KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Beskrivelse og konsekvensutredning for to alternative traseer Korsan - Gullikstad Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer Kommunestyrets forslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn PlanID: Rennebu kommune

2 KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Beskrivelse og konsekvensutredning for to alternative traseer Korsan - Gullikstad Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommunedelplan E6 Ulsberg Berkåk - Løklia Rennebu kommune Dato Utarbeidet av Kontrollert av Sissel Enodd Audhild Bjerke Versjon Arbeidsgruppas forslag Kommunestyrets forslag sak 3/14 den

3 FORORD Rennebu kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense - Ulsberg. Kommunedelplanen består av plankart, planbeskrivelse og konsekvensutredning samt bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt kommunedelplan vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for utbedring av rv 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg. Grunneiere kan ikke kreve erstatning før reguleringsplan er endelig vedtatt. Forslag til kommunedelplan har vært på 1. gangs høring og offentlig ettersyn med høringsfrist Under høringen kom det innsigelse til løsningen for strekningen Korsan - Gullikstad. Arbeidsgruppa har etter høringen vurdert flere nye alternative løsninger. Dette dokumentet inneholder beskrivelse og konsekvensutredning av to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad, som kommunestyret har vedtatt å legge ut til ny høring og offentlig ettersyn. Under høringen kom det også forslag om å gjøre om flere punkter i retningslinjene til bestemmelser. Dokumentet inneholder revidert forslag til retningslinjer og bestemmelser. Endringene består av at flere punkter i retningslinjene i det opprinnelige planforslaget er endret til bestemmelser. Endringen gjelder for hele strekningen, Hedmark grense - Ulsberg. Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i planprogram som ble fastsatt av Rennebu kommunestyre den Konsekvensutredningen beskriver virkninger av tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Dokumentene er tilgjengelige på kommunen sine hjemmesider i høringsperioden. Høringsfristen fremgår av oversendelsesbrevet og annonser i pressen. Plankontoret har ledet planprosessen, utarbeidet plandokumenter og konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Sissel Enodd har vært oppdragsleder. Asplan Viak as har tegnet ut og visualisert vegmodeller, utarbeidet støysonekart og utført økonomiske beregninger. Jostein Rinbø har vært oppdragsleder. Ordfører Ola T. Lånke har ledet arbeidsgruppa. Høringsuttalelser sendes skriftlig innen til: Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: Plankontoret tlf: , eller 3

4 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Formelt grunnlag for planarbeidet Planprosess og medvirkning Uttalelser i høringen BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Vegstandard Alternative traseer i planforslaget KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN Samfunnsøkonomi Landskapsbilde Kulturmiljø o g- minner Naturmangfold Nærmiljø og friluftsliv Næringsliv og tettstedutvikling Landbruk Andre forhold Risiko og sårbarhet Sammenstilling av konsekvenser ARBEIDSGRUPPAS VURDERING OG ANBEFALING KOMMUNESTYRETS behandling BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Planforutsetninger Bestemmelser Retningslinjer for reguleringsplanfasen VEDLEGG Vedleggene finnes på Plankart Kommunedelplan Rv3 Hedmark grense- Ulsberg M1:20000 Plan- og profiltegninger Øvre trase og nedre trase (C-tegninger) M 1:5000 Støysonekart EFFEKT-rapport Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag Planprogram 4

5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det planlegges for å bygge og utbedre ca 13,4 km ny Rv3 på strekningen Hedmark grense - Ulsberg i Rennebu kommune. Strekningen tilhører stamvegrute 6b (Rv3) som går fra Oslo til Trondheim via Østerdalen. Dagens Rv3 er en 2-felts veg som går gjennom Innset og har stedvis nedsatt fartsgrense. Vegen er ulykkesbelastet, har høy andel tungtransport og holder ikke kravene til stamvegstandard etter vegnormalene. På nasjonalt nivå er målet med utbedringen å redusere avstandskostnadene for næringstrafikken, redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Lokalt er det i tillegg viktig å få avklart arealsituasjonen for nærings- og samfunnsutvikling. Planer og retningslinjer som har betydning for tiltaket er: rikspolitiske retningslinjer, jordvern, kommuneplan, fylkesplan, verneplaner og konseptvalgutredning. Kommunedelplanen med konsekvensutredningen er utarbeidet av Rennebu kommune, ved en arbeidsgruppe der Statens vegvesen og Trondheimsveiprosjektet har deltatt sammen med politikere og administrasjon i kommunen. Planarbeidet er i samsvar med vedtatt planprogram. Kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på høring/offentlig ettersyn av kommunestyret. Etter høringsperioden vil kommunestyret vedta kommunedelplanen for strekningen der det velges trase for Rv3. Forslag til kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense - Ulsberg var sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist den Planforslaget viste to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad, utbedring av eksisterende trase og omlegging ved Innset i en ny nedre trase. Statens vegvesen fremmet innsigelse og satte følgende vilkår for egengodkjenning av planen: Ny rv 3 må legges utenom Innset, av hensyn til trafikksikkerhet og lokalt bomiljø. Det må arbeides videre med optimalisering av veglinjen forbi Innset med formål å oppnå bedre tids- og kjørekostnader (kortere vegtase). Kryssløsning mellom rv3 og fv 508 må vurderes på nytt. Flere alternative traseer er vurdert etter høringen og dette dokumentet inneholder nytt forslag til bestemmelser og retningslinjer, og beskrivelse av to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad som legges ut til høring og offentlig ettersyn: Øvre trase Nedre trase Trase for Strekningene Hedmark grense - Korsan og Gullikstad - Ulsberg er avklart, og vedtatt av kommunestyret. 1.2 Formelt grunnlag for planarbeidet Rennebu kommune har som planmyndighet utarbeidet kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense - Ulsberg. Statens vegvesen Region midt, som sannsynligvis vil være tiltakshaver når vegen skal bygges, har deltatt i arbeidsgruppe. 5

6 I henhold til Pbl 4-2 skal det i arbeidet med planen gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det skal også i samsvar med Pbl 4-3 gis en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen er en del av plandokumentene som legges fram for politisk behandling, høring og ettersyn. Planprogram for arbeidet ble vedtatt av Rennebu kommunestyre den og av Midtre Gauldal kommunestyre den Planprogrammet beskriver hva som skal planlegges og utredes. Konsekvensutredningen er i henhold til føringer som er gitt i planprogrammet. 1.3 Planprosess og medvirkning Oppstart av arbeidet ble kunngjort i aviser og på internett i februar -12, og det ble avholdt et informasjonsmøte på Berkåk i mars. Planforslag for hele strekningen har vært ut til høring og offentlig ettersyn der det kom fram merknader og innsigelser. Arbeidsgruppa har derfor utredet og arbeidet videre med mulige alternative løsninger for strekningen. Arbeidsgruppa i Rennebu har bestått av: Formannskapet, Rådmannen, Trondheimsveiprosjektet (1 repr) og Statens vegvesen (2 repr). Arbeidsgruppa har hatt tre møter og befaring etter høringen. 1.4 Uttalelser i høringen Statens vegvesen - Innsigelse Ny rv 3 må legges utenom Innset, av hensyn til trafikksikkerhet og lokalt bomiljø. Det må arbeides videre med optimalisering av veglinjen forbi Innset med formål å oppnå bedre tids- og kjørekostnader (kortere vegtase). Kryssløsning mellom rv3 og fv 508 må vurderes på nytt. Normalt skal det utformes som T-kryss. Planskilt løsning krever fraviksbehandling. Sør-Trøndelag fylkeskommune Mener at alternativet med omlegging av Rv3 forbi Innset bør legges til grunn for videre planarbeid. Dette er begrunnet med hensyn til nærmiljø og tettsted. De forutsetter at trafikken på fv 508 ivaretas, men det bør vurderes andre løsninger for avkjørsel til Innset og kryssløsning mellom fv 508 og rv3 enn den som er foreslått. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Anbefaler alternativet utbedring av eksisterende trase etter samlet vurdering av konsekvenser for jordog skogbruk. Miljøvern er enig i vurderingene som er gjort, og har ingen spesielle innvendinger mot noen av alternativene. Trafikksikkerhetsutvalget Lange partier med sterk stigning er betenkelig med tanke på tungtransport, hastighet og uønskede forbikjøringer. 6

7 Morten Roar og Eldrun Orkelbog Nedre alternativ må velges gjennom Innset. Arealet ved og ovenfor eksisterende veg er mest attraktivt. Knut Strand Rv3 må legges i nedre trase og at eksisterende veg må beholdes som lokal veg med dagens fartsgrenser. Krysset ved Storinnset bør kuttes ut. Dette er ikke nødvendig og heller ikke ønskelig. Fv kan tilknyttes rv3 på Korsan og Gullikstad. Dette vil være billigere, spare areal og t for sentrumsutviklingen. Eli Grete Nisja og Roar Holthe-Berg Eiere av Baggeplass. Gårdstunet vil med omlegging av rv3 bli liggende på ei trafikkøy midt i krysset. Dette vil være veldig t for bomiljøet deres med utsikt til store skjæringer og fyllinger, trafikkstøy, -støv og forurensning. Stiller spørsmål ved om det er gjennomførbart å bygge ny rv3 i så bratt og berglendt terreng. De mener at planbeskrivelsen ikke gir korrekt faktagrunnlag og opplysninger slik at alternatiene kan sammenlignes. De etterlyser flere alternativer, spesielt trase i reguleringsplan fra Alf Erling Fossen Stokkan gnr/bnr 184/22, omfatter gårdsbruk, bensinstasjon og verksted. Vegen bør legges om, men traseen i reguleringsplanen fra 1992 bør vurderes. Traseen kan justeres. Dette vil gi mindre stigning på rv 3, eksisterende veg kan brukes som lokalveg og gi bedre mulighet for å få i gang servicetilbud i lokalsamfunnet. Tove Krokstad og Henning Olberg Mener at rv 3 må legges i en øvre trase. Dette minimaliserer svinger og stigninger, gir enklere støyskjerming, bedre tilgang til butikk og bensinstasjon, er bedre for skolen, sikrer god tilgjengelighet til bebyggelse og berører ikke rådyrtrekk på tvers av dalen. Nevner brokonstruksjon gjennom en del av sentrum som mulig løsning. Anders M Tronshaug Brev fra 2006: Aksepterer alt A (omlegging), men ikke B (eksisterende trase). Kirsten og Torfinn Fossum Nedre trase vil dele og rasere deres eiendom Berg gnr/bnr 118/7, både bebyggelse og dyrka mark. Noen av bygningene er sannsynligvis fra 1700-tallet. Svartspetten hekker på eiendommen. Nedre trase vil medføre betydelig stigning på vegen, sannsynligvis krabbefelt og økt støynivå for bebyggelsen vest for Orkla. Den vil også berøre en god del av kulturlandskapet og dyrka marka i området. Innset bedehus Ber om at det blir tatt hensyn til bedehuset i videre prosess med ny vegtrase. 7

8 2. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2.1 Vegstandard Rv3 planlegges iht KVU for Rv3 Hedmark grense Ulsberg etter vegstandard S2 (Statens vegvesen Håndbok 017). Rv3 er dimensjonert ut fra ÅDT Vegstandarden tilsier fartsgrense 80 km/t og 8,5 m vegbredde. Det kan være aktuelt med noen forbikjøringsstrekninger der vegbredden økes fra 8,5 m til 12 m. Det er utarbeidet plan- og profiltegninger etter profilene som er vist under. Plan- og profiltegninger er vedlegg til planen. Illustrasjon: Asplan viak Kryss og lokalt vegnett Antall avkjørsler skal begrenses, og kryss skal bygges som T-kryss eller rundkjøring. Minste avstand mellom kryss bør være 0,5 km. Funksjon, standard og behov for gang- og sykkelveger må avklares gjennom den videre planleggingen. Dersom ny rv3 får en annen trase enn dagens veg, forutsettes det nedklassifisering til fylkes- eller kommunal veg med funksjon som lokalveg. Miljøtiltak Det vil være aktuelt med støyskjerming langs ny rv 3. Støyskjermingstiltak vil bli planlagt i reguleringsplaner. I kommunedelplanen er antall bygninger som blir utsatt for støy vurdert i de økonomiske beregningene. 8

9 2.2 Alternative traseer i planforslaget Det er vurdert tre alternative traseer i tilleggsarbeidet, en ny trase nedenfor eksisterende veg, en bearbeidet nedre trase og en ny trase midt mellom disse. Den midtre traseen ble forkastet av arbeidsgruppa og er ikke med i planforslaget. Planforslaget viser to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad: 1. Øvre trase, 2. Nedre trase Kartutsnittet viser alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad. Øvre trase er vist med skarp rosa farge og nedre trase er vist med skarp blå farge Øvre trase Eksisterende trase utbedres fra Krokan og nordover omtrent til avkjøringa til Krokhaugen. Derfra legges ny rv 3 noe nedenfor eksisterende rv 3 omtrent fram til Langbrekka. Det er planlagt nytt T-kryss rett sør for Løvstad. Fv 508 Seierdalsvegen føres under ny rv 3. Eksisterende veg bygges om til lokalveg. Løsningen gir god kurvatur og gode stigningsforhold med maksimal stigning på 3,6 % over en strekning på ca 1,5 km. Høydeforskjellen innenfor parsellen Korsan - Gullikstad ca 60 m. Veglengden for strekningen Hedmark grense - Ulsberg blir ca m, ca 275 m kortere enn nedre alternativ. 9

10 Plan og profiltegning for øvre trase. 10

11 Øvre trase fra Seierdalsvegen og nordover. Nytt kryss nederst til høyre i bildet. Seierdalsvegen går under ny rv 3. Linjer for midtre og nedre trase er skissert med rød strek. Øvre trase fra Seierdalsvegen og sørover. Nytt kryss litt under midten i bildet. Seierdalsvegen går under ny rv 3. Dagens rv3 blir lokalveg. Linjer for midtre og nedre trase er skissert med rød strek. 11

12 Øvre trase fra Smedbakken og nordover. Linjer for midtre og nedre trase er skissert med rød strek. Skjæringer og fyllinger er vist med mørke grønne flater Nedre trase Alternativet omlegging ved Innset som var sendt på høring er tegnet om og optimalisert slik at nedre trase har redusert maksimal stigning fra 5,7 til 4,4 % og ved at det er planlagt et T-kryss i stedet for planskilt kryss. I dette alternativet utbedres også eksisterende trase fra Krokan og nordover nær avkjøringa til Krokhaugen. Derfra går ny rv 3 nedover i terrenget, ned til og over bruket Berg, fortsetter like ovenfor Baggplassen og Storinnset, videre nedenfor Dalsegg, i nedre kant av og dyrka jorda. Derfra går traseen i skogsterreng til den kommer opp på eksisterende trase ved Langbrekka. Det er planlagt nytt T-kryss i området ved Bedehuset og Storinnset. Fv 508 Seierdalsvegen føres under ny rv 3 da denne vil ligge på en ca 10 m høy fylling i det aktuelle området. Eksisterende veg bevares som lokalveg. Løsningen gir god kurvatur, men har større stigningsforhold med maksimal stigning på 4,4 % over en strekning på ca 2 km. Høydeforskjellen innenfor parsellen Korsan - Gullikstad ca 80 m. Veglengden for strekningen Hedmark grense - Ulsberg blir ca m, ca 275 m lengre enn øvre alternativ. 12

13 Plan- og profiltegning for nedre trase. 13

14 Nedre trase fra området sør for Krokhaugen og nordover. Eksisterende trase blir lokalveg. Røde linjer skisserer øvre og midtre trase. Nedre trase i området mellom Krokstad til venstre på bildet og uthus sør for Rønningen til høyre på bildet. Ny rv 3 ligger på en ca 10 m høy fylling ved Seierdalsveien som føres under den nye vegen. Røde linjer skisserer øvre og midtre trase. 14

15 Nedre trase i området fra Dalsegg og nordover mot Langbrekka. Røde linjer skisserer øvre og midtre trase. 3. KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN Konsekvenser for miljø og samfunn er beskrevet i kapitlene som følger. Dette omfatter både prissatte og ikke prissatte konsekvenser, samt analyse av risiko og sårbarhet. Grunnlaget for konsekvensutredningen, avbøtende tiltak mv er beskrevet nærmere i "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn. 3.1 Samfunnsøkonomi Det er utført nye anslagsberegninger. Disse viser at investeringskostnadene er relativt like for de to alternativene. Nedre trase er beregnet å være ca 10 mill kr, ca 4 %, dyrere i forhold til øvre trase. I tillegg er det utført nye effektberegninger. Der er det antatt at anleggsperioden er 2 år, og åpningsår er satt til Kostnadene er omregnet til 2020-kr. ÅDT på strekningen (målt ved Hedmark gr.) er 1900, hvor 28 % er tunge kjøretøy. Det er forutsatt sammenhengende fartsgrense på 80km/t på hele strekningen. Netto nytte for alle alternativene er e, utbyggingskostnaden er altså større enn det samfunnet sparer med utbyggingen. Netto nytten av et prosjekt beregnes med grunnlag i trafikkmengde på 15

16 strekningen. Den er forholdsvis liten her, slik at effekten av prosjektet blir. Da rv3 er en stamveg mellom Oslo og Trondheim vil likevel nytten av en veg som redusere samfunnets utgifter i form av blant annet tids-, kjøretøy- og ulykkeskostnader være stor. Øvre trase er beregnet til å gi bedre samfunnsnytte. Årsaken er at øvre trase er noe kortere og har mindre, tilnærmet optimale, stigningsforhold. Det gir derfor bedre nytte for trafikkanter og transportbrukere. Øvre trase som har de laveste utbyggingskostnadene og gir størst sparte tids- og kjøretøykostnader kommer dermed best ut etter effektberegningene. Strekningen Korsan - Gullikstad PRISSATT KONSEKVENS RESULTATER I PERIODEN (1000 kr diskontert) Nedre trase Øvre trase Investeringskostnad 260 mill kr 250 mill kr Netto nytte NN NN pr budsjett-krone, NNB -0,64-0,18 Hele strekningen Hedmark grense - Ulsberg RESULTATER I PERIODEN (1000 kr diskontert) PRISSATT KONSEKVENS Øvre trase Korsan - Gullikstad, utbedring av eks. trase Hedm gr - Korsan og Gullikstad-Ulsberg, Nedre trase Korsan - Gullikstad, utbedring av eks. trase Hedm gr - Korsan og Gullikstad -Ulsberg, Trafikanter og transportbrukere Det offentlige Ulykker Støy og luftforurensning Skattekostnad Netto nytte NN NN pr budsjett-krone, NNB -0,36-0,59 Første års forrentning (%) 2,3 1,6 16

17 3.2 Landskapsbilde Deler av strekningen går gjennom kulturlandskap som er vurdert å ha middels til stor og stor verdi. Landskapsverdiene er sammenstilt på kartet under Øvre trase Øvre trase tar av sørøstover fra eksisterende rv3 ved Gullikstad. Her er terrenget bratt ned mot Orkla, og ny trase vil medføre skjæringer og fyllinger. Ny og bredere veg nedenfor eksisterende veg vil bli mer eksponert enn i dagens veg, og vil føre til at landskapets karakter svekkes. Parallell lokalveg vil kreve en forholdsvis stor skjæring i kulturlandskapet med graskledde bakker som er registrert som regionalt viktige, på oversida av vegen sør for Innset. Omfanget av inngrepet kan reduseres ved å bruke murer i stedet for jordskjæring. Omfanget og konsekvensene av inngrep i dette området vurderes som stort t. Nytt kryss ved Seierdalsveien/rv3 vil også dominere midt i tettstedet Innset. Vegen er synlig fra motsatt side av dalen, på sør- og vestsiden av elva, men ikke sterkt framtredende. Reiseopplevelsen er flott langs dagens trase, særlig for de som ferdes langs vegen mot sør/vestover. Øvre trase vil ligge nesten på samme høyde i landskapet og en vil se vidt utover i retning Trollheimen, og kulturlandskapet er en vakker ramme. Ny veg vil utløse behov for støyskjermingstiltak, som også vil ha en innvirkning på landskapsbildet og redusere utsikten langs veien. Høyere fartsgrense gjør at tid og opphold hvor naturen oppleves blir redusert. 17

18 Skjæring for lokalveg Seierdalsvegen Alternativet øvre trase for rv 3 sett fra Korsan mot Gullikstad. Grønne flater viser skjæringer og fyllinger. Skjæring på oversida av eksisterende veg for lokalveg vises omtrent midt på bildet. (Ill. Asplan viak) Tiltaket gjelder for det meste endringer inn til allerede eksisterende veg. Vegen ligger likevel så åpent og synlig til i landskapsbildet, at inngrep vil få store, e konsekvenser for det regionalt verdifulle kulturlandskapet her. Omfanget og konsekvensene for landskapsbilde og reiseopplevelse vurderes samlet som middels til stor. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase Nedre trase tar av sørøstover fra eksisterende rv3 ved Gullikstad. Her er terrenget bratt ned mot Orkla, og ny trase vil medføre skjæringer og fyllinger. Dette er også tilfelle i området fra skolen og videre mot Korsan, der terrenget er kupert og ulendt. Kryss- og veganlegg medfører også nye inngrep nær Orkla og store, nye inngrep i naturområder. Ved Baggplassen og Seierdalsvegen vil ny rv 3 ligge på en ca 10 m høg fylling som vil bli dominerende i landskapet nede i dalen. Virkningen kan reduseres noe dersom ny veg bygges på bro i steden for fylling. Det vil bli anlagt et T-kryss i området ved Bedehuset og Storinnset som i seg selv er et mindre inngrep enn det planskilte krysset i høringsforslaget. Ny rv3 gjennom Innset vil medføre at vegene fortsatt vil sette sitt preg på stedet. Det vil bli to synlige veger fra begge sidene av dalen. Traseens nærhet til eksisterende tekniske inngrep trekker opp i retning, i forhold til veginngrep i enda mer uberørte områder. Når det gjelder reiseopplevelse, vil det bli noe mer begrenset utsyn i forholdt til eksisterende veg. Ved Innset vil trafikantene komme lenger ned 18

19 mot elva og oppleve få mindre utsikt. Samlet vurderes alternativet i omfang og konsekvens å være middels. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase medfører stor fylling i området ved Baggplassen og Seierdalsvegen. Samlet vurdering og rangering av alternativ Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Nedre trase Middels 2 Øvre trase Stor - middels 19

20 3.3 Kulturmiljø o g- minner Kartet viser verdifulle kulturminner og kulturmiljøer innen influensområdet for strekningen Korsan - Gullikstad. Tabellen under viser meldepliktige sefrakbygg innenfor influensområdet. Lokalitetene er vist på kartet over. Kartref. Gårdsnavn Gnr/ Type bygning/ Alder bnr Sefrak-id S2 Langbrekka 232/1 Bur/ tallet, tredje kvartal Sommerfjøs/ S3 Botnan, midtre 234/20 Våningshus/ tallet 20

21 Kartref. Gårdsnavn Gnr/ bnr Type bygning/ Sefrak-id S4 Øya, søndre 189/1 Våningshus/ Stabbur/ Alder 1700 tallet, fjerde kvartal S5 Holtan, nedre 188/14 Stabbur / tallet S6 Nyhus 187/3 Stabbur/ tallet S7 Rotbakken 184/21 Våningshus/ tallet, andre kvartal S8 Vonheim 175/3 Våningshus/ tallet S9 Krokhaugen 171/1 Våningshus/ tallet S10 Flotten 181/1 Eldhus/ tallet, fjerde kvartal Stabbur/ tallet, første kavartal S11 Berg 188/7 Stabbur/ tallet S12 Stor-Indset 184/7 Våningshus/ tallet. andre kvartal Tabellen under viser de registrerte kulturmiljøene og kulturminnene innenfor influensområdet med en nærmere vurdering og verdisetting for hvert enkelt. Lokalitetene er vist på kartet over. Kulturminne kulturmiljø Kulturmiljø Innset kirke Jernvinneanlegg Kullmiler Vurdering Samling av flere tradisjonelle bygningsmiljøer med blant annet SEFRAK-registrerte bygninger i verdifullt kulturlandskap med Innset kirke sentralt. Kan bli berørt av evt. omlegging av adkomstveger i forbindelse med sanering av avkjørsler. Dette en type fornminner som det er mange av i kommunen. Det finnes områder hvor disse anleggene framstår mer i system i terrenget og inngår i et mer helhetlig miljø. Disse enkeltstående anleggene får derfor liten verdi. Kullmila er nyere tids kulturminne (fra etter år1537), er relativt vanlig i kommunen og får derfor liten verdi. Verdi liten middels stor I I I I liten middels stor I I I I liten middels stor I I I I Tjæremile Vanlig funn i kommunen, vurderes å ha liten verdi liten middels stor I I I I Hyttplassen Smeltehytteanlegg datert til på begge sider av Orkla ved den gamle Hyttbrua. Anlegget med smeltehytter og kobberlager ble i 1789 skylt bort under storflommen, Storofsen. Spor etter smelteverksaktiviteten er på begge sider av elva. liten middels stor I I I I 21

22 Øvre trase Alternativet ligger i samme område som dagens veg og begrenser dermed inngrepet. Traseen vil komme i berøring med flere meldepliktige SEFRAK-bygg, som ligger tett inn til eksisterende veg. I særlig grad gjelder dette bygninger på nedsiden av dagens rv3:, S6 Nyhus, S7 Rotbakken og S8 Vonheim. De fleste bygningene ligger i så stor avstand fra vegen at de ikke blir direkte berørt av selve tiltaket, men bygningsmiljøet rundt SEFRAK-byggene vil likevel bli noe t påvirket av nærheten til veganlegget. Traseen kommer ikke i konflikt verken med kulturmiljøet Innset kirke, som har særlig stor verdi. Ut over dette er det ingen kjente kulturminner- eller miljøer som vil bli berørt av øvre trase. Omfang og konsekvens blir noe dårligere enn dagens situasjon, og vurderes derfor å være litt t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase Vegtraseen er planlagt på oversiden av SEFRAK-registrerte stabbur og våningshus på S3 Øya søndre, uten at disse blir direkte berørt av selve anlegget. Det ligger flere SEFRAK-meldepliktige bygg som vil bli liggende inneklemt mellom ny rv 3 og nye adkomstveger som anlegges i forbindelse med krysset med Seierdalsvegen. Særlig gjelder dette våningshuset på S12 Stor-Indset. Men også stabbur på S10 Flotten og stabbur på S11 Berg vil bli berørt og må sannsynligvis rives eller flyttes på grunn av veganlegget. Vegen vil dessuten komme nærmere Hyttplassen som ligger nede ved Orkla. Det vil også være potensial for nye funn av kulturminner langs elva som kan knyttes til drifta ved Kvikne kopperverk og utmarksminner som fangstgroper, kullgroper, gamle veganlegg og jernvinneanlegg mm da en lengre vegstrekning anlegges i utmark. I forhold til berørte SEFRAK-bygninger og bygningsmiljøer vurderes dette alternativet ganske likt som for øvre trase. Berøring med sefrakbygg, kulturminner knytta til gruvedriften samt potensialet for nye funn gjør at omfang og konsekvens for kulturmiljø og kulturminner vurderes som litt t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Samlet konsekvens rangering av alternativ Alternativene vurderes relativt like når det gjelder konsekvenser for kulturmiljø og kulturminner. 22

23 3.4 Naturmangfold Kartet viser verdifulle naturtyper og viltområder innen influensområdet for de alternative traseene. Tallhenvisningen samsvarer med tabellene for naturtyper og viltområder. Det varierte natur- og kulturlandskapet rundt Innset gir gode vilkår for annet hjortevilt, der bestandene generelt har vært i vekst i kommunen. Hjort opptrer sporadisk sommerstid, mens elg og rådyr har faste stammer med etablerte trekkruter. Det går et svært viktig vilttrekk innen influensområdet på Innset langs Orkla som krysser Seierdalsvegen. Det går også et vilttrekk vurdert til stor verdi som krysser dagens rv3 ved Langbrekka, nord for Innset, og som gjenspeiler seg på statistikk fra viltoverkjørsler (blir nærmere omtalt i ROS-analysen). Dette henger sammen med et viktig hjorteviltområde nord for rv3 mot de vidstrakte barskogs - og myrområdene i retning østområdene for Berkåk. Ved Innset finnes skogsfugl som orrfugl og storfugl i barskogsområdene på vest/sørsiden av Orkla. Her er det velegnete habitat med mye naturskog av furu. Trane opptrer også i nærheten av Orkla på vårparten før det blir levelig for dem på de faste hekkeplassene på fjellet. Det er registrert flere rødlistede fuglearter i planområdet. Blant disse er stær (NT) ved Storindset. Blant spettefugler er det 23

24 registrert hekking av grønnspett på Innset i et ospeholt opp for Orkla. Av rovfugl er det registrert hekkeområde ved Berg, sentralt i planområdet på Innset. Av amfibier er det ikke registrert funn. Tabellen nedenfor gir en oversikt over viktige artsfunn og viltområder som ligger i og i nærheten av influensområdet for rv3-traseene. Viltvekt er hentet fra kommunenes viltregistrering, som i henhold til DN-håndbok nr 11 er med på å gi grunnlag for den endelige graderingen av lokalitetene. Viltlokalitet Art og funksjon Beskrivelse. Viltvekt Verdi 1. Storinnset Grønnstpett Yngleområde Et holt med storvokste osper i vegskråning over Orkla, der grønspett hekket ca Vekt 2 liten middels stor I I I I 2. Innset, Berg Hønsehauk, Yngleområde 3. Innset, Berg Hønsehauk, Yngleområde Hekking 2001, 2002, Ingen tegn til hekking i reiret senere år, men kull av hønsehauk var sett i nærheten i Alternativt reir er viltlokalitet (Innset, Berg). Vekt 4 Alternativ reirplass for viltlokalitet 2 (Innset, Berg). Reiret var pyntet med bar i 2005, men det er ikke rapportert om hekking i dette reiret. Vekt 4 liten middels stor I I I I liten middels stor I I I I Kulturlandskapsområdet rundt Innset kirke innehar et mosaikkpreget landskap med gamle naturbeiter og slåttemarker og er avgrenset som verdifull naturtypelokalitet av regional verdi. Tabellen nedenfor gir en oversikt over naturtyper som er registrert i området: Lokalitet Naturtype Naturtypeverdi A. Innset Regionalt verdifullt B (viktig) kulturlandskap med naturbeitemarker og slåttemarker Beskrivelse/ verdikriterier Landskapet er bratt og har ravinepreget form med godt jordsmonn. I bakkene er det mindre intensiv drift, og områdene beites av bl.a. storfe og sau. Her finner man blant annet blomsterenger med mye sommerfugler. Endret drift har ført til en omfattende gjengroing på bratte og grunnlendte arealer, særlig på nedlagte småbruk, men også på de aktive bruka. Ei ca. 80 dekar stor gjengryddet beitemark på Holtan framstår som hagemark med flere kulturmarksarter. På Sigstad er det vest for tunet et gammelt kubeite. Området er for en stor del gjengrodd, men på åpne glenner finnes rester etter en mer artsrik engvegetasjon. Innimellom ungskogen står også en del store, gamle trær igjen og viser at det trolig har vært spredt tresatt. Denne gamle beitemarka er representativ for mange av de gamle kulturmarkene i området. Verdi liten middels stor I I I I 24

25 Øvre trase Ny veg anlegges i nærheten av eksiterende veg, som nedgraderes til lokalveg. Dette vil gi økt grad av tekniske inngrep i landskapet. Skjæring på oversiden av eksisterende veg for lokalveg vil berøre regionalt verdifullt kulturlandskap opp mot Innset kirke. Dette området innehar spesielle botaniske/økologiske verdier tilknyttet kulturlandskapet. For øvrig berører ikke traseen noen kjente, verdifulle lokaliteter for naturmangfoldet. Rv3 ligger inn mot et hjorteviltområde av middels verdi nord for Innset. Her går et svært viktig vilttrekk, og det er registrert hyppige påkjørsler i dette området. Ny og bredere veg med økt trafikkmengde vil utgjøre en større vandringsbarriere for blant annet hjortevilt. Her vil det være behov for avbøtende tiltak i form av etablering av viltoverganger/underganger. Siden den nye traseen ligger nært dagens rv 3, anses konsekvensene for det biologiske mangfoldet og naturverdiene totalt sett som lite. Omfanget og konsekvensene for naturverdiene vurderes derfor som ubetydelig til litt t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase Alternativet går som øvre trase i området hvor det viktige vilttrekket går, og vurderes derfor likt i forhold til dette. Ved Berg berører traseen viltlokalitetene (2 og 3) for hønsehauk. I samme området finnes også registrert en hekkelokalitet (1) for grønnspett. Traseen føres ned mot Orkla, der den sammen med nye adkomstveger vil bli en barriere for vilt som trekker langs elvekorridoren og beveger seg inn mot det varierte kulturlandskapet opp fra elva. Den e effekten kan motvirkes ved at kantvegetasjon og terrenget ved anlegging av vegen og krysset ivaretas og utformes slik at det muliggjør fortsatt vilttrekk i området. For vilttrekk på tvers av vegbanen opp mot kulturlandskapsområdene, må det tilrettelegges med viltoverganger/underganger. For øvrig berører ikke traseen verdifulle lokaliteter for naturmangfoldet. Dette alternativet gjør at flere nye naturområder beslaglegges, selv om tiltaket ligger i nær tilknytning til eksisterende naturinngrep og veier. Konsekvensene for vilttrekk og hekkelokalitetene for hønsehauk blir av et slikt omfang at de anses som litt til middels t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Samlet vurdering og rangering av alternativ Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Øvre trase Ubetydelig - liten 2 Nedre trase Liten - middels 25

26 3.5 Nærmiljø og friluftsliv Kartet under viser verdivurderingen av ulike områder som er benyttet til nærmiljø- og friluftslivsaktivitet. Boligområder, møtesteder og identitetskapende elementer som inngår i kartet ovenfor: Lokalitet Beskrivelse og vurdering Verdi Boligområder: Boligområdene består av spredt beliggende våningshus og liten middels stor Innset eneboliger. På grunn av boligtettheten kommer område i I I I I kategorien liten. Innset barnehage, skole og samfunnshus Innset kirke Kommunal barnehage på Innset for barn mellom 0-6 år. Barneskolen har 21 elever på barnetrinnet (1-7). Barnehagen og skolen genererer mye aktivitet til nærområdet. Viktig møtested for lokalbefolkningen og fritidsbeboerne. Innset er kjent for kirka som har hatt en helt sentral plass i bygda siden 1600-tallet. I dag brukes kirka både til ordinære seremonier og konserter. Kirka er møtested og identitetsskapende element. liten middels stor I I I I Liten middels stor I I I I 26

27 Friluftsområder, veg- og stinett for gående og syklende som inngår i kartet ovenfor: Lokalitet Beskrivelse og vurdering Verdi Øya, friområde Området blir brukt av barn og unge. Området liten middels stor brukes både i og etter skoletid. I I I I Idrettsbane og lysløype Fottur; Butikken, Jernbanebrua Sykkeltur/rundløype; Innset, Gamle kongevei, Holtveien, Ulsberg Området blir brukt på vinteren i forbindelse med egentrening og skiarrangement. Lysløypa blir brukt som ei turløype på sommeren. liten middels stor I I I I Mye brukt turområde for hele familien liten middels stor I I I I Rekreasjon/ treningsløype for syklister liten middels stor I I I I Øvre trase En ny trase parallelt med dagens veg øker barrieren gjennom tettstedet. Viktige nærmiljøområder er skolen/samfunnshuset, Øya, posten og kirka. Disse fire områdene vil fortsatt ligge på hver side av rv3 med dette alternativet. Området på Øya og kirka blir mye brukt i skolesammenheng. Gode, trygge forbindelseslinjer mellom disse tre stedene er derfor ekstra viktige. Dagens trase for rv3 vil bli lokalveg og gi god løsning for avkjøringer til eiendommer og mjuke trafikkanter. Planskilte kryssingspunkter av ny rv3 ved bl.a. Seierdalsvegen er avgjørende for de myke trafikkantenes sikkerhet. Friluftsområdene ligger lenger opp i lia på østsiden av vegen og blir ikke direkte berørt av denne traseen. Jaktområdene vil heller ikke bli berørt da disse er tilpasset dagens situasjon. Øvre trase berører mye bebyggelse, både boliger og fritidseiendommer, og dermed Innset som boligområde. Bebyggelsen som ligger nedenfor dagens veg vil få vegen nærmere, men bebyggelse på oversiden vil få vegen lenger i fra. En del av bebyggelsen, muligens tre bolighus, fire fritidsboliger og fem driftsbygninger eller større bygninger på nedsiden av vegen må sannsynligvis innløses. To gårdsbruk og to boliger får vegen nærmere, men bebyggelse ovenfor dagens veg vil få vegen lenger fra. Noe av bebyggelsen som må innløses, er tømmerhus som kan være mulig å flytte. Støysonekart viser at bebyggelsen langs dagens veg, både ovenfor og nedenfor, blir utsatt for støy innenfor rød og gul sone som vil kreve støyskjermingstiltak. Bebyggelsen som blir berørt er imidlertid også sterkt berørt av dagens veg, og vil med støyskjerming få en bedret situasjon. Da øvre trase vil utgjøre en barriere mellom viktige nærmiljøområder og berører mange boliger t, den samlede vurderingen av omfanget og konsekvensene satt til middels, selv om boligene allerede er berørt og vil få bedret situasjon mht støy. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I 27

28 Bebyggelse på nedsiden av dagens ved som på ulike vis vil bli berørt av øvre trase. Støysonekart for øvre trase. 28

29 Nedre trase Ved å flytte vegen lenger ned i dalen, vil barrieren som rv 3 utgjør i bygda, mellom skole/samfunnshus, boligområder og kirka bli fjernet. Alternativet viser ny veglinje, vil dagens rv3 bli lokalveg. På den måten vil det bli tryggere for myke trafikkanter å ferdes i dette området. Det vil heller ikke bli behov for å sanere avkjørsler for de boligene som ligger langs dagens rv3. Skolens friluftsområde ved Øya vil derimot bli ødelagt da traseen går rett gjennom. Nedre trase lager også en ny barriere mellom boligområdene på vestsiden og skolen/samfunnshuset. Det er derfor viktig med et godt planskilt kryss mellom rv3 og Seiersdalsvegen. Friluftslivsområdene ligger lenger opp i dalsidene og vil ikke bli direkte berørt av vegen. Jaktområdene vil derimot bli berørt ved at områder som jaktes sammenhengende i dag vil bli delt av en ny veg. En omlegging ved Innset berører flere bygninger, både boliger og fritidseiendommer. Bebyggelsen i området rundt krysset rv3 og Seierdalsvegen vil bli spesielt berørt. Alternativet vil slik det foreligger kreve innløsning av ett gårdsbruk med bebyggelse. Vegen vil komme nærme to gårdsbruk, en hytte og bedehuset. Skolen vil også bli berørt av støy. Støysonekartene viser at skolen og barnehagen vil bli mer støyutsatt ved dette alternativet og at det vil bli nødvendig med støyskjermingstiltak både for boliger og skolen/barnehagen. Da tiltaket bedrer bruksmulighetene for området mellom skolen, kirka og boligområdene på østsiden av dalen, er den samlede vurderingen av konsekvensene satt til middels. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Støysonekart for nedre trase. 29

30 Bebyggelse som på ulike vis vil bli berørt av nedre trase. Samlet konsekvens og rangering av alternativene Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Nedre trase Middels 2 Øvre trase Middels 30

31 3.6 Næringsliv og tettstedutvikling Øvre trase Landbruksnæringen vil bli t berørt av øvre trase ved at den bygger ned en del dyrka jord, fortsatt deler et sentralt jordbruksområde, og ved at vegen kommer nærmere gårdsbruk i drift. Ellers er det pr i dag ingen virksomheter i annen type næring på Innset som vil bli direkte berørt. Alternativet vurderes å ha liten konsekvens for eksisterende næringsliv. På Innset vurderes de mest attraktive områdene for utnytting til boligformål å ligge i liene et stykke opp for elva, med flott utsyn. Disse områdene vil bli mer berørt av utbygging ved eksisterende veg, enn om traseen ble lagt om lenger ned mot elva (Stedsanalyse Innset 2011). Rv3 gjennom Innset medfører en byggegrense til hver side med byggeforbud. Det vil sannsynligvis bli krav om at fasadene ikke skal ta fokus bort fra vegen. Det er vanligvis heller ikke tillatt med parkeringsplasser og lignende innenfor byggegrensene. Byggegrensen vil legge beslag på store arealer i tettstedet, deriblant områder avsatt til bolig- og næringsformål i arealdelen til kommuneplan, og dermed begrense mulighetene for videre utvikling av disse. Trasèen vil på grunn av byggegrenser og muligheter for avkjørsler vil legge føringer for hvor videre utvikling på Innset vil foregå. Det vurderes som mer sannsynlig at dette vil skje i retning der hvor befolkningsgrunnlaget på Innset er størst, mot Seierdalssiden av bygda (stedsanalyse Innset 2011). En helhetlig vurdering av muligheter for tettstedsutvikling og virkninger for landbruksnæringen, gir en middels konsekvens. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase En omlegging av rv3 vil kunne bidra til utvikling for Innset ved at traseen blir liggende utenfor de definerte sentrumsfunksjonene. Alternativet åpner for ny sentrumsutvikling rundt dagens rv3 som kan få et gatepreg der det tillates bygging nærmere veien. Det kan legge til rette for en et mer samlet sentrum i forhold til dagens funksjoner (skole, barnehage, samfunnshus, bedehus og kirke) og tidligere funksjoner (bensinstasjon/butikk og forsamlingshuset Fridheim). Omlegging vil kunne medføre åpning for boligutbygging i nye områder, særlig rundt dagens rv3, og i områder lenger oppe i lia med bedre utsyn og mer attraktiv beliggenhet. Ny Rv3 vil sannsynligvis legge begrensninger for videre utvikling av boligområdet øst for skolen. En omlegging av Rv3 bedrer trafikksikkerheten for myke trafikkanter i tettstedet. Alternativet gir derfor en sterk prioritering av både gjennomgangstrafikk og tettstedet, men en nedprioritering av eventuelle næringsplaner som baserer seg på umiddelbar nærhet til rv3 for nedlagt butikk og bensinstasjon/ bilverksted og annet vegrelatert næringsliv. Det er mulig å gjennomføre avbøtende tiltak i form av god skilting langs rv3, og eventuelt avsette nytt areal til vegrelatert næringsliv. Konsekvensene for 31

32 næringslivet vurderes likevel som ubetydelige, da det per i dag ikke eksisterer virksomhet ved de nevnte bygningene. Nedre trase er t for landbruksnæringen da vegen legges nedenfor et sentralt jordbruksområde og at barrierevirkningen av rv 3 blir vesentlig redusert. Alternativet bygger dessuten også ned minst dyrka jord. Ved omlegging av Rv3 ved Innset, vurderes omfang og konsekvens for næringsliv og muligheter for tettstedsutvikling som litt. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Avbøtende tiltak Det vil være behov for opprydding og miljøtiltak i tettstedet Innset dersom rv3 legges i ny trase Kostnader til dette må tas med i kostnadsberegninger for prosjektet. Detaljering av hvilke tiltak som er aktuelle må vurderes på reguleringsplannivå. Det vil også være behov for god skilting i kryssområdene. Det kan være aktuelt å tilrettelegge areal ved kryssområdene for bensinstasjon og/eller annen vegrelatert virksomhet. Samlet konsekvens og rangering av alternativene Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Nedre trase Liten 2 Øvre trase Stor 32

33 3.7 Landbruk Kartet over viser områder med dyrka jord (gul farge), innmarksbeite(brun) og dyrkbar jord (rød skravur). Dyrka jord som omdisponeres ved de alternative traseene er vist med svart skravur. Øvre trase Øvre trase medfører at 43,6 daa dyrka mark omdisponeres, Traseen deler gårdsbruk og et jordbruksområde. Alternativet medfører ikke vesentlige endringer i konsekvenser for beite eller skogbruk i forhold til alternativene som er utredet og har vært på høring. Nedre trase Alternativet medfører omdisponering av 10,5 daa dyrka mark og 11,7 daa innmarksbeite. Nedre trase ligger nedenfor dyrka marka på Innset, og bedrer derfor forholdene for å drive jorda. Alternativet medfører ikke vesentlige endringer i konsekvenser for beite eller skogbruk i forhold til alternativene som er utredet og har vært på høring. Samlet konsekvens og rangering av alternativene Samlet vurderes konsekvensen for landbruk ved øvre trase som, mens konsekvensen for landbruk ved nedre trase vurderes som liten. Nedre trase vil gi fire ganger så stort tap av skog som ved øvre trase, men omdisponering av dyrka jord er veid tyngre enn omdisponering av skogsjord. Øvre trase rangeres derfor foran nedre trase. 33

34 Rangering Utbyggingsalternativ 1 Nedre trase Tap av dyrka jord, ant daa 10,5 daa dyrkajord 11,7 daa innmarksbeite Konsekvens Tap av skogsjord for beite ant daa Ubetydelig liten 172,1 2 Øvre trase 43,6 daa dyrka jord Ubetydelig 42,6 3.8 Andre forhold Grunnforhold Se "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn Massebalanse Øvre trase er beregnet til å ha et masseunderskudd på ca m 3. Et masseoverskudd på strekningen Hedmark grense - Korsan på ca m 3, gir et totalt masseoverskudd på ca m 3 for strekningen Hedmark grense - Ulsberg for øvre trase. Nedre trase er beregnet til å ha et masseoverskudd på ca m 3. Et masseoverskudd på strekningen Hedmark grense - Korsan på ca m 3, gir et totalt masseoverskudd på ca m 3 for strekningen Hedmark grense - Ulsberg for øvre trase. Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Øvre trase Totalt masseoverskudd m 3 2 Nedre trase Totalt masseoverskudd m Konsekvenser i anleggsperioden Se "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Arbeidsgruppas forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn Muligheter for etappevis utbygging Denne strekningen bør bygges ut i en etappe Konsekvenser for kommunalt kloakkrenseanlegg For omlegging av Rv3 ved Innset vil veganlegget berøre det kommunale kloakkrenseanlegget ved Storinnset. Det må avklares gjennom reguleringsplanleggingen om dette anlegget kan bevares eller om det må flyttes ved anlegging av ny rv3 som nedre trase. 34

35 3.9 Risiko og sårbarhet Orkla renner i dalbunnen fra kommunegrensa/fylkesgrensa og går parallelt med dagens Rv3 trase til Ulsberg. Orkla er et regulert vassdrag og utgjør dermed ingen flomfare for vegalternativene. Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang, viser et potensial for steinsprang og snøskred på en liten del av strekningen mellom Ulsberg og Storpynten. Det vises også til "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn. Kartet over viser sammenstilling av risikofaktorer. Øvre trase Skrednett viser ingen aktsomhetsområder. Traseen er heller ikke utsatt for fare for flom eller erosjon. Alternativet bedrer trafikksikkerheten for alle typer trafikkanter. Ny rv 3 med parallell lokalveg vil gi en trafikksikker veg. Traseen har også gode stigningsforhold med maksimal stigning på 3,4%. Det forutsettes planskilt kryssing mellom rv 3 og Seierdalsvegen. Det er en del bebyggelse langs øvre trase. Kollisjoner og utforkjøringer nær bebyggelse kan forekomme. I ytterste konsekvens kan en kollisjon med et kjøretøy som frakter farlig gods føre til eksplosjon. En eksplosjon ansees som lite sannsynlig, men konsekvensen vil kunne være katastrofal., men mesteparten Utforkjøringer som ender i nedfallsfeltet til Orklavassdraget kan føre til alvorlig 35

36 forurensing av vassdraget. For å kunne begrense skadeomfanget i størst mulig grad er det viktig med god beredskap for strekningen. Ny rv 3 med parallell lokalveg vurderes å ha god fremkommelighet for brann og redning. Nedre trase Skrednett viser ingen aktsomhetsområder. Traseen er heller ikke utsatt for fare for flom eller erosjon. Ved en omlegging av rv 3 vil området langs dagens trase og området øst for dagens trase få betydelig mindre trafikk. Dette bedrer situasjonen for myke trafikkanter betraktelig og skolebarna kan gå og sykle trygt til skolen. For de myke trafikkantene som bor på vestsiden av Orkla, må det opparbeides en trygg, planfri gang-/sykkelforbindelser under rv 3 og fram til skolen. Vilttrekk nedenfor Baggeplass vil kunne gi fare for viltpåkjørsler og trafikkulykker. Alternativet bedrer trafikksikkerheten for alle typer trafikkanter. Ny rv 3 med parallell lokalveg vil gi en trafikksikker veg. Eksisterende rv 3 vil bli lokalveg med blandet trafikk for gående, syklende og langsomme kjøretøy. Ingen uønskede hendelser er identifisert. Traseen har stigningsforhold med maksimal stigning på 4,4 % over en ca 2 km lang strekning. Det kan derfor oppstå ulykker som følge av ufrivillig stopp og eventuelle utforkjøringer, spesielt på glatt føre. I ytterste konsekvens kan en kollisjon med et kjøretøy som frakter farlig gods føre til eksplosjon. En eksplosjon ansees som lite sannsynlig, men konsekvensen vil kunne være katastrofal. Utforkjøringer som ender i nedfallsfeltet til Orklavassdraget kan føre til alvorlig forurensing av vassdraget. For å kunne begrense skadeomfanget i størst mulig grad er det viktig med godt vegvedlikehold og god beredskap for strekningen. Ny rv 3 med parallell lokalveg vurderes å ha god fremkommelighet for brann og redning. Sammenstilling og vurdering Det er ikke avdekket spesielle risikofaktorer med noen av alternativene. Nedre trase kommer noe dårligere ut på grunn av at traseen større stigningsforhold over en lengre strekning som kan gi økt fare for trafikkulykker ved dårlig føre og fare for viltpåkjørsler ved vilttrekk i området ved Baggeplass. Rangering Utbyggingsplan 1 Øvre trase 2 Nedre trase 36

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Rennebu kommune Arbeidsgruppas forslag 27.11.12 PLANBESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG KONSEKVENSUTREDNING TIL

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3

Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3 Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3 12/269-12-ABJ/141 Sted: Kommunestyresalen, Berkåk Dato:12.3.2012 Kl:13.00 15.30 Til stede: Ola T. Lånke, Ordfører Ola Øie, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2761 15/708-15 30.10.2015 Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for næring, plan og miljø Møtested: Rom 346, Rådhuset, Støren Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Medlem

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 064/15 Utval for tekniske saker og næring 26.05.2015 052/15 Kommunestyret 11.06.2015 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 12/235-15/14183 Plan 1136 - Reguleringssak

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO:

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO: Valg av alternativ skjer gjennom vedtak i Nittedal kommune. Kart og planbestemmelser vil oppdateres i henhold til vedtak ved at uaktuelle alternativer fjernes. Behovet for bestemmelser til kommunedelplanen

Detaljer