KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Beskrivelse og konsekvensutredning for to alternative traseer Korsan - Gullikstad Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer Kommunestyrets forslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn PlanID: Rennebu kommune

2 KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Beskrivelse og konsekvensutredning for to alternative traseer Korsan - Gullikstad Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommunedelplan E6 Ulsberg Berkåk - Løklia Rennebu kommune Dato Utarbeidet av Kontrollert av Sissel Enodd Audhild Bjerke Versjon Arbeidsgruppas forslag Kommunestyrets forslag sak 3/14 den

3 FORORD Rennebu kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense - Ulsberg. Kommunedelplanen består av plankart, planbeskrivelse og konsekvensutredning samt bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt kommunedelplan vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for utbedring av rv 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg. Grunneiere kan ikke kreve erstatning før reguleringsplan er endelig vedtatt. Forslag til kommunedelplan har vært på 1. gangs høring og offentlig ettersyn med høringsfrist Under høringen kom det innsigelse til løsningen for strekningen Korsan - Gullikstad. Arbeidsgruppa har etter høringen vurdert flere nye alternative løsninger. Dette dokumentet inneholder beskrivelse og konsekvensutredning av to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad, som kommunestyret har vedtatt å legge ut til ny høring og offentlig ettersyn. Under høringen kom det også forslag om å gjøre om flere punkter i retningslinjene til bestemmelser. Dokumentet inneholder revidert forslag til retningslinjer og bestemmelser. Endringene består av at flere punkter i retningslinjene i det opprinnelige planforslaget er endret til bestemmelser. Endringen gjelder for hele strekningen, Hedmark grense - Ulsberg. Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i planprogram som ble fastsatt av Rennebu kommunestyre den Konsekvensutredningen beskriver virkninger av tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Dokumentene er tilgjengelige på kommunen sine hjemmesider i høringsperioden. Høringsfristen fremgår av oversendelsesbrevet og annonser i pressen. Plankontoret har ledet planprosessen, utarbeidet plandokumenter og konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Sissel Enodd har vært oppdragsleder. Asplan Viak as har tegnet ut og visualisert vegmodeller, utarbeidet støysonekart og utført økonomiske beregninger. Jostein Rinbø har vært oppdragsleder. Ordfører Ola T. Lånke har ledet arbeidsgruppa. Høringsuttalelser sendes skriftlig innen til: Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: Plankontoret tlf: , eller 3

4 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Formelt grunnlag for planarbeidet Planprosess og medvirkning Uttalelser i høringen BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Vegstandard Alternative traseer i planforslaget KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN Samfunnsøkonomi Landskapsbilde Kulturmiljø o g- minner Naturmangfold Nærmiljø og friluftsliv Næringsliv og tettstedutvikling Landbruk Andre forhold Risiko og sårbarhet Sammenstilling av konsekvenser ARBEIDSGRUPPAS VURDERING OG ANBEFALING KOMMUNESTYRETS behandling BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Planforutsetninger Bestemmelser Retningslinjer for reguleringsplanfasen VEDLEGG Vedleggene finnes på Plankart Kommunedelplan Rv3 Hedmark grense- Ulsberg M1:20000 Plan- og profiltegninger Øvre trase og nedre trase (C-tegninger) M 1:5000 Støysonekart EFFEKT-rapport Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag Planprogram 4

5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det planlegges for å bygge og utbedre ca 13,4 km ny Rv3 på strekningen Hedmark grense - Ulsberg i Rennebu kommune. Strekningen tilhører stamvegrute 6b (Rv3) som går fra Oslo til Trondheim via Østerdalen. Dagens Rv3 er en 2-felts veg som går gjennom Innset og har stedvis nedsatt fartsgrense. Vegen er ulykkesbelastet, har høy andel tungtransport og holder ikke kravene til stamvegstandard etter vegnormalene. På nasjonalt nivå er målet med utbedringen å redusere avstandskostnadene for næringstrafikken, redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Lokalt er det i tillegg viktig å få avklart arealsituasjonen for nærings- og samfunnsutvikling. Planer og retningslinjer som har betydning for tiltaket er: rikspolitiske retningslinjer, jordvern, kommuneplan, fylkesplan, verneplaner og konseptvalgutredning. Kommunedelplanen med konsekvensutredningen er utarbeidet av Rennebu kommune, ved en arbeidsgruppe der Statens vegvesen og Trondheimsveiprosjektet har deltatt sammen med politikere og administrasjon i kommunen. Planarbeidet er i samsvar med vedtatt planprogram. Kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på høring/offentlig ettersyn av kommunestyret. Etter høringsperioden vil kommunestyret vedta kommunedelplanen for strekningen der det velges trase for Rv3. Forslag til kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense - Ulsberg var sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist den Planforslaget viste to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad, utbedring av eksisterende trase og omlegging ved Innset i en ny nedre trase. Statens vegvesen fremmet innsigelse og satte følgende vilkår for egengodkjenning av planen: Ny rv 3 må legges utenom Innset, av hensyn til trafikksikkerhet og lokalt bomiljø. Det må arbeides videre med optimalisering av veglinjen forbi Innset med formål å oppnå bedre tids- og kjørekostnader (kortere vegtase). Kryssløsning mellom rv3 og fv 508 må vurderes på nytt. Flere alternative traseer er vurdert etter høringen og dette dokumentet inneholder nytt forslag til bestemmelser og retningslinjer, og beskrivelse av to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad som legges ut til høring og offentlig ettersyn: Øvre trase Nedre trase Trase for Strekningene Hedmark grense - Korsan og Gullikstad - Ulsberg er avklart, og vedtatt av kommunestyret. 1.2 Formelt grunnlag for planarbeidet Rennebu kommune har som planmyndighet utarbeidet kommunedelplan for rv 3 Hedmark grense - Ulsberg. Statens vegvesen Region midt, som sannsynligvis vil være tiltakshaver når vegen skal bygges, har deltatt i arbeidsgruppe. 5

6 I henhold til Pbl 4-2 skal det i arbeidet med planen gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det skal også i samsvar med Pbl 4-3 gis en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen er en del av plandokumentene som legges fram for politisk behandling, høring og ettersyn. Planprogram for arbeidet ble vedtatt av Rennebu kommunestyre den og av Midtre Gauldal kommunestyre den Planprogrammet beskriver hva som skal planlegges og utredes. Konsekvensutredningen er i henhold til føringer som er gitt i planprogrammet. 1.3 Planprosess og medvirkning Oppstart av arbeidet ble kunngjort i aviser og på internett i februar -12, og det ble avholdt et informasjonsmøte på Berkåk i mars. Planforslag for hele strekningen har vært ut til høring og offentlig ettersyn der det kom fram merknader og innsigelser. Arbeidsgruppa har derfor utredet og arbeidet videre med mulige alternative løsninger for strekningen. Arbeidsgruppa i Rennebu har bestått av: Formannskapet, Rådmannen, Trondheimsveiprosjektet (1 repr) og Statens vegvesen (2 repr). Arbeidsgruppa har hatt tre møter og befaring etter høringen. 1.4 Uttalelser i høringen Statens vegvesen - Innsigelse Ny rv 3 må legges utenom Innset, av hensyn til trafikksikkerhet og lokalt bomiljø. Det må arbeides videre med optimalisering av veglinjen forbi Innset med formål å oppnå bedre tids- og kjørekostnader (kortere vegtase). Kryssløsning mellom rv3 og fv 508 må vurderes på nytt. Normalt skal det utformes som T-kryss. Planskilt løsning krever fraviksbehandling. Sør-Trøndelag fylkeskommune Mener at alternativet med omlegging av Rv3 forbi Innset bør legges til grunn for videre planarbeid. Dette er begrunnet med hensyn til nærmiljø og tettsted. De forutsetter at trafikken på fv 508 ivaretas, men det bør vurderes andre løsninger for avkjørsel til Innset og kryssløsning mellom fv 508 og rv3 enn den som er foreslått. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Anbefaler alternativet utbedring av eksisterende trase etter samlet vurdering av konsekvenser for jordog skogbruk. Miljøvern er enig i vurderingene som er gjort, og har ingen spesielle innvendinger mot noen av alternativene. Trafikksikkerhetsutvalget Lange partier med sterk stigning er betenkelig med tanke på tungtransport, hastighet og uønskede forbikjøringer. 6

7 Morten Roar og Eldrun Orkelbog Nedre alternativ må velges gjennom Innset. Arealet ved og ovenfor eksisterende veg er mest attraktivt. Knut Strand Rv3 må legges i nedre trase og at eksisterende veg må beholdes som lokal veg med dagens fartsgrenser. Krysset ved Storinnset bør kuttes ut. Dette er ikke nødvendig og heller ikke ønskelig. Fv kan tilknyttes rv3 på Korsan og Gullikstad. Dette vil være billigere, spare areal og t for sentrumsutviklingen. Eli Grete Nisja og Roar Holthe-Berg Eiere av Baggeplass. Gårdstunet vil med omlegging av rv3 bli liggende på ei trafikkøy midt i krysset. Dette vil være veldig t for bomiljøet deres med utsikt til store skjæringer og fyllinger, trafikkstøy, -støv og forurensning. Stiller spørsmål ved om det er gjennomførbart å bygge ny rv3 i så bratt og berglendt terreng. De mener at planbeskrivelsen ikke gir korrekt faktagrunnlag og opplysninger slik at alternatiene kan sammenlignes. De etterlyser flere alternativer, spesielt trase i reguleringsplan fra Alf Erling Fossen Stokkan gnr/bnr 184/22, omfatter gårdsbruk, bensinstasjon og verksted. Vegen bør legges om, men traseen i reguleringsplanen fra 1992 bør vurderes. Traseen kan justeres. Dette vil gi mindre stigning på rv 3, eksisterende veg kan brukes som lokalveg og gi bedre mulighet for å få i gang servicetilbud i lokalsamfunnet. Tove Krokstad og Henning Olberg Mener at rv 3 må legges i en øvre trase. Dette minimaliserer svinger og stigninger, gir enklere støyskjerming, bedre tilgang til butikk og bensinstasjon, er bedre for skolen, sikrer god tilgjengelighet til bebyggelse og berører ikke rådyrtrekk på tvers av dalen. Nevner brokonstruksjon gjennom en del av sentrum som mulig løsning. Anders M Tronshaug Brev fra 2006: Aksepterer alt A (omlegging), men ikke B (eksisterende trase). Kirsten og Torfinn Fossum Nedre trase vil dele og rasere deres eiendom Berg gnr/bnr 118/7, både bebyggelse og dyrka mark. Noen av bygningene er sannsynligvis fra 1700-tallet. Svartspetten hekker på eiendommen. Nedre trase vil medføre betydelig stigning på vegen, sannsynligvis krabbefelt og økt støynivå for bebyggelsen vest for Orkla. Den vil også berøre en god del av kulturlandskapet og dyrka marka i området. Innset bedehus Ber om at det blir tatt hensyn til bedehuset i videre prosess med ny vegtrase. 7

8 2. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2.1 Vegstandard Rv3 planlegges iht KVU for Rv3 Hedmark grense Ulsberg etter vegstandard S2 (Statens vegvesen Håndbok 017). Rv3 er dimensjonert ut fra ÅDT Vegstandarden tilsier fartsgrense 80 km/t og 8,5 m vegbredde. Det kan være aktuelt med noen forbikjøringsstrekninger der vegbredden økes fra 8,5 m til 12 m. Det er utarbeidet plan- og profiltegninger etter profilene som er vist under. Plan- og profiltegninger er vedlegg til planen. Illustrasjon: Asplan viak Kryss og lokalt vegnett Antall avkjørsler skal begrenses, og kryss skal bygges som T-kryss eller rundkjøring. Minste avstand mellom kryss bør være 0,5 km. Funksjon, standard og behov for gang- og sykkelveger må avklares gjennom den videre planleggingen. Dersom ny rv3 får en annen trase enn dagens veg, forutsettes det nedklassifisering til fylkes- eller kommunal veg med funksjon som lokalveg. Miljøtiltak Det vil være aktuelt med støyskjerming langs ny rv 3. Støyskjermingstiltak vil bli planlagt i reguleringsplaner. I kommunedelplanen er antall bygninger som blir utsatt for støy vurdert i de økonomiske beregningene. 8

9 2.2 Alternative traseer i planforslaget Det er vurdert tre alternative traseer i tilleggsarbeidet, en ny trase nedenfor eksisterende veg, en bearbeidet nedre trase og en ny trase midt mellom disse. Den midtre traseen ble forkastet av arbeidsgruppa og er ikke med i planforslaget. Planforslaget viser to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad: 1. Øvre trase, 2. Nedre trase Kartutsnittet viser alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad. Øvre trase er vist med skarp rosa farge og nedre trase er vist med skarp blå farge Øvre trase Eksisterende trase utbedres fra Krokan og nordover omtrent til avkjøringa til Krokhaugen. Derfra legges ny rv 3 noe nedenfor eksisterende rv 3 omtrent fram til Langbrekka. Det er planlagt nytt T-kryss rett sør for Løvstad. Fv 508 Seierdalsvegen føres under ny rv 3. Eksisterende veg bygges om til lokalveg. Løsningen gir god kurvatur og gode stigningsforhold med maksimal stigning på 3,6 % over en strekning på ca 1,5 km. Høydeforskjellen innenfor parsellen Korsan - Gullikstad ca 60 m. Veglengden for strekningen Hedmark grense - Ulsberg blir ca m, ca 275 m kortere enn nedre alternativ. 9

10 Plan og profiltegning for øvre trase. 10

11 Øvre trase fra Seierdalsvegen og nordover. Nytt kryss nederst til høyre i bildet. Seierdalsvegen går under ny rv 3. Linjer for midtre og nedre trase er skissert med rød strek. Øvre trase fra Seierdalsvegen og sørover. Nytt kryss litt under midten i bildet. Seierdalsvegen går under ny rv 3. Dagens rv3 blir lokalveg. Linjer for midtre og nedre trase er skissert med rød strek. 11

12 Øvre trase fra Smedbakken og nordover. Linjer for midtre og nedre trase er skissert med rød strek. Skjæringer og fyllinger er vist med mørke grønne flater Nedre trase Alternativet omlegging ved Innset som var sendt på høring er tegnet om og optimalisert slik at nedre trase har redusert maksimal stigning fra 5,7 til 4,4 % og ved at det er planlagt et T-kryss i stedet for planskilt kryss. I dette alternativet utbedres også eksisterende trase fra Krokan og nordover nær avkjøringa til Krokhaugen. Derfra går ny rv 3 nedover i terrenget, ned til og over bruket Berg, fortsetter like ovenfor Baggplassen og Storinnset, videre nedenfor Dalsegg, i nedre kant av og dyrka jorda. Derfra går traseen i skogsterreng til den kommer opp på eksisterende trase ved Langbrekka. Det er planlagt nytt T-kryss i området ved Bedehuset og Storinnset. Fv 508 Seierdalsvegen føres under ny rv 3 da denne vil ligge på en ca 10 m høy fylling i det aktuelle området. Eksisterende veg bevares som lokalveg. Løsningen gir god kurvatur, men har større stigningsforhold med maksimal stigning på 4,4 % over en strekning på ca 2 km. Høydeforskjellen innenfor parsellen Korsan - Gullikstad ca 80 m. Veglengden for strekningen Hedmark grense - Ulsberg blir ca m, ca 275 m lengre enn øvre alternativ. 12

13 Plan- og profiltegning for nedre trase. 13

14 Nedre trase fra området sør for Krokhaugen og nordover. Eksisterende trase blir lokalveg. Røde linjer skisserer øvre og midtre trase. Nedre trase i området mellom Krokstad til venstre på bildet og uthus sør for Rønningen til høyre på bildet. Ny rv 3 ligger på en ca 10 m høy fylling ved Seierdalsveien som føres under den nye vegen. Røde linjer skisserer øvre og midtre trase. 14

15 Nedre trase i området fra Dalsegg og nordover mot Langbrekka. Røde linjer skisserer øvre og midtre trase. 3. KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN Konsekvenser for miljø og samfunn er beskrevet i kapitlene som følger. Dette omfatter både prissatte og ikke prissatte konsekvenser, samt analyse av risiko og sårbarhet. Grunnlaget for konsekvensutredningen, avbøtende tiltak mv er beskrevet nærmere i "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn. 3.1 Samfunnsøkonomi Det er utført nye anslagsberegninger. Disse viser at investeringskostnadene er relativt like for de to alternativene. Nedre trase er beregnet å være ca 10 mill kr, ca 4 %, dyrere i forhold til øvre trase. I tillegg er det utført nye effektberegninger. Der er det antatt at anleggsperioden er 2 år, og åpningsår er satt til Kostnadene er omregnet til 2020-kr. ÅDT på strekningen (målt ved Hedmark gr.) er 1900, hvor 28 % er tunge kjøretøy. Det er forutsatt sammenhengende fartsgrense på 80km/t på hele strekningen. Netto nytte for alle alternativene er e, utbyggingskostnaden er altså større enn det samfunnet sparer med utbyggingen. Netto nytten av et prosjekt beregnes med grunnlag i trafikkmengde på 15

16 strekningen. Den er forholdsvis liten her, slik at effekten av prosjektet blir. Da rv3 er en stamveg mellom Oslo og Trondheim vil likevel nytten av en veg som redusere samfunnets utgifter i form av blant annet tids-, kjøretøy- og ulykkeskostnader være stor. Øvre trase er beregnet til å gi bedre samfunnsnytte. Årsaken er at øvre trase er noe kortere og har mindre, tilnærmet optimale, stigningsforhold. Det gir derfor bedre nytte for trafikkanter og transportbrukere. Øvre trase som har de laveste utbyggingskostnadene og gir størst sparte tids- og kjøretøykostnader kommer dermed best ut etter effektberegningene. Strekningen Korsan - Gullikstad PRISSATT KONSEKVENS RESULTATER I PERIODEN (1000 kr diskontert) Nedre trase Øvre trase Investeringskostnad 260 mill kr 250 mill kr Netto nytte NN NN pr budsjett-krone, NNB -0,64-0,18 Hele strekningen Hedmark grense - Ulsberg RESULTATER I PERIODEN (1000 kr diskontert) PRISSATT KONSEKVENS Øvre trase Korsan - Gullikstad, utbedring av eks. trase Hedm gr - Korsan og Gullikstad-Ulsberg, Nedre trase Korsan - Gullikstad, utbedring av eks. trase Hedm gr - Korsan og Gullikstad -Ulsberg, Trafikanter og transportbrukere Det offentlige Ulykker Støy og luftforurensning Skattekostnad Netto nytte NN NN pr budsjett-krone, NNB -0,36-0,59 Første års forrentning (%) 2,3 1,6 16

17 3.2 Landskapsbilde Deler av strekningen går gjennom kulturlandskap som er vurdert å ha middels til stor og stor verdi. Landskapsverdiene er sammenstilt på kartet under Øvre trase Øvre trase tar av sørøstover fra eksisterende rv3 ved Gullikstad. Her er terrenget bratt ned mot Orkla, og ny trase vil medføre skjæringer og fyllinger. Ny og bredere veg nedenfor eksisterende veg vil bli mer eksponert enn i dagens veg, og vil føre til at landskapets karakter svekkes. Parallell lokalveg vil kreve en forholdsvis stor skjæring i kulturlandskapet med graskledde bakker som er registrert som regionalt viktige, på oversida av vegen sør for Innset. Omfanget av inngrepet kan reduseres ved å bruke murer i stedet for jordskjæring. Omfanget og konsekvensene av inngrep i dette området vurderes som stort t. Nytt kryss ved Seierdalsveien/rv3 vil også dominere midt i tettstedet Innset. Vegen er synlig fra motsatt side av dalen, på sør- og vestsiden av elva, men ikke sterkt framtredende. Reiseopplevelsen er flott langs dagens trase, særlig for de som ferdes langs vegen mot sør/vestover. Øvre trase vil ligge nesten på samme høyde i landskapet og en vil se vidt utover i retning Trollheimen, og kulturlandskapet er en vakker ramme. Ny veg vil utløse behov for støyskjermingstiltak, som også vil ha en innvirkning på landskapsbildet og redusere utsikten langs veien. Høyere fartsgrense gjør at tid og opphold hvor naturen oppleves blir redusert. 17

18 Skjæring for lokalveg Seierdalsvegen Alternativet øvre trase for rv 3 sett fra Korsan mot Gullikstad. Grønne flater viser skjæringer og fyllinger. Skjæring på oversida av eksisterende veg for lokalveg vises omtrent midt på bildet. (Ill. Asplan viak) Tiltaket gjelder for det meste endringer inn til allerede eksisterende veg. Vegen ligger likevel så åpent og synlig til i landskapsbildet, at inngrep vil få store, e konsekvenser for det regionalt verdifulle kulturlandskapet her. Omfanget og konsekvensene for landskapsbilde og reiseopplevelse vurderes samlet som middels til stor. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase Nedre trase tar av sørøstover fra eksisterende rv3 ved Gullikstad. Her er terrenget bratt ned mot Orkla, og ny trase vil medføre skjæringer og fyllinger. Dette er også tilfelle i området fra skolen og videre mot Korsan, der terrenget er kupert og ulendt. Kryss- og veganlegg medfører også nye inngrep nær Orkla og store, nye inngrep i naturområder. Ved Baggplassen og Seierdalsvegen vil ny rv 3 ligge på en ca 10 m høg fylling som vil bli dominerende i landskapet nede i dalen. Virkningen kan reduseres noe dersom ny veg bygges på bro i steden for fylling. Det vil bli anlagt et T-kryss i området ved Bedehuset og Storinnset som i seg selv er et mindre inngrep enn det planskilte krysset i høringsforslaget. Ny rv3 gjennom Innset vil medføre at vegene fortsatt vil sette sitt preg på stedet. Det vil bli to synlige veger fra begge sidene av dalen. Traseens nærhet til eksisterende tekniske inngrep trekker opp i retning, i forhold til veginngrep i enda mer uberørte områder. Når det gjelder reiseopplevelse, vil det bli noe mer begrenset utsyn i forholdt til eksisterende veg. Ved Innset vil trafikantene komme lenger ned 18

19 mot elva og oppleve få mindre utsikt. Samlet vurderes alternativet i omfang og konsekvens å være middels. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase medfører stor fylling i området ved Baggplassen og Seierdalsvegen. Samlet vurdering og rangering av alternativ Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Nedre trase Middels 2 Øvre trase Stor - middels 19

20 3.3 Kulturmiljø o g- minner Kartet viser verdifulle kulturminner og kulturmiljøer innen influensområdet for strekningen Korsan - Gullikstad. Tabellen under viser meldepliktige sefrakbygg innenfor influensområdet. Lokalitetene er vist på kartet over. Kartref. Gårdsnavn Gnr/ Type bygning/ Alder bnr Sefrak-id S2 Langbrekka 232/1 Bur/ tallet, tredje kvartal Sommerfjøs/ S3 Botnan, midtre 234/20 Våningshus/ tallet 20

21 Kartref. Gårdsnavn Gnr/ bnr Type bygning/ Sefrak-id S4 Øya, søndre 189/1 Våningshus/ Stabbur/ Alder 1700 tallet, fjerde kvartal S5 Holtan, nedre 188/14 Stabbur / tallet S6 Nyhus 187/3 Stabbur/ tallet S7 Rotbakken 184/21 Våningshus/ tallet, andre kvartal S8 Vonheim 175/3 Våningshus/ tallet S9 Krokhaugen 171/1 Våningshus/ tallet S10 Flotten 181/1 Eldhus/ tallet, fjerde kvartal Stabbur/ tallet, første kavartal S11 Berg 188/7 Stabbur/ tallet S12 Stor-Indset 184/7 Våningshus/ tallet. andre kvartal Tabellen under viser de registrerte kulturmiljøene og kulturminnene innenfor influensområdet med en nærmere vurdering og verdisetting for hvert enkelt. Lokalitetene er vist på kartet over. Kulturminne kulturmiljø Kulturmiljø Innset kirke Jernvinneanlegg Kullmiler Vurdering Samling av flere tradisjonelle bygningsmiljøer med blant annet SEFRAK-registrerte bygninger i verdifullt kulturlandskap med Innset kirke sentralt. Kan bli berørt av evt. omlegging av adkomstveger i forbindelse med sanering av avkjørsler. Dette en type fornminner som det er mange av i kommunen. Det finnes områder hvor disse anleggene framstår mer i system i terrenget og inngår i et mer helhetlig miljø. Disse enkeltstående anleggene får derfor liten verdi. Kullmila er nyere tids kulturminne (fra etter år1537), er relativt vanlig i kommunen og får derfor liten verdi. Verdi liten middels stor I I I I liten middels stor I I I I liten middels stor I I I I Tjæremile Vanlig funn i kommunen, vurderes å ha liten verdi liten middels stor I I I I Hyttplassen Smeltehytteanlegg datert til på begge sider av Orkla ved den gamle Hyttbrua. Anlegget med smeltehytter og kobberlager ble i 1789 skylt bort under storflommen, Storofsen. Spor etter smelteverksaktiviteten er på begge sider av elva. liten middels stor I I I I 21

22 Øvre trase Alternativet ligger i samme område som dagens veg og begrenser dermed inngrepet. Traseen vil komme i berøring med flere meldepliktige SEFRAK-bygg, som ligger tett inn til eksisterende veg. I særlig grad gjelder dette bygninger på nedsiden av dagens rv3:, S6 Nyhus, S7 Rotbakken og S8 Vonheim. De fleste bygningene ligger i så stor avstand fra vegen at de ikke blir direkte berørt av selve tiltaket, men bygningsmiljøet rundt SEFRAK-byggene vil likevel bli noe t påvirket av nærheten til veganlegget. Traseen kommer ikke i konflikt verken med kulturmiljøet Innset kirke, som har særlig stor verdi. Ut over dette er det ingen kjente kulturminner- eller miljøer som vil bli berørt av øvre trase. Omfang og konsekvens blir noe dårligere enn dagens situasjon, og vurderes derfor å være litt t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase Vegtraseen er planlagt på oversiden av SEFRAK-registrerte stabbur og våningshus på S3 Øya søndre, uten at disse blir direkte berørt av selve anlegget. Det ligger flere SEFRAK-meldepliktige bygg som vil bli liggende inneklemt mellom ny rv 3 og nye adkomstveger som anlegges i forbindelse med krysset med Seierdalsvegen. Særlig gjelder dette våningshuset på S12 Stor-Indset. Men også stabbur på S10 Flotten og stabbur på S11 Berg vil bli berørt og må sannsynligvis rives eller flyttes på grunn av veganlegget. Vegen vil dessuten komme nærmere Hyttplassen som ligger nede ved Orkla. Det vil også være potensial for nye funn av kulturminner langs elva som kan knyttes til drifta ved Kvikne kopperverk og utmarksminner som fangstgroper, kullgroper, gamle veganlegg og jernvinneanlegg mm da en lengre vegstrekning anlegges i utmark. I forhold til berørte SEFRAK-bygninger og bygningsmiljøer vurderes dette alternativet ganske likt som for øvre trase. Berøring med sefrakbygg, kulturminner knytta til gruvedriften samt potensialet for nye funn gjør at omfang og konsekvens for kulturmiljø og kulturminner vurderes som litt t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Samlet konsekvens rangering av alternativ Alternativene vurderes relativt like når det gjelder konsekvenser for kulturmiljø og kulturminner. 22

23 3.4 Naturmangfold Kartet viser verdifulle naturtyper og viltområder innen influensområdet for de alternative traseene. Tallhenvisningen samsvarer med tabellene for naturtyper og viltområder. Det varierte natur- og kulturlandskapet rundt Innset gir gode vilkår for annet hjortevilt, der bestandene generelt har vært i vekst i kommunen. Hjort opptrer sporadisk sommerstid, mens elg og rådyr har faste stammer med etablerte trekkruter. Det går et svært viktig vilttrekk innen influensområdet på Innset langs Orkla som krysser Seierdalsvegen. Det går også et vilttrekk vurdert til stor verdi som krysser dagens rv3 ved Langbrekka, nord for Innset, og som gjenspeiler seg på statistikk fra viltoverkjørsler (blir nærmere omtalt i ROS-analysen). Dette henger sammen med et viktig hjorteviltområde nord for rv3 mot de vidstrakte barskogs - og myrområdene i retning østområdene for Berkåk. Ved Innset finnes skogsfugl som orrfugl og storfugl i barskogsområdene på vest/sørsiden av Orkla. Her er det velegnete habitat med mye naturskog av furu. Trane opptrer også i nærheten av Orkla på vårparten før det blir levelig for dem på de faste hekkeplassene på fjellet. Det er registrert flere rødlistede fuglearter i planområdet. Blant disse er stær (NT) ved Storindset. Blant spettefugler er det 23

24 registrert hekking av grønnspett på Innset i et ospeholt opp for Orkla. Av rovfugl er det registrert hekkeområde ved Berg, sentralt i planområdet på Innset. Av amfibier er det ikke registrert funn. Tabellen nedenfor gir en oversikt over viktige artsfunn og viltområder som ligger i og i nærheten av influensområdet for rv3-traseene. Viltvekt er hentet fra kommunenes viltregistrering, som i henhold til DN-håndbok nr 11 er med på å gi grunnlag for den endelige graderingen av lokalitetene. Viltlokalitet Art og funksjon Beskrivelse. Viltvekt Verdi 1. Storinnset Grønnstpett Yngleområde Et holt med storvokste osper i vegskråning over Orkla, der grønspett hekket ca Vekt 2 liten middels stor I I I I 2. Innset, Berg Hønsehauk, Yngleområde 3. Innset, Berg Hønsehauk, Yngleområde Hekking 2001, 2002, Ingen tegn til hekking i reiret senere år, men kull av hønsehauk var sett i nærheten i Alternativt reir er viltlokalitet (Innset, Berg). Vekt 4 Alternativ reirplass for viltlokalitet 2 (Innset, Berg). Reiret var pyntet med bar i 2005, men det er ikke rapportert om hekking i dette reiret. Vekt 4 liten middels stor I I I I liten middels stor I I I I Kulturlandskapsområdet rundt Innset kirke innehar et mosaikkpreget landskap med gamle naturbeiter og slåttemarker og er avgrenset som verdifull naturtypelokalitet av regional verdi. Tabellen nedenfor gir en oversikt over naturtyper som er registrert i området: Lokalitet Naturtype Naturtypeverdi A. Innset Regionalt verdifullt B (viktig) kulturlandskap med naturbeitemarker og slåttemarker Beskrivelse/ verdikriterier Landskapet er bratt og har ravinepreget form med godt jordsmonn. I bakkene er det mindre intensiv drift, og områdene beites av bl.a. storfe og sau. Her finner man blant annet blomsterenger med mye sommerfugler. Endret drift har ført til en omfattende gjengroing på bratte og grunnlendte arealer, særlig på nedlagte småbruk, men også på de aktive bruka. Ei ca. 80 dekar stor gjengryddet beitemark på Holtan framstår som hagemark med flere kulturmarksarter. På Sigstad er det vest for tunet et gammelt kubeite. Området er for en stor del gjengrodd, men på åpne glenner finnes rester etter en mer artsrik engvegetasjon. Innimellom ungskogen står også en del store, gamle trær igjen og viser at det trolig har vært spredt tresatt. Denne gamle beitemarka er representativ for mange av de gamle kulturmarkene i området. Verdi liten middels stor I I I I 24

25 Øvre trase Ny veg anlegges i nærheten av eksiterende veg, som nedgraderes til lokalveg. Dette vil gi økt grad av tekniske inngrep i landskapet. Skjæring på oversiden av eksisterende veg for lokalveg vil berøre regionalt verdifullt kulturlandskap opp mot Innset kirke. Dette området innehar spesielle botaniske/økologiske verdier tilknyttet kulturlandskapet. For øvrig berører ikke traseen noen kjente, verdifulle lokaliteter for naturmangfoldet. Rv3 ligger inn mot et hjorteviltområde av middels verdi nord for Innset. Her går et svært viktig vilttrekk, og det er registrert hyppige påkjørsler i dette området. Ny og bredere veg med økt trafikkmengde vil utgjøre en større vandringsbarriere for blant annet hjortevilt. Her vil det være behov for avbøtende tiltak i form av etablering av viltoverganger/underganger. Siden den nye traseen ligger nært dagens rv 3, anses konsekvensene for det biologiske mangfoldet og naturverdiene totalt sett som lite. Omfanget og konsekvensene for naturverdiene vurderes derfor som ubetydelig til litt t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase Alternativet går som øvre trase i området hvor det viktige vilttrekket går, og vurderes derfor likt i forhold til dette. Ved Berg berører traseen viltlokalitetene (2 og 3) for hønsehauk. I samme området finnes også registrert en hekkelokalitet (1) for grønnspett. Traseen føres ned mot Orkla, der den sammen med nye adkomstveger vil bli en barriere for vilt som trekker langs elvekorridoren og beveger seg inn mot det varierte kulturlandskapet opp fra elva. Den e effekten kan motvirkes ved at kantvegetasjon og terrenget ved anlegging av vegen og krysset ivaretas og utformes slik at det muliggjør fortsatt vilttrekk i området. For vilttrekk på tvers av vegbanen opp mot kulturlandskapsområdene, må det tilrettelegges med viltoverganger/underganger. For øvrig berører ikke traseen verdifulle lokaliteter for naturmangfoldet. Dette alternativet gjør at flere nye naturområder beslaglegges, selv om tiltaket ligger i nær tilknytning til eksisterende naturinngrep og veier. Konsekvensene for vilttrekk og hekkelokalitetene for hønsehauk blir av et slikt omfang at de anses som litt til middels t. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Samlet vurdering og rangering av alternativ Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Øvre trase Ubetydelig - liten 2 Nedre trase Liten - middels 25

26 3.5 Nærmiljø og friluftsliv Kartet under viser verdivurderingen av ulike områder som er benyttet til nærmiljø- og friluftslivsaktivitet. Boligområder, møtesteder og identitetskapende elementer som inngår i kartet ovenfor: Lokalitet Beskrivelse og vurdering Verdi Boligområder: Boligområdene består av spredt beliggende våningshus og liten middels stor Innset eneboliger. På grunn av boligtettheten kommer område i I I I I kategorien liten. Innset barnehage, skole og samfunnshus Innset kirke Kommunal barnehage på Innset for barn mellom 0-6 år. Barneskolen har 21 elever på barnetrinnet (1-7). Barnehagen og skolen genererer mye aktivitet til nærområdet. Viktig møtested for lokalbefolkningen og fritidsbeboerne. Innset er kjent for kirka som har hatt en helt sentral plass i bygda siden 1600-tallet. I dag brukes kirka både til ordinære seremonier og konserter. Kirka er møtested og identitetsskapende element. liten middels stor I I I I Liten middels stor I I I I 26

27 Friluftsområder, veg- og stinett for gående og syklende som inngår i kartet ovenfor: Lokalitet Beskrivelse og vurdering Verdi Øya, friområde Området blir brukt av barn og unge. Området liten middels stor brukes både i og etter skoletid. I I I I Idrettsbane og lysløype Fottur; Butikken, Jernbanebrua Sykkeltur/rundløype; Innset, Gamle kongevei, Holtveien, Ulsberg Området blir brukt på vinteren i forbindelse med egentrening og skiarrangement. Lysløypa blir brukt som ei turløype på sommeren. liten middels stor I I I I Mye brukt turområde for hele familien liten middels stor I I I I Rekreasjon/ treningsløype for syklister liten middels stor I I I I Øvre trase En ny trase parallelt med dagens veg øker barrieren gjennom tettstedet. Viktige nærmiljøområder er skolen/samfunnshuset, Øya, posten og kirka. Disse fire områdene vil fortsatt ligge på hver side av rv3 med dette alternativet. Området på Øya og kirka blir mye brukt i skolesammenheng. Gode, trygge forbindelseslinjer mellom disse tre stedene er derfor ekstra viktige. Dagens trase for rv3 vil bli lokalveg og gi god løsning for avkjøringer til eiendommer og mjuke trafikkanter. Planskilte kryssingspunkter av ny rv3 ved bl.a. Seierdalsvegen er avgjørende for de myke trafikkantenes sikkerhet. Friluftsområdene ligger lenger opp i lia på østsiden av vegen og blir ikke direkte berørt av denne traseen. Jaktområdene vil heller ikke bli berørt da disse er tilpasset dagens situasjon. Øvre trase berører mye bebyggelse, både boliger og fritidseiendommer, og dermed Innset som boligområde. Bebyggelsen som ligger nedenfor dagens veg vil få vegen nærmere, men bebyggelse på oversiden vil få vegen lenger i fra. En del av bebyggelsen, muligens tre bolighus, fire fritidsboliger og fem driftsbygninger eller større bygninger på nedsiden av vegen må sannsynligvis innløses. To gårdsbruk og to boliger får vegen nærmere, men bebyggelse ovenfor dagens veg vil få vegen lenger fra. Noe av bebyggelsen som må innløses, er tømmerhus som kan være mulig å flytte. Støysonekart viser at bebyggelsen langs dagens veg, både ovenfor og nedenfor, blir utsatt for støy innenfor rød og gul sone som vil kreve støyskjermingstiltak. Bebyggelsen som blir berørt er imidlertid også sterkt berørt av dagens veg, og vil med støyskjerming få en bedret situasjon. Da øvre trase vil utgjøre en barriere mellom viktige nærmiljøområder og berører mange boliger t, den samlede vurderingen av omfanget og konsekvensene satt til middels, selv om boligene allerede er berørt og vil få bedret situasjon mht støy. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I 27

28 Bebyggelse på nedsiden av dagens ved som på ulike vis vil bli berørt av øvre trase. Støysonekart for øvre trase. 28

29 Nedre trase Ved å flytte vegen lenger ned i dalen, vil barrieren som rv 3 utgjør i bygda, mellom skole/samfunnshus, boligområder og kirka bli fjernet. Alternativet viser ny veglinje, vil dagens rv3 bli lokalveg. På den måten vil det bli tryggere for myke trafikkanter å ferdes i dette området. Det vil heller ikke bli behov for å sanere avkjørsler for de boligene som ligger langs dagens rv3. Skolens friluftsområde ved Øya vil derimot bli ødelagt da traseen går rett gjennom. Nedre trase lager også en ny barriere mellom boligområdene på vestsiden og skolen/samfunnshuset. Det er derfor viktig med et godt planskilt kryss mellom rv3 og Seiersdalsvegen. Friluftslivsområdene ligger lenger opp i dalsidene og vil ikke bli direkte berørt av vegen. Jaktområdene vil derimot bli berørt ved at områder som jaktes sammenhengende i dag vil bli delt av en ny veg. En omlegging ved Innset berører flere bygninger, både boliger og fritidseiendommer. Bebyggelsen i området rundt krysset rv3 og Seierdalsvegen vil bli spesielt berørt. Alternativet vil slik det foreligger kreve innløsning av ett gårdsbruk med bebyggelse. Vegen vil komme nærme to gårdsbruk, en hytte og bedehuset. Skolen vil også bli berørt av støy. Støysonekartene viser at skolen og barnehagen vil bli mer støyutsatt ved dette alternativet og at det vil bli nødvendig med støyskjermingstiltak både for boliger og skolen/barnehagen. Da tiltaket bedrer bruksmulighetene for området mellom skolen, kirka og boligområdene på østsiden av dalen, er den samlede vurderingen av konsekvensene satt til middels. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Støysonekart for nedre trase. 29

30 Bebyggelse som på ulike vis vil bli berørt av nedre trase. Samlet konsekvens og rangering av alternativene Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Nedre trase Middels 2 Øvre trase Middels 30

31 3.6 Næringsliv og tettstedutvikling Øvre trase Landbruksnæringen vil bli t berørt av øvre trase ved at den bygger ned en del dyrka jord, fortsatt deler et sentralt jordbruksområde, og ved at vegen kommer nærmere gårdsbruk i drift. Ellers er det pr i dag ingen virksomheter i annen type næring på Innset som vil bli direkte berørt. Alternativet vurderes å ha liten konsekvens for eksisterende næringsliv. På Innset vurderes de mest attraktive områdene for utnytting til boligformål å ligge i liene et stykke opp for elva, med flott utsyn. Disse områdene vil bli mer berørt av utbygging ved eksisterende veg, enn om traseen ble lagt om lenger ned mot elva (Stedsanalyse Innset 2011). Rv3 gjennom Innset medfører en byggegrense til hver side med byggeforbud. Det vil sannsynligvis bli krav om at fasadene ikke skal ta fokus bort fra vegen. Det er vanligvis heller ikke tillatt med parkeringsplasser og lignende innenfor byggegrensene. Byggegrensen vil legge beslag på store arealer i tettstedet, deriblant områder avsatt til bolig- og næringsformål i arealdelen til kommuneplan, og dermed begrense mulighetene for videre utvikling av disse. Trasèen vil på grunn av byggegrenser og muligheter for avkjørsler vil legge føringer for hvor videre utvikling på Innset vil foregå. Det vurderes som mer sannsynlig at dette vil skje i retning der hvor befolkningsgrunnlaget på Innset er størst, mot Seierdalssiden av bygda (stedsanalyse Innset 2011). En helhetlig vurdering av muligheter for tettstedsutvikling og virkninger for landbruksnæringen, gir en middels konsekvens. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Nedre trase En omlegging av rv3 vil kunne bidra til utvikling for Innset ved at traseen blir liggende utenfor de definerte sentrumsfunksjonene. Alternativet åpner for ny sentrumsutvikling rundt dagens rv3 som kan få et gatepreg der det tillates bygging nærmere veien. Det kan legge til rette for en et mer samlet sentrum i forhold til dagens funksjoner (skole, barnehage, samfunnshus, bedehus og kirke) og tidligere funksjoner (bensinstasjon/butikk og forsamlingshuset Fridheim). Omlegging vil kunne medføre åpning for boligutbygging i nye områder, særlig rundt dagens rv3, og i områder lenger oppe i lia med bedre utsyn og mer attraktiv beliggenhet. Ny Rv3 vil sannsynligvis legge begrensninger for videre utvikling av boligområdet øst for skolen. En omlegging av Rv3 bedrer trafikksikkerheten for myke trafikkanter i tettstedet. Alternativet gir derfor en sterk prioritering av både gjennomgangstrafikk og tettstedet, men en nedprioritering av eventuelle næringsplaner som baserer seg på umiddelbar nærhet til rv3 for nedlagt butikk og bensinstasjon/ bilverksted og annet vegrelatert næringsliv. Det er mulig å gjennomføre avbøtende tiltak i form av god skilting langs rv3, og eventuelt avsette nytt areal til vegrelatert næringsliv. Konsekvensene for 31

32 næringslivet vurderes likevel som ubetydelige, da det per i dag ikke eksisterer virksomhet ved de nevnte bygningene. Nedre trase er t for landbruksnæringen da vegen legges nedenfor et sentralt jordbruksområde og at barrierevirkningen av rv 3 blir vesentlig redusert. Alternativet bygger dessuten også ned minst dyrka jord. Ved omlegging av Rv3 ved Innset, vurderes omfang og konsekvens for næringsliv og muligheter for tettstedsutvikling som litt. Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor I I I I I I I I I I Avbøtende tiltak Det vil være behov for opprydding og miljøtiltak i tettstedet Innset dersom rv3 legges i ny trase Kostnader til dette må tas med i kostnadsberegninger for prosjektet. Detaljering av hvilke tiltak som er aktuelle må vurderes på reguleringsplannivå. Det vil også være behov for god skilting i kryssområdene. Det kan være aktuelt å tilrettelegge areal ved kryssområdene for bensinstasjon og/eller annen vegrelatert virksomhet. Samlet konsekvens og rangering av alternativene Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Nedre trase Liten 2 Øvre trase Stor 32

33 3.7 Landbruk Kartet over viser områder med dyrka jord (gul farge), innmarksbeite(brun) og dyrkbar jord (rød skravur). Dyrka jord som omdisponeres ved de alternative traseene er vist med svart skravur. Øvre trase Øvre trase medfører at 43,6 daa dyrka mark omdisponeres, Traseen deler gårdsbruk og et jordbruksområde. Alternativet medfører ikke vesentlige endringer i konsekvenser for beite eller skogbruk i forhold til alternativene som er utredet og har vært på høring. Nedre trase Alternativet medfører omdisponering av 10,5 daa dyrka mark og 11,7 daa innmarksbeite. Nedre trase ligger nedenfor dyrka marka på Innset, og bedrer derfor forholdene for å drive jorda. Alternativet medfører ikke vesentlige endringer i konsekvenser for beite eller skogbruk i forhold til alternativene som er utredet og har vært på høring. Samlet konsekvens og rangering av alternativene Samlet vurderes konsekvensen for landbruk ved øvre trase som, mens konsekvensen for landbruk ved nedre trase vurderes som liten. Nedre trase vil gi fire ganger så stort tap av skog som ved øvre trase, men omdisponering av dyrka jord er veid tyngre enn omdisponering av skogsjord. Øvre trase rangeres derfor foran nedre trase. 33

34 Rangering Utbyggingsalternativ 1 Nedre trase Tap av dyrka jord, ant daa 10,5 daa dyrkajord 11,7 daa innmarksbeite Konsekvens Tap av skogsjord for beite ant daa Ubetydelig liten 172,1 2 Øvre trase 43,6 daa dyrka jord Ubetydelig 42,6 3.8 Andre forhold Grunnforhold Se "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn Massebalanse Øvre trase er beregnet til å ha et masseunderskudd på ca m 3. Et masseoverskudd på strekningen Hedmark grense - Korsan på ca m 3, gir et totalt masseoverskudd på ca m 3 for strekningen Hedmark grense - Ulsberg for øvre trase. Nedre trase er beregnet til å ha et masseoverskudd på ca m 3. Et masseoverskudd på strekningen Hedmark grense - Korsan på ca m 3, gir et totalt masseoverskudd på ca m 3 for strekningen Hedmark grense - Ulsberg for øvre trase. Rangering Utbyggingsalternativ Konsekvens 1 Øvre trase Totalt masseoverskudd m 3 2 Nedre trase Totalt masseoverskudd m Konsekvenser i anleggsperioden Se "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Arbeidsgruppas forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn Muligheter for etappevis utbygging Denne strekningen bør bygges ut i en etappe Konsekvenser for kommunalt kloakkrenseanlegg For omlegging av Rv3 ved Innset vil veganlegget berøre det kommunale kloakkrenseanlegget ved Storinnset. Det må avklares gjennom reguleringsplanleggingen om dette anlegget kan bevares eller om det må flyttes ved anlegging av ny rv3 som nedre trase. 34

35 3.9 Risiko og sårbarhet Orkla renner i dalbunnen fra kommunegrensa/fylkesgrensa og går parallelt med dagens Rv3 trase til Ulsberg. Orkla er et regulert vassdrag og utgjør dermed ingen flomfare for vegalternativene. Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang, viser et potensial for steinsprang og snøskred på en liten del av strekningen mellom Ulsberg og Storpynten. Det vises også til "Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til kommunedelplan rv 3 Hedmark grense - Ulsberg, Kommunestyrets forslag ", som tidligere er sendt til høring og offentlig ettersyn. Kartet over viser sammenstilling av risikofaktorer. Øvre trase Skrednett viser ingen aktsomhetsområder. Traseen er heller ikke utsatt for fare for flom eller erosjon. Alternativet bedrer trafikksikkerheten for alle typer trafikkanter. Ny rv 3 med parallell lokalveg vil gi en trafikksikker veg. Traseen har også gode stigningsforhold med maksimal stigning på 3,4%. Det forutsettes planskilt kryssing mellom rv 3 og Seierdalsvegen. Det er en del bebyggelse langs øvre trase. Kollisjoner og utforkjøringer nær bebyggelse kan forekomme. I ytterste konsekvens kan en kollisjon med et kjøretøy som frakter farlig gods føre til eksplosjon. En eksplosjon ansees som lite sannsynlig, men konsekvensen vil kunne være katastrofal., men mesteparten Utforkjøringer som ender i nedfallsfeltet til Orklavassdraget kan føre til alvorlig 35

36 forurensing av vassdraget. For å kunne begrense skadeomfanget i størst mulig grad er det viktig med god beredskap for strekningen. Ny rv 3 med parallell lokalveg vurderes å ha god fremkommelighet for brann og redning. Nedre trase Skrednett viser ingen aktsomhetsområder. Traseen er heller ikke utsatt for fare for flom eller erosjon. Ved en omlegging av rv 3 vil området langs dagens trase og området øst for dagens trase få betydelig mindre trafikk. Dette bedrer situasjonen for myke trafikkanter betraktelig og skolebarna kan gå og sykle trygt til skolen. For de myke trafikkantene som bor på vestsiden av Orkla, må det opparbeides en trygg, planfri gang-/sykkelforbindelser under rv 3 og fram til skolen. Vilttrekk nedenfor Baggeplass vil kunne gi fare for viltpåkjørsler og trafikkulykker. Alternativet bedrer trafikksikkerheten for alle typer trafikkanter. Ny rv 3 med parallell lokalveg vil gi en trafikksikker veg. Eksisterende rv 3 vil bli lokalveg med blandet trafikk for gående, syklende og langsomme kjøretøy. Ingen uønskede hendelser er identifisert. Traseen har stigningsforhold med maksimal stigning på 4,4 % over en ca 2 km lang strekning. Det kan derfor oppstå ulykker som følge av ufrivillig stopp og eventuelle utforkjøringer, spesielt på glatt føre. I ytterste konsekvens kan en kollisjon med et kjøretøy som frakter farlig gods føre til eksplosjon. En eksplosjon ansees som lite sannsynlig, men konsekvensen vil kunne være katastrofal. Utforkjøringer som ender i nedfallsfeltet til Orklavassdraget kan føre til alvorlig forurensing av vassdraget. For å kunne begrense skadeomfanget i størst mulig grad er det viktig med godt vegvedlikehold og god beredskap for strekningen. Ny rv 3 med parallell lokalveg vurderes å ha god fremkommelighet for brann og redning. Sammenstilling og vurdering Det er ikke avdekket spesielle risikofaktorer med noen av alternativene. Nedre trase kommer noe dårligere ut på grunn av at traseen større stigningsforhold over en lengre strekning som kan gi økt fare for trafikkulykker ved dårlig føre og fare for viltpåkjørsler ved vilttrekk i området ved Baggeplass. Rangering Utbyggingsplan 1 Øvre trase 2 Nedre trase 36

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning til KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Rennebu kommune Arbeidsgruppas forslag 27.11.12 PLANBESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG KONSEKVENSUTREDNING TIL

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3

Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3 Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3 12/269-12-ABJ/141 Sted: Kommunestyresalen, Berkåk Dato:12.3.2012 Kl:13.00 15.30 Til stede: Ola T. Lånke, Ordfører Ola Øie, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

PLANPROGRAM. Kommunedelplan - E6 Ulsberg Berkåk Løklia - Støren - Rv3 Hedmark grense - Ulsberg

PLANPROGRAM. Kommunedelplan - E6 Ulsberg Berkåk Løklia - Støren - Rv3 Hedmark grense - Ulsberg Kommunedelplan - E6 Ulsberg Berkåk Løklia - Støren - Rv3 Hedmark grense - Ulsberg PLANPROGRAM Forslag lagt ut til offentlig ettersyn og høring styre 16.2.12 styre 27.2.12 Rennebu Kommune Forord Kommunestyret

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Parsell Stange Prosjektpresentasjon Stange - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør Kommunedelplan med konsekvensanalyse Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør. Tunnelmunning Rv. 4 Kjul Åneby sør Standard som ligger inne i alternativene 4 felt

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland 27. oktober 2015 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 31.03.2016 Sak: 39/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/13026 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad. Konsekvensutredning

Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad. Konsekvensutredning Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad Konsekvensutredning Om prosjektet, ulike alternativer Hensikten med prosjektet er å finne den beste løsningen for å bedre forholdene på vegen mellom Stadsbygd kirke og Vemundstad.

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

0 Sammendrag. 0.1 Bakgrunn. 0.2 Beskrivelse av tiltaket

0 Sammendrag. 0.1 Bakgrunn. 0.2 Beskrivelse av tiltaket 0 Sammendrag 0.1 Bakgrunn Strekningen Flatmark - Monge er ca. 5 km lang og ligger på stamvegrute 6d (E136) som går fra Dombås til Ålesund. E136 mellom Dombås og Ålesund er den viktigste vegforbindelsen

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/ Averøy kommune Arkiv: 20130001 Arkivsaksnr: 2012/1413-57 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/2016 07.06.2016 Detaljreguleringsplanforslag for

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR 150 10/3052-23 Dato: 07.09.2012 KOMMUNEDELPLAN E6 BIRI - VINGROM UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan Agenda Oppsummering av tidligere vurderinger Presentasjon av planen med film og kart Tiltak og konsekvenser Gjennomgang av modell med mulighet for spørsmål 2 Planområdet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Steinkjer. Mære landbruksskole 22. mai

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Steinkjer. Mære landbruksskole 22. mai E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Steinkjer Mære landbruksskole 22. mai 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Åsen Mære - presentasjon av anbefalt forslag Spørsmålsrunde

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Verdal Verdal videregående skole 6. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen- anbefalt forslag Spørsmålsrunde Pause VERDAL

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer