. I tillegg er det regulert inn avkjørsel for to privateiendommer fra området. Området o_p2 er regulert til korttidsparkering/drop-off i forbindelse med 26 av 68

27 bringing/henting av elever med personbil. Eksisterende parkeringsplasser er planlagt videreført som i dag. I bestemmelsene er det krav om 190 sykkelparkeringsplasser, 35 bilparkeringsplasser og 2 HC-plasser for bil i tilknytning til hovedinngang. For 50 ansatte gir det en parkeringsdekning på 0,7 plasser pr. ansatt (eks. HC-plasser). Kommuneplanens arealdel fra 2011 har bestemmelse om 1,5 plasser pr. ansatt samt at minimum 5 % av parkeringsplasser i tilknytning til felles parkeringsanlegg skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det er allikevel åpnet for at man gjennom reguleringsplan kan det fastsettes andre parkeringskrav dersom forholdene gjør dette påkrevet. Avviket er vurdert akseptabelt da det er et godt utbygd gang- og sykkelvegnett tilknyttet skolen. Skoleanlegget er relativt sentrumsnært og det foreligger tilgjengelige parkeringsareal på tilstøtende eiendom disponert av hjemmelshaver Sportsklubben Nessegutten som kan benyttes i skolens driftstid forutsatt at man utarbeider en avtale med hjemmelshaver. Det er gitt positive signaler fra Sportsklubben Nessegutten angående dette i planprosessen. Lek og uteopphold Rammene for skolens utomhusområde med store omkringliggende jordbruks- og grøntområder, umiddelbar nærhet til idrettsanlegg og god avstand til trafikkert bilveg vurderes som gode for barn og unge. Adkomst til skoleområdet sikres ved at det opparbeides gang- og sykkelveier tilknyttet eksisterende gang- og sykkelvegnett som gir barn- og unge mulighet for å trygt bevege seg til og fra planområdet. Uteoppholdsareal er vurdert ift. råd i Helsedirektoratets rapport, Skolens utearealer Om behovet for arealnormer og virkemidler, IS Nesset OS dimensjoneres for 530 elever. Det utløser et krav om et minimumsareal på m 2 nettoareal (> 300 elever). I tillegg skal det være 25 m2 ekstra pr. elev utover 300 elever, dvs. ytterligere 5750 m2. Totalt krav om netto uteareal m2. Nesset Oppvekstsenter har med utgangspunkt i foreløpig utomhusplan et netto uteareal på m2 eksklusiv areal for bygninger, parkeringsplasser og annet trafikkareal. For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 meter fra skolebygningen. Avvik mellom netto uteareal innenfor skolens eget område og minstekrav utløser behov for sambruk av regulert idrettsareal (19,2 daa) på tilstøtende eiendom. Arealet er benyttet til ballbaner og disponeres av hjemmelshaver Sportsklubben Nessegutten. Det er i bestemmelsene foreslått krav om at avtale om sambruk av idrettsareal på eiendommen 4/4 skal foreligge før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til tiltak innenfor området o_u. Universell utforming Universell utforming er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Risiko- og sårbarhetsanalyse I vedlagte ROS-analyse, gjennomført med sjekkliste basert på rundskriv fra DSB, er det gjort risikovurdering av to relevante forhold; Ulykke i av-/påkjørsler og ulykke med syklende/gående. Det går fram at hastighetsbegrensning tilsier kun moderat skadeomfang ved ulykke. 27 av 68

28 Støy: Det foreligger ikke forhold som har gitt grunnlag for å gjennomføre støymålinger eller utarbeide en særskilt støyutredning i planarbeidet. Grunnforhold: Sweco har utført grunnboringer og prøvetaking i november Planområdet ligger ikke i registrert kvikkleiresone, og det er ikke påvist sensitiv eller kvikk leire i planområdet. Utførte boringer nord og sør for skolen viser finsandig silt over morene, med større mektighet av løsmassene i sør. Torv er også påtruffet i to prøvepunkt. Den geotekniske vurderingen anbefaler videre undersøkelser/vurderinger når mer detaljerte planer foreligger. Kulturminner Arkeologisk forundersøkelse ble gjennomført den Undersøkelsen var konsentrert til utvidelsesområdet straks sør for skolebygning og ballbinge. Det ble åpnet åtte sjakter som avdekket til dels tykke myrlag før marint avsatt steril undergrunn. Myrlaget avtar mot øst i undersøkt området der det lengst i nordøst var fløssberg kun ti cm under dagens markoverflate. Under sjaktingen kom det ikke frem noen konflikt med automatisk fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Slike er heller ikke kjent fra tidligere. Biologisk mangfold Det er ikke registrert forhold som må hensyntas. Vann-, avløp-, energiløsninger Overflatevann tilkobles eksisterende overvannsledning, med eventuell fordrøyning etter behov. Avklares i detaljprosjektering av tiltak. Renovasjon Det er stilt krav til avfallsløsning med nedgravde containere i reguleringsbestemmelser. Plassering av disse er vist som tre fraksjoner plassert mellom fleksibel asfaltflate og internveg syd på foreløpig utomhusplan. Ut over dette er det planlagt plassert komprimator for papp/papir i utebod plassert noe lengre vest langs samme internveg. Det er lagt opp til en organisering hvor renovasjonsbil ikke skal måtte rygge på skoleområdet. Utbyggingsavtale Det er i planprosessen og dialog med Sportsklubben Nessegutten avklart at det foreligger gjensidige interesser i utvikling av utomhusanlegg og infrastruktur i planområdet. En evt. utbyggingsavtale mellom Levanger kommune og Sportsklubben Nessegutten vil utarbeides i videre behandling av plansaken. Planprosess Medvirkning Oppstartmøte med kommunen ble avholdt Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut i brev datert Det er gjennomført en mulighetsstudie og videre et skisse-/forprosjekt for utvidelse av eksisterende skoleanlegg, som har vært førende planarbeidet og endelig planforslag. Det har vært avholdt fellesmøte angående utomhusanlegg med representanter fra Sportsklubben Nessegutten, landskapsarkitekt, planlegger, ansatte fra skolen og Levanger kommune. 28 av 68

29 Det er mottatt forhåndsuttalelse fra Sportsklubben Nessegutten, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens vegvesen. Disse er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Intern høring i kommuneorganisasjonen av planforslag mottatt 15. mai 2015 I Levanger kommune er kommunalteknikk, Nesheim oppvekstsenter og Nesset ungdomsskole gitt anledning til uttalelse. For tiden har kommunen ingen barnerepresentant som kan høres. Bygg og eiendom er oppdragsgiver. I Innherred samkommune er landbruk og naturforvaltning, folkehelsekoordinator og kommuneoverlege hørt. Kommuneoverlegen har ingen innspill på dette stadium, men forutsetter at utforming av uteområde kommer senere, bl.a. med sykkelparkering. Vedlagte reviderte plandokumenter har flere faktaopplysninger. Vurdering: Landbruksmessige hensyn - omdisponering av dyrka mark m.m. Planforslaget er ikke i samsvar med overordnet plan med hensyn til omdisponering av dyrka mark. Kommunedelplanen fra 2000 viser til at eksisterende reguleringsplan skal gjelde, og den viser jordbruksformål der det er foreslått skoletomtutvidelse på ca. 5,3 daa. Utvidelse av skoletomta anses imidlertid å ha så stor samfunnsmessig betydning at Rådmannen mener jordvernet må vike. Eksisterende skolebygning ligger omkranset av dyrka mark, og det virker hensiktsmessig å få sammenheng i bebyggelsen. Å bygge ned skolens uteoppholdsareal er heller ikke noe alternativ. Det er dermed svært begrensede muligheter for utvidelse av skolen uten å ta i bruk dyrka mark. Tilkomst til dyrka mark med landbruksmaskiner, via skoletomta, er hensyntatt. Grad av utnytting og byggehøyde Området ligger landlig til og foreslått grad av utnytting og byggehøyde virker akseptabel sett i forhold til eksisterende bebyggelse. Foreslått 25 %-BYA gir mulighet for 5250 m2 bebygd areal, og eksisterende + planlagt bebyggelse er oppgitt til ca m2. Grad av utnytting er også romslig nok om sykkelparkering på ca. 400 m2 skal medregnes. Parkering og trafikkløsninger Ved full kapasitet vil barneskolen ha flere ansatte enn dagens ungdomsskole, men det legges ikke opp til mer bilparkering. Ifølge kommuneplanens arealdel fra 2011 burde det vært 1,5 p-plass pr. ansatt. Forslagsstillers argumenter for lavere dekning (0,7 pr. ansatt) anses akseptabel. Forbedring av trafikkløsninger anses som svært positivt. Skolens uteareal minste uteareal (MUA) Helsedirektoratets rapport fra 2003: «Skolens utearealer om behovet for arealnormer og virkemidler» anbefaler; minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2. Uteareal er i denne sammenheng areal utenom bygninger, parkeringsplasser og annet trafikkareal. Overnevnte tilsier at det for 530 elever bør være minimum m2 uteareal. Foreløpig utomhusplan gir uteareal på m2. Foreslått maks grad av utnytting sikrer at ca m2 ikke kan bebygges. 29 av 68

30 Helsedirektoratets rapport omfatter kun anbefalinger. Rådmannen mener normene kan oppfylles gjennom avtale om bruk av de nærliggende uteanleggene på den vel 19 daa store eiendommen til Sportsklubben Nessegutten. Bestemmelse om avtale ( 3.7) er det trolig ikke anledning til å gi med hjemmel i plan- og bygningsloven. Dvs. at bestemmelsen kan bli ansett ugyldig. Sambruk av arealer kan likevel være en god løsning Grunnforhold På bakgrunn av den geotekniske vurderingen anbefales følgende bestemmelse: «Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert fra SWECO». Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig ift. sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Konklusjon Det er ikke registrert miljø- og samfunnsforhold som taler sterkt imot planforslaget, og Rådmannen tilrår at planforslaget med foreslått endring (bestemmelse ang. geoteknisk vurdering) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Før sluttbehandling bør det gjennomføres kartforretning for eiendomsgrense i sørvest med dårlig kvalitet. 30 av 68

31 Levanger kommune Sakspapir Budsjett Nesset barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Håvard Heistad Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt. 4: Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Prosjektet Nesset skole utføres etter vedlagte planer med en kostnadsramme på 76 millioner kroner inkl mva. 2. Investeringsbudsjettet korrigeres slik (vedtatte tall i parentes) Nesset barneskole 15 (5) 49(22) 0(0) Nesset uteareal 2(0,5) 10(5) 0(0) 3. Finansieringa korrigeres slik: Tilskudd MVA Lån Eksisterende 1 7,3 24,2 økonomiplan Revidert økonomiplan Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Prosjektet Nesset skole utføres etter vedlagte planer med en kostnadsramme på 76 millioner kroner inkl mva. 31 av 68

32 2. Investeringsbudsjettet korrigeres slik (vedtatte tall i parentes) Nesset barneskole 15 (5) 49(22) 0(0) Nesset uteareal 2(0,5) 10(5) 0(0) 3. Finansieringa korrigeres slik: Tilskudd MVA Lån Eksisterende 1 7,3 24,2 økonomiplan Revidert økonomiplan Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Plan underetasje 2 Plan 1. etasje 3 Plan 2. etasje 4 Fasade sør og øst 5 Fasade nord og vest 6 Uteanlegg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Nesset ungdomsskole ble i vedtak gjort om til framtidig barneskole for Nesset. I grunnlaget for vedtaket ble kostnaden med dette anslått til 50 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan er dette redusert til 24 millioner kr pluss mva. I prosessen med å utvikle prosjektet er omfanget økt for å ta hensyn til framtidig vekst i klassetallet på Nesset. Det nye bygget har 19 klasserom, og vil da kunne romme 3 klasser pr årstrinn, teoretisk over 500 elever mot dagens 370 elever på Nesheim. Formannskapssak 65/15, boligbyggeprogram viser at det vil være sterk boligbygging på Nesset fram mot 2030, og en anser det som totalt sett billigere og bedre å bygge for 3 paralleller nå enn å komme tilbake senere. For å få dette til uten å berøre eksisterende bygg i særlig grad er det nødvendig å utvide tomta med ca 5 dekar. Dette er i dag landbruksareal som omdisponeres til landbruksformål. Anbudsprosessen viser en total kostnadsramme på 76 millioner kroner inkludert kjøp av areal og opparbeidelse av uteområde, totalt 64 millioner kroner til bygg og 12 millioner kroner til uteareal. Alle talla inkludert mva. Det kan påregnes 1 millioner kroner i spillemidler til utearealet. Prosjektet er utviklet sammen med brukerne og fyller krava til en framtidsretta barneskole. Det er i prosessen et godt samarbeid med Spkl Nessegutten, som har tilstøtende idrettsanlegg, både om uteareal og parkering. 32 av 68

33 Vurdering: Dette er den siste store skolebygginga som følge av vedtaket i OU Kostnadene er i nært anslaga i vedtaket, justert for prisstigning. Samtidig er omfanget av prosjektet større enn forutsatt i vedtaket , slik at reelt har prosjektet lavere kostnader enn forutsatt da. Økonomiplanen har lagt inn lavere kostnader med forutsetning om et mindre prosjekt. Det er vurdert slik at en utbygging om få år på grunn av vekst i elevtall blir dyrere og dårligere enn å øke omfanget nå. Kostnadene til uteareal er økt, delvis på grunn av økt areal, og delvis på grunn av at kommunen satser sterkere på uteareal ved skoler. Kommunens samfunnsdel løfter folkehelse som en rød tråd gjennom planen, og skoleområdene er viktige som anlegg som er for alle og tilgjengelige for alle. Vi vet at den sosiale gradienten i helse og fysisk aktivitet er stor, og gode uteområder ved skolene er et tiltak som kommunen gjør for å møte dette. Kommunen har bygd gode utearealer ved Levanger Ungdomsskole og Frol og vil gjøre det samme ved Nesset. 33 av 68

34 Levanger kommune Sakspapir Detaljregulering Sørlia del av felt D4-1719/13/7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune Arkivref: 2015/ /L Saksordfører: Lars Petter Holan, AP Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Saksordfører: Lars Petter Holan, AP Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Detaljregulering for Sørlia felt D4, datert , med bestemmelser sist rev vedtas iht. plan- og bygningslovens Rådmannens forslag til innstilling: Detaljregulering for Sørlia felt D4, datert , med bestemmelser sist rev vedtas iht. plan- og bygningslovens Vedlegg: 1 Planbeskrivelse datert Reguleringskart Sørlia Felt D4 3 Reguleringsbestemmelser sist rev Situasjonskart Sørlia Felt D4 5 3D representasjoner Sørlia felt D4 6 Sjekkliste ROS-analyse Svar på mottatt uttalelser Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bebyggelsesplan for Sørlia felt D4, vedtatt Reguleringsplan for Sørlia, vedtatt av 68

35 Saksopplysninger: Planområdet er på ca. 1,2 daa og omfatter nordre del av Eidsbotnvegen 66 (eiendommen gnr. 13 bnr. 7), som ligger ca. 2,5 km fra Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for utbygging av et leilighetsbygg med inntil 6 leiligheter med tilhørende parkering og boder. Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 13. mai 2015, sak 37/14. Offentlig ettersyn ble kunngjort den og berørte parter ble tilskrevet med brev av Kommunens barnerepresentant er også gitt mulighet for uttalelse. Høringsfristen var 30. juni Det er mottatt følgende uttalelser: 01 Sametinget, NVE, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Styremedlem av Sørlia Borettslag ved Margarita Vikander, I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og evt. kommentert: 01 Sametinget, Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Sametinget minner om det generelle aktsomhetsansvaret, og foreslår følgende reguleringsbestemmelse: Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet Iedd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Sametinget minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 4 annet ledd. Det gis eksempler på samiske kulturminner. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt à skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. 3 og 6. Kommentar: Foreslått bestemmelse er allerede hensyntatt i 2.6 med samme innhold. Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. 02 NVE, Hensynet til geoteknikk blir godt ivaretatt gjennom planens bestemmelser. 35 av 68

36 Kommentar: Uttalelsen tas til orientering. 03 Nord-Trøndelag fylkeskommune, Ved varsel om oppstart pekte fylkeskommunen på at det må legges vekt på at ny bebyggelse må harmonere med omgivelsene. På begge sider av planområdet er det tidligere fortettet med konsentrert rekkebebyggelse. Planlagt bebyggelse plasseres med tilnærmet samme retning som tilstøtende bebyggelse. Takform, høyde og plassering av atkomst på baksiden er imidlertid helt forskjellig. Planlagt bebyggelse blir en innfylling mellom to eksisterende bygningsrekker som må gi føringer for utformingen. Det bør derfor stilles krav i bestemmelsene om saltak som takform og gesims- og mønehøyde tilsvarende nabobebyggelsen: henholdsvis 6 og 9 m. Slik saken er illustrert blir atkomst til baksiden av bygget lang og svært trang med kort avstand mellom bygning og boder. Atkomst på framsiden vil gi kort atkomstveg som utnytter arealet bedre og med mulighet for tilgjengelig atkomst. Fylkeskommunen anbefaler bearbeiding av planen slik at atkomst kan etableres på framsiden. Kulturminnefaglig uttalelse Fylkeskommunen viser til tidligere uttalelse i saken, datert De opprettholder sin uttalelse om at de ikke kan se at planen vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner, jf. også kml 8.4. De har derfor ingen innvendinger til planen. Fylkeskommunen vil likevel minne om at det fremdeles kan finnes ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. Dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml 8, 2. ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet. Kommentar: Foreslått bebyggelse avviker fra nabobebyggelsen ved at det planlegges 3 leiligheter i første etasje og 3 leiligheter i andre etasje. Da er det mest gunstig med inngang (svalgang) mot nord og terrasse/veranda mot sør (mot Eidsbotn). Også nabobyggene har veranda mot sør. Nabobygg i vest. Planforslag inkl. nabobygg. Nabobygg i øst. Kommunen ser det ikke som absolutt nødvendig at naborekkehusenes saltaksform videreføres i «innfyllingsprosjektet». Pulttak eller nesten flatt tak er en trend, men gjeldende planer for dette området og naboområdene tillot både saltak og pulttak med maks takvinkel 36 grader. I hvert delområde D1-D4 og C1-C4 skulle det imidlertid være ens takvinkel og takform. Garasjer/boder kunne ha avvikende takvinkel fra bolighusene. Forslagsstiller har i sitt svar på uttalelsen (se vedlegg) også vist til at det ikke er så 36 av 68

37 enhetlige takformer i nærområdet, bl.a. fordi carporter har slakkere tak. Foreslått maks kotehøyde («høyde over havet») for øvre gesims (høyeste del av bolighusets pulttak) ligger ca. 0,9 meter over mønehøyden til nærmeste naborekkehus i øst. Etter kommunens skjønn er ikke dette spesielt utfordrende. Naborekkehus i vest ligger lavere i terrenget. Det ble redegjort for byggehøyder ved første gangs behandling. Sett i sammenheng med naborekkehusene, vil planlagt «innfyllingsprosjekt» representere et brudd i både takform og gesimshøyde, noe som enten kan framstå som kaotisk/uryddig eller også som en positiv variasjon. Likhetstrekk som bygningsplassering, volum og antall etasjer gjør at prosjektet likevel bør kunne bli et positivt bidrag i området, selv om boligfeltet som helhet vil kunne framstå som mer variert enn enhetlig. I kommunedelplan for Levanger sentrum går bl.a. følgende fram: «Estetisk vurdering knyttet til landskapsstruktur, utbyggingsmønster, bygninger, og samspillet mellom disse skal inngå i alle fortettingssaker.... Videre skal fortettingen underordnes strøkets særpreg når det gjelder byggeskikk.» Etter kommunens skjønn kan foreslått bebyggelse med pulttak aksepteres her. Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. 04 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen har ingen merknader til planforslaget. Miljøvernavdelingen: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2014 skal legges til grunn for planleggingen, bl.a. skal planleggingen bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Planen må følge opp dette ved å sette av tilstrekkelig areal til sykkelparkering. Dette er skissert i et situasjonskart. Fylkesmannen ber om at kommunen følger opp dette slik at areal til sykkelparkering blir gjort juridisk bindende ved at det tas inn i plankart og/eller bestemmelser, og at det sikres tilstrekkelig areal til dette formålet. I forhåndsuttalelsen peker vi videre på at det i reguleringsplan for Sørlia er tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene med krav om g/s-veg evt. fortau fram til Nesheimvegen, samt ryddet og gruset gangtråkk, og vi forutsetter at dette er gjennomført. Kommunen redegjør i sin saksframstilling hvorfor dette ikke er videreført i planforslaget. Vi har forståelse for at vedtak om at Nesheim barneskole skal flyttes har endret disse forutsetningene i ettertid. Med utgangspunkt i ønske om å få mer av transport over på gang og sykkel av hensyn til både miljø, klima og folkehelse, vil vi likevel be kommunen vurdere mulighet for å sikre areal til gangtråkk. Kommunalavdelingen samfunnssikkerhet og beredskap: Det er gjennomført en ROS-analyse for tiltaket. Det er tatt med krav om geoteknisk vurdering før utbygging i bestemmelsene. Vi har ingen øvrige merknader til planen. Kommentar: Situasjonskartet viser 6 skråparkerte sykler. I Statens vegvesens veiledning V122 Sykkelhåndboka er det foreslått en norm på 1-3 sykkelplasser pr. bolig. Krav om 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet er nå tatt inn i bestemmelsene. I forslagsstillers svar 37 av 68

38 på uttalelsen er situasjonskartet endret slik at det er plass til 12 skråparkerte sykler. Gangtråkk, skoleveg og skoleskyss Areal til gangtråkk er sikret i gjeldende reguleringsplan. Gangtråkket opp til Nesheimvegen vil for aktuelt planområde ikke medføre særlig kortere skoleveg, men vil for bebyggelse vestover langs Eidsbotnvegen være gunstig. Dersom en går opp Nesheimvegen til Alstadhaugvegen er det ca. 3,2 km til det som fra høsten 2016 blir ny barneskole på Nesset. Evt. trase om Staupslia eller Staup blir ca. 3,5 km. Det er ca. 4 km til det som fra høsten 2015 blir ny ungdomsskole på Røstad. Første ledd i opplæringslova 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen: Elevar i årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. 05 Sørlia Borettslag ved Margarita Vikander, Ved kjøp av rekkehusleilighet i Sørlia borettslag i 2009, fikk de opplyst at området ved siden av var regulert for ene- og tomannsboliger. Nabovarsel fra Nordbohus i mai 2014 viste imidlertid 2 lavinnskudd leilighetshus i stedet for eneboliger. De ønsket ikke slike hus i nabolaget, men protesterte ikke. Nå, uten noe nabovarsel eller annen form av informasjon omreguleres området og hus etter hus med samme type leiligheter bygges i et område som geografisk ikke er egnet til slik utbygging. Antall boenheter økte fra 17 til 23, skogen er hugget ned og i stedet av grøntområder vist på tegningen er alle overflater dekket av asfalt og ble veg og parkering. I stedet for å bo i feltet med dyre eneboliger havnet de i midten av billig, ekspansiv og arkitektmessig uinteressant bebyggelse, som de mener har forandret deres bosituasjon og påvirket negativt verdien av eget hus. Uten å bli varslet og, og følgelig uten mulighet til å protestere. De spør hvordan en slik omregulering, med omfattende forandring for eksisterende beboere, kan gjøres uten at disse beboere får mulighet å si sin mening i saken. Hvorfor settes Nordbohus økonomiske interesser foran mennesker som allerede bor i området uten at deres situasjon tas i betraktning. De ønsker å vite, hvem, når og på hvilket grunnlag alle disse forandringer tillates, slik at antall boenheter, trafikk og parkeringsplasser vokser opp, og verdier av egne boliger går ned? Hvorfor fikk de ikke vite dette på forhånd? Kommentar: Nordbohus sin utbygging vest for Sørlia Borettslag angår ikke aktuell detaljregulering, men vi kan likevel si noe om planstatus i området (felt C). I reguleringsplan fra 1995 går det fram at områder som er flateregulert kan bebygges med eneboliger, boliggrupper, kjedehus, rekkehus og terrassert bebyggelse. For disse områdene (felt B, C og D), er det krav om bebyggelsesplan før utbygging. Bebyggelsesplan for Sørlia felt C ble vedtatt Planen viste 23 boligtomter, hvorav en eneboligtomt og 22 tomter for tofamilieboliger, men hvor det i bestemmelsene åpnes for at tomt og kan bebygges med frittliggende enebolig i stedet for vertikaldelt tofamiliebolig. Det går også fram at der terrenget tillater det kan inntil 4 enheter bygges sammen. Videre kan to tomter slås sammen og bebygges med eneboliger med sokkelleiligheter. Tomt 1-3 øst i feltet (inkl. en eneboligtomt) ble i 2006 omregulert for å legge til rette for nåværende rekkehus i Sørlia Borettslag. Bebyggelsesplanen for felt C er forholdsvis romslig, noe utbygger og kommunen har forholdt seg til. Sørlia Borettslag har hatt anledning til å 38 av 68

39 komme med uttalelse til nabovarsel ifb. utbygging av bebyggelse i det som nå er Eidsbotn Borettslag. Kommunen har på bakgrunn av bebyggelsesplanen fra 2000 godkjent ytterligere 3 tiltak i felt C (markert med hussymbol i kartet under). Da bebyggelsesplanen er svært åpen mht. hva som kan tillates, var det ikke behov for planendring. Eidsbotn Borettslag Sørlia Borettslag Bebyggelsesplan felt C med ring rundt. Situasjonskart vedlagt en byggesøknad i felt C. Situasjonskart vedlagt byggesøknad i felt C viser grøntområder iht. bebyggelsesplan. Parkering forutsettes løst innenfor bebyggelsesplanens gule byggeområder. Vedlagte forslag til detaljregulering for felt D4 gjelder området like øst for Sørlia Borettslag. Her åpner gjeldende bebyggelsesplan fra 2000 for at området kan benyttes til konsentrert bebyggelse («sammenkjedete enfamilieboliger»), på bakgrunn av evt. senere/revidert bebyggelsesplan. Bebyggelsesplan er utgått som planform, og gjennom en detaljregulering kan rammene for utbygging av området endres vesentlig. Planlagt bygg avviker fra «sammenkjeda enfamilieboliger» ved at bygget er både vertikal- og horisontaldelt mht. leiligheter. Begge boligtypene regnes som konsentrert bebyggelse. Endringer av planen etter høring / offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelsene 2.3 er supplert med krav om sykkelparkering. Vurdering: Bestemmelse om kulturminner er ikke endret iht. konkret forslag fra Sametinget, da vedlagte plan allerede har bestemmelse med samme innhold. Råd fra fylkesmannen om å sette krav til sykkelparkering er imøtekommet. Råd fra fylkeskommunen angående takform, byggehøyde og adkomst til bygg er ikke imøtekommet. Kommunen mener boligbebyggelse med et litt annet uttrykk enn naborekkehusene kan forsvares. Planlagt bebyggelse skiller seg også fra naborekkehusene ved at bebyggelsen har leiligheter både i første og andre etasje, noe som har resultert i adkomst/inngang (svalgang) fra nord. Etter kommunens skjønn vil foreslått takform, byggehøyde og adkomst legge til rette for et prosjekt med akseptable visuelle kvaliteter både i seg selv, i forhold til dets funksjon og i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Ved første gangs behandling forutsatte Rådmannen at geoteknisk vurdering foreligger før sluttbehandling. Denne foreligger pr. dags dato ikke. Da det er gitt bestemmelser om 39 av 68

40 dette og NVE har gitt positiv uttalelse legges planen likevel fram for sluttbehandling. Rådmannen tilrår at det innstilles på at planforslaget vedtas. FØRSTE GANGS BEHANDLING Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til detaljregulering for Sørlia felt D4, datert , med bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Forslag til detaljregulering for Sørlia felt D4, datert , med bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens Vedlegg: 1 Planbeskrivelse datert Plankartkart datert Reguleringsbestemmelser datert (mottatt ) 4 Situasjonskart datert D representasjon datert Sjekkliste ROS-analyse Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Bebyggelsesplan for Sørlia felt D4, vedtatt Reguleringsplan for Sørlia, vedtatt Saksopplysninger: Bakgrunn Planforslaget legger til rette for utbygging av et leilighetsbygg med inntil 6 leiligheter med tilhørende parkering og boder. Planforslaget er utarbeidet av arkitekt Karl Moen i Prosjektpartner Midt-Norge AS, på oppdrag fra Eidsbotnvegen AS. Planområdet Planområdet er på ca. 1,2 daa og ligger ca. 2,5 km fra Levanger sentrum. Planområdet omfatter nordre del av eiendommen 13/7. Adkomst er planlagt fra Eidsbotnvegen (kommunal veg), via parkeringsareal tilhørende Solvangen Borettslag. Planområdet omkranses av en bratt skråning i nord, rekkehusbebyggelse i øst og vest, og en enebolig i sør. Nedenfor Eidsbotnvegen i sør ligger naturområdet langs Eidsbotn. 40 av 68

41 Det er ikke gang- eller sykkelveg i området, da regulert fortau ikke er bygd. Mesteparten av Eidsbotnvegen har en fartsgrense på 30 km/t og er derfor egnet for blandet trafikk med myke trafikanter. I planbeskrivelsen er det opplyst at kommunen har fremtidige planer om en natursti rundt Eidsbotn som vil være til fordel for myke trafikanter. Planstatus Planområdet omfatter nordre del av gnr. 13 bnr. 7, og omfattes bl.a. av bebyggelsesplan for Sørlia felt D, vedtatt I denne planen er området regulert til boligformål Felt D4, med mulighet for oppføring av ny bebyggelse på samme vilkår som for felt D1 - D3 på grunnlag av bebyggelsesplan. I felt D1 - D3 tillates oppført boliger i 3 etasjer med gesimshøyde på 6 m og mønehøyde på 9 m. Forholdet til KU-forskriften Området er tidligere regulert til boligutbygging, og detaljregulering ansees ikke å komme i konflikt med kriteriene i KU-forskriftens 4. Forholdet til 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag Området er tidligere regulert som boligområde med vist byggegrense mot veg (og dermed også mot sjø/eidsbotn), slik at byggeforbudet i 100-metersbeltet ikke gjelder. Planforslaget Generelt Planområdet foreslås regulert til bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, energianlegg, renovasjonsanlegg, felles uteopphold), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (felles parkeringsplass) samt hensynssone faresone høyspentanlegg. Bebyggelsen Det planlegges ett leilighetsbygg i 2 etasjer med tilhørende boder. Eksisterende uthus må fjernes for å få gjennomført planen. Plankartet viser omriss av planlagt bebyggelse med en nøyaktighet på +/- 2 meter. Det vil si at endelig plassering av bebyggelsen kan justeres med inntil 2 meter i forhold til det som er vist, men bebyggelsen må holdes innenfor det gule boligformålet. Minste avstand mellom bebyggelse og nabogrense er satt til 1 meter. Boliger tillates oppført med pulttak eller flatt tak. Alle boligbyggene innen området skal ha samme takform. Maks. takvinkel for pulttak er 5 grader. Øvre gesims for pulttak skal ikke overstige kotehøyde +25,5 meter NN2000. Overkant golvnivå i første etasje skal ikke legges høyere enn kote +17,5 meter NN2000. Til sammenligning ligger eksisterende terreng på ca. kote +16 til +18 meter der det er planlagt ny bebyggelse. (Høydekurve +15 m ligger omkring eksisterende bolighus). Det er ikke gitt egen byggehøyde for sportsbodene. Leilighetsbygning er tenkt med stue og balkong mot sør, og med svalganger mot nord. Boligområdet skal ligge på ca. samme høyde som nærliggende terrassehus i øst og ca. 1 m høyere i terrenget enn parkeringsareal f_p i sør. Utsikt og solforhold for 1. etasje blir 41 av 68

42 da ikke hindret av biler. Bygningene er planlagt bygget med pulttak. Grad av utnytting Det planlegges 6 leiligheter i planområdet på ca. 1,2 daa, dvs. 5 boenheter pr. daa. Grad av utnytting er gitt for gult felt B med maks 80 %-BYA (prosent bebygd areal). Planlagt bebyggelse (ca. 350 m2) vil i prosent av planområdet gi ca. 29 %-BYA uten parkering. Utomhusplan Ved søknad om tiltak skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:500 som viser bebyggelsens plassering og utforming, adkomstforhold, parkeringsløsning for biler, renovasjonsløsning, beplantning, løsning for håndtering av overvann, utearealer og evt. forstøtningsmurer. Biladkomst og gang-/sykkelveg Det foreslås felles adkomst fra Eidsbotnvegen, gjennom parkeringsareal til Solvangen Borettslag. Adkomst er vist på eksisterende reguleringsplan Sørlia felt D. Parkering Foreslått felles parkeringsplass viser mulighet for 9 biloppstillingsplasser. I bestemmelsenes 2.3 foreslås krav om 1,5 p-plass pr. boligenhet. Lek og uteopphold Nord og vest for planlagt bebyggelse er det foreslått et felles uteoppholdsareal på ca. 0,4 daa. Fordelt på 6 boenheter gir dette 68 m2 uteopphold pr. boenhet. Det er i tillegg planlagt fellesareal i ubebygd del av boligformålet. Leilighetsbygget planlegges med private terrasser. Ifølge bestemmelsene skal felles areal for uteopphold og leik opparbeides parallelt med utbygging av boligene og være ferdigstilt før boligene tas i bruk. Lekeplasser skal utstyres med min. sittebenk og to typer utstyr for lek/aktivitet, f.eks. sandkasse og huske. Ifølge planbeskrivelsen er det flere grøntområder som er godt egnet for rekreasjon og lek i nærheten. Det er 1,3 km til Vårtun barnehage, 2,5 km til Staup kommunale barnehage og 1,1 km til Nesheim barneskole. Sti opp fra nordsiden av planområdet fører til at gangavstanden til skolen blir ca. 500 m. Universell utforming og tilgjengelige boenheter Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av felles uteareal for boligene, og minst 50 % av boenhetene skal tilfredsstille kravene til tilgjengelige boenheter. Dette er sikret i bestemmelse 2.2. Minst 5 % av p-plassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede ( 2.3). Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsvurderingene er gjennomført med utgangspunkt i Direktoratet for sivil beredskaps retningslinjer for gjennomføring av slike analyser. Utgangspunktet for analysen har vært å synliggjøre og forebygge mulige uønskede hendelser. Uønskede hendelser kan være fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner. De farer som kan være reelle for planområdet og planforslagets arealbruk er vurdert. 42 av 68

43 Grunnforhold Ifølge NVE Atlas står området ikke i fare for å rase ut eller bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras høyere oppe i terrenget. Det er ingen kvikkleireområder registrert i nærheten av planområdet. Løsmassekart fra NGU viser tynn og tykk hav-/strandavsetning over hele planområdet. Det er beskrevet som hav-, fjord- og strandavsetning. I bestemmelsenes 2.5 er det stilt krav om at geoteknisk vurdering skal vedlegges byggesøknaden. Det går fram av planbeskrivelsen at denne er bestilt. Støyforhold I planbeskrivelsen er det ved hjelp av sjablongmetode vurdert å ikke være behov for støyavbøtende tiltak ift. evt. vegtrafikkstøy fra Eidsbotnvegen. Støyvarselkart fra Statens vegvesen er ikke relevant, da vegen er kommunal. Korteste avstand mellom planområdet og vegen er ca. 26 meter. I nærheten ligger Alstadhaugvegen, hovedvegen fra Nesset til Gråmyra, med ÅDT (årsdøgntrafikk) på 1700 kjt./døgn. Sammenlignet har Eidsbotnvegen mye mindre trafikk. Med en ÅDT på 1000 og fartsgrense på 50 km/t er hele området utenfor støysoner (sjablongmetode). I tillegg ligger vegen ned i utsprengt terreng, ca. 6 m lavere enn planområdet, og dermed beskyttet mot støy fra vegen. Ifølge kommunens enhet for kommunalteknikk er ÅDT ikke målt her, men den antas å ligge i underkant av 500 kjøretøy pr. døgn. Brann Det forutsettes at nødvendige brannkrav imøtekommes ved søknad om byggetillatelse. Området anses som lite utsatt for skog-, gress- eller andre naturbaserte brannfarer. Radon og forurensing Det er ikke foretatt radonundersøkelser. Dette må måles i forbindelse med prosjektering av bygninger, eller at bygninger uansett oppføres med tiltak for å fjerne radon. Forurensning i grunnen og i bygninger skal tilfredsstille krav i gjeldende plan- og bygningslov med tilhørende forskrift. Grenseverdier for luftkvalitet skal tilfredsstille forurensningsforskriften. Kulturminner Riksantikvarens database for kulturminner har ingen registeringer av automatisk fredede kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet. Biologisk mangfold I planområdet er det ikke registrert biologisk mangfold som må hensyntas. Eidsbotn fuglefredningsområde, med bløtbunnsområde i strandsonen, ligger sør for planområdet. Vest for Sørlia Borettslag, hvor det pågår utbygging, er det gjort miljøregistreringer i skog. I nærområdet er det gjort fugleobservasjoner. Vann-, avløp-, energiløsninger Området planlegges tilknyttet offentlig ledningsnett for vann og avløp i området. Utbyggingsavtale Kommunen har vurdert at det ikke er behov for utbyggingsavtale. 43 av 68

44 Planprosess Medvirkning Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen Varsel om planoppstart ble kunngjort og berørte parter ble tilskrevet med brev av Kunngjøring om igangsatt regulering ble lagt ut på kommunens hjemmeside den Høringsfristen var Det er mottatt 5 forhåndsuttalelser, som er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. NVE anbefaler en geoteknisk vurdering mht. område- og lokalstabilitet. - Forslagsstiller har foreslått bestemmelsene med krav om geoteknisk vurdering ifb. byggesøknad, og geoteknisk vurdering er igangsatt av Multiconsult. Nord-Trøndelag fylkeskommune tilrår høy utnyttelse, at plassering og dimensjonering av ny bebyggelse må harmonere med omgivelsene, at det må legges til rette for medvirkning fra ulike brukergrupper, herunder barn og unge. De anbefaler at en viss andel av boligene sikres som tilgjengelig boenhet gjennom krav i bestemmelsene, at det sikres tilstrekkelig og egnet areal for leik og opphold ute samt at det må legges vekt på sikkerhet for myke trafikanter. De uttaler at planen ikke er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, men minner om kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt. - Innspillene er søkt ivaretatt, se vurdering i planbeskrivelsen. Fylkesmannens miljøvernavdeling opplyser at det ikke er funnet registreringer av biologisk mangfoldverdier av nasjonal eller regional verdi, men at kommunen selv har ansvar for å ta lokale miljøhensyn og vurdere saken etter prinsippene i naturmangfoldloven. De påpeker at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform, og ønsker at det settes av tilstrekkelig areal til sykkelparkering. De forutsetter at rekkefølgekrav i bestemmelsene med krav om g/s-veg evt. fortau fram til Nesheimvegen, samt ryddet og gruset gangtråkk er gjennomført. Det skal legges til rette for medvirkning fra ulike grupper barn og unge samt funksjonshemmede, gjøres rede for deres interesser og tilgjengelighet for alle. Grenseverdier for støy skal ivaretas. Kommunalavdelingen minner om ROS analyse. - Innspillene er søkt ivaretatt, se vurdering i planbeskrivelsen. NTE har gitt innspill om at eksisterende trafo må flyttes. - Ny plassering er vist. Innherred Renovasjon har foreslått felles avfallshåndtering med Solvangen borettslag eller egne dunksett til leilighetene, som trilles frem til veikant på tømmedag. - Plassering for egne dunksett er vist. Intern høring i kommuneadministrasjonen Barnerepresentant, kommunalteknikk, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator ble den gitt mulighet for uttalelse. Det er ikke mottatt uttalelse. Vurdering: Boligformål og bebyggelse Boligformål er i samsvar med gjeldende plan. Konsentrert utbygging i 2 etasjer anses akseptabelt i dette området. Nabotomter er utbygd med lignende rekkehus i 2 etasjer. 44 av 68

45 Eneboligen i en etasje sør for planområdet blir ytterligere omkranset av mer konsentrert utbygging, men fortetting anses positivt i et så sentrumsnært område. Det vil fortsatt være mulig å oppfylle krav til uteopphold og parkering innenfor gjenværende tomt omkring eneboligen. Situasjonskart viser at tomta reduseres til ca. 890 m2, og at det er mulig å få til to parkeringsplasser der. Gitt U-grad på 30 % i reguleringsplan fra 1995 vil med en tomt på ca. 900 m2 (inkl. halvparten av tilstøtende veg) gi mulighet for ca. 300 m2 golvareal, noe som burde være tilstrekkelig ift. evt. utbyggingsbehov. Når det gjelder byggehøyde er det i planforslaget en differanse på 8 meter mellom nivå for øvre gesims (k+ 25,5 m) og høyeste nivå for golv i første etasje (k+ 17,5 m). Dvs. at hvis golvnivået legges lavere kan fasaden bli høyere enn 8 m. Nærmeste nabohus i vest (Eidsbotnvegen 2 D) har mønehøyde på k+ 21,3 m, og nærmeste nabohus i øst (Eidsbotnvegen 64 A) har mønehøyde på k+ 24,6 m. Eneboligen har mønehøyde på ca. k+ 20 m, og uthuset på ca. k+ 22,7 m. Sammenlignet med gjeldende plans bestemmelser og nabobebyggelse synes foreslåtte byggehøyder noenlunde tilpasset nabobebyggelse. Når det gjelder grad av utnytting vil maks 80 %-BYA av 0,5 daa boligformål gi mulighet for 400 m2 bebygd areal, og planlagt bebyggelse er på ca. 350 m2. Av planområdet på ca. 1,2 daa gir dette ca. 29 %-BYA uten parkering, og ca. 44,6 %-BYA inkl. 15 m2 BYA pr. parkeringsplass. Ifølge kommunedelplanens fortettingsregler gjelder en øvre grense på 35 %-BYA, inkl. 15 m2 BYA pr. parkeringsplass, der annet ikke er fastsatt i reguleringsplan. I reguleringsplanen fra 1995 er U=30 %. U-grad er noe helt annet enn %-BYA. U-grad er forholdet mellom brutto golvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inkl. halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, park eller elv, maksimalt 10,0 meter. Grad av utnytting skal fastsettes i plan, og foreslått %-BYA anses akseptabel. Uteoppholdsareal Ifølge kommunens vedtekter skal det i boligområdene avsettes minimum 50 m2 felles eller offentlig uteareal pr. bolig. Innenfor en avstand på 100 m fra boligbebyggelsen skal det sikres småbarnslekeplass på min. 100 m2 (min. 150 m2 ifølge ny arealdel). Det skal sikres kvartalslekeplass på min. 1,5 daa innenfor en avstand på 250 m fra bebyggelsen. Vedtektene er ment å erstattes av generelle bestemmelser i arealdelen. Overnevnte tilsier at det for 6 boenheter kreves 300 m2 felles eller offentlig uteareal. Krav til småbarnslekeplass kan dekkes gjennom vist uteoppholdsareal på 0,4 daa, men deler av arealet er smale striper som ikke er egnet til lek. Kommunen har ikke ervervet regulerte friområder i nærområdet, som til dels er svært bratte. Gjeldende plans rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av regulert ballslette ca. 200 m vest for planområdet er ikke foreslått videreført, se vurdering under. Utearealer ved barneskolen kan ikke legges til grunn som offentlig uteareal, da skoleaktiviteten skal flyttes, og videre bruk er uavklart. Forhåpentligvis blir ballplassen ordnet ifb. annet prosjekt. Foreslått område for ny nettstasjon/trafo ligger inntil uteoppholdsareal og nært planlagt terrasse/balkong. Kommunen forventer at NTE vurderer fareområdets utstrekning og avstand til bygninger ifb. offentlig ettersyn. I forslaget er det begrenset til formålet. Ballplass og gangforbindelser i nærområdet Følgende bestemmelse fra gjeldende plan er ikke videreført i planforslaget: 45 av 68

46 Samme bestemmelse gjaldt også for felt C. Mange boliger er tatt i bruk i felt C og D, uten at bestemmelsen er fulgt opp helt. Felt C er under videre utbygging, og område for ballspill ligger innenfor denne utbyggerens eiendom. Etter legging av ledninger har det blitt et gangtråkk opp til Nesheimvegen på privat grunn. Krysset Eidsbotnvegen x Nesheimvegen ligger ca. 500 øst for planområdet, og Nesheimvegen leder til dagens barneskole, som skal flyttes. Kommunen har ikke planer om å bygge regulert fortau eller erverve regulert friområde med ballplass og gangtråkk. De har vurdert at det ikke er behov for utbyggingsavtale, bl.a. fordi eksisterende terreng vanskeliggjør gjennomføring av regulert fortau langs planområdet. På bakgrunn av overnevnte er det lite hensiktsmessig å videreføre overnevnte bestemmelser for aktuelt planområde. Regulert friområde med bredde ca. 3 m langs nordsiden av felt D er ikke ervervet av kommunen. En strekning foreslås nå omregulert til felles lek, slik det også er gjort i naboplan. I reguleringsplanen fra 1995 var dette en sammenhengende forbindelse mellom planlagt friområde nord for felt C, som er svært bratt, og bort til kommunalt eid grunn som fører fram til Nesheimvegen. Forbindelsen ble planmessig brutt med bebyggelsesplan i 2000 og 2006, og er dermed ikke lenger aktuell å sikre for evt. snarveg/sti. Pilegrimsleden går utenom planområdet, fra arboretet og opp på Nesheimvegen og videre bortover fylkesvegen. Adkomst og parkering Foreslått adkomst er iht. gjeldende plan, og parkeringskrav er iht. kommunale vedtekter. Sykkelparkering er vist i situasjonskart. Risiko- og sårbarhetsanalyse Relevante forhold er vurdert. Det er ikke registrert ras- eller skredfare i området, men kommunen forutsetter at geoteknisk vurdering må foreligge før sluttbehandling. 46 av 68

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Advokat Ola A. Storaker Postboks 32 7601 LEVANGER Borettslaget Elvebredden Elvebredden 1E 7600 LEVANGER Eilif Due Mo gård 7600 LEVANGER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Alf Johan Skjerve Sivs veg 3G 7602 LEVANGER Bjørn Testmann Moksnes Sivs veg 3 7602 LEVANGER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 19:40

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 19:40 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 19:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /56

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /56 MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.05.2017 17/56 Arkivsaksnr: 2010/1498 Klassering: L12 Saksbehandler: Per Morten Bjørgum ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDE 2.B.1 (STEINKJER

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 14/8958 Saksbehandler: Are Tomter Dato: 31.03.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 21.03.2017 64/17 Snåsa kommunestyre

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124 Skaun kommune Arkivkode: EA 8/9 Arkivsaksnr.: 16/124 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget 03.10.2017 Arkivsaksnr.:16/124 SAKEN GJELDER: 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kathrines Minde AS, Okkenhaugsvegen 2, 7600 Levanger Kommunalteknikk v/magne Farstad Deres ref: Vår ref: INOB 2009/7960 Dato: 21.05.2010

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning Saksframlegg Arkivnr. 181/3 Saksnr. 2008/100-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Kommunestyret Saksbehandler: Øyvind Aundal Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/ OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2016/440-17/77/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/48 29.05.2017 Kommunestyret 17/62 21.06.2017 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 23.08.2006 Tid: 14:00-16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF Vebjørn Haugom MEDL H-V-SV Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF Vebjørn Haugom MEDL H-V-SV Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 10.06.2015 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-231 Arkivsaksnr: 2011/1731-23 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 66/12 09.05.2012 Kommunestyret 62/12 31.05.2012 2. gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/205 - Reguleringsplan Treskosvingen 14 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune kirstine.karlsaune@innherred-samkommune.no 74 04 82 73 Arkivref: 2009/7670 - /L12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Endret forslag til reguleringsplan for Korsen - Solhaug - ny høring

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Endret forslag til reguleringsplan for Korsen - Solhaug - ny høring Namdalseid Saksmappe: 2007/8417-41 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Endret forslag til Solhaug - ny høring tvalg tvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 34/08 01.07.2008 Rådmannens innstilling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2014/536-19 Arkiv: L13 Saksbehandler: Rigmor Bøe Dato: 01.06.2015 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 64/15 Forvaltningsstyret 09.06.2015 33/15 Kommunestyret

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 142/ Komite plan 152/ Kommunestyret 103/

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 142/ Komite plan 152/ Kommunestyret 103/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 2-059 Arkivsaksnr: 2014/977-29 Saksbehandler: Oddvar Lundberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 142/15 19.08.2015 Komite plan 152/15 09.09.2015 Kommunestyret 103/15

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012005 2012/1491 10529/2015 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5747-16 Arkiv: PLNID 20100009 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR MIKKEHOLMEN - ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE Planlagt behandling:

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Konferansen "bruker og etat møtes 2017" - deltakelse fra rådet Kommunedelplan Levanger sentrum

Konferansen bruker og etat møtes 2017 - deltakelse fra rådet Kommunedelplan Levanger sentrum Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. - rom 3008, Levanger rådhus Dato: 04.07.2017 Tid: 10:15 NB! Merk møtetidspunkt Faste medlemmer er med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: Q21 Saksmappe: :2010/106-9 Saksbehandler: :STL Dato: 16.02.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011 36/11

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer