Destruktiv ledelse i arbeidslivet. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Destruktiv ledelse i arbeidslivet. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School"

Transkript

1 Destruktiv ledelse i arbeidslivet Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School

2 Ulike begreper som er blitt brukt Teori X leder (McGregor, 1961) Trakasserende ledere (Brodsky, 1976) Uutholdelige sjefer (Lombardo & McCall, 1984) Helsefarlige ledere (Kile, 1990) Gale sjefer (Bing, 1992) Den militante leder (Elbing & Elbing, 1994) Smålige tyranner (Ashforth, 1994) Den avsporede leder (Shackleton, 1995) Brutale sjefer (Hornstein, 1996) Abusive Supervision (Bies & Tripp, 1998; Tepper, 2000) Mobbere (Namie & Namie, 2000) Psykopater (Furnham & Taylor, 2004) Skadelige ledere (Kellerman, 2004) Giftige (toxic) ledere (Lipman-Blumen, 2005)

3 Kile (1990) definerte helsefarlige ledere som ledere som oppfører seg på en slik måte overfor andre mennesker, enten en person eller flere, at disse menneskene utvikler helseplager og tilskriver disse plagene til atferden til lederen.

4 «Den umaskerte tyrannen» Brøler, skriker og overhøvler sine medarbeidere hensynsløst og i støtende ordelag

5 «Den uangripelige manipulator» Fremmer egne formål ved manipulasjon; tier i hjel, fordreier, omtaler og behandler saker uten at den det gjelder får vite noe

6 «Feilsøkeren» Studerer folks feil, framhever disse og latterliggjør medarbeiderne

7 «Den velvillige formynder» Opptrer med tilsynelatende omsorg og mildhet, mens målet ofte er absolutt lydighet

8 «Løgneren og forvrengeren» Sprer løgner og rykter om medarbeidere de føler seg truet av

9 «Værhanen» Bruker ingen bevisst hersketeknikk, men blir destruktiv og helsefarlig ved sin manglende konsekvens. De er feige, snur seg etter vinden og mangler moralsk ryggrad.

10 Det finnes også destruktive medarbeidere! Noen er: Skulkere, dagtyver og latsabber Uvillige, trege og sendrektige Upålitelige og illojale Kranglevorne, sure og opposisjonelle Uroskapere og oppviglere Udugelige og tiltaksløse Nærtagende og hårsåre Selvgode og oversikre Kile, 1991

11 Det giftige triangel Fig. 1. The toxic triangle: elements in three domains related to destructive leadership. Padilla, et al, LQ, 2007

12 Definisjon av Destruktiv ledelse «Systematisk gjentakende adferd fra ledere som undergraver organisasjonens mål, oppgaver og ressurser, eller motivasjonen, helsen og trivselen blant de underordnete» Einarsen et al, 2007

13 Teoretisk modell Pro-underordnede Støttende-illojal lederatferd Konstruktiv lederatferd Anti-organisatorisk Laissez-faire ledelse Pro-organisatorisk Avsporet lederatferd Tyrannisk lederatferd Anti-underordnede Einarsen et al 2007

14 Forekomst av helsefarlig og destruktiv ledelse

15 Men først: Hva sier arbeidsmiljøloven? Arbeidsmiljøloven gjør det klart at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering på arbeidsplassen. I tillegg beskytter loven arbeidstakere mot «uheldig psykisk belastning», «krenkelse av integritet og verdighet» og «utilbørlig opptreden».

16 2 viktige begreper Påregnelighet Kontradiksjon Se Einarsen, Glasø, Vie & Pedersen

17 Den viktigste kilden til stress En litteraturoversikt over arbeidsmiljøundersøkelser som er gjort avdekker et svært interessant funn. Det spiller ingen rolle når studien er gjort; 1948, 1958, 1968, 1998 hvor studien er gjort London, Baltimore, Seattle, Honolulu eller hvilken yrkesgruppe som er blitt studert- postmenn, melkekjørere, lærere resultatene er alltid det samme: 50-75% av arbeidstyrken vil hevde at det verste enkeltstående aspekt, det mest stressende siden ved deres jobb, er deres nærmeste leder (Hogan, 2007, p. 106).

18 Forekomst av destruktiv ledelse i Norge 2010 Utvalg (representativt for det norske arbeidsliv): 4500 arbeidstakere, svar-respons = 57% (N=2539). Spørreskjema: Lederatferd (26-ledd): Tyrannisk lederatferd Avsporet lederatferd Støttende-illojal lederatferd Laissez-faire lederatferd Konstruktiv lederatferd Aasland et al, 2010

19 Resultater 72 % oppfatter i all hovedsak sin nærmeste overordnede som konstruktiv Samtidig forteller hele 83,7 % av arbeidstakerne at de har opplevd destruktiv lederadferd fra sin overordnede en eller flere ganger i løpet av de siste seks månedene 33,5 % oppgir at dette foregår «ganske ofte» eller «svært ofte».

20 Forekomst av ulike former for destruktiv lederatferd ganske ofte eller svært ofte de siste 6 mndr Tyrannisk lederatferd 3.4% Avsporet lederatferd 8.8% Støttende-illojal lederatferd 11.6% Laissez-faire lederatferd 21.2% 10 0 Aasland et al., 2010

21 Sammenhengen mellom mobbing og ledelse 50-80% av overgriperne er ledere Konstruktiv ledelse -.22** Tyrannisk ledelse.64** Avsporet ledelse.57** Tyvaktig ledelse.19** Laissez-Faire ledelse.47**

22 Finnes det en destruktiv personlighet?

23 Dr. Jekyll and Mr. Hyde

24 For å finne ut hva ledelse er begynte man å studere ledere Først med linjal og målebånd.

25 Frenologi

26

27

28

29

30 Først med linjal og målebånd deretter med personlighetstester

31 Big five Tabell 3.1: Femfaktormodellen. Faktorer og fasetter for NEO PI-R (Costa og McCrae, 1992).

32 Spiller personligheten noen rolle? 70 % av et representativt utvalg av norske ledere mener at effektivt lederskap er et resultat av personlige egenskaper Se Martinsen & Glasø (2013) I Livet som leder. Rønning, Haukedal, Glasø & Matthiesen (red). Fagbokforlaget

33 Eysenck (60-tallet) Ekstroversjon Dynamisk, konstruktiv, framtidsrettet, utadvendt, gode sosiale evner og lite angst Nevrotisisme Engstelig, usikker og følelsesmessig ustabil Psykotisisme Aggressiv, maktorientert, selvhevdende og manipulerende

34

35

36 Trait anger There is a significant association between Trait Anger and the prevalence of destructive leadership Kant, Skogstad, Torsheim & Einarsen, LQ, 2012

37 Spis en banan!

38 Måling av mellommenneskelige problemer (Glasø et al, 2010) For lite eller for mye: Dominerende, hevngjerrig, kald, sosialt unnvikende, lite selvhevdende, utnyttbar, for omsorgsfull, påtrengende, mistillit Hypotese: Ledere rapporterer færre problemer enn ikke ledere (De har blitt nøye selektert, testet og mange har deltatt på lederutviklingsprogrammer)

39 1/3 av lederne hadde personlighetsprofiler som lignet profilene til psykiatriske pasienter

40 Ledere som er: Personlighetsforstyrrelser Psykopater Bryr seg ikke om andre, bryter regler Narsissister Har storhetsfantasier og er selvsentrerte Paranoide Er sykelig mistenksomme, ser fiender overalt Schizoide Er kalde og distanserte Histrionic Er teatralske, og melodramatiske Obsessive, compulsive Er perfeksjonistiske, tvangspregete, rigide

41 Ledelsestyranniets paradoks Ledere som handler destruktivt overfor noen medarbeidere trenger ikke å være destruktive i alle relasjoner (Skogstad, 1997). Tyranniske ledere kan bidra til ekstraordinære resultater (Ma, Karri and Chittipeddi, 2004)

42 Ledere med suksess Disse vellykkede lederne har alle blitt omtalt som narsissister

43 Identifying potential for derailment Early warning sign indicators (DeVries & Kaiser 2003) Leadership Trouble building and maintaining a team Micromanagement, does not delegate or empower Authoritarian and autocratic Inability to motivate and develop subordinates Poor team morale, Poor staffing decisions Business Narrow perspective/not strategic Overwhelmed by business complexity Consumed with details and meetings Too reliant on technical skills Unable to prioritize Interpersonal Poor working relationships Insensitive, abrasive, and abusive People avoid working with the person Blaming others for problems Frequent political missteps Intrapersonal Inappropriate or immature behavior Outbursts, overreacting and loosing composure Unable to handle stress Unable to accept responsibility for problems Doubtful integrity, loyalty, and sincerity Gossiping and rumor mongering Exchanging information inappropriately

44 Varselsignaler; Big five Neuroticism High Extraversion Low-High Agreableness Low Consientiousness Low-High Open to experience Low

45 Konsekvenser

46 Konsekvenser av destruktivt lederskap Å bli eksponert for mobbing og trakassering fra ens nærmeste overordnete har blitt klassifisert som en av de mest alvorligste kildene til stress på jobben Zapf, 1999

47 Individuelle konsekvenser Lav jobbtrivsel og jobbtilknytning (Duffy, Ganster & Pagon, 2002), økt spillover konflikt mellom arbeid og familie (Tepper, 2000). Alvorlige emosjonelle, psykosomatiske og psykiatriske problemer (Einarsen & Mikkelsen, 2003, Hogh, et al 2011; Vie, Glasø & Einarsen, 2011). Redusert velvære, lav selvtillit, nervøsitet og usikkerhet (Leymann, 1990). Økt risiko for depresjon (Nielsen et al., 2011), hjelpesløshet (Vie et al, 2012), kardiovaskular sykdom(kiwimaki et al., 2003) og sykefravær(ortega et al., 2009).

48 Sammenheng mellom jobbtrivsel og eksponering for destruktiv ledelse Aasland et al., 2010) Significant differences between all groups (F=85.13; df=3; p<.01).

49 Sammenhenger mellom lederatferd og helseplager Aasland et al., 2010) Significant differences between all groups (F=85.13; df=3; p<.01)

50 Mobbing og PTSD Mange mobbeofre viser sterke symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), noe som vanligvis knyttes til mennesker som har vært utsatt for krig og alvorlige ulykker eller overgrep. Glasø et al, 2009

51 Hvorfor slike kraftige reaksjoner? Bad is stronger than good (Baumeister) Våre grunnleggende antakelser blir rystet 1) Verden er god, 2) Verden er meningsfull, 3) Jeg er verdifull Når vi blir eksponert for svært destruktive hendelser, som for eksempel destruktiv ledelse vil våre grunnleggende antakelser bli rystet og resultere i en intens kognitiv-emosjonell krise Janoff-Bulman, 1990

52 Posttraumatisk stresslidelse og grunnleggende antagelser blant mobbeofre og kontrollgruppe (Glasø et al, 2009) Mobbe utvalg Kontroll gruppe M SD M SD t Alder Negative handlinger * Verden som god * Verden som meningsfull Selv som verdifull * * Unngåelsesatferd *** Påtrengende tanker/ Følelser *** Hyperaktivering *** Note: *) p < 0,05; ***) p < 0,001. Df = 1/ for alle sammenligninger.

53 Ostrakisme (Williams, 1997) En systematisk utstøting og avvisning fra en sosial gruppe truer fire grunnleggende sosiale behov: 1) Individets behov for trygghet og tilhørighet 2) Individets selvoppfatning og behov for å motta omsorg og kjærlighet fra andre 3) Individets behov for å ha kontroll over eget liv og samkvem med andre 4) Individets behov for en meningsfylt tilværelse

54 Gjengjeldelsesatferd Sosial bytte teori: Den behandling man blir eksponert for fra andre blir gjengjeldt på samme vis. Dette gjelder både positiv og negativ atferd (Molm, 1988) Eksponering for destruktiv ledelse skal dermed resultere i tilsvarende gjengjeldelsesatferd. Men pga maktforskjeller er sannsynligheten for at medarbeideren svarer med direkte gjengjeldelse liten (Zellars, Tepper, & Duffy, 2002; Glasø et al, 2006).

55 Reaksjoner Gi igjen med samme mynt eller Bite tennene sammen, skjule reaksjonen og akseptere at man ikke har noe å stille opp med overfor dette maktovergrepet Det finnes et tredje alternativ som sannsynligvis er mye brukt

56 Gjengjeldelse fra medarbeidere

57 Økt kontraproduktiv- og redusert ekstrarolle atferd Redusere sin arbeidsinnsats i sin alminnelighet, La være å stille opp ekstra for arbeidsgiveren når det trengs, Nei til overtid. Slutte å påta seg mer ansvar, Redusere sitt engasjement på møter og i arbeidsgrupper, Redusere kvaliteten på oppgaveløsningen, Trekke seg tilbake fra jobben, ta lange pauser Bruke tiden til private formål, Surfe på internett, Komme sent, arbeide sakte, Unnlate å stille på jobb (ugyldig fravær), Sabotere i det stille. Spre sladder og rykter for å skape misnøye i avdelingen, Det er grunn til å tro at de skjulte kostnadene ved destruktiv ledelse store!

58 Den skjulte hevnen Glasø, 2012, Dagens Næringsliv

59 Den fundamentale attribusjonsfeil Ross, 1977

60 Zimbardo Lucifer effekten er hovedsakelig forklart ut fra situasjonsfaktorer! Good people in an evil situation Delte studenter inn i to grupper: voktere og fanger. Studentene begynte fort å oppføre seg deretter

61 Milgram forsøkene: Å adlyde autoriteter

62 The Lucifer effect and obeying authorities The Standford Prison Experiment & The Milgram study Xbc

63 OBS! Det finnes få mennesker som bare er gode eller bare onde De fleste er begge deler!

64 Stress og mellom-menneskelige konflikter kan føre til destruktiv atferd fra enhver,- også DEG!

65 Konklusjon Alt for mange ansatte blir utsatt for destruktiv og helsefarlig ledelse Å trakassere noen på jobben er forbudt i henhold til lov Konsekvensene er svært alvorlige for individ, organisasjon og samfunn Destruktiv ledelse er et multi komplekst problem Arbeidsgiver har ansvar for å forebygge og stanse forekomsten av destruktiv ledelse. Arbeidstaker må kjenne prosedyrer og saksgang og benytte disse Bør fokusere på både konstruktive og destruktive sider ved kandidater i utvelgelse og rekruttering, i personalpolitikken, på seminarer og i lederutviklingsprogrammer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen

Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen Anders Skogstad og Guy Notelaers Unnasluntring på jobben et problem i norsk arbeidsliv? Om kontraproduktiv atferd på jobben og tilbaketrekking fra arbeidsrollen I norsk arbeidsliv har man gjennom mange

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Marianne Vatne

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

Transformasjonsledelse. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no

Transformasjonsledelse. Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no Transformasjonsledelse Professor Lars Glasø BI Norwegian Business School lars.glaso@bi.no Ledelse Hva er det? Hvem gjør det? Hva gjør de? Innhold Transformasjonsledelse Hva er det? Forskning Lederutvikling;

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen

Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen Anbreen Ifzal og Julie Nesse Arntzen Utbrenthet og lederstil i IT-bransjen En kvantitativ studie av sammenhengen mellom lederstil og indikasjon på utbrenthet blant ansatte i IT forbundet Masteroppgave

Detaljer

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland www.krisepsykologi.no Utbrenthet er et populært, men omstridt begrep. Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business Tilfredshet med livet blant kvinnelige og mannlige høyvekstgründere i Norge Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse Master of Science in Business Ragnhild Andersen Vår 2015 Abstract The

Detaljer

Veien videre: Psykoterapi for arbeidstakere med mobbeerfaringer

Veien videre: Psykoterapi for arbeidstakere med mobbeerfaringer illustrasjon: Helge stiland Fagartikkel Vitenskap og psykologi Brita Bjørkelo Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen Nils Magerøy Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Kirsten

Detaljer

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser?

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Studentnummer: 0637724 0505231 0170938 2008 I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Prosjektoppgave i ORG 20002 Leadership in Action Innleveringsdato: 12. Juni

Detaljer

Søkelys. p å a r b e i d s l i vet. Unnasluntring på jobben et problem? Studier i utlandet en karrierefremmer? Lønnsulikhet i Norge 1995 2006

Søkelys. p å a r b e i d s l i vet. Unnasluntring på jobben et problem? Studier i utlandet en karrierefremmer? Lønnsulikhet i Norge 1995 2006 2 09 Søkelys p å a r b e i d s l i vet Unnasluntring på jobben et problem? Studier i utlandet en karrierefremmer? Lønnsulikhet i Norge 1995 2006 Går vi av tidlig for å pleie mor? Lønnsystemer på tvers

Detaljer

Søkelys. p å a r b e i d s l i vet. Unnasluntring på jobben et problem? Studier i utlandet en karrierefremmer? Lønnsulikhet i Norge 1995 2006

Søkelys. p å a r b e i d s l i vet. Unnasluntring på jobben et problem? Studier i utlandet en karrierefremmer? Lønnsulikhet i Norge 1995 2006 2 09 Søkelys p å a r b e i d s l i vet Unnasluntring på jobben et problem? Studier i utlandet en karrierefremmer? Lønnsulikhet i Norge 1995 2006 Går vi av tidlig for å pleie mor? Lønnsystemer på tvers

Detaljer

Kapittel 10 Lederskap og styring

Kapittel 10 Lederskap og styring Lederskap og styring Innledning I de siste tiårene har flere «guruer» tjent store penger på å skrive og holde kurs om den effektive leder. De hevder gjerne at du må gjennomføre store studier, være med

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen «Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye, Tonje Fyhn og Valeria Markova Society and workplace diversity group Institutt for samfunnspsykologi

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth 1 Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth Etikken er lederskapets innerste kjerne Lederskap er viktig for det enkelte mennesket, organisasjoner og samfunnet som helhet. Lederskap er også viktig

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Med fokus på fritid. -Om bruk av fritidsaktiviteter som verktøy for å oppnå økt livskvalitet hos tidligere rusavhengige.

Med fokus på fritid. -Om bruk av fritidsaktiviteter som verktøy for å oppnå økt livskvalitet hos tidligere rusavhengige. Side 1 av 34 Med fokus på fritid -Om bruk av fritidsaktiviteter som verktøy for å oppnå økt livskvalitet hos tidligere rusavhengige Marit Winsjansen Våren 2008 Universitetet i Agder Side 2 av 34 Tidsfordriv

Detaljer

Jobbtrivsel hos nyutdannede sykepleiere

Jobbtrivsel hos nyutdannede sykepleiere Jobbtrivsel hos nyutdannede sykepleiere - En empirisk studie av hvordan psykososialt arbeidsmiljø henger sammen med trivsel i sykehusavdeling og yrke - Trine Staff Hovedfagsoppgave Det Medisinske Fakultet/

Detaljer

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD EN KVALITATIV STUDIE AV FAMILIETERAPEUTERS ERFARINGER NÅR DET GJELDER SYMPTOMER OG TILTAK HANNE SKJELTEN TVEIT MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK VÅREN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Tillit

Høgskolen i Gjøvik. Tillit SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06 HBSPLH Kandidatnr. 649 Bacheloroppgave Tillit Hvilke faktorer er viktige for at en paranoid schizofren pasient skal etablere tillit til sykepleieren i miljøterapeutisk

Detaljer