F R A NCO (BI F O) BE R A R DI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F R A NCO (BI F O) BE R A R DI"

Transkript

1 folkebiblioteket FEBRUAR 2013 FRANCO ( BIFO) BERARDI F O RO R D T I L T H E U P R I S I N G - O N P O E T RY A N D F I N A N C E F R A NCO (BI F O) BE R A R DI LAUR A ELRICK SYLVÈRE LOTRINGER CHRISTIAN MAR AZZI JASPER BERNES PAOLO VIRNO RODRIGO TOSCANO ALEKSEI PENZIN Folkebiblioteket er en serie arrangementer og publikasjoner som diskuterer samtidspoesien, med vekt på forholdet mellom poesi, politikk og publiseringsformer. Folkebiblioteket er et samarbeid mellom Forlaget Attåt og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka i Oslo og redigeres av Paal Bjelke Andersen. Sats: PBA etter et design av Judith Nærland Forlaget Attåt 2013 FOLKEBIBLIOTEKET ER STØTTET AV: folkebiblioteket Disse tekstene ble skrevet i 2011, under den europeiske oppstandens første år, da det europeiske samfunnet gikk inn i en dyp krise som later til å være en krise i den sosiale forestillingsevnen, snarere enn i økonomien. De økonomiske dogmene har styrt den offentlige diskusjonen i tretti år og ødelagt den politiske tenkningens kritiske kraft. Selv om den globale økonomiens sammenbrudd har vist oss farene ved en økonomisk dogmatisme, er denne ideologien allerede blitt inkorporert i det levende samfunnets automatismer. Politiske avgjørelser har blitt erstattet av de teknologiske og språklige automatismene som ligger innbakt i den sammenkoblede globale maskinen, og sosiale valg har blitt underlagt psykologiske automatismer som ligger innbakt i den sosiale diskursen og den sosiale forestillingsevnen. Men omfanget av katastrofen som dette sammenbruddet representerer vekker til live den sosiale hjernens skjulte potensial. Det finansielle sammenbruddet markerer begynnelsen på en oppstand som vi så de første glimtene av i London, Aten og Roma i desember 2010, og som vokste seg massiv under Spanias acampada i mai og juni, i fire rasende augustnetter i de engelske forstedene og under bølgen av streiker og okkupasjoner i USA i LAURA ELRICK OKKUPERENDE POESI 1. I en fersk anmeldelse med tittelen «Preoccupation» skriver den San Francisco-baserte poeten Lauren Levin at «fallitten leder til nye former: den er stedet hvor sjangerreglene faller fra hverandre.» Hun snakker både om protest- og litteratursjangere, om estetikkens fallitt og de politiske standpunktenes fallitt, med andre ord om taktikk som har blitt til vane. Taktikk-som-blirvane, i litteraturen og på gaten. For eksempel (og vis meg et eksempel som ikke er i bevegelse mellom en mengde kulturelle registre og steder): formen de enorme, men offentlig godkjente protestmarsjene antok (eksempelvis anti-wto/ IMF-bevegelsen sent på 90- og tidlig på 00-tallet, eller antikrigsmarsjene rett etter 11.september): arrangørene søkte om tillatelse, og fikk de den, så dukket tusenvis av mennesker opp for å delta på arrangementet med taler og marsjer. Med noen få viktige unntak var disse hendelsene i høy grad regisserte, med mikrofoner og høyttalere, med band, Det europeiske sammenbruddet er ikke kun resultatet av en utelukkende økonomisk og finansiell krise dette er også en krise i forestillingen om fremtiden. Maastrichttraktaten har blitt til udiskutable dogmer, til algoritmiske formler og magiske besvergelser, bevoktet av den europeiske sentralbankens yppersteprester og promotert av børsmeklere og rådgivere. Finansmakten baseres på utnyttelsen av prekariøst, kognitivt arbeid: det generelle intellekt, som i sin nåværende form er skilt fra kroppen. Det generelle intellekt er i sin nåværende form fragmentert og fratatt mulighet til selvpersepsjon og selvbevissthet. Bare en bevisst mobilisering av det generelle intellekts erotiske kropp og en poetisk revitalisering av språket kan bane vei for en ny form for sosial autonomi. Irreversibilitet For min generasjon er det vanskelig å ikke på intellektuell automatikk forvente en dialektisk happy ending. På samme måte som gjenoppbyggingen av Wienkongressen ble fulgt av Folkets vår i 1848, på samme måte som fascismen ble fulgt av motstand og frigjøring, kunstnere, Hollywood-skuespillere og så videre, de var kort sagt voldsomt organiserte forestillinger, imponerende, men for det meste ineffektive (med unntak av, og dette er viktig, den rollen de spilte i å anspore og egge en ny generasjon aktivister, som tok lærdom av disse produktive fallittene). Vi kan sammenlikne det med hvordan det man ofte kaller avantgardistiske kunstpraksiser og -standpunkter har oppnådd institusjonell anerkjennelse i alle deler av akademia og i de store nasjonale litteraturorganisasjonene, og dermed, som Levinas sier, har blitt «forkalkede, kodifiserte og døde». Aktivist, aktivist, hvor skal du gjøre av deg? noe Occupy-bevegelsen responderte på ved organisatorisk å legge til rette for en direkte og demokratisk overtakelse av offentlige rom og ved å sette opp alternative selvorganiseringsformer (suppekjøkken, biblioteker, råd og forsamlinger). Sammenliknet med de sanksjonerte marsjene tiåret før er denne formen kaotisk og levende, legemliggjort dag etter dag, uke etter uke. Og minner den ikke også om de litterære, selvorganiserte DIY-formene FOLKEBIBLIOTEKET 04 1

2 så forventer min generasjon på politisk instinkt (68-generasjonen var på sett og vis den siste moderne generasjonen) at den sosiale solidariteten skal vende tilbake og det finansielle diktaturet reverseres. Denne forventningen kan virke villedende, vi burde kunne gjøre rommet for våre egne historiske prefigurasjoner større, bli i stand til å slippe tanken om det historiske fremskrittet og forestille oss muligheten for det irreversible. I dagens biologiskøkonomiske totalitære sfære, har inkorporeringen av de teknologiske og språklige automatismene som semiokapitalen produserer, skapt en form som ikke dominerer kroppen utenfra, men som er en mutasjon av den sosiale organismen selv. Dette er grunnen til at den historiske dialektikken ikke lenger er tilstrekkelig for å forstå prosessen og fremtidsutsiktene: muligheten for det irreversible er i ferd med å erstatte mulighetene for omveltning, altså må ideen om autonomi tenkes på nytt og med utgangspunkt i et slikt perspektiv. «Irreversibilitet» er et tabuord i moderne politisk diskurs, ettersom det står i motsetning til prinsippene om en rasjonell styring av flommen av hendelser noe som er en nødvendig forutsetning for rasjonell styring, og også humanismens viktigste bidrag til moderne politisk teori og praksis. Machiavelli snakker om Prinsen som en maskulin kraft som er i stand til å underlegge seg fortuna (tilfeldigheten, hendelsenes kaotiske flom), historiens feminine side. Det vi opplever nå, i den uendelig akselererende informasjonsfærens tidsalder, er følgende: den politiske fornuftens maskuline kraft kan ikke lenger underlegge seg og temme det feminine fortuna, ettersom fortuna legemliggjøres av den overbefolkede informasjonsfæren og den finansielle mikrohandelens kaotiske flom. Misforholdet mellom ankomstraten for ny informasjon og den begrensede tiden vi har til rådighet til bevisst å kunne bearbeide denne informasjonen genererer en hyperkompleksitet. Derfor er som har grodd frem i Nord-Amerika og andre steder de siste tiårene, og hvor mange av forlagene og organisasjonene nå har begynt å likne på proto-, infra-, utenom- eller kvasiinstitusjonelle (nyliberale?) former for verdiskapning? og hvordan denne inntakelsen av det offentlige rommet ved hjelp av radikale praktiserende relasjoner fører en inn i et fetisjerende forhold til symbolske rom. Av nødvendighet? Kunne et mindre fetisjert rom (enn Zucotti Park) vært tilholdssted for de nylig eiendomsløse (som i Occupy Atlanta) eller den forlatte sentrumsbygningen hvor man installerte Victor Hernandez Biblioteca (som i Oakland)? Eller er måten de faktiske rommene lades symbolsk på et biprodukt av den essensielle abstraksjonen av hvor makten nå befinner seg. Dette gjelder i hvert fall finanssektoren. Som Jasper Bernes har påpekt er den ikke lokalisert på et enkelt sted, men «distribueres» (komedie av høy klasse, for å bruke et sånt uttrykk i denne sammenhengen) gjennom informasjons- og pengeflyten. På nedre Manhattan opphørte Occupyformen såpass raskt, tror jeg, fordi den ikke klarte å finne andre lokaliseringssteder, slik den til dels klarte i andre byer. Dette er et interessant sted å begynne, med en vurdering av både Occupy Wall Streets poetikk og poesiens litterært-kulturelle kall i USA i tiden før og etter Occupy-bevegelsens eksplosive fødsel. Å stille spørsmål ved forestillinger om fallitt og suksess. Litterært og politisk. det overhodet ikke snakk om å skulle kunne endre det sosiale feltet på en bevisst måte. Vår tidshorisont kjennetegnes ved Fukushimahendelsen. Sammenlignet med de støyende jordskjelvs- og tsunamikatastrofene, er Tokyos stille apokalypse mer skremmende, og viser at forventninger til det daglige livet på jorden har fått nye betingelser. Megapolisen er direkte eksponert for nedfallet fra Fukushima, men livet fortsetter nesten som normalt. Kun et fåtall mennesker har forlatt byen. De fleste av innbyggerne har blitt værende, kjøper mineralvann og puster med ansiktsmasker over munnen som alltid før. Kun et fåtall tilfeller av luft- og vannforurensning blir offentliggjort. Bekymringer for at maten ikke er trygg, har tvunget amerikanske statsansatte til å stanse importen av visse japanske matvarer. Likevel fører ikke effekten av Fukushima til at samfunnslivet oppløses: Men jeg vil først ta et skritt tilbake, begynne før begynnelsen, fordi begynnelsen alltid befinner seg i-forkant-av-seg-selv. Begynnelser, altså, og deres vektorer, deres folder. 2. LAURA ELRICK FRA PROPAGATION Kenning Editions 2012 squares fenced off why insane squares fenced off why insane squares fenced off why insane squares fenced off I forsøket på å tenke gjennom forholdet både det fremvoksende og potensielle forholdet mellom Occupys politikk og poetenes virke skal jeg begynne med å tegne et bilde av en løst sammensatt, men rådende tendens i den nordamerikanske poesien før OWS. Jeg skal særlig snakke om hvordan mange av poetene som var virksomme i årene etter 11. september 2001 vendte seg bort fra de tekstbaserte praksisene forurensing har blitt et helt vanlig innslag i dagliglivet, en andre natur som vi også må bebo. I løpet av de siste årene er ødeleggelsene av miljøet på jorden mangedoblet, uten verken å ha ført til en endring i det dominerende paradigmet, en bevisst og selvorganisert folkebevegelse eller et revolusjonært opprør. Oljeutslippene i Mexico-gulfen førte ikke til at BP ble dømt, snarere har de konsolidert sin egen makt, ettersom det kun var BP selv som kunne ta hånd om ødeleggelsene og forhåpentligvis kontrollere dem. Det finansielle sammenbruddet i september 2008 førte ikke til at USAs økonomiske politikk ble endret. Selv om Barak Obamas seier brakte håp har ikke den finansielle klassen løsnet grepet om økonomien. I Europa har man etter den greske krisen i 2010 ikke forlatt den nyliberalistiske ideologien selv om den åpenbart er kilden til sammenbruddet. Tvert i mot har den greske ruinen (og den påfølgende irske, italienske, spanske og portugisiske ruinen) styrket den strengt monetære politikken og økt utsiktene for at lønninger og sosiale utgifter må reduseres. På systemnivå tar endringene form av positiv feedback. I boken om kybernetikk bruker Norbert Wiener uttrykket «negativ feedback» for å definere hvordan et systems output agerer når det motsetter seg endringer i systemets input, og hvor resultatet er at endringene reduseres og svekkes. Når feedbacken i et system totalt sett er negativ har systemet en tendens til å være stabilt. I det sosiale feltet, for eksempel, kan vi si at systemet fremviser en negativ feedback hvis protester og kamper får industrien til å øke lønningene og redusere utbyttingen dersom den sosiale nøden har blitt for belastende og for omfattende. I følge Wiener fremviser et system positiv feedback når det som en reaksjon på uroen selv øker uroens styrke. Av åpenbare grunner er ikke-intendert positiv feedback langt i fra «positiv» i betydningen «ønskelig». som tidligere dominerte, mot kroppsliggjorte arbeider som inkorporerte taushet og gestikk, og som ble fremført i offentlige rom som vanligvis ikke brukes til denne typen handlinger. Marsjene til Kaia Sand, og oppmerksomheten om de utviskede historiene som man fant langs disse rutene. David Buucks poetikk som gikk ut på å bryte seg inn på tidligere militære områder eller forlatte tomter og bruke disse stedene til performative intervensjoner. Ariel Goldbergs sjangeroverskridende offentlige former (pressekonferanser, gateopptredener og skriving i offentligheten) og hvordan hun formidlet fotografier (uten kamera). Mitt eget arbeid med nedre Manhattans psykogeografier (i shoppingområdene som oppsto etter 11. september og i nabolaget til den foreslåtte moskeen i Park 51). Kristin Prevallets ritualer for offentlig sorg. Rodrigo Toscanos kroppsbevegelsesdikt. CA Conrads «somatiske poesi». Jennifer Scappettone og Kathy Westwaters samarbeid på Freshkill-fyllinga (hvor restene av World Trade Center ble dumpet og som snart blir parkområde). Jeg kunne fortsatt. Som jeg har sagt ved en annen anledning, så ser jeg på denne endringen fra en rådende tekstbasert praksis til en kroppslig basert poetikk som en respons på det affektive arbeidets politiske ustabilitet i denne perioden (fra 11. september og frem til Occupy tok kvelden). Særlig ser jeg det som et forsøk på å utvikle metoder for å kunne bearbeide erfaringer knyttet til sosial sårbarhet, vold og politikken bak den såkalte «krigen mot terror» (som i Afghanistan selvfølgelig har pågått helt frem til i dag). Man kan vanskelig overdrive hvor vanskelig det var i akkurat denne perioden å uttrykke opposisjon på måter som var hørbare og som ikke umiddelbart ble kanalisert inn i den kakofont proklamerte «sannheten» 2 FOLKEBIBLIOTEKET 04

3 Vi kan også kalle det en selvforsterkende feedback. Jeg har inntrykk av at trendene, når informasjonsakselerasjonen og hyperkompleksiteten er de herskende betingelsene og den bevisste og rasjonelle viljen ikke er i stand til å kontrollere og justere dem, virker selvforsterkende inntil de til slutt bryter helt sammen. Se den onde sirkelen: høyresidens valgseire og likegyldighetens diktatur. Når høyrepartiene vinner er det første de gjør å utarme den offentlige utdanningen og støtte opp under konformismen i media. Resultatet av at likegyldigheten og konformismen får spre seg, vil bli en ny valgseier, og så videre. Dette er grunnen til at det er vanskelig ikke å se Europas fremtid som en mørk blanding av et teknologisk og finansielt autoritært styre og en aggressiv og populistisk reaksjon. Under slike forhold vil det autonome særlig handle om å unnslippe miljøer hvor den positive feedbacken er skrudd på. Hvordan er det mulig å gjøre dette når vi vet at miljøet på jorden og det globale samfunnet i stadig større grad er gjenstand for en slik katastrofal utvikling? Hvordan kan vi tenke oss en subjektiveringsprosess når prekariteten setter den sosiale solidariteten på spill og den sosiale kroppen er koblet opp til en teknologisk og språklig automatisme som reduserer kroppens aktiviteter til en gjentakelse av fastlagte adferdsmønstre? Med denne boken prøver jeg å utvikle Christian Marazzi, Paolo Virno og Maurizio Lazzarattos teorier og føre dem i en uvanlig retning. Disse tenkerne har begrepsliggjort forholdet mellom språk og økonomi og beskrevet hvordan affektene og språkets biologiskpolitiske sfære har blitt underlagt finanskapitalismens herredømme. Jeg ser etter en måte å undergrave herredømmet på, og jeg prøver å gjøre det ut ifra et uvanlig perspektiv: poesiens og sanselighetens. om at en militær intervensjon både var uunngåelig og nødvendig. At det oppsto kroppslige poetiske former reflekterte et ønske om også å åpne opp for muligheten for å uttrykke opposisjon gjennom taushet, og var et middel til «igjen å forestille seg muligheten av samfunn basert på [en delt] sårbarhet og tap» heller enn på fantasier om overlegenhet, absolutt trygghet eller absolutte rettigheter (Butler, Precarious Life). I forkant av Occupy-høsten 2011, for eksempel, leste jeg affektteori for å kunne tenke over mulighetene og fallgruvene som er forbundet med de «kontaktsonene» hvor estetikk (primært poesi og performance) og politisk handling møtes. (Når jeg sier affekt så mener jeg ikke følelser som kan gjengis/uttrykkes i narrativer, men en før-bevisst, sub-personlig sansing, en slags «gradering av beredskapen» på kroppens nivå. Dette er av og til et ubekvemt møtested, hvor ideen om et enkelt, entydig budskap (og også ideen om en avsender, en mottaker og «det effektive») blandes, forvirres og støpes om. Jeg skal si mer om «affektiv ulydighet» om et øyeblikk, men lar det foreløpig holde med å si at den typen politisk forståelse som fremkommer av slike handlinger ikke vil se eller høres ut som annen politisk kunnskap, selv om de ikke desto mindre kan være brukbare måter å «tenke» gjennom levde erfaringer på. Ved å holde på denne ideen kan sosialt forpliktet kunst være både en form for tenkning og, potensielt, en form for samfunnsmessig undersøkelse. For meg var Raymond Williams begrep om «følelsenes struktur» et godt utgangspunkt for å tenke rundt affekter og politisk orientert estetikk. Ifølge Williams Sverm Når den sosiale kroppen er koblet opp til teknologiske og språklige automatismer agerer den som en sverm: en kollektiv organisme hvis adferd automatisk styres av grensesnitt som er forbundet med hverandre. En multitude er en pluralitet av bevisste og følsomme vesener som ikke deler noen felles intensjonalitet og som ikke viser noe felles adferdsmønster. Menneskemengden som sleper seg rundt i byen beveger seg i et utall retninger og med et utall motiver. Alle går sin egen vei, og der disse forflytningene krysses skapes en folkemengde. Av og til beveger mengden seg på koordinerte måter: folk løper i samlet flokk mot stasjonen fordi toget snart skal gå, folk stopper samtidig ved gatelysene. Alle beveger seg etter egen vilje, innenfor den felles sosiale favhengighetens begrensninger. diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis absorbed inactivated poliovirus and haemophilus b- conjugate (tetanus toxoid conjugate) vaccine er affekter eller estetiske nyvinninger knyttet til et spesifikt historisk øyeblikk tegn på en erfaringsmessig kunnskap som inntil da har ikke har vært kodifisert, og som stiger ut av liv som leves i sosiale, politiske og økonomiske omgivelser i endring. Hos Williams har altså affekten en temporal dimensjon: sosiale endringer blir umiddelbart til affektive endringer som først senere institusjonaliseres og betraktes som generaliserte sannheter om en gitt tidsperiode. Kanskje kan man si at «følelsenes strukturer» også er en type tenkning, en respons på livsbetingelsene. Hva var det ved samfunnslivets affektive dimensjon som gjorde Occupy mulig, gjorde at det «tok av» (mange av oss fulgte oppmerksomt med på hendelsene i Egypt, og i Iran før det, men hva var det som gjorde at dette også føltes mulig i USA)? For meg er det dette som er det påfallende. Ønsker vi å forstå dagens sosiale subjektivitet bedre så må tanken om multituden suppleres med tanken om nettverket og svermen. Et nettverk er en pluralitet av organiske og kunstige vesener, av mennesker og maskiner som utfører felles handlinger takket være prosedyrer som gjør forbindelsene og samhandlingene dem imellom mulige. Tilpasser du deg ikke disse prosedyrene eller lar du være å følge spillets tekniske regler, så spiller du ikke spillet. Hvis du ikke reagerer på den forhåndsprogrammerte måten på bestemte stimuli så er du ikke en del av nettverket. Et menneskes adferd i et nettverk er ikke tilfeldig, slik mengdens bevegelser er det, fordi nettverket forårsaker og forutsetter at deltakeren følger bestemte løyper. En sverm er en pluralitet av levende vesener hvis adferd følger (eller later til å følge) regler som ligger nedfelt i deres eget nervesystem. Biologer kaller en sverm en multitude av dyr med samme størrelse og kroppslige orientering, som beveger seg sammen i samme retning og som utfører handlinger på en koordinert måte, lik bier som bygger en bikube eller beveger seg mot en plante hvor de finner det de trenger for å lage honning. Under hyperkomplekse samfunnsforhold har mennesker det med å agere som en sverm. Når informasjonssfæren er for tett og for rask til at man bevisst kan bearbeide informasjon, pleier folk å slutte seg til en felles adferd. I et brev til John Seabrook skriver Bill Gates: «Den digitale revolusjonen handler utelukkende om å tilrettelegge å skape verktøy som gjør ting enklere» (Seabrook, 52). I en videre betydning kan vi si at i den digitale tidsalderen handler makt utelukkende om å gjøre ting enkle. I et hyperkomplekst miljø som den individuelle bevisstheten ikke i tilstrekkelig grad kan forstå og styre, vil folk følge forenklede løyper og benytte kompleksitetsreduserende grensesnitt. For å vende tilbake til ideen om affektiv ulydighet: kritikeren Lauren Berlant snakker om det «å nekte å agere affektivt trygt» som et potensielt mål for politisk handling. Ved å skille mellom en avvisende gest og en hyperbolsk konfrontativ adferd, peker Berlant på at en affektiv trygg situasjon ofte rett og slett ser ut som et trygt uttrykk for sinne (i USA, for eksempel, virker det som om dette ofte finner sted bak barrikader bevoktet av politiet). I denne typen opposisjonell adferd, som kan utgi seg for å være politisk og estetisk radikal, men som affektivt sett egentlig er trygg, så vet alle på hvilken side av barrikadene de befinner seg. På den annen side ville en respons som overhodet ikke følger boken (en affektivt ulydig respons) bety at folk ikke vil vite hva de skal gjøre i en gitt situasjon fordi de ikke har noen eksisterende modeller for hånden. Handlingen kan være affektivt forvirrende, vanskelig å lokalisere i form av kjente ulydighetsscenarier. For å sitere Berlant: «Hvem sine former for selvregulering blir legitimert, hvem sine former for selvregulering beveger seg under radaren, og hvem sine former for selvregulering er budskap du får rett i trynet? Kanskje setter du deg ved en lunsjdisk du ikke har lov til å sitte ved og nekter å agere som om du ikke skulle vært der. Og fordi du ikke viser den affekten som de er avhengig av for å kunne bli rasende settes alle ut av spill... Det som ofte skjer når du nekter å gi mennesker affektiv trygghet er at de faller sammen, blir nervøse og begynner å utagere, ofte uten å vite hvorfor. Den [affektive ulydige handlingen] åpner dermed for at det normative forsvaret skal kunne rakne». FOLKEBIBLIOTEKET 04 3

4 Dette er grunnen til at den sosiale adferden i dag later til å være fanget i faste og ufravikelige interaksjonsmønstre. Teknologiske og språklige prosedyrer, finansielle forpliktelser, sosiale behov og invasjonen fra psykomedia hele dette kapillære maskineriet rammer inn mulighetsfeltet og inkorporerer felles kognitive mønstre i den sosiale aktørens adferd. Vi kan altså si at i den semiokapitalistiske sfæren blir det sosiale livet en sverm. I en sverm er det ikke umulig å si «nei». Det er irrelevant. Du kan gi uttrykk for din egen benektelse, ditt eget opprør eller alliansefrihet, men det kommer ikke til å endre svermens retning, heller ikke kommer det til å påvirke hvordan svermens hjerne bearbeider informasjon. Språkets automatisering Finansøkonomiens språklige implikasjoner er helt vesentlige for dagens subjektiveringsprosesser. I denne boken forsøker jeg å tenke over språkets og affektenes frigjøringsprosess, og jeg begynner med ideen om insolvens. Insolvens er ikke bare å nekte å betale kostnadene for en økonomisk krise som finansklassen har fremprovosert, men å avvise den symbolske gjelden som ligger nedfelt i den kulturelle og psykologiske normaliseringen av dagliglivet. Nød er basert på den kulturelt sett konforme kjernefamilien, på den individuelle eksistensens tilbaketrukkede privatliv. Privatiseringen av behov og affekter har fanget de sosiale energiene i den kapitalistiske kulturens lenker. Den kapitalistiske dominansens historie kan ikke skilles fra produksjonen og privatiseringen av behov det vil si frembringelsen av kulturelle og psykologiske avhengighetsvaner. Sosial insolvens vil si uavhengighet fra den prioriteringslisten som den kapitalistiske konformiteten har pålagt samfunnet. Fra et språklig og affektivt synspunkt er insolvens fluktlinjen fra et språk som er redusert til valuta. Tegnene som binder det hele sammen rekombineres automatisk i den universelle språkmaskinen: den digitalt-finansielle maskinen som kodifiserer den eksistensielle flyten. Ordet trekkes inn i denne automatiseringsprosessen, slik at vi finner det frosset og abstrakt i det empatiløse livet til et samfunn uten evne til solidaritet og autonomi. Automatiseringen av ordet finner sted på to nivåer. Det første nivået har å gjøre med hvordan ordet monetariseres og underlegges den finansielle syklusen: tegnet domineres av finansen når den finansielle funksjonen (akkumuleringen av verdi gjennom semiotisk sirkulasjon) nøytraliserer den instinktive siden av artikulasjonen, for slik å gjøre det som artikuleres kompatibelt med de digitaltfinansielle formatene. Menings- og verdiproduksjonen får form av en parthenogenese: tegn produserer tegn som ikke lenger passerer gjennom kjøttet. Monetær verdi produserer mer monetær verdi uten først å realiseres gjennom den materielle produksjonen av varer. designer made red dress on a person in a red dress designer made Det andre nivået er indeksialisering. I et foredrag med tittelen «Quand les mots valent de l or», snakker Frédéric Kaplan om hvordan språket indeksialiseres i søkemaskinene. I et Google-søk definerer to algoritmer hvordan språklig mening reduseres til økonomisk verdi: den ene finner de ulike forekomstene av et ord, den andre lenker ordet til monetær verdi. Den semiokapitalistiske produksjonssyklusens underleggelse av språket fryser effektivt språkets affektive potensial. Denne underleggelsens historie løper gjennom 1900-tallet, og det var poesien som forutså og prefigurerte språkets separasjon fra den affektive sfæren. Helt siden Rimbaud påkalte en dérèglement de tous les sens har poeter eksperimentert med glemselen av referenten og med den autonome besvergelsen av signifikanten. Erfaringene fra den franske og russiske symbolismen brøt den referensielle-denotative lenken mellom ordet og verden. Samtidig forsterket de symbolistiske poetene språkets konnotative potensial inntil det nådde et punkt av eksplosjon og hyperinklusjon. Ord ble til polysemantiske besvergelser av andre ord, og dermed epifane. Det postreferensielle språkets magi pekte frem mot den allmenne avreferensialiseringsprosessen som oppsto da økonomien ble til en semioøkonomi. Finansialiseringen av den kapitalistiske økonomien innebærer at arbeidets bruksfunksjon abstraheres mer og mer, og at det samme skjer med kroppens funksjon i kommunikasjonen. På samme måte som symbolismen eksperimenterte med å skille den språklige signifikanten fra dens denotative og referensielle funksjon, så har finanskapitalismen, etter å ha internalisert det språklige potensialet, skilt den monetære signifikanten fra dens denotative og refererensielle funksjon knyttet til til fysiske varer. Finansielle tegn har ledet til en verdiparthenogenese, hvor penger skapes ved hjelp av penger uten noen De romlige prosjektene som oppsto i tiåret før OWS utfordret den historiske usynliggjøringen og de disiplinerende normene i det kapitalistiske offentlige rommet, men også den sosiale marginaliseringen av former for kreativ aktivitet som ikke var rent profittbaserte. De så etter alternative lokaliteter for et politisert språk, utenfor det som av og til føles som dette språkets forvisning til boken, nettsiden eller den offisielle protesten. De oppsto som en måte å undersøke denne tidens spirende, følelsesmessige strukturer på, og var forsøk på å oppdage nye grunnlag for offentlig politisk interaksjon, men også nye metoder å kommunisere uenighet på i et ladet og komplisert affektivt terreng. Siden oktober 2010 har visse betingelser endret seg betydelig, selv om mye fortsatt er ved det samme. Det har blitt innvendt at tause protester framstår som en latterlig strategi i dag, selv om noe av denne strategiens logikk kanskje fortsatt ligger i at OWS nektet å gi en forenklet og transparent (og dermed lett assimilerbar) liste over krav. La meg allerede nå komme denne kritikken i forkjøpet, og si meg enig i den. Deler av OWS sin «suksess» (i betydningen av å kunne holde på momentum) i løpet av bevegelsens første dager, var nettopp ikke å ville se ut som den typiske protestmarsjen som USA har blitt så vant til. På den tiden virket det på en eller annen måte nødvendig å skjære gjennom de trygge posisjonene som folk hadde skåret ut i en totalisert diskurs, lik irritasjoner på den glatte, velfungerende overflaten. person in a red dress Det var poetikken som gjorde OWS mulig. Et dykk ned i det sosiale livets affektive lag. Ikke at de individuelle prosjektene jeg nevnte skal gis æren for å ha skapt bevegelsen (det ville vært latterlig), men de bidro til å skape et klima av romlig nysgjerrighet og mot, som utviklet seg til den fulle okkupasjonen av Liberty Square. Jeg tror virkelig at det å tegne opp igjen nedre Manhattans psykogeografi var mulig på grunn av poetikken poetikken i Kairo og poetikken i New York og Oakland, og over alt hvor grensene for «offisielle» samfunn er trukket opp. Nå som Occupy Wall Street har brakt den poetiske territorialiseringen av rommet inn i mainstream- USA, (og har poetisert romlige praksiser ved hjelp av klovnaktige teknikker som «smelting» og reverserte flash-mobstrategier som «go citizen»-poesi), så har poesien, tror jeg, et nytt arbeid å utføre når det kommer til språk og diskurs, den trenger å vende tilbake til det som i dag kanskje bare allegorisk kan kalles «boksiden». Der har den et stort arbeid å gjøre. Poetikk er sannsynligheten for en intensiverende og opprettholdende smittebærer. Den må undersøke språklige taktikker for å finne en motstand mot vanens domene der det såkalt «radikale» også er en vane, status quo. Statisk syntaks, statisk ordtilfang, statisk affekt, statisk erotikk, statisk politikk = forbrukerromanser med radikale positurer = en oppsplintring og spredning av bevegelse (kanskje også en produktiv fallitt). Kan poesi spille en rolle i å rote til denne kjente algoritmiske kursen, og kanskje begynne å forsøke å sanse den? Kort sagt, en poetikk forpliktet til å undersøke diskursens affektive fysikk, gjennom eksperimentet. Det er nesten som om rommet revnet av pre-occupypoetikken, og at dens utøvere falt gjennom en ormehull og ned i en ny verden. En verden som nå ikke lenger er i emning. Antakeligvis var Occupy, slik deler av mainstreammedia har hevdet, en «suksess» nettopp fordi det samme media registrerte den som en effekt. Å være en «suksess». La oss håpe det ikke er sånn. For det vil bety døden. 3. La meg si litt om utviklingen av Menneskemikrofonen. Som dere kanskje vet så er Menneskemikrofonen en kommunikasjonsmetode som ble utviklet på Liberty Square. Den ble til som en respons på en repressiv forskrift som gjorde det ulovlig å forsterke stemmen elektronisk, nettopp for at store folkemengder ikke skulle kunne kommunisere med hverandre. Dermed 4 FOLKEBIBLIOTEKET 04

5 generativ inngripen av fysisk materie og muskulært arbeid. Finansiell parthenogenese suger opp og tørker ut ethvert sosialt og språklig potensial, og oppløser produktene av den menneskelige aktiviteten, og da særlig den kollektive semiotiske aktiviteten. Ordet er ikke lenger en faktor i et sammenstøt mellom snakkende affektive kropper, men noe som forbinder funksjoner som økonomien allerede har transkodifisert. Straks det fratas sin evne til å skape sammenstøt, får ordet en rekombinerende funksjon, en diskret (i motsetning til kontinuerlig) og formalisert (i motsetning til instinktiv) operatør. I 1977 skrev den amerikanske antropologen Rose Khon Goldsen, i The Show and Tell Machine, følgende: «Vi oppdrar en ny generasjon av mennesker som kommer til å lære flere ord fra en maskin enn fra sine egne mødre.» Denne generasjonen er her. Den generasjonen som trer inn på den sosiale scenen i dag lider fullstendig under de pathogeniske og avempatiserte effektene av automatiseringen av ordet. Poesien og deautomatiseringen av språket Vi har for mange ting og ikke nok former. Gustave Flaubert, Préface à la vie d écrivain Form fascinerer når man ikke lenger har makten til å forstå makt fra innsiden av makten selv. Jacques Derrida, Writing and Difference Stemmen og poesien er to reaktiveringsstrategier. Poesien forutså en gang at referensialiteten kom til å forlates og at språket skulle automatiseres; nå kan kanskje poesien sette i gang en prosess hvor den sansende kroppen, og dermed også den sosiale solidariteten, reaktiveres med utgangspunkt i en reaktivering av artikulasjonens begjærskraft. begynte aktivistene å forsterke hverandres stemmer. Dere har kanskje sett videoer av dette på youtube, den fungerer slik: du snakker, og mengden rett foran deg, innenfor høreavstand, gjentar frasen din unisont, slik at folk lenger bak kan høre den. Dette er en sjekk! Dette er en sjekk! Hei! Hei! Jeg heter Ahmed! Jeg heter Ahmed! Jeg er her for å fortelle dere. Jeg er her for å fortelle dere. Om direkteaksjons. Om direkteaksjons. Komiteen. Komiteen. Aller først. Aller først. Dere er så sexy! Dere er så sexy! For det andre. For det andre. På tirsdag. På tirsdag. Planlegger vi. Planlegger vi. En aksjon! En aksjon! For å stenge. For å stenge. Børsen. Børsen. I det mest forbløffende tilfellet av Menneskemikrofonen som jeg deltok i var mengden så stor at hver frase måtte bevege seg bakover i en bølge på fire gjentakelser. Bare ilingen det ga på den tiden det var både umiddelbart og skremmende, en sublimgjøring av selv den mest banale kommunikasjon, og en opprømt erotisk form for produksjon av forskjell i gjentakelsen. Ironisk nok hadde behovet for å forsterke hverandres stemmer en ganske forbløffende effekt. Plutselig var vi tvunget til, og siden fulle av forventning overfor muligheten til å gi hverandres ord kropp, og det skapte et bånd og en følelse av forpliktelse overfor direkte demokrati som jeg aldri hadde opplevd før. Det er viktig å vite at generalforsamlingene [The General Assemblies] i begynnelsen besto av noe sånt som hundre mennesker, som i løpet av de første ukene ble til flere tusen. Folk kom til torget, kanskje av nysgjerrighet, og var plutselig deltakere. De ble trukket inn følelsesmessig, kroppslig, romlig. Det var formens poetikk som oppmuntret folk til å snakke på måter som I Language and Death er stemmen for Giorgio Agamben det punktet hvor mening og kjød møtes. Stemmen er betydningsprosessens kroppslige singularitet, og kan ikke reduseres til en operativ funksjon ved språket, all forskning på regler og prosedyrer for stemmegjenkjennelse til tross. Poesien er språkets stemme, i betydningen at den er den deiktiske funksjonen ved artikulasjonens gjenoppstandelse (fra deixis, selvindikasjon). Poesien er stemmen, kroppen og ordets her og nå, som sanselig føder mening. Mens det operative ordets funksjonalitet innebærer at artikulasjonshandlingen reduseres til en forbindende rekombinasjonalitet, er poesien en ødsling av sanselighet som eksploderer i den sosiale kommunikasjonens kretsløp og som igjen åpner opp for det uendelige tolkningsspillets dynamikk: begjær. yi-wen and the starfish and zeynep and the starfish hana and the star fish and onn and the starfish and elle and the starfish and irem and the starfish and sophie and tai-li and horatio and the starfish man ikke forbinder med masseprotester snakke på en intim måte snakke høyrøstet og til å forsterke denne intimiteten og høyrøstetheten. Det var, på måter man ikke kunne forestille seg i antikrigsbevegelsene tiåret før, virkelig «elektrisk». Men hva har skjedd med Menneskemikrofonens poetikk? På samme måte som den radikale gjenerobringen av det sosiale rommet noen ganger lot til å falle sammen i et fetisjert, rent symbolsk rom, eller ble transformert til en de-mindrekonfrontasjonene-med-politiets erotikk, som ikke er affektivt lesbar utenfor det helt lokale miljøet har menneskemikrofonens estetikk (smitte, etterligning, «kroppsliggjort skriving») langsomt forkalket og blitt en forutsigelig og derfor ikke-tenkende form (hvordan «bryte linjene», hvordan intonere, hva slags retoriske figurer kan man bruke for å s(t)imulere intimitet osv.) I introduksjonen til første bind av sin innflytelsesrike bok Du Sens, snakker Julien Greimas om tolkningen som en uendelig glipp i overgangen fra signifikant til signifikat. Den uendelige glippen (eller skliingen, drivet) er basert på den emosjonelle siden av språkets intime ambivalens (språk som en overskuddsbevegelse). Vi må starte en prosess som avautomatiserer ordet, og en prosess som reaktiverer sanseligheten (artikulasjonens singularitet, stemmen) i den sosiale kommunikasjonssfæren. Begjæret er monstrøst, det er grusomt, og det å ikke gi etter eller ikke kunne rekombineres befinner seg i singularitetens kjerne. Singulariteten kan ikke føye seg etter en endelig tolkningsorden, men den kan være samstemt med den uendelige ambivalensen i mening som sanselig forståelse. Medfølelse betyr at sanseligheten stiller seg åpen for talløse sanselige vesener, forutsetningen for en autonom å-bli-enannen, hinsides den teknologiske og språklige konformismen som gjør det sosiale livet til en meningsørken. Det poetiske språket er insolvensen i artikulasjonsfeltet: den nekter å la semiotisk gjeld inndrives. Deixis (!"#$%&) agerer mot at språket reduseres til indeksialisering og abstrakt individuering, og stemmen agerer mot at språket rekombineres og fratas sanseligheten. Poetisk språk er å okkupere kommunikasjonsrommet med ord som unnslipper utvekslingens orden: overflodens vei, sier William Blake, leder til visdommens palass. Og visdommen er singularitetens rom, den kroppslige betydningsdannelsen, dannelsen av sanselig mening. Kanskje er dette grunnen til at poesien nå for tiden later til å rope etter tegn- og språkbaserte nyvinninger, eller til at poetikkenes okkupanter nå må finne frem til en sluere bruk av gjentakelsen (både diskursivt og affektivt, og også gjentakelsen av visse former for handlinger, visse typer aksjoner, og den spesifikke typen språk som brukes om bestemte handlings- og aksjonsformer). Poetikken behøver og kan fremvise snedigere moduleringsmåter, firfisleaktige og horisontale, den trenger å la politiske ansporinger skli bort fra den enkle reproduksjonen av affekter, behagelige, selv-forstørrende, som får sine avleggere gjennom okkupantens aktive nyskaping, og gjør henne til en identitet, en vanemessig repetisjon, mer enn en praksis. Hvordan språket kan bidra til at dette skjer.. Å nærme seg noe som ligner en Okkuperende poesi. Poesiens praktisering som en (pre)okkupasjon. Okkupasjonens praksis som en (pre)poesi. FOLKEBIBLIOTEKET 04 5

6 S Y LV È R E LO T R I NG E R O G C H R I S T I A N M A R A Z Z I P O L I T I K K E N S T I L B A K E KO M S T Autonomi i basis Sylvère Lotringer: Autonomi er politikkens kropp uten organer, anti-hierarkisk, anti-dialektisk, antirepresentativ. Autonomi er ikke bare et politisk prosjekt, det er også et prosjekt som dreier seg om livet. Enkeltindivider er aldri autonome: de er avhengig av anerkjennelse utenfra. En autonom kropp er ikke ekskluderende eller mulig å identifisere. Den er hinsides gjenkjennelse. En kropp skapt av arbeidere bryter med arbeidsdisiplinen; en kropp skapt av militante avviser partiorganiseringen; en kropp skapt av doktriner fornekter ferdiglagede klassifikasjoner. Autonomi har ingen fronter. Det handler om å unnvike produksjonens imperativer, institusjonenes vertikalitet, den politisk representasjonens feller, maktens virus. I biologien er en autonom organisme et element som fungerer uavhengig av andre deler. Politisk autonomi er begjæret etter å la ulikhetene synke inn i basis uten å prøve å syntetisere dem ovenfra, etter å betone sammenfallende holdninger uten å tvinge frem en «allmenn linje», å tillate deler å sameksistere, i sin singularitet. Autonomiens kropp uten organer har ingen fronter, men den har en historie, og denne historien er italiensk. Her gjengis denne historien direkte, med aktørenes egne ord. De ulike erfaringene og perspektivene er helt enkelt plassert side om side. Gjennom denne italienske historien blir det mulig å lese vår egen, vår mulige historie, mellom linjene. JASPER BERNES KVADRAT OG SIRKEL: OCCUPYS LOGIKK Når? Hvorfor Occupy? Dette spørsmålet skal jeg prøve å svare på i det følgende. I så henseende spør jeg ikke bare om de taktiske eller strategiske fordelene ved en utendørs okkupasjon, men også om årsakssammenhengene bak Occupy-bevegelsen som helhet. Hvorfor oppsto den på akkurat dette tidspunktet, i akkurat denne formen, og ikke i en annen? Hvorfor spredde okkupasjonene seg slik som de gjorde? Hvem deltok og hvorfor? Først, tidspunktet. Hvorfor nå? Eller mer presist, siden den økonomiske krisen oppsto i en omskiftelig og opprørsk tid, hvorfor tok det så lang tid? Hvorfor oppsto Occupy i 2011 og ikke i 2009 eller 2010? Nådde folk et slags bristepunkt fordi den økonomiske krisen hadde blitt verre måned for måned, fordi arbeidsledigheten lot til å være et permanent snarere enn et forbigående stadium eller fordi gjelden ble mer og mer umulig å betale og avdragene en større og større byrde? Det er verdt å merke seg at 2011 var det året hvor virkningen av krisen viste seg å være særlig ødeleggende for de offentlige budsjettene, noe som påskyndet en rekke opportunistiske spareprogrammer, særlig på delstats- og kommunenivå. Men hvorfor oppsto så ikke Occupy som en antikuttbevegelse, slik observatører av hendelsene i Europa kunne forutsagt etter 2008? Hvorfor mislyktes forsøkene på å gjenta okkupasjonen av Madison Capitol våren før? Skyldtes det at de tradisjonelle aktørene i bevegelser som denne, Historisk sett kom Autonomia til verden i de store nord-italienske fabrikkene tidlig på 50-tallet. I utgangs punktet benyttet immigrantarbeidere fra Syd- Italia «autonomi i basis» som et forsvar mot fagforeningslederne som støttet av Kommunistpartiet lot som de representerte dem. Autonomia gikk snart lenger enn til å kreve høyere lønninger og begynte å stille spørsmål ikke bare ved arbeidsforholdene, men selve arbeidet. De gjorde seg nytte av nye typer kollektive aksjonsformer (selvbestemt prissetting, sabotasje av produksjonen osv.), noe som førte til en rekke konfrontasjoner med staten. Det hele utkrystalliserte seg da lønnsarbeidet ble forkastet i 1965, noe som fortsatt er direkte knyttet til den italienske Autonomiabevegelsens kamper. eye compensates for blind spot raging wildfires destroy eksempelvis fagbevegelsene i offentlig sektor, er så svekket? Eller skyldtes det amerikanernes inngrodde skepsis til staten? Det er i hvertfall verdt å merke seg at de største nedskjæringene i USA, i motsetning til i Hellas eller Storbritannia hvor hovedstedene også er de største byene, og kan generere de største protestene foretas av delstatene og ikke av de føderale myndighetene, noe som gjør det lite sannsynlig at noen nedskjæringspolitikk vil fremkalle en nasjonal protestbevegelse. Som vi vet ser Occupy på seg selv som et ledd i en global kjede av protester som begynte i Tunisia, spredde seg til Egypt og derifra til de spanske byene og Hellas. Da den endelig nådde Europa og USA, hadde denne nye internasjonalen av protester, helt bevisst fremstilt seg selv som noe som spredte seg i en spontan og uunngåelig prosess, en virusliknende smitte av replikasjon og Autonomi er en måte å handle kollektivt på. Den skapes av en rekke organer og flytende organisasjoner som kjennetegnes av ikke å ville skille økonomien fra politikken og politikken fra livet. Autonomia ble aldri forent. Flere ulike organisasjoner fant sammen på nasjonalt nivå og dannet «Potere Operaio» (Arbeidermakt), som var en gruppe, men også et tidsskrift som samlet en rekke teoretikere som Mario Tronti, Antonio Negri, Sergio Bologna, Franco Piperno og Oreste Scalzone. De omformulerte marxismen på en måte som ble avgjørende for hele den autonome bevegelsen. I 1973 førte militariseringen av bevegelsen til en dyp splittelse mellom ulike grener av «Potere Operaio». Konflikten endte med dens selv-oppløsning. (Den dag i dag nekter staten å anerkjenne denne oppløsningen). Allerede den gang sto De røde brigader, som ble dannet i 1970, bak hemmelige aksjoner som skulle plassere konfrontasjonene «i statens hjerte». Samtidig utvidet andre deler av «Potere Operaio» kampen til ikke bare å gjelde fabrikkene, men også byene (husokkupasjoner osv.), for å forankre den i den «sosialiserte arbeiderens» dagligliv. Det er denne majoriteten som i dag utgjør den italienske Autonomia. Avgrunnen bare økte mellom De røde brigaders undergrunnslinje, som var forskanset bak et klassisk syn på arbeideren, og Autonomias «åpne» synsvinkler som ga form til en engasjert diagnose av de gjennomgripende endringene som hadde funnet sted imitasjon, i enkelte tilfeller takket være de sosiale medienes utstrakte og deltakende karakter. Etter mitt syn er «spontan» ganske enkelt den betegnelsen man bruker på sosiale fenomener man ikke forstår årsakene til, og betrakter man noen av disse hendelsene nærmere, så ser man grupper som avleser retningen på den historiske vinden og foretar valg basert på sin egen forståelse av hva som er mulig. Med andre ord finnes det alltid spesifikke viljeshandlinger innenfor, om ikke bakom, enhver spontan tilsynekomst som vi kan se av tekstmeldingene som de engelske demonstrantene sendte hverandre. Dette var også tilfelle med Occupy Wall Streets opprinnelige manifestasjoner. Det som skiller dem fra de tidligere hendelsene er hvor lang tid det tok, hvor stor forsinkelsen var mellom Syntagma Square og Zucotti Park. Dette er et spørsmål vi må besvare: Hvorfor tok det så lang tid? Og hva er denne forsinkelsen et uttrykk for? Et svar kan være at det gjenspeiler en usikkerhet her i USA om hvilket mål og hvilket objekt en protestbevegelse kan samle seg om. Som vi skal se, så viste denne usikkerheten seg å være helt avgjørende for den retningen Occupy tok. Hvor? Occupy oppstod altså fra denne nye, underjordiske Internasjonalen av smittende og delvis spontane protester, av bilder og affekter som sirkulerte fra sted til sted. Den økonomiske krisen var det mediet som disse overføringene passerte gjennom. Uten dem, uten en internasjonalisering av sparepolitikken og elendiggjøringen, kunne en slik smitte aldri oppstå. Den globaliserte og globaliserende elendigheten skapt av den økonomiske krisen er det som gjør at denne 6 FOLKEBIBLIOTEKET 04

7 i det italienske samfunnets «klassesammensetning» gjennom ulike typer «masse»-intervensjoner. I løpet av de siste to årene, og da særlig etter arrestasjonene den 7. april 1977, har den italienske staten forsøkt å bruke makt til å viske ut forskjellen mellom De røde brigader og Autonomia. «Potere Operaio» ble pekt ut som det felles opphavet, «urscenen». Disse monstrøse parringene, disse opprinnelige omfavnelser, er alltid fantasier skapt i ettertid, analyser og «rekonstruksjoner» som er enkle å forholde seg til. De rettferdiggjør undertrykkelse. I dag sitter over 1500 av klassebevegelsens intellektuelle og militante fengslet på ubestemt tid, later det til i påvente av rettsaker basert på vage anklager. Italia er det eneste «frie samfunnet» som kan hevde å ha flere politiske fanger enn Sovjet. Den statlige undertrykkelsen er dødelig men den er ikke alvorlig. Den er ikke alvorlig fordi den bommer på det erklærte målet (å utrydde De røde brigader). I stedet utryddes noe den nekter å anerkjenne: nye former for konflikt, knyttet til fremveksten av et nytt samfunnslag. Dette samfunnslaget antas å være «marginalt», men har en betydning som bare kommer til å vokse i Italia og andre steder. I de europeiske hovedstedene har det blitt dannet en rekke komiteer mot den italienske undertrykkingen. Internasjonalt har det kommet appeller fra kjente personer som Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Felix Guattari og Gilles Deleuze. For kort tid siden begynte italienske kunstnere og intellektuelle med nære forbindelser til kommunistpartiet, som i overveldende stor grad later til å ha ansvaret for arrestasjonene, offentlig å stille spørsmål ved statens fremgangsmåte. Likevel kan det være en feilslutning å protestere, ettersom protestene føyer seg fullstendig etter de prosessen av transnasjonal identifikasjon som når Wisconsins guvernør Scott Walker likestilles med Hosni Mubarak ikke kun fremstår som en farse. Det store antallet egyptiske og tunisiske nyutdannede som ikke lenger er sikret en plass i statsbyråkratiet og middelklassen, kan strukturelt minne om alle de amerikanerne som uteksamineres fra universitetene, uten utsikter til arbeid og med gjeld til oppunder ørene. Snarere er det faktisk en rent representativ utjevning av erfaringer på gang her det er grunnen til at mediedeterministene som tilskriver Twitter eller andre sosiale medier årsakskraft tar feil. At den utstrakte bruken av Twitter og Facebook er så viktig i land som Egypt og Tunisia skyldes at den er en av de mest utbredte og integrerte uttrykkene for den globale økonomien. Den økende likheten verden over mellom varer og teknologier, og til og med kulturelle former en likhet som er en reell mekanisme for å skape økonomiske ulikheter gjør det enklere for disse protestene og opprørene å spre seg. Med andre ord så er det den representative nivelleringen av verden som media utfører på den virkelige nivelleringen, som er den kapitalistiske globaliseringen. Under de representative kretsløpene finnes de økonomiske kretsløpene langsomme strømmer av råmaterialer og varer, raske strømmer av kreditt og valuta. Og det er gjennom disse globaliserte kretsløpene at den økonomiske krisen som i en viss forstand begynte med det amerikanske eiendomsmarkedet og den tilhørende finsansboblen, spredte seg over verden, skapte kaos og la grunnlaget for dette politiske forløpet. Det er noe besynderlig med disse protestene som oppstår fra disse internasjonale kretsløpene. Selv om rammene den italienske staten allerede har lagt. Staten har valgt hvor slaget skal stå og nøye vurdert våpnene. Statens blitz-angrep mot Autonomia bryter med menneskerettighetene. De burde fordømmes internasjonalt. Men dette er ikke hele historien. Fortsatt gjenstår det å fortelle om bevegelsens kompleksitet, indre motsetninger og tvetydighet. Å forenkle bevegelsens natur, spørsmålene den reiser og truslene den står overfor vil til slutt spille bevegelsen over i maktens hender. Den knappe informasjonen vi får fra Italia er en av grunnene. Det haster å fylle informasjonsgapet å synliggjøre hele den sammenhengen som disse hendelsene utspiller seg i. For hver dag som går legges noe nytt til listen. (16. oktober: Franco Piperno ble omsider deportert fra Frankrike). Vår «intervensjon» er ikke et «svar» på undertrykkingen. Snarere avdekker in the parking lot outside in the parking lot in the parking lot outside in the parking lot inside the parking lot inside the parking lot outside in the parking lot outside in the parking lot Occupy og forgjengerne i «the movement of squares» oppstår i dette sirkulasjonsrommet, er taktikkene som sådan ekstremt anti-sirkulatoriske. De er taktikker for å bli værende, for å gjøre krav på et sted. Et av de spørsmålene vi vil måtte svare på om Occupy er hvorfor en såkalt flatt organisert og desentralisert bevegelse basert på den smittende knoppskytingen av slagord, taktikker, bilder og praksiser har behov for å lokaliseres på sentrale plasser i byene våre? Hvorfor leiren? Kanskje gir det en viss intuitiv mening at den globale kapitalismens nådeløse sirkler finner sin motsatte den en politisk erfaring som det tok nesten 20 år å opparbeide. Og det er denne erfaringen den italienske staten ønsker å putte bak lås og slå sammen med de fleste bidragsyterne til dette nummeret. Et nytt «sosialt subjekt» er i ferd med å bryte frem, bevisst sin egen historie og potensial. Dets liv nyttiggjør seg de mest avanserte aspektene av våre teknologiske samfunn. Utgangen av de nåværende konfrontasjonene er usikre. Undertrykkelsen har gjort skade. Likegyldighet burde ikke ta over. Den egentlige grunnen til at Autonomistene sitter fengslet burde ikke forsvinne med dem, og heller ikke med en eventuell (og usannsynlige) frigivelse. Vi bør, mot den italienske staten, holde fast på det staten svært uvillig bidro til å publisere. Christian Marazzi: Dette nummeret er med hensikt problematisk og valget av materiale er i liten grad helhetlig. Det er viktig å forstå at det som kalles en «autonom bevegelse» (movimento autonomo) er alt annet enn homogen. Den er sammensatt av mange ulike og til dels motsetningsfylte erfaringer. Den omfatter organisatoriske og teoretiske retninger som man muligens kan spore tilbake til et felles «opphav», den såkalte italienske «arbeiderismen», men uten at de dermed kan grupperes under denne overskriften i dag. Vi har samlet politiske bidrag fra mennesker som i mange år ikke hadde noe som helst med hverandre å gjøre; som har valgt ulike politiske synspunkter og aktiviteter. Den italienske staten har forsøkt å underslå forskjellene og de ulike holdningene innad i bevegelsen ved å presse de arresterte (og de den fortsatt ønsker å arrestere) inn i den samme blindgaten. Grunnen er at det nettopp er de politiske forskjellene, variasjonene innad i den autonome bevegelsen, som tillot den å vokse. Sylvère Lotringer: I 1977 red Autonomia på toppen av en bølge. Men en bevegelse kan ikke vokse lineært. form i den offentlige plassens klassiske symmetri, at økonomiens uopphørlige bevegelse fremkaller en politikk som går ut på å nekte å flytte på seg, å stoppe, bli værende og blokkere. Et poeng som det ikke har blitt lagt nok vekt på er at leirene er en reaksjon på nedslaktingen av byene våre, inngjerdingene, hyperreguleringen og homogeniseringen av gatene, som har etterlatt svært få offentlige rom hvor mennesker kan møte hverandre på måter som ikke er mediert av varer eller penger. Amerikanske byer inneholder få frie rom, i den dobbelte betydningen av ordet, altså som både er uregulerte og ikke koster noe. Hvis deler av kapitalismens utvikling går ut på å sikre at den står igjen som det eneste mulige menneskelige samfunnet med andre ord å sikre at alle interaksjoner mellom mennesker medieres av penger og varer, av politiet og ulike statsbyråkratier, eller av teknologier hvis eksistensberettigelse ligger i markedet og på arbeidsplassen så er deler av leirenes appell at de gir et løfte om (og jeg tror det bare er et løfte) en samfunnsform som ikke automatisk produseres av økonomiske transaksjoner og forhåndsdefinerte sosiale kategorier. Jeg tror vi skal stoppe opp litt og tenke over hvor bemerkelsesverdig det er for en generasjon unge mennesker hvis sosiale liv har vært fullstendig fanget av sosiale medier av skjermer, med andre ord å forsøke å møte hverandre ansikt til ansikt på denne måten, hvor bemerkelsesverdig det er at den første postinternettgenerasjonen av unge mennesker skulle produsere en politikk som utelukkende handler om å være sammen. Occupy fokuserer på opprettelsen av et samfunn eller flere samfunn fordi så mange av de eksisterende samfunnene som tidligere politiske bevegelser har FOLKEBIBLIOTEKET 04 7

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER Time has come today Young hearts can go their way Can t put it off another day I don t care what others say They say we don t listen anyway Time has come today The Chambers Brothers INTERNASJONAL NR1 2012

Detaljer

VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN

VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN BENJAMIN CREME Amsterdam London Copyright 2007 Benjamin Creme, London Utgitt av All rights reserved Engelsk ISBN-10: 90-71484-39-4/ISBN-13: 978-71484-39-1 Første utgave

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

Finanskrisen som meningskrise 1

Finanskrisen som meningskrise 1 Kapittel 7 Finanskrisen som meningskrise 1 av Ole Jacob Madsen Innledning Dette kapitlet skal handle om de ideologiske ettervirkningene av finanskrisen og det jeg vil betegne som en meningskrise. Med meningskrise

Detaljer

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 Salutem Punctis Trianguli! Rosenkorserne steg ut av anonymiteten ved å gi ut Fama Fraternitatis i 1614. Vi er representanter for Den Høyeste Storlosjen

Detaljer

Nyliberalismens sosialpsykologi

Nyliberalismens sosialpsykologi Ole Jacob Madsen Nyliberalismens sosialpsykologi Dany-Robert Dufours kritikk av nyliberalismen «All that is solid melts into air, all that is holy is profaned.» (Karl Marx og Friedrich Engels, 1848) 1

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

netttaran L. Bjørnstad og Tom Ellingsen svermere En rapport om ungdom og Internett

netttaran L. Bjørnstad og Tom Ellingsen svermere En rapport om ungdom og Internett netttaran L. Bjørnstad svermere og Tom Ellingsen En rapport om ungdom og Internett Innhold Forord................................................ 4 Innledning.............................................

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgave Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner - en komparativ studie Av Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2014 TILSTAND OG TRENDER 2013 THE GUARDIAN AVSLØRER DEN STØRSTE OVER- VÅKNINGSSKANDALEN SIDEN WATERGATE GPS-SPORING AV DEMENTE 14. JUNI Stortinget tillater helse- og omsorgstjenester å benytte

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Forestillingen om heksesabatten

Forestillingen om heksesabatten Carlo Ginzburg, Trygve Riiser Gundersen På historiens nattside Carlo Ginzburg i samtale med Trygve Riiser Gundersen Det høres ut som noe fra en skikkelig suspekt historisk roman: Våren 1321, i påskeuka,

Detaljer

Berlusconis utbrudd. Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra

Berlusconis utbrudd. Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra Når EU prosessen i Norge, et land som har sagt nei to ganger før, tar så mye lenger tid, skyldes det etter min mening at Norge

Detaljer

Arkiverte følelser. Line Henriksen. Masteroppgave. Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale

Arkiverte følelser. Line Henriksen. Masteroppgave. Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale Line Henriksen Masteroppgave Arkiverte følelser Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale Masteroppgave i kulturminneforvaltning NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene Våren 2007 Arbeidsgruppe 2. Om kunsten å bære staur!

Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene Våren 2007 Arbeidsgruppe 2. Om kunsten å bære staur! Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene Våren 2007 Arbeidsgruppe 2 Om kunsten å bære staur! Ingmar Clausen Grete Furu Håvard Kydland Øyvind Børresen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kandidadatnr.: 9148. Bacheloroppgave

Kandidadatnr.: 9148. Bacheloroppgave Dato for innlevering: 22.05.09 Antall ord i besvarelsen: 10 983 Kandidadatnr.: 9148 Bacheloroppgave Problemstilling: HVORDAN KAN SYKEPLEIERE I HJEMMESYKEPLEIEN BIDRA TIL Å ØKE LIVSKVALITETEN TIL UNGE KVINNER

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Marxist-leninistiske hefter Et sosialistisk Norge

Marxist-leninistiske hefter Et sosialistisk Norge Marxist-leninistiske hefter 6 Et sosialistisk Norge en drøm med solide røtter i virkeligheten! ISBN 82-91924-06-6 Forlaget Revolusjon 2000 4 For notater Innhold Del 1 Ei sosialistisk framtid side 5 Et

Detaljer

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Oppdrag: Dokumentasjon og evaluering av Stedsans i prosjektårene 2005, 2006 og 2007. Oppdragsgiver: Grenland Friteater. Oppdraget utført i perioden: 2005,

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.)

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) YTRINGSFRIHET 10 essays Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) 2012 Civita AS Printed in Norway ISBN 82-92581-44-8 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158 Oslo Omslag: Veronica Sande Sats: Veronica Sande Produksjon/trykk:

Detaljer

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Caritas in Veritate - et sammendrag av sentrale temaer i Pave Benedikts sosialencyklika Innhold Caritas Norge - forord Introduksjon Kap. 1 Budskapet

Detaljer