Effektiv ledelse. Ledelse er en nødvendig funksjon i alle organisasjoner og i sosialt liv forøvrig. Hvordan kan ledere gjøre jobben sin best mulig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv ledelse. Ledelse er en nødvendig funksjon i alle organisasjoner og i sosialt liv forøvrig. Hvordan kan ledere gjøre jobben sin best mulig?"

Transkript

1 Effektiv ledelse Professor Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, Handelshøyskolen BI Professor II. Forsvarets Høyskole Ledelse er en nødvendig funksjon i alle organisasjoner og i sosialt liv forøvrig. Hvordan kan ledere gjøre jobben sin best mulig?..også med tanke på at medarbeidere har ulike forutsetninger for å gjøre jobben sin? Vi må antakelig ta et oppgjør med mytene om effektiv ledelse 1

2 Hva blir typisk sett på som god ledelse i dagens organisasjoner? Hvilket av disse tre aspektene ved ledelse ser dere oftest i stillingsannonser? 1. Visjonær leder søkes. 2. Relasjonsorientert leder søkes. 3. Resultatorientert leder søkes 2

3 Mytene om god ledelse Hva er det egentlig som kjennetegner resultatorienterte ledere? De er litt tøffe? Strukturerte? De beste fagfolkene? Målrettede? Sykler Birken? Ekte Sjef! Steinalderledelse? 3

4 Hva vurderer beslutningstakere i norske organisasjoner som god, resultatorientert ledelse? I en undersøkelse jeg gjorde sammen med AFF for noen år siden viste det seg at ledere som var dominerende og resultatorienterte fikk hyppigere lønnsøkning enn ledere med andre kjennetegn. Da er vel dette å regne som god ledelse? God, gammeldags industriledelse.selvsikre, selvmarkerende ledere. men gode ledere er ikke nødvendigvis veldig selvmarkerende Ames, D. R., & Flynn, F. J. (2007). What Breaks a Leader: The Curvilinear Relation Between Assertiveness and Leadership. Journal of Personality and Social Psychology, 92,

5 Er det enkelt å gjøre lederjobben på en god måte? Hvor mange her måtte ha utdanning i ledelse første gang de fikk jobb som leder? 5

6 Mulige forklaringer: - Ledelse er ikke viktig. - Ledelse er veldig lett - hvem som helst klarer det. - De som ansetter ledere har ufeilbarlig «leder radar». - Kunnskaper i andre fag gjør det unødvendig med kunnskaper i ledelse. Konsekvenser? Har vi gjennomgående god ledelse i Norge? En femtedel av norske ledere bruker stort sett ingen tid på ledelse, og mange ledere får ikke tilstrekkelig støtte fra egen leder. Hver tredje norske medarbeider gir sin nærmeste leder strykkarakter for ledelse. I internasjonal sammenheng er Norge langt fra et foregangsland når det gjelder ledelse vi ligger kun like over gjennomsnittet. European Employment Index. ENOVA og HR Norge,

7 Har man lettere for å få til det vi kan regne som god, resultatorientert ledelse i organisasjoner i andre land?.survey after survey shows that 65% 75% of the employees in any given organization report that the worst aspect of their job is their immediate boss. Hogan & Kaiser, 2005 s. 175 Kan dette stemme? Ledere flest har personlig erfaring i rollen og vet vel hvordan de virker inn på medarbeidere og unngår de største tabbene? Omfattende internasjonale undersøkelser viser at det bare er 4-6% samsvar mellom lederes vurderinger av egen ledelse og medarbeidernes oppfatninger av deres ledelse. 7

8 Hva er det så vi kan regne som uheldig ledelse? Forskning på uheldig ledelse Passiv ledelse. Kontroll- og korreksjons ledelse. Selvsentrert ledelse. Tøffere varianter: Mobbende og tyranniske ledere 8

9 Passiv ledelse Lederen bryr seg ikke. Utsetter handlinger, er fraværende, likegyldig. Tar ikke stilling til saker som oppstår. Er ikke opptatt av resultater. Unngår å ta beslutninger. Unngår vanskelige saker. Lar andre gjøre som de vil. Har vansker med å gjøre de rette prioriteringene. Kontroll- og korreksjons ledelse Jeg følger med og ser med en gang det du ikke gjør. Følger spesielt godt med for å oppdage feil og mangler. Er for det meste opptatt av dette. Siktemålet er å korrigere feil. Lager regler og overvåker regler. Lærer andre hvordan de kan korrigere og rette opp feil. 9

10 Selvsentrert ledelse Lederen er opptatt av sine egne, private agendaer. Tenker primært på forfremmelse, høyere lønn, eller å oppnå andre fordeler fremfor den jobben som skal gjøres. Har problemer med å ta inn andre perspektiver enn sine egne. Er lite flink til å lytte eller å ta i mot råd. Kan ha tendens til å tenke på medarbeiderne som brikker som er til for lederens ønsker. Hvor kommer gammeldagse oppfatninger om god ledelse fra? 10

11 Oppfatninger om effektiv ledelse basert på Tradisjonell ledelse Arven fra den industrielle revolusjon Arbeidet var preget av rutinepregede, ofte enkle arbeidsoppgaver Scientific management Ytre motivasjon, kontroll og styring var funksjonelt By accident: man fant etter hvert ut at det lønte seg å ta hensyn til medarbeideres behov Deretter kombinert fokus på oppgaven og på medarbeidernes behov. Forskning tyder på at slik ledelse virker godt, men: det er lenge siden den industrielle revolusjon IMIDLERTID: Oppfatninger om hva som er LEDELSE har blitt dannet over lang tid, men er nok ikke nødvendigvis forenlig med det vi vet er GOD ledelse særlig ikke i et kompetansesamfunn. Arbeidslivet har utviklet seg Mange arbeidsoppgaver er komplekse; de krever mer omfattende informasjons - bearbeiding og oppfølgingssystemer. Flere arbeidstakere har blitt betydelig mer kompetente Kompetente folk liker ikke å bli bestemt over av mindre kompetente folk. Har også folk større bevissthet omkring og fokus på egne følelser i jobben? Gitt slike endringer trenger vi nye ledelsesformer som innebærer betydelig selvstendighet for medarbeiderne Dette betinger at vi også kan legge til rette for gode motivasjonssystemer. 11

12 Begrepet ledelse og lederjobber Ledelse, klassisk definisjon: En prosess hvor et individ påvirker en gruppe til å nå et felles mål Northouse, 2001 Lederjobbers innhold: Ledelse, Management og mer. Ledelse: Å skape beredskap for endring med tanke på endringer i omgivelsene eller i systemer, utstyr etc. Å skape en ny retning og å motivere folk til å bevege seg i denne retningen. Inspirerer folk til forpliktelse, lojalitet og involvering for å nå felles mål slik lederen har formidlet dette. Management : Planlegging, styring, kontrollering. Sørger for at mye blir forutsigbart og det skaper orden i organisasjonen. Handler om å organisere og å strukturere. I tillegg har lederjobber ofte et faglig element: ingeniør, jurist, lege, forsker. Eller rollen som strategiutvikler (avhengig av nivå). Dessuten er ledere kulturbærere og kulturutviklere. De skal være representanter for og lojale mot sin organisasjon. Lederjobber-hva tar mest tid? Administrasjon Ledelse Fag Kulturbærer/representant for organisasjonen 12

13 Hva legger man i begrepet ledereffektivitet? I hovedsak variabler på fire nivåer: Kognitivt Affektivt Atferdsmessige kriterier Objektive resultater Det er slike forhold man ønsker å forklare med personlighet, intelligens, lederatferd: lederkompetanser Ledelsesmodellen Generell ledelsesmodell Leder Medarbeider Resultat Mer Spesifikt Leders måte å lede på: 1. Inspirasjon, mening 2. Fokus på daglige mål 3. Medarbeidernes utvikling Medarbeideres 1. Kompetanse for jobben 2. Motivasjon og følelser 3. Lojalitet Resultat Produktivitet Lavere sykefravær Kunde/ pasientbehandling Produktforbedring 13

14 Perspektiver på lederkompetanser som er forbundet med effektivitet Atferdsperspektivet Situasjonsperspektivet Transformasjons- og Karismaperspektiver Talent for ledelse? Ledelse er medfødt Trekkperspektivet Forskning på klassiske lederstiler: OHIO studiene 1800 eksempler på lederatferd ble redusert til 150 som ble vurdert som gode eksempler på ledelse. To faktorer ble funnet. Consideration (omtanke) Lederen er vennlig, støttende, tar hensyn, viser omtanke. Initiation of structure (strukturering) Lederen er opptatt av å nå målene, strukturerer egen og medarbeidernes roller, understreker betydningen av tidsfrister, fordeling av arbeidsoppgaver, definerer prestasjonsstandarder, kritisere dårlig arbeid mm. 14

15 Hva sier forskningen om god, tradisjonell ledelse? Klassiske lederstiler Sammenhenger mellom Consideration og effektmål: 6 til 48% Sammenhenger mellom Initiation of structure og effektmål: 6 til 16% Kilde: Judge, Piccolo, & Ilies, Leader-member exchange (LMX) beskriver kvaliteten på dyaden leder - medarbeider. 3-50% sammenhenger mellom LMX og ulike mål på effektivitet. Kilde: Gerstner & Day,

16 Leader Member Xchange - Kvalitet på relasjonen leder-medarbeider LMX har sammenheng med: Turnover intensjon 16 % (-) OCB 16 % Jobb prestasjon 12% Jobb tilfredshet 24% Empowerment 45% Kilde: Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. (2013). A meta analysis of antecedents and consequences of leader-member exchance: Integrating the past with an eye toward the future. Journal of Management, in press Transformasjonsledelse Transformasjonsledelse er ikke synonymt med Endringsledelse. Transformasjon betyr dyptgripende endring Fokuserer på lederen som inspirator, utvikler, utfordrer, relasjonsskaper og som ekte. Står delvis i motsetning til Transaksjonsledelse som betegner tradisjonell ledelse belønne folk for å nå målene; bonusordninger; utveksling av goder ; tett oppfølging. Har endret ledelsesforskningen. 16

17 Studier av transformasjonsledelse og økonomisk lønnsomhet Mange studier med meget gode effekter de siste 20 årene. Howell & Avolio, Deltakere var 78 ledere og 322 medarbeidere fra et større Kanadisk finansforetak. Resultat (business unit performance) ble målt ett år etter måling av ledelse. Sentrale aspekter av transformasjonsledelse forklarte 25% av variasjonen i business unit performance. Transaksjonsledelse (tradisjonel ledelse) ble negativt forbundet med resultater. Effekter av Transformasjonsledelse i banker Studium av 215 ledere og 1456 medarbeidere i 116 filialer (20 banker) i Østerrike. Samme type produkter, belønningssystemer og markedssyn i alle filialene. Studerte effekter av Transformasjonsledelse, sammenliknet med Transaksjonsledelse, på objektive prestasjonsmål. Samlet effekt av ledelse for de to økonomiske kriteriene var: 10,6% og 13,8% Transformasjonsledelse forklarer 11,8% mer av innsats, 4,4% mer av korttids resultat og 7,9% mer av langtidsresultatene enn tradisjonell ledelse. Kilde: Geyer & Steyrer,

18 Ledelse og R&D team effektivitet Hvor mye ville Transformasjonsledelse, Styrende ledelse og substitutter for ledelse forklare av teameffektivitet i 118 prosjektteam? Etter 1 år forklarte transformasjonsledelse, styrende ledelse og substitutter for ledelse mm 39% av teknisk kvalitet, 26% av overholding av tidsfrister og 19% av kostnadskontroll. Etter 5 år forklarte de tre ledelsesformene 34% av lønnsomhet og 25% av speed to market. Dette gjaldt 52 team som fikk nye produkter på markedet. Transformasjonsledelse var gjennomgående den sterkeste forklaringsvariabelen, særlig for forskningsrettet aktivitet. Keller, R. T. (2006). Transformational Leadership, Initiating Structure, and Substitutes for Leadership: A Longitudinal Study of Research and Development Project Team Performance. Journal of Applied Psychology, 91, Transformasjonsledelse Individuell prestasjon Team prestasjon Organisasjons prestasjon.25 (6%).33 (11%).27 (7%) 18

19 Styrende ledelse: Konkretisering av ledelse Lederen bestemmer hva som skal bli gjort og hvordan det skal gjøres Lederen bruker å sette bestemte ansatte på spesifikke oppgaver Lederen klargjør for oss hva som er hans/hennes rolle i vår gruppe Lederen organiserer arbeidet som skal utføres Omtanke/relasjon: Min leder er vennlig og imøtekommende Min leder gjør småting som gjør det hyggelig å være medlem i gruppen vår Når jeg og kollegene mine foreslår ting, blir de tatt på alvor av lederen Min leder tar seg av og bryr seg om den enkelte ansattes velvære Visjonær/inspirerende ledelse: Lederen snakker optimistisk om fremtiden Lederen snakker entusiastisk om hva som må oppnås Lederen søker etter ulike synsvinkler når vedkommende løser problemer Lederen får andre til å se problemene fra mange ulike synsvinkler Myndiggjørende ledelse: Lederen gir uttrykk for positive holdninger til at jeg tar til med egendefinerte oppgaver Lederen lar meg få myndighet over saker innenfor mitt område Lederen veileder meg i hvordan jeg kan gjøre arbeidet mitt på best mulig måte Lederen oppmuntrer meg til å ta initiativ Integrasjon av lederatferdsbegreper Gary Yukls gjennomgang av teorier for lederatferd viser at lederatferd kan kategoriseres på mange ulike måter avhengig av innhold i måleinstrumenter, kjennetegn ved utvalg hvor forskning blir gjort, metoder for faktoranalyser og tolkninger av faktorene. Ekvall & Arvonen, 1991: endringsorientering i tillegg til omtanke og struktur. Yukl, 1997 og 2002 fant støtte for den samme tredelingen. Endringsorientering går på: Overvåke muligheter og trusler i omgivelsene, visjon, mulighetsorientering, fokus på innovasjon og nytenkning med mer Stort overlapp mellom endringsorientering og teori om transformasjonsledelse. 19

20 Sammenfatning av forskning på effektiv ledelse Endringsorientering Oppgaveorientering Relasjonsorientering Studium av Ekvall & Arvonen 346 Swedish, 229 Finnish managers, and 123 American managers participated. Ekvall, G. & Arvonen, J. (1991). CHANGE- CENTERED LEADERSHIP: AN EXTENSION OF THE TWO- DIMENSIONAL MODEL. Scandinavain Journal of Management, 7,

21 174 middle managers rated their boss. 101 MBA students also in jobs, rated their boss. Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T. (2002). A Hierarchical Taxonomy of Leadership Behavior: Integrating A Half Century of Behavior Research.Journal of Leadership and Organizational Studies, 9, Integrative study by Yukl Faktorløsning 21

22 Prediktiv validitet i en ingeniørorganisasjon Changeorientation Quality of work.84 Development oriented leadership Task orientation Intrinsic Motivation.57 Effort Relationship orientation.33 Autonomy χ 2 = 938.1, df=265. NFI=.94, NNFI=.95, CFI=.96, RMSEA =.060 ( ) Sammenfatning av forskning på effektiv ledelse Endringsorientering (transformasjonsledelse) Oppgaveorientering Relasjonsorientering 22

23 Utviklingsorientert ledelse graders lederevaluering basert på ledelsesfaglige kjernebegreper UTVIKLINGSORIENTERT LEDELSE Endringsorientering Oppgave- Relasjons- orientering orientering Nyhetssøkende Målbevisst Oppmerksomhet atferd mot medarbeidere Rollemodell Ego orientering Omgivelsesorientering Oppfølgende Støtte utvikling Karisma Visjon Konfronterende Støtte mestringsopplevelse Inspirere Evaluerende Stimulere til samarbeid Dominant Belønne Laissez faire Martinsen, Ø. L. (2012/in prep). A three factor development oriented leadership inventory and its validity. Endringsorientering Søk etter noe nytt/nye ideer. Let etter dette utenfor organisasjonen. Skap visjon som berører medarbeiderne. Inspirer gjennom å snakke med optimisme om fremtiden. 23

24 Oppgaveorientering Formuler presise må sammen med medarbeiderne. Følg opp dette arbeidet går det fremover på riktig måte? Ta opp saken når det er sand i maskineriet. Anerkjenn og belønn medarbeidere som gjør det bra. Evaluer prosjekter når de er ferdige Relasjonsorientering Bruk tid sammen med medarbeiderne. Bli kjent med dem i forhold til jobben. Støtt deres utvikling og læring for å forbedre seg. Støtt deres opplevelse av mestring gjennom å snakke om hva de får til. Oppmuntre til samarbeid om krevende saker. 24

25 Effekter av ledelsesformer ved direkte sammenligning Piccolo, R. F., Bono, J. E., Heinitiz, K., Rowold, J., Duehr, E., & Judge, T. (2012). The relative impact of complementary leader behaviors: Which matter most? Leadership Quarterly, 23, Utvikling av medarbeidere hvordan? Ledelsesteori er lite spesifikk når det gjelder hvordan ledere bør gå frem for å utvikle medarbeidere. Selvledelse er her et meget nyttig verktøy. Hva er selvledelse? Ideologi, teknikker og metoder for å ivareta effektivitet og arbeidsglede. Praktisk trening basert på integrasjon av ledende motivasjonsteorier. Atferdsstrategier Verdiavklaring, selvobservasjon, målsetting, skjerming, kreativitet, selvbelønning, fokus på interessante arbeidsoppgaver. Kognitive strategier Selvobservasjon, positiv tenkning, mental trening. Superledelse Å lære andre selvledelse gjennom modellæring, veiledning og instruksjon. Kan brukes som et aspekt av Transformasjonsledelse. 25

26 Selvledelsesprosess Våre rammer Intensjonsavklaring Selvobservasjon Målsetting Motstand Dysfunksjonelle tanker Læring, øving og Fokusering Det gode liv Belønning Selvdisiplin/ Innsats Superledelse er: Å oppmuntre til selvledelse Hvordan kan du finne ut hva som er de ansattes opplevde utfordringer? Å gi opplæring i selvledelse gjennom å være en god modell gjennom å instruere gjennom å belønne gjennom å delta og rettlede på samme tid Stimuler ansattes utvikling gjennom å stille spørsmål: Hva er målet ditt? Hvor presist er det formulert? Hvor krevende er det? Hvordan skal du skaffe deg tid? Hvilke belønninger vil du gi deg selv Hva hindrer deg evt. i å gjennomføre dette? Tillærte behov for autoritær ledelse må avlæres 26

27 Fra trad.ledelse til selvledelse Fra: Ytre observasjon Tildelte målsettinger Ytre administrert belønningssystem Motivasjon basert på ytre kompensasjon Ekstern kritikk Ekstern problemløsning Ekstern planlegging Ekstern oppgavedesign Underkastelse under organisasjonens visjon Til: Egen observasjon Selv-definerte målsettinger Indre belønning og ytre belønning for selvledelsesatferd Motivasjon også basert på arbeidets naturlige belønninger Selv-kritikk Egen problemløsning Egen planlegging Egen design av oppgaver Forpliktelse til en visjon den ansatte selv har vært med på å skape Å utvikle seg som leder God ledelse har mye å si for medarbeideres innsats, trivsel og effektivitet. Destruktiv ledelse skaper en mengde negative effekter. Å utvikle seg som leder krever tilbakemelding og refleksjon. Å forstå seg selv i en rolle og i samspill med andre mennesker er utgangspunktet for utvikling. 27

28 Alle har ikke talent for ledelse. Ikke alle har trening i lederferdigheter. Kontinuerlig refleksjon, egenutvikling og trening er pga av dette nødvendig for ledere. Grunnlaget bør være strukturerte tilbakemeldinger som gjør at ledere kan forstå seg selv i samspill. Finnes det et talent for god ledelse, altså at god ledelse er lettere for noen enn for andre? Talent for ledelse beskrives av personlighet. 28

29 Personlighet state of the art. N-Følelsesmessig stabilitet (Nevrotisisme) E-Extraversjon O-Åpenhet for erfaringer A- Omgjengelighet C-Planmessighet IQ GMA Intelligens Alle sider ved vår personlighet er stabile over lange tidsrom. Genetisk betinget. Hva kjennetegner lederes personlighet? De som blir ledere: N: Lav E: Høy Åpenhet: Høy Omgjengelighet: Middels Planmessighet: Høy Effektive ledere N: Lav E: Høy Åpenhet: Høy Omgjengelighet: Høy Planmessighet: Middels (litt over) 29

30 Middels sterke sammenhenger i psykologisk forskning ligger rundt 9-15% i forklaringsverdi. Tilsammen forklarer personlighetstrekk og IQ nær 33% av variasjonen i ledelse. Trekk og ledelse - sammenhenger Extraversjon Tydelighet i rollen Åpenhet Endringsorientering Omgjengelighet Relasjonsorientering Planmessig Mål, resultater og oppfølging. Nevrotisisme Å tåle presset Hva med ledere uten rett personlighet? Da bør man trene ekstra hardt på de sider av jobben man ikke har naturlig anlegg for. 30

Evidensbasert ledelse og lederutvikling

Evidensbasert ledelse og lederutvikling Evidensbasert ledelse og lederutvikling Øyvind L Martinsen & Jan Ketil Arnulf Dr. Philos Dr.Psychol Gode ledere 1 Hva mener folk flest er god ledelse? Ledere er synlige; det er enkelt for alle å danne

Detaljer

Ledelse, motivasjon og resultater

Ledelse, motivasjon og resultater Ledelse, motivasjon og resultater Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Professor. Institutt for Ledelse og Organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva blir typisk sett på som god ledelse i dagens organisasjoner? Professor

Detaljer

Øyvind Lund Martinsen, Dr.philos Professor. Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, BI

Øyvind Lund Martinsen, Dr.philos Professor. Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, BI Øyvind Lund Martinsen, Dr.philos Professor. Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, BI 1 1. Visjonær leder søkes. 2. Relasjonsorientert leder søkes. 3. Resultatorientert leder søkes } Hva er det

Detaljer

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Spørsmål Hva er god ledelse? Hva er det personlige grunnlaget for god ledelse? Kan man lære å bli en god leder?

Detaljer

Hvordan kan ledere oppnå fremragende prestasjoner. Del 1. Kjennetegn ved lederen. Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Handelshøyskolen BI

Hvordan kan ledere oppnå fremragende prestasjoner. Del 1. Kjennetegn ved lederen. Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Handelshøyskolen BI Hvordan kan ledere oppnå fremragende prestasjoner Del 1. Kjennetegn ved lederen Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Handelshøyskolen BI Hvordan kan ledere oppnå gode prestasjoner? Hva er viktig? Gode prestasjoner

Detaljer

Øyvind L. Martinsen, Dr.Philos Institutt for Ledelse og Organisasjon Handelshøyskolen BI. Oyvind.martinsen@BI.no

Øyvind L. Martinsen, Dr.Philos Institutt for Ledelse og Organisasjon Handelshøyskolen BI. Oyvind.martinsen@BI.no Øyvind L. Martinsen, Dr.Philos Institutt for Ledelse og Organisasjon Handelshøyskolen BI Oyvind.martinsen@BI.no Innovasjon fører til verdiskapning og produktivitet som folk tjener penger på. Innovasjon

Detaljer

Utfordringer og muligheter i ansettelsesprosessen. Øyvind L. Martinsen, Dr.Philos Institutt for Ledelse og Organisasjon, BI Oyvind.martinsen@bi.

Utfordringer og muligheter i ansettelsesprosessen. Øyvind L. Martinsen, Dr.Philos Institutt for Ledelse og Organisasjon, BI Oyvind.martinsen@bi. Utfordringer og muligheter i ansettelsesprosessen Øyvind L. Martinsen, Dr.Philos Institutt for Ledelse og Organisasjon, BI Oyvind.martinsen@bi.no Hva mener folk flest er god ledelse? Hvem skal vi ansette?

Detaljer

Transformasjonsledelse. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no

Transformasjonsledelse. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no Transformasjonsledelse Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no Ledelse Hva er det? Hvem gjør det? Hva gjør de? Innhold Transformasjonsledelse Hva er det? Forskning Lederutvikling;

Detaljer

To former for ledelse

To former for ledelse To former for ledelse Transaksjonsledelse vs. transformasjonsledelse Geir Kaufmann, Norwegian School of Economics 1 Transaksjonsledelse Ledelse innenfor en etablert ramme av spilleregler med vekt på ytre

Detaljer

Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi?

Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi? Lederkriteriene i lys av ledelsesforskning: Hvor står vi og hvor vil vi? Professor Thomas Hoff, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Rebecca Line Vold, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Detaljer

Ledelse som gir effekt!

Ledelse som gir effekt! Ledelse som gir effekt! Et dykk i den faglige plattformen i LUP Kjellaug Tørstad Ledelse har betydning 90% mener at ledelse har stor innflytelse på resultatene i en organisasjon (Strand 2001) Nærmeste

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Arbeidsglede og ledelse. Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Arbeidsglede og ledelse Arbeidsgledeseminar Virke Førsteamanuensis/ Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Ledelse som kilde til ansattes jobbmotivasjon Opplevd lederstøtte

Detaljer

Autentisk ledelse. Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI hallvard.follesdal@bi.

Autentisk ledelse. Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI hallvard.follesdal@bi. Autentisk ledelse Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI hallvard.follesdal@bi.no Fagansvarlig MoM Samspill og ledelse anvendt organisasjonspsykologi

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Transformasjonsledelse. Kan det virke helsefremmende?

Transformasjonsledelse. Kan det virke helsefremmende? Transformasjonsledelse Kan det virke helsefremmende? Hva skaper helsefremmende arbeidsplasser? Krav Krav Krav / kontroll /støtte modellen (Karasek) Hva skaper helsefremmende arbeidsplasser? Effort reward

Detaljer

HR hjelp linjelederen å bli bedre, ikke dårligere

HR hjelp linjelederen å bli bedre, ikke dårligere HR hjelp linjelederen å bli bedre, ikke dårligere HR-konferansen for offentlig sektor 2016 Professor Anders Dysvik, Ph.D Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hørt dette før? De ansatte

Detaljer

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Autentisk ledelse og mindfulness Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Karakteristika ved den autentiske lederen Forstår sin misjon: Perspektiv, motivert av personlig overbevisning (lidenskap) Praktiserer

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Ledelse Årsak eller konsekvens? To studier av sammenhenger med helseplager over tid

Ledelse Årsak eller konsekvens? To studier av sammenhenger med helseplager over tid Ledelse Årsak eller konsekvens? To studier av sammenhenger med helseplager over tid Grunnleggende antakelse Ledelse/ledere er en påvirkningsfaktor! Definisjoner ability of an individual to lead or guide

Detaljer

Tema. Kort historisk utvikling av ledelse i arbeidslivet. Fra høvdingledelse til superledelse. Hva er sammenhengen a er sammenhengen mellom lederskap,

Tema. Kort historisk utvikling av ledelse i arbeidslivet. Fra høvdingledelse til superledelse. Hva er sammenhengen a er sammenhengen mellom lederskap, 1 Tema Kort historisk utvikling av ledelse i arbeidslivet 2 Fra høvdingledelse til superledelse Hva er sammenhengen a er sammenhengen mellom lederskap, medarbeiderdrivkraft og kundetilfredshet? Utvikling

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as

Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as Jørn-Arild Mikkelsen 15 år som leder i kommunal sektor Oppgaveorientert systemisk Relasjonsorientert Tror på folk!

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN.

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. Transformator AS leverer kompetanse, trening og løsninger innenfor Transformasjonsledelse Lederutvikling Coaching Gruppe-/team

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 Myten om Sørlandslederen Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 MIT Konklusjon: 1. Ved arbeidsoppgaver som er rutinepregede, automatiserte og repeterbare. YTRE MOTIVASJON FUNGERER

Detaljer

Gjør ledelse en forskjell med hensyn til sykefravær? Basert på inntrykk fra dypdykkene og kunnskapsstatusen.

Gjør ledelse en forskjell med hensyn til sykefravær? Basert på inntrykk fra dypdykkene og kunnskapsstatusen. Gjør ledelse en forskjell med hensyn til sykefravær? Basert på inntrykk fra dypdykkene og kunnskapsstatusen. Case kommunene Følgende kommuner ble kartlagt i dypdykket: Arendal Raskere frisk Bømlo Eit heilskapelig

Detaljer

Scandinavian Journal of Organizational Psychology, December 2014 Volume 6, Issue 2. Skråblikk. Quo vadis medarbeidersamtalen?

Scandinavian Journal of Organizational Psychology, December 2014 Volume 6, Issue 2. Skråblikk. Quo vadis medarbeidersamtalen? Skråblikk Quo vadis medarbeidersamtalen? Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup I de seneste par årene har flere fagmiljøer begynt å stille spørsmålstegn ved om medarbeidersamtalen i det hele tatt har noen

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

Verdiskapende ledelse: Fra personlige ledelsesteorier til empirisk dokumentasjon

Verdiskapende ledelse: Fra personlige ledelsesteorier til empirisk dokumentasjon Verdiskapende ledelse: Fra personlige ledelsesteorier til empirisk dokumentasjon MainTech-konferansen 2013 Professor Bård Kuvaas Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hvor skadelig

Detaljer

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14.

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. Motivasjon Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. mars 2012 Fire myter om motivasjon Motiverte medarbeidere er nødvendigvis

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Skolevandring i et HR-perspektiv Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og

Detaljer

Ledelse - introduksjon

Ledelse - introduksjon Ledelse - introduksjon Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. mars 2012 Fem måter å styre/lede Rettslig styring Gjennom

Detaljer

Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO)

Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO) Avdelingsbetegnelse Forsvarets personelltjenester for driftsenhet som kan ha to linjer Forsvarets Lederutviklingsprogram (LUPRO) Bjarte M Solberg Major/Cand.Polit Forsvarets personelltjenester Forfatter

Detaljer

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode Fritt etter Kalhil Gibran Dette er planen i dag: 1. Hva er coaching- og coaching

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Ledelse i omstillingsprosesser- Hvordan bli leder for sine kolleger LEDERDAGEN 2017

Ledelse i omstillingsprosesser- Hvordan bli leder for sine kolleger LEDERDAGEN 2017 Ledelse i omstillingsprosesser- Hvordan bli leder for sine kolleger LEDERDAGEN 2017 Utgangspunkt Æ har virri med på mangt - både rett og vrangt - mytji gikk vel langt - Men det va ganske interessant! (Hans

Detaljer

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen Avsluttende masteroppgave ved Handelshøyskolen BI: Motivasjonsklima, målorientering og kunnskapsutveksling - Kilder til ansattes deling og skjuling av kunnskap i en organisasjon Førde, 25. februar 2016

Detaljer

UNINETT AS. «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring SUHS Trondheim den 4 november 2015

UNINETT AS. «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring SUHS Trondheim den 4 november 2015 «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring UNINETT AS SUHS 2015 Trondheim den 4 november 2015 trond@trondhaukedal.no www.trondhaukedal.no Trond Haukedal

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

Per-Egill Frostmann Svarene dine blir behandlet fortrolig.

Per-Egill Frostmann Svarene dine blir behandlet fortrolig. http://www.maaleverksted.no/isa/hki.cgi/quest.preview?questid= Per-Egill Frostmann Svarene dine blir behandlet fortrolig. Tilhørighet Min nærmeste leder utvikler en visjon og bruker den aktivt som styringsmiddel.

Detaljer

Styring uten Ledelse Ledelse uten Styring

Styring uten Ledelse Ledelse uten Styring Even Bolstad Daglig leder HR Norge www.hrnorge.no @hr_norge www.evenbolstad.net @evenbolstad Styring uten Ledelse Ledelse uten Styring Martekonferansen Tromsø, oktober 2013 Sjef Ikke en popularitetskonkurranse

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

Faglig autoritet og varme et unikt IT-selskap

Faglig autoritet og varme et unikt IT-selskap Faglig autoritet og varme et unikt IT-selskap Bærekraftig lønnsomhet gjennom tankegods, rekruttering og kultur Styreleder i Miles, partner og daglig leder i Bergen Utdannelse: Sivilingeniør - computer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012)

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012) Regional Nettverkskonferanse Bodø, 05-06.11.15 Helsefremmende arbeid: Med fokus på styrker og ressurser Lisa Vivoll Straume Ph.D / Faglig leder Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes,

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON

DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON DESIGNSTRATEGI I MØTET MED EN ORGANISASJON John Richard Hanssen Trondheim, 14. januar 2014 14.01.2014 Medlem i Atelier Ilsvika og Skapende sirkler. Begge virksomhetene (samvirkene) er tverrfaglige i grenselandet

Detaljer

Skråblikk på ledelse

Skråblikk på ledelse ledelse Seminar med styringsgruppen og administrative ledere v/matnatfak 9. februar 2005 Bjørnefjorden gjestetun Av Hilde M B Withammer UiB, PØA, kontor for personal- og organisasjonsutvikling Hva er ledelse?

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Åttende gang MODUL-3: Kommunikasjonsprosessen og medarbeideransvar Hvor nyttig er personalplanlegging [PPL] og hvordan blir den påvirket av PPO?

Åttende gang MODUL-3: Kommunikasjonsprosessen og medarbeideransvar Hvor nyttig er personalplanlegging [PPL] og hvordan blir den påvirket av PPO? Åttende gang MODUL-3: Kommunikasjonsprosessen og medarbeideransvar Hvor nyttig er personalplanlegging [PPL] og hvordan blir den påvirket av PPO? G. Yukl: Ledelse er mer enn påvirkning av medarbeiderne

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse Situasjonsbestemt ledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Få oversikt over Hersey og Blanchards modell for situasjonsbestemt ledelse (Situational Leadership). Tilpass din lederstil til

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Muligheter og fordeler med digital lederutvikling. Mats Kristensen

Muligheter og fordeler med digital lederutvikling. Mats Kristensen Muligheter og fordeler med digital lederutvikling Mats Kristensen mats@leadershipweekly.com Vi tror det finnes mer effektive måter å utvikle dyktige ledere! Det jeg skal snakke om i dag Forutsetninger

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Ledelse og Motivasjon

Ledelse og Motivasjon Ledelse og Motivasjon Alexander Madsen Sandvik, Stipendiat i ledelse, NHH Ehelsekonferansen mars 2010 www.nhh.no One man draws out the wire, another straights it, a third cuts, a fourth points it, a fifth

Detaljer

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13 Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole Thomas Nordahl 12.03.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Innhold DEL I LEDELSE... 35

Innhold DEL I LEDELSE... 35 Innhold Innledning... 15 Introduksjon... 15 En virksomhets utvikling... 15 Daglig drift og produksjon... 16 Kunde og marked... 17 Organisering, administrasjon og HR... 17 Økonomi og finans... 18 Ledelse

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Transformasjonsledelse og innovasjon i Den norske kirke. KA s Høstkonferanse, Oslo sept. 2016

Transformasjonsledelse og innovasjon i Den norske kirke. KA s Høstkonferanse, Oslo sept. 2016 Transformasjonsledelse og innovasjon i Den norske kirke KA s Høstkonferanse, Oslo 26. 27. sept. 2016 Regi Et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet (nå VID Vitenskapelige Høgskole) og KA. Omfattende datamateriale

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Aina Hauge Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Kirurgisk Klinikk Stavanger Universitetssjukehus Lederutfordringer på overordnet nivå Felles mål

Detaljer

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09 Verdibasert ledelse HMS faglig forum 23.10.09 Refleksjon(er) (bruk 1 minutt!) Hvilke problemstillinger rir deg akkurat nå! Hvordan har du det som menneske? Hvordan kan din leder støtte deg i dette arbeidet?

Detaljer

«Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring.?

«Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring.? «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring.? KS Nordland «Strategikonferansen 2017» Bodø den 1 mars 2017 trond@trondhaukedal.no www.trondhaukedal.no

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent)

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent) Styrkebasert bedriftsutvikling Pål Tanggaard (Lent) Hvordan skape en kultur der vi tar i bruk hverandres styrker, gjør hverandre gode og skaper fremragende resultater? Agenda: 1. Oppvarming og intro om

Detaljer

BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos HVA ER UTVIKLINGSARBEID Forbedring av eksisterende rutiner/ løsninger Introduksjon av nye rutiner/løsninger Rudi Kirkhaug

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å

Detaljer