PRESSEMELDING NR. 12/2003 FRA BERGESEN D.Y. ASA BEA RESULTAT 1. KVARTAL 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING NR. 12/2003 FRA BERGESEN D.Y. ASA BEA RESULTAT 1. KVARTAL 2003"

Transkript

1 PRESSEMELDING NR. 12/2003 FRA BERGESEN D.Y. ASA BEA RESULTAT 1. KVARTAL 2003 RESULTATER Bergesen d.y. konsernet oppnådde i første kvartal 2003 et driftsresultat på USD 10,7 mill., ned fra USD 25,6 mill. samme periode i fjor. Driftsresultatet inkluderer et netto tap ved salg av skip på USD 0,6 mill. sammenlignet med en netto gevinst på USD 10,4 mill. for samme periode i Fraktinntekter på t/c-basis utgjorde USD 122,8 mill. mot USD 114,5 mill. samme periode i fjor. Til tross for et sterkt tankmarked førte svake resultater i de andre segmentene til et lavere driftsresultat. Driftskostnadene utgjorde USD 82,6 mill. mot USD 71,9 mill. året før. Kursen på USD steg fra NOK 6,97 ved kvartalets begynnelse til NOK 7,29 ved kvartalets slutt. Gjennomsnittlig dollarkurs var NOK 7,06 mot NOK 8,91 året før. Det gjennomsnittlige kursfallet på USD bidrar betydelig til økningen i driftskostnadene, da en stor del av kostnadene påløper i NOK. Netto finansinntekter var USD 0,6 mill., inkludert netto rentekostnader på USD 6,0 mill. og netto valutagevinst på USD 9,6 mill. Resultat før skatt utgjorde USD 11,3 mill. mot USD 30,8 mill. samme periode i fjor. Resultat etter skatt utgjorde USD 10,2 mill. mot USD 30,5 mill. i fjor. FORDELING PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDENE GASS Gasskipene oppnådde i første kvartal et negativt driftsresultat på USD 2,3 mill. mot et positivt resultat på USD 5,9 mill. året før. Inntjeningen svekket seg for samtlige segmenter, bortsett fra LGC-segmentet hvor inntjeningen økte. Bergesen fikk levert det første LNGnybygget fra Daewoo ultimo januar Segmentene hadde i første kvartal 2003 følgende gjennomsnittlig t/c-inntekt pr. måned (første kvartal 2002): VLGC USD (USD ) LGC USD (USD ) MGC USD (USD ) Handygas USD (USD ) Igloo USD (USD ) TANK Bergesens VLCC-flåte oppnådde i første kvartal et driftsresultat på USD 14,4 mill. mot USD 11,9 mill. året før. Fortjenesten omfatter USD 2,1 mill. i netto tap på salg av skip (gevinst på USD 10,4 mill. i fjor). Skipenes gjennomsnittlige t/c-inntekt var USD pr. dag mot USD året før.

2 TØRRBULK Bergesens tørrbulkflåte oppnådde i første kvartal et driftsresultat på USD 0,6 mill. mot USD 2,9 mill. året før. Skipenes gjennomsnittlige t/c-inntekt var USD pr. dag mot USD året før. OFFSHORE Bergesens offshoreflåte oppnådde i første kvartal et negativt driftsresultat på USD 2,0 mill. mot et positivt resultat på USD 4,9 mill. året før. UTVIKLINGEN FREMOVER Styret venter et bedre driftsresultat i 2003 enn i 2002, men en vesentlig økning kan ikke ventes før Se vedlegg på Oslo, 12. mai 2003 BERGESEN D.Y. ASA Kontaktperson: Adm.dir. Svein Erik Amundsen, tlf Annen informasjon om Bergesen finnes på

3 BERGESEN D.Y. KONSERN Kvartalsrapport pr. 31. mars 2003 RESULTATREGNSKAP 1. kvartal Året (Ureviderte tall i USD mill.) Driftsinntekter 166,3 154,0 583,8 Reiseavhenigige kostnader -43,5-39,5-169,3 T/C (Time Charter) inntekt 122,8 114,5 414,5 Andre driftskostnader -82,6-71,9-310,7 Netto gevinst ved salg av skip -0,6 10,4 28,6 Driftsresultat før avskrivninger 39,6 53,0 132,4 Avskrivninger -28,9-27,4-106,9 Driftsresultat 10,7 25,6 25,5 Renteinntekter 1,6 2,9 6,9 Rentekostnader -7,6-5,9-18,9 Gevinst (-tap) ved salg av verdipapirer 0,0 0,0-0,7 Nedskrivning av aksjer/reversering av nedskrivning -3,1 3,1 11,7 Netto valutagevinst (-tap) 9,6 4,5 3,5 Andre finansposter 0,1 0,6-0,8 Netto finansposter 0,6 5,2 1,7 Resultat før skatt 11,3 30,8 27,2 Skatt -1,1-0,3-1,0 Resultat etter skatt 10,2 30,5 26,2 Minoritetens andel 0,5 1,1 2,0 Majoritetens andel 9,7 29,4 24,2 Resultat pr. aksjer 0,18 0,51 0,45 Kontantstrøm pr. aksje 0,68 3,17 2,27 Gjennomsnittlig antall aksjer BALANSE (Ureviderte tall i USD mill.) 31/ / /12-02 EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Beholdninger Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt Opptjent Minoritetsinteresser Total equity Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og avsetninger Sum egenkapital og gjeld Side 1 1. kvartal 2003

4 RESULTATER Bergesen d.y. konsernet oppnådde i første kvartal 2003 et driftsresultat på USD 10,7 mill., ned fra USD 25,6 mill. samme periode i fjor. Driftsresultatet inkluderer netto tap ved salg av skip på USD 0,6 mill. sammenlignet med en netto gevinst på USD 10,4 mill. for samme periode i Fraktinntekter på t/cbasis utgjorde USD 122,8 mill. mot USD 114,5 mill. samme periode i fjor. Til tross for et sterkt tankmarked førte svake resultater i de andre segmentene til et lavere driftsresultat. Driftskostnadene utgjorde USD 82,6 mill. mot USD 71,9 mill. året før. Kursen på USD steg fra NOK 6,97 ved kvartalets begynnelse til NOK 7,29 ved kvartalets slutt. Gjennomsnittlig dollarkurs var NOK 7,06 mot NOK 8,91 året før. Det gjennomsnittlige kursfallet på USD bidrar betydelig til økningen i driftskostnadene, da en stor del av kostnadene påløper i NOK. Netto finansinntekter var USD 0,6 mill., inkludert netto rentekostnader på USD 6,0 mill. og netto valutagevinst på USD 9,6 mill. Resultat før skatt utgjorde USD 11,3 mill. mot USD 30,8 mill. samme periode i fjor. Resultat etter skatt utgjorde USD 10,2 mill. mot USD 30,5 mill. i fjor. Regnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper som årsregnskapet for AKSJONÆRSITUASJONEN 7. april 2003 ervervet World Nordic Aps 51,5 % av de stemmeberettigede A-aksjene og 26,9 % av de ikke stemmeberettigede B-aksjene i selskapet, til sammen 44,3 % av den samlede aksjekapitalen. World Nordic Aps har fremsatt et pliktig kontanttilbud om å kjøpe alle de øvrige aksjene i selskapet, i samsvar med verdipapirhandellovens kapittel 4. Tilbudet utløper 23. mai På selskapets generalforsamling 24. april 2003 ble et nytt styre valgt, bestående av Helmut Sohmen (styreformann), Andreas Sohmen-Pao (viseformann), Michael J. Blakely, Morten Sig. Bergesen og Svein Erik Amundsen. VIRKSOMHETSRAPPORT Driften av skipene har forløpt tilfredsstillende i første kvartal, og det har ikke vært teknisk off-hire av betydning i flåten utover ordinære dokkinger. Syv skip ble dokket i første kvartal, mot seks året før. FORDELING PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDENE 1. kvartal (1/1-31/3) GAS TANK TØRRBULK OFFSHORE TOTALT (Ureviderte tall i USD mill.) Driftsinntekter 87,1 84,9 52,1 38,3 17,8 16,4 9,3 14,4 166,3 154,0 Reiseavhengige kostnader -21,9-22,0-13,1-12,2-7,9-4,7-0,6-0,6-43,5-39,5 T/C (Time Charter) inntekt 65,2 62,9 39,0 26,1 9,9 11,7 8,7 13,8 122,8 114,5 Driftskostnader -49,9-41,5-15,9-17,0-5,6-4,0-7,8-6,4-79,2-68,9 Leie for innbefraktede skip -3,4-0,9 0,0 0,0 0,0-2,1 0,0 0,0-3,4-3,0 Netto gevinst ved salg av skip 1,5 0,0-2,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0-0,6 10,4 Driftsresultat før avskrivninger 13,4 20,5 21,0 19,5 4,3 5,6 0,9 7,4 39,6 53,0 Avskrivninger -15,7-14,6-6,6-7,6-3,7-2,7-2,9-2,5-28,9-27,4 Driftsresultat -2,3 5,9 14,4 11,9 0,6 2,9-2,0 4,9 10,7 25,6 Herav minoritetens andel 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 T/C-inntekt pr. dag/mnd* ($ 1 000) 438* 409* 32,7 17,2 16,8 20, ,7 16,5 GASS Gasskipene oppnådde i første kvartal et negativt driftsresultat på USD 2,3 mill. mot et positivt resultat på USD 5,9 mill. året før. Inntjeningen svekket seg for samtlige segmenter, bortsett fra LGC-segmentet hvor inntjeningen økte. LNG rapporteres som et nytt gassegment fra første kvartal 2003, som følge av leveringen av det første LNG-nybygget fra Daewoo. Bergesens LNG-skip Berge Boston ble levert fra Daewoo 23. januar Skipet er beskjeftiget fra levering på en 20-årskontrakt for Tractebel. Bergesen har en eierandel på 51% i skipet, mens det Side 2 1. kvartal 2003

5 belgiske energikonsernet Distrigas har en andel på 49%. Regnskapet omfatter Bergesens andel av alle resultat- og balanseposter for virksomheten (bruttometoden). T/C-raten skal justeres regelmessig for å dekke variasjoner i driftskostnadene. Bergesen har ytterligere seks LNG-skip under bygging ved Daewoo, som alle er beskjeftiget i minimum 20 år fra levering. Fem av skipene skal eies 100% av Bergesen, mens ett skal eies 50% av Bergesen og 50% av det algirske olje- og gasselskapet Sonatrach. Ett skip skal leveres i juni 2003, ett i tredje kvartal 2004, tre i 2005 og ett i Befrakteren for fire av skipene, Nigeria LNG Ltd., har kjøpsopsjon på skipene etter fem år fra levering, etter ti år, og deretter annethvert år i hele kontraktsperioden. Bergesens VLGC-skip (over cbm) oppnådde en t/c-inntekt på USD pr. måned, mot USD pr. måned i Kontraktsdekningen for Bergesens VLGC-pool for resten av 2003 var på 20 % ved kvartalets utløp. Til tross for et aktivt CPP-marked svekket fortjenesten seg grunnet et vanskelig LPG-marked og høye bunkerspriser. I begynnelsen av kvartalet tok aktiviteten i LPG-markedet seg opp, delvis takket være en sesongmessig oppgang på grunn av kulde og gunstige forhold for arbitrasjehandel øst-vest. Senere i kvartalet steg imidlertid LPG-prisene sterkt i Atlanterhavsområdet, og den viktige arbitrasjehandelen øst-vest falt helt bort da tradernes lønnsomhet ble svekket. LPG-eksporten fra AG ble også redusert, som følge av høye kontraktpriser i Saudi-Arabia, opptil USD 385 pr. tonn FOB. Spotkjøpere i Japan, Korea og Kina reduserte umiddelbart innkjøpene, og gikk over til forbruk fra lager. Man fikk en opphopning av fraktsøkende VLGC-skip i AG, og inntjeningen falt på grunn av betydelig økning i ventetiden mellom laster. Mot slutten av kvartalet kom LPG-prisene under press, men de asiatiske kjøperne var tilbakeholdende i påvente av ytterligere priskutt. Fraktmarkedet for rene petroleumsprodukter (CPP) var aktivt i mesteparten av kvartalet. En overgang til lengre skipningsdistanser på grunn av streiken i Venezuela bidro til å holde ratene oppe, i og med at bensin og gassolje ble fraktet fra Europa og Baltikum til USA. Dette beslagla kapasitet i produkttankmarkedet og førte til befraktningsmuligheter for en rekke VLGC-skip som var utstyrt for CPPfrakt. Aktiviteten sank midt i kvartalet, da CPP-laster ble holdt tilbake i AG i påvente av krigen mot Irak. Ratene var mye høyere i CPP-markedet enn i LPG-markedet, med en topp på ca. USD pr. måned eksklusive ventetid. Bergesens VLGC-pool hadde ved kvartalets slutt 11 skip beskjeftiget i CPPmarkedet. Verdens VLGC-flåte talte 104 skip ved utgangen av kvartalet. Tre nybygg ble levert, mens to skip ble solgt til hugging. Ni nybygg var i ordre, hvorav fem for levering i 2003, ett i 2004 og tre i Bergesens VLGC-pool består av 32 skip, hvorav 21 eies av Bergesen. Bergesens LGC-skip ( cbm) oppnådde en t/c-inntekt på USD pr. måned i 2002 mot USD året før. Ved utgangen av første kvartal var samtlige skip i LGC-poolen beskjeftiget. Kontraktsdekningen var ved kvartalets utgang 44% for resten av LGC-skipene oppnådde bedre resultater enn VLGC-skipene i første kvartal, på grunn av et mer balansert forhold mellom tilbud og etterspørsel for tonnasje. Bortfallet av CPP-frakter fra Venezuela til USA resulterte i handelsmuligheter for erstatningsleverandører fra mer fjerntliggende aktører i Europa og Middelhavsområdet. Redusert LPG-aktivitet fra midten av kvartalet ble oppveid av flere langdistanseskipninger av ammoniakk. Skipningsaktiviteten med ammoniakk fra Svartehavet til den amerikanske gulfkysten økte på grunn av høye naturgasspriser i USA og nedleggelse av mer enn halvparten av den amerikanske produksjonskapasiteten for ammoniakk. Verdens LGC-flåte talte 21 skip ved utgangen av kvartalet. Ett nybygg ble levert til Bergesens poolpartner Solvang, og gikk inn i LGC-poolen. Det var på samme tidspunkt åtte skip i ordre, hvorav Bergesen har bestilt to og poolpartner Solvang to. Det skal leveres tre skip i 2003, to i 2004 og tre i Bergesens MGC-skip ( cbm) oppnådde en gjennomsnittlig t/c-inntekt på USD pr. måned mot USD i fjor. MGC-flåten opererte i et aktivt ammoniakkmarked. Ettersom de fleste av skipene var beskjeftiget i ammoniakkfart, var det mindre ledig tonnasje for LPG-fart. Den økte tonnasjeetterspørselen ble utnyttet av mindre, semikjølte skip som var tilgjengelige. En rekke laster ble fraktet over Atlanteren på slike skip, noe som forhindret en oppgang i ratene for MGC-flåten. Side 3 1. kvartal 2003

6 Verdens MGC-flåte talte ved kvartalets slutt 42 fullkjølte og 16 semikjølte skip. Det Bergesen-eide skipet Hesiod ble solgt til hugging i mars. Ved kvartalets utgang var det fire fullkjølte og ett semikjølt skip i ordre: to for levering i 2003 og tre i Ytterligere fem nybygg ble kontrahert i april, hvorav to for Bergesen, for levering i fjerde kvartal 2005 og fjerde kvartal 2006, til en pris på USD 41,4 mill. pr. skip. Poolpartnerne Exmar og A.P. Møller har kontrahert henholdsvis ett og to tilsvarende skip. Bergesens Handygas-skip ( cbm) oppnådde en t/c-inntekt på USD pr. måned mot USD i fjor. Igloo-skipene ( cbm) oppnådde en t/c-inntekt på USD pr. måned i 2003, mot USD i fjor. Markedet for semikjølte skip tok seg opp i første kvartal, men det fra et lavt nivå. Aktiviteten i den transatlantiske LPG-handelen fra Europa til USA økte, noe handelen innenfor Europa også gjorde. Aktiviteten i den petrokjemiske industri var mer blandet. Det begynte lovende, med en rekke langdistanseskipninger av VCM fra USA og Mexico til Asia. Den transatlantiske propylenhandelen var aktiv i januar, men svekket seg ved midten av kvartalet. Langdistanseskipningene til Asia ble redusert da lagerbeholdningene av VCM og propylen i USA sank. Fire nye skip i segmentet ble levert, inkludert tre med etylenkapasitet. Ved utgangen av kvartalet var det ti semikjølte skip i ordre, alle med etylenkapasitet, og to skip med trykktanker. Også fire semikjølte skip på cbm var i ordre. TANK Bergesens VLCC-flåte oppnådde i første kvartal et driftsresultat på USD 14,4 mill. mot USD 11,9 mill. året før. Fortjenesten omfatter USD 2,1 mill. i netto tap på salg av skip (gevinst på USD 10,4 mill. i fjor). Skipenes gjennomsnittlige t/c-inntekt var USD pr. dag mot USD året før. Bergesen tok ett skip gjennom 25-årsklassen, og solgte to skip. VLCC-markedet fortsatte oppgangen i første kvartal, og nådde en topp på WS 120 i mars. På nye spotslutninger oppnådde moderne skip gjennomsnittlig USD pr. dag, og gamle turbintankere USD pr. dag, eksklusiv ventetid. Det sterke markedet kan tilskrives fortsatt kulde og høy sesongmessig etterspørsel på den nordlige halvkule, og en vesentlig økning i skipninger fra AG for å oppveie redusert volum fra Venezuela, Nigeria og Irak. Oljeeksporten fra Venezuela tok seg sakte opp etter at streiken blant oljearbeiderne ble avblåst, mens eksporten fra Nigeria ble rammet av streik, sosial uro og produksjonsstans. Oljeeksporten fra Irak ble avbrutt da krigen brøt ut. Dette gjaldt også den irakiske eksporten fra Ceyhan-terminalen i Tyrkia. Overgangen til lengre skipningsdistanser er den viktigste enkeltårsaken til det fortsatt sterke tankmarkedet, da tonnasjebehovet økte i et allerede stramt tankmarked. Bergesens høye kontraktdekning for sine moderne skip begrenset effekten av det sterke spotmarkedet, men turbintankerne fikk fordel av dette. Verdens samlede oljeforbruk var gjennomsnittlig 78,4 mill. fat pr. dag i første kvartal, en vesentlig økning fra 76,6 mill. fat pr. dag i samme periode i fjor, men en nedgang på 0,4 mill. fat pr. dag fra fjerde kvartal I forhold til samme periode i fjor fant praktisk talt hele økningen sted i Nord-Amerika og i Asia. I samme tidsrom steg OPECs oljeproduksjon med 1,8 mill. fat pr. dag, fra 24,9 mill. fat pr. dag i første kvartal 2002 til 26,7 mill. fat pr. dag i første kvartal i år. Oljeproduksjonen utenfor OPEC steg med 1,2 mill. fat pr. dag, fra 47,8 mill. fat pr. dag til 49,0 mill. fat pr. dag i samme tidsrom. I forhold til fjerde kvartal 2002 steg råoljeproduksjonen i og utenfor OPEC med henholdsvis 0,8 mill. fat pr. dag og 0,5 mill. fat pr. dag. Ved utgangen av april hadde eksportvolumet fra AG steget med ca. 1 mill. fat pr. dag fra fjerde kvartal nye VLCC-skip ble levert i første kvartal. Fire VLCC-skip ble solgt til hugging, og ytterligere to skip ble solgt for ombygging til offshorevirksomhet. Det var ved kvartalets utløp registrert 70 VLCC-skip i ordre, tilsvarende 17% av eksisterende flåte. Det skal leveres 27 nybygg i 2003, 26 i 2004, 16 i 2005 og ett i TØRRBULK Bergesens tørrbulkflåte oppnådde i første kvartal et driftsresultat på USD 0,6 mill. mot USD 2,9 mill. året før. Skipenes gjennomsnittlige t/c-inntekt var USD pr. dag mot USD året før. Kontraktsdekningen for resten av året er i overkant av 90%. T/C-inntekten i første kvartal påvirkes Side 4 1. kvartal 2003

7 negativt av at ett skip på langsiktig kontrakt ikke har oppfylt det forutsatte forhold mellom fart og bunkersforbruk. Et annet skip seilte 65 dager i kvartalet på en fraktavtale med lav inntjening, som representerer retur-traden i forhold til en annen fraktavtale med vesentlig høyere inntjening. Ytterligere to skip hadde returreiser med lav fortjeneste i løpet av kvartalet. Høye bunkerspriser hadde også en negativ virkning, fordi enkelte av fraktavtalene ikke har bunkerssikringsklausuler. Markedet for store tørrbulkskip svekket seg noe i begynnelsen av kvartalet da etterspørselen blant befraktere i Asia sank midlertidig, men markedet tok seg opp igjen i februar og mars. Den viktigste årsaken til oppsvinget i markedet synes å være den stadige økningen i den kinesiske importen av jernmalm. Tall fra første kvartal i år indikerer at importen i 2003 kan nærme seg 140 millioner tonn, mot 112 millioner tonn i fjor. Den japanske jernmalmimporten har også økt hittil i år. Høye fraktrater og lave prismarginer ser ut til å begrense skipningene av energikull fra Australia til de asiatiske markedene. De koreanske importørene blir tilbudt kull til langt gunstigere CIF-priser fra eksportører i Indonesia og Kina, som har økt sin eksport betydelig hittil i år. Spotratene for et moderne capesize-skip lå ved utgangen av første kvartal på ca. USD pr. dag, og 12 måneders t/c ble rapportert til ca. USD pr. dag. Antall skip solgt for hugging har falt sterkt. Bare ett capesize tørrbulkskip og ett capesize kombinasjonsskip ble solgt til hugging i første kvartal. I alt syv nybygg ble levert. Det var ved kvartalets utløp registrert 90 skip i ordre, tilsvarende 14% av eksisterende flåte. Det skal leveres 25 nybygg i 2003, 36 i 2004, 26 i 2005 og tre i OFFSHORE Bergesens offshoreflåte oppnådde i første kvartal et negativt driftsresultat på USD 2,0 mill. mot et positivt resultat på USD 4,9 mill. året før. Inkludert i fjorårets resultat er en kompensasjon fra befrakter på USD 3,8 mill. for heving av en kontrakt. Resultatet i første kvartal preges av at hverken Berge Helene eller Sendje Berge har vært beskjeftiget i kvartalet. Sendje Ceiba opprettholdt sin høye produksjonsregularitet utenfor Ekvatorial-Guinea i første kvartal. Ombyggingen av Berge Helene til generisk FPSO med produksjonskapasitet på fat pr. dag ble fullført i januar Arbeidet med å finne beskjeftigelse for dette skipet og Sendje Berge fortsetter. Selskapet har lagt inn bud på to kontrakter, som hver omfatter ett skip, som ventes tildelt i andre kvartal Begge kontraktene forutsetter tilleggsinvesteringer på skipene, og vil dermed ikke kunne gi inntekt før i FINANSIELLE FORHOLD Likvide midler (bankinnskudd, obligasjoner, sertifikater og aksjer) utgjorde USD 293,7 mill. ved utgangen av kvartalet. Resultatførte rentekostnader utgjorde USD 7,6 mill., en økning fra USD 5,9 mill. i fjor. Det er i første kvartal balanseført USD 2,4 mill. i renter på skip under tilvirkning, som inngår i nybyggenes kostpris. Den totale rentebærende gjelden var USD 793,1 mill. ved kvartalets utløp, mens netto rentebærende gjeld var USD 499,4 mill. Selskapets aksjebeholdning (eksklusiv egne aksjer) ble nedskrevet med USD 3,1 mill. til markedsverdi. Selskapets egne aksjer, totalt ( A-aksjer og B-aksjer), som ble kjøpt i andre halvår 2002, vil bli slettet i Foretaksregistret i august 2003 etter vedtak på generalforsamling 24. april Eksklusiv egne aksjer er antall aksjer i selskapet Utbyttet på NOK 7 pr. aksje vil bli utbetalt 14. mai 2003 til registrerte aksjonærer pr. 24. april Aksjen ble omsatt eksklusive utbytte fra og med 25. april UTVIKLINGEN FREMOVER Makroøkonomiske nøkkeltall har ikke endret seg nevneverdig siste kvartal. Den nylig avsluttede krigen mot Irak har redusert noe av usikkerheten som igjen kan føre til bedrede utsikter for den amerikanske økonomien. Utsiktene til lavere og mer stabile oljepriser ventes å stimulere den globale økonomien. Men bekymringen for underskuddet på den amerikanske handelsbalansen og i de offentlige budsjetter er Side 5 1. kvartal 2003

8 fortsatt stor. Asia sliter med SARS-viruset og det er foreløpig vanskelig å anslå de negative virkningene. Aktiviteten i Vest-Europa er fortsatt lav, og konjunkturoppgangen kan ta lenger enn ventet. VLGC-markedet har som ventet flatet ut på grunn av sesongmessige faktorer. Markedet ventes å være fortsatt svakt gjennom tredje kvartal til etterspørselen stiger i forkant av vinteren. Et varig oppsving ventes neste år, da LPG-volumene antas å vokse sterkt og flere gamle skip trolig vil bli hugget opp. For LGC- og MGC-segmentene ventes inntjeningen å holde seg mer stabil, grunnet bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter tonnasje og høyere kontraktsdekning. Markedet for semikjølte gasskip har vært skuffende de siste par månedene. Redusert tilgang på petrokjemiske gasser for eksport har redusert langdistanseskipningene, mens aktiviteten i LPG har avtatt. Markedet ventes å være stille til etter sommeren. På lengre sikt er utsiktene lysere, med oppstart ved nye petrokjemiske produksjonsanlegg med eksporterbart produksjonsoverskudd. De asiatiske landene ventes å øke sin import etter hvert som etterspørselen stiger og de lokale anleggene nærmer seg full kapasitetsutnyttelse. VLCC-markedet har vært bedre enn ventet i lengre tid, grunnet vridningen i retning av mer langdistanseskipning, større etterspørsel enn ventet på grunn av den kalde vinteren og gjennom skjerpede krav og reguleringer for tank-flåten. Normaliseringen av oljeproduksjonen i Venezuela og Nigeria har allerede redusert behovet for langdistanseskipninger fra Midtøsten til Europa og USA. Gjenopptakelsen av Iraks oljeproduksjon og eksport fra Ceyhan-terminalen vil ha samme effekt. Normaliseringen av handelsmønsteret kombinert med lavere sesongmessig etterspørsel og mange nybygg vil legge betydelig press på tankratene de nærmeste månedene. Utsiktene for capesize-markedet synes fortsatt gode. Det ventes fortsatt sterk vekst i skipningene av jernmalm og kull. Imidlertid regner man med et sesongmessig fall i aktiviteten i andre og tredje kvartal. Utsiktene for den vestafrikanske offshoresektoren er positive, med en markert økning i antall undersjøiske brønner som skal bores i løpet av de neste to årene. Dette vil i sin tur øke behovet for flytende produksjonsløsninger. FPSO-skipene Sendje Berge og Berge Helene er for tiden uten beskjeftigelse, men avgjørelsene ventes å falle i løpet av mai for både Oveng- og Okwori-feltene, der Bergesen Offshore er blant de aktuelle kandidatene. Styret venter et bedre driftsresultat i 2003 enn i 2002, men en vesentlig bedring kan ikke ventes før i KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Ureviderte tall i USD mill.) 31/03/03 31/03/02 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 33,9 28,0 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 91,0-9,8 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -55,8 64,0 Endring i kontantbeholdning 69,1 82,2 Kontantbeholdning 1/1 166,7 173,3 Kontantbeholdning 31/3 235,8 255,5 ENDRINGER I EGENKAPITAL (Ureviderte tall i USD mill.) 31/03/03 31/03/02 Egenkapital 1/ Periodens resultat Kjøp av egne aksjer 0 0 Utbetalt til minoritetsinteresser -4-5 Egenkapital 31/ Oslo, 12. mai 2003 Styret for Bergesen d.y. ASA Side 6 1. kvartal 2003

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2001 2. KVARTAL 2001 RESULTATER Belships driftsinntekter var i annet kvartal 2001 USD 7.606.000 (2000: USD 14.066.000). Driftsinntektene for første halvår var på USD 23.601.000 (USD

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01.01-31.03.02 1. KVARTAL 2002 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1.kvartal 2002 USD 5.040.000 (1.kvartal 2001: USD 15.995.000). Selskapets driftsresultat ble USD 741.000 (USD 2.655.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Rapport 2. tertial 1998

Rapport 2. tertial 1998 Rapport 2. tertial 1998 2. tertial 1998 Resultater Belships hadde i årets åtte første måneder driftsinntekter på 290,0 millioner kroner (376,9 millioner i samme periode i 1997). Driftsresultatet ble 16,7

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

Driftsresultatet ble NOK 107 millioner, en nedgang på NOK 58 millioner fra 1998.

Driftsresultatet ble NOK 107 millioner, en nedgang på NOK 58 millioner fra 1998. RAPPORT 1. KVARTAL 1999 RESULTATER Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1. kvartal et driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 164 millioner (NOK 216 millioner i 1998). Den primære

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Driftsresultatet ble NOK 192 millioner mot NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet ble NOK 192 millioner mot NOK 356 millioner i 1998. RAPPORT PR 2. KVARTAL 1999 RESULTATER Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1. halvår et driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 303 millioner (NOK 451 millioner i 1998). Dette

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

3 Kv K ar v t ar a t l a s l r s appor r t 2000 apport 2000

3 Kv K ar v t ar a t l a s l r s appor r t 2000 apport 2000 3 Kvartalsrapport 2000 BERGESEN D.Y. GRUPPEN KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2000 RESULTATREGNSKAP 1/1-30/9 3.kvartal Året (Ureviderte tall i mill. USD) 2000 1999 2000 1999 1999 Driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire.

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire. RAPPORT 2. KVARTAL 2005 2. KVARTAL 2005 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2005 USD 16.460.000 (2. kvartal 2004: USD 15.777.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.477.000 (USD 4.048.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015

RAPPORT 1. KVARTAL 2015 RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Høydepunkt; - Historisk høyt ratenivå for VLGC markedet i første kvartal. - Inntjening fra shippingaktiviteten på NOK 32,8 mill, opp fra NOK 15,7 mill i første kvartal 2014. - Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 6. mai Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 6. mai Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2003 1. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1.kvartal 2003 USD 9.906.000 (1. kvartal 2002: USD 5.040.000). Selskapets driftsresultat ble USD 756.000 (USD 741.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Økning i dagtall kombinert med økt aktivitet løftet EBITDA og driftsresultat videre i 4Q Periodens resultat på nivå med forrige kvartal grunnet mer normalisert finansresultat Betydelig økning

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

4. KVARTAL Oslo, 15. februar Styret i BELSHIPS ASA

4. KVARTAL Oslo, 15. februar Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2004 4. KVARTAL 2004 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2004 USD 18.646.000 (4. kvartal 2003: USD 18.980.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.990.000 (USD 4.849.000).

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2008

RAPPORT 2. KVARTAL 2008 RAPPORT 2. KVARTAL 2008 2. KVARTAL 2008 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2008 USD 25.705.000 (2. kvartal 2007: USD 13.370.000). Selskapets driftsresultat ble USD 4.884.000 (USD 2.847.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport OPPSUMMERING Kraftig volumfall som følge av etterspørselsvikt gir svakt driftsresultat i 1. kvartal Positivt resultat fra finansposter gir tilnærmet nullresultat før skatt Endring Tall i MNOK unntatt dagtall

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2007 2. KVARTAL 2007 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2007 USD 13.370.000 (2. kvartal 2006: USD 11.772.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.847.000 (USD 2.098.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå og resultat fra 1. kvartal - EBITDA på MNOK 49 i kvartalet - Vedvarende svakt marked - EBITDA første halvår viste en oppgang på MNOK 9 fra MNOK 84 for

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011

SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 Shippingaktiviteten ga et positivt resultat for 2. kvartal på NOK 11.0 mill mot NOK 1.0 mill samme periode i fjor. Resultatet gir et overskudd før skatt på NOK 0.6 mill

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Gjennomført konsolidering og restrukturering av flåten i og etter utløpet av perioden EBITDA USDM -5,4 (USDM -0,6) i 2. kvartal. Spotratene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2001

Rapport 2. kvartal 2001 Rapport 2. kvartal 2001 Q4 Q3 Q2 Q1 Rapport pr. 2. kvartal 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 EBITDA* 1. HALVÅR (USD 1 000) 2001 2000 1999 1998 1997 *Driftsresultat før salgsgevinster og

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå fra 1. kvartal - God kostnadskontroll gir bedring i EBITDA og driftsresultat - Svakt spotmarked i kvartalet, men god aktivitet under kontrakt - EBITDA

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Resultatforbedring i kvartalet på tross av et svakt marked - Selskapet har tatt levering av et nybygg og kjøpt to skip i annenhåndsmarkedet i kvartalet - EBITDA første halvår viste en resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

FORELØPIG RESULTAT FOR 2002

FORELØPIG RESULTAT FOR 2002 FORELØPIG RESULTAT FOR 2002 RAPPORT PR. 4. KVARTAL 2002 4. KVARTAL 2002 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2002 USD 7.839.000 (4.kvartal 2001: USD 6.652.000). Selskapets driftsresultat

Detaljer

Resultat etter finansielle poster ble NOK 138 millioner (NOK 94 millioner i 1996), og netto resultat ble NOK 130 millioner (NOK 73 millioner i 1996).

Resultat etter finansielle poster ble NOK 138 millioner (NOK 94 millioner i 1996), og netto resultat ble NOK 130 millioner (NOK 73 millioner i 1996). RAPPORT 1. KVARTAL 1997 Oslo, 23. april 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde et godt resultat for 1. kvartal som bekreftet den positive utviklingen fra 1996. Innen de forskjellige virksomhetsområder

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2001

Rapport 3. kvartal 2001 Rapport 3. kvartal 2001 Q4 Q3 Q2 Q1 Rapport pr. 3. kvartal 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 EBITDA* (USD 1 000) 1997 1998 1999 2000 2001 *Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger Sterkt

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer