I lel. Unni Anita Farstad. I' (GIp CCC - cj i,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I lel. Unni Anita Farstad. I' (GIp CCC - cj i,"

Transkript

1 Unni Anita Farstad Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Yttersoe 22. mai :04 VFK-FADM Firmapost revidert rapport Storgata 8 og 10 Raadhusgata 8-10-rev-skjermversjon.pdf Vestfold fylkeskommune Kulturarv Vedlagt revidert rapport om Storgata 8 og 10 Sandefjord. MVH Ragnar Kristensen Yttersø gård Elveveien Larvik Web: Jeg anbefaler også: V'I Sl I(ll lt I1 I I:I >Ft>\1\1l I' (GIp CCC - cj i, I lel i Tlf: Mobil:

2 SGATA 8 OG 10 M HI$T'ORISK SEIUNSOJENNOM ET SEWART SIGI'RSRE~IUØ I SANDEFJORD En rapport utarbeidet av Ragnar Kristensen, Yttersø gård - 8. mai Revidert 22. mai 2011 rt.,

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportens premisser... 3 Innledning... 4 Fredningspraksis... 5 Hva er kulturhistorisk verdifulle kulturminner... 6 Delfaktor 1- Kunnskaps- og kildeverdi... 6 Delfaktor 2 - Opplevelsesverdi... 7 Delfaktor 3 - Representativitet og forekomst på fredningslisten... 8 Konklusjon... 9 Rådhusgata 10 - Riksantikvarens NB!register... 9 Fra Nygaden til Midtåsen To skipsredergårder fra 1850-årene,.., I Linaaegårdens have Skipsreder Andersens bakgård Linaaegårdens bryggerhus - Skomakerhuset (av Bjørn Kvarenes) Rådhusgata 10 - Skipsredergård gjennom 100 år Rådhusgata 8 - En skipsredernabo Kart Tegninger Beskrivelse av sidebygningen Skjøte fra Stub til Linaae Listverksprofiler Gamle fotografier Branntakster og panteregister Linaaegårdens haveareal foto Bygningsmiljøet Rådhusgata 8 og Registrering av eksteriør - Rådhusgata Registrering av eksteriør - Rådhusgata Linaaegårdens etterfølgere Fra Sandefjords historie: Gammel gård i Dronningens gate Svai eller kinavipp Oversikt over trehusmiljøet Trehusmiljøet rundt Rådhusgata Kilder

4 RAPPORTENS FORMÅL OG PREMISSER Denne undersøkelsen og rapporten er utført fordi saken om vern eller riving av Rådhusgata 10 med påfø negative konsekvenser for Rådhusgata 8 i Sandefjord, har pågått gjennom flere år og anleggets bevarings fremdeles mangelfullt analysert og underbygget. Saken er politisk kontroversiell og har utfordret vernemy hetens uavhengighet og handlekraft i slike saker. Vernemyndighetenes saksbehandling vært har inkonsistent og synes å være preget av å være en slalomløype mellom ulike samfunnsinteresser. Den alvorligste mangelen er at NB!registerets database åpenbart ikke har vært g gått i saksbehandlingen. Denne rapportens formål er å rette opp mangelen på kunnskap om Rådhusgata Resultatet viser at eksteriørfredning av gårdene Rådhusgata 8 og 10 er en farbar vei ut av forvaltningsuføret Utover gjennomgang av skriftlige kilder, hvorav de viktigste er gjengitt avfotografert her, er begge bygnin blitt registrert utvendig. Da forfatteren er nektet adgang til Rådhusgata 10 pga. uenighet om saken, har je kunnet dokumentere vinduene så grundig som jeg ville ønsket. Vinduene i Rådhusgata 8 derimot er dok tert også innvendig, slik at alderen har latt seg fastslå sikrere. Det burde vært utført en systematisk fargeundersøkelse på egnede deler av fasadene, men det har det ik anledning til. Den skriftlige dokumentasjonen har bragt absolutt sikkerhet til byggeåret. Løsrevne enkelt som det i noen sammenhenger har vært referert til, kan ikke rokke ved dette faktum. Både Rådhusgat 10 er branntaksert og beskrevet den 19.april 1856 i branntakstprotokollen for Sandefjord. Det står eksp branntakstene at begge eiendommer fikk sine respektive nye matrikkelnummer denne dagen. Når det omtales "anlegg" menes sammenstilling av flere bygninger som ikke behøver å være av samme a stil eller opprinnelse, men som utgjør et historisk hele med innbyrdes bruksfunksjoner. Med "opprinne menes at noe skriver seg fra en bygnings innledningsfase, dvs. en spennvidde på noen år fra byggetidspu Hus ble sjelden ferdigstilt byggeåret, men har en utviklingshistorie, hvor dessuten også senere og ikke-o nelige elementer kan ha stor antikvarisk verdi. Ragnar Kristensen, 8.mai 2011 REVIDERT RAPPORT 22. MAI 2011 På bakgrunn av vesentlige nye opplysninger er rapporten nå revidert. Det vesentlig nye er at jeg har kla at Riksantikvarens database "NB!registeret over nasjonale kulturhistoriske kulturmiljøer" inkluderer om på begge sider av Storgata i Sandefjord fra Hvaltorget opp til Sandar kirke. Registreringen i NB!registeret nebærer at Rådhusgata 10 omfattes av nasjonal interesse som del av dette gateløpet. Jeg har også benytt ningen til å gjøre noen nødvendige presiseringer og modifiseringer av utsagn i min registrering av Rådhus 10. Et par fotografier av vinduer i første etasje på nordfasaden til Rådhusgata 10 var forvekslet og hadd tekst. Ellers er tekstene i registreringen gått gjennom og modifisert der det har vært nødvendig. Det er og inn et fotografi av takkonstruksjonen som indikerer at bygningen alltid har hatt vipp på taket. Beskrivel takutstikket er også rettet da den inneholdt en feil beskrivelse av konstruksjonen. Jeg er glad for alle t meldinger om feil eller uklarheter i rapporten. Ragnar Kristensen, 22. mai

5 INNLEDNING Saken om hvorvidt Rådhusgata 10 i Sandefjord skal rives eller bevares, har pågått i en årrekke. For ma saken blitt et symbol på motstanden mot totalsanering av Sandefjord sentrums eldste historie til fordel f betongbygg. Saken om Rådhusgata 10 handler ikke bare om dette anlegget, men like mye om hele treh jøet i denne delen av sentrum. Saken handler særlig om nabogården Rådhusgata 8, som har en parallell til Rådhusgata 10 - samme byggherre og samme byggeår. Både Rådhusgata 8 og 10 er uregulerte. Et forsøk på å regulere Rådhusgata 10 til sanering og nybygg i pe førte ikke frem da innsigelse mot riving fra Vestfold fylkeskommune medførte at kommunest trakk planforslaget fordi man forutså at departementet ville gi fylkeskommunen medhold i saken. Rådhus 8 og 10 ble også foreslått regulert i perioden , men planforslaget ble hverken endelig vedtatt elle festet, noe Sandefjord kommune bekrefter. Eiendommen er derfor fremdeles uregulert men omfattes a kommuneplan som ikke er sterk nok til å hindre riving. Rådhusgata 10 er nå søkt revet av eier og politisk i Sandefjord har godkjent rivesøknaden. Vestfold fylkeskommune har frosset prosessen ved å vedta mid fredning inntil verneverdi og tilstand er godt nok belyst til at varig vern kan vurderes. Bygningene og miljøet er nedtegnet i SEFRAK-registeret fra Området inngikk i Strategi for byutvik 1999 og miljøet er beskrevet i kommunens rådgivende Bevaringsplakat. Linaaegården ble skiltet som his bygning etter vedtak om skilting fra ordføreren i 1997, men skiltet er fjernet av nåværende eier. Til tross fo sterke stillingen Rådhusgata 10 har hatt i lokalmiljøet, har saneringstrusselen presset seg frem med bruta Denne rapportens formål er å utrede verneverdiene som ligger i Rådhusgata 8 og 10 samt å dokumentere rien og byggeskikken til disse to anleggene og sette disse momentene inn i en større sammenheng. Den verdien til Rådhusgaten 10 er udiskutabel og velkjent, men historien med utgangspunkt i det historisk ny redermiljøet i Sandefjord på midten av 1800-tallet er ukjent stoff og setter det opprinnelige miljøet bygnin ble skapt i, inn i en sosialhistorisk svært interessant pioner- eller grunderramme innenfor maritim virkso Norge. Denne opprinnelige og faktisk folkelige forsatsen til 1900-tallets elitære redervirksomhet er lite på men i nasjonal sammenheng like interessant som "Jahreperioden' - men også dens motsats på mange m Firmaet Jean B. Linaae, opprettet i 1859, utviklet seg til å bli et av Norges mest velrenommerte skipsmegler maer med hovedvekt på hvalfangst etter 1900 og agentur for bl.a. Amerikalinjen og andre store rederier. fra 1914/16 til 1958, skipsreder Harris Hanssen, representerer en typisk mindre reder på 1900-tallet. Rådh gata 10 er det upretensiøse men elegante arnestedet for en imponerende næringshistorie i nasjonal måle og sprenger på 1900-tallet det opprinnelige miljøets sosial- og næringshistoriske målestokk. I bysammenheng er opprettholdelsen av hele trehusmiljøet i Rådhusgata 8-10 vesentlig, fordi disse bygningen der sammen det som er tilbake av historisk trehusmiljø i denne delen av sentrum, og ut til Bjerggaten. Noe eldste gjenværende sentrumsbebyggelsen som ble forskånet fra de to store bybrannene i henholdsvis 1900 o befinner seg i dette området. Området som inkluderer Rådhusgata 10 er inkludert i Riksantikvarens NB!reg Konklusjonen i denne rapporten er at begge gårdene Rådhusgaten 8 og 10 bør eksteriørfredes. Begge gårdene tes til en viktig nasjonal historie og særlig nr. 10 er bevart som helhetlig bygårdsanlegg og bør bare av den grunn høyeste vernestatus. At byggeår og byggherre er ens, styrker oppfatningen av miljøet som historisk enhetlig me kunnskaps-, kilde- og opplevelsesverdi. Miljøet som helhet bør sikres ved bruk av Kulturminneloven. Eier av Rådhusgata 8, Eidi Christensen, har selv i brev til Riksantikvaren tilbudt sin egen eiendom for e riørfredning såfremt dette også omfatter nr. 10. Eier av Rådhusgata 10 motsetter seg bevaring og viser ti planer om utvikling av tomten. Anbefalingen er derfor å eksteriørfrede hovedbygningen og to sammenbygde uthus på eiendommen Råd 10 (gårds- og bruksnummer 173/133) samt hovedbygningen på eiendommen Rådhusgata 8 (gårds- og bruk mer 173/132) etter Kulturminnelovens 15. Likeledes bør i det minste arealet vest for Rådhusgata 10's hov områdefredes etter Kulturminnelovens 19 for å sikre kontroll med utviklingen av det opprinnelige havea 4

6 FREDNINGSPRAKSIS Det har vært hevdet at bruk av fredning må hjemler i nasjonale interesser. Dette er ikke riktig da Kultur neloven ikke inneholder begrepet "nasjonale interesser': Tvert imot står det i lovens 2, fjerde "Etter ledd: denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som Likeledes kan vernes' har det vært hevdet at objekter klassifisert som regional verneinteresse ikke kan fredes. Dette er helle riktig da regionale verneinteresser har vært utgangspunkt for fredning og det kan neppe sies annet en kulturminner har en regional tilknytning og betydning. Svært få kulturminner har en tilknyttet nasjona torie slik som f.eks. Eidsvollsbygningen. Hva som så gir et streif av nasjonal interesse iht. fredningspraksi variere og være et skjønnsspørsmål basert på et sett kriterier og en konkret totalvurdering hvor den p målsettingen om å frede etter representativt utvalg av landets kulturminner er et rammeverk. I Kulturminnevern, Lov - Forvaltning - Håndhevelse (red. Jørn Holme, 2001), bind II, side 30 skriver Jør Holme/Marie Finne: "En pleier tradisjonelt å avgrense kulturminnelovens vern til kulturminner og kulturmiljø som er av nasjonal verdi': Begrepet nasjonal verdi er diskutabelt og har aldri vært entydig anvendbart. Holm Finne medgir da også på side "Lovens 11 at særlige virkemidler er imidlertid forbeholdt kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner eller kulturmiljøer" Begrepet nasjonale interesser er innført av Riksantikvaren og oppfattes som en hensiktsmessig inndeling av verdivurdering knyttet til ansvar etter forvaltningsnivå Fredning baseres på faglig skjønn og kulturminnepolitikken Stortinget har vedtatt. Holme/Finne skrive at fredningsskjønnet er et faglig skjønn. Det skal være i samsvar med myndighetenes generelle kulturminnev politikk. Forvaltningspraksis har stor betydning... For at et kulturminne kunne anses skal som fredningsverdig, rnå det etter forvaltningspraksis ha en nasjonal verneverdi. Selv om kulturminnet slik verdi, ikke har kan bygningen godt ha en særlig regional verneverdi, f eks. som et godt eksempel på en byggeskikk Det i en vises landsdel". deretter til at verneverdien vurderes ut fra en rekke delverdier som munner ut i en konkret totalvurderin fredning bør foretas. "Er kulturminnet truet av riving, byggetiltak eller andre former for skadelige inngrep v dette ofte være en utslagsgivende faktor" (min utheving, Holme/Finne side 144). Fredningspraksis eksponeres i Riksantikvarens (Lisen Bull) "Verneverdi og utvelgelseskriterier" utgitt av R antikvaren i 1987, sitat side "Det 28: har tidligere vært forventet at fredede kulturminner skal være av nasjonal betydning. Dette begrepet er vanskelig å definere". Hun skriver videre: "Ved å bruke fylket som sarnmenligningsgrunnlag for utvelgelse av fredningsobjekter; vil vi kunne være trygge på at de mest verdifulle kulturminne alle landsdeler blir rep resentert på fredningslisten. Både regionale særtrekk anlegginnenfor og betydelige nasjonale hovedstrømninger skulle kunne da sikres. Kulturminnevernet baserer seg i større grad enn tidligere på lokalmiljøene oghensyntil lokalbefolkningens behov. Dette skulle tilsi at også kulturminner av spesielt stor betydning lokalt bør kunne fredes i noen sammenhenger": I artikkelen "Fire år med Kulturminneloven" (1984) skriver Lisen "Stategisk Bull: fredning: Fredning av et enkelt objekt brukes ikke bare for å skaffe fredningslisten et representativt utvalg av de viktigste kulturminnene. F av en enkeltbygning har også vært brukt for å redde hele bygningsmiljøer: Riksantikvaren har reist frednin der viktige hjørnestener i et verdifullt bygningsmiljø var truet. Enforutsetning for denne typefredning er da at b ningen er strategisk viktigplassert i miljøet og dessuten har antikvarisk verdi i seg selv uten nødvendigvis å v direkte fredningsverdig isolert sett. Miljøet som helhet vurderes som fredningsverdig i slike saken tilfeller. er Disse alltid konfliktfyllte og møtes ofte med argumentet at så mange om andre bygninger på stedet har større antikvarisk verdi og derfor heller burde fredes (inonumentfredningstankegangen)." (Nordhagen: Fagdidaktisk kompendium, side 3). Sitatet illustrerer at signalene vernemyndigheten i dag gir i fredningspolitikken innebærer en sterk snevring av tidligere fredningspraksis. Dette er stikk i strid med signalene Stortinget har gitt og imøteko ikke Riksrevisjonens alvorlige kritikk av forvaltningssystemet. Både praktisering og forståelse av begrepet nasjonal verneverdi er nødvendigvis knyttet opp til regiona neverdier og det politiske ønsket om å oppnå større representativitet på den nasjonale fredningslisten vanskelig å operere med en form for nasjonale interesser som kun er knyttet opp til helt enestående be heter og formuttrykk. Ved siden av den faglige tilmålingen av verdi etter kriterier har det politiske ønske å oppnå representativitet på fredningslisten vært en ramme for fredningspraksis. Det er vanskelig å ten den politiske målsettingen gjennomført uten at regionale verneverdier tilgodesees i fredningssaker. 5

7 En uttrykt politisk målsetting for kulturminnevernet i nyere tider "målet at ined fredningsarbeidet er å bevare et representativt utvalg bygninger og andre kulturminner av forskjellig type fra ulike tidsepoker oggeografiske områder med tilknytning til alle lag av befolkningen " (min utheving). Det later til å være generell enighet om at bygningsmassen fra tiden før 1850 er overrepresentert på fredningslisten, mens det er store mangler for perioden etter Vernemyndighetene har en tendens til å bruke begreper som nasjonal og regional verdi som foring for beslutninger som ikke alltid er begrunnet ut fra et mangefasettert sett vernekriterier. Man bør unngå å redusere begreper som regionalog nasjonal verneverdi til saksforenklende formularer som på en enkel måte siler ut saker forvaltningen ikke ønsker å ta. Da mister begrepene sitt betydningsinnhold. I saken om fredning av Linaaegården har Vestfold fylkeskommune unnlatt å begrunne sin vernevurdering og Riksantikvaren har kun vist til fylkeskommunen. Også myndighetene må begrunne sine standpunkter. HVA ER KULTURHISTORISK VERDIFULLE KULTURMINNER Er det mulig å frede Rådhusgata 8 og 10? Spørsmålet er aktuelt etter at to offentlige verneinstanser har hevdet at Rådhusgata 10 har regional verdi og derfor ikke kan fredes. Gjennomgangen av fredningspraksis viser at problemstillingen er adskillig mer nyansert. Det er vanskelig, og kanskje heller ikke ønskelig, å lage et skarpt skille mellom såkalte nasjonale og regionale verneverdier. Riksantikvarens Lisen Bull gikk på slutten av 1980-tallet så langt som til å hevde at man kanskje burde vurdere å frede kulturminner av lokal verneverdi. Uansett viser fredningshistorien at innholdet i begrepet er i endring og det bør debatteres i større grad hva som bør omfattes av den såkalte "nasjonale" interessen. Når antikvarene nå beslutter at bare nasjonale historier og dådsverk hører hjemme på fredningslisten, ender vernemyndighetene i et eksklusivt elfenbenstårn hvor man uvergelig vil dyrke egen smak og egne oppfatninger. Samtidig går verdifulle kulturminner til grunne utenfor elfenbenstårnet fordi disse kulturminnene ikke oppnår "riktig" status i antikvarenes øyne. En slik kulturminnepolitisk laissez-faire holdning dreper det folkelige engasjementet og oppslutningen om kulturminnevernets målsettinger. Uansett er begrepene "nasjonalt" og "regionalt" konstruksjoner som kan lede til absurde konsekvenser om ikke fornuft, følelser og den politiske realitetssans også praktiseres. Her følger en gjennomgang av de vanlige delfaktorene for vurdering av verneverdi, praktisert på Rådhusgata 8 og 10. DELFAKTOR 1: KUNNSKAPS- OG KILDEVERDI Bygningshistoriskverdi - Rådhusgata 10 har så mye av sitt opprinnelige eksteriør bevart at den kan sies å representere en god kilde til opprinnelig bruk av forskjellige fasadedetaljer fra samme stilperiode. Bygningens senempireuttrykk er ikke et resultat av endring og ombygging, men er et uttrykk for en byggherres/byggmesters vilje til samtidighet rundt årene 1855/56. Rådhusgata 8 har tilsvarende mange opprinnelige detaljer bevart og representerer en samtidig variant av Rådhusgata 10 og illusterer hvorledes materialbruk og utforming preges av den utførende håndverker. Det helhetlig bevarte bakgårdsanlegget til nr 10, som også danner en ramme for nr 8, er i dag sjeldent som helhetlig bygårdsanlegg og bidrar til forståelsen av utviklingen av byanlegg gjennom midten av 1800-årene. Rådhusgata 8 og 10 er bygningshistorisk interessante og daterbare variasjoner over et tema. Vesentlig er det at autentisitetskravet er oppfyllt for begge gårdene. Arkitekturhistorisk /stilhistorisk verdi - Rådhusgata 10 er en formfullendt senempirebygning som samtidig er influert av nye stilretninger. Det kan diskuteres om bygningen representerer en overgang fra senempire til sveitserstil hvor senempiren ennå står sterkest. Bygningen er svært elegant og smekkert utformet og det slake taket med avsluttende svai uten gesimslist samt de mange vindusflatene gir et svevende og lett uttrykk Rådhusgata 10 var åpenbart mer påkostet med mange vinduer, der nr 8 er noe mer sparsom. De utstikkende bjelkene i loftsbjelkelaget er underpanelt, tildels ikke vinkelrett på vegglivet med tydelig gesimskasse som man forventer av et empireinfluert bygg - og uten gesimslist. Dette gir svaien (uansett grad av svai) en vingeform som svever. Samtidig understreker detaljeringen et formål om høy kvalitet i utførelsen. Naboen nr 8 er mer tradisjonell i uttrykket, noe tyngre og representerer den mer typiske lokale variant av bygningstypen. Her er forekomsten av vinduer mer sparsom og bygningen fremtrer mer tilknappet. De to gårdene sammen gir stor byggeskikk-, stil- og arkitekturhistorisk forklaringsverdi. 6

8 Teknikk, material- og håndverkshistorisk verdi - Mengden av bevart originalmateriale; panel, vinduer, omramminger og form, er en kunnskapsbank til nettopp denne periodens håndverksmessige utførelse, mat bruk og formgivning. At byggeåret samsvarer med bevarte gir detaljer en absolutt sikkerhet til datering av bruken av de ulike fasadeelementene, utførelsen og materialbruken. Detaljeringen er meget fint og presist u Samfunnshistorisk verdi - Både Rådhusgata 8 og 10 representerer et viktig kapittel i utviklingen av norsk re rinæring og kystkultur. Bygningene danner til sammen et unikt materielt uttrykk for den særegne parts- o redernæringen i tredje kvartal av 1800-årene. En sosial permeabel klasse i en næring som var uvanlig åpe sosial mobilitet i et ellers mer rigid samfunnssystem. Det miljøet sosiale Rådhusgata 8 og 10 representerer avløses av de store kapitalmonopoliserende rederne på 1900-tallet, hvor Anders jabres fredede Midtåsen i samme by illustrerende motstykke i større historisk kontekst. Det bevarte helhetlige gårdsmiljøet til nr 10 forteller om i en større bygård i provinsen på 1850-tallet i regi av en ny, fri yrkesgruppe. At fjøs/stallbygningen står der, gir forståelse for husdyrholdet i norske byer langt ut på 1800-tallet og hvorledes funksjoner som i dag forbindes med landbruket, den gang også hørte byen til. Fraværet av pakkboder og andre handelsfunksjoner forte det tradisjonelle og overveiende kombinerte rederiyrket som rendyrkes til et rent investeringsforetak. Bygn nes relativt beskjedne størrelse illustrerer at rederinæring fremdeles ikke var på "Anders Jahre"-nivå. Bygnin en del av det gamle bygningemiljøet langs Storgata som omfattes av nasjonal interesse (ref. NB!registeret DELFAKTOR 2: OPPLEVELSESVERDI Kunstnerisk og estetisk verdi - Rådhusgata 10 har en gjennomført klassisk fasadeløsning basert på abso metri. At fasaden er generøst utstyrt med vinduer med store glass gir en åpenhet og luftighet til bygningskropp bygningen fremstår lett og elegant som en lystgård - et bilde som understrekes av det opprinnelige og fremd (men asfalterte) havearealet i front. Bygningen er håndverksmessig fint utført i detaljene, harmonisk og klas men samtidig peker arkitekturen fremover i retning av historisme/sveitserstil. Takutstikkets form/konstruksjo takformen gir bygningen en uvanlig eleganse. Rådhusgata 8 viderefører det tradisjonelle halvvalmede bol uten påtrengende symmetri gjennom sin vindusplassering, færre vinduer og noe tyngre volum - samtidig s ningen viderefører former fra nr 10 - spesielt takformen. Det er unikt å oppleve to så utpregede variasjoner ov tema samtidig og i samme gateløp. Sammen gir de gateløpet en opplevelsesmessig helhet som neppe opple steder. Mange har fortalt at Linaaegårdens fasade er et bilde som fester seg til hukommelsen etter et Sande søk. Når man ser på sydsiden av Rådhusgata som gateløp dannet av de to eiendommene sammen, fremtrer umistelig. Gårdsmiljøet mellom nr 8 og 10 gir en spennende innfallsvinkel til det mer nødtørftige og nødve hetsbetonte i tidens kultur. Empiren kjennetegnes normalt av embetsmannsstatens alvor. Rådhusgata 10 utv letthet og åpenhet som tar med seg empirens klassiske form, men peker videre mot et åpnere og mer uformel samtidig estetiserende uttrykk. Uttrykket kan forsøksvis sammenfattes i betegnelsen biedermeier. Miljøskapende verdi - Et avgjørende moment er at Rådhusgata 8 og 10 til sammen danner et helhetlig gateb og utgjør en kompakt helhet som vil fungere godt uavhengig av hva som skjer med kvartalet på andre si gaten. Rådhusgatas søndre side gir et blikk inn i en forgangen tidsalder ved sin kompletthet fra nummer Skomakerhuset til nr 10 med sitt åpne rom foran. Rådhusgata 8 og 10 er viktigere for opprettholdelsen av nabogårder i tre enn vice versa. Desuten styrkes sammenhengen med Bjerggata østover. Det er ikke mulig å seg at nummer 8 vil kunne leve videre annet enn som en utilpass raritet om nr 10 fjernes. Sammen uttrykker gårdene en styrke og historiefortellende sammenheng som er viktig i større sammenheng enn kun for San by. Det bevarte, sammensatte gårdsmiljøet mellom nr 8 og 10 er sjeldent og styrker miljøet ved å motvirke en sidig estetiserende misforståelse av bygårdsanlegget. At nødvendighets- og livsoppholdsfunksjonene ved gammelt byanlegg er bevart, forteller viktig historie og forklarer og gir opplevelse av dypere sammenhenger. åpne, tidligere havearealet foran nr 10 er uvanlig og gir særpreg til området. Symbolverdi - Rådhusgata 8 og 10 har stor symbolverdi som eksempel på vesentlig kulturminne for mange me i Sandefjord, som opplever særlig nr 10 som et umistelig "smilehull" i en stadig mer enstonig betongpreget by. Fr har i utgangspunktet folkelig oppslutning og man bør ikke undervurdere symbolverdien i forhold til vern som r mulighet i entreprenørbyen Sandefjord. Begge gårdene bærer på en immanent symbolkraft og et uforløst pot forhold til Sandefjords fortid som reder- og sjøfartsby. Særlig sett i relasjon til Midtåsens mer dramatiske akse av de absolutte finansielle høyder, der Rådhusgata 8 og 10 representerer den jevnere manns karriere. 7

9 Pedagogisk verdi - Både Rådhusgata 8 og 10 bærer på et stort pedagogisk potensiale, både i sosialhistorisk og i arkitektur- eller byggeskikkhistorisk sammenheng. Rikdommen av daterbare bevarte eksteriørdetaljer som kan settes i ulike kontekster og bidra til forståelser på flere plan, gjør eiendommene til undervisningsobjekter. Den pedagogiske verdien økes med relasjonen til Midtåsen. Dette aksentuerer motpolene. Ikke minst forteller de bevarte bakgårdsbygningene tydelig om livet i en bygård på midten av 1800-årene og individualiteten i snekkerhåndverket DELFAKTOR 3: REPRESENTATIVITET OG FOREKOMST PÅ FREDNINGSLISTEN En uttrykt politisk målsetting for kulturminnevernet i nyere tid har at vært "målet inedfredningsarbeidet er å bevare et representativt utvalg bygninger og andre kulturminner av forskjellig type fra uliketidsepoker og geografiske områder med tilknytning til alle lag av befolkningen ". Det er en målsetting å komplettere fredningslistensutvalg. Det later til å være generell enighet om at bygningsmassen fra tiden for 1850 er overrepresentert på fredningslisten, mens det er store mangler for perioden etter Arkitekturfbygningshistorie- Jeg har gjennomgått alle enkeltfredninger av objekter oppført mellom 1825 og 1875 på Riksantikvarens database Askeladden, som inneholder alle fredede objekter i Norge. Et søk på fredede enkeltobjekter oppført mellom 1825 og 1875 resulterer i 179 treff på enkeltminner, herunder jernbanespor, naust, boliger etc. Søkeordet opprinnelig bolig gir 66 treff. Reduseres søket til bygårder ender vi opp med fire treff: De fire bygårdtreffene er Parkkvartalet i Oslo, oppført 1867 i tegl. Knudsengården eller Møllergården, Skippergata 11 Tromsø oppført 1820/30 i to etasjer, et klassisk herskapshus med helvalmet tak. Thoresens hus i Egersund oppført ca 1844 i halvannen etasje og uten likhetstrekk med Linaaeanlegget. Brodtkorpgården/ Christiegården i Kristiansund oppført henholdsvis 1786 og 1835, begge klassiske bygninger preget av det foregående århundret. Ingen av disse bygningene har tydelige fellestrekk med Linaaegården i Sandefjord. Det finnes bygninger oppført på 1700-tallet som i det ytre eller etter ombygginger kunne ligne på Linaaegården (eller Rådhusgata 8) - i hvert fall i detaljering. Lignende vindusomramminger finnes på Føynegården og på Kossegården i Tønsberg. Kun Linaaegården har hele sitt dominerende fasadeutstyr bevart. Panel og gerikter, opprinnelige vinduer og belistninger. Linaaegården er en unik representant for 1850-tallet i sitt bevarte og autentiske ytre. Rådhusgata 8 og 10 står der i hovedtrekkene som da bygningene var nye i 1855/56 og viser den klassisistiske tradisjonen i overgangen til historismen, i enkel, borgerliggjort og forfinet Sandefjordsvariant. Rådhusgata 10 forteller en særegen historie som en av få overlevende bygninger etter at området ble rammet av bybranner. Sammen med den nyoppførte historisme og jugendpregede bebyggelsen langs Storgata viser Rådhusgata 10 hvordan man før de store bybrannene utviklet eiendommer med byhaver i front av hovedbygningene og uthusbebyggelse i bakkant. Slike anlegg med ubebygget haveareal i front er en sjeldenhet. Rådhusgata 10 omfattes av en nasjonal verneinteresse gjennom tilhørigheten til miljøet på begge sider av Storgata. Sosial tilknytning - Rådhusgata 8 og 10 er bygget som skipsredergårder i en tid da yrket rendyrkes og ikke lenger kobles direkte til egen handel med varer som fordrer pakkboder etc. på egen eiendom. De to anleggene forteller om skipsrederi som eget yrke. Sosialt representerer anleggene en mellomklasse av oppadstigende forretningsdrivende som har forlatt landbruk eller handel, skipsføreryrke el. for å drive ren shippingvirksomhet. By- og skipsredergårdene Rådhusgata 8 og 10 er særegne fordi de mangler alle attributtene som fulgte med en maritimt tilknyttet gård tidligere: pakkhus, naust etc. Handels- og opplagsfunksjoner er borte, tilbake er kun bolig og tilknyttede funksjoner som trengs til livets opphold; bryggerhus, vedskjul, fjøs og stall. Skipsreder er blitt et yrke for seg og er mer lik en investor enn en tradisjonell handelsmann. Denne nye sosialt mobile og åpne klassen, har hatt godt fotfeste i Sandefjord der eiendomsforhold innen landbruk og tettstedets tradisjonelle tilknytning til maritim virksomhet la grunnlaget for en spesielt bred deltagelse i partsrederier som foregrep funksjonsmåten til moderne aksjeselskaperi sin organisering. Tatt i betraktning mangelen på fredede anlegg innenfor perioden 1825 til 1875, er det rimelig å anta at denne spesielle fasen i maritim historie fra før av ikke er representert på fredningslisten. 8

10 KONKLUSJON Den spesielle, lette og usedvanlig harmoniske senempireutformingen til Rådhusgata 10 er i regional samm av svært høy verdi. Bygningens eksteriør er blandt de fremste av sitt slag i Vestfold og kanskje i Norge. Rådh 8 har en hovedform som er representativ for 1850-tallets byborgerbolig i Vestfold. Høy regional verdi. Rådhusgata 8 og 10 utgjør sammen et unikt miljø og gatebilde fra 1850-tallet som det neppe finnes tilsva av andre steder i landet. Miljøet kan karakteriseres som av nasjonal verdi. Rådhusgata 10, hovedhus og b ninger (stall, fjøs, bryggerhus) representerer type bygårdsanlegg en som det på landsbasis finnes svært få tilbake av. Som komplett bygårdsanlegg har Rådhusgaten 10 nasjonal verneverdi. Rådhusgata 10 omfattes ogs nasjonal interesse etter beskrivelsen og registreringen i Riksantikvarens NB! register. Rådhusgata 8 og 10 representerer en grånderperiode i norsk skipsfartshistorie som forløper til, og sam motsats til perioden etter 1900, som frembragte magnater som Anders labre. Den rendyrkede yrkesskip som nytt historisk fenomen på Østlandsområdet fra 1840/50-tallet mangler ellers materielle uttrykk på fr ningslisten og er etter alt å dømme lite utforsket. Spennvidden mellom 1900-tallets Midtåsen og 1800-t Rådhusgaten understreker betydningen. Rådhusgata 8 og 10 har sosialhistorisk verdi på nasjonalt plan Rådhusgata 8 og har 10 begge stor grad av sammenhengende autentisitet i eksteriøret. og Epoken de historiske personlighetene bygningene representerer, assosieres med bygningene selv. Dette underbygger verdiene det hittil er konkludert med. Det mangler ikke argumenter for å frede Rådhusgata 8 og 10. RÅDHUSGATA 10 - RIKSANTIKVARENS NB! REGISTER Databasens hensikt er ifølge Riksantikvaren som At følger: en by eller et delområde er registrert i basen medfører ikke formelt vern, men at nasjonale kulturtninneinteresser, foreligger, og at områdene bør forvaltes og utvikl hensyn til dette, slik at kulturminneinteressene ikke svekkes eller forsvinner. De nasjonale interessene kan knytte seg til byen som helhet, til enkeltmiljøer og/eller strukturer: I NB!registeret er området langs Storgata, som omfatter Rådhusgata 10 (Linaaegården), omfattet av en bes velse og registrert slik: Beskrivelse."Sandefjord sentrum er avgrenset til bebyggelsen på begge sider av jernban leen og Storgata mellom Torget og Sandar kirke og Herrdeshus. Etter brannen i 1900 ansatte byen Fredrik N fra Løten som midlertidig reguleringssjef Bare Storgata, Skippergata ogbjerggata hadde overlevd brannen gamle trebyen måtte nå vikefor murbyen. Nye bygg i to og tre etasjer ble oppført hensyntil i mur avbrannsikker- heten. Reguleringen var offentlig, men utformingen var overlatt til det private initiativ. Det førte til at en me utenbys arkitekter og murmestere fant arbeid i byen. Den nye bebyggelsen fikk Historismens og Jugendstile trykk. Kun kirken og brannstasjon ble oppført av de offentlige. Nye branner fulgte i 1915 (begge sider av Sto og i 1922 (østfor Torvet). Den første brannen førte til at Kongens gate kunne rettes ut". Rådhusgata 10 med ubebygget hageareal i front er et viktig og særpreget element i Storgatas løp. Eiend men er en av de få som overlevet bybrannene som ellers var utgangspunkt for oppføringen av ny bebyg 1900-årenes stil. Det foreligger helt klart en nasjonal verneinteresse for Rådhusgata 10. 9

11 FRA NYGADEN TIL MIDTÅSEN Rådhusgata 8 og 10 har en dypere og mer spesiell historie enn betegnelsen "kjøpmannsgårder" skulle tilsi. Faktisk er betegnelsen noe misvisende da dette lille miljøet på sydsiden av Nygaden, senere Rådhusgata, opprinnelig ble til som et lokalt skipsredermiljø. Skipsreder Thor Andersen Hotvedt var først ute og bygget Rådhusgatal0 i 1855/56. Samtidig bygget han Rådhusgata 8 på en deretter utskilt nabotomt og solgte denne til skipsreder Martinius Gogstad i Frem til over 1900 (rundt midten av 1900-tallet for nr. 10 sin del) skulle disse to karakteristiske eiendommene opprettholde en sterk tilknytning til det maritime og representere den første moderne generasjonen skipsredere som slo seg opp under oppgangstidene for sjøfarten fra 1845 til Første del av denne perioden utgjør Sandefjords fødsel som by og perioden er første fase i en utvikling som tar en ny retning rundt 1900 og ender med Anders Jahre og de store internasjonale formuene rundt midten av 1900-tallet. Både Rådhusgata 8 og 10 er oppført for skipsredere av en skipsreder. Begge gårdene opprettholdt sin maritime tilknytning til over 1900 da den maritime virksomheten skjøt opp til nye høyder og næringen endret karakter fra partsrederi til store kapitalansamlinger på færre hender. Denne maritime tilknytningen har vært sterkt profilert både gjennom familiene Linaaes og Hanssens eierskap til nr 10. Familiene satt spor etter seg, ikke bare med maritim næring som kulminerte etter 1900, men også gjennom samfunnsengasjement i politikk og avisdrift. Gårdene ble bygget i en periode som innledet og foregrep perioden da hvalfangsten etterhvert ble helt vesentlig i byens næringsliv. I 1813 ble Sandefjords administrasjon offisielt skilt fra Larviks, slik at byen fikk sine egne embetsmenn. I 1837, ved innføringen av formannskapslovene, fikk byen eget formannskap. Sandefjord ble dermed egen kommune. Ladestedet Sandefjord ble kjøpstad i Sandefjord ble i 1845 karakterisert som en landsby hvor eiendommenes hager, enger og hus markerte veiene som hadde grøftekanter og gresskant (hvor kyrne beitet) og tildels var åpne på begge sider uten markering. Man beklaget seg over overfloden av enger inne i tettstedet og mangelen på byggetomter. Det vekket forargelse blant de fremskrittsvennlige at byborgere holdt seg med landsbygda inne i byen istedenfor å fortette sentrale, ubebygde løkker. Rådhusgata 8 og 10 representerer en periode hvor utviklingen mot et urbant Sandefjord begynte. Etter hvert kommer tekniske fremskritt som understreker det urbane som gatebelysning og innlagt vann fra kommunale reservoarer. Et stort løft for byen var vannverket ved Bugårdsdammen, anlagt i 1870 årene. Av takstene fra 1884 fremgår det at Rådhusgata 8 og 10 da hadde fått innlagt vann. Sandefjord hadde 800 innbyggere i 1845, økte til i 1875 og i I midten av 1800-årene beitet kuer og hester innefor bygrensen - både på dertil egnede løkker og på gresstustene som vokste i veiene. Hjemmeøkonomien blomstret ennå og folk holdt seg med husdyr i byen. Skipsreder Andersen holdt f.eks. to stk. "kveg" på sin eiendom Rådhusgaten 10. Det var lite tilbake av dette rundt Sandefjord utviklet seg til et handelssentrum for områdene rundt, og løkkene ble bygget igjen. Sandefjord ble herjet av bybranner i 1900 og i Svært mange hus gikk tapt, men Rådhusgata 8 og 10 overlevde flammene. For Sandefjord var sjøfart og fangst en motor i utviklingen. Velstand ble fordelt gjennom partsrederi og aksjeselskaper. Inntekter fra handel og annet ble investert i partsrederi, og det var der de store pengene ble tjent. Det ble skapt en ny overklasse som var åpen for rekruttering nedenfra. Småkjøpmenn, småbrukere og bønder investerte mindre summer i skipsparter. De fleste bønder rundt Sandefjord ble selveiere ettersom Treschow solgte skogfattig gods, og husmannsvesenet fikk derfor ikke fotfeste her. Kombinasjonen av jordbruk og skipsfart ble vanlig i området. Folketellingen 1845 forteller at 45% av befolkningen i Sandefjord ble forsørget gjennom jordbruk, resten av skipsfart og annet (Hougen). Den vanlige handelsmann sto ikke sterkt økonomisk. Av 109 handelsfolk hadde bare 17 betydelig intekt. I midten av 1800-årene ble rederivirksomheten på sett og vis demokratisert og inntektene tilfalt flere. Liberaliseringen av handelsregimet internasjonalt, gjennom opphevelsen av Navigasjonsakten i 1851, forløste griinderenergi, og Krimkrigen la grunnlag for formuer innen shipping. Gjennom perioden ble skipsfart en stadig viktigere næringsvei for ulike sosiale lag, der tidligere tiders redervirksomhet var preget av eksklusiv rekruttering. Det kan se ut som om rekrutteringen til rederstanden gjennomgikk 10

12 en differensiering rundt midten av 1800-årene som kan sammenlignes med dannelsen av moderne aksje per med svært vid spredning av risiko. Denne utviklingen mot bredere økonomisk basis for å drive skip må også ha muliggjort for flere å slå seg opp som profesjonelle skipsredere med kun dette som yrke. Ski fremstår i folketellingene på denne tiden som en yrkestittel der man tidligere i større grad baserte skipsre kombinasjon med andre yrker, særlig handel med varer. Søk i folketellingen av 1801 bekrefter at skipsred overveiende ble drevet i kombinasjon med andre yrker. Folketellingen av 1865 viser en utvikling mot reder somhet som yrke for seg. På landsbasis fremstår i 1801 bare en håndfull mennesker som kun skipsredere situasjonen endres rundt midten av 1800-årene og det er rimelig å anta at Vestfold er et pionerfylke i land menheng innen rederivirksomhet. Rådhusgata 8 og 10 fremstår som sjeldne materielle uttrykk for denne viklingen av en nasjonalt betydningsfull næring, og utfyller bildet fredede Midtåsen skaper av næringen. Den dede Føynegården i Tønsberg på sin side, representerer den typiske tradisjonelle 1700-talls reder og hand med hele sitt reportoar av bruksfunksjoner. Denne vurderingen tilfører saken om bevaring av Rådhusgata et viktig og helt nytt moment og plasserer de to bygårdene i Sandefjord midt mellom Føynegården og Midtå Mot slutten av århundret økte kravene til kapital slik at det ble vanskeligere å slå seg opp. Partsrederiene m etterhvert betydningen. Sjøen var av avgjørende betydning for dannelsen av sosiale klasser i perioden f og fremover mot Sjøfarten ble en næring av nasjonal betydning. Utviklingen etter 1900 med store k til inngangskapital, kulminerer som sosialt fenomen med Anders Jahres Midtåsen. Fra Linaaegården til Midtåsen kunne denne sosiale og økonomiske reisen kalles. I Sandefjord har denne riske utviklingen og de to motpolene i hver ende av historien et fattbart materielt uttrykk gjennom henhold Rådhusgata 8 og 10 representerer starten på denne utviklingen med en mer demokratisk fordelt og åpen ritim kapitalisme som over 1900 beveger seg i retning av enorme kapitalansamlinger konsentrert på få hen Rådhusgata 8/10 og Midtåsen. TO SKIPSREDERGÅRDER FRA 1850-ÅRENE Panteregisteret for Sandefjord indikerer at Rådhusgata 8 og 10 er bygget samtidig av samme byggherre. takstene fra 1856 viser at de er bygget samtidig. De to bygningene er på mange måter svært like og oppfat "makkere': Linaaegården er likevel mer monden elegant i sin utforming og det kan være at Linaaegården v første av sitt slag i Sandefjord - og satte i gang en motebølge. I dag er kun nr 8 og 10 bevart i en stand som tilfredsstillende om det opprinnelige uttrykket. Flere trekk ved nummer 10 bør bemerkes som kontrast til nr 8. Linaaegården er smalere og lenger og uttrykket blir slankere og mer høyreist som en lystgård i forhold til den vanligere bygningstypen. Nr 8 står tyngre og i større grad tilpasset praktiske krav med færre vinduer. Nr 10 er absolutt symmetrisk i fa der nr 8 er asymmetrisk i sin vindusrytme. Nr 10 vender seg mot et offentlig rom med hage i forkant de hegner om et lukket gårdsrom og dermed fremstår mer privat og mindre prangende. Nr 10 har utnytte fasaden med vinduer, mens nr 8 har færre vinduer og fremtrer dermed noe mer tilknappet i uttrykket skjellen sanses som mellom lystgården og den daglige boligen. Men begge er oppført i samme øyemed samme sosiale klassen. Linaaegårdens egentlig beskjedne 144m2 grunnflate vitner om måtehold parallelt et formuttrykk som gir en følelse av rikdom. En forskjell mellom nr 8 og nr 10 er bruken av ulik raftepanel. Nr 10 har den for 1850-tallet moderne raften stående staffprofil og rygg flat på nord, vest og øst fasadene. Sydfasaden mangler panel. Nr 8 har en tradisjonell r - flat rygg flanket av en tidsriktig svært liten stallprofil på nord og vest fasadene, men samme type rafter som på syd og øst fasadene. Også på vindusomrammingens profiler kan man observere interessante forskjell har en meget fint utført empireprofilering med sikker detaljering. Forskjellene kan kanskje forklares med at benyttet forskjellige håndverkere eller byggmestre til de to gårdene. Hovedformen er den samme. Begge sa mer ydmykt i samme hovedform, men er i detaljene preget av at det muligens stilles andre krav eller er ben annen snekker/byggmester. Det må bemerkes at begge eiendommers hovedbygninger er utført med grunn fint huggen sten mot offentlig rom og grovere bruddsten mot privat areal. Fint huggen sten var fremdeles uv denne tiden og dominerende først i 1870/80-årene. 11

13 På begge gårder ser man når man runder hjørnet mot bakgården, at kravene til huggen sten blir noe s der almenheten ikke er betrakter. Takformen og utstikket er en sak for seg selv. Begge gårder har svær takutstikk - bortimot som på et sveitserhus. Men i motsetning til sveitserhuset er ikke taksperrene syn profilerte. Undersiden av taksperrene er dekket av panel. Ikke så uvanlig på 1700-tallet, men ikke helt i med empirens vannrette innkassinger og profilerte overganger til vegglivet via gesimslister. Når man ve nesen opp og betrakter takutstikket på disse to bygningene forventer man nesten å se karnissprofilerte reender som på et sveitserhus, men det ser man altså ikke. Et særegent trekk og kanskje en overgang m serstilens lange takutstikk og slake takvinkel, men uten de synlige profilerte sperreendene. At undersi takutstikket er panelt og uten gesimslist gir taket et vingeaktig svevende preg. Rådhusgata 8 og 10 er på m måter senempire i uttrykket, men bærer samtidig på innflytelser som peker fremover. Forholdet til hage og offentlig rom er særpreget i tilfellet nr. 10. Der nr. 8 har langfasaden langs gateløpet og seg inn mot eget gårdsrom, vender nr 10 seg mot en byhave som rekker ut til Storgaten. Allerede i 1858 ble det ført en veranda i to etasjer ut mot haven. Det innebærer at arealet var oppfattet og planlagt som have. En gjenby av arealet ville lukket havefasaden til nr 10 inne og det er liten plass mot Storgaten til nok et større bygg. Det finnes en tomteoppmåling fra etterkrigstiden som viser at havearealet en periode i nyere tid skal være eiet av n Storgata 7 (i følge nåværende eier). Pantebøkene bekrefter imidlertid at havearealet historisk har vært tilordn 10 gjennom klausuler som hensyntar siktlinjer og gjennom faktisk eierskap. Den opprinnelige eieren av nr. 10, Andersen Hotvedt og andre eiere foresto åpenbart klausulering av disse overdragelsene der forhold måtte fremtidige interesser. Siktlinjene til Rådhusgata 10 ble sikret gjennom klausulering. Storgata 7 ble antagelig b noe etter 1873 og i 1874 ble havearealet skjøtet til Jean B. Linaae. Vi har ikke brakt klarhet i om eller når havea gikk tilbake til Storgata 7, men det må i så fall ha skjedd etter 1910 da enken etter Jean B. Linaae kunne ha beho inntekter, eller under skipsreder Harris Hanssens eierskap til gården etter I motsetning til naboeiendommen Rådhusgata 10, ble nummer 8 tidlig delt opp i to leiligheter, men like har interiørene blitt spart for omkalfatringene som ble nr 10 til del. Eiendommen er blitt jevnere vedlike og tar seg godt ut i bybildet. I likhet med nr 10 har også nr 8 mye opprinnelig eksteriør bevart. Vedlikeh situasjonen for nr 10 er likevel bedre utvendig enn man får umiddelbart inntrykk av. Særlig de opprinnel vinduene er av utmerket materialkvalitet. Det opprinnelige panelet har enkelte ventede skader, men ikke enn normalt for et hus som har stått lenge uten jevnt vedlikehold. LINAAEGARDENS HAVE Et meget særpreget trekk ved Linaaegården, Rådhusgata 10, er at hovedbygningen ligger tilbaketrukket fra gaten Storgata og med gavlen mot nærmeste gate Nygaden (Rådhusgata). Det er uvanlig med slike villapregede haver midt i sentrum av en by, og da nr 10 ble oppført var området i starten av en utbyggingsfase. Allerede ble det oppført en veranda på havesiden slik at det må ha vært et reelt byggeforbud vest for bygningen arealet opp til Storgata ikke tilhørte nr 10. Det har vært reist spørsmål om hvorvidt Linaaegårdens have fakt hørt til denne gården i eldre tid. Pantebøkene for Sandefjord by viser at det er riktig at deler av arealet mot S tidlig ble skjøtet til naboeiendommen, men at det til gjengjeld helt siden 1858 har hvilt en byggeforbudsklau arealet mellom Linaaegården og Storgata. Havetomten, eller en del av den, ble ikke skjøtet tilbake til Rådhu 10 før i 1873, men før den tid var det også klausulert et reelt byggeforbud på parsellen. Før 1856 eide dels Thor Andersen Hotvedt og dels H. Johnsen tomtene som ble inndelt i matrikkelnum nr. 112 og nr Eksakte forhold til eiendomsgrenser er vanskelig å fastslå pga. manglende kilder, men e bilde av situasjonen fremstår ble nr.114 overdratt til Gogstad ble tomten matrikkel 115, gml 49c skilt ut fra nr. 112, nåværende Rådhusgata 10. Den nye tomten matrikkel nr. 115 omfattet eiendommen i dag heter Storgata 7. Året etter ble nemlig en mindre del av den nye tomten matrikkel nr.115 delt slik at m kel nr. 103, dagens Storgata 7, så dagens lys. Den delen av tomten som lå mellom hovedhuset Rådhusga Storgata var belagt med byggeforbud og kunne ikke benyttes til annet enn have. Rådhusgata 10 og Storga gjennom klausuler sikret fri sikt mot Storgata uavhengig av eierskap til den strategisk plasserte parsellen. 12

14 Under panteregisterinnføringen til Rådhusgata 10 er det gjengitt et skjøte med overføring av kjøpesum og s H. Johnsen til Thor Andersen Hotvedt datert 1858 for 750 spd på en tomt som omfatter et areal ut mot Storg Det klausuleres at ingen bygning må oppføres nærmere Storgaten enn "Skjøde 18 meter. fra H.Johnsen til TA.Hotvedt for 750spd paa den til dette maten:: og til gl.40 (n.m. 114) ogg1.49 (n.m.115) hørende tomt ingenbygning rnod 1) at maa opføres nærmere Storgaden end 10 favne; 2) ikke sælgerens hus (gl.n.m. 103) 2 favne;3) nærmere og ikke endnær den sammesteds værende brønd; 4) og heller ingen bygning til sælgerens have beliggende hanshus, nordfor dat. og thl. 15 decem ber 1858". Målebrevene mangler, men lokaliseringen må nødvendigvis være vest for Linaaegården. R kefølgen Johnsen-Hotvedt er noe uklart fremstilt, men innføringen under Storgata 7 viser gangen i saken. Under innføringen til naboeiendommen Storgaten 7 finner vi at det i 1873 skjøtes en tomt fra Henrik Joh til Anton Stub med påhvilende klausuler. med Dvs. den derpaa hvilendeforpligtelse m.h.til bebyggelse af den dertil hørende have for 1400 spd, dat. 31 aug. thl. 11 sept Året etter selger Anton Stub tomteparsellen med byggeforbud til Jean B. Linaae for 175 speciedaler. Skjøtet er som følger: "Skjøde 1874: Undertegnede H.Stub tilstaa og erkjender ved dette skjøde til agent JBLinaae at have solgt ogafliend den til min gaard (matr.nr. 103 i Sandefjord hørende haveeller tomt paa nordsiden af mit hus, hvilken have eller tomt begrendses of Linanes have, Storgaden mit hus's og veg(?), for den mellem os omforenede kjøpesum hundrede og syttifem specidaler. Da denne kjøbesum er betalt, saa skal bemeldte have eller tomt herefter følge o 175,- et kjøberen JBLinaae som en sand og ugjenkallelig eiendom og faste eie jegfor overdragelsen hans hjemmel eft 1) Kjøberen maa ikkepaa tomten bygge ogsættegjærder eller anbringe gjenstande, som kan hindre udsigten fra min 2) Kjøberen maapaa tomten ikkenærmere end 5 alen plante buske eller træraf den heide at dekan hindre udsigten fra etage, og heller ikkei haven anbringe trær afsådan høyde, at de skyggefor udsigten fra 2den etage ulen efter overen mellem eiere afsælgers og kjøbesgaarde. 3) Jeg og efterfølgende eiere min afgaardforbeholdes ret til at istandsette udfallsrender fra melkeboden samt til at dække den medgranbar i vintertiden. 4) Jeg og efterfølgende eiere af min gaardforbeholdes ret til den nødvendigste benyttelse of den lige uden gaard liggende del of haven i tilfælde af min gaards reparation eller paabyggelse samt ret til anbringelse ell andring af vinduer og tag efter ønske. Det sidste dog saaledes at alt tagdryp bortledes fra haven. Sandefjord den 20 mars A.Stub. Foranstaaende betingelser, forsaavidt de for mig ere forpligtende ve af mig som kjøber. Jean B. Linaae". Det er hevdet at havearealet mellom Linaaegården og Storgata ble tilført Linaaegården gjennom en eien handel på 1950-tallet. Det er mulig, men da må haveparsellen ha blitt solgt ut fra Rådhusgata 10 enten av e Linaae etter 1910, eller av senere eier skipsreder Harris. Parseller har åpenbart ført en omflakkende tilv men har alltid oppfyllt Linaaegårdens behov for fri siktlinje vestover gjennom et klausulert og reelt byggef Det er ihvertfall hinsides enhver tvil at Linaaegårdens åpne areal vestover mot Storgata var en tenkt og ville sjon allerede da eiendommene nr 8 og 10 ble bebygget og byggherren var en og samme person. Det åpne i front er derfor å oppfatte som en planlagt situasjon. Linaaegårdens have er en viktig faktor i vernesaken fordi haven som vender ut mot byens viktige hovedga gata, representerer en måte å tenke villabebyggelse i byen på som det ellers er lite igjen av. Etter bybrann bebyggelsen oppført i mur og med en strengere og mer "normal" urban plan. Riksantikvaren har registre gata som en nasjonal interesse i bysammenheng og i dette bildet representerer haven til Rådhusgata 10 e overlevning fra tiden før brannene. 13

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK SENTRUM 29 APRIL 2005. For styret i Vestfold avdeling av Fortidsminneforeningen

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK SENTRUM 29 APRIL 2005. For styret i Vestfold avdeling av Fortidsminneforeningen 1 Kulturminner i sentrum. En praktisk løsning som stiller kulturminnet til full rådighet for utvikling. Illustrerende for kulturminnenes skjebne i forslaget til kommunedelpan for Larvik sentrum (foto:

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Vel bevart i Sandnes?

Vel bevart i Sandnes? Vel bevart i Sandnes? Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017 [ Kulturminner - alle spor av menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø] Vel bevart Bydel: Sted: Datering: Verneverdi:

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003 0 BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 0.0.00 Revidert i august 0 i forbindelse med rullering av kommuneplanen. INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

KULTURHISTORISK STEDSANALYSE ANDEBU SENTRUM

KULTURHISTORISK STEDSANALYSE ANDEBU SENTRUM ANDEBU KOMMUNE KULTURHISTORISK STEDSANALYSE ANDEBU SENTRUM Stien til Skør. Lanternen med årstallsfløy på Andebu herredshus. Klasserommet på Gulli. Innholdsfortegnelse... 2 1. Mandat... 3 2. Formål... 3

Detaljer

Lillesand sentrum Estetisk veileder

Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand kommune Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 6 Hva kjennetegner gode byrom?... 7 Lillesands identitet... 9 Fem utvalgte byrom... 14 - Havnetomta... 15 - Emil

Detaljer

FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø Mosaikk av Inger Sitter, Levanger Rådhus Foto: Tove Nordgaard Forvaltningsplanen er utarbeidet av Riksantikvaren

Detaljer

Kulturminneplan Karmøy kommune

Kulturminneplan Karmøy kommune Kulturminneplan Karmøy kommune 2008-2012 ISBN 978-82-92983-02-7 Grafisk formgiving: Magnar Kvalevåg, Tonjer Link AS Trykk: Forlaget Bokmaker AS Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og

Detaljer

GAMLE KIRKEROM FOR NY LITURGI. En utredning om det nye liturgiforslagets konsekvenser for kirkerommene

GAMLE KIRKEROM FOR NY LITURGI. En utredning om det nye liturgiforslagets konsekvenser for kirkerommene GAMLE KIRKEROM FOR NY LITURGI En utredning om det nye liturgiforslagets konsekvenser for kirkerommene 1. Bakgrunn Den norske kirke påbegynte en stor liturgisk revisjon høsten 2003. Arbeidet forestås av

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Storgaten 46 52 Larvik

Storgaten 46 52 Larvik Storgaten 46 52 Larvik En undersøkelse av personal- hage- og bygningshistorie. Foreløpig utkast Tilføyelse til Festiviteten et kulturhus i 200 år Vestfold avd. av Fortidsminneforeningen Utført med støtte

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Rapport 2/2008 Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79 02 11 66 E-post firmapost@sysselmannen.no

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

ESTETISKE RETNINGSLINJER

ESTETISKE RETNINGSLINJER ESTETISKE RETNINGSLINJER FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I ARENDAL MANUSKRIPT 23.02.06-1 - FORORD Ved endring av plan- og bygningsloven i 1995, fastslo Stortinget at estetiske hensyn skulle vektlegges

Detaljer

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene?

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene? Torsdag 31. mai 2012 NYHETER 7 Må utepilsen flyttes inn ved midnatt? Vi nærmer oss tidspunktene da det å sitte utover i de små nattetimene og innta leskende drikke hører med til de store høydepunktene.

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

GAMLE HUS DA OG NÅ 2001 2006. Status for SEFRAK-registrerte bygninger Tromsø kommune Troms fylke 2006 2. omverv

GAMLE HUS DA OG NÅ 2001 2006. Status for SEFRAK-registrerte bygninger Tromsø kommune Troms fylke 2006 2. omverv GAMLE HUS DA OG NÅ 2001 2006 Status for SEFRAK-registrerte bygninger Tromsø kommune Troms fylke 2006 2. omverv Forside: Grønnegata, foto 2006 Illustrasjoner: Med unntak for fotografier fra SEFRAK-registreringen

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

UTKAST TIL ARTIKKEL OM FRITZØE JERNVERK TIL FORTUNA

UTKAST TIL ARTIKKEL OM FRITZØE JERNVERK TIL FORTUNA UTKAST TIL ARTIKKEL OM FRITZØE JERNVERK TIL FORTUNA Folk og bygninger ved Fritzøe jernverk av Ragnar Kristensen Bydelen Langestrand i Larvik fremtrer som en sørlandsidyll med havet rett ut, sandstrand

Detaljer

PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene LANDSVERNEPLAN FOR POSTEN NORGE AS

PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene LANDSVERNEPLAN FOR POSTEN NORGE AS PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene NORGE AS FORORD Prosjektet «Postens bygninger g jennom tidene» har vært et samarbeid mellom Posten og Riksantikvaren, prosjektet Statens kulturhistoriske

Detaljer

Forord. Innholdsfortegnelse

Forord. Innholdsfortegnelse Forord Byvåpen fra interiør i jernbanerestauranten 1920. Hammers Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ er omtalt i Hamarkrøniken fra omkring 1550. Byvåpenet er tegnet av Andreas

Detaljer