Den 25. august 2009 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 25. august 2009 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 25. august 2009 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Fra byrådsavdelingen: Møteleder: Trude H. Drevland (H) Kees Oscar Ekeli (H) Thor Brekkeflat (A) Ruth Sølvi Brudvik (A) Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) Gunnar Bakke (FrP) Siv Gørbitz (FrP) Amir Payan (SV) Jan Sverre Stray (KrF) Hans-Carl Tveit (V) Anna Blekastad Watson (R) - vara Mathias Hunskår Furevik (R) - uoppsettelig arbeid Byråd Henning Warloe Kommunaldirektør Bjørn Holmvik Trude H. Drevland (H) Rådgiver: Sekretær: Arthur Langeland Kristi Lien Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. I forkant av møtet var komiteens medlemmer på bedriftsbesøk til Janusfabrikken AS. Møtet startet med en orientering om Litteraturhuset v/kristin Helle Valle. 1

2 62-09 Godkjenning av protokoller fra Komite for kultur, idrett og næring sine møter den 9. og 15. juni Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 62-09: Protokollene fra 9. og 15. juni 2009 ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 63-09: Dokumenter sendt ut i forkant av møtet: Notat fra byråd Henning Warloe, datert Orientering om Ungjobb. Saker avgjort av byrådet Sak Orientering om vedtektsendringer vedtatt av generalforsamling i Fuzz AS 23. april Sak Tildeling av midler til kulturprogram i Den kulturette skolesekken for skoleåret Dokumenter utdelt i møtet: Notat fra Byrådsleders avdeling, datert 13. august. Oversikt over større saker som planlegges fremlagt for behandling i Bergen bystyre 2. halvår Denne vil bli supplert med saker iht. vedtak i Idrettsplanen. Notat fra Byråd Henning Warloe, datert 12. august. Informasjon om Bergen kommunes stipend- og prisutdeling Svar fra byrådet Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 64-09: Papirer utdelt i møtet: Notat fra Byråd Henning Warloe, datert Svar på muntlig spørsmål nr. 33 fra Siv Gørbitz (FrP) i KKIN vedr stillinger, tilknyttet kunst og kultur som dekkes av kommunen. 2

3 65-09 Muntlige spørsmål Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 65-09: 34. Fra Helen G. Wathle Kongshavn (FrP): "Våren 2008 hadde Bergens Tidende en reportasje om en minneplate over Reidar Olsen. Minneplaten som er utført av Sophus Madsen, ble i 1946 avduket under stor offentlig oppmerksomhet på Trikkehallen på Møhlenpris. Det var den første minnemarkering av en slik karakter i Bergen og markeringen gjeldt den som historikere mener var byens fremste motstandsmann under krigen. Minneplaten har siden - i mange år - hengt avstengt i Tides lokaler. I forbindelse med reportasjen i Bergens Tidende har fagforeningen i Tide stilt minneplaten til kommunens disposisjon dersom man kunne finne en verdig plassering for den. Det kommunale byråkrati har nå i over et år vurdert ulike plasseringer uten å komme frem til noe resultat. Det ser heller ikke ut til at saken kan løses i overskuelig fremtid. Spørsmål: Vil Byråden skjære igjennom i denne saken og sørge for at minneplaten - i samsvar med det opprinnelige forslag - blir hengt opp på et egnet sted?" Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet. 35. Fra Hans-Carl Tveit (V): "Hvordan er rutinene og praksisen ved tildeling av treningstid i Olsvikhallen i forhold til at det er skolen og ikke Idrettsrådet som foretar den endelige tildelingen av Idrettens bruk av hallen." Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 66-09: 7. Fra Siv Gørbitz (FrP): "Så setter vi fokus på kunstnerne og de som jobber for og med dem. Kunst i offentlig rom Utsmykking - eller kunst i offentlig rom som det nå heter - er et viktig tiltak fordi det er en form for kunst som i større grad enn gallerikunst når ut til en stor og bred brukergruppe. Det er også noe som lett kan knyttes an til tiltakene som ellers nå gjøres innenfor vedlikehold og nybygg som følge av finanskrisa. Fra 2001 (eller var det 3

4 2002?) er der et vedtak i kommunen om at der skal bevilges 1,2 % av investeringsbudsjettet for bygg til kunstnerisk utsmykking. Dette er så langt jeg vet et vedtak som aldri har vært fulgt opp i budsjett. I stedet er der bevilget en fast sum på 1 million hvert år. I kunstplanen som ble vedtatt i 2007 er der et mål om at denne summen skal opp til 5 million i løpet av perioden, men der er så langt i planperioden ikke vært gjort noen økninger. Her er også veletablert organisering for fordeling av nye midlene i fondet for Bergen bys utsmykking. De har måttet prioritere strengt av små midler som ikke har vært store nok til å utsmykke alle bygg som blir nybygd og oppgradert. Bevilgninger her kan også utløse ekstra statlige midler via KORO (Kunst i offentlig om Norge) Nå som det ellers satses stort på vedlikehold og nybygg er det naturlig at også posten for utsmykking økes i retning kunstplanen og vedtaket om 1,2 %. Prosjektmidler Seksjon for kunst har større søknad på prosjektmidler enn det der er penger på budsjettet. Dette forsterkes av at det i 2009 ikke avsettes så mye penger som kunstplanen legger opp til at det skulle gjøre på dette tidspunktet. Et eksempel er posten for åpne prosjektmidler der jeg mener å huske at der i år var budsjettert med , mens kunstplanen legger opp til at beløpet skulle være opp i 1 million allerede i fjor. Prosjektmidler er trolig en av de mest effektive støtteordningene i retning det at der blir produsert mye kunst for hver krone - samtidig som kunstnere får arbeide. Kommunen har allerede saksbehandlere som kan foreta vurdering av søknader. Trolig ligger der allerede inne gode søknader som avvises (eller tildeles minimalt med støtte) under søknadsbehandlingen nå i disse dager. Spørsmål Engasjementer i samarbeid med NAV Tilbake på 90-tallet, under forrige topp i arbeidsledighet, hadde AETAT en ordning der arbeidsledige kunstnere kunne få praksisplass/tiltaksarbeid. Dette var noe som fungerte bra og blant annet resulterte i Galleri Otto Plonk og en aktiv bergensk kunstscene med alternative visningssteder. I forbindelse med behandlingen av kunstplanen var det diskuterte hvordan kommunen kunne arbeide for å gjenopplive en tilsvarende praksis i samarbeid med NAV. Er dette noe vi nå kan prioritere å få til?" Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet: "Kunstnerisk utsmykking tjener mange formål og i forhold til kunstnerne skaper slike oppdrag forutsigbarhet og langsiktig planlegging av kunstnerisk virke. Et utsmykkingsprosjekt kan strekke deg over flere år. Kunstnere får arbeid som kunstneriske konsulenter og som utførende kunstnere. Timesats for konsulenter er kr. 477,-. Kr. 1 mill i budsjettet utløser mye midler og aktivitet. Våren 2009 pågikk 7 utsmykkingsprosjekter bla. i det nye kulturhuset i Fana og ved Ådnamarka skole og Indre Sædalen skole. Tilsammen arbeider 14 kunstnere i disse 7 prosjektene. I tillegg avsettes midler direkte innenfor investeringsrammen ved enkelte nybygg og rehabilitering til kunstnerisk utsmykking. Dette har spesielt vært tilfelle knyttet til sykehjem bla. ved Ulset og Ladegården sykehjem. For hvert prosjekt ble det avsatt ca. kr. 0,8 mill. 4

5 Det er med andre ord praktisert en kombinasjonsordning i Bergen kommune, der både fast ramme avsatt til formålet og avsetning innenfor byggerammen for ulike prosjekt utgjør den samlede bevilgning til kunstnerisk utsmykking. Fra statens organ "Kunst i offentlige rom"(koro) ble det i år 2008 bevilget til 2 ulike utsmykkingsprosjekter med totalt beløp på. kr. 0,28 mill. Søknadsmengden til KORO har i den senere tiden økt betydelig slik at det er blitt stor konkurranse om midlene. Til utsmykking av videregående skoler bla.til "Helleren". Bergen kommunes Fond til kunstnerisk utsmykking samarbeider imidlertid med kultur- og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune vedr. utsmykking til "Helleren", som skal bestå av svømmeanlegg, tre videregående skoler og offentlig vrimleareal inne og ute. Samlet avsetning til kunst er ca. 6 mill. Kunstneriske konsulenter er Sissel Lillebostad og Arne Magnar Rygg. KORO har i tillegg bevilget midler til utsmykking av Bybanen, som igjen vil skape oppdrag for mange kunstnere. For 2009 har KORO bevilget 0,7 mill., kr. 0,250 fra fylkeskommunen, Bergen kommunes Fond for kunstnerisk utsmykking har avsatt kr. 1 mill. og av rammen til bybaneprosjektet er avsatt kr. 1 mill. Totalt kr. 2,95 er hittil avsatt og i tillegg forventes private midler i tilsvarende størrelsesorden hvorav det allerede er bevilget 1 mill. kr. Det er foreløpig engasjert 2 kunstnere hhv Jørgen Blitzner som prosjektleder og Jørgen Larsson som konsulent i arbeidet. Prosjektmidler er prioritert i de seneste budsjetter og i 2009 utgjør den samlede bevilgningen til prosjektmidler for alle fagfelt innen det profesjonelle kunstfeltet kr. 4,8 mill. hvorav kr.0,8 mill er prosjektmidler til visuelt felt. Prosjektmidler er, slik vedtatt i kunstplanen "Kunstbyen Bergen ", prioritert til flere formål enn til direkte kunstproduksjon. Det er avsatt midler til en ordning for produksjonslokaler til alle felt og i tillegg er det avsatt midler til styrking av produsentfunksjoner til både scenekunst og visuelt felt. Dette har utløst eksterne tilskudd bla. kr. 0, 4 mill til ProScen fra Kulturrådet. Til en visuell produsentenhet er det bevilget kr. 0,09 mill fra fylkeskommunen og det er signalisert positiv behandling i Norsk kulturråd. Kommunens frie prosjektmidler utløser ofte andre bevilgninger, så vel andre offentlige som private. Her nevnes det nye Trykkeriet, som har fått kr. 0,9 mill.( kr. 0,3 over 3 år) fra Norsk kulturråd og det nye arbeidsfellesskapet på Dokken "Bergen Ateliergruppe"(BAG) ble tilgodesett med kr. 0,12 fra Norsk Kulturråd. På visuelt felt er det i år første gang at aktører gies tre- årig driftsstøtte fra Bergen kommune. De internasjonale midlene på kr. 3,1 mill ble fordelt til totalt 71 enkeltkunstnere, grupper og kunstinstitusjoner. Mange kunstnere søker òg ordningen "Kunstformidling barn og unge" der profesjonelle kunstnere produserer og formidler sammen med barn. I tillegg har satsingen på Den Kulturelle Bæremeisen, Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken og prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse gitt mange kunstnere arbeidsoppdrag. Totalt var det 163 medvirkende kunstnere i 2008 i nevnte prosjekter. Utover disse prosjektene gir kunstprosjektet Fargespill oppdrag til 3 faste kunstnere og 5

6 2 faste musikere ved innøving av nye forestillinger og gjennomføring av disse. I tillegg engasjeres webdesigner, lyd og lysdesigner og 7 sangere under utdanning. "Fargespill" produseres nå CD materiale med tilskudd fra Norsk Kulturråd og i dette arbeidet er flere musikere engasjert. Videre er det en økning på midler avsatt til etableringsstipend og kulturstipend. Budsjettet i 2008 var på kr.1, 9 mill og i 2009 kr. 2,2 mill. og rammen for arbeidsstipend ble økt til kr. 0,4 mill fra kr. 0,2 mill i Tilskuddsordningenes svært store betydning er nærmere vurdert i bystyrets vedtatte Kunstplan. Der uttales det at "Bergen kommune vil prioritere en større budsjettandel til ikke øremerkede midler underlagt kunstfaglige vurderinger. Prosjektmidler skal gå til det nyskapende, det modige og det uforutsigbare, samtidig skal det være forutsigbare vilkår for kunstneretableringer." For kulturseksjonen utgjør "tilskudd til andre" samlet innen det profesjonelle kunstfeltet kr. 10,5 mill i Byråden ser at tilskuddsordningene utgjør viktige virkemidler for de skapende og utøvende kunstnerne i Kulturbyen Bergen. Internasjonale midler har hatt stor betydning for kunstnerisk vekst og utvikling da flere har arbeidet lokalt, men med internasjonal kontakt og utveksling, som del av både egenutvikling, kunstproduksjon og formidling. Stipendene er viktige virkemidler i forhold til at kunstnere kan få drahjelp i tidlig etableringsfase og til videreutvikling og kompetanseheving i sin kunstnerkarriere. De nye ordningene til produksjonslokaler og det nye BAG (Bergens ateliergruppe på Dokken) er særskilte viktige tiltak med hensyn til de nyutdannede kunstnere ønsker å bli værende i Bergen. Tilgang til billige arbeidslokaler er da helt avgjørende i denne sammenhengen. Derfor er budsjettøkningene strategisk svært viktige. Kaja-ordningen som det refereres til, var bra og bidro til styrking av manges virksomheter. Kunst -og kulturlivet var imidlertid lite forberedt på ordningen og hadde problemer med å avsette tilstrekkelig tid og oppfølging av Kaja-engasjerte for å dra maksimalt utbytte av den muligheten Kaja- ordningen kunne gi. Noen gjorde seg avhengige av ressursene og dette ble en kommunal utfordring når Kaja-ordningen opphørte. Noen nye virksomheter ble etablert og disse ble òg videreført over kommunale tilskudd bla. Otto Plonk, som av personlige årsaker ble nedlagt noen år senere. Byråden hilser imidlertid en tilsvarende ordning velkommen hvis den skulle komme og tidligere erfaring vil kunne bli lagt til grunn for etableringen. Pr i dag er det etablert et samarbeid der NAV betaler for 14 "tankerom" i prosjektet Kunst og kultur og psykisk helse der mennesker med erfaring fra psykiatrien kan arbeide sammen med kunstnere i deres atelier. NAV finansierer lønn til kunstnerne. Totalt avsatte NAV kr ,- for våren 09 til formålet og ny avtale er under utarbeidelse for høsten 09." 8. Fra Thor Brekkeflat (A): "Status for det nye tilbygget på Troldhaugen Troldhaugen er en av våre viktigste lokale severdigheter, men det store besøkstallet medfører stor slitasje på den gamle villaen. Nybygget er viktig for å redusere slitasjen, men også for å bedre fasilitetene for musikerne og bidra til bedre service for publikum. Nybygget vil også øke inntjeningsmulighetene for Troldhaugen generelt. 6

7 Spørsmål: Det haster med å få realisert det nye tilbygget på Troldhaugen. Hva er status for byggeprosjekter?" Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet: "Edvard Grieg museum Troldhaugen er blant Bergens viktigste reiselivstrekkplast. Museet er også en sentral kulturinstitusjon, bla annet med omfattende formidling mot barn og unge. Det foreslåtte nybygget er tenkt som et siste byggetrinn på Troldhaugen. Prosjektet innebærer både flytting av funksjoner og rom for nye aktiviteter. Bygget vil fungere som felles samlende møtested og inngang, og gi besøkende mulighet til å riste av seg væte på regnværsdager. Dette er viktig for å redusere klimaskader i villaen. Det planlegges en inntektsbringende butikk og rom for en innføringsutstilling. Nybygget frigjør dagens utstillingsrom til andre formidlingsoppgaver. Nybygget vil knytte sammen dagens museumsbygg med Troldsalen og gi bedre backstage fasiliteter for kunstnerne ved de over 300 årlige konserter. I gjeldende økonomiplan er det foreslått kostnadsramme på 35 mill kr. til prosjektet, hvorav 20 mill. kr netto fra Bergen kommune. Økonomiplanen foreslår bevilget 5 mill kr i 2011 og 15 mill kr i 2012, med åpning av anlegget i Bygningen må bygges i vinterhalvåret, og ikke skape hindringer i turistsesongen og under festspillene. Byrådet mener dette er et viktig prosjekt og arbeider med gjennomføring. Gjennomføring må imidlertid skje innenfor rammen av en vanskelig kommunal økonomi, og kan ikke skje før det er etablert grunnlag for å dekke de økte driftskostnader - foreløpig anslått til 3 mill kr. per år." Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid og forslag til vedlikehold Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar saken til orientering og ser positivt på det viktige arbeidet som utføres med vedlikehold og konservering av Bergen kommune utendørs kunstverk. Merknader med flertall Helen G. Wathle Kongshavn fremsatte på vegne av (FRP) følgende merknad som også fikk tilslutning fra H og KrF: "Bystyret ber byrådet prioritere årlig vask, reparasjon og vedlikehold på krigsminnestatuene hvor det foretas årlige seremonier den 8. mai." 7

8 Ruth Sølvi Brudvik fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP, SV og R: "På bakgrunn av rapporten om utførte arbeid i , og med utgangspunkt i det store, udekkede behovet for vedlikehold av utendørs utsmykning, ber bystyret om at byrådet vurderer en økning av budsjettrammene for 2010 til dette formål." Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Thor Brekkeflat (A), Helen G. Wathle Kongshavn (FrP), Ruth Sølvi Brudvik (A), Trude H. Drevland (H) og Hans-Carl Tveit (V). Votering: Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Sak til BEBY Forslag fra Ungdommens bystyre om lokaler og tilrettelegging for ungdoms(kultur) aktiviteter/ungdomshus Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret ber Byrådet om å komme med en vurdering av behovet for, og muligheten for, etablering av nye hus/lokaler til kultur- ungdomshus/lokaler for ungdomskultur. 2. Bystyret ber byrådet legge frem sak som belyser utfordringene som Ungdommens bystyre peker på vedrørende tilrettelegging av ungdomskultur-aktiviteter og ungdomshus i bydelene. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Trude H. Drevland (H), Thor Brekkeflat (A), Amir Payan (SV), Hans-Carl Tveit (V), Jan Sverre Stray (KrF) og Anna Blekastad Watson (R). Hans-Carl Tveit (V) fremsatte følgende utsettelsesforslag: "Saken sendes til Byrådet for utredning og fremmes på nytt med forslag til vedtak." Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme (V) og var dermed falt: Trude H. Drevland (H) tok opp igjen vedtak i sak i Ungdommens bystyre som forslag til innstilling pkt 1: 1. "Bystyret ber Byrådet om å komme med en vurdering av behovet for, og muligheten for, etablering av nye hus/lokaler til kultur- ungdomshus/lokaler for ungdomskultur." 8

9 Trude H. Drevland (H) fremsatte følgende forslag til innstilling pkt 2: 2. "Bystyret ber byrådet legge frem sak som belyser utfordringene som Ungdommens bystyre peker på vedrørende tilrettelegging av ungdomskultur-aktiviteter og ungdomshus i bydelene." Hans-Carl Tveit (V) fremsatte følgende forslag til innstilling: "Bystyret ser det store behovet for mindre lokale kulturarenaer for ulike ungdomsaktiviteter i bydelene og slutter seg til hovedlinjene i saken." Votering: Hans-Carl Tveits forslag til innstilling fikk 5 stemmer (A+SV+V+R). Trude H. Drevlands forslag til innstilling pkt 1 ble tiltrådt enstemmig (H+A+FrP+SV+KrF+V+R). Trude H. Drevlands forslag til innstilling pkt 2 ble tiltrådt enstemmig (H+A+FrP+SV+KrF+V+R). Forslag til innstilling til bystyret: Saken legges frem uten forslag til innstilling Orientering om avvikling av MIC Media AS Komite for kultur, idrett og næring hadde saken til orientering i møtet sak 69-09: Saken ble tatt til orientering. Komite for finans innstiller til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Thor Brekkeflat (A) og Hans-Carl Tveit (V). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar sak om avvikling av MIC Media AS til etterretning. 9

10 70-09 Eventuelt Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 70-09: 1. Ruth Brudvik (A) minnet komiteen om Løvstakkdagene september. 2. Ruth Brudvik (A) viste til interpellasjon om markering av Ambrosia Tønnessen. Byråden svarte at dette vil bli fulgt opp med egen sak til bystyret. 3. Kommunaldirektør Bjørn Holmvik orienterte om Bergen Biennial Conference den 17. til 20. september og omdelte informasjon. 4. Trude H. Drevland (H) ba om synspunkter på spørreundersøkelsen om Komitedriften. Komiteen drøftet saken. Trude H. Drevland leder Arthur Langeland rådgiver 10

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 1 Illustrasjoner og design: Egil Bjørøen. Foto: Siv Egeli (hvor ikke annet er angitt). Trykk: Gunnarshaug AS 2 Kulturarenaplan 2013-2025

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-67 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK

INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A N F O R B E R G E N K O M M U N E S INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK 2006 2009 Visjon: Den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan

Detaljer

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014.

Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Til KULTURUTREDNINGEN 2014 Norske Billedkunstnere setter stor pris på anledningen til å komme med innspil til Kulturutredningen 2014. Vi vil også nevne at Norske Billedkunstnere har vært en pådriver for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Byrådsak 1724/04. Dato: 15. november 2004. Byrådet. Graffiti i Bergen BFOS-3321-200401921-54. Hva saken gjelder:

Byrådsak 1724/04. Dato: 15. november 2004. Byrådet. Graffiti i Bergen BFOS-3321-200401921-54. Hva saken gjelder: Dato: 15. november 2004 Byrådsak 1724/04 Byrådet Graffiti i Bergen EVHO BFOS-3321-200401921-54 Hva saken gjelder: Kuratorgruppen Kommando, som består av kunstnerne Jørgen Larsson og Morten Kvamme, har

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

IKT - status og erfaringer i grunnskolen

IKT - status og erfaringer i grunnskolen 66948_Rapport17_2005_Omslag.qxp 05.09.2005 11:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping IKT - status

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer