TRENER- OG LEDERROLLEN TRENER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRENER- OG LEDERROLLEN TRENER 1"

Transkript

1 TRENER- OG LEDERROLLEN TRENER 1

2 INNLEDNING Hvem er spillet til for? Dette er og blir det sentrale spørsmålet for alle som arbeider med idrett, og er et som det kan være nyttig å komme tilbake til med jevne mellomrom. Svaret gir seg selv. All idrett er vokst frem fra selve aktiviteten, altså med utgangspunkt i de som utøver idretten. Senere er det vokst frem et apparat og en organisasjon rundt aktiviteten, og derigjennom nye roller som trener, dommer, administrator osv.. Det er på sin plass å se på om disse rollene, som egentlig skulle være støttefunksjoner for aktiviteten, i stedet er blitt premissgivere. Det kan være grunn til å spørre om aktiviteten i for stor grad legges til rette for at støttefunksjonene skal få tilfredsstilt sine forventninger i forhold til at utøveren skal få tilfredsstilt sine. Hvis vi ser på internasjonal profesjonell idrett er det mindre tydelig hva som er utgangspunktet for virksomheten. Visse idretters appell til befolkningen har gjort dem til en del av underholdningsindustrien, som film, musikk osv. Da blir det vanskeligere å hevde at formålet med virksomheten er å tilfredsstille utøverens forventninger. De færreste vil hevde at formålet med en film er å tilfredsstille skuespillerne. HVILKE AKTØRER HAR FORVENTNINGER KNYTTET TIL BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN? For å få et klarere bilde av om det er utøverens premisser som blir lagt til grunn for aktiviteten er det nødvendig å se hvilke roller som finnes i idretten, og hvilke forventninger de forskjellige aktørene har. De aktørene som hver for seg og sammen har forventninger til barne- og ungdomsidretten er: Spillere Treneren/Lederen Klubben Foreldrene Ishockeyforbundet og Idrettsforbundet Samfunnet Til en viss grad vil disse aktørenes forventninger være sammenfallende, men på mange områder vil vi kunne se at forventningene kan være i konflikt med hverandre. Det mest åpenbare eksempelet er den ambisiøse trenerens forventning om å vinne flest mulig kamper og den mindre dyktige spillerens forventning om å få spille. Samme type konflikt kan vi finne på flere nivåer mellom disse aktørene, som alle i større eller mindre grad har innflytelse på hvordan aktiviteten drives. 2

3 Gruppeoppgave: Roller og forventninger i barne- og ungdomsidretten. 1) Diskuter hvilke forventninger de forskjellige aktørene i barne- og ungdomsidretten kan tenkes å ha til virksomheten: Spillere Treneren/Lederen Klubben Foreldrene Ishockeyforbundet og Idrettsforbundet Samfunnet 2) Gjør nå en sammenligning av de forskjellige aktørers forventninger til barne- og ungdomsidretten, og finn frem til hvilke interesser som er sammenfallende og hvilke som er i konflikt med hverandre. 3) Diskuter hvilken innflytelse de forskjellige aktørene har på hvordan virksomheten drives. ROLLENE a) Spilleren Spilleren er utgangspunktet for aktiviteten, men vi behøver ikke tenke lenge før vi skjønner at de forskjellige spilleres forventninger ikke er identiske. De vil variere både med alder og nivå, men alltid med utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. For denne diskusjonens vedkommende konsentrerer vi oss om barne- og ungdomsidretten. Det er gjort mye forskning på hvilke behov barn ønsker å få tilfredsstilt gjennom sin idrettsaktivitet, og stikkordsmessig kan vi samle dem under disse overskriftene: 1) Mestring og prestasjon 2) Sosialt samvær og tilhørighet 3) Spenning 4) Anerkjennelse og suksess 1) Mestring og prestasjon De spillerne som har dette som dominerende årsak til å være med ønsker først og fremst å bli gode til eller flinkere til å spille ishockey. De kjenner tilfredsstillelse når de har lært seg en ny teknikk og ønsker stadig å lære mer. De ønsker: Å forbedre ferdighetene sine Å lære nye ting Å bli gode til å spille ishockey Å vinne 3

4 2) Sosialt samvær og tilhørighet De spillere som dette er viktig for ønsker å knytte personlige vennskskapsforbindelser med andre spillere og ledere. De ønsker å bli akseptert som en del av gruppen, liker å bli satt pris på av andre spillere og liker å ha det gøy sammen med andre. Disse spillerne liker: 3) Spenning Å skape vennskapsforbindelser Å gjøre ting sammen med venner Sosiale tiltak (turer etc.) Spillere som har et stort behov for spenning vil at ishockeyen skal gi dem nye og spennende sanseopplevelser. De vil gjerne oppleve noe nytt, og liker variasjon, konkurranser og leker. De setter pris på: Spenningen i stafetter, konkurranser og spill Å gjøre nye øvelser Følelsen av f.eks. å gå fort på skøyter 4) Anerkjennelse og suksess Spillere med sterkt behov for anerkjennelse ønsker å få ros for de ting de lykkes med. De vil gjerne ha belønning og premier og vil gjerne bli kjente. De liker: Anerkjennelse fra trenerne Anerkjennelse fra foreldre og tilskuere Å få premier, diplomer og lignende Noen av disse behovskategoriene overlapper hverandre, og for den enkelte vil det være en kombinasjon av dem som er styrende. Denne blandingen av behov kan være og er forskjellig fra person til person også blant de yngste. Der en spiller for eksempel først og fremst er drevet av ønsket om spenning kan en annen være mest opptatt av å være sammen med de andre på laget, og å føle seg som en del av gruppa. b) Treneren Treneren er den mest sentrale person i spillerens idrettsaktivitet, og har derfor stor makt og stort ansvar. Trenerens opptreden og de valg han gjør vil være helt avgjørende for om spillernes behov blir tilfredsstilt. Men treneren har også sine behov og forventninger til sitt eget engasjement. Hva driver treneren? Hvis vi skal generalisere kan vi dele ledere/trenere inn i tre hovedgrupper. Igjen er inndelingen svært grov og upresis, men den sier noe om hvilke egenskaper som kan tenkes å dominere hos forskjellige typer ledere/trenere: 4

5 1) Den selv-orienterte Han er først og fremt interessert i å få anerkjennelse, og er mer opptatt av å tilfredsstille sine egne behov enn spillernes. Han er leder i håp om personlig triumf og ros, og ønsker å bli sett opp til, i stedet for å oppleve tilfredsstillelsen av å hjelpe andre og se disse utvikle seg og vokse. 2) Den fag-orienterte Han er utelukkende opptatt av å gjøre spillerne best mulig, og vil som trener være opphengt i tekniske og taktiske detaljer. Hans prioritet vil være å gjennomføre det sportslige opplegget til punkt og prikke. 3) Den sosialt orienterte For ham er det viktig å skape vennskapsforbindelser innenfor laget, å dele ting med andre, og å gi spillerne følelse av tilhørighet. Som instruktør vil han legge vekt på å ha det moro og jobbe sammen, mer enn den idrettslige læringen. Han trives sammen med spillerne. Dette blir nesten karikaturer, men elementer av disse egenskapene kjenner vi igjen hos oss selv, eller i hvert fall hos en annen leder eller trener. Summeoppgave: Notér de tre mest negative egenskapene som du har opplevd hos en trener, lærer, sjef el.l. Det finnes mange former for lederskap. Hvilken form for lederskap den enkelte benytter vil delvis være styrt av vedkommendes personlighet, og delvis være situasjonsbestemt. Hvilken type lederskap som egner seg i hvilken situasjon kan være gjenstand for diskusjon, men det er viktig at lederen selv er bevisst på hvordan de forskjellige typer lederskap virker, og er i stand til å utøve den form for lederskap som egner seg best i den gitte situasjon. Samtidig er det jo slik at vi ikke er kameleoner, og vår personlighet vil skinne igjennom. Et godt råd er å bli klar over sine egne mer og mindre sterke sider, og å forsøke å benytte seg av de sterke sidene ved ens personlighet. Tradisjonelt har man skilt mellom tre hovedretninger av lederskap: Autoritært lederskap Demokratisk lederskap La-skure lederskap (laissez-faire) 1) Autoritært lederskap Er den eneste autoritet Holder streng disiplin Leder ved hjelp av makt Er vanligvis firkantet Kommuniserer vanligvis én vei 5

6 Autoritært lederskap er effektivt, det kastes bort lite tid på diskusjoner og forklaringer, og gir vanligvis gode resultater. Effektiviteten i gruppa vil imidlertid synke dramatisk når lederen ikke er tilstede, og prestasjonene blir derfor svært lederavhengig. 2) Demokratisk lederskap Oppmuntrer til forslag og råd fra deltagerne Håndhever disiplin etter at regler er fastsatt Lytter til fornuft Utviser fleksibilitet For å rydde en vanlig misforståelse av veien så innebærer ikke demokratisk lederskap at lederen ikke leder og tar avgjørelser. Forskjellen fra autoritært lederskap er i hvilken grad gruppa selv får delta i beslutningsprosessen. Demokratisk lederskap er tidkrevende, og forutsetter at lederen har god innsikt og kan redegjøre for de valg og avgjørelser han tar. Vellykket demokratisk lederskap gir god effektivitet, og prestasjonene vil ikke i samme grad avhenge av lederens tilstedeværelse. 3) La-skure lederskap Gir deltagerne meget frie tøyler Følger vanligvis ikke et fast mønster Øver liten direkte innflytelse Interesserer seg lite for disiplin Søker lederstøtte fra andre La-skure lederskap blir bare effektivt dersom det i gruppa finnes ledere som fyller lederskapstomrommet. Slikt lederskap kan stimulere ansvarsfølelsen hos deltagere i gruppa, men vi vil ikke anbefale at man har denne formen for lederskap som grunnleggende filosofi. Forskning viser lavere effektivitet i gruppa under la-skure lederskap i forhold til både demokratisk og autoritært lederskap. Individuell oppgave: Hvis vi tenker oss disse tre lederskapsformene langs en akse, der autoritært og la-skure lederskapet befinner seg i hvert ytterpunkt, og demokratisk lederskap i midten, hvor er ditt utgangspunkt som leder? La-skure Demokratisk Autoritært 6

7 Dette vil bare være utgangspunktet for ditt lederskap. For å illustrere hva vi mener med situasjonsbestemt lederskap skal vi gjøre følgende oppgave: Gruppeoppgave: Lederskap. Hvilken type lederskap ville du benytte deg av i disse situasjonene: Foreldrene 1) Du skal organisere en gøy-aktivitet for G12-laget. 2) Du skal lede G15-laget i kamp. 3) Du skal ha foreldremøte på LP10 for å gjennomgå sesongplanen. 4) Du skal ha presentere spillesystemet for juniorlaget. Trenerbegrepet er heller ikke entydig, og som trener må du være forberedt på å bekle flere roller. Her er eksempler på hvilke roller du kan tenkes å måtte inneha: Tilrettelegger og igangsetter Lærer/instruktør Surrogatpappa støttekontakt Rollemodell forbilde c) Foreldrene Foreldrene vil ofte være de som har tatt initiativet til at barnet driver idrett, og til og med svært styrende i forhold til hvilken idrett barnet skal delta i. Dette innebærer nødvendigvis at foreldrene ofte har et sterkt engasjement, og som gruppearbeidet har vist kan det godt tenkes at foreldrenes forventninger kan stille trenere og ledere overfor store ufordringer. Vi skal ikke problematisere foreldrerollen, men det er ikke til å komme fra at mange opplever enkelte foreldres engasjement som vanskelig. Blant de klassiske problemer som går igjen er disse: Overdrevne ambisjoner på vegne av sønn/datter Dirigering fra tribunen Dømming fra tirbunen Coaching i bilen eller ved middagsbordet Viser uønsket holdning til dommer, trener, motstander etc. Illojalitet mot trener Setter personlige mål fremfor lagets mål Kritiserer øvelser, spillervalg, taktikk osv., osv. Foreldrene er i utgangspunktet en ressurs, og det er all grunn til å arbeide for et tilfredsstillende samarbeide med dem. Samtidig er det nødvendig å klargjøre rollene rundt 7

8 lagets virksomhet. Det kan derfor være fornuftig å holde et møte tidlig i sesongen der disse spørsmålene blir avklart, og der man kanskje kan komme frem til felles kjøreregler. Foreldrene både kan og må involveres i de praktiske rollene rundt driften av et lag, så som kjøring til bortekamper, oppgaver rundt kampavvikling, skaffe dugnader etc.. Jevnlige møter der foreldrene får en redegjørelse for hva som blir gjort på den sportslige fronten kan være nyttig, om ikke annet så som lynavleder. Det er allikevel viktig å holde en stram regi på eventuelle slike møter, slik at de ikke ender med ørkesløse diskusjoner om hvem som burde ha spilt hvor mye osv. Vi ønsker at foreldrene skal Støtte Oppmuntre Motivere Være der Det er en utfordring for mange foreldre å få la barnet drive sin idrett i fred. Balansen mellom interessert støtte og oppmuntring på den ene siden, og innblanding og forventningspress på den andre siden kan være vanskelig, særlig fordi foreldrene jo i de aller fleste tilfeller opptrer i beste mening. Det er interessant å merke seg at i en undersøkelse gjort av Olympiatoppen svarer alle de utøvere som er nådd langt i idretten at de ikke har følt forventninger fra sine foreldre i forhold til idrettsutøvelsen sin. Vår oppfatning er at det ligger en stor oppgave i å utdanne en del foreldre. Spesielt synes mange å overdrive betydningen av både å spille og å vinne kamper i forhold til hva som er gunstig for spillerens utvikling. d) Klubben Klubben er i bunn og grunn en sammenslutning av mennesker som har kommet sammen for å drive idrett. Etter hvert som disse sammenslutningene er blitt større og mer formalisert vil det i klubben mer eller mindre bevisst ha blitt utviklet en kultur, i denne sammenheng definert som et sett med verdier som klubbens medlemmer har felles. Som del av denne kulturen kan det ligge både uttalte og uuttalte mål. Det vil være store forskjeller fra klubb til klubb på hvor bevisst klubben er på innholdet av sin kultur og på hvilke mål virksomheten skal nå. Enkelte klubber har gjennomarbeidede planer med definerte mål og strategier, mens andre er betydelig mer flytende i sin tilnærming. Eksempler på forhold som klubben bør ha en klart formulert policy på er: Flytting av spillere mellom aldersklasser. Topping. Forholdet til andre idretter. Mengde av aktivitet på forskjellige nivåer. 8

9 e) Idretten (les NIF og NIHF) På samme måte som klubben er en sammenslutning av sine medlemmer, er forbundet en sammenslutning av klubber. Idrettsforbundet er en sammenslutning av de forskjellige særforbundene. Gjennom å opprette slike organisasjoner ønsker klubbene (henholdsvis forbundene) blant annet å etablere felles retningslinjer for sin virksomhet. Norges Idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser og Norges Ishockeyforbunds Policydokument er eksempler på hvordan klubber og forbund i fellesskap gjennom disse organisasjonene har klargjort sine forventninger til barne- og ungdomsidretten. Gruppeoppgave: NIHF s policydokument 1) Et av hovedmålene i Policydokumentet er å redusere frafallet. Et viktig virkemiddel er å sikre at alle får spille tilnærmet like mye dvs. unngå «topping». Diskuter hvilke tiltak som kan settes i verk for å få til dette. 2) Ordningen med utvisning for resten av kampen ved annen gangs utvisning på grunn av boarding, slashing, charging, cross-checking, albuetackling, farlig spill med høy kølle, usportslig opptreden ble iverksatt som alternativ til forbud mot kroppstacklinger for å hindre skader/farlig spill. Diskuter erfaringer med denne ordningen, og diskuter et eventuelt forbud mot kroppstacklinger i visse aldersgrupper. 3) Diskuter hvilke tiltak som kan gjøres på klubbnivå for å sikre at intensjonene i Policydokumentet blir ivaretatt. 9

10 f) Samfunnet Vi kan tydelig se at samfunnet anser idrett som viktig. Det brukes store beløp til bygging og drift av idrettsanlegg og til å tilrettelegge for idretten, selv om idretten, som mange andre særinteresser, mener seg berettiget til betydelig mer støtte. Hvorfor investerer samfunnet i idretten? Hva er det samfunnet ønsker å oppnå? Samfunnet, enten det defineres som det norske samfunnet, eller som menneskeheten, er tjent med visse retningslinjer for hvordan forholdet mellom menneskene skal være. Disse retningslinjene er delvis definert gjennom lovverk, og delvis overføres de som del av den kultur den enkelte er vokst opp i. Som kjent er de forskjellige religioner sterke aktører i denne prosessen, selv om man ved nærmere studium vil finne at de forskjellige religioners krav til mellommenneskelig samvær (etikk) er nokså like. Idretten spiller også en rolle i å videreføre verdier og kultur til neste generasjoner, jfr. introduksjonen av idrett på engelske kostskoler på 1800-tallet, som var fødselen av den moderne idretten slik vi kjenner den i dag. Blant de verdier idretten tilstreber å utvikle er: Samarbeide teamwork å ta hensyn Disiplin Respekt Mestring og selvtillit Spenning Sammenhengen mellom nedlagt arbeide og oppnådd resultat Fair play Dette er verdier som anses positive for samfunnet og for utviklingen av det enkelte individ. På mange måter er idretten konservativ i sitt verdisyn. Idrettens bestrebelser for å holde på fair play er et eksempel på dette. Tendensen i dagens samfunn synes å være at det er viktigere å være smart enn å gjøre det rette, m.a.o. at det er greit å jukse, bare det ikke blir oppdaget. Tenk for eksempel gjennom hvilke egenskaper som skal til for å lykkes i TV-serien Robinson, og se i hvilke grad disse egenskapene stemmer overens med verdiene som er nevnt over. 10

11 HVORDAN SKAPE ET KLIMA SOM ER GUNSTIG FOR LÆRING OG UTVIKLING? NIHF s Policydokument definerer noen mål for hva som skal prege vårt miljø: Trivsel, trygghet, tilhørighet, respekt, toleranse. Stimulere sosiale, tekniske, fysiske og taktiske basisferdigheter. Inkludering og langsiktig utviklingsperspektiv fremfor ekskludering og kortsiktig resultatperspektiv, samtidig som aktiviteten skal ivareta behovet for motivtilfredsstillelse her og nå. Aksept for at det å spille ishockey har en verdi i seg selv. Alle har behov for tilhørighet, særlig barn og ungdom. Det er viktig at treneren sørger for at miljøet i klubben er slik at alle føler seg velkomne og "hører til" i laget. Om spillere føler seg ønsket og trygge på omgivelsene, vil de utvikle en indre motivasjon for trening og sjansen for at de vil fortsette i klubben øker. Sosiale aktiviteter, der andre egenskaper enn ishockeyferdighetene blir viktige kan også bidra til at alle får respekt og blir verdsatt i gruppa. En undersøkelse har vist at trenere i lagidretter bruker 80% av tiden på 20% av spillerne. Vær derfor bevisst på at du har kontakt med alle spillerne med jevne mellomrom. Riktignok vil den enkeltes behov for kontakt variere, men selv etablerte spillere har behov for direkte kontakt med treneren. For en miniputtspiller kan det være nok at treneren snakker til vedkommende for å gi ham lyst til å komme på neste trening. En annen faktor er at trygghet i seg selv skaper bedre læringsklima. Med tryggheten følger at spillerne ikke er redde for å dumme seg ut for resten av gruppa, og det blir lettere å prøve på nye ting selv om man ikke behersker dem så godt til å begynne med. Det er en balansegang mellom det å lykkes og det å gi utfordringer. Ikke alle takler utfordringer like bra som andre. Noen utvikler angst selv ved den minste ting som de ikke behersker 100%, mens andre kjeder seg om de ikke får nok utfordringer. Derfor er det en utfordring for en trener å la spillerne få lov til å prøve og feile. Treningene bør være av en slik art at de gir utfordringer til alle. Dette kan selvsagt være vanskelig, men ved å stille større krav til en god spiller kontra en mindre god, vil også gjennomføringen av øvelsen gi utfordringer som blir tilpasset nivå. Grupper og hvordan de fungerer har vært gjenstand for betydelig forskning, og det er nyttig for oss som trenere å kjenne til de vanligste mekanismene. Samtidig som vi skal utvikle det enkelte individ må vi jobbe med utviklingen av gruppa, ikke bare fordi det er gruppa sammen som skal prestere, men fordi klimaet i gruppa vil ha avgjørende betydning for det enkelte individs utvikling. Verken grupper som er for løst sammensatt eller grupper der bindingene er for faste er gunstige for individuell idrettslig eller menneskelig utvikling. I alle grupper finner en personer med forskjellige egenskaper: klovnen, den kritiske, den stille og tilbaketrukne, treningsnarkomanen osv. Alle disse krever ulik behandling, men det er viktig at den enkelte blir akseptert som den han/hun er. I gode grupper er dette et kjennetegn. 11

12 Et av de vanligste problemer i grupper er nettopp isoleringen av et enkeltmedlem gjennom mobbing, erting, utfrysing eller til og med fysisk vold. Det er nødvendig at trenere og ledere er oppmerksom på slike tendenser. Ofte kan det skje i det skjulte, eks. i dusjen eller garderoben når ingen voksne er tilstede. I slike tilfeller er det nødvendig at det reageres tydelig og bestemt fra trener og leders side. Konflikter for øvrig er helt normalt i nesten alle grupper, og behøver slett ikke være negative, så lenge de blir behandlet på riktig måte. Vær oppmerksom på signaler som kan tyde på en potensiell eller reell konflikt, og ta saken opp på et tidlig stadium. Alle involverte må komme til orde, og det er viktig at trener/leder ikke tar parti, men forsøker å se på konflikten som en prosess som kan knytte gruppa sterkere sammen dersom man kommer frem til en løsning. Konfliktløsning virker ofte positivt på miljøet i gruppa. En del unødvendige konflikter oppstår fordi gruppa ikke har et godt nok system å jobbe etter. Med system menes i denne sammenheng et sett retningslinjer som gruppa er enige om, og som skal styre hvordan gruppa skal opptre internt. Det kan gjelde alt fra fremmøte på trening til regler om bruk av snus eller enighet om at dommeravgjørelser skal aksepteres. Viktig er at alle i gruppa er innforstått med reglene, og at brudd på dem får en eller annen konsekvens. En nyttig prosess er å utarbeide dette systemet sammen med gruppa. 12

13 Gruppeoppgaver og rollespill: Dilemmaer 1. Du har latt dine to målvakter spille annenhver kamp hele sesongen selv om den ene er en god del bedre enn den andre. Neste kamp er mot erkerivalen og det er din svakeste målvakts tur til å stå i mål. Onsdag i kampuken ringer denne målvakten deg og melder forfall til dagens trening fordi han har for mye lekser. Senere samme kveld (etter treningen) ringer faren til lagkapteinen og argumenterer for at den beste målvakten må få stå i mål. Skriv ned argumentasjonen fra begge sider. Gjennomfør deretter telefonsamtalen. 2. I din klubb har dere en 15-åring som er klart bedre enn sine jevnaldrende. Som trenerkoordinator i junioravdelingen har du i samråd med spilleren bestemt at spilleren skal trene og spille med juniorlaget. Dette gjør at G15-laget blir betydelig svakere enn det kunne ha vært, og muligheten for å forsvare NM-seieren fra G14- klassen i fjor er mye mindre. Treneren for G15-laget ber om et møte med deg for å diskutere hvor gutten skal spille og trene. Skriv ned de argumentene som blir brukt i diskusjonen. Gjennomfør deretter møtet. 3. På ditt G13-lag spiller to av dine 20 utespillere også fotball i den lokale klubben. Når den andre serierunden for ditt ishockeylag står for døren viser det seg at den kolliderer med kretslagstreningen i fotball, dit to av dine spillere er innkalt. De er dessuten dine to beste spillere. Faren til den ene av spillerne ringer deg og forteller at hans sønn ikke vet hvordan han skal forholde seg, og han spør deg hva du mener. Skriv ned de argumentene som blir brukt i diskusjonen. Gjennomfør deretter samtalen. 4. Du er trenerkoordinator i klubben din, der dere har retningslinjer for hvordan treningen skal foregå på de forskjellige alderstrinn. Underveis i sesongen ser du at treneren for G13-laget bruker mye tid på trening av Power Play-formasjoner, og du ser i kampene at det er de samme 6-7 spillerne som spiller Power Play hele tiden, og laget scorer på ca. 50% av sine Power Play. Du bestemmer deg for å ta dette opp med treneren. Skriv ned argumentene som blir brukt i diskusjonen, og gjennomfør samtalen. 5. Som trenerkoordinator er du tilstede på en av din klubbs G14-lags kamper. Da ser du lagets beste spiller tackle en motstander i ryggen slik at motspilleren må forlate kampen. Etterpå viser det seg at spilleren ikke er alvorlig skadet og trening- og matchklar allerede dagen etter. I den uryddige situasjonen som oppstår ser du at det er en annen og svakere spiller som blir vist ut. Ditt lags kaptein gjør tilsynelatende sin trener oppmerksom på feilen, men du oppfatter det slik at treneren ber kapteinen om ikke si fra til dommeren at feil spiller ble utvist. Kampen ender med seier til din klubbs lag, og seiersmålet scores av spilleren som skulle hatt disiplinærstraffen. Du bestemmer deg for å ta opp saken med din trener. Skriv ned begge parters tenkelige argumentasjon, og gjennomfør diskusjonen mellom de to. 13

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK Versjon 1.2 1 VÅR VISJON ER Ved å spille hockey i Rosenborg skal barn og ungdom ha det artig, de skal trives, de skal oppleve spenningen, utfordringen og mestringen ved å trene

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

ASTOR MODELLEN. Samarbeid. Flest mulig, lengst mulig, best mulig. En rød Tråd. eller

ASTOR MODELLEN. Samarbeid. Flest mulig, lengst mulig, best mulig. En rød Tråd. eller En rød Tråd eller ASTOR MODELLEN Samarbeid Flest mulig, lengst mulig, best mulig Retningslinjer for hvordan Astor Yngres avdeling skal arbeide med å skape samhold i lagenhetene. Innholdsfortegnelse. 1

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6 16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Hvorfor råd til idrettsforeldre? Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra både positivt og negativt i forhold til barns utvikling

Detaljer

Hva kjennetegner spillere i ulik alder?

Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva er det som kjennetegner barn og unge i forskjellig aldre. Første bud er dette: Barn er ikke minivoksne! Barn har et annet perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene

Detaljer

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA

Detaljer

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten.

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten Ivaretakelse fra første pil En av vår idretts egenart er at vi får nybegynnere i alle aldre og at vår idrett kan utøves i nær sagt

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6-16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene»

«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene» «Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene» Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Hva er mobbing? Mobbing er en systematisk handling, der en eller

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI!

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Vi er nå kommet godt i gang med vårsesongen og det yrer av liv på hjemme- og bortebaner. Det er moro å se alle de glade Bærjan-representantene man

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid!

Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Hva er mobbing? Mobbing er en systematisk handling, der en eller flere går mot en eller en liten gruppe. Denne handlingen som gjentas

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Konflikthåndtering Kampkontroll. Nina Hedlund

Konflikthåndtering Kampkontroll. Nina Hedlund Konflikthåndtering Kampkontroll Nina Hedlund Roller for fotballdommeren Funksjonær? Idrettsutøver? Kampavvikler? Konfliktløser? Leder? Side 2 Fotballspillet er laget av og for mennesker Dommerne er satt

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Sportslige retningslinjer:

Sportslige retningslinjer: Sportslige retningslinjer: SPORTSLIGE RETNINGSLINJER:...1 VISJON...2 IDEOLOGI:...2 HOVEDMÅL:...2 SPILLESTIL:...2 SESONGMÅL:...2 RESULTATMÅL:...2 ISHOCKEYUTVIKLING:...3 TRENERE:...3 COACHING:...4 SPILLERE:...4

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

Verdens beste barneidrett? NAVN

Verdens beste barneidrett? NAVN Verdens beste barneidrett? NAVN NIFs visjon: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier:

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Foreldrevett - rytterforbundet

Foreldrevett - rytterforbundet Foreldrevett - rytterforbundet Verdigrunnlaget i Norges Idrettsforbund 9. Januar 2016 Mari Bjone rådgiver utviklingsavdelingen Mål for foredraget Idrettens verdigrunnlag- En bevisstgjøring om hva det betyr

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Ansvarlig: Leder svømming og leder vannpolo Gjelder fra 28.08.13 Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Formål Formålet med disse levereglene er å tydeliggjøre de forventninger og krav som stilles

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Kursholder: Dato. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Fremme psykososial utvikling og en sunn livsstil blant barn og unge GJENNOM DELTAKELSE I BARNE-

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Hvordan utvikle prestasjonskulturen

Hvordan utvikle prestasjonskulturen Hvordan utvikle prestasjonskulturen i FK Vigør G 16? Stress i konkurransesituasjonen - hvordan takle stress / press sammen Bjørn Tore Johansen, FK Vigør KONKURRANSESITUASJONEN STRESS I IDRETT EUSTRESS

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer