ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER"

Transkript

1 ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER Dato: 22. november 2012 Dette notatet er ment som diskusjonsgrunnlag og har ikke vært behandlet av Finanstilsynets ledelse. Synspunktene som fremmes her kan bli endret i prosessen frem til et høringsnotat med forslag til endringer i årsregnskapsforskriften fremmes. 1 Innledning I dag er regnskapsregler og soliditetskrav for skade- og livsforsikringsselskaper i en viss grad sammenvevd. Krav til forsikringsmessige/-tekniske avsetninger i forsikringslovgivningen legges i hovedsak også til grunn for måling av forsikringsforpliktelsene i årsregnskapet. Regnskapsreglene for måling av eiendeler har betydning for soliditetsberegningen av skade- og livsforsikringsselskaper. For livsforsikringsselskaper er det i tillegg en liknende sammenheng mellom regnskapsregler og reglene for kundetildeling. Kundeporteføljene består av eiendeler som motsvarer forsikringsmessige avsetninger, der eiendelene måles etter regnskapsreglene mens avsetningene måles etter reglene som gjelder for solvensberegningen. Avkastning fra eiendeler i kundeporteføljene som tilfaller kundene, beregnes etter regnskapsreglene. Solvens II har som overordnet måleprinsipp at både forpliktelser og eiendeler skal måles til virkelig verdi. Innføringen av Solvens II for forsikringsselskaper medfører endringer i forsikringsvirksomhetsloven som innebærer at det må vurderes hvilke prinsipper som skal legges til grunn i regnskapet. Gjeldende internasjonale regnskapsregler (IFRS) inneholder ikke spesifikke regler om måling av forsikringskontrakter. Det pågår imidlertid et arbeid med å utvikle slike regler (omtales som IFRS 4 fase 2). Det er ventet at disse reglene vil tre i kraft på et senere tidspunkt enn Solvens II. Konsekvensvurdering av disse reglene for årsregnskapsforskriften vil bli foretatt når standarden er endelig vedtatt. Dette notatet skisserer mulige tilpasninger i regnskapsregelverket ved overgang til Solvens II. Notatet er utarbeidet utfra en forutsetning om at Solvens II innføres tidligere enn IFRS 4 fase 2. Forholdet mellom Solvens II og skatt berøres ikke 1. Avsnitt 2 omhandler måling av forsikringsforpliktelser for regnskapsformål. Avsnitt 3 omhandler måling av eiendeler og andre forpliktelser enn forsikringsforpliktelser for regnskapsformål. Avsnitt 4 omhandler konsekvenser for oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse dersom Solvens II legges til grunn for måling av forsikringsforpliktelser i årsregnskapet, jf. avsnitt 2. 1 Skatteregler er utenfor Finanstilsynets ansvarsområde. 1

2 2 Måling av forsikringsforpliktelser 2.1 Gjeldende regnskapsregler Selskapsregnskap De ulike typene av forsikringsmessige/-tekniske avsetninger (som definert i forsikringsvirksomhetsloven) innregnes i hovedsak som forpliktelser i årsregnskapet. Målereglene for forsikringsmessige/-tekniske avsetninger som innregnes som forpliktelser i årsregnskapets balanse, er identiske med gjeldende soliditetsregler. Enkelte forsikringsmessige/-tekniske avsetninger skal, i henhold til årsregnskapsforskriften, innregnes som egenkapital (på egne linjer). Det gjelder avsetning til naturskadefondet og avsetning til garantiordningen i skadeforsikring, samt risikoutjevningsfond i livsforsikring. Målereglene for disse avsetningene er identisk med gjeldende soliditetsregler. Reassuranseavsetningen i skadeforsikring er i regnskapsmessig sammenheng erstattet av regler om nedskrivning av gjenforsikringsandeler. Gjenforsikringsandeler skal innregnes som eiendel og nedskrives dersom gjenforsikringsavtalen har falt i verdi Konsernregnskap Børsnoterte forsikringsselskaper skal utarbeide konsernregnskap fullt ut etter IFRS. Etter gjeldende IFRS 4 har det enkelte selskap adgang til å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringsforpliktelser dersom endringene medfører at regnskapet blir mer relevant uten at det blir mindre pålitelig. Vi kjenner ikke til at norske forsikringsselskaper har benyttet denne adgangen. Det vil si at forsikringsforpliktelser måles på samme måte i konsernregnskapet som i selskapsregnskapet. 2.2 Gjeldende soliditetsregler for verdivurdering av forsikringsforpliktelser Det gjeldende forsikringsregelverket inneholder separate bestemmelser om forsikringstekniske avsetninger for hhv. skadeforsikring og livsforsikring. Dette har sin bakgrunn i bl.a. de betydelige ulikheter mellom forpliktelsenes karakter og følgelig mellom de beregningsmetoder og vurderinger for øvrig som legges til grunn ved fastsettelsen av nivået på de avsetninger forsikringsselskapene må foreta for å møte disse forpliktelsene. Beregning av livsforsikringsforpliktelser tar utgangspunkt i nåverdien av fremtidige inn- og utbetalinger ved bruk av samme forutsetninger som i premieberegningsgrunnlaget. Nåverdien beregnes med en diskonteringsrente lik garantert rente som forblir uendret gjennom den enkelte forsikringskontrakts løpetid. Forpliktelsene omfatter også den absolutte verdien av enkelte fond som tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond. Skadeforsikringsselskapene skal etter forsikringsvirksomhetsloven foreta avsetninger som omfatter premieavsetning, avsetning for ikke avløpt risiko, erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning, reassuranseavsetning og andre avsetninger til dekning av risiko avledet av forsikringsvirksomheten. Nærmere krav til beregning av disse avsetningene, er gitt i forskrift. 2.3 Verdivurdering av forsikringsforpliktelser under Solvens II Rammedirektivet for Solvens II (direktiv 2009/138/EF) etablerer felles overordnede prinsipper for beregning av avsetningene for forsikringsforpliktelser og slik at verdien settes lik beste estimat 2

3 (nåverdien av fremtidige kontantstrømmer) med tillegg av en risikomargin. Det vises til nærmere omtale i Finanstilsynets høringsnotat av 12. august 2011 vedrørende forslag til gjennomføring av Solvens II i norsk rett. Nærmere regler om beregning av avsetningene vil bli gitt i form av gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) som forventes å bli vedtatt i For livsforsikringsselskapene innebærer verdivurderingen under Solvens II endringer i hvilke kontantstrømmer som skal inngå i verdsettelsen og hvilke forutsetninger som skal legges til grunn om fremtidig avkastning og biometrisk risiko. Verdivurderingen skal omfatte alle inn- og utbetalinger som må forventes innenfor kontraktens grense, herunder forventet fremtidig overskuddstildeling til kunden og fortjenesteelementer til selskapet. Selskapene skal benytte oppdaterte antagelser om fremtidig avkastning og biometrisk risiko, uten sikkerhetsmarginer. I praksis vil Solvens II innebære større volatilitet i verdien på forpliktelsene, spesielt i en situasjon der rentenivået ligger nær eller under den garanterte renten i kontraktene. Selskapene skal i sin Solvens II balanse vise beste estimat på forpliktelsene pluss en risikomargin. Det innebærer at de spesifikke fondene som følger av nasjonal lovgivning (premiefond, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond mv) ikke vil fremgå av Solvens II-balansen. Når det gjelder skadeforsikringsselskapene, har Finanstilsynet i sitt forslag til gjennomføring av Solvens II-regelverket i norsk rett lagt opp til at gjeldende bestemmelser om verdsettelse som følger av forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter erstattes av Solvens II-regelverkets bestemmelser om beste estimat og risikomargin. Det innebærer bl.a. endret verdsettelse av både premieavsetningen og erstatningsavsetningen. Kravet til sikkerhetsavsetning i sin nåværende form bortfaller, men erstattes delvis av et krav til risikomargin (som imidlertid vil bli beregnet ved hjelp av en metode som er vesensforskjellig fra metoden som i dag benyttes for sikkerhetsavsetningen). Videre vil de gjeldende minstekrav til forsikringstekniske avsetninger ikke bli videreført. Tilsvarende gjelder for beregningen av minstekravet til reassuranseavsetning (som korreksjonspost for ansvarlig kapital). 2.4 IFRS 4 fase 2 Gjeldende IFRS 4 om regnskapsføring av forsikringskontrakter er en midlertidig standard som på innføringstidspunktet var ment å gjøre enkelte begrensede forbedringer i praksis i påvente av at fase 2 i IASBs prosjekt om forsikringskontrakter ferdigstilles. I 2010 utga IASB et utkast til ny standard med fullstendig sett av måleregler for alle typer av forsikringskontrakter. Hovedprinsippet i forslaget var at forsikringsforpliktelser skal måles til nåverdien av fremtidige kontantstrømmer (inn og ut) pluss en eksplisitt risikojustering og en residualmargin. En residualmargin eliminerer eventuell gevinst ved førstegangs innregning av forsikringskontrakten. En modifisert målemetode ble foreslått for kortvarige kontrakter. IASB har nylig signalisert at de vil publisere et nytt utkast til standard i løpet av første halvår 2013, men hvor de kun ber om tilbakemelding på et mindre antall temaer, herunder behandling av ikkeopptjent inntekt, presentasjon i resultatregnskapet og overgangsregler. Det er vanskelig å gi en god prognose på når en ny IFRS 4 kan ventes å bli pliktig å anvende for IFRS-selskaper. IASBs egne prognoser blir ofte ikke overholdt. En ny standard kan tidligst vedtas av IASB i 2014, men basert på tidligere erfaring er det en betydelig risiko for utsettelser. Etter at IASB har godkjent standarden skal EU ta stilling til om den skal godkjennes for bruk innen EU. Det 3

4 er ikke opplagt at slik godkjenning vil bli gitt (uten at vi har noen indikasjoner på det motsatte). Hvor lang tid som innvilges fra standarden er vedtatt og til den blir pliktig å anvende, er også uklart. Kompleksiteten i regelverket kan tale for at det blir gitt en lang tilpasningsperiode 3 år har vært nevnt for andre kompliserte IASB-prosjekter. Et egenutviklet regelsett basert på hva vi tror vil komme i ny IFRS vil være problematisk å utarbeide dersom regelsettet skal utarbeides gjennom å tilpasse forventet IFRS til nasjonale forhold. Dessuten er det stor sannsynlighet for at reglene må justeres når endelig IFRS foreligger. Slik vi ser det bør gjeldende reguleringsteknikk i årsregnskapsforskriften for måling av forsikringsforpliktelser videreføres inntil ny IFRS 4 (fase 2) trer i kraft. Det vil si at årsregnskapsforskriftens bestemmelser om måling av forsikringsforpliktelser henviser til forsikringslovgivningens bestemmelser om forsikringsmessige og -tekniske avsetninger. 2.5 Behov for endringer i regnskapsregelverk som følge av Solvens II Konsernregnskap IFRS Børsnoterte forsikringsselskaper skal utarbeide konsernregnskap fullt ut etter IFRS. Etter gjeldende IFRS 4 har det enkelte selskap adgang til å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringsforpliktelser dersom endringene medfører at regnskapet blir mer relevant uten at det blir mindre pålitelig. Innføringen av Solvens II aktualiserer at en slik vurdering foretas av det enkelte selskap Selskapsregnskap til skadeforsikringsselskaper årsregnskapsforskriften I og med at gjeldende verdivurderingsregler om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring erstattes av Solvens II-regler, er det også behov for å endre regnskapsreglene. I påvente av IFRS 4 fase 2 kan det være mest nærliggende å la Solvens II-reglene også gjelde for beregningen av forsikringsforpliktelser i selskapsregnskapet. Det overordnede vurderingsprinsippet i Solvens II om virkelig verdi må kunne antas å være mer relevant for regnskapsformål enn de gjeldende regler for verdivurderingen av forsikringsforpliktelser, jf. at formålet med regnskapet er å gi et rettvisende bilde av foretakets stilling og resultat. Hvordan skattereglene utformes er ikke relevant i denne sammenheng. Eventuelle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier hensyntas gjennom reglene for utsatt skatt (IAS 12 og foreløpig norsk regnskapsstandard om resultatskatt). Konsekvensene av en slik endring vil for de fleste selskaper trolig bli en reduksjon av selskapenes regnskapsførte forsikringsforpliktelse, noe som isolert sett vil medføre høyere egenkapital Selskapsregnskap til livsforsikringsselskaper årsregnskapsforskriften Innføringen av Solvens II vil trolig medføre at forsikringslovgivningen vil inneholde ulike sett med bestemmelser om beregning av forsikringsforpliktelser for hhv. solvensberegning og kundetildeling. Regnskapsmessig blir spørsmålet hvilket sett av beregningsregler som bør gjelde for selskapsregnskapet. I påvente av ny IFRS 4 (fase 2) kan det være mer relevant at regnskapsreglene henviser til verdivurderingsreglene for Solvens II-balansen enn til gjeldende verdivurderingsregler. Det vises her til at formålet med regnskapet er å gi et rettvisende bilde av foretakets stilling og resultat. En svakhet ved gjeldende prinsipper for verdsettelse er at forpliktelsene verdsettes med ulike diskonteringsrenter som holdes fast gjennom kontraktsperioden selv om markedsrenten har endret seg vesentlig siden kontrakten ble inngått. Videre innebærer gjeldende prinsipper at eventuelle svakheter i det biometriske grunnlaget ikke er synlig i regnskapet, jf. praksis med at avsetningene 4

5 trappes opp gradvis i situasjoner der man har konstatert behov for å styrke det biometriske grunnlaget. Et nytt aspekt ved Solvens II er at det åpnes for å medregne fremtidige fortjenesteelementer i verdsettelsen av forpliktelsene. Dette øker verdien på egenkapitalen. Fra et regnskapsmessig ståsted er det et spørsmål om det bør tillates en slik resultatføring av eventuell gevinst ved første gangs innregning av forsikringskontraktene, jf. også forslag om residualmargin i kommende IFRS4 fase 2. En mulig løsning kan være å kombinere verdivurdering etter Solvens II-prinsippene med innføring av en form for residualmargin. I så tilfelle må det reguleres hvordan denne residualmarginen skal oppløses over løpetiden til kontraktene. 5

6 3 Måling av eiendeler og forpliktelser som ikke er forsikringsforpliktelser 3.1 Livsforsikring Gjeldende regnskapsregler for måling av eiendeler i kundeporteføljene ble innført i 2008 og hadde som formål å tilpasse reglene til IFRS og nye virksomhetsregler. Begrunnelsen var blant annet at det ville være ressursbesparende for forsikringsselskaper i IFRS-konsern å kunne benytte IFRS også i selskapsregnskapet. Hensynet til sammenlignbarhet medførte at enkelte valgmuligheter i IFRS ikke ble tillatt (ikke adgang til å anvende kostmetoden for henholdsvis investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom). Det forhold at Solvens II krever måling av eiendeler til virkelig verdi, reiser spørsmål om ytterligere valgmuligheter i IFRS bør begrenses. Fra et regnskapsmessig ståsted er det ikke nødvendig å foreta endringer i reglene for måling av eiendeler og forpliktelser som ikke er forsikringsforpliktelser. IFRS er ment å ivareta investorenes interesser, slik at en eventuell begrensing av valgmulighetene vil måtte begrunnes i tilsynsmessige forhold. Regnskapsreglene for måling av eiendeler i kundeporteføljene har etter gjeldende systematikk betydning for kundetildeling i livsforsikring. Det er imidlertid ikke noe i veien for å regulere særskilte verdivurderingsregler begrenset til kundetildelingsformål i forsikringslovgivningen. Det vises i denne sammenheng til Finanstilsynets forslag til lovendringer i forbindelse med gjennomføring av Solvens II i norsk rett og forslag til ny 9-9 (5) med følgende ordlyd: (5) Eiendelene skal verdsettes i samsvar med de regler som er gitt i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskap når ikke annet følger av forskrift fastsatt av Finansdepartementet. En videreføring av gjeldende regnskapsregler synes likevel hensiktsmessig, spesielt dersom det åpnes for videreføring av muligheten til å bruke amortisert kost som verdivurdering i forbindelse med overskuddstildelingen. 3.2 Skadeforsikring Det kan muligens være aktuelt å vurdere hvorvidt enkelte valgmuligheter i IFRS ikke bør tillates anvendt i selskapsregnskapet slik at vurderingene blir mer i samsvar med reglene for verdivurdering i Solvens II. Et eksempel kan være å kreve at investeringseiendom og obligasjoner måles til virkelig verdi. 6

7 4 Oppstillingsplaner Omtalen her er ikke utfyllende, men er kun ment å gi en illustrasjon av hvilke endringer i oppstillingsplanene for resultatregnskap og balanse som bør vurderes. 4.1 Livsforsikringsselskaper Gjeldende oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse ble innført med virkning fra og med regnskapsåret Oppstillingsplanene er utarbeidet med utgangspunkt i forsikringsregnskapsdirektivet, forarbeider til forsikringsvirksomhetsloven (NOU 2001:24) og IFRS, jf. Finanstilsynets høringsnotat av 27. september Forslag om endringer i oppstillingsplaner som følge av Solvens II må ta hensyn til nevnte rammer. Redegjørelsen nedenfor forutsetter at regnskapsreglene for måling av forsikringsforpliktelser legger til grunn verdivurderingsreglene som kommer med gjennomføringen av Solvens II. Balanse Forsikringsforpliktelser skal i henhold til gjeldende oppstillingsplan balanseføres på enten hovedpost 12 eller hovedpost 13. Hovedpost 12 er forbeholdt forsikringsforpliktelser som er kontraktsfastsatte forpliktelser, mens hovedpost 13 er forbeholdt forsikringsforpliktelser som er særskilt investeringsportefølje. Eventuell endring av målingen av disse forpliktelsene ved overgang til Solvens II, nødvendiggjør i seg selv ingen endring på hovedpostnivå. Underspesifikasjonen av post 12 og 13 i gjeldende oppstillingsplan innebærer en opplisting av forsikringsavsetninger som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9. Målingen av disse avsetningene følger også av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. Ved skifte av måleprinsipp til Solvens II vil ikke underspesifikasjonene i post 12 og 13 lenger være relevante. En mulig ny inndeling i balansen kan være som følger: 12 Forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 12.1 Beste estimat forpliktelser 12.2 Risikomargin 12.3 Forsikringsforpliktelser for skadeforsikringsvirksomheten Beste estimat forpliktelser Risikomargin 13 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring særskilt investeringsportefølje 13.1 Beste estimat forpliktelser 13.2 Risikomargin Resultatregnskap Dersom forsikringsforpliktelser skal måles i samsvar med reglene i Solvens II, vil det være behov for å vurdere justeringer i oppstillingsplanen for resultatregnskapet. Gjeldende post 1.3 overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser bør justeres som følge av at premiereserve utgår som egen linje i balansen. En mulig formulering kan være: Innbetalt fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser ved flytting. Gjeldende hovedpost 5 Erstatninger består av utbetalte erstatninger (post 5.1), endring i erstatningsavsetninger (post 5.2) og overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre 7

8 forsikringsselskaper/pensjonskasser (post 5.3). Gitt endringer i balansen som skissert ovenfor, bør post 5.2 utgå. Post 5.3 bør justeres som følge av at premiereserve utgår som egen linje i balansen. En mulig formulering kan være: Utbetalt til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser ved flytting. Gjeldende hovedpost 6 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser inneholder underposter (6.1 til 6.6) som viser endringer i premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, premiefond mv. Gitt endringer i balansen som skissert ovenfor må denne underinndelingen endres. Gjeldende hovedpost 7 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje inneholder tilsvarende underinndeling som hovedpost 6. Endringsbehovene er tilsvarende. Gjeldende hovedpost 8 Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser består av overskudd på avkastningsresultat (post 8.1), risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (post 8.2) og annen tilordning av overskudd (post 8.3). Midler tilordnet forsikringskontraktene vil inngå i Solvens II-beregningen av forsikringsforpliktelser. Det virker mest hensiktsmessig å oppheve denne hovedposten, da endringer i forpliktelsene vil bli inkludert i hovedpost 6. Gjeldende post 19.8 justering av forsikringsforpliktelsene benyttes når verdiendringer ført under post 19 tilordnes forsikringsforpliktelser, jf. veiledningens avsnitt 5.4 side 23. Post 19.8 har sin bakgrunn i IFRS En videreføring av post 19.8 vil innebære at selskapet må beregne hvilken verdi nevnte verdiendringer inngår med i forsikringsforpliktelsene målt etter reglene i Solvens II. Det å fjerne post 19.8 vil være et brudd med IFRS og således lede til forskjell mellom konsernregnskap og selskapsregnskap til de børsnoterte livsforsikringsselskapene. 8

9 4.2 Skadeforsikringsselskaper Gjeldende oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse ble innført med virkning fra og med regnskapsåret Oppstillingsplanene er utarbeidet med utgangspunkt i forsikringsregnskapsdirektivet, forarbeider til forsikringsvirksomhetsloven (NOU 2001:24) og IFRS, jf. vårt høringsnotat av 27. september Forslag om endringer i oppstillingsplaner som følge av Solvens II må ta hensyn til nevnte rammer. Redegjørelsen nedenfor forutsetter at regnskapsreglene for måling av forsikringsforpliktelser legger til grunn verdivurderingsreglene som kommer med gjennomføringen av Solvens II. Balanse Forsikringsforpliktelser skal i henhold til gjeldende oppstillingsplan balanseføres på hovedpost 10 Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring. Eventuell endring av målingen av disse forpliktelsene ved overgang til Solvens II-regelverket, nødvendiggjør i seg selv ingen endring på hovedpostnivå. Underspesifikasjonen av post 10 i gjeldende oppstillingsplan innebærer en opplisting av forsikringsavsetninger som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12. Målingen av disse avsetningene følger også av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 med tilhørende forskrifter. Ved skifte av måleprinsipp til Solvens II vil det være behov for å justere, eventuelt fjerne, enkelte av underspesifikasjonene. En mulig ny inndeling kan være: 10.1 Brutto premieavsetning (alternativt: Brutto avsetning for ikke avløpt risiko) 10.2 Brutto erstatningsavsetning 10.3 Risikomargin Denne inndelingen vil også kreve følgende endring av underpost 3.1 på eiendelssiden av balansen: 3.1 Gjenforsikringsandel av brutto avsetning for ikke avløpt risiko Resultatregnskap Dersom forsikringsforpliktelser skal måles i samsvar med reglene i Solvens II, vil det være behov for å vurdere justeringer i oppstillingsplanen for resultatregnskapet. Som et minimum må resultatpost 9 Endringer i andre tekniske og i sikkerhetsavsetning mv. i skadeforsikring endres som følge av at sikkerhetsavsetningen bortfaller og risikomarginen tas inn som ny balansepost. En mulig endret post 9 kan dermed være: 9 Endringer i risikomarginen Ytterligere endringer av post 9 kan bli aktuelt som følge av endringene i balansepostene 10.1 og 3.1 og konsekvensene av disse endringene for beregningen av opptjente premier (både brutto og for egen regning). Videre vil det ved vurderingen av erstatningskostnadene (både brutto og for egen regning) bli en utfordring å fordele avviklingsresultatet mellom "rene" estimatfeil og konsekvenser av endrede diskonteringsrenter. Alternativt kan disse problemstillingene håndteres i form av notekrav. 9

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsnotat Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Forsikringsselskaper DATO: 23.03.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Forholdet til IFRS 5 1.2.1 Generelt 5 1.2.2

Detaljer

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme 13.11.2008 1 Endringer i årsregnskapsforskriften Punkter som blir berørt: Framdrift i arbeidet med endring av forskriften

Detaljer

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1760 05.05.2015 Høring endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper DATO: 10.02.2010 VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 8/2010 FRA FINANSTILSYNET INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I GENERELT... 4 1. Innledning... 4 2. Overordnet

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg til rundskriv 14/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 4 2.1 Selskapsregnskap

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer:

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Høringsnotat om årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Høringsnotat om årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO (1 910 18.62.2011 SAKSBEHANDLER: VÅR REFERANSE: DERES REFERANSE: Jan Erik Bakke 11/1712 DIR.TLF:

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Status for Long Term Guarantee Assessment (LTGA) Solvens II og regnskapsregler

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 4. april 2008 med hjemmel i lov av

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak. Dato:

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak. Dato: Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Dato: 03.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 5 2.1 Selskapsregnskap 5 2.2 Konsernregnskap 5 2.3 Forholdet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn Banker og finansieringsforetak, forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak DATO: 23. juni 2011 2 Finanstilsynet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak DATO:

Veiledning til forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak DATO: Veiledning til forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak DATO: 06.02.2017 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 OVERORDNET OM REGELVERKET... 5 2.1 Regnskapsmodell... 5 2.2 Nasjonale regler tilpasset IFRS...

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper 26. september 2008 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Noteopplysninger...4 2.1 Tilpasning til forskrift om forenklet anvendelse

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: Vår referanse: 05/10375 Deres referanse: Arkivkode: 501 Dato:

r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: Vår referanse: 05/10375 Deres referanse: Arkivkode: 501 Dato: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ø KREDITTILSYNET The Fi isory Authority of Norway l ua':snr. r1.,n.(95-1 y Saksbehandler: Te i1s Dir. tlf.: 22 93 99 32 Vår referanse: 05/10375 Deres referanse:

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak DATO:

Veiledning til forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak DATO: Veiledning til forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak DATO: 03.02.2017 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 OVERORDNET OM REGELVERKET... 5 2.1 Regnskapsmodell... 5 2.2 Nasjonale regler tilpasset IFRS...

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

1 U i.. t i11t9i. Saksnr. oi3ol. vnr. Arki. Høringsuttalelse - endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak

1 U i.. t i11t9i. Saksnr. oi3ol. vnr. Arki. Høringsuttalelse - endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak FNFI Finansnæringens Hovedorganisasjon FINANSDEPARTEMENTET Finansnæringens Servicekontor Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Saksnr. oi3ol Arki n 1 U i.. t i11t9i vnr. -35 30.09.2005 Vår ref:

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Solvens II og Finanstilsynets lovforslag. Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011

Solvens II og Finanstilsynets lovforslag. Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011 Solvens II og Finanstilsynets lovforslag Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011 Overordnet om Solvens II Dagens solvensregelverk i EU (Solvens I) Eiendeler Eiendeler: Aksjer, obligasjoner eiendom mv. Forpliktelser

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning Kredittilsynet 12. februar 2009 ~ HØRINGSNOTAT ~ UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING AV KAPITALAVKASTNING I LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1. Innledning Beregning av kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente

Detaljer

Sak:15/1709 21.05.2015. Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II

Sak:15/1709 21.05.2015. Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Sak:15/1709 21.05.2015 Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett. Solvens

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer