Kontrollrapport Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollrapport 2013. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2013. www.skjenkekontrollen.no"

Transkript

1 Kontrollrapport 2013 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2013

2 Grundig arbeid Juvente har lagt ned mye arbeid og store frivillige ressurser i våre kontroller. I år gjennomførte vi 873 kontroller på fire måneder med frivillige fra store deler av landet. For en organisasjon som Juvente er dette et stort dugnadsarbeid for å sikre at et av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene tilgjengelighet fungerer slik lovverket tilsier. Det gjøres et omfattende, viktig og ikke minst grundig arbeid av mange engasjerte ungdommer! 2 I syv år har vi jobbet med å kontrollere butikker og hvorvidt de selger alkohol til mindreårige. Vi nærmer oss gjennomslag for våre krav om hyppigere kontroller, bedre kontroller og strengere sanksjoner. Det har kommet en kommunal veileder for gjennomføring av kontroller og et lovforslag som fremmer et helhetlig nasjonalt system for hvordan brudd på alkoholloven skal sanksjoneres. Dette er bra. Det er tiltak vi har etterlyst siden vi startet opp kampanjen i 2007, og som årets resultater fortsatt viser at det er et stort behov for. Vi jobber også med stadig påvirkning av dagligvarebransjen som har forbedret seg, fra at det ble solgt øl i 2 av 5 forsøk i 2007 til 1 av 5 forsøk i år. Samtidig er vi ikke helt i mål. Vi er ikke fornøyde før alle butikkene overholder aldersgrensene! Årets resultat bekrefter dessverre at tendensen til forbedring i bransjen har flatet ut, på et alt for høyt nivå. Det er viktig å merke seg at våre kontroller ikke benytter seg av noen form for manipulasjon, falsk aldersdokumentasjon eller systematisk målretting mot «ettergivende» butikker, slik ungdom som ønsker å kjøpe alkohol selv vil gjøre. Våre kontroller har dermed en langt lavere salgsfrekvens til mindreårige enn det er grunn til å anta i hverdagen. Det er trenden som er det viktige; det er fortsatt lett for ungdom å få kjøpt alkohol, fordi regelverket brytes. Dagligvarebransjens egeninnsats og kommunens oppfølging er begge viktige for å sørge for at trenden fortsetter riktig vei. Skjenkekontrollen har fått gjennomslag for mange av sine politiske krav. Det er vi veldig stolte av! Samtidig fører ikke politisk gjennomslag automatisk til at regelverket overholdes. Juvente har derfor en stor oppgave med å få kommunene til å forebygge og sanksjonere regelbrudd. I den anledning, vil jeg sitere Eivind Marienborg som var leder i Juvente i 2007: «Juvente avleverer her sin rapport til landets politikere, og håper den vil bli tatt til følge. Og uavhengig av om kravene etterkommes eller ikke, kan vi i det minste love en ting: Dere har ikke sett det siste til oss». Kristoffer Holm, leder i Juvente

3 Innhold Oppsummering 4 Del 1: Bakgrunn og forskning 5 Juventes kontroller 5 Forskning og kunnskap 6 Det kommunale ansvaret 10 Del 2: Resultater fra kampanjen 11 NM i dårlig alderskontroll 11 Regionale tall 12 Kontrollørenes alder 14 Politisk kampanje, ikke forskning 14 7 år med kontroller 15 Kontrollen i Oslo kommune 16 Del 3: Tiltak mot alkoholsalg til mindreårige 17 Kommunale tiltak 17 Nasjonale tiltak 18 Tiltak for butikker 18 Appendix A: Kilder 19 Appendix B: Tabeller for kjøpsforsøk 20 3

4 Oppsummering I løpet av august, september, oktober, november og desember 2013 har Juvente kontrollert 430 butikker ulike steder i Norge. 151 av dem (ca 35 %) solgte alkohol til våre mindreårige kontrollører. Til sammen ble det solgt alkohol i 207 av 873 forsøk (ca 24 %). Kontrollene Kontrollene har foregått ved at en mindreårig ungdom, i hovedsak mellom 14 og 16 år, har gått inn i en butikk, plukket med seg alkoholholdig drikke samt en annen ordinær dagligvare, og forsøkt å få betale for det i kassa. Hvis kontrollørene har blitt spurt om legitimasjon, har de svart «Det har jeg ikke. Kan jeg kjøpe allikevel?», og om de fortsatt ble nektet salg, forlatt butikken og forsøket registrert som «ikke salg». Hvis de får kjøpe, forlater de butikken og forsøket registreres som «salg». Juventes kontrollører forsøker ikke å fremstå eldre enn de er, for eksempel ved bruk av sminke eller ved å vifte med bilnøkler, eller ved å kjøpe varer som voksne handler, for eksempel bleier eller lignende. Kontrollørene bruker aldri falsk legitimasjon (se del 1). Tre hovedkrav Juvente har tre hovedkrav til lokalpolitikerne: Det må gjennomføres hyppigere kontroller av salgs- og skjenkesteder, kontrollrutinene må bedres og sanksjonene ved salg til mindreårige må bli strengere enn i dag. Ved første gangs salg til mindreårige bør butikken minste bevillingen for tre uker, og deretter for tre måneder ved gjentakelse. I tillegg har vi to enkle krav til kjedene, som ikke vil kreve særlige ressurser å gjennomføre: Be om legitimasjon fra alle og ta etter Vinmonopolets kontrollrutiner. I 2012 kom Helsedirektoratet ut med en veileder i kommunal salgs- og skjenkekontroll og i 2013 sendte Helse- og Omsorgsdepartementet ut på høring et forslag til endring av forskrift til Alkoholloven. Disse dokumentene omtaler noen av tiltakene som Skjenkekontrollen har jobbet med på nasjonalt nivå. Dersom tiltakene som er beskrevet i de to dokumentene blir gjennomført er det et godt steg i riktig retning. Vi vil likevel fortsette å jobbe for at tiltakene opprettholdes samt at det er en vilje til å iverksette nye tiltak for en god og effektiv salgs- og skjenkekontroll. 4

5 Del 1: Bakgrunn og forskning Forskning på salgs- og skjenkekontroll viser blant annet at kvaliteten på kontrollene ofte er dårlig, at det gjennomføres få kontroller, og at brudd på alkoholloven sjelden fører til sanksjoner. Juventes kontroller Årets kampanje er en videreføring fra 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 der henholdsvis 40 %, 38 %, 34 %, 31 %, 23 % og 22 % av de mindreåriges kjøpsforsøk endte med salg i til sammen 56 %, 58 %, 43 %, 48 %, 43 % og 36 % av butikkene. Forskjellige kontrollører kan teste samme butikk, både med korte og lengre intervaller mellom hver kontroll. Ved hver kontroll er også en myndig person til stede, som fungerer som «kontrollansvarlig» og fyller ut og signerer rapportskjemaet. hensyn til organisasjonstilknytning, kjøperens motivasjon for kjøpet og liknende i alkoholloven. Om salg til mindreårige skjer i forbindelse med en Juventeaksjon eller ikke, er likegyldig - ethvert salg til mindreårige er et brudd på loven. Våre kontrollører er ungdom mellom 14 og 16 år, med noen veldig få unntak. Alle går med klær og sminke de har på til vanlig, og verken kles eller sminkes for å se eldre ut enn de er. De er rett og slett vanlig norsk ungdom. Kontrollen foregår ved at en ungdom går inn i butikken, plukker med seg alkoholholdig drikke, noen dagligvarer (ikke bleier eller andre varer som indikerer voksen alder), og går til kassen. Dersom kassapersonalet spør etter legitimasjon, svarer kontrolløren «Det har jeg ikke. Kan jeg kjøpe allikevel?». Blir det fremdeles nektet salg, avbrytes kontrollen, og forsøket merkes som «ikke salg» i rapportskjemaet. Det gjøres ingen ytterligere forsøk på å prate seg forbi, vifte med bilnøkler, eller annet, til tross for at det enkelt kan gjøres i ungdoms reelle kjøpsforsøk. Dersom kassapersonalet lar salget skje, gjøres betalingen, kontrolløren forlater butikken, og forsøket merkes som «salg». Ikke ulovlig framprovosering Enkelte mener denne typen kontroller fremprovoserer lovbrudd som ellers ikke ville funnet sted. Det er imidlertid en rekke problematiske aspekter ved denne typen påstander. Fremprovosering av lovbrudd vil si at statsmakten eller offentlige myndigheter provoserer frem lovbrudd for å fremskaffe bevis. Juvente er en privat aktør, og kan per definisjon ikke fremprovosere lovbrudd. Dette bekreftet også Oslo politidistrikt i et brev til oss i Fremprovosering av lovbrudd gjelder også kun der provokasjonen er ment å skulle føre til en sanksjon. Juvente er helt tydelige på dette punktet. Vi mener ikke at våre kontroller skal brukes som grunnlag for å inndra bevillinger. Samtidig bør det bemerkes at ethvert salg av alkohol til mindreårige er ulovlig. Det tas ikke Det er viktig å presisere at denne kampanjen ikke er et forsøk på å ramme enkeltbutikkene. Det viktigste er at kommunene blir klar over problemet, og setter i gang tiltak for å gjøre noe med det. Samtidig er det lov å håpe at også butikkene tar en kraftig selvransakelse, og iverksetter tiltak for å gjøre noe med problemet. Mer om dette i del 3. Juvente bryter ikke loven I alkoholloven er det bestemt at det er selgerens ansvar å påse at kjøperen er gammel nok. Dersom mindreårige får kjøpt alkohol, er det butikken som bryter loven, ikke den mindreårige. Dette gjelder naturligvis også ved Juventes kontroller. Loven inneholder ingen forbud mot at mindreårige kan besitte eller kjøpe alkohol. 5

6 Forskning og kunnskap Det foreligger mye forskning på kontroll av salgs- og skjenkesteder, og overholdelse av alkohollovens bestemmelser. Under presenteres noen sentrale forskningsresultater, hovedsakelig fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS). Ungdoms alkoholforbruk Det finnes et omfattende forskningsmateriale om dette temaet. Her oppsummeres kun noen av hovedpunktene. Norsk ungdoms alkoholforbruk er i stadig endring, og de siste årene har vi sett en positiv utvikling ved at forbruket har sunket, og at debutalderen har steget noe (SIRUS Russtatistikk-database). Samtidig vet vi at ungdoms alkoholforbruk fører til svært negative konsekvenser både i den aktuelle drikkesituasjonen, og fordi det er en tett kobling mellom et høyt alkoholforbruk i ungdomsårene og tidlig debutalder, og et høyt alkoholforbruk senere i livet. Eksempelvis nevnes det i rapporten «Farlig Fyll» (Pape og Rossow, 2007) at: Blant skoleungdom med en «fuktig» livsstil er de yngste mer utsatt for negative utfall av drikking enn de eldste. De yngste som drikker mye har blant annet oftere vært i fylleslagsmål (41 % mot 33 % av de eldre), gjort hærverk (38 % mot 27 %) og skadet seg med vilje (32 % mot 25 %) enn de eldre. De yngste høykonsumentene har oftere opplevd et bredt spekter av problemer enn de eldste høykonsumentene. Promillekjøring og kombinert bruk av alkohol og narkotika er ikke uvanlig blant ungdom. Hvilke tiltak begrenser (ungdoms) alkoholforbruk? I boka Alcohol: No Ordinary Commodity (Babor et. al, 2010) oppsummeres hvilke politiske virkemidler som er mest effektive for å begrense alkoholbruk. Restriksjonstiltak for salg har ifølge denne kunnskapsoppsummeringen god effekt på det generelle konsumet i befolkningen, og aldersgrenser er særlig effektivt med tanke på ungdoms alkoholkonsum. Samtidig er det rimelig å anta at aldersgrenser kun vil ha en begrenset effekt på alkoholforbruket blant ungdom dersom de ikke overholdes. 6

7 Alle år år 17 år Babor et. al. (2010) slår fast at restriksjonstiltakene forutsetter hensiktsmessig håndheving, og i artikkelen «Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol?» (Rossow, Pape og Storvoll, 2007), konkluderer også forskerne blant annet med at «(...) skjerpet håndheving av aldersgrensen hovedsakelig i butikker og på skjenkesteder vil begrense ungdoms tilgang til alkohol». Øl/rusbrus i butikk Andel som har forsøkt å kjøpe Andel av kjøpsforsøk som ikke er avvist Alkohol på utested 21,5 14,2 18,6 24, Overholdelse av alkoholloven I den samme artikkelen (Rossow, Pape, og Storvoll, 2007), presenteres en oversikt over andel mindreårig ungdom i ulike aldersgrupper som har forsøkt å kjøpe alkohol på henholdsvis butikker, utesteder og Vinmonopol, og hvor stor andel av disse kjøpsforsøkene som har vært «vellykkede». Totalt for alle aldersgrupper var resultatet som følger: Butikker: 21,5 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 58 % av forsøkene var vellykkede. Utesteder: 22,8 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 80 % av forsøkene var vellykkede. Vinmonopolet: 4,3 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 66 % av forsøkene var Andel som har forsøkt å kjøpe Andel av kjøpsforsøk som ikke er avvist vellykkede. Alkohol på Vinmonopolet Andel som har forsøkt å kjøpe Andel av kjøpsforsøk som ikke er avvist I studien «Old enough for a beer?» (Rossow, Jarlsson og Raitasalo, 2008) brukte forskerne 18-åringer som så unge ut for alderen for å undersøke hvorvidt aldersgrensene for kjøp av alkohol ble overholdt i Norge og Finland. 18-åringene foretok 460 forsøk på å kjøpe øl 22,8 10,1 15,2 29, ,3 3,2 4 4, i monopolutsalg og andre butikker i Norge og Finland. Ungdommene fikk kjøpt øl uten å bli bedt om å vise legitimasjon i nesten halvparten av forsøkene, og sjeldnere i monopolutsalg enn i andre butikker. 7

8 I artikkelen «Beruselsens kilder hvordan ungdom skaffer seg alkohol» (Rossow, Pape og Storvoll, 2005), skriver forskerne om hvordan mindreårig ungdom skaffer seg alkohol. Noen hovedpunkter fra artikkelen er blant annet at mindreårig ungdom i gjennomsnitt hadde skaffet seg alkohol omtrent 11 ganger i løpet av de 12 siste månedene. Kjøp på salgs- eller skjenkesteder stod for til sammen 22 % av antallet ganger de hadde fått tak i drikkevarer. Sammenliknet med åringene hadde åringene oftere kjøpt alkohol på ordinære salgs- og skjenkesteder. Relativt sett var slike kilder også viktigere for de eldste enn for de yngste tenåringene. Av de mindreårige som drakk alkohol, hadde nesten halvparten kjøpt drikkevarer på ordinære salgs- eller skjenkesteder det siste året. I artikkelen konkluderer forskerne med at «Slike funn indikerer at økt kontroll, og trolig også en skjerping av sanksjonene, kan bidra til å redusere salget av alkohol til mindreårige.» Overskjenking/skjenking til åpenbart påvirket person I SIRUS evalueringer av Ansvarlig Vertskap i Bergen (Lauritzen og Baklien, 2007) og Trondheim (Buvik og Baklien, 2006), avdekket forskerne omfattende overskjenking. Studien fra Trondheim påpekte også at alkoholskjenking og servering til mindreårige forekommer i stort omfang i serveringsbransjen. Begge studiene konkluderer med at skjenkestedenes kontroll av gjestene er mangelfull. I studien fra Bergen konkluderes det også med at «(...) Kursingen må følges av en effektiv håndheving av lovverket i form av mer og bedre kontroll, og sanksjonering av lovbrudd (...)». Disse rapportene avdekker store mangler i kommunenes skjenkekontroll. Dette tydeliggjør behovet for hyppigere kontroller, bedre kontrollrutiner og sanksjonering ved lovbrudd, både ved overskjenking og skjenking/salg til mindreårige. Skjenkekontroll I rapporten «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012» (Skjælaaen, 2012) finner vi konkrete tall for avdekkende overtredelser på salgs og skjenkesteder, og inndragninger av bevillinger. Denne viser at: I 2009 ble det avdekket 1018 overtredelser på skjenkesteder og 188 overtredelser på salgssteder. I 2009 ble det inndratt 96 skjenkebevillinger og ca 13 salgsbevillinger. I 2010 ble det avdekket 1073 overtredelser på skjenkesteder og 225 overtredelser på salgssteder. I 2010 ble det inndratt 110 skjenkebevillinger og ca. 21 salgsbevillinger. I 2011 ble det avdekket 1208 overtredelser på skjenkesteder og 445 overtredelser på salgssteder. I 2011 ble det inndratt 101 skjenkebevillinger og 19 salgsbevillinger. Når det gjelder salg/skjenking til mindreårige ble det avdekket 41 tilfeller av dette i 2010, og det ble inndratt 18 bevillinger på grunn av dette. 8

9 I grafen til høyre finner du en oversikt over antall avdekkede lovbrudd og antall bevillingsinndragelser på salgs- og skjenkesteder de siste fire årene. I de fleste kommuner er det politiske organer (kommunestyre/formannskap/byråd) som fatter vedtak om inndragelse av salgs- og skjenkebevillinger. To studier av salgs- og skjenkekontroll, en i Skien og en i Porsgrunn og Bambe (begge: Bryn, 2009 ble gjennomført av Borgestadklinikken Kompetansesenter i forbindelse med Helsedirektoratets kontrollprosjekt i Begge disse rapportene avdekker store mangler i kommunenes kontroller av salgsog skjenkesteder både i forbindelse med lovens minimumskrav til antall kontroller, og kontrollenes kvalitet (kontrollrutiner og oppfølging). Siden 2004 var det avdekket svært få brudd på alkoholloven i de tre kommunene, og kun et mindretall av disse hadde ført til inndragelse av bevilling. Rapportene konkluderer blant annet med et behov for skjerpede kontrollrutiner og bedre opplæring av kontrollørene både med tanke på kontrollrutiner og rapportskriving. I en stor kampanje i 2003 avdekket Oslo kommune at salg av alkohol til mindreårige er langt mer utbredt enn de fryktet. Spaning over lang tid både fra politiet og Næringsetatens kontrollører avslørte at åtte Oslo-butikker solgte alkohol til mindreårige. Det har ikke lyktes Juvente å finne noen rapport fra denne aksjonen, men noe mer informasjon kan leses på nettstedet forebygging.no. 9

10 Det kommunale ansvaret Det er kommunene som forvalter alkoholloven, og deler ut salgs- og skjenkebevillinger. Kommunene har også ansvar for å kontrollere bevillingshaverne og å sanksjonere når det oppdages lovbrudd. Kommunens skjenkekontroll foregår ved at kontrollører oppsøker et sted med bevilling. Noen steder vil en kommunal kontroll av en butikk kunne utføres som dette: Først skaffer kontrolløren seg et overblikk over stedet utenfra, og ser om han eller hun kan se noe ulovlig. Inne i butikken ser personen etter at plasseringen av øl og rusbrus er etter loven, før han eller hun til slutt overvåker kassaområdet i noen minutter for å se om det foregår salg til mindreårige. Dersom kontrolløren får mistanke om at en kjøper er for ung, kan han eller hun gi seg til kjenne og be butikken kontrollere legitimasjonen til kjøperen. Hvis ingen mistenkelige salg skjer, gir kontrolløren seg til kjenne, og fyller ut et skjema sammen med butikken. Kommunene må ha minst tre ganger så mange kontroller som antall steder som selger eller skjenker alkohol, og hvert sted må ha minst en kontroll i året. Rundt 300 kommuner har engasjert vaktselskap til å ta seg av kontrollen (Skjælaaen, 2011). Butikkpersonalet blir ofte oppmerksom på skjenkekontrollens tilstedeværelse i løpet av kort tid, og for å avsløre et salg til en mindreårig person må kontrolløren ikke bare observere salget i løpet av de minuttene vedkommende er innom butikken, men også be butikken kontrollere personen. Det sier seg selv at det skal mye til for å bli tatt i en slik kontroll. Samtidig som mange av kommunenes kontroller er dårlige, er bevillingspolitikken liberal. Salgs- og skjenkebevillinger gis etter mottoet «lett å få, lett å miste», men det viser seg gang på gang at bevillinger sjelden blir inndratt. SIRUS-rapporten «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011», som er referert til over, viser dette tydelig. Salg av alkohol til mindreårige og overstadig berusede personer skjer hver eneste helg, men det er tilsynelatende liten politisk vilje til å gripe fatt i den store mengden vold og ungdomsfyll som skyldes dårlig kontroll med butikker og skjenkesteder. For å redusere de problemene alkoholbruk medfører, er både kommunene og butikkene nødt til å ta skjenkelovgivningen på alvor. I tillegg må kontrollrutinene bedres, slik at man faktisk kan avdekke og straffe de lovbruddene som skjer. 10

11 Del 2: Resultater fra kampanjen Fra august til desember 2013 har Juventemedlemmer mellom år gjennomført 873 kontroller. De ble gjort i til sammen 430 butikker i 41 kommuner i 10 fylker i Norge. 35 % av butikkene solgte alkohol til disse ungdommene i ett eller flere forsøk, og i totalt 24 % av forsøkene gikk den mindreårige kontrolløren ut av butikken med alkohol i posen. NM i dårlig alderskontroll I 2012 solgte ca 36,3 % av butikkene vi testet alkohol til mindreårige. Andelen butikker som solgte er mindre i år 35,1 %, som er en nedgang på bare 1,2 %. Hvis vi ser på kjøpsforsøk, ser vi en oppgang på 1,7 %: fra 2012 hvor 22 % av kjøpsforsøkene endte med salg, til 23,7 % i % vellykkede kjøp. I år var Polet den beste med 0 % salg (0 av 15 kjøpsforsøk). Kiwi er fortsatt en av de bedre kjedene i alderskontroll. De var nest best i 2013 med «bare» 12 % vellykket kjøpsforsøk (22 av 176). Det er også en av de mest testede kjedene i landet, og de siste 2 årene har den havnet langt ned på vår liste. Kjeden som kom dårligst ut i 2013 var Spar som solgte alkohol til mindreårige i 23 av 61 forsøk (38 %). Selv om vi er klar over at ulike butikker ble testet et ulikt antall ganger, skiller også Rimi seg ut som en av de verste i år med 36 % salg (33 vellykkede forsøk av 92). I motsetning til i fjor da Rimi lå på nedre del av tabellen med 17 %. Fra de øvrige store kjedene ligger Rema 1000 og Meny ca. midt på tabellen, begge med 28 % (55 av 197 hos Rema 1000 og 21 av 74 på Meny) vellykkede forsøk. Også i 2012, var Rema 1000 en av de dårligste blant de store kjedene, med 29 % salg. Det bør også nevnes i denne sammenheng at Rema 1000 tradisjonelt er en av de hyppigste testede butikk-kjedene i landet. Ikke overraskende er Vinmonopolet best i alderskontroll, også i år. De var best i fjor med 11

12 Butikker kontrollert Butikker som solgte % Kjøpsforsøk Salg % Oslo Hedmark Buskerud Vestfold Rogaland Hordaland Møre Og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Troms TOTALT Regionale tall På landsbasis solgte 151 butikker (det vil si ca. 35 %) av totalt 430 en eller flere ganger alkohol til mindreårige. I 207 av de 873 kontrollene ble det solgt alkohol. Det tilsvarer ca. 24 %. Det viser først og fremst at det «nytter å forsøke en gang til», en teknikk vanlig ungdom ikke nøler med å bruke. Fylkes- og kommunestatistikk I år er det Hedmark som kaprer førsteplass i dårlig kontroll, hvis vi fokuserer på andelen butikker som solgte. Her solgte 7 av 9 (78 %) butikker alkohol til mindreårige. Vestfold rekker til en sterk andreplass om å bli dårligste fylke, hvor 67 % av 24 butikker solgte alkohol til mindreårige. Samtidig er det viktig å huske at få kontroller i få butikker gir usikre tall. Avhengig av Juventes ressurser lokalt ble noen fylker grundigere kontrollert enn andre. Hordaland, Rogaland og Troms er de fylkene hvor vi har gjennomført fleste kontroller i år. På den positive siden utmerker Oslo seg som det «beste» fylket med «bare» 19 % salg. I Oslo ble det gjennomført 37 kontroller i 32 butikker, hvorav 19 % solgte til våre kontrollører. Noe bak Oslo ligger Buskerud og Nordland (med 23 % og 25 %). 12

13 I år har vi gjennomført kontroller i 430 butikker i 41 kommuner i Norge. Stokke er den dårligste kommunen med 71 % vellykkede kjøpsforsøk. Mens Lier og Stavanger er kommunene hvor butikkene ikke solgte noen ting til våre mindreårige kontrollører: 0 av 11 forsøk i Lier og 0 av 16 i Stavanger. I grafen er kun kommuner der vi har gjennomført mer enn 6 kontroller tatt med. 13

14 Kontrollørenes alder Kontrollørene i undersøkelsen har stort sett vært mellom 14 og 16 år. Men i enkelte tilfeller har de vært 13 og 17 år. I grafen over finner du en oversikt over antall kjøpsforsøk som er gjort av kontrollører i de ulike aldersgruppene åringer lykkes i 30 % av tilfellene. 14- åringer har fått kjøpt i 15 % av forsøkene. Politisk kampanje, ikke forskning Det er viktig å påpeke at denne kampanjen ikke er et forskningsprosjekt, med de formelle og metodemessige krav det måtte medføre. Denne kampanjen viser at det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol, og har som hovedformål å bedre kommunenes kontroller av butikkene. Tidligere undersøkelser, som nevnt i kapittel 1, gir en mer faglig tilnærming til temaet. Kontroller per butikk I år har vi gjennomført 873 kontroller i 430 butikker. Det viser at hver butikk i gjennomsnitt ble kontrollert 2,03 ganger. Det sier seg selv at sannsynligheten for at en butikk selger alkohol til mindreårige er større hvis man prøver flere ganger. Man må ta hensyn til dette når man ser på resultatene for enkelte butikker og kommuner/fylker. År Antall kontroller per butikk (gjennomsnitt) , , , , , , ,03 14

15 7 år med kontroller Siden vi startet Skjenkekontrollen-kampanjen i 2007 har vi sett en jevn nedgang i andel kjøpsforsøk som ender med salg fra 40 % i 2007 til 23 % i 2013 (se grafen over til venstre). Disse tallene er naturligvis mer ustabile og bør tas med en enda større klype salt, ettersom antall ganger hver butikk blir testet spiller inn her (se forrige side og tabell til høyre). Resultatene påvirkes også selvfølgelig av alderen på de som forsøker å kjøpe og hvor gamle de ser ut, så sammenligningen år for år må naturligvis tas med en klype salt. Men vi ser en tydelig og positiv tendens. En tilsvarende positiv tendens ser vi i andelen butikker som solgte til mindreårige. Siden 2007 har andelen butikker som solgte gått fra 56 % til 35 % (se grafen over til høyre). Alt i alt går utviklingen sakte men sikkert i positiv retning. Butikkene blir flinkere til å spørre om legitimasjon, og det blir vanskeligere for mindreårige å kjøpe alkohol. Likevel har utviklingen de siste to-tre årene flatet noe ut, og man kan spørre seg om man har kommet til et punkt hvor den gode utviklingen stopper? 15

16 Eksempel på gode rutiner: Kontrollen i Oslo kommune Det er mange måter å utføre en salgskontroll på, og loven sier lite om hvordan de skal foregå. Mange kommunerer bruker for eksempel private vaktselskaper eller egne ansatte kontrollører. I Oslo kommune bruker de studenter fra Politihøgskolen som kontrollører. Juvente har vært med de kommunale skjenkekontrollørene på tur. En vanlig lørdags formiddag ankommer kontrollørene Næringsetatens lokaler i Oslo. Her går de igjennom dagens oppdrag,før de drar ut i bil eller til fots for å kontrollere noen av Oslos mange dagligvarebutikker. Slik foregår det: 1. Kontrollørene går inn i butikken og oppfører seg som vanlige kunder. Her ser de etter potensielle mindreårige, og orienterer seg om hvor alkoholen står plassert og hvor kassa er. 2. Finner de ingen som ser ung ut går de ut av butikken og følger med på inngangen i ca. en time. Går en potensiell mindreårig inn, følger de diskret etter. Tar de unge kundene med seg øl, følger de med ungdommene helt frem til kassen. (Om dette ikke skjer, gå til punkt 4). 3. I kassa, uavhengig om de blir sjekket for legitimasjon eller ikke, bryter kontrollørene av kjøpet og ber om å få sjekke legitimasjon (kontrollørene har ikke myndighet til å kreve dette, men de kan anmodne om det). Kontrollørene er dessuten opptrent i å se etter falsk legitimasjon. 4. Etter at kontrollen er gjennomført, går de på bakrommet og snakker med en ansatt, fortrinnsvis sjefen. Her forteller kontrollørene hvordan kontrollen ble gjennomført, og stiller en del kontrollspørsmål. Et viktig punkt er om de ansatte kjenner til sin egen internkontroll som de er pålagt å ha. 5. Når kontrollen er over drar kontrollørene til kontoret og skriver ut rapporter til butikkene. Politistudentene tar faget rapportlære, og er derfor også kvalifisert til å skrive gode rapporter. 16

17 Del 3: Tiltak mot alkoholsalg til mindreårige Med Skjenkekontrollen-kampanjen har Juvente vist at det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker. Hyppigere og bedre kontroller, og strengere sanksjoner når det blir oppdaget lovbrudd vil være de viktigste virkemidlene for å gjøre noe med det. Juvente går også inn for minimumssanksjoner når en bevillingshaver blir tatt i å selge til mindreårige, og krever nasjonale retningslinjer for kommunal kontroll. Kommunale tiltak Den kommunale skjenkekontrollen er kommunenes viktigste virkemiddel for å bekjempe brudd på alkoholloven. Dessverre er det slik at de færreste norske kommuner avdekker salg til mindreårige, og enda færre sanksjonerer lovbrudd når de oppdages. Dersom man virkelig ønsker å redusere problemet, holder ikke fagre løfter om å ta situasjonen på alvor. Kommunene må skjerpe kontrollene og sanksjonene sine. Hyppigere kontroller Bevillingene skal i følge alkoholloven kontrolleres minst en gang i året. Kommunen skal i løpet av året ha gjennomført minst tre ganger så mange kontroller som antall salgsog skjenkesteder (omsetningsforskriften 9-7). Den praktiske gjennomføringen av kontrollene er opp til kommunen selv. I de fleste kommuner er det nødvendig å intensivere kontrollene av butikkene og skjenkestedene for å oppdage lovbrudd. Dette innebærer nødvendigvis å gjennomføre hyppige og systematiske kontroller. Samarbeid mellom kommuner kan også gi gode resultater. Vi anbefaler å gjennomføre gjennomsnittlig minst fem årlige kontroller per salgs- og skjenkested. Bedre kontrollrutiner Som nevnt i kapittel 1.2 og 1.3 er kontrollrutinene til den kommunale skjenkekontrollen ofte svært dårlige, og muliggjør i liten grad avsløring av lovbrudd, selv om de skulle finne sted. Å bedre rutinene for hvordan den kommunale skjenkekontrollen gjennomføres vil være et effektivt virkemiddel for å begrense salg av alkohol til mindreårige og andre brudd på alkoholloven. Eksempelvis bør kontroller bli utført av personer personalet i butikken/skjenkestedet ikke kjenner til. Kontroller av butikker bør også gjennomføres på tidspunkt der det er størst sannsynlighet for at lovbrudd vil skje, for eksempel etter skoletid torsdager og fredager i butikker nær skoler. Det bør brukes lang tid på observasjon under kontrollene, både utenfor og inne i butikkene. Kontrollørene bør også få grundig opplæring i rutiner for kontroll og i å skrive rapporter som er juridisk holdbare. Strengere sanksjoner Kanskje enda mer problematisk enn at kontrollene er dårlige, er det at lovbrudd som blir oppdaget ikke får konsekvenser. Mange kommuner benytter seg av prikkbelastingssystemer og advarsler, i stedet for midlertidig eller permanent inndragning av salgs- eller skjenkebevilling, Det økonomiske tapet ved inndragning av bevilling er et insentiv til å følge alkoholloven. Dersom man ikke inndrar bevillingen ved lovbrudd, har heller ikke salgs- eller skjenkestedet noe økonomisk motiv for å overholde aldersbestemmelsene. Ved salg til mindreårige anbefaler Juvente tre ukers inndragning av bevilling ved første gangs lovbrudd, og tre måneders bevillingsinndragelse ved gjentakelse. 17

18 18 Nasjonale tiltak I dag må hver enkelt kommune selv finne ut hvordan effektiv skjenkekontroll gjennomføres og definere hva den anser for å være et alvorlig lovbrudd. Dette fører til at kvaliteten på kontrollene og sanksjonene for lovbrudd varierer fra kommune til kommune. Det som i en kommune kan føre til to ukers inndragning av bevilling, kan medføre kun en advarsel i nabokommunen. Dette fører videre til at noen brudd på alkoholloven forekommer hyppigere i enkelte kommuner enn i andre. Dagens organisering gir også et uoversiktlig regelverk og varierende rammebetingelser for butikker og skjenkenæring. Retningslinjer for kontroll Det er nødvendig å få på plass nasjonale retningslinjer for hvordan kommunal kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foregå. Disse retningslinjene bør primært ta sikte på å redusere omfanget av salg/ skjenking til mindreårige, overskjenking, samt andre alvorlige brudd på alkoholloven. Retningslinjene bør inneholde krav til opplæring av kommunale skjenkekontrollører og retningslinjer for hvordan kommunal skjenkekontroll skal gjennomføres. Flere kontroller Minimumskravet til antall kontroller bør økes fra tre til fem i forskriftens 9-7. Fylkesmannen bør gis i oppgave å holde oppsyn med at kommunene overholder lovens minimumskrav» I dag må kommunene selv finne ut hvordan effektiv skjenkekontroll gjennomføres og definere hva den anser for å være et alvorlig lovbrudd til antall kontroller. Fylkesmannen bør også gis myndighet til å iverksette sanksjoner overfor kommunene dersom lovens minimumskrav ikke overholdes. Sanksjonssystem Det er nødvendig å utarbeide et helhetlig nasjonalt system for hvordan brudd på alkoholloven skal sanksjoneres. Et slikt system bør gi retningslinjer for hvilke reaksjoner som bør gis for ulike lovbrudd. Det bør foreligge klare minimumssanksjoner for alvorlige lovbrudd som overskjenking og salg/skjenking til mindreårige. Veileder og forslag til endring av forskrift til Alkoholloven I 2012 kom Helsedirektoratet ut med «Veileder for kommunal salgs- og skjenkekontroll» og i 2013 sendte Helse- og Omsorgesdepartementet ut på høring et forslag til endring av forskrift til Alkoholloven. Disse dokumentene omtaler en rekke av tiltakene foreslått over, men kun som veiledning eller forslag. Ved å vedtaksfeste disse forslagene vil man legge til rette for en bedre og mer effektiv salgs- og skjenkekontroll i kommunene og på denne måten kunne forebygge brudd på alkohollovgivningen. Tiltak for butikker En butikk som har fått en salgsbevilling har en forpliktelse til å overholde bestemmelsene i alkoholloven også aldersgrensene. Fordi ungdom, som nevnt i kapittel 1.2.1, er spesielt utsatt for skader og problemer i forbindelse med alkoholbruk, har også butikkene et sosialt ansvar for å begrense mindreåriges tilgjengelighet til alkohol. Dessverre viser resultatene i denne rapporten at mange butikker tar svært lett på dette ansvaret. Vinmonopolets rutiner Både forskning og Juventes kontroller fra 2007 og 2008 viser at Vinmonopolet er langt flinkere enn dagligvarebutikker til å overholde aldersgrensene for salg av alkohol. I 2009 var polet skuffende dårlige, men dette kan være på grunn av «de små talls lov». Vinmomopolet har rutiner for alderskontroll som langt på vei overgår butikkenes. De gjennomfører årlig holdningskampanjer rettet mot kunder for å minne om aldersgrensene, og oppfordrer alle kunder under 25 år til å vise legitimasjon. Disse kampanjene preger også butikkene, nettsidene og kasseområdet. De ansatte får også grundig opplæring gjennom filmer, instruksjon, foldere, effekter, internblad og annet.

19 Appendix A: Kilder Her er en oversikt over kilder som er benyttet i denne rapporten - hovedsakelig i del 1. Babor, Thomas, m.fl. (red.). Alcohol: No Ordinary Commodity Research and Public Policy, second edition, Oxford University Press (Oxford), Bryn, M. D. «Når kontrollene ikke virker Om hindringer for god salgs- og skjenkekontroll i Porsgrunn og Bamble», 2009: Bryn, M. D. «Når kontrollene ikke virker Om hindringer for god salgs- og skjenkekontroll i Skien», 2009: Buvik, K. V. og Baklien, B. «Skal det være noe mer før vi stenger? Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim», 2006: Lauritzen, H. C. og Baklien, B. «Overskjenking i Bergen En oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen», 2007: Pape, H og Rossow, I. «Farlig Fyll», i Tidsskrift for ungdomsforskning nr 13, 2007, NOVA (Oslo): Rossow, I, Pape, H og Storvoll, E. «Beruselsens kilder hvordan ungdom skaffer seg alkohol», i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr 9, 2005: Rossow, I, Pape, H og Storvoll, E. «Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol?», i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr 11, 2007: Rossow, I, Jarlsson, T, og Raitasalo, K. «Old enough for a beer?», i Addiction nr 9, 2008, Blackwell (London) Skjælaaen, Ø. «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011», 2011: 19

20 Appendix B: Tabeller for kjøpsforsøk Her finner du detaljert info om alle kontrollene vi har gjort i alle butikkene fordelt på fylke og kommune. Tallene i overskriften viser andel av butikkene som solgte, ikke totalt antall salg. Oslo 6 av 32 butikker (19 %) Meny Grønland Torv Meny Smalgangen OSLO 0 1 Kiwi 363 Grønland 18 Kiwi Grønland OSLO 0 1 Kiwi 355 Wm. Thranesgate Kiwi Waldemar Thranesgt OSLO 0 1 Rema 1000 Christian Krohgsgate Rema 1000 Christian Krohgsgate OSLO 0 1 Rimi Postgirobygget Rimi Biskop Gunnerus gate OSLO 1 0 Rema 1000 Thorvald Meyersgate Rema 1000 Thorvald Meyers gate OSLO 0 1 Kiwi 469 Schous Plass Kiwi Trondheimsveien OSLO 0 1 Kiwi 382 Markveien Kiwi Markveien 35 B 0554 OSLO 0 1 ICA Supermarked Birkelunden ICA Thorvald Meyers gate OSLO 0 1 Kiwi 351 Grønland Kiwi Grønlandsleiret OSLO 0 1 Joker Ankertorget Joker Storgata OSLO 1 0 Kiwi 419 Gunerius Kiwi Storgata OSLO 0 1 Grønland Basar Vinmonopolet Tøyengt OSLO 0 1 Bunnpris Grønland Basar Bunnpris Tøyengata OSLO 0 1 Rema 1000 Trelastgården Rema 1000 Platousgate OSLO 0 1 Rimi Trondheimsveien Rimi Trondheimsveien OSLO 1 0 Rimi Bislett Rimi Pilestredet OSLO 0 2 Kiwi Sannergata Kiwi Sannergaten OSLO 0 1 Bunnpris Grünerløkka Bunnpris Seilduksgate OSLO 1 0 Bunnpris Pilestredet Bunnpris Pilestredet OSLO 1 1 Joker Holberg Joker Holbergsgt OSLO 0 2 Lime Grønland Lime Mandalsgt OSLO 0 1 Rema 1000 Lakkegata Rema 1000 Herslebsgate 17 A 0561 OSLO 1 0 Coop Mega Bislett Coop Dalsbergstien OSLO 0 2 Lime Dalsbergstien Lime Dalsbergstien OSLO 0 1 Rimi Waldemar Thranesgate Rimi Waldemar Thranesgate OSLO 0 1 Rema 1000 Ila Rema 1000 Waldemar Thranesgate OSLO 0 1 Meny Ringnes Park Meny Sannergata 6 C 0555 OSLO 0 1 Joker Alexander Kiellandsplass Joker Kingos gate OSLO 0 1 ICA Supermarked Alexander Kiellandsplass ICA Waldemar Thranesgate OSLO 0 1 Kiwi Parkveien Kiwi Parkveien OSLO 0 2 Joker Oslo S Joker Jernbanetorget OSLO

21 Hedmark Elverum 7 av 9 butikker (78 %) 7 av 9 butikker (78 %) Meny Kremmertorget Meny Kirkevegen ELVERUM 2 0 Kiwi 053 Mart'n Senteret Kiwi Torggata ELVERUM 2 0 Kiwi Fjeldset Kiwi Kirkeveien 2406 ELVERUM 0 2 Rimi Vestad Rimi Meierigata ELVERUM 2 0 Kiwi 205 Elverum Kiwi Elvarheimsgate ELVERUM 0 2 Matkroken Postgården ICA Gamle Trysilveg ELVERUM 2 0 Rema 1000 Glommen Rema 1000 Grindalsvegen ELVERUM 2 0 Coop Obs! Elverum Coop Torggata ELVERUM 1 2 Kiwi 219 Glomma Kiwi Elvarheimgata 6A 2406 ELVERUM 2 0 Buskerud Drammen 7 av 31 butikker (23 %) 7 av 24 butikker (29 %) Butikk Rema 1000 Vinjesgate Kjede Rema 1000 Adresse Vinjesgt 2 Post 3018 DRAMMEN Salg 0 Ikke salg 2 Rema 1000 Tollbugaten Rema 1000 Tollbugt DRAMMEN 0 3 Kiwi 361 Strømsø Kiwi Tordenskjoldsgt DRAMMEN 0 4 ICA Drammen ICA Bjørnstjerne Bjørnsonsgt DRAMMEN 0 5 Rimi Byhaven Rimi Shultzgate DRAMMEN 0 5 Rema 1000 Gulskogen Rema 1000 Professor Smiths alle 54A 3048 DRAMMEN 0 2 Rimi Vårveien Rimi Vårveien DRAMMEN 0 2 Rimi Store Landfall Rimi Store Landfall Øvre DRAMMEN 1 0 Meny Brakerøya Meny Brantenborggate DRAMMEN 0 2 Kiwi Landfalløya Kiwi Landfalløya DRAMMEN 0 4 Kiwi Gulskogen Kiwi Guldlisten DRAMMEN 0 2 Meny Gulskogen Meny Guldlisten DRAMMEN 2 1 Rimi Konnerud Rimi Pettersvollen DRAMMEN 0 1 Spar Kristensen Spar Holmestrandveien DRAMMEN 1 1 Rimi Tangen Rimi Havnegt DRAMMEN 1 1 Kiwi Austadveien Kiwi Austadveien DRAMMEN 0 2 Kiwi Ligosenteret Kiwi Betzy Kjelsbergsvei DRAMMEN 0 2 Kiwi Toppenhaug Kiwi Tord Pedersens gate DRAMMEN 0 2 Kiwi Øvre Storgate Kiwi Øvre Storgate DRAMMEN 1 1 Kiwi Brakerøya Kiwi Holmensgate DRAMMEN 0 2 Bunnpris Losjeplassen Bunnpris Losjeplassen DRAMMEN 1 1 Meny Konnerud Meny Pettersvolden DRAMMEN 0 1 Rimi Austad Rimi Austadveien DRAMMEN 3 0 Kiwi Konnerud Kiwi Bernåsbakken DRAMMEN

22 Lier 0 av 7 butikker (0 %) Rema 1000 Lierstranda Rema 1000 Lierstranda LIER 0 1 Kiwi Vitbank Kiwi Vebjørnsvei 1 A 3414 LIERSTRANDA0 1 Spar Holsfjorden Spar Modumveien SYLLING 0 1 Kiwi Tranby Kiwi Ringeriksveien LIER 0 2 Coop Mega Tranby Coop Tranbysenter 3408 TRANBY 0 2 Meny Liertoppen Meny Drammensveien LIERSKOGEN 0 2 Kiwi Liertoppen Kiwi Drammensveien LIERSKOGEN 0 2 Vestfold Tønsberg 16 av 24 butikker (67 %) 1 av 1 butikker (100 %) Meny Jarlsberg Meny Travveien SEM 3 0 Sandefjord 9 av 16 butikker (56 %) Rema 1000 Østerøyveien Rema 1000 Østerøyveien SANDEFJORD 1 1 Meny Haslesenteret Meny Nedre Gokstadvei SANDEFJORD 1 1 Joker Haukerød Joker Movn SANDEFJORD 0 1 Meny Pindsle Meny Nygårdsveien SANDEFJORD 0 1 Rimi Framnes Rimi Vesterøyveien SANDEFJORD 1 0 Coop Obs! Sandefjord Coop Fokserødveien SANDEFJORD 1 1 Joker Virik Joker Pukkestadveien SANDEFJORD 0 1 Rema 1000 Sandefjord Rema 1000 Kamfjordgata SANDEFJORD 1 0 Kiwi Laskentunet Kiwi Øvre Laskenvei SANDEFJORD 0 1 Meny Stadiontunet Meny Laskenveien SANDEFJORD 0 2 Meny Indre Havn Sandefjord Meny Kilgata SANDEFJORD 1 1 Rimi Sperretorvet Rimi Storgata SANDEFJORD 2 0 Rema 1000 Tempokrysset Rema 1000 Skiringsalsveien 9 A 3211 SANDEFJORD 1 0 Ica Supermarked Hvaltorget ICA Torget SANDEFJORD 0 1 Kiwi Kilgata Kiwi Kilgata SANDEFJORD 0 1 Kiwi Museumsgata Kiwi Museumsgata 41 A 3210 SANDEFJORD

23 Stokke 4 av 4 butikker (100 %) Rema 1000 Stokke Rema 1000 Kornmagasingata STOKKE 1 1 Joker Melsom Joker Melsomvikveien MELSOMVIK 1 0 Meny Stokke Meny Melsomvikveien STOKKE 2 0 Kiwi Stokke Kiwi Nygårdsallè STOKKE 1 1 Nøtterøy 2 av 3 butikker (67 %) Rema 1000 Borgheim Rema 1000 Semsveien BORGHEIM 0 2 Kiwi 517 Hjemseng Kiwi Hjemsengvegen DUKEN 1 0 Meny Nøtterøy Meny Skallestadveien SKALLESTAD 2 0 Rogaland Stavanger 20 av 69 butikker (29 %) 0 av 9 butikker (0 %) Kiwi 623 Magasin Blå Kiwi Verksgaten STAVANGER 0 2 Kiwi Kannik Kiwi Olav V`s gate STAVANGER 0 1 Coop Prix Klubbgaten Coop Klubbgata STAVANGER 0 2 Rema 1000 Byterminalen Matkroken Torvet Rema 1000 ICA Jernbanev. 9 Skagen STAVANGER 4006 STAVANGER Stavanger, Straensenteret Vinmonopol Vinmonopolet Lars Hertevigs gate STAVANGER 0 1 Helgø MENY Straen Helgø Meny Lars Hertervigs gate STAVANGER 0 3 Bunnpris Holmen Bunnpris Nedre Holmegate STAVANGER 0 2 Joker Jelsagaten Joker Jelsagata STAVANGER 0 2 Tysvær 0 av 2 butikker (0 %) Meny Aksdal Meny Aksdal senter 5575 AKSDAL 0 1 Spar Frakkagjerd Spar Frakkagjerdvegen FØRRESFJORDEN

24 24 Haugesund 11 av 28 butikker (39 %) Coop Marked Haraldsgate Coop Haraldsgata HAUGESUND 0 3 Rema 1000 Bytunet Rema 1000 Haraldsgaten HAUGESUND 0 3 Coop Obs! Haugesund Coop Longhammarveien HAUGESUND 1 6 Rimi Kvala Rimi Flotmyr Rimi Rimi Kringehaugvn. 2 Flotmyrgata HAUGESUND 5525 HAUGESUND Rema 1000 Spannavegen Rema 1000 Spannavegen HAUGESUND 1 5 Rema 1000 Solvang Rema 1000 Skjoldavegen HAUGESUND 0 2 Matkroken Bleikmyr ICA Myrullveien HAUGESUND 0 2 Haugesund Vinmonopol Vinmonopolet Skåregata HAUGESUND 0 3 Meny Gard Meny Nygårdsveien HAUGESUND 0 4 Spar Sørhaug Spar Fjellveien 1A 5532 HAUGESUND 3 1 Kiwi Skåredalen Kiwi Skjoldaveien HAUGESUND 0 5 Meny Karmsundsgata Meny Karmsundsgata HAUGESUND 2 5 Joker Salhusveien Joker Salhusvegen HAUGESUND 0 1 Coop Prix Austmannaveien Coop Austmannaveien HAUGESUND 0 6 Kiwi Gard Kiwi Hafrsfjordgate HAUGESUND 0 2 ICA Supermarked Karmsundgata ICA Karmsundgata HAUGESUND 0 6 Rema 1000 Raglamyr Rema 1000 Longhammervegen HAUGESUND 1 5 Rema 1000 Kvala Rema 1000 Austrheimsveien HAUGESUND 0 4 Joker Haugesund Joker Sørhauggata HAUGESUND 1 0 Rimi Karmsundgata Rimi Karmsundgata HAUGESUND 0 2 Kiwi Spannavegen Kiwi Spannavegen HAUGESUND 0 6 Rimi Markedet Rimi Skåragata HAUGESUND 0 1 Kiwi Kirkegata Haugesund Kiwi Breidablikgata HAUGESUND 0 2 Spar Skåredalen Spar Ragnvald Westbøes gate HAUGESUND 1 1 Coop Prix Rogalandsgate Coop Rogalandsgate HAUGESUND 1 2 Kiwi Salhusvegen Kiwi Salhusvegen HAUGESUND 0 4 Spar Spannaveien Spar Spannaveien HAUGESUND 2 4 Vindafjord 3 av 7 butikker (43 %) Ølen Vinmonopol Vinmonopolet Ølen Senter 5580 ØLEN 0 2 Kiwi Ølensvåg Kiwi 5582 ØLENSVÅG 0 1 Kiwi Isvik Kiwi Isvik 5574 SKJOLD 0 1 Joker Vats Coop Mega Ølen Joker Coop Knapphus Ølen Senter 5576 ØVRE VATS 5580 ØLEN Coop Marked Skjold Coop Skjoldavik 5574 SKJOLD 1 0 Coop Marked Knapphus Coop Knapphus 5576 ØVRE VATS 1 1

25 Karmøy 6 av 23 butikker (26 %) Rimi Kopervik Rimi Kopparen 4250 KOPERVIK 0 4 Kiwi 611 Åkra Kiwi Klæhaugveien ÅKREHAMN 0 2 Rimi Avaldsnes Rimi Øygarden 4262 AVALDSNES 0 3 Spar Kopervik Coop Mega Kopervik Spar Coop Hovedgaten 39 Austre Karmøyveg KOPERVIK 4250 KOPERVIK Coop Prix Åkrehamn - Nå Extra Coop Ringveien ÅKREHAMN 0 2 Meny Vedavågen Meny Industriområdet Vea Øst 4276 VEDAVÅGEN 0 3 Kiwi 635 Langåker Kiwi Langåker 4274 STOL 0 4 Kiwi 674 Skudenes Kiwi Nessagadå SKUDENESHAVN 0 2 Coop Mega Skudenes Coop Postvegen SKUDENESHAVN 0 2 Rema 1000 Åkrehamn Rema 1000 Tungarden ÅKREHAMN 2 2 Kiwi 613 Avaldsnes Kiwi Utvik 4262 AVALDSNES 0 4 Rema 1000 Avaldsnes Rema 1000 Kong Augvaldsveg AVALDSNES 0 3 Rimi Åkra Rimi Vestre Karmøyvegen ÅKREHAMN 0 1 Joker Kvalavåg Joker Kvalavåg 4264 KVALAVÅG 0 3 Kiwi 615 Vormedal Kiwi Vormedalsveien VORMEDAL 0 4 Rema 1000 Norheim Rema 1000 Norheim v/oasen 5542 KARMSUND 2 2 Meny Oasen Meny Oasen Storsenter, Austbøveien KARMSUND 1 3 Coop Prix Vedavågen Coop Austre Veaveg KOPERVIK 0 4 Kiwi 673 Stangeland Kiwi Austre Karmøyveg KOPERVIK 1 1 Kiwi 641 Torvastad Kiwi Storesund 4260 TORVASTAD 1 2 Rimi Skudenes Rimi Postveien 4280 SKUDENESHAVN 0 4 Coop Extra Avaldsnes Coop Utvik 4262 AVALDSNES 0 3 Hordaland Os 57 av 149 butikker (38 %) 4 av 9 butikker (44 %) Rema 1000 Kuven Stasjon Rema 1000 Byvegen OS 0 4 Spar Amfi Os Spar Amfi Os 5200 OS 2 0 Meny Industriveien Meny Industriveien OS 0 5 Rimi Os Joker Os Sentrum Rimi Joker Midtpunkthuset (Øyro 59) Torggata OS 5200 OS Kiwi Moberg Kiwi Storhaugen OS 2 0 Kiwi 885 Haugsneset Kiwi Steinneset OS 0 2 Coop Extra Amfi Os Coop Prestegardskogen OS 0 4 Joker Søfteland Joker Langedalen SØFTELAND

26 Sund 1 av 3 butikker (33 %) Rema 1000 Skogsvåg Rema 1000 Skoge 5382 SKOGSVÅG 1 2 Kiwi Sund Senter Kiwi Sund senter 5371 SKOGSVÅG 0 3 Bunnpris Spildepollen Bunnpris Spildepollen 5382 SKOGSVÅG 0 3 Samnanger 1 av 2 butikker (50 %) Kiwi 876 Bjørkheim Kiwi Bjørkheim ÅRLAND 0 3 Spar Tysse Spar Samnanger 5650 TYSSE 1 0 Sveio 0 av 2 butikker (0 %) Kiwi 626 Sveio Kiwi Sveiogata SVEIO 0 1 Rimi Sveio Rimi Sveiogata SVEIO 0 1 Etne 3 av 3 butikker (100 %) Coop Prix Etne Coop Etne 5590 ETNE 1 0 Rema 1000 Etne Rema 1000 Etnesjøen 5590 ETNE 1 0 Bunnpris Etne Bunnpris Etnesjøveien 5590 ETNE 1 0 Osterøy 2 av 5 butikker (40 %) Coop Extra Valestrand Coop Valestrandsfossen 5281 VALESTRANDSFOSSEN 0 2 Rema 1000 Lonevåg Rema 1000 Lonevåg Senter 5282 LONEVÅG 1 1 Kiwi 821 Haus Kiwi Haus 5286 HAUS 0 1 Rimi Lonevåg Rimi Lonevåg 5282 LONEVÅG 1 1 Joker Fotlandsvåg Joker Fotlandsvåg 5283 FOTLANDSVÅG

27 Bergen 31 av 85 butikker (36 %) Rema 1000 Spectrum Rema 1000 Folke Bernadottesvei FYLLINGSDALEN 0 3 Rimi Løvås Rimi Løvåsveien FYLLINGSDALEN 0 2 Matkroken Dag Hammarskjøld ICA Dag Hammarskjøldsvei FYLLINGSDALEN 0 2 Bunnpris Smiberget AS Rema 1000 Øyrane Torg Bunnpris Rema 1000 Ture Nermansvei 7 Ådnaveien FYLLINGSDALEN 5260 INDRE ARNA Kiwi Arnatveit Kiwi Arnatveitv ARNATVEIT 1 0 Spar Lone Spar Hardangerveien HAUKELAND 2 1 Rimi Lone Rimi Hardangerveien HAUKELAND 2 0 Coop Prix Ytre Arna Coop Peter Jebsens Vei YTRE ARNA 0 1 Rema 1000 Drotningsvik Rema 1000 Drotningsvikveien GODVIK 1 1 Rimi Steinsviken Rimi Steinsvikveien RÅDAL 0 2 Kiwi 856 Sørås Kiwi Folldalslia RÅDAL 0 1 ICA Supermarked Nordås ICA Søråshøgda RÅDAL 0 2 Coop Obs! Lagunen Coop Laguneveien BERGEN 0 2 Rema 1000 Fanatorget Rema 1000 Aurdalslia SANDSLI 0 4 Coop Prix Søreidgrend Coop Steinsvikveien SØREIDGREND 2 0 Kiwi 889 Søreide Kiwi Ytrebygdsveien SØREIDGREND 1 1 Kiwi 882 Godvik Kiwi Alvehaugen GODVIK 0 2 Rema 1000 Godvik Rema 1000 Alvehaugen GODVIK 2 0 Rimi Olsvik Rimi Olsvikskjenet OLSVIK 2 0 Coop Obs! Vestkanten Coop Loddefjordveien LODDEFJORD 0 2 Kiwi 867 Hetlevikåsen Kiwi Mathopsveien LODDEFJORD 0 2 Rema 1000 Kjerreidviken Rema 1000 Kjerreidviken FYLLINGSDALEN 1 1 Rimi Bergen Storsenter Rimi Strømgaten BERGEN 0 2 Meny Bergen Storsenter Meny Strømgaten BERGEN 0 2 Rema 1000 Kløverhuset Rema 1000 Strandgaten BERGEN 1 2 Rema 1000 Xhibition Rema 1000 Småstrandgaten BERGEN 0 4 Lerøy Mat Galleriet Ingen kjede Torgalmenningen BERGEN 0 3 Rema 1000 Kalmarhuset Rema 1000 Jon Smørsgate BERGEN 1 1 Rimi Gågaten Rimi C. Sundts gate BERGEN 0 1 Spar Hylkje Spar Hylkjebakken HYLKJE 3 1 Kiwi 888 Indre Arna Kiwi Stølsvegen INDRE ARNA 0 1 Ica Supermarked Gullgruven ICA Liamyrane NYBORG 0 2 Meny Arken Meny Åsane Senter 5116 ULSET 0 2 Rema 1000 Nygårdsgaten Rema 1000 Nygårdsgaten BERGEN 0 2 Rema 1000 Skjold Rema 1000 Odinsvei BERGEN

28 Rema 1000 Laksevåg senter Rema 1000 Kringsjåveien LAKSEVÅG 2 2 Kiwi 873 Hamrehjørnet Kiwi Gabriel Tiscendorfsvei BERGEN 0 3 Meny Oasen Bergen Meny Folke Bernadottesvei BERGEN 0 3 Kiwi 886 Oasen Kiwi Folke Bernadottesvei BERGEN 0 3 Meny Dolviken Meny Dolvikveien BERGEN 2 0 Kiwi 814 Tertnes Kiwi Tertnesveien BERGEN 0 2 Spar Valle Spar Vallavei NESTTUN 0 2 Rema 1000 Fjøsanger Rema 1000 Straumeveien BERGEN 0 2 Kiwi Strandgaten Kiwi Strandgaten BERGEN 0 1 Eurospar Blomsterdalen Spar Lilandsveien BERGEN 0 2 Rema 1000 Kokstad Rema 1000 Kokstadvegen KOKSTAD 0 1 Vinmonopolet Laksevåg Vinmonopolet Kringsjåveien LAKSEVÅG 0 1 Rema 1000 Nygård Rema 1000 Gravdalsveien LAKSEVÅG 2 4 Rema 1000 Myrholtet Rema 1000 Myrholtet FYLLINGSDALEN 1 1 Kiwi Spelhaugen Kiwi Krokatjønnveien FYLLINGSDALEN 0 1 Rema 1000 Midtun Rema 1000 Sanddalsringen NESTTUN 1 1 Kiwi 868 Nesttun Kiwi Osveien NESTTUN 2 1 Rema 1000 Ulset Rema 1000 Hesthaugveien ULSET 0 2 Kiwi 855 Bjørgeveien Kiwi Bjørndalsstølen LODDEFJORD 0 1 Kiwi 823 Spelhaugen Kiwi Krokatjønnveien 11 A 5147 FYLLINGSDALEN 0 2 Coop Prix Apeltun Coop Nedre Nøttveit RÅDAL 0 2 Rema 1000 Elveneset Rema 1000 Elvenesvegen NESTTUN 2 0 Rimi Sædalen Rimi Sædalssvingene BERGEN 2 0 Rema 1000 Marikollen Rema 1000 Slettestølsvegen MJØLKERÅEN 0 3 Kiwi 887 Toppe Kiwi Toppe Senter 5136 MJØLKERÅEN 1 1 Rema 1000 Morvik Rema 1000 Slettevikvegen MORVIK 0 3 Rimi Damsgård Rimi Damsgårdsveien LAKSEVÅG 2 1 Coop Extra Bønes Coop Øvre Kråkenes BØNES 0 1 Rimi Bønes Rimi Tjørnhaugen BØNES 2 1 Spar Sikthaugen Spar Sikthaugen Terrasse FYLLINGSDALEN 0 3 Spar Bønes Spar Våkleiven BØNES 0 1 Coop Extra Nesttun Coop Østre Nesttunveien NESTTUN 0 2 Spar Hylkje Spar Steinestøvegen HYLKJE 1 1 Kiwi Laksevåg Senter Kiwi Kringsjåveien LAKSEVÅG 0 3 Rimi Øvregaten Rimi Øvregaten BERGEN 0 1 Kiwi Allehelgensgate Kiwi Allehelgensgate BERGEN

Kontrollrapport 2014. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2014. skjenkekontrollen.no

Kontrollrapport 2014. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2014. skjenkekontrollen.no Kontrollrapport 2014 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2014 skjenkekontrollen.no Rekordår - men ennå ikke i mål 2014 var året da vi for første gang endelig fikk

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

Kontrollrapport 2012. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2012. www.skjenkekontrollen.no

Kontrollrapport 2012. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2012. www.skjenkekontrollen.no Kontrollrapport 2012 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2012 www.skjenkekontrollen.no Endelig! Det siste året har det endelig blitt gjort mye for å gjøre det

Detaljer

Kontrollrapport 2011. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2011. www.skjenkekontrollen.no

Kontrollrapport 2011. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2011. www.skjenkekontrollen.no Kontrollrapport 2011 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2011 www.skjenkekontrollen.no Bedre! Men ikke bra. Dette er det femte året på rad vi i Juvente har gjort

Detaljer

Kontrollrapport 2009. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2009. www.skjenkekontrollen.no

Kontrollrapport 2009. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2009. www.skjenkekontrollen.no Kontrollrapport 2009 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2009 www.skjenkekontrollen.no En unik mulighet! Skjenkekontrollen - Kontrollrapport 2009 Regjeringen har

Detaljer

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2009 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG Kiwi Vest

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2009 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG Kiwi Vest ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2009 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG Kiwi Vest AS 13.feb 1 Alvehaugen 2 Rema 1000 Godvik Hanne Stølen

Detaljer

Kontrollrapport 2010. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2010. www.skjenkekontrollen.no

Kontrollrapport 2010. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2010. www.skjenkekontrollen.no Kontrollrapport 2010 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2010 www.skjenkekontrollen.no Innledning: Skjerpings! Dette er det fjerde året vi har gjennomført omfattende

Detaljer

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig Juvente Pb 8908 Youngstorget 0028 Oslo!r. juvente Oslo, 27. februar 2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Høringssvar fra juvente, IOGT og DNT Opphevelse av forbudet mot privat

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Juvente. Skjenkekontrollen. Statusrapport Høsten wee

Juvente. Skjenkekontrollen. Statusrapport Høsten wee Juvente Skjenkekontrollen Statusrapport Høsten 2010 wee - t. - Innledning Med denne statusrapporten søker Juvente om videreføring av sitt alkoholpolitiske prosjekt Skjenkekontrollen i 2011. I statusrapporten

Detaljer

Høringsuttalelse fra Juvente

Høringsuttalelse fra Juvente Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Juvente - Forslag til endringer i alkohollovgivningen juvente 22. desember 2009 Om Juvente og høringsuttaletsen Juvente er

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-209 Emnekode: SFS-7502 Saksbeh: KJVO Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Kontrollrapport 2008. Gjennomgang og konklusjoner etter Juventes landsdekkende alderskontroller.

Kontrollrapport 2008. Gjennomgang og konklusjoner etter Juventes landsdekkende alderskontroller. Kontrollrapport 2008 Gjennomgang og konklusjoner etter Juventes landsdekkende alderskontroller. 2 Skjenkekontrollen - Kontrollrapport 2008 Innledning Vi trenger nasjonale regler! De aller fleste er enige

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

JUVENTE FLI 0301 OSLO.

JUVENTE FLI 0301 OSLO. Søknad om tilskudd Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte

Detaljer

KONTROLLRAPPORT. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i skjenkekontrollen.no SKJENKEKONTROLLEN 2016

KONTROLLRAPPORT. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i skjenkekontrollen.no SKJENKEKONTROLLEN 2016 KONTROLLRAPPORT 2016 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2016 skjenkekontrollen.no SKJENKEKONTROLLEN 2016 FORORD TI ÅR MED SKJENKEKONTROLLEN I år er det ti år

Detaljer

Kontrollrapport 2007. Gjennomgang og konklusjoner etter Juventes landsdekkende alderskontroller.

Kontrollrapport 2007. Gjennomgang og konklusjoner etter Juventes landsdekkende alderskontroller. Kontrollrapport 2007 Gjennomgang og konklusjoner etter Juventes landsdekkende alderskontroller. 2 Skjenkekontrollen - Kontrollrapport 2007 Innledning To ting er det stor enighet om både blant politikere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Sammendrag. Innledning / bakgrunn. Beskrivelse av saken. Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Sammendrag. Innledning / bakgrunn. Beskrivelse av saken. Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger SAKSFRAMLEGG Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/3705-9 Arkiv: U62 & 58 KIWI - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN. INNDRANING AV BEVILLING Forslag til vedtak: I medhold

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Ansvarlig alkoholhåndtering. Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering?

Ansvarlig alkoholhåndtering. Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering? Ansvarlig alkoholhåndtering Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering? Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om god forvaltning av alkoholpolitikken

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 Statens institutt for rusmiddelforskning v/øystein Skjælaaen Postboks 565 Sentrum 0105 OSLO Tlf: 406 22 067 E-post: os@sirus.no Dette skjemaet er fylt ut av:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid?

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? 04.11.2015 Kobling av alkohol og folkehelse 1. Alkohol og alkoholbruk 2. Folkehelse og politiske føringer 3. Hvorfor

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Arsmelding for salg- og skjenkesaker

Arsmelding for salg- og skjenkesaker Arsmelding for salg- og skjenkesaker - 2015 1. Salgsbevilling Det er 20 bevillingshavere med salgsbevilling i Steinkjer kommune pr 31.12.2014. det er ordinære matvarebutikker og et bryggeri med utsalg.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelforskning v/øystein Skjælaaen Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Tlf: 21077132 / 99643461 E-post: oesk@fhi.no Dette

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Salg og skjenkekontroller, kontroll med tobakkskadeloven

Salg og skjenkekontroller, kontroll med tobakkskadeloven Kravspesifikasjon Salg og skjenkekontroller, kontroll med tobakkskadeloven Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I Juli 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Skjenkekontrollen. - En kampanje mot salg av alkohol til mindreårige

Skjenkekontrollen. - En kampanje mot salg av alkohol til mindreårige Skjenkekontrollen - En kampanje mot salg av alkohol til mindreårige Om Juvente Ungdomsorganisasjon med medlemmer i alderen 13-26 år Partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral Medlemmer med avholdsstandpunkt

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.06.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.06.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.06.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd JUVENTE FLI juvente.no Skjenkekontrollen, HDir, 2016 Camilla Bogetun Johansen

gfedc Søknad om tilskudd JUVENTE FLI juvente.no Skjenkekontrollen, HDir, 2016 Camilla Bogetun Johansen Søknad om tilskudd Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon

Detaljer

Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012

Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012 Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Kommunens ansvar for kontroll... 1 3.0 Salgs- og skjenkesteder i Frogn kommune ved utgangen av 2012... 2 4.0 Kontrollarbeidet...

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Skjenkepraksis på skjenkesteder Loven møter virkeligheten. Skule Wigenstad Rådgiver, SIRUS

Skjenkepraksis på skjenkesteder Loven møter virkeligheten. Skule Wigenstad Rådgiver, SIRUS Skjenkepraksis på skjenkesteder Loven møter virkeligheten Skule Wigenstad Rådgiver, SIRUS Kort om meg Jobber ved SIRUS (Statens institutt for Rusmiddelforskning) Utdannet sosiolog. Skrevet masteroppgave

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2009. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2009. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2009 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Bevilling status. Nøkkeltall: - antall bevillinger/vedtak 2016 og antall kontroller/resultater 2016 og 2017

Bevilling status. Nøkkeltall: - antall bevillinger/vedtak 2016 og antall kontroller/resultater 2016 og 2017 Bevilling status Nøkkeltall: - antall bevillinger/vedtak 2016 og 2017 - antall kontroller/resultater 2016 og 2017 Antall salgsbevillinger Salgsbevillinger per 31.12.2016 var 37-16 salgsbevillinger Bragernes

Detaljer

Veilederen i salgs- og skjenkekontroll

Veilederen i salgs- og skjenkekontroll Veilederen i salgs- og skjenkekontroll - en innsats innen Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH arbeidet) i kommunen Stavanger 03.12.2013, v/ingunn K. Svendsen KoRus Stavanger, Rogaland A-senter Et av syv regionale

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 1. Kontaktinformasjon Dette skjemaet er fylt ut av: Navn: : Solfrid Lund Kommune: : Bjugn kommune Kommunenummer: : 1627 Telefonnummer: : 72519514 E-post: : solfrid.lund@bjugn.kommune.no

Detaljer

Kommunal salgs- og skjenkekontroll

Kommunal salgs- og skjenkekontroll Kommunal salgs- og skjenkekontroll Dick Ekeroth 10.12.2012 1 Ansvarlig Alkohol Håndtering 10.12.2012 2 Regjeringen vil Øke kravene til kommunenes kontroll med bevillinger Etablere en nasjonal norm/standard

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg LGI Kommunestyret LGI Komité for helse- og omsorg 21.03.2012 005/12 LGI Saksansv.: Marianne Birkeland

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelforskning v/øystein Skjælaaen Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Tlf: 21077132 / 99643461 E-post: oesk@fhi.no Dette

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/1581-2 ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING

ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING Alkoholens to sider DET SØTE. DET BITRE. Representerer fri, fellesskap, glede, ferie Fare for skader, ulykker, avhengighet, sosial marginalisering St.mld. 30 om Ansvarlig alkoholhåndtering

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KORTSIKTIGE TILTAK FØR FORNYELSEN I 2008 - SALGS- OG SKJENKESTEDER Arkivsaksnr.: 07/23952. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. KORTSIKTIGE TILTAK FØR FORNYELSEN I 2008 - SALGS- OG SKJENKESTEDER Arkivsaksnr.: 07/23952. Forslag til vedtak: Saksframlegg KORTSIKTIGE TILTAK FØR FORNYELSEN I 2008 - SALGS- OG SKJENKESTEDER Arkivsaksnr.: 07/23952 Forslag til vedtak: Formannskapet tar Rådmannens rapport til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

JUVENTE FLI. juvente.no

JUVENTE FLI. juvente.no Søknad om tilskudd Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2010 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 08.feb 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2010 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 08.feb 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2010 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 08.feb 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG Kiwi Vest AS 09.jan 1 Alvehaugen 2 Rema 1000 Godvik Hanne

Detaljer

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Alkoholkonsum og skader Globalt forårsaker alkohol tap av friske leveår i like stor grad som tobakk I rike vestlige land er alkohol nest viktigste

Detaljer

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2009 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 13.okt 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2009 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 13.okt 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2009 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 13.okt 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG Kiwi Vest AS 13/2,7/8,24/9 3 Alvehaugen 2 Rema 1000 Godvik

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 1. Kontaktinformasjon Dette skjemaet er fylt ut av: Navn: : Anne Kristine Fagervokt Kommune: : Ørland Kommunenummer: : 1621 Telefonnummer: : 72514000 E-post:

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsekvenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsekvenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsekvenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012

Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012 Alkoholbruk i Stjørdal kommune utfordringer og effektive tiltak 18.01.2012 Monica Lillefjell Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU, Enhet for beste praksis Hva vil vi si noe om: Oppdraget Metode

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Narvik 16. okt. 2014 Bergljot Baklien. Alkoholpolitikk i praksis: Møtet mellom lovtekst og virkelighet

Narvik 16. okt. 2014 Bergljot Baklien. Alkoholpolitikk i praksis: Møtet mellom lovtekst og virkelighet Narvik 16. okt. 2014 Bergljot Baklien Alkoholpolitikk i praksis: Møtet mellom lovtekst og virkelighet Alkoholpolitiske beslutningsarenaer * Overnasjonalt, EU, WHO * Nasjonalt, alkoholloven setter rammer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

Svar på høring om forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften

Svar på høring om forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften v2.2-18.03.2013 HERE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/8794-2 Saksbehandler: Mari Jonsrud/Solveig H. Aase Dato: 16.01.2014 Svar på høring om forslag til

Detaljer

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006 Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt Håkon Riegels 27. mars 2006 Ulike virkemidler kan begrense tilgjengeligheten Monopol Tidsavgrensninger Aldersgrenser

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2008

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2008 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2008 Hege Cesilie Lauritzen 1. Innledning... 2 2. Datagrunnlag... 3 3. Kommunale salgsbevillinger... 4 3.1 Antall salgssteder... 4 3.2 Ølmonopol... 8 3.3 Vinmonopol...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2008 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 16.aug 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG

ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2008 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 16.aug 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG ADRESSE Butikk Eier Antall kontroller 2008 Agnes Mowinckelsgt. 5 Spar NKP-Gården AS Nye Fosse, NKP Gården 16.aug 1 Alvehaugen 1 Kiwi 882 Godvik NG Kiwi Vest AS 26/3,30/7 2 Alvehaugen 2 Rema 1000 Godvik

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 1. Kontaktinformasjon Dette skjemaet er fylt ut av: Navn: : Solfrid Lund Kommune: : Bjugn Kommunenummer: : 1627 Telefonnummer: : 99584674 E-post: : solfrid.lund@bjugn.kommune.no

Detaljer