TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET"

Transkript

1 TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET 2014

2 Innhold Forord... 3 Maritim Rolls-Royce utvikler toppmoderne offshorefartøy... 4 Simulator for fritt-fall livbåter... 5 Energieffektive skipsoperasjoner... 6 Olje/gass Bedre planlegging gir store verdier... 7 Test av nødlandinger med helikopter... 8 Ny testrigg for offshorekabler... 9 Havenergi Utvikling av Dudgeon vindturbinfelt Arktis SARiNOR jobber for bedre sikkerhet Sjømat System for taredyrking Ocean Space Centre Skipsmodelltanken 75 år Organisasjon Finansielle hovedtall Et internasjonalt selskap Styrets beretning (utdrag)

3 Forord For MARINTEK ble 2014 et nytt spennende år. Vi har bistått næringene knyttet til havrommet med å løse faglig krevende og utfordrende oppgaver og gjennom vårt arbeid gitt viktige bidrag til innovasjon og teknologisk utvikling. Samtidig har vi lykkes med å styrke vår posisjon for videre utvikling i årene som kommer. I 2014 fikk vi et gjennombrudd når det gjelder vår deltagelse i Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) tildelt av Norges forskningsråd. MARINTEK er forskningspartner i hele tre nye SFI er. Vi er vertsinstitusjon for ett av sentrene; SFI Smart Maritime. I tillegg deltar vi i henholdsvis SFI Marine Operations og SFI Exposed Aquaculture. Disse tre sentrene vil sammen med Senter for fremragende forskning AMOS gjøre fagmiljøet på Tyholt godt rustet til å drive forskning og utvikling i mange år framover innenfor fagområder av stor strategisk betydning for nasjonen. De tematiske satsningsområdene innenfor disse sentrene harmonerer også godt med de planlagte satsningsområdene i Ocean Space Centre det fremtidige kunnskapssenteret for havromsteknologi. Regjeringen Solberg la i oktober 2014 fram Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Dette er regjeringens styringsdokument innen FoU i årene som kommer. Vi er svært tilfreds med at Ocean Space Centre fremheves i denne planen som ett av to sentre som skal gis særlig prioritet i årene som kommer. Konkret heter det: I langtidsplanen prioriterer regjeringen særlig to byggeprosjekter som vurderes som de viktigste for å nå målene i planen. Disse prosjektene er bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim (Ocean Space Centre) for MARINTEK og NTNU. Dette anser vi som en meget viktig milepæl, kanskje den viktigste så langt, i arbeidet for realisering av fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Vi har bistått næringene knyttet til havrommet med å løse faglig krevende og utfordrende oppgaver Som et ledd i arbeidet med å implementere utarbeidet gevinstrealiseringsplan for Ocean Space Centre, påbegynte vi i 2014 arbeidet med en omfattende organisasjonsendringsprosess. Stikkord for den nye organisasjonen er markedsorientering og evne til på best mulig måte å møte fremtidens markedsmessige utfordringer på en faglig relevant måte til samfunnets beste. Et høydepunkt i 2014 var helt klart markeringen i forbindelse med Skipsmodelltankens 75-årsjubileum 1. september, der vi sammen med gode samarbeidspartnere fikk belyst viktigheten av FoU-infrastruktur knyttet til havrommet. Vi har også i 2014 samarbeidet nært og godt med SINTEF og NTNU, spesielt NTNU Institutt for marin teknikk. Vi er tilfreds med at begge institusjoner i løpet av året har løftet fram havrommet i sine strategier. SINTEF har utpekt havromsteknologi som ett av fem satsingsområder i sin nye hovedstrategi, mens havromsvitenskap og -teknologi er ett av NTNUs fire tematiske satsingsområder. Denne rapporten presenterer et tverrsnitt av vårt bidrag til erobringen av havrommet i Oddvar Eide, administrerende direktør i MARINTEK 3

4 MARITIM Rolls-Royce utvikler toppmoderne offshorefartøy Rolls-Royce har vunnet en konkurranse hvor de skal ti lby design og produksjon av skipsutstyr ti l et innovati vt fartøy for norske Island Off shore. Skipet er hele 169 meter langt og 28 meter bredt. Det nye fartøyet er designet for å gjennomføre mange ulike oppgaver under vann, inkludert topphullsboring, undervannskonstruksjon og inspeksjon, samt arbeid med vedlikehold og reparasjoner på dype farvann. Fartøyet kan også ti lpasses enkle brønnoperasjoner. MARINTEK har gjennomført omfatt ende modelltester for å kvalitetssikre fartøyets design på oppdrag for Rolls-Royce. Fartøyets egenskaper ble testet i sti lle vann, i bølger, samt manøveregenskaper. Skipsmodellen hadde avansert utstyr for å kunne dokumentere blant annet tre moonpooler, rulledempingstank og tre roterende dyse-thrustere. Det innovati ve skipet vil bli bygget i Japan av Kawasaki Heavy Industries og er planlagt levert i Kontakt: Seniorforsker Bjørn Ola Berge 4

5 Simulator for fritt-fall livbåter MARITIM MARINTEK har utviklet et komplett verktøy for simulering av livbåtstup og livbåtens egenskaper i åpne farvann. Forskerne har gjennom mange år utviklet programmet VARUNA for simulering av livbåtstup, og VeSim for simulering av fartøyets framdrift, manøvrering og bevegelser i bølger, vind og strøm. I 2014 ble disse to programmene koblet sammen og fikk navnet VARUNA-VeSim. Sjøsetting av en livbåt i fritt fall fra en sliske (sklibane) består av en rekke forskjellige faser, som stiller store krav til simuleringsverktøyet: Livbåten frigjøres, sklir på slisken og begynner å rotere. Dersom den er installert på et skip, må man simulere sliskens bevegelser under sjøsettingen. Dette fordi slisken vil påvirke livbåtens utgangshastigheter og den effektive stuphøyden. Båten forlater slisken og faller gjennom luften. Kraftig vind vil påvirke bevegelsene betydelig, og vindfeltet vil være sterkt påvirket av vertsinstallasjonen. Båten treffer bølgene. Store krefter fra vannet vil bremse og rotere båten. Båten forsvinner under vannflaten, som lukkes over båten. Bak/over båten dannes en luftlomme, som til slutt kollapser. Dette genererer store lokale impulskrefter. Båten når sin dypeste posisjon, stiger opp og trenger gjennom vannflaten. Propellen kobles inn, og båten skal manøvreres bort fra installasjonen. Store krefter fra bølger, vind og strøm vil påvirke denne fasen. Krefter fra propell og ror/dyse må simuleres nøyaktig og interaksjon med skroget må tas hensyn til. Simulatoren VARUNA-VeSim håndterer alle disse fasene. For livbåter som er installert på skip/flytere brukes f.eks. SIMO for å simulere flyterens bevegelser. En viktig egenskap ved VARUNA-VeSim er at programmet regner raskt. Kommersielle CFD-programmer kan gjøre lignende simuleringer, men tidsforbruket vil være flere tusen ganger større. For å ta hensyn til skiftende vind- og bølgeforhold må tusenvis av simuleringer utføres, og da er ikke CFD et realistisk alternativ. MARINTEK jobber kontinuerlig med videreutvikling av VARUNA-VeSim. Validering av fasene fra båten forsvinner under vannflaten til den er tilbake på overflaten vil ha høy prioritet i Kontakt: Seniorforsker Ole Hermundstad 5

6 MARITIM Energieffektive skipsoperasjoner MARINTEK er en del av et stort EU-konsortium, som undersøker integrert skipsdesign og operasjonelle forhold for å sikre trygg og miljøvennlig skipsfart. Konsortiet består av klasseselskaper, skipsverft, designere, redere og forskningsinstitutter. Bakgrunnen for forskningssamarbeidet er innføringen av Energy Efficiency Design Index (EEDI). Den ble innført av IMO (International Maritime Organization) i januar 2013 og setter strenge miljø- og utslippskrav til alle nybygde skip. Den enkleste måten å oppfylle disse kravene på, er å installere en mindre skipsmotor. Denne løsningen kan derimot gå utover sikkerheten til enkelte skip på grunn av at manøvreringsegenskapene i ugunstige forhold ikke blir gode nok. MARINTEK leder et omfattende modelltestingsprogram i dette prosjektet, med mer enn 1300 tester for tre skipstyper med helt ulike hydrodynamiske egenskaper (RoPax-, container- og tankskip). MARINTEK deler på arbeidet med CEHIPAR, Flanders Hydraulic Research og TU Berlin. Mange forskjellige tester ble utført for å sjekke manøvrerings- og sjøegenskaper i bølger, for å verifisere avanserte programvarer og metoder utviklet spesielt for dette prosjektet. Alle disse faktorene gjorde det mulig å gjennomføre en helhetlig vurdering av skipets egenskaper og komme fram til et minimumskrav til motorstørrelse som sikrer trygge operasjoner i utfordrende farvann og værforhold. Målet med prosjektet var å balansere krav til effektivitet, sikkerhet og økonomi. Kontakt: Forsker Florian Bernhard Sprenger 6

7 OLJE OG GASS Bedre planlegging gir store verdier MARINTEK har vært deltaker i SFI-senteret Integrerte Operasjoner med sentrale partnere innen olje- og gassindustrien. Forskningsarbeidet har pågått i sju år og er nå i sluttf asen. Arbeidet har bidratt ti l kunnskap og metoder som er nytti g innen komplekse operasjoner hvor integrert planlegging er spesielt vikti g. For eksempel har Total Norge anvendt resultatene fra forskningsarbeidet ved utvikling av integrert planlegging for Marti n Linge-feltet. Målet med integrert planlegging er kostnadseff ekti ve og sikre operasjoner. Det er vikti g å ha et helhetlig bilde av alle operasjoner gjennom eff ekti v samhandling på tvers av fag, organisasjoner og lokasjon. For bedrift er innebærer innføringen av integrert planlegging å utvikle organisasjonen og ta i bruk nye teknologiske verktøy. Et av resultatene fra forskningsarbeidet er utviklingen av en webbasert ebook. Den presenterer ulike metoder, verktøy og fremgangsmåter for innføring av integrert planlegging. ebooken vil være nytti g for de som jobber innenfor operasjonell virksomhet og leverandører innen olje- og gassindustrien. Foto: Harald Pettersen - Statoil Forskerne har hatt et tett samarbeid med Petrobras, Statoil og Total, samt Aker Soluti ons som underleverandør innen vedlikehold og modifi kasjon. Insti tutt for energiteknikk (IFE), NTNU, UC Berkeley og SINTEF Teknologi og samfunn har vært forskningspartnere i IO-senteret. Les mer: Kontakt: Seniorforsker Lone Sletbakk Ramstad 7

8 OLJE OG GASS Test av nødlandinger med helikopter AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter som gjennomfører slike tester i verden i dag. Mange tester i tøffe værforhold ble gjennomført, hvor vekt, tyngdepunkt, treghet og flyteegenskaper var viktige parametere. Målet med sjødyktighetstesten var å validere helikopterets evne til å motstå vind og bølger i tøffe værforhold. Nødlandingstesten ble gjennomført for å undersøke belastningen på helikopteret, i tillegg til hvordan helikopteret lander under vanskelige forhold. I disse testene var helikopteret utstyrt med avanserte måleinstrumenter for blant annet å måle trykk og løft på rotor. Her klargjøres helikoptermodellen til sjødyktighetstest i MARINTEKs skips modelltank. Modellen nødlander i store bølger i MARINTEKs skipsmodelltank. Kontakt: Seniorforsker Bjørn Ola Berge 8

9 OLJE OG GASS Ny testrigg for offshorekabler MARINTEK fullførte i 2014 byggingen av en fullskala testrigg for offshorekabler. Riggen er designet slik at kabelen kan påføres både kompresjon og bøyning dynamisk, tilsvarende det en kabel opplever under installasjon og drift. Kompresjon i kabler oppstår på nesten alle nye utbygginger. Vanlig praksis er å tillate noe kompresjon. Tilbakemeldingen fra industrien er imidlertid entydig; Dagens metoder er ikke gode nok. Problemstillingen krever derfor forskning og utvikling av nye metoder og prosedyrer. Tilgang på kabler som er kvalifisert for kompresjon vil redusere kostnader og risiko for feil betydelig. Som en respons til dette har MARINTEK fokusert på utvikling av numeriske- og analytiske metoder, samt test og kvalifikasjon av kabler utsatt for kompresjon. Avansert måleutstyr er installert i testriggen for å finne eventuelle feil eller ustabiliteter i kabelen. Flere tester er allerede gjennomført både for å verifisere metodene som utvikles, samt kvalifikasjon av kommersielle kabler. Kabler blir vanligvis installert med lavt strekk. De kan derfor bli utsatt for kompresjon under installasjon og drift på grunn av fartøyets eller plattformens bevegelser i bølger og havstrømmer. Selv små verdier av kompresjon i kabelen, kan medføre overbelastning av lokale komponenter og generell ustabilitet på grunn av torsjon. Dagens regelverk gir ingen konkret veiledning med hensyn til respons, konsekvenser eller akseptable nivåer for kompresjon. MARINTEK viderefører forskningen på offshorekabler i Kontakt: Seniorforsker Frank Klæbo 9

10 HAVENERGI Utvikling av Dudgeon vindturbinfelt MARINTEK har vært sterkt involvert i både pre-design og designfasen av Dudgeon vindturbinfelt like øst for England. På slutten av 2013 ble det besluttet at feltet, som Statoil og Statkraft eier henholdsvis 75- og 25 prosent hver av, skulle utbygges. Omlag 65 vindturbiner på 6,3MW skal installeres. Produksjonen av strøm til land vil starte innen utgangen av MARINTEKs leveranse i første del av prosjektet var en viktig del av be slut ningsunderlaget. I løpet av høsten 2013 ble det utført modelltester og CFD-beregninger (Computational Fluid Dynamics) av bølgekrefter, samt integrerte strukturanalyser av vindturbinen. Bølgekreftene på 20 meters vanndybde er generelt vanskelig å beregne, pga at bølgene er veldig krappe og dermed betydelig ikkelineære. For å redusere usikkerheten i de integrerte struktur analysene, ble resultatene fra modelltestene og CFD-analysene vurdert oppimot hverandre og brukt som validering av de beregnede bølgekreftene i strukturanalysen. Både utmatting og ekstremkondisjoner (bølgehendelser med 50 års returperiode) ble undersøkt. I løpet av 2014 og 2015 er det blitt utført tre videre faser i prosjektet hvor ekstremkondisjonene (50-års bølgene) ble adressert: Først modellforsøk for å undersøke run-up på monopælene, deretter en teoretisk tilnærm ing for bedret teoretisk forståelse av ekstrembølgelastene, og til slutt nye modellforsøk for verifisering av de beregnede bølgelaster som ble brukt i design av vindturbinene i Dudgeon vindturbinfelt. Kontakt: Forskningsleder Trygve Kristiansen 10

11 ARKTIS SARiNOR jobber for bedre sikkerhet SARiNOR har satt sikkerhet på agendaen i nordområdene. Prosjektet, som er eid av Mariti m Forum Nord, jobber strategisk med å kartlegge dagens situasjon, samt se framover mot smarte og innovati ve løsninger som kan forbedre sikkerheten. For de som har sitt daglige arbeid i næringen, må sikkerheten komme først. Redningstjeneste i nord er i dag utf ordrende, på grunn av store avstander og sparsomt med infrastruktur. SARiNOR har studert hvordan nødalarmer blir utløst og formidlet.. I 2013 var det over 8000 alarmer registrert inn ti l Hovedredningssentralen på nasjonalt nivå. Av disse var over 1700 karakterisert som nødmeldinger, hvor hele 95 prosent var falske. Det betyr at fem prosent var reelle og bør behandles derett er. Alle alarmer må tas seriøst helt ti l de kan kvitt eres ut. Målsetti ngen er at Norge skal være verdensledende i planlegging og gjennomføring av redningsaksjoner. For å klare dett e bør både teknologien og alarmeringsutstyret utvikles og forbedres, samt ruti nene og prosedyrer fornyes ytt erligere. Et av behovene er å kunne sende posisjonsmeldinger fra lokalt utstyr, som fra en sender på en overlevingsdrakt. Dett e forenkler søk ett er folk i havet. Det er i ti llegg vikti g med gode fartøy og helikoptre, som kan plukke personer opp fra havet. På mangellisten står også god nok kommunikasjon i de nordlige farvann. De fl este satellitt er som kan benytt es ti l å overføre data, er plassert rundt ekvator. Plasseringen gjør at jorden skygger for signalenes vei mot de nordlige breddegrader. Signalene får dermed en vanskeligere vei ti l de som skal benytt e dem. Selve satellitt ene som benytt es ti l å utløse en nødmelding, COSPAS-SARSAT, har god dekning, men når behovet er mer enn å sende en nødmelding, blir problemet større. SARiNOR bidrar ti l at forskningen på sikkerhet styrkes innen det mariti me området. Personell ti l sjøs fortjener gode og sikre løsninger dersom uhellet først er ute. MARINTEK vektlegger dett e arbeidet og forsker på teknologiene som skal benytt es, så vel som de kommunikasjonsmessige, organisatoriske og prosedyremessige utf ordringene. Foto: Ruben Molnes Kontakt: Seniorforsker Kay Endre Fjørtoft 11

12 SJØMAT System for taredyrking MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskningsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte teksti ler for dyrking av tare. Prosjektet vil også vise at taredyrking på havet er teknisk- og økonomisk mulig. Taren kan benytt es som ingrediens i mat, dyrefor, produksjon av biodrivstoff eller ti l biokjemi. MARINTEK sin rolle er å dimensjonere forankringen, gjennom å beregne hvordan kreft ene fra havet påvirker taredyrkingssystemet. I dett e prosjektet er det utviklet teksti ler og prosesser slik at tare kan bli dyrket på horisontal duk under vann, noe som gir økt tareproduksjon og lett ere høsti ng i forhold ti l tradisjonelle metoder. Et slikt system vil bli utsatt for store kreft er fra havet. For å analysere kreft ene, har MARINTEK gjennomført simuleringer i analyseprogrammet RIFLEX-SIMO. Forankringen ble dimensjonert ut ifra analyseresultatene. Flere forskjellige versjoner av systemet er blitt analysert. MARINTEK har også gjennomført modellforsøk for å studere hvordan en duk for tareproduksjon oppfører seg i strøm og bølger. Mer informasjon om prosjektet fi nnes på htt p:// Kontakt: Sivilingeniør Sigrid Ringdalen Vatne 12

13 Ocean Space Centre Arbeidet med å realisere fremti dens kunnskapssenter Ocean Space Centre fortsatt e i 2014, et år som på mange måter kan beskrives som et gjennombrudd for prosjektet. Bakgrunnen er at regjeringen Solberg løft et fram Ocean Space Centre (OSC) som ett av to FoU-infrastrukturprosjekter som skal prioriteres i sin Langti dsplan for forskning og høyere utdanning i perioden Det ble i 2014 gjennomført en lang rekke forankringsti ltak, og svært mange sentrale politi kere fra de fl este parti er gjestet MARINTEK i løpet av året. Det har også vært en betydelig utredningsakti vitet i prosjektet. Arbeidet har fokusert på å implementere strategien i Gevinstrealiseringsplanen for OSC og på å avklare statens planlagte investering i senteret i henhold ti l statsstøtte regelverket. Gevinstrealiseringsplanen inneholder blant annet en strategi for hvordan man skal maksimere samfunnsnytt en av investeringen. OSC skal bygges i området i og rundt Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim, og er planlagt ferdig i Nærings- og fi skeridepartementet (NFD) har i 2014 arbeidet med å etablere en egnet organisasjon for den videre tekniske utredningen av OSC. Prosjektet ligger nå under Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD. Det er bestemt at Statsbygg skal lede forprosjekteringen av utbyggingskonseptet for OSC fram mot neste kvalitetssikringspunkt (KS2) som er planlagt i slutt en av MARINTEK og NTNU vil arbeide tett sammen med Statsbygg. Alt i alt har 2014 vært et utf ordrende, spennende og positi vt år for dett e vikti ge prosjektet. Kontakt: Prosjektleder for OSC, Atle Minsaas 13

14 Skipsmodelltanken 75 år Den 1. september 2014 var det 75 år siden den offisielle åpningen av Skipsmodelltanken på Tyholt. I den forbindelse markerte MARINTEK og NTNU jubileet med en rekke aktiviteter. Det tok 26 år fra ideen om byggingen av Skipsmodelltanken ble født (i 1913) til den stod ferdig i Slik sett ble jubileet en påminnelse om viktigheten av langsiktighet og utholdenhet for å få realisert FoU-infrastruktur knyttet til havrommet også i fremtiden. På dag en deltok hundre inviterte gjester fra hele verden på et jubileumsseminar. Blant deltakerne var mange fremtredende fagfolk tilknyttet ITTC (International Towing Tank Conference), gode kunder, politiske beslutningstakere og kontakter i FoUmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samtlige ansatte i MARINTEK og eksterne gjester ble samme kveld invitert til orgelkonsert i Nidarosdomen, som var en gave fra Trondheim kommune. Kvelden ble toppet med en festmiddag for deltakerne på jubileumsseminaret. På dag to fant den årlige MARINTEK-dagen sted på Scandic Lerkendal. Blant høydepunktene var en historisk gjennomgang av Knut J. Minsaas og Sverre Steen. En ny film om MARINTEKs historie ble også vist for første gang. Filmen har fått tittelen Teknologi erobrer havrommet, og setter infrastrukturen fra 1939 inn i en større sammenheng og peker fram mot realiseringen av Ocean Space Centre. Etterpå deltok alle MARINTEKs ansatte på en festmiddag, der artisten Charlotte Audestad underholdt. På dag tre, selve 75-årsdagen, ble alle ansatte i MARINTEK og NTNU IMT invitert til lunsj i Skipsmodelltanken. Dette avsluttet feiringen som varte i tre dager. Alt i alt ble 75-årsmarkeringen av Skipsmodelltanken verdig og fin, med god deltakelse fra mange sentrale miljøer. Kontakt: Kommunikasjonssjef Jo Stein Moen 14

15 15

16 s Organisasjon Eierstruktur Ansatte Faglig sammensetning 10% Adm 4% 4% 1% 12% Ingeniører 34% Øvrig vitenskapelig 9% 16% Teknisk 26% 56% 28% Dr.ing/PhD Et sertifisert institutt MARINTEK og MARINTEK (USA), Inc. er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO Vi arbeider systematisk med å forbedre våre arbeidsprosesser for å sikre kundefokus, høy kvalitet og presisjon i våre leveranser. MARINTEK er akkreditert etter standarden ISO/IEC for utførelse av avgassmålinger på gassturbiner og forbrenningsmotorer. MARINTEK arbeider i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi har høyeste fokus på personsikkerhet, og vårt mål er alltid null skader på mennesker, ytre miljø og materiell. I 2014 nådde vi målet om null fraværsskader. MARINTEK er Godkjent lærebedrift og såkalt IA-bedrift. Styret Unni Steinsmo (Styreleder) SINTEF Hanna Lee Behrens Norges Rederiforbund Liv Hovem DNV GL John Malvin Økland Sjøfartsdirektoratet Terje Hjalmar Michelsen Grieg Star Torgeir Moan NTNU Kjetil Berget MARINTEK Beate Kvamstad-Lervold MARINTEK Chittiappa Muthanna MARINTEK Ledelsen Oddvar Eide Administrerende direktør Birger Åldstedt Viseadministrerende direktør Hege Margrethe Sand HR-sjef Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef Kirsten Solås Kvalitetsleder Tone Lyse HMS-leder Per Magne Einang Forskningssjef Egil Giertsen Forskningssjef Øyvind Hellan Forskningssjef Kourosh Koushan Forskningssjef Ørnulf Rødseth Forskningssjef 16

17 Finansielle hovedtall - konsern (NOK 1000) Resultat Brutto driftsinntekter Netto driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Lønnsomhet Driftsmargin % 5,0 4,1 4,3 4,8 7,4 Totalrentabiliteten % 3,7 1,4 1,6 1,8 2,7 Egenkapitalrentabilitet % 6,7 3,1 3,4 3,1 3,9 Likviditet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Likviditetsgrad 1 1,9 1,9 2,0 1,9 2,1 Soliditet Egenkapital i % 61,0 60,7 62,4 62,7 64,6 Operativ arbeidskapital Omsetning (Mill. NOK) Resultatregnskap 2014 (i hele tusen) DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Brutto driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Netto driftsinntekter Lønn, folketrygd og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER ÅRSRESULTAT før skatt Balanse (tall i hele tusen) EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Andre omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Revisor Deloitte Oppdragsforskning Kompetanseprosjekter - Norges Forskningsråd Basis-/grunnbevilgning fra det offentlige 17

18 Et internasjonalt selskap Totalt 204 ansatte fra 26 land Utenlandsomsetning 27% utenlandsandel Datterselskap MARINTEK (USA)s aktivitet er rettet inn i mot sektoren olje og gass og har sitt hovedsete i Houston, Texas. Basert på forskning og komplekse analyser og i et samspill mellom hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk og innenfor fagområdene hver for seg, bidrar vi til å løse våre kunders utfordringer. Kundene er de store forskningsavdelingene til oljeselskapene i Houston-området, samt engineeringselskapene. Videre er det etablert relasjoner med sentrale universiteter i USA. Denne relasjonen er viktig inn i mot den sterkt ekspanderende havenergi-industrien der effektivisering av installasjoner og marine operasjoner er viktige tema. Basert på disse initiativene og samspill med morselskapet i Norge gir dette et godt grunnlag for videre ekspansjon. MARINTEK (USA), Inc Augusta Suite 200, Houston, Texas 77057, USA Tlf: Kontakt: President Oddvar Eide 18

19 Styrets beretning (utdrag) Norges forskningsråd innvilget i 2014 støtte til 17 nye sentre for forsknings drevet innovasjon (SFI) med en planlagt prosjektperiode på 8 år. MARINTEK er deltager i tre av de nye sentrene og er senterleder for ett: SFI Smart Maritime : Senteret fokuserer på forbedret energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor, blant annet gjennom utvikling av et systemorientert analyseverktøy som analyserer effekten av energieffektiviserende løsninger og tiltak for skrog og propell, kraftsystemer og drivstoff under realistiske fullskalaforhold. (Vertsinstitusjon MARINTEK) Exposed Aquaculture Operations : Senterets hovedmål er å utvikle løsninger for å kunne drive havbruk i åpne og eksponerte farvann med stor bølgehøyde og kraftig vind og strøm. Senteret vil legge til rette for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen gjennom å kombinere kunnskap og erfaringer fra marin-, maritim- og offshore sektoren. (Vertsinstitusjon SINTEF Fiskeri og havbruk) Marine Operations Center : Senterets mål er å utvikle nye verktøy og prototyper og drive opplæring for trygg og effektiv installasjon av havromskonstruksjoner, og vedlikehold av disse, i ekstreme farvann. Eksempler på dette kan være operasjoner på dypt vann, installasjon av offshore vindturbiner og operasjoner i Arktis. (Vertsinstitusjon Høgskolen i Ålesund) Disse SFI ene er svært viktige for MARINTEKs strategiske utvikling, og de vil bidra vesentlig til utviklingen av de strategiske satsingsområdene i framtidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Centre. Vår deltakelse i de nylig etablerte SFI ene vil også være svært viktig for den faglige utviklingen i MARINTEK framover. SFI ene vil således opplagt bidra til å styrke MARINTEKs markedsposisjon innenfor områdene. Andre halvår 2014 var preget av et dramatisk fall i oljeprisen (...) Oljeselskapenes kutt i budsjetter forventes å føre til et strammere oppdragsmarked for MARINTEKs tjenester som retter seg mot nye feltutviklinger. Dette gjelder så vel det rene offshoremarkedet som skipsmarkedet rettet mot offshore servicemarkedet. Vi vurderer fortløpende tiltak for å kunne møte negative konsekvenser av en slik utvikling. Til tross for at det nå er mye usikkerhet knyttet til offshoremarkedet må vi imidlertid forvente at markedet på noe sikt vil ta seg opp igjen. Innen skipsfart er det fortsatt et stort investeringsbehov for utvikling av ny og kostnadseffektiv teknologi for økt energieffektivisering, og for å tilfredsstille nye miljø- og utslippskrav fra bl.a. International Maritime Organization (IMO) og EU. Sammen med kompetansemiljøer skal vi utvikle verdifull kunnskap som vil bidra til å kunne gjennomføre ulike former for skipsfart og skipsoperasjoner i sårbare arktiske strøk. MARINTEK har en økende portefølje innenfor fornybar havenergi, og vi ser dette som et spennende marked med positiv utvikling grunnet stort politisk trykk spesielt i EU. Havenergi er fortsatt et umodent område som vil kreve stor forskningsinnsats framover for å utvikle konkurransedyktige løsninger med andre energiformer. Norsk maritim industri, herunder olje og gass, har unik kompetanse som gir gode forutsetninger for å kunne innta en sentral posisjon innen utvikling av offshore vind og fornybar havenergi generelt. Utvikling av krevende havromskonstruksjoner for havbruk i eksponerte strøk seiler opp som et stadig viktigere satsingsområde for MARINTEK. Dette er krevende konstruksjoner hvor testing i havlaboratoriet er nødvendig for å studere og kunne utvikle komplette og rømningssikre systemer. MARINTEK ser fortsatt deltakelse i EUs forskningsprogrammer (Horizon 2020) som viktig. Foruten deltakelse innen en rekke maritimrelaterte prosjekter er vi sentral forskningspartner i flere forskningsprosjekter innenfor offshore vind. Styret takker våre ansatte og ledelsen for god innsats i Vi takker også NTNUs medarbeidere som er engasjert i MARINTEKs virksomhet, samt våre kunder for et godt samarbeid. Trondheim, 31. desember 2014 Unni Steinsmo, Styreleder i MARINTEK 19

20 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS DYP INNSIKT HØYE AMBISJONER Besøksadresse: Marinteknisk Senter Otto Nielsens veg 10, 7052 Trondheim Tlf

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Erobringen av havrommet

Erobringen av havrommet Erobringen av havrommet Kristiansund, 22. januar 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Bergen, 2006 Trondheim, 2005 Marinteknisk senter, Tyholt Velkommen til Marinteknisk senter Norsk Marinteknisk

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Atle Minsaas og Øyvind Hellan MARINTEK Havrommet utgjør 70% av jordas overflate Ocean

Detaljer

Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi

Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Status og veien videre Orientering for Trondheimsregionen - regionrådet Orkanger, 1. mars 2013 Dr Atle Minsaas Atle.Minsaas@marintek.sintef.no

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Velkommen til Tyholt!

Velkommen til Tyholt! Velkommen til Tyholt! Næringsforeningen i Trondheimsregionen Fagråd havbruk og fiskeri 12. mai 2015 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt MARINTEK og erobringen av havrommet Kommunikasjonssjef Jo Stein

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Atle Minsaas, PhD Vice President Strategic R&D MARINTEK Potensiale for utvikling på tvers av næringene Oppdraget

Detaljer

The Ocean Space Centre

The Ocean Space Centre The Ocean Space Centre Hvor historikk og framtid samles i ny forskning Haugesund-konferansen 2014 5. Februar 2014 Direktør Oddvar Aam MARINTEK Oddvar.Aam@marintek.sintef.no Til refleksjon og ettertanke

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi

Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Ocean Space Centre Status og veien videre Presentasjon for Regionalt nettverk for sikkerhet, kontrollrom og fjernstyring Trondheim, 6. mars 2014 Dr Atle

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Teknologi erobrer havrommet

Teknologi erobrer havrommet Teknologi erobrer havrommet Fremtidens kompetanse for forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser Averøy, 26. august 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Ny marin satsing og forskningsagenda

Ny marin satsing og forskningsagenda 1 Ny marin satsing og forskningsagenda Harald Ellingsen Institutt for marin teknikk Høstkonferansen Frøya Torsdag 8. nov. 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU mars 2 Institutt for marin

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Workshop, Tromsø 8. juni 2017 Kjell Røang, seniorrådgiver Hovedmål MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Frittfallivbåtprosjektet perioden 2010-2011 Oppsummering

Frittfallivbåtprosjektet perioden 2010-2011 Oppsummering Frittfallivbåtprosjektet perioden 2010-2011 Oppsummering Fremdrift Slag mot skrog Slag mot skrog kronologisk oppsummering 2010 Juni: OLF slamminggruppe opprettet August: Ekstern eksperthjelp på materialer/analyse

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner Tekmar Hans V. Bjelland,

Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner Tekmar Hans V. Bjelland, Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner Tekmar 3.12.2014 - Hans V. Bjelland, hans.bjelland@sintef.no Photo: ACE Norges lange kyst gir store muligheter Deler av kysten er skjermet og har korte transportstrekninger,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon 1 Mål Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig

Detaljer

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Forsknings- og teknologisentre for fremtiden Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo, 10. april 2015 Dr Atle Minsaas Spesialrådgiver Atle.Minsaas@marintek.sintef.no

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012 RENERGI-programmet Resultater Hans Otto Haaland Programkoordinator 20. November 2012 Dagens tekst Innledning Nøkkeltall RENERGI RENERGI resultater Strategiske Programresultater Fagområdene Evaluering Avslutning

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

LNG skip fra Statfjord B i 1979

LNG skip fra Statfjord B i 1979 Instituttets utvikling i en skiftende verden LNG skip fra 1970 Verdens største tankskip ble bygd på Rosenberg i 1951 Statfjord B i 1979 O. M. Faltinsen Institutt for Marin Teknikk NTNU Fra skip til kyst-

Detaljer

Dette gjorde vi i 2011 for å erobre havrommet

Dette gjorde vi i 2011 for å erobre havrommet Dette gjorde vi i 2011 for å erobre havrommet Årsberetning 2011 Norge har til alle tider vært nært knyttet til havet. Fra tidenes morgen har havet vært en viktig transportåre, og man har høstet ressurser

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet Tall og fakta Forskningsrådets virkemidler Åpne (tematisk

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner www.gassco.no Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner v/ Kristin Kinn Kaste, Direktør Transportnett, Gassco AS HMS konferansen 2015 Det integrerte transportsystemet for norsk gass Tilknyttet

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling Teknas Beredskapsseminar 2008 Molde, 24. september 2008 Dennis L. Dickhausen, prosjektleder OLF LBP2 OLF Livbåtprosjekt Agenda Bakgrunn LBP1 LBP2 Teknologisk

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Hva finnes av læringsressurser. Egil Olsen Naturfagsenteret

Hva finnes av læringsressurser. Egil Olsen Naturfagsenteret Hva finnes av læringsressurser Egil Olsen Naturfagsenteret Formålet med ToF Programfaget skal bidra til å vise at samspillet mellom forskning og teknologi kan skape en arena for kreativitet og innovasjon.

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Eksempler VEKST I BEDRIFTER Eksempler: Fornybar energi FEDEM TECHNOLOGY AS 1,15 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen til å utvikle software for offshore vindkraft Illustrasjon:

Detaljer

Forskningsleder Leif Magne Sunde Havbruksteknologi \ Drift og operasjon SINTEF Fiskeri og havbruk

Forskningsleder Leif Magne Sunde Havbruksteknologi \ Drift og operasjon SINTEF Fiskeri og havbruk Lakselusbekjempelse: Tekniske og driftsmessige bidrag for å oppfylle lakselusforskrift og akvakulturdriftsforskrift Anno 1973 Forskningsleder Leif Magne Sunde Havbruksteknologi \ Drift og operasjon SINTEF

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

VI SKAPER LØSNINGER FOR HAVROMMET

VI SKAPER LØSNINGER FOR HAVROMMET 2012 1 VI SKAPER LØSNINGER FOR HAVROMMET ÅRSBERETNING 2012 2 FORORD Norges konkurranseevne og verdiskaping vil avhenge av vår evne til å ta del i den inter nasjonale kunn skapsog teknologiutviklingen.

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Samspill med næringen for innovative løsninger

Samspill med næringen for innovative løsninger Samspill med næringen for innovative løsninger Yngvar Olsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Storby Marin seminar: Et marint kunnskapsløft Hvordan skal vi hevde Norge i den internasjonale

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer