ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad"

Transkript

1 Vedlegg 3 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Med arbeidsgruppens kommentarer

2 Innledning Kommunene i Listerregionen er i ferd med å gjennomføre et samarbeid for å utarbeide felles retningslinjer for utøvelse av salgs- og skjenkebevillingsmyndighet. Arbeidet er nå ferdigstilt på administrativt nivå, og skal til politisk behandling i alle Listerkommunene. Det benyttes felles saksutredning i alle kommunene. Arbeidet er støttet av Borgestadklinikken, i form av midler til prosjektleder. Linda Aanesen Slettebø er prosjektets leder, og har utarbeidet forslag til retningslinjer i samarbeid med Listerkommunenes administrasjoner. Det er en forutsetning for støtten fra Borgestadklinikken at kommunene lykkes med å komme til ens retningslinjer. Arbeidet har tatt sikte på at kommunene samler seg og enes om de vesentligste trekk ved utøvelsen av bevillingsmyndighet. Alle detaljer kan ikke medtas. For eksempel er det selvsagt opp til hver kommune hvordan man delegerer de ulike vedtak innenfor alkoholloven. Det er mange fordeler ved felles retningslinjer, ikke minst like vilkår for bransjen i distriktet. Det har vært viktig å vise hva som er alkohollovens maksimale spillerom, og hvor Listerkommunene har plassert seg i dette bildet. Samtidig som arbeidet skal vise hva som er nasjonale trender og de vesentligste trekk fra forskning på rusområdet knyttet til bevillingsforvaltning. Arbeidsgruppen har kommentert hvert punkt i retningslinjene for å belyse og begrunne. Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister kommunene Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Kommentar til pkt. 1 Alle alkoholpolitiske planer skal ta utgangspunkt i alkohollovens formålsbestemmelse. Krever ingen nærmere kommentar. Pkt 2. Bevillingsperiode Bevillingsperioden vil vanligvis være 4 år. I saker hvor det er grunn til å få evaluert en enkelt bevilling oftere enn hvert 4. år vil det bli gitt kortere vedtak på minimum 1 år. Gjelder både salgsbevilling og skjenkebevilling. Kommentar til pkt. 2 En bevillingsperiode varer maks 4 år (1 kommunestyreperiode), og utløper pr. 30. juni året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. Politiske endringer fra den ene 2

3 kommunestyreperioden til neste, kan medføre endringer i alkoholpolitikken. Det er derfor opp til hvert sittende kommunestyre å utforme sin egen bevillingspolitikk, og av den grunn må alle som har salgs- eller skjenkebevilling søke på nytt minst hvert 4. år. Pkt 2. er først og fremst en faktaopplysning om lovens spillerom i spørsmålet om bevillingsperiode. Punktet bestemmer at det normale i Lister er å gi bevilling for 4 år (lovens maksgrense). Dette er rasjonelt, det er ingen grunn til å saksbehandle sakene årlig dersom det ikke er en spesiell grunn. Samtidig sier punktet at det i spesielle tilfeller gis bevilling for et kortere tidsrom enn 4 år. Dette er aktuelt for saker der kommunen er usikre på konseptet og av den grunn ønsker en kortere utløpstid for perioden. Pkt 3. Saksbehandlingsrutine Det innhentes vurdering fra politiet, sosialtjenesten og skattemyndighetene. Listerkommunene praktiserer vandelskravet strengt. Kommentar til pkt. 3 Punktet er først og fremst informativt: Å innhente uttalelse fra politi og sosialtjeneste er lovpålagt. Å innhente opplysninger fra skattemyndigheter er ikke direkte pålagt, men det er sterke føringer i loven for å gjennomføre også dette. Punktet opplyser at kommunene tar vandelsproblematikk alvorlig, og vil behandle sakene grundig med tanke på vandelsspørsmål. Dette er basert på en av alkohollovens forutsetninger; å forebygge useriøs drift i bransjen. Jeg gjør samtidig oppmerksom på at direktoratet har gjort det klart at plikten til å innhente de lovpålagte uttalelser også gjelder ved eierskifter, ikke bare ved nye søkere. Pkt 4. Tak på antall bevillinger Det settes ikke tak på antallet salgsbevillinger eller skjenkebevillinger. Kommentar til pkt. 4 Kommunene har anledning til å fastsette et maksimalt antall salgssteder og skjenkesteder. Dette kalles tak. Kun Hægebostad blant Listerkommunene har praktisert dette før. Listerkommunene er enige om at det ikke er et mål å praktisere dette fremover. For det første kan omfanget av bevillinger reguleres via andre typer føringer (se pkt 5). For det andre kan kommunene måtte si nei til seriøse og gode søkere/konsepter på grunn av et tak. Tak er blitt mindre vanlig de senere år, det vises til Kommunerapporten fra SIRUS side 13 som viser utviklingen fra dette for å belyse hvordan Lister plasserer seg i det nasjonale helhetsbildet. Pkt 5. Hvilke driftskonsepter får skjenkebevilling a)listerkommunene vil i utgangspunktet tildele skjenkebevilling til alminnelige konsepter, det vil si serveringssteder som har tilrettelagt for servering av mat og drikke. b) Det gis ikke bevilling til konsepter med idrettstilbud eller barne- og ungdomstilbud i samme lokale eller i nær beliggenhet. Det gis heller ikke bevilling til konsepter der spill er en vesentlig del av tilbudet. 3

4 Kommentar til pkt. 5 Ad a). Alkoholloven har som mål å begrense skadevirkninger av alkohol. Som en av flere kjente tiltak er begrensing av både omfang og graden av eksponering. Såkalte alkoholfrie soner er en vanlig begrep. Pkt 5 har som mål å gi uttrykk for hvilke skjenkekonsepter som er ønsket i kommunene, og hvilke konsepter som bør utelukkes og dermed bevares som alkoholfri sone. En alminnelig begrensing er å tildele bevillinger kun til de steder man forbinder med servering, og at bevilling ikke tildeles til steder som vanligvis ikke forbindes med servering. Eksempler: Man forventer å finne alkoholservering i restauranter og puber (der mat og drikke, evnt bare drikke, er et sentralt tilbud). Man forventer derimot ikke å finne alkoholservering i en frisørsalong eller ved et kunstgalleri. Her vil alkohol fremstå som et tilleggsprodukt uten å være i en tradisjonell kontekst. Det er ikke usannsynlig at kommunene vil motta søknader med mange kreative kombinasjoner av konsepter som ønsker alkoholservering. Oppfatningen av hva som er normalt vil kunne tøyes over tid og skape ulike trender. Alle søknader skal selvsagt realitetsbehandles, men det er da naturlig å vise til dette punktet for å bevisstgjøre omkring prinsippet alkoholfrie soner. Punktet utelukker samtidig bevilling til steder der det ikke er lagt til rette for servering, med dette menes gatekjøkkener og lignende serveringssteder som ikke legger til rette for at publikum skal oppholde seg oppholde seg som gjester. Ad b). At man ikke kan anbefale kombinasjon av alkoholservering og barne- og ungdomsaktivitet har selvsagt sammenheng med både aldergrenser for skjenking og den uheldige signaleffekt av å eksponere alkohol i en slik sammenheng. Når det gjelder spillaktivitet har det de senere år vært en betydelig fokus og forskning på avhengighet. At kombinasjonen rus og spill er uheldig, fremstår som en selvfølgelighet. Som kildehenvisning nevnes kommentar fra Norsk forening for spillproblematikk v/ingjerd Meen Lorvik som ble gitt i forbindelse med en skjenkesøknad der Norsk Tipping er blant søkerne. Pkt 6. Differensiering av type alkoholholdig drikk, samt aldersgrenser a)det gis i utgangspunktet skjenkebevilling til gruppe 1, 2 og 3 uavhengig av driftskonsept. b)kommunene setter ikke vilkår om aldergrenser for adgang til skjenkested, men har følgende tilrådning til skjenkestedene: Konsepter med skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 3 bør ikke gi adgang til personer under 20 år i lokalet etter kl Serveringssteder som ønsker å ha et tilbud for 18-åringer etter dette klokkeslett, kan løse alderskontrollproblemet ved å la være å skjenke alkoholholdig drikk i gruppe 3. Alternativt kan man bruke merking (bånd på arm) eller lage kontrollerbare fysiske skiller i lokalet. Kommentar til pkt. 6 Ad a). Det har vært vanlig, og er fremdeles vanlig i noen kommuner, å ha strengere føringer for den sterkeste alkoholklassen (gruppe 3, brennevin) enn for de lavere klassene (gruppe 1 og 2, øl og vin). Noen kommuner tildeler gruppe 3 kun til enkelte konsepter, mens andre kun får bevilling for gruppe 1 og 2. Det er ikke uvanlig at matservering settes som et vilkår for å få gruppe 3. 4

5 Listerkommunene har de senere år ikke hatt noen stor grad av slik differensiering, og har ikke hatt særskilte utfordringer knyttet til det. Dog har man hatt søkere som enten ikke har ønsket gruppe 3 selv, eller søkere der det har vært svært unaturlig å tildele gruppe 3 pga dette ikke passer til konseptet. Men i hovedsak har alle søkere som selv ønsker det, fått tildelt alle alkoholgrupper. Her må man se risikoen ved skjenking av sterkeste alkoholgruppe opp mot publikums forventning til skjenkestedets utvalg. Med andre ord; alkoholpolitiske hensyn opp mot næringshensyn. Publikum vil ofte ha en forventning til at alle puber og barer har alle alkoholsgrupper, mens man kanskje ikke venter dette av alle spiserestauranter (gruppe 1 og 2 er i større grad tilbehør til mat enn gruppe 3). Det finnes erfaringer for at det er grunn til større bekymring for konsum av gruppe 3 enn for de øvrige alkoholgrupper. Dette i form av større fare for overskjenking og herav vold og uro. Kommunerapporten s. 11 viser hvordan kommunene har håndtert differensiering mellom alkoholgrupper. En svært høy andel har gruppe 3 (6061 skjenkesteder av 7324). Arbeidsgruppen er enig om at man fortsatt bør kunne tildele alle 3 alkoholgrupper uten vilkårsstillelse, som hovedutgangspunkt. Men at det skal være anledning til å differensiere i vedtak i enkelte tilfeller. Likevel bør kommunen ta denne debatten frem i lyset, ettersom vi over flere år ikke har sett nærmere på hvilke erfaringer vi har med gruppe 3 eksplisitt. Arbeidsgruppen foreslår at Listerkommunene fortsetter sitt administrative samarbeid ved at man i fellesskap søker informasjon om dette via vår skjenkekontroll. Dermed vil vi skaffe oss et erfaringsmateriale vi kan se nærmere på. Ad b). Når det gjelder rådet til bransjen omkring alkoholgrupper og alder (18 og 20 år), er dette begrunnet i følgende: I.h.t. loven kan gruppe 1 og 2 skjenkes til 18-åringer, mens gruppe 3 kan skjenkes til 20-åringer. Skjenkestedene har et stort ansvar for å følge opp denne regelen, og brudd på aldersregler generelt (skjenking til mindreårige) er svært alvorlig. Det ønskes derfor å tilrå noen løsninger for bransjen. Disse er allerede kjent for mange, og praktiseres i et visst omfang. Det er 2 måter å sjekke alder på, det ene er ved disken og det andre er i inngangsdøra. Legitimasjonskontroll i inngangsdøra er en mye sikrere og enklere kontroll enn kontroll ved disk (da får man utfordringen ved hvert eneste kjøp). Slipper man bare inn 20-åringer etter et bestemt klokkeslett, sikrer man en bedre alderskontroll, særlig når det er mye publikum på stedet. Samtidig er det noen steder som ønsker å ha et godt tilbud til 18-åringer (som kun har anledning til å konsumere gruppe 1 og 2). Dette verdsettes av 18-åringene, da mange skjenkesteder bevisst utelater dem via høye aldersgrenser flere steder. De stedene som ønsker å slippe inn 18-åringer, tilrås derfor 3 ulike løsninger, hvorav den første forutsetter at det ikke skjenkes gruppe 3 overhodet, og de to øvrige forutsetter at man skaper et kontrollerbart skille hos sitt publikum. Dette kunne vært stilt som vilkår i vedtakene, men dette synes unødvendig fordi vi har erfaring for at bransjen håndterer dette veldig bra. Av den grunn formuleres dette som en anbefaling. Ettersom mange av skjenkekonseptene er sammensatte, vil mange av dem fremstå som familietreffpunkt og kafetilbud tidlig på døgnet, og som skjenkesteder uegnet for mindreårige på kvelds- og nattestid. Med andre ord vil mindreårige (under 18 år) ha 5

6 adgang store deler av døgnet. Det må sies å være en akseptert holdning ved slike blandingskonsepter, at man går på kafe på dagtid med barn og unge i lokaler der det kan skjenkes, mens barn og unge ikke ferdes der senere på døgnet. Nettopp av den grunn er det umulig å sette presise alderregler for adgang. Vi kan ikke ha grenser som hindrer foreldre i å ha barna med på spiserestaurant, og det vil være vanskelig å skille klart mellom steder som egner seg/ikke egner seg for mindreårige på dag- og ettermiddagstid. De føringer som her er satt, i kombinasjon med bransjens selvfølgelige intensjon om å hindre skjenking til mindreårige, vil etter arbeidsgruppens mening være tilstrekkelig. Disse rådene vil være aktuelle for steder som benytter lang åpnings- og skjenketid i sien konsepter. Steder som stenger svært tidlig vil rådene ikke være relevante for. Pkt 7. Skjenketider a) Maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. b) Maksimal skjenketid for gruppe 3 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. c) Samtlige søkere får i utgangspunktet samme skjenketid, men det kan differensieres ved behov for kortere skjenketid. Kommentar til pkt. 7 Lovens maksimale skjenketid er fortsatt kl Mer presist: Gruppe 1 og 2 fra kl til kl (forbudt å skjenke mellom og 06.00) Gruppe 3 fra kl til kl (forbudt å skjenke mellom kl og 13.00) Listerkommunene plasserer seg 1 time under lovens maksimaltid. Dette er i tråd med allerede gjeldende praksis; Listerkommunene har de senere år hatt skjenketider mellom kl og kl 02.00, noen få tilfeller til Man har med andre ord vært under maksimalgrensen over flere år, og det foreslås at dette videreføres med en maksgrense til kl Vi er kjent med at skjenketider tar mye plass i alkoholdebatten i kommunene. Arbeidsgruppen har derfor hatt særlig fokus på å undersøke nasjonale trender og relevant forskning på dette området. Kort oppsummert viser trenden de senere år at færre og færre kommuner benytter lovens maksimale skjenketid. Begrunnelsen er den betydelige gevinst man oppnår i forhold til vold, uro og overskjenking. Dette underbygges med følgende fakta: Nyere forskning (både Norge og Sverige) viser at reduksjon i skjenketid har hatt en betydelig gevinst ift både overskjenking og voldstilfeller, eksempelvis: fra ble tallet på voldstilfeller tilknyttet skjenkesteder redusert med 29% i Sverige. I en studie fra 18 norske byer fremgår det 17% reduksjon på voldstilfeller.(kilde: SIRUS, vedlagt artikkel). Fra kommunerapporten ser vi fordelingen for skjenketider i kommunene for 2009 på side 15, og egen tabell som viser landsoversikt. Det har for en tid tilbake vært fremmet et lovforslag om at maksgrensen skal endres i loven fra kl til kl Forslaget har ikke blitt fulgt opp på nasjonalt nivå. Dette er det grunn til å undres over, sett hen til den forskning som er nevnt ovenfor. Denne 6

7 forskningen viser at gevinsten hyppig inntrer ved å redusere maksskjenketid fra kl til kl eller lavere. Listerkommunene er, uavhengige av lovforslagets eventuelle videre gang, enige om en maksimalskjenketid til kl Da legger man seg på et nivå som allerede er kjent for Listerkommunene, samtidig som man følger opp en nasjonal trend om å ligge under lovens maksimaltid. Jeg minner samtidig om at dette er en maksimaltid; kommunene kan fatte vedtak om skjenketid som ligger under dette nivå. Skjenketiden er det punktet svært mange er opptatt av, både bransjen og publikum. Det er viktig at Listerkommunene er tydelige på dette punktet, da dette er det tema som oppleves som viktigst i.f.t. å ha like vilkår kommunene imellom. Noen av Listerkommunene har hittil differensiert mellom hverdager og helger (noe kortere midt i uken enn i helgen), men de fleste har ikke differensiert. Kommunene er enige om at differensiering ikke er påkrevd for å forebygge uønskede hendelser ved skjenking. Begrunnelsen er at de fleste skjenkesteder normalt ikke vil ønske å benytte vedtakets maksimaltid midt i uka, dette på grunn av manglende publikumstilstrømning. Samtidig kan det være gode grunner til at man i sommersesongen og ved spesielle arrangementer har den samme skjenketid i uka som i helgen. Med lik skjenketid slipper man en rekke utvidelsessøknader. Pkt 8. Vilkår for skjenkebevilling a) Det kreves serveringsbevilling uavhengig av om stedet har eget kjøkken og uavhengig av om det skal serveres mat (lovpålagt). b) Det kreves at pålegg fra brannmyndighet til enhver tid er oppfylt. c) Det kreves at politiets eventuelle krav, etter serveringsloven, om dørvert overholdes til enhver tid. d) Det kreves at skjenkestedets uteservering er fysisk avskjermet, slik at inngang/utgang kan kontrolleres. e) Det stilles som vilkår at skjenkestedet ikke har pengespill som en del av sitt konsept. f) Skjenkestedet har plikt til å delta på kommunens orienteringsopplegg (eksempel: Ansvarlig vertskap og lignende) når dette arrangeres. Kommentar til pkt. 8 Dette er kjente og lite kontroversielle vilkår. Vilkårene er nyttige i de få tilfeller der skjenkesteder ikke følger opp normale krav. Ved vanlig og ryddig drift, har vilkårene ingen betydning for skjenkestedene i praksis. Pkt a er lovpålagt og dermed kun til orientering Pkt b er en vanlig ordning, og svært fornuftig i.f.t at skjenkesteder er betydelige ansamlingsstedet for større publikum Pkt c viser til politiets adgang til å kreve dørverter, og sikrer at brudd på politiets krav også blir et brudd på bevillingen Pkt d gir en viss føring for fysiske kontrollelementer, og er en akseptert løsning 7

8 Pkt e er sammenfallende med pkt 5b), men stilles her som vilkår for å sikre at konsepter som kombinerer skjenking og pengespill kan rammes av sanksjoner Pkt f er for å sikre at kommunenes forebyggende arbeid i form av orienteringer og kunnskapsprosjekter på rusområdet blir implementert i bransjen. Og man tenker særlig på de kjente kommuneprosjektene som Ansvarlig vertskap som mange kommuner har gjennomført, og som er en av intensjonene i rusplanen for Lister. Pkt 9. Salgstiden for øl i butikk Salgstiden for øl i butikk settes lik alkohollovens maksimalgrense: Fra kl til kl mandag til og med fredag. Og fra kl til kl på lørdager og dagen før helligdager, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag Kommentar til pkt 9 De tidspunkter som står i pkt 9 er alkohollovens maksimaltid for salg av øl i butikk. Alle Listerkommunene har praktisert lovens absolutte maksimaltid for salg av øl over flere år. Det er interessant å registrere at de fleste kommuner aksepterer makstid for salg uten videre debatt, mens derimot skjenketidene stadig er til debatt. Dette skyldes dels at skjenketidene, i motsetning til salgstider, relateres til vold og uro. Men det er like stor grunn til å fokusere på at salg av øl i butikk er den største alkoholeksponeringen i vårt dagligliv. Gruppe 1 selges i enhver dagligvarebutikk like naturlig som melk og brød. Samtidig vet man at gruppe 1 er ungdommens debutdrikk, og at kjøp til mindreårige er en utfordring det er vanskelig å nå gjennom kontroll. Det er derfor all grunn til reise en debatt om salgstider. Arbeidsgruppen savner forskning og anbefalinger knyttet til salgstidsreduksjoner. Det vises for øvrig til kommunerapporten side 14, som viser at 347 (av 433) kommuner har makstid på hverdager, og 340 (av 433) har makstid også fredag og lørdag. Arbeidsgruppen har foreslått å beholde dagens ordning fordi det synes å være i tråd med den politiske vilje over flere år. Men mener samtidig at kommunene bør diskutere salgstidsinnskrenkinger. Arbeidsgruppen tror også at den mest effektive salgstidsreduksjon i.f.t ungdom, er å redusere salgstiden fredager og lørdager. Pkt 10. Hvilke salgssteder kan få salgsbevilling a) Det gis salgsbevilling til dagligvare forretninger b) Det gis salgsbevilling til rene ølutsalg. c) Lister kommunene ønsker i utgangspunktet ikke salgsbevilling til andre typer salgskonsepter, enn nevnt ovenfor. Kommentar til pkt 10 Loven er ikke til hinder for at det tildeles salgsbevilling for gruppe 1 til svært mange typer utsalgssteder. Det eneste lovpålagte forbudet gjelder for kiosker og bensinstasjoner. Listerkommunene ønsker at gruppe 1 fortsatt bare skal selges på steder der man normalt venter å finne en slik vare (samme ordning som for skjenking i pkt 5). Dette vil være dagligvarebutikker og ølutsalg (for de kommuner som har det/vil ha det). Det viktige er at punktet gir uttrykk for at det ikke ønskes salgsbevillinger på øvrige typer salgssteder. Blandingskonsepter som selger både mat og andre varer vil være en utfordring. Her må hver enkeltsak vurderes opp mot dette punktet. 8

9 Pkt 11. Vilkår for salgsbevilling Salgstidene skal skiltes på en tydelig måte. Alkoholholdig drikk skal dekkes fysisk ved salgstidens slutt. Kommentar til pkt 11 Skilting er et svært lite tyngende vilkår, og bør forventes som en vanlig informasjon om salgstidene. Dette er dessuten en god service til publikum. Tildekking av alkoholholdig drikk er noe mer omdiskutert, og er hittil ulikt praktisert i Listerkommunene. Arbeidsgruppen mener det er rimelig å stille et slikt vilkår, så lenge man ikke setter spesifikke krav til det utstyr som skal tildekke varene. Det er dermed opp til butikken om man bruker enkle løsninger med tekstiler, eller en mer omfattende variant med gitter eller vegger. Begrunnelsen for vilkåret er å markere salgstidens slutt. Både for å forebygge brudd på salgstiden, og i forhold til signaleffekt ved at alkohol ikke er synlig for publikum utenfor salgstiden. Pkt 12. Salgs- og skjenkekontroll Ved ethvert brudd på alkoholloven, tilhørende forskrifter eller lokale alkoholpolitiske retningslinjer skal det gis sanksjoner på i tråd med «REAKSJONSFORMER VED OVERTREDELSE PÅ SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I LISTER REGIONEN; Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad». Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Det skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som det er antall salgs- og skjenkesteder. Steder som er høyest frekventert bør kontrolleres oftere enn lavt frekventerte steder. Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Skjenkekontroll utføres også ved bevilling som er gitt for enkelt anledninger, ambulerende bevilling, samt utvidet skjenketid for enkelt anledning. Kommentar til pkt 12 Punktet gir uttrykk for et minstekrav til kontrollens omfang og beskriver samtidig lovens minstekrav til kontroll. Arbeidsgruppen har funnet Flekkefjord kommunes rutine for sanksjoner ryddige og dekkende for Listerkommunenes behov, og har derfor tatt utgangspunkt i disse ved utarbeidelse av foreliggende forslag (er tatt inn som vedlegg). Arbeidsgruppen har vært opptatt av at rutinen skal være mest mulig konkret, slik at det er tydelig hva man kan forvente ved de ulike brudd. Samtidig vil ethvert brudd og enhver vurdering av sanksjoner (advarsel og inndragning) kreve utøvelse av skjønn. Pkt 13. Ambulerende skjenking/bevilling for enkelt anledninger/utvidet skjenkeområde a) Ambulerende bevilling (lukket selskap ) b) Skjenkebevilling for enkelt anledning (åpent arrangement) c) Utvidelse av skjenkeområde/skjenkebevilling benyttes på alternativt sted 9

10 Retningslinjer for slike saker: Ad a) Tildeles privatpersoner, dvs søkere uten alminnelig bevilling. Det gis bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Selskapet må være lukket. Ad b) Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet, og det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. Da dette er snakk om åpne arrangementer, er kommunene restriktive overfor enkeltpersoner som søkere da disse ikke har erfaring med skjenking. Søkere med alminnelig bevilling fra før, eller som har erfaring fra utøvelse av alminnelig bevilling foretrekkes. Det kan gis bevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3. Ved større åpne arrangementer er kommunene likevel restriktive med å gi bevilling for gruppe 3. Ad c) Gis til aktør med alminnelig skjenkebevilling (bransjen). Innebærer at eksisterende bevilling benyttes på annet sted enn skjenkelokalet/på annet sted i tillegg til skjenkelokalet for en enkelt anledning. Kan utvides til å gjelde i tilknytning til skjenkelokalet, i et annet lokale enn skjenkelokalet, utendørs på gate, torv eller lignende. Utvidelsen tillates for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Også her vil man være restriktive i.f.t gruppe 3 dersom det er et større åpnet arrangement (festivaler og lignende). Felles for alle 3 løsninger: Ved arrangementer som er åpne for publikum bør det innhentes politiets godkjenning av trafikale forhold, vakthold og arealavgrensning, før søknaden behandles. Ansvarlig person ved sakstype a) og b) skal være minimum 20 år og erklære seg kjent med gjeldende regelverk. Ved sakstype c) gjelder samme vilkår som bevillingshaver allerede har i eksisterende bevilling. Alle vedtak (a, b og c) må knyttes opp mot en bestemt begivenhet; selskap, dans, konsert, festival eller lignende. Skjenketiden i alle saker er den samme som gjelder for alminnelige bevillinger. Det betyr følgende: a) Maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. b) Maksimal skjenketid for gruppe 3 er fra kl alle dager, gjelder både for skjenking inne og ute. Kommentar til pkt 13 Listerkommunene praktiserer ambulerende bevilling (lukket selskap) og bevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement). Det er viktig å være oppmerksom på at man her har å gjøre med to helt ulike typer søkere; vanlige privatpersoner og den profesjonelle bransjen. Og to helt ulike typer arrangementer; lukkede selskaper som ligner private fester, og større arrangementer som er åpent for alminnelig publikum. Det er ment både som en tillitserklæring til den profesjonelle bransjen og som et forebyggende element, at kommunene ønsker at åpne arrangementer (som er langt mer risikofylte enn lukkede) foretrekkes håndtert av bransjen. Og ikke av personer uten erfaring med skjenking. 10

11 Her videreføres en ordning som alle kommunene har praktisert før. De samme råd i.f.t aldersgrenser som er gitt i pkt 6, gjelder også for festivaler. Noen kommuner praktiserer alkoholfrie soner på festival for deltakere under 18 år. Retningslinjene er ikke til hinder for det. Pkt 14. Utvidet skjenketid for en enkelt anledning Ved spesielle tilfeller kan det vurderes å utvide maksimalskjenketiden for en enkelt anledning, men dette praktiseres restriktivt. Kommentar til pkt 14 Det ryddigste er at den maksimalskjenketid som er satt i pkt 7 skal gjelde til enhver tid. Dette er hele poenget med en maksimalskjenketid. Det er dissens i arbeidsgruppen i dette spørsmålet. Hvis noen av kommunene ønsker å praktisere dispensasjoner, må hver kommune sette sine egne retningslinjer for hvilke tilfeller utvidelser skal gjelde for. For disse kommunene anbefaler arbeidsgruppen klare kriterier og at denne typen utvidelser vedtas på politisk nivå. Pkt 15. Kunnskapsprøve Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i dette kapitlet (jf. 1-7c (alkoholloven) og kap. 5 forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk). Kommentar til pkt 15 Er lovpålagt. Ren orientering Pkt 16. Gebyr for alkoholbevilling Utdrag fra sentral forskrift: 6-1. Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-0,99 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1350 for salg og kr 4000 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 280 pr. gang. 11

12 0 Endret ved forskrift 8 des 2011 nr (i kraft 1 jan 2012) Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Kommentar til pkt 16 Lovpålagt. Sentral forskrift, ingen lokale variasjoner er lovlige. Kun til orientering. 12

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvinesdal kommune Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvinesdal kommune Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvinesdal kommune 2016-2020 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: U60 2008/631 3354/2016 Kari Modal Bruli Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO :

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : Hægebostad kommune Arkiv: F61 Saksmappe: 2012/279-7 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 17.02.2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LISTERKOMMUNENE, 2016-2020 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : Kommunestyret

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3 Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 Kapittel 3 Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune 5 2 KAPITTEL 1 - FORSKRIFT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol:

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 1. Innledning Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: - på en mest mulig

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post:

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post: HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 12.02.2016-30.09.2020 Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer... 3 3. Definisjoner... 3 4.

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Innhold: 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for de alkoholpolitiske

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune

1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune 1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune 2016-2019 1.1. Innledning Alkoholpolitisk handlingsplan er en del av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Lov av 23. juni 1989 nr. 27 om omsetning

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre den 17.12.2015 Revidert av Kvalsund kommunestyre den 02.03.2017 Innhold:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 1 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/ U Revidert etter kommunestyrets behandling i sak 51/16 den

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/ U Revidert etter kommunestyrets behandling i sak 51/16 den Notat Til: Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Fra: Kopi: Aase Staldvik Sak: RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BEVILLINGSPOLITIKK 2016-2020 Saksnr. Arkivkode Sted Dato 16/3815-8

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 2 Innledning Kommunen er gjennom alkoholloven 1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret og revidert av helse- og omsorgsutvalget

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret og revidert av helse- og omsorgsutvalget ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD KOMMUNE 2015-2019 (Vedtatt av kommunestyret 25.03.15 og revidert av helse- og omsorgsutvalget 19.01.16) HVORFOR ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER OG LOVGRUNNLAGET

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020 Saksnr. 15/2389 Journalnr. 17297/15 Arkiv U60 Dato: 01.03.2016 FORSLAG 1 2 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 Gjelder for perioden 4.4.2013 30.6.2016 Behandlet i Komité for helse og omsorg 11.3.2013, sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer