Effektiv ledelse. Ledelse er en nødvendig funksjon i alle organisasjoner og i sosialt liv forøvrig. Hvordan kan ledere gjøre jobben sin best mulig?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv ledelse. Ledelse er en nødvendig funksjon i alle organisasjoner og i sosialt liv forøvrig. Hvordan kan ledere gjøre jobben sin best mulig?"

Transkript

1 Effektiv ledelse Professor Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, Handelshøyskolen BI Professor II. Forsvarets Høyskole Ledelse er en nødvendig funksjon i alle organisasjoner og i sosialt liv forøvrig. Hvordan kan ledere gjøre jobben sin best mulig?..også med tanke på at medarbeidere har ulike forutsetninger for å gjøre jobben sin? Vi må antakelig ta et oppgjør med mytene om effektiv ledelse 1

2 Hva blir typisk sett på som god ledelse i dagens organisasjoner? Hvilket av disse tre aspektene ved ledelse ser dere oftest i stillingsannonser? 1. Visjonær leder søkes. 2. Relasjonsorientert leder søkes. 3. Resultatorientert leder søkes 2

3 Mytene om god ledelse Hva er det egentlig som kjennetegner resultatorienterte ledere? De er litt tøffe? Strukturerte? De beste fagfolkene? Målrettede? Sykler Birken? Ekte Sjef! Steinalderledelse? 3

4 Hva vurderer beslutningstakere i norske organisasjoner som god, resultatorientert ledelse? I en undersøkelse jeg gjorde sammen med AFF for noen år siden viste det seg at ledere som var dominerende og resultatorienterte fikk hyppigere lønnsøkning enn ledere med andre kjennetegn. Da er vel dette å regne som god ledelse? God, gammeldags industriledelse.selvsikre, selvmarkerende ledere. men gode ledere er ikke nødvendigvis veldig selvmarkerende Ames, D. R., & Flynn, F. J. (2007). What Breaks a Leader: The Curvilinear Relation Between Assertiveness and Leadership. Journal of Personality and Social Psychology, 92,

5 Er det enkelt å gjøre lederjobben på en god måte? Hvor mange her måtte ha utdanning i ledelse første gang de fikk jobb som leder? 5

6 Mulige forklaringer: - Ledelse er ikke viktig. - Ledelse er veldig lett - hvem som helst klarer det. - De som ansetter ledere har ufeilbarlig «leder radar». - Kunnskaper i andre fag gjør det unødvendig med kunnskaper i ledelse. Konsekvenser? Har vi gjennomgående god ledelse i Norge? En femtedel av norske ledere bruker stort sett ingen tid på ledelse, og mange ledere får ikke tilstrekkelig støtte fra egen leder. Hver tredje norske medarbeider gir sin nærmeste leder strykkarakter for ledelse. I internasjonal sammenheng er Norge langt fra et foregangsland når det gjelder ledelse vi ligger kun like over gjennomsnittet. European Employment Index. ENOVA og HR Norge,

7 Har man lettere for å få til det vi kan regne som god, resultatorientert ledelse i organisasjoner i andre land?.survey after survey shows that 65% 75% of the employees in any given organization report that the worst aspect of their job is their immediate boss. Hogan & Kaiser, 2005 s. 175 Kan dette stemme? Ledere flest har personlig erfaring i rollen og vet vel hvordan de virker inn på medarbeidere og unngår de største tabbene? Omfattende internasjonale undersøkelser viser at det bare er 4-6% samsvar mellom lederes vurderinger av egen ledelse og medarbeidernes oppfatninger av deres ledelse. 7

8 Hva er det så vi kan regne som uheldig ledelse? Forskning på uheldig ledelse Passiv ledelse. Kontroll- og korreksjons ledelse. Selvsentrert ledelse. Tøffere varianter: Mobbende og tyranniske ledere 8

9 Passiv ledelse Lederen bryr seg ikke. Utsetter handlinger, er fraværende, likegyldig. Tar ikke stilling til saker som oppstår. Er ikke opptatt av resultater. Unngår å ta beslutninger. Unngår vanskelige saker. Lar andre gjøre som de vil. Har vansker med å gjøre de rette prioriteringene. Kontroll- og korreksjons ledelse Jeg følger med og ser med en gang det du ikke gjør. Følger spesielt godt med for å oppdage feil og mangler. Er for det meste opptatt av dette. Siktemålet er å korrigere feil. Lager regler og overvåker regler. Lærer andre hvordan de kan korrigere og rette opp feil. 9

10 Selvsentrert ledelse Lederen er opptatt av sine egne, private agendaer. Tenker primært på forfremmelse, høyere lønn, eller å oppnå andre fordeler fremfor den jobben som skal gjøres. Har problemer med å ta inn andre perspektiver enn sine egne. Er lite flink til å lytte eller å ta i mot råd. Kan ha tendens til å tenke på medarbeiderne som brikker som er til for lederens ønsker. Hvor kommer gammeldagse oppfatninger om god ledelse fra? 10

11 Oppfatninger om effektiv ledelse basert på Tradisjonell ledelse Arven fra den industrielle revolusjon Arbeidet var preget av rutinepregede, ofte enkle arbeidsoppgaver Scientific management Ytre motivasjon, kontroll og styring var funksjonelt By accident: man fant etter hvert ut at det lønte seg å ta hensyn til medarbeideres behov Deretter kombinert fokus på oppgaven og på medarbeidernes behov. Forskning tyder på at slik ledelse virker godt, men: det er lenge siden den industrielle revolusjon IMIDLERTID: Oppfatninger om hva som er LEDELSE har blitt dannet over lang tid, men er nok ikke nødvendigvis forenlig med det vi vet er GOD ledelse særlig ikke i et kompetansesamfunn. Arbeidslivet har utviklet seg Mange arbeidsoppgaver er komplekse; de krever mer omfattende informasjons - bearbeiding og oppfølgingssystemer. Flere arbeidstakere har blitt betydelig mer kompetente Kompetente folk liker ikke å bli bestemt over av mindre kompetente folk. Har også folk større bevissthet omkring og fokus på egne følelser i jobben? Gitt slike endringer trenger vi nye ledelsesformer som innebærer betydelig selvstendighet for medarbeiderne Dette betinger at vi også kan legge til rette for gode motivasjonssystemer. 11

12 Begrepet ledelse og lederjobber Ledelse, klassisk definisjon: En prosess hvor et individ påvirker en gruppe til å nå et felles mål Northouse, 2001 Lederjobbers innhold: Ledelse, Management og mer. Ledelse: Å skape beredskap for endring med tanke på endringer i omgivelsene eller i systemer, utstyr etc. Å skape en ny retning og å motivere folk til å bevege seg i denne retningen. Inspirerer folk til forpliktelse, lojalitet og involvering for å nå felles mål slik lederen har formidlet dette. Management : Planlegging, styring, kontrollering. Sørger for at mye blir forutsigbart og det skaper orden i organisasjonen. Handler om å organisere og å strukturere. I tillegg har lederjobber ofte et faglig element: ingeniør, jurist, lege, forsker. Eller rollen som strategiutvikler (avhengig av nivå). Dessuten er ledere kulturbærere og kulturutviklere. De skal være representanter for og lojale mot sin organisasjon. Lederjobber-hva tar mest tid? Administrasjon Ledelse Fag Kulturbærer/representant for organisasjonen 12

13 Hva legger man i begrepet ledereffektivitet? I hovedsak variabler på fire nivåer: Kognitivt Affektivt Atferdsmessige kriterier Objektive resultater Det er slike forhold man ønsker å forklare med personlighet, intelligens, lederatferd: lederkompetanser Ledelsesmodellen Generell ledelsesmodell Leder Medarbeider Resultat Mer Spesifikt Leders måte å lede på: 1. Inspirasjon, mening 2. Fokus på daglige mål 3. Medarbeidernes utvikling Medarbeideres 1. Kompetanse for jobben 2. Motivasjon og følelser 3. Lojalitet Resultat Produktivitet Lavere sykefravær Kunde/ pasientbehandling Produktforbedring 13

14 Perspektiver på lederkompetanser som er forbundet med effektivitet Atferdsperspektivet Situasjonsperspektivet Transformasjons- og Karismaperspektiver Talent for ledelse? Ledelse er medfødt Trekkperspektivet Forskning på klassiske lederstiler: OHIO studiene 1800 eksempler på lederatferd ble redusert til 150 som ble vurdert som gode eksempler på ledelse. To faktorer ble funnet. Consideration (omtanke) Lederen er vennlig, støttende, tar hensyn, viser omtanke. Initiation of structure (strukturering) Lederen er opptatt av å nå målene, strukturerer egen og medarbeidernes roller, understreker betydningen av tidsfrister, fordeling av arbeidsoppgaver, definerer prestasjonsstandarder, kritisere dårlig arbeid mm. 14

15 Hva sier forskningen om god, tradisjonell ledelse? Klassiske lederstiler Sammenhenger mellom Consideration og effektmål: 6 til 48% Sammenhenger mellom Initiation of structure og effektmål: 6 til 16% Kilde: Judge, Piccolo, & Ilies, Leader-member exchange (LMX) beskriver kvaliteten på dyaden leder - medarbeider. 3-50% sammenhenger mellom LMX og ulike mål på effektivitet. Kilde: Gerstner & Day,

16 Leader Member Xchange - Kvalitet på relasjonen leder-medarbeider LMX har sammenheng med: Turnover intensjon 16 % (-) OCB 16 % Jobb prestasjon 12% Jobb tilfredshet 24% Empowerment 45% Kilde: Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. (2013). A meta analysis of antecedents and consequences of leader-member exchance: Integrating the past with an eye toward the future. Journal of Management, in press Transformasjonsledelse Transformasjonsledelse er ikke synonymt med Endringsledelse. Transformasjon betyr dyptgripende endring Fokuserer på lederen som inspirator, utvikler, utfordrer, relasjonsskaper og som ekte. Står delvis i motsetning til Transaksjonsledelse som betegner tradisjonell ledelse belønne folk for å nå målene; bonusordninger; utveksling av goder ; tett oppfølging. Har endret ledelsesforskningen. 16

17 Studier av transformasjonsledelse og økonomisk lønnsomhet Mange studier med meget gode effekter de siste 20 årene. Howell & Avolio, Deltakere var 78 ledere og 322 medarbeidere fra et større Kanadisk finansforetak. Resultat (business unit performance) ble målt ett år etter måling av ledelse. Sentrale aspekter av transformasjonsledelse forklarte 25% av variasjonen i business unit performance. Transaksjonsledelse (tradisjonel ledelse) ble negativt forbundet med resultater. Effekter av Transformasjonsledelse i banker Studium av 215 ledere og 1456 medarbeidere i 116 filialer (20 banker) i Østerrike. Samme type produkter, belønningssystemer og markedssyn i alle filialene. Studerte effekter av Transformasjonsledelse, sammenliknet med Transaksjonsledelse, på objektive prestasjonsmål. Samlet effekt av ledelse for de to økonomiske kriteriene var: 10,6% og 13,8% Transformasjonsledelse forklarer 11,8% mer av innsats, 4,4% mer av korttids resultat og 7,9% mer av langtidsresultatene enn tradisjonell ledelse. Kilde: Geyer & Steyrer,

18 Ledelse og R&D team effektivitet Hvor mye ville Transformasjonsledelse, Styrende ledelse og substitutter for ledelse forklare av teameffektivitet i 118 prosjektteam? Etter 1 år forklarte transformasjonsledelse, styrende ledelse og substitutter for ledelse mm 39% av teknisk kvalitet, 26% av overholding av tidsfrister og 19% av kostnadskontroll. Etter 5 år forklarte de tre ledelsesformene 34% av lønnsomhet og 25% av speed to market. Dette gjaldt 52 team som fikk nye produkter på markedet. Transformasjonsledelse var gjennomgående den sterkeste forklaringsvariabelen, særlig for forskningsrettet aktivitet. Keller, R. T. (2006). Transformational Leadership, Initiating Structure, and Substitutes for Leadership: A Longitudinal Study of Research and Development Project Team Performance. Journal of Applied Psychology, 91, Transformasjonsledelse Individuell prestasjon Team prestasjon Organisasjons prestasjon.25 (6%).33 (11%).27 (7%) 18

19 Styrende ledelse: Konkretisering av ledelse Lederen bestemmer hva som skal bli gjort og hvordan det skal gjøres Lederen bruker å sette bestemte ansatte på spesifikke oppgaver Lederen klargjør for oss hva som er hans/hennes rolle i vår gruppe Lederen organiserer arbeidet som skal utføres Omtanke/relasjon: Min leder er vennlig og imøtekommende Min leder gjør småting som gjør det hyggelig å være medlem i gruppen vår Når jeg og kollegene mine foreslår ting, blir de tatt på alvor av lederen Min leder tar seg av og bryr seg om den enkelte ansattes velvære Visjonær/inspirerende ledelse: Lederen snakker optimistisk om fremtiden Lederen snakker entusiastisk om hva som må oppnås Lederen søker etter ulike synsvinkler når vedkommende løser problemer Lederen får andre til å se problemene fra mange ulike synsvinkler Myndiggjørende ledelse: Lederen gir uttrykk for positive holdninger til at jeg tar til med egendefinerte oppgaver Lederen lar meg få myndighet over saker innenfor mitt område Lederen veileder meg i hvordan jeg kan gjøre arbeidet mitt på best mulig måte Lederen oppmuntrer meg til å ta initiativ Integrasjon av lederatferdsbegreper Gary Yukls gjennomgang av teorier for lederatferd viser at lederatferd kan kategoriseres på mange ulike måter avhengig av innhold i måleinstrumenter, kjennetegn ved utvalg hvor forskning blir gjort, metoder for faktoranalyser og tolkninger av faktorene. Ekvall & Arvonen, 1991: endringsorientering i tillegg til omtanke og struktur. Yukl, 1997 og 2002 fant støtte for den samme tredelingen. Endringsorientering går på: Overvåke muligheter og trusler i omgivelsene, visjon, mulighetsorientering, fokus på innovasjon og nytenkning med mer Stort overlapp mellom endringsorientering og teori om transformasjonsledelse. 19

20 Sammenfatning av forskning på effektiv ledelse Endringsorientering Oppgaveorientering Relasjonsorientering Studium av Ekvall & Arvonen 346 Swedish, 229 Finnish managers, and 123 American managers participated. Ekvall, G. & Arvonen, J. (1991). CHANGE- CENTERED LEADERSHIP: AN EXTENSION OF THE TWO- DIMENSIONAL MODEL. Scandinavain Journal of Management, 7,

21 174 middle managers rated their boss. 101 MBA students also in jobs, rated their boss. Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T. (2002). A Hierarchical Taxonomy of Leadership Behavior: Integrating A Half Century of Behavior Research.Journal of Leadership and Organizational Studies, 9, Integrative study by Yukl Faktorløsning 21

22 Prediktiv validitet i en ingeniørorganisasjon Changeorientation Quality of work.84 Development oriented leadership Task orientation Intrinsic Motivation.57 Effort Relationship orientation.33 Autonomy χ 2 = 938.1, df=265. NFI=.94, NNFI=.95, CFI=.96, RMSEA =.060 ( ) Sammenfatning av forskning på effektiv ledelse Endringsorientering (transformasjonsledelse) Oppgaveorientering Relasjonsorientering 22

23 Utviklingsorientert ledelse graders lederevaluering basert på ledelsesfaglige kjernebegreper UTVIKLINGSORIENTERT LEDELSE Endringsorientering Oppgave- Relasjons- orientering orientering Nyhetssøkende Målbevisst Oppmerksomhet atferd mot medarbeidere Rollemodell Ego orientering Omgivelsesorientering Oppfølgende Støtte utvikling Karisma Visjon Konfronterende Støtte mestringsopplevelse Inspirere Evaluerende Stimulere til samarbeid Dominant Belønne Laissez faire Martinsen, Ø. L. (2012/in prep). A three factor development oriented leadership inventory and its validity. Endringsorientering Søk etter noe nytt/nye ideer. Let etter dette utenfor organisasjonen. Skap visjon som berører medarbeiderne. Inspirer gjennom å snakke med optimisme om fremtiden. 23

24 Oppgaveorientering Formuler presise må sammen med medarbeiderne. Følg opp dette arbeidet går det fremover på riktig måte? Ta opp saken når det er sand i maskineriet. Anerkjenn og belønn medarbeidere som gjør det bra. Evaluer prosjekter når de er ferdige Relasjonsorientering Bruk tid sammen med medarbeiderne. Bli kjent med dem i forhold til jobben. Støtt deres utvikling og læring for å forbedre seg. Støtt deres opplevelse av mestring gjennom å snakke om hva de får til. Oppmuntre til samarbeid om krevende saker. 24

25 Effekter av ledelsesformer ved direkte sammenligning Piccolo, R. F., Bono, J. E., Heinitiz, K., Rowold, J., Duehr, E., & Judge, T. (2012). The relative impact of complementary leader behaviors: Which matter most? Leadership Quarterly, 23, Utvikling av medarbeidere hvordan? Ledelsesteori er lite spesifikk når det gjelder hvordan ledere bør gå frem for å utvikle medarbeidere. Selvledelse er her et meget nyttig verktøy. Hva er selvledelse? Ideologi, teknikker og metoder for å ivareta effektivitet og arbeidsglede. Praktisk trening basert på integrasjon av ledende motivasjonsteorier. Atferdsstrategier Verdiavklaring, selvobservasjon, målsetting, skjerming, kreativitet, selvbelønning, fokus på interessante arbeidsoppgaver. Kognitive strategier Selvobservasjon, positiv tenkning, mental trening. Superledelse Å lære andre selvledelse gjennom modellæring, veiledning og instruksjon. Kan brukes som et aspekt av Transformasjonsledelse. 25

26 Selvledelsesprosess Våre rammer Intensjonsavklaring Selvobservasjon Målsetting Motstand Dysfunksjonelle tanker Læring, øving og Fokusering Det gode liv Belønning Selvdisiplin/ Innsats Superledelse er: Å oppmuntre til selvledelse Hvordan kan du finne ut hva som er de ansattes opplevde utfordringer? Å gi opplæring i selvledelse gjennom å være en god modell gjennom å instruere gjennom å belønne gjennom å delta og rettlede på samme tid Stimuler ansattes utvikling gjennom å stille spørsmål: Hva er målet ditt? Hvor presist er det formulert? Hvor krevende er det? Hvordan skal du skaffe deg tid? Hvilke belønninger vil du gi deg selv Hva hindrer deg evt. i å gjennomføre dette? Tillærte behov for autoritær ledelse må avlæres 26

27 Fra trad.ledelse til selvledelse Fra: Ytre observasjon Tildelte målsettinger Ytre administrert belønningssystem Motivasjon basert på ytre kompensasjon Ekstern kritikk Ekstern problemløsning Ekstern planlegging Ekstern oppgavedesign Underkastelse under organisasjonens visjon Til: Egen observasjon Selv-definerte målsettinger Indre belønning og ytre belønning for selvledelsesatferd Motivasjon også basert på arbeidets naturlige belønninger Selv-kritikk Egen problemløsning Egen planlegging Egen design av oppgaver Forpliktelse til en visjon den ansatte selv har vært med på å skape Å utvikle seg som leder God ledelse har mye å si for medarbeideres innsats, trivsel og effektivitet. Destruktiv ledelse skaper en mengde negative effekter. Å utvikle seg som leder krever tilbakemelding og refleksjon. Å forstå seg selv i en rolle og i samspill med andre mennesker er utgangspunktet for utvikling. 27

28 Alle har ikke talent for ledelse. Ikke alle har trening i lederferdigheter. Kontinuerlig refleksjon, egenutvikling og trening er pga av dette nødvendig for ledere. Grunnlaget bør være strukturerte tilbakemeldinger som gjør at ledere kan forstå seg selv i samspill. Finnes det et talent for god ledelse, altså at god ledelse er lettere for noen enn for andre? Talent for ledelse beskrives av personlighet. 28

29 Personlighet state of the art. N-Følelsesmessig stabilitet (Nevrotisisme) E-Extraversjon O-Åpenhet for erfaringer A- Omgjengelighet C-Planmessighet IQ GMA Intelligens Alle sider ved vår personlighet er stabile over lange tidsrom. Genetisk betinget. Hva kjennetegner lederes personlighet? De som blir ledere: N: Lav E: Høy Åpenhet: Høy Omgjengelighet: Middels Planmessighet: Høy Effektive ledere N: Lav E: Høy Åpenhet: Høy Omgjengelighet: Høy Planmessighet: Middels (litt over) 29

30 Middels sterke sammenhenger i psykologisk forskning ligger rundt 9-15% i forklaringsverdi. Tilsammen forklarer personlighetstrekk og IQ nær 33% av variasjonen i ledelse. Trekk og ledelse - sammenhenger Extraversjon Tydelighet i rollen Åpenhet Endringsorientering Omgjengelighet Relasjonsorientering Planmessig Mål, resultater og oppfølging. Nevrotisisme Å tåle presset Hva med ledere uten rett personlighet? Da bør man trene ekstra hardt på de sider av jobben man ikke har naturlig anlegg for. 30

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Spørsmål Hva er god ledelse? Hva er det personlige grunnlaget for god ledelse? Kan man lære å bli en god leder?

Detaljer

Evidensbasert ledelse og lederutvikling

Evidensbasert ledelse og lederutvikling Evidensbasert ledelse og lederutvikling Øyvind L Martinsen & Jan Ketil Arnulf Dr. Philos Dr.Psychol Gode ledere 1 Hva mener folk flest er god ledelse? Ledere er synlige; det er enkelt for alle å danne

Detaljer

Transformasjonsledelse. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no

Transformasjonsledelse. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no Transformasjonsledelse Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no Ledelse Hva er det? Hvem gjør det? Hva gjør de? Innhold Transformasjonsledelse Hva er det? Forskning Lederutvikling;

Detaljer

Leder-medarbeider-relasjon og jobbtilfredshet/ arbeidsmiljø i helseenheten i en liten kommune.

Leder-medarbeider-relasjon og jobbtilfredshet/ arbeidsmiljø i helseenheten i en liten kommune. 960 BIK 0 Grunnstudiet, ferdigheter i helseledelse Leder-medarbeider-relasjon og jobbtilfredshet/ arbeidsmiljø i helseenheten i en liten kommune. Utleveringsdato: 09..009, kl. 09.00 Innleveringsdato: 0.0.00,

Detaljer

Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift.

Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 27.05.2009 Hvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift. -Et studie av utvalgte lederstiler og deres påvirkningskraft

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser?

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging(iss) Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Forsvarets Lederutviklingsprogram

Detaljer

HVA PÅVIRKER DIREKTE OG MYNDIGGJØRENDE LEDELSE? F

HVA PÅVIRKER DIREKTE OG MYNDIGGJØRENDE LEDELSE? F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0514 HVA PÅVIRKER DIREKTE OG MYNDIGGJØRENDE LEDELSE? F ALEXANDER MADSEN SANDVIK er postdoktor ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Madsen Sanvik

Detaljer

Hotelledelse i Grenland

Hotelledelse i Grenland NORGES HANDELSHØYSKOLE Porsgrunn, 16.06.2006 Hotelledelse i Grenland Av Alf Olav Uldal Veileder: Førsteamanuensis Rune Lines Masteroppgave ved institutt for Strategi og Ledelse NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Ledelse, organisering og nådegaver i menigheter

Ledelse, organisering og nådegaver i menigheter Ledelse, organisering og nådegaver i menigheter Jan Inge Jenssen og Kjell Birkeland Abstract In this article, we discuss whether leadership and organisational structure can influence and facilitate the

Detaljer

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner?

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? ID nr : 0611974 Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? Avsluttende Prosjektoppgave Master of Management Program Påvirkning

Detaljer

Som HR leder så handler det om kommunikasjon

Som HR leder så handler det om kommunikasjon Christine Marie W. Langeland Som HR leder så handler det om kommunikasjon En fenomenologisk studie om hva HR ledere i bedrifter opplever som viktig i deres arbeid med å motivere ansatte slik at de føler

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir Lars Grimstad Motiverende ledelse Hvordan kan ledere motivere personalet til å arbeide mot strategiske mål i en organisasjon? Masteroppgave i organisasjon og ledelse Trondheim/Larvik 2010 Veileder: Ragnheidur

Detaljer

Virker lederutvikling?

Virker lederutvikling? Virker lederutvikling? En studie av den norske arkitektbransjen!!!! Masteroppgave Økonomistyring Høst 2014 Veileder Arild Wæraas Helene Brokstad Lund-Johansen Forord Denne oppgaven markerer slutten på

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 0 Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 1 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for oppgaven... 1 1.2 Problemstilling... 2 1.3 Oppbygging av oppgaven... 3 2 Teori... 3 2.1 Lønns- og belønningssystem...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI ID-nummer: 0898666 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Utforskning av sammenhengene mellom opplevd kompetansemobilisering, selvledelse og psykologisk empowerment, arbeidsengasjement og kreativitet.

Detaljer

Coachende ledelse og prestasjonskultur

Coachende ledelse og prestasjonskultur NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Coachende ledelse og prestasjonskultur Hva er en coachende leder og hvordan kan en coachende leder påvirke kunnskapsdelingen i kunnskapsintensive bedrifter? Vegard

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012 Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis, Ph.D., i organisasjonspsykologi

Detaljer

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy?

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Avdeling for økonomi og ledelsesfag Edin Pita Masteroppgave Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Performance appraisal - a useful management tool? MPA 7 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer