ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad"

Transkript

1 Vedlegg 3 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Med arbeidsgruppens kommentarer

2 Innledning Kommunene i Listerregionen er i ferd med å gjennomføre et samarbeid for å utarbeide felles retningslinjer for utøvelse av salgs- og skjenkebevillingsmyndighet. Arbeidet er nå ferdigstilt på administrativt nivå, og skal til politisk behandling i alle Listerkommunene. Det benyttes felles saksutredning i alle kommunene. Arbeidet er støttet av Borgestadklinikken, i form av midler til prosjektleder. Linda Aanesen Slettebø er prosjektets leder, og har utarbeidet forslag til retningslinjer i samarbeid med Listerkommunenes administrasjoner. Det er en forutsetning for støtten fra Borgestadklinikken at kommunene lykkes med å komme til ens retningslinjer. Arbeidet har tatt sikte på at kommunene samler seg og enes om de vesentligste trekk ved utøvelsen av bevillingsmyndighet. Alle detaljer kan ikke medtas. For eksempel er det selvsagt opp til hver kommune hvordan man delegerer de ulike vedtak innenfor alkoholloven. Det er mange fordeler ved felles retningslinjer, ikke minst like vilkår for bransjen i distriktet. Det har vært viktig å vise hva som er alkohollovens maksimale spillerom, og hvor Listerkommunene har plassert seg i dette bildet. Samtidig som arbeidet skal vise hva som er nasjonale trender og de vesentligste trekk fra forskning på rusområdet knyttet til bevillingsforvaltning. Arbeidsgruppen har kommentert hvert punkt i retningslinjene for å belyse og begrunne. Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister kommunene Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Kommentar til pkt. 1 Alle alkoholpolitiske planer skal ta utgangspunkt i alkohollovens formålsbestemmelse. Krever ingen nærmere kommentar. Pkt 2. Bevillingsperiode Bevillingsperioden vil vanligvis være 4 år. I saker hvor det er grunn til å få evaluert en enkelt bevilling oftere enn hvert 4. år vil det bli gitt kortere vedtak på minimum 1 år. Gjelder både salgsbevilling og skjenkebevilling. Kommentar til pkt. 2 En bevillingsperiode varer maks 4 år (1 kommunestyreperiode), og utløper pr. 30. juni året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. Politiske endringer fra den ene 2

3 kommunestyreperioden til neste, kan medføre endringer i alkoholpolitikken. Det er derfor opp til hvert sittende kommunestyre å utforme sin egen bevillingspolitikk, og av den grunn må alle som har salgs- eller skjenkebevilling søke på nytt minst hvert 4. år. Pkt 2. er først og fremst en faktaopplysning om lovens spillerom i spørsmålet om bevillingsperiode. Punktet bestemmer at det normale i Lister er å gi bevilling for 4 år (lovens maksgrense). Dette er rasjonelt, det er ingen grunn til å saksbehandle sakene årlig dersom det ikke er en spesiell grunn. Samtidig sier punktet at det i spesielle tilfeller gis bevilling for et kortere tidsrom enn 4 år. Dette er aktuelt for saker der kommunen er usikre på konseptet og av den grunn ønsker en kortere utløpstid for perioden. Pkt 3. Saksbehandlingsrutine Det innhentes vurdering fra politiet, sosialtjenesten og skattemyndighetene. Listerkommunene praktiserer vandelskravet strengt. Kommentar til pkt. 3 Punktet er først og fremst informativt: Å innhente uttalelse fra politi og sosialtjeneste er lovpålagt. Å innhente opplysninger fra skattemyndigheter er ikke direkte pålagt, men det er sterke føringer i loven for å gjennomføre også dette. Punktet opplyser at kommunene tar vandelsproblematikk alvorlig, og vil behandle sakene grundig med tanke på vandelsspørsmål. Dette er basert på en av alkohollovens forutsetninger; å forebygge useriøs drift i bransjen. Jeg gjør samtidig oppmerksom på at direktoratet har gjort det klart at plikten til å innhente de lovpålagte uttalelser også gjelder ved eierskifter, ikke bare ved nye søkere. Pkt 4. Tak på antall bevillinger Det settes ikke tak på antallet salgsbevillinger eller skjenkebevillinger. Kommentar til pkt. 4 Kommunene har anledning til å fastsette et maksimalt antall salgssteder og skjenkesteder. Dette kalles tak. Kun Hægebostad blant Listerkommunene har praktisert dette før. Listerkommunene er enige om at det ikke er et mål å praktisere dette fremover. For det første kan omfanget av bevillinger reguleres via andre typer føringer (se pkt 5). For det andre kan kommunene måtte si nei til seriøse og gode søkere/konsepter på grunn av et tak. Tak er blitt mindre vanlig de senere år, det vises til Kommunerapporten fra SIRUS side 13 som viser utviklingen fra dette for å belyse hvordan Lister plasserer seg i det nasjonale helhetsbildet. Pkt 5. Hvilke driftskonsepter får skjenkebevilling a)listerkommunene vil i utgangspunktet tildele skjenkebevilling til alminnelige konsepter, det vil si serveringssteder som har tilrettelagt for servering av mat og drikke. b) Det gis ikke bevilling til konsepter med idrettstilbud eller barne- og ungdomstilbud i samme lokale eller i nær beliggenhet. Det gis heller ikke bevilling til konsepter der spill er en vesentlig del av tilbudet. 3

4 Kommentar til pkt. 5 Ad a). Alkoholloven har som mål å begrense skadevirkninger av alkohol. Som en av flere kjente tiltak er begrensing av både omfang og graden av eksponering. Såkalte alkoholfrie soner er en vanlig begrep. Pkt 5 har som mål å gi uttrykk for hvilke skjenkekonsepter som er ønsket i kommunene, og hvilke konsepter som bør utelukkes og dermed bevares som alkoholfri sone. En alminnelig begrensing er å tildele bevillinger kun til de steder man forbinder med servering, og at bevilling ikke tildeles til steder som vanligvis ikke forbindes med servering. Eksempler: Man forventer å finne alkoholservering i restauranter og puber (der mat og drikke, evnt bare drikke, er et sentralt tilbud). Man forventer derimot ikke å finne alkoholservering i en frisørsalong eller ved et kunstgalleri. Her vil alkohol fremstå som et tilleggsprodukt uten å være i en tradisjonell kontekst. Det er ikke usannsynlig at kommunene vil motta søknader med mange kreative kombinasjoner av konsepter som ønsker alkoholservering. Oppfatningen av hva som er normalt vil kunne tøyes over tid og skape ulike trender. Alle søknader skal selvsagt realitetsbehandles, men det er da naturlig å vise til dette punktet for å bevisstgjøre omkring prinsippet alkoholfrie soner. Punktet utelukker samtidig bevilling til steder der det ikke er lagt til rette for servering, med dette menes gatekjøkkener og lignende serveringssteder som ikke legger til rette for at publikum skal oppholde seg oppholde seg som gjester. Ad b). At man ikke kan anbefale kombinasjon av alkoholservering og barne- og ungdomsaktivitet har selvsagt sammenheng med både aldergrenser for skjenking og den uheldige signaleffekt av å eksponere alkohol i en slik sammenheng. Når det gjelder spillaktivitet har det de senere år vært en betydelig fokus og forskning på avhengighet. At kombinasjonen rus og spill er uheldig, fremstår som en selvfølgelighet. Som kildehenvisning nevnes kommentar fra Norsk forening for spillproblematikk v/ingjerd Meen Lorvik som ble gitt i forbindelse med en skjenkesøknad der Norsk Tipping er blant søkerne. Pkt 6. Differensiering av type alkoholholdig drikk, samt aldersgrenser a)det gis i utgangspunktet skjenkebevilling til gruppe 1, 2 og 3 uavhengig av driftskonsept. b)kommunene setter ikke vilkår om aldergrenser for adgang til skjenkested, men har følgende tilrådning til skjenkestedene: Konsepter med skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 3 bør ikke gi adgang til personer under 20 år i lokalet etter kl Serveringssteder som ønsker å ha et tilbud for 18-åringer etter dette klokkeslett, kan løse alderskontrollproblemet ved å la være å skjenke alkoholholdig drikk i gruppe 3. Alternativt kan man bruke merking (bånd på arm) eller lage kontrollerbare fysiske skiller i lokalet. Kommentar til pkt. 6 Ad a). Det har vært vanlig, og er fremdeles vanlig i noen kommuner, å ha strengere føringer for den sterkeste alkoholklassen (gruppe 3, brennevin) enn for de lavere klassene (gruppe 1 og 2, øl og vin). Noen kommuner tildeler gruppe 3 kun til enkelte konsepter, mens andre kun får bevilling for gruppe 1 og 2. Det er ikke uvanlig at matservering settes som et vilkår for å få gruppe 3. 4

5 Listerkommunene har de senere år ikke hatt noen stor grad av slik differensiering, og har ikke hatt særskilte utfordringer knyttet til det. Dog har man hatt søkere som enten ikke har ønsket gruppe 3 selv, eller søkere der det har vært svært unaturlig å tildele gruppe 3 pga dette ikke passer til konseptet. Men i hovedsak har alle søkere som selv ønsker det, fått tildelt alle alkoholgrupper. Her må man se risikoen ved skjenking av sterkeste alkoholgruppe opp mot publikums forventning til skjenkestedets utvalg. Med andre ord; alkoholpolitiske hensyn opp mot næringshensyn. Publikum vil ofte ha en forventning til at alle puber og barer har alle alkoholsgrupper, mens man kanskje ikke venter dette av alle spiserestauranter (gruppe 1 og 2 er i større grad tilbehør til mat enn gruppe 3). Det finnes erfaringer for at det er grunn til større bekymring for konsum av gruppe 3 enn for de øvrige alkoholgrupper. Dette i form av større fare for overskjenking og herav vold og uro. Kommunerapporten s. 11 viser hvordan kommunene har håndtert differensiering mellom alkoholgrupper. En svært høy andel har gruppe 3 (6061 skjenkesteder av 7324). Arbeidsgruppen er enig om at man fortsatt bør kunne tildele alle 3 alkoholgrupper uten vilkårsstillelse, som hovedutgangspunkt. Men at det skal være anledning til å differensiere i vedtak i enkelte tilfeller. Likevel bør kommunen ta denne debatten frem i lyset, ettersom vi over flere år ikke har sett nærmere på hvilke erfaringer vi har med gruppe 3 eksplisitt. Arbeidsgruppen foreslår at Listerkommunene fortsetter sitt administrative samarbeid ved at man i fellesskap søker informasjon om dette via vår skjenkekontroll. Dermed vil vi skaffe oss et erfaringsmateriale vi kan se nærmere på. Ad b). Når det gjelder rådet til bransjen omkring alkoholgrupper og alder (18 og 20 år), er dette begrunnet i følgende: I.h.t. loven kan gruppe 1 og 2 skjenkes til 18-åringer, mens gruppe 3 kan skjenkes til 20-åringer. Skjenkestedene har et stort ansvar for å følge opp denne regelen, og brudd på aldersregler generelt (skjenking til mindreårige) er svært alvorlig. Det ønskes derfor å tilrå noen løsninger for bransjen. Disse er allerede kjent for mange, og praktiseres i et visst omfang. Det er 2 måter å sjekke alder på, det ene er ved disken og det andre er i inngangsdøra. Legitimasjonskontroll i inngangsdøra er en mye sikrere og enklere kontroll enn kontroll ved disk (da får man utfordringen ved hvert eneste kjøp). Slipper man bare inn 20-åringer etter et bestemt klokkeslett, sikrer man en bedre alderskontroll, særlig når det er mye publikum på stedet. Samtidig er det noen steder som ønsker å ha et godt tilbud til 18-åringer (som kun har anledning til å konsumere gruppe 1 og 2). Dette verdsettes av 18-åringene, da mange skjenkesteder bevisst utelater dem via høye aldersgrenser flere steder. De stedene som ønsker å slippe inn 18-åringer, tilrås derfor 3 ulike løsninger, hvorav den første forutsetter at det ikke skjenkes gruppe 3 overhodet, og de to øvrige forutsetter at man skaper et kontrollerbart skille hos sitt publikum. Dette kunne vært stilt som vilkår i vedtakene, men dette synes unødvendig fordi vi har erfaring for at bransjen håndterer dette veldig bra. Av den grunn formuleres dette som en anbefaling. Ettersom mange av skjenkekonseptene er sammensatte, vil mange av dem fremstå som familietreffpunkt og kafetilbud tidlig på døgnet, og som skjenkesteder uegnet for mindreårige på kvelds- og nattestid. Med andre ord vil mindreårige (under 18 år) ha 5

6 adgang store deler av døgnet. Det må sies å være en akseptert holdning ved slike blandingskonsepter, at man går på kafe på dagtid med barn og unge i lokaler der det kan skjenkes, mens barn og unge ikke ferdes der senere på døgnet. Nettopp av den grunn er det umulig å sette presise alderregler for adgang. Vi kan ikke ha grenser som hindrer foreldre i å ha barna med på spiserestaurant, og det vil være vanskelig å skille klart mellom steder som egner seg/ikke egner seg for mindreårige på dag- og ettermiddagstid. De føringer som her er satt, i kombinasjon med bransjens selvfølgelige intensjon om å hindre skjenking til mindreårige, vil etter arbeidsgruppens mening være tilstrekkelig. Disse rådene vil være aktuelle for steder som benytter lang åpnings- og skjenketid i sien konsepter. Steder som stenger svært tidlig vil rådene ikke være relevante for. Pkt 7. Skjenketider a) Maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. b) Maksimal skjenketid for gruppe 3 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. c) Samtlige søkere får i utgangspunktet samme skjenketid, men det kan differensieres ved behov for kortere skjenketid. Kommentar til pkt. 7 Lovens maksimale skjenketid er fortsatt kl Mer presist: Gruppe 1 og 2 fra kl til kl (forbudt å skjenke mellom og 06.00) Gruppe 3 fra kl til kl (forbudt å skjenke mellom kl og 13.00) Listerkommunene plasserer seg 1 time under lovens maksimaltid. Dette er i tråd med allerede gjeldende praksis; Listerkommunene har de senere år hatt skjenketider mellom kl og kl 02.00, noen få tilfeller til Man har med andre ord vært under maksimalgrensen over flere år, og det foreslås at dette videreføres med en maksgrense til kl Vi er kjent med at skjenketider tar mye plass i alkoholdebatten i kommunene. Arbeidsgruppen har derfor hatt særlig fokus på å undersøke nasjonale trender og relevant forskning på dette området. Kort oppsummert viser trenden de senere år at færre og færre kommuner benytter lovens maksimale skjenketid. Begrunnelsen er den betydelige gevinst man oppnår i forhold til vold, uro og overskjenking. Dette underbygges med følgende fakta: Nyere forskning (både Norge og Sverige) viser at reduksjon i skjenketid har hatt en betydelig gevinst ift både overskjenking og voldstilfeller, eksempelvis: fra ble tallet på voldstilfeller tilknyttet skjenkesteder redusert med 29% i Sverige. I en studie fra 18 norske byer fremgår det 17% reduksjon på voldstilfeller.(kilde: SIRUS, vedlagt artikkel). Fra kommunerapporten ser vi fordelingen for skjenketider i kommunene for 2009 på side 15, og egen tabell som viser landsoversikt. Det har for en tid tilbake vært fremmet et lovforslag om at maksgrensen skal endres i loven fra kl til kl Forslaget har ikke blitt fulgt opp på nasjonalt nivå. Dette er det grunn til å undres over, sett hen til den forskning som er nevnt ovenfor. Denne 6

7 forskningen viser at gevinsten hyppig inntrer ved å redusere maksskjenketid fra kl til kl eller lavere. Listerkommunene er, uavhengige av lovforslagets eventuelle videre gang, enige om en maksimalskjenketid til kl Da legger man seg på et nivå som allerede er kjent for Listerkommunene, samtidig som man følger opp en nasjonal trend om å ligge under lovens maksimaltid. Jeg minner samtidig om at dette er en maksimaltid; kommunene kan fatte vedtak om skjenketid som ligger under dette nivå. Skjenketiden er det punktet svært mange er opptatt av, både bransjen og publikum. Det er viktig at Listerkommunene er tydelige på dette punktet, da dette er det tema som oppleves som viktigst i.f.t. å ha like vilkår kommunene imellom. Noen av Listerkommunene har hittil differensiert mellom hverdager og helger (noe kortere midt i uken enn i helgen), men de fleste har ikke differensiert. Kommunene er enige om at differensiering ikke er påkrevd for å forebygge uønskede hendelser ved skjenking. Begrunnelsen er at de fleste skjenkesteder normalt ikke vil ønske å benytte vedtakets maksimaltid midt i uka, dette på grunn av manglende publikumstilstrømning. Samtidig kan det være gode grunner til at man i sommersesongen og ved spesielle arrangementer har den samme skjenketid i uka som i helgen. Med lik skjenketid slipper man en rekke utvidelsessøknader. Pkt 8. Vilkår for skjenkebevilling a) Det kreves serveringsbevilling uavhengig av om stedet har eget kjøkken og uavhengig av om det skal serveres mat (lovpålagt). b) Det kreves at pålegg fra brannmyndighet til enhver tid er oppfylt. c) Det kreves at politiets eventuelle krav, etter serveringsloven, om dørvert overholdes til enhver tid. d) Det kreves at skjenkestedets uteservering er fysisk avskjermet, slik at inngang/utgang kan kontrolleres. e) Det stilles som vilkår at skjenkestedet ikke har pengespill som en del av sitt konsept. f) Skjenkestedet har plikt til å delta på kommunens orienteringsopplegg (eksempel: Ansvarlig vertskap og lignende) når dette arrangeres. Kommentar til pkt. 8 Dette er kjente og lite kontroversielle vilkår. Vilkårene er nyttige i de få tilfeller der skjenkesteder ikke følger opp normale krav. Ved vanlig og ryddig drift, har vilkårene ingen betydning for skjenkestedene i praksis. Pkt a er lovpålagt og dermed kun til orientering Pkt b er en vanlig ordning, og svært fornuftig i.f.t at skjenkesteder er betydelige ansamlingsstedet for større publikum Pkt c viser til politiets adgang til å kreve dørverter, og sikrer at brudd på politiets krav også blir et brudd på bevillingen Pkt d gir en viss føring for fysiske kontrollelementer, og er en akseptert løsning 7

8 Pkt e er sammenfallende med pkt 5b), men stilles her som vilkår for å sikre at konsepter som kombinerer skjenking og pengespill kan rammes av sanksjoner Pkt f er for å sikre at kommunenes forebyggende arbeid i form av orienteringer og kunnskapsprosjekter på rusområdet blir implementert i bransjen. Og man tenker særlig på de kjente kommuneprosjektene som Ansvarlig vertskap som mange kommuner har gjennomført, og som er en av intensjonene i rusplanen for Lister. Pkt 9. Salgstiden for øl i butikk Salgstiden for øl i butikk settes lik alkohollovens maksimalgrense: Fra kl til kl mandag til og med fredag. Og fra kl til kl på lørdager og dagen før helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag Kommentar til pkt 9 De tidspunkter som står i pkt 9 er alkohollovens maksimaltid for salg av øl i butikk. Alle Listerkommunene har praktisert lovens absolutte maksimaltid for salg av øl over flere år. Det er interessant å registrere at de fleste kommuner aksepterer makstid for salg uten videre debatt, mens derimot skjenketidene stadig er til debatt. Dette skyldes dels at skjenketidene, i motsetning til salgstider, relateres til vold og uro. Men det er like stor grunn til å fokusere på at salg av øl i butikk er den største alkoholeksponeringen i vårt dagligliv. Gruppe 1 selges i enhver dagligvarebutikk like naturlig som melk og brød. Samtidig vet man at gruppe 1 er ungdommens debutdrikk, og at kjøp til mindreårige er en utfordring det er vanskelig å nå gjennom kontroll. Det er derfor all grunn til reise en debatt om salgstider. Arbeidsgruppen savner forskning og anbefalinger knyttet til salgstidsreduksjoner. Det vises for øvrig til kommunerapporten side 14, som viser at 347 (av 433) kommuner har makstid på hverdager, og 340 (av 433) har makstid også fredag og lørdag. Arbeidsgruppen har foreslått å beholde dagens ordning fordi det synes å være i tråd med den politiske vilje over flere år. Men mener samtidig at kommunene bør diskutere salgstidsinnskrenkinger. Arbeidsgruppen tror også at den mest effektive salgstidsreduksjon i.f.t ungdom, er å redusere salgstiden fredager og lørdager. Pkt 10. Hvilke salgssteder kan få salgsbevilling a) Det gis salgsbevilling til dagligvare forretninger b) Det gis salgsbevilling til rene ølutsalg. c) Lister kommunene ønsker i utgangspunktet ikke salgsbevilling til andre typer salgskonsepter, enn nevnt ovenfor. Kommentar til pkt 10 Loven er ikke til hinder for at det tildeles salgsbevilling for gruppe 1 til svært mange typer utsalgssteder. Det eneste lovpålagte forbudet gjelder for kiosker og bensinstasjoner. Listerkommunene ønsker at gruppe 1 fortsatt bare skal selges på steder der man normalt venter å finne en slik vare (samme ordning som for skjenking i pkt 5). Dette vil være dagligvarebutikker og ølutsalg (for de kommuner som har det/vil ha det). Det viktige er at punktet gir uttrykk for at det ikke ønskes salgsbevillinger på øvrige typer salgssteder. Blandingskonsepter som selger både mat og andre varer vil være en utfordring. Her må hver enkeltsak vurderes opp mot dette punktet. 8

9 Pkt 11. Vilkår for salgsbevilling Salgstidene skal skiltes på en tydelig måte. Alkoholholdig drikk skal dekkes fysisk ved salgstidens slutt. Kommentar til pkt 11 Skilting er et svært lite tyngende vilkår, og bør forventes som en vanlig informasjon om salgstidene. Dette er dessuten en god service til publikum. Tildekking av alkoholholdig drikk er noe mer omdiskutert, og er hittil ulikt praktisert i Listerkommunene. Arbeidsgruppen mener det er rimelig å stille et slikt vilkår, så lenge man ikke setter spesifikke krav til det utstyr som skal tildekke varene. Det er dermed opp til butikken om man bruker enkle løsninger med tekstiler, eller en mer omfattende variant med gitter eller vegger. Begrunnelsen for vilkåret er å markere salgstidens slutt. Både for å forebygge brudd på salgstiden, og i forhold til signaleffekt ved at alkohol ikke er synlig for publikum utenfor salgstiden. Pkt 12. Salgs- og skjenkekontroll Ved ethvert brudd på alkoholloven, tilhørende forskrifter eller lokale alkoholpolitiske retningslinjer skal det gis sanksjoner på i tråd med «REAKSJONSFORMER VED OVERTREDELSE PÅ SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I LISTER REGIONEN; Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad». Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Det skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som det er antall salgs- og skjenkesteder. Steder som er høyest frekventert bør kontrolleres oftere enn lavt frekventerte steder. Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Skjenkekontroll utføres også ved bevilling som er gitt for enkelt anledninger, ambulerende bevilling, samt utvidet skjenketid for enkelt anledning. Kommentar til pkt 12 Punktet gir uttrykk for et minstekrav til kontrollens omfang og beskriver samtidig lovens minstekrav til kontroll. Arbeidsgruppen har funnet Flekkefjord kommunes rutine for sanksjoner ryddige og dekkende for Listerkommunenes behov, og har derfor tatt utgangspunkt i disse ved utarbeidelse av foreliggende forslag (er tatt inn som vedlegg). Arbeidsgruppen har vært opptatt av at rutinen skal være mest mulig konkret, slik at det er tydelig hva man kan forvente ved de ulike brudd. Samtidig vil ethvert brudd og enhver vurdering av sanksjoner (advarsel og inndragning) kreve utøvelse av skjønn. Pkt 13. Ambulerende skjenking/bevilling for enkelt anledninger/utvidet skjenkeområde a) Ambulerende bevilling (lukket selskap ) b) Skjenkebevilling for enkelt anledning (åpent arrangement) c) Utvidelse av skjenkeområde/skjenkebevilling benyttes på alternativt sted 9

10 Retningslinjer for slike saker: Ad a) Tildeles privatpersoner, dvs søkere uten alminnelig bevilling. Det gis bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Selskapet må være lukket. Ad b) Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet, og det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. Da dette er snakk om åpne arrangementer, er kommunene restriktive overfor enkeltpersoner som søkere da disse ikke har erfaring med skjenking. Søkere med alminnelig bevilling fra før, eller som har erfaring fra utøvelse av alminnelig bevilling foretrekkes. Det kan gis bevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3. Ved større åpne arrangementer er kommunene likevel restriktive med å gi bevilling for gruppe 3. Ad c) Gis til aktør med alminnelig skjenkebevilling (bransjen). Innebærer at eksisterende bevilling benyttes på annet sted enn skjenkelokalet/på annet sted i tillegg til skjenkelokalet for en enkelt anledning. Kan utvides til å gjelde i tilknytning til skjenkelokalet, i et annet lokale enn skjenkelokalet, utendørs på gate, torv eller lignende. Utvidelsen tillates for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Også her vil man være restriktive i.f.t gruppe 3 dersom det er et større åpnet arrangement (festivaler og lignende). Felles for alle 3 løsninger: Ved arrangementer som er åpne for publikum bør det innhentes politiets godkjenning av trafikale forhold, vakthold og arealavgrensning, før søknaden behandles. Ansvarlig person ved sakstype a) og b) skal være minimum 20 år og erklære seg kjent med gjeldende regelverk. Ved sakstype c) gjelder samme vilkår som bevillingshaver allerede har i eksisterende bevilling. Alle vedtak (a, b og c) må knyttes opp mot en bestemt begivenhet; selskap, dans, konsert, festival eller lignende. Skjenketiden i alle saker er den samme som gjelder for alminnelige bevillinger. Det betyr følgende: a) Maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. b) Maksimal skjenketid for gruppe 3 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. Kommentar til pkt 13 Listerkommunene praktiserer ambulerende bevilling (lukket selskap) og bevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement). Det er viktig å være oppmerksom på at man her har å gjøre med to helt ulike typer søkere; vanlige privatpersoner og den profesjonelle bransjen. Og to helt ulike typer arrangementer; lukkede selskaper som ligner private fester, og større arrangementer som er åpent for alminnelig publikum. Det er ment både som en tillitserklæring til den profesjonelle bransjen og som et forebyggende element, at kommunene ønsker at åpne arrangementer (som er langt mer risikofylte enn lukkede) foretrekkes håndtert av bransjen. Og ikke av personer uten erfaring med skjenking. 10

11 Her videreføres en ordning som alle kommunene har praktisert før. De samme råd i.f.t aldersgrenser som er gitt i pkt 6, gjelder også for festivaler. Noen kommuner praktiserer alkoholfrie soner på festival for deltakere under 18 år. Retningslinjene er ikke til hinder for det. Pkt 14. Utvidet skjenketid for en enkelt anledning Ved spesielle tilfeller kan det vurderes å utvide maksimalskjenketiden for en enkelt anledning, men dette praktiseres restriktivt. Kommentar til pkt 14 Det ryddigste er at den maksimalskjenketid som er satt i pkt 7 skal gjelde til enhver tid. Dette er hele poenget med en maksimalskjenketid. Det er dissens i arbeidsgruppen i dette spørsmålet. Hvis noen av kommunene ønsker å praktisere dispensasjoner, må hver kommune sette sine egne retningslinjer for hvilke tilfeller utvidelser skal gjelde for. For disse kommunene anbefaler arbeidsgruppen klare kriterier og at denne typen utvidelser vedtas på politisk nivå. Pkt 15. Kunnskapsprøve Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i dette kapitlet (jf. 1-7c (alkoholloven) og kap. 5 forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk). Kommentar til pkt 15 Er lovpålagt. Ren orientering Pkt 16. Gebyr for alkoholbevilling Utdrag fra sentral forskrift: 6-1. Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-0,99 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1350 for salg og kr 4000 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 280 pr. gang. 11

12 0 Endret ved forskrift 8 des 2011 nr (i kraft 1 jan 2012) Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Kommentar til pkt 16 Lovpålagt. Sentral forskrift, ingen lokale variasjoner er lovlige. Kun til orientering. 12

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Veileder i salgs- og skjenkekontroll

Veileder i salgs- og skjenkekontroll Veileder IS-2038 Veileder i salgs- og skjenkekontroll Heftets tittel: Veileder i salgs- og skjenkekontroll Utgitt: 12/2012 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2038 Helsedirektoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. De forrige planene, og bakgrunnen for ny plan... 3 1.2. Lovgrunnlaget... 4 1.2.3. Hensyn i forhold til loven... 4 2.0.EVALUERING

Detaljer

Planen er delt i tre deler med planforutsetninger, mål og strategier, - og tiltak.

Planen er delt i tre deler med planforutsetninger, mål og strategier, - og tiltak. INNLEDNING Plan for rusmiddeltjenesten har som målsetting å begrense skader og belastninger som bruk av alkohol og andre rusmidler fører til, samt opprettholde og styrke de negative holdninger befolkningen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.3.2012 Innhold 1. Innledning 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen 4 2.1 Rusmiddelsituasjonen i

Detaljer

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997 Ragnar Hauge Reidun Johanne B. L. Lohiniva Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2002 ISSN 1502-8178

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret i sak 46/12 den 24.05.2012 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Ruspolitisk utvalg... 4 1. HVORFOR EN RUSPOLITISK

Detaljer

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127 Ansvarlig vertskap Opplæringshefte IS-2127 Heftets tittel: Ansvarlig vertskap Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontaktperson: Postadresse: Besøksadresse: Heftet kan bestilles hos: Omslagsfoto:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2008 2015 1. Innledning 1.2 Eksempler på risikogrupper 2. Kommunens arbeid med planen 2.1 Aktuelle dokumenter 3. Beskrivelse av rusmiddelforbruk og

Detaljer

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Hege Cesilie Lauritzen og Bergljot Baklien SIRUS rapport nr. 5/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 1

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12 2012-2015 Versjon revidert 04.06.12 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 4 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 Forslag til HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.09.08 FORORD Foreliggende Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012 for Grimstad

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer