Høringsuttalelse - reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift - Nussir og Ulveryggen - Kvalsund kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse - reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift - Nussir og Ulveryggen - Kvalsund kommune"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kvalsund kommune Rådhusvn Kvalsund Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato RÅD/P&U/TTN Sak 2010/ Ark Saksbehandler/direkte telefon: Iris Jæger Høringsuttalelse - reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift - Nussir og Ulveryggen - Kvalsund kommune Vi viser til brev fra Kvalsund kommune datert Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for gruvedrift for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen, en driftsperiode på år for å utnytte en forekomst med en verdi på minst 20 milliarder kroner. Foreløpig estimat viser en forventet uttaksmengde på 25 mill. tonn råmalm. Malmen er planlagt oppredet ved bruk av flotasjon. Det er i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen foretatt en konsekvensutredning for planlagt gruvedrift. Konsekvensutredningen vil ligge til grunn også for øvrige nødvendige tillatelser etter annet lovverk enn plan- og bygningsloven. Utslipp til vann, luft og grunn vil bli behandlet etter forurensningsloven når det foreligger en godkjent reguleringsplan. Planområdet for reguleringsplanen omfatter både områder på land og et areal for sjødeponi. Fylkesmannen forutsetter i behandlingen av reguleringsplanen at det vil bli gitt tillatelse til sjødeponi. Vi har med det utgangspunkt kun et fåtall merknader til planutkastet. Fylkesmannen har imidlertid innvendinger til innholdet i konsekvensutredningen hva gjelder behandlingen av utslipp til sjø og mener deler av utredningen bygger på feil regelverksforståelse samt er mangelfull om konsekvensene for laks. KORT OM TILTAKET OG HØRINGSDOKUMENTENE Nussir ASA ønsker å utvinne kobberforekomstene i fjellene Ulveryggen og Nussir som ligger på vestsida av Repparfjorden i Kvalsund kommune. Det har tidligere blitt drevet kobberproduksjon fra Ulveryggen fra fire mindre dagbrudd. Størstedelen av landarealet som inngår i planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Deler av området sør for Øya industriområde er avsatt til område for råstoffutvinning, fremtidig masseuttak stein, grus og kobber. Gjeldende reguleringsplan for Avfallsdeponi Ulveryggen omfatter et mindre område innenfor søndre del av planområdet og skal fortsatt gjelde. Industriområdet ved Øyen er satt av til fremtidig næring/industriområder samt LNF-F Område for allmenn friområde. Store Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus VADSØ

2 Side 2 av 7 deler av Repparfjorden er avsatt til Særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag Gyte/Fiskeområder. Det legges til rette for følgende i reguleringsplanforslaget: - Industriområde med oppredningsverk og tilhørende anlegg ved Gamle Folldal verk på Øyen - Råstoffutvinning (kobber) fra gruver ved underjordsdrift i Nussir og Ulveryggen, herunder alternative områder for påhugg til forekomsten i Nussir - Avgangsdeponi i sjø (Repparfjorden) - Område for mellomlagring av gråberg ved Øyen og Ulveryggen - Brakkeriggområde ved Øyen - Masseuttak for tilrettelegging for utvidet industriområde på Øyen - Driftsvei mellom oppredningsverk og påhugg Nussir og Ulveryggen, samt driftsvei mellom Ulveryggen og avlossingsplass for Ulveryggen - Utbedring av RV 94 forbi Øyen - Omlegging av 22 kv kraftledning, samt ny koblingsstasjon og trafostasjon ved eksisterende 135 kv kraftledning - Sikring av tilstrekkelig areal til allerede etablerte virksomheter på Øyen og Ulveryggen Oppsummering av konsekvensutredningen Konsekvensutredningen viser ved deponering av avgangsmasser på land meget stor negativ konsekvens for - reindrift middels til stor negativ konsekvens for - landskap - friluftsliv (ved valg av landdeponi over Aresjohka) middels negativ konsekvens for - biologisk mangfold på land - biologisk mangfold i ferskvann - friluftsliv (ved valg av landdeponi ovenfor verket på Øyen) liten negativ konsekvens for - sjøsamisk bruk av Repparfjorden og sjønære arealer - gytefelt for fisk - oppvekstområde for fisk - beiteområde for fisk - områder for fiske med tradisjonelle redskaper - områder for rekreasjons- og fritidsfiske ingen til liten negativ konsekvens for - områder for låssetting av pelagisk fisk Konsekvensutredningen viser at gruvene pga underjordsdrift i liten grad vil påvirke INONstatus i området. Et landdeponi vil derimot medføre et totalt bortfall av inntil 4,1 km 2 INON sone 2 (1-3 km fra tyngre inngrep), en endring av INON sone 1 (3-5 km fra tyngre inngrep) til sone 2 på 5,0 km 2 og endring fra villmarkspregete områder (over 5 km fra tyngre inngrep) til sone 1 på 2,3 km 2. Konsekvensutredningen viser ved deponering av avgangsmasser i sjø middels til stor negativ konsekvens for - gytefelt for fisk middels negativ konsekvens for - biologisk mangfold i ferskvann - sjøsamisk bruk av fjorden og sjønære arealer - marint miljø i Nærsonen - oppvekstområde for fisk - områder for fiske med tradisjonelle redskaper

3 Side 3 av 7 middels til liten negativ konsekvens for - biologisk mangfold på land liten til middels negativ konsekvens for - friluftsliv - beiteområde for fisk - områder for rekreasjons- og fritidsfiske - anadrom laksefisk liten negativ konsekvens for - landskap - marint miljø i Randsonen ingen til liten negativ konsekvens for - reindrift - marint miljø i Fjernsonen - områder for låssetting av pelagisk fisk Konsekvensutredningen viser også at et sjødeponi vil medføre bortfall av inntil 0,8 km 2 INON sone 2 (1-3 km fra tyngre inngrep), en endring av INON sone 1 (3-5 km fra tyngre inngrep) til sone 2 på 0,8 km 2 og endring fra villmarkspregete områder (mer enn 5 km fra tyngre inngrep) til sone 1 på 0,1 km 2. Dette er bortfall fra utvidelse på land, selve sjødeponiet ligger mellom tyngre inngrep i form av veger og påvirker ikke INON-status. Tiltakshaver har vurdert de to alternativene for landdeponi opp mot sjødeponi jf. forskrift om konsekvensutredninger vedlegg III Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen, og funnet at de ikke ønsker å gå videre med planer om landdeponi. Det blir konkludert med at de tekniske og driftsmessige utfordringene knyttet til etablering av et landdeponi i et svært dårlig egnet landskap, vil være på eller forbi grensen til det forsvarlige. Dette sammenholdt med at investeringskostnadene for et landdeponi vil være 100 ganger høyere enn for et sjødeponi gjør at tiltakshaver ikke ønsker å gå videre med planer om landdeponi. Framlagt reguleringsplan for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen gir følgelig bare rammer for etablering av gruvedrift med tilknyttet avgangsdeponi i sjø. Fylkesmannen legger derfor dette til grunn i sin uttalelse til reguleringsplanen. FYLKESMANNENS UTTALELSE TIL REGULERINGSPLANEN Fylkesmannen vurderer det slik at spørsmålet om sjødeponi alternativt landdeponi er et grunnleggende spørsmål i saken. Realiseringen av et sjødeponi forutsetter en godkjent utslippstillatelse fra KLIF. Dersom sjødeponi ikke innvilges vil det måtte utarbeides en ny reguleringsplan med landdeponi. Med dette utgangspunkt ser vi det ikke som vårt mandat å bruke reguleringsplanbehandlingen til å avklare det grunnleggende spørsmålet om sjødeponi eller ikke. Plankart og bestemmelser For å få et logisk plankart bør eventuelle tunneler fra påhugg til Område for underjordisk gruvedrift merkes av på plankartet. Bestemmelser pkt 1.5. Ut fra tidligere befaringer i området og bildedokumentasjon antar Fylkesmannen at det også i områdene rundt RU1 og AV1 kan være forurensing i grunn. Vi har observert en oljeforurensning ved det gamle verkstedet (RU1), i tillegg til at det ligger mye gammelt skrot, oljetønner og lignende i vegskråninger. Bilder kan oversendes om ønskelig. Vi ber om at disse områdene blir oppført under pkt. 1.5 i bestemmelsene.

4 Side 4 av 7 INON og landskap Kvalsund har to større villmarkspregede områder. Alternativet med sjødeponi vil føre til et totalt bortfall av villmarkspregede områder i Kvalsund fra gruvevirksomheten på 0,1 km 2. Fylkesmannen har ikke merknader til dette. Landskapsområdene rundt Nussir/Ulveryggen er i konsekvensutredningen definert til å bestå av tre ulike landskapstyper: åpent fjordlandskap, åpent dallandskap og småkupert høyfjellslandskap. Området for oppredningsverket er allerede i dag preget av industrivirksomhet. Med sjødeponi vil tiltaket ha liten til middels negativ konsekvens for landskapet sett under ett. Fylkesmannen har ikke merknader til dette. 420 kv-kraftlinjen som Statnett planlegger fra Balsfjord til Hammerfest vil ha betydning for konsekvensvurderingen for landskapet i Indre Repparfjorden. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i to ulike 0-alternativer, med eller uten bygging av 420 kv-linja. Selv om ei kraftlinje kan gi relativt sett mindre landskapseffekt av terrenginngrepene fra gruvevirksomheten, mener Fylkesmannen at det både med og uten kraftlinje må legges vekt på avbøtende tiltak av gruvas inngrep i forhold til landskapet der dette er mulig. Aktuelle tiltak kan være bevaring av eksisterende vegetasjon i randsonene rundt anlegg, reetablering av stedegen vegetasjon etter endt bruk/lagring av gråberg og en god estetisk utforming av bygningsmassen. Samfunnssikkerhet Fylkesmannen noterer at sikkerhet tilknyttet damanlegg skal behandles i egen søknad til NVE og sikkerhet tilknyttet oppbevaring av eksplosive varer skal behandles i egen søknad til DSB. FYLKESMANNENS UTTALELSE TIL KONSEKVENSUTREDNINGEN Etablering av et sjødeponi vil få konsekvenser for miljøtilstanden i Repparfjorden. Hovedkonklusjonen i delutredningen som dekker dette temaet (vedlegg 8), er at et sjødeponi vil gi middels negative konsekvenser for det marine miljøet. Fylkesmannen mener denne konklusjonen er uriktig. Hovedinntrykk av konsekvensutredningen for marint miljø Hovedinntrykket av konsekvensutredningen for marint miljø ved sjø- eller landdeponi, er at rapporten inneholder de relevante beregninger og modelleringer som er nødvendige for å forutse konsekvensene av de alternative løsningene. Likevel vil Fylkesmannen påpeke at utredningen tar utgangspunkt i tolkninger av vannforskriftens bestemmelser som etter vårt syn er feilaktige. Dette medfører at prosjektets mulige konflikter med miljølovgivningen kan underestimeres. Fylkesmannen finner grunn til å påpeke dette, slik at tiltakshaver og andre interessenter kan få et realistisk inntrykk av konfliktnivået, uten at vi foregriper saksbehandlingen av utslippssøknaden. Om sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) SMVF er en kategori av vannforekomster som får mindre strenge miljømål i forhold til økologisk tilstand. KUen tar som utgangspunkt at sjødeponiet blir definert som SMVF. Fylkesmannen vil understreke at Repparfjorden per i dag ikke har status som SMVF, og heller ikke er utpekt som kandidat til SMVF. Det er gjennom regionale vannforvaltningsplaner at SMVFer fastsettes, og kandidater til SMVFer blir utpekt på bakgrunn av eksisterende tilstand. De regionale vannforvaltningsplanene skal vedtas etter plan- og bygningsloven. Vedtak vil først fattes av fylkestinget i 2015, og deretter skal planen legges frem for Kongen til godkjenning.

5 Side 5 av 7 Med tanke på dette beslutningsforløpet er det tvilsomt om det planlagte sjødeponiet kan bli vurdert som en SMVF ved tidspunktet for en behandling av en utslippssøknad. Derfor vil miljømålene for naturlige vannforekomster gjelde for søknaden. Om fastsettelse av miljømål og vannforskriftens 12 Ny aktivitet eller nye inngrep som kan forringe miljøtilstanden i en vannforekomst skal vurderes i forhold til vannforskriftens 12. Denne bestemmelsen vil først komme til anvendelse ved behandling av søknad om utslippstillatelse, og vil da kunne begrense skjønnsrommet som ligger i forurensningsloven betydelig. Det gjelder særlig dersom deponeringen av avgangsmasser defineres som kjemisk eller biologisk aktiv forurensning. KUens beskrivelse av miljøpåvirkningen fra sjødeponiet danner etter Fylkesmannens syn et godt grunnlag for å vurdere en eventuell konflikt mellom tiltaket og vannforskriftens krav. Det fremgår av KUen at sjødeponiet sannsynligvis vil medføre dårlig kjemisk tilstand og svært dårlig økologisk tilstand, basert på beregningene av avgangsmassenes innhold (vedlegg 8). Vannforskriftens 12 gir adgang til en forringelse fra svært god til god tilstand, dersom forringelsen skyldes andre forhold enn inngrep av ren fysisk karakter. Fylkesmannen skal i denne uttalelsen som nevnt ikke foregripe saksbehandlingen for en eventuell utslippssøknad. I tillegg er spørsmålet om hvordan vannforskriftens 12 skal tolkes og anvendes i forhold til deponering av avgangsmasser, av en så prinsipiell karakter at dette må få sin endelige avklaring på nasjonalt nivå. Derfor mener Fylkesmannen at det er uheldig at KUen inneholder, og tar utgangspunkt i, fortolkninger av regelverket som foregriper eventuelle dispensasjonsmuligheter og lempeligere krav, og som divergerer fra innholdet i veiledere utgitt av direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet. Fylkesmannen har et klart inntrykk av at flere av regelverksfortolkningene som presenteres i KUen, bygger på misforståelser. I så fall gir dette seg utslag i bruk av feil referanseverdier, som i tabell 1 på side 15. Her oppgis grenseverdien mellom klassene moderat og dårlig som en referanseverdi for beregningene, i motsetning til grensen for oppnåelse av miljømålene fastsatt i vannforskriften, som går mellom klassene god og moderat. Fylkesmannen antar at dette er gjort bevisst, på bakgrunn av en e-post fra Klif som det refereres til flere steder i KUen. Fylkesmannen mener KUen burde ta utgangspunkt i vannforskriften, offisielle tolkningsdokumenter, og veiledningsmateriellet utgitt av direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet. Selv om det miljøfaglige faktagrunnlaget som presenteres i KUen er korrekt og dekker alle interessante aspekter, så kan deler av innholdet likevel virke villedende ikke nødvendigvis for beslutningstakere, men muligens for tiltakshaver og andre interessenter i prosjektet. Hvis så er tilfelle, vil dette utgjøre en alvorlig svakhet i utredningsarbeidet rundt sjødeponispørsmålet. Påvirkning av marint miljø - suspendert stoff versus sedimenter Under delutredning 4, om konsekvenser for marint miljø, sies det at det først og fremst er suspenderte partikler og løste metaller som kan påvirke marint miljø. Det er mulig at dette kan forsvares faglig, men Fylkesmannen minner om at vannforskriften (i likhet med EUs vanndirektiv) også fastsetter grenseverdier for metaller i sedimenter, som grunnlag for vurdering av kjemisk og økologisk tilstand i det marine miljø. Verdisetting av naturtyper og biologisk mangfold KUens sammenstilling av konsekvenser ved tre ulike alternativer, utgjøres av sammenhengen mellom omfang og konsekvens av miljøpåvirkningen, og naturtypens verdi. Her må det kommenteres at dagens forvaltningsregime for vann (hvor vannforskriften utgjør rammene), ikke tar hensyn til naturtypens verdi, men vurderer påvirkninger og tilstand i

6 Side 6 av 7 forhold til fastsatte referanseverdier for den aktuelle vanntypen. Eventuelle hensyn til sjeldne eller verdifulle naturtyper og arter vil komme i tillegg. Nasjonal laksefjord Fylkesmannen mener konsekvensutredningen legger for lite vekt på at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord. Gjennom Stortingsvedtaket om nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag er laksen fra Repparfjordelva gitt et særlig vern. Om dette særlige vernet heter det i St. prp. nr at tiltak med risiko for alvorlig forurensning ikke skal tillates. Med alvorlig forurensning menes at laksen skal gis særlig beskyttelse mot akutt forurensning og langsiktige konsekvenser av utslipp. Konsekvensutredningen beskriver at akutte utslipp kan forekomme ved uhell. Hva ordinære driftsutslipp vil ha å si med hensyn til eventuell langsiktige konsekvenser informeres det etter vårt syn for lite om i konsekvensutredningen. Eksempelvis vil metallkonsentrasjonene i vann når smolten skifter fra livet i ferskvann til livet i sjøvann ha avgjørende betydning for overlevelsen til smolten. Denne fasen i laksens liv er svært kort, men avgjørende. Beskyttelsesregimet omfatter også vern mot langsiktige konsekvenser av utslipp. Konsekvensanalysen gir ikke tilstrekkelig svar på om akutte utslipp eller lave utslipp over tid vil ha langsiktige konsekvenser for laksestammen. Konsekvensutredningen beskriver at det kan skje en opphopning av kopper og nikkel i sediment og biota i utslippsområdet. Fylkesmannen mener det er et relevant grunnlag for beslutningen i utslippssaken at det er vurdert nærmere hva dette på lang sikt vil kunne bety for laksestammen. Konsekvensutredningen beskriver også at det i frie vannmasser kan sveve partikler uten at dette blir sammenholdt med andre parametre som kan ha virkning på laks. Det hadde vært ønskelig at summen av påvirkninger også hadde blitt tatt med som grunnlag for vurderinger av hvordan laksen eventuelt kan bli påvirket etter lang tids utslipp. Berørte ferskvannsforekomster Konsekvensutredningen beskriver de ferskvannsforekomstene som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. De vannforekomstene i ferskvann som kan bli berørt av tiltaket er små, og har etter Fylkesmannens vurdering relativt liten betydning for biologisk mangfold i den store sammenheng. Flere av de undersøkte elvene har bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Elvene har imidlertid svært begrenset betydning som gyte- og oppvekstområde for disse artene på grunn av sin beskjedne størrelse. I flere av elvene ble det registrert unormalt lave tettheter av laksefisk, og fravær av årsyngel. Den lave tettheten antas å ha sammenheng med ekstreme flomsituasjoner, vandringshinder og elvenes topografi, der ekstreme flomsituasjoner antas å være den mest sannsynlige enkeltfaktoren. De vannkjemiske analysene indikerer at bergrunnen avgir noe kobber allerede før utslipp fra den påtenkte virksomheten, og det ble målt forhøyede verdier i flere av resipientene. Blant annet viser prøvene fra Geresjohka og Ytre Ariselv verdier som vil gi vannforekomstene moderat tilstand. I en bekk fra det gamle gruveområdet ved Aresbakti ble det påvist kobberverdier på 118 µg/l, hvilket er ekstremt høye verdier. Sannsynlig kilde er drensvannet fra de gamle dagbruddene og tippene rundt, som er målt til 470 µg/l kobber i midlere konsentrasjon i perioden En svakhet ved de kjemiske undersøkelsene er at det bare er tatt én enkelt prøve, og dette alene er ikke tilstrekkelig til å fastslå dagens tilstand.

7 Side 7 av 7 Fylkesmannen vil i denne sammenheng peke på bunndyrundersøkelsene da disse beskriver den faktiske økologiske tilstanden i vannforekomstene. Bunndyrundersøkelsene i Ytre Ariselv, Geresjohka, Dypelva og Fægfjordelva viser at den økologiske tilstanden er god eller svært god. Utredningen sier forholdsvis lite om konsekvensene for ferskvannsforekomstene ved et sjødeponi. Ved Nussir vil det ikke bli avløp til omgivelsene, mens det ved Ulveryggen vil gå et avløp via godkjent partikkelrenseanlegg til omgivelsene. Ulveryggen har i dag et avsig fra grunnstollen under overvåkning i henhold til konsesjon gitt til Finnmark Gjenvinning. Etter gruvedriftens opphør vil gruva fylles med vann slik at det vil bli en avrenning mot omgivelsene, og det forventes at vannkvaliteten vil være slik at vann kan gå i avløp til omgivelsene. Utredningen kan ikke gi noe klart svar på hvor mye forurensning man kan forvente seg ved gruvedrift. En ting er forurensning fra eventuelt avløpsvann, ett annet moment er hvordan den generelle avrenningen fra hele gruveområdet vil påvirke de ulike vannforekomstene. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen forståelse for at det ikke kan gis et klart svar. Det burde etter vår oppfatning likevel vært drøftet sannsynligheten for at målet om minst god økologisk og kjemisk tilstand vil bli overskredet eller ikke. Dersom de undersøkelsene som ble gjort i bekken fra Aresbakti kan indikere hva slags avrenning en muligens kan forvente, så vil slike verdier ikke være akseptable i forhold til vannforskriften. Fylkesmannen legger til grunn at det ved en evt. utslippstillatelse vil bli stilt krav om overvåking i alle berørte resipienter i henhold til vannforskriftens krav, og at det stilles krav til drift og avslutning som sikrer god vanntilstand i området. Med hilsen Bente Christiansen fylkesmiljøvernsjef Iris Jæger førstekonsulent Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. Kopi til: Klima- og Postboks 8100 Dep 0032 Oslo forurensningsdirektoratet Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondh eim Finnmark fylkeskommune Henry Karlsensplass Vadsø

Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden

Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden Publisert under: Regjeringen Solberg Utgiver: Klima- og miljødepartementet Nyhet Dato: 19.12.2016 Regjeringen ønsker

Detaljer

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Guttorm N. Christensen NUSSIR og Ulveryggen kobberforekomst, Kvalsund kommune, Finnmark Feltet oppdaget på 1970-tallet og er en av

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NUSSIR OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NUSSIR OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg 4 Fremlagt på møte 19.08.2011 Styresak 31/2011 Saknr. 10/00684 Arknr. 415.2 REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NUSSIR OFFENTLIG ETTERSYN 1. Innledning Kvalsund kommune har lagt ut reguleringsplan

Detaljer

Svar på høring av søknad om tillatelse-nussir ASA Kvalsund Kommune

Svar på høring av søknad om tillatelse-nussir ASA Kvalsund Kommune 29. februar 2012 Til: Klima og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep. 0032 Oslo Svar på høring av søknad om tillatelse-nussir ASA Kommune Viser til deres skriv av 31.01.2012 vedrørende høring på

Detaljer

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Det kommer ingen radioaktive utslipp fra gruva i Repparfjord i Vest-Finnmark, konkluderer Statens strålevern. Dermed gjenstår kun driftskonsesjonen før gruva

Detaljer

1.2.1 Bygge og anleggsområder: Reguleringsplan legger til rette følgende areal til bygge- og anleggsområder:

1.2.1 Bygge og anleggsområder: Reguleringsplan legger til rette følgende areal til bygge- og anleggsområder: 1 Reguleringsplan 1.1 Formålet med reguleringsplanen Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvinning av kobber fra forekomstene Nussir og Ulveryggen, samt gi rammer for etablering og

Detaljer

Framlagt på møte 11.04.2012 Styresak 20-2012 Saksnr. 10/00684 Arknr. 415.2

Framlagt på møte 11.04.2012 Styresak 20-2012 Saksnr. 10/00684 Arknr. 415.2 STYRESAK SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR NUSSIR ASA Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) har sendt på høring søknad fra Nussir ASA om utslippstillatelse. Søknaden omfatter alt av utslipp fra virksomheten,

Detaljer

Største planlagte forurensning i nyere, norsk historie

Største planlagte forurensning i nyere, norsk historie Største planlagte forurensning i nyere, norsk historie Klima- og forurensningsdirektoratet mener at vannforskriften ikke skal beskytte Repparfjord mot gruveavfall fra Nussir. I bakgrunnen er det nedlagte

Detaljer

Høringsuttalelse PS 32/11: Reguleringsplan NUSSIR - med konsekvensutredning

Høringsuttalelse PS 32/11: Reguleringsplan NUSSIR - med konsekvensutredning Kvalsund kommune 15. sep. 2011 Teknisk etat Rådhusveien 18 9620 Kvalsund servicekontoret@kvalsund.kommune.no Høringsuttalelse PS 32/11: Reguleringsplan NUSSIR - med konsekvensutredning Vi viser til mottatt

Detaljer

Effekter av gruveutslipp i fjord. Hva vet vi, og hva vet vi ikke. Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet

Effekter av gruveutslipp i fjord. Hva vet vi, og hva vet vi ikke. Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet Effekter av gruveutslipp i fjord Hva vet vi, og hva vet vi ikke Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet 1 1 Havforskningsinstituttets rolle Gi råd til myndighetene slik at marine ressurser og marint miljø

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse - Nussir ASA i Kvalsund kommune - høringssvar

Høring av søknad om tillatelse - Nussir ASA i Kvalsund kommune - høringssvar Arkivsak: 07/01986-29 Arkivkode: _ Saksbehandler: Johnny-Leo Jernsletten Ugradert Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 20.3.2012 12/15 Høring av søknad om tillatelse - Nussir ASA i Kvalsund kommune

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Fremlagt på møte Styresak Saknr. 10/00684 Arknr STYRESAK SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR NUSSIR ASA

Fremlagt på møte Styresak Saknr. 10/00684 Arknr STYRESAK SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR NUSSIR ASA Fremlagt på møte 11.04.2012 Styresak Saknr. 10/00684 Arknr. 415.2 STYRESAK SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR NUSSIR ASA Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) har sendt på høring søknad fra Nussir ASA

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2010 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: Fra kl.: 19.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Gruvedrift kan koste mer enn det smaker

Gruvedrift kan koste mer enn det smaker Gruvedrift kan koste mer enn det smaker Det finnes ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at gruvedrift i Kvalsund er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er konklusjonen i en rapport bestilt av Sametinget. Innerst

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Et spill for galleriet

Et spill for galleriet Et spill for galleriet Denne reinflokken i Kvalsund har slått seg ned ved Repparfjorden for kvelden. I morgen er det møte og befaring om innsigelsene i reguleringsplanen for den omstridte Nussirgruva.

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Rapporten bagatelliserer alvorlig miljøproblem

Rapporten bagatelliserer alvorlig miljøproblem Rapporten bagatelliserer alvorlig miljøproblem Nussir har testet utlekking av kobber i sjøvann. Dette bildet illustrerer avrenningsproblematikk fra kobber. Den grønne kobbersteinen er fra det tidligere

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/ Ark 542.1

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/ Ark 542.1 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/1324 10.09.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Massedeponier og vannforvaltning. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune

Massedeponier og vannforvaltning. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Massedeponier og vannforvaltning v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Massedeponier og vannmiljø - Overordna bestemmelser Kommuneplan Miljøplan Vannforskriften og vannforvaltningsplaner Forurensningsloven

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN FOR NUSSIR.

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN FOR NUSSIR. HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN FOR NUSSIR. Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening Postboks 30 9615 Hammerfest 02.11.2011 Kvalsund kommune Teknisk etat Rådhusveien 18 9620 Kvalsund HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Miljødirektoratets oppgaver og ansvar; bruk av naturmangfoldloven og vannforskriften. Miljøforum for industrien 2015

Miljødirektoratets oppgaver og ansvar; bruk av naturmangfoldloven og vannforskriften. Miljøforum for industrien 2015 Miljødirektoratets oppgaver og ansvar; bruk av naturmangfoldloven og vannforskriften Miljøforum for industrien 2015 Naturmangfoldloven 7 prinsipper for offentlig beslutningstaking Vurderingen av prinsippene

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet

Oppdrag i tilknytning til reguleringsplan for gruvedrift ved Nussir i Kvalsund kommune - svar fra Miljødirektoratet Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 26.09.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1878 Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen Oppdrag i tilknytning

Detaljer

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna Regional plan for Vefsna Planforum Dato 12. februar 2014 Fra ST. prp 53 (2008 2009) Departementet foreslo et prøveprosjekt med samla vassdragsforvaltning i Vefsna. Planen utarbeides som regional plan i

Detaljer

NVEs arbeid med vanndirektivet. Kjell Carm Norges vassdrags- og energidirektorat

NVEs arbeid med vanndirektivet. Kjell Carm Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs arbeid med vanndirektivet Kjell Carm Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Hva vil NVE bidra med i arbeidet med vannforskriften Karakterisering Tiltaksanalyse Overvåking Forvaltningsplan Forholdet

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Åsen Settefisk, Levanger kommune

Rapport fra tilsyn ved Åsen Settefisk, Levanger kommune Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth Deres ref.: Vår dato: 22.11.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 57 E-post: mbg@fmnt.no Vår ref.: 2012/4686 Arkivnr: 431 Åsen Settefisk AS 7630 ÅSEN Rapport fra tilsyn ved

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Tilsyn ved ØFAS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved ØFAS, oversendelse av tilsynsrapport FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskap Postboks 146 9845 TANA Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/1233 27.10.2014

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom vedrørende søknad om utslippstillatelse fra Nussir ASA

Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom vedrørende søknad om utslippstillatelse fra Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo SAK: 2010/397 Oslo, 8.3.2012 Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom vedrørende søknad om utslippstillatelse fra Nussir ASA Innledning Hvert

Detaljer

Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010

Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010 Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010 Roy M. Langåker, Direktoratet for naturforvaltning (DN) Utfordringer for biologisk mangfold i regulerte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen?

Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Helhetlig vannforvaltning etter Vannforskrift og Naturmangfoldlov - til hjelp for laksen? Villaksutvalget 10 år etter, Lillestrøm, 4.-5. mai 2010 Øyvind Walsø, Direktoratet for naturforvaltning Fellestrekk

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Søndre Fosen 19 06 2012 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringene med tanke på å få og opprettholde et godt vannmiljø i Søndre Fosen vannområde

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012.

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Boks 8111 Dep 0032 Oslo Att: Simon Haraldsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Sydvaranger juni Gruvedrift framtidsnæring eller naturrasering?

Sydvaranger juni Gruvedrift framtidsnæring eller naturrasering? Sydvaranger juni 2011 Gruvedrift framtidsnæring eller naturrasering? Naturvernforbundets syn Vi er ikke mot gruvedrift, men stiller spørsmål til omfanget, klare miljøkrav til bransjen og styresmaktene,

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram Postboks 9354 Grønland Pb 9354 Grønland 0135 Oslo 0135 Oslo Til: VRM for vannregion Vest-Viken, Buskerud fylkeskommune Kopi: KLD, NVE, OED og Miljødirektoratet deres ref; vår ref; 12114 Oslo; 21.12.2014

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer 1 Innledning Planområdet for Regional plan for Vefsna er gitt gjennom St.prop. 53. Dette tilsvarer Vefsnas nedbørsfelt, unntatt Skjervo,

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut M. Nergård 77 64 22 10 20.02.2015 2013/4949-17 443.1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut M. Nergård 77 64 22 10 20.02.2015 2013/4949-17 443.1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut M. Nergård 77 64 22 10 20.02.2015 2013/4949-17 443.1 Deres dato Deres ref. Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Søknad om tillatelse

Detaljer

ØKONOMISK SIKKERHETSSTILLELSE

ØKONOMISK SIKKERHETSSTILLELSE ØKONOMISK SIKKERHETSSTILLELSE Vedlegg til søknad om Driftskonsesjon for Nussir ASA 1 Bakgrunn Fra DMFs veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse: Mineralloven ( 49 og 50) pålegger den som vil foreta eller

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Storheia vindpark Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 Statkraft Development AS Side 3 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER...

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015 Vår dato: 02.03.2015 Vår ref: 201501215-9 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Se mottakertabell Innkalling og sakspapirer

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA Vannforskriften Helge Huru, MIVA. 15.03.2012 Forskrift for rammer for vannforvaltning Gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett Skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Karakterisering Rennesøy

Karakterisering Rennesøy Karakterisering Rennesøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 5557 2115 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato Vår referanse 2013/15192 461.3 Dykkar referanse BKK Produksjon AS Kokstadvegen 37 5020 BERGEN Tillatelse til

Detaljer

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU).

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU). Vår dato: 23.11.2015 Vår ref: 201500048-37 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no NRS FINNMARK AS Postboks 1154 9504 ALTA Norwegian

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune Lofoten Sveiseindustri AS Postboks 81 8300 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6581 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Kristin Thorsrud Teien, avdelingsdirektør 14.10.2013 Halvparten av vannet i Norges kystområder og vassdrag er vurdert å være i god eller svært god økologisk

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Utslipp og deponering i kystsonen

Utslipp og deponering i kystsonen Utslipp og deponering i kystsonen Fortsatt en utfordring for sjømatnæringa? v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Foto: Remi Eilertsen 1 Utslipp og deponering Fortsatt en utfordring for sjømatnæringa?

Detaljer

PBL og vannforvaltningen

PBL og vannforvaltningen Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? PBL og vannforvaltningen Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer