PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE"

Transkript

1 PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

2 FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER VI DRIVER NÅ MED OPPSUMMERINGEN AV HØRINGEN.

3 FORMÅL: Revisjonen skal innebære en totalrevisjon av struktur og innhold i regelverket Målsettingen er å gjøre regelverket lettere tilgjengelig og mindre komplisert for brukerne av regelverket. For å oppnå denne målsettingen foreslås det å flytte alle regulerende bestemmelser om fra de to vedleggene til forskriften og over til selve forskriften. Videre foreslås det at alle rundskriv og retningslinjer skal samles i forskriften. Dette er mest aktuelt for transporter som går etter dispensasjon.

4 FORMÅL FORTS: Tilpasse vårt nasjonale regelverk til EU sine bestemmelser om vekter og dimensjoner Norge er ikke EU medlem, men er gjennom EØSavtalen forpliktet til å følge EU sitt regelverk om godkjenning og bruk av kjøretøy. De to aktuelle rettsaktene som danner rammen for vårt nasjonale regelverk er: Direktiv 96/53/EF som regulerer tillatte dimensjoner i nasjonal og internasjonal transport og tillatte vekter i internasjonal transport og rammedirektiv 2007/46/EF med særdirektiver og forordninger om godkjenning av kjøretøy.

5 INGEN ENDRING I GENERELT TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER Revisjonen innebærer egentlig ikke så mange store materielle endringer hva gjelder tillatte vekter og dimensjoner på offentlig veg i Norge. I motsetning til hva vi så i går om alle prøveprosjekt og viljen til å satse på lange og tunge vogntog i Sverige og Finland kan man lett tenke at vi er defensive i Norge og at vår revisjon er lite spennende i så måte. Forslaget til revidert regelverk om tillatte vekter og dimensjoner på offentlig veg i Norge medfører ikke forslag om å generelt øke tillatt vekt og lengde på vogntog som utfører ordinær transport av delbart gods.

6 ÅRSAKEN TIL AT DET IKKE FORESLÅS GENERELLE ENDRINGER Årsaken til det er følgende: Infrastrukturmessige begrensninger: Svingete veger med mye opp og ned. Dette gjør det vanskelig å tillate veldig lange vogntog på store deler av vegnettet. Dette medfører igjen at akselavstandene ofte blir korte slik at veldig tunge vogntog også blir utelukket En del dårlig veg/vegkropp noe som vanskeliggjør kjøring med høye aksellaster Mange svake bruer. Dette gjør det vanskelig å tillate vogntog med høye totalvekter.

7 ÅRSAKEN TIL AT DET IKKE FORESLÅS GENERELLE ENDRINGER FORTS: Regelverksmessige begrensninger: Norge forpliktet i utgangspunktet forpliktet gjennom EØS-avtalen til å overholde største tillatte vogntoglengde etter direktiv 96/53/EF. D.v.s 18,75 meter for vogntog og 16,50 meter for semitrailervogntog. Vi har imidlertid fått et nasjonalt unntak til å kjøre med 19,50 meters lengde på vogntog og 17,50 meters lengde på semitrailervogntog. Dette under forutsetning av at de største tillatte lastlengder etter direktiv 96/53 overholdes. Største tillatte totalvekt på slike vogntog er 50 tonn på de beste vegene våre. Hensynet til vern av infrastrukturen (bruene) tillater ikke noen økning av vekt på disse vogntogene på grunn av at avstanden fra første til siste aksel blir for kort.

8 MEN FORSLAG TIL ENDRINGER HVOR DIREKTIVET GIR ANLEDNING Unntaksbestemmelsene i direktiv 96/53/EF art 4 nr.3 nr. 4 bokstav a) og b) og art 4 nr. 5. gir medlemsstatene anledning til å tillatekjøring med større dimensjoner enn generelt tillatt i følgende tilfeller: Kjøretøy eller vogntog som transporterer eller er konstruert for å transportere udelelig last Transport utført av spesielt innrettet kjøretøy eller vogntog under forhold som gjør at transporten normalt ikke utføres av kjøretøy fra andre medlemsstater f.eks i forbindelse skogsbruk og skogindustri. Dette er hjemmelet som muliggjør større lengde og vekt på tømmervogntog Transport etter modulær fremgangsmåte (hjemmel for prøveordning med modulvogntog) Kjøretøy eller vogntog som inngår i en ny teknologi eller nye konsepter trenger ikke å oppfylle direktivets bestemmelser dersom de benyttes til lokal transportvirksomhet i en forsøksperiode. Denne unntaksmuligheten har vi foreløpig ikke benyttet oss av i Norge.

9 KONKRETE ENDRINGSFORSLAG TØMMER FORSKRIFTSFORSLAGETS 5-5 nr. 1: Forslag om å øke totallengden til 24 meter på de vegene som finnes egnet for dette. Dette er i prosess nå. De veger som ikke blir funnet egnet blir stående med sin opprinnelige tillatte vogntoglengde. Veger som har vogntoglengde 22 meter og som ikke finnes egnet for 24 meter blir stående i 22. Forslag om å øke tillatt totalvekt på slepvogn med minst 4 aksler og avstand minst 5, 80 fra første til siste aksel til 32 tonn. Forslag om økning av totalvekt til 60 tonn for tømmervogntog blir sannsynligvis vurdert etter denne oppsummeringen er ferdig.

10 KONKRETE ENDRINGSFORSLAG MODULVOGNTOG FORSKRIFTSFORSLAGETS 5-5 nr. 2: Dette var ikke en del av høringen om vekter og dimensjoner, men har vært sendt på en egen høring. Høringsfristen er 10. april Forslaget innebærer en liberalisering av dagens regler: De tre tillatte kombinasjoner av modulvogntog beholdes. Man kan imidlertid tillate at ethvert kjøretøy som er innenfor de største tillatte dimensjoner for enkelt kjøretøy etter direktiv 96/53 benyttes så lenge den totale vogntoglengden ikke overskrider 25,25 meter. På noen vegstrekninger er tillatt totalvekt 60 tonn, mens andre har 50 tonn. Det vil vurderes å fremme ytterligere tekniske krav til kjøretøyene i modulvogntog muligens i løpet av 2013 For mer info om prøveordningen for modulvogntog se: Modulvogntog

11 ANDRE BESTEMMELSER OM TRANSPORT AV DELBART GODS FORSKRIFTSFORSLAGETS 5-5 nr. 5 til 8 Det foreslås at 45 fots container skal tillates transportert på semitrailer mellom nærmeste egnede jernbanestasjon eller laste - og lossehavn og nærmeste bestemmelsessted. Dette er i tråd med uttalelse fra Kommisjonen fra 2007 om at slik transport anses for å være tillatt.

12 ANDRE BESTEMMELSER OM TRANSPORT AV DELBART GODS Forslag om å tillate transport av to husmoduler eller to båter på motorvogn og slepvogn eller påhengsvogn uten dispensasjon med lengde inntil 22,00 meter og bredde inntil 3,25 meter. Det tillates kjørt på veger som har generelt tillatt vogntoglengde 19,50 meter. Likeledes foreslås det at største tillatte vogntoglengde for transport av kjøretøy på vogntog spesialtilpasset for dette skal være 22,00 meter for motorvogn med slepvogn eller påhengsvogn og 20,00 meter for semitrailer. Det tillates kjørt på veger med generelt tillatt vogntoglengde 19,50 meter.

13 ENDRINGER FOR TRANSPORT AV UDELBART GODS ENDRINGER FOR TRANSPORT AV ET UDELBART GODS UTEN DISPENSASJON FORSKRIFTSFORSLAGETS 5-6 For visse typer vogntog med styrbare aksler foreslås en økning av tillatt lengde fra 20,00 til 22,00 meter. Videre foreslås det en liberalisering i form av at det skal kunne være mulig å transportere f.eks to lange udelbare kolli ( eksempelvis to rør som gjør at generelt tillatt lengde overskrides) ved siden av hverandre uten dispensasjon dersom bredden ikke overskrider 2,55 meter. Vi har det imidlertid ikke helt klart for oss hvordan detaljene rundt dette blir så jeg går derfor ikke nærmere innpå dette nå.

14 ENDRINGER I DISPENSASJONSBESTEMMELSENE TRANSPORT AV UDELBART GODS, MOTORREDSKAPER OG MOBILKRAN ETC. Dispensasjon uten tidsbegrensning forskriftsforslagets 5-8: Bestemmelsene blir stort sett som før. Største totalvekt for dispensasjon uten tidsbegrensning på de beste vegene er 65 tonn mens de største tillatte aksellastene er 11/21/26 på enkelt/boggi/trippel. Nytt på dispensasjon uten tidsbegrensning er forslag om å forskriftsfeste dispensasjonspraksisen med å gi dispensasjon uten tidsbegrensning til kjøring med mobilkran med aksellastene 12/24/28 tonn og totalvekt 65 tonn på et begrenset vegnett. Det foreslås også at ordningen utvides til å gjelde betongpumpebil og liftbil.

15 ENDRINGER I DISPENSASJONSBESTEMMELSENE Dispensasjon med tidsbegrensning forskriftsforslagets 5-9: Materielt stort sett som før. Det kan gis tidsbegrenset dispensasjon til totalvekt inntil 80 tonn og aksellastene 12/21/28 tonn på de beste vegene. Men to viktige endringer: Forskriftsfesting av dispensasjonspraksis ved at det kan gis dispensasjon med tidsbegrensning til en totalvekt på 100 tonn og aksellastene 12/24/30 på et begrenset vegnett. Følge kan kreves over bruer om nødvendig Forslag om at det også skal tillates at kjøretøytypene mobilkran/betongpumpebil/liftbil skal kunne få tidsbegrenset dispensasjon til kjøring med totalvekt inntil 72 tonn og aksellaster på 12/24/30 tonn på et nærmere avgrenset vegnett. Når det gjelder dimensjoner er det forholdene på den konkrete vegstrekning som avgjør, men praksis for største lengde 30 og største bredde 4,00 meter på regionskryssende transport.

16 UNNTAK FRA FORSKRIFTEN Hvis det er av særskilte grunner er nødvendig med dispensasjon/unntak fra de vekter og dimensjoner som de omtalte bestemmelsene hjemler må det søkes dispensasjon etter bestemmelsene i forslaget til ny forskrift 5-14 og/eller 6-2.

17 DETTE VAR DE VIKTIGSTE ENDRINGER PÅ TILLATTE VEKTER OG DIM. Det foreslås imidlertid også nye definisjoner, bestemmelser om vinteraksellast, bestemmelser om transportidspunkt for lange og/eller brede transporter, krav til følgebil. Kolonnekjøring merking og mye mer For mer lesing: y/622369?fast_title=h%c3%b8ringsnotat.pdf og y/622373?fast_title=forslag+til+forskriftstekst.pdf

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid?

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? - En undersøkelse av hvordan kjøre- og hviletidsreguleringen i norsk lastebilnæringen oppleves av sjåførene. Harald Bergland og Thomas Gressnes PROSJEKTRAPPORT.

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer