Den 25. august 2009 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 25. august 2009 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 25. august 2009 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Fra byrådsavdelingen: Møteleder: Trude H. Drevland (H) Kees Oscar Ekeli (H) Thor Brekkeflat (A) Ruth Sølvi Brudvik (A) Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) Gunnar Bakke (FrP) Siv Gørbitz (FrP) Amir Payan (SV) Jan Sverre Stray (KrF) Hans-Carl Tveit (V) Anna Blekastad Watson (R) - vara Mathias Hunskår Furevik (R) - uoppsettelig arbeid Byråd Henning Warloe Kommunaldirektør Bjørn Holmvik Trude H. Drevland (H) Rådgiver: Sekretær: Arthur Langeland Kristi Lien Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. I forkant av møtet var komiteens medlemmer på bedriftsbesøk til Janusfabrikken AS. Møtet startet med en orientering om Litteraturhuset v/kristin Helle Valle. 1

2 62-09 Godkjenning av protokoller fra Komite for kultur, idrett og næring sine møter den 9. og 15. juni Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 62-09: Protokollene fra 9. og 15. juni 2009 ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 63-09: Dokumenter sendt ut i forkant av møtet: Notat fra byråd Henning Warloe, datert Orientering om Ungjobb. Saker avgjort av byrådet Sak Orientering om vedtektsendringer vedtatt av generalforsamling i Fuzz AS 23. april Sak Tildeling av midler til kulturprogram i Den kulturette skolesekken for skoleåret Dokumenter utdelt i møtet: Notat fra Byrådsleders avdeling, datert 13. august. Oversikt over større saker som planlegges fremlagt for behandling i Bergen bystyre 2. halvår Denne vil bli supplert med saker iht. vedtak i Idrettsplanen. Notat fra Byråd Henning Warloe, datert 12. august. Informasjon om Bergen kommunes stipend- og prisutdeling Svar fra byrådet Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 64-09: Papirer utdelt i møtet: Notat fra Byråd Henning Warloe, datert Svar på muntlig spørsmål nr. 33 fra Siv Gørbitz (FrP) i KKIN vedr stillinger, tilknyttet kunst og kultur som dekkes av kommunen. 2

3 65-09 Muntlige spørsmål Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 65-09: 34. Fra Helen G. Wathle Kongshavn (FrP): "Våren 2008 hadde Bergens Tidende en reportasje om en minneplate over Reidar Olsen. Minneplaten som er utført av Sophus Madsen, ble i 1946 avduket under stor offentlig oppmerksomhet på Trikkehallen på Møhlenpris. Det var den første minnemarkering av en slik karakter i Bergen og markeringen gjeldt den som historikere mener var byens fremste motstandsmann under krigen. Minneplaten har siden - i mange år - hengt avstengt i Tides lokaler. I forbindelse med reportasjen i Bergens Tidende har fagforeningen i Tide stilt minneplaten til kommunens disposisjon dersom man kunne finne en verdig plassering for den. Det kommunale byråkrati har nå i over et år vurdert ulike plasseringer uten å komme frem til noe resultat. Det ser heller ikke ut til at saken kan løses i overskuelig fremtid. Spørsmål: Vil Byråden skjære igjennom i denne saken og sørge for at minneplaten - i samsvar med det opprinnelige forslag - blir hengt opp på et egnet sted?" Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet. 35. Fra Hans-Carl Tveit (V): "Hvordan er rutinene og praksisen ved tildeling av treningstid i Olsvikhallen i forhold til at det er skolen og ikke Idrettsrådet som foretar den endelige tildelingen av Idrettens bruk av hallen." Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 66-09: 7. Fra Siv Gørbitz (FrP): "Så setter vi fokus på kunstnerne og de som jobber for og med dem. Kunst i offentlig rom Utsmykking - eller kunst i offentlig rom som det nå heter - er et viktig tiltak fordi det er en form for kunst som i større grad enn gallerikunst når ut til en stor og bred brukergruppe. Det er også noe som lett kan knyttes an til tiltakene som ellers nå gjøres innenfor vedlikehold og nybygg som følge av finanskrisa. Fra 2001 (eller var det 3

4 2002?) er der et vedtak i kommunen om at der skal bevilges 1,2 % av investeringsbudsjettet for bygg til kunstnerisk utsmykking. Dette er så langt jeg vet et vedtak som aldri har vært fulgt opp i budsjett. I stedet er der bevilget en fast sum på 1 million hvert år. I kunstplanen som ble vedtatt i 2007 er der et mål om at denne summen skal opp til 5 million i løpet av perioden, men der er så langt i planperioden ikke vært gjort noen økninger. Her er også veletablert organisering for fordeling av nye midlene i fondet for Bergen bys utsmykking. De har måttet prioritere strengt av små midler som ikke har vært store nok til å utsmykke alle bygg som blir nybygd og oppgradert. Bevilgninger her kan også utløse ekstra statlige midler via KORO (Kunst i offentlig om Norge) Nå som det ellers satses stort på vedlikehold og nybygg er det naturlig at også posten for utsmykking økes i retning kunstplanen og vedtaket om 1,2 %. Prosjektmidler Seksjon for kunst har større søknad på prosjektmidler enn det der er penger på budsjettet. Dette forsterkes av at det i 2009 ikke avsettes så mye penger som kunstplanen legger opp til at det skulle gjøre på dette tidspunktet. Et eksempel er posten for åpne prosjektmidler der jeg mener å huske at der i år var budsjettert med , mens kunstplanen legger opp til at beløpet skulle være opp i 1 million allerede i fjor. Prosjektmidler er trolig en av de mest effektive støtteordningene i retning det at der blir produsert mye kunst for hver krone - samtidig som kunstnere får arbeide. Kommunen har allerede saksbehandlere som kan foreta vurdering av søknader. Trolig ligger der allerede inne gode søknader som avvises (eller tildeles minimalt med støtte) under søknadsbehandlingen nå i disse dager. Spørsmål Engasjementer i samarbeid med NAV Tilbake på 90-tallet, under forrige topp i arbeidsledighet, hadde AETAT en ordning der arbeidsledige kunstnere kunne få praksisplass/tiltaksarbeid. Dette var noe som fungerte bra og blant annet resulterte i Galleri Otto Plonk og en aktiv bergensk kunstscene med alternative visningssteder. I forbindelse med behandlingen av kunstplanen var det diskuterte hvordan kommunen kunne arbeide for å gjenopplive en tilsvarende praksis i samarbeid med NAV. Er dette noe vi nå kan prioritere å få til?" Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet: "Kunstnerisk utsmykking tjener mange formål og i forhold til kunstnerne skaper slike oppdrag forutsigbarhet og langsiktig planlegging av kunstnerisk virke. Et utsmykkingsprosjekt kan strekke deg over flere år. Kunstnere får arbeid som kunstneriske konsulenter og som utførende kunstnere. Timesats for konsulenter er kr. 477,-. Kr. 1 mill i budsjettet utløser mye midler og aktivitet. Våren 2009 pågikk 7 utsmykkingsprosjekter bla. i det nye kulturhuset i Fana og ved Ådnamarka skole og Indre Sædalen skole. Tilsammen arbeider 14 kunstnere i disse 7 prosjektene. I tillegg avsettes midler direkte innenfor investeringsrammen ved enkelte nybygg og rehabilitering til kunstnerisk utsmykking. Dette har spesielt vært tilfelle knyttet til sykehjem bla. ved Ulset og Ladegården sykehjem. For hvert prosjekt ble det avsatt ca. kr. 0,8 mill. 4

5 Det er med andre ord praktisert en kombinasjonsordning i Bergen kommune, der både fast ramme avsatt til formålet og avsetning innenfor byggerammen for ulike prosjekt utgjør den samlede bevilgning til kunstnerisk utsmykking. Fra statens organ "Kunst i offentlige rom"(koro) ble det i år 2008 bevilget til 2 ulike utsmykkingsprosjekter med totalt beløp på. kr. 0,28 mill. Søknadsmengden til KORO har i den senere tiden økt betydelig slik at det er blitt stor konkurranse om midlene. Til utsmykking av videregående skoler bla.til "Helleren". Bergen kommunes Fond til kunstnerisk utsmykking samarbeider imidlertid med kultur- og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune vedr. utsmykking til "Helleren", som skal bestå av svømmeanlegg, tre videregående skoler og offentlig vrimleareal inne og ute. Samlet avsetning til kunst er ca. 6 mill. Kunstneriske konsulenter er Sissel Lillebostad og Arne Magnar Rygg. KORO har i tillegg bevilget midler til utsmykking av Bybanen, som igjen vil skape oppdrag for mange kunstnere. For 2009 har KORO bevilget 0,7 mill., kr. 0,250 fra fylkeskommunen, Bergen kommunes Fond for kunstnerisk utsmykking har avsatt kr. 1 mill. og av rammen til bybaneprosjektet er avsatt kr. 1 mill. Totalt kr. 2,95 er hittil avsatt og i tillegg forventes private midler i tilsvarende størrelsesorden hvorav det allerede er bevilget 1 mill. kr. Det er foreløpig engasjert 2 kunstnere hhv Jørgen Blitzner som prosjektleder og Jørgen Larsson som konsulent i arbeidet. Prosjektmidler er prioritert i de seneste budsjetter og i 2009 utgjør den samlede bevilgningen til prosjektmidler for alle fagfelt innen det profesjonelle kunstfeltet kr. 4,8 mill. hvorav kr.0,8 mill er prosjektmidler til visuelt felt. Prosjektmidler er, slik vedtatt i kunstplanen "Kunstbyen Bergen ", prioritert til flere formål enn til direkte kunstproduksjon. Det er avsatt midler til en ordning for produksjonslokaler til alle felt og i tillegg er det avsatt midler til styrking av produsentfunksjoner til både scenekunst og visuelt felt. Dette har utløst eksterne tilskudd bla. kr. 0, 4 mill til ProScen fra Kulturrådet. Til en visuell produsentenhet er det bevilget kr. 0,09 mill fra fylkeskommunen og det er signalisert positiv behandling i Norsk kulturråd. Kommunens frie prosjektmidler utløser ofte andre bevilgninger, så vel andre offentlige som private. Her nevnes det nye Trykkeriet, som har fått kr. 0,9 mill.( kr. 0,3 over 3 år) fra Norsk kulturråd og det nye arbeidsfellesskapet på Dokken "Bergen Ateliergruppe"(BAG) ble tilgodesett med kr. 0,12 fra Norsk Kulturråd. På visuelt felt er det i år første gang at aktører gies tre- årig driftsstøtte fra Bergen kommune. De internasjonale midlene på kr. 3,1 mill ble fordelt til totalt 71 enkeltkunstnere, grupper og kunstinstitusjoner. Mange kunstnere søker òg ordningen "Kunstformidling barn og unge" der profesjonelle kunstnere produserer og formidler sammen med barn. I tillegg har satsingen på Den Kulturelle Bæremeisen, Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken og prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse gitt mange kunstnere arbeidsoppdrag. Totalt var det 163 medvirkende kunstnere i 2008 i nevnte prosjekter. Utover disse prosjektene gir kunstprosjektet Fargespill oppdrag til 3 faste kunstnere og 5

6 2 faste musikere ved innøving av nye forestillinger og gjennomføring av disse. I tillegg engasjeres webdesigner, lyd og lysdesigner og 7 sangere under utdanning. "Fargespill" produseres nå CD materiale med tilskudd fra Norsk Kulturråd og i dette arbeidet er flere musikere engasjert. Videre er det en økning på midler avsatt til etableringsstipend og kulturstipend. Budsjettet i 2008 var på kr.1, 9 mill og i 2009 kr. 2,2 mill. og rammen for arbeidsstipend ble økt til kr. 0,4 mill fra kr. 0,2 mill i Tilskuddsordningenes svært store betydning er nærmere vurdert i bystyrets vedtatte Kunstplan. Der uttales det at "Bergen kommune vil prioritere en større budsjettandel til ikke øremerkede midler underlagt kunstfaglige vurderinger. Prosjektmidler skal gå til det nyskapende, det modige og det uforutsigbare, samtidig skal det være forutsigbare vilkår for kunstneretableringer." For kulturseksjonen utgjør "tilskudd til andre" samlet innen det profesjonelle kunstfeltet kr. 10,5 mill i Byråden ser at tilskuddsordningene utgjør viktige virkemidler for de skapende og utøvende kunstnerne i Kulturbyen Bergen. Internasjonale midler har hatt stor betydning for kunstnerisk vekst og utvikling da flere har arbeidet lokalt, men med internasjonal kontakt og utveksling, som del av både egenutvikling, kunstproduksjon og formidling. Stipendene er viktige virkemidler i forhold til at kunstnere kan få drahjelp i tidlig etableringsfase og til videreutvikling og kompetanseheving i sin kunstnerkarriere. De nye ordningene til produksjonslokaler og det nye BAG (Bergens ateliergruppe på Dokken) er særskilte viktige tiltak med hensyn til de nyutdannede kunstnere ønsker å bli værende i Bergen. Tilgang til billige arbeidslokaler er da helt avgjørende i denne sammenhengen. Derfor er budsjettøkningene strategisk svært viktige. Kaja-ordningen som det refereres til, var bra og bidro til styrking av manges virksomheter. Kunst -og kulturlivet var imidlertid lite forberedt på ordningen og hadde problemer med å avsette tilstrekkelig tid og oppfølging av Kaja-engasjerte for å dra maksimalt utbytte av den muligheten Kaja- ordningen kunne gi. Noen gjorde seg avhengige av ressursene og dette ble en kommunal utfordring når Kaja-ordningen opphørte. Noen nye virksomheter ble etablert og disse ble òg videreført over kommunale tilskudd bla. Otto Plonk, som av personlige årsaker ble nedlagt noen år senere. Byråden hilser imidlertid en tilsvarende ordning velkommen hvis den skulle komme og tidligere erfaring vil kunne bli lagt til grunn for etableringen. Pr i dag er det etablert et samarbeid der NAV betaler for 14 "tankerom" i prosjektet Kunst og kultur og psykisk helse der mennesker med erfaring fra psykiatrien kan arbeide sammen med kunstnere i deres atelier. NAV finansierer lønn til kunstnerne. Totalt avsatte NAV kr ,- for våren 09 til formålet og ny avtale er under utarbeidelse for høsten 09." 8. Fra Thor Brekkeflat (A): "Status for det nye tilbygget på Troldhaugen Troldhaugen er en av våre viktigste lokale severdigheter, men det store besøkstallet medfører stor slitasje på den gamle villaen. Nybygget er viktig for å redusere slitasjen, men også for å bedre fasilitetene for musikerne og bidra til bedre service for publikum. Nybygget vil også øke inntjeningsmulighetene for Troldhaugen generelt. 6

7 Spørsmål: Det haster med å få realisert det nye tilbygget på Troldhaugen. Hva er status for byggeprosjekter?" Byråd Henning Warloe besvarte spørsmålet: "Edvard Grieg museum Troldhaugen er blant Bergens viktigste reiselivstrekkplast. Museet er også en sentral kulturinstitusjon, bla annet med omfattende formidling mot barn og unge. Det foreslåtte nybygget er tenkt som et siste byggetrinn på Troldhaugen. Prosjektet innebærer både flytting av funksjoner og rom for nye aktiviteter. Bygget vil fungere som felles samlende møtested og inngang, og gi besøkende mulighet til å riste av seg væte på regnværsdager. Dette er viktig for å redusere klimaskader i villaen. Det planlegges en inntektsbringende butikk og rom for en innføringsutstilling. Nybygget frigjør dagens utstillingsrom til andre formidlingsoppgaver. Nybygget vil knytte sammen dagens museumsbygg med Troldsalen og gi bedre backstage fasiliteter for kunstnerne ved de over 300 årlige konserter. I gjeldende økonomiplan er det foreslått kostnadsramme på 35 mill kr. til prosjektet, hvorav 20 mill. kr netto fra Bergen kommune. Økonomiplanen foreslår bevilget 5 mill kr i 2011 og 15 mill kr i 2012, med åpning av anlegget i Bygningen må bygges i vinterhalvåret, og ikke skape hindringer i turistsesongen og under festspillene. Byrådet mener dette er et viktig prosjekt og arbeider med gjennomføring. Gjennomføring må imidlertid skje innenfor rammen av en vanskelig kommunal økonomi, og kan ikke skje før det er etablert grunnlag for å dekke de økte driftskostnader - foreløpig anslått til 3 mill kr. per år." Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid og forslag til vedlikehold Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar saken til orientering og ser positivt på det viktige arbeidet som utføres med vedlikehold og konservering av Bergen kommune utendørs kunstverk. Merknader med flertall Helen G. Wathle Kongshavn fremsatte på vegne av (FRP) følgende merknad som også fikk tilslutning fra H og KrF: "Bystyret ber byrådet prioritere årlig vask, reparasjon og vedlikehold på krigsminnestatuene hvor det foretas årlige seremonier den 8. mai." 7

8 Ruth Sølvi Brudvik fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP, SV og R: "På bakgrunn av rapporten om utførte arbeid i , og med utgangspunkt i det store, udekkede behovet for vedlikehold av utendørs utsmykning, ber bystyret om at byrådet vurderer en økning av budsjettrammene for 2010 til dette formål." Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Thor Brekkeflat (A), Helen G. Wathle Kongshavn (FrP), Ruth Sølvi Brudvik (A), Trude H. Drevland (H) og Hans-Carl Tveit (V). Votering: Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Sak til BEBY Forslag fra Ungdommens bystyre om lokaler og tilrettelegging for ungdoms(kultur) aktiviteter/ungdomshus Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret ber Byrådet om å komme med en vurdering av behovet for, og muligheten for, etablering av nye hus/lokaler til kultur- ungdomshus/lokaler for ungdomskultur. 2. Bystyret ber byrådet legge frem sak som belyser utfordringene som Ungdommens bystyre peker på vedrørende tilrettelegging av ungdomskultur-aktiviteter og ungdomshus i bydelene. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Trude H. Drevland (H), Thor Brekkeflat (A), Amir Payan (SV), Hans-Carl Tveit (V), Jan Sverre Stray (KrF) og Anna Blekastad Watson (R). Hans-Carl Tveit (V) fremsatte følgende utsettelsesforslag: "Saken sendes til Byrådet for utredning og fremmes på nytt med forslag til vedtak." Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme (V) og var dermed falt: Trude H. Drevland (H) tok opp igjen vedtak i sak i Ungdommens bystyre som forslag til innstilling pkt 1: 1. "Bystyret ber Byrådet om å komme med en vurdering av behovet for, og muligheten for, etablering av nye hus/lokaler til kultur- ungdomshus/lokaler for ungdomskultur." 8

9 Trude H. Drevland (H) fremsatte følgende forslag til innstilling pkt 2: 2. "Bystyret ber byrådet legge frem sak som belyser utfordringene som Ungdommens bystyre peker på vedrørende tilrettelegging av ungdomskultur-aktiviteter og ungdomshus i bydelene." Hans-Carl Tveit (V) fremsatte følgende forslag til innstilling: "Bystyret ser det store behovet for mindre lokale kulturarenaer for ulike ungdomsaktiviteter i bydelene og slutter seg til hovedlinjene i saken." Votering: Hans-Carl Tveits forslag til innstilling fikk 5 stemmer (A+SV+V+R). Trude H. Drevlands forslag til innstilling pkt 1 ble tiltrådt enstemmig (H+A+FrP+SV+KrF+V+R). Trude H. Drevlands forslag til innstilling pkt 2 ble tiltrådt enstemmig (H+A+FrP+SV+KrF+V+R). Forslag til innstilling til bystyret: Saken legges frem uten forslag til innstilling Orientering om avvikling av MIC Media AS Komite for kultur, idrett og næring hadde saken til orientering i møtet sak 69-09: Saken ble tatt til orientering. Komite for finans innstiller til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Thor Brekkeflat (A) og Hans-Carl Tveit (V). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar sak om avvikling av MIC Media AS til etterretning. 9

10 70-09 Eventuelt Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 70-09: 1. Ruth Brudvik (A) minnet komiteen om Løvstakkdagene september. 2. Ruth Brudvik (A) viste til interpellasjon om markering av Ambrosia Tønnessen. Byråden svarte at dette vil bli fulgt opp med egen sak til bystyret. 3. Kommunaldirektør Bjørn Holmvik orienterte om Bergen Biennial Conference den 17. til 20. september og omdelte informasjon. 4. Trude H. Drevland (H) ba om synspunkter på spørreundersøkelsen om Komitedriften. Komiteen drøftet saken. Trude H. Drevland leder Arthur Langeland rådgiver 10

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200717692-47 Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14.

Detaljer

Den 27. september 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 27. september 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 27. september 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-117 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

Den 11. januar 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 225.

Den 11. januar 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 11. januar 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 225. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 30082016 EVGU ESARK-0221-201532260-17 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 08. september

Detaljer

Den 09. mars 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 225.

Den 09. mars 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 225. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717692-51 Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 09. mars 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 225. Til

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Den 10. mai 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 10. mai 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717692-74 Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 10. mai 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Detaljer

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg.

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 11. mars 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder Per

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13.

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Årstad bydelsstyre Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. Til stede under opprop: Magnus Jensen

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 16.58. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.13. Til stede under

Detaljer

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for miljø og byutvikling Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl. 14.00 til kl. 15.05. Til stede

Detaljer

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.18.

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 090517 sak 41-17 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 01032016 EVGU ESARK-0221-201532260-10 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 020216 EVGU ESARK-0221-201532260-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 04. februar

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 147-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til mål og byrådets

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Den 07. juni 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 07. juni 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200717692-77 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 07. juni 2011 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 01.10.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1702 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Jan Sverre Stray (H) - ferie Chiku Ali (R) - syk. Administrasjonssjef Bodil Bye Stavang. Møtet startet kl og ble hevet kl. 18.

Jan Sverre Stray (H) - ferie Chiku Ali (R) - syk. Administrasjonssjef Bodil Bye Stavang. Møtet startet kl og ble hevet kl. 18. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 16. november 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Det gamle Rådhus, Formannskapsalen. Til stede under

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 15:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009.

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009. Dato: 20. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Kjøreplan for bystyrets møte 21. september 2009 RKR BYST-0221-200716924-82 Hva saken gjelder: Vedlagt følger forslag til kjøreplan for bystyrets møte

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder.

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder. Likestillingsmelding for Bergen kommune 2010-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 100210 sak 22-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering saken om Likestillingsmelding

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 070611 sak 45-11 og avga følgende innstilling:

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 070611 sak 45-11 og avga følgende innstilling: Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 070611 sak 45-11 og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre gir sin tilslutning til "Handlingsplan

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Loftet, Oppsal samfunnshus 4. etg. Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

8. Bystyret deler m.a. BiB sin skepsis når det gjeld felleskonservator-teneste på åremål.

8. Bystyret deler m.a. BiB sin skepsis når det gjeld felleskonservator-teneste på åremål. ABM politikk: Arkiv, bibliotek og museumsplan for Bergen Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 061112 sak 57-12 og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre vedtar ABM plan for

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /14 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 EVGU ESARK-0221-201124835-35 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. oktober 2014 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst- og kulturavdelingen. Boligkoordinator, nærings- og utviklingsavdelingen Rådgiver, nærings- og utviklingsavdelingen

Kommunaldirektør, oppvekst- og kulturavdelingen. Boligkoordinator, nærings- og utviklingsavdelingen Rådgiver, nærings- og utviklingsavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Komite for Oppvekst og kultur Møtested: Møterom vest Moloveien 16, 6. et. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 14:35 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Randolv Gryt Leder SV

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.»

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.» Områdesatsing i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 261112 sak 287-12 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen Bystyre tar saken om «Områdesatsing» i Bergen kommune til orientering. 2. Bystyret

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP:

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP: 2. Tertialrapport 2010 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 277-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr.2. tertial

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Møteinnkalling 3/10 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 20. april 2010 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet

Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet Bystyrets oppgaver Det politiske systemet Bergen kommune innførte et parlamentarisk styringssystem i juni 2000. Bystyret som er

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Den 16. juni 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje.

Den 16. juni 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 16. juni 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

I tillegg skal konsekvenser for byutvikling gjennom alternativ utnyttelse av areal i dagen vurderes.

I tillegg skal konsekvenser for byutvikling gjennom alternativ utnyttelse av areal i dagen vurderes. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen. PlanID 64050000. Områdereguleringsplan. Forslag til reguleringsplan, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik

Kjell Pettersen Sverre Jørgenvåg Eva M Haltbakk Sandvik KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/08 Møtedato: 12.06.08 Tid: kl. 09.30 12.30 Møtested: Rådhuset Sak nr: 08/08-14/08 Møteleder: Møtende medlemmer: Hans Kiplesund Erik Olufsen Kjell

Detaljer

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 Dato: 18. mai 2009 Byrådssak 230/09 Byrådet Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 OEJO SARK-1420-200814450-55 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. mai 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 07.11.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Tore Skjærseth, Synnøve Hopsø, Åshild Haugan, Ruth Palmer, Magnar G. Huseby, Lars

Detaljer

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Retningslinjer Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift."

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift. Drift av det nye torget. Prinsipper Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 245-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til alternativ C som driftsmodell. Bystyret ber byrådet komme

Detaljer

KORRIGERT Sak

KORRIGERT Sak KORRIGERT Sak 103-10 Bergen bystyre Saksgang Møtedato Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer 170210 UBs komite for kultur, idrett og helse 100310 UBs komite for oppvekst og skole 100310

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 17.01.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas

Detaljer

KOMMUNESTYRET OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL BEHANDLEDE SAKER TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL BEHANDLEDE SAKER TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Tylldalen samfunnshus Møtedato: 24.06.2008 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 55/08 NYE UTFORDRINGER I HELSE- OG

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Store sal 22.08.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Store sal 22.08.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Store sal 22.08.2007 FRA SAKSNR: 20/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 23/07 TIL KL: 20.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 234-07 Emnekode 0220 Arkivsak 200700472 Til Bystyrets kontor Komite- og utvalgstruktur på bystyresiden Bergen bystyre behandlet saken i møtet 151007 sak 234-07 og

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer