ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER"

Transkript

1 ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER Dato: 22. november 2012 Dette notatet er ment som diskusjonsgrunnlag og har ikke vært behandlet av Finanstilsynets ledelse. Synspunktene som fremmes her kan bli endret i prosessen frem til et høringsnotat med forslag til endringer i årsregnskapsforskriften fremmes. 1 Innledning I dag er regnskapsregler og soliditetskrav for skade- og livsforsikringsselskaper i en viss grad sammenvevd. Krav til forsikringsmessige/-tekniske avsetninger i forsikringslovgivningen legges i hovedsak også til grunn for måling av forsikringsforpliktelsene i årsregnskapet. Regnskapsreglene for måling av eiendeler har betydning for soliditetsberegningen av skade- og livsforsikringsselskaper. For livsforsikringsselskaper er det i tillegg en liknende sammenheng mellom regnskapsregler og reglene for kundetildeling. Kundeporteføljene består av eiendeler som motsvarer forsikringsmessige avsetninger, der eiendelene måles etter regnskapsreglene mens avsetningene måles etter reglene som gjelder for solvensberegningen. Avkastning fra eiendeler i kundeporteføljene som tilfaller kundene, beregnes etter regnskapsreglene. Solvens II har som overordnet måleprinsipp at både forpliktelser og eiendeler skal måles til virkelig verdi. Innføringen av Solvens II for forsikringsselskaper medfører endringer i forsikringsvirksomhetsloven som innebærer at det må vurderes hvilke prinsipper som skal legges til grunn i regnskapet. Gjeldende internasjonale regnskapsregler (IFRS) inneholder ikke spesifikke regler om måling av forsikringskontrakter. Det pågår imidlertid et arbeid med å utvikle slike regler (omtales som IFRS 4 fase 2). Det er ventet at disse reglene vil tre i kraft på et senere tidspunkt enn Solvens II. Konsekvensvurdering av disse reglene for årsregnskapsforskriften vil bli foretatt når standarden er endelig vedtatt. Dette notatet skisserer mulige tilpasninger i regnskapsregelverket ved overgang til Solvens II. Notatet er utarbeidet utfra en forutsetning om at Solvens II innføres tidligere enn IFRS 4 fase 2. Forholdet mellom Solvens II og skatt berøres ikke 1. Avsnitt 2 omhandler måling av forsikringsforpliktelser for regnskapsformål. Avsnitt 3 omhandler måling av eiendeler og andre forpliktelser enn forsikringsforpliktelser for regnskapsformål. Avsnitt 4 omhandler konsekvenser for oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse dersom Solvens II legges til grunn for måling av forsikringsforpliktelser i årsregnskapet, jf. avsnitt 2. 1 Skatteregler er utenfor Finanstilsynets ansvarsområde. 1

2 2 Måling av forsikringsforpliktelser 2.1 Gjeldende regnskapsregler Selskapsregnskap De ulike typene av forsikringsmessige/-tekniske avsetninger (som definert i forsikringsvirksomhetsloven) innregnes i hovedsak som forpliktelser i årsregnskapet. Målereglene for forsikringsmessige/-tekniske avsetninger som innregnes som forpliktelser i årsregnskapets balanse, er identiske med gjeldende soliditetsregler. Enkelte forsikringsmessige/-tekniske avsetninger skal, i henhold til årsregnskapsforskriften, innregnes som egenkapital (på egne linjer). Det gjelder avsetning til naturskadefondet og avsetning til garantiordningen i skadeforsikring, samt risikoutjevningsfond i livsforsikring. Målereglene for disse avsetningene er identisk med gjeldende soliditetsregler. Reassuranseavsetningen i skadeforsikring er i regnskapsmessig sammenheng erstattet av regler om nedskrivning av gjenforsikringsandeler. Gjenforsikringsandeler skal innregnes som eiendel og nedskrives dersom gjenforsikringsavtalen har falt i verdi Konsernregnskap Børsnoterte forsikringsselskaper skal utarbeide konsernregnskap fullt ut etter IFRS. Etter gjeldende IFRS 4 har det enkelte selskap adgang til å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringsforpliktelser dersom endringene medfører at regnskapet blir mer relevant uten at det blir mindre pålitelig. Vi kjenner ikke til at norske forsikringsselskaper har benyttet denne adgangen. Det vil si at forsikringsforpliktelser måles på samme måte i konsernregnskapet som i selskapsregnskapet. 2.2 Gjeldende soliditetsregler for verdivurdering av forsikringsforpliktelser Det gjeldende forsikringsregelverket inneholder separate bestemmelser om forsikringstekniske avsetninger for hhv. skadeforsikring og livsforsikring. Dette har sin bakgrunn i bl.a. de betydelige ulikheter mellom forpliktelsenes karakter og følgelig mellom de beregningsmetoder og vurderinger for øvrig som legges til grunn ved fastsettelsen av nivået på de avsetninger forsikringsselskapene må foreta for å møte disse forpliktelsene. Beregning av livsforsikringsforpliktelser tar utgangspunkt i nåverdien av fremtidige inn- og utbetalinger ved bruk av samme forutsetninger som i premieberegningsgrunnlaget. Nåverdien beregnes med en diskonteringsrente lik garantert rente som forblir uendret gjennom den enkelte forsikringskontrakts løpetid. Forpliktelsene omfatter også den absolutte verdien av enkelte fond som tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond. Skadeforsikringsselskapene skal etter forsikringsvirksomhetsloven foreta avsetninger som omfatter premieavsetning, avsetning for ikke avløpt risiko, erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning, reassuranseavsetning og andre avsetninger til dekning av risiko avledet av forsikringsvirksomheten. Nærmere krav til beregning av disse avsetningene, er gitt i forskrift. 2.3 Verdivurdering av forsikringsforpliktelser under Solvens II Rammedirektivet for Solvens II (direktiv 2009/138/EF) etablerer felles overordnede prinsipper for beregning av avsetningene for forsikringsforpliktelser og slik at verdien settes lik beste estimat 2

3 (nåverdien av fremtidige kontantstrømmer) med tillegg av en risikomargin. Det vises til nærmere omtale i Finanstilsynets høringsnotat av 12. august 2011 vedrørende forslag til gjennomføring av Solvens II i norsk rett. Nærmere regler om beregning av avsetningene vil bli gitt i form av gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) som forventes å bli vedtatt i For livsforsikringsselskapene innebærer verdivurderingen under Solvens II endringer i hvilke kontantstrømmer som skal inngå i verdsettelsen og hvilke forutsetninger som skal legges til grunn om fremtidig avkastning og biometrisk risiko. Verdivurderingen skal omfatte alle inn- og utbetalinger som må forventes innenfor kontraktens grense, herunder forventet fremtidig overskuddstildeling til kunden og fortjenesteelementer til selskapet. Selskapene skal benytte oppdaterte antagelser om fremtidig avkastning og biometrisk risiko, uten sikkerhetsmarginer. I praksis vil Solvens II innebære større volatilitet i verdien på forpliktelsene, spesielt i en situasjon der rentenivået ligger nær eller under den garanterte renten i kontraktene. Selskapene skal i sin Solvens II balanse vise beste estimat på forpliktelsene pluss en risikomargin. Det innebærer at de spesifikke fondene som følger av nasjonal lovgivning (premiefond, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond mv) ikke vil fremgå av Solvens II-balansen. Når det gjelder skadeforsikringsselskapene, har Finanstilsynet i sitt forslag til gjennomføring av Solvens II-regelverket i norsk rett lagt opp til at gjeldende bestemmelser om verdsettelse som følger av forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter erstattes av Solvens II-regelverkets bestemmelser om beste estimat og risikomargin. Det innebærer bl.a. endret verdsettelse av både premieavsetningen og erstatningsavsetningen. Kravet til sikkerhetsavsetning i sin nåværende form bortfaller, men erstattes delvis av et krav til risikomargin (som imidlertid vil bli beregnet ved hjelp av en metode som er vesensforskjellig fra metoden som i dag benyttes for sikkerhetsavsetningen). Videre vil de gjeldende minstekrav til forsikringstekniske avsetninger ikke bli videreført. Tilsvarende gjelder for beregningen av minstekravet til reassuranseavsetning (som korreksjonspost for ansvarlig kapital). 2.4 IFRS 4 fase 2 Gjeldende IFRS 4 om regnskapsføring av forsikringskontrakter er en midlertidig standard som på innføringstidspunktet var ment å gjøre enkelte begrensede forbedringer i praksis i påvente av at fase 2 i IASBs prosjekt om forsikringskontrakter ferdigstilles. I 2010 utga IASB et utkast til ny standard med fullstendig sett av måleregler for alle typer av forsikringskontrakter. Hovedprinsippet i forslaget var at forsikringsforpliktelser skal måles til nåverdien av fremtidige kontantstrømmer (inn og ut) pluss en eksplisitt risikojustering og en residualmargin. En residualmargin eliminerer eventuell gevinst ved førstegangs innregning av forsikringskontrakten. En modifisert målemetode ble foreslått for kortvarige kontrakter. IASB har nylig signalisert at de vil publisere et nytt utkast til standard i løpet av første halvår 2013, men hvor de kun ber om tilbakemelding på et mindre antall temaer, herunder behandling av ikkeopptjent inntekt, presentasjon i resultatregnskapet og overgangsregler. Det er vanskelig å gi en god prognose på når en ny IFRS 4 kan ventes å bli pliktig å anvende for IFRS-selskaper. IASBs egne prognoser blir ofte ikke overholdt. En ny standard kan tidligst vedtas av IASB i 2014, men basert på tidligere erfaring er det en betydelig risiko for utsettelser. Etter at IASB har godkjent standarden skal EU ta stilling til om den skal godkjennes for bruk innen EU. Det 3

4 er ikke opplagt at slik godkjenning vil bli gitt (uten at vi har noen indikasjoner på det motsatte). Hvor lang tid som innvilges fra standarden er vedtatt og til den blir pliktig å anvende, er også uklart. Kompleksiteten i regelverket kan tale for at det blir gitt en lang tilpasningsperiode 3 år har vært nevnt for andre kompliserte IASB-prosjekter. Et egenutviklet regelsett basert på hva vi tror vil komme i ny IFRS vil være problematisk å utarbeide dersom regelsettet skal utarbeides gjennom å tilpasse forventet IFRS til nasjonale forhold. Dessuten er det stor sannsynlighet for at reglene må justeres når endelig IFRS foreligger. Slik vi ser det bør gjeldende reguleringsteknikk i årsregnskapsforskriften for måling av forsikringsforpliktelser videreføres inntil ny IFRS 4 (fase 2) trer i kraft. Det vil si at årsregnskapsforskriftens bestemmelser om måling av forsikringsforpliktelser henviser til forsikringslovgivningens bestemmelser om forsikringsmessige og -tekniske avsetninger. 2.5 Behov for endringer i regnskapsregelverk som følge av Solvens II Konsernregnskap IFRS Børsnoterte forsikringsselskaper skal utarbeide konsernregnskap fullt ut etter IFRS. Etter gjeldende IFRS 4 har det enkelte selskap adgang til å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringsforpliktelser dersom endringene medfører at regnskapet blir mer relevant uten at det blir mindre pålitelig. Innføringen av Solvens II aktualiserer at en slik vurdering foretas av det enkelte selskap Selskapsregnskap til skadeforsikringsselskaper årsregnskapsforskriften I og med at gjeldende verdivurderingsregler om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring erstattes av Solvens II-regler, er det også behov for å endre regnskapsreglene. I påvente av IFRS 4 fase 2 kan det være mest nærliggende å la Solvens II-reglene også gjelde for beregningen av forsikringsforpliktelser i selskapsregnskapet. Det overordnede vurderingsprinsippet i Solvens II om virkelig verdi må kunne antas å være mer relevant for regnskapsformål enn de gjeldende regler for verdivurderingen av forsikringsforpliktelser, jf. at formålet med regnskapet er å gi et rettvisende bilde av foretakets stilling og resultat. Hvordan skattereglene utformes er ikke relevant i denne sammenheng. Eventuelle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier hensyntas gjennom reglene for utsatt skatt (IAS 12 og foreløpig norsk regnskapsstandard om resultatskatt). Konsekvensene av en slik endring vil for de fleste selskaper trolig bli en reduksjon av selskapenes regnskapsførte forsikringsforpliktelse, noe som isolert sett vil medføre høyere egenkapital Selskapsregnskap til livsforsikringsselskaper årsregnskapsforskriften Innføringen av Solvens II vil trolig medføre at forsikringslovgivningen vil inneholde ulike sett med bestemmelser om beregning av forsikringsforpliktelser for hhv. solvensberegning og kundetildeling. Regnskapsmessig blir spørsmålet hvilket sett av beregningsregler som bør gjelde for selskapsregnskapet. I påvente av ny IFRS 4 (fase 2) kan det være mer relevant at regnskapsreglene henviser til verdivurderingsreglene for Solvens II-balansen enn til gjeldende verdivurderingsregler. Det vises her til at formålet med regnskapet er å gi et rettvisende bilde av foretakets stilling og resultat. En svakhet ved gjeldende prinsipper for verdsettelse er at forpliktelsene verdsettes med ulike diskonteringsrenter som holdes fast gjennom kontraktsperioden selv om markedsrenten har endret seg vesentlig siden kontrakten ble inngått. Videre innebærer gjeldende prinsipper at eventuelle svakheter i det biometriske grunnlaget ikke er synlig i regnskapet, jf. praksis med at avsetningene 4

5 trappes opp gradvis i situasjoner der man har konstatert behov for å styrke det biometriske grunnlaget. Et nytt aspekt ved Solvens II er at det åpnes for å medregne fremtidige fortjenesteelementer i verdsettelsen av forpliktelsene. Dette øker verdien på egenkapitalen. Fra et regnskapsmessig ståsted er det et spørsmål om det bør tillates en slik resultatføring av eventuell gevinst ved første gangs innregning av forsikringskontraktene, jf. også forslag om residualmargin i kommende IFRS4 fase 2. En mulig løsning kan være å kombinere verdivurdering etter Solvens II-prinsippene med innføring av en form for residualmargin. I så tilfelle må det reguleres hvordan denne residualmarginen skal oppløses over løpetiden til kontraktene. 5

6 3 Måling av eiendeler og forpliktelser som ikke er forsikringsforpliktelser 3.1 Livsforsikring Gjeldende regnskapsregler for måling av eiendeler i kundeporteføljene ble innført i 2008 og hadde som formål å tilpasse reglene til IFRS og nye virksomhetsregler. Begrunnelsen var blant annet at det ville være ressursbesparende for forsikringsselskaper i IFRS-konsern å kunne benytte IFRS også i selskapsregnskapet. Hensynet til sammenlignbarhet medførte at enkelte valgmuligheter i IFRS ikke ble tillatt (ikke adgang til å anvende kostmetoden for henholdsvis investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom). Det forhold at Solvens II krever måling av eiendeler til virkelig verdi, reiser spørsmål om ytterligere valgmuligheter i IFRS bør begrenses. Fra et regnskapsmessig ståsted er det ikke nødvendig å foreta endringer i reglene for måling av eiendeler og forpliktelser som ikke er forsikringsforpliktelser. IFRS er ment å ivareta investorenes interesser, slik at en eventuell begrensing av valgmulighetene vil måtte begrunnes i tilsynsmessige forhold. Regnskapsreglene for måling av eiendeler i kundeporteføljene har etter gjeldende systematikk betydning for kundetildeling i livsforsikring. Det er imidlertid ikke noe i veien for å regulere særskilte verdivurderingsregler begrenset til kundetildelingsformål i forsikringslovgivningen. Det vises i denne sammenheng til Finanstilsynets forslag til lovendringer i forbindelse med gjennomføring av Solvens II i norsk rett og forslag til ny 9-9 (5) med følgende ordlyd: (5) Eiendelene skal verdsettes i samsvar med de regler som er gitt i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskap når ikke annet følger av forskrift fastsatt av Finansdepartementet. En videreføring av gjeldende regnskapsregler synes likevel hensiktsmessig, spesielt dersom det åpnes for videreføring av muligheten til å bruke amortisert kost som verdivurdering i forbindelse med overskuddstildelingen. 3.2 Skadeforsikring Det kan muligens være aktuelt å vurdere hvorvidt enkelte valgmuligheter i IFRS ikke bør tillates anvendt i selskapsregnskapet slik at vurderingene blir mer i samsvar med reglene for verdivurdering i Solvens II. Et eksempel kan være å kreve at investeringseiendom og obligasjoner måles til virkelig verdi. 6

7 4 Oppstillingsplaner Omtalen her er ikke utfyllende, men er kun ment å gi en illustrasjon av hvilke endringer i oppstillingsplanene for resultatregnskap og balanse som bør vurderes. 4.1 Livsforsikringsselskaper Gjeldende oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse ble innført med virkning fra og med regnskapsåret Oppstillingsplanene er utarbeidet med utgangspunkt i forsikringsregnskapsdirektivet, forarbeider til forsikringsvirksomhetsloven (NOU 2001:24) og IFRS, jf. Finanstilsynets høringsnotat av 27. september Forslag om endringer i oppstillingsplaner som følge av Solvens II må ta hensyn til nevnte rammer. Redegjørelsen nedenfor forutsetter at regnskapsreglene for måling av forsikringsforpliktelser legger til grunn verdivurderingsreglene som kommer med gjennomføringen av Solvens II. Balanse Forsikringsforpliktelser skal i henhold til gjeldende oppstillingsplan balanseføres på enten hovedpost 12 eller hovedpost 13. Hovedpost 12 er forbeholdt forsikringsforpliktelser som er kontraktsfastsatte forpliktelser, mens hovedpost 13 er forbeholdt forsikringsforpliktelser som er særskilt investeringsportefølje. Eventuell endring av målingen av disse forpliktelsene ved overgang til Solvens II, nødvendiggjør i seg selv ingen endring på hovedpostnivå. Underspesifikasjonen av post 12 og 13 i gjeldende oppstillingsplan innebærer en opplisting av forsikringsavsetninger som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9. Målingen av disse avsetningene følger også av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. Ved skifte av måleprinsipp til Solvens II vil ikke underspesifikasjonene i post 12 og 13 lenger være relevante. En mulig ny inndeling i balansen kan være som følger: 12 Forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 12.1 Beste estimat forpliktelser 12.2 Risikomargin 12.3 Forsikringsforpliktelser for skadeforsikringsvirksomheten Beste estimat forpliktelser Risikomargin 13 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring særskilt investeringsportefølje 13.1 Beste estimat forpliktelser 13.2 Risikomargin Resultatregnskap Dersom forsikringsforpliktelser skal måles i samsvar med reglene i Solvens II, vil det være behov for å vurdere justeringer i oppstillingsplanen for resultatregnskapet. Gjeldende post 1.3 overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser bør justeres som følge av at premiereserve utgår som egen linje i balansen. En mulig formulering kan være: Innbetalt fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser ved flytting. Gjeldende hovedpost 5 Erstatninger består av utbetalte erstatninger (post 5.1), endring i erstatningsavsetninger (post 5.2) og overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre 7

8 forsikringsselskaper/pensjonskasser (post 5.3). Gitt endringer i balansen som skissert ovenfor, bør post 5.2 utgå. Post 5.3 bør justeres som følge av at premiereserve utgår som egen linje i balansen. En mulig formulering kan være: Utbetalt til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser ved flytting. Gjeldende hovedpost 6 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser inneholder underposter (6.1 til 6.6) som viser endringer i premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, premiefond mv. Gitt endringer i balansen som skissert ovenfor må denne underinndelingen endres. Gjeldende hovedpost 7 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje inneholder tilsvarende underinndeling som hovedpost 6. Endringsbehovene er tilsvarende. Gjeldende hovedpost 8 Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser består av overskudd på avkastningsresultat (post 8.1), risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (post 8.2) og annen tilordning av overskudd (post 8.3). Midler tilordnet forsikringskontraktene vil inngå i Solvens II-beregningen av forsikringsforpliktelser. Det virker mest hensiktsmessig å oppheve denne hovedposten, da endringer i forpliktelsene vil bli inkludert i hovedpost 6. Gjeldende post 19.8 justering av forsikringsforpliktelsene benyttes når verdiendringer ført under post 19 tilordnes forsikringsforpliktelser, jf. veiledningens avsnitt 5.4 side 23. Post 19.8 har sin bakgrunn i IFRS En videreføring av post 19.8 vil innebære at selskapet må beregne hvilken verdi nevnte verdiendringer inngår med i forsikringsforpliktelsene målt etter reglene i Solvens II. Det å fjerne post 19.8 vil være et brudd med IFRS og således lede til forskjell mellom konsernregnskap og selskapsregnskap til de børsnoterte livsforsikringsselskapene. 8

9 4.2 Skadeforsikringsselskaper Gjeldende oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse ble innført med virkning fra og med regnskapsåret Oppstillingsplanene er utarbeidet med utgangspunkt i forsikringsregnskapsdirektivet, forarbeider til forsikringsvirksomhetsloven (NOU 2001:24) og IFRS, jf. vårt høringsnotat av 27. september Forslag om endringer i oppstillingsplaner som følge av Solvens II må ta hensyn til nevnte rammer. Redegjørelsen nedenfor forutsetter at regnskapsreglene for måling av forsikringsforpliktelser legger til grunn verdivurderingsreglene som kommer med gjennomføringen av Solvens II. Balanse Forsikringsforpliktelser skal i henhold til gjeldende oppstillingsplan balanseføres på hovedpost 10 Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring. Eventuell endring av målingen av disse forpliktelsene ved overgang til Solvens II-regelverket, nødvendiggjør i seg selv ingen endring på hovedpostnivå. Underspesifikasjonen av post 10 i gjeldende oppstillingsplan innebærer en opplisting av forsikringsavsetninger som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12. Målingen av disse avsetningene følger også av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 med tilhørende forskrifter. Ved skifte av måleprinsipp til Solvens II vil det være behov for å justere, eventuelt fjerne, enkelte av underspesifikasjonene. En mulig ny inndeling kan være: 10.1 Brutto premieavsetning (alternativt: Brutto avsetning for ikke avløpt risiko) 10.2 Brutto erstatningsavsetning 10.3 Risikomargin Denne inndelingen vil også kreve følgende endring av underpost 3.1 på eiendelssiden av balansen: 3.1 Gjenforsikringsandel av brutto avsetning for ikke avløpt risiko Resultatregnskap Dersom forsikringsforpliktelser skal måles i samsvar med reglene i Solvens II, vil det være behov for å vurdere justeringer i oppstillingsplanen for resultatregnskapet. Som et minimum må resultatpost 9 Endringer i andre tekniske og i sikkerhetsavsetning mv. i skadeforsikring endres som følge av at sikkerhetsavsetningen bortfaller og risikomarginen tas inn som ny balansepost. En mulig endret post 9 kan dermed være: 9 Endringer i risikomarginen Ytterligere endringer av post 9 kan bli aktuelt som følge av endringene i balansepostene 10.1 og 3.1 og konsekvensene av disse endringene for beregningen av opptjente premier (både brutto og for egen regning). Videre vil det ved vurderingen av erstatningskostnadene (både brutto og for egen regning) bli en utfordring å fordele avviklingsresultatet mellom "rene" estimatfeil og konsekvenser av endrede diskonteringsrenter. Alternativt kan disse problemstillingene håndteres i form av notekrav. 9

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsnotat Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Forsikringsselskaper DATO: 23.03.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Forholdet til IFRS 5 1.2.1 Generelt 5 1.2.2

Detaljer

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1760 05.05.2015 Høring endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper DATO: 10.02.2010 VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 8/2010 FRA FINANSTILSYNET INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I GENERELT... 4 1. Innledning... 4 2. Overordnet

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg til rundskriv 14/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 4 2.1 Selskapsregnskap

Detaljer

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer:

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn Banker og finansieringsforetak, forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak DATO: 23. juni 2011 2 Finanstilsynet

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning Kredittilsynet 12. februar 2009 ~ HØRINGSNOTAT ~ UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING AV KAPITALAVKASTNING I LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1. Innledning Beregning av kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Sak:15/1709 21.05.2015. Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II

Sak:15/1709 21.05.2015. Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Sak:15/1709 21.05.2015 Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett. Solvens

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper NFT 3/2005 Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper av Fredrik Haugen De nye virksomhetsreglene for norske livsforsikringsselskaper som ble vedtatt høsten 2004, innebærer i første rekke

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Rapportering for forsikringsforetak i forbindelse med årsregnskapet 2016

Rapportering for forsikringsforetak i forbindelse med årsregnskapet 2016 Rundskriv Rapportering for forsikringsforetak i forbindelse med årsregnskapet 2016 RUNDSKRIV: 22/2016 DATO: 22.12.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Skadeforsikringsforetak Livsforsikringsforetak FINANSTILSYNET

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Virksomhetsregler i livsforsikring. 1. Innledning

Virksomhetsregler i livsforsikring. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 08.03.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/2363 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.19 Virksomhetsregler i livsforsikring

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014 Rundskriv Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for RUNDSKRIV: 17/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Skadeforsikringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Agenda Status for Solvens II i EU Gjennomføringen av Solvens II i Norge Avvikling av referansegruppen Eventuelt Side 2 Status for Solvens

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsregulering i Norge Regnskapsloven - mange spor IFRS som vedtatt av EU Ett unntak fra «full» IFRS Forenklet

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Høring - skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper - konsekvenser av Solvens II

Høring - skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper - konsekvenser av Solvens II Høringsinstanser iht. liste Deres ref Vår ref Dato 15/1709 SL HWH/KR 21.05.2015 Høring - skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper - konsekvenser av Solvens II Finansdepartementet sender

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer